Organen - Raad van toezicht 1 - Calamiteitencommissie - Commissie van beroep - Bestuur - Bureau. Bestuursverslag 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Organen - Raad van toezicht 1 - Calamiteitencommissie - Commissie van beroep - Bestuur - Bureau. Bestuursverslag 2"

Transcriptie

1 Inhoudsopgave Pagina Organen - Raad van toezicht 1 - Calamiteitencommissie - Commissie van beroep - Bestuur - Bureau Bestuursverslag 2 Jaarrekening Balans per 31 december Winst-en-verliesrekening over Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over Overige gegevens - Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 13

2

3 Organen van de stichting per 31 december 2013 Raad van toezicht Benoemd door S. van der Heijden (voorzitter) ANVR C. van Dongen ANVR F. Oostdam ANVR J.A. Romeijn ANVR drs. J.F. Tania ANVR E. Uslu ANVR C.J. Gerkens SGR P. Silbermann SGR Calamiteitencommissie mr. H. van den Broek (voorzitter) Bestuur W.J. van Disseldorp ANVR R. Klawer ANVR A.G. van Opstal ANVR mr. ir. G. de Vries Lentsch ANVR C.J. van Ginkel ANWB Commissie van beroep Tot mr. T.J. Dorhout Mees (voorzitter) 30 juni 2018 mr. W.F. Hendriksen (vice-voorzitter) 31 juli 2016 mr. J.J.I. Verburg (vice-voorzitter) 31 december 2017 H.C. van Ravesteijn RA 30 november 2016 H.M. Etman RA 31 december 2014 drs. F.G. Gompen RA 31 december 2018 drs. A.J. Bakker 30 juni 2017 C.H. van den Boer 31 december 2013 F. Stevens 31 december 2016 Bestuur mr. A.F.Th. Snelders (voorzitter) 31 december 2015 C.W. van den Vlekkert (secretaris) 31 december 2014 drs. H.B. van Wijk (penningmeester) 31 december 2013 Per 1 januari 2014: C.W. van den Vlekkert (voorzitter) 31 december 2014 mr. W. van Veen (secretaris) 31 december 2015 drs. H.B. van Wijk (penningmeester) 31 december 2016 (herbenoemd) Bureau Functie E.J. Reuver RA Directeur C.M.M. Beckers Relatiebeheerder / Adjunct-directeur P. Breur Directiesecretaresse S. Centesova Administrateur J.H.M. Hoogwerf Relatiebeheerder mr. R.R.D. Kraamwinkel Relatiebeheerder 1

4 Bestuursverslag over het jaar 2013 Financieel resultaat en fondsvermogen In het verslagjaar kon na aftrek van belasting aan het fondsvermogen worden toegevoegd. Daarmee bedraagt het vermogen per ultimo van het verslagjaar Verzekering De verzekeringsdekking bij TIC werd in 2013 onder gewijzigde voorwaarden met een jaar geprolongeerd. In 2013 is verzekerde bedrag verhoogd en is de premie marktconform gestegen. Kostenstructuur De stichting maakt gebruik van het personeel en de organisatie van SGR. De gezamenlijke bureaukosten worden door middel van een jaarlijks opnieuw vast te leggen en op de inspanningen voor SGR en Calamiteitenfonds gebaseerde verdeelsleutel over beide stichtingen verdeeld. De in het verslagjaar en eerder gehanteerde verdeelsleutel van 70% voor SGR en 30% voor het Calamiteitenfonds Reizen voor de resterende bureaukosten is ongewijzigd. De besturen van SGR, SGST en van het Calamiteitenfonds Reizen vormen tot het einde van 2013 een personele unie. Het variabele deel van de bestuurskosten van SGR en Calamiteitenfonds Reizen wordt op basis van de inspanningen verdeeld. Deze verdeling is eveneens gebaseerd 70% voor SGR en 30% voor het Calamiteitenfonds Reizen. Deelnemers Per 1 januari 2013 alsmede ultimo 2013 telde de stichting 345 deelnemers. Er werden 26 deelnemerschappen beeindigd en 26 nieuwe deelnemers ingeschreven. Deelnemers betalen een naar omzetklassen gerangschikte jaarlijkse deelnemersbijdrage die in het verslagjaar varieerde van 284 tot Schade In 2013 werd de stichting geconfronteerd met 8 calamiteiten. Aan of ten behoeve van gedupeerde consumenten zijn de hieronder opgenomen bedragen uitgekeerd. Schade uitbetaald Midden-Europa overstromingen Frankrijk (Lourdes) overstromingen Overige calamiteiten Nagekomen schade

5 Raad van toezicht Er deden zich in 2013 in de samenstelling van de raad geen wijzigingen voor. De raad bestond per ultimo 2013 uit acht leden. Calamiteitencommissie De Calamiteitencommissie heeft in het verslagjaar 2 keer telefonisch vergaderd en 8 keer buiten vergadering besluiten genomen. In totaal werden 8 bindende besluiten genomen met betrekking tot 8 verschillende calamiteiten. Commissie van beroep De samenstelling van de commissie van beroep kende in 2013 een wijziging. De heer C.H. van den Boer trad per ultimo 2013 terug wegens het bereiken van de reglementaire leeftijdsgrens. In zijn plaats werd per 1 januari 2014 benoemd de heer H. van der Graaf. In 2013 werden geen beroepsprocedures ingesteld. Bestuur De heer mr. A.F.Th. Snelders, voorzitter, trad per 31 december 2013 af wegens het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens. In deze vacature werd voorzien door benoeming van de heer mr. W. van Veen. Hij vervult de functie van secretaris. De heer C.W. van den Vlekkert, voorheen secretaris, is per 1 januari 2014 als voorzitter benoemd. De heer van Wijk is per 1 januari 2014 tot en met 31 december 2016 herbenoemd. 3

6 Balans per 31 december 2013 na resultaatbestemming Activa Vaste activa Financiële beleggingen Vlottende activa Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Technische voorziening schaden Voorziening latente belastingverplichting Kortlopende schulden Overlopende passiva

7 Winst-en-verliesrekening over Opbrengsten Verdiende premies eigen rekening Overige opbrengsten Resultaat uit beleggingen Kosten Schaden eigen rekening Personeelskosten Afschrijvingen materiële vaste activa Overige bedrijfskosten Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belasting Belasting Resultaat na belasting

8 Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en bij de winst-en-verliesrekening over 2013 Algemeen De stichting, gevestigd aan de Admiraliteitskade 40 te Rotterdam, heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor derden ter zake van op de Nederlandse markt aangeboden en afgesloten reisovereenkomsten, of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf van personen indien deze derden hierna te noemen: de consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken reisorganisator, vervoerder of verstrekker van verblijf zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig kan of mag nakomen als gevolg van een calamiteit of een dreigende calamiteit. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat De jaarrekening wordt opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van Titel 9 boek 2 BW. De jaarrekening wordt opgesteld op basis van historische kosten met uitzondering van de beleggingen die worden opgenomen tegen actuele waarde. Tenzij anders vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen de geamortiseerde kostprijs hetgeen in de praktijk betekent nominale waarde. Indien activa en passiva in vreemde valuta luiden, heeft omrekening plaatsgevonden tegen de koersen per balansdatum. De bij omrekening optredende koersverschillen worden in het resultaat verwerkt. Transacties in vreemde valuta gedurende het jaar worden omgerekend tegen de koersen geldend op de transactiedatum. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Financiële vaste activa De effecten worden per beleggingssoort gewaardeerd op actuele waarde (marktwaarde). Alle gerealiseerde en ongerealiseerde waardeveranderingen worden in de winst-en-verliesrekening verantwoord. Technische voorziening schaden Voor de te betalen schaden en uitkeringen wordt een voorziening gevormd. De voorziening heeft een kortlopend karakter. Voorziening latente belastingverplichting Voor in de toekomst te betalen belastingbedragen uit hoofde van verschillen tussen commerciële en fiscale balanswaarderingen wordt een voorziening voor latente belastingverplichtingen getroffen ter grootte van de som van deze verschillen vermenigvuldigd met het verwachte belastingtarief waartegen deze verschillen zullen worden afgerekend. Deze verschillen hebben betrekking op de, uitsluitend fiscaal gevormde, egalisatiereserve en op het verschil in de waardering van de beleggingen. Op deze voorziening worden in mindering gebracht de in de toekomst te verrekenen belastingbedragen uit hoofde van beschikbare voorwaartse verliescompensatie, voorzover aannemelijk is dat de toekomstige winsten toereikend zullen zijn voor verrekening. 6

9 Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en bij de winst-en-verliesrekening over 2013 Bruto-premie Onder bruto-premie wordt verstaan de opbrengst van de in het verslagjaar in rekening gebrachte publieksbijdragen onder aftrek van de aan de deelnemers betaalde provisie en de af te dragen assurantiebelasting. Belasting De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening. 7

10 Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 Balans Activa Vaste activa 1. Financiële beleggingen Aandelen tegen kostprijs Cumulatief ongerealiseerd resultaat Aandelen tegen actuele waarde Obligaties tegen kostprijs Rabo beleggingsrekening Cumulatief ongerealiseerd resultaat Obligaties tegen actuele waarde Vlottende activa 2. Vorderingen Rekening-courant SGR Overlopende activa Lopende rente Vooruitbetaalde verzekeringspremie Assurantiebelasting Diverse overlopende posten Liquide middelen De liquide middelen staan geheel op bank- en spaarrekeningen en zijn vrij beschikbaar. 8

11 Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 Passiva Eigen vermogen Eigen vermogen begin jaar Resultaat boekjaar Eigen vermogen einde jaar Technische voorziening schaden Dit betreft nog af te wikkelen schade uit 2012 inzake orkaan Sandy in Cuba en de Verenigde Staten, inzake tyfoon Bopha in de Filipijnen en inzake orkaan Evan in Fiji. 7. Voorziening latente belastingverplichting Voorziening begin jaar Mutatie Voorziening einde jaar De voorziening heeft betrekking op de egalisatiereserve en het waarderingsverschil in de effecten. De fiscale egalisatiereserve bedraagt per 31 december (2012: ). De belastinglatentie in verband met de egalisatiereserve bedraagt ultimo (2012: ). De fiscale waarde van de effectenportefeuille is (2012: ) lager dan de actuele waarde. In verband daarmee is per 31 december 2013 een belastinglatentie opgenomen van (2012: ). Het gehanteerde belastingtarief voor de belastinglatentie is 25% (2012: 25%). 8. Kortlopende schulden Te verrekenen publieksbijdragen Rekening-courant SGR Crediteuren Vennootschapsbelasting Overlopende passiva Provisie en rente Accountantskosten

12 Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over 2013 Winst-en-verliesrekening Opbrengsten 10. Verdiende premies eigen rekening Voorlopige opbrengst publieksbijdrage Af: naverrekening 2012 (2011: bij) Af: assurantiebelasting Bruto-premie Uitgaande verzekeringspremies De geboekte opbrengst publieksbijdragen wordt vastgesteld aan de hand van de door de deelnemers ingezonden voorlopige opgaven over hun meest recente boekjaar. Het jaar daarop wordt aan de hand van de definitieve opgaven met accountantsverklaring het nagekomen resultaat geboekt. 11. Overige opbrengsten Deelnemersbijdragen Aanvraagkosten Resultaat uit beleggingen Ontvangen rente Ontvangen korting beheerskosten Betaalde rente en bankkosten Beleggingskosten Gerealiseerd koersresultaat Ongerealiseerd koersresultaat

13 Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over Kosten 13. Schaden eigen rekening Deze post heeft betrekking op aan of ten behoeve van consumenten gedane schade-uitkeringen naar aanleiding van acht (2012: negen) calamiteiten. 14. Personeelskosten De stichting maakt voor de uitvoering van haar taak gebruik van het personeel en de organisatie van SGR. De stichtingen hebben hiervoor een kostenverdelingsovereenkomst afgesloten. Conform de overeengekomen verdeelsleutel werden de totale bureaukosten voor 70% aan SGR en voor 30% aan het Calamiteitenfonds toegerekend (2012: idem), na doorbelasting van de werkelijke kosten, gebaseerd op de bestede tijd en opslag voor kantoorkosten, aan SGST. 15. Afschrijvingen materiële vaste activa De stichting maakt voor de uitvoering van haar taak gebruik van het personeel en de organisatie van SGR. De stichtingen hebben hiervoor een kostenverdelingsovereenkomst afgesloten. Conform de overeengekomen verdeelsleutel werden de totale bureaukosten voor 70% aan SGR en voor 30% aan het Calamiteitenfonds toegerekend (2012: idem). 16. Overige bedrijfskosten Bestuur, commissie van beroep, calamiteitencommissie en raad van toezicht Honoraria en onkosten bestuur Honoraria en onkosten calamiteitencommissie Kosten commissie van beroep Vergoeding raad van toezicht De besturen van SGR, SGST en van het Calamiteitenfonds vormen een personele unie. De variabele bestuurskosten worden op basis van een jaarlijkse overeenkomst die de werkelijke inspanning op basis van de middellange termijn weergeeft, verdeeld over de stichtingen, wat inhoudt dat 30% daarvan voor rekening van het Calamiteitenfonds komt (2012: idem), en wel na doorbelasting van de werkelijke kosten aan SGST. 11

14 Toelichting bij de balans per 31 december 2013 en de winst-en-verliesrekening over Bureaukosten Huisvesting Overige bureaukosten De stichting maakt voor de uitvoering van haar taak gebruik van het personeel en de organisatie van SGR. De stichtingen hebben hiervoor een kostenverdelingsovereenkomst afgesloten. Conform de overeengekomen verdeelsleutel werden de totale bureaukosten voor 70% aan SGR en voor 30% aan het Calamiteitenfonds toegerekend (2012: idem). Overige kosten Publiciteitskosten Accountantskosten Advieskosten Heffingsrente Belasting Resultaat voor belasting Mutatie egalisatiereserve Mutatie waarderingsverschil effecten Belastbaar bedrag % van (2012: 20% van ) % van (2012: 25% van ) Te betalen vennootschapsbelasting Mutatie voorziening latente belastingverplichting Last in de winst-en-verliesrekening Rotterdam, 15 april 2014 C.W. van den Vlekkert mr. W. van Veen drs. H.B. van Wijk voorzitter secretaris penningmeester 12

15 Aan: Het bestuur van Stichting Calamiteitenfonds Reizen CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening Wij hebben de in dit rapport opgenomen jaarrekening 2013 van Stichting Calamiteitenfonds Reizen te Rotterdam gecontroleerd. Deze jaarrekening bestaat uit de balans per 31 december 2013 en de winsten verliesrekening over 2013 met de toelichting, waarin zijn opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. Verantwoordelijkheid van het bestuur Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven, alsmede voor het opstellen van het jaarverslag, beide in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW). Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als het noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten. Verantwoordelijkheid van de accountant Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen van materieel belang bevat. Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico's dat de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de stichting gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden. Oordeel betreffende de jaarrekening Naar ons oordeel geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Stichting Calamiteitenfonds Reizen per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW. 13

16 Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.1. Ridderkerk, 15 april 2014 Lansigt accountants en belastingadviseurs b.v. w.g. J. Gouw RA 14

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

Keijser Capital Asset Management B.V.

Keijser Capital Asset Management B.V. Jaarverslag 2012 Keijser Capital Asset Management B.V. Keizersgracht 410 1016 GC Amsterdam Tel: 020-531 21 21 Fax: 020-531 21 95 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 6

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013

Safe Harbour Fund Management B.V. inzake. jaarrekening 2013 Safe Harbour Fund Management B.V. inzake jaarrekening 2013 1 Safe Harbour Fund Management INHOUDSOPGAVE Bladnr. Verslag van directie 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 6 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010

Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Bewaarder RE Woningfonds VI BV JAARBERICHT 2010 Inhoudsopgave Algemeen Directieverslag 2 pagina Jaarrekening Balans 6 Winst-en-verliesrekening 7 Kasstroomoverzicht 8 Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014

STAALBANKIERS BELEGGINGSFONDSEN BEHEER B.V. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 2 Algemene gegevens 3 Directieverslag 4 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Algemene toelichting en waarderingsgrondslagen 7 Toelichting op de balans 9 Toelichting op de

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Robeco

Stichting Bewaarder Robeco Stichting Bewaarder Robeco Jaarrekening over het boekjaar 2013 Stichting Bewaarder Robeco INHOUDSOPGAVE Pagina Algemene informatie 1 Verslag van het Bestuur 2 Algemeen 2 Ontwikkelingen gedurende het verslagjaar

Nadere informatie

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2014 van ZIB Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2014 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2014 7 en 8 2. Winst-

Nadere informatie

Renpart Vastgoed Management B.V.

Renpart Vastgoed Management B.V. Renpart Vastgoed Management B.V. Jaarverslag 2014 Renpart Vastgoed Management B.V. Nassaulaan 4 2514 JS Den Haag renpart.nl/rvm @RenpartVastgoed INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave... 1 Verslag van de Directie...

Nadere informatie

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1

Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 Ohpen BV, Amsterdam Jaarrekening 2012 1 INHOUDSOPGAVE Verslag van de directie 3 1. Balans per 31 december 2012 6 2. Winst-en-verliesrekening over 2012 7 3. Toelichting 8 4. Toelichting op de balans 11

Nadere informatie

VermogensParaplu Beheer B.V.

VermogensParaplu Beheer B.V. Jaarverslag 2014 VermogensParaplu Beheer B.V. Amsterdam VermogensParaplu Beheer B.V., Amsterdam 1 Inhoud Directieverslag 3 Jaarrekening 5 Balans per 31 december 2014 (voor voorgestelde resultaatbestemming)

Nadere informatie

JAARVERSLAG. Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure. T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com

JAARVERSLAG. Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure. T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com JAARVERSLAG vereniging HZPC 2011 2012 Edisonweg 5 8501 XG Joure Postbus 88 8500 AB Joure T 0513 489 888 F 0513 489 800 E info@hzpc.com colleges Bestuur J.P. Lindenbergh, voorzitter Wehe den Hoorn G. Koolhaas,

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V.

Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Jaarverslag 2013 Brand New Day Vermogensbeheer N.V. Inhoud Directieverslag 2 Jaarrekening 2013 Balans 5 Winst- en verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht 7 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Fondsnaam Valuta Positie Marktwaarde Percentage Nestle CHF 80000 3.552.047,36 7,67% P.S. Lindt Und Spruengli CHF 900 2.067.587,57 4,47% Schindler Holding LTD CHF 23000 2.068.903,14 4,47% DSM EUR 56919

Nadere informatie

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1

Inhoudsopgave. DAF Depositary B.V., Amsterdam Jaarverslag 2014 1 Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave VERSLAG VAN DE DIRECTIE... 2 BALANS PER 31 DECEMBER 2014... 4 WINST-EN-VERLIESREKENING OVER DE PERIODE 1 JANUARI TOT EN MET 31 DECEMBER 2014... 5 ALGEMENE TOELICHTING EN

Nadere informatie

Loyalis Sparen & Beleggen NV

Loyalis Sparen & Beleggen NV Loyalis Sparen & Beleggen NV JAARVERSLAG 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ALGEMEEN 1 Meerjarengegevens 3 2 Directieverslag 4 JAARREKENING 1 Balans 7 2 Overzicht van het totaalresultaat 8 3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 -

Stichting Bewaarbedrijf Guestos. te Amsterdam. Jaarrekening 2010 - 1 - te Amsterdam Jaarrekening 2010-1 - - 2 - Stichting Bewaarbedrijf Guestos Inhoudsopgave Jaarrekening 2010 Balans 4 Staat van baten en lasten 5 Toelichting 6 Accountantsverklaring 8 Amsterdam, 12 april 2011-3

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarrekening

Inhoudsopgave. Jaarrekening Inhoudsopgave Jaarrekening 3 Kerncijfers 4 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 6 Geconsolideerde winst- en verliesrekening over 2013 7 Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2013 9 Geconsolideerd

Nadere informatie

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I

Z Oj. 2 o. Deloitte Accountants B.V. Vastned Management B.V. Rotterdam. Rapport inzake jaarhericht 2013. 29 april 2014. Pagina I Vastned Management B.V. Rotterdam Rapport inzake jaarhericht 2013 29 april 2014 flt rapport s gepubliceerd op. en kan worden gedowniond van, de website van de Vennootschap wwwvastned.com Eerr afschrift

Nadere informatie

Stichting Martini Paviljoen

Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen Stichting Martini Paviljoen (voorheen: Stichting Vrienden van het Martini Ziekenhuis) Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE I ALGEMEEN I.1 Naam en vestigingsplaats 1 I.2 Samenstelling

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage

Jaarverslag 2013. BNG Vermogensbeheer B.V. Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Jaarverslag 2013 BNG Vermogensbeheer B.V. BNG Vermogensbeheer B.V. Koninginnegracht 2 2514 AA s-gravenhage Postbus 16450 2500 BL s-gravenhage Tel.: Fax: E-mail: Website: +31 (70) 375 02 45 +31 (70) 375

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam

Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Financieel verslag voor het jaar 2014 Annexum Beheer B.V. A sterdam Inhoudsongave Verslag van de Directie 2 Jaarrekening 2014 3 Balans per 31 december2014 4 Winst-en-verilesrekening over 2014 5 Toellchting

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig

Jaarverslag TECH. Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel. Groothandel Stichting Vrijwillig Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting TECH Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit de Technische Groothandel Stichting Vrijwillig Vervroegd Uittreden uit

Nadere informatie

Financieel jaarverslag

Financieel jaarverslag Financieel jaarverslag 2013 2 Financieel jaarverslag 2013 Alle bedragen in de cijferopstellingen van deze jaarrekening van Unigarant N.V. zijn in duizenden euro s, tenzij anders vermeld. Door afronding

Nadere informatie

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012

Jaarverslag Achmea Beleggingsfondsen Beheer B.V. 2012 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave 1. Algemene gegevens 2 2. Bericht van de Raad van Commissarissen 3 3. Verslag van de directie 4 4. Jaarrekening 8 4.1 Balans 9 4.2 Winst-en-verliesrekening 10 4.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V.

Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 CertiQ B.V. 1 Voorwoord 3 2 Resultaten 2011 4 2.1 Kerncijfers 4 2.2 Geïmporteerde en geëxporteerde Garanties van Oorsprong 5 2.3 Financieel resultaat 6 3 Jaarrekening

Nadere informatie

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014

TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 TKPI Savings Fund JAARVERSLAG 2014 2 TKPI Savings Fund Jaarverslag 2014 INHOUDSOPGAVE 1 Algemene informatie 3 2 Profiel 5 3 Kerncijfers 8 4 Verslag van de beheerder 11 4.1 Verslag 2014 12 4.2 Gebruik financiële

Nadere informatie

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend

Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA Postbus 19606 1000 GP AMSTERDAM Waterlandlaan 96 Postbus 796 1440 AT Purmerend Behandeld door: Daniël Tol 088

Nadere informatie