School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School: Brinnr.: Bestuur: Datum:"

Transcriptie

1 BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: bs. de Cramignon 06GR kom Leren

2 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte ( sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei). De vier ankerpunten zijn: 1. Kwaliteitsstandaard. Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de zorgindicatoren van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (01).. Planmatig en handelingsgericht werken. In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd.. Specifieke ondersteuning. De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 4. Ondersteuningsstructuur. Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school berederde keuzes die zijn opgenomen in de paragraaf Ambities en Ontwikkeldoelen. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld aan het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie. Datum: Namens school dhr/mw Marie-José Duijsings Namens bestuur : dhr/mw R. Beaumont

3 . Algemene gegevens.1 Algemene gegevens van de school School Adres (Straat, Postcode, Plaats) Brinnummer Directeur Telefoon Intern begeleider(s) Bestuur bs. de Cramignon Kramsvogel 4 645RE Eijsden 06GR mw. M. Duijsings Nicole Tilly (onderbouw) & Sanne Schaffrath (bovenbouw) kom Leren Samenwerkingsverband PO 104 (Westelijke Mijnstreek) PO 105 (Maastricht- Heuvelland) PO 106 (Heerlen e.o.). Kengetallen schoolar Aantal leerlingen Aantal groepen 4 onderbouw 6 bovenbouw Aantal leerlingen in niveau ondersteuningsniveau 1 ondersteuningsniveau 4 Aantal locaties Schoolgroep 1 ( leerlingen met een gewicht) Uitstroom naar voortgezet onderwijs VMBO basis VMBO kader VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg VMBO basis/lwoo VMBO kader/lwoo,00 1,00 4,00 PRO VSO HAVO/VWO anders 4,00. Onderwijsconcept van de school Beschreven i.r.t. kenmerken leerlingenpopulatie en sociaal-demografische factoren. De kern van het pedagogisch en didactisch concept (maximaal 10 regels): Basisschool de Cramignon staat voor: - Een optimaal leer- en werkklimaat waarin ieder kind zich prettig voelt, want dat is de belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen leren. De methodiek Taakspel en het anti-pestbeleid spelen hierin een belangrijke rol. - Klassikaal kwaliteitsonderwijs in een modern sje, waarbij eigentijds maatwerk wordt gecombird met het goede van beproefde onderwijsmethoden. Hierbij werken wij volgens het BHV-model en groepsplannen voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. - Een sterke verbondenheid met de Eijsdense cultuur, natuur en tradities. Die omgevingsgerichtheid zorgt ervoor dat ouders en kinderen zich thuis voelen bij ons op school. De natuur- en cultuuractiviteiten worden afgestemd op de methodes en opgenomen in de arplanning. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 1

4 . Basisondersteuning Basisondersteuning omvat 4 ankerpunten:.1 Kwaliteitsstandaard. Planmatig en handelingsgericht werken. Specifieke ondersteuning.4 Ondersteuningsstructuur.1 Ankerpunt: Kwaliteitsstandaard De kwaliteitsstandaard wordt uitgedrukt in: a. Arrangement op basis van het vigerende toezichtkader van de inspectie. b. Kwalificatie van de zorgindicatoren uit het toezichtkader van de inspectie. Om de kwaliteitsstandaard onder b. te duiden worden de zogenaamde zorgindicatoren uit het vigerende toezichtkader van de onderwijsinspectie gebruikt. Door middel van de dubbele nummering kunnen de indicatoren getraceerd worden. De inspectie hanteert bij het beoordelen van scholen per indicator een vierpuntschaal. De beoordeling door de onderwijsinspectie is maatgevend en mt de school als zodanig over uit de recente rapportage van de onderwijsinspectie. Indien de beoordeling van de inspectie op een of meerdere zorgindicatoren niet meer maatgevend is, geeft de directeur een beoordeling die de werkelijkheid dekt. Onder dekkend wordt in dit geval verstaan : - geldt voor 75 of meer wanr school, persol of leraren/leraar onderwerp zijn van de indicator; - geldt voor 100 wanr de leerling onderwerp is van de indicator. Normstelling kwaliteitsstandaard samenwerkingsverband: a. De school heeft een basisarrangement. b. Op alle zorgindicatoren scoort de school minstens een. Arrangement Inspectie Datum meest recente inspectieoordeel Basisarrangement Kwalificatie op de zorgindicatoren is gebaseerd op: Oordeel Inspectie Eigen oordeel School Onderbouwing indien gekozen is voor eigen oordeel (maximaal 5 regels): Vanuit analyses van verzamelde gegevens uit methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen en leergesprekken bepalen we als school de aard van de zorg voor de (zorg)leerlingen. We voeren de zorg planmatig uit volgens de onderwijs- en begeleidingsstructuur die we arlijks opstellen. De effecten van de zorg worden x per ar op groepsniveau en 4x per ar op individueel niveau geevalueerd. Daarnaast evalueren we arlijks minimaal 1x op schoolniveau met het gehele team; dit in de vorm van Kwinkleren. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015

5 Indicator Indicator inspectie Kwalificatie van zorgindicatoren inspectie (vigerend toezichtkader 01) 1. (1.4) Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.. (.4) De school met een substantieel aantal leerlingen met een weging hoger dan 1, biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.. (4.) De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. 4. (4.4) De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en persol en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 5. (4.5/6) De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school. 6. (4.7) Het persol van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. 7. (6.1) De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 8. (6.) De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 9. (6.) De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 10. (6.4) De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 11. (7.1) De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 1. (7.) De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen. 1. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 14. De school bepaalt op basis van een analyse van de verzamelde gegevens de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 15. De school voert de zorg planmatig uit. 16. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 17. De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden. 18. (9.1) De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling populatie. 19. (9.) De school evalueert arlijks de resultaten van de leerlingen. 0. (9.) De school evalueert regelmatig het leerproces. 1. (9.4) De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.. (9.5) De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.. (9.6) De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015

6 . Ankerpunt: Planmatig en handelingsgericht werken Indicator In aanvulling op de zorgindicatoren uit het toezichtkader gebruiken we indicatoren om planmatig en handelingsgericht werken op alle niveaus van zorg mee te duiden. Zij vormen een belangrijke basis voor effectieve ondersteuning. Planmatig en handelingsgericht werken is de wijze waarop de school cyclisch werkt aan het ondersteunen van leerlingen in hun leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. De school beoordeelt zo realistisch mogelijk in welke omvang de betreffende indicator door het team in praktijk wordt omgezet. Die beoordeling wordt met een vierpuntschaal in percentages uitgedrukt. De beoordeling van deze standaarden is vooralsnog het resultaat van een zelfevaluatie van de school, ingevuld door directeur en interne begeleider. Normstelling planmatig en handelingsgericht werken van het samenwerkingsverband: Op alle indicatoren scoort de school minstens. Percentage van het team dat over deze vaardigheden beschikt: 1= 0-5 = 6-50 = = Indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken. 1. Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen, o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.. Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en het onderwijs daarop af te stemmen.. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's. 4. Leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. 5. Leraren analyseren en interpreteren de toetsresultaten ten einde zicht te krijgen op de opbrengsten, de onderwijsbehoeften en indien aan de orde het uitstroomprofiel van de leerling. 6. Alle leraren zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam. 7. Leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 8. Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 9. Leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 10. Leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 11. Leraren evalueren systematisch na afronding van het groepsplan of de gestelde doelen bereikt zijn. 1. Leraren bespreken minstens twee keer per ar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de Intern Begeleider en besluiten tot leerlingbespreking en een oudergesprek indien noodzakelijk voor een of meerdere leerlingen. 1. De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanr. 4 Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 4

7 . Ankerpunt: Specifieke ondersteuning Met specifieke ondersteuningsbehoeften worden de preventieve en licht-curatieve interventies bedoeld, die de school toepast om leerlingen passende ondersteuning te geven bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meer- en hoogbegaafdheid en sociale veiligheid en verschillen in gedrag. Per interventie beoordelen de directeur en intern begeleider in welke mate de school voldoet aan de vier kenmerken: - Beleid: plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft; - Specialisme: een specialist in de zin van een leerkracht met een post-hbo-opleiding voor betreffende interventie; - Gesloten keten: >75 van de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te bieden op betreffende interventie; - Proceseigenaar: aangewezen verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging beleid. In de bijbehorende vierpuntschaal vertaalt de school het aantal -scores per ondersteuningsbehoefte. Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband: De school voorziet in passende ondersteuning op de eerste vier preventieve en licht-curatieve interventies. Bij een score < 4 op een of meerdere van de eerste vier interventies, heeft en vermeldt de school afspraken met netwerkpartners in tabel.4. Specifieke ondersteuning: preventieve en licht curatieve interventies 1. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie).. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie).. De school biedt ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 4. School biedt ondersteuning ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag. Beleid Specialisme Gesloten keten Proceseigenaar Aantal Scores De school biedt ondersteuning aan leerlingen op het gebied van begrijpend lezen Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 5

8 .4 Ankerpunt: Ondersteuningsstructuur Scholen hebben een effectieve interne ondersteuningsstructuur, die past bij het onderwijskundig en pedagogisch concept. De school zorgt ervoor dat de ondersteuningsstructuur zodanig is ingericht dat in elk niveau de school autonoom ondersteuning kan bieden of dat de ondersteuning met behulp van netwerkpartners tijdig, flexibel en adequaat ontsloten kan worden. De regie en verantwoordelijkheid ligt bij de school. Niet elke stap in de route is voorwaardelijk voor de volgende. Er zullen zich situaties voordoen waarbij stappen kunnen en mogen worden overgeslagen o.b.v. berederde afwijking. Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband: De ondersteuningsstructuur is opgenomen in het schoolplan en in beleidsplannen van het bestuur. Vanaf ondersteuningsniveau wordt een handelingsgericht plan gehanteerd waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de gekozen strategie is opgenomen. Onderstaande schema s geven een overzicht van de expertise die binnen school en bestuur beschikbaar is en die de school via afspraken van buiten betrekt om de basisondersteuning te bieden. Autonome Ondersteuning Beschikbare deskundigheid binnen de school Beschikbare deskundigheid binnen het bestuur 1. Onderwijs in de groep: groepsplan. Ondersteuning in de groep: interventies binnen het groepsplan gericht op terugkeer in niveau 1 Vanaf niveau handelingsgericht plan hanteren. Ondersteuning op school door interne deskundigen: interventies gericht op terugkeer in niveau en 1 4. Ondersteuning op school door externe specialisten: interventies gericht op terugkeer in niveau, en 1 1 leraar onderwijsassistent 0,50 interne begeleiding 0,0 nvt remedial teaching informatie kennis delen consultatie observatie onderzoek Interkomschil gedragsspecialist rekenspecialist Taakspelcoach SVIB'ers / coach Netwerk Ondersteuning Beschikbare deskundigheid van elders Ketenpartners (binnen en buiten onderwijs) 1. Onderwijs in de groep Leren van elkaar/ leerteams Jeugd Gezondheidszorg Schoolmaatschappelijk werk. Ondersteuning in de groep Mogelijkheid om groepen te splitsen/ extra instructiemomenten Jeugdzorg Vanaf niveau handelingsgericht plan hanteren. Ondersteuning op school LB-ers: rekenspecialist, taakspelspecialist door interne deskundigen 4. Ondersteuning op school door externe specialisten Centrum Jeugd en Gezin: uur per week Overige ketenpartners: op aanvraag Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 6

9 4. Specifieke voorzieningen Beschrijven of de school bijzondere kenmerken heeft m.b.t. gebouw, aanpak of materialen. Ook kan er sprake zijn van het vervullen van een specifieke functie, bijvoorbeeld schakelklassen. Voorziening Nee a Bij JA nadere omschrijving Materialen Aanpak Gebouw Anders Naast de uitgebreide orthotheek met specifieke materialen in de vorm van literatuur en toepasbaar materiaal voor allerlei leer- en gedragsmoeilijkheden staat er een 'Kast vol gevoelens' met literatuur over allerlei sociaal emotionele onderwerpen in de teamkamer. Op pedagogisch vlak werken we vanuit de aanpak 'Taakspel in de klas'. In ieder klaslokaal is er een set 'Taakspel in de klas' te vinden en wordt deze dagelijks ingezet tijdens allerlei lesactiviteiten. In het gebouw zijn er multifunctionele ruimtes opgenomen tussen de klaslokalen. Deze tussenlokalen multifunctionele ruimtes maken het mogelijk om te werken met leerdomeinen en te werken in hoeken. Ook is er een lift aanwezig. Vanuit de brede school 'Op de Cour' werken we met een kindpartnersoverleg waarbij allerlei kindpartners betrokken zijn. Daarnaast hebben de schoolarts en de logopediste een vaste plek binnen de brede school. Ook zijn er werkplekken van enkele externe deskundigen. 5. Ambities en ontwikkeldoelen In hoofdstuk is omschreven welke mogelijkheden de school nu heeft om basisondersteuning te geven. In dit hoofdstuk geeft de school aan welke ondersteuningsmogelijkheden de school in de nabije toekomst gaat ontwikkelen en welke activiteiten zij ondermt om dit te gaan doen en hoe dit past binnen de totale schoolontwikkeling. Onderstaande ambities en ontwikkeldoelen zijn opgenomen in het schoolplan en gerelateerd aan de ankerpunten basisondersteuning. Ontwikkeldoel Activiteiten Tijdpad 1. Goed onderwijs op basisniveau Zie schoolplan de Cramignon : pagina 0 t/m 4 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 0 t/m Teamontwikkeling Zie schoolplan de Cramignon : pagina 5 t/m 7 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 5 t/m 7 Communicatie, PR en imago Zie schoolplan de Cramignon : pagina 8 t/m 9 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 8 t/m 9 Speerpunten kom Leren: PEPI1 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 40 t/m 46 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 40 t/m 46 Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 7

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS de Carrousel TE Movare 8-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

BASISONDERWIJS. School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

BASISONDERWIJS. School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool Kerensheide 10HU Kindante 1-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 BASISONDERWIJS School: Bs Ondersteboven Brinnr.: 12ZE Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Movare Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Movare Datum: BASISONDERWIJS School: OBS De Trampoline Brinnr.: 24JJ Bestuur: Movare Datum: 10-04 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs De Letterdoes 04KM Mosa Lira 1-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs. Bergop 0RG Innovo 9-06-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs De Tovertuin 06YH Kindante 5-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Jenaplanschool De Vlieger Brinnr.: 00BW Bestuur: Onderwijsstichting Movare Datum: logo school invoegen. logo bestuur invoegen

School: Jenaplanschool De Vlieger Brinnr.: 00BW Bestuur: Onderwijsstichting Movare Datum: logo school invoegen. logo bestuur invoegen School: Jenaplanschool De Vlieger Brinnr.: 00BW Bestuur: Onderwijsstichting Movare Datum: 20-04 2015. logo school invoegen logo bestuur invoegen 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Kindcentrum Aloysius 15FK MosaLira 9-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Integraal Kind Centrum de triviant 06FK Stichting Kindante Sittard 01-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van

Nadere informatie

. : BASISONDERWIJS

. : BASISONDERWIJS E-mail : info.verrekijker@innovo.nl BASISONDERWIJS School: De Verrekijker Brinnr.: 06 SL Bestuur: INNOVO Datum: 13-07 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: bs Scharn 0NC MosaLira 06-07-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: basisschool de Schans 09KX MosaLira 01-07-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS De Regenboog 1LX kom Leren 1-6-15 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool De Horizon 16EO INNOVO 9-06-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Movare Datum: 21-05 - 2015

School: Brinnr.: Bestuur: Movare Datum: 21-05 - 2015 BASISONDERWIJS School: OJBS Treebeek Brinnr.: 06AK Bestuur: Movare Datum: 21-05 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs De Meridiaan 09BA Movare 29-06-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS De Spiegel 21NU kom leren 1-7-216 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

BASISONDERWIJS. School: Frans Postmaschool Brinnr.: 12XQ Bestuur: Movare Datum: logo school invoegen. logo bestuur invoegen

BASISONDERWIJS. School: Frans Postmaschool Brinnr.: 12XQ Bestuur: Movare Datum: logo school invoegen. logo bestuur invoegen BASISONDERWIJS School: Frans Postmaschool Brinnr.: 12XQ Bestuur: Movare Datum: 01-05 - 2015 logo school invoegen logo bestuur invoegen 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Sint Stefanus 06XF Stichting INNOVO 1-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: J.F.Kennedyschool 0IY Mosa Lira 11-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Openbare Basisschool Wereldwijs 2TE Onderwijsstichting Movare 01-07-2016 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Kindante Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Kindante Datum: BASISONDERWIJS School: De Baandert Brinnr.: 1IH Bestuur: Kindante Datum: 19-05 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

BASISONDERWIJS. School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

BASISONDERWIJS. School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Overhoven 15FU Kindante 2-0-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool Sint Martinus 05BB Stichting kom-leren 0-07-016 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool St. Gertrudis 15DI Stichting kom-leren 18-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: De Vlinderboom 1FZ MosaLira 5-7-217 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

i! {- f- :-- t } i"r, 3:t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015

i! {- f- :-- t } ir, 3:t.,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015 , I I fi '-';\ i! {- f- :-- t } i"r, :t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS I -o4-015 1. lnleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen

Procesbeschrijving ondersteuning op niveau 1,2,3 en 4. I : Algemeen I : Algemeen Richtinggevend kader De visie van het samenwerkingsverband: kijken naar kansen en mogelijkheden in plaats van naar belemmeringen; Het proces van extra ondersteuning en verwijzen binnen onze

Nadere informatie

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA

Locatie Sprang-Capelle Rembrandtlaan ES Sprang-Capelle T Locatie Landgoed Driessen Burgemeester van Casterenstraat GA SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Koningsschool Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning wij kinderen kunnen bieden die op

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

School Ondersteunings Profiel (SOP)

School Ondersteunings Profiel (SOP) School Ondersteunings Profiel (SOP) april 2016 1 Schoolondersteuningsprofiel: Is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus

Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus Basisondersteuningsprofiel OBS de Octopus 2015-2016 Handelingsgericht werken Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen o.a. door observatie, gesprekken en analyseren van toetsen.

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING HORECAVAKSCHOOL ROTTERDAM AFDELING VMBO BASIS- EN KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 02VG-11 Registratienummer: 3198488

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer

Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2014-03-24 schoolondersteuningsprofiel Groen van Prinsterer v3 Schoolondersteuningsprofiel 12JQ Groen van Prinsterer 2 Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school...

Nadere informatie

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013

ZIEN! en inspectie. Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs. 8 maart 2013 ZIEN! en inspectie Handreiking voor de directie e.a. Expertsysteem ZIEN! voor het primair onderwijs 8 maart 2013 ZIEN! is een product van, in samenwerking met ParnasSys Inleiding Vanaf 1 maart 2013 neemt

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders

III extra ondersteuning Niveau 3. Bestuurs systematiek. Monitoren en evalueren minimaal na 3 maanden in am, met AB-er en ouders I Basis Ontwikkeling kind stagneert Interventie bespreken in kindbespreking Interventie uit te voeren door leerkracht zonder Niveau 1 II Basis + Niveau 2 Niveau 2 Niveau 2 extra Monitoren en evalueren

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

Ondersteuningsplan

Ondersteuningsplan Bijlage 9: Basisondersteuning met uitwerking in standaarden 1. Inleiding In juni 2013 is de notitie basisondersteuning van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs IJmond vastgesteld. Er heeft scholing

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. c.b.s. De Regenboog RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij c.b.s. De Regenboog Plaats : Leens BRIN-nummer : 07ZO Onderzoeksnummer : 120502 Datum schoolbezoek : 4 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Inleiding GBS De Open Kring is een gereformeerde basisschool binnen schoolvereniging Veluwe Plus. We worden in veel ondersteuningsvragen op dit moment ondersteund door zorgteam

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OEC.BS. DE VLIEGER Plaats : Purmerend BRIN-nummer : 23TB Onderzoeksnummer : 120751 Datum schoolbezoek : 30 Rapport vastgesteld te Groningen

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs Sonnevanck (20RD00) Directeur Martine - Remijn Adres Zwartewaalstraat 38 3081

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Babylon Taalschool (08GN00) Babylon Taalschool 08GN00 Directeur Mieke der Kinderen Adres Van Speykstraat 109 3014

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING BIJ BASISSCHOOL HOUTWIJK Plaats : Den Haag BRIN-nummer : 19MZ-1 Arrangementsnummer : 77298 Registratienummer : 2863555 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs St. Jozef RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs St. Jozef Plaats : 't Zand Nh BRIN-nummer : 15CY Onderzoeksnummer : 125352 Datum schoolbezoek : 13 februari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool over De Slinge (18QZ00) BS over De Slinge 18QZ00 Directeur Ruud van Orsouw Adres Krabbendijkestraat 243-245

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Openbare Montessori Basisschool Tuinstad Schiebroek/ Ter Bregge (17FY00) Algemene gegevens School BRIN Tuinstad Schiebroek 17FY00 Directeur René

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. S.B.O. De Baldakijn

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. S.B.O. De Baldakijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij S.B.O. De Baldakijn Plaats : Stadskanaal BRIN-nummer : 01KY Onderzoeksnummer : 121752 Datum schoolbezoek : 15 maart 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN SBO Hoogvliet (21HJ00) SBO Hoogvliet 21HJ Directeur Renée Spetter Adres Cloese 10 3191 ED HOOGVLIET ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Broekhof

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Broekhof RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Broekhof Plaats : Aalten BRIN-nummer : 08CY Onderzoeksnummer : 124143 Datum schoolbezoek : 10 november 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Notenkraker (19DQ00) De Notenkraker 19DQ00 Directeur Jan. Trommel Adres Othelloweg 8 3194 GS HOOGVLIET ROTTERDAM

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop

Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop Schoolondersteuningsprofiel van school: OBS de Telescoop 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel (SOP) geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Mare (18SV00) De Mare 18SV00 Directeur Reinder. Eggens Adres Grift 50 3075 SB ROTTERDAM Telefoon 0102917514 E-mail

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ DE DIJSSELBLOEM Plaats : Voorburg BRIN-nummer : 07SP Arrangementsnummer : 86296 Onderzoek uitgevoerd op : 9 september 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool De Wadden, locatie Molenwijk Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 12BV Onderzoeksnummer : 122154 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Spoorbuurt. : Anna Paulowna RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Spoorbuurt Plaats : Anna Paulowna BRIN-nummer : 15BX Onderzoeksnummer : 123482 Datum schoolbezoek : 20 september 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Wellantcollege Alphen aan den Rijn VMBOGT

RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER Wellantcollege Alphen aan den Rijn VMBOGT RAPPORT ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING KADER 2012 Wellantcollege Alphen aan den Rijn VMBOGT Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN nummer : 01OE C10 BRIN nummer : 01OE 30 VMBOGT Onderzoeksnummer : 289810

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL TWICKELO Plaats : Delden BRIN-nummer : 06MZ Onderzoeksnummer : 120340 Datum schoolbezoek : 18 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij St. Bernardus Plaats : Oldemarkt BRIN-nummer : 06VC Onderzoeksnummer : 123800 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Akker, Kwadraatafdeling

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool De Akker, Kwadraatafdeling RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool De Akker, Kwadraatafdeling Plaats : Meppel BRIN nummer : 11LR C2 Onderzoeksnummer : 282032 Datum onderzoek : 9 april 2015 Datum vaststelling : 25

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. CBS De Eendragt RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK CBS De Eendragt Plaats : Zevenhuizen Zh BRIN nummer : 04RV C1 Onderzoeksnummer : 196490 Datum onderzoek : 15 juli 2013 Datum vaststelling : 4 december 2013 Pagina

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hobbitstee Plaats : Eindhoven BRIN-nummer : 13YM Onderzoeksnummer : 127560 Datum schoolbezoek : 25 oktober 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE LOCKAERT Plaats : Oss BRIN-nummer : 00CD Onderzoeksnummer : 119429 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te Eindhoven op

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. bs De Vrijheit RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij bs De Vrijheit Plaats : Wijk aan Zee BRIN-nummer : 03QL Onderzoeksnummer : 120651 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te kantoor Groningen

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:17YS-8 Registratienummer: 3191098 Onderzoek uitgevoerd op:29 september

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP C.B.S. ROEMTE Plaats : Loppersum BRIN-nummer : 07ZS Onderzoeksnummer : 117870 Datum schoolbezoek : 10 Rapport vastgesteld te : 11 februari

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING. Praktijkschool Joannes Nijmegen RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING Praktijkschool Joannes Nijmegen Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 26JR-00 Arrangementsnummer: 153057 Onderzoek uitgevoerd op: 7 december 2011 Conceptrapport

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Sprong, dep. Molkenkelder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Sprong, dep. Molkenkelder Plaats : Leeuwarden BRIN-nummer : 09KF Onderzoeksnummer : 123669 Datum schoolbezoek : 31 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Dubbelburg, locatie Rijnsburg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. De Dubbelburg, locatie Rijnsburg RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING De Dubbelburg, locatie Rijnsburg Plaats : Rijnsburg BRIN nummer : 06CA C2 Onderzoeksnummer : 274291 Datum onderzoek : 10 april 2014 Datum

Nadere informatie

: Alphen aan den Rijn

: Alphen aan den Rijn RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Het Vianova Plaats : Alphen aan den Rijn BRIN-nummer : 28BJ Onderzoeksnummer : 123358 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein

RAPPORT. Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein RAPPORT Onderzoek in het kader van het Onderwijsverslag 2011-2012 bij obs De Vuurtoren, locatie Koningsplein Plaats : IJmuiden BRIN-nummer : 14CX Onderzoeksnummer : 124456 Datum schoolbezoek : 27 maart

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. Basisschool G.Th. Rietveld RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK Basisschool G.Th. Rietveld Plaats : Badhoevedorp BRIN nummer : 15JN C1 Onderzoeksnummer : 275101 Datum onderzoek : 2 juni 2014 Datum vaststelling : 15 september

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie