School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School: Brinnr.: Bestuur: Datum:"

Transcriptie

1 BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: bs. de Cramignon 06GR kom Leren

2 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte ( sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei). De vier ankerpunten zijn: 1. Kwaliteitsstandaard. Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de zorgindicatoren van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (01).. Planmatig en handelingsgericht werken. In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd.. Specifieke ondersteuning. De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 4. Ondersteuningsstructuur. Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school berederde keuzes die zijn opgenomen in de paragraaf Ambities en Ontwikkeldoelen. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld aan het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie. Datum: Namens school dhr/mw Marie-José Duijsings Namens bestuur : dhr/mw R. Beaumont

3 . Algemene gegevens.1 Algemene gegevens van de school School Adres (Straat, Postcode, Plaats) Brinnummer Directeur Telefoon Intern begeleider(s) Bestuur bs. de Cramignon Kramsvogel 4 645RE Eijsden 06GR mw. M. Duijsings Nicole Tilly (onderbouw) & Sanne Schaffrath (bovenbouw) kom Leren Samenwerkingsverband PO 104 (Westelijke Mijnstreek) PO 105 (Maastricht- Heuvelland) PO 106 (Heerlen e.o.). Kengetallen schoolar Aantal leerlingen Aantal groepen 4 onderbouw 6 bovenbouw Aantal leerlingen in niveau ondersteuningsniveau 1 ondersteuningsniveau 4 Aantal locaties Schoolgroep 1 ( leerlingen met een gewicht) Uitstroom naar voortgezet onderwijs VMBO basis VMBO kader VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg VMBO basis/lwoo VMBO kader/lwoo,00 1,00 4,00 PRO VSO HAVO/VWO anders 4,00. Onderwijsconcept van de school Beschreven i.r.t. kenmerken leerlingenpopulatie en sociaal-demografische factoren. De kern van het pedagogisch en didactisch concept (maximaal 10 regels): Basisschool de Cramignon staat voor: - Een optimaal leer- en werkklimaat waarin ieder kind zich prettig voelt, want dat is de belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen leren. De methodiek Taakspel en het anti-pestbeleid spelen hierin een belangrijke rol. - Klassikaal kwaliteitsonderwijs in een modern sje, waarbij eigentijds maatwerk wordt gecombird met het goede van beproefde onderwijsmethoden. Hierbij werken wij volgens het BHV-model en groepsplannen voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. - Een sterke verbondenheid met de Eijsdense cultuur, natuur en tradities. Die omgevingsgerichtheid zorgt ervoor dat ouders en kinderen zich thuis voelen bij ons op school. De natuur- en cultuuractiviteiten worden afgestemd op de methodes en opgenomen in de arplanning. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 1

4 . Basisondersteuning Basisondersteuning omvat 4 ankerpunten:.1 Kwaliteitsstandaard. Planmatig en handelingsgericht werken. Specifieke ondersteuning.4 Ondersteuningsstructuur.1 Ankerpunt: Kwaliteitsstandaard De kwaliteitsstandaard wordt uitgedrukt in: a. Arrangement op basis van het vigerende toezichtkader van de inspectie. b. Kwalificatie van de zorgindicatoren uit het toezichtkader van de inspectie. Om de kwaliteitsstandaard onder b. te duiden worden de zogenaamde zorgindicatoren uit het vigerende toezichtkader van de onderwijsinspectie gebruikt. Door middel van de dubbele nummering kunnen de indicatoren getraceerd worden. De inspectie hanteert bij het beoordelen van scholen per indicator een vierpuntschaal. De beoordeling door de onderwijsinspectie is maatgevend en mt de school als zodanig over uit de recente rapportage van de onderwijsinspectie. Indien de beoordeling van de inspectie op een of meerdere zorgindicatoren niet meer maatgevend is, geeft de directeur een beoordeling die de werkelijkheid dekt. Onder dekkend wordt in dit geval verstaan : - geldt voor 75 of meer wanr school, persol of leraren/leraar onderwerp zijn van de indicator; - geldt voor 100 wanr de leerling onderwerp is van de indicator. Normstelling kwaliteitsstandaard samenwerkingsverband: a. De school heeft een basisarrangement. b. Op alle zorgindicatoren scoort de school minstens een. Arrangement Inspectie Datum meest recente inspectieoordeel Basisarrangement Kwalificatie op de zorgindicatoren is gebaseerd op: Oordeel Inspectie Eigen oordeel School Onderbouwing indien gekozen is voor eigen oordeel (maximaal 5 regels): Vanuit analyses van verzamelde gegevens uit methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen en leergesprekken bepalen we als school de aard van de zorg voor de (zorg)leerlingen. We voeren de zorg planmatig uit volgens de onderwijs- en begeleidingsstructuur die we arlijks opstellen. De effecten van de zorg worden x per ar op groepsniveau en 4x per ar op individueel niveau geevalueerd. Daarnaast evalueren we arlijks minimaal 1x op schoolniveau met het gehele team; dit in de vorm van Kwinkleren. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015

5 Indicator Indicator inspectie Kwalificatie van zorgindicatoren inspectie (vigerend toezichtkader 01) 1. (1.4) Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.. (.4) De school met een substantieel aantal leerlingen met een weging hoger dan 1, biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.. (4.) De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. 4. (4.4) De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en persol en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 5. (4.5/6) De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school. 6. (4.7) Het persol van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. 7. (6.1) De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 8. (6.) De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 9. (6.) De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 10. (6.4) De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 11. (7.1) De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 1. (7.) De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen. 1. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 14. De school bepaalt op basis van een analyse van de verzamelde gegevens de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 15. De school voert de zorg planmatig uit. 16. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 17. De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden. 18. (9.1) De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling populatie. 19. (9.) De school evalueert arlijks de resultaten van de leerlingen. 0. (9.) De school evalueert regelmatig het leerproces. 1. (9.4) De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.. (9.5) De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.. (9.6) De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015

6 . Ankerpunt: Planmatig en handelingsgericht werken Indicator In aanvulling op de zorgindicatoren uit het toezichtkader gebruiken we indicatoren om planmatig en handelingsgericht werken op alle niveaus van zorg mee te duiden. Zij vormen een belangrijke basis voor effectieve ondersteuning. Planmatig en handelingsgericht werken is de wijze waarop de school cyclisch werkt aan het ondersteunen van leerlingen in hun leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. De school beoordeelt zo realistisch mogelijk in welke omvang de betreffende indicator door het team in praktijk wordt omgezet. Die beoordeling wordt met een vierpuntschaal in percentages uitgedrukt. De beoordeling van deze standaarden is vooralsnog het resultaat van een zelfevaluatie van de school, ingevuld door directeur en interne begeleider. Normstelling planmatig en handelingsgericht werken van het samenwerkingsverband: Op alle indicatoren scoort de school minstens. Percentage van het team dat over deze vaardigheden beschikt: 1= 0-5 = 6-50 = = Indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken. 1. Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen, o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.. Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en het onderwijs daarop af te stemmen.. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's. 4. Leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. 5. Leraren analyseren en interpreteren de toetsresultaten ten einde zicht te krijgen op de opbrengsten, de onderwijsbehoeften en indien aan de orde het uitstroomprofiel van de leerling. 6. Alle leraren zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam. 7. Leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 8. Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 9. Leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 10. Leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 11. Leraren evalueren systematisch na afronding van het groepsplan of de gestelde doelen bereikt zijn. 1. Leraren bespreken minstens twee keer per ar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de Intern Begeleider en besluiten tot leerlingbespreking en een oudergesprek indien noodzakelijk voor een of meerdere leerlingen. 1. De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanr. 4 Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 4

7 . Ankerpunt: Specifieke ondersteuning Met specifieke ondersteuningsbehoeften worden de preventieve en licht-curatieve interventies bedoeld, die de school toepast om leerlingen passende ondersteuning te geven bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meer- en hoogbegaafdheid en sociale veiligheid en verschillen in gedrag. Per interventie beoordelen de directeur en intern begeleider in welke mate de school voldoet aan de vier kenmerken: - Beleid: plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft; - Specialisme: een specialist in de zin van een leerkracht met een post-hbo-opleiding voor betreffende interventie; - Gesloten keten: >75 van de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te bieden op betreffende interventie; - Proceseigenaar: aangewezen verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging beleid. In de bijbehorende vierpuntschaal vertaalt de school het aantal -scores per ondersteuningsbehoefte. Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband: De school voorziet in passende ondersteuning op de eerste vier preventieve en licht-curatieve interventies. Bij een score < 4 op een of meerdere van de eerste vier interventies, heeft en vermeldt de school afspraken met netwerkpartners in tabel.4. Specifieke ondersteuning: preventieve en licht curatieve interventies 1. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie).. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie).. De school biedt ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 4. School biedt ondersteuning ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag. Beleid Specialisme Gesloten keten Proceseigenaar Aantal Scores De school biedt ondersteuning aan leerlingen op het gebied van begrijpend lezen Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 5

8 .4 Ankerpunt: Ondersteuningsstructuur Scholen hebben een effectieve interne ondersteuningsstructuur, die past bij het onderwijskundig en pedagogisch concept. De school zorgt ervoor dat de ondersteuningsstructuur zodanig is ingericht dat in elk niveau de school autonoom ondersteuning kan bieden of dat de ondersteuning met behulp van netwerkpartners tijdig, flexibel en adequaat ontsloten kan worden. De regie en verantwoordelijkheid ligt bij de school. Niet elke stap in de route is voorwaardelijk voor de volgende. Er zullen zich situaties voordoen waarbij stappen kunnen en mogen worden overgeslagen o.b.v. berederde afwijking. Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband: De ondersteuningsstructuur is opgenomen in het schoolplan en in beleidsplannen van het bestuur. Vanaf ondersteuningsniveau wordt een handelingsgericht plan gehanteerd waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de gekozen strategie is opgenomen. Onderstaande schema s geven een overzicht van de expertise die binnen school en bestuur beschikbaar is en die de school via afspraken van buiten betrekt om de basisondersteuning te bieden. Autonome Ondersteuning Beschikbare deskundigheid binnen de school Beschikbare deskundigheid binnen het bestuur 1. Onderwijs in de groep: groepsplan. Ondersteuning in de groep: interventies binnen het groepsplan gericht op terugkeer in niveau 1 Vanaf niveau handelingsgericht plan hanteren. Ondersteuning op school door interne deskundigen: interventies gericht op terugkeer in niveau en 1 4. Ondersteuning op school door externe specialisten: interventies gericht op terugkeer in niveau, en 1 1 leraar onderwijsassistent 0,50 interne begeleiding 0,0 nvt remedial teaching informatie kennis delen consultatie observatie onderzoek Interkomschil gedragsspecialist rekenspecialist Taakspelcoach SVIB'ers / coach Netwerk Ondersteuning Beschikbare deskundigheid van elders Ketenpartners (binnen en buiten onderwijs) 1. Onderwijs in de groep Leren van elkaar/ leerteams Jeugd Gezondheidszorg Schoolmaatschappelijk werk. Ondersteuning in de groep Mogelijkheid om groepen te splitsen/ extra instructiemomenten Jeugdzorg Vanaf niveau handelingsgericht plan hanteren. Ondersteuning op school LB-ers: rekenspecialist, taakspelspecialist door interne deskundigen 4. Ondersteuning op school door externe specialisten Centrum Jeugd en Gezin: uur per week Overige ketenpartners: op aanvraag Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 6

9 4. Specifieke voorzieningen Beschrijven of de school bijzondere kenmerken heeft m.b.t. gebouw, aanpak of materialen. Ook kan er sprake zijn van het vervullen van een specifieke functie, bijvoorbeeld schakelklassen. Voorziening Nee a Bij JA nadere omschrijving Materialen Aanpak Gebouw Anders Naast de uitgebreide orthotheek met specifieke materialen in de vorm van literatuur en toepasbaar materiaal voor allerlei leer- en gedragsmoeilijkheden staat er een 'Kast vol gevoelens' met literatuur over allerlei sociaal emotionele onderwerpen in de teamkamer. Op pedagogisch vlak werken we vanuit de aanpak 'Taakspel in de klas'. In ieder klaslokaal is er een set 'Taakspel in de klas' te vinden en wordt deze dagelijks ingezet tijdens allerlei lesactiviteiten. In het gebouw zijn er multifunctionele ruimtes opgenomen tussen de klaslokalen. Deze tussenlokalen multifunctionele ruimtes maken het mogelijk om te werken met leerdomeinen en te werken in hoeken. Ook is er een lift aanwezig. Vanuit de brede school 'Op de Cour' werken we met een kindpartnersoverleg waarbij allerlei kindpartners betrokken zijn. Daarnaast hebben de schoolarts en de logopediste een vaste plek binnen de brede school. Ook zijn er werkplekken van enkele externe deskundigen. 5. Ambities en ontwikkeldoelen In hoofdstuk is omschreven welke mogelijkheden de school nu heeft om basisondersteuning te geven. In dit hoofdstuk geeft de school aan welke ondersteuningsmogelijkheden de school in de nabije toekomst gaat ontwikkelen en welke activiteiten zij ondermt om dit te gaan doen en hoe dit past binnen de totale schoolontwikkeling. Onderstaande ambities en ontwikkeldoelen zijn opgenomen in het schoolplan en gerelateerd aan de ankerpunten basisondersteuning. Ontwikkeldoel Activiteiten Tijdpad 1. Goed onderwijs op basisniveau Zie schoolplan de Cramignon : pagina 0 t/m 4 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 0 t/m Teamontwikkeling Zie schoolplan de Cramignon : pagina 5 t/m 7 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 5 t/m 7 Communicatie, PR en imago Zie schoolplan de Cramignon : pagina 8 t/m 9 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 8 t/m 9 Speerpunten kom Leren: PEPI1 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 40 t/m 46 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 40 t/m 46 Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 7

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS de Carrousel TE Movare 8-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool Kerensheide 10HU Kindante 1-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015

School: Brinnr.: Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 BASISONDERWIJS School: Bs Ondersteboven Brinnr.: 12ZE Bestuur: INNOVO Datum: versie: 09-06 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs De Letterdoes 04KM Mosa Lira 1-05-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs. Bergop 0RG Innovo 9-06-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs De Tovertuin 06YH Kindante 5-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Integraal Kind Centrum de triviant 06FK Stichting Kindante Sittard 01-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: basisschool de Schans 09KX MosaLira 01-07-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Basisschool De Horizon 16EO INNOVO 9-06-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Movare Datum: 21-05 - 2015

School: Brinnr.: Bestuur: Movare Datum: 21-05 - 2015 BASISONDERWIJS School: OJBS Treebeek Brinnr.: 06AK Bestuur: Movare Datum: 21-05 - 2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Bs De Meridiaan 09BA Movare 29-06-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: OBS De Spiegel 21NU kom leren 1-7-216 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Sint Stefanus 06XF Stichting INNOVO 1-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: J.F.Kennedyschool 0IY Mosa Lira 11-05-015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die

Nadere informatie

School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

School: Brinnr.: Bestuur: Datum: BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: Overhoven 15FU Kindante 2-0-2015 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

i! {- f- :-- t } i"r, 3:t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015

i! {- f- :-- t } ir, 3:t.,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS -o4-2015 , I I fi '-';\ i! {- f- :-- t } i"r, :t".,i't1-.: PRIMAIR ONDERWIJS I -o4-015 1. lnleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school

Nadere informatie

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden

Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Groningen Ommelanden Bijlage 2. Basisondersteuning binnen SWV Inleiding Het samenwerkingsverband dient te bepalen wat het niveau van de basisondersteuning is. Hiermee wordt bedoeld wat elke school tenminste in huis dient te

Nadere informatie

Uitwerking basisondersteuning (concept)

Uitwerking basisondersteuning (concept) Uitwerking basisondersteuning (concept) Auteur Versie Datum 1 Overzicht besluitvormingstraject Datum: 19-3-2015 bestuur (concept) Datum: 20-5-2015 bestuur (definitieve versie) 2 Inhoudsopgave Wat verstaan

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding

Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Christelijke Speciale basisschool De Branding RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Christelijke Speciale basisschool De Branding Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23XL Onderzoeksnummer : 123530 Datum schoolbezoek :

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. : Kallenkote RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs Kallenkote Plaats : Kallenkote BRIN-nummer : 13ZM Onderzoeksnummer : 122102 Datum schoolbezoek : 6 januari 2011 vastgesteld te Zwolle op : 14 februari

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Bezoekadres: Dorpshuisweg 36A Postadres: Postbus 19 9617 ZG Harkstede Voor Openbaar Onderwijs Tel: 050-4041675 URL: www.obsdriespan.nl e-mail: mailbox@obsdriespan.nl Schoolondersteuningsprofiel Naam school

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Anne Frankschool Plaats : Doesburg BRIN-nummer : 23ED Onderzoeksnummer : 123094 Datum schoolbezoek : 17 Rapport vastgesteld te Zwolle op

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING (OKV) Cartesius Lyceum Amsterdam, afdeling VWO Plaats: Amsterdam BRIN-nummer:17YS-8 Registratienummer: 3191098 Onderzoek uitgevoerd op:29 september

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring (20KY00) School voor Speciaal Basisonderwijs De Kring 20KY Directeur

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018. School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2014-2018 School: 03NZ De Krullevaar Datum: 10 oktober 2014 1 Inleiding Functie van het schoolondersteuningsprofiel In het schoolondersteuningsprofiel wordt een beeld gegeven

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP KATHOLIEK BASISONDERWIJS HENGELO-ZUID Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 17PI Onderzoeksnummer : 118305 Datum schoolbezoek : 22

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Kennedyschool Datum besproken in Team 24-11-2014 Datum advies MR 25-11-2014 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis

Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schoolondersteuningsprofiel van Hugo de Grootschool De Basis Schooljaar 014-015 VRAGENLIJST (DEEL ) UITERSTE INLEVERDATUM 1--014 Met het Schoolondersteuningsprofiel worden de volgende onderdelen in beeld

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn

DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN. KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK. : Terschelling Hoorn DEFINITIEF RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK BIJ O.B.S. 't JOK Plaats : Terschelling Hoorn BRIN-nummer : 18LY Onderzoek uitgevoerd op : 12 november 2009 Conceptrapport verzonden op : 27 november

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Basisschool Het Prisma (19DN00) Bs Het Prisma 19DN00 Directeur Henk van Dijk Adres Nieuwe Wetering 251 3194 TB HOOGVLIET

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem

Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Breezandpad 7 6843 JM Arnhem Schoolondersteuningsprofiel van kbs de Kringloop, 15OV St. Delta, Arnhem Schooljaar 2014-2015 SchoolOndersteuningsProfiel mrt 2014 PassendWijs de Kringloop 15OV Pagina 1 Deel

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Parkenschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. De Parkenschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN nummer : 07DL C1 Onderzoeksnummer : 279366 Datum onderzoek : 13 november 2014 Datum vaststelling : 19 januari

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool 't Palet Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 06CT Onderzoeksnummer : 125052 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING. Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVEBETERING Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen Afdeling havo Plaats: Nijmegen BRIN-nummer: 20EO-0 Arrangementsnummer: 84652 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Kleine Wereld (20HA00) De Kleine Wereld 20HA00 Directeur Saskia de Bruijne Adres Taborstraat 40-42 3061 EW ROTTERDAM

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school Obs De Spil Brinnummer 13 SK Adres Slochterdiep 5 A Bestuursnummer 41779 Woonplaats Lageland Naam directeur R. Wouda Telefoon 0598-416215 E-mail directeur mailbo@obsdespil.nl

Nadere informatie

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT

Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT Naam school: GBS De Wegwijzer, Hilversum IO - in ontwikkeling Brinnummer: 04DT AF - afgerond Afspraken op bestuursniveau NVT - niet van toepassing IO AF Bestuur NVT IJkpunt 1 1 De school weet de onderwijsbehoeften

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Speciale basisschool Nieuw Hessen RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Speciale basisschool Nieuw Hessen Plaats : Aalten BRIN-nummer : 02WC Onderzoeksnummer : 123655 Datum schoolbezoek : 11 oktober 2011 Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij CBS De Vlinderboom Plaats : Pijnacker BRIN-nummer : 11YJ Onderzoeksnummer : 125122 Datum schoolbezoek : 14 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Verrekijker RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Verrekijker Plaats : Julianadorp BRIN-nummer : 15ZK Onderzoeksnummer : 124154 Datum schoolbezoek : 24 oktober 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sterrenschool Ermelo

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Sterrenschool Ermelo RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Sterrenschool Ermelo Plaats : Ermelo BRIN nummer : 01WR C1 Onderzoeksnummer : 273642 Datum onderzoek : 20 maart 2014 Datum vaststelling : 5 juni 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool KOM.MIJN RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool KOM.MIJN Plaats : Belfeld BRIN nummer : 07TO C1 Onderzoeksnummer : 279823 Datum onderzoek : 9 januari 2015 Datum vaststelling : 20 maart 2015 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. rkbs Sint Maarten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij rkbs Sint Maarten Plaats : Limmen BRIN-nummer : 08NP Onderzoeksnummer : 125062 Datum schoolbezoek : 24 januari 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op

Nadere informatie

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0

Kengetallen Leerlingenaantal (01-10-14) 73 Leerlingengewicht Aantal lln 0,3: 4 Aantal lln 1,2: 0 SWV PO 2203 Kengetallen en basisinformatie SOP Bijlage bij het School Ondersteunings Profiel (SOP) Naam school OBS de Slinge Adres en plaats t Slingerland 12 Naam directeur Naam IB-er(s) René nsen Mw G

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. OBS Elburg, locatie De Vrijheid RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK OBS Elburg, locatie De Vrijheid Plaats : Elburg BRIN nummer : 18GW C1 Onderzoeksnummer : 253918 Datum onderzoek : 28 november 2013 Datum vaststelling : 31 januari

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE OPENBARE BASISSCHOOL NOORDHOVE School : Openbare basisschool Noordhove Plaats : Zoetermeer BRIN-nummer : 16ND Onderzoeksnummer : 94861 Datum schoolbezoek : 5 en 7 juni

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. basisschool Westerkim RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK basisschool Westerkim Plaats : Dongen BRIN nummer : 10KX C1 Onderzoeksnummer : 286138 Datum onderzoek : 24 november 2015 Datum vaststelling : 12 februari 2016

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de Erasmusschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Erasmusschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 19NZ Onderzoeksnummer : 120923 Datum schoolbezoek : 22 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Uw schoolondersteuningsprofiel

Uw schoolondersteuningsprofiel Uw schoolondersteuningsprofiel Moment van opstellen 2012/08/01 1 e tussenevaluatie 2014 11 18 Typering van onze school De Klankhof/ 't Kofschip zijn twee kleine, sfeervolle locaties met een veilige sfeer

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool De Rank Plaats : Hengelo Ov BRIN-nummer : 24NB Onderzoeksnummer : 126670 Datum schoolbezoek : 26 juni 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Unicoz Passend Onderwijs NAW-GEGEVENS School Bestuur Naam Prins Florisschool Naam Unicoz Onderwijsgroep Brinnr. 27MC Bestuursnr. 40377 Adres Hazerswoudestraat 250 Adres Bredewater

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. SBO Rehoboth RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij SBO Rehoboth Plaats : Rijswijk Zh BRIN-nummer : 19HH Onderzoeksnummer : 123909 Datum schoolbezoek : 4 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SBO De Diekmaat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SBO De Diekmaat Plaats : Neede BRIN-nummer : 19WC Onderzoeksnummer : 123658 Datum schoolbezoek : 7 november 2011 Rapport vastgesteld te Zwolle op 21 december

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. Basisschool De Arnhorst. Velp SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Basisschool De Arnhorst Velp 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool De Arnhorst in Velp. Iedere school stelt een

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. de p.c. basisschool Willem De Zwijger RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de p.c. basisschool Willem De Zwijger Plaats : Leiderdorp BRIN-nummer : 11LF Onderzoeksnummer : 123664 Datum schoolbezoek : 29 september 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: OBS De Springplank Datum besproken in Team 01-10-2015 Datum advies MR 05-11-2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. Basisschool Op Weg RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij Basisschool Op Weg Plaats : Ooij BRIN-nummer : 05DP Onderzoeksnummer : 120578 Datum schoolbezoek : 7 december 2010 Rapport vastgesteld te Eindhoven op 2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind?

Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Schoolondersteuningsprofiel: is onze school de passende plek voor uw kind? Wat is het schoolondersteuningsprofiel en waar dient het voor? Het schoolondersteuningsprofiel beschrijft welke ondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING RUDOLF STEINER COLLEGE AFDELINGEN HAVO EN VWO Plaats: Rotterdam BRIN-nummer: 16TV-1 Arrangementsnummer: 170877/170878 Onderzoek uitgevoerd op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Súdwester

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. De Súdwester RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij De Súdwester Plaats : Sneek BRIN-nummer : 07FF Onderzoeksnummer : 121591 Datum schoolbezoek : 3 februari 2011 Rapport vastgesteld te Groningen op 17 maart

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK STICHTING ADA, KUSADASI, TURKIJE School : Stichting ADA, Kusadasi, Turkije Plaats : KUSADASI - TURKIJE BRIN-nummer : 28FH Onderzoeksnummer : 111345 Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Montessorischool ZieZo Datum besproken in Team 18-09-2013 Datum advies MR 03-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. de Teldersschool RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK de Teldersschool Plaats : Leiden BRIN nummer : 15KV C1 Onderzoeksnummer : 274471 Datum onderzoek : 24 maart 2014 Datum vaststelling : 2 juli 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Parkenschool Plaats : Apeldoorn BRIN-nummer : 07DL Onderzoeksnummer : 123103 Datum schoolbezoek : 16 juni Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden

Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Jenaplan Christelijke Basisschool De Troubadour Elden 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van : Jenaplan Christelijke Basisschool

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij. Geref.b.s. Dr. K. Schilder RAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar de kwaliteitsverbetering bij Geref.b.s. Dr. K. Schilder Plaats : Bedum BRIN-nummer : 05LB Onderzoeksnummer : 123690 Datum schoolbezoek : 27 oktober 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Daltonschool Columbus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Daltonschool Columbus Plaats : Heerhugowaard BRIN nummer : 12BF C1 Onderzoeksnummer : 242143 Datum onderzoek : 17 september 2013 Datum vaststelling : 5 december

Nadere informatie

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN

INSPECTIE. hetonderwus RAPPORT VAN BEVINDINGEN INSPECTIE RAPPORT VAN BEVINDINGEN School : o.b.s. De Hanwizer Plaats : Vrouwenparochie BRIN-nummer : 18TK Datum uitvoering onderzoek : 10 juni 2008 Datum conceptrapport bevindingen: 19 juni 2008 Datum

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL BEATRIX School : Basisschool Beatrix Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16DS Onderzoeksnummer : 69226 Datum schoolbezoek : 24 januari 2006 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Het Palet Plaats : Naaldwijk BRIN-nummer : 21KE Onderzoeksnummer : 122178 Datum schoolbezoek : 28 maart 2011 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel St Martinus Schoolondersteuningsprofiel Schooljaar 2013-2014 Vastgesteld door de MR op [datum]. Inhoudsopgave Vooraf 1. Passend onderwijs 2. Functies schoolondersteuningsprofiel 3. Opbouw 4. Totstandkoming

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. het Kleurenorkest

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. het Kleurenorkest RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij het Kleurenorkest Plaats : Limmen BRIN-nummer : 30KN Onderzoeksnummer : 126769 Datum schoolbezoek : 13 november 2012 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op:

Nadere informatie

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo

CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN. Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering. RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo CONCEPTRAPPORT VAN BEVINDINGEN Onderzoek naar Kwaliteitsverbetering RSG Hoeksche Waard afdeling vmbo vmbo basisberoepsgerichte leerweg vmbo kaderberoepsgerichte leerweg vmbo gemengd/theoretische leerweg

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. CBS Onze Wereld locatie CD

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. CBS Onze Wereld locatie CD RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij CBS Onze Wereld locatie CD Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 08UY Onderzoeksnummer : 120975 Datum schoolbezoek : 12 oktober 2010 Rapport vastgesteld te kantoor

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Steven Stemerding Algemene gegevens School Steven Stemerding BRIN 12GJ Directeur Marloes Snel Adres Slingeplein 10 Telefoon 010-4808635 E-mail Bestuur Basisondersteuning

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET OLYMPUS COLLEGE

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET OLYMPUS COLLEGE RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ HET OLYMPUS COLLEGE AFDELING VWO Plaats: Arnhem BRIN-nummer: 05FF-0 Onderzoeksnummer: 76679 Onderzoek uitgevoerd op: 18 november 2009 Conceptrapport verzonden op:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015. Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2014-2015 Valentijnschool voor katholiek basisonderwijs Plaats : Rotterdam BRIN nummer : 17ZU C1 Onderzoeksnummer : 279261 Datum onderzoek : 21 november 2014 Datum

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL JOHANNES PAULUS Plaats : Heusden Gem Heusden BRIN-nummer : 09PB Onderzoeksnummer : 118176 Datum schoolbezoek : 2 februari 2010

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd

DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ. It Skriuwboerd DEFINITIEF TRAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ It Skriuwboerd Plaats: Surhuisterveen BRIN-nummer: 12RC Onderzoeksnummer: Onderzoek uitgevoerd op: 28 mei Conceptrapport verzonden op: 17 juni Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Sint Antoniusschool Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 10OW Onderzoeksnummer : 126401 Datum schoolbezoek : 31 mei 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord

Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Schoolondersteuningsprofiel het Accoord Februari 2014 Ron Benjamins Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl www.inschool.nl

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK DE PRINSES JULIANASCHOOL School : de Prinses Julianaschool Plaats : BRUSSEL - BELGIË BRIN-nummer : 02WF Onderzoeksnummer : 117998 Datum schoolbezoek : 26 januari 2010

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold. : Winterswijk Woold RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool Woold Plaats : Winterswijk Woold BRIN-nummer : 19BC Onderzoeksnummer : 127559 Datum schoolbezoek : 8 november 2012 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR KWALITEITSVERBETERING BIJ HET ALTRA COLLEGE, LOCATIE BASCULE/AMC (AFDELING PSYCHIATRIE), VSO-ZMOK Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 07IQ Onderzoek uitgevoerd op :

Nadere informatie