FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : Roel Frederik Feenstra h.o.d.n. De Druppel Faillissementsnummer : 07/13/115F Datum uitspraak : 26 maart 2013 Curator : mr. M.W.G. Versendaal R-C : mr. A.A.A.M. Schreuder Activiteiten onderneming : gefailleerde dreef ten tijde van het uitspreken van het faillissement een eenmanszaak onder de naam De Druppel, gevestigd aan de Balkerweg 55 te (7738 PA) Witharen. Dit betreft een café/eetcafé/snackbar/ zalencentrum. Gefailleerde heeft de curator verteld voorheen een eenmanszaak te hebben gedreven onder de naam De Grote Boze Rolf. Dit betrof een klussenbedrijf, deze onderneming is gestaakt medio oktober Omzetgegevens : niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 26 maart 2013 t/m 22 april 2013 Bestede uren in verslagperiode : 9,7 uur Bestede uren totaal : 9,7 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Gefailleerde is een natuurlijk persoon. Voor zover de curator bekend is hij niet gehuwd, noch geregistreerd partner. 1.2 Winst en verlies Gefailleerde heeft de curator geen bijgewerkte administratie kunnen tonen. Gefailleerde stelt dat de administratie tot 1 januari 2013 op orde is. De curator kan dat niet bevestigen. Gefailleerde stelt tot medio oktober 2012 een klussenbedrijf te hebben geëxploiteerd. Vanaf medio oktober is volgens gefailleerde het klussenbedrijf gestaakt en is hij een eetcafé/zalencentrum gaan exploiteren. R.F. Feenstra - Pagina 1 van 8

2 1.3 Balanstotaal Niet bekend. Zie Lopende procedures Voor zover de bekend is geen sprake van lopende gerechtelijke procedures Verzekeringen Gefailleerde heeft de curator verteld te beschikken over de voor particulieren gebruikelijke verzekeringen, zoals een ziektekostenverzekering, WA-verzekering en inboedelverzekering. Gefailleerde heeft de curator laten weten de premies te hebben voldaan en te zullen blijven voldoen. 1.6 Huur Gefailleerde is tezamen met zijn vriendin huurder van de woning aan de Woestendijk 6 te (7738 PL) Witharen. Daarnaast was gefailleerde huurder van het bedrijfspand aan de Balkerweg 55 te (7738 PA) Witharen. De huur van het bedrijfspand is met wederzijds goedvinden beëindigd per 26 maart De verhuurder heeft een boedelbijdrage groot 500,-- betaald. 1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement betreft een eigen aanvraag. Gefailleerde heeft, naar eigen zeggen, het faillissement aangevraagd omdat hij niet meer aan de lopende verplichtingen kon voldoen en geen nader krediet van de bank kon verkrijgen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Naar opgaaf van gefailleerde waren ten tijde van het faillissement geen personeelsleden in dienst. Enige tijd nadat het faillissement is uitgesproken wordt de curator geconfronteerd met een (gewezen) personeelslid. Deze persoon stelt door gefailleerde ontslagen te zijn, doch het ontslag vernietigd te hebben. De curator heeft deze persoon volledigheidshalve ontslag aangezegd, voor zover nog sprake is van een arbeidsovereenkomst Aantal in jaar voor faillissement Naar opgaaf van gefailleerde was geen personeel in dienst. Zie echter hetgeen hierboven is gesteld bij 2.1. In het jaar voor faillissement was waarschijnlijk sprake van tenminste één personeelslid Datum ontslagaanzegging Zie 2.1., de datum van ontslagaanzegging is 22 april Correspondentie is gevoerd met (de advocaat van) het personeelslid als onder 2.1. bedoeld. Ontslag is aangezegd. R.F. Feenstra - Pagina 2 van 8

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving Geen. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage - Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er zijn geen bedrijfsmiddelen aangetroffen. De inventaris van het door gefailleerde gehuurde bedrijfspand te Witharen is eigendom van de verhuurder. Van het voorheen door gefailleerde exploiteerde klussenbedrijf zijn niet of nauwelijks bedrijfsmiddelen meer aanwezig. De curator heeft slechts enkele (elektrische) handgereedschappen aangetroffen, welke gezien de ouderdom, toestand en aanschafwaarde waarschijnlijk niet of nauwelijks waarde vertegenwoordigen. Deze handgereedschappen worden dan ook niet te gelde gemaakt, omdat de kosten boven de baten zullen gaan. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus - R.F. Feenstra - Pagina 3 van 8

4 Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Voorraden/onderhanden werk zijn niet aangetroffen. Gefailleerde heeft verklaard dat de voorraden van de door hem voorheen geëxploiteerde horeca onderneming zijn opgebruikt. Ten tijde van het uitspreken van het faillissement was de onderneming reeds feitelijk gestaakt Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Er zijn geen debiteuren aangetroffen. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage Uren besteed aan debiteurenincasso: R.F. Feenstra - Pagina 4 van 8

5 Opbrengst boedel/pandhouder? - 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) Er is nog geen vordering ingediend door een bank. 5.2 Leasecontracten In onderzoek. Mogelijk is sprake van een leasecontract terzake een bedrijfsauto. 5.3 Beschrijving zekerheden 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen Zie Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten De gebruikelijke inventariserende werkzaamheden zijn verricht. Correspondentie is gevoerd. R.F. Feenstra - Pagina 5 van 8

6 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Zie hetgeen de curator terzake heeft opgemerkt bij 1.2. De curator heeft geen bijgewerkte boekhouding/administratie aangetroffen. De curator trekt dan ook voorshands de conclusie dat gefailleerde niet heeft voldaan aan de op hem rustende boekhoudverplichting ex artikel 3:15i BW. 7.2 Depot jaarrekeningen R.F. Feenstra - Pagina 6 van 8

7 7.3 Controleverklaring accountant 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen In onderzoek. De gebruikelijke inventariserende werkzaamheden hebben plaatsgevonden. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator en de verschotten. 8.2 Pref. vord. van de fiscus 8.374,-- (bijlage 1) 8.3 Pref. vord. van het UWV Nog niet ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren 8.532,30 (bijlage 1). R.F. Feenstra - Pagina 7 van 8

8 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Nog niet bekend. De curator is onvoldoende bekend met de uiteindelijke omvang van de boedel, zodat nog geen uitspraak kan worden gedaan omtrent de verwachte wijze van afwikkeling. Evenwel merkt de curator op dat de vooruitzichten voor de crediteuren waarschijnlijk slecht zijn. De gebruikelijke inventariserende werkzaamheden zijn verricht. Correspondentie met crediteuren is gevoerd. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard Procedure 9.3 Stand Procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De curator verwacht het faillissement in het kalenderjaar 2013 af te wikkelen Plan van aanpak Er zal nader onderzoek worden verricht naar de administratie van gefailleerde, het ondernemingsverleden van gefailleerde. Voorts zal de curator in kaart brengen het al dan niet bestaan van een leaseovereenkomst (zie 5.2.). Voor het overige houdt de curator zich bezig met wat zich maar aandient, bijvoorbeeld via de postblokkade Indiening volgend verslag Het volgend verslag zal worden ingediend over drie maanden, te weten 23 juli Zwolle, 23 april 2013 M.W.G. Versendaal, curator R.F. Feenstra - Pagina 8 van 8

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 20 januari 2011 Gegevens failliet : Flexrent Autoverhuur Waalwijk B.V. Handelsregister : nummer 20072970 Adres : Adres onderneming: Zinkerweg 3-5, (5145 NL) Waalwijk

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012

: 22 augustus 2012 t/m 29 november 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag (ex art. 73A Fw.) Nummer: 08 Datum: 29 november 2012 Gegevens onderneming : IJsselsteden Beheers Groep B.V. Faillissementsnummer : 10/616F Datum uitspraak : 9 november

Nadere informatie