REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR"

Transcriptie

1 REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN BESTUUR DIT REGLEMENT ("Reglement") is gewijzigd door de raad van bestuur (de "Raad van Bestuur") van ICT Automatisering N.V. (de "Vennootschap") op en goedgekeurd door de raad van commissarissen van de Vennootschap (de "Raad van Commissarissen") op Artikel 1 Status en inhoud van de regels. 1.1 Dit Reglement is opgesteld op grond van artikel 20.2 van de statuten van de Vennootschap en dient ter aanvulling op de regels en voorschriften die (van tijd tot tijd) op de Raad van Bestuur van toepassing zijn op grond van Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap. 1.2 Waar dit Reglement strijdig is met Nederlands recht of de statuten van de Vennootschap, zullen deze laatsten prevaleren. Waar dit Reglement verenigbaar is met de statuten, maar strijdig met Nederlands recht, zal Nederlands recht prevaleren.indien een van de bepalingen uit dit Reglement niet of niet meer geldig is, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De Raad van Bestuur zal de ongeldige bepalingen vervangen door geldige bepalingen waarvan het effect, gegeven de inhoud en strekking daarvan, zoveel mogelijk gelijk is aan dat van de ongeldige bepalingen. 1.3 Dit Reglement is opgesteld met inachtneming van de Nederlandse Corporate Governance Code (de "Code") zoals vastgesteld door de Monitoring Commissie Corporate Governance Code op 10 december De Raad van Bestuur heeft bij unaniem besluit genomen op verklaard: a. toepassing te geven aan, en zich gebonden te achten aan verplichtingen van, dit Reglement voor zover dat op hem en zijn afzonderlijke leden van toepassing is; b. bij toetreding van nieuwe leden van de Raad van Bestuur, deze leden een verklaring als bedoeld sub a) hierboven te laten afleggen. 1.5 Dit Reglement is gepubliceerd op, en kan worden gedownload van, de website van de Vennootschap: (onder Corporate Governance) Artikel 2 Taak van de Raad van Bestuur. 2.1 De leden van de Raad van Bestuur zijn collectief verantwoordelijk voor het bestuur van de Vennootschap, de algemene gang van zaken van de onderneming van de Vennootschap alsmede de gang van zaken binnen de met de Vennootschap verbonden groepsvennootschappen. 2.2 De leden van de Raad van Bestuur verdelen in onderling overleg de werkzaamheden. De werkverdeling behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Ingeval van afwezigheid van een lid van de Raad van Bestuur zullen zijn taken en bevoegdheden worden uitgeoefend door een door de Raad van Bestuur aangewezen lid. Ingeval van langdurige afwezigheid/een afwezigheid langer dan twee (2) weken wordt de Raad van Commissarissen hiervan in kennis gesteld. 2.3 Ieder lid van de Raad van Bestuur is voor de uitvoering van zijn taken verantwoording verschuldigd aan de Raad van Bestuur en is daarom gehouden regelmatig te rapporteren aan de Raad van Bestuur, op een zodanig wijze dat deze mede gezien zijn collectieve verantwoordelijkheid - een behoorlijk inzicht verkrijgt in die uitvoering van taken. 2.4 Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd informatie te vragen van andere leden van de Raad van Bestuur en van personeelsleden indien hij dit nuttig of gewenst acht in het kader van zijn collectieve verantwoordelijkheid voor het bestuur van de Vennootschap. Hij dient overleg te plegen met de andere

2 leden van de Raad van Bestuur indien er een verband bestaat tussen de invulling van zijn taken en die van de andere leden of indien het belang van het onderwerp overleg met de andere leden vereist. Hieronder vallen in ieder geval de handelingen bedoeld in art. 2 lid 5 eerste zin van dit Reglement. 2.5 Ongeacht het feit dat ieder bestuurslid de vennootschap kan vertegenwoordigen, zijn twee handtekeningen, dan wel een voorafgaande schriftelijke akkoordverklaring van een mede-lid van het bestuur dan wel bij ontstentenis van een mede-lid, de voorzitter van de RvC, vereist voor het verbinden van de vennootschap of het doen tenietgaan van rechten van de vennootschap, indien dergelijke handelingen een belang van te boven gaan. Het vorenstaande is niet van toepassing op het aanvaarden van opdrachten in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Vennootschap en haar dochtervennootschappen, in welk verband het bepaalde in de vorige zin eerst van toepassing is als de handeling een bedrag van vijf miljoen euro ( ) te boven gaat. Ter zake van banken/of girovolmachten worden bestuursleden aangewezen en voorts die functionarissen die daartoe door het bestuur zullen zijn aangewezen. 2.6 De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat instructies aan bestuurders van groepsmaatschappijen berusten op een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders van die groepsmaatschappijen. 2.7 De Raad van Bestuur richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming; de Raad van Bestuur weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de Vennootschap betrokkenen (waaronder de aandeelhouders) af. De Raad van Bestuur is zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn functioneren. 2.8 Tot de taak van de Raad van Bestuur wordt onder meer gerekend: a. de realisatie van de doelstellingen van de Vennootschap; b. het bepalen van de strategie met bijbehorend risicoprofiel en het beleid die moeten leiden tot realisatie van de doelstellingen; c. de algemene gang van zaken binnen de Vennootschap en de resultaten van de Vennootschap; d. de inventarisatie en het management van de risico's verbonden aan de ondernemingsactiviteiten; e. het inachtnemen van de voor de onderneming van de Vennootschap relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen; f. het zorgen voor goed werkende interne risico beheersings- en controlesystemen waaromtrent tevens wordt gerapporteerd in het jaarverslag; g. het verzorgen en voorbereiden van het financiële verslaggevingsproces daaronder mede begrepen het waarborgen van de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar te maken financiële berichten; h. het nauw betrekken van de Raad van Commissarissen bij een overnameproces indien een overnamebod op de aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid of is uitgebracht; i. de naleving van de wet- en regelgeving; j. het naleven van de Code, het handhaven van de corporate governance structuur van de Vennootschap, en het afleggen van verantwoording daarover; k. het openbaar maken - onder meer via het jaarverslag en op de website van de Vennootschap - van de corporate governance structuur van de Vennootschap, de verantwoording over naleving van de Code, en de overige informatie waarvan de Code dat vereist; l. het waarborgen van de kwaliteit en de volledigheid van de openbaar gemaakte financiële berichten; m. het opmaken van de jaarrekening alsmede het opstellen van de jaarlijkse begroting en belangrijke kapitaalinvesteringen van de Vennootschap; n. het adviseren bij de voordracht van de externe accountant van de Vennootschap. 2.9 Als instrumenten van het interne risicobeheersings- en controlesysteem hanteert de Vennootschap in ieder geval: a. risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap; b. een gedragscode die in ieder geval op de website van de Vennootschap wordt geplaatst; c. handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving en de voor de opstelling daarvan te volgen procedures; d. een systeem van monitoring en rapportering Iedere twee jaar formuleert de Raad van Bestuur een beleidsplan voor de Vennootschap en de groepsmaatschappijen voor de komende drie jaar. Voorts formuleert de Raad van Bestuur ieder jaar een beleidsplan voor een periode van twee jaar, mede inhoudende het budget voor het eerstvolgende jaar. Beide beleidsplannen worden vastgesteld onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

3 2.11 De Raad van Bestuur is onder toezicht van de Raad van Commissarissen verantwoordelijk voor het instellen en handhaven van interne procedures die ervoor zorgen dat alle belangrijke financiële informatie bij de Raad van Bestuur bekend is, zodat de tijdigheid, volledigheid en juistheid van de externe financiële verslaggeving wordt gewaarborgd. Daartoe zorgt de Raad van Bestuur dat de financiële informatie uit groepsmaatschappijen, rechtstreeks aan hem wordt gerapporteerd en dat de integriteit van de informatie niet wordt aangetast De Raad van Bestuur voegt jaarlijks aan de jaarrekening een verslag over zijn functioneren en werkzaamheden toe. Het jaarverslag bevat in ieder geval de informatie welke de wet en de Code voorschrijft In het jaarverslag geeft de Raad van Bestuur onder andere: a. een beschrijving van de voornaamste risico s gerelateerd aan de strategie van de Vennootschap; b. een beschrijving van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen met betrekking tot de voornaamste risico s in het boekjaar; c. een beschrijving van eventuele belangrijke tekortkomingen in de interne risicobeheersings- en controlesystemen die in het boekjaar zijn geconstateerd, welke eventuele significante wijzigingen in die systemen zijn aangebracht, welke eventuele belangrijke verbeteringen van die systemen zijn gepland en dat één en ander met de audit commissie, indien ingesteld, en de Raad van Commissarissen is besproken; en d. een rapportage over de gevoeligheid van de resultaten van de Vennootschap ten aanzien van externe omstandigheden en variabelen. Voorts verklaart de Raad van Bestuur ten aanzien van financiële verslaggevingsrisico s dat de interne risicobeheersings- en controlesystemen een redelijke mate van zekerheid geven dat de financiële verslaggeving geen onjuistheden van materieel belang bevat en dat de risicobeheersings- en controlesystemen in het verslagjaar naar behoren hebben gewerkt. De Raad van Bestuur geeft hiervan een duidelijke onderbouwing De Raad van Bestuur legt ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen voor: a. de operationele en financiële doelstellingen van de Vennootschap; b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's; d. de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De hoofdzaken van het hiervoor onder sub a tot en met d vermelde worden ook vermeld in het jaarverslag De Raad van Bestuur benoemt en ontslaat na goedkeuring van de Raad van Commissarissen de secretaris van de Vennootschap. Artikel 3 Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur. 3.1 De Raad van Bestuur bestaat uit een zodanig aantal leden als door de Raad van Commissarissen is vastgesteld overeenkomstig de statuten van de Vennootschap. Indien en zolang de Raad van Bestuur slechts uit een persoon bestaat, gelden de bepalingen voor de Raad van Bestuur in dit reglement alleen voor die persoon; alsdan gelden ook de bepalingen die betrekking hebben op een meervoudige Raad van Bestuur indien dat in de context van de betreffende bepaling bij een Raad van Bestuur bestaande uit één persoon van toepassing kan zijn. 3.2 De Raad van Bestuur heeft bij een meervoudige samenstelling een voorzitter die zorg draagt voor het goed functioneren van de Raad van Bestuur als geheel. Voorts heeft de Raad van Bestuur alsdan een lid dat specifiek belast is met de financiële zaken van de Vennootschap 3.3 De Raad van Bestuur is bij zijn functioneren onafhankelijk van de instructies van derden buiten de Vennootschap.

4 3.4 Een lid van de Raad van Bestuur zal: a. niet in concurrentie treden met de Vennootschap; b. geen (substantiële) schenkingen van de Vennootschap voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad vorderen of aannemen; c. ten laste van de Vennootschap derde geen ongerechtvaardigde voordelen verschaffen; d. geen zakelijke kansen die aan de Vennootschap toekomen voor zichzelf, voor zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant in de tweede graad benutten. Artikel 4 Voorzitter van de Raad van Bestuur 4.1 De voorzitter van de Raad van Bestuur, respectievelijk zijn plaatsvervanger bij zijn ontstentenis, belet danwel afwezigheid, wordt aangewezen door de Raad van Commissarissen. 4.2 Tot de taak van de voorzitter respectievelijk tot de taak van het enige lid van de Raad van Bestuur wordt naast het coördineren van het beleid van de Raad van Bestuur ook gerekend de verantwoordelijkheid voor het volgende: het doelmatig functioneren van de Raad van Bestuur; het tijdig tot stand doen komen van de budgetten en beleidsplannen; ondersteuning van de eventuele overige leden van de Raad van Bestuur en het bemiddelen bij eventuele meningsverschillen tussen die leden; het zorgdragen voor ruimschoots voldoende tijd voor het inwinnen van advies, beraadslaging en de overige aspecten van voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur en het toezicht op de uitvoering van genomen besluiten; het opstellen van de conceptjaarrekening met bijbehorend jaarverslag, halfjaar- en kwartaalcijfers alsmede toezending van deze stukken aan de Raad van Commissarissen; het voorzitten van vergaderingen van de Raad van Bestuur; het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de leden van de Raad van Bestuur als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak; de voorbereiding van besluitvorming in en verslaggeving van de vergaderingen van de Raad van Bestuur met het bestuur van groepsmaatschappijen, alsmede vergaderingen met de hoofden van de aangewezen stafafdelingen; het toezicht op het behoorlijk functioneren van de externe accountant van de Vennootschap, alsmede op het uitbrengen van zijn verslag aan de Raad van Commissarissen; het onderhouden van intensieve en veelvuldige contacten met de Raad van Commissarissen en met name de voorzitter van deze raad en het tijdig en zorgvuldig informeren van de andere leden van de Raad van Bestuur omtrent de uitkomsten daarvan; het ontvangen van en het beslissen omtrent meldingen door werknemers van de Vennootschap over onregelmatigheden van algemene, operationele en financiële aard binnen de Vennootschap voor zover de meldingen van deze werknemers ingevolge het reglement van de Vennootschap betreffende melding van onregelmatigheden niet aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een andere daartoe door de voorzitter van de Raad van Bestuur aangestelde functionaris moeten worden gedaan; het zorgdragen voor tijdige en adequate informatieverschaffing aan de Raad van Commissarissen als ook de individuele leden van die raad als nodig voor het naar behoren uitoefenen van hun taak; het meewerken aan de jaarlijkse evaluatie en beoordeling van het functioneren van de andere individuele leden van de Raad van Bestuur en de omvang en samenstelling van de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen. Artikel 5 (Her)benoeming, zittingsperiode en aftreden. 5.1 Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd op de wijze als voorzien in de statuten. 5.2 Leden van de Raad van Bestuur zullen in de Raad van Bestuur worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat tenzij een lid van de Raad van Bestuur eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming, aan het eind van de

5 jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders. Een lid van de Raad van Bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. 5.3 Bestuursfuncties bij groepsmaatschappijen van de Vennootschap zijn functies die zijn afgeleid van het functioneren als lid van de Raad van Bestuur en vallen derhalve onder de bepalingen van dit Reglement. 5.4 Het zich kandidaat stellen door leden van de Raad van Bestuur voor nevenfuncties bij niet tot de groep behorende maatschappijen, kan slechts plaatsvinden met voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Deze functies dienen niet te conflicteren met het belang van de Vennootschap. 5.5 Een lid van de Raad van Bestuur bekleedt niet meer dan twee commissariaten bij beursgenoteerde vennootschappen. Een lid van de Raad van Bestuur is geen voorzitter van een raad van commissarissen van een andere beursgenoteerde Vennootschap. 5.6 Leden van de Raad van Bestuur zullen tussentijds aftreden bij onvoldoende functioneren, structurele verschillen van inzicht, onverenigbaarheid van belangen of wanneer dit anderszins naar het oordeel van de Raad van Commissarissen is geboden. Artikel 6 Bezoldiging. 6.1 De bezoldiging van de leden van de Raad van Bestuur zal door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld binnen het bezoldigingsbeleid van de Vennootschap zoals vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders (de Algemene Vergadering ). 6.2 Een lid van de Raad van Bestuur houdt aandelen in het kapitaal van de Vennootschap slechts ter belegging op de lange termijn. 6.3 De Vennootschap verstrekt aan leden van de Raad van Bestuur geen persoonlijke leningen, garanties en dergelijke tenzij in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden en slechts na goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Leningen worden niet kwijtgescholden. 6.4 De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de waarde van een in een eerder boekjaar aan een lid van de Raad van Bestuur toegekende voorwaardelijke variabele bezoldigingscomponent beneden- of bovenwaarts aan te passen, wanneer deze naar zijn oordeel tot onbillijke uitkomsten leidt vanwege buitengewone omstandigheden in de periode waarin de vooraf vastgestelde prestatiecriteria zijn of dienden te worden gerealiseerd. 6.5 De Raad van Commissarissen heeft de bevoegdheid de variabele bezoldiging die aan een lid van de Raad van Bestuur is toegekend op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen van het betreffende lid. Artikel 7 Vergaderingen van de Raad van Bestuur (agenda, telefonisch vergaderen, deelname, notulen), besluitvorming. 7.1 De Raad van Bestuur zal zo mogelijk ten minste een maal per week vergaderen en voorts zo vaak als een of meer van zijn leden noodzakelijk acht. De vergaderingen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de Vennootschap, maar mogen ook elders plaatsvinden. Vergaderingen kunnen ook telefonisch of middels video conferencing plaatsvinden, mits alle deelnemende leden elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. 7.2 De voorzitter zit de vergadering voor en bij zijn afwezigheid zijn plaatsvervanger. Bij afwezigheid van beiden, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. 7.3 De vergaderingen worden tijdig bijeen geroepen door de voorzitter. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan de voorzitter verzoeken een vergadering bijeen te roepen.

6 7.4 De voorzitter stelt van iedere vergadering de agenda vast. Ieder ander lid van de Raad van Bestuur kan agendapunten aan de voorzitter van de Raad van Bestuur ter behandeling in de vergadering opgeven. Een te behandelen punt, dat niet tijdig is opgegeven of onvoldoende door stukken wordt onderbouwd, wordt niet op de agenda opgenomen. 7.5 Dringende zaken kunnen op verzoek van ieder lid van de Raad van Bestuur en met instemming van de meerderheid van de overige leden van de Raad van Bestuur aanstonds worden behandeld, dan wel worden behandeld in een extra te houden vergadering. 7.6 De stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur zijn gehouden de vergaderingen van de Raad van Bestuur bij te wonen. Voor zover zij verhinderd zijn en voor zover de notulen toelichting behoeven, zal de voorzitter van de vergadering hen inlichten over de in de betrokken vergadering genomen besluiten en gevoerde discussies. 7.7 De Raad van Bestuur kan slechts besluiten nemen indien ten minste de meerderheid van de stemgerechtigde leden aanwezig is. Indien in twee opeenvolgende vergaderingen een meerderheid ontbreekt, zal de voorzitter van de tweede vergadering, indien hij van mening is dat een beslissing gewenst is, met de niet-aanwezige stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur telefonisch, per video conferencing, per of per telefax overleg plegen. 7.8 Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, indien alle stemgerechtigde leden van de Raad van Bestuur zich schriftelijk voor het voorstel hebben uitgesproken. 7.9 Besluiten worden genomen, zo mogelijk met algemene stemmen. Indien dit niet mogelijk is, wordt het besluit genomen met een meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen zal overeenkomstig de statuten het voorstel ter bespreking worden voorgelegd aan de bijeen te roepen gecombineerde vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Indien in de voormelde gecombineerde vergadering de stemmen van de bestuurders omtrent het betreffende voorstel wederom staken, is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van de Raad van Bestuur in functie zijn en een van hen als voorzitter van de Raad van Bestuur is aangewezen; alsdan heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur een beslissende stem Indien ter vergadering over bepaalde onderwerpen onvoldoende eenstemmigheid is, kan de voorzitter van de Raad van Bestuur dit agendapunt terugverwijzen voor nader beraad Notulen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur worden in de eerstvolgende vergadering vastgesteld. Vastgestelde notulen strekken tot bewijzen van het verhandelde. Kopie van de notulen wordt gezonden naar de voorzitter van de Raad van Commissarissen Op grond van de wet en de statuten en onverminderd het overigens bepaalde in de wet of statuten zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijk vennote is; b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; f. investeringen die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen; g. een voorstel tot wijziging van de statuten; h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;

7 i. aangifte tot faillissement en aanvrage van surséance van betaling; j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. De Raad van Commissarissen kan op grond van de statuten in zijn daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven andere besluiten van de Raad van Bestuur aan zijn goedkeuring onderwerpen. De Raad van Commissarissen deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de Raad van Bestuur mede De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap; c. het nemen of afstoten van een deelneming door de Vennootschap of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap. Artikel 8 Tegenstrijdig belang. 8.1 Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de discussie over en is niet stemgerechtigd met betrekking tot een onderwerp of transactie waarbij hij een tegenstrijdig belang met de Vennootschap heeft als bedoeld in artikel 8.2 dan wel waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap ( Tegenstrijdig Belang ). Een dergelijke transactie zal uitsluitend mogen worden aangegaan onder ten minste in de branche gebruikelijke condities en behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Wanneer als gevolg van het hiervoor bepaalde de Raad van Bestuur geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. 8.2 Een tegenstrijdig belang ten aanzien van een lid van de Raad van Bestuur bestaat in ieder geval indien: a. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarin het lid van de Raad van Bestuur een persoonlijk materieel financieel belang houdt; b. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarvan een lid van de Raad van Bestuur de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad is van het lid van de Raad van Bestuur; c. de Vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een rechtspersoon waarbij het lid van de Raad van Bestuur een bestuurs- of toezichthoudende functie vervult; d. naar toepasselijk recht, daaronder begrepen de regels van eventuele effectenbeurzen waaraan de aandelen in de Vennootschap zijn genoteerd, een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan; e. de voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft geoordeeld dat een tegenstrijdig belang bestaat, of geacht wordt te bestaan. 8.3 Elk lid van de Raad van Bestuur meldt ieder (potentieel) Tegenstrijdig Belang terstond aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Raad van Bestuur. Elk lid van de Raad van Bestuur dat een (potentieel) Tegenstrijdig Belang heeft, verschaft hierover alle relevante informatie aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en de overige leden van de Raad van Bestuur, inclusief de informatie inzake zijn/haar echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad. In alle gevallen anders dan die genoemd in artikel 8.2 sub d) en e) zal de voorzitter van de Raad van Commissarissen bepalen of een gemeld (potentieel) tegenstrijdig belang een Tegenstrijdig Belang is waarvoor artikel 8.1 geldt.

8 8.4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen ziet erop toe dat de in artikel 8 bedoelde transacties worden gepubliceerd in het jaarverslag van de Raad van Bestuur met vermelding van het Tegenstrijdig Belang en dat de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 zijn nageleefd. Artikel 9 Klachten, melding van onregelmatigheden. 9.1 De Raad van Bestuur draagt zorg voor de ontvangst, vastlegging en behandeling van klachten die door de Vennootschap worden ontvangen ten aanzien van de financiële verslaggeving, de interne risicobeheersings- en controlesystemen en de audit. 9.2 De Raad van Bestuur zal erop toezien dat werknemers van de Vennootschap zonder gevaar voor hun rechtspositie de mogelijkheid hebben te rapporteren over vermeende onregelmatigheden binnen de Vennootschap van algemene, operationele of financiële aard aan de voorzitter van de Raad van Bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris dan wel, indien het functioneren van leden van de Raad van Bestuur betreft, aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Artikel 10 Informatie, relatie met de Raad van Commissarissen De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig (en zo mogelijk schriftelijk) alle informatie over de feiten en ontwikkelingen aangaande de Vennootschap die de Raad van Commissarissen nodig mocht hebben voor het naar behoren uitoefenen van zijn taak De Raad van Bestuur zal de Raad van Commissarissen vier maal in het jaar een verslag doen toekomen, dat is opgesteld in een vorm zoals van tijd tot tijd overeen te komen, en waarin gedetailleerde informatie wordt gegeven over onder meer financiële aangelegenheden, marketing, investeringen en personeel. Bij dit verslag zal een brief van de Raad van Bestuur worden gevoegd waarin de raad een uitleg geeft aan, en opmerkingen plaatst over, het verslag en nadere informatie verschaft over zijn beleid De Raad van Bestuur draagt er zorg voor dat de Raad van Commissarissen tijdig en nauw wordt betrokken bij het overnameproces, indien een overnamebod op de aandelen in de Vennootschap wordt voorbereid. Indien op de Vennootschap een overnamebod is aangekondigd of uitgebracht en de Raad van Bestuur het verzoek van een derde concurrerende bieder ontvangt inzage te krijgen in de gegevens van de Vennootschap, bespreekt de Raad van Bestuur dit verzoek onverwijld met de Raad van Commissarissen Onverminderd het bovenstaande, zal de Raad van Bestuur de Raad van Commissarissen jaarlijks voorzien van een begroting voor het komende jaar, een recente versie van zijn lange termijn plannen en de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap. Tevens zal de Raad van Bestuur jaarlijks een verklaring afleggen dat hij de Raad van Commissarissen alle relevante informatie heeft verstrekt die nodig is voor het naar behoren uitoefenen van diens taak. Deze documenten zullen tijdig worden verstrekt opdat de Raad van Commissarissen uiterlijk in december van het lopende jaar daaraan zijn goedkeuring kan geven. Artikel 11 Relatie met de aandeelhouders De leden van de Raad van Bestuur zijn naast de leden van de Raad van Commissarissen bij algemene vergaderingen van aandeelhouders aanwezig, tenzij zij om gegronde redenden verhinderd zijn, dan wel de Algemene Vergadering te kennen heeft gegeven buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur of een van zijn leden te willen vergaderen De Raad van Bestuur verschaft de Algemene Vergadering alle verlangde informatie, tenzij zwaarwichtig belangen van de Vennootschap, of een wettelijk voorschrift of rechtsregel zich daartegen

9 verzet. Indien de Raad van Bestuur zich op een dergelijk zwaarwichtig belang beroept, wordt dit expliciet toegelicht De Raad van Bestuur behandelt aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze bij het geven van informatie. De Raad van Bestuur stelt een beleid op hoofdlijnen inzake bilaterale contacten met aandeelhouders op en plaatst deze op de website van de Vennootschap De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn verantwoordelijk voor de corporate governance structuur van de Vennootschap en leggen hierover verantwoording af aan de Algemene Vergadering en voorzien eventuele afwijkingen van de bepalingen van een deugdelijke motivering. De hoofdlijnen van de corporate governance structuur worden elk jaar in een afzonderlijk hoofdstuk in het jaarverslag uiteengezet. In dat hoofdstuk wordt tevens aangegeven in hoeverre de Vennootschap de best practice bepalingen van de Code opvolgt en zo niet, waarom en in hoeverre zij daarvan afwijkt. Verantwoording over de naleving van de Code wordt afgelegd als onderdeel van de verantwoording over het jaarverslag. Elke substantiële wijziging in de corporate governance structuur van de Vennootschap en in de naleving van de Code wordt onder een apart agendapunt ter bespreking aan de Algemene Vergadering voorgelegd De Raad van Bestuur biedt stemgerechtigde aandeelhouders de mogelijkheid om stemvolmachten respectievelijk steminstructies voor een algemene vergadering van aandeelhouders aan een onafhankelijke derde te verstrekken. Artikel 12 Relatie met de ondernemingsraad Indien de Raad van Bestuur voor een voorstel zowel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen als een advies van de ondernemingsraad behoeft, zal het voorstel eerst ter goedkeuring aan de Raad van Commissarissen worden voorgelegd. Indien de goedkeuring van de Raad van Commissarissen wordt verkregen, wordt deze geacht te zijn verleend onder de voorwaarde van positief of niet negatief advies van de ondernemingsraad. Artikel 13 Geheimhouding Elk lid van de Raad van Bestuur is verplicht ten aanzien van alle informatie en documentatie verkregen in het kader van zijn lidmaatschap de nodige discretie, integriteit, en, waar het vertrouwelijke informatie betreft, geheimhouding in acht te nemen. Leden van de Raad van Bestuur, en oud-leden van de Raad van Bestuur zullen vertrouwelijke informatie niet buiten de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen brengen of openbaar maken aan het publiek of op andere wijze ter beschikking van derden stellen, tenzij de Vennootschap deze informatie openbaar heeft gemaakt of vastgesteld is dat deze informatie al bij het publiek bekend is. Artikel 14 Incidentele buiten werkingstelling, wijziging Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 11.4 kan de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bij besluit incidenteel beslissen geen toepassing te geven aan dit Reglement. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Bestuur Onverminderd het bepaalde in de artikelen 1.2 en 11.4 kan de Raad van Bestuur dit Reglement bij besluit wijzigen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Van een dergelijk besluit wordt melding gemaakt in het jaarverslag van de Raad van Bestuur.

10 Artikel 15 Toepasselijke recht en forum Dit Reglement is onderworpen aan, en moet worden uitgelegd door toepassing van, Nederlands recht De rechtbank te Rotterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van ieder geschil (waaronder mede wordt verstaan geschillen betreffende het bestaan, de geldigheid en beëindiging van dit Reglement) met betrekking tot dit Reglement.

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE

REGLEMENT VAN DE DIRECTIE REGLEMENT VAN DE DIRECTIE DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de directie (de "Directie") van de Holding Nationale Goede Doelen Loterijen Nederland N.V. (de "vennootschap") en goedgekeurd door

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur van AND International Publishers N.V. op 15 april 2010 en goedgekeurd door de

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Bestuursreglement Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van Woningbouwvereniging Habeko wonen op 8 juli 2008. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement is opgesteld

Nadere informatie

Reglement bestuur Stichting Havensteder

Reglement bestuur Stichting Havensteder Reglement bestuur Stichting Havensteder Dit reglement is krachtens artikel 7 lid 3 van de statuten door het bestuur van Stichting Havensteder vastgesteld op 6 september 2011, na goedkeuring door de raad

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van N.V. Nederlandse Gasunie (de 'vennootschap') op 14 november

Nadere informatie

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap.

1.5 Dit reglement is gepubliceerd op en kan worden gedownload van de website van de vennootschap. Reglement directie Het reglement houdende principes en best practices voor het Bestuur. Dit reglement ('reglement') is vastgesteld door het bestuur (het 'bestuur') van Simac Techniek N.V. (de 'vennootschap')

Nadere informatie

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting.

toepassing zijn op grond van de wet en/of de statuten van de stichting. BESTUURSREGLEMENT STICHTING VOLKSHUISVESTINGSGROEP WOONCOMPAGNIE, Dit reglement is vastgesteld door het bestuur van Wooncompagnie op 27 augustus 2014 en goedgekeurd door de raad van commissarissen op.

Nadere informatie

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL

REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL REGLEMENT BESTUURSRAAD (RAAD VAN TOEZICHT) STICHTING DE KEMPEL Dit reglement is op 12 december 2005 door de bestuursraad van Stichting De Kempel, statutair gevestigd te Helmond, kantoorhoudende te 5709

Nadere informatie

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe

Directiestatuut. Waterleidingmaatschappij Drenthe Directiestatuut Waterleidingmaatschappij Drenthe Inhoud Directiestatuut van de NV Waterleidingmaatschappij Drenthe Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Inleiding 3 Artikel 3 Taken van de directie 3 Artikel

Nadere informatie

integraal management systeem

integraal management systeem integraal management systeem Document : Reglat Directie en Directieteam Eigenaar : CEO(/ Coordinator : Gene(al Counsel Datum : 20 maart 2013 Artikel 1. Inleidende bepalingen, status en inhoud van het reglement

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN DOCDATA N.V. 1 Reglement houdende principes en best practices voor de Directie van DOCDATA N.V. Artikel Pagina 1 Status en inhoud van

Nadere informatie

Reglement voor het Bestuur

Reglement voor het Bestuur Reglement voor het Bestuur Dit reglement is vastgesteld door het Bestuur van Accolade op 9 maart 2009 en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen (de RvC ) op 12 mei 2009 en gewijzigd op 2 juli 2014.

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling.. Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.

Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR KONINKLIJKE TEN CATE NV Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3

Inhoudsopgave. Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3. Artikel 2: Taak van het bestuur 3 2 Inhoudsopgave Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3 Artikel 2: Taak van het bestuur 3 Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur 5 Artikel 4: Voorzitter van het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Commissaris reglement

Commissaris reglement Commissaris reglement Datum 24 mei 2004 Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van TenneT, Transmission System Operator B.V. (de vennootschap ) op 24 mei 2004. Artikel 1 Status en

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN EINDHOVEN AIRPORT N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VAN EINDHOVEN AIRPORT N.V. DIT REGLEMENT ('reglement') is vastgesteld door de directie (de 'directie') van Eindhoven Airport N.V. (de 'vennootschap')

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN TKH GROUP NV

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN TKH GROUP NV REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN TKH GROUP NV 1. Status en inhoud van de regels. 1.1. TKH Group NV ("TKH") is een naamloze vennootschap, gevestigd te Haaksbergen. De aandelen van TKH zijn opgenomen

Nadere informatie

Reglement voor de. Raad van Bestuur. van. Koninklijke Vopak N.V.

Reglement voor de. Raad van Bestuur. van. Koninklijke Vopak N.V. Reglement voor de Raad van Bestuur van Koninklijke Vopak N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. DIT REGLEMENT ( Reglement ) is vastgesteld door

Nadere informatie

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak

Reglement Bestuur. Inleiding. 1. De bestuurstaak Reglement Bestuur Inleiding Dit is het reglement van het (collegiaal) bestuur van Stichting SVn als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de Statuten van die stichting. Het wordt vastgesteld door het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V.

REGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V. REGLEMENT VOOR DE DIRECTIE VAN DE REGIONALE ONTWIKKELINGS MAATSCHAPPIJ MARSAKI B.V. Dit reglement ("Reglement") is vastgesteld door de directie ( de directie ) van Regionale Ontwikkelings Maatschappij

Nadere informatie

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2.

jaarverslag van de stichting, bevat in ieder geval de informatie waarnaar wordt verwezen in de artikelen 3.4, 4.3, 8 en 13.2. Dit reglement ( reglement ) is vastgesteld door de raad van toezicht (de raad van toezicht ) van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (de stichting ). 1.1 Dit reglement dient ter aanvulling op

Nadere informatie

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013),

Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), Reglement voor de Directie van Sligro Food Group N.V. Dit reglement is goedgekeurd en vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 25 januari 2005 (gewijzigd op 22 januari 2013), 1. Definities In dit

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN N.V. NEDERLANDSE GASUNIE

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN N.V. NEDERLANDSE GASUNIE REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR HET BESTUUR VAN N.V. NEDERLANDSE GASUNIE Inleiding De Raad van Bestuur ( RvB ) van N.V. Nederlandse Gasunie (de vennootschap ) bestaat statutair uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bestuursreglement // 2

Inhoudsopgave. Bestuursreglement // 2 Bestuursreglement Inhoudsopgave Bestuursreglement 3 Artikel 1: Status en inhoud Reglement 3 Artikel 2: Taak van het bestuur 3 Artikel 3: Samenstelling, deskundigheid en onafhankelijkheid van het bestuur

Nadere informatie

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6

Bestuursreglement. Bestuursreglement Stichting Verpleeghuis het Parkhuis Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Bestuursreglement Vastgestelde versie 15 april 2014 Pagina 1 van 6 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur: de raad van bestuur van Stichting Verpleeghuis Het Parkhuis - Raad van Toezicht:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 8 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN BESTUUR VAN _KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 en vastgesteld door de Raad van

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland

BESTUURSREGLEMENT. Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart Bestuursreglement Wonen Midden-Delfland BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Commissarissen op 10 maart 2010 2 Vaststelling en reikwijdte reglement Artikel 1 Vaststelling en reikwijdte 1. Dit reglement is een uitwerking

Nadere informatie

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE

VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE VERZELFSTANDIGING AFVAL ENERGIE BEDRIJF REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE DIRECTIE Dit reglement (het "reglement") voor de directie (de "Directie") van AEB Holding N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. 1. STATUS REGLEMENT 1.1. Dit reglement voor de raad van commissarissen van Accell Group N.V. (het "Reglement") is voor het eerst vastgesteld

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN ACCELL GROUP N.V. Dit reglement (het "Reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "RvC") van Accell Group N.V. ("Accell Group") op 23 februari

Nadere informatie

ROC Midden Nederland BESTUURSREGLEMENT. Pagina 1 van 13. Datum: 13 april 2012

ROC Midden Nederland BESTUURSREGLEMENT. Pagina 1 van 13. Datum: 13 april 2012 ROC Midden Nederland BESTUURSREGLEMENT Datum: 13 april 2012 Pagina 1 van 13 Artikel 1 Status en inhoud van de regels 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van artikel 5 van de statuten van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE ALGEMENE DIRECTIE

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE ALGEMENE DIRECTIE REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE ALGEMENE DIRECTIE Dit reglement ( reglement ) voor de algemene directie (de Algemene directie ) van Havenbedrijf Rotterdam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht

Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim. Reglement van de Raad van Toezicht Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Reglement van de Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht op 23 mei 2013 -------------------- Inleiding 1. Dit Reglement is opgesteld ingevolge

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE BLZ. HOOFDSTUK I - INLEIDING 1. Vaststelling. 2 HOOFDSTUK II - SAMENSTELLING; INTEGRITEIT; FUNCTIES 2. Samenstelling. Onafhankelijkheid. Tegenstrijdig

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V.

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. REGLEMENT AUDITCOMMISSIE RAAD VAN COMMISSARISSEN KWH Water B.V. Vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 11 december 2014 INLEIDING Dit reglement is opgesteld ingevolge artikel 12 lid 5 en 12 van

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V.

Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Reglement Raad van Commissarissen APG Groep N.V. Dit reglement ( Reglement ) is vastgesteld door de raad van commissarissen (de Raad van Commissarissen ) van APG Groep N.V. (de Vennootschap ) op 2 juli

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR WONINGSTICHTING ROCHDALE 1 Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 19 april 2010 en vastgesteld door de Raad van Bestuur op 26 april 2010. Algemeen Status

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011.

Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Reglement voor de raad van commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen van stichting ACTIUM op 12 september 2011. Artikel 1 Status en inhoud van het reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT HOGESCHOOL LEIDEN ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het huishoudelijk reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de statuten van

Nadere informatie

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013

BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 BIJLAGE B BIJ DE TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ALLIANDER N.V., TE HOUDEN OP 27 MAART 2013 VOORSTEL TOT AANPASSING VAN DE STATUTEN VAN ALLIANDER N.V. (d.d.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN

Reglement Raad van Toezicht. Stichting Hogeschool Leiden CONCEPT 140331 ALGEMEEN Reglement Raad van Toezicht Stichting Hogeschool Leiden ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1. Dit reglement is het Huishoudelijk Reglement van de Raad van Toezicht, bedoeld in artikel 15 van de Statuten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES

HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES MZ/PS 14.0502 1011482 NOT2014-0392 REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Stichting Dutch Design Platform HOOFDSTUK I SAMENSTELLING RAAD VAN TOEZICHT; FUNCTIES 1. Samenstelling; taakverdeling 1.1 De leden van de

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO)

BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) BESTUURSREGLEMENT VAN DE HOGESCHOOL INTERCONFESSIONELE PEDAGOGISCHE ACADEMIE BASISONDERWIJS (IPABO) vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting voor Protestants Christelijke en Rooms Katholieke

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN AND INTERNATIONAL PUBLISHERS N.V. Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van AND International Publishers N.V. op 22 april 2010. Artikel

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur van Brunel International N.V.

Reglement voor de Raad van Bestuur van Brunel International N.V. Reglement voor de Raad van Bestuur van Brunel International N.V. 2 Brunel International 1. Definities, vaststelling en reikwijdte 1.1 In het Reglement hebben de volgende termen de daarachter vermelde betekenis:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Pagina 1 van 10 1. DEFINITIES REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOLKER WESSELS STEVIN N.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 23 maart 2005 In dit Reglement

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap )

Reglement voor de Raad van Commissarissen. van. Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Reglement voor de Raad van Commissarissen van Neways Electronics International N.V. ( De Vennootschap ) Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen op 29 november 2004. 1 Reglement Dit

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale

Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Reglement Raad van Bestuur Woningstichting Rochdale Dit reglement is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen in zijn vergadering van 23 juni 2016. 1 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement

Nadere informatie

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A.

COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. REGLEMENT DIRECTIE COÖPERATIE ROYAL FLORAHOLLAND U.A. Vastgesteld op 14 januari 2015 1 2 1 Opmaak, huisstijl en handelsnaam gewijzigd in Royal FloraHolland per 29 juni 2016 2 De statutaire naam gewijzigd

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

BESTUURSSTATUUT VOOR HET BESTUUR VAN STICHTING ELAN WONEN UIT HOOFDE VAN DE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES

BESTUURSSTATUUT VOOR HET BESTUUR VAN STICHTING ELAN WONEN UIT HOOFDE VAN DE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES BESTUURSSTATUUT VOOR HET BESTUUR VAN STICHTING ELAN WONEN UIT HOOFDE VAN DE GOVERNANCE CODE WONINGCORPORATIES Dit reglement is vastgesteld door het bestuur d.d 16 december 2008 na te zijn goedgekeurd door

Nadere informatie

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts

Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Bestuursreglement Woningbouwvereniging Bergopwaarts Besluit directeurbestuurder d.d. 9 november 2010 Instemming Raad van Commissarissen d.d. 7 december 2010 BESTUURSREGLEMENT VAN WONINGBOUWVERENIGING BERGOPWAARTS.

Nadere informatie

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC

Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Reglement, werkwijze en taakverdeling RVC Artikel 1. Begripsbepalingen De RvC De vennootschap De Statuten De RvC van Commissarissen zoals bedoeld in artikel 16 e.v. van de statuten van Twente Milieu N.V

Nadere informatie

Reglement van de raad van commissarissen

Reglement van de raad van commissarissen Reglement van de raad van commissarissen Preambule Als maatschappelijk onderneming leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel

Nadere informatie

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden.

af over het gevoerde beleid en de door de Raad van Bestuur in dat kader verrichte werkzaamheden. sdw REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DEFINITIES Cliëntenraad: het door de stichting ingestelde orgaan dat binnen de doelstellingen van de stichting in het bijzonder de gemeenschappelijke belangen van de cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V.

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. REGLEMENT VAN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BEVER HOLDING N.V. Definities de Vennootschap de RVC de voorzitter Directie : Bever Holding N.V. : De raad van commissarissen van de vennootschap : De voorzitter

Nadere informatie

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard

Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard Reglement Raad van Bestuur Zorgwaard 1. De bestuurstaak 1.1 Ingevolge de statuten bestuurt de Raad van Bestuur de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 De Raad van Bestuur dient primair

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICES VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DIT REGLEMENT ("Reglement") is gewijzigd door de raad van commissarissen (de "Raad van Commissarissen") van ICT Automatisering

Nadere informatie

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013

Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Reglement statutair-directeur Stichting Woonveste ex artikel 5 lid 4 en 5 lid 5 van de statuten d.d. 2 oktober 2013 Artikel 1 Functie Reglement 1. Dit Reglement geeft nadere voorschriften, welke de statutair-directeur

Nadere informatie

Reglement van de directie

Reglement van de directie Reglement van de directie Preambule Als maatschappelijk ondernemer leveren U-center B.V. (hierna ook te noemen: de Vennootschap) en de met haar gelieerde rechtspersonen diensten die zowel het publieke

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland

Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Bestuursreglement van Stichting WoonFriesland Goedgekeurd door de Raad van Commissarissen op 20 november 2014 1 Definities 1.1 De volgende in dit Reglement gebruikte begrippen hebben, wanneer geschreven

Nadere informatie

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement

Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle. 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement Bestuursreglement van Stichting deltawonen te Zwolle 1 Vaststelling en reikwijde van het bestuursreglement 1.1 Dit bestuursreglement (reglement) is opgesteld ingevolge artikel 11 lid 1 van de statuten

Nadere informatie

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN

REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN REGLEMENT DIRECTIE VAN ZLM VERZEKERINGEN Pagina 1 van 7 Artikel 1 Definities 1.1. Maatschappij : ZLM Verzekeringen (OVM ZLM U.A.) Directie : directie van de maatschappij RvC : Raad van Commissarissen van

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel

Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel blad 1 Reglement voor de Raad van Bestuur Stichting RIBW Groep Overijssel 1. De Bestuurstaak 1.1. De Raad van Bestuur bestuurt de stichting onder Toezicht van de Raad van Toezicht. 1.2 Bij de vervulling

Nadere informatie

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V.

Reglement voor de. Raad van Commissarissen. van. Koninklijke Vopak N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen van Koninklijke Vopak N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICE VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN KONINKLIJKE VOPAK N.V. DIT REGLEMENT ("Reglement )

Nadere informatie

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006.

2. Dit reglement is in werking getreden op 18 februari 2010 en vervangt het reglement van 14 september 2006. Reglement Raad van Commissarissen overeenkomstig artikel 15.6 van de statuten van ProRail B.V. #2171492 Inleiding Artikel 1. Reglement 1. Dit reglement is vastgesteld door de raad van commissarissen tijdens

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V.

Reglement voor de Raad van Commissarissen. Qurius N.V. Reglement voor de Raad van Commissarissen Qurius N.V. 1. Vaststelling en reikwijdte 1.1 Dit reglement is opgesteld als gevolg van artikel 22.2 van de statuten van de vennootschap en de Nederlandse corporate

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA

REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA REGLEMENT VAN DE RAAD VAN BESTUUR VAN STICHTING ESPRIA Preambule Het reglement van de raad van bestuur geeft een stelsel van spelregels en omgangsvormen voor goed bestuur zoals onder meer bedoeld in de

Nadere informatie

Reglement raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv

Reglement raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv Reglement raad van bestuur Koninklijke BAM Groep nv Artikel 1 Inleidende bepalingen 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van bestuur van Koninklijke BAM Groep N.V., hierna de vennootschap, en dient

Nadere informatie

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012

Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Reglement voor de Raad van Toezicht van Hogeschool Van Hall Larenstein zoals in werking getreden op 10 december 2012 Considerans Gezien artikel 9 van de statuten van stichting Van Hall Larenstein, besluit

Nadere informatie

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016.

Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. Stichting VUmc Reglement van de Raad van Toezicht Dit reglement is vastgesteld op 20 november 2015 en geldt met ingang van 1 januari 2016. INLEIDING O.1 Dit Reglement is opgesteld ingevolge artikel 14

Nadere informatie

Vereniging VU-Windesheim Reglement van het algemeen bestuur

Vereniging VU-Windesheim Reglement van het algemeen bestuur Vereniging VU-Windesheim Reglement van het algemeen bestuur Vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 mei 2008 Goedgekeurd door de raad van toezicht op 22 mei 2008 1 INLEIDING 0.1 Dit Reglement is opgesteld

Nadere informatie

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september)

De Raad van Toezicht voert tenminste jaarlijks met de Raad van Bestuur een functionering en beoordelingsgesprek. (in de maand september) TAKEN EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN TOEZICHT ALERIMUS 1. Taak en werkwijze: De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING

REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT FULDAUERSTICHTING ARTIKEL 1 DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: - Bestuur : het bestuur van de Stichting, zijnde het orgaan dat de dagelijkse en algemene leiding

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING

- 1 - STICHTING CONTINUÏTEIT ING - 1 - STATUTEN VAN STICHTING CONTINUÏTEIT ING PHK/6008125/10252500.dlt met zetel te Amsterdam, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 26 januari 2011 voor een waarnemer van mr.

Nadere informatie

Reglement Raad van Toezicht

Reglement Raad van Toezicht Reglement Raad van Toezicht Citeertitel Datum inwerkingtreding 01-01-2015 Vastgesteld door Raad van Toezicht 30-10-2014 Rechtsgrondslag Bijzonderheden --- Korte omschrijving Reglement Raad van Toezicht

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN DE SLEUTELS JUNI 2010 Pagina 1 van 10 Reglement voor de Raad van Commissarissen Dit reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Sleutels op

Nadere informatie

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting

Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Bestuur- en directiestatuut Wassenaarsche Bouwstichting Inleidende bepalingen Artikel 1 1.1 a Dit Bestuur- en directiestatuut beschrijft en formaliseert de werkzaamheden van de directeur-bestuurder zoals

Nadere informatie

Directiereglement. Artikel 2. Samenstelling, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid van de Directie

Directiereglement. Artikel 2. Samenstelling, deskundigheid, integriteit en onafhankelijkheid van de Directie Directiereglement Dit reglement (het reglement ) voor de Directie (de "Directie") van de Stichting Energieonderzoek Centrum Nederland (de Stichting ) is vastgesteld door de Raad van Toezicht van de Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE TEN CATE B.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE TEN CATE B.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. RvC/III/2016-7c REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN KONINKLIJKE TEN CATE B.V. Dit Reglement is vastgesteld door de Raad van Commissarissen. 1. DEFINITIES In dit Reglement wordt verstaan onder: de Algemene

Nadere informatie

Bestuursreglement. Woonwenz

Bestuursreglement. Woonwenz Bestuursreglement Woonwenz 25 april 2014 Inhoudsopgave Artikel 1. Vaststelling en reikwijdte reglement... 1 Artikel 2. Taak en werkwijze bestuur... 1 Artikel 3. Benoeming, ontslag, schorsing en de beoordeling...

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV

REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV REGLEMENT VAN ORDE VOOR DE VERGADERINGEN EN ANDERE WERKZAAMHEDEN VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BERKEL MILIEU NV Artikel 1. Begripsbepalingen De raad: De Raad van Commissarissen zoals bedoeld in artikel

Nadere informatie

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011

GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 GOVERNANCECODE STICHTING ESPRIA 2011 Vastgesteld RvC: 26 oktober 2010 1/12 1. Inleiding In 2009 is voor het eerst een specifieke Espria versie van de governancecode vastgesteld. Bij de herziening van deze

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Reglement Raad van Commissarissen Oranjewoud N.V. Artikel 1. Inleiding 1.1 Dit reglement is opgesteld door de raad van commissarissen van Oranjewoud N.V., hierna 'de Vennootschap', en dient ter aanvulling

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA

REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR STICHTING VESTIA Vastgesteld op 26 juni 2013 Pagina 1 van 8 Algemeen Status en inhoud van het reglement Artikel 1 1. Dit reglement dient ter aanvulling op de regels en voorschriften

Nadere informatie

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap]

BESTUURSREGLEMENT. Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] BESTUURSREGLEMENT Voor [naam betreffende stichting/vennootschap] 1 Inleiding 1.1 Dit bestuursreglement is een reglement in de zin van art. [...] van de statuten van [naam betreffende stichting/vennootschap]

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V.

Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. Reglement Raad van Commissarissen Batenburg Techniek N.V. (Reglement houdende principes en best practices voor de Raad van Commissarissen van Batenburg Techniek N.V.) Inhoud Inhoud... 2 Artikel 1 Status

Nadere informatie

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR

DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR DPA GROUP N.V. REGLEMENT RAAD VAN BESTUUR Vastgesteld door de RvB op 29 augustus 2016 en in werking getreden op 15 september 2016 Goedgekeurd door de RvC op 29 augustus 2016 Versie 29-8-2016 1 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities

Reglement bestuur UWOON. Artikel 1 Definities Reglement bestuur UWOON Artikel 1 Definities In dit reglement hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de navolgende betekenis: Bestuur/ Bestuurder het bestuur van de Stichting als bedoeld in

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Propertize B.V. is een 100% dochtervennootschap van Stichting Administratiekantoor Beheer Financiële Instellingen. De Vennootschap

Nadere informatie

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V.

REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. REGLEMENT HOUDENDE PRINCIPES EN BEST PRACTICESVOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN VASTNED RETAIL N.V. Dit Reglement ("Reglement") is laatstelijk herzien en opnieuw vastgesteld door de raad van commissarissen

Nadere informatie

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V.

REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. RvC Enexis Holding N.V. REGLEMENT RAAD VAN COMMISSARISSEN ENEXIS HOLDING N.V. INHOUDSOPGAVE Blz. Hoofdstuk I - Inleiding 1. Vaststelling. 2 Hoofdstuk II - Samenstelling; integriteit; functies 2. Samenstelling.

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V.

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN BALLAST NEDAM N.V. DIT REGLEMENT ("reglement") is vastgesteld door de raad van commissarissen (de "raad van commissarissen") van Ballast Nedam N.V. (de "vennootschap")

Nadere informatie