Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen. augustus 2008"

Transcriptie

1 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers levensverzekeringen augustus

2 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door de sectoren Schade, Leven en Zorg van het Verbond van Verzekeraars gewerkt aan de ontwikkeling van productwijzers. In deze handleiding is een overzicht opgenomen van de productwijzers voor levensverzekeringen: het betreft traditionele levensverzekeringen. Deze productwijzers vervangen dus niet het model Algemene informatie over beleggingsverzekeringen. In de productwijzers is voor een aantal onderdelen een optionele tekst opgenomen. Daarnaast is een overzicht gegeven van veelgestelde vragen en antwoorden met betrekking tot de productwijzers, en is een trefwoordenlijst van de doorklikmogelijkheden achter elke productwijzer opgenomen. De productwijzers zijn opgesteld met als doel de consument in eenvoudig Nederlands algemene informatie en aandachtspunten te geven in de oriëntatiefase over een bepaald soort verzekering. Zo kan de consument beoordelen wat een bepaald soort verzekering voor hem of haar betekent. De productwijzers zijn herschreven naar een voor een groot deel van de Nederlandse bevolking begrijpelijk taalniveau door BureauTaal. Tevens zijn de modellen getest door consumenten in een onderzoek. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek zijn de productwijzers aangepast. Algemene conclusie van deze test is dat de consument van mening is dat de verschafte informatie helder en gestructureerd is. De consument vindt de productwijzer een goed initiatief. Bij de ontwikkeling van de productwijzers zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: het is verplicht om de productwijzer op de website te publiceren. Daarnaast kan de verzekeraar er zelf voor kiezen om de productwijzer actief schriftelijk te verstrekken; alle productwijzers dienen uiterlijk 1 januari 2009 te zijn geïmplementeerd; de vragen en volgorde van de vragen zijn per productwijzer verplicht; de antwoorden zijn adviesantwoorden. Dit houdt in dat een antwoord kan worden gespecificeerd voor bepaalde eigenschappen van een product. Dit betekent dat afwijkingen van de adviesantwoorden voortkomen uit productkenmerken die niet aansluiten bij de adviesantwoorden. De antwoorden zijn herschreven door BureauTaal. Het is dan ook niet de bedoeling dat de antwoorden naar eigen smaak volledig worden herschreven, omdat de duidelijkheid en begrijpelijkheid dan niet langer gewaarborgd is; de verzekeraar kan er ook voor kiezen de productwijzer onder Verbondslogo op de website te publiceren. Wanneer de verzekeraar hiervoor kiest, is het niet toegestaan de tekst te wijzigen; het staat verzekeraars vrij om meer informatie te geven. De productwijzers bevatten in wezen een minimum aan informatie die moet worden verstrekt aan de klant. Het is echter niet de bedoeling dat de productwijzers specifieke productinformatie of verkoopbrochures van verzekeraars gaan vervangen. Meer informatie is dus mogelijk, maar deze dient in andere documenten te worden weergegeven. De Algemene Ledenvergadering heeft op 18 juni 2008 ingestemd met de productwijzers en bijbehorende uitgangspunten. Hiermee zijn de productwijzers en de implementatie daarvan bindend voor de leden van het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers dienen, zoals eerder aangegeven, uiterlijk op 1 januari 2009 te zijn geïmplementeerd. Inhoudsopgave Productwijzer Direct ingaande lijfrente Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Natura-uitvaartverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering 2

3 Vraag 1. Wanneer zijn wijzigingen in de productwijzers toegestaan? 2. Mag het Verbondslogo worden gebruikt? 3. Wanneer dienen de productwijzers te worden geïmplementeerd? 4. Niet alle informatie uit onze producten kunnen we kwijt in de productwijzers. Hoe moet hiermee worden omgegaan? 5. Mogen er zinnen uit de tekst worden weggelaten? 6. Mag daar waar wordt gesproken over de verzekeringsmaatschappij of de verzekeraar dit worden vervangen door de naam van de verzekeraar? 7. Komt er elk jaar een update van de productwijzers? 8. Dienen de productwijzers ook door direct writers beschikbaar te worden gesteld? 9. Mogen productwijzers ook op papier worden meegeven aan klanten of beschikbaar worden gesteld aan tussen personen? 10. Hoe makkelijk moet de klant de productwijzer kunnen vinden op de website van de verzekeraar? Antwoord De geformuleerde vragen en de volgorde daarvan mogen niet worden gewijzigd. De antwoorden zijn adviesantwoorden. Ook kennen sommige productwijzers op onderdelen variabele teksten waaruit al naar gelang de toepassing op uw eigen product een keuze moet worden gemaakt. Dit betekent dat een antwoord kan worden gespecificeerd voor bepaalde eigenschappen van een product. De antwoorden zijn herschreven door BureauTaal en getest in een consumentenonderzoek. Het is dan ook niet de bedoeling dat de antwoorden naar eigen smaak volledig worden herschreven, omdat de duidelijkheid en begrijpelijkheid dan niet langer gewaarborgd is. Ook is het niet de bedoeling dat de productwijzers specifieke productinformatie of verkoopbrochures van verzekeraars gaan vervangen. De productwijzer moet voor de consument een objectief middel zijn om te bepalen of hij het desbetreffende verzekeringsproduct nodig heeft en waaruit de belangrijkste kenmerken en eventuele risico s van het product blijken. Ja, dat mag. De productwijzer mag dan niet worden gewijzigd. Alle productwijzers dienen uiterlijk 1 januari 2009 te zijn geïmplementeerd. Het hangt er vanaf wat voor soort informatie het betreft. Als een product een bepaalde eigenschap heeft die past in de beantwoording van de vragen van de productwijzers, maar daar niet aan de orde komt, mag deze worden meegenomen. Als een bepaalde zin niet van toepassing is op een door de verzekeraar gevoerd product, dan kan deze worden weggelaten. De productwijzers zijn bedoeld als algemene informatie. De productwijzers mogen alleen worden aangepast voor bepaalde eigenschappen van het product. Om de teksten zoveel mogelijk eenduidig te houden is het Verbond er voorstander van om de term verzekeringsmaatschappij of verzekeraar te handhaven. Indien (wijzigingen in) regelgeving of andere ontwikkelingen aanpassing van productwijzers noodzakelijk maken, zal het Verbond hierover een advies uitbrengen. Ja, de productwijzers dienen door zowel intermediairverzekeraars, loondienstmaatschappijen als direct writers beschikbaar te worden gesteld. Verzekeraars zijn verplicht om de productwijzers op hun website te publiceren. Indien verzekeraars de productwijzers daarnaast op een andere wijze beschikbaar willen stellen aan de consument of het intermediair, dan zijn verzekeraars daar vrij in. De productwijzers dienen makkelijk vindbaar voor de consument op de website van de verzekeraar te worden geplaatst. Ook indien men direct bij productinformatie op de site terechtkomt, dient er een mogelijkheid te worden geboden om kennis te nemen van de informatie uit de productwijzer. Onderaan de productwijzers kan worden verwezen naar specifieke productinformatie. 3

4 Vraag 11. Mogen de productwijzers worden voorzien van paginanummers en volgnummers? 12. Bij de klant kan verwarring ontstaan door verschillen tussen de informatie uit de productwijzer en de specifieke productinformatie. Hoe hiermee om te gaan? 13. Is het noodzakelijk dat een verzekeraar zijn eigen productinformatie opstelt conform de vraagstelling uit de productwijzers? 14. Dient de tussenpersoon ook de productwijzers op zijn website te vermelden? 15. Is het toegestaan vragen weg te laten? 16. Is het toegestaan om de volgorde van vragen te veranderen? 17. De vragen zijn volgens een vast format opgesteld, maar de vragen voor productwijzers Schade, Inkomen en Leven zijn niet allemaal gelijk. Hoe zit dat? 18. De antwoorden zijn adviesantwoorden. Een verzekeraar kan de antwoorden dus in zijn geheel om-/herschrijven? 19. Als verzekeraars de productwijzers mogen aanpassen, is de informatie dan nog wel herkenbaar voor de consument? 20. Waarom zijn de productwijzers ingedeeld in kapitaal-, uitvaart-, overlijdensrisico-, natura-uitvaartverzekering en direct ingaande lijfrente? Antwoord Ja, dat mag. De productwijzers bevatten algemene informatie over een productsoort. Indien bepaalde informatie uit de productwijzer niet van toepassing is op een specifiek product mag dit worden weggelaten of aangepast. De specifieke productinformatie zou daarom meer detailinformatie moeten bevatten ten opzichte van de productwijzers. We kunnen ons voorstellen dat het voor de consument inzichtelijk is als de eigen productinformatie zoveel mogelijk de productwijzers volgt. Het inrichten van de eigen productinformatie is echter individueel maatschappijbeleid. Het Verbond kan tussenpersonen niet verplichten om de productwijzers op de website te publiceren. Er zijn tussenpersonen met gelabelde producten, in dat geval dient wel de tussenpersoon en niet de verzekeraar de productwijzer te plaatsen. Ja, maar alleen als de vraag op geen enkele wijze van toepassing is op het product. Nee, het is niet toegestaan om de volgorde van vragen te veranderen. De vragen zijn zoveel mogelijk gelijk voor alle branches en producten. Soms zijn er echter aparte vragen opgenomen met het oog op de eigenschappen van de verschillende producten. Een antwoord kan worden gespecificeerd voor bepaalde eigenschappen van een product. Dit betekent dat afwijkingen van de adviesantwoorden voortkomen uit productkenmerken die niet aansluiten bij de adviesantwoorden. De antwoorden zijn herschreven door BureauTaal en getest in een consumentenonderzoek. Het is dan ook niet de bedoeling dat de antwoorden naar eigen smaak volledig worden herschreven, omdat de duidelijkheid en begrijpelijkheid dan niet langer gewaarborgd zijn. Het is verzekeraars toegestaan om de productwijzers op bepaalde punten aan te passen (bijvoorbeeld als bepaalde informatie niet van toepassing is op de door verzekeraar gevoerde producten, mag deze worden weggelaten). Wij verwachten dat de aanpassingen niet zodanig zullen zijn dat de productwijzers geheel zullen worden aangepast. Deze indeling is vastgesteld door het sectorbestuur Levensverzekering. Er is globaal een indeling gemaakt van opbouw-, afbouw- en risicoverzekeringen en natura-uitvaartverzekeringen. 4

5 Vraag 21. Er is een productwijzer uitvaartverzekering, maar een verzekeraar verkoopt dit product onder de naam levenslange overlijdensrisicoverzekering. Mag in dat geval de titel van de productwijzer wijzigen in productwijzer levenslange overlijdensrisicoverzekering? 22. Indien het voor een product mogelijk is om over te gaan tot afkoop en/of premievrij maken, mag dit dan in de productwijzer worden aangegeven? 23. Waarom komen de fiscale aspecten van de producten niet uitgebreid aan de orde in de productwijzers? 24. Onderaan de productwijzer kan worden verwezen naar specifieke productinformatie. Mag dit ook op een andere plek als bijvoorbeeld de inrichting van een website dit vereist? Antwoord Ja, dat mag. Ja, dat mag. Ook in het geval een verzekeraar uitsluitend niet-afkoopbare producten verkoopt (bijvoorbeeld bij uitvaartverzekeringen), mag dit worden vermeld. Het is de bedoeling dat de productwijzers de belangrijkste aspecten meekrijgen. Het voert te ver om tot in detail de fiscale aspecten van een product te beschrijven. Wel is in de productwijzers aangegeven dat de fiscale regelgeving van belang is voor een product en dat daarover meer informatie kan worden opgevraagd bij een financieel adviseur of verzekeraar. Ja, dat mag, maar het is wel van belang dat de klant makkelijk via de productwijzer bij speci fieke productinformatie terecht kan komen. 5

6 Productwijzer Direct ingaande lijfrente 6

7 Productwijzer Direct ingaande lijfrente In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de direct ingaande lijfrente. U leest wat dit voor soort levensverzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. U kunt ook een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een direct ingaande lijfrente? Met een direct ingaande lijfrente krijgt u een uitkering zolang u leeft. U krijgt een aanvulling op uw inkomen. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe vaak en wanneer u de uitkering krijgt. U betaalt de premie in één keer. Dat noemen we een koopsom. De uitkering gaat meteen van start. U kunt kiezen uit twee verschillende lijfrenten: u krijgt een uitkering zo lang u leeft. Dit is gunstig voor als u oud wordt. Dit wordt de levenslange lijfrente genoemd; u krijgt een uitkering voor een paar jaar. De uitkering stopt ook als u overlijdt. Dit wordt de tijdelijke lijfrente genoemd. Bij allebei de lijfrenten kunt u minder geld terugkrijgen dan u heeft ingelegd. Dat kan gebeuren als u overlijdt vlak nadat u de verzekering heeft afgesloten. U heeft dan nog niet zoveel uitkeringen gekregen. En u krijgt dus minder geld dan u heeft ingelegd. Hoe kunt u dit voorkomen? U kunt afspreken dat de uitkering overgaat op uw partner of nabestaanden. Hierdoor zal de uitkering vanaf het begin wel lager zijn. Voor de overgang kunt u ervoor kiezen dat de partner of nabestaanden dezelfde uitkering krijgen of een lagere. U kunt een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. U betaalt daarvoor een extra premie. Kijk voor meer informatie over overlijdensrisicoverzekeringen hier: <verwijzing naar algemene informatie en productinformatie over overlijdensrisicoverzekeringen>. Regels over belastingen zijn erg belangrijk bij de direct ingaande lijfrente. Deze stellen vooral grenzen aan de looptijd en hoogte van de tijdelijke lijfrente. Daardoor kunt u de duur en hoogte van de uitkeringen niet helemaal zelf kiezen. Hoe hoog is uw uitkering? Bij het afsluiten van de verzekering spreekt u af hoe hoog uw uitkering is. Hoe hoog uw uitkering is, hangt af van: de hoogte van de koopsom; de hoogte van de rente; uw leeftijd; uw geslacht; de duur van de uitkering; de uitkering en of die overgaat op uw partner of nabestaanden als u overlijdt. <alleen opnemen indien winstdeling> Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe hoog uw uitkering is. Dit bedrag ontvangt u gegarandeerd. Dit bedrag kan wel hoger worden door de winst die de verzekeraar maakt. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. De verzekeraar kan dus niet zeggen hoe hoog uw uitkering wordt. Maar als er winst is gemaakt, krijgt u de rest van de verzekering een hogere uitkering. Er zijn ook beleggingslijfrenten. Die leggen we hier niet uit. Kijk voor meer informatie hier: <verwijzing naar algemene informatie en productinformatie over beleggingsverzekeringen>. 7

8 Welke kosten moet u betalen? Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Opties: <De verzekeraar trekt alle kosten van de koopsom af.> <De verzekeraar trekt een deel van de kosten van de koopsom af. De verzekeraar trekt de kosten voor het betalen van de uitkeringen van uw uitkering af.> Wat gebeurt er als u de verzekering eerder wilt stoppen? U kunt de verzekering niet eerder stoppen. Als de uitkering eenmaal is ingegaan, dan loopt deze door volgens de gemaakte afspraken. Krijgt u een medische keuring? Voor deze verzekering krijgt u geen medische keuring. Als u ook een overlijdensrisicoverzekering afsluit, moet u een vragenlijst over uw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeraar>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 8

9 Trefwoordenlijst Offerte Polisvoorwaarden Rente Verbond van Verzekeraars In een offerte staat welke premie u moet betalen en waartegen u bent verzekerd. In de offerte moeten ook de belangrijkste voorwaarden staan van de verzekering. Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. De verzekeraar belegt de koopsom die u voor de lijfrente betaalt op de kapitaalmarkt. De verzekeraar ontvangt daardoor een rentevergoeding. De hoogte van die rente werkt door in de hoogte van de uitkeringen die de verzekeraar bij het afsluiten van de lijfrente met u afspreekt. Hoe hoger de rente bij het maken van een offerte voor deze verzekering is, hoe hoger de uitkeringen zullen zijn. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. 9

10 Productwijzer Kapitaalverzekering 10

11 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering. U leest wat dit voor soort levensverzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. U kunt ook een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een kapitaalverzekering? <alleen opnemen indien winstdeling> Met een kapitaalverzekering krijgt u een uitkering aan het einde van de verzekering. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dat bedrag kan niet lager worden. Het bedrag kan wel hoger worden door winstdeling. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. <alleen opnemen indien geen winstdeling> Met een kapitaalverzekering krijgt u een uitkering aan het einde van de verzekering. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Veel mensen sluiten een kapitaalverzekering af om de hypotheek af te kunnen lossen. Of voor een aanvulling op het pensioen. Regels over belastingen zijn erg belangrijk bij de kapitaalverzekering. Uw persoonlijke financiële situatie speelt hierbij een rol. Wanneer moet u de premie betalen? Meestal kunt u de premie <opties: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar> betalen. U betaalt premie tot de datum die u heeft afgesproken. Hoeveel premie moet u betalen? De premie kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. Dat spreekt u af als u de verzekering afsluit. Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom. Hoe hoog is uw uitkering? <alleen opnemen indien geen winstdeling> Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. <alleen opnemen indien winstdeling> Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dit bedrag kan niet lager worden. Het bedrag kan wel hoger worden door winstdeling. U spreekt ook af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Wat is winstdeling? Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag u krijgt. Dit bedrag ontvangt u gegarandeerd. Dit bedrag kan wel hoger worden door winstdeling, maar nooit lager. Hoe hoger de winstdeling is, hoe hoger dit bedrag wordt. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. De verzekeraar kan dus van tevoren niet zeggen hoe hoog het totale bedrag wordt dat u aan het einde van de verzekering krijgt. <alleen opnemen indien contractuele overrentedeling> De verzekeraar belegt uw premie in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties. 11

12 <alleen opnemen indien maatschappijwinstdeling> Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dan wordt de uitkering hoger. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog uw winstdeling is. Wat doet de verzekeraar met de premie? De verzekeraar gebruikt de premie voor drie dingen. 1. De uitkering aan het einde van de verzekering. 2. Uw risicodekkingen: Overlijdensrisico Met een kapitaalverzekering spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Daarmee kan uw man of vrouw bijvoorbeeld de hypotheek aflossen als u overlijdt. Meestal kunt u ook afspreken dat de verzekeraar niet uitkeert als u overlijdt. Dan hoeft u daarvoor ook geen premie te betalen. Sluit u de verzekering af voor uw kind of kleinkind? Dan kunt u bij sommige kapitaalverzekeringen een extra overlijdensrisicoverzekering nemen. Als u dan overlijdt voordat de verzekering stopt, betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie zodat de verzekering tot aan de einddatum kan doorlopen. Arbeidsongeschiktheid Bij sommige kapitaalverzekeringen kunt u ook verzekeren dat u geen premie of maar een deel van de premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. Dan betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie. 3. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat gebeurt er als u de verzekering eerder wilt stoppen? Een kapitaalverzekering sluit u af voor een langere tijd. Als u de verzekering afsluit, spreekt u af hoe lang de verzekering duurt. U mag uw kapitaalverzekering eerder stoppen. Dat noemen we afkopen. Dan kunt u wel geld verliezen. Als u de verzekering vlak na het begin stopt, kan uw uitkering extra laag zijn. Soms moet u ook betalen voor de administratie van het afkopen. Denk hier dus goed over na voordat u de verzekering afsluit. Uw verzekeraar of tussenpersoon weet hoe hoog het uit te keren bedrag is als u wilt stoppen en kan u advies geven over wat u met het bedrag kunt doen. Krijgt u een medische keuring? U moet een vragenlijst over uw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Of is het niet mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsdekking af te sluiten. Als de verzekeraar het nodig vindt, kan deze vragen om een onderzoek door een arts. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeraar>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 12

13 Trefwoordenlijst Advies Offerte Polisvoorwaarden Premie Verbond van Verzekeraars U kunt bijvoorbeeld stoppen met het betalen van premie of onder voorwaarden de verzekering premievrij maken. De verzekering duurt dan even lang, maar het eindbedrag is lager. In een offerte staat welke premie u moet betalen en waartegen u bent verzekerd. In de offerte moeten ook de belangrijkste voorwaarden staan van de verzekering. Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. Premie kan per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar worden betaald. U moet de premie op tijd betalen. Als u niet op tijd betaalt, kan dit tot gevolg hebben dat er geen dekking meer is. Als u ervoor kiest de premie per jaar, per halfjaar of per kwartaal te betalen kan dit goedkoper zijn. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. 13

14 Productwijzer Natura-uitvaartverzekering 14

15 Productwijzer Natura-uitvaartverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Natura-uitvaartverzekeringen behoren tot de groep levensverzekeringen. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. U kunt ook een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een natura-uitvaartverzekering? Met een natura-uitvaartverzekering kunt u uw begrafenis of crematie laten verzorgen. Het is een pakketverzekering voor uw hele leven. Uw familie krijgt geen bedrag, maar de verzekeraar regelt uw begrafenis of crematie. De verzekeraar regelt dan samen met uw nabestaanden bijvoorbeeld de begrafenis- of de crematieplechtigheid, de kist, de auto s en de rouwkaarten. Ook kunt u bepaalde keuzes aan uw nabestaanden overlaten. Dit spreekt u van tevoren af. Bij sommige verzekeringen krijgt de uitvaartverzorger een bedrag. Daarmee kan de rekening of een deel van de rekening van de begrafenis of crematie worden betaald. U maakt zelf de keuzes over wat u bij de uitvaart wilt. U bent dus niet verplicht om bepaalde diensten, zoals volgauto s of rouwkaarten, af te nemen. Er zijn ook natura-uitvaartverzekeraars die een geldbedrag op de polis hebben staan. Ook deze verzekeraars betalen het geld voor uw begrafenis of crematie direct aan de uitvaartverzorger. Uw familie krijgt dus geen geld in handen. Wat zit er in het basispakket van de natura uitvaartverzekering? <hier exact aangeven wat in het basispakket zit, verschillende teksten per maatschappij> Wat moet uw familie doen bij overlijden? Als u overlijdt, moet uw familie dat aan de verzekeraar laten weten. Meestal kan uw familie daarvoor bellen met de verzekeraar. Als u overlijdt, regelt de verzekeraar de begrafenis of crematie in het geval van een pakketverzekering. Sommige natura-uitvaartverzekeraars hebben een geldbedrag op de polis staan. Ook zij regelen de uitvaart direct met de uitvaartondernemer. Hoeveel premie moet u betalen? De premie die u betaalt kan gelijk blijven of tijdens de looptijd hoger worden. Als u ervoor kiest dat de premie tijdens de looptijd hoger wordt, bepaalt de verzekeraar op basis van de kostenstijging van het pakket met hoeveel procent de premie hoger wordt. U krijgt dan een brief waarin staat hoeveel premie u moet betalen. Alles in Nederland wordt steeds duurder. Door de premie te verhogen garandeert de verzekeraar dat u ook in de toekomst het pakket ontvangt dat u heeft afgesproken. U betaalt premie totdat u overlijdt, of tot de datum die u heeft afgesproken met de verzekeraar. Hoe hoog is uw uitkering? U krijgt geen uitkering. De verzekeraar regelt de begrafenis of crematie bij een uitvaartverzorger waar de verzekeraar een afspraak mee heeft. Uw familie kan ook voor een andere uitvaartverzorger kiezen. Dan berekent de verzekeraar welk bedrag de uitvaartverzorger krijgt. Er gaat dan wel een deel van het bedrag af. Uw familie moet de rekeningen van de begrafenis of crematie laten zien. 15

16 Wat doet de verzekeraar met de premie? De verzekeraar gebruikt de premie voor twee dingen. 1. Het verzorgen van de begrafenis of crematie. 2. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat gebeurt er als u de verzekering eerder wilt stoppen? De verzekering duurt totdat u overlijdt. U betaalt premie totdat u overlijdt, of tot de leeftijd die u heeft afgesproken met de verzekeraar. U mag de verzekering eerder stoppen. Als u de verzekering stopt, heeft de verzekering soms een waarde. De verzekeraar kan nog kosten in mindering brengen op de waarde van de verzekering. Bijvoorbeeld de provisie of de kosten van de administratie. Als u de verzekering stopt, krijgt u geen geld uitgekeerd. Bij overlijden wordt het bedrag uitgekeerd. Krijgt u een medische keuring? U moet een vragenlijst over uw gezondheid invullen voordat de verzekering begint. Dit heet een gezondheidsverklaring. Met deze gezondheidsverklaring beslist de verzekeraar of u de verzekering kunt afsluiten. Soms zijn er aanvullende voorwaarden nodig. Heeft u bijvoorbeeld een ziekte? Dan moet u misschien meer premie betalen. Wilt u meer informatie over de verzekeringen van <naam verzekeraar>? Klik dan hier: <link naar productbeschrijvingen>. 16

17 Trefwoordenlijst Offerte Polisvoorwaarden Verbond van Verzekeraars In een offerte staat welke premie u moet betalen en waartegen u bent verzekerd. In de offerte moeten ook de belangrijkste voorwaarden staan van de verzekering. Een verzekering is een contract tussen u en de verzekeraar. Dit contract is vastgelegd in een polisblad en polisvoorwaarden, samen ook wel polis genoemd. De verzekerde risico s, de uitsluitingen daarop en andere beperkingen in de dekking staan er heel precies in beschreven. Ook andere rechten en plichten worden in de polis vermeld. Het is voor u dus een belangrijk document. Het Verbond van Verzekeraars is een belangenvereniging van particuliere verzekeraars op de Nederlandse markt. De leden van het Verbond vertegenwoordigen samen meer dan 95 procent van de verzekeringsmarkt. 17

18 Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering 18

19 Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. U leest wat dit voor soort levensverzekering is. Bij elke verzekeraar kunnen de polisvoorwaarden anders zijn. U kunt ook een offerte opvragen die voor u op maat wordt gemaakt. Als u dan nog vragen heeft, kunt u uitleg vragen aan uw verzekeraar of verzekeringsadviseur. Het Verbond van Verzekeraars heeft regels gemaakt over hoe verzekeraars de productwijzer moeten opstellen. Deze productwijzer voldoet aan die regels. Wat is een overlijdensrisicoverzekering? Met een overlijdensrisicoverzekering keert de verzekeraar een bedrag uit als u overlijdt voor het einde van de verzekering. Veel mensen sluiten een overlijdensrisicoverzekering af als ze een hypotheek afsluiten. Op deze manier kan uw man of vrouw de hypotheek of een deel daarvan afbetalen als u overlijdt. <alleen opnemen indien geen winstdeling> Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. <alleen opnemen indien winstdeling> Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. <alleen opnemen indien winstdeling en er een uitkering is bij leven op de einddatum van de verzekering door winstdeling> Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Dit bedrag kan hoger worden door winstdeling. Als u nog leeft als de verzekering stopt, krijgt u soms een bedrag. Dat hangt af van de winstdeling. Wanneer moet u de premie betalen? Meestal kunt u de premie <opties: per maand, per kwartaal, per halfjaar of per jaar> betalen. U betaalt premie totdat de verzekering stopt. Of tot de datum die u heeft afgesproken. Hoeveel premie moet u betalen? De premie die u betaalt kan gelijk blijven of tijdens de looptijd veranderen. U kiest hiervoor als u de verzekering afsluit. Uw premie blijft gelijk U betaalt altijd evenveel premie. Aan het begin van de verzekering kan uw premie hoger zijn dan bij een verzekering waarbij de premie verandert. Maar na een tijd kan uw premie lager zijn dan de premie die verandert. Uw premie verandert De verzekeraar bepaalt <periode> hoeveel premie u moet betalen. De verzekeraar kijkt daarbij naar de hoogte van de uitkering, hoe lang de verzekering nog duurt, en hoe oud u bent. Meestal wordt de premie hoger naarmate u ouder wordt. Bij sommige verzekeringen betaalt u één keer een premie. Dat noemen we een koopsom. Hoe hoog is de uitkering? <alleen opnemen indien geen winstdeling> Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn. Het kan ook een bedrag zijn dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Hiervoor kunt u kiezen als de verzekering is bedoeld om bij overlijden een lening af te betalen, en die lening geleidelijk wordt afgelost. Het kan ook een bedrag zijn dat hoger wordt tijdens de looptijd. 19

20 <alleen opnemen indien winstdeling en verhoging uitkering bij overlijden door winstdeling> Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn, of een bedrag dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Het bedrag kan ook hoger worden tijdens de looptijd. Het bedrag kan ook hoger worden door winstdeling, maar nooit lager dan wat u heeft afgesproken. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Dus de verzekeraar kan niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als u overlijdt. <alleen opnemen indien winstdeling en er een uitkering is bij leven op de einddatum van de verzekering door winstdeling> Als u overlijdt, keert de verzekeraar een bedrag uit. Hoe hoog het bedrag is, spreekt u af als u de verzekering afsluit. Dit bedrag kan een vast bedrag zijn, of een bedrag dat vanaf het begin van de verzekering tijdens de looptijd lager wordt. Het bedrag kan ook hoger worden tijdens de looptijd. Het bedrag kan ook hoger worden door winstdeling. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Dus de verzekeraar kan niet van tevoren zeggen hoe hoog de totale uitkering is als u overlijdt. Als u nog leeft als de verzekering stopt, krijgt u een deel van de winst. De verzekeraar weet van tevoren niet hoe hoog de winstdeling is. Dus de verzekeraar kan niet van tevoren zeggen hoe hoog de uitkering is als de verzekering stopt. Wat is winstdeling? <alleen opnemen indien contractuele overrentedeling> De verzekeraar belegt uw premie in staatsobligaties. De hoogte van de winstdeling hangt af van de waarde van de staatsobligaties. <alleen opnemen indien maatschappijwinstdeling> Als uw verzekeraar winst maakt, kunt u een deel van de winst krijgen. Dit is afhankelijk van uw verzekeraar. Dan wordt de uitkering hoger, maar hij kan nooit lager worden dan wat u heeft afgesproken. Als u nog leeft als de verzekering stopt, krijgt u soms een bedrag. De verzekeraar bepaalt meestal elk jaar hoe hoog de winstdeling is. Wat doet de verzekeraar met de premie? De verzekeraar gebruikt de premie voor drie dingen. 1. De uitkering als u overlijdt. 2. Uw risicodekking: Arbeidsongeschiktheid Bij sommige overlijdensrisicoverzekeringen kunt u ook verzekeren dat u geen premie of maar een deel van de premie hoeft te betalen als u arbeidsongeschikt wordt. Dan betaalt de verzekeraar de premie of een deel van de premie. 3. De verzekeraar maakt kosten: Kosten van de verzekeraar Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor het bedenken en verkopen van de verzekering. En voor de administratie, en voor het geven van informatie aan klanten. Kosten van de tussenpersoon of verzekeringsadviseur Sluit u de verzekering af via een tussenpersoon of verzekeringsadviseur? Dan betaalt de verzekeraar meestal ook een bedrag aan de tussenpersoon of verzekeringsadviseur voor het adviseren en verkopen van de verzekering. Dit noemen we provisie. Wat gebeurt er als u de verzekering eerder wilt stoppen? U mag de verzekering eerder stoppen. Dan betaalt u geen premie meer. In het algemeen krijgt u dan ook geen uitkering. 20

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering productwijzers levensverzekeringen, Algemene Ledenvergadering d.d. 18 juni 2008 Productwijzer Kapitaalverzekering In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de kapitaalverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Kapitaalverzekering

Productwijzer Kapitaalverzekering Kapitaalverzekering Productwijzer Kapitaalverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de kapitaalverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Direct ingaande lijfrente

Productwijzer Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Productwijzer Direct ingaande lijfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de direct ingaande lijfrente. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Naturauitvaartverzekering

Productwijzer Naturauitvaartverzekering Naturauitvaartverzekering Productwijzer Natura-uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico

Nadere informatie

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering

Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Productwijzer Natura-uitvaart- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de natura-uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering

Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Productwijzer Overlijdensrisico- verzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering

Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Productwijzer Overlijdensrisicoverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de overlijdensrisicoverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering

Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Spaarhypotheekverzekering Productwijzer Spaarhypotheekverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de spaarhypotheekverzekering. Welke risico s

Nadere informatie

Productwijzer Uitvaartverzekering

Productwijzer Uitvaartverzekering Uitvaartverzekering Productwijzer Uitvaartverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de uitvaartverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Productwijzer Erfrente

Productwijzer Erfrente Productwijzer Erfrente Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de erfrente. Welke risico s dekt deze verzekering? Hoe hoog is de premie en wat doet de

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Productwijzers Levensverzekeringen Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Handleiding Productwijzers Levensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers zijn

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIA-excedentverzekering voor werknemers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt.

Als u de verzekering afsluit, spreekt u af welk bedrag de verzekeraar uitkeert als u overlijdt. Productwijzer iq Life zzp ers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over deze verzekering. U leest wat dit voor soort verzekering is. Bij elke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de Individuele arbeidsongeschiktheidsverzekering. U leest wat dit voor

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreid) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis)

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) 32 Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (basis) In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers.

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen. augustus 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen. augustus 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers inkomensverzekeringen augustus 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2013-4 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Actua Assuradeuren B.V. Versie januari 2009 Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers

Nadere informatie

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Nadere informatie

Productwijzer. Carrière Stop Polis

Productwijzer. Carrière Stop Polis Carrière Stop Polis Productwijzer Carrière Stop Polis Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Carrière Stop polis. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele vaste lasten Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering

Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering Productwijzer Betalingsbeschermingsverzekering (BBV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Betalingsbeschermingsverzekering. Welke risico s dekt deze

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. Aegon Overlijdensrisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen blijven

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime

Ken je lijfrente. Lijfrente oud regime Ken je lijfrente Lijfrente oud regime Lijfrente oud regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering Productwijzer Individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de individuele Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Nadere informatie

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden

Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid. Zorg voor uw nabestaanden Aegon Overlijdensrisicoverzekering Uitgebreid Zorg voor uw nabestaanden Als u overlijdt, heeft u dan financieel alles goed geregeld voor uw dierbaren? Kan uw huis hun thuis blijven? En kunnen ze de dingen

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers Productwijzer verzekering voor WGA-eigenrisicodragers In deze productwijzer vindt u belangrijke algemene informatie over de verzekering voor WGA-eigenrisicodragers. WGA betekent Regeling werkhervatting

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallen- verzekering voor werknemers collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI)

Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Productwijzer Ongevallenverzekering inzittenden (OVI) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de ongevallenverzekering

Nadere informatie

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen. juli 2008

Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen. juli 2008 Handleiding bij het invoeren van de productwijzers schadeverzekeringen juli 2008 1 Inleiding Toelichting In het kader van de verbreding van transparantie voor de gehele verzekeringsbranche is door de sectoren

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Het Natuurlijk Garantieplan

Het Natuurlijk Garantieplan Vermogen opbouwen met gegarandeerd rendement. Dat is bij ons volkomen natuurlijk. Het Natuurlijk Garantieplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN

ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN ALGEMENE INFORMATIE OVER BELEGGINGS- VERZEKERINGEN OPGESTELD DOOR HET VERBOND VAN VERZEKERAARS BELEGGINGSVERZEKERINGEN De algemene informatie over beleggingsverzekeringen is opgesteld door het Verbond

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers

Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve Ongevallenverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden.

Proteq Uitvaartverzekering. Directe uitkering in één keer bij overlijden. Uitvaartverzekering Proteq Uitvaartverzekering Directe uitkering in één keer bij overlijden. U staat er liever niet bij stil, maar naast veel verdriet kan een overlijden ook financiële problemen met zich

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+

Eigen huis. Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Eigen huis Overlijdensrisicoverzekering Woon+ / Zeker+ Uw eigen woning Het kopen van een eigen woning is waarschijnlijk een van de grootste fi nanciële beslissingen in uw leven. Het is een investering

Nadere informatie

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering

Zorg voor uw nabestaanden. AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Als u overlijdt, heeft u dan alles goed geregeld voor uw nabestaanden? Uw partner en kinderen kunnen anders voor onverwachte uitgaven komen

Nadere informatie

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies)

E.F.A. (EerlijkFinancieelAdvies) Levensverzekering Een levensverzekering is een verzekering die verband houdt met het leven of de dood van de mens, of met de verzorging van de uitvaart van de mens. Een levensverzekering kan uitkeren bij

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument & Productwijzer

Dienstverleningsdocument & Productwijzer Dienstverleningsdocument & Productwijzer Versie 2016-1 Uitvaartverzekering Twenthe N.V., Enschede Pagina 1 Waarom ontvangt u dit dienstverleningsdocument? Vanaf 1 juli 2013 dienen financiële dienstverleners

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen

Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen Handleiding Productwijzers Inkomensverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers

Nadere informatie

Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen

Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen Handleiding Productwijzers Schadeverzekeringen Inleiding In 2008 zijn in het kader van het bieden van transparantie productwijzers geïntroduceerd door het Verbond van Verzekeraars. De productwijzers zijn

Nadere informatie

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen

Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Handleiding Transparantie voor traditionele levensverzekeringen Inleiding Toelichting De sector Leven van het Verbond van Verzekeraars heeft richtlijnen opgesteld om de inzichtelijkheid van traditionele

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart)

Productwijzer. Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Productwijzer Loss of License (kapitaal polis voor de luchtvaart) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de

Nadere informatie

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime

Ken je lijfrente. Lijfrente nieuw regime Ken je lijfrente Lijfrente nieuw regime Lijfrente nieuw regime Het kapitaal van uw lijfrenteverzekering komt beschikbaar. Wat kunt u doen? Een aantal jaren geleden hebt u een lijfrenteverzekering afgesloten.

Nadere informatie

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

De uitvaartverzekering. Informatie voor een verstandige keuze. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen De uitvaartverzekering Informatie voor een verstandige keuze verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Een uitvaartverzekering is niet iets waar u dagelijks mee bezig bent. En dat hoeft gelukkig ook

Nadere informatie

Uw lijfrente komt vrij

Uw lijfrente komt vrij midden in het leven Uw lijfrente komt vrij De mogelijkheden Inhoud 5 6 7 8 9 11 16 17 Uw lijfrente komt vrij Uitstellen, verzamelen en kiezen Met pensioen Lijfrenten, welke uitkeringen zijn mogelijk?

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide. Welke

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (basisvariant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen

Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen Aegon Garantie Inkomen Wat u moet weten over uw Aegon Garantie Inkomen (inclusief de voorwaarden Aegon Garantie Inkomen AGI 1.0) Bent u zich aan het oriënteren of wilt u Aegon Garantie Inkomen aankopen?

Nadere informatie

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden

Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Productinformatie ASR Vermogen bij Overlijden Wat is ASR Vermogen bij Overlijden? Is ASR Vermogen bij Overlijden een uitvaartverzekering? Wie is de verzekerde? Welke dekkingen kent ASR Vermogen bij Overlijden?

Nadere informatie

Overlijdensrisicoverzekering

Overlijdensrisicoverzekering Overlijdensrisicoverzekering Wat is De Reaal Overlijdensrisicoverzekering geeft recht op een eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt. Deze persoon noemen wij een verzekerde. Je

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant)

Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering. (uitgebreide variant) collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer collectieve WGAhiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide

Nadere informatie

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant)

Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Productwijzer Collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant) Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve WGA-hiaatverzekering (basisvariant).

Nadere informatie

Het Gouden Handdrukplan

Het Gouden Handdrukplan Het is uw gouden handdruk. Daar nemen wij geen risico s mee. Het Gouden Handdrukplan Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in levensverzekeringen, pensioenen

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling. werknemers (conventioneel) verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Wat leest u in deze productwijzer?

Nadere informatie

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden

AEGON OverlijdensRisicoverzekering. Zorg voor uw nabestaanden AEGON OverlijdensRisicoverzekering Zorg voor uw nabestaanden De zekerheid dat de zorg voor uw nabestaanden goed is geregeld Even stilstaan bij iets waar u niet graag aan denkt U denkt er niet graag over

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

Direct ingaande garantielijfrente

Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Direct ingaande garantielijfrente Wat is de Direct ingaande garantielijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een vaste

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers

Productwijzer verzekering voor WGAeigenrisicodragers verzekering voor WGAeigenrisicodragers Productwijzer verzekering WGAeigenrisicodragers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor WGAeigenrisicodragers.

Nadere informatie

Productwijzer Pechhulpverzekering

Productwijzer Pechhulpverzekering Pechhulpverzekering Productwijzer Pechhulpverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pechhulpverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Direct ingaande lijfrente

Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Direct ingaande lijfrente Wat is de Direct ingaande lijfrente? De Direct ingaande lijfrente is een lijfrenteverzekering waarmee u zorgt voor een aanvulling op uw pensioen of inkomen.

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering. Een overzicht

Vormen van levensverzekering. Een overzicht Vormen van levensverzekering Een overzicht 1 In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden.

Nadere informatie

Algemene informatie oudedagvoorzieningen

Algemene informatie oudedagvoorzieningen Algemene informatie oudedagvoorzieningen Wij zetten de belangrijkste begrippen voor u op een rijtje: De productvormen... 2 Direct ingaande bancaire lijfrente... 2 Direct ingaande verzekerde lijfrente...

Nadere informatie

Vormen van levensverzekering

Vormen van levensverzekering Vormen van levensverzekering In deze special worden diverse aspecten van verzekeringen besproken. In dit artikel geven we een algemeen overzicht van verzekeringsvormen uit heden en verleden. Levensverzekeringen

Nadere informatie

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant)

Allianz Inkomensverzekeringen. Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering (uitgebreide variant) Allianz Inkomensverzekeringen Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene

Nadere informatie

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering

Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Pleziervaartuigenverzekering Productwijzer Pleziervaartuigenverzekering Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke

Nadere informatie

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering

Productwijzer. Pleziervaartuigverzekering Productwijzer Pleziervaartuigverzekering I Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de pleziervaartuigenverzekering. Welke risico s dekt deze verzekering?

Nadere informatie

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen

Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Voorblad Productwijzers Inkomen sectoren Overheid en Onderwijs Loyalis Verzekeringen Loyalis Verzekeringen biedt de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten die de financiële gevolgen van gedeeltelijke

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart

Uitvaartverzekering. verzekerd van een verzorgde uitvaart Uitvaartverzekering verzekerd van een verzorgde uitvaart inhoud Waarom een uitvaartverzekering? 3 Wat kost een uitvaart eigenlijk? 3 De DELA Uitvaartverzekering 3 De voordelen van de DELA Uitvaartverzekering

Nadere informatie

TAF Overlijdensrisicoverzekering

TAF Overlijdensrisicoverzekering TAF Overlijdensrisicoverzekering Een overlijdensrisicoverzekering zoals ú het wilt TAF biedt u uitstekende overlijdensrisicoverzekeringen die uw nabestaanden beschermen tegen de ongewenste financiële gevolgen

Nadere informatie