Inspectierapport Peuterspeelboerderij Hummelhoef (KDV) Hedel LD OIRSCHOT Registratienummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inspectierapport Peuterspeelboerderij Hummelhoef (KDV) Hedel 2 5688LD OIRSCHOT Registratienummer 105732096"

Transcriptie

1 Inspectierapport Peuterspeelboerderij Hummelhoef (KDV) Hedel LD OIRSCHOT Registratienummer Toezichthouder: GGD Brabant-Zuidoost In opdracht van gemeente: OIRSCHOT Datum inspectie: Type onderzoek : Regulier onderzoek Status: Definitief

2 Inhoudsopgave Het onderzoek... 3 Observaties en bevindingen... 5 Pedagogisch klimaat... 5 Personeel en groepen... 9 Veiligheid en gezondheid Accommodatie en inrichting Ouderrecht Inspectie-items Gegevens voorziening Gegevens toezicht Bijlage: Zienswijze houder kindercentrum van 21

3 Het onderzoek Onderzoeksopzet Dit onderzoek is uitgevoerd op grond van artikel 1.62 lid 3 van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Het betreft een onaangekondigd regulier onderzoek. Beschouwing Stichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef is gelegen in het buitengebied van Oirschot. Het is gevestigd in hetzelfde gebouw als een kampeerboerderij. Peuterspeelboerderij Hummelhoef is in 1971 opgericht als peuterspeelzaal. In 2001 is de peuterspeelboerderij verhuisd naar het huidige gebouw. Peuterspeelboerderij Hummelhoef bestaat uit één stamgroep met maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2 tot 4 jaar. De peutergroep beschikt over een ruime groep met een gezellige uitstraling, onder andere door het kleurgebruik in de ruimte en de verschillende activiteitenhoeken Het activiteitenprogramma voor peuters is gebaseerd op Puk&Ko. Dit is een programma voor Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE). Puk & Ko heeft een ontwikkelingsgerichte aanpak. Naast een nadruk op taalvaardigheid wordt ook gewerkt aan het stimuleren van een brede ontwikkeling van jonge kinderen. Op de peutergroep staat de Gordon-methode centraal in de pedagogische aanpak. De Gordon-methode leert je om op een betere manier te communiceren met kinderen. Gelijkwaardigheid en wederzijds respect staan centraal. Als er problemen zijn, los je die samen op. De beroepskrachten hebben in week 8 in 2014 een bijscholingsbijeenkomst over de Gordonmethode gehad. De peutergroep beschikt over een standvastig team. De beroepskrachten werken er al enige jaren en zijn zichtbaar goed op elkaar afgestemd. Er heerst een duidelijke vaste structuur op de groep en beroepskrachten hebben een duidelijke taakverdeling. Inspectiegeschiedenis: Op d.d heeft er een onderzoek voor registratie plaatsgevonden omdat de peuterspeelboerderij Hummelhoef zich wilde laten registreren als kinderopvang. Op d.d heeft er een onderzoek na registratie plaatsgevonden. Het betrof een aangekondigd bezoek, waarbij alle items uit het toetsingskader getoetst zijn. Er werd niet volledig voldaan aan alle inspectie items, namelijk: - Domein 3: de meldcode kindermishandeling was niet volledig. - Domein 6: Het pedagogisch beleidsplan was niet compleet. Op bovenstaande overtredingen heeft overleg en overreding plaatsgevonden, omdat de houder er in was geslaagd de overtredingen vóór het openbaar maken van het rapport op te lossen. Handhaving De gemeente Oirschot heeft op een brief gestuurd naar aanleiding van het laatste inspectierapport. Omdat de houder de overtredingen had opgelost is er niet gehandhaafd door de gemeente Oirschot. Voortgang Op is er een onaangekondigd inspectiebezoek gebracht aan peuterspeelboerderij Hummelhoef. Dit inspectiebezoek betreft een regulier onderzoek. Tijdens deze inspectie zijn alle voorwaarden die op dit kinderdagverblijf van toepassing zijn onderzocht. Tijdens de huidige inspectie is geconstateerd dat er volledig wordt voldaan aan de wet Kinderopvang en kwaliteitseisen Peuterspeelzalen. Tijdens de observatie op de groep hebben er gesprekken plaatsgevonden met 3 beroepskrachten. Met de teamleidster is telefonisch en via mail contact geweest. De teamleidster en de beroepskrachten hebben een gedreven houding en staan open voor verbeterpunten. 3 van 21

4 Advies aan College van B&W Geen handhaving. 4 van 21

5 Observaties en bevindingen Pedagogisch klimaat Peuterspeelboerderij Hummelhoef heeft een beleidsplan, waarin het binnen de organisatie geldende beleid verwoord is en een pedagogisch beleidsplan waarin de uitgangspunten van het pedagogisch beleidsplan vertaald zijn naar de dagelijkse praktijk. Binnen dit domein zijn de volgende competenties geobserveerd en beoordeeld: emotionele veiligheid; persoonlijke competentie; sociale competentie; overdracht van normen en waarden. Om een helder beeld te krijgen van beleid, visie en praktijk wordt het pedagogisch beleidsplan gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Tevens is bekeken of het beleid omtrent het vierogenprincipe in het pedagogisch beleidsplan uitgeschreven is voor de betreffende locatie. In de praktijk is gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met betrekking tot het pedagogisch werkplan en de mogelijkheid om daarvan kennis te kunnen nemen. Pedagogisch beleid Peuterspeelboerderij Hummelhoef hanteert een pedagogisch beleid. In het document is het binnen de organisatie geldende beleid in duidelijk observeerbare termen verwoord, onder andere: Peuters en hun ontwikkeling; Pedagogische aanpak; Zorgverbreding; Vroeg- en Voorschoolse educatie; Hummelhoef als speelomgeving; Samenwerking; Professionalisering Pedagogische praktijk Tijdens het inspectiebezoek heeft een observatie plaatsgevonden in de groep. Er wordt gewerkt met vaste beroepskrachten op vaste dagen. Beroepskrachten tonen tijdens de inspectie een ontspannen houding en beantwoorden de gestelde vragen van de toezichthouder op een transparante wijze. Naar aanleiding van het interview met de beroepskrachten blijkt dat de houder er voor zorgt dat zij voldoende op de hoogte zijn van het pedagogisch beleidsplan. Tijdens de observatie van de pedagogische praktijk maakt de inspecteur gebruik van het Veldinstrument observatie kindercentrum (januari 2014). Onderstaande beschrijvingen zijn aan dat instrument ontleend en tijdens het onderzoek op locatie geconstateerd. Na de cursieve beschrijving uit het veldinstrument volgt eventueel een voorbeeld uit de waargenomen praktijk. Emotionele veiligheid: Het bieden van emotionele veiligheid is van primair belang, niet alleen omdat het bijdraagt aan het welbevinden van de kinderen nu, maar ook omdat een onveilig klimaat het realiseren van de andere pedagogische doelstellingen in de weg staat. Als een kind zich niet veilig voelt, gaat het niet op ontdekking uit en durft het geen nieuwe uitdagingen aan te gaan. Het kind ontwikkelt geen zelfvertrouwen en er kan geen sprake zijn van innerlijke groei door positieve ervaringen. 'Elk kind wordt individueel begroet bij binnenkomst; beroepskrachten doen dit op een enthousiaste en persoonlijke manier'. Observatie 5 van 21

6 Een beroepskracht staat bij de ontvangst van de ouders en kinderen bij de entree. Alle kinderen worden persoonlijk begroet. 'Er is veel interactie tussen beroepskracht en kind; de interacties zijn vriendelijk en hartelijk'. Observatie Een huilend kind mag op de schoot van een beroepskracht en wordt getroost. 'Het welbevinden van de kinderen is goed. De meeste kinderen zijn ondernemend, energiek en vol aandacht. Zij krijgen de ruimte om zelf te kiezen en te bepalen waar zij zin in hebben of wat zij leuk vinden.' Observatie Beroepskrachten verdelen zich over de groep (elke hoek is in zicht), de kinderen bewegen zich vrij door de ruimte. Kinderen kunnen vrij spelen in: speelhuis zandbak huishoek knutselruimte bij een ontwikkelingsspel aan tafel Persoonlijke competentie: Bij jonge kinderen zijn exploratie en spel de belangrijkste middelen om greep te krijgen op hun omgeving. Door exploratie ontdekt het kind nieuwe handelingsmogelijkheden die vervolgens in spel worden geoefend, uitgebouwd, gevarieerd en geperfectioneerd. Exploratie en spel zijn intrinsiek gemotiveerd; de kwaliteit van exploratie en spel is een voorspeller van hun latere creativiteit, onafhankelijkheid en veerkracht. 'De beroepskrachten geven de kinderen rust en ruimte om zelf te kiezen of mee te denken over wat zij willen doen' Observatie De dag start met zelfstandig spel. Kinderen mogen zelf een keuze maken in de diverse speelhoeken of begeleidend spel. Materialen mogen zelfstandig gepakt worden of wordt gevraagd aan de beroepskracht. Kinderen die moeite hebben met het maken van een activiteitenkeuze en "doelloos" door de ruimte lopen worden begeleid of uitgenodigd. "Kom je ook mee plakken, wat wil je maken? ", "Ik ga schminken, wil je ook geschminkt worden? " Aandachtspunt 'Beroepskrachten sluiten op passende wijze aan bij het ontwikkelingstempo en -niveau van een kind. Zij bieden spelmateriaal en activiteiten aan die uitdagend en spannend zij, zonder het kind te overvragen of te onderschatten'. Observatie Er worden drie gestructureerde activiteiten aangeboden aan 3 tafels met aan elke tafel een beroepskracht. Er wordt voorgelezen, geknutseld en gepuzzeld. De kinderen zijn vrij om deel te nemen aan een tafel, maar mogen ook vrij spelen in zandbak, speelhuis en bouwhoek. Omdat alle gestructureerde activiteiten aan tafel plaats vinden twijfelt de toezichthouder of alle kinderen gezien zijn en alle kinderen een begeleidend aanbod krijgen ter bevordering van hun persoonlijke competentie. Omdat de beroepskrachten aangaven dat er normaliter ook begeleidend spel plaatsvindt in de (actieve) hoeken zoals de huishoek, wordt dit nu als aandachtspunt beschouwd. Sociale competentie Het samenzijn met vertrouwde pedagogisch medewerkers en bekende leeftijdsgenoten bevordert de ontwikkeling van relaties en bevordert dus een gevoel van veiligheid. Goede relaties met leeftijdsgenoten bevorderen de kwaliteit van hun uitwisselingen en van hun spel. In een vertrouwde groep leeftijdsgenoten kunnen kinderen gevoelens van verbondenheid en sociale verantwoordelijkheid ontwikkelen. 'De beroepskrachten beoordelen eerst hoe de situatie in elkaar zit en geven de kinderen de ruimte om het zelf op te lossen en grijpen dan pas in'. observatie 6 van 21

7 Twee kinderen willen geschminkt worden en er ontstaat een klein conflict tussen beide: "Ik wil eerst, néé ik wil eerst". Beroepskracht: "Dat gaat niet, dan moeten we even ruzie maken, twee kinderen tegelijk lukt niet. Ik ga mijn spullen pakken en dan kunnen jullie nadenken wie als eerste geschminkt wordt". Overdracht van normen en waarden Het gedrag van de groepsleiding speelt een cruciale rol bij de morele ontwikkeling van kinderen. Door de reactie van groepsleiding en de uitleg die zij daarover geven, ervaren kinderen de grenzen van goed en slecht, van anders, van mogen en moeten. Kinderen begrijpen beter waarom bepaald gedrag verwacht wordt in bepaalde situaties. Deze kennis geeft kinderen zekerheid over hun eigen functioneren (zelfvertrouwen) en leidt tot betere zelfsturing en sociale interactie. 'Afspraken, regels en omgangsvormen worden besproken en toegelicht'. Observatie Een kind neemt een grote tas mee in het speelhuis en wil hiermee van de glijbaan. Beroepskracht gaat naar het kind toe en legt uit dat de afspraak is dat kinderen niks meenemen op de glijbaan. Voorschoolse educatie Het activiteitenprogramma voor peuters is gebaseerd op Puk&Ko. Dit is een programma voor Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE). Naast de handpop Puk hanteren de beroepskrachten de handpop Liesje bij de VVE activiteiten. Omvang voorschoolse educatie De peuterspeelzaal is 7 dagdelen geopend. Per week besteedt de houder minimaal 10 uur aan voorschoolse educatie. Kwaliteit beroepskrachten voorschoolse educatie Tijdens de inspectie zijn de VVE-certificaten van 6 beroepskrachten ingezien. De beroepskrachten zijn in het bezit van het getuigschrift Puk en Ko mei 2012.Dagelijks zijn er minstens 2 beroepskrachten werkzaam die VVE geschoold zijn. Methodisch werken Er wordt gewerkt aan de hand van thema's, die gedurende een aantal werken centraal staan. Tijdens de inspectie staat het thema 'Feest' centraal, omdat het de week voor carnaval is. De ruimte is versierd in carnavalssfeer. Er hangen slingers aan de muur en de ramen zijn beschilderd met carnavaleske figuren. De thematafel is ingericht met hoedjes, bloemenslingers, masker en een ballonnenkrans. Er wordt voor elk thema een activiteitenplanning gemaakt.. De ouders krijgen vooraf aan elk thema het programma mee naar huis, zodat zij eventueel thuis ook aan kunnen sluiten op dit thema. Gebruikte bronnen: Vragenlijst oudercommissie (ontvangen op ) Interview houder en/of locatieverantwoordelijke (beroepskrachten) Observaties (donderdag ) Pedagogisch beleidsplan (beleidsplan stichting peuterspeelzaalboerderij; De Hummelhoef ) Pedagogisch werkplan (beleidsplan stichting peuterspeelzaalboerderij ;De Hummelhoef ) VVE-certificaten (Ingezien van 6 beroepskrachten) Opleidingsplan voorschoolse educatie Observatie Dag: donderdag d.d Tijd: uur Aantal aanwezige kinderen: 15 (2-4 jarigen) Aantal beroepskrachten: 3 7 van 21

8 Aantal stagiaires: 1 8 van 21

9 Personeel en groepen Binnen dit domein zijn de medewerkers gecontroleerd op een passende beroepskwalificatie en een geldige verklaring omtrent het gedrag (VOG). In 2014 wordt van alle medewerkers getoetst of VOG is opgenomen in continue screening of tenminste niet ouder zijn dan twee jaar. De beroepskrachtkindratio en de stamgroep zijn gecontroleerd tijdens de observatie. Eveneens is binnen dit domein gekeken of de voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. Verklaring omtrent het gedrag Tijdens de huidige inspectie zijn de VOG s van: 6 beroepskrachten, één stagiaire, één schoonmaakster, de voorzitter van de stichting, en 2 houders ingezien. Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over een passende beroepskwalificatie conform de CAO kinderopvang. Beroepskracht-kindratio Uit de aanwezigheidslijsten van de maand februari 2014 blijkt dat er voldoende beroepskrachten ingezet worden gezien het aantal en de leeftijd van de kinderen. Er zijn altijd minimaal 2 pedagogisch medewerkers op de groep aanwezig. Opvang in groepen De basisgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen in de leeftijd van 2- tot 4 jaar. Er is één stamgroep en één stamgroepruimte. De peutergroep is alle ochtenden en maandag en donderdagmiddag geopend. De peutergroep is niet langer dan 3,5 uur aaneengesloten geopend. Er is één stamgroep. De kinderen komen op vastgestelde dagen. Tijdens deze dagen zijn er vaste krachten aanwezig. Is er een beroepskracht ziek dan wordt dit door de andere vaste beroepskrachten opgevangen. Er zijn altijd minimaal 2 vaste beroepskrachten aanwezig. De beroepskrachten werken al enige jaren op de peuterspeelboerderij. Gebruik van de voorgeschreven voertaal Alle documenten zijn in de Nederlandse taal geschreven en op het kindercentrum wordt Nederlands gesproken. Gebruikte bronnen: Interview anderen (beroepskrachten) Observaties (donderdag ) Notulen oudercommissie Verklaringen omtrent het gedrag (6 beroepskrachten, 1 stagiaire, 1 schoonmaakster, voorzitter en 2 houders) Diploma's beroepskrachten (6 beroepskrachten) Plaatsingslijsten (februari 2014) Presentielijsten (februari 2014) Personeelsrooster (februari 2014) 9 van 21

10 Veiligheid en gezondheid Binnen dit domein zijn de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid gecontroleerd op inhoud en volledigheid. Onder andere is gekeken of de houder jaarlijks een risico-inventarisatie afneemt en of de inhoud de actuele situatie betreft. In de praktijk wordt gekeken naar de kennis van de beroepskrachten met het beleid veiligheid en gezondheid. Ook is binnen dit domein gekeken naar de meldcode kindermishandeling. In de praktijk is gekeken naar de kennis bij de beroepskrachten over de inhoud van de meldcode. In de praktijk is beoordeeld of het vierogenprincipe in alle risicosituaties en -ruimten voldoende waarborg biedt. Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid is op uitgevoerd door de houder en beroepskrachten. De houder heeft voor de risico-inventarisaties gebruik gemaakt van de digitale Risicomonitor Kinderopvang. De risico-inventarisaties zijn uitgevoerd in alle, voor kinderen, toegankelijke ruimtes. Naar aanleiding van de risico-inventarisaties zijn er actieplannen gemaakt en huisregels opgesteld. De risico-inventarisaties zijn is een vast agendapunt bij de werkbesprekingen. Op grond van gesprekken met de pedagogisch medewerkers en de observatie op de groep is geconcludeerd dat het personeel het beleid kent en over het algemeen op een juiste wijze in de praktijk brengt. Tijdens de observatie werden er vochtplekken in het plafond gesignaleerd. De pedagogisch medewerkers gaven aan dat het oude vochtplekken zijn en dat het euvel verholpen is. Er wordt nog gewacht op vervanging van de plafondtegels. Meldcode kindermishandeling Het kindercentrum gebruikt de meldcode voor de kinderopvang, versie juli 2013, die is gebaseerd op de basis meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. (ontwikkeld in opdracht van Brancheorganisatie Kinderopvang). Tijdens het interview zijn de beroepskrachten bekend met de signalen kindermishandeling en bekend met het stappenplan. De leidinggevende van het kindercentrum is de aandachtsfunctionaris Meldcode kindermishandeling. Vierogenprincipe In 2011 heeft de commissie Gunning in haar rapport naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam het vierogenprincipe geïntroduceerd. Het vierogenprincipe heeft tot doel om situaties te voorkomen waarin de gelegenheid bestaat tot het plegen van (seksueel) misbruik of mishandeling bij kinderen in de dagopvang. Tijdens de huidige inspectie wordt het vierogenprincipe voor het eerst beoordeeld bij Peuterspeelboerderij Hummelhoef. De uitvoering van het beleid vierogenprincipe biedt voldoende waarborg. Het vierogenprincipe wordt als volgt uitgevoerd: Hummelhoef bestaat uit 1 grote binnenruimte waar altijd 2 of 3 pedagogisch medewerksters aanwezig zijn. Tijdens de toiletronde of het verschonen worden de beide deuren naar deze ruimte altijd opengelaten zodat er visueel en auditief contact mogelijk blijft tussen de pedagogisch medewerksters. De pedagogisch medewerksters zijn altijd met 2 of 3 personen binnen of buiten met de groep kinderen en stemmen dit steeds met elkaar af. 10 van 21

11 De verschillende speelhoeken in de grote ruimte zijn open en daardoor voor iedereen zichtbaar. Het terrein wordt nooit verlaten voor uitstapjes met de kinderen. Gedurende de speeltijd zijn alle leidsters en alle kinderen op Hummelhoef. Gebruikte bronnen: Vragenlijst oudercommissie (ontvangen op ) Interview anderen (beroepskrachten) Risico-inventarisatie veiligheid (d.d ) Risico-inventarisatie gezondheid (d.d ) Actieplan veiligheid (ter plaatse ingezien) Actieplan gezondheid (ter plaatse ingezien) Ongevallenregistratie (ter plaatse ingezien) Veiligheidsverslag (ter plaatse ingezien) Gezondheidsverslag (ter plaatse ingezien) Huisregels/groepsregels (ter plaatse ingezien) Meldcode kindermishandeling Pedagogisch beleidsplan (beleidsplan stichting peuterspeelzaalboerderij De Hummelhoef ) Pedagogisch werkplan (beleidsplan stichting peuterspeelzaalboerderij De Hummelhoef ) 11 van 21

12 Accommodatie en inrichting Peuterspeelboerderij Hummelhoef is gevestigd in het verbouwde stalgedeelte van een boerderij in het buitengebied van Oirschot. Naast de peuterspeelzaal is er een kampeerboerderij met overnachtingsmogelijkheid voor 80 personen en veel buitenruimte. Binnenruimte Er is één peutergroep die over een vaste groepsruimte beschikt. De Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen schrijft voor dat er voor ieder kind minimaal 3,5 vierkante meter binnenspeelruimte beschikbaar is. De peutergroep beschikt ruimschoots over de vierkante meters binnenspeelruimte. Aantal m² Binnenspeelruimte Maximaal aantal aanwezige kinderen m² per kind 110 m² m² Inrichting De binnenruimte is ingedeeld in verschillende activiteitenhoeken o.a. een zandbak, speelhuis met glijbaan, een bouwhoek, een poppenhoek, leeshoek en een verkleedhoek. Er is een aparte ruimte om te knutselen/ een atelier. Slaapruimte De slaapruimte is niet beoordeeld omdat er opvang geboden wordt aan een peutergroep (2-4 jarigen). Hiervoor geldt geen verplichting tot het hebben van een slaapruimte. Buitenspeelruimte Er is 110 m² buitenruimte beschikbaar. Per kind is er ruim 6,8 m² buitenspeelruimte beschikbaar. De buitenruimte is omheind met een hekwerk. Er is een gedeelte met gras maar ook een verhard gedeelte waar kinderen kunnen fietsen en steppen. Er zijn verschillende speeltoestellen zoals een speelhuis met glijbaan, schommels. Aangrenzend aan de buitenruimte is een kippenren en een groot speelveld met speeltoestellen van de kampeerboerderij. Gebruikte bronnen: Observaties (donderdag ) Plattegrond 12 van 21

13 Ouderrecht Binnen dit domein is beoordeeld hoe de houder de ouders en oudercommissie betrekt en informeert inzake het beleid. Tevens is gekeken naar de klachtenprocedure van het kindercentrum. Informatie Ouders krijgen mondeling informatie bij het kennismaking en/ of oriëntatiegesprek. Er is een informatieboekje, allerlei formulieren en een website en een nieuwsbrief. Oudercommissie De oudercommissie bestaat uit 2 leden. Er is de afgelopen tijd advies gegeven over de openingstijden, invullen van de feestdagen en de invulling en organisatie van thema-avonden. Klachten De houder heeft een klachtenregeling die voldoet aan de beschreven eisen. De externe klachtencommissie bestaat uit drie onafhankelijke personen uit Oirschot en is ook voor de oudercommissie beschikbaar. Er zijn tot op heden geen klachten ingediend. Het jaar 2013 is het eerste jaar waarover de houder een klachtenjaarverslag cliënten en oudercommissie dient op te stellen. Dit verslag moet vóór 1 juni 2014 worden opgestuurd naar GGD Brabant-Zuidoost. Tijdens de volgende inspectie zal het klachtenjaarverslag beoordeeld worden. Gebruikte bronnen: Vragenlijst oudercommissie (ontvangen op ) Interview anderen (beroepskrachten) Reglement oudercommissie Website (www.dehummelhoef.nl) Klachtenregeling 13 van 21

14 Inspectie-items Pedagogisch klimaat Pedagogisch beleid De houder heeft een pedagogisch beleidsplan waarin de voor dat kindercentrum kenmerkende visie op de omgang met kinderen is beschreven. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) In het pedagogisch beleidsplan staat in duidelijke en observeerbare termen het volgende beschreven: de wijze waarop de emotionele veiligheid van kinderen wordt gewaarborgd, de mogelijkheden voor kinderen tot de ontwikkeling van hun persoonlijke- en sociale competentie, en de wijze waarop de overdracht van normen en waarden aan kinderen plaatsvindt. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de werkwijze, de maximale omvang en de leeftijdsopbouw van de stamgroep. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub b Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub c Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe beroepskrachten bij hun werkzaamheden worden ondersteund door andere volwassenen. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub d Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen hoe ondersteuning is vormgegeven indien slechts één beroepskracht in het kindercentrum aanwezig is. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub g Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop kinderen kunnen wennen aan een nieuwe stamgroep waarin zij zullen worden opgevangen. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub e Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen het beleid ten aanzien van het gebruik maken van kinderopvang gedurende extra dagdelen. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub f Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Het pedagogisch beleidsplan beschrijft in duidelijke en observeerbare termen de wijze waarop het vierogenprincipe is vormgegeven. (art 1.50 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub h Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Pedagogische praktijk De houder draagt zorg voor uitvoering van het pedagogisch beleidsplan. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor het waarborgen van emotionele veiligheid. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) 14 van 21

15 De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van persoonlijke competentie te komen. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt er zorg voor dat de kinderen de mogelijkheid krijgen om tot ontwikkeling van sociale competentie te komen. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De houder draagt zorg voor de overdracht van normen en waarden. (art 1.49 en 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 2, 3 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 7 lid 1 sub a Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Voorschoolse educatie Voorschoolse educatie omvat per week ten minste vier dagdelen van ten minste 2,5 uur of per week ten minste 10 uur aan activiteiten gericht op het stimuleren van de ontwikkelingsdomeinen taal, rekenen, motoriek en de sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het feitelijk aantal aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste één beroepskracht per acht kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De groep bestaat uit ten hoogste 16 feitelijk aanwezige kinderen. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 2 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De beroepskrachten voorschoolse educatie zijn in het bezit van een getuigschrift van met gunstig gevolg afgelegd examen van één van de bij ministeriële regeling vastgelegde diploma s. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Onderdeel van de beroepsopleiding waarvoor het getuigschrift is behaald, vormt ten minste één module over het verzorgen van voorschoolse educatie. OF De beroepskracht bezit een bewijs dat met gunstig gevolg scholing is afgerond specifiek gericht op het vroegtijdig bestrijden van achterstanden bij jonge kinderen of het werken met voor- en vroegschoolse educatieprogramma s. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) De houder stelt jaarlijks een opleidingsplan op. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Voor de voorschoolse educatie wordt een programma gebruikt waarin op gestructureerde en samenhangende wijze de ontwikkeling wordt gestimuleerd op het gebied van taal, rekenen, motoriek en sociaal-emotionele ontwikkeling. (art 1.50b Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie) Personeel en groepen Verklaring omtrent het gedrag De verklaring omtrent het gedrag van de houder is bij het indienen van de aanvraag tot exploitatie aan het college van B&W overgelegd en op dat moment niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 5 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De houder en personen werkzaam bij de onderneming waarmee de houder het kindercentrum exploiteert zijn in het bezit van een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan twee jaar. (art 1.50 lid 3 en 3.8g Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) 15 van 21

16 De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is vóór aanvang van de werkzaamheden bij het kindercentrum overgelegd. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) De verklaring omtrent het gedrag van een persoon werkzaam bij de onderneming is bij aanvang van de werkzaamheden niet ouder dan twee maanden. (art 1.50 lid 4, 8 en 9 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Passende beroepskwalificatie Alle beroepskrachten beschikken over de voor de werkzaamheden passende beroepskwalificatie zoals in de cao kinderopvang is opgenomen. (art 1.50 lid 1 en 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 3 lid 1, 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 2 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Beroepskracht-kindratio De verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal feitelijk gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep bedraagt ten minste: - 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar; - 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar; - 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar; - 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar. Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het minimale aantal beroepskrachten berekend met de rekentool op (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 2 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 7 en 8 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Opvang in groepen De opvang vindt plaats in stamgroepen. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) De stamgroep bestaat uit maximaal 12 kinderen tot 1 jaar. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) OF De stamgroep bestaat uit maximaal 16 kinderen van 0 tot 4 jaar waarvan maximaal 8 kinderen tot 1 jaar. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 4 lid 1 en 3 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 1 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Ieder kind heeft maximaal drie vaste beroepskrachten waarvan er dagelijks minimaal één werkzaam is op de groep van het kind. (art 1.50 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 5 lid 1 en 4 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 en 6 Regeling kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen) Gebruik van de voorgeschreven voertaal De voorgeschreven voertaal wordt gebruikt. (art 1.55 lid 1 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) OF Er wordt een andere taal als voertaal gebezigd, omdat de herkomst van de kinderen in deze specifieke omstandigheid daartoe noodzaakt, overeenkomstig een door de houder vastgestelde gedragscode. (art 1.55 lid 2 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen) Veiligheid en gezondheid Risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid De houder heeft een risico-inventarisatie veiligheid van maximaal een jaar oud. (art 1.50 lid 2 en 1.51 Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; art 2 lid 1 Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen; art 5 lid 3 Besluit registers kinderopvang en peuterspeelzaalwerk) 16 van 21

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182

Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Inspectierapport Kinderdagverblijf Villa Pip VOF (KDV) Prinses Margrietlaan 3 a 6986AP ANGERLO Registratienummer 407737182 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504

Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Inspectierapport Kinderopvang Blije Gezichtjes (BSO) Kebajastraat 11 1336NA ALMERE Registratienummer 196966504 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: ALMERE Datum inspectie: 11-09-2014

Nadere informatie

Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel 200 6843NZ ARNHEM Registratienummer 679945878

Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel 200 6843NZ ARNHEM Registratienummer 679945878 Inspectierapport KIKO De Laar/ Elderveld (KDV) Burgemeester Matsersingel 200 6843NZ ARNHEM Registratienummer 679945878 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van

Nadere informatie

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL

Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Inspectierapport Pippeloentje (PSZ) Goudmos 67 2914AG NIEUWERKERK AD IJSSEL Toezichthouder: GGD Hollands Midden In opdracht van gemeente: ZUIDPLAS Datum inspectie: 02-06-2014 Type onderzoek: Regulier onderzoek

Nadere informatie

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765

Inspectierapport. Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Inspectierapport Kinderopvang Appels en Peren (BSO) Kattenburgerkruisstraat 5 1018 JR AMSTERDAM Registratienummer: 575194765 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO de Bende

Inspectierapport BSO de Bende Inspectierapport BSO de Bende Toezichthouder : Mirian Bongartz, GGD Noord- en Midden-Limburg Datum inspectiebezoek : 18 juni 2007 Inspectierapport BSO De Bende 18 juni 2007 1 Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504

Inspectierapport. Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Inspectierapport Hestia Amstelveen B.V. (KDV) Carmenlaan 1 1183 SN AMSTELVEEN Registratienummer: 179099504 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amstelveen Datum inspectie: 02-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465

Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Inspectierapport De Kangoeroe (KDV) Sint Jansstraat 1 9712JM GRONINGEN Registratienummer 167317465 Toezichthouder: GGD Groningen In opdracht van gemeente: GRONINGEN Datum inspectie: 07-01-2014 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482

Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Inspectierapport Kindercentrum de Torteltuin (KDV) P J Troelstralaan 2 8442 DA HEERENVEEN Registratienummer 208859482 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Heerenveen Datum inspectie: 05-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK

Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Inspectierapport Peuterspeelzaal 't Speelhuys Kanaaldijk 1a 1486 MG 3WEST-GRAFTDIJK Toezichthouder: GGD Hollands Noorden In opdracht van gemeente: Alkmaar Datum inspectie: 10 april 2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437

Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Inspectierapport KDV Sam Sam (KDV) Kerkstraat 9 6671AN ZETTEN Registratienummer: 174835437 Toezichthouder: Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden In opdracht van gemeente: OVERBETUWE Datum

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911

Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Inspectierapport Kinderopvang De Sterretjes (KDV) Carel Willinklaan 108 1328LJ ALMERE Registratienummer 124300911 Toezichthouder: GGD Flevoland In opdracht van gemeente: Almere Datum inspectie: 04-12-2014

Nadere informatie

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429

Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Inspectierapport VOF Het Beertje (KDV) Heesterseweg 5a 5386KT GEFFEN Registratienummer 139149429 Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: MAASDONK Datum inspectie: 31-03-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615

Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Inspectierapport ViaViela Oostflakkee (GOB) Slikdijk 30 3257AX OOLTGENSPLAAT Registratienummer 532802615 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: GOEREE-OVERFLAKKEE Datum inspectie:

Nadere informatie

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne

Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Inspectierapport BSO Stroom Esch (BSO) Fioringras 4 7623DR Borne Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Borne Datum inspectie: 09-02-2015 Type onderzoek: Onderzoek voor registratie Status:

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278

Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Inspectierapport Kinderdagverblijf Kom aan boord (KDV) Morra 2 9204 KH DRACHTEN Registratienummer 122985278 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SMALLINGERLAND Datum inspectie: 07-07-2014

Nadere informatie

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240

Inspectierapport. IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Inspectierapport IJsterk Plancius (KDV) Eerste Breeuwersstraat 13 1013 MK AMSTERDAM Registratienummer: 351897240 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 11-05-2015

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056

Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Inspectierapport Kinderdagverblijf Friesma State (KDV) Oostergoostraat 60 9001 CM GROU Registratienummer 176668056 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: LEEUWARDEN Datum inspectie: 18-12-2014

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan

Pedagogisch werkplan Pedagogisch werkplan Dagopvang Kwebbel groep Brons Emmen, november 2013 Dagopvang Kwebbel groep brons Wilhelminastraat 27 7811 JB Emmen Telefoon (0591) 610240 Website: www.kinderopvangkwebbel.nl E-mail:

Nadere informatie

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport

Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Inspectierapport Zigzag Verpleegkundige Kinderzorg Incidenteel onderzoek Definitief rapport Toezichthouder : Opdrachtgever : Datum : Mw. drs. S.E. Blom Stadsdeel Nieuw-West 04-07-2013 Zigzag Verpleegkundige

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG

Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Inspectierapport PSZ Reeshoeve (PSZ) Langendijk 30b 5043NE TILBURG Toezichthouder: GGD Hart voor Brabant In opdracht van gemeente: Tilburg Datum inspectie: 14-04-2015 Type onderzoek : Nader onderzoek Status:

Nadere informatie

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD

Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Breezandpad 3A 6843 JM Arnhem Tel.: 0611886844/ 0263218164 Email : hetklavertje2009@live.nl 1.VOORWOORD Bijstelling Pedagogisch beleidsplan, toegepast aan de nieuwe locatie. Dit is het pedagogisch beleidsplan

Nadere informatie

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon

Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Locatiewerkplan 2014 Werkplan : 2014 Naam locatie : KDV De Kameleon Inhoudsopgave Voorwoord 1. Missie, visie, doel 1.1 Missie 1.2 Visie 1.3 Doel 1.4 Pedagogische basisdoelen 1.5 Personeelsbeleid 2. Open-deuren-beleid

Nadere informatie

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein

Pedagogisch werkplan. Kinderdagverblijf De Toverfontein Pedagogisch werkplan Kinderdagverblijf De Toverfontein Augustus 2015 Inleiding Voor u ligt het pedagogisch werkplan van het kinderdagverblijf De Toverfontein van KMN Kind & Co. Dit pedagogisch werkplan

Nadere informatie

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend

Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Beleidsplan Peuteropvang en Peuterochtend Inhoudsopagave pag inleiding 4 1. Algemene Doelstelling 5 1.1. Keuze peuteropvang 5 1.2. Doelstelling 6 1.3. Visie 7 2. Visie op kinderen 8 2.1 Visie 8 2.2. visie

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Pedagogisch beleidsplan

Pedagogisch beleidsplan Pedagogisch beleidsplan Voorwoord Kinderopvang en BSO Kids&Zoo biedt opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar. Ons pedagogisch beleidsplan is een weergave van de manier waarop Kids&Zoo het pedagogisch beleid

Nadere informatie