REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN NEW SOURCES ENERGY N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN NEW SOURCES ENERGY N.V."

Transcriptie

1 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN NEW SOURCES ENERGY N.V. Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van New Sources Energy N.V. op [xxxxx] Definities AVA: Code: bestuur: bestuurder: dit reglement: tegenstrijdig belang: de vennootschap: website: algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap Nederlandse Corporate Governance Code bestuur van de vennootschap lid van het bestuur het reglement houdende principes en best practices voor het bestuur tegenstrijdig belang als omschreven in artikel 12 van dit reglement New Sources Energy N.V. website van de vennootschap: Artikel 1 Status en inhoud van de regels 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 16.6 van de statuten van de vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op het bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de vennootschap. 1.2 Waar dit reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de vennootschap, zullen deze laatste prevaleren. Waar dit reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal dit laatste prevaleren. Indien een van de bepalingen uit dit reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Het bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan die van de ongeldige bepalingen Bij dit reglement is de volgende bijlage gevoegd die integraal onderdeel uitmaakt van dit reglement: Bijlage A: de profielschets van het bestuur Het bestuur heeft verklaard: a) toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is; b) bij toetreding van nieuwe leden van het bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a hiervoor te laten afleggen. 1

2 1.5. De externe accountant van de vennootschap heeft op [xxxxx] verklaard toepassing te geven aan en zich gebonden te achten aan de verplichtingen van dit reglement voor zover dat op hem van toepassing is (waaronder onder meer de artikelen 2.13, 10.6, 12.6 en 15.10) Dit reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website. Artikel 2 Taak van het bestuur 2.1 De bestuurders zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de vennootschap, de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming alsmede de gang van zaken binnen de met de vennootschap verbonden groepsvennootschappen. 2.2 De uitvoerende bestuurders zijn belast met de dagelijkse gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur als geheel, en de niet uitvoerende bestuurders zijn belast met de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en het toezicht op de taakuitoefening door de uitvoerende bestuurders. 2.3 In geval van langdurige afwezigheid van een bestuurder zullen diens taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door het bestuur aangewezen bestuurder. 2.4 Iedere bestuurder is voor de vervulling van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de AVA en iedere uitvoerende bestuurder is gehouden regelmatig te rapporteren aan het bestuur, op een zodanige wijze dat een behoorlijk inzicht wordt verkregen in de uitvoering van zijn taken, zulks mede gezien de collectieve verantwoordelijkheid van het bestuur en de toezichthoudende taak van de niet uitvoerende bestuurders. 2.5 Ieder bestuurder is bevoegd zich door andere bestuurders, alsmede personeelsleden, te laten informeren over zaken en onderwerpen waaromtrent hij informatie nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur. Hij dient overleg te plegen met de andere bestuurders, indien de invulling van zijn taak mede betrekking heeft op de invulling van de taak van die andere bestuurders, dan wel het belang van het onderwerp overleg met zijn mede-bestuurders vereist. 2.6 Het bestuur draagt, voor zover het de directie van groepsmaatschappijen betreft, zorg dat instructies aan de leden van die directie berusten op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van die groepsmaatschappijen. 2.7 Het bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming; het bestuur weegt daartoe de in aanmerking 2

3 komende belangen van de bij de vennootschap betrokkenen (onder wie de aandeelhouders) af. 2.8 Tot de taak van het bestuur worden onder meer gerekend: a) de realisatie van de doelstellingen van de vennootschap; b) het bepalen en van tijd tot tijd aanpassen/wijzigen van de strategie met het bijbehorende risicoprofiel en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen; c) de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de resultaten van de vennootschap; d) de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten; e) de opzet en werking van interne risicobeheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag; f) het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces; g) het naleven van de wet- en regelgeving; h) naleven en handhaven van de corporate governance-structuur van de vennootschap; i) het openbaar maken, onder meer via het jaarverslag en op de website, van de corporate governance-structuur van de vennootschap alsmede de overige informatie waarvan de Code dat vereist; j) het opmaken van de jaarrekening alsmede het jaarplan met investeringsvoorstel van de vennootschap; k) het doen van de voordracht van de externe accountant van de vennootschap en het in dat kader tenminste eenmaal in de vier jaar grondig beoordelen van het functioneren van de externe accountant, waarvan de belangrijkste conclusies aan de AVA worden medegedeeld. 2.9 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de vennootschap in ieder geval: a) risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b) een gedragscode die op de website zal worden geplaatst; c) handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; d) een systeem van monitoring en rapportering Ieder jaar wordt door het bestuur een budget voor het daarop volgende boekjaar geformuleerd en vastgesteld Het bestuur is verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij het bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving worden gewaarborgd. 3

4 Daartoe zorgt het bestuur ervoor dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd, en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast Het bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie die de wet voorschrijft alsmede de informatie waarvan de Code vermelding in het jaarverslag vereist. In het jaarverslag rapporteert het bestuur voorts over de gevoeligheid van de resultaten van de vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Het bestuur verklaart in het jaarverslag dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen naar behoren hebben gefunctioneerd. Het bestuur geeft hiervan een duidelijke onderbouwing. Het bestuur rapporteert in het jaarverslag over de werking van deze systemen in het verslagjaar en geeft aan welke significante wijzigingen zijn aangebracht, welke belangrijke verbeteringen zijn gepland, alsmede (in het geval een auditcommissie is ingesteld) dat een en ander met de auditcommissie is besproken Indien een interne accountant is aangesteld, functioneert deze onder verantwoordelijkheid van het bestuur en zal de externe accountant worden betrokken bij het opstellen van het werkplan van de interne accountant. De interne accountant heeft toegang tot de externe accountant en (in het geval een auditcommissie is ingesteld) de voorzitter van de auditcommissie. Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur 3.1 Het bestuur bestaat uit een of meer uitvoerende bestuurders en een of meer niet uitvoerende bestuurders. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin wordt het aantal uitvoerende bestuurders vastgesteld door het bestuur en het aantal niet-uitvoerende bestuurders door de AVA. Uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming omtrent het bepalen van het aantal uitvoerende bestuurders. 3.2 Het bestuur stelt een profielschets van zijn omvang en samenstelling op, rekening houdende met de aard van de onderneming, zijn werkzaamheden en de gewenste deskundigheid, ervaring en onafhankelijkheid van zijn leden. Het bestuur zal de profielschets jaarlijks evalueren. De huidige profielschets van het bestuur is weergegeven in Bijlage A bij dit reglement. 3.3 Het bestuur wijst een niet uitvoerende bestuurder aan als voorzitter en een niet uitvoerende bestuurder als vice-voorzitter. Het wijst een uitvoerende bestuurder aan als Chief Executive Officer (CEO). Voorts kunnen uitvoerende bestuurders als Chief Financial Officer, Chief 4

5 Operating Officer resp. Chief Science Officer worden aangewezen. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming hieromtrent. 3.4 De samenstelling van het bestuur zal zodanig zijn dat de combinatie van ervaring, deskundigheid en onafhankelijkheid van zijn leden voldoet aan de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A en het bestuur het best in staat stelt aan zijn diverse verplichtingen jegens de vennootschap en de bij de vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) te voldoen, in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving (met inbegrip van de regels van effectenbeurzen waaraan de aandelen van de vennootschap zijn genoteerd). Het bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de vennootschap. 3.5 Een bestuurder zal: a) niet in concurrentie treden met de vennootschap; b) geen schenkingen van de vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen; c) ten laste van de vennootschap derden geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; d) geen zakelijke kansen die aan de vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloedof aanverwant in de tweede graad benutten. 3.6 Ten aanzien van alle bestuurders moeten de volgende vereisten in acht worden genomen: a) elke bestuurder moet in staat zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid van de vennootschap en haar onderneming te beoordelen; b) elke bestuurder moet in de profielschets van Bijlage A passen en middels zijn deelname aan het bestuur (bij (her)benoeming en nadien) zal het bestuur als geheel moeten zijn samengesteld in overeenstemming met artikel 3.2; c) ten minste één bestuurder moet relevante kennis en ervaring hebben opgedaan op financieeladministratief-/accountingterrein bij beursgenoteerde vennootschappen of bij andere grote rechtspersonen. 3.7 De onderlinge taakverdeling tussen de bestuurders volgt uit de profielschets zoals weergegeven in Bijlage A alsmede uit dit reglement. In aanvulling daarop kan het bestuur taken en bevoegdheden toedelen aan individuele bestuurders en/of aan de in artikel 6 bedoelde commissies. 3.8 De voorzitter van het bestuur mag geen voormalig uitvoerende bestuurder van de vennootschap zijn. 5

6 3.9 Alle niet uitvoerende bestuurders, met uitzondering van maximaal één persoon, moeten onafhankelijk zijn. Een niet uitvoerende bestuurder zal niet als onafhankelijk worden aangemerkt (en derhalve als onafhankelijk gelden indien geen van het onderstaande op hem van toepassing is) indien hij, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: a) in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming tot niet uitvoerende bestuurder werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde uitgevende instellingen als bedoeld in artikel 5:48 Wet op het financieel toezicht) is geweest; b) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of een aan haar gelieerde uitgevende instelling ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de verrichte werkzaamheden als niet uitvoerende bestuurder wordt ontvangen, en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf; c) in het jaar voorafgaand aan de benoeming tot niet uitvoerende bestuurder een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde uitgevende instelling heeft gehad. Daaronder wordt in ieder geval begrepen het geval dat een niet uitvoerende bestuurder, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat het niet uitvoerende bestuurder bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; d) bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de vennootschap (in het bestuur waarvan hij zitting heeft) commissaris of niet uitvoerende bestuurder is (kruisverbanden); e) een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem/haar samenwerken op grond van een uitdrukkelijke juridische of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst); f) bestuurder of commissaris is bij, of anderszins vertegenwoordiger is van, een rechtspersoon die ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen; g) gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur als uitvoerende bestuurder bij belet en ontstentenis van uitvoerende bestuurders. Het bestuur zal in het bestuursverslag verklaren dat naar zijn oordeel is voldaan aan het bepaalde in artikel 3.9 sub d. Ook zal het bestuur daarin aangeven welke niet uitvoerende bestuurders het eventueel als niet-onafhankelijk beschouwt Elk niet uitvoerend bestuurslid is verplicht de voorzitter van het bestuur de informatie te verschaffen die nodig is voor de vaststelling, en indien van toepassing, het bijhouden, van zijn: a) geslacht; b) leeftijd; c) beroep; 6

7 d) hoofdfunctie; e) nationaliteit; f) nevenfuncties voor zover relevant voor de vervulling van de taak als niet uitvoerend bestuurdslid; g) tijdstip van eerste benoeming; h) de lopende termijn waarvoor hij is benoemd. De voorzitter van het bestuur ziet erop toe dat deze informatie wordt gepubliceerd in het bestuursverslag. Artikel 4 Voorzitter van het bestuur 4.1 Het bestuur wijst met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.9 sub g één van de niet uitvoerende bestuurders aan als voorzitter van het bestuur en één van de niet uitvoerende bestuurders als vice-voorzitter, die bij gelegenheid de voorzitter vervangt (onder meer als aanspreekpunt voor individuele bestuurders over het functioneren van de voorzitter). 4.2 De voorzitter van het bestuur bepaalt in afstemming met de CEO de agenda, leidt de vergaderingen, ziet toe op een goede samenstelling en functionering van het bestuur en (in het geval deze zijn ingesteld) zijn commissies, zorgt ervoor dat er voldoende tijd bestaat voor de besluitvorming, is namens de niet uitvoerende bestuurders het voornaamste aanspreekpunt voor de uitvoerende bestuurders en voor aandeelhouders over het functioneren van bestuurders. Hij draagt zorg voor een ordelijk en efficiënt verloop op de AVA. 4.3 Tot de taak van de voorzitter van het bestuur wordt naast het coördineren van het bestuursbeleid ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende: a) het volgen door de bestuurders van hun introductie-, training- en opleidingsprogramma; b) de tijdige en adequate informatieverschaffing aan de niet uitvoerende bestuurders als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak; c) het zorg dragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en besluitvorming door het bestuur; d) het aansturen van de commissies van het bestuur en het toezien op het naar behoren functioneren daarvan (in het geval dergelijke commissies zijn ingesteld); e) het zorg dragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de leden van het bestuur; f) het naar behoren verlopen van contacten met de uitvoerende bestuurders en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere niet uitvoerende bestuurders omtrent de uitkomsten daarvan; g) het ontvangen van, en het beslissen omtrent, meldingen van (potentiële) tegenstrijdige belangen als bedoeld in artikel 12; 7

8 h) het ontvangen van, en beslissen omtrent, gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van bestuurders betreffen als bedoeld in artikel Artikel 5 CEO 5.1 Het bestuur wijst een uitvoerende bestuurder aan als CEO, respectievelijk zijn plaatsvervanger bij diens ontstentenis. 5.2 De CEO is belast met de dagelijkse leiding over de met de vennootschap verbonden onderneming. Tot zijn taak wordt ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende: het doelmatig functioneren van het bestuur wat de uitvoerende taken betreft; het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en jaarplannen; ondersteuning van de overige met name uitvoerende bestuurders en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die bestuurders; het zorg dragen voor voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten; het opstellen van de concept-jaarrekening met bijbehorend jaarverslag, alsmede toezending van deze stukken aan ook de niet uitvoerende bestuurders; de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van het bestuur met groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de aangewezen stafafdelingen; het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan het bestuur; het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de niet uitvoerende bestuurders en met name de voorzitter van het bestuur en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere uitvoerende bestuurders omtrent de uitkomsten daarvan; het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de vennootschap over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de vennootschap voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge de klokkenluidersregeling van de vennootschap niet aan de voorzitter van het bestuur moeten worden gedaan; het zorg dragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders zowel gezamenlijk als individueel als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak; het zorg dragen voor de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de uitvoerende bestuurders. 8

9 Artikel 6 Commissies 6.1 Het bestuur kan twee kerncommissies instellen, te weten: een auditcommissie en een remuneratie- en benoemingscommissie. De commissies worden door het bestuur uit niet uitvoerende bestuurders in- en samengesteld. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor besluiten, ook als deze zijn voorbereid door een van de commissies van het bestuur. In het geval één of beide commissies worden ingesteld, zullen artikelen 6.2 t/m 6.5 worden toegepast. 6.2 Het bestuur stelt voor iedere commissie een reglement op, houdende de commissies principes en best practices (taak, samenstelling, vergaderingen, etc.). 6.3 De samenstelling van de commissies, het aantal commissievergaderingen en de belangrijkste vergaderonderwerpen daarin zullen worden vermeld in het bestuursverslag. De reglementen en de samenstelling van de commissies worden op de website geplaatst. 6.4 Indien één of meer van de commissies niet (meer) is ingesteld, gelden de principes en practices als vermeld in de relevante bijlage voor de niet uitvoerende bestuurders. 6.5 Het bestuur ontvangt van elk van de commissies een verslag van haar beraadslagingen en bevindingen. Artikel 7 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden 7.1 Bestuurders worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten op voordracht van het bestuur. De voordracht tot (her)benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als bestuurder heeft vervuld. Bestuurders zullen in het bestuur zitting nemen voor een periode van maximaal vier jaar, en komen daarna in aanmerking voor herbenoeming, met dien verstande dat de zittingsperiode van een uitvoerende bestuurder nooit langer kan zijn dan twee vierjaarstermijnen of, indien van toepassing, acht jaren en van een niet uitvoerende bestuurder nooit langer dan drie vierjaarstermijnen of, indien van toepassing, twaalf jaren. Uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan besluitvorming omtrent het doen van voordrachten voor (her)benoeming van bestuurders. 7.2 Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als lid van het bestuur en vallen derhalve onder de bepalingen van dit reglement. 7.3 Het zich kandidaat stellen door bestuurders voor commissariaten of soortgelijke functies 9

10 bij niet tot de groep van de vennootschap behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van het bestuur. Deze functies dienen bij te dragen aan het belang van de vennootschap. 7.4 Een niet uitvoerende bestuurder heeft maximaal vijf commissariaten en/of niet uitvoerende bestuurslidmaatschappen bij Nederlandse beursvennootschappen, waarbij het voorzitterschap van een raad van commissarissen dan wel een bestuur indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders dubbel telt. 7.5 Een uitvoerende bestuurder is niet (i) commissaris of (ii) niet uitvoerende bestuurder bij meer dan twee beursvennootschappen. Een bestuurder is geen voorzitter van een raad van commissarissen van een andere beursvennootschap of van het bestuur van een andere beursvennootschap indien de bestuurstaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders. In dit artikel 7.5 wordt onder beursvennootschap verstaan een zogenaamd grote onderneming in de zin van artikel 2:397 lid 1 BW. 7.6 De aanvaarding van een commissariaat of een niet uitvoerend bestuurderschap van een andere vennootschap door een bestuurder geschiedt eerst na goedkeuring van het bestuur. Belangrijke nevenfuncties worden ter goedkeuring aan de het bestuur voorgelegd. De beloning voor commissariaten en nevenfuncties wordt afgestaan aan de vennootschap. 7.7 Het bestuur zal een rooster van aftreden opstellen om te voorkomen, voor zover mogelijk, dat herbenoemingen tegelijkertijd plaatsvinden. Onverminderd artikel 7.8 zullen bestuurders aftreden overeenkomstig het rooster van aftreden. 7.8 Bestuurders zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele onenigheid van inzicht, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de niet uitvoerende bestuurders is geboden. Artikel 8 Bezoldiging 8.1 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Dit wordtvastgesteld door de AVA op voorstel van het bestuur. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming hieromtrent. 8.2 De bezoldiging en verdere functievoorwaarden van iedere uitvoerende bestuurder zal (indien een remuneratie- en benoemingscommissie is ingesteld: op voorstel van die commissie) worden vastgesteld door de niet uitvoerende bestuurders. De uitvoerende bestuurders nemen niet deel aan de besluitvorming hieromtrent. 8.2 De bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders wordt vastgesteld door de AVA. 10

11 Indien de niet uitvoerende bestuurders BTW over hun vergoeding in rekening dienen te brengen, zal de vennootschap die voldoen. 8.3 Bij het vaststellen van de bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders dienen de volgende vereisten in acht te worden genomen: a) aan een niet uitvoerende bestuurder mogen geen aandelen en/of opties of vergelijkbare rechten tot het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden toegekend bij wijze van bezoldiging; b) geen van de niet uitvoerende bestuurders mag effecten als genoemd sub a bezitten anders dan ter langetermijnbelegging. 8.4 Alle in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het bijwonen van vergaderingen zullen aan de niet uitvoerende bestuurders worden vergoed. Alle overige kosten zullen alleen, geheel of gedeeltelijk, voor vergoeding in aanmerking komen indien met voorafgaande toestemming van de voorzitter van het bestuur gemaakt; de voorzitter van het bestuur zal het bestuur hierover jaarlijks informeren. 8.5 De vergoeding, onkostenvergoeding en overige overeengekomen voorwaarden, waaronder de datum waarop de betreffende vergoedingen voor niet uitvoerende bestuurders zullen worden gedaan, worden schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst tussen de vennootschap en de betreffende niet uitvoerende bestuurder. De toelichting bij de jaarrekening zal in ieder geval de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte en structuur van de bezoldiging van individuele niet uitvoerende bestuurders bevatten. 8.6 Het bestuur zal jaarlijks een remuneratierapport opstellen met een verslag van de wijze waarop het bezoldigingsbeleid in het afgelopen boekjaar in praktijk is gebracht en een overzicht van het bezoldigingsbeleid dat het komende boekjaar en de daarop volgende jaren door het bestuur wordt voorzien. 8.7 De vennootschap zal ten behoeve van de bestuurders een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten om de kosten die zij hebben gemaakt in verband met civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke procedures waarin zij zijn betrokken vanwege het feit dat zij bestuurder van de vennootschap zijn of waren (daaronder begrepen advocatenhonoraria, boetes, schikkingsbedragen, etc.) (voor zover mogelijk) te dekken. 8.8 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen verstrekken geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke aan bestuurders, tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en na goedkeuring van het bestuur. Leningen worden niet kwijtgescholden. 11

12 Artikel 9 Introductieprogramma en doorlopende training en opleiding 9.1 Elke bestuurder volgt na benoeming zo nodig een introductieprogramma, waarin aandacht wordt besteed aan: a) algemene financiële en juridische zaken; b) de financiële verslaggeving door de vennootschap; c) specifieke aspecten die eigen zijn aan de vennootschap en haar ondernemingsactiviteiten; d) de verantwoordelijkheden van de bestuurders. 9.2 De niet uitvoerende bestuurders beoordelen jaarlijks op welke onderdelen bestuurders gedurende hun benoemingsperiode behoefte hebben aan nadere training of opleiding. Artikel 10 Vergaderingen van het bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen) 10.1 Het bestuur zal zo mogelijk ten minste maandelijks vergaderen en voorts zo vaak als de voorzitter van het bestuur dan wel de CEO wenselijk wordt geoordeeld.. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of door middel van video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan De voorzitter van het bestuur zit de vergadering voor en bij diens afwezigheid de vicevoorzitter. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter van het bestuur dan wel door de CEO in overleg met de voorzitter van het bestuur dan wel, indien aanwezig, de secretaris van de vennootschap namens de verzoekende bestuurder. Iedere andere bestuurder kan de voorzitter van het bestuur verzoeken een vergadering bijeen te roepen. Voor zover praktisch uitvoerbaar zullen de aankondiging en de agenda van te bespreken onderwerpen zeven dagen voor aanvang van de vergadering aan de bestuurders worden verstrekt De voorzitter van het bestuur stelt van iedere vergadering de agenda vast. Iedere andere bestuurder kan agendapunten aan de voorzitter van het bestuur ter behandeling ter vergadering opgeven De bestuurders zijn behoudens verhindering gehouden de vergaderingen van het bestuur bij te wonen. In geval van verhindering zal de voorzitter van het bestuur hen nadien inlichten over de gevoerde discussies en de genomen besluiten. Bij frequente afwezigheid van een niet uitvoerende bestuurder wordt deze daarop door de voorzitter van het bestuur aangesproken en om uitleg verzocht. Het bestuursverslag vermeldt welke niet uitvoerende bestuurders frequent bij vergaderingen afwezig zijn geweest. 12

13 10.6 De externe accountant van de vennootschap zal deelnemen aan elke vergadering van het bestuur waarin het onderzoek van de jaarrekening en haar goedkeuring aan de orde worden gesteld. De externe accountant ontvangt de financiële informatie die ten grondslag ligt aan de vaststelling van de halfjaarcijfers en overige tussentijdse berichten en wordt in de gelegenheid gesteld om op alle informatie te reageren De secretaris van de vergadering zal notulen van de vergadering opstellen. In de regel zullen deze worden vastgesteld tijdens de eerstvolgende vergadering; indien echter alle bestuurders met de inhoud van de notulen instemmen kan de vaststelling daarvan ook eerder plaatsvinden. De notulen worden ten blijke van hun vaststelling getekend door de voorzitter van het bestuur dan wel diens plaatsvervanger en worden zo spoedig mogelijk aan de andere bestuurders gezonden. Vastgestelde notulen strekken tot bewijs van het verhandelde. Artikel 11 Besluiten van het bestuur (quorum, stemmen, onderwerpen ter discussie) 11.1 Het bestuur kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien tenminste de helft van de in functie zijnde leden aanwezig of vertegenwoordigd is, behoudens voor zover het bestuur anders heeft bepaald in een schriftelijk vastgelegd besluit dat aan alle bestuurders is medegedeeld. Leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 12 tellen niet mee voor de berekening van dit quorum. Indien in een eerstvolgende vergadering wederom een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter van het bestuur van de betreffende te houden vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige leden van het bestuur telefonisch, per of per telefax overleg plegen Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits het onderwerp in kwestie onder de aandacht van alle stemgerechtigde leden is gebracht, geen van de leden bezwaar heeft aangetekend tegen deze wijze van besluitvorming en de meerderheid van de bestuurders zich voor het voorstel heeft uitgesproken, met dien verstande dat leden die een tegenstrijdig belang hebben als bedoeld in artikel 12 niet deelnemen aan de besluitvorming. Het besluit dat op dergelijke wijze is genomen wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de voorzitter, waarbij eventuele schriftelijk ontvangen reacties worden aangehecht. Het nemen van een besluit buiten vergadering dient te worden gemeld in de eerstvolgende bestuursvergadering Besluiten worden zo mogelijk met algemene stemmen genomen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen bij volstrekte meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van het bestuur. De doorslaggevende stem van de voorzitter van het bestuur zal slechts kunnen worden uitgebracht wanneer alle stemmen, ook van de niet aanwezige bestuurders, bekend zijn. 13

14 Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van het bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad De uitvoerende bestuurders gezamenlijk kunnen in afwijking van artikel 11.1 ten aanzien van de dagelijkse gang van zaken besluiten nemen die te gelden hebben als bestuursbesluiten, met dien verstande dat (i) dit niet geldt voor zaken die in dit reglement uitdrukkelijk in andere zin zijn geregeld en (ii) in ieder geval ten aanzien van de volgende onderwerpen besluiten uitsluitend kunnen worden genomen indien de meerderheid van de niet uitvoerende bestuurders met die besluiten instemt: a) het aangaan, direct of indirect, van duurzame samenwerkingsverbanden van substantieel belang; b) het aangaan van joint-ventures, ieder met een belang van meer dan EUR en/of een looptijd langer dan één jaar; c) het aangaan van werk of alle andere handelingen die een belang of waarde van EUR te boven gaat; d) alle overige in de statuten als zodanig vermelde onderwerpen. Onverminderd het bepaalde in de statuten zullen voor transacties met een waarde van meer dan EUR te allen tijde twee bestuurders gezamenlijk moeten tekenen De niet uitvoerende bestuurders zullen ten minste eenmaal per jaar buiten aanwezigheid van de uitvoerende bestuurders vergaderen, onder meer over: a) (de beoordeling van) het functioneren van de uitvoerende bestuurders gezamenlijk en individueel, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; b) het gewenste profiel, samenstelling en competentie van het bestuur; c) (de beoordeling van) het functioneren van de niet-uitvoerende bestuurders gezamenlijk en individueel, en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden; d) het introductie-, training- en opleidingsprogramma als bedoeld in artikel 9; e) de strategie en de risico's verbonden aan de onderneming en de uitkomsten van de beoordeling door de uitvoerende bestuurders van de opzet en de werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen, alsmede eventuele significante wijzigingen hierin; f) voorstellen ter vaststelling door de AVA van het bezoldigingsbeleid voor bestuurders; g) vaststelling van de bezoldiging en verdere functievoorwaarden van uitvoerende bestuurders met inachtneming van het bezoldigingsbeleid; h) selecteren en voordragen ter benoeming van bestuurders; i) selecteren en voordragen van de externe accountant; j) de behandeling van en beslissing omtrent gemelde (potentieel) tegenstrijdige belangen van bestuurders en de accountant als bedoeld in artikel 12; 14

15 k) de behandeling van en beslissing omtrent gemelde vermeende onregelmatigheden die het functioneren van uitvoerende bestuurders betreffen als bedoeld in artikel Van het houden van de besprekingen wordt melding gemaakt in het bestuursverslag Ten aanzien van de onderwerpen genoemd in artikel 11.5 a t/m c en f t/m k zijn in afwijking van artikel 11.1 uitsluitend de niet uitvoerende bestuurders gerechtigd bestuursbesluiten te nemen, onverminderd de overige onderwerpen waarvan elders in de statuten en/of dit reglement is bepaald dat de uitvoerende bestuurders niet aan de besluitvoering daaromtrent deelnemen Op de besluitvorming als bedoeld in artikel 11.4 en 11.6 zijn de besluitvormingsregels van artikel 11.1, 11.2 en 11.3 voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing. Artikel 12 Tegenstrijdig belang 12.1 Een bestuurder neemt niet deel aan de discussie en de besluitvorming over een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de vennootschap heeft als bedoeld in artikel Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijk condities en behoeft de goedkeuring van het bestuur Een tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor de vennootschap en/of de betreffende bestuurder bestaat in ieder geval indien: a) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin de bestuurder persoonlijk een materieel financieel belang houdt; b) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan de bestuurder een familierechtelijke verhouding met de bestuurder heeft; c) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij de bestuurder een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult; d) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de (certificaten van) aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan; e) de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een natuurlijke of rechtspersoon die tenminste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt; f) de voorzitter van het bestuur heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan Een bestuurder die een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft meldt dit terstond aan de voorzitter van het bestuur en de overige bestuurders en verschaft hun hierover alle relevante informatie, inclusief de informatie inzake de personen met wie hij een familierechtelijke verhouding heeft. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel

16 sub d en e zal de voorzitter van het bestuur bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is op grond waarvan artikel 12.1 geldt De voorzitter van het bestuur ziet erop toe dat deze transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van het bestuur met vermelding van het betreffende belang en dat het bepaalde in de Code is nageleefd Indien de voorzitter van het bestuur een (potentieel) tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dit terstond aan de vice-voorzitter van het bestuur. Hetgeen in artikel 12.2 en 12.4 is vermeld is van overeenkomstige toepassing Een tegenstrijdig belang ten aanzien van de externe accountant van de vennootschap zal in ieder geval bestaan indien: a) de externe accountant niet-controlewerkzaamheden voor de vennootschap uitvoert; b) de verantwoordelijke compagnon binnen het kantoor van de externe accountant zonder rotatie meer dan een aaneengesloten periode van vijf jaar belast is geweest met de controlewerkzaamheden voor de vennootschap; c) naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de (certificaten van) aandelen in de vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan; d) de niet uitvoerende bestuurders hebben geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan. De externe accountant, alsmede elke bestuurder, meldt ieder (potentieel) tegenstrijdig belang aangaande de externe accountant terstond aan de voorzitter van het bestuur. De externe accountant, alsmede elke bestuurder, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van het bestuur. In alle gevallen anders dan die genoemd sub c en hiervoor zal de voorzitter van het bestuur bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een tegenstrijdig belang is, als gevolg waarvan de aanstelling van de externe accountant moet worden heroverwogen of andere maatregelen worden getroffen waardoor het tegenstrijdig belang wordt opgeheven. De voorzitter van het bestuur ziet erop toe dat deze maatregelen worden gepubliceerd in het jaarverslag met vermelding van het tegenstrijdig belang en de verklaring dat dit artikel 12.6 is nageleefd. Artikel 13 Klachten, melding van onregelmatigheden (klokkenluidersregeling) 13.1 Het bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit Het bestuur zal erop toezien dat werknemers van de vennootschap zonder gevaar voor 16

17 hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard en om klachten over de bestuurders te melden aan de voorzitter van het bestuur De hiertoe in het leven geroepen klokkenluidersregeling wordt op de website geplaatst. Artikel 14 Informatie, relatie uitvoerende/niet uitvoerende bestuurders 14.1 De uitvoerende bestuuders verschaffen de niet uitvoerende bestuurders tijdig en (zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de vennootschap die de niet uitvoerende bestuurders nodig mochten hebben voor het naar behoren uitoefenen van hun taak De uitvoerende bestuurders zullen de niet uitvoerende bestuurders maandelijks een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zullen de uitvoerende bestuurders de niet uitvoerende bestuurders uitleg geven over hun beleid Onverminderd het bovenstaande, zullen de uitvoerende bestuurders de niet uitvoerende bestuurders jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van hun langetermijnplannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap en de naleving van alle relevante wet- en regelgeving. Tevens zullen de uitvoerende bestuurders jaarlijks een verklaring afleggen dat zij de niet uitvoerende bestuurders alle relevante informatie hebben verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van dier taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat het bestuur uiterlijk aan het einde van het lopende boekjaar daaraan zijn goedkeuring kan geven De uitvoerende bestuurders rapporteren jaarlijks aan de niet uitvoerende bestuurders over de ontwikkelingen in de relatie met de externe accountant De niet uitvoerende bestuurders hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de uitvoerende bestuurders en de externe accountant alle informatie te verlangen die de niet uitvoerende bestuurders behoeven om hun toezichthoudende taak goed te kunnen uitoefenen. Indien de niet uitvoerende bestuurders dit geboden achten kunnen zij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De uitvoerende bestuurders stellen hiervoor de nodige middelen ter beschikking. De niet uitvoerende bestuurders kunnen verlangen dat functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap bij bestuursvergaderingen aanwezig zijn. 17

18 14.6 Indien een niet uitvoerende bestuurder de beschikking krijgt over informatie (van een andere bron dan een bestuurder) die voor de niet uitoerende bestuurders nuttig is om hun taken naar behoren uit te oefenen, zal hij deze informatie zo spoedig mogelijk ter beschikking stellen van de voorzitter van het bestuur. Deze zal vervolgens alle niet uitvoerende bestuursleden informeren. Artikel 15 Relatie met de aandeelhouders 15.1 In overeenstemming met de statuten van de vennootschap worden algemene vergaderingen gehouden op verzoek van het bestuur dan wel aandeelhouders zoals gekwalificeerd in de statuten. Het bestuur dat de vergadering bijeenroept zal ervoor zorg dragen dat deze tijdig plaatsvindt en dat de aandeelhouders worden geïnformeerd over alle relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot de vergaderonderwerpen. Deze informatie voor de aandeelhouders zal op de website worden geplaatst De bestuurders zijn bij de AVA s aanwezig, tenzij zij om gegronde redenen verhinderd zijn, dan wel de AVA te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van het bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen. In overeenstemming met de statuten van de vennootschap zit de voorzitter van het bestuur de AVA voor en beslist hij omtrent de inhoud van de besluiten. Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 2:13 BW Burgerlijk Wetboek, zal de uitkomst van de stemming, zoals door de voorzitter van het bestuur geconstateerd en uitgesproken, beslissend zijn Het bestuur verschaft de AVA alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen verzet. Indien het bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit gemotiveerd toegelicht Het bestuur is verantwoordelijk voor de corporategovernancestructuur van de vennootschap en legt hierover verantwoording af aan de AVA. De hoofdlijnen van de corporategovernancestructuur worden elk jaar in een apart hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de vennootschap de best practice-bepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Elke substantiële wijziging in de corporategovernancestructuur van de vennootschap en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de AVA voorgelegd Het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap (de hoogte en bestemming van reservering, de hoogte van het dividend en de dividendvorm) en eventuele wijzigingen daarin worden als apart agendapunt op de AVA behandeld. Hetzelfde geldt voor het dividendbesluit Indien een serieus onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de 18

19 waarde de in artikel 2:107a lid 2 sub c BW genoemde grens overschrijdt in de openbaarheid is gebracht, deelt het bestuur zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede Wanneer een of meer aandeelhouders het voornemen heeft de agendering te verzoeken van een onderwerp dat kan leiden tot wijziging van de strategie van de vennootschap wordt het bestuur in overeenstemming met best practice-bepaling IV.4.4 van de Code in de gelegenheid gesteld een redelijke termijn in te roepen om hierop te reageren (de responstijd). Indien het bestuur een dergelijke responstijd inroept, is deze periode niet langer dan 180 dagen, berekend vanaf het moment waarop het bestuur door één of meer aandeelhouders op de hoogte wordt gesteld van het voornemen tot agendering tot aan de dag van de AVA waarop het onderwerp zou moeten worden behandeld. Het bestuur gebruikt de responstijd voor nader beraad en constructief overleg, in ieder geval met de desbetreffende aandeelhouder(s), en verkent de alternatieven. De responstijd wordt per AVA slechts eenmaal ingeroepen, geldt niet ten aanzien van een aangelegenheid waarvoor reeds eerder een responstijd is ingeroepen en geldt evenmin wanneer een aandeelhouder als gevolg van een geslaagd openbaar bod over ten ministe driekwart van het geplaatste kapitaal beschikt Aan de AVA worden ter goedkeuring voorgelegd alle besluiten waarvan wet en/of statuten dit voorschrijven De voorzitter van de AVA is verantwoordelijk voor een goede vergaderorde teneinde een zinvolle discussie in de vergadering te facilitetern De externe accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de AVA. Hij woont deze vergadering derhalve bij en is bevoegd daarin het woord te voeren. Artikel 16 Relatie met de ondernemingsraad Indien de vennootschap een ondernemingsraad heeft, zal het bestuur jaarlijks een schema opstellen voor het bijwonen door één of meer van de bestuurders van de overlegvergaderingen van de ondernemingsraad voor zover deze overlegvergaderingen door die bestuurders moeten worden bijgewoond op grond van de wet of krachtens een overeenkomst met de ondernemingsraad. Artikel 17 Relatie met analisten, financiële pers en institutionele en overige beleggers 17.1 Het bestuur zal alle aandeelhouders en andere partijen op de financiële markt gelijkelijk en gelijktijdig informeren over aangelegenheden die invloed kunnen hebben op de koers van het aandeel. De contacten tussen het bestuur enerzijds en de pers en financieel analisten 19

20 anderzijds worden zorgvuldig behandeld en gestructureerd, en de vennootschap verricht geen handelingen die de onafhankelijkheid van analisten ten opzichte van de vennootschap en vice versa aantasten Analistenbijeenkomsten, analistenpresentaties, presentaties aan (institutionele) beleggers en persconferenties worden vooraf via de website en persberichten aangekondigd Analistenrapporten en taxaties van analisten worden niet vooraf door de vennootschap beoordeeld, van commentaar voorzien of gecorrigeerd anders dan op feitelijkheden De vennootschap verstrekt geen vergoeding aan partijen voor het verrichten van onderzoek ten behoeve van analistenrapporten, noch voor de vervaardiging of publicatie van analistenrapporten over de vennootschap, met uitzondering van credit rating bureaus Analistenbijeenkomsten, presentaties aan (institutionele) beleggers en directe besprekingen met deze beleggers, vinden niet plaats kort voor de publicatie van de reguliere financiële informatie (jaarcijfers, halfjaarcijfers, tweejaarlijkse trading updates) De vennootschap plaatst en actualiseert alle informatie die zij krachtens het op haar van toepassing zijnde vennootschapsrecht en effectenrecht dient te publiceren of deponeren ook op de website. Artikel 18 Bezit van en transacties in effecten 18.1 Het bezit van aandelen in de vennootschap van een bestuurder is ter belegging op de lange termijn De bestuurders zijn gebonden aan het NSE-Reglement 2011 inzake bezit van en transacties in Aandelen en bepaalde overige Financiële Instrumenten en eventuele wijzigingen daarvan. Artikel 19 Geheimhouding Elke bestuurder is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap van het bestuur de nodige discretie en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Bestuurders en oud-bestuurders zullen vertrouwelijke informatie niet buiten het bestuur brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is. 20

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van N.V. Nederlandse Gasunie (de 'vennootschap') op 14 november

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap.

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap. Reglement directie Het reglement houdende principes en best practices voor het Bestuur. Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van Simac Techniek N.V. (de 'vennootschap')

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van AND International Publishers N.V. op 22 april 2010. Artikel

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 8 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. RvC Enexis Holding N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling. 2 Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling.

Nadere informatie

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V.

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen van Koninklijke Vopak N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. DIT REGLEMENT ("Reglement )

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal

Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Reglement voor de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningstichting Beter Wonen Vechtdal op 8 juli 2010.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht van Stichting Natuur en Milieu

Reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht van Stichting Natuur en Milieu Reglement houdende principes en best practices voor de raad van toezicht van Stichting Natuur en Milieu Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht ( de raad ) van Stichting Natuur

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. (Reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V.) Inhoud Inhoud... 2 Artikel 1 Status

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("Reglement") is gewijzigd door de raad van commissarissen (de "Raad van Commissarissen") van ICT Automatisering

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN DOCDATA N.V. 1 Artikel ` pagina 1 Status en inhoud van de regels.. 3 2 Taak van de Raad van Commissarissen.. 4 3 Samenstelling,

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de raad van commissarissen ) van Simac Techniek

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit reglement is integraal gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis op 2 september 2008. Artikel 1

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen

Reglement voor de Raad van Commissarissen Reglement voor de Raad van Commissarissen Datum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Artikel 1 Status en inhoud van het reglement... 3 Artikel 2 Taak van de Raad van Commissarissen... 3 Artikel 3 Onverenigbare

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis.

Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Reglement voor de Raad van Toezicht van het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Dit reglement is integraal gewijzigd door de Raad van Toezicht van Stichting Jeroen Bosch Ziekenhuis op 24 mei 2016 Artikel 1 Status

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

Comply Explain. Comply

Comply Explain. Comply 1.1 1.2 II.1.1 Naleving en handhaving van de Coporate Governance Code Hoofdlijnen corporate governance worden in een apart hoofdstuk van het jaarverslag besproken Wijzigingen in de corporate governance

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR DIT REGLEMENT ("Reglement") is gewijzigd door de raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") van ICT Automatisering N.V. (de "Vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V. 1 Reglement houdende principes en best practices voor de Directie van DOCDATA N.V. Artikel Pagina 1 Status en inhoud van

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement (het "reglement") voor de raad van commissarissen (de "RvC") van AEB

Nadere informatie

Reglement raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep nv

Reglement raad van commissarissen Koninklijke BAM Groep nv Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke BAM Groep N.V., hierna de vennootschap, en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A.

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT DIRECTIE COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 14 januari 2015 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016 2 De statutaire naam gewijzigd

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Artikel 1. Inleiding 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van commissarissen van Oranjewoud N.V., hierna 'de Vennootschap', en dient ter aanvulling

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN N.V. NEDERLANDSE GASUNIE

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN N.V. NEDERLANDSE GASUNIE REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN N.V. NEDERLANDSE GASUNIE Inleiding De Raad van Bestuur ( RvB ) van N.V. Nederlandse Gasunie (de vennootschap ) bestaat statutair uit

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN TOMINGROEP B.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN TOMINGROEP B.V. blad 1 REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN TOMINGROEP B.V. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de raad van commissarissen ) van Tomingroep B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

Reglement voor het Bestuur

Reglement voor het Bestuur Reglement voor het Bestuur Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Accolade op 9 maart 2009 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de RvC ) op 12 mei 2009 en gewijzigd op 2 juli 2014.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RAI HOLDING B.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RAI HOLDING B.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN RAI HOLDING B.V. Dit reglement ("Reglement") is opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van RAI Holding BV (de "Vennootschap") op 22

Nadere informatie

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE

PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE PRORAIL B.V. REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE 27 mei 2016 kenmerk: 3869798 (1) INLEIDING Dit Auditcommissie Reglement is vastgesteld overeenkomstig artikel 21 van de Statuten door de RvC op 27 mei 2016

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE BLZ. HOOFDSTUK I - INLEIDING 1. Vaststelling. 2 HOOFDSTUK II - SAMENSTELLING; INTEGRITEIT; FUNCTIES 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE AUDITCOMMISSIE VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is op 11 mei 2012 vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap"). Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE TEN CATE NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES November 2006 1 GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES PRINCIPES I. Naleving en handhaving van de code Het bestuur 1 en de raad van commissarissen zijn verantwoordelijk voor

Nadere informatie

DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op 28-08- 2009

DIT REGLEMENT (reglement) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de vennootschap) op 28-08- 2009 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Roto Smeets Group NV (de "vennootschap") op

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3 2 Inhoudsopgave Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3 Artikel 2: Taak van het bestuur 3 Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur 5 Artikel 4: Voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE

HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE HEIJMANS N.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Vastgesteld door de RvC op 10 maart 2010 1 10 maart 2010 INHOUDSOPGAVE Blz. 0. Inleiding... 3 1. Samenstelling... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Taken betreffende

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen

Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Reglement voor de Raad van Commissarissen van Stichting Woningbedrijf Velsen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van stichting Woningbedrijf Velsen op 14 maart 2013. Artikel 1

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN

REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN REGLEMENT RVB N.V. NEDERLANDSE SPOORWEGEN Vastgesteld door de RvB op 10 november 2014 Goedgekeurd door de RvC op 8 oktober 2014, conform artikel 13.3 van de Statuten 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN INVERKO N.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 29 december 2014 1 INHOUDSOPGAVE Artikel I Samenstelling en deskundigheid van de Raad

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT AUDIT COMMISSIE BALLAST NEDAM N.V. Vastgesteld door de RvC op 13 december 2007 Reglement Audit Commissie Ballast Nedam N.V. d.d. 13 december 2007 1 / 10 INLEIDING 3 1. SAMENSTELLING 3 2. TAKEN

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE. Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE Alliander N.V. Vastgesteld door de RvC op 22 februari 2016 0. INLEIDING 0.1 Dit reglement is opgesteld door de RvC ingevolge artikel 5 van het Reglement van de RvC. 0.2 De auditcommissie

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Eindhoven, 11 oktober 2016 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsbepalingen 3 Artikel 2. Status en inhoud van de regels 3 Artikel 3. Samenstelling 3 Artikel 4. Integriteit 4 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ( reglement ) is vastgesteld door de Raad van Commissarissen (de RvC ) van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen N.V. (de vennootschap ) op

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Koninklijke FrieslandCampina N.V. (de "Vennootschap") op 7 december 2012. Artikel 1 Status en inhoud van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT STICHTING THEATER DAKOTA Cultural Governance in Theater Dakota Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Cultuuranker Escamp op: 26 november 2012 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013

REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 REGLEMENT AUDIT, RISK & COMPLIANCE COMMISSIE PGGM N.V. 26 november 2013 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 2. Taken en bevoegdheden... 3 3. Samenstelling... 6 4. De voorzitter... 7 5. De secretaris... 7 6.

Nadere informatie

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011

Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 Reglement raad van toezicht Vastgesteld door de raad van toezicht op: 14 juni 2011 HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14 en 15 van de

Nadere informatie

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Vastgesteld door de RvB op 29 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016 Goedgekeurd door de RvC op 29 augustus 2016 Versie 29-8-2016 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Versie d.d. 12-2-2015 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Artikel 1. Status en opbouw reglement. 1.1 DIT REGLEMENT ("reglement") is partieel gewijzigd door de raad van commissarissen (de "raad van

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

Corporate governance code Caparis NV

Corporate governance code Caparis NV Corporate governance code Caparis NV De brancheorganisatie sociale werkgelegenheid en arbeidsintegratie Cedris heeft in het voorjaar van 2010 een branchecode aangenomen. In de inleiding van deze branchecode

Nadere informatie

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave

Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Bestuurs- reglement Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave 1/9 BESTUURSREGLEMENT Stichting Kunst in het Kerkje Velp/Grave Het bestuur van de Stichting Kunst in het Kerkje, gevestigd te Grave, besluit

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code

Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code Overzicht van de afwijkingen van PGGM N.V. ten opzichte van de Nederlandse Corporate Governance Code De Nederlandse Corporate Governance Code ( Code ) is van toepassing op alle Nederlandse beursgenoteerde

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur van Brunel International N.V.

Reglement voor de Raad van Bestuur van Brunel International N.V. Reglement voor de Raad van Bestuur van Brunel International N.V. 2 Brunel International 1. Definities, vaststelling en reikwijdte 1.1 In het Reglement hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:

Nadere informatie