Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen. augustus 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen. augustus 2008"

Transcriptie

1 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen augustus

2 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door de sectoren Schade, Leven en Zorg van het Verbond van Verzekeraars gewerkt aan de ontwikkeling van productwijzers. In deze handleiding is een overzicht opgenomen van de productwijzers voor inkomensverzekeringen. Daarnaast is een overzicht gegeven van veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de productwijzers, en is een trefwoordenlijst van de doorklikmogelijkheden achter elke productwijzer opgenomen. De productwijzers zijn opgesteld met als doel de consument in eenvoudig Nederlands algemene informatie en aandachtspunten te geven in de oriëntatiefase over een bepaald soort verzekering. Door middel van de productwijzer kunnen verzekeraars laten zien dat een verzekering meer kan bieden dan alleen een uitkering, bijvoorbeeld allerlei dienstverleningsconcepten. Zo kan de consument beoordelen wat een bepaald soort verzekering voor hem of haar betekent. De productwijzers zijn herschreven naar een voor een groot deel van de Nederlandse bevolking begrijpelijk taalniveau door BureauTaal. Tevens zijn de modellen getest door consumenten in een onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de productwijzers aangepast. Algemene conclusie van deze test is dat de consument van mening is dat de verschafte informatie helder en gestructureerd is. De consument vindt de productwijzer een goed initiatief. Bij de ontwikkeling van de productwijzers zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: het is verplicht om de productwijzer op de website te publiceren. Daarnaast kan de verzekeraar er zelf voor kiezen om de productwijzer actief schriftelijk te verstrekken; alle productwijzers dienen uiterlijk 1 januari 2009 te zijn geïmplementeerd; de vragen en volgorde van de vragen zijn per productwijzer verplicht; de antwoorden zijn adviesantwoorden. Dit houdt in dat een antwoord kan worden gespecificeerd voor bepaalde eigenschappen van een product. Dit betekent dat afwijkingen van de adviesantwoorden voortkomen uit productkenmerken die niet aansluiten bij de adviesantwoorden. De antwoorden zijn herschreven door BureauTaal. Het is dan ook niet de bedoeling dat de antwoorden naar eigen smaak volledig worden herschreven, omdat de duidelijkheid en begrijpelijkheid dan niet langer gewaarborgd is; de verzekeraar kan er ook voor kiezen de productwijzer onder Verbondslogo op de website te publiceren. Wanneer de verzekeraar hiervoor kiest, is het niet toegestaan de tekst te wijzigen; het staat verzekeraars vrij om meer informatie te geven. De productwijzers bevatten in wezen een minimum aan informatie die moet worden verstrekt aan de klant. Het is echter niet de bedoeling dat de productwijzers specifieke productinformatie of verkoopbrochures van verzekeraars gaan vervangen. Meer informatie is dus mogelijk, maar deze dient in andere documenten te worden weergegeven. De Algemene Ledenvergadering heeft op 18 juni 2008 ingestemd met de productwijzers en bijbehorende uitgangspunten. Hiermee zijn de productwijzers en de implementatie daarvan bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers dienen, zoals eerder aangegeven, uiterlijk op 1 januari 2009 te zijn geïmplementeerd. Inhoudsopgave Productwijzer indivuduele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodrager Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers 2

3 Vraag 1. Wanneer zijn wijzigingen in de productwijzers toegestaan? 2. Mag het Verbondslogo worden gebruikt? 3. Wanneer dienen de productwijzers te worden geïmplementeerd? 4. Niet alle informatie uit onze producten kunnen we kwijt in de productwijzers. Hoe moet hiermee worden omgegaan? 5. Mogen er zinnen uit de tekst worden weggelaten? 6. Mag daar waar wordt gesproken over de verzekeringsmaatschappij of de verzekeraar dit worden vervangen door de naam van de verzekeraar? 7. Komt er elk jaar een update van de productwijzers? 8. Dienen de productwijzers ook door direct writers beschikbaar te worden gesteld? 9. Mogen productwijzers ook op papier worden meegeven aan klanten of beschikbaar worden gesteld aan tussen personen? 10. Hoe makkelijk moet de klant de productwijzer kunnen vinden op de website van de verzekeraar? Antwoord De geformuleerde vragen en de volgorde daarvan mogen niet worden gewijzigd. De antwoorden zijn adviesantwoorden. Ook kennen sommige productwijzers op onderdelen variabele teksten waaruit al naar gelang de toepassing op uw eigen product een keuze moet worden gemaakt. Dit betekent dat een antwoord kan worden gespecificeerd voor bepaalde eigenschappen van een product. De antwoorden zijn herschreven door BureauTaal en getest in een consumentenonderzoek. Het is dan ook niet de bedoeling dat de antwoorden naar eigen smaak volledig worden herschreven, omdat de duidelijkheid en begrijpelijkheid dan niet langer gewaarborgd is. Ook is het niet de bedoeling dat de productwijzers specifieke productinformatie of verkoopbrochures van verzekeraars gaan vervangen. De productwijzer moet voor de consument een objectief middel zijn om te bepalen of hij het desbetreffende verzekeringsproduct nodig heeft en waaruit de belangrijkste kenmerken en eventuele risico s van het product blijken. Ja, dat mag. De productwijzer mag dan niet worden gewijzigd. Alle productwijzers dienen uiterlijk 1 januari 2009 te zijn geïmplementeerd. Het hangt er vanaf wat voor soort informatie het betreft. Als een product een bepaalde eigenschap heeft die past in de beantwoording van de vragen van de productwijzers, maar daar niet aan de orde komt, mag deze worden meegenomen. Als een bepaalde zin niet van toepassing is op een door de verzekeraar gevoerd product, dan kan deze worden weggelaten. De productwijzers zijn bedoeld als algemene informatie. De productwijzers mogen alleen worden aangepast voor bepaalde eigenschappen van het product. Om de teksten zoveel mogelijk eenduidig te houden is het Verbond er voorstander van om de term verzekeringsmaatschappij of verzekeraar te handhaven. Indien (wijzigingen in) regelgeving of andere ontwikkelingen aanpassing van productwijzers noodzakelijk maken, zal het Verbond hierover een advies uitbrengen. Ja, de productwijzers dienen door zowel intermediairverzekeraars, loondienstmaatschappijen als direct writers beschikbaar te worden gesteld. Verzekeraars zijn verplicht om de productwijzers op hun website te publiceren. Indien verzekeraars de productwijzers daarnaast op een andere wijze beschikbaar willen stellen aan de consument of het intermediair, dan zijn verzekeraars daar vrij in. De productwijzers dienen makkelijk vindbaar voor de consument op de website van de verzekeraar te worden geplaatst. Ook indien men direct bij productinformatie op de site terechtkomt, dient er een mogelijkheid te worden geboden om kennis te nemen van de informatie uit de productwijzer. Onderaan de productwijzers kan worden verwezen naar specifieke productinformatie. 3

4 Vraag 11. Mogen de productwijzers worden voorzien van paginanummers en volgnummers? 12. Bij de klant kan verwarring ontstaan door verschillen tussen de informatie uit de productwijzer en de specifieke productinformatie. Hoe hiermee om te gaan? 13. Is het noodzakelijk dat een verzekeraar zijn eigen productinformatie opstelt conform de vraagstelling uit de productwijzers? 14. Dient de tussenpersoon ook de productwijzers op zijn website te vermelden? 15. Is het toegestaan vragen weg te laten? 16. Is het toegestaan om de volgorde van vragen te veranderen? 17. De vragen zijn volgens een vast format opgesteld, maar de vragen voor productwijzers Schade, Inkomen en Leven zijn niet allemaal gelijk. Hoe zit dat? 18. De antwoorden zijn adviesantwoorden. Een verzekeraar kan de antwoorden dus in zijn geheel om-/herschrijven? 19. Als verzekeraars de productwijzers mogen aanpassen, is de informatie dan nog wel herkenbaar voor de consument? 20. Verzekeraar x biedt veel dienstverlening aan op het gebied van re-integratie binnen een bepaalde polis. Mag dat worden aangegeven in de productwijzer? Antwoord Ja, dat mag. De productwijzers bevatten algemene informatie over een productsoort. Indien bepaalde informatie uit de productwijzer niet van toepassing is op een specifiek product mag dit worden weggelaten of aangepast. De specifieke productinformatie zou daarom meer detailinformatie moeten bevatten ten opzichte van de productwijzers. We kunnen ons voorstellen dat het voor de consument inzichtelijk is als de eigen productinformatie zoveel mogelijk de productwijzers volgt. Het inrichten van de eigen productinformatie is echter individueel maatschappijbeleid. Het Verbond kan tussenpersonen niet verplichten om de productwijzers op de website te publiceren. Er zijn tussenpersonen met gelabelde producten, in dat geval dient wel de tussenpersoon en niet de verzekeraar de productwijzer te plaatsen. Ja, maar alleen als de vraag op geen enkele wijze van toepassing is op het product. Nee, het is niet toegestaan om de volgorde van vragen te veranderen. De vragen zijn zoveel mogelijk gelijk voor alle branches en producten. Soms zijn er echter aparte vragen opgenomen met het oog op de eigenschappen van de verschillende producten. Een antwoord kan worden gespecificeerd voor bepaalde eigenschappen van een product. Dit betekent dat afwijkingen van de adviesantwoorden voortkomen uit productkenmerken die niet aansluiten bij de adviesantwoorden. De antwoorden zijn herschreven door BureauTaal en getest in een consumentenonderzoek. Het is dan ook niet de bedoeling dat de antwoorden naar eigen smaak volledig worden herschreven, omdat de duidelijkheid en begrijpelijkheid dan niet langer gewaarborgd zijn. Het is verzekeraars toegestaan om de productwijzers op bepaalde punten aan te passen (bijvoorbeeld als bepaalde informatie niet van toepassing is op de door verzekeraar gevoerde producten, mag deze worden weggelaten). Wij verwachten dat de aanpassingen niet zodanig zullen zijn dat de productwijzers geheel zullen worden aangepast. Ja, dat mag tot op zekere hoogte. 4

5 Vraag 21. Mijn product heet niet WGAhiaat basis, maar WGA-gat light. Mag ik deze benaming aanpassen in de productwijzer? 22. Waarom komen de fiscale aspecten van de producten niet aan de orde in de productwijzer? 23. Moeten mensen niet weten waar ze een klacht kunnen indienen over de verzekering? 24. Het zijn nogal lappen tekst. Is dat nu wel zo begrijpelijk voor de consument? 25. Onderaan de productwijzer kan worden verwezen naar specifieke productinformatie. Mag dit ook op een andere plek als bijvoorbeeld de inrichting van een website dit vereist? Antwoord Nee, in de productwijzer kan worden verwezen naar specifieke productinformatie en kan worden aangegeven dat de productnaam afwijkt van de term die in de productwijzer wordt gebruikt. Er komt veel kijken bij de fiscale behandeling van deze producten, waardoor het erg lastig is hierover een eenduidig verhaal te presenteren. Daarom is besloten dit aspect buiten de productwijzers te laten. De productwijzer is bedoeld voor mensen die overwegen een bepaald product te gaan kopen. Aangenomen dat eventuele klachten pas later optreden, is besloten de procedure in geval van klachten niet in de productwijzer op te nemen. Klopt. De productwijzers worden gepubliceerd op internet. We hebben we bepaalde informatie achter een doorklik opgenomen. We hebben dit ook getest in het consumentenonderzoek. De hoofdtekst wordt hier in ieder geval korter door. Ja, dat mag, maar het is wel van belang dat de klant makkelijk via de productwijzer bij specifieke productinformatie terecht kan komen. 5

6 Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 6

7 Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. U kunt ook een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een AOV? Met een individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) krijgt u een uitkering als u arbeidsongeschikt bent. U kunt dan minder of helemaal niet meer werken. In deze productwijzer staat de standaardverzekering. Er bestaan verschillende soorten arbeidsongeschiktheid waarvoor u zich kunt verzekeren. U kunt ook kiezen voor verzekeringen die niet in elke situatie een uitkering geven. U krijgt dan bijvoorbeeld alleen een uitkering als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval, of door een erge ziekte. Voor wie is een AOV? De AOV is een verzekering voor ondernemers. Deze verzekering is ook voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA), zelfstandigen zonder personeel (ZZP ers) en vrije beroepsbeoefenaren. Deze groepen mensen zijn geen werknemers, en krijgen daarom geen uitkering via de werkgever als ze arbeidsongeschikt worden. Met een AOV-verzekering krijgen ze wel een uitkering. Welke risico s zijn verzekerd? Als u arbeidsongeschikt wordt, heeft u geen of minder inkomen. Met een AOV-verzekering krijgt u dan een uitkering. U kunt u verzekeren voor arbeidsongeschiktheid die kort duurt, of voor arbeidsongeschiktheid die lang duurt. Maar u kunt ook allebei de verzekeringen nemen. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die kort duurt, geeft een uitkering voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U krijgt dan maximaal 52 weken een uitkering. Hoe lang de uitkering precies duurt, hangt af van de periode van eigen risico die u kiest. Kiest u bijvoorbeeld voor een eigen risico van vier weken? Dan krijgt u 48 weken lang een uitkering. We noemen deze verzekering eerstejaarsdekking, of rubriek A. De verzekering voor arbeidsongeschiktheid die lang duurt, geeft een uitkering voor de tijd na het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U kunt een uitkering krijgen totdat u 65 jaar bent. De uitkering begint na een bepaalde tijd. Dit heet de wachttijd. U kiest de wachttijd zelf, maar u moet er wel op letten dat de wachttijd minimaal 52 weken moet zijn. Tijdens de wachttijd krijgt u dus geen uitkering. We noemen deze verzekering na eerstejaarsdekking, of rubriek B. In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. <Kijk voor meer informatie hier: welke risico s zijn niet verzekerd? op de trefwoordenlijst.> Ook krijgt u bij veel verzekeringen extra regelingen aangeboden. <Wilt u weten wat u allemaal van uw verzekeraar mag verwachten? Kijk daarvoor op de trefwoordenlijst.> Krijgt u een medische keuring? U krijgt een medische keuring voordat de verzekering begint. U moet dan een vragenlijst invullen. Dit heet een gezondheidsverklaring. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts. Deze onderzoekt dan ook uw bloed. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. 7

8 Wie betaalt de keuring? De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als deze iets anders met u heeft afgesproken. Van welke factoren is de hoogte van de premie afhankelijk? Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van: uw leeftijd; uw beroep; het verzekerde bedrag; de duur van de uitkering; verhogingen van de uitkering tussendoor; uw eigen risico; de gekozen wachttijd. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van infor matie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat mag u van de verzekeraar verwachten? U heeft pas recht op een uitkering als u ten minste 25% arbeidsongeschikt bent. Vaak kunt u ook kiezen dat u pas een uitkering krijgt als u meer arbeidsongeschikt bent. Dan wordt de premie lager. Dit komt omdat de verzekeraar u dan minder snel een uitkering hoeft te betalen. Wordt uw uitkering tussendoor hoger? Bij een AOV kunt u kiezen of uw uitkering tussendoor hoger wordt. U kunt kiezen uit de volgende drie mogelijkheden: De uitkering blijft hetzelfde De uitkering is elk jaar hetzelfde. De uitkering wordt hoger De uitkering wordt elk jaar hoger. U kiest zelf met hoeveel procent de uitkering hoger moet worden. De verzekeraar verhoogt de uitkering één keer per jaar. De verzekering is dan duurder. Het verzekerde bedrag wordt hoger Het verzekerde bedrag wordt elk jaar hoger. U moet dan ook meer premie betalen. Als u arbeidsongeschikt wordt, verhoogt de verzekeraar uw uitkering ook elk jaar. U kiest zelf met hoeveel procent het verzekerde bedrag en de uitkering hoger moeten worden. Hoe lang krijgt u de uitkering? U krijgt een uitkering zo lang als u arbeidsongeschikt bent, maar de uitkering stopt als u 65 jaar wordt. U kunt ook met de verzekeraar afspreken dat de uitkering eerder stopt, of dat u maar voor een paar jaar een uitkering krijgt. Hoe lang duurt de verzekering? U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. 8

9 Wanneer kunt u de verzekering (tussendoor) stoppen? Meestal kunt u de verzekering om de <aantal> jaar stoppen. U moet de verzekering dan wel <aantal> maanden van tevoren stop zetten. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw verzekering duurde. Duurde uw verzekering bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar hem met drie jaar. Kan de verzekeraar uw verzekering ook stoppen? De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als u fraude pleegt, of als u de verzekeraar de verkeerde informatie geeft. Of als u de premie niet of niet op tijd betaalt. Er zijn ook andere situaties waarin de verzekering kan stoppen. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland gaat. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties. Wat zijn uw verplichtingen? Als u arbeidsongeschikt wordt, moet u meteen naar een arts gaan. U moet alles doen om zo snel mogelijk weer arbeidsgeschikt te worden. En u moet stoppen met dingen die niet goed zijn voor uw gezondheid. U moet meewerken om weer aan het werk te kunnen gaan. Dit kan uw eigen beroep zijn of ander werk. Als u er iets verandert in uw bedrijf, moet u dat de verzekeraar laten weten. Bijvoorbeeld als u ander werk gaat doen in uw bedrijf, of als u failliet gaat. Als u stopt met uw bedrijf, moet u dat ook aan de verzekeraar laten weten. In de polisvoorwaarden staat welke informatie u moet geven. U moet de premie op tijd betalen. Als u zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen of uitstellen. Als de verzekeraar de verzekering uitstelt, bent u die tijd niet verzekerd. U moet dan wel premie betalen en misschien nog andere kosten, zoals rente. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeraar>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 9

10 Trefwoordenlijst Arbeidsongeschikt Wanneer bent u arbeidsongeschikt? U bent arbeidsongeschikt als u niet goed kunt werken door een ziekte of een ongeval. Een arts kijkt dan hoe erg u arbeidsongeschikt bent. Soms kijkt ook een arbeidsdeskundige wat voor werk u nog kunt doen. De verzekeraar kan op drie manieren kijken of u arbeidsongeschikt bent. De verzekeraar kijkt naar uw beroepsarbeidsongeschiktheid. De verzekeraar kijkt naar passende arbeid. De verzekeraar kijkt naar gangbare arbeid. U kunt zelf kiezen voor welke soort arbeidsongeschiktheid u zich wilt verzekeren. We leggen de drie manieren hieronder uit. Beroepsarbeidsongeschiktheid Bij beroepsarbeidsongeschiktheid beslist de verzekeraar of u uw eigen beroep nog kunt uitoefenen. Misschien kunt u uw eigen beroep nog uitoefenen, maar is daarvoor een andere werksituatie nodig. U doet bijvoorbeeld niet meer alles wat u vroeger deed, of u doet het op een andere manier. U blijft wel in uw eigen beroep werken. Passende arbeid Bij passende arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen dat bij u past. De verzekeraar kijkt dan naar uw opleiding en werkervaring. Het maakt voor hem niet uit of u een baan kunt vinden. Hij kijkt alleen wat voor werk u zou kunnen doen. Bij passende arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij beroepsarbeidsongeschiktheid. Gangbare arbeid Bij gangbare arbeid kijkt de verzekeraar of u nog werk kunt doen. Het maakt niet uit wat voor werk. De verzekeraar let niet op uw oude beroep of werkervaring. Het maakt voor hem niet uit of u een baan kunt vinden. Hij kijkt alleen wat voor werk u zou kunnen doen. Bij gangbare arbeid kunt u sneller weer aan het werk dan bij passende arbeid. Offerte Polisvoorwaarden Premie In een offerte staat welke premie u moet betalen en waartegen u bent verzekerd. In de offerte moeten ook de belangrijkste voorwaarden staan van de verzekering. Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. U betaalt de premie meestal per jaar, maar u kunt ook per maand, per kwartaal, of per halfjaar betalen. Dan moet u meestal wel iets meer premie betalen. U moet soms ook betalen om een polisblad te krijgen, of om de verzekering te verlengen. 10

11 Trefwoordenlijst Tussendoor stoppen Verbond van Verzekeraars Soms kunt u de verzekering tussendoor stoppen, als u tijdelijk niet werkt. Hoe lang u de verzekering mag stoppen, is per verzekeraar anders. In de tijd dat de verzekering stopt, betaalt u een deel van de premie. U bent dan niet verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt. Als u weer gaat werken, bent u weer verzekerd. U hoeft dus geen nieuwe verzekering af te sluiten. Ook krijgt u niet weer een medische keuring. Dat is alleen nodig, als er iets verandert in uw situatie. Bijvoorbeeld als u met een ander bedrijf begint. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. 65 jaar De eindleeftijd is de leeftijd waarop uw verzekering en uw eventuele uitkering eindigt. De eindleeftijd is maximaal 65 jaar, net als in de WIA. U kunt met uw verzekeraar ook een lagere leeftijd afspreken. Wat mag u nog meer van de verzekeraar verwachten? Bij deze verzekering horen vaak extra regelingen. Soms horen ze er niet bij, maar kunt u ze wel, soms tegen meer premie, verzekeren. Vraag dat aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Hieronder staan de regelingen. Meteen verzekerd na inschrijving Er is tijd nodig om te kijken of de verzekeraar u kan verzekeren. Als u zich inschrijft, bent u niet altijd meteen verzekerd. Bij sommige verzekeraars bent u in die tijd wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeval. Dit heet voorlopige dekking. U hoeft hier niet extra voor te betalen. De verzekeraar beslist hoe lang de voorlopige dekking duurt. De uitkering is meestal een vast bedrag per dag, maar dit is per verzekeraar anders. Minder premie betalen na het eerste jaar Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan hoeft u na dat jaar minder premie te betalen. Het kan ook zijn dat u de premie wel helemaal moet betalen, maar dat u later weer een bedrag terugkrijgt. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Uitkering als u overlijdt Krijgt u een uitkering en overlijdt u? Dan stopt de verzekering. Bij sommige verzekeraars krijgt uw familie een bedrag. Dit bedrag is zo hoog als de uitkering van een paar maanden. Uitkering als iemand in uw gezin overlijdt Bij sommige verzekeraars krijgt u ook een uitkering als uw man of vrouw, of kind overlijdt. Dat bedrag is net zo hoog als een uitkering voor een paar dagen, meestal zeven. Gratis medisch onderzoek U krijgt één keer in de drie jaar een gratis medisch onderzoek. U mag zelf weten of u dat wilt. 11

12 Trefwoordenlijst Kosten van revalidatie, een opleiding of cursus Als u arbeidsongeschikt bent, moet u revalideren. U krijgt daarbij hulp van een arts. Daarna onderzoekt de verzekeraar wat voor werk u kunt doen. Als u weer kunt gaan werken, moet u er zoveel mogelijk aan doen om weer aan het werk te kunnen gaan. Misschien moet u ook een opleiding of cursus doen. Al deze kosten betaalt de verzekeraar. De kosten van revalidatie betaalt de verzekeraar alleen als u deze niet terugkrijgt van uw ziektekostenverzekering. Uitkering bij zwangerschap en bevalling Bij sommige verzekeraars krijgt u een uitkering van 16 weken als u zwanger bent. Daarvoor gelden vaak wel voorwaarden. U moet de verzekering al een tijdje hebben. U heeft een verzekering voor het eerste jaar dat u arbeidsongeschikt bent. U heeft ook een verzekering voor na het eerste jaar. De periode van eigen risico trekt de verzekeraar af van de 16 weken. In de periode van eigen risico krijgt u geen uitkering. Verhoging van het verzekerde bedrag Bij sommige verzekeraars kunt u het verzekerde bedrag tijdens uw verzekering verhogen. Dat kan één keer in de paar jaar. Een nieuwe medische keuring is dan niet nodig. Welke risico s zijn niet verzekerd? Als u met opzet arbeidsongeschikt bent geworden, of als het uw schuld is dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Of als iemand anders u met opzet arbeidsongeschikt heeft gemaakt. Met iemand anders bedoelen we iemand die voordeel heeft bij uw uitkering. Als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u te veel alcohol heeft gedronken, of doordat u drugs heeft gebruikt. Als u meer medicijnen heeft genomen, dan u van uw dokter moest nemen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u een ongeluk heeft gehad. En het ongeluk is gebeurd doordat u alcohol had gedronken. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeval met een motor. Dat geldt alleen als u jonger was dan 23 jaar, en de motor had een cilinderinhoud van 50 cc of meer. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een oorlog of demonstraties met geweld. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan. Als u in een gevangenis zit, of in eenzelfde soort instelling. U krijgt ook geen uitkering als uw arbeidsongeschiktheid erger is geworden door een van deze gebeurtenissen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door terrorisme, geldt een speciale regeling. 12

13 Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) 13

14 Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV). U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. U kunt ook een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een individuele vaste lasten AOV? Als u arbeidsongeschikt bent, heeft u geen of minder inkomen. Dan kunt u misschien niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met vaste uitgaven bedoelen we de kosten die u elke maand moet betalen, bijvoorbeeld voor de huur van uw huis. Die vaste uitgaven noemen we ook wel vaste lasten. Met een individuele vaste lasten AOV bent u verzekerd voor een aantal vaste uitgaven als u arbeidsongeschikt bent. U krijgt daarvoor dan een uitkering. Voor wie is een individuele vaste lasten AOV? De individuele vaste lasten AOV is voor iedereen die vaste uitgaven heeft: werknemers; zelfstandige ondernemers; directeur-grootaandeelhouders (DGA); vrije beroepsbeoefenaren. Welke risico s zijn verzekerd? Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u misschien niet meer al uw vaste uitgaven betalen. Met een individuele vaste lasten AOV bent u daarvoor verzekerd. Wat zijn voorbeelden van vaste uitgaven? Kosten van uw huis, zoals huur, rente en aflossing van de hypotheek, en onroerende zaak belasting (OZB). Premies van verzekeringen, bijvoorbeeld een levensverzekering, inboedelverzekering of opstalverzekering. Rente en aflossing van een persoonlijke lening of een doorlopend krediet. Studiekosten van uw kinderen. Alimentatie. U moet meestal een minimaal bedrag verzekeren. En u kunt meestal niet meer dan een maximumbedrag verzekeren. In sommige gevallen krijgt u geen uitkering, terwijl u wel arbeidsongeschikt bent. <Kijk voor meer informatie hier: welke risico s zijn niet verzekerd? op de trefwoordenlijst.> Ook krijgt u bij veel verzekeringen extra regelingen aangeboden. <Wilt u weten wat u allemaal van uw verzekeraar mag verwachten? Kijk daarvoor op de trefwoordenlijst.> Krijgt u een medische keuring? U krijgt een medische keuring voordat de verzekering begint. U moet dan een vragenlijst invullen. Dit heet een gezondheidsverklaring. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan hij vragen om een onderzoek door een arts. Deze onderzoekt dan ook uw bloed. Dit gebeurt meestal als u een hoog bedrag wilt verzekeren. 14

15 Wie betaalt de keuring? De verzekeraar betaalt de kosten van het onderzoek. Behalve als deze iets anders met u heeft afgesproken. Welke factoren bepalen de premie? Hoeveel premie u moet betalen, hangt af van: uw leeftijd; uw beroep; de hoogte van het verzekerde bedrag; de duur van de uitkering; het percentage van het verzekerde bedrag dat u krijgt als u voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent. Dit noemen we de uitkeringsschaal; de wachttijd. Dit is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat mag u van de verzekeraar verwachten? U heeft recht op een uitkering als u voor een bepaald percentage arbeidsongeschikt bent. Dat percentage staat in de polisvoorwaarden. Vaak kunt u ook kiezen dat u pas een uitkering krijgt als u meer arbeidsongeschikt bent. Dan wordt de premie lager. Dit komt omdat de verzekeraar u dan minder snel een uitkering hoeft te betalen. U verzekert meestal een vast bedrag. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent, en hoeveel procent van het verzekerde bedrag u dan krijgt. Voorbeeld Als u tussen de 35% en 45% arbeidsongeschikt bent, krijgt u een uitkering van 30% van het verzekerde bedrag. In de polisvoorwaarden staat hiervoor een tabel. Kunt u uw verzekerde bedrag verhogen of verlagen? U kunt uw verzekerde bedrag verhogen. U krijgt dan meestal geen extra medische keuring. Er gelden wel een paar regels. Er is een maximumpercentage waarmee u het verzekerde bedrag kunt verhogen. U mag niet arbeidsongeschikt zijn, en u mag het ook niet net geweest zijn. Wilt u het verzekerde bedrag verlagen? Dan moet u aan de verzekeraar laten zien dat uw vaste uitgaven minder zijn geworden. Dan verlaagt de verzekeraar uw verzekerde bedrag. 15

16 Hoe lang krijgt u de uitkering? U krijgt een uitkering zo lang als u arbeidsongeschikt bent. Maar de uitkering stopt als u 65 jaar wordt. U kunt ook met de verzekeraar afspreken dat de uitkering eerder stopt, of dat u maar voor een paar jaar een uitkering krijgt. Dan wordt de premie lager. Bij deze verzekering is er ook vaak een wachttijd. Dat is de tijd dat u wel arbeidsongeschikt bent, maar nog geen uitkering krijgt. Hoe lang duurt de verzekering? U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. Wanneer kunt u de verzekering stoppen? Meestal kunt u de verzekering om de <aantal> jaar stoppen. U moet de verzekering dan wel <aantal> maanden van tevoren stop zetten. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw verzekering duurde. Duurde uw verzekering bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar hem met drie jaar. U kunt de verzekering niet tussendoor stoppen. Kan de verzekeraar uw verzekering ook stoppen? De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als u fraude pleegt, of als u de verzekeraar de verkeerde informatie geeft. Of als u de premie niet of niet op tijd betaalt. Er zijn ook andere situaties waarin de verzekering kan stoppen. Bijvoorbeeld als u naar het buitenland gaat. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties. Wat zijn uw verplichtingen? Als u arbeidsongeschikt wordt, moet u meteen naar een arts gaan. U moet alles doen om zo snel mogelijk gezond te worden. En u moet stoppen met dingen die niet goed zijn voor uw gezondheid. Als er iets verandert waardoor de premie kan veranderen, moet u dat aan de verzekeraar laten weten. Bijvoorbeeld als u ander werk gaat doen, of als uw vaste uitgaven veranderen. In de polisvoorwaarden staat welke informatie u moet geven. U moet de premie op tijd en helemaal betalen. Als u zich niet aan de afspraken houdt, dan kan de verzekeraar de verzekering stoppen of uitstellen. Als de verzekeraar de verzekering uitstelt, bent u die tijd niet verzekerd. U moet dan wel premie betalen en misschien nog andere kosten, zoals rente. U moet het op tijd aan de verzekeraar laten weten als u arbeidsongeschikt bent geworden. In de polisvoorwaarden staat wanneer u dat moet laten weten. U moet meewerken aan medisch onderzoek en ander onderzoek om te kijken voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. U moet het aan de verzekeraar laten weten als u langer dan twee maanden naar het buitenland gaat. Als u gekozen heeft voor de WIA-volgende verzekering, moet u de WIA-beschikking aan de verzekeraar sturen. Dat is de brief waarin staat dat u een uitkering krijgt. U moet het ook aan de verzekeraar laten weten als u geen recht meer heeft op een WIA-uitkering. Als u zich niet aan de afspraken houdt, krijgt u geen uitkering of een lagere uitkering. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeringsmaatschappij>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 16

17 Trefwoordenlijst Arbeidsongeschikt Wanneer bent u arbeidsongeschikt? Dat hangt af van welke beoordeling u kiest. U kunt kiezen uit twee mogelijkheden: Maatschappijbeoordeling. Dit betekent dat de verzekeraar bekijkt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. WIA-volgend. Dit betekent dat het UWV bekijkt voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. De beoordeling WIA-volgend is alleen voor werknemers die in loondienst werken. Als u in loondienst werkt, bent u arbeidsongeschikt als u een WIA-uitkering krijgt. Bent u zelfstandig ondernemer, of heeft u gekozen voor maatschappijbeoordeling? Dan bent u arbeidsongeschikt als u door een ziekte of een ongeluk uw werk niet meer goed kunt doen. Offerte Polisvoorwaarden Premie Verbond van Verzekeraars Wat mag u nog meer van de verzekeraar verwachten? In een offerte staat welke premie u moet betalen en waartegen u bent verzekerd. In de offerte moeten ook de belangrijkste voorwaarden staan van de verzekering. Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. U betaalt de premie meestal per jaar, maar u kunt ook per maand, per kwartaal, of per halfjaar betalen. Dan moet u meestal wel iets meer premie betalen. U moet soms ook betalen om een polisblad te krijgen, of om de verzekering te verlengen. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. Bij deze verzekering horen vaak extra regelingen. Soms horen ze er niet bij, maar kunt u ze wel verzekeren. Vraag dat aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Hieronder staan de regelingen. Meteen verzekerd na inschrijving Er is tijd nodig om te kijken of de verzekeraar u kan verzekeren. Als u zich inschrijft, bent u niet altijd meteen verzekerd. Bij sommige verzekeraars bent u in die tijd wel verzekerd als u arbeidsongeschikt wordt door een ongeluk. Dit heet voorlopige dekking. U hoeft hier niet extra voor te betalen. De verzekeraar beslist hoe lang de voorlopige dekking duurt. De uitkering is meestal een vast bedrag per dag, maar dit is per verzekeraar anders. Minder premie betalen na het eerste jaar Bent u langer dan een jaar arbeidsongeschikt? Dan hoeft u na dat jaar minder premie te betalen. Het kan ook zijn dat u de premie wel helemaal moet betalen, maar dat u later weer een bedrag terugkrijgt. Hoeveel u terugkrijgt, hangt af van hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. 17

18 Trefwoordenlijst Uitkering als u overlijdt Als u overlijdt door een ongeluk, krijgt uw familie één keer een uitkering. Ze krijgen dan een uitkering van twaalf keer het verzekerde bedrag van een maand. Ook als u overlijdt door een ziekte, krijgt uw familie dit bedrag. Kijk voor meer informatie in de poliswaarden. Uitkering bij het aanpassen van uw woning Moet u uw woning aanpassen? Bijvoorbeeld omdat u een rolstoel heeft? Dan krijgt u een deel van de kosten vergoed. U krijgt dan niet meer dan een bepaald bedrag. U moet uw woning aanpassen, omdat u arbeidsongeschikt bent. Meestal krijgt u daarvoor een vergoeding van een andere verzekering, maar soms moet u zelf ook een deel betalen. Daarom krijgt u hiervoor een uitkering. Werkloosheid meeverzekeren Bij sommige verzekeraars kunt u werkloosheid meeverzekeren. Dan gelden wel een paar regels. U moet een minimum aantal uren per week voor een werkgever werken. En u moet een vast dienstverband hebben. U krijgt maar voor een bepaald aantal maanden een uitkering. U moet ook een uitkering voor werkloosheid van de overheid krijgen. Welke risico s niet verzekerd? Als u met opzet arbeidsongeschikt bent geworden, of als het uw schuld is dat u arbeidsongeschikt bent geworden. Of als iemand anders u met opzet arbeidsongeschikt heeft gemaakt. Met iemand anders bedoelen we iemand die voordeel heeft bij uw uitkering. Als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u te veel alcohol heeft gedronken, of doordat u drugs heeft gebruikt. Als u meer medicijnen heeft genomen, dan u van uw dokter moest nemen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden doordat u een ongeluk heeft gehad. En het ongeluk is gebeurd doordat u alcohol had gedronken. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een ongeluk met een motor. Dat geldt alleen als u jonger was dan 23 jaar, en de motor had een cilinderinhoud van 50 cc of meer. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een oorlog of demonstraties met geweld. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door een atoomkernreactie. Het maakt niet uit hoe deze reactie is ontstaan. Als u in een gevangenis zit, of in eenzelfde soort instelling. U krijgt ook geen uitkering als uw arbeidsongeschiktheid erger is geworden door een van deze gebeurtenissen. Als u arbeidsongeschikt bent geworden door terrorisme, geldt een speciale regeling. 18

19 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) 19

20 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel). U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. U kunt ook een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers? Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt u een vergoeding voor deze kosten. Voor wie is een verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers? De verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte is voor werkgevers. Bij deze verzekering dienen alle werknemers die op de loonlijst staan, te worden aangemeld. Vrijwel alle verzekeraars zonderen zelfstandigen en DGA s uit van deze verzekering. Welke risico s zijn verzekerd? Als uw werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet u wettelijk 70% van hun loon doorbetalen. Als u zich hiervoor verzekert, krijgt u een vergoeding voor maximaal 104 weken. U kunt zich ook verzekeren voor andere kosten die u moet doorbetalen, zoals werkgeverspremies. U kunt (een deel van) deze kosten meeverzekeren. U kunt vaak afspraken uit de collectieve arbeidsovereenkomst meeverzekeren. In sommige gevallen keert de verzekeraar niet uit. <Kijk voor meer informatie hier: welke risico s zijn niet verzekerd? op de trefwoordenlijst.> Ook krijgt u bij veel verzekeringen extra regelingen aangeboden. <Wilt u weten wat u allemaal van uw verzekeraar mag verwachten? Kijk daarvoor op de trefwoordenlijst.> Krijgen uw werknemers een medische keuring? Uw werknemers krijgen geen medische keuring voor deze verzekering. Welke factoren bepalen de premie? U betaalt elk jaar een premie. Deze is voor elk bedrijf anders. Hoe berekent de verzekeraar de premie? De verzekeraar vermenigvuldigt het loon per jaar van alle werknemers (dat wordt vastgesteld aan het begin van het jaar) met een premiepercentage. Dat is de premie die u per jaar moet betalen. Het premiepercentage berekent de verzekeraar meestal door te kijken naar: de leeftijd van uw werknemers; het soort bedrijf dat u heeft. Gaat het bijvoorbeeld om een winkel of een fabriek? hoe vaak uw werknemers door ziekte niet konden werken in de laatste jaren, en hoeveel geld u daarvoor kwijt was. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. 20

21 Wat mag u van de verzekeraar verwachten? Hoe hoog de vergoeding per werknemer is, hangt af van de hoogte van het loon dat de zieke werknemer normaal krijgt. Heeft u ook een periode van eigen risico? U kunt kiezen of u een periode van eigen risico wilt. Deze periode begint op de eerste dag dat de werknemer door zijn ziekte niet kon werken. U kunt meestal zelf kiezen hoe lang deze periode is. U moet dan gewoon loon betalen aan de werknemer. Hiervoor krijgt u geen vergoeding. Het eigen risico geldt per ziektegeval. Hoe lang duurt de vergoeding? U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding per werknemer. Als uw werknemer twee keer kort achter elkaar door ziekte niet kon werken, dan telt de verzekeraar die twee periodes van arbeidsongeschiktheid als één periode. Als hij tussendoor meer dan vier weken heeft gewerkt, telt de verzekeraar het als twee periodes. Deze regel geldt ook voor de periode van eigen risico. U heeft bijvoorbeeld een eigen risico van twaalf weken. Uw werknemer is ziek, maar hij werkt tussendoor drie weken. Dan begint de periode van eigen risico na die drie weken niet opnieuw, maar dan telt de verzekeraar door. Hoeveel geld kunt u verzekeren? U kunt het loon dat u doorbetaalt verzekeren. Vaak kunt u ook kiezen dat u een deel van het loon vergoed krijgt. U kunt altijd maar een maximaalbedrag per werknemer verzekeren. Als het loon van een werknemer per jaar hoger is dan dit bedrag, dan kunt u dit niet helemaal verzekeren. U kunt meestal de werkgeverspremies meeverzekeren. Wanneer krijgt u geen of een lagere vergoeding? U krijgt geen vergoeding voor de bedragen die u van het loon van uw werknemer mag aftrekken. U mag een bedrag van het loon aftrekken als uw werknemer voor zijn ziekte ook nog een uitkering krijgt. Uw werknemer krijgt bijvoorbeeld loon en 200 uitkering. U mag dan van het loon dat u moet doorbetalen 200 afhalen. U betaalt dan 800 loon door. Dan krijgt u geen vergoeding van 1.000, maar van 800. U krijgt geen vergoeding als uw werknemer door ziekte niet kan werken op het moment dat hij bij u in dienst komt. U krijgt ook geen vergoeding voor werknemers die aan het begin van de verzekering door ziekte niet kunnen werken. Dit noemen we het inlooprisico. U krijgt wél een vergoeding als de verzekering stopt. Kan een werknemer door ziekte niet werken voor de datum waarop de verzekering stopt? En moet u aan hem door die ziekte wel loon blijven betalen? Dan krijgt u daarvoor wel een vergoeding. Dat noemen we het uitlooprisico. Als uw werknemer een paar uur per dag werkt, betaalt u een deel van het loon door. Dan krijgt u ook maar een deel van de vergoeding. Wordt de vergoeding tussendoor hoger of lager? U krijgt meestal een vergoeding voor een deel van het loon dat u heeft doorbetaald. Als de werknemer een hoger loon krijgt, verhoogt de verzekeraar de vergoeding automatisch. Als uw werknemer weer een paar uur gaat werken, verlaagt hij de vergoeding. Bij sommige verzekeraars krijgt u een vast bedrag per werknemer per dag. Dat bedrag wordt tussendoor niet hoger. 21

22 Hoe lang duurt de vergoeding? U krijgt een vergoeding zo lang uw werknemer door ziekte niet kan werken. U krijgt maximaal 104 weken een vergoeding. De periode van eigen risico trekt de verzekeraar hier van af. Als u dus een periode van eigen risico heeft van vier weken, krijgt u maximaal 100 weken een vergoeding. Hoe lang duurt de verzekering? U spreekt met de verzekeraar af hoe lang de verzekering duurt. Wanneer kunt u de verzekering (tussendoor) stoppen? Meestal kunt u de verzekering om de <aantal> jaar stoppen. U moet de verzekering dan wel <aantal> maanden van tevoren stop zetten. Als u de verzekering niet opzegt, verlengt de verzekeraar hem automatisch. Hij verlengt de verzekering met het aantal jaren dat uw verzekering duurde. Duurde uw verzekering bijvoorbeeld drie jaar? Dan verlengt de verzekeraar hem met drie jaar. Kan de verzekeraar uw verzekering ook stoppen? De verzekeraar kan uw verzekering niet stoppen. Behalve als u fraude pleegt, of als u de verzekeraar de verkeerde informatie geeft. Of als u de premie niet of niet op tijd betaalt. Er zijn ook andere situaties waarin de verzekering kan stoppen. Bijvoorbeeld als uw bedrijf samengaat met een ander bedrijf, als iemand anders uw bedrijf overneemt, of als u stopt met uw bedrijf. In de polisvoorwaarden leest u meer over deze situaties. Wat zijn uw verplichtingen? U moet ervoor zorgen dat de bedrijfsarts of de arbodienst uw zieke werknemers goed begeleidt. Wat u moet doen, staat onder andere in de volgende wetten: de Arbeidsomstandighedenwet; de Wet verbetering poortwachter; de Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. De belangrijkste dingen die u moet doen zijn: u moet zo snel mogelijk ervoor zorgen dat de werknemer weer kan gaan werken. Dat kan zijn eigen werk zijn, of ander werk dat bij hem past; u moet zo snel mogelijk een onderzoek doen naar het probleem; u moet zo snel mogelijk een plan van aanpak maken om de werknemer weer aan het werk te krijgen. U moet dit plan van aanpak ook uitvoeren; u moet een dossier bijhouden van de re-integratie van de werknemer; u moet regelmatig met de werknemer bespreken hoe het gaat met zijn re-integratie; u moet op tijd een verslag maken over hoe het gaat met de re-integratie. In de polisvoorwaarden van de verzekering staan vaak nog meer afspraken waaraan u zich moet houden. U moet op tijd premie betalen. Bent u het niet eens met uw werknemer over hoeveel procent hij door ziekte niet kan werken, of over zijn re-integratie? Dan moet u advies vragen bij het UWV. Heeft iemand anders schuld aan de arbeidsongeschiktheid van uw werknemer, en is hij dus verantwoordelijk? Dan bestaat de mogelijkheid de schade te verhalen. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat hij de schade vergoedt. 22

23 U moet regelmatig gegevens aan de verzekeraar opsturen. Zo kan hij zien hoe lang uw werknemers ziek zijn. Meestal stuurt de arbodienst of verzuimbegeleider de gegevens naar de verzekeraar. Een verzuimbegeleider is iemand die alle dingen regelt en begeleidt die te maken hebben met de mensen die door ziekte niet kunnen werken. U moet elk jaar loongegevens laten zien van alle werknemers. Soms heeft de verzekeraar ook nog andere informatie nodig. Daarmee kan deze de verzekering regelen. Als u zich niet aan deze afspraken houdt, kunt u geen of een lagere vergoeding krijgen. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeraar>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 23

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) productwijzers inkomensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer Verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) 32 Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sector Bouw Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een werknemersverzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke en volledige arbeidsongeschiktheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Veelgestelde vragen Module Verzuim

Veelgestelde vragen Module Verzuim Wat is een ziekteverzuimverzekering? Als werknemers door ziekte niet kunnen werken, moet de werkgever hun loon doorbetalen. Met deze verzekering krijgt de werkgever een vergoeding voor deze kosten. Voor

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Verzekering WGA-eigen risicodragers

Verzekering WGA-eigen risicodragers Productwijzer Verzekering WGA-eigen risicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigen risicodragers. WGA betekent Regeling

Nadere informatie

Productwijzer. Carrière Stop Polis

Productwijzer. Carrière Stop Polis Carrière Stop Polis Productwijzer Carrière Stop Polis Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Carrière Stop polis. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt.

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Productwijzer iq Life zzp ers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over deze verzekering. U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke

Nadere informatie

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers

Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Productkaart TVM transport AOV De Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Wat leest u in deze productkaart? In deze productkaart vindt u informatie over de TVM transport AOV. De informatie in

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie

DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE. Productinformatie DE VASTE LASTEN AOV VAN DE AMERSFOORTSE Productinformatie WAT U EERST MOET WETEN Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u nog maar voor een deel of zelfs helemaal niet meer werken. Dat kan grote gevolgen hebben

Nadere informatie

Productwijzer Naturauitvaartverzekering

Productwijzer Naturauitvaartverzekering Naturauitvaartverzekering Productwijzer Natura-uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Direct ingaande lijfrente

Productwijzer Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Productwijzer Direct ingaande lijfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de direct ingaande lijfrente. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen. juli 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen. juli 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen juli 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door de sectoren

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen 1 Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Allianz Arbeidsongeschiktheids-

Allianz Arbeidsongeschiktheids- Allianz Inkomensverzekeringen Nederland Schadeverzekering N.V. Allianz verzekeringen Wagenparkmanagement Arbeidsongeschiktheids- Zekerheid over uw eigen inkomen Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer U heeft een onderneming en met de opbrengsten kunnen

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Inhoud Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? pagina 3 U kiest voor flexibiliteit pagina 5 U verzekert zich voor

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen

Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers zijn

Nadere informatie

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar

Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer. Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomen bij arbeidsongeschiktheid als ondernemer Een aandeel in elkaar Uw advies over inkomensrisico bij arbeidsongeschiktheid bij de Rabobank U heeft een onderneming en met de opbrengsten

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Productwijzers Levensverzekeringen Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers zijn

Nadere informatie

Onbezorgd blijven wonen

Onbezorgd blijven wonen Onbezorgd blijven wonen 2 3 Prettig blijven wonen bij financiële tegenslag U staat op het punt een huis te kopen of te huren. Zorgvuldig weegt u af of u naast uw vaste lasten voldoende financiële middelen

Nadere informatie

Ziekteverzuimverzekering

Ziekteverzuimverzekering Ziekteverzuimverzekering Waar is deze verzekering voor? Voor wie is deze verzekering? Is uw werknemer ziek? Dan bent u verplicht om de eerste twee jaar van zijn ziekte het loon door te betalen. Daarnaast

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering

Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers. Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Zorgeloos ondernemen met de arbeidsongeschiktheidsverzekering van Univé 2 Univé Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ondernemers Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Allianz Inkomensverzekeringen Essentie Arbeidsongeschiktheidsverzekering Verzekeringsvoorwaarden EAOV10 Inhoudsopgave 1. De belangrijkste eigenschappen van deze verzekering 4 2. Checklist 5 3. De arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd

Inhoud. 1 Inleiding. 2 Verzuim door ziekte. 3 Vergoedingen. 4 Betaling kosten en overige dienstverlening. 5 Nog meer niet verzekerd Inhoud 1 Inleiding 1.1 Wanneer gelden deze voorwaarden? 1.2 Welke werknemers verzekert u bij ons? 1.3 Wie zijn uw werknemers? 2 Verzuim door ziekte 2.1 Wanneer is sprake van verzuim door ziekte? 2.2 Binnen

Nadere informatie

De AOV voor zelfstandig ondernemers

De AOV voor zelfstandig ondernemers Pag. 1/5 Delta Lloyd Schadeverzekering NV / September / 2011 De AOV voor zelfstandig ondernemers O 01.1.04-0911 Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders

Nadere informatie

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering

Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Productwijzer Reis- en annuleringsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de reis- en annuleringsverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? 2 Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

(AOV) voor zelfstandig ondernemers

(AOV) voor zelfstandig ondernemers De AOV voor zelfstandig ondernemers Er zijn nauwelijks wettelijke voorzieningen voor ondernemers en directeuren grootaandeelhouders en mensen in vrije beroepen. Alleen de bijstand blijft over als u een

Nadere informatie

Arbeidsongeschikt, wat nu?

Arbeidsongeschikt, wat nu? Arbeidsongeschikt, wat nu? Inhoud Een goede basis bij arbeidsongeschiktheid. 3 U heeft gevraagd om een uitkering. 4 U krijgt een uitkering. 7 U heeft een klacht over Centraal Beheer Achmea. 10 Goed om

Nadere informatie

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder?

arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? arbeidsongeschiktheidsverzekering Informatie voor de ondernemer Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Arbeidsongeschikt Hoe nu verder? Deze brochure is voor u van belang als u een beroep wilt doen op uw arbeids

Nadere informatie

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken?

Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? AEGON Woonlastenverzekering Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? Hoe betaalt u uw huis als u niet meer kunt werken? U raakt arbeidsongeschikt. Of u verliest uw baan. Dat betekent dat uw

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Actua Assuradeuren B.V. versie april 2011 Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Basis In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Basis. In

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Rechtsbijstandverzekering Productwijzer Rechtsbijstandverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

TAF Maandlastbeschermer

TAF Maandlastbeschermer TAF Maandlastbeschermer Woning, baan en inkomen zijn helemaal naar uw wens. Maar u leest of ziet ook dagelijks dat dit snel kan veranderen. Een ongeluk, ziekte of verlies van uw baan: het kan ook ú overkomen.

Nadere informatie

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering

Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Productwijzer Rechtsbijstandsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de rechtsbijstandverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Welke

Nadere informatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie

AEGON Woonlastenverzekering. Productinformatie AEGON Woonlastenverzekering Productinformatie Inhoudsopgave AEGON Woonlastenverzekering in het kort 3 De belangrijkste kenmerken 3 Overige kenmerken 3 Kenmerken AEGON Woonlastenverzekering 4 Doelgroepen

Nadere informatie

De Ondernemer ALLE. in één relaxed

De Ondernemer ALLE. in één relaxed De Ondernemer Productinformatie VERZEKERINGEN ALLE informatie in één relaxed overzicht wat u eerst moet weten Als ondernemer zorgt u voor uw eigen inkomen. Dat maakt ondernemen mooi, maar dat brengt ook

Nadere informatie

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument

REAAL Uitgaven AOV. Informatie voor de consument REAAL Uitgaven AOV Informatie voor de consument 2 Doorgaan met wat u zorgvuldig hebt opgebouwd REAAL Uitgaven AOV 3 Veel ondernemers denken niet aan arbeidsongeschiktheid. U heeft plezier in uw werk. U

Nadere informatie