ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIVE SOUND V.O.F. ORGANISATIE.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIVE SOUND V.O.F. ORGANISATIE."

Transcriptie

1 ALGEMENE VOORWAARDEN COLLECTIVE SOUND V.O.F. ORGANISATIE. Van toepassing op overeenkomsten van Collective Sound v.o.f. met zaal- of clubeigenaren, artiesten of hun rechtsgeldige vertegenwoordigers, impresariaten, boekingskantoren, evenementenorganisatiebureaus, toeleveranciers van goederen en bezoekers waarbij Collective Sound v.o.f. een evenement organiseert. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hoofddorp onder nummer INHOUD: ALGEMENE ARTIKELEN (pag. 1-3) Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 2. WERKINGSSFEER Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT Artikel 5. ANNULERING Artikel 6. KLACHTEN Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING Artikel 8. ONTBINDING Artikel 9. OVERMACHT ARTIKELEN AANGAANDE EVENEMENT BEZOEK (pag. 4-6) Artikel 10. ENTREEBEWIJZEN Artikel 11. TOEGANG EN VERBLIJF EN VEILIGHEID Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID Artikel 13. REGISTRATIE Artikel 14. RECHTEN VAN INTELECTUEEL EIGENDOM Artikel 15. DATA EN PLAATS Artikel 16. RECLAME / KLACHTEN ALGEMENE ARTIKELEN Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN In deze algemene voorwaarden wordt onder de volgende begrippen, mits geschreven met een hoofdletter, verstaan: 1. Organisatie: de te Badhoevedorp gevestigde VOF, Collective Sound, of elke andere direct of indirect aan deze vennootschappen gelieerde onderneming of concept. 2. Overeenkomst: de desbetreffende overeenkomst met de Wederpartij. 3. Artiest: de (beroeps)beoefenaar op het gebied van kunsten en amusement - zijnde artiest, musicus en/of uitoefenend kunstenaar die tegen betaling deelneemt aan voorstellingen, concerten en/of uitvoeringen, die direct door het publiek kunnen worden waargenomen, of die worden geregistreerd ten behoeve van openbaarmaking, alsmede degenen die tegen betaling directe technische of artistieke bijstand verlenen ten behoeve van de hiervoor bedoelde voorstellingen, concerten of uitvoeringen, alsmede degenen die tegen een bedongen prijs voor een opdrachtgever een stoffelijk werk met een kunstzinnige waarde tot stand brengen -, die zich jegens Collective Sound heeft verbonden een bepaalde artistieke prestatie te verrichten. 4. Toeleverancier: degene die zich direct of indirect jegens Collective Sound heeft verbonden, diensten te leveren en/of zaken ter beschikking te stellen, een en ander in de ruimste zin des woords, zoals onder andere voor zaalhuur, vervoer, decoratie, licht, geluid, catering en beveiliging. 5. Wederpartij: Artiest of Toeleverancier. 6. Optreden: de te leveren (artistieke) prestatie, als omschreven in de Overeenkomst. 7. Bezoeker: iedere persoon of rechtspersoon die op enigerlei wijze, direct of indirect een overeenkomst met de Organisatie sluit terzake van het bijwonen van een door de Organisatie te organiseren Evenement, althans iedere natuurlijke persoon die zich op het Terrein bevindt behalve de Wederpartij. 8. Entreebewijs: het door de Organisatie of door haar ingeschakelde derde in het verkeer gebrachte toegangsbewijs dat recht geeft op toegang tot een door de Organisatie georganiseerd Evenement. 9. Evenement: een (mede) door de Organisatie georganiseerd feest, voorstelling of muziek (uitvoering). 10. Terrein: elke feitelijke plaats waar een Evenement wordt gehouden alsmede de relevante gebieden daaromheen. Algemene Voorwaarden Collective Sound V.O.F. Organisatie 1

2 Artikel 2. WERKINGSSFEER 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van de Organisatie, alsmede op alle met de Wederpartij gesloten overeenkomsten 2. Door reservering, aankoop of op enige andere wijze verkrijging van een Entreebewijs danwel betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich onvoorwaardelijk akkoord met de inhoud van deze algemene voorwaarden. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen, ook welke zijn opgenomen in door de Wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden, binden de Organisatie niet, tenzij deze vooraf expliciet door de Organisatie schriftelijk zijn aanvaard. De algemene voorwaarden van de Wederpartij zijn niet van toepassing tenzij de Organisatie de (ten dele) van tevoren accepteert. 3. Uitdrukkelijk worden door de Organisatie de door Bezoekers toepasselijk verklaarde algemene voorwaarden verworpen. 4. Alle door de Organisatie danwel door haar ingeschakelde derden gedane aanbiedingen, (programma) aankondigingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven zijn vrijblijvend. De Organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke eventuele schade dan ook die kan voortvloeien uit fouten in door de Organisatie en door derden aan de Bezoeker gedane aankondigingen, aanbiedingen, mededelingen of anderszins verschafte informatie en prijsopgaven, danwel fouten gemaakt bij de (voor)verkoop van Entreebewijzen door derden, waaronder begrepen de voorverkoopadressen. Artikel 3. TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Alle aanbiedingen, zowel schriftelijk als mondeling, van de Organisatie zijn steeds vrijblijvend. 2. De Organisatie zal de Overeenkomst met de Wederpartij schriftelijk vastleggen en zo spoedig mogelijk aan de Wederpartij doen toekomen. De Wederpartij draagt er zorg voor dat een ondertekende kopie van deze overeenkomst omgaand, doch binnen een termijn van 10 (tien) dagen na dagtekening in het bezit is van de Organisatie. 3. Indien de Organisatie het door de Wederpartij ondertekende afschrift van de overeenkomst niet binnen 10 (tien) dagen na dagtekening van de Wederpartij retour heeft ontvangen, dan heeft de Organisatie, behoudens recht op nakoming, het recht de overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder hierdoor schadeplichtig te worden, mits zulks binnen een redelijke termijn per post of aan de Wederpartij wordt medegedeeld. Artikel 4. BEPALINGEN MET BETREKKING TOT HET EVENEMENT 1. Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen is slechts toegestaan na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Organisatie. 2. De Organisatie behoudt zich het recht voor alsnog (een onderdeel van) het Evenement te annuleren, hetzij het Evenement naar een andere datum te verplaatsen (dit onder dezelfde voorwaarden), ingeval de Organisatie op of nabij de datum van het Evenement een buitenlandse tournee of optreden heeft. 3. In het geval zich een situatie voordoet zoals hiervoor in lid 2 is omschreven, dan wel de desbetreffende Artiest door ziekte en/of overmacht of andere artistieke/commerciële reden niet in staat is tijdens het evenement op te treden, heeft de Organisatie het recht het desbetreffende optreden door een andere artiest te (doen) vervangen. Artikel 5. ANNULERING 1. De Wederpartij dient gehele of gedeeltelijke annulering van de met de Organisatie gesloten overeenkomst direct per aangetekend schrijven aan de Organisatie mede te delen. 2. De Wederpartij vrijwaart de Organisatie volledig voor iedere aanspraak van de Artiest, Toeleverancier en/of derde, welke voortvloeit uit de (gedeeltelijke) annulering van de overeenkomst. Artikel 6. KLACHTEN In gevallen van niet voorziene omstandigheden dienen partijen elkaar onmiddellijk op de hoogte te stellen. Klachten, van welke aard dan ook, met betrekking tot de uitvoering van enige verplichting uit hoofde van de met de Organisatie gesloten overeenkomst dienen, onmiddellijk te worden gemeld. Eventueel te ontstane schades dienen door beide partijen steeds tot een minimum beperkt te worde. Voorts dienen klachten duidelijk omschreven en goed gemotiveerd, zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 7 (zeven) dagen na het evenement, aan de Organisatie per aangetekende brief kenbaar worden gemaakt. Algemene Voorwaarden Collective Sound V.O.F. Organisatie 2

3 Artikel 7. AANSPRAKELIJKHEID/VRIJWARING 1. De Organisatie kan door de Wederpartij nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade, van welke aard dan ook en onverschillig door welke oorzaak ontstaan, behoudens in het geval van duidelijke opzet en/of grove schuld van de Organisatie. Indirecte schade wordt in ieder geval door de Organisatie uitgesloten. Indien en voor zover op de Organisatie enige aansprakelijkheid mocht rusten, uit welke hoofde dan ook, is deze aansprakelijk te allen tijde beperkt tot het bedrag van het door de Organisatie uit hoofde van de desbetreffende opdracht op dat moment aan de Wederpartij gefactureerde bedrag dan wel indien dit nog niet mocht zijn gebeurd het ter zake te factureren bedrag. Laatst gemelde aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag van EUR (tienduizend) euro per kalenderjaar, ongeacht het aantal gebeurtenissen/evenementen. 2. De Organisatie is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk in geval van verlies, diefstal en/of beschadiging van aan de Wederpartij toebehorende gelden en/of zaken. 3. In het geval van Overmacht vrijwaart de Wederpartij de Organisatie tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. 4. Onverminderd de bevoegdheid van de Organisatie om van de Wederpartij al dan niet (gedeeltelijk) nakoming of ontbinding van de overeenkomst te vorderen, is de Wederpartij volledig aansprakelijk voor alle schade, indirecte schade daaronder begrepen, van de Organisatie, voortvloeiende uit het niet of niet volledig voldoen aan enige in deze algemene voorwaarden genoemde garantie en/of verplichting. De Wederpartij vrijwaart de Organisatie tegenover derden voor iedere aanspraak ter zake. Artikel 8. ONTBINDING De Organisatie is gerechtigd de gesloten overeenkomst te ontbinden, derhalve zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en zonder ter zake schadeplichtig te worden, wanneer: a. het faillissement van (een der) Wederpartijen wordt uitgesproken en/of is aangevraagd of de toepassing van de wet schuldsanering Natuurlijke Personen is uitgesproken; b. de Organisatie gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de wederpartij om (tijdig) aan diens verplichtingen te voldoen. Artikel 9. OVERMACHT 1. Onvoorziene omstandigheden, van welke aard dan ook, waardoor de Organisatie diens verplichtingen uit hoofde van de met de Wederpartij gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet zonder naar zijn oordeel bezwarende extra inspanningen en/of kosten kan nakomen, zullen voor de Organisatie als overmacht gelden. Onder onvoorziene omstandigheden worden mede verstaan: - mobilisatie, oorlog, molest, terrorisme; - een dag van nationale rouw; - contingentering- of andere overheidsmaatregelen - werkstaking; - natuurrampen; - ziekte of overmacht van de Artiest; - het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door een derde, van wie de Organisatie voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is, aan diens verplichtingen jegens de Organisatie. 2. In geval van overmacht is de Organisatie gerechtigd de overeenkomst met de Wederpartij (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks door een eenvoudige schriftelijke mededeling (danwel ) hiervan aan de Wederpartij, derhalve zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat de Organisatie hierdoor jegens de Wederpartij schadeplichtig wordt. Algemene Voorwaarden Collective Sound V.O.F. Organisatie 3

4 ARTIKELEN AANGAANDE EVENEMENT BEZOEK: Artikel 10. ENTREEBEWIJZEN 1. De Entreebewijzen zijn en blijven eigendom van de Organisatie. Uitsluitend Entreebewijzen die zijn aangeschaft bij de Organisatie of door de Organisatie ingeschakelde of erkende voorverkoopbureaus (zoals Ticketscript) worden door de Organisatie als geldig erkend. 2. Eenmaal gekochte Entreebewijzen worden niet door de Organisatie teruggenomen en kunnen niet worden geruild. Evenmin vindt restitutie van het aankoopbedrag of reserveringskosten plaats, tenzij in deze algemene voorwaarden anders wordt bepaald. 3. Het is de Bezoeker niet toegestaan Entreebewijzen voor een Evenement op enigerlei wijze aan derden door te verkopen en/of deze voor commerciële doeleinden op enigerlei wijze aan derden te verstrekken. 4. De Bezoeker is gehouden het Entreebewijs dat toegang heeft verleend tot het Evenement gedurende het gehele Evenement bij zich te dragen en op eerste verzoek aan de Organisatie, of door haar ingeschakelde derden, te tonen. 5. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, danwel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn. Artikel 11. TOEGANG EN VERBLIJF EN VEILIGHEID 1. Indien voor enig Evenement een minimumleeftijd geldt verklaart de Bezoeker middels de aankoop van het Entreebewijs dat hij/zij de voor dat Evenement gestelde minimumleeftijd heeft. 2. De Organisatie is gerechtigd Bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het Evenement te fouilleren en de door de Bezoeker meegevoerde (hand)bagage te onderzoeken. 3. Indien de Organisatie daarom verzoekt is de Bezoeker gehouden zich te legitimeren middels het tonen van een geldig legitimatiebewijs. 4. Gedurende zijn/haar verblijf op het Terrein dient de Bezoeker zich te gedragen in overeenstemming met de geldende normen wat betreft de openbare orde, goede zeden en fatsoen. Voorts is de Bezoeker gehouden zich te gedragen conform de door de Organisatie gehanteerde huisregels betrekking hebbend op het betreffende Evenement. De Bezoeker is in dit verband tevens verplicht de door de als zodanig kenbare functionarissen van de Organisatie (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het ordepersoneel) gegeven aanwijzingen en instructies op te volgen. 5. De Organisatie is gerechtigd, zonder opgave van redenen, Bezoekers de toegang tot het Terrein te weigeren of van het Terrein te (doen) verwijderen indien een Bezoeker zich niet gedraagt conform het bepaalde in het vorige lid van dit artikel danwel indien de Organisatie dit anderszins noodzakelijk acht ter handhaving van de rust en orde tijdens het Evenement. De Bezoeker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. 6. Het is Bezoekers niet toegestaan foto film audio en/of andere opnameapparatuur mee te nemen naar danwel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname voor de duur van het Evenement. 7. Het is Bezoekers niet toegestaan (huis) dieren, (hard)drugs, (alcoholhoudende) dranken en etenswaren in welke verpakking dan ook, glaswerk, blik, plastic flessen, vuurwerk, (vuur)wapens of andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen naar danwel bij zich te dragen op het Terrein, op straffe van inbeslagname zonder teruggave en mogelijk aangifte bij de politie. 8. Het is de Bezoeker niet toegestaan, tenzij hij/zij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisatie heeft verkregen, op het Terrein goederen van welke aard dan ook, te koop of te ruil aan te bieden, danwel deze kosteloos aan derden te verschaffen. 9. Bezoekers die het bepaalde in dit artikel van deze algemene voorwaarden overtreden danwel aan enige bepaling medewerking weigeren, kan de toegang tot het Evenement worden geweigerd, danwel deze Bezoekers kunnen door de Organisatie van het Terrein van het Evenement worden verwijderd, zonder dat de Organisatie gehouden is tot restitutie van het aankoopbedrag van het Entreebewijs. Voor alle door de Organisatie ten gevolge van het overtreden van het in dit artikel gestelde geleden schade zal de Bezoeker aansprakelijk zijn. 10. Een Bezoeker heeft na het verlaten van het Terrein geen toegang meer tot het Terrein. Algemene Voorwaarden Collective Sound V.O.F. Organisatie 4

5 Artikel 12. AANSPRAKELIJKHEID 1. Het betreden van het Terrein en het bijwonen van het Evenement geschiedt door de Bezoekers op eigen risico. De Organisatie kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor door de Bezoeker geleden schade of de Bezoeker toegebracht letsel, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de Organisatie, met dien verstande dat alleen die schade voor vergoeding in aanmerking komt waarvoor de Organisatie is verzekerd en voor zover deze schade door die betreffende verzekering wordt gedekt. Indirecte schade wordt in elk geval door de Organisatie uitgesloten. Laatst gemelde aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot een bedrag van EUR (vijfduizend) per bezoeker en per evenement. 2. De aansprakelijkheid van de Organisatie wordt in ieder geval (maar niet beperkt tot) uitgesloten voor: a. schade ten gevolge van handelen van derden, waaronder begrepen door de Organisatie ingeschakelde derden zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het Terrein en de door deze derden ingeschakelde personen. b. schade ten gevolge van het niet opvolgen door de Bezoeker van door de Organisatie ingeschakelde functionarissen gegeven instructies en van het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen. c. lichamelijke schade ontstaan door het bijwonen van het Evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen. d. schade ten gevolge van verlies, beschadiging of diefstal van aan de Bezoeker toebehorende en naar het Terrein meegebrachte goederen. e. (gevolg)schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs en slottijden van het Evenement. f. schade op enigerlei wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het Evenement. g. schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van enig gebrek of enige hoedanigheid of omstandigheid aan, in of op enig roerend of onroerend goed waarvan de Organisatie houder, (erf)pachter, huurder danwel eigenaar is of dat anderszins ter beschikking van de Organisatie staat h. gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van Bezoeker. 3. De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor door de Bezoeker geleden schade die is ontstaan ten gevolge van overmacht aan de zijde van de Organisatie. Onder overmacht wordt mede verstaan elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de Organisatie en/of door de Organisatie ingeschakelde derden. Artikel 13. REGISTRATIE 1. De Organisatie is gerechtigd om (delen van) het Evenement en de Bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te (doen) verveelvoudigen en (doen) openbaar maken middels alle haar ten dienste staande middelen alsmede derden toestemming te verlenen tot dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging. Hieronder wordt tevens begrepen de (camera)registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het Terrein. 2. Door betreding van het Terrein verklaart de Bezoeker zich eeuwigdurend, onherroepelijk en onvoorwaardelijk akkoord met openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret en lichaam(skenmerken) door de Organisatie of een door de Organisatie aangewezen derde, waarbij de Bezoeker uitdrukkelijk afstand doet van zijn recht zich tegen een dergelijke openbaarmaking te verzetten, ongeacht het medium of de context waarin of het commentaar waarmee dit plaatsvindt. De Organisatie noch de eventuele derde aan wie de Organisatie toestemming heeft gegeven voor een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging is ter zake aan de Bezoeker enige vergoeding verschuldigd. Algemene Voorwaarden Collective Sound V.O.F. Organisatie 5

6 Artikel 14. RECHTEN VAN INTELECTUEEL EIGENDOM 1. Het is de Bezoeker niet toegestaan beeld en of geluidsopnamen te maken van (delen van) het Evenement, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen beeld en/of geluidsdragers zullen worden vernietigd. Het is Bezoeker niet toegestaan eventuele in weerwil van in de vorige zinsnede bepaalde tijdens het Evenement vervaardigde beeld en/of geluidsopnamen openbaar te maken en/of te verveelvoudigen danwel aan derden ter openbaarmaking of verveelvoudiging af te staan 2. De Bezoeker is niet gerechtigd (delen van) het programmaboekje, posters, flyers, en of andere door de Organisatie geproduceerd (promotie)materiaal te verveelvoudigen danwel op enige andere wijze inbreuk te maken op aan de Organisatie toebehorende rechten van intellectueel eigendom, waaronder maar niet beperkt tot merkenrechten, auteursrechten en handelsnaamrechten. 3. De Bezoeker is bij overtreding van het in dit artikel bepaalde een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechtelijke matiging vatbare boete van EUR ,= (tienduizend euro) verschuldigd, onverminderd het overige aan de Organisatie toekomende recht op schadevergoeding krachtens de wet. Artikel 15. DATA EN PLAATS 1. De Organisatie zal zich er voor inspannen het Evenement te doen plaatsvinden op de aangegeven locatie, op de aangegeven datum en het aangegeven tijdstip. 2. Indien de Organisatie dit om enigerlei reden wenselijk acht danwel ingeval van overmacht is de Organisatie gerechtigd het Evenement te verschuiven naar een andere datum, andere locatie danwel het Evenement in zijn geheel te annuleren, zonder aansprakelijk te zijn voor enige door Bezoeker ten gevolge daarvan geleden of te lijden schade. 3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt mede (maar niet beperkt tot) verstaan, elke van de wil van de Organisatie onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst tussen de Organisatie en de Bezoeker reeds als mogelijkheid te voorzien die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgeweld, burgeroorlog, oproer, rellen, terreur en terreurdreiging, optreden van politie en/of brandweer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, en andere ernstige storingen in de Organisatie en/of op het Terrein, weersomstandigheden en om welke reden dan ook niet functionerend openbaar vervoer alsmede de omstandigheid dat een Evenement vanwege het feit dat de voor het Evenement benodigde vergunningen niet zijn verleend c.q. deze zijn ingetrokken geen doorgang kan vinden danwel krachtens een daartoe gegeven bevel van het bevoegde gezag afgelast dient te worden. 4. Uitsluitend in geval van annulering als bedoeld in dit artikel zal de Organisatie de reeds door de Bezoeker voor het Entreebewijs betaalde vergoeding aan de Bezoeker restitueren. Van het bepaalde in dit artikellid zijn uitgesloten eventueel door de Bezoeker betaalde bespreek/reserveringsgelden. 5. Restitutie van entreegelden als bedoeld in lid 4 van dit artikel zal uitsluitend plaats vinden op verzoek van de Bezoeker, onder overlegging aan de Organisatie of een daartoe door haar aangewezen derde, van een geldig entreebewijs binnen 14 (veertien) dagen na de (eerste) dag waarop de annulering door of namens de Organisatie is bekendgemaakt. Artikel 16. RECLAME / KLACHTEN Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de organisatie en de Bezoeker dienen de directie van de Organisatie binnen zeven dagen nadat de uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden per aangetekend schrijven te bereiken. Klachten die na deze termijn worden ingediend worden door de Organisatie niet in behandeling genomen. Algemene bepalingen; 1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of anderszins ongeldig blijken te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Een nietige of anderszins ongeldige bepaling wordt geconverteerd in een wel geldige bepaling van zo veel mogelijk overeenkomstige strekking. De Organisatie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. 2. Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. 3. Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht. Algemene Voorwaarden Collective Sound V.O.F. Organisatie 6

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing bij deelname aan een Evenement, (mede)georganiseerd door VBO Makelaar. Artikel 1 Definities 1. De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte begrippen hebben de hierna volgende betekenis, tenzij daarover andere schriftelijke afspraken zijn gemaakt. Begrippen in enkelvoud omvatten

Nadere informatie

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN PAR-T BVBA Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de vennootschap naar Belgisch recht PAR-T BVBA, inschreven met ondernemersnummer 0824891166, en zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument:

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: Diensten: Producten: Marga s Werk: Overeenkomst: Opdrachtgever: Consument: Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten: alle

Nadere informatie

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35

Rederij Succes. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Rederij Succes ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REDERIJ SUCCES gevestigd te (3764 AZ) Soest aan de Grote Melmweg 35 Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 08023921 Definities. In deze

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland

Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Algemene Voorwaarden Master Pyrotech, Kolkweg 64, 8243 PN Lelystad, Nederland Artikel 1. TOEPASSING VAN DEZE VOORWAARDEN 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Master

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: Croissanterie Antoine Bezorging-Catering B.V. Grote Wade 21 E 3439 NX Nieuwegein Inschrijfnummer K.v.K. Midden Nederland te Utrecht: 301452190000 Artikel

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000

Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: P.G.M. Martin h.o.d.n. La Coquerie Calvariestraat 27 C 6211 NH Maastricht Inschrijfnummer K.v.K. te Maastricht: 140808200000 Artikel 1: Toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014

Algemene leveringsvoorwaarden. geldend vanaf 1maart 2014 Algemene leveringsvoorwaarden geldend vanaf 1maart 2014 I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten inzake koop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INTERSTER INTERNATIONAL Artikel 1 Definities In de onderhavige Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene verkoop-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO

ALGEMENE VOORWAARDEN AUTOWINFO Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht.

5. Webdesignburo Van Zwienen beoogt met deze algemene voorwaarden niet in strijd te komen met bepalingen vandwingend recht. Definities Artikel 1 In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 1. Van Zwienen domeinregistratie en Webhosting BV, handelend onder de naam Designpro en Van Zwienen Internet marketing ( Z-im.nl)

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009

Algemene voorwaarden. per 01-09-2009 Algemene voorwaarden per 01-09-2009 ALGEMENE BEPALINGEN 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (mondelinge of schriftelijke) aanbiedingen en offertes van Leverancier,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG

ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG ALGEMENE VOORWAARDEN TJALKVERHUUR HET WAKEND OOG gevestigd te Dahliastraat 8, 1271 NA Huizen. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Hilversum onder nummer 57831181 1. Definities. In deze Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V.

Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Algemene Voorwaarden Pluut Interaction B.V. Op alle offertes, producten en diensten van Pluut Interaction B.V. zijn onderstaande Algemene Voorwaarden van toepassing. Artikel 1: definities 1.1 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006]

Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] Algemene voorwaarden MARQIT BV [v1-180806] 1 van 9 Algemene voorwaarden van Marqit [Gedeponeerd bij de Griffie van de Rechtbank s-gravenhage op 24 augustus 2006 onder nummer 65/2006] I. ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prima IT

Algemene voorwaarden Prima IT Algemene voorwaarden Prima IT Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Prima IT: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Prima IT V.O.F.., statutair gevestigd te Leeuwarden en ingeschreven

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE. Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BPM Media & Entertainment Facilities

Algemene Voorwaarden BPM Media & Entertainment Facilities Algemene Voorwaarden BPM Media & Entertainment Facilities 1. Definities 1.01 BPM. BPM Media & Entertainment Facilities / BPM Drive- in show. 1.02 Opdracht. Onder opdracht wordt verstaan een optreden, festiviteit,

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. VEEN, BOSCH EN KEUNING UITGEVERSGROEP B.V. d.d. 8 oktober 2013

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. VEEN, BOSCH EN KEUNING UITGEVERSGROEP B.V. d.d. 8 oktober 2013 ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VEEN, BOSCH EN KEUNING UITGEVERSGROEP B.V. d.d. 8 oktober 2013 INHOUDSOPGAVE 1. Definities... 2 2. Toepasselijkheid... 3 3. Aanbiedingen... 4 4. Totstandkoming

Nadere informatie

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4. Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN DE WATERKOETS 2014 maart 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: A. Diensten:De door de Waterkoets in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid voorwaarden Artikel 3. Offertes Artikel 4. Prijzen, leveringen en betalingen Algemene Voorwaarden 1. Die Welle bv, handelende onder de naam LVB Networks Vormgeving; 2. Lensink Van Berkel Communicatie bv, handelende onder de namen LVB Networks Redactie en LVB Networks Redactionele

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013

Algemene voorwaarden WP Smart Host B.V. 1 oktober 2013 DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Applicaties:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V.

Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Algemene Voorwaarden EDITION1 B.V. Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: EDITION1: De vennootschap EDITION1 B.V., web + apps (EDITION1) De vennootschap houdt kantoor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GREENFLASH WEBDESIGN & HOSTING. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op de dienstverlening van Greenflash Webdesign & Hosting, hierna: "Greenflash Webdesign & Hosting",

Nadere informatie