FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 30 augustus 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 30 augustus 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 30 augustus 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens en informatie van derden. De juistheid daarvan staat thans nog niet vast, zodat mogelijkerwijs gegevens en cijfers in een later stadium aanpassing behoeven. Aan dit verslag kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud van de papieren versie is identiek aan de digitale versie. Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap Gewi Lease Noord Nederland B.V. voorheen gevestigd aan de Techniekweg AW EMMELOORD Faillissementsnummer : 11/377F Datum uitspraak : 9 augustus 2011 Curator : mr. M.W.G. Versendaal RC : mr. drs. H. Vegter Activiteiten onderneming : leasemaatschappij, operational lease van personenauto s en lichte bedrijfsauto s, handel in en reparatie van personenauto s en lichte bedrijfsauto s (geen import van nieuwe). Omzetgegevens : 0 Personeel gemiddeld aantal : 0 Verslagperiode : 24 april 2013 t/m 29 augustus 2013 Bestede uren in verslagperiode : 2,40 uur Bestede uren totaal : 24,15 uur 1. Inventarisatie 1.1 Directie en Organisatie Bestuurders zijn Good Luck Management B.V., eveneens in staat van faillissement verkerend, en de heer Gerard Langenberg. 1.2 Winst en verlies De laatste jaarrekening dateert van Recentere bijgewerkte gegevens zijn niet bekend. Uit de jaarrekening blijkt dat in 2004 een positief bedrijfsresultaat is behaald groot ,, in 2005 een positief resultaat groot ,. 1.3 Balanstotaal In 2004: ,, in 2005: ,.

2 1.4. Lopende procedures Volgens opgaaf van bestuurder Langenberg is geen sprake van lopende procedures. Evenwel heeft de curator ontdekt dat ten tijde van het uitspreken van het faillissement nog een procedure liep bij het Gerechtshof Leeuwarden, welke procedure inmiddels afgerond is. De curator heeft één en ander nog in onderzoek. verslag 2 De onder genoemde procedure is afgerond. In eerste aanleg is een vordering van de gefailleerde vennootschap op een derde door de kantonrechter te Winschoten toegewezen. Bij arrest is dat vonnis door het Gerechtshof Leeuwarden bekrachtigd. Zie verder onderdeel 4 van dit verslag Verzekeringen 1.6 Huur 1.7 Oorzaak faillissement Het faillissement betreft een eigen aanvraag. Bestuurder Langenberg heeft de curator verteld dat medio 2007 het volledige wagenpark is overgedragen aan Lease Plus B.V., de verkoopopbrengst was exact genoeg om de openstaande bedrijfsfinanciering in te lossen. Lease Plus B.V. bleek de enige partij waarbij destijds het wagenpark kon worden ondergebracht. Kort na verkoop van het wagenpark is het gehele wagenpark van Lease Plus B.V. verkocht aan een andere leasemaatschappij, waarna voor Gewi Lease Noord Nederland B.V. geen bedrijfsactiviteiten meer resteerden, er werden geen inkomsten meer gegenereerd, de onderneming werd gestaakt, waarna uiteindelijk het faillissement is aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement: Aantal in jaar voor faillissement: Datum ontslagaanzegging: 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage

3 Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3.10 Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren verslag 2 Zie onderdeel 1.4. van dit verslag. De vordering van de gefailleerde vennootschap op de derde wordt door de curator nader onderzocht. In het bijzonder wordt onderzocht de mogelijkheid tot verhaal van deze vordering. De curator verwacht in het volgende verslag meer helderheid te kunnen verschaffen. verslag 3 Op basis van het arrest, gewezen door het Gerechtshof Leeuwarden op 11 oktober 2011, begroot de curator de vordering die de boedel heeft op een particuliere debiteur op tenminste ,. De debiteur is niet vrijwillig tot betaling overgegaan, ondanks verzoek/sommatie daartoe. De curator heeft na verkregen instemming van de rechtercommissaris de vordering terzake uit handen gegeven aan LAVG Gerechtsdeurwaarders teneinde de vordering voor de curator/de boedel te incasseren. Het executietraject is door genoemd deurwaarderskantoor in gang gezet.

4 verslag 4 Het executietraject heeft nog geen positief resultaat opgeleverd. Zie ook onderdeel 5.3. in verband met het pandrecht van de ING Bank. verslag 5 Er hebben zich nauwelijks ontwikkelingen voorgedaan in het executietraject. Een advocaat heeft zich namens de debiteur gemeld bij de executerende deurwaarder. Er is verzocht om een regeling. Een voorstel van de debiteur in dat kader wordt afgewacht. Zo lang geen regeling is getroffen wordt de executie onverkort voortgezet. verslag 6 Zie verslag 5. Er is nog geen regeling getroffen. De executie wordt onverkort voortgezet. verslag 7 De vordering bedraagt in hoofdsom ,77. Vermeerderd met rente, proceskosten, betekeningskosten, executiekosten, bedraagt de vordering in totaal ,83 per 24 april Daarop is geïncasseerd 3.375,25. De deurwaarder tracht thans beslag te leggen op roerende zaken/inboedel. Debiteur roept telkens een regeling te willen treffen, doch komt niet met een concreet voorstel. Er is geen regeling getroffen. De executie wordt voortgezet. Van het geïncasseerde komt 20% toe aan de ingeschakelde deurwaarder op basis van het uitgangspunt no cure no pay. 50% van het geïncasseerde komt toe aan de ING Bank op grond van haar pandrecht op debiteuren. 30% van het geïncasseerde komt derhalve aan de boedel toe ten titel van boedelbijdrage. 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage De curator heeft overleg gevoerd met en correspondentie gevoerd met LAVG Gerechtsdeurwaarders. 5. Bank/Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank (middels Fiditon dan wel Vesting Finance) heeft een vordering ingediend groot , Leasecontracten verslag Beschrijving zekerheden ING Bank heeft een pandrecht op debiteuren, onder andere op de debiteur als genoemd onder Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud

5 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten De curator heeft het pandrecht van de ING Bank onderzocht, er is correspondentie gevoerd 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden 6.2 Financiële verslaglegging N.v.t N.v.t Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Jaarrekeningen tot en met 2005 zijn opgemaakt. verslag 2 Op verzoek van de curator heeft bestuurder Langenberg inzage gegeven in de administratie over 2005 en volgende jaren. Per kalenderjaar is een kort overzicht opgesteld, waaruit blijkt de gang van zaken. Gebleken is dat geen rariteiten hebben plaatsgevonden. Hoewel niet aan de boekhoudplicht is voldaan, trekt de curator vooralsnog niet de conclusie van bestuurdersaansprakelijkheid, aangezien op voorhand wel duidelijk is dat bijvoorbeeld het niet voldaan hebben aan de boekhoudverplichting geen belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het tot stand komen van het faillissement. 7.2 Depot jaarrekeningen Jaarrekeningen tot en met 2005 zijn gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant

6 7.4 Stortingsverpl. Aandelen 7.5 Onbehoorlijk bestuur 7.6 Paulianeus handelen 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen De boedelvorderingen bestaan op dit moment uit het salaris curator. 8.2 Pref. vord. van de fiscus Tot dusverre is er een vordering ter verificatie ingediend groot ad 2.493,, conform de als bijlage 1 aangehechte lijst. 8.3 Pref. vord. van het UWV Tot dusverre heeft het UWV (nog) geen vordering ter verificatie ingediend. 8.4 Andere pref. crediteuren 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren Tot dusverre is er een vordering ter verificatie ingediend tot een totaalbedrag ad ,53, conform de als bijlage 1 aangehechte lijst. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Uitgaande van de huidige stand van zaken zal het faillissement, wanneer zich geen mutaties voordoen, te zijner tijd worden opgeheven wegens gebrek aan baten. De gebruikelijke inventariserende werkzaamheden zijn uitgevoerd. 9. Procedures De curator is niet betrokken bij procedures namens of tegen de boedel. 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure

7 10. Overig Termijn afwikkeling faillissement Zie onderdeel 4. Zolang het executietraject loopt wordt het faillissement nog niet afgewikkeld. Het executietraject wordt voortgezet Plan van aanpak Zie Indiening volgend verslag Het volgende verslag wordt ingediend over drie maanden, te weten op of omstreeks 29 november Zwolle, 30 augustus 2013 M.W.G. Versendaal, curator

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 april 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren

Verslagperiode : 27 november 2012 t/m 6 maart 2013 Bestede uren in verslagperiode : 10 uren Bestede uren Totaal : 20,60 uren FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 7 maart 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0

Activiteiten onderneming : Beheeractiviteiten, financiële holding. Omzetgegevens : nog niet bekend Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 19 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3. Datum: 16 december 2013 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 25 juli 2013 Gegevens onderneming: de besloten vennootschap Laurens Marius College B.V., gevestigd te Apeldoorn aan de Oude Apeldoornseweg 41-45. Faillissementsnummer

Nadere informatie

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur

Verslagperiode : 2 juli 2014 tot en met 24 september 2014 Bestede uren in verslagperiode : 4 uur en 48 minuten Bestede uren Totaal : 16 uur FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum : 16 januari 2015 Faillissement : MaDeRi B.V. Faillissementsnummer : F 05/14/1140 Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : Mr C.A. Hage Rechter-commissaris : Mr A.M.P.T.

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is.

Bestuurder-aandeelhouder is Sedney Beheer B.V., waarvan dhr. R.J.A. Sedney bestuurder- enig aandeelhouder is. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 maart 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAAK & RAAK B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer, gevestigd te (1363 WN) Almere aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 mei 2010 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012. Faillissementsnummer: Datum uitspraak: 14 februari 2012. mr. H.C.M. Hendriks FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 26 maart 2012 Gegevens failliet: IndiEco Holding B.V. Faillissementsnummer: 12/110 F Datum uitspraak: 14 februari 2012 Rechter-commissaris: Curator: Activiteiten

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) 1. Algemeen Mr. A. Koene Curator: Datum uitspraak: NL:Tz:00000004o9:Fool F.16/1 5/380 Insolventienummer: R-C Mr. L. Kuiper 1905-2015 Toezichtzaaknummer: Pagina 1 van 7 Aandelenbeheer De Eijckenhorst is

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 oktober 2008 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Fritz Repro B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te 1355 EE

Nadere informatie

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604)

V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer 2 de openbare verslag Datum 8 juli 2011 Gegevens onderneming V.V.W. (Verhuur van Wegtransportmiddelen) B.V. (kvk: 20022604) Faillissementsnummer 11/75 F Rb Breda

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015 Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 22 mei 2015

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 10 januari 2007 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie