Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap KERA Holding B.V., gevestigd te Middenstraat 60, 9611 KL Sappemeer, KvK nummer ; Faillissementsnummer : F18/14/13 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. H.J. Meijer R-C : mr. L.T. de Jonge Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 20 februari 2014 t/m 19 mei 2014 Bestede uren in verslagperiode : 0,4 uren (20 februari 2014 t/m 19 mei 2014) Bestede uren Totaal : 2,3 uren (21 januari 2014 t/m 19 mei 2014) Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Act4Work B.V., gevestigd te Middenstraat 60, 9611 KL Sappemeer, KvK nummer ; Faillissementsnummer : F18/14/14 Datum uitspraak : 21 januari 2014 Curator : mr. H.J. Meijer R-C : mr. L.T. de Jonge Activiteiten onderneming : Uitzenden, detacheren en payrollen van personeel, verloning, voeren van loonadministraties, werving en selectie van personeel. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 1 Verslagperiode : 20 februari 2014 t/m 19 mei 2014 Bestede uren in verslagperiode : 7,0 uren (20 februari 2014 t/m 19 mei 2014) Bestede uren Totaal : 15,8 uren (21 januari 2014 t/m 19 mei 2014) Pagina 1 van 10

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie De vennootschappen KERA Holding B.V. en Act4Work B.V. zijn beiden op 11 januari 2008 opgericht en op 14 januari 2008 voor het eerst ingeschreven in het handelsregister. De aandelen van Act4Work B.V. worden voor 100% gehouden door KERA Holding B.V.. De aandelen van KERA Holding B.V. worden voor 100% gehouden door de heer S.P.J. Koeneman (geboren 11 december 1968) te Sappemeer. Bestuurder van Act4Works B.V. (alleen/zelfstandig bevoegd) is KERA Holding B.V. Bestuurder van KERA Holding B.V. (alleen/zelfstandig bevoegd) is de heer Koeneman voornoemd. 1.2 Winst en verlies KERA Holding B.V. heeft in 2012 een verlies geleden van 2.519,-. In 2011 was het verlies ,. Act4Work B.V. heeft in 2012 een verlies geleden van 2.683,-. In 2011 was het verlies 5.982, Balanstotaal KERA Holding B.V.: , ,- Act4Work B.V.: , , Lopende procedures Volgens opgave is van lopende procedures geen sprake Verzekeringen Act4Work B.V. had een bedrijfsverzekering via de ABN AMRO Bank N.V. ter zake van bedrijfsaansprakelijkheid en inventaris, welke verzekering reeds voor faillissement beëindigd is in verband met premieachterstand. 1.6 Huur Voorheen (van ca. mei 2008 tot augustus 2011) werd er door Act4Work B.V. een bedrijfspand gehuurd aan de Korreweg 24 te Groningen. Deze huur is beëindigd zonder achterstand. De betaalde borg wordt verrekend met de uitstaande huur. Verder worden er door de gefailleerde vennootschapen geen zaken of panden gehuurd. Pagina 2 van 10

3 1.7 Oorzaak faillissement Act4Work B.V. dreef een uitzendbureau dat zich voornamelijk richtte op de technische beroepen. Mede door de crisis nam de omzet af. Er werd via andere kanalen gezocht naar alternatieve manieren om de omzet te verhogen, onder andere via het bemiddelen tussen potentiële klanten en een payroll bedrijf. Dit alles mocht niet baten. Op 20 januari 2014 is eigen aangifte van faillissement gedaan. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement KERA Holding B.V. had 1 personeelslid, de bestuurder, in dienst Aantal in jaar voor faillissement KERA Holding B.V. had in het jaar voor faillissement 1 personeelslid, de bestuurder, in dienst Datum ontslagaanzegging 22 januari De curator heeft inventariserende werkzaamheden verricht en de bestuurder ontslag aangezegd. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage De vennootschappen hebben geen onroerende zaken in eigendom, zodat de punten 3.1 t/m 3.4 van dit verslag niet aan de orde zijn. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Aan bedrijfsmiddelen heeft de curator een computer, printer en 2 oude bureau s aangetroffen. Pagina 3 van 10

4 3.6 Verkoopopbrengst De computer, printer en bureau s zijn door de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen gekocht voor een koopprijs van 150,-, welk bedrag in twee termijnen zal worden voldaan. 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Er bestaat een fiscale schuld terzake van onder andere omzet- en loonbelasting en derhalve dient er rekening te worden gehouden met een bodemvoorrecht van de fiscus. Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving Er is nog 1 man via Act4Work B.V. aan het werk. Dit is een ZZP er met een klussenbedrijf. De curator heeft in onderzoek of dit gecontinueerd kan worden c.q. overdracht van deze opdracht kan plaatsvinden. verslag 2 De curator heeft mede aan de hand van een met de heer Koeneman gevoerde bespreking geconcludeerd dat van een lopende opdracht als zodanig geen sprake meer is Verkoopopbrengst Nog niet bekend Boedelbijdrage Nog niet bekend. Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Er zijn geen andere activa aangetroffen, zodat de punten 3.12 en 3.13 van dit verslag niet aan de orde zijn. Pagina 4 van 10

5 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren Er zijn twee debiteuren aangetroffen voor een totaalbedrag van 2.542,37. Voor 1 debiteur liep er een incassotraject, welk traject voor faillissement gestopt is. De andere debiteur blijkt onvindbaar. De curator dient nog een aantal onderliggende stukken te bestuderen, maar meent op voorhand gelet op de al vóór faillissement gedane inspanningen dat verdere incassowerkzaamheden niet opportuun zijn. verslag 2 De curator heeft zich nog kort nader georiënteerd op de incassomogelijkheden. Maar die moeten als gering cq nihil worden ingeschat. Nadere werkzaamheden zijn hierin niet in belang van de boedel. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. 4.3 Boedelbijdrage Uren besteed aan debiteurenincasso 0. Opbrengst boedel/pandhouder Pagina 5 van 10

6 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De ABN AMRO Bank N.V. heeft een vordering uit hoofde van rekening-courant van ca ,-. Voor de vorderingen van de bank staat de bestuurder van de gefailleerde vennootschappen persoonlijk borg. De bank is inmiddels in kennis gesteld van het faillissement. Er is voorts een G-rekening. Hiervan dient de curator nog nadere informatie te ontvangen. 5.2 Leasecontracten Volgens opgave zijn er geen leasecontracten door de gefailleerde vennootschappen aangegaan. 5.3 Beschrijving zekerheden Er zijn geen zekerheden gevestigd. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Er hebben zich tot op heden geen crediteuren met een eigendomsvoorbehoud bij de curator gemeld. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Niet van toepassing Pagina 6 van 10

7 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Doorstart 6.4 Beschrijving 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage Van een voortzetten of doorstart is geen sprake, zodat hoofdstuk 6 van dit verslag niet aan de orde is. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht De curator heeft dit punt nog in onderzoek verslag 2 De aangetroffen administratie voldoet aan de daaraan te stellen eisen. 7.2 Depot jaarrekeningen KERA Holding B.V.: De jaarrekeningen over 2012 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2010 en 2009 zijn te laat gedeponeerd. Act4Work B.V.: De jaarrekeningen over 2012 en 2011 zijn tijdig gedeponeerd. De jaarrekeningen over 2010 en 2009 zijn te laat gedeponeerd. 7.3 Controleverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen Op basis van een eerste inventarisatie lijkt aan de stortingsverplichting voor de aandelen van KERA Holding B.V. te zijn voldaan door storting van het benodigde bedrag vanaf de rekening-courant van de ABN AMRO Bank. Dit bedrag is vervolgens doorgestort voor oprichting van de dochtervennootschap Act4Work B.V. De curator betwijfelt of daarmee op rechtsgeldige wijze aan de stortingsverplichting is voldaan. Vastgesteld moet evenwel worden dat, gelet op het tijdsverloop sedert de oprichting, een Pagina 7 van 10

8 eventuele vordering op de oprichter(s) inmiddels is verjaard, nog afgezien van het kennelijk ontbreken van verhaalsmogelijkheden. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Met verwijzing naar hetgeen is opgemerkt onder 7.2 kan geconcludeerd worden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur dat vermoed wordt een belangrijke oorzaak te zijn van het faillissement (artikel 2:248 BW). Gelet evenwel op de omstandigheid dat de laatste jaarrekeningen (2012 en 2011) wel tijdig zijn gedeponeerd en er een concreet aanwijsbare andere oorzaak van het faillissement is aan te wijzen (zie 1.7), meent de curator dat op dit punt geen nadere actie geïndiceerd is, nog afgezien van het feit dat verhaal op de bestuurder onmogelijk lijkt. 7.6 Paulianeus handelen Van paulianeus handelen is (nog) niet gebleken. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen zullen beperkt blijven tot het salaris van de curator, de verschotten en de verzekering van de curator. 8.2 Pref. vord. van de fiscus KERA Holding B.V.: De Belastingdienst heeft een preferente vordering groot 6.997,- ter zake van omzetbelasting en vennootschapsbelasting bij de curator ingediend. Act4Work B.V.: De Belastingdienst heeft een preferente vordering groot 6.782,- ter zake van loonheffingen bij de curator ingediend. 8.3 Pref. vord. van het UWV Het UWV heeft (nog) geen preferente vordering bij de curator ingediend. 8.4 Andere pref. Crediteuren Er hebben (nog) geen andere preferente crediteuren een vordering bij de curator ingediend. Pagina 8 van 10

9 8.5 Aantal concurrente crediteuren KERA Holding B.V.: Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld. Act4Work B.V.: Er hebben zich nog geen concurrente crediteuren bij de curator gemeld. verslag Bedrag concurrente crediteuren KERA Holding B.V.: Volgens opgave van de bestuurder bedraagt het totaal van de crediteuren ca ,-. Act4Work B.V.: Volgens opgave van de bestuurder bedraagt het totaal van de crediteuren ca ,-, waarbij de vordering van de ABN AMRO Bank ad ,- is inbegrepen. Verslag , Verwachte wijze van afwikkeling Het is nog te vroeg om hierover een uitspraak te doen. verslag 2 Het faillissement zal dienen te worden opgeheven in verband met de toestand van de boedel (art. 16 Fw) 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard Procedure 9.3 Stand Procedure Er zijn geen procedures door of tegen de boedel aanhangig, zodat hoofdstuk 9 van dit verslag niet aan de orde is. Pagina 9 van 10

10 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement De verwachting is dat het faillissement in de volgende verslagperiode kan worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel. verslag 2 Het faillissement is thans gereed om te worden voorgedragen voor opheffing wegens de toestand van de boedel (art. 16 Fw) 10.2 Plan van aanpak De curator zal zich in de komende verslagperiode in het bijzonder richten op: - Controle van de debiteurenportefeuille; - Inventarisatie van de administratie van de gefailleerde vennootschappen; - Inventarisatie van mogelijkheid om contract ZZP er (zie 3.9) voort te zetten c.q. over te dragen. verslag 2 Er zijn geen resterende werkzaamheden meer Indiening volgend verslag Dit was het laatste verslag. Groningen, 19 mei 2014 H.J. Meijer curator Pagina 10 van 10

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 18 september 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. (de digitale versie zal

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 8 september 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie