FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FelixArchief. Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief."

Transcriptie

1 FelixArchief Waar kom jij vandaan? Ontdek je geschiedenis in het FelixArchief.

2

3 Inhoud Inleiding 4 Hoe ISAD-fiches raadplegen 6 Afkortingen 6 Aan de slag 7 Algemene voorbereiding 7 Primaire bronnen 9 Burgerlijke stand 10 Bevolking 13 Parochieregisters 15 Secundaire bronnen 19 Archief van het OCMW 19 Dossiers uit het archief van de stedelijke politie 21 Andere reeksen in het FelixArchief 23 Literatuur en onderzoeksnota s Gepubliceerde werken in de handbibliotheek 31 Algemeen 31 Specifiek over Antwerpen 32 Antwerpse Kunstenaars 32 (Werk)nota s van onderzoekers 32 Immigratie en emigratie 34 Ingeweken inwoners: vreemdelingendossiers 34 Uitgeweken inwoners 35 Landverhuizers die tijdelijk in Antwerpen verbleven 35 Bronnen in andere instellingen 37 Belgische instellingen 37 Buitenlandse instellingen 38 Alfabetische lijst van ISAD-fiches 41 3

4 InleIdIng Geschiedenis gaat over mensen. Vele opzoekingen in archieven beginnen dan ook met een voornaam en een familienaam van een persoon. Dat kan een voorouder zijn, maar ook een bekende Antwerpenaar, een historisch personage of een illustere onbekende wiens naam prijkt op een kunstwerk, een monument, een voorwerp, een document. Deze brochure wil zowel genealogen die bezig zijn aan een familiegeschiedenis, als onderzoekers die alle informatie willen vinden over één bepaalde persoon, een overzicht geven van de hulpmiddelen die ze kunnen gebruiken. We hebben ze daarom opgedeeld in primaire bronnen, het startpunt voor beginnende genealogen, en secundaire bronnen. Bij deze laatste bronnen krijgt u meer achtergrond over een bepaald persoon. In het midden van deze brochure vindt u een overzicht met alle gebruikte bronnen per datum. Een uitneembare blanco stamboom of kwartierstaat kunt u ook hier vinden. Handig om direct aan de slag te gaan. Dagelijks engageren de medewerkers van het FelixArchief zich om namen van personen op te lijsten in overzichten en indexen. We streven ernaar om al deze toegangen op onze website beschikbaar te stellen. Voorlopig zijn een aantal inventarissen en steekkaarten enkel op papier in onze leeszaal te raadplegen. Om op de hoogte te zijn van de nieuwste aanvullingen op onze website, kan u zich best abonneren op onze nieuwsbrief of regelmatig een kijkje nemen op onze website. De online inventarissen bestaan in de vorm van eenvoudige tekstdocumenten en in de vorm van de ISAD-fiches. Dit zijn unieke beschrijvingen per archiefstuk of reeks van archieven. Achteraan deze brochure vindt u een alfabetische lijst van alle gebruikte ISAD-fiches. Vele van deze lijsten en documenten bevatten namen van nog levende personen. Om hun privacy te beschermen, zijn ze daarom niet voor iedereen toegankelijk. Aarzel niet om meer uitleg te vragen aan onze leeszaalmedewerkers als u op zulke niet-openbare documenten stuit. 4

5 5

6 Hoe ISAD-fiches raadplegen In de volgende tekst verwijzen we u meteen naar de juiste inventaris in de leeszaal of de juiste ISAD-fiche. ISAD-fiches vindt u online terug door op de zoekfunctie aan te klikken en bij fichenummer het desbetreffende nummer in te vullen. Bij de archiefkenmerken op de website verschijnt het ISAD-fichenummer steeds achter BE SA Heeft u nog vragen? De leeszaalmedewerkers helpen u graag op weg, ook aan de telefoon of per . Afkortingen ISAD = International Standard Archival Description LZ= inventaris in de leeszaal 6

7 Hoe ISAD-fiches raadplegen AAn de slag Algemene voorbereiding Het is heel belangrijk om het archiefbezoek goed voor te bereiden. Ga thuis en bij familie op zoek naar alle informatie die u kan vinden om de eerste generaties op te sporen. Geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten, trouwboekjes, notarisaktes, foto's,... zijn belangrijke hulpmiddelen om de eerste jaren te overbruggen. Wanneer u al deze gegevens hebt ingevoerd in een voorlopige stamboom is de tijd rijp om verder te zoeken in het archief. Gegevens uit de burgerlijke stand en bevolking zijn pas openbaar na 100 jaar. Ze zijn ook chronologisch en/of alfabetisch gerangschikt. Daarom is de voorbereiding thuis uitermate belangrijk. U kan best nagaan of er al iets gepubliceerd is over de familie die u wil onderzoeken. Als er al een familiegeschiedenis verschenen is, kan u de tijd die u hier niet aan moet besteden wijden aan bv. diepgaander onderzoek. Bij Familiekunde Vlaanderen kan u verschillende naslagwerken en genealogische informatiesystemen raadplegen. Contacteer hen vooraleer u aan de slag gaat. Tijdens een opzoeking in het archief gaat u systematisch aan het werk. U begint bij de generatie waar u de meeste informatie over hebt, logischerwijze is dit de generatie van uw ouders of grootouders. Van daaruit zal u bij elke opzoeking net dat beetje meer informatie vinden waarmee u weer een stap verder kan. Noteer alle gegevens nauwkeurig, Het is belangrijk dat u van meet af aan een uniforme manier van noteren en een vaste lijst van symbolen en afkortingen gebruikt. Meer informatie over manieren waarop u uw stamboom kan vormgeven en over gebruikte afkortingen en tekens kan u vinden bij Familiekunde Vlaanderen. Literatuur: LEENAERTS, Remy J. Algemeen genealogisch-heraldisch repertorium voor de Zuidelijke Nederlanden, Handzame, Familia et Patria, (105 # ) tot En na 1983 via en 7

8 8

9 primaire bronnen De belangrijkste primaire bronnen zijn de registers van burgerlijke stand en bevolking. Ze vormen de ruggengraat van elke familiegeschiedenis. Door beide reeksen te combineren kunt u stap voor stap de genealogie van uw familie opbouwen. Via de bevolkingsregisters kunt u de gezinssamenstelling reconstrueren. De registers van burgerlijke stand zorgen voor de officiële data. De genealogie begint met de gegevens die u heeft bijeengesprokkeld tijdens de voorbereiding thuis. Dit vergelijkt u en vult u aan met de gegevens uit de registers. U werkt stap voor stap en begint bij het opzoeken van gegevens van de burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Later worden deze aangevuld met gegevens uit de parochieregisters en andere bronnen. In het FelixArchief krijgt u toegang tot deze registers via microfilm. U kan de microfilms in de leeszaal raadplegen en er eventueel afdrukken van maken tegen een kleine vergoeding. Wie zelf een usb-stick meebrengt, kan gratis een scan van het document nemen en bewaren. Bent u op zoek naar recentere akten, raadpleeg dan de website van de stad Antwerpen onder rubriek Leven Bevolking. Hier vindt u ook de voorwaarden die hieraan verbonden zijn gelet op de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 9

10 burgerlijke StAnD ISAD 81 In 1796 (Franse periode) werd de burgerlijke stand ingevoerd. De burgerlijke stand bestaat uit 3 grote reeksen, nl: registers van geboorte, huwelijk en overlijden. In deze registers zijn de officiële aktes van deze gebeurtenissen terug te vinden. U kan er o.a. volgende gegevens in terugvinden: GebOOrteAkte plaats, dag en uur van geboorte geslacht, voor- en achternaam/namen van het kind (voor)namen, leeftijd, geboorteplaats, beroep en woonplaats van de beide ouders en getuigen van de aangifte. (geboorteplaats is niet verplicht maar wordt meestal wel opgenomen) Straatnaam en huisnummer van het geboortehuis HuwelijksAkte Plaats, datum en uur van het huwelijk Namen en voornamen van de echtgenoten. Verder ook: beroep, leeftijd, geboorteplaats en woonplaats. Meer- of minderjarig Namen en voornamen van ouders van beide partijen. Verder ook: beroep, woonplaats, als overleden de overlijdensdatum, verwantschap. Namen en voornamen van de getuigen en leeftijd, beroep, woonplaats, verwantschap. OverlijdensAkte Datum en uur van overlijden Naam, voornaam, ouderdom, beroep, woonplaats, (soms) geboortedatum, geboorteplaats (niet verplicht) van de overledene Naam en voornaam van de echtgenoot Naam, voornamen, leeftijd, beroep en woonplaats van de aangevers, al dan niet verwantschap Indien bekend: naam en voornaam van de ouders, beroep, geboorte- en woonplaats. De gemeenten zijn verplicht om deze akten op te maken. Ze bestaan in tweevoud: Eén exemplaar (na 100 jaar) neergelegd in het gemeentearchief Eén exemplaar neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg (en na 100 jaar overgemaakt aan het rijksarchief). 10

11 Men stelde ook jaarlijkse en tienjaarlijkse alfabetische namenlijsten van de akten op. Hierin kunt u de juiste verwijzing naar datum en/of aktenummer opzoeken bij het ontbreken ervan. Vaak is het nuttig om deze namenlijsten te raadplegen want informatie gevonden in persoonlijke bronnen zoals bidprentjes en geboortekaartjes blijkt soms fout te zijn. welke Aktes HeeFt Het FelixArcHieF? In het FelixArchief zijn de akten en de tienjaarlijkse tafels van alle Antwerpse districten tot 1906 beschikbaar op microfilm. Het beginjaar verschilt wel telkens per district. HOe terugvinden en erin zoeken? Zie ISAD-fiche 81 De aktes zijn chronologisch op tijdstip van aangifte gerangschikt en doorlopend genummerd. Om snel in de registers te kunnen zoeken moet u dus het aktenummer opzoeken. Dit doet u in de tienjaarlijkse tafels. Deze bestaan afzonderlijk voor de geboorten, de huwelijken en de overlijdens. Ze zijn alfabetisch opgemaakt en bestaan in regel voor de periode De tafels voor de Franse tijd zijn slechts uitzonderlijk beschikbaar en voor de periode is er ook nog geen tafel beschikbaar. De opzoeking gebeurt hier via de alfabetische tafels in de akteboeken. 11

12 tips Aanvullend op deze reeks kunnen de Minuten van de geboorte- en overlijdensakten ( ) gebruikt worden. Geboorten, zie: ISAD Overlijdens, zie: ISAD De minuten worden opgemaakt bij de aangifte van de geboorte of het overlijden. Vervolgens worden de gegevens overgeschreven in de eigenlijke registers. Deze minuten kunnen informatie bevatten die niet voorkomt in de registers. Maar in tegenstelling tot de registers worden ze niet meer bijgewerkt met wijzigingen of verbeteringen. De minuten zijn openbaar na 100 jaar, ook als ze niet op microfilm beschikbaar zijn. Ze vormen daarom een alternatief voor eventueel ontbrekende registers. Er zijn geen toegangen beschikbaar, ze zijn net zoals de aktes chronologisch op tijdstip van aangifte opgemaakt. Daarnaast zijn er ook nog aanvullende akten zoals de akten van echtscheiding, van adoptie, van erkenning van een natuurlijk kind. Soms worden ze bijgeschreven in gewone registers maar ze kunnen ook opgenomen zijn in afzonderlijke registers. De burgerlijke rechtbank behandelt geschillen over persoonsrecht. Archieven van de hoven en rechtbanken in de Vlaamse provinciën zijn beschikbaar in het rijksarchief te Beveren. Het is dus in zulke gevallen ook nuttig om contact op te nemen met het rijksarchief. Verwante archieven: de reeksen geboorte- en overlijdensaktes uit het archief van het OCMW, zie verder. Literatuur: DEMAN, R. De nieuwe commentaar op de Burgerlijke Stand in België, Heule ROLAND, A en WOUTERS, Th. Practische gids van de ambtenaar van de burgerlijke stand in België. Brussel, 1939 Wat zit er in mijn familie?, folder, Erfgoedcel Antwerpen, Antwerpen,

13 bevolking ISAD 87 De bevolkingsregisters registreerden sinds de Franse tijd de wijzigingen door geboorte, huwelijk, overlijden en migratie. Het opstellen van deze permanente naamlijst van de inwoners hing tot en met de telling van 1846 sterk af van de ijver van de lokale uitvoerders. Het KB van 30/6/1846 gebood een algemene en gelijktijdige volkstelling. Dit was de basis voor bevolkingsregisters die vanaf 1847 verplicht in elke gemeente aangelegd en verder bijgehouden werden. De definitieve regeling kwam tot stand door de wet van 2 juni 1856 die tienjaarlijkse volkstellingen voorschreef. Hierop zijn de registers gebaseerd. Sinds 1866 is het beheer van de bevolkingsregisters de taak van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Alle gemeenten passen de bevolkingsregisters algemeen toe vanaf Voor de reeks bewaard in het FelixArchief vertonen vooral de districten lacunes in de bevolkingsregisters voor De registers van de kernstad Antwerpen zijn wel doorlopend voor de periode beschikbaar. De bevolkingsregisters zijn repertoria van al de inwoners die hun gewone verblijfplaats in de gemeente hebben. Vanaf de algemene invoering in 1847 bevatten de registers volgende gegevens: naam, voornamen, adres, leeftijd, beroep, burgerlijke stand, geboorteplaats en datum, datum van aankomst in de gemeente, vorige woonplaats, datum van vertrek (of overlijden), nieuwe woonplaats, datum van schrapping, wijzigingen in de burgerlijke stand. En verder soms ook inlichtingen over burgerwacht, militie, veroordelingen, geloofsovertuiging. Elke adres heeft een aparte folio, waarop men alle inwoners van het adres noteerde. Is de folio volgeschreven, dan verwijst men naar een nieuwe folio achteraan het register. welke registers HeeFt Het FelixArcHieF? Het FelixArchief bezit de bevolkingsregisters van alle districten (uitgezonderd Merksem) van Antwerpen tot 1930 op microfilm. Volgens de regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer moeten de registers minstens 75 jaar oud zijn vooraleer u ze op microfilm in de leeszaal mag raadplegen. 13

14 HOe terugvinden en erin zoeken? zie ISAD-fiche 87 De bevolkingsregisters zijn toegankelijk door de indexen. Dit zijn namenlijsten opgemaakt op basis van de eigenlijke registers. Hierin vindt u een verwijzing naar het adres waarop de persoon is ingeschreven of een verwijzing naar een boekdeel en folionummer. Met deze gegevens kan u dan de opzoeking in de registers doen. AFGeleiden en verwante reeksen. Vanuit de bevolkingsregisters zijn ook enkele afgeleide reeksen geproduceerd. De belangrijkste daarvan zijn de registers van in- en uittredingen en het vreemdelingenregister. Het vreemdelingenregister komt in detail aan bod onder punt 3 Emigratie. De registers van in- en uittredingen zijn vooral belangrijk vanuit statistisch oogpunt. Ze bevatten de naam van de persoon die de aangifte heeft gedaan, de datum en info over de vorige en volgende verblijfplaats. Verder zijn er ook bevolkingstellingen die de bevolking op één bepaald moment weergeven. De belangrijkste telling is die van het jaar IV. Op 10 vendémiaire van het jaar IV (02/10/1795) verplichtte een wet over de ordehandhaving elke gemeente om al haar inwoners op te lijsten. Deze lijst moest de naam, de leeftijd, het beroep van al de inwoners boven de 12 jaar vermelden en eventueel ook de datum van aankomst in de gemeente. Hoewel dit bevel niet overal even correct werd opgevolgd, is deze telling van groot belang. De uniformiteit en de rijkdom aan gegevens is zeer groot. Ze werd praktisch over het ganse land gehouden en ze geeft een toestand weer op een cruciaal punt in de geschiedenis, nl. de overgang van het Ancien Regime naar de Moderne Tijd. Zie alfabetische namenlijst per wijk, zie ISAD-fiche of inventarissen LZ 76 (inwoners) en LZ 90 (eigenaars). Ook kiezerslijsten zijn een belangrijke, maar vaak nog onbekende bron. Deze lijst bevat informatie over de kiesgerechtigden met geboortedatum, naam van de echtgeno(o)t(e), beroep en adres. Gelijklopend met de evolutie van het kiesrecht werden de lijsten alsmaar langer, daarom zijn ze vooral interessant voor de periode na WO I. De kiezerslijsten kan u vinden onder ISAD Literatuur: POELLAER, F. en PIRON, Th, Bevolkingsregisters in België, Die Keure, Brugge,

15 parochieregisters ISAD 164 Aangekomen in de 18e eeuw kan u geen beroep meer doen op de registers van burgerlijke stand en bevolking voor het opmaken van de stamboom. U moet dus overschakelen op parochieregisters. Ze bevatten informatie over dopen, huwelijken en begrafenissen en zijn meestal opgesteld in het Latijn maar met gebruik van steeds dezelfde formuleringen en afkortingen. Dat maakt de raadpleging eenvoudig voor wie vertrouwd is met oud schrift en Latijn. Het concilie van Trente in 1563 verplicht het houden van deze registers. Eind 18e eeuw vaardigden de toenmalige bewindvoerders met oog op de oprichting van de latere burgerlijke stand enkele decreten uit waarbij alle pastoors een dubbel van hun registers aan de plaatselijke magistraat moesten afleveren. Alle registers van Antwerpen (kernstad) en de polderdorpen werden aan het stadsarchief toevertrouwd. Het gaat hier over de parochies die tijdens het Ancien Regime tot Antwerpen behoorden. U vindt volgende gegevens terug in de akten: doopakte: (Latijnse) voornamen van de dopeling datum van de geboorte (meestal de dag zelf of de dag voor de doopdag) de voornamen en familienaam van vader moeder, peter en meter, doopgetuigen HuwelijksAkte: de plaats van herkomst van de bruidegom leeftijd rechtsbekwaamheid (meerderjarig of minderjarig) de eventuele vrijstelling in geval van bloedverwantschap de ondertrouw de namen van de twee getuigen soms namen van ouders en beroep van bruidegom Opmerking: het huwelijk werd meestal gesloten in de parochie van de bruid begrafenisakte: voornaam familienaam datum van uitvaart betaalde kosten voor de uitvaart. Ze zijn dus uiterst beknopt. 15

16 welke registers HeeFt Het FelixArcHieF? Kernstad Antwerpen: Gedoopt in Gehuwd in Gestorven in (de begrafenisregisters zijn helaas onvolledig, ook alfabetische naamindexen ontbreken vaak) Verder worden ook de registers voor polderdorpen Austerweel, Oorderen, Wilmarsdonk, Lillo en Zandvliet bewaard. HOe terugvinden en erin zoeken? Zie ISAD-fiche 164 De aktes zijn chronologisch ingeschreven en hebben meestal geen eigentijdse indexen. Gemeenteambtenaren maakten ze pas op in de 19e eeuw. Niet voor alle registers zijn klappers beschikbaar en vaak zijn ze niet helemaal volledig. Het is dus aan te raden om ze als leidraad te gebruiken maar uw onderzoek er niet tot te beperken. Vindt u de persoon die u zoekt niet in de klappers, raadpleeg dan ook zeker de registers. Ook de schrijfwijze van de naam kan verschillen in de klapper en het register. 16

17 17

18 18

19 SecunDAIre bronnen De hierboven aangehaalde bronnen helpen u bij het opmaken van uw genealogie, uw stamboom. Echt interessant wordt het natuurlijk pas wanneer u ook uw stamboom kan aankleden tot familiegeschiedenis. Hiervoor gebruikt u archiefreeksen waarin meer informatie te vinden is over de levensloop en carrière van de persoon. U gaat op zoek naar waar de persoon werkte en woonde. Zo krijgt u een beeld over de levensstandaard en -omstandigheden Heden ArcHIeF van Het ocmw ISAD Het archief van de Openbare Commissie voor Maatschappelijk Welzijn en haar voorlopers is een onmisbare bron voor het bestuderen van welzijns- en gezondsheidszorg. In deze reeksen vindt u informatie van personen die in contact kwamen met één van de diensten van het OCMW, bijvoorbeeld bij een ziekenhuisopname, als personeel, als uitkeringsgerechtigde. Bij het opmaken van deze brochure is de overdracht van het OCMW-archief naar het FelixArchief nog volop bezig, daarom is het nog niet mogelijk een volledig overzicht te geven. De voorlopig beschikbare bronnen zijn vooral reeksen uit de 20e eeuw. We zullen ze later aanvullen met de oudere reeksen. De archieven zijn gerangschikt per instelling. Sint-Elisabethgasthuis ISAD Stuivenberggasthuis ISAD Adolf Stappaertsgasthuis ISAD Moederhuis Vinkenstraat ISAD Dispensaire Maritime ISAD Stedelijk Dodenhuis ISAD Meisjeshuis ISAD

20 Kribbe Good-Engels ISAD Sint-Erasmusgasthuis Borgerhout ISAD De belangrijkste ocmw reeksen reeds beschikbaar In Het FelIXArcHIeF, ZIjn: GebOOrte- en OverlijdensAktes van de verschillende ziekenhuizen. De verschillende gasthuizen en het stedelijk Dodenhuis hebben overlijdensregisters opgemaakt. In de archieven van het moederhuis zijn geboorteaktes te vinden. Al deze aktes zijn chronologisch gerangschikt en hebben geen toegang. Om erin te zoeken heeft u naast de naam van de instelling ook een juiste datum nodig. Ze zijn ruwweg beschikbaar voor de periode De registers zijn terug te vinden in de beschrijvingen onder elke instelling. Let op de openbaarheid van documenten met persoonlijke informatie. Zij zijn slechts openbaar 75 jaar na afsluiten van het dossier. registers van inkomende patiënten Voor de gasthuizen zijn inkomboeken beschikbaar voor de periode (met uitzondering van het Sint-Erasmusgasthuis in Borgerhout. Ze zijn beschikbaar voor de periode , voor het gasthuis en voor het moederhuis). Ze zijn onderverdeeld per geslacht en chronologisch gerangschikt. Ze zijn te vinden in het archievenoverzicht onder elke instelling. * Daarnaast zullen in de loop van 2012 meer archieven uit de 19e eeuw beschikbaar worden. Worden als eerstvolgende overgedragen: Sint-Elisabethgasthuis, voor de periode : Inkom- en overlijdensboeken, geboorte- en overlijdensaktes, registers van het Militair hospitaal en het cholerahospitaal, parochieregisters. Moederhuis, voor de periode : inkomboeken, geboorteaktes, overlijdens aktes. Maagdenhuis, voor de periode : registers voor het beheer van de gelden der werkende meisjes. 20

21 Stuivenberggasthuis, voor de periode : inkomboeken, overlijdensaktes. Vondelingenhuis, voor de periode : schuifboek, procesverbaalboek, doopboek, besteedboek, kinderboek. Nieuwigheden verneemt u als eerste in onze nieuwsbrief, op onze website of via de leeszaalvoorzitters. DoSSIerS uit Het ArcHIeF van De SteDelIjke politie Politiediensten klasseerden documenten op persoonsnaam. Dat maakt deze reeksen goed bruikbaar voor familieonderzoek. personeelsdossiers AGenten en burgeragenten (ca ca. 1970) isad In de personeelsdossiers vindt u de naamdossiers van de agenten en burgeragenten die uit dienst getreden zijn. Om het juiste dossier te kunnen raadplegen, maakt u gebruik van een detailtoegang. naamdossiers HerberGiers ( ) isad De afdeling drankgelegenheden van het hoofdcommissariaat hield een reeks documenten bij over verschillende herbergen, geklasseerd op naam van de aanvrager. (zie verder; personen met handel of vrij beroep) naamdossiers prostituees (OntucHtvrOuwen) ( ) isad De zedenpolitie van het hoofdcommissariaat hield een uitgebreide reeks documenten bij over de afschrijving en de controle op ontuchtvrouwen of prostituees. naamdossiers incivieken ( ) isad De opsporingsdienst hield mappen bij over personen verdacht van incivisme of collaboratie. Ze bevatten krantenknipsels, verslagen en af en toe processen-verbaal of administratieve aktes. 21

22 naamdossiers OpenbAre boodschappers- en wegwijzers voor vreemdelingen ( ) isad De stad had openbare boodschappers en wegwijzers voor vreemdelingen in dienst. Het ging om personen die in opdracht van de stad vervoer organiseerden voor goederen of personen. Een deel van de administratie van hun personeelsdossier gebeurde op het hoofdcommissariaat. naamdossiers taxichauffeurs en koetsiers ( ) isad Zie ook de reeks over controle op taxichauffeurs, bezoldigd vervoer, zie verder. naamdossiers leurhandelaars ( ) isad Personen die goederen en waren verkochten op de openbare weg, leurhandelaars, waren verplicht om een leurkaart aan te vragen. Wanneer ze die aanvroegen stelde de politie (dienst leurhandel) een verslag op. (zie verder) naamdossiers AutO- en rijwielbewakers ( ) isad Tijdens de oorlogsperiode stelde de stad auto- en fietsbewakers aan. In het hoofdcommissariaat gebeurde een deel van de administratie van hun personeelsdossier. Het betreft een kleine reeks waarop nog geen gedetailleerde toegang bestaat. Naast deze naamdossiers bevat het archief van de politie ook de Processen-verbaal. (ISAD ) De reeks heeft als toegang een infofiche. Tot de jaren 70 zijn de processen-verbaal per wijk ingedeeld, daarna in de diverse politie-afdelingen. Deze reeks vormt het hart van dit archief. De processen-verbaal zijn feitenverslagen opgemaakt in opdracht van het gerecht. In een proces-verbaal brengt een politieagent schriftelijk verslag uit van handelingen die hij uitvoerde of de vaststellingen die hij deed. Hij noteert ook de verklaringen die betrokkenen of getuigen aflegden. In die zin zal een proces-verbaal vaak een levendige getuigenis zijn van allerhande situaties of gebeurtenissen meegemaakt door personen die leefden en/of werkten in de stad. Let wel, deze pv s zijn chronologisch en per wijk gerangschikt. Vaak ontbreken indexen waardoor zoeken in de reeks een uitdaging wordt. Indien politiedossiers niet openbaar zijn, vraagt u toestemming bij de procureur. 22

23 23

24 kwartierstaat

25

26 26

27 AnDere reeksen In Het FelIXArcHIeF vondelingen ( ) isad Telkens als er een kind te vondeling werd gelegd maakte de ambtenaar van de Vondelingenschuif een akte op. Deze zijn chronologisch genummerd en gebundeld in verschillende omslagen. Toegang beschikbaar online: Literatuur: VANDERHAEGHE, J., Uw Antwerpse voorouder en onwettig kind? Een verlaten kind? Een vondeling? In Sporen van je voorouders, Vervoort, G., 1999 (105 # 217, 962# 11) FAmiliebericHten Het FelixArchief beschikt over een bescheiden collectie geboorte-, huwelijks- en overlijdensberichten. Ze zijn alfabetisch geklasseerd. De aankondigingen en berichten zijn beschikbaar voor de 19e en 20e eeuw. Geboorteberichten ISAD 9580 Huwelijksaankondigingen ISAD 9581 Verlovingsaankondigingen ISAD 9648 Overlijdensberichten ISAD 9582 Bidprentjes ISAD 9 FAmilieArcHieven (14de-20ste eeuw) isad 142/ lz16 Dit is een verzameling van allerlei stukken en documenten van particuliere schenkers die het FelixArchief op onregelmatige basis verwerft. Het zijn archieven en documenten van families en personen, aangevuld met nota s over bepaalde families. nota s van OnderzOekers Vaak is er al onderzoek verricht naar specifieke families. Zie ISAD 7479 en ISAD Natuurlijk is de bibliotheek van Familiekunde Vlaanderen ook erg belangrijk voor zulke nota s en onderzoeksresultaten. personeelsleden van de stad en verwante bedrijven. (vanaf 1880) Van alle personeelsleden die in dienst waren bij de stad of een andere stedelijke dienst zoals brandweer of politie, maakte de personeelsdienst van de stad een 23

28 personeelsdossier op. De dossiers bevatten de administratieve gegevens over hun loopbaan. U vindt hierin briefwisseling, collegiale besluiten, verlofaanvragen, ziekteattesten, diploma s, tuchtmaatregelen, examens, bevorderingen, enzovoort. Naast deze personeelsdossiers zijn er ook pensioendossiers opgemaakt. Deze bevatten enkel informatie over de berekening en uitkering van het pensioengeld. Soms zijn deze twee dossiers samengevoegd en vindt u maar één dossier. De dienst waar de persoon werkte, hield vaak ook nog een dossier bij, in dat geval zijn er soms drie dossiers te vinden. Er zijn inventarissen* op deze reeksen online beschikbaar, de belangrijkste zijn: inventaris personeelsdienst stad isad 3114 Bevat: uitdiensttredingen van de stad Antwerpen, het havenbedrijf, Brandweer, Merksems Kamertheater en stadspoppentheater. Het FelixArchief bezit geen dossiers uitdiensttredingen van de districten van voor de fusie. inventaris personeelsdienst Havenbedrijf isad inventaris personeelsdienst politie isad (zie ook: paspoorten van burgeragenten isad ) *let wel: nog niet alle dossiers zijn verwerkt; als u een persoon niet terugvindt, kan u best contact opnemen met de leeszaalmedewerkers. Zij kunnen nakijken of de persoon mogelijk in een niet-verwerkte reeks is te vinden. personen met HAndel OF vrij beroep Adres en telefoonboeken ( ) ISAD 5343 Bezoldigd vervoer: dossiers over de controle op taxichauffeurs, vergunnings- en over tredingsdossiers ( , met hiaten) ISAD en ISAD Horeca, café of herbergdossiers. ( ) ISAD Toekennen van standplaatsen op markten ISAD Organisatie van ambulante handel, vergunningsdossiers standplaatsen ( ) ISAD Erkenning van en controle op ondernemers en vrije beroepen. Dossiers over 24

29 boekhouders, landmeters, vastgoedmakelaars, leurders ( ) ISAD naamdossiers van Het plaatselijk comité van Het nationaal steunfonds voor Geteisterden ( ) isad Met deze toegang kan u zoeken naar dossiers van geteisterden die hulpgoederen ontvingen naar aanleiding van de schade opgelopen tijdens Wereldoorlog II. Dit zijn niet alleen personen uit Antwerpen, ook uit de omliggende gemeenten. Antwerpse begraafplaatsen ( ) isad Het archief van de Antwerpse begraafplaatsen bevat naast algemene- en beleidsdossiers ook vele persoonsdossiers, nl. de vergunningsdossiers van de personen die op de verschillende begraafplaatsen hun rustplaats hebben gevonden. Via de detailtoegang (ISAD ) kunt u op zoek gaan naar deze personen. Let wel, de overdracht van deze reeks is nog lopende, via onze nieuwsbrief worden toevoegingen bekendgemaakt. bouwdossiers ( ) isad Via de inventaris op de bouwdossiers kan u ook op naam zoeken. Dit is meestal de naam van de aanvrager maar vaak ook de naam van de architect of aannemer. Op het dossier zelf wordt dan meestal het volledige adres van de persoon in kwestie meegegeven en het bevat vaak ook briefpapier met meer info over de aannemer of de architect. FOtO s Het FelixArchief bezit duizenden foto s. In de Digitale Leeszaal op de website vindt u het online audiovisueel archief (kortweg AVA). U kan er zoeken op (straat)naam of onderwerp. Wie weet, vindt u wel een afbeelding van één van uw voorouders. 25

30 Ancien regime In het Ancien regime archief van de stad bevinden zich verschillende reeksen waarin meer informatie over personen terug te vinden is. Naast de parochieregisters (zie hierboven) waar u meer informatie over geboorte- huwelijk en overlijden kan vinden, zijn er nog enkele andere reeksen. De belangrijkste zijn: poortersboeken ( , met HiAten) isad Een poorter was een stadsbewoner met bepaalde rechten die aan een nietpoorter ontzegd werden. Zo kon enkel een poorter stedelijke ambten bekleden, rechtsbijstand van schepenen krijgen of een bepaald beroep uitoefenen. Personen geboren in de stad kregen automatisch het poorterschap toegewezen. Zij die hier niet geboren waren maar wel woonden, konden tegen betaling poorter worden. Maar ook mensen die hier niet woonden, konden poorter worden, zij werden dan buitenpoorter genoemd. Vermeld zijn: naam en voornaam, datum van inschrijving. Eventueel ook: herkomst, beroep en betaalde borg. Een index op deze reeks is online beschikbaar voor de periode (ISAD ). De rest van de reeks is toegankelijk via een index in de leeszaal LZ 29. Literatuur: Jan De Meester, De gebruik- en meerwaarde van poortersboeken voor historici. Casus: Antwerpen in de zestiende eeuw. In: Vlaamse Stam, 2007, p weeskamer ( ) isad 225 Tijdens het Ancien Regime was iemand wees als hij jonger was dan 25 jaar en één of beide ouders verloren had. Een wees stond onder voogdij van vier voogden of momboren. De voogden moesten een nauwkeurige beschrijving van het vermogen van de overleden ouder(s) en elk jaar een balans van hun financieel beleid aan de weesmeesters meedelen. Deze functionarissen fungeerden als oppervoogden en lieten de boedelbeschrijving of staat van goederen overschrijven in de weesboeken waardoor ze kracht van authenticiteit kreeg. 26

Opzoekingen naar personen in het FelixArchief

Opzoekingen naar personen in het FelixArchief Opzoekingen naar personen in het FelixArchief Inhoud Inleiding................................................................................................................... 4 Afkortingen..............................................................................................................

Nadere informatie

Familiekunde. Vlaanderen

Familiekunde. Vlaanderen Familiekunde Vlaanderen Documentatie- en studiecentrum voor familiegeschiedenis Van Heybeeckstraat 3, 2170 Merksem, België +32 (0)3 646 99 88 administratie@familiekunde-vlaanderen.be www.centrumfamiliegeschiedenis.be

Nadere informatie

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters

Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Archiefwegwijzer Bevolkingsregisters Inhoud Inleiding... 1 Indeling van bevolkingsregisters... 2 Registers die zijn ingedeeld op huis, wijk en straat... 2 Registers met een alfabetische indeling... 3 Werkwijze

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's)

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB's) Achtergrond In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de

Nadere informatie

Informatieblad Burgerlijke Stand

Informatieblad Burgerlijke Stand Informatieblad Burgerlijke Stand In dit informatieblad vindt u informatie over (het gebruik van) de archieven van de Burgerlijke Stand: de Geboorteakte, de Huwelijksakte, de Huwelijksbijlagen, de Overlijdensakte

Nadere informatie

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken

Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken Informatieblad Doop-, Trouw- en Begraafboeken In 1811 werd in de meeste delen van Nederland de Burgerlijke Stand ingevoerd. De overheid had op dat moment nauwelijks gegevens over de inwoners. Er werden

Nadere informatie

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH

STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH SECUNDAIRE GENEALOGISCHE BRONNEN AANWEZIG IN HET STADSARCHIEF S-HERTOGENBOSCH HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie 14 april 2013 Woord vooraf Voor stamboomonderzoek zijn er als het ware twee soorten bronnen:

Nadere informatie

eens een (stam)boompje op Waregem

eens een (stam)boompje op Waregem Genealogie Zet eens een (stam)boompje op Waregem Wie waren zij? Waar woonden ze? Hoe verdienden ze hun brood? Wat waren hun dromen, hun angsten en verwachtingen? Welke tegenslagen kregen ze te verwerken

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch OVERZICHT ROSMALEN Versie juli 2012 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert voor

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS OPZOEKINGEN IN DE REGISTERS VAN DE BURGER- LIJKE STAND In de voorgaande rubriek toonden we uitgaande van enkele concrete voorbeelden hoe we opzoekingen in de Burgerlijke Stand

Nadere informatie

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse

INLEIDING. Later volgden er nog twee vrij uitgebreide losbladige aanvullingen op het werk van René De Roo. Zo verscheen er in 1974 één op de losse INLEIDING Het Stadsarchief Mechelen beschikt over een rijk bestand notariaatsarchief 1. Een groot deel daarvan kwam er terecht dankzij een akkoord van 20 februari 1917 tussen de staat en het stadsbestuur.

Nadere informatie

Overzicht bevolkingstellingen en bevolkingsregisters van de stad Mechelen

Overzicht bevolkingstellingen en bevolkingsregisters van de stad Mechelen Overzicht bevolkingstellingen en bevolkingsregisters van de stad Mechelen Gemeente Periode Toegangen Bewaarplaats Mechelen 1 1796 1803 2 1804 3 1808 4 1813 1814 1818 1821 1825 1829 1840 1 Voor de registers

Nadere informatie

Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen. Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen

Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen. Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen Wereldoorlog I Bronnen in het Stadsarchief Antwerpen Inge Schoups Stadsarchivaris Antwerpen FelixArchief Stadsarchief Antwerpen OCMW-archief Antwerpen Partikuliere archieven van - Families en personen

Nadere informatie

Zoeken naar personen

Zoeken naar personen Zoeken naar personen http://search.arch.be I. Beschikbare informatie Wat vindt u terug in de zoekrobot 'zoeken naar personen'? In de zoekrobot 'zoeken naar personen' vindt u het werk van vele vrijwilligers

Nadere informatie

Informatieblad Bevolkingsregister

Informatieblad Bevolkingsregister Informatieblad Bevolkingsregister Achtergrond van het bevolkingsregister Vóór de invoering van de burgerlijke stand in 1811 werd een volkstelling gehouden. Ook daarna zijn nog regelmatig volkstellingen

Nadere informatie

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat?

Genealogie voor Beginners. Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? O C G L Genealogie voor Beginners O C G Ik wil mijn familiegeschiedenis onderzoeken. Hoe doe ik dat? Even voorstellen: Jo Schiffelers, voorzitter Heemkundevereniging Landgraaf L Systemen en termen Genealogie/Stamboom

Nadere informatie

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op

Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op Chronologie van de Burgerlijke Stand in de Nederlanden Op http://www.pleijsier.publius.biz/genealogy/showmedia.php?mediaid=847 >1789 Het begin van de Franse revolutie. oktober 1795 Als gevolg van de expansiedrift

Nadere informatie

werken met bronnen deel v een project van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het middelbaar onderwijs

werken met bronnen deel v een project van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het middelbaar onderwijs werken met bronnen deel v een project van het eerste tot en met het zesde leerjaar van het middelbaar onderwijs I Michel Vanhalme I Doel Geschiedenisleraren helpen de verticale samenhang in de leerplanrealisatie

Nadere informatie

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch

DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN. STADSARCHIEF s-hertogenbosch DOOP-, TROUW- EN BEGRAAFBOEKEN AANWEZIG BIJ HET STADSARCHIEF s-hertogenbosch HANDLEIDING EN OVERZICHT Versie mei 2014 WOORD VOORAF Genealogisch onderzoek in de registers van de burgerlijke stand levert

Nadere informatie

Beginnen. met. Genealogie

Beginnen. met. Genealogie Beginnen met Genealogie Wim van t Einde Beginnen met genealogie Veel mensen zijn geïnteresseerd in hun voorouders. Het is voor veel van hen echter lastig om te beginnen. Doordat ze niet weten waar ze

Nadere informatie

Handleiding Stamboomonderzoek

Handleiding Stamboomonderzoek Handleiding Stamboomonderzoek versie 1.0 Een eigen stamboom Steeds meer mensen vinden elkaar in een zelfde interesse: hun stamboom uitzoeken. De aanleiding kan divers zijn: een jubileum, een mooi familieverhaal,

Nadere informatie

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland

2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Pagina 1 2011: 200 jaar burgerlijke stand in Nederland Dat heersers van oudsher er belang aan hechte zijn burgers te registreren komen we in het kerstverhaal al tegen. De ouders van Jezus reisden immers

Nadere informatie

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten

Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten januari 2014 Nationaal register van overledenen: Persoonskaarten en persoonslijsten 1 Aan de hand van officiële documenten en andere papieren in familiebezit, aangevuld met mondeling overgeleverde informatie,

Nadere informatie

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING

ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING ONZE RUBRIEK VOOR BEGINNERS: DE PAROCHIEREGISTERS. EEN VERKENNING In de eerste bijdrage over onze parochieregisters willen we het houden bij een praktische verkenningsronde. Je hebt als genealoog een tijdlang

Nadere informatie

Genealogie via internet

Genealogie via internet Genealogie via internet voor de beginnende stamboomonderzoeker Heemkundekring Boxtel door Hanneke Meulenaars 15 februari 2005 Doel van de avond Deze avond wordt u als beginnende genealogiebeoefenaar iets

Nadere informatie

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau

Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau COMETA STAP VOOR STAP Een workshop rond het maken van beschrijvingen op collectieniveau 31 januari 2012 Versie 1.0 IN DEZE WORKSHOP Wat is het Cometa-model? Waarom beschrijven op collectieniveau? Wat is

Nadere informatie

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities:

Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Jan R. Cirpka Voorouder of wel stamboomonderzoek Definities: Kwartierstaat: alle voorouders van één persoon Parenteel: Alle nakomelingen van één voorouder Familiegeschiedenis Twee belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935

INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 INVENTARIS VAN DE ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN DIE TE OSSENDRECHT GERESIDEERD HEBBEN 1790-1935 Regionaal Archief West-Brabant 2000 Bijgewerkte versie Het Markiezenhof historisch centrum Bergen op Zoom 201

Nadere informatie

Stamboomonderzoek !"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog.

Stamboomonderzoek !#$%&'(()*+,)#-*.#$&'(()/#0)#12#.3456'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. !"#$!%&'()*+,-*+,./*01**2345''6')7'61* 8889:;;?@;9?A* Stamboomonderzoek!"#$%&'((")*+,)"#-*."#$&'((")/#0)"#12"#.345"6'4/7(* Dit document bevat tips voor de beginnende genealoog. Eén van de doelstellingen

Nadere informatie

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10

Aanmelding adoptie intrafamiliaal Pagina 1 van 10 AANMELDING VOOR DE ADOPTIE VAN EEN KIND VAN DE FAMILIE UIT HET BUITENLAND Met dit formulier start je de adoptieprocedure voor een kind van je familie dat in het buitenland verblijft. In te vullen door

Nadere informatie

INFORMATIEFICHE BETREFFENDE HET HUWELIJK

INFORMATIEFICHE BETREFFENDE HET HUWELIJK Ambassade van België te Tunis 47, rue du 1er juin 1002 TUNIS-BELVEDERE Fax : (00.216) 71 781 493 E-mail : tunis@diplobel.fed.be Site web : www.diplomatie.belgium.be/tunisia Alle telefonische oproepen betreffende

Nadere informatie

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden

Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Aanvraag voor vrijstelling van de belasting op leegstaande, verwaarloosde en ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde panden Dienst Administratie, Afdeling bouw en woontoezicht Bezoekadres Dienst Wonen Woodrow

Nadere informatie

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan

Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Huizenonderzoek - Hoe kunt u te werk gaan Een gedegen onderzoek naar de geschiedenis van een huis is niet eenvoudig en vaak tijdrovend, maar kan leiden tot leuke en verrassende resultaten. Het verdient

Nadere informatie

Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt

Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt Nummer Toegang: 145 Inventaris van het archief van de gemeente ackersdijk en vrouwenregt 1817-1855 Archief Delft 145 Gemeente Ackersdijk en Vrouwenregt 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING

Nadere informatie

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer

Aangifte van ongeval KLEEF HIER GELE KLEVER. Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds. Type: GR A INT. I Identificatiegegevens van het slachtoffer Aangifte van ongeval CHRISTELIJKE MUTUALITEIT Ruimte voorbehouden voor het ziekenfonds dossiernummer: Type: GR A INT I Identificatiegegevens van het slachtoffer 1. Naam en voornaam... Straat... nummer/bus...

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.149 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Voorburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte?

De geboorteaangifte. Wie doet de aangifte? De geboorteaangifte Wie doet de aangifte? Beste ouder De stad Antwerpen wenst u van harte proficiat met de geboorte van uw kindje. Het is belangrijk dat u de geboorte van deze nieuwe wereldburger op de

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Nummer archiefinventaris: 3.04.16.164 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zoetermeer Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten

Invoerinstructie Verlos Gelderse Geboorteakten Algemene informatie Vanaf 1811 werden de geboortes van kinderen door de gemeente bijgehouden. Elke gemeente had per jaar een boek met een vooraf gedrukte tekst met daarachter ruimte om de persoonlijke

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps BE-A0518_110561_109304_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Bols Guilielmus, Erps Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer,

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ADVIES Nr 05 / 2000 van 13 maart 2000 O. Ref. : 10 / A / 2000 / 005 BETREFT : Ontwerp van koninklijk besluit betreffende de mededeling door de gemeenten van informatie, door bemiddeling van het Rijksregister

Nadere informatie

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763)

Rooms-katholieke parochie Sint Jan, Sint Pieter en Sint Catharina ( Catharina tot juni 1763) 1.1 s-hertogenbosch 1.1.1 Dopen Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om de registers respectievelijk chronologisch per religie en parochie weer te geven. Het is dus van belang meerdere series te raadplegen.

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd

Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd INFORMATIENOTA Huwelijksaangifte en samenlevingscontract vereenvoudigd De vereenvoudiging van de saangifte en het samenlevingscontract werd vastgelegd in de wet van 3 december 2005 tot wijziging van de

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Nummer archiefinventaris: 3.04.16.088 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Molenaarsgraaf Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.073 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid is

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw BE-A0518_111814_110483_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Stroobant Eugeen Eduard, Sint-Pieters- Leeuw Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv

Nadere informatie

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister

RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister Inhoudstafel RetrieveTIGroups Uitgebreide raadpleging van het Rijksregister... 1 Inhoudstafel... 1 1) Inleiding... 1 2) Wetgeving... 1 3)

Nadere informatie

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen

Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Archief van de Afdeling Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister en Verkiezingen Algemene kenmerken Toegangsnummer: 5176 Periode: 1811-1960 Archiefvormer Secretarie; afdeling Burgerlijke Stand (1852-1946)

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Nummer archiefinventaris: 3.04.16.043 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenzande Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte?

Waar en hoe? Welke stukken dienen voorzien te worden bij de aangifte? INFO - HUWELIJK DE AANGIFTE Waar en hoe? Voor het bepalen van dag en uur van het burgerlijk huwelijk, melden de verloofden zich aan in het administratief centrum, dienst Burgerlijke Stand, Veld 1 te 9970

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2010 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft

Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Nummer Toegang: 14 Inventaris van de collectie Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Delft Archief Delft 14 Doop-, Trouw- en Begraafboeken Delft 3 I N H O U D S O P G A V E Inhoudsopgave BESCHRIJVING VAN

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.138 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Stompwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Library Edition. De vertrouwde bron voor familiegeschiedenis voor uw ledenkring. Over MyHeritage Library Edition. Over MyHeritage NEW!

Library Edition. De vertrouwde bron voor familiegeschiedenis voor uw ledenkring. Over MyHeritage Library Edition. Over MyHeritage NEW! NEW! Library Edition De vertrouwde bron voor familiegeschiedenis voor uw ledenkring. Over MyHeritage Library Edition Met meer dan 7,2 miljard historische aktes en archiefstukken uit Europa, de Verenigde

Nadere informatie

Wat zijn registers van de Burgerlijke Stand?

Wat zijn registers van de Burgerlijke Stand? Wat zijn registers van de Burgerlijke Stand? Als iemand wordt geboren, trouwt of over- lijdt wordt daarvan een akte opgemaakt. Dat gebeurt bij de Burgerlijke Stand van de gemeente. Die akten worden ingeschreven

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2012 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Gegevens 2009 Anvers I 902 1 248 199 49 8 1159 Anvers II 666 16 158 137 21 14 854 Anvers III 815 3 315 279 36 7 1140 Anvers IV 1723 5 290 290 0

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.018 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Bergambacht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Strijpen - In: Inventarissen van hedendaagse gemeentearchieven, dl. II

Strijpen - In: Inventarissen van hedendaagse gemeentearchieven, dl. II BE-A0514_115184_113876_DUT Strijpen - In: Inventarissen van hedendaagse gemeentearchieven, dl. II Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in

Nadere informatie

Plaatsingslijst van de verzameling Soete J.

Plaatsingslijst van de verzameling Soete J. BE-A0516_109108_107881_DUT Plaatsingslijst van de verzameling Soete J. Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives in Belgium This finding aid is

Nadere informatie

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid»

Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» Sectoraal Comité van de Sociale Zekerheid en van de Gezondheid Afdeling «Sociale Zekerheid» SCSZ/11/037 BERAADSLAGING NR 11/028 VAN 5 APRIL 2011 MET BETREKKING TOT DE TOEGANG VAN DE KONINKLIJKE FEDERATIE

Nadere informatie

Senioren KU Leuven. Genealogie. 21 januari 2016 Welkom

Senioren KU Leuven. Genealogie. 21 januari 2016 Welkom Senioren KU Leuven Genealogie 21 januari 2016 Welkom Genealogie Introductie - mijn stamboom - onze familiegeschiedenis Opzoek naar wat? Wie waren mijn voorouders? Uit welke streek zijn wij afkomstig? Heb

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Nummer archiefinventaris: 3.04.16.123 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Rozenburg Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers, Nummer archiefinventaris: 2.04.23.02 Inventaris van het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken: Afdeling Statistiek en voorgangers, 1845-1878 R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1986 This

Nadere informatie

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt

Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt Afstamming heeft alles te maken met welke bloedband je hebt met je voorouders (je ouders, grootouders, overgrootouders,...). Je afstamming bepaalt dus bij welke familie je hoort. Ouders Met je ouders heb

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Nummer archiefinventaris: 3.04.16.169 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Zwijndrecht Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Nummer archiefinventaris: 3.04.16.042 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van `s Gravenhage Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.029 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Capelle a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Nummer archiefinventaris: 3.04.16.068 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Krimpen a/d IJssel Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding

Nadere informatie

Aanwinsten Archieven 2006

Aanwinsten Archieven 2006 in de etalage Aanwinsten Archieven 2006 Reeds verschillende malen heeft het Gemeentearchief van Kampen een bijdrage geleverd aan de rubriek In de etalage. In de afgelopen jaren hebben afzonderlijke archieven

Nadere informatie

Leeszaalreglement. Stadsarchief Ninove. Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 juni 2014

Leeszaalreglement. Stadsarchief Ninove. Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 juni 2014 Leeszaalreglement Stadsarchief Ninove Goedgekeurd door de gemeenteraad 19 juni 2014 Het leeszaalreglement regelt de relatie tussen het stadsarchief van Ninove en de externe gebruiker. Het reglement bevat

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2003 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Nummer archiefinventaris: 3.04.16.075 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Leimuiden Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT"

TOELICHTING BIJ DE KUBUS AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT TOELICHTING BIJ DE KUBUS "AANTAL MIGRATIES NAAR PLAATS VAN HERKOMST EN PLAATS VAN BESTEMMING PER LEEFTIJD, GESLACHT EN NATIONALITEIT" 1. Algemeen Deze tabellen geven aantallen migraties. In de "Inleiding

Nadere informatie

Wat zit er. in mijn. familie? HANDLEIDING. tot de. genealogie

Wat zit er. in mijn. familie? HANDLEIDING. tot de. genealogie Wat zit er in mijn familie? HANDLEIDING tot de genealogie A N T W E R P E N Wat zit er in mijn familie? Hoe maak je een stamboom op? Hoe schrijf je een familiegeschiedenis? Stel: je wil je stamboom opmaken.

Nadere informatie

BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING. h a b i l. Nationaal NAVO EU Andere:

BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING. h a b i l. Nationaal NAVO EU Andere: Ref. aanvrager: Datum: Nr: (Identificatie van de eenheid, firma of van het organisme + Tel Nr) BASISVRAGENLIJST VOOR EEN VEILIGHEIDSMACHTIGING A. IN TE VULLEN DOOR DE VEILIGHEIDSOFFICIER 1. ONDERWERP Aanvraag:

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Marcelis Pierre, Leuven

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Marcelis Pierre, Leuven BE-A0518_111079_109797_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant Notaris Marcelis Pierre, Leuven Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2004 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ]

De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Wegwijs in justitie In de hoofdrol bij justitie De instellingen Meer informatie Justitie in de praktijk De jaarlijkse statistieken van de hoven en de rechtbanken [ Gegevens 2005 ] Notariaat Met dank aan

Nadere informatie

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen...

2. Hoe zoeken in deze databank?... 2. 2.1 Snelzoeken... 2. 2.2 Eenvoudig zoeken... 4. 2.3 Geavanceerd zoeken... 5. 2.4 Zoeken via zoekbomen... Abraham Gids voor het gebruik van de databank Inhoudsopgave 1. Wat is Abraham?... 2 2. Hoe zoeken in deze databank?... 2 2.1 Snelzoeken... 2 2.2 Eenvoudig zoeken... 4 2.3 Geavanceerd zoeken... 5 2.4 Zoeken

Nadere informatie

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811

ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN. binnen de gemeente THOLEN. vanaf 1811 ARCHIEVEN VAN NOTARISSEN binnen de gemeente THOLEN vanaf 1811 Inleiding In deze inventaris staan de archieven beschreven die de notarissen, die in de diverse plaatsen binnen de huidige gemeente Tholen

Nadere informatie

Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne

Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne Overzichten van de archieven en verzamelingen van het Rijksarchief te Brugge Archiefvormers in de gerechtelijke arrondissementen Brugge, Ieper en Veurne 11 Archieven van ~verheidsinstellingen vanaf 1795

Nadere informatie

CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE

CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE CENTRAAL BUREAU VOOR GENEALOGIE Wat is het Centraal Bureau voor Genealogie voor een instelling? Het Centraal Bureau voor Genealogie (CBG) is een kennis- en documentatiecentrum op het gebied van genealogie

Nadere informatie

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie. De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens Eerste inschrijving in de Nederlandse bevolkingsadministratie De Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens 1 Inleiding 3 2 Waarom een basisadministratie persoonsgegevens? 3 3 Hoe werkt de basisadministratie

Nadere informatie

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923)

Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, (1923) 18 Inventaris van de archieven van de notarissen ter standplaats Zegwaart en Zoetermeer, 1651, 1677 1915 (1923) Zoetermeer, 1996 INLEIDING De dorpen Zoetermeer en Zegwaart beschikten tot in de 18e eeuw

Nadere informatie

MODERNISERING BURGERLIJKE STAND. VVSG 1 februari 2017

MODERNISERING BURGERLIJKE STAND. VVSG 1 februari 2017 MODERNISERING BURGERLIJKE STAND VVSG 1 februari 2017 Projectvoorstelling Historiek Eerste voorstudie modernisering Werkgroep modernisering VLAVABBS voor uitwerking documentaire aktemodellen Op vraag van

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.092 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Naaldwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk

GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk GENEALOGIE Vroeger de status van de elite, nu de hobby van het volk Hans Nagtegaal Erfenissen zijn in de loop der eeuwen oorzaak geweest van vele ruzies en zelfs van oorlogen. Wie is familie van wie en

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Possoz Joseph, Halle

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Possoz Joseph, Halle BE-A0518_109428_108234_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris Possoz Joseph, Halle Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien State Archives

Nadere informatie

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ARCHIEFSELECTIELIJST 2008

ARCHIEF VAN DE COMMISSIE TOT BESCHERMING VAN DE MAATSCHAPPIJ ARCHIEFSELECTIELIJST 2008 ALGEMEEN RIJKSARCHIEF EN RIJKSARCHIEF IN DE PROVINCIËN ARCHIVES GÉNÉRALES DU ROYAUME ET ARCHIVES DE L ÉTAT DANS LES PROVINCES ARCHIEFBEHEERSPLANNEN EN SELECTIELIJSTEN TABLEAUX DE GESTION ET TABLEAUX DE

Nadere informatie

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013

Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Cursussen, workshops en lezingen 2012/2013 Haags Gemeentearchief onder auspiciën van Geschiedkundige Vereniging Die Haghe Inhoudsopgave blz. Inleiding 3 Algemene informatie 4 Cursussen Cursus paleografie

Nadere informatie

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk

Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Nummer archiefinventaris: 3.04.16.100 Inventaris van de kopieën der Doop-, Trouw- en Begraafboeken (DTB) van Noordwijk Auteur: H. Brouwer Nationaal Archief, Den Haag 1929 Copyright: cc0 This finding aid

Nadere informatie

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit

10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE 10 MEI 2007. - Wet betreffende de transseksualiteit Bron: http://www.ejustice.just.fgov.be/doc/rech_n.htm nummer document: 2007009570 ALBERT II, Koning der Belgen, Aan

Nadere informatie

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris De Brabandere Eugène, Neerwinden

Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris De Brabandere Eugène, Neerwinden BE-A0518_109288_108109_DUT Inventarissen van het notariaat Vlaams-Brabant. Notaris De Brabandere Eugène, Neerwinden Het Rijksarchief in België Archives de l'état en Belgique Das Staatsarchiv in Belgien

Nadere informatie

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit)

1 Gegevens van de wees. In te vullen door de SVB AWW-no.: Datum indiening: 2 Gegevens overledene. 1.1 Achternaam (bij geboorte) Voornamen (voluit) Banko di Seguro Sosial Pater Euwensweg 9, Curaçao Email: pensioenen@svbcur.org of Website:www.svbcur.org. Tel: (5999)434-4402, Fax: (5999)434-4502 Aanvraag om Wezenpensioen Met dit formulier vraagt u een

Nadere informatie

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel )

JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) JPF 2013/115 Rechtbank Den Haag 11 februari 2013, C/09/419508 FA RK 12-3722; ECLI:NL:RBDHA:2013:BZ3284. ( mr. Brakel ) [De minderjarige], geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats], Frankrijk, wonende

Nadere informatie

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister,

Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, Nummer archiefinventaris: 2.16.24.01 Inventaris van het archief van het Ministerie van Waterstaat: Kabinet van de Minister, 1906-1945 Auteur: R. Kramer Nationaal Archief, Den Haag 1987 Copyright: cc0 This

Nadere informatie