Run for KiKa Marathon Deelnemersreglement Tokyo, Madrid, Berlijn, Chicago, New York 2017 Run for KiKa Marathon Tokyo 2017

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Run for KiKa Marathon Deelnemersreglement Tokyo, Madrid, Berlijn, Chicago, New York 2017 Run for KiKa Marathon Tokyo 2017"

Transcriptie

1 Run for KiKa Marathon Deelnemersreglement Tokyo, Madrid, Berlijn, Chicago, New York 2017 Run for KiKa Marathon Tokyo 2017 Artikel 1 Definities 1. Organisatie : Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy BV, in opdracht van The Event Foundation en ten behoeve van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 2. Evenement : Run for KiKa Marathon Tokyo. Run for KiKa Marathon Tokyo is een 7 daags evenement van woensdag 22 februari t/m dinsdag 28 februari 2017, waarbij op zondag 26 februari de Tokyo Marathon plaatsvindt. Het evenement is geen wedstrijd, maar een fondsenwervend evenement. 3. Deelnemer : Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het evenement. 4. Startbedrag : Het minimum bedrag dat een deelnemer bij elkaar dient te verzamelen aan sponsorgeld om deel te kunnen nemen aan het evenement. Artikel 2 Algemeen 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de organisatie als directe of indirecte partij betrokken is. 2. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 4. Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. Artikel 3 Deelname en inschrijving 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald. 2. Inschrijven kan alleen via 3. Minimumleeftijd voor deelname bij aanvang van de marathon is 19 jaar, de maximale tijd waarin de marathon gelopen kan worden is 06 uur en 40 minuten. 4. Deelname aan de Run for KiKa Marathon Tokyo is alleen mogelijk indien de Deelnemer na inschrijving een eerste inleg van het sponsorgeld van 500 euro heeft voldaan; 5. Inschrijven is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na overleg en goedkeuring van de Organisatie; 6. De Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen; 7. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het Evenement; In geval van twijfel adviseert de organisatie dat de Deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een 1

2 deskundige trainer. 8. Deelnemers van de Run for KiKa Marathon Tokyo doen op vrijwillige basis mee en zijn zich bewust van de risico s van het lopen van een marathon. 9. De Organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of eigendom van deelnemers tijdens het arrangement; 10. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. De deelnemer realiseert zich, dat vanwege het uitdagend karakter van het evenement zware eisen aan zijn/haar fysieke en psychische conditie worden gesteld. De Organisatie adviseert de deelnemer een voorafgaande Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren; bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen; Artikel 4 Algemene voorwaarden 1. Iedere Deelnemer zamelt minimaal vijfduizendzevenhondervijftig (5750) euro in. Van dit bedrag wordt het reisarrangement en startbewijs voor de marathon aan de reisorganisatie ATPI betaald (2740) euro. Het restant van het bedrag komt ten goede van Stichting Kinderen Kankervrij. 2. Het deelnemersarrangement wordt door Emolife Events & Consultancy uit de sponsoropbrengsten van de deelnemers aan ATPI betaald. Indien een Deelnemer voor vertrek moet afzien van deelname, dan gelden voor de reis de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door ATPI. Indien de sponsoropbrengsten van de Deelnemer op moment van annulering niet voldoende zijn om de kosten te dekken, dan is de Deelnemer aansprakelijk voor deze kosten. 3. Mocht de Deelnemer op enigerlei moment het idee hebben niet het gewenste sponsorbedrag bedrag bij elkaar te kunnen krijgen, dan neemt hij/zij contact op met de Organisatie om de opties te bespreken; 4. De Organisatie behoudt zich het recht om bij een sponsorbedrag van minder dan 5750* euro op 1 februari 2017 de deelname te ontzeggen; 5. De Organisatie behoudt zich ook tussentijds het recht om bij tegenvallende sponsoropbrengsten van de Deelnemer, deelname te ontzeggen; 6. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan de Run for KiKa Marathon Tokyo, is teruggave van het inschrijfgeld en eventueel ander gemaakte kosten, niet mogelijk. Neem over eventuele teruggave van het sponsorgeld contact op met de Organisatie. 7. Als het evenement onverhoopt door overmacht (zie punt 7.6) moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers waaronder het inschrijfgeld en sponsorgeld. Artikel 5 Het arrangement 1. Het reisarrangement wordt geboekt bij de reisorganisatie ATPI. Dit pakket omvat het volgende: Retourvlucht per directe lijndienst van Amsterdam naar Tokyo in de economy class. Vertrek woensdag 22 februari 2017, retour dinsdag 28 februari Vijf hotelovernachtingen in een 3 of 4 sterren hotel op basis van een gedeelde tweepersoonskamer exclusief ontbijt Loperspakket (incl. startbewijs) voor de Tokyo Marathon Afwijkende wensen m.b.t. het arrangement worden direct afgesloten met de reisorganisatie ATPI en indien hier meerkosten uit voortvloeien, rechtstreeks met ATPI afgerekend. 3. Deelnemers sluiten een aparte reisovereenkomst af met ATPI. Prijzen zijn onder 2

3 voorbehoud van tussentijdse tariefs /en of koerswijzigingen. Deze kunnen worden doorberekend. 4. Op het Run for KiKa Marathon reisarrangement Tokyo gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door de reisorganisatie ATPI: Bij annuleren van 21 juni 15 september 2016: 250 euro per persoon Bij annuleren van 15 september januari 2017: 60% van de totale reissom Bij annuleren vanaf 1 januari 2017: 100% van de totale reissom De kosten voor startbewijs van 145 euro geldt ongeacht datum annulering een 100% annuleringsfee. Indien een afwijkende heen en/of terugvlucht wordt geboekt, kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. Afwijken op heenreis is niet mogelijk. De kosten voor het arrangement gaan van start na aanmelding voor de Run for KiKa Marathon Tokyo. Artikel 6 Verzekering 1. De Organisatie heeft een ongevallendekking afgesloten voor alle deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het evenement en niet er voor of er na. 2. Deelnemers dienen alle andere aanvullende verzekeringen, die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit Evenement, zoals aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering met werelddekking af te sluiten. Daarnaast wordt het ten zeerste aanbevolen een annuleringsverzekering met sportblessure clausule af te sluiten (b.v. Mondial Assistance via ATPI) welke ook uitkeert bij sportblessures. 3. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten, komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement veel risico s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep. 2. Deelnemers zijn zich bewust van de risico s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers. 3. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 4. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. 5. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen; b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet 3

4 naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen; c. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen; d. (gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement; e. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement; f. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat; g. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer. 6. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. Artikel 8 De Marathon 1. De Tokyo Marathon vindt plaats op 26 februari Tijdens de marathon dient men zich te houden aan de regels van de Tokyo Marathon. Informatie over de reglementen tijdens de marathon is te vinden op de website van de Tokyo Marathon. ( 3. Bij aanmelding bij ATPI ondertekenen deelnemers de regels en aansprakelijkheid van de Tokyo Marathon. Artikel 9 Training 1. Training voor de marathon is op eigen verantwoordelijkheid. Run for KiKa Marathon Tokyo is op geen enkele manier aansprakelijk voor blessures of calamiteiten tijdens individuele en groepstrainingen. 2. Tijdens de voorbereidingen zullen door de Organisatie een aantal trainingslopen worden georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid tot advies/support van onze trainers. Deelname hieraan geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Artikel 10 Informatievoorziening 1. Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e mails, post en telefonisch contact. 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e mailadres en telefoonnummer, lezen van de nieuwsbrieven, 4

5 aanwezig zijn bij bijeenkomsten, enz.). Artikel 11 Huisstijl en beeldmateriaal 1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst etc.) van Run for KiKa Marathon gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Neem bij twijfel contact op met de Organisatie. 2. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de Organisatie producten onder de naam van KiKa of Run for KiKa Marathon te verkopen. Artikel 12 Privacy 1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor van Run for KiKa Marathon of andere, door The Event Foundation georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen. 2. Deze opnames gebruikt de Organisatie de jaren daaropvolgend om Run for KiKa Marathon te promoten. Mocht een deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vόόr aanvang van het evenement aan te geven. Artikel 13 Toepasselijk recht 1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het Evenement wordt gehouden. Artikel 14 Niet voorzien 1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie van Run for KiKa Marathon. Akkoord De Deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Door acceptatie van dit reglement middels het aanvinken van de reglement alinea op het online inschrijfformulier verklaart de Deelnemer aan de Run for KiKa Marathon 2017 Tokyo akkoord te gaan met de inhoud van dit geldend reglement en zich aan de gestelde eisen/voorwaarden te houden. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier. 5

6 Run for KiKa Marathon Madrid 2017 Artikel 1 Definities 1. Organisatie : Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy BV, in opdracht van The Event Foundation en ten behoeve van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 2. Evenement : Run for KiKa Marathon Madrid. Run for KiKa Marathon Madrid is een 4 daags evenement van vrijdag 21 april t/m maandag 24 april 2017, waarbij op zondag 23 april de Rock 'n' Roll Madrid Marathon plaatsvindt. Het evenement is geen wedstrijd, maar een fondsenwervend evenement. Op deze dag kan zowel de hele als de halve marathon worden gerend. 3. Deelnemer : Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het evenement. 4. Startbedrag : Het minimum bedrag dat een deelnemer bij elkaar dient te verzamelen aan sponsorgeld om deel te kunnen nemen aan het evenement. Artikel 2 Algemeen 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de organisatie als directe of indirecte partij betrokken is. 2. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 4. Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. Artikel 3 Deelname en inschrijving 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald. 2. Inschrijven kan alleen via 3. Minimumleeftijd voor deelname bij aanvang van de marathon is 18 jaar; 4. Deelname aan de Run for KiKa Marathon Madrid is alleen mogelijk indien de Deelnemer na inschrijving een eerste inleg van het sponsorgeld van 500 euro heeft voldaan; 5. Inschrijven is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na overleg en goedkeuring van de Organisatie; 6. De Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen; 7. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het Evenement; In geval van twijfel adviseert de organisatie dat de Deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een 6

7 deskundige trainer. 8. Deelnemers van de Run for KiKa Marathon Madrid doen op vrijwillige basis mee en zijn zich bewust van de risico s van het lopen van een marathon/halve marathon. 9. De Organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of eigendom van deelnemers tijdens het arrangement; 10. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. De deelnemer realiseert zich, dat vanwege het uitdagend karakter van het evenement zware eisen aan zijn/haar fysieke en psychische conditie worden gesteld. De Organisatie adviseert de deelnemer een voorafgaande Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren; bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen; Artikel 4 Algemene voorwaarden 1. Iedere Deelnemer zamelt minimaal drieduizenzevenhondervijftig (3750) euro in. Van dit bedrag wordt het reisarrangement en startbewijs voor de marathon aan de reisorganisatie ATPI betaald (730) euro voor de hele marathon. Voor de halve marathon is dit (690) euro. Het restant van het bedrag komt ten goede van Stichting Kinderen Kankervrij. Let op bedragen zijn onder voorbehoud. Bedragen zijn pas bekend medio Het deelnemersarrangement wordt door Emolife Events & Consultancy uit de sponsoropbrengsten van de deelnemers aan ATPI betaald. Indien een Deelnemer voor vertrek moet afzien van deelname, dan gelden voor de reis de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door ATPI. Indien de sponsoropbrengsten van de deelnemer op moment van annulering niet voldoende zijn om de kosten te dekken, dan is de deelnemer aansprakelijk voor deze kosten. 3. Mocht de deelnemer op enigerlei moment het idee hebben niet het gewenste sponsorbedrag bedrag bij elkaar te kunnen krijgen, dan neemt hij/zij contact op met de Organisatie om de opties te bespreken; 4. De Organisatie behoudt zich het recht om bij een sponsorbedrag van minder dan 3750 euro op 1 april 2017 de deelname te ontzeggen; 5. De Organisatie behoudt zich ook tussentijds het recht om bij tegenvallende sponsoropbrengsten van de deelnemer, deelname te ontzeggen; 6. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan de Run for KiKa Marathon Madrid, is teruggave van het inschrijfgeld en eventueel ander gemaakte kosten, niet mogelijk. Neem over eventuele teruggave van het sponsorgeld contact op met de Organisatie. 7. Als het evenement onverhoopt door overmacht (zie punt 7.6) moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers waaronder het inschrijfgeld en sponsorgeld. Artikel 5 Het arrangement 1. Het reisarrangement wordt geboekt bij de reisorganisatie ATPI. Dit pakket omvat het volgende: Retourvlucht per directe lijndienst van Amsterdam naar Madrid in de economy class. Vertrek vrijdag 21 april 2017, retour maandag 24 april Drie hotelovernachtingen in een 3 of 4 sterren hotel op basis van een gedeelde tweepersoonskamer inclusief ontbijt Loperspakket (incl. startbewijs) voor de Rock 'n' Roll Madrid Marathon t.w.v. 730 euro voor de hele marathon. Voor de halve marathon is dit 690 euro. Afwijkende wensen m.b.t. het arrangement worden direct afgesloten met de reisorganisatie ATPI en indien hier meerkosten uit voortvloeien, rechtstreeks met ATPI 7

8 afgerekend. 2. Deelnemers sluiten een aparte reisovereenkomst af met ATPI. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse tariefs /en of koerswijzigingen. Deze kunnen worden doorberekend. 3. Op het Run for KiKa Marathon reisarrangement Madrid gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door de reisorganisatie ATPI: Bij annuleren tot 15 november 2017 : 40% van de totale reissom Bij annuleren van 15 november tot 15 februari 2017: 60% van de totale reissom Bij annuleren van 15 februari tot 15 maart 2017: Bij annuleren vanaf 15 maart 2017: 85% van de totale reissom 100% van de totale reissom De kosten voor startbewijs van euro geldt ongeacht datum annulering een 100% annuleringsfee. *Indien een afwijkende heen en/of terugvlucht wordt geboekt, kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. De kosten voor het arrangement gaan van start na aanmelding voor de Run for KiKa Marathon Madrid. Artikel 6 Verzekering 1. De Organisatie heeft een ongevallendekking afgesloten voor alle deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het evenement en niet er voor of er na. 2. Deelnemers dienen alle andere aanvullende verzekeringen, die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit Evenement, zoals aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering met werelddekking af te sluiten. Daarnaast wordt het ten zeerste aanbevolen een annuleringsverzekering met sportblessure clausule af te sluiten (b.v. Mondial Assistance via ATPI) welke ook uitkeert bij sportblessures. 3. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten, komt dit voor hun eigen risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement veel risico s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep. 2. Deelnemers zijn zich bewust van de risico s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers. 3. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 4. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. 5. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: 8

9 a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen; b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen; c. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen; d. (gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement; e. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement; f. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat; g. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer. 6. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. Artikel 8 De Marathon 1. De Rock 'n' Roll Madrid Marathon vindt plaats op 23 april Tijdens de Rock 'n' Roll Madrid Marathon dient men zich te houden aan de regels van de Rock 'n' Roll Madrid Marathon informatie over de reglementen tijdens de marathon is te vinden op de website. ( www. runrocknroll.com/madrid/en/) 3. Bij aanmelding bij ATPI ondertekenen deelnemers de regels en aansprakelijkheid van de Rock 'n' Roll Madrid Marathon. Artikel 9 Training 1. Training voor de marathon is op eigen verantwoordelijkheid. Run for KiKa Marathon is op geen enkele manier aansprakelijk voor blessures of calamiteiten tijdens individuele en groepstrainingen. 2. Tijdens de voorbereidingen zullen door de organisatie een aantal trainingslopen worden georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid tot advies/support van onze trainers. Deelname hieraan geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 9

10 Artikel 10 Informatievoorziening 1. Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e mails, post en telefonisch contact. 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e mailadres en telefoonnummer, lezen van de nieuwsbrieven, aanwezig zijn bij bijeenkomsten, enz.). Artikel 11 Huisstijl en beeldmateriaal 1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst etc.) van Run for KiKa Marathon gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Neem bij twijfel contact op met de Organisatie. 2. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de Organisatie producten onder de naam van KiKa of Run for KiKa Marathon te verkopen. Artikel 12 Privacy 1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor van Run for KiKa Marathon of andere, door The Event Foundation georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen. 2. Deze opnames gebruikt de organisatie de jaren daaropvolgend om Run for KiKa Marathon te promoten. Mocht een deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vόόr aanvang vanhet evenement aan te geven. Artikel 13 Toepasselijk recht 1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het Evenement wordt gehouden. Artikel 14 Niet voorzien 1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie van Run for KiKa Marathon. Akkoord De Deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Door acceptatie van dit reglement middels het aanvinken van de reglement alinea op het online inschrijfformulier verklaart de Deelnemer aan de Run for KiKa Marathon 2017 akkoord te gaan met de inhoud van dit geldend reglement en zich aan de gestelde eisen/voorwaarden te houden. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier. 10

11 Run for KiKa Marathon Berlijn 2017 Artikel 1 Definities 1. Organisatie : Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy BV, in opdracht van The Event Foundation en ten behoeve van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 2. Evenement : Run for KiKa Marathon Berlijn. Run for KiKa Marathon Berlijn is een 4 daags evenement van vrijdag 22 september t/m maandag 25 september 2017, waarbij op zondag 24 september de Berlijn Marathon plaatsvindt. Het evenement is geen wedstrijd, maar een fondsenwervend evenement. 3. Deelnemer : Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het evenement. 4. Startbedrag : Het minimum bedrag dat een deelnemer bij elkaar dient te verzamelen aan sponsorgeld om deel te kunnen nemen aan het evenement. Artikel 2 Algemeen 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de organisatie als directe of indirecte partij betrokken is. 2. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 4. Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. Artikel 3 Deelname en inschrijving 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald. 2. Inschrijven kan alleen via 3. Minimumleeftijd voor deelname bij aanvang van de marathon is 18 jaar; 4. Deelname aan de Run for KiKa Marathon Berlijn is alleen mogelijk indien de Deelnemer na inschrijving een eerste inleg van het sponsorgeld van 500 euro heeft voldaan; 5. Inschrijven is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na overleg en goedkeuring van de Organisatie; 6. De deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen; 7. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het Evenement; In geval van twijfel adviseert de organisatie dat de Deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een 11

12 deskundige trainer. 8. Deelnemers van de Run for KiKa Marathon Berlijn doen op vrijwillige basis mee en zijn zich bewust van de risico s van het lopen van een marathon. 9. De Organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of eigendom van deelnemers tijdens het arrangement; 10. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de Organisatie. De deelnemer realiseert zich, dat vanwege het uitdagend karakter van het evenement zware eisen aan zijn/haar fysieke en psychische conditie worden gesteld. De Organisatie adviseert de deelnemer een voorafgaande Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren; bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen; Artikel 4 Algemene voorwaarden 1. Iedere Deelnemer zamelt minimaal vierduizendtweehonderdvijftig (4250) euro in. Van dit bedrag wordt het reisarrangement en startbewijs voor de marathon aan de reisorganisatie ATPI betaald (794) euro. Het restant van het bedrag komt ten goede van Stichting Kinderen Kankervrij. Let op bedragen zijn onder voorbehoud. 2. Het deelnemersarrangement wordt door Emolife Events & Consultancy uit de sponsoropbrengsten van de deelnemers aan ATPI betaald. Indien een Deelnemer voor vertrek moet afzien van deelname, dan gelden voor de reis de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door ATPI. Indien de sponsoropbrengsten van de Deelnemer op moment van annulering niet voldoende zijn om de kosten te dekken, dan is de Deelnemer aansprakelijk voor deze kosten. 3. Mocht de Deelnemer op enigerlei moment het idee hebben niet het gewenste sponsorbedrag bedrag bij elkaar te kunnen krijgen, dan neemt hij/zij contact op met de Organisatie om de opties te bespreken; 4. De Organisatie behoudt zich het recht om bij een sponsorbedrag van minder dan 4250* euro op 1 september 2017 de deelname te ontzeggen; 5. De Organisatie behoudt zich ook tussentijds het recht om bij tegenvallende sponsoropbrengsten van de Deelnemer, deelname te ontzeggen; 6. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan de Run for KiKa Marathon Berlijn, is teruggave van het inschrijfgeld en eventueel ander gemaakte kosten, niet mogelijk. Neem over eventuele teruggave van het sponsorgeld contact op met de Organisatie. 7. Als het evenement onverhoopt door overmacht (zie punt 7.6) moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers waaronder het inschrijfgeld en sponsorgeld. Artikel 5 Het arrangement 1. Het reisarrangement wordt geboekt bij de reisorganisatie ATPI. Dit pakket omvat het volgende: Retourvlucht per directe lijndienst van Amsterdam naar Berlijn in de economy class. Vertrek vrijdag 22 september 2017, retour maandag 25 september Drie hotelovernachtingen in een 3 of 4 sterren hotel op basis van een gedeelde tweepersoonskamer inclusief ontbijt Loperspakket (incl. startbewijs) voor de Berlijn Marathon t.w.v. 794 euro. Afwijkende wensen m.b.t. het arrangement worden direct afgesloten met de reisorganisatie ATPI en indien hier meerkosten uit voortvloeien, rechtstreeks met ATPI afgerekend. 2. Deelnemers sluiten een aparte reisovereenkomst af met ATPI. Prijzen zijn onder 12

13 voorbehoud van tussentijdse tariefs /en of koerswijzigingen. Deze kunnen worden doorberekend. 3. Op het Run for KiKa Marathon reisarrangement Berlijn* gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door de reisorganisatie ATPI: Bij annuleren tot 1 april 2017 : 40% van de totale reissom Bij annuleren van 1 april tot 1 juni 2017: 60% van de totale reissom Bij annuleren van 1 juni tot 1 augustus 2017: Bij annuleren vanaf 1 augustus 2017: 85% van de totale reissom 100% van de totale reissom De kosten voor startbewijs van 130 euro geldt ongeacht datum annulering een 100% annuleringsfee. Indien een afwijkende heen en/of terugvlucht wordt geboekt, kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. De kosten voor het arrangement gaan van start na aanmelding voor de Run for KiKa Marathon Berlijn. Artikel 6 Verzekering 1. De Organisatie heeft een ongevallendekking afgesloten voor alle deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het evenement en niet er voor of er na. 2. Deelnemers dienen alle andere aanvullende verzekeringen, die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit Evenement, zoals aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering met werelddekking af te sluiten. Daarnaast wordt het ten zeerste aanbevolen een annuleringsverzekering met sportblessure clausule af te sluiten (b.v. Mondial Assistance via ATPI) welke ook uitkeert bij sportblessures. 3. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten, komt dit voor hun eigen risico, de Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement veel risico s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep. 2. Deelnemers zijn zich bewust van de risico s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers. 3. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 4. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. 5. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, 13

14 huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen; b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen; c. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen; d. (gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement; e. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement; f. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat; g. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer. 6. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. Artikel 8 De Marathon 1. De BMW Berlin Marathon vindt plaats op 24 september Tijdens de marathon dient men zich te houden aan de regels van de BMW Berlin Marathon. Informatie over de regelmenten tijdens de marathon is te vinden op de website van de BMW Berlin Marathon. ( www. bmw berlin marathon.com) 3. Bij aanmelding bij ATPI ondertekenen deelnemers de regels en aansprakelijkheid van de Berlijn Marathon. Artikel 9 Training 1. Training voor de marathon is op eigen verantwoordelijkheid. Run for KiKa Marathon Berlijn is op geen enkele manier aansprakelijk voor blessures of calamiteiten tijdens individuele en groepstrainingen. 2. Tijdens de voorbereidingen zullen door de Organisatie een aantal trainingslopen worden georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid tot advies/support van onze trainers. Deelname hieraan geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. Artikel 10 Informatievoorziening 14

15 1. Alle Deelnemers worden van informatie voorzien door middel van e mails, post en telefonisch contact. 2. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het ontvangen van deze informatie (het gebruik van het juiste e mailadres en telefoonnummer, lezen van de nieuwsbrieven, aanwezig zijn bij bijeenkomsten, enz.). Artikel 11 Huisstijl en beeldmateriaal 1. Deelnemers mogen de huisstijl (logo, advertenties, basistekst etc.) van Run for KiKa Marathon gebruiken voor promotie en sponsorwerving. Het is niet toegestaan de huisstijl te gebruiken voor andere doeleinden dan sponsorwerving, noch aanpassingen en veranderingen aan te brengen. Neem bij twijfel contact op met de Organisatie. 2. Het is niet toegestaan om zonder overleg met de Organisatie producten onder de naam van KiKa of Run for KiKa Marathon te verkopen. Artikel 12 Privacy 1. Deelnemers gaan akkoord met eventueel gebruik van zijn beeltenis in drukwerk, op internet, foto, film, video e.d. voor van Run for KiKa Marathon of andere, door The Event Foundation georganiseerde Evenementen zonder daarvoor vergoeding te claimen. 2. Deze opnames gebruikt de Organisatie de jaren daaropvolgend om Run for KiKa Marathon te promoten. Mocht een deelnemer hier bezwaar tegen hebben, dan dient hij of zij dit vόόr aanvang van het evenement aan te geven. Artikel 13 Toepasselijk recht 1. Op de verhouding tussen de Deelnemers en de Organisatie is alleen Nederlands recht van toepassing. 2. Geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in Nederland, ongeacht waar het Evenement wordt gehouden. Artikel 14 Niet voorzien 1. In gevallen waar dit reglement niet in voorziet, beslist de Organisatie van Run for KiKa Marathon. Akkoord De Deelnemer erkent kennis te hebben genomen van dit reglement en het volledig te hebben aanvaard. Door acceptatie van dit reglement middels het aanvinken van de reglement alinea op het online inschrijfformulier verklaart de Deelnemer aan de Run for KiKa Marathon 2017 akkoord te gaan met de inhoud van dit geldend reglement en zich aan de gestelde eisen/voorwaarden te houden. Het akkoord wordt bevestigd door online verzending van het inschrijfformulier. 15

16 Run for KiKa Marathon Chicago 2017 Artikel 1 Definities 1. Organisatie : Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy BV, in opdracht van The Event Foundation en ten behoeve van Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa). 2. Evenement : Run for KiKa Marathon Chicago. Run for KiKa Marathon Chicago is een 5 daags evenement van donderdag 5 oktober t/m dinsdag ochtend 10 oktober 2017, waarbij op zondag 8 oktober de Chicago Marathon plaatsvindt. Het evenement is geen wedstrijd, maar een fondsenwervend evenement. 3. Deelnemer : Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het evenement. 4. Startbedrag : Het minimum bedrag dat een deelnemer bij elkaar dient te verzamelen aan sponsorgeld om deel te kunnen nemen aan het evenement. Artikel 2 Algemeen 1. De voorwaarden zoals omschreven in dit reglement zijn van toepassing op deelname aan alle (al dan niet middels een tussenpersoon tot stand gekomen) evenementen waarbij de organisatie als directe of indirecte partij betrokken is. 2. Door middel van de inschrijving verklaart de Deelnemer zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van dit reglement. 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover de Organisatie zich daartoe uitdrukkelijk schriftelijk akkoord heeft verklaard. 4. Uitdrukkelijk worden door derden toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. Artikel 3 Deelname en inschrijving 1. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die in dit reglement zijn bepaald. 2. Inschrijven kan alleen via 3. Minimumleeftijd voor deelname bij aanvang van de marathon is 18 jaar; 4. Deelname aan de Run for KiKa Marathon Chicago is alleen mogelijk indien de deelnemer na inschrijving een eerste inleg van het sponsorgeld van 500 euro heeft voldaan; 5. Inschrijven is persoonsgebonden en niet overdraagbaar, tenzij na overleg en goedkeuring van de Organisatie; 6. De Deelnemer verklaart dat hij voldoende gezond is om aan het Evenement deel te nemen; 7. Deelnemers dragen zelf zorg voor een adequate voorbereiding en toereikende lichamelijke conditie om deel te nemen aan het Evenement; In geval van twijfel adviseert de 16

17 organisatie dat de Deelnemer zich bij de voorbereiding laat begeleiden door een deskundige trainer. 8. Deelnemers van de Run for KiKa Marathon Chicago doen op vrijwillige basis mee en zijn zich bewust van de risico s van het lopen van een marathon. 9. De Organisatie is niet aansprakelijk voor letsel aan lichaam of eigendom van deelnemers tijdens het arrangement; 10. De Deelnemer wordt niet medisch gekeurd door de organisatie. De deelnemer realiseert zich, dat vanwege het uitdagend karakter van het evenement zware eisen aan zijn/haar fysieke en psychische conditie worden gesteld. De organisatie adviseert de deelnemer een voorafgaande Sportmedisch Advies (SMA) te laten uitvoeren; bij twijfel met betrekking tot de gezondheid wordt afgeraden om mee te doen; Artikel 4 Algemene voorwaarden 1. Iedere Deelnemer zamelt minimaal vijfduizendzevenhondervijftig (5750) euro in. Van dit bedrag wordt het reisarrangement en startbewijs voor de marathon aan de reisorganisatie ATP betaald (2380) euro. Het restant van het bedrag komt ten goede van Stichting Kinderen Kankervrij. Let op bedragen zijn onder voorbehoud. Bedragen zijn pas eind 2016 bekend. 2. Het deelnemersarrangement wordt door Emolife Events & Consultancy uit de sponsoropbrengsten van de deelnemers aan ATPI betaald. Indien een Deelnemer voor vertrek moet afzien van deelname, dan gelden voor de reis de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door ATPI. Indien de sponsoropbrengsten van de Deelnemer op moment van annulering niet voldoende zijn om de kosten te dekken, dan is de Deelnemer aansprakelijk voor deze kosten. 3. Mocht de Deelnemer op enigerlei moment het idee hebben niet het gewenste sponsorbedrag bedrag bij elkaar te kunnen krijgen, dan neemt hij/zij contact op met de Organisatie om de opties te bespreken; 4. De Organisatie behoudt zich het recht om bij een sponsorbedrag van minder dan 5750* euro op 1 oktober 2017 de deelname te ontzeggen; 5. De organisatie behoudt zich ook tussentijds het recht om bij tegenvallende sponsoropbrengsten van de Deelnemer, deelname te ontzeggen; 6. Indien een Deelnemer om welke reden dan ook beslist om niet meer deel te nemen aan de Run for KiKa Marathon, is teruggave van het inschrijfgeld en eventueel ander gemaakte kosten, niet mogelijk. Neem over eventuele teruggave van het sponsorgeld contact op met de Organisatie. 7. Als het evenement onverhoopt door overmacht (zie punt 7.6) moet worden afgelast, is de Organisatie niet verantwoordelijk voor gemaakte kosten van de Deelnemers waaronder het inschrijfgeld en sponsorgeld. Artikel 5 Het arrangement 1. Het reisarrangement wordt geboekt bij de reisorganisatie ATPI. ATPI is één van de Official International Travel Partners van de Chicago Marathon, die buiten Amerika gemachtigd is om een Marathon Package (inclusief startbewijs) aan te bieden. Dit pakket omvat het volgende: Retourvlucht per directe lijndienst van Amsterdam naar Chicago in de economy class. Vertrek donderdag 5 oktober 2017, retour dinsdag 10 oktober Vier hotelovernachtingen in een 3 of 4 sterren hotel op basis van een gedeelde tweepersoonskamer exclusief ontbijt Lokale transfers luchthaven hotel v.v. per airconditioned touringcar 17

18 Loperspakket (incl. startbewijs) voor de Chicago Marathon t.w.v euro, startbewijs= 505 euro. Afwijkende wensen m.b.t. het arrangement worden direct afgesloten met de reisorganisatie ATPI en indien hier meerkosten uit voortvloeien, rechtstreeks met ATPI afgerekend. 2. Deelnemers sluiten een aparte reisovereenkomst af met ATPI. Prijzen zijn onder voorbehoud van tussentijdse tariefs /en of koerswijzigingen. Deze kunnen worden doorberekend. 3. Op het Run for KiKa Marathon reisarrangement* gelden de annuleringsvoorwaarden zoals vastgelegd door de reisorganisatie ATPI: Bij annuleren tot 1 juni 2017 : 40% van de totale reissom Bij annuleren van 1 juni tot 1 augustus 2017 : Bij annuleren van 1 augustus tot 1 oktober 2017 : Bij annuleren vanaf 1 oktober 2017 : 60% van de totale reissom 85% van de totale reissom 100% van de totale reissom De kosten voor startbewijs van 505 euro geldt ongeacht datum annulering een 100% annuleringsfee. *Indien een afwijkende heen en/of terugvlucht wordt geboekt, kunnen afwijkende annuleringsvoorwaarden gelden. De kosten voor het arrangement gaan van start na aanmelding voor de Run for KiKa Marathon Chicago. Artikel 6 Verzekering 1. De Organisatie heeft een ongevallendekking afgesloten voor alle deelnemers. Deze dekking is uitsluitend van kracht gedurende het evenement en niet er voor of er na. 2. Deelnemers dienen alle andere aanvullende verzekeringen, die adequate dekking biedt ter zake de deelname aan dit Evenement, zoals aansprakelijkheidsverzekering en reisverzekering met werelddekking af te sluiten. Daarnaast wordt het ten zeerste aanbevolen een annuleringsverzekering met sportblessure clausule af te sluiten (b.v. Mondial Assistance via ATP) welke ook uitkeert bij sportblessures. 3. Indien Deelnemers verzuimen een adequate verzekering af te sluiten, komt dit voor hun eigen risico. De Organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld. Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring Organisatie 1. Deelnemers zijn zich ervan bewust dat deelname aan dit Evenement veel risico s en gevaren met zich kan meebrengen. Dit zijn, maar niet beperkt tot: lichamelijke verwondingen zoals maar niet beperkt tot letsel aan gezicht, lichaam en ledematen, geestelijk letsel, blijvende handicaps, of het niet (geheel) uit kunnen blijven oefenen van een beroep. 2. Deelnemers zijn zich bewust van de risico s en gevaren wegens nalatigheid, onachtzaamheid of onervarenheid van andere Deelnemers. 3. Deelname geschiedt geheel voor eigen rekening en risico. 4. De Organisatie is slechts aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade als die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering 18

19 wordt gedekt. 5. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, hulpverleners, huurders/pachters van delen van de route en de door deze derden ingeschakelde personen; schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Deelnemer van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, de spelregels, veiligheid en fatsoen; schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Deelnemer toebehorende en naar het Evenement meegebrachte goederen; (gevolg)schade ten gevolge van wijzigingen in de start en finishtijden van het Evenement; schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere Deelnemers van het Evenement; schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder dan wel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat; gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde een Deelnemer. 6. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door een Deelnemer geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Deelnemer reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op de route, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden dan wel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. Artikel 8 De Marathon 1. DeChicago Marathon vindt plaats op 4 november Informatie over de reglementen tijdens de marathon is te vinden op de website van de Chicago Marathon ( 3. Bij aanmelding bij ATPI ondertekenen deelnemers een zogeheten WAIVER formulier inzake de regels en aansprakelijkheid van de Chicago Marathon. Artikel 9 Training 1. Training voor de marathon is op eigen verantwoordelijkheid. Run for KiKa Marathon Chicago is op geen enkele manier aansprakelijk voor blessures of calamiteiten tijdens individuele en groepstrainingen. 2. Tijdens de voorbereidingen zullen door de organisatie een aantal trainingslopen worden georganiseerd. Daarnaast is er de mogelijkheid tot advies/support van onze trainers. 19

Run for KiKa Marathon Deelnemersreglement Tokyo, Madrid, Berlijn, Chicago, New York 2017

Run for KiKa Marathon Deelnemersreglement Tokyo, Madrid, Berlijn, Chicago, New York 2017 Run for KiKa Marathon Deelnemersreglement Tokyo, Madrid, Berlijn, Chicago, New York 2017 Run for KiKa Marathon Tokyo 2017 Artikel 1 Definities 1. Organisatie : Het evenement wordt georganiseerd door Emolife

Nadere informatie

Deelnemersreglement Run for KiKa Marathon 2016/2017

Deelnemersreglement Run for KiKa Marathon 2016/2017 Deelnemersreglement Run for KiKa Marathon 2016/2017 Run for KiKa Marathon New York 2016 Artikel 1 Definities 1. Organisatie : Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy BV, in

Nadere informatie

Deelnemersreglement dance4life New York Marathon 2017

Deelnemersreglement dance4life New York Marathon 2017 Deelnemersreglement dance4life New York Marathon 2017 Artikel 1 Definities 1. Organisatie: Stichting dance4life 2. Evenement: TCS New York City Marathon op zondag 5 november 2017 3. Arrangement: dance4life

Nadere informatie

Deelnemersreglement Run for Rights 2015

Deelnemersreglement Run for Rights 2015 Inhoudsopgave New York Marathon pag. 1-5 Dam tot Damloop pag. 6-9 Artikel 1 Definities 1. Organisatie: Amnesty International. Run for Rights is een merk van Amnesty International. 2. Evenement: TCS New

Nadere informatie

Begeleiders reglement Duchenne Heroes 2017

Begeleiders reglement Duchenne Heroes 2017 Begeleiders reglement Duchenne Heroes 2017 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events & Consultancy BV, in opdracht van Stichting The Event Foundation en ten behoeve

Nadere informatie

Deelnemersreglement Schaats voor KiKa 2016

Deelnemersreglement Schaats voor KiKa 2016 Deelnemersreglement Schaats voor KiKa 2016 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy BV, in opdracht van stichting The Event Foundation en ten behoeve

Nadere informatie

Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement.

Dit is iedere persoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit voor zijn deelname aan het Evenement. Deelnemersreglement Run for KiKa Estafette 2017 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy, in opdracht van The Event Foundation ten behoeve van Stichting

Nadere informatie

Reglement Africa Classic 2017

Reglement Africa Classic 2017 Reglement Africa Classic 2017 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events & Consultancy BV, in opdracht van The Event Foundation en ten behoeve van Amref Flying Doctors.

Nadere informatie

Reglement Deelnemers Giro di KiKa 2017

Reglement Deelnemers Giro di KiKa 2017 Definities Reglement Deelnemers Giro di KiKa 2017 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events en Consultancy BV, in opdracht van Stichting The Event Foundation en ten behoeve

Nadere informatie

Reglement Deelnemers Run for KiKa 2016

Reglement Deelnemers Run for KiKa 2016 Reglement Deelnemers Run for KiKa 2016 1. Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events, in opdracht van The Event Foundation en ten behoeve van Stichting Kinderen Kankervrij.

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DEELNAME -- BUSINESS CHALLENGE 2017

REGLEMENT VAN DEELNAME -- BUSINESS CHALLENGE 2017 REGLEMENT VAN DEELNAME -- BUSINESS CHALLENGE 2017 Artikel 1: Definities In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Organisatie: het statutair bestuur van Business Challenge Almere B.V. 2. Evenement: Business

Nadere informatie

Deelnemersreglement Run for KiKa 2015

Deelnemersreglement Run for KiKa 2015 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events, in opdracht van The Event Foundation en ten behoeve van Stichting Kinderen Kankervrij. 2. Evenement: Run for KiKa is geen

Nadere informatie

Reglement Polar Rally 2014

Reglement Polar Rally 2014 Reglement Polar Rally 2014 POLAR RALLY REGLEMENT 1 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Campaigning Group B.V., ten behoeve van de Ciske de Rat Foundation. 2. Evenement:

Nadere informatie

Deelnemersreglement Media Markt Tour 2017 Pagina 1

Deelnemersreglement Media Markt Tour 2017 Pagina 1 Deelnemersreglement Media Markt Tour 2017 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife in opdracht van The Event Foundation voor Media Markt - Saturn Holding Nederland B.V.

Nadere informatie

Deelnemers reglement Duchenne Heroes 2016

Deelnemers reglement Duchenne Heroes 2016 Deelnemers reglement Duchenne Heroes 2016 Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife Events & Consultancy BV, in opdracht van Stichting The Event Foundation en ten behoeve

Nadere informatie

Deelnemersreglement Tour for Life

Deelnemersreglement Tour for Life Deelnemersreglement Tour for Life Definities 1. Organisatie: Het evenement wordt georganiseerd door Emolife in opdracht van The Event Foundation, ten voordele van de Daniel den Hoed Stichting. 2. Evenement:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN. Artikel 1 Definities

ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN. Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN STICHTING SAIL GIETHOORN Artikel 1 Definities a. De Organisatie: de te Giethoorn gevestigde Stichting Sail Giethoorn, of elke andere direct of indirect aan deze stichting gelieerde

Nadere informatie

Een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woord.

Een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling, muziek(uitvoering) en/of andere manifestatie in de ruimste zin des woord. Algemene bezoekersvoorwaarden. V1.4 Definities. A. De Organisatie: De Bennekom gevestigde Cars4Charity, handelsnaam Japtuning v.o.f., of elke andere direct of indirect aan deze vennootschappen gelieerde

Nadere informatie

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname

Voorwaarden voor deelname Voorwaarden voor deelname African Hockey Experience (AHX) 10 t/m 20 juli 2015 De Kadish Foundation KvK nummer: 55110134 De Ruijterkade 139 IBAN: NL06 ABNA 0591384620 1011 AC Amsterdam E-mail: ahx@kadish.nl

Nadere informatie

Deze Voorwaarden bezoekers events zijn van toepassing bij bezoek aan een Evenement, (mede) georganiseerd door Emerce B.V..

Deze Voorwaarden bezoekers events zijn van toepassing bij bezoek aan een Evenement, (mede) georganiseerd door Emerce B.V.. Deze Voorwaarden bezoekers events zijn van toepassing bij bezoek aan een Evenement, (mede) georganiseerd door Emerce B.V.. Artikel 1 Definities 1. De in deze Voorwaarden bezoek events gebruikte begrippen

Nadere informatie

Nicaragua Volcano Challenge Reglement 2015

Nicaragua Volcano Challenge Reglement 2015 Artikel 1: Algemeen 1. De deelnemers volgen de instructies van de organisatie op en leven het reglement na; 2. De Nicaragua Volcano Challenge is geen wedstrijd, maar een fondsenwervende fietstocht voor;

Nadere informatie

eventing middenbeemster

eventing middenbeemster MIDDENBEEMSTER Trainingsstal Maarse (971758) 12-3-2016-13-3-2016 John Maarse VP0074831 0031299683404 0031622411131 Status: Goedgekeurd inschrijven@eventingmiddenbeemster.nl Datum goedgekeurd: 9-1-2016

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6)

Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 3 juni 2010 (Blad 1 van 6) (Blad 1 van 6) Artikel 1: Definities 1, De organisatie : Stichting Tilburg University Cantus Heuvelring 102 5038 CL Tilburg Nederland 2, De bezoeker : Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

d. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam De Organisatie een evenement organiseert.

d. Opdrachtgever: degene die de opdracht heeft gegeven tot of in wiens naam De Organisatie een evenement organiseert. ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1: DEFINITIES a. De Organisatie: de te Almere gevestigde onderneming EW Event Designing ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENTREEBEWIJZEN EVENEMENTEN GREENHOUSE TALENT NETHERLANDS B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENTREEBEWIJZEN EVENEMENTEN GREENHOUSE TALENT NETHERLANDS B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENTREEBEWIJZEN EVENEMENTEN GREENHOUSE TALENT NETHERLANDS B.V. KvK-nummer 51587793, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel d.d. 21 augustus 2012. Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden ONDERDEEL1. ALGEMENE VOORWAARDEN REIZEN Algemene Voorwaarden Algemene bepalingen MotoX Travel organiseert groepsreizen voor particuliere motorrijders. MotoX Travel is onderdeel van MotoX gevestigd te Amsterdam,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017

ALGEMENE VOORWAARDEN 2017 ALGEMENE VOORWAARDEN 2017 NN CPC LOOP DEN HAAG BUSINESS RUN Artikel 1 Definities; toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a Evenement: een hardloopwedstrijd die onderdeel

Nadere informatie

Marathon Madness Broadway Aktie

Marathon Madness Broadway Aktie Boekingsformulier ING New York City Marathon 2013 Let op! Alle velden van het formulier dienen ingevuld te worden. Tevens is het vereist een kopie van het paspoort van alle reizigers toe te voegen bij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016

ALGEMENE VOORWAARDEN 2016 ALGEMENE VOORWAARDEN 2016 LADIESRUN EINDHOVEN BUSINESS RUNS Artikel 1 Definities; toepasselijkheid 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a Organisator: Golazo Sports SX (KvK 61063835).

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE TAMBOER 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting De Tamboer/Congrescentrum De Tamboer, hierna te noemen De Tamboer. 1.2

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN Leisure Xperience Group Benschopperweg 4 3401 BV IJsselstein The Netherlands www.l-x-g.nl info@l-x-g.nl GlowGolf Amsterdam Prins Hendrikkade 194 1011 TD Amsterdam The Netherlands www.glowgolf.nl/amsterda

Nadere informatie

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V.

PROTASK ACADEMY B.V. PROTASK ACADEMY B.V. Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden gelden bij het aangaan van een verbintenis met PROTASK ACADEMY B.V., tenzij hiervan schriftelijk wordt afgeweken. 1. Cursussen met open inschrijving 1.1 Aanmelding

Nadere informatie

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing

AlgemeneVoorwaarden. Toepassing AlgemeneVoorwaarden Toepassing Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Janne Travel en alle (reis)diensten en (reis)overeenkomsten verleend of gesloten door Janne Travel. Met Reiziger

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden

Algemene bezoekersvoorwaarden Algemene bezoekersvoorwaarden 1. Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Stadsschouwburg & Philharmonie Haarlem (hierna: het Theater ) en een bezoeker

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day

Algemene voorwaarden Stichting One Fine Day Artikel 1: Definities a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Stichting One Fine Day diensten van welke aard ook aan een derde

Nadere informatie

mensen die een directe binding hebben met een deelnemer van Alpe d'huzes. mensen die tijdens de Alpeweek vrijwilliger zijn.

mensen die een directe binding hebben met een deelnemer van Alpe d'huzes. mensen die tijdens de Alpeweek vrijwilliger zijn. Deelnemersreglement Alpe d HuZus 2015 (1) Algemeen De deelnemer verklaart, door middel van deze inschrijving, dat hij akkoord en bekend is met de inhoud van dit reglement. Bij niet naleving van dit reglement

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Ga het Doen

Algemene voorwaarden Ga het Doen Algemene voorwaarden Ga het Doen INSCHRIJVEN VIA INTERNET Als je je aanmeldt voor een training bij GA HET DOEN, ontvang je daarvan een bevestiging per e- mail. Daarin staan de details van je aanmelding

Nadere informatie

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

1.2 De toepasselijkheid van de door de opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Algemene voorwaarden J&S Diensten 1. Algemeen 1.1 Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan, worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk

Nadere informatie

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico.

4.1 Het verblijf van de Bezoeker in het Gebouw is voor zijn/haar eigen rekening en risico. ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN VAN DE BIJ DE VERENIGING VAN SCHOUWBURG- EN CONCERTGEBOUWDIRECTIES en STICHTING KAARTVERKOOP NETWERK NEDERLAND AANGESLOTEN THEATERS EN CONCERTZALEN 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN THEATERHANGAAR 1.0 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant: iedere persoon die de TheaterHangaar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIVE SOUND V.O.F. ORGANISATIE.

ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIVE SOUND V.O.F. ORGANISATIE. ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIVE SOUND V.O.F. ORGANISATIE. Van toepassing op overeenkomsten van Collective Sound v.o.f. met zaal- of clubeigenaren, artiesten of hun rechtsgeldige vertegenwoordigers, impresariaten,

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN DE NIEUWE LIEFDE 1.0 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant: iedere persoon die het gebouw De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XSENSE BV Juni 2014 Gedeponeerd KVK te Utrecht 30229828. Artikel 1 Definities 1.1. Organisatie

Algemene voorwaarden XSENSE BV Juni 2014 Gedeponeerd KVK te Utrecht 30229828. Artikel 1 Definities 1.1. Organisatie Algemene voorwaarden XSENSE BV Juni 2014 Gedeponeerd KVK te Utrecht 30229828 Artikel 1 Definities 1.1. Organisatie XSENSE B.V., statutair gevestigd te De Meern (KVK 30229828), en elke andere direct of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEDSTRIJDREGLEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEDSTRIJDREGLEMENT ALGEMENE VOORWAARDEN EN WEDSTRIJDREGLEMENT A. Algemene voorwaarden Studentenmarathon Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: de hardloopwedstrijd Studentenmarathon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683

Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 Algemene voorwaarden toegangsbewijzen FDOS Live B.V. KVK 57389683 ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID EN DEFINITIES 1.1 Gebruiker van deze algemene voorwaarden is de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

DEELNEMERSCONTRACT DE ONDERGETEKENDEN:

DEELNEMERSCONTRACT DE ONDERGETEKENDEN: DEELNEMERSCONTRACT DE ONDERGETEKENDEN: De vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid Run for Life; A New YorK challenge, gevestigd te (6883 CH) Velp aan de Plevierstraat 12, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken.

b. De deelnemer dient alle benodigde en gevraagde gegevens voor aanvang van de Leadership Experience naar waarheid te verstrekken. 1. Definities A. Social Corporate Development (SCD): SCD maakt onderdeel uit van Stichting ImproveGhana (KvK 34349783). SCD stelt bedrijven in staat om haar professionals deel te laten nemen aan de Leadership

Nadere informatie

FITication is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 63193698

FITication is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 63193698 ALGEMENE VOORWAARDEN FITICATION FITication is gevestigd te Amersfoort en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 63193698 De reguliere Bootcamp lessen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen

Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen Algemene voorwaarden van Kennis Up To Date voor Open cursussen De onderneming A.G. Wennekes tevens handelend onder de naam Kennis Up To Date (hierna: Kennis Up To Date), ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Outdoor Fit.

Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Outdoor Fit. Algemene Voorwaarden Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Outdoor Fit. Artikel 2 U neemt geheel op eigen risico deel aan een training/activiteit. Outdoor

Nadere informatie

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het Evenement;

c. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de deelnemer aan het Evenement; Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: hardloopwedstrijden, wandeltochten, Running Academy en andere onderdelen welke deel uitmaken

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen

Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Algemene Voorwaarden Central Events Vakantiereizen Artikel 1, lid 1 Deze voorwaarden gelden voor alle buitenlandse en meerdaagse binnenlandse vakantiereizen van Central Events zoals gepubliceerd op de

Nadere informatie

Overal waar in dit reglement hij staat, moet hij of zij worden gelezen.

Overal waar in dit reglement hij staat, moet hij of zij worden gelezen. Deelnemersreglement Alpe d HuZes 2015 Alpe d HuZes is geen wedstrijd of toertocht. Het doel is, het beklimmen van de Alpe d Huez met de fiets of (hard)lopend, en daardoor zo veel mogelijk geld in te zamelen

Nadere informatie

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer

BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer BOP Drive is een vennootschap onder firma, welke is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 68247877 ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1 - DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: De vennootschap onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt.

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met De Kracht een overeenkomst aangaat, dan wel daartoe een offerte aanvraagt. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtnemer: Stichting Biezonderwijs, expertisecentrum De Kracht, gevestigd aan De Schans 135, 5011 EN te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 2009

Algemene voorwaarden 2009 Algemene voorwaarden 2009 Reisorganisatie De reisorganisatie is in handen van CROM Events & Communication (hierna te noemen CROM), adres Avda de les Alegries 14, 17310 Lloret de Mar, Spanje. Door het ondertekenen

Nadere informatie

World Scout Jamboree 2019 North America Deelnemersvoorwaarden Jeugddeelnemers

World Scout Jamboree 2019 North America Deelnemersvoorwaarden Jeugddeelnemers World Scout Jamboree 2019 North America Deelnemersvoorwaarden Jeugddeelnemers Inleiding Een World Scout Jamboree (WSJ) is een uniek evenement: een vierjaarlijkse ontmoeting tussen scouts uit de hele wereld.

Nadere informatie

Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden. De Gelderlandfabriek BV

Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden. De Gelderlandfabriek BV Algemene Huur- en annuleringsvoorwaarden De Gelderlandfabriek BV 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 1.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen verhuurder

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie een overeenkomst met betrekking tot deelname aan een training is gesloten. 2. Deelnemer:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden:

Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden: Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden van dienstverlening en uitvoering van werkzaamheden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf

Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Algemene voorwaarden voor de reizen van de Nederlandse Ski Vereniging (NSkiV) Artikel 1. Vooraf Deze voorwaarden zijn van toepassing op de reizen die door de NSkiV worden uitgevoerd. Voordat de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Barends Training

Algemene Voorwaarden Barends Training Algemene Voorwaarden Barends Training Artikel 1 Definities 1.1 Barends Training: Robin Barends, als zelfstandige ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 59652748, alsook personeel dat werkzaam

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden Ondernemerschap Academy B.V. 2. Ondernemerschap Academy

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Totstandkoming overeenkomst 1.1 De aanmelding voor een reis geschiedt met de ontvangst door 2WA van een compleet ingevuld inschrijfformulier via de website van 2WA. 1.2 Na ontvangst van het inschrijfformulier

Nadere informatie

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE

ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE Dr. Oetker Nederland ACTIEVOORWAARDEN DR. OETKER BISTRO FLAMMKUCHEN WINACTIE 2015 ARTIKEL 1 - ALGEMEEN Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de Dr. Oetker Bistro Flammkuchen winactie 2015 (verder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KEES JANSSEN THEATRE PRODUCTIONS B.V. TE APELDOORN

ALGEMENE VOORWAARDEN KEES JANSSEN THEATRE PRODUCTIONS B.V. TE APELDOORN ALGEMENE VOORWAARDEN KEES JANSSEN THEATRE PRODUCTIONS B.V. TE APELDOORN Artikel 1 Algemeen 1.1 De navolgende begrippen in deze algemene voorwaarden hebben de navolgende betekenissen: - Bezoeker/Klant:

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bij Daan Events

Algemene voorwaarden Bij Daan Events Algemene voorwaarden Bij Daan Events Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Evenement: alle programma s en evenementen, in de ruimste zin des woords, welke door Bij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen.

Algemene voorwaarden De Ruyter Training & Consultancy B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. ALGEMENE VOORWAARDEN van De Ruyter Training & Consultancy B.V. gevestigd te Vlissingen. 1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op: - alle offertes, eventueel gezamenlijk

Nadere informatie

Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn

Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn Algemene bezoekersvoorwaarden voor Theater Het Pakhuis van Stichting Hiaat te Hoorn 1.0 Algemeen 1.1 Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden worden gehanteerd door Stichting Hiaat voor Theater Het Pakhuis,

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT

ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT ALGEMENE VOORWAARDEN YOGATREAT Yogatreat Utrecht 2016 Kvk 50230794 Artikel 1 - Begripsomschrijving Yogatreat - de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Yogatreat op enigerlei wijze verbonden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d

Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d Algemene Voorwaarden 123Watchrepair.nl d.d. 1-10-2016 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Aanbieding Artikel 3 - Prijs Artikel 4 - Overeenkomst Artikel 5 - Uitbesteding van werk aan derden

Nadere informatie

b. Deze Algemene Voorwaarden Fit n Run zijn van toepassing op elk Abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Fit n Run.

b. Deze Algemene Voorwaarden Fit n Run zijn van toepassing op elk Abonnement die een Deelnemer recht geeft op deelname aan een Fit n Run. 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN FIT N RUN a. Deze Algemene Voorwaarden Fit n Run zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument (een Deelnemer) die deelneemt aan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN 1. In deze algemene voorwaarden wordt met BAV bedoeld: Bovelander Attractieverhuur/Bovelander Promotional Support Verspronckweg 63 c 2023 BB Haarlem 2. Met opdrachtgever

Nadere informatie

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.

1.4 De nietigheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. Algemene voorwaarden DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN STICHTING ZOMERJAZZFIETSTOUR GEVESTIGD TE GARNWERD (KvK-nummer 02068830:, BTW-nummer: NL.8087.43.788.B.01), VERDER TE NOEMEN DE ORGANISATIE ZIJN VAN TOEPASSING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage)

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Identiteit van de ondernemer. Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Algemene voorwaarden Artikel 1 Identiteit van de ondernemer Zeelandmassage Opleidingen (statutair gevestigd als: Zeeland Massage) Bezoekadres: Edisonweg 53h, 4382 NV, Vlissingen E-mail adres: info@zeelandmassage.nl

Nadere informatie

World Scout Jamboree 2019 North America Deelnemersvoorwaarden IST

World Scout Jamboree 2019 North America Deelnemersvoorwaarden IST World Scout Jamboree 2019 North America Deelnemersvoorwaarden IST Inleiding Een World Scout Jamboree (WSJ) is een uniek evenement: een vierjaarlijkse ontmoeting tussen scouts uit de hele wereld. De 24ste

Nadere informatie

TCS New York City Marathon 2017 Arrangementen

TCS New York City Marathon 2017 Arrangementen TCS New York City Marathon 2017 Arrangementen TCS New York City Marathon 5 november 2017 Welke hardloper heeft deze marathon niet hoog op zijn lijstje staan? De TCS New York City Marathon is niet zomaar

Nadere informatie

3. STRIPPENKAARTEN a. Een Strippenkaart zijn NIET persoonlijk en WEL overdraagbaar. b. Een Strippenkaart zijn onbeperkt geldig. c. Een Strippenkaart l

3. STRIPPENKAARTEN a. Een Strippenkaart zijn NIET persoonlijk en WEL overdraagbaar. b. Een Strippenkaart zijn onbeperkt geldig. c. Een Strippenkaart l ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMPING Bootcamping is gevestigd te Opheusden en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 64620255. 1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren.

Het is de huurder niet toegestaan het gehuurde huis onder te verhuren. NATUURLIJK LESBOS HUURVOORWAARDEN 2013 Art 01. ALGEMENE BEPALINGEN De huurder kan zich in geen enkel geval beroepen op enig recht langer te verblijven dan de overeengekomen huurperiode, dan alleen na overeenstemming

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Etnia Maya

Algemene Voorwaarden Etnia Maya Algemene Voorwaarden Etnia Maya Nadat een deelnemer zich heeft aangemeld bij Etnia Maya is er sprake van een overeenkomst tussen twee partijen, namelijk Etnia Maya en de deelnemer en gelden vanaf dat moment

Nadere informatie

CYCLE FOR PLAN VIETNAM ALGEMENE VOORWAARDEN

CYCLE FOR PLAN VIETNAM ALGEMENE VOORWAARDEN CYCLE FOR PLAN VIETNAM 2017 - ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op je deelname aan Cycle for Plan Vietnam 2018. Lees deze voorwaarden daarom goed door. Door je in te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SPAAN PERSONAL TRAINING

ALGEMENE VOORWAARDEN SPAAN PERSONAL TRAINING ALGEMENE VOORWAARDEN SPAAN PERSONAL TRAINING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst van Spaan Personal Training. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN. Thijs Claassen Marialaan CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Thijs Claassen Marialaan 79 5541 CC Reusel ARTIKEL 1: DEFINITIES 1. Opdrachtnemer: Thijs Claassen Hovenier; gevestigd te Reusel aan de Marialaan 79 (5541 CC) 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Congres- en Studiecentrum VNG B.V.

Algemene voorwaarden Congres- en Studiecentrum VNG B.V. Algemene voorwaarden Congres- en Studiecentrum VNG B.V. Inhoud Artikel 1: Definities... 1 Artikel 2: Toepasselijkheid... 2 Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst... 2 Artikel 4: Inhoud van de offerte

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor dienstverlening

Algemene voorwaarden voor dienstverlening Algemene voorwaarden voor dienstverlening BMW Voor Elkaar! St. Hubertuslaan 19 3972 WT Driebergen-Rijsenburg Kamer van Koophandel 64840980 BAMw, beroepsregistratie 461002087 Bank: Triodos Bank NL25 TRIO

Nadere informatie

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard

Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Algemene voorwaarden deelname bouwboulevard Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden welke onlosmakelijk deel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH

ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH ALGEMENE VOORWAARDEN - YOUR TRAVEL COACH Artikel 1 Toepasselijkheid 1. Deze algemene reis- en boekingsvoorwaarden (verder te noemen: de reisvoorwaarden), zijn van toepassing op reizen en/of reisarrangementen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Liberteit

Algemene Voorwaarden Liberteit Algemene Voorwaarden Liberteit Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle met Liberteit gesloten overeenkomsten en zijn van toepassing op al haar aanbiedingen. Van deze voorwaarden

Nadere informatie

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

2.5 De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden. Algemene Cursusvoorwaarden MarketingShake Artikel 1: Definities 1.1 MarketingShake, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee MarketingShake als docenten of

Nadere informatie

Algemene Huur Voorwaarden Beer Brandweer Training

Algemene Huur Voorwaarden Beer Brandweer Training Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Verhuurder: Beer Brandweer Training te Tilburg. B. Huurder: De natuurlijke of rechtspersoon die op basis van een overeenkomst

Nadere informatie