Tweede Kamer der Staten-Generaal

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tweede Kamer der Staten-Generaal"

Transcriptie

1 Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar Versterking management onderwijsinstellingen Nr. 4 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Ontvangen 4 juli 1986 Procedure 1 Op 18 februari 1985 is over de concept-nota in de CCOO overleg gevoerd onder grote tijdsdruk. Eerst op 23 augustus is de beleidsnotitie aan de Tweede Kamer aangeboden. Waarom kon over een zo belangrijke aangelegenheid procedureel niet beter overleg worden gevoerd met het onderwijs? De grote tijdsdruk heeft er niet toe geleid, dat het overleg over de concept-notitie niet intensief is gevoerd. Over deze notitie is juist zeer intensief overleg gevoerd. Na het overleg is de tekst aangepast. Hierbij is tevens de wens gehonoreerd om hoofdstuk IV over het HBO te laten sporen met de resultaten van de beleidsontwikkeling m.b.t. het beheersprofiel (onderdeel van de nieuwe bekostigingssystematiek). I. BESTUUR, MANAGEMENT EN ONDERWIJS 1.1. Inleiding 2 Is reeds gebleken dat management binnen het huidige stelsel onvoldoende is? Zo ja, is dit een kwestie van functioneren van schoolleiders of van gebrek aan middelen (faciliteiten)? Management-problemen werden reeds in de jaren zestig gesignaleerd. Als de scholen groter worden komen veel schoolleiders, van huis uit leraar en niet opgeleid of toegerust als manager, met managementproblemen in aanraking. Dit geldt thans eens te meer nu zoveel externe veranderingen inwerken op de gang van zaken in de scholen. Evenals buiten het onderwijs het vanzelfsprekend is bij voortduring aandacht te schenken aan versterking van het management onder meer door her- en bijscholing, geldt zulks ook voor het onderwijs zelf. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 1 i

2 3 De nota geeft geen evaluatief overzicht van de activiteiten die in het onderwijsveld hebben plaatsgevonden ter versterking van het management. Kunnen de beschikbare gegevens worden overgelegd? Een systematische evaluatie van de activiteiten die reeds in het onderwijsveld plaatsvinden ter versterking van het management heeft niet plaatsgevonden. Voor een beoordeling van de voorgestelde maatregelen gericht op verdere versterking van het management is een dergelijke evaluatie niet strikt nodig, zij het dat het zeker bruikbaar zou zijn geweest. Wel zal worden nagegaan op welke wijze de nieuwe, c.q. geïntensiveerde activiteiten kunnen worden geëvalueerd. 4 Kan, onder verwijzing naar wetten, algemene maatregelen van bestuur of circulaires, een nadere omschrijving worden gegeven van het begrip: «middenniveau»? Het is niet mogelijk om, onder verwijzing naar wetten, algemene maatregelen van bestuur of circulaires, een nadere omschrijving te geven van het begrip: «middenniveau». Het begrip «middenniveau» is in dit verband eerst vrij onlangs geïntroduceerd. Met «middenniveau» wordt in feite de gehele ruimte aangeduid die zich bevindt tussen het centrale directie- c.q. college van bestuur-niveau en de zogenaamde «werkvloer». Aan een nadere definiëring bestaat geen behoefte, aangezien elke nadere uitleg en specificatie kan leiden tot pseudo-regeling, hetgeen uitdrukkelijk niet de bedoeling is. Daarmee zou bovendien afbreuk kunnen worden gedaan aan de vrijheid van de instellingen bij het vormgeven van hun eigen organisatiestructuur. 5 Kunnen nadere aanduidingen worden gegeven van het begrip kwaliteit en de wijze waarop het management vorm krijgt? Hoe denkt de minister de kwaliteit van het onderwijs te bevorderen door management gericht op de technisch-organisatorische kant? Is er een relatie te leggen tussen de beide begrippen zonder dat daaraan meer gedachten en ideeën worden gewijd dan in de onderhavige nota? Uitspraken over kwaliteit veronderstellen het bestaan van eisen of standaarden, waaraan «iets» (een produkt, een proces, een instrument, etc.) moet voldoen. Kwaliteit is derhalve geen absoluut gegeven. Het beredeneren en vaststellen van eisen of standaarden, bij voorbeeld het formuleren van beleidsdoelen of onderwijseindtermen, zou vooraf moeten gaan aan de produktie, zodat de producerende actoren zelf tijdens het produktieproces aan kwaliteitsbeheersing kunnen doen en achteraf het geleverde produkt op kwaliteit kunnen beoordelen. In de beleidsnotitie wordt beschreven, dat tal van maatschappelijke ontwikkelingen gevolgen hebben voor het gehele onderwijssysteem. Vanwege de vaak turbulente veranderingen moet het onderwijs voldoen aan andere maatschappelijke eisen dan tot nu toe; nieuwe kwaliteitseisen worden gesteld, andere standaarden gaan gelden. Deze beleidsnotitie wil geen antwoord geven op de vraag aan welke kwaliteitseisen de verschillende onderwijssectoren thans moeten voldoen. Daarentegen beoogt de notitie wél een bijdrage te leveren aan het antwoord op de vraag wat er op het vlak van management en organisatie nodig is om met succes het kwaliteitsvraagstuk beleidsmatig en bestuurlijk te kunnen aanpakken. De achterliggende gedachte hierbij is, dat hiervoor een relatieve verzelfstandiging nodig is van een managementniveau ten opzichte van het directe onderwijsgebeuren. Dit is nodig om stelsels te ontwikkelen en in werking te laten treden met behulp waarvan kwaliteitscontrole en "bevordering kan Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 2

3 plaatsvinden. Daarnaast is dit nodig om er voor zorg te dragen dat de in te zetten middelen en mensen van een zodanig niveau zijn, dat ze van positieve invloed zijn op de kwaliteit van het te realiseren produkt. Tevens is dit nodig om een optimale inzet van mensen en middelen mogelijk te maken in het onderwijsproces. Het is overigens niet zo, dat in de notitie slechts aandacht wordt geschonken aan de technisch-organisatorische kant van het management. Vooral in de beleidsvoornemens is het accent duidelijk gelegd op maatregelen die in eerste aanleg de kwaliteit van het onderwijs ten goede zullen komen. Ongetwijfeld is het zo dat er, naast hetgeen in notitie naar voren is gebracht, nog vele andere gedachten zijn te wijden aan de relatie tussen kwaliteit en management. Het uitbrengen van deze notitie wil dan ook geenszins zeggen dat de gedachtenvorming als afgerond kan worden beschouwd. De nota moet dan ook niet worden gezien als een afronding. Veeleer wil zij er blijk van geven dat de overheid signalen uit het onderwijsveld heeft opgevangen en deze serieus neemt. Naar het inzicht van ondergetekende vormen de in de beleidsnotitie neergelegde overwegingen voldoende aanleiding om te komen tot een beredeneerde zet van beleidsvoornemens per onderwijssector. In andere beleidsdocumenten bij voorbeeld de op het hoger onderwijs toegesneden nota «Hoger Onderwijs Autonomie en Kwalitiet», kamerstukken II, , , nrs. 1-2) is meer expliciet ingegaan op andere aspecten van de relatie tussen kwaliteit en management. 6 Is een verminderd budget vooral de oorzaak van de aandacht voor versterking van het management, meer dan de noodzaak van autonomie van de school? Verminderde budgetten vormen niet de oorzaak van de aandacht voor versterking van het management. De notitie is vooral een beleidsmatige verwoording van het alom ingeziene belang van goed management van onderwijsinstellingen. Een versterking van het management brengt wel met zich, dat de mate van autonomie, die instellingen hebben t.o.v. de overheid, verandert in de richting van een vergrote autonomie. In de aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal toegezonden nota «Minder regels, meer ruimte», (kamerstukken II, , , hoofdstuk VIII, nr. 63), is aangegeven dat de mogelijkheid tot verdere deregulering en bevordering van autonomie van onderwijsinstellingen aanwezig is. Omdat de notitie «Meer over management» hiervoor argumenten aandraagt, kan deze notitie ook worden bezien in het licht van de uitwerking van de motie-franssen over deregulering van autonomievergroting (kamerstukken II, , , hoofdstuk VIII, nr. 86). 7 Had niet - naar de mening van de minister - het management ook benaderd moeten worden vanuit de positie van de medezeggenschapsraad en niet alleen vanuit het blikveld van de dagelijkse leiding van de school? In de notitie ligt de vooronderstelling opgesloten dat versterking van het management positieve effecten kan hebben op het functioneren van medezeggenschapsraden. Medezeggenschapsraden hebben er belang bij, dat besturen, directies, sectie-coördinatoren e.d. de mogelijkheid hebben vastgesteld beleid goed uit te voeren. Bovendien kan een versterking van het management ertoe bijdragen, dat raden op een meer rationele wijze beleidsbeslissingen kunnen nemen vanwege een zekere professionalisering van de beleidsvoorbereiding. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 3

4 8 Waarom kreeg het middenmanagement, speciaal voor het voortgezet en het hoger beroepsonderwijs niet meer aandacht? Middenmanagement-activiteiten worden weliswaar in scholen van enige omvang verricht, maar in het RPB-0 wordt geen aparte functie onderscheiden voor leraren die deze taken verrichten. In hoofdstuk IV van de notitie, dat handelt over het HBO, wordt op blz. 34, 38 en 39 stilgestaan bij het verschijnsel «middenmanagement». In deze passages wordt verwezen naar het beheersprofeit dat deel uitmaakt van het nieuwe bekostigingssysteem van het HBO. Thans wordt in het bestek van de STC-operatie en de invoering van de Wet HBO door de betrokken zelf invulling gegeven aan management en organisatiestructuur met name op het middenniveau. 9 Is er geinvetariseerd welke faciliteiten er door de instituten van respectievelijke het basis-, voortgezet- en hoger beroepsonderwijs noodzakelijk geacht worden, om het management naar behoren te kunnen uitvoeren? Hoewel in strikte zin is geïnventariseerd welke faciliteiten er door de instellingen van respectievelijk basis-, voortgezet en hoger beroepsonderwijs noodzakelijk worden geacht, om het management naar behoren te kunnen versterken, neemt e.e.a. niet weg, dat op onderdelen wel degelijk kennis is vergaard over terzake in het veld levende behoeften. Met in de notitie opgesomde faciliteiten wordt gepoogd zo goed mogelijk aan deze behoeften tegemoet te komen. 10 Welke faciliteiten kunnen ten behoeve van het basis-, voortgezet- en hoger beroepsonderwijs expliciet voorde versterking van het management worden verstrekt? Naast structurele maatregelen zoals nascholingsfaciliteiten en de ontwikkeling van managementinstrumenten zullen per onderwijssector ook maatregelen worden getroffen die gericht zijn op het wegnemen van knelpunten op de korte termijn. Voor de nadere explicitering wordt verwezen naar paragraaf 1.4. «Overzicht beleidsvoornemens en financiële kaderstelling» van de beleidsnotitie. 11 Is voor de versterking van het management het niet onontkoombaar de directeurplaatsen hiervoor volledig vrij te maken, bij scholen met een leerlingenaantal van bijvoorbeeld 600 of meer? Dit is in het basisonderwijs reeds het geval bij scholen met een leerlingenaantal van 560. Indien de school, leerlingen heeft die voor de formatie, «gewogen» kunnen worden ligt dit aantal beduidend lager. Reeds bij 2 formatieplaatsen, wordt ten behoeve van de taakrealisatie van de schoolleiding 0,2 formatieplaats toegekend. Bij 30 of meer formatieplaatsen wordt ten behoeve van de taakrealisatie van de schoolleiding maximaal 1,5 formatieplaats toegekend. De inzet van deze extra formatieplaatsen is een zaak van het bevoegd gezag. In het voortgezet onderwijs bestaat de mogelijk om de de directeuren en rectoren van scholen met 600 leerlingen of meer vrij te stellen van lesgeven. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 4

5 I. 2. Algemene ontwikkelingen 12 Kan de minister aangeven, per schoolsoort, welke betrokkenen zo prettig verrast waren door de «vrijwel ongeremde financiële groei»? Welke onderwijsinstellingen konden zich verheugen in een situatie «van vrijwel ongeremde financiële groei»? De uitdrukking «zich verheugen in vrijwel ongeremde economische groei» is niet zonder meer identiek aan «prettig verrast zijn». De passage over krimpende middelen, waarin deze uitdrukking is opgenomen, maakt deel uit van een korte schets van relevante ontwikkelingen in de omgeving van het onderwijssysteem. Met deze passage is niet meer, maar ook niet minder, bedoeld dan dat na jaren van groei alle onderwijssectoren in meer of mindere mate te maken hebben gekregen met krimp en bezuinigingen, hetgeen ook gevolgen heeft gehad voor de cultuur binnen de instellingen. De uitspraak «zich verheugen in» is aldus geïnterpreteerd, van toepassing op alle betrokkenen en instellingen, zij het dat sommige betrokkenen en instellingen reeds in een vroeg stadium voor zichzelf hebben vastgesteld dat het tijdperk van «ongeremde groei» voorbij was. 13 Wat wordt onder «toenemende arbeidsdeling» verstaan? Uit welk onderzoek blijkt dat de arbeidsdeling is toegenomen? Welke gevolgen hebben de bezuinigingen op taak- en diensturen gehad op de toename van de arbeidsdeling? Twee dimensies zijn hierbij te onderscheiden: horizontale en verticale taakdifferentiatie. Horizontale taakdifferentiatie is een vorm van arbeidsdeling waarin het te verrichten werk functioneel is verdeeld, (het vaklerarensysteem). Bij verticale arbeidsdeling is het werk over verschillende hiërarchische niveaus verdeeld, er is sprake van een scheiding tussen «the performance of the work from the administration of it». Van «toenemende arbeidsdeling» kan dus worden gesproken in geval in verticale en/of horizontale richting de taakdifferentiatie toeneemt. Arbeidsdeling is alom in de samenleving waarneembaar. Het is onwaarschijnlijk dat het onderwijs hier een uitzondering op zou vormen. Een onderzoek dat specifiek op arbeidsdelingsvraagstukken in het v.o. ingaat is: P. Smets: «Werk verdelen op school taakdifferentiatie en schoolorganisatie in het v.o.» (Nijmegen, Instituut voor Toegepaste Sociologie, 1984). Arbeidsdeling wordt mede beïnvloed door de bestedingsvoorschriften verbonden aan de inzet van personele formatie. Van een rechtstreeks verband tussen de hoeveelheid middelen en de (toename van) arbeidsdeling is in deze zin geen sprake. In indirecte zin kan een vermindering van taakuren een verdere uitkristallisatie van arbeidsdeling belemmeren. Een bezuiniging op diensturen heeft niet plaatsgevonden. 14 Wat bedoelt de minister met: «dat het personeel een brede inzetbaarheid ontwikkelt»? Is het beleid er niet op gericht dit juist te voorkomen, gezien het feit dat geen bezoldiging meer plaatsvindt via het aantal akten of diploma's? Met die zinsnede wordt bedoeld, dat het personeel verscheidene taken en zonodig functies kan vervullen. Naarmate deze inzetbaarheid groter is zal de organisatie flexibeler kunnen worden ingericht. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 5

6 1.3. De reactie van de overheid 15 Kan de minister de aard en de omvang van de «aanvaardbare risico's» nader aangeven; zijn er financiële middelen mee gemoeid? In december heeft de Tweede Kamer ter informatie de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de motie Franssen aangeboden gekregen, vervat in de eerdergenoemde nota «Minder regels, meer ruimte». De conclusie van het onderzoek is, dat mogelijkheden tot verdere deregulering en bevordering van autonomie van onderwijsinstellingen aanwezig zijn. De resultaten van het onderzoek wijzen er niet op dat deregulering en autonomiebevordering onaanvaardbare risico's met zich brengen. Per onderwijssector zal worden bezien hoe ver hiermee kan worden gegaan. I. 4. Overzicht beleidsvoornemens en financiële kaderstelling 16 Welke is de ratio voor de verdeling van de extra financiële middelen over de drie genoemde onderwijssectoren (blz. 12)? De verdeling van de extra financiële middelen over de drie genoemde onderwijssectoren moet in relatie worden gebracht met structurele middelen die eveneens in dit verband in de nota reeds zijn genoemd, nl.: - structurele versterking voor de bestuurskracht van hbo-instellingen (25,0 min.); - bestaand financieel kader ten behoeve van v.o.-schoolmanagement (5,9 min.); - nieuwe formatieregeling WBO. De combinatie van bestaande financiële kaders en de toedeling van gelden van de prioriteit «management» resulteert in een evenwichtige verdeling over de drie genoemde onderwijssectoren. 17 Is het de bedoeling dat een deel van de financiën wordt besteed ten behoeve van de vervanging van de deelnemers aan professionalisering (blz. 12)? Ja. Gedurende de periode van de proefprojecten zullen er voor 100 scholen voor basisonderwijs en 10 scholen voor speciaal onderwijs tot maximaal 0,2 formatieplaats per school beschikbaar zijn ten behoeve van de bedoelde vervanging. 18 Is het de bedoeling dat de middelen ter beschikking worden gesteld aan de instellingen die zich met schoolmanagement bezig houden, of worden ze aan de scholen ter beschikking gesteld ter besteding aan versterking van bestuur en management? Beide is het geval. De toedeling van middelen aan scholen heeft de overhand. 19 De nota geeft geen knelpuntenanalyse van het schoolmanagement, zodat ook moeilijk geoordeeld kan worden over de doelmatigheid van de voorgestelde acties en er een goede afweging tussen de acties kan plaatsvinden. Is deze analyse alsnog te geven? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 6

7 Omdat het accent in de analyse is gelegd op het per onderwijssector beschrijven van de gevolgen van maatschappelijke ontwikkelingen voor management en organisatie, is afgezien van het maken van een knelpuntanalyse in strikte zin. Een beoordeling van de beleidsvoornemens moet dan ook vooral in dit kader plaatsvinden. Wel zal in het overleg nagegaan worden in hoeverre de uit de beleidsvoornemens voortvloeiende acties een bijdrage leveren aan het wegnemen van gesignaleerde knelpunten. 20 Wordt in deze nota versterking van bestuur én management bedoeld, de nota ademt echter meer de geest van versterking van het management. Houdt dit niet tegelijkertijd een verzwakking van het bestuur in? In het eerste hoofdstuk (blz. 4) is uiteengezet, wat in deze notitie wordt verstaan onder «bestuur» en «management». In de beleidsvoornemens ligt het accent inderdaad op die organen in onderwijsinstellingen, die verantwoordelijk zijn voor de dagelijkse leiding. Toch mag hieruit niet de conclusie worden getrokken dat, ingeval bestuur en management niet samenvallen, het bestuur een verzwakking zal ondergaan als de beleidsvoornemens zullen worden uitgevoerd. Een bestuur, in casu een bevoegd gezag, is gebaat bij een management, dat goed leiding geeft binnen de vastgestelde beleidskaders. Wellicht ten overvloede zij er nog op gewezen dat met deze notitie op geen enkele manier wordt getreden in de bevoegdheden van enig bevoegd gezagsorgaan. 21 Is de overheid voornemens extra middelen ter beschikking te stellen voor de versterking van het bestuur van onderwijsinstellingen (advies Onderwijsraad, blz. 10)? Het antwoord op deze vraag moet worden geplaatst in het kader van versterking van de autonomie van de scholen en het streven naar deregulering. In dit kader zal aandacht moeten worden geschonken aan de positie van het bestuur van onderwijsinstellingen. 22 De nota is gebaseerd op onderdelen. Welke data moeten worden bijgesteld? Aangezien niet duidelijk is wat met deze vraagstelling wordt bedoeld, kan op deze vraag voorshands geen antwoord worden gegeven. II. PRIMAIR ONDERWIJS II. 4. Beleidsvoornemens 23 Wordt met extern adviesbureau op blz. 17 een concreet bureau bedoeld? Zo ja, welk? Wat zijn de kosten van inschakeling van een dergelijk bureau in absolute zin, en relatief gezien ten opzichte van instellingen in de verzorgingsstructuur? Waarom worden in plaats hiervan de LPC niet genoemd (blz. 18)? Bij de opmerking op blz. 18 over de inschakeling van een extern adviesbureau is niet bij voorbaat gedacht aan een concreet bureau. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 7

8 Inschakeling van een extern bureau lijkt overigens niet de hoogste prioriteit te hebben, daar in ieder geval de schoolbegeleidingsdiensten geacht mogen worden voldoende oog te hebben voor de nodige samenwerkingsrelatie tussen mensen binnen de school en betrokkenen buiten de school. De functie, die de LPC hier zouden kunnen hebben, moet worden afgeleid uit de rol die de centra in het algemeen bij de ondersteuning van de proefprojecten wordt toegedacht (zie blz. 19). 24 Kan de minister meedelen of de in de nota voorgestelde nascholing in de plaats komt van het huidige nascholingsproject? De vanaf 1 augustus 1988 te verwachten uitbreiding van de nascholingsmogelijkheden op het gebied van het schoolmanagement zal worden toegevoegd aan het huidige aanbod. 25 Is de minister bereid bij de opzet van de nascholingscursussen ook de onderwijsvakorganisaties die schoolleiders vertegenwoordigen te betrekken? Het raamplan voor een (modulaire) opzet van deze nascholing zal volgens de gebruikelijke procedures worden besproken. 26 Een argumentatie voor de opzet van proefprojecten is gezien de reeds aanwezige ervaringen, onontbeerlijk. Kan deze alsnog tegemoet gezien worden (blz. 18)? De belangrijkste reden voor de opzet van proefprojecten schoolmanagement ligt besloten in de keuze, in eerste instantie de eerstelijnsinstituten in te schakelen. Na overdracht van kennis en ervaring van de LPC naar Pabo-docenten en schoolbegeleiders, krijgen de betrokken eerstelijns-instellingen de mogelijkheid in nauwe samenwerking met scholen, cursusonderdelen te ontwikkelen, die vervolgens kunnen worden uitgeprobeerd en naar gelang de resultaten kunnen worden bijgesteld. 27 a. Wat is de aard van deze proefprojecten? Wordt bij positief resultaat het aantal PABO's - SBD's uitgebreid of betreft de proef slechts het programma? b. Is het de bedoeling, gezien de betrokkenheid van 1 SBD bij I PABO, dat bij voorbeeld PC-schoolleiders nascholing ontvangen op een niet PC-PABO (blz. 18) a. Het proefproject betreft in eerste instantie, de verdere ontwikkeling en proefuitvoering van onderdelen ten behoeve van te ontwikkelen cursusprogramma's. De deskundigheid van alle SBD's zal verder worden bevorderd, zodat voor elke basisschool professionele begeleiding bij versterking van het schoolmanagement voorhanden zal zijn. b. Neen. 28 a. Waarom worden voor deze proefprojecten de PABO's en de SBD's ingeschakeld, en niet de LPC's, die over de nodige ervaring en know-how beschikken, iets wat van de PABO's en SBD's nauwelijks gezegd kan worden? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 8

9 b. Kan aangegeven worden dat de werkzaamheden met betrekking tot deze proefprojecten passen binnen de taakstelling van de PABO's en de SBD's (denk aan bestaande en toekomstige regelgeving)? Mede dankzij cursussen en trainingen die in het verleden door de centra en andere instituten zijn verzorgd beschikken PABO's en SBD's over basis-ervaring en knowhow op het gebied van schoolmanagement. Voorzover er sprake is zijn van hiaten in de ervaring en deskundigheid van PABO-docenten en schoolgeleiders, die in de proefprojecten zullen participeren, zullen de LPC in de voorscholingsperiode daarin voorzien. Ter illustratie volgt hieronder een overzicht met betrekking tot door PABO's georganiseerde cursussen nascholing schoolmanagement. Jaar Totaal Waarvar i Uitgevoerd door aantal cursussen OCA VCA Rijks Gem. AB RK PC '83-' '84-' '85-' Bij de keuze voor het opzetten van proefprojecten (Nascholing schoo!- management) is juist met het oog op hun taakstelling uitgegaan van de inschakeling van eerstelijnsinstituten. Nascholing is primair de taak van de PABO's. Schoolbegeleidingsdiensten passen zeer wel in de gekozen opzet vanwege de betrokkenheid van basisscholen en gezien de nodige «follow-up»-begeleiding die zij moeten verzorgen. De LPC hebben hier geen taak. 29 Waarom wordt hier de LPC niet genoemd (blz. 19, 2e alinea)? In de bewuste passage (blz. 19, 2e alinea) wordt in ieder geval één landelijk pedagogisch centrum (namelijk het KPC) - bij wijze van voorbeeld - met name genoemd. Zoals gezegd ligt het in de bedoeling dat de betrokken PABO-docenten en schoolbegeleiders in de 1e fase van het project, dat wil zeggen in het jaar of jaardeel dat voorafgaat aan de proefprojectperiode, door de LPC worden voorgeschoold. 30 Heeft beoordeling door de bewindslieden van het LPC-plan al plaatsgevonden en wat is het resultaat ervan (blz. 19)? Afhandeling van de LPC-plannen is aangehouden in afwachting van de behandeling van deze nota in de Kamer. 31 Vindt de minister dat deze nascholing moet plaatsvinden binnen de reguliere weektaak; zo ja, zijn dan vervangings faciliteiten beschikbaar? Zo ja, in welke mate? Nascholing is een onderdeel van de taak van de leraar. Het volgen van nascholing mag echter niet ten koste gaan van het onderwijs aan de leerlingen. Financiële mogelijkheden voor het bieden van vervangingsfaciliteiten zijn daarenboven thans niet beschikbaar. 32 Kan de minister aangeven welke beweegredenen hem er toe gebracht hebben te veronderstellen dat het management van de scholen verbeterd zal worden door een «meerhoofdige schoolleiding» of het «duo-schoolleiderschap» aan te moedigen? Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 9

10 Het is niet gezegd dat «duo-schoolleiderschap» dan wel «meerhoofdige schoolleiding» automatisch altijd leidt tot beter teammanagement in de school. Er zijn situaties mogelijk, waarin een meerhoofdige schoolleiding of duoschoolleiderschap wellicht een middel kan zijn om de betrokkenheid van de teamleden te vergroten. Bovendien opent e.e.a. betere mogelijkheden tot taakverdeling e.d. 33 Moet de positie van de schoolleider in het basisonderwijs niet op dezelfde wijze benaderd worden als die van de leiding in het voortgezet en hoger beroepsonderwijs? Kan een hoofd van een basisschool zijn vele taken vervullen zonder onderwijsondersteunend personeel? Kan zijn functie niet op andere wijze worden ingevuld, bij voorbeeld door hem primair leidinggevende taken te geven met daarnaast - eventueel - een leidinggevende functie? Voor het antwoord op deze vraag wordt kortheidshalve verwezen naar het antwoord op vraag Kan het beleid ten aanzien van een meerhoofdige schoolleiding een uitgebreidere toelichting krijgen dan nu het geval is in de onderhavige nota, dit met het oog op de mogelijkheid dat meer vrouwen (mede)directeur kunnen worden? Met betrekking tot het beleid ten aanzien van een meerhoofdige schoolleiding kan het volgende worden opgemerkt. In de Wet op het Basisonderwijs is in artikel 14 bepaald dat aan elke school 1 of 2 directeuren zijn verbonden, bij wie onder verantwoordelijkheid van het bevoegd gezag de onderwijskundige, organisatorische en huishoudelijke leiding berust. Hiermee is de wettelijke basis gelegd voor een meerhoofdige schoolleiding. Het rapport «Benoemingen van de directeuren basisschool, inventarisatie per » bevat kwantitatieve en kwalitatieve gegevens over de directeursbenoemingen. De Tweede Kamer zal binnenkort worden geïnformeerd over het beleidsstandpunt bij de resultaten van deze inventarisatie. Verder wordt in opdracht van het ministerie onderzoek verricht naar meer kwalitatieve aspecten van de meerhoofdige schoolleiding. Naar verwachting kan de Kamer daar begin 1987 nadere informatie over ontvangen. III. VOORTGEZET ONDERWIJS III. 1. Inleiding 35 Indien de algemene ontwikkelingen, ook binnen één schooltype verschillende uitwerkingen zullen hebben en de managementsproblematiek in het v.o. moeilijk onder één noemer kan gehaald worden, is het dan wel mogelijk via de voorgestelde algemene maatregelen de gewenste effecten te bereiken, met andere woorden zullen deze maatregelen bij een zo gedifferentieerde situatie wel zinnig zijn? De uitwerking van de maatregelen maakt uiteraard differentiatie naar sector, schoolsoort, onderwijssituatie e.d. mogelijk. 36 Kan voor elk van de problemen, genoemd op blzz. 6 en 7, zoals de demografische ontwikkeling, krimpende middelen, technologische Tweede Kamer, vergaderjaar , 19132, nr. 4 10

11 ontwikkelingen, fusies en herschikkingen en veranderingen in instroom van leerlingen aangegeven worden hoe een versterking van het management de gevolgen van deze (externe) problemen kan opvangen? Genoemd worden exogene, maatschappelijke problemen waarop organisatorische antwoorden moeten worden gevonden. Daarvoor wordt het schoolmanagement beter uitgerust. Het is bij voorbeeld niet de bedoeling om door middel van versterking van het management de gevolgen van de demografische ontwikkeling te keren, maar wel om er beter mee om te gaan. III.2. Kenmerken van het management in het voortgezet onderwijs 37 De nota stelt dat ontwikkelde model-reglementen lang niet op alle scholen van kracht zijn. a. Is onderzocht of op deze scholen zonder model-reglement ten aanzien van de besluitvorming grotere problemen bestaan dan op scholen met een model-reglement? b. Indien ja, zijn hierover cijfers beschikbaar? De Commissie Analyse Voortgezet Onderwijs heeft in haar rapport over de bestuursproblematiek in het v.o. (maart 1982) gewezen op het belang van onderlinge werkafspraken, delegatie van bestuurlijke taken en overleg- en besluitvormingsprocedures binnen de school. De CAVO heeft in dit verband gewezen op de ontwikkeling van modelreglementen. De OMPC (nota blz. 29) zal worden gevraagd te adviseren over nadere ontwikkelingen van besluitvormingsprocedures, beheersprofielen e.d. 38 Wat zijn de concrete gevolgen van het HOS-akkoord op de functionering van het management op middenniveau van het v.o. (zie advies Onderwijsraad blz. 8)? Zijn de bewindslieden voornemens hier iets aan te doen (blz. 22)? De HOS is voor het v.o. op 1 april 1985 van kracht geworden. Gezien deze korte periode en gezien de op ruime schaal getroffen overgangsmaatregelen, is de vraag naar de concrete gevolgen van het HOS-akkoord op het functioneren van het management op middenniveau van het v.o. nu nog niet te beantwoorden. Het beleid is gericht op het vergroten van de inzetbaarheid van leraren en de mogelijkheden voor het management een verantwoord personeelsbeleid te voeren. Op zich ligt de verantwoordelijkheid voor een al dan niet informeel management op middenniveau bij het bevoegd gezag. Het ligt niet in de lijn van het beleid daarin veranderingen aan te brengen. 39 Hoe blijkt uit de taakkarakteristiek van de leider van de administratie een toenemende verantwoordelijkheid voor het schoolbeleid? Is er een onderzoek naar deze karakteristiek en de ontwikkeling daarvan geweest? Zo ja, welk? De nota stelt (blz. 23) dat naarmate de betrokken school groter is de verantwoordelijkheid van de leider van de schooladministratie toeneemt inzake verdeling en beheer van de middelen. Rechtspositioneel gezien betekent een grotere school hogere inschaling en meer administratief personeel. Tweede Kamer, vergaderjaar , , nr. 4 11

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1986-1987 19874 Vernieuwde taakstelling Vrouwenemancipatie bureaus Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Inleiding Deel I Evaluatie taakstelling 6 1. Beleid tot nu toe

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1984-1985 18816 Investeren in mensen Nr. 2 NOTA INHOUDSOPGAVE Blz. Inleiding Hoofdlijnen van de nota 1. Algemeen 1.1. Algemene aspecten van het landbouwonderwijsbeleid

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 1995 1996 Nr. 13 1 23 778 Bepalingen met betrekking tot de educatie en het beroepsonderwijs (Wet educatie en beroepsonderwijs) MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1994 1995 24 149 Wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het opnemen van een document inzake evenredige vertegenwoordiging van vrouwen in leidinggevende

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 384 Wijziging van de Provinciewet en enige andere wetten tot dualisering van de inrichting, de bevoegdheden en de werkwijze van het provinciebestuur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1995 1996 24 556 Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1996 Nr. 3 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 16 januari 1996 Ter voorbereiding van een nota-overleg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1983-1984 Rijksbegroting voor het jaar 1984 18100 Hoofdstuk VIII Departement van Onderwijs en Wetenschappen Nr. 95 VERSLAG VAN EEN MONDELING OVERLEG Vastgesteld

Nadere informatie

http://overheid-op.sdu.nl/cgi-bin/search/session=anonymous@3a1904059707/action=search04-jun-04 11:53:04 AM

http://overheid-op.sdu.nl/cgi-bin/search/session=anonymous@3a1904059707/action=search04-jun-04 11:53:04 AM Overheid.nl Zoekresultaten In onderstaand overzicht zijn de Officiële Publicaties 1 t/m 10 van 27 gesorteerd op publicatiedatum weergegeven, die beantwoorden aan uw zoekopdracht. Pagina's 1 2 3 volgende

Nadere informatie

DE KERN VAN HET DOEL. advies

DE KERN VAN HET DOEL. advies DE KERN VAN HET DOEL advies De kern van het doel Colofon De Onderwijsraad is een onafhankelijk adviescollege, opgericht in 1919. De raad adviseert, gevraagd en ongevraagd, over hoofdlijnen van het beleid

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2003 2004 29 019 Wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs, onder meer in verband

Nadere informatie

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen

Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Hoe kan governance in het onderwijs verder vorm krijgen Drie adviezen over onderwijsbestuur: degelijk onderwijsbestuur, doortastend onderwijstoezicht en duurzame onderwijsrelaties Nr. 20060353/877, oktober

Nadere informatie

Samenvatting advies AFO 131

Samenvatting advies AFO 131 Samenvatting advies AFO 131 De Commissie Fusietoets Onderwijs adviseert de minister van OCW goedkeuring niet te onthouden aan de bestuurlijke fusie tussen de Stichting Amsterdamse Samenwerkende Katholieke

Nadere informatie

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld

Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Personeelsbeleidsplan Openbaar Primair Onderwijs Gemeente Noordenveld Openbaar Primair Onderwijs Noordenveld Postbus 21 9300 AA Roden 050 406 5780 050 406 5781 administratie@onderwijs-noordenveld.nl www.onderwijs-noordenveld.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37a 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2001 2002 Nr. 37c 27 678 Verbetering van de procesgang in het eerste ziektejaar en nieuwe regels voor de ziekmelding, de reïntegratie en de wachttijd van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 558 Regels voor subsidiëring van landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten

Nadere informatie

Mobiliteitsbeleid SPOLT

Mobiliteitsbeleid SPOLT Mobiliteitsbeleid SPOLT Versie 1: Vastgesteld juli 2009 Versie 2: Wijziging april 2014 (Goedkeuring DO 27-03-2014 / positief advies GMR 09-04-2014) Notitie: mobiliteitsbeleid Inhoudsopgave Inleiding...

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007.

PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Stichting Katholiek en Protestants-Christelijk Onderwijs Eindhoven e.o. PERSONEELS- EN FORMATIEBELEID 2004 2007. Inhoudsopgave. pagina Inleiding. 3 1. Integraal

Nadere informatie

Rapport deputaten dienst en recht

Rapport deputaten dienst en recht Rapport deputaten dienst en recht Generale Synode van de Gereformeerde Kerken Harderwijk 2011 Het auteursrecht van deze tekst berust hetzij bij de auteur, hetzij bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 800 VII Vaststelling van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII)

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 519 Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en enkele andere wetten in verband met de uitvoering van diverse

Nadere informatie

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM

SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM SOCIAAL STATUUT HOGESCHOOL VAN AMSTERDAM Amsterdam, 15 februari 2005 1 INHOUDSOPGAVE PREAMBULE 3 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN 5 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 7 1.1 Inleiding 7 1.2 Definities 8 HOOFDSTUK 2 EERSTE FASE

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

SCHOOL EN NIEUWE MEDIA

SCHOOL EN NIEUWE MEDIA SCHOOL EN NIEUWE MEDIA Utrecht, 1992 N.A.J. Lagerweij G. Kanselaar W.A.M. Kok J.M. van der Veen L. van Wessum Rijksuniversiteit Utrecht Vakgroep onderwijskunde ISOR afdeling onderwijsonderzoek Heidelberglaan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Verantwoordelijk voor vervoer

Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Verantwoordelijk voor vervoer Een onderzoek naar de voor- en nadelen van het verleggen van de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het leerlingenvervoer In opdracht

Nadere informatie

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties

Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties Opties voor wettelijke verankering van organisatie van interne hulpverlening in noodsituaties voor Ministerie

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1.

MEMORIE VAN TOELICHTING ALGEMEEN. Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten. 1. MEMORIE VAN TOELICHTING I ALGEMEEN Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Arbeidsondersteuning 3 Overige aspecten 4 Financiële effecten HOOFDSTUK 1 INLEIDING 1.1 Aanleiding Het voorliggende wetsvoorstel vormt de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1985-1986 19221 Rapport van de Algemene Rekenkamer inzake besluitvorming en uitvoering van het Walrusproject Nr. 5 NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET VERSLAG Ontvangen

Nadere informatie