School: Brinnr.: Bestuur: Datum:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "School: Brinnr.: Bestuur: Datum:"

Transcriptie

1 BASISONDERWIJS School: Brinnr.: Bestuur: Datum: bs. de Cramignon 06GR kom Leren

2 1. Inleiding Het schoolondersteuningsprofiel geeft een realistisch beeld van de ondersteuning en begeleiding die de school momenteel in het kader van Passend Onderwijs kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het is de bedoeling dat ondersteuning voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zonder administratieve rompslomp, op basisscholen toegankelijk moet zijn. Daarom is alle ondersteuning tot aan een verwijzing naar het speciaal (basis) onderwijs te rekenen tot basisondersteuning. De mate waarin de school momenteel die basisondersteuning op eigen kracht of met hulp van externe deskundigen kan bieden, is af te lezen uit het schoolondersteuningsprofiel. Basisondersteuning omvat vier ankerpunten. De school verbindt zijn ontwikkelingslijnen aan de ankerpunten van de basisondersteuning. Niet elke lijn hoeft even strak gespannen te zijn. De trekspanning tussen beiden kan afhankelijk zijn van de windrichting (kenmerken leerlingenpopulatie), de windkracht (pedagogisch en didactisch concept), de stroomsterkte ( sociaal-demografische ligging in de wijk of regio) en het getij (krimp of groei). De vier ankerpunten zijn: 1. Kwaliteitsstandaard. Bij de bepaling van de kwaliteitsstandaard gebruiken we het basisarrangement en de kwalificatie op de zorgindicatoren van het vigerend toezichtkader van de onderwijsinspectie (01).. Planmatig en handelingsgericht werken. In aanvulling op de standaarden uit het vigerend toezichtkader zijn er indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken geformuleerd.. Specifieke ondersteuning. De school heeft een aanbod voor preventieve en licht curatieve basisondersteuning afgestemd op leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. 4. Ondersteuningsstructuur. Aangegeven wordt met welke deskundigheid de school autonoom basisondersteuning kan bieden of basisondersteuning met behulp van netwerkpartners (andere basisscholen of ketenpartners) tijdig, flexibel en adequaat kan ontsluiten. De belangrijkste functie van het schoolondersteuningsprofiel is dat het inzicht verschaft in de kwaliteit van de basisondersteuning van de school op dit moment. Alle ondersteuningsprofielen samen geven het samenwerkingsverband een overzicht van de mate waarin er wordt voorzien in een dekkend aanbod. Het schoolondersteuningsprofiel is integraal onderdeel van het schoolplan. Voor de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van basisondersteuning maakt de school berederde keuzes die zijn opgenomen in de paragraaf Ambities en Ontwikkeldoelen. Het schoolondersteuningsprofiel is voor de school de basis voor communicatie met ouders en anderen. Dit document is vastgesteld door het bestuur, na advies (G)MR, en wordt ter beschikking gesteld aan het samenwerkingsverband en aan de onderwijsinspectie. Datum: Namens school dhr/mw Marie-José Duijsings Namens bestuur : dhr/mw R. Beaumont

3 . Algemene gegevens.1 Algemene gegevens van de school School Adres (Straat, Postcode, Plaats) Brinnummer Directeur Telefoon Intern begeleider(s) Bestuur bs. de Cramignon Kramsvogel 4 645RE Eijsden 06GR mw. M. Duijsings Nicole Tilly (onderbouw) & Sanne Schaffrath (bovenbouw) kom Leren Samenwerkingsverband PO 104 (Westelijke Mijnstreek) PO 105 (Maastricht- Heuvelland) PO 106 (Heerlen e.o.). Kengetallen schoolar Aantal leerlingen Aantal groepen 4 onderbouw 6 bovenbouw Aantal leerlingen in niveau ondersteuningsniveau 1 ondersteuningsniveau 4 Aantal locaties Schoolgroep 1 ( leerlingen met een gewicht) Uitstroom naar voortgezet onderwijs VMBO basis VMBO kader VMBO gemengde leerweg VMBO theoretische leerweg VMBO basis/lwoo VMBO kader/lwoo,00 1,00 4,00 PRO VSO HAVO/VWO anders 4,00. Onderwijsconcept van de school Beschreven i.r.t. kenmerken leerlingenpopulatie en sociaal-demografische factoren. De kern van het pedagogisch en didactisch concept (maximaal 10 regels): Basisschool de Cramignon staat voor: - Een optimaal leer- en werkklimaat waarin ieder kind zich prettig voelt, want dat is de belangrijkste voorwaarde om goed te kunnen leren. De methodiek Taakspel en het anti-pestbeleid spelen hierin een belangrijke rol. - Klassikaal kwaliteitsonderwijs in een modern sje, waarbij eigentijds maatwerk wordt gecombird met het goede van beproefde onderwijsmethoden. Hierbij werken wij volgens het BHV-model en groepsplannen voor begrijpend lezen, rekenen en spelling. - Een sterke verbondenheid met de Eijsdense cultuur, natuur en tradities. Die omgevingsgerichtheid zorgt ervoor dat ouders en kinderen zich thuis voelen bij ons op school. De natuur- en cultuuractiviteiten worden afgestemd op de methodes en opgenomen in de arplanning. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 1

4 . Basisondersteuning Basisondersteuning omvat 4 ankerpunten:.1 Kwaliteitsstandaard. Planmatig en handelingsgericht werken. Specifieke ondersteuning.4 Ondersteuningsstructuur.1 Ankerpunt: Kwaliteitsstandaard De kwaliteitsstandaard wordt uitgedrukt in: a. Arrangement op basis van het vigerende toezichtkader van de inspectie. b. Kwalificatie van de zorgindicatoren uit het toezichtkader van de inspectie. Om de kwaliteitsstandaard onder b. te duiden worden de zogenaamde zorgindicatoren uit het vigerende toezichtkader van de onderwijsinspectie gebruikt. Door middel van de dubbele nummering kunnen de indicatoren getraceerd worden. De inspectie hanteert bij het beoordelen van scholen per indicator een vierpuntschaal. De beoordeling door de onderwijsinspectie is maatgevend en mt de school als zodanig over uit de recente rapportage van de onderwijsinspectie. Indien de beoordeling van de inspectie op een of meerdere zorgindicatoren niet meer maatgevend is, geeft de directeur een beoordeling die de werkelijkheid dekt. Onder dekkend wordt in dit geval verstaan : - geldt voor 75 of meer wanr school, persol of leraren/leraar onderwerp zijn van de indicator; - geldt voor 100 wanr de leerling onderwerp is van de indicator. Normstelling kwaliteitsstandaard samenwerkingsverband: a. De school heeft een basisarrangement. b. Op alle zorgindicatoren scoort de school minstens een. Arrangement Inspectie Datum meest recente inspectieoordeel Basisarrangement Kwalificatie op de zorgindicatoren is gebaseerd op: Oordeel Inspectie Eigen oordeel School Onderbouwing indien gekozen is voor eigen oordeel (maximaal 5 regels): Vanuit analyses van verzamelde gegevens uit methodegebonden en methodeonafhankelijke toetsen en leergesprekken bepalen we als school de aard van de zorg voor de (zorg)leerlingen. We voeren de zorg planmatig uit volgens de onderwijs- en begeleidingsstructuur die we arlijks opstellen. De effecten van de zorg worden x per ar op groepsniveau en 4x per ar op individueel niveau geevalueerd. Daarnaast evalueren we arlijks minimaal 1x op schoolniveau met het gehele team; dit in de vorm van Kwinkleren. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015

5 Indicator Indicator inspectie Kwalificatie van zorgindicatoren inspectie (vigerend toezichtkader 01) 1. (1.4) Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften ontwikkelen zich naar hun mogelijkheden.. (.4) De school met een substantieel aantal leerlingen met een weging hoger dan 1, biedt bij Nederlandse taal leerinhouden die passen bij de onderwijsbehoeften van leerlingen met een taalachterstand.. (4.) De leerlingen voelen zich aantoonbaar veilig op school. 4. (4.4) De school heeft inzicht in de veiligheidsbeleving van leerlingen en persol en in de incidenten die zich op het gebied van sociale veiligheid op de school voordoen. 5. (4.5/6) De school heeft een veiligheidsbeleid gericht op het voorkomen en afhandelen van incidenten in en om de school. 6. (4.7) Het persol van de school zorgt ervoor dat de leerlingen op een respectvolle manier met elkaar en anderen omgaan. 7. (6.1) De leraren stemmen de aangeboden leerinhouden af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 8. (6.) De leraren stemmen de instructie af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 9. (6.) De leraren stemmen de verwerkingsopdrachten af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 10. (6.4) De leraren stemmen de onderwijstijd af op verschillen in ontwikkeling tussen de leerlingen. 11. (7.1) De school gebruikt een samenhangend systeem genormeerde instrumenten en procedures voor het volgen van de prestaties en de ontwikkeling van de leerlingen. 1. (7.) De leraren volgen en analyseren systematisch de voortgang in ontwikkeling van de leerlingen. 1. De school signaleert vroegtijdig welke leerlingen zorg nodig hebben. 14. De school bepaalt op basis van een analyse van de verzamelde gegevens de aard van de zorg voor de zorgleerlingen. 15. De school voert de zorg planmatig uit. 16. De school evalueert regelmatig de effecten van de zorg. 17. De school zoekt de structurele samenwerking met ketenpartners waar noodzakelijke interventies op leerling-niveau haar eigen kerntaak overschrijden. 18. (9.1) De school heeft inzicht in de onderwijsbehoeften van haar leerling populatie. 19. (9.) De school evalueert arlijks de resultaten van de leerlingen. 0. (9.) De school evalueert regelmatig het leerproces. 1. (9.4) De school werkt planmatig aan verbeteractiviteiten.. (9.5) De school borgt de kwaliteit van het onderwijsleerproces.. (9.6) De school verantwoordt zich aan belanghebbenden over de gerealiseerde onderwijskwaliteit. Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015

6 . Ankerpunt: Planmatig en handelingsgericht werken Indicator In aanvulling op de zorgindicatoren uit het toezichtkader gebruiken we indicatoren om planmatig en handelingsgericht werken op alle niveaus van zorg mee te duiden. Zij vormen een belangrijke basis voor effectieve ondersteuning. Planmatig en handelingsgericht werken is de wijze waarop de school cyclisch werkt aan het ondersteunen van leerlingen in hun leer- en sociaal-emotionele ontwikkeling. De school beoordeelt zo realistisch mogelijk in welke omvang de betreffende indicator door het team in praktijk wordt omgezet. Die beoordeling wordt met een vierpuntschaal in percentages uitgedrukt. De beoordeling van deze standaarden is vooralsnog het resultaat van een zelfevaluatie van de school, ingevuld door directeur en interne begeleider. Normstelling planmatig en handelingsgericht werken van het samenwerkingsverband: Op alle indicatoren scoort de school minstens. Percentage van het team dat over deze vaardigheden beschikt: 1= 0-5 = 6-50 = = Indicatoren voor planmatig en handelingsgericht werken. 1. Leraren verkennen en benoemen de onderwijsbehoeften van leerlingen, o.a. door observatie, gesprekken en het analyseren van toetsen.. Leraren bekijken en bespreken de wisselwerking tussen de leerling, de leraar, de groep en de leerstof om de onderwijsbehoeften te begrijpen en het onderwijs daarop af te stemmen.. Leraren reflecteren op hun eigen rol en het effect van hun gedrag op het gedrag van leerlingen, ouders, collega's. 4. Leraren zijn zich bewust van de grote invloed die zij op de ontwikkeling van hun leerlingen hebben. 5. Leraren analyseren en interpreteren de toetsresultaten ten einde zicht te krijgen op de opbrengsten, de onderwijsbehoeften en indien aan de orde het uitstroomprofiel van de leerling. 6. Alle leraren zoeken, benoemen en benutten de sterke kanten en interesses van de leerlingen, de leraren, de ouders en het schoolteam. 7. Leraren werken samen met hun leerlingen. Ze betrekken hen bij de analyse, formuleren samen doelen en benutten de ideeën en oplossingen van leerlingen. 8. Alle teamleden zijn open naar collega's, leerlingen en ouders over het werk dat gedaan wordt of is. Motieven en opvattingen worden daarbij inzichtelijk gemaakt. 9. Leraren werken samen met ouders. Ze betrekken hen als ervaringsdeskundige en partner bij de analyse van de situatie en het bedenken en uitvoeren van de aanpak. 10. Leraren werken met een groepsplan waarin ze de doelen en de aanpak voor de groep, subgroepen en mogelijk een individuele leerling beschrijven. 11. Leraren evalueren systematisch na afronding van het groepsplan of de gestelde doelen bereikt zijn. 1. Leraren bespreken minstens twee keer per ar hun vragen betreffende het opstellen, uitvoeren en realiseren van hun groepsplannen met de Intern Begeleider en besluiten tot leerlingbespreking en een oudergesprek indien noodzakelijk voor een of meerdere leerlingen. 1. De onderwijs- en begeleidingsstructuur is voor eenieder duidelijk. Er zijn heldere afspraken over wie wat doet, waarom, waar, hoe en wanr. 4 Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 4

7 . Ankerpunt: Specifieke ondersteuning Met specifieke ondersteuningsbehoeften worden de preventieve en licht-curatieve interventies bedoeld, die de school toepast om leerlingen passende ondersteuning te geven bij rekenhulpvragen, leeshulpvragen, meer- en hoogbegaafdheid en sociale veiligheid en verschillen in gedrag. Per interventie beoordelen de directeur en intern begeleider in welke mate de school voldoet aan de vier kenmerken: - Beleid: plan waarin de school aanpak en inzet beschrijft; - Specialisme: een specialist in de zin van een leerkracht met een post-hbo-opleiding voor betreffende interventie; - Gesloten keten: >75 van de leraren / het team is competent om passende ondersteuning te bieden op betreffende interventie; - Proceseigenaar: aangewezen verantwoordelijke voor ontwikkeling en borging beleid. In de bijbehorende vierpuntschaal vertaalt de school het aantal -scores per ondersteuningsbehoefte. Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband: De school voorziet in passende ondersteuning op de eerste vier preventieve en licht-curatieve interventies. Bij een score < 4 op een of meerdere van de eerste vier interventies, heeft en vermeldt de school afspraken met netwerkpartners in tabel.4. Specifieke ondersteuning: preventieve en licht curatieve interventies 1. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie).. De school biedt ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie).. De school biedt ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen. 4. School biedt ondersteuning ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag. Beleid Specialisme Gesloten keten Proceseigenaar Aantal Scores De school biedt ondersteuning aan leerlingen op het gebied van begrijpend lezen Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 5

8 .4 Ankerpunt: Ondersteuningsstructuur Scholen hebben een effectieve interne ondersteuningsstructuur, die past bij het onderwijskundig en pedagogisch concept. De school zorgt ervoor dat de ondersteuningsstructuur zodanig is ingericht dat in elk niveau de school autonoom ondersteuning kan bieden of dat de ondersteuning met behulp van netwerkpartners tijdig, flexibel en adequaat ontsloten kan worden. De regie en verantwoordelijkheid ligt bij de school. Niet elke stap in de route is voorwaardelijk voor de volgende. Er zullen zich situaties voordoen waarbij stappen kunnen en mogen worden overgeslagen o.b.v. berederde afwijking. Normstelling specifieke ondersteuning van het samenwerkingsverband: De ondersteuningsstructuur is opgenomen in het schoolplan en in beleidsplannen van het bestuur. Vanaf ondersteuningsniveau wordt een handelingsgericht plan gehanteerd waarin de ondersteuningsbehoefte van de leerling en de gekozen strategie is opgenomen. Onderstaande schema s geven een overzicht van de expertise die binnen school en bestuur beschikbaar is en die de school via afspraken van buiten betrekt om de basisondersteuning te bieden. Autonome Ondersteuning Beschikbare deskundigheid binnen de school Beschikbare deskundigheid binnen het bestuur 1. Onderwijs in de groep: groepsplan. Ondersteuning in de groep: interventies binnen het groepsplan gericht op terugkeer in niveau 1 Vanaf niveau handelingsgericht plan hanteren. Ondersteuning op school door interne deskundigen: interventies gericht op terugkeer in niveau en 1 4. Ondersteuning op school door externe specialisten: interventies gericht op terugkeer in niveau, en 1 1 leraar onderwijsassistent 0,50 interne begeleiding 0,0 nvt remedial teaching informatie kennis delen consultatie observatie onderzoek Interkomschil gedragsspecialist rekenspecialist Taakspelcoach SVIB'ers / coach Netwerk Ondersteuning Beschikbare deskundigheid van elders Ketenpartners (binnen en buiten onderwijs) 1. Onderwijs in de groep Leren van elkaar/ leerteams Jeugd Gezondheidszorg Schoolmaatschappelijk werk. Ondersteuning in de groep Mogelijkheid om groepen te splitsen/ extra instructiemomenten Jeugdzorg Vanaf niveau handelingsgericht plan hanteren. Ondersteuning op school LB-ers: rekenspecialist, taakspelspecialist door interne deskundigen 4. Ondersteuning op school door externe specialisten Centrum Jeugd en Gezin: uur per week Overige ketenpartners: op aanvraag Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 6

9 4. Specifieke voorzieningen Beschrijven of de school bijzondere kenmerken heeft m.b.t. gebouw, aanpak of materialen. Ook kan er sprake zijn van het vervullen van een specifieke functie, bijvoorbeeld schakelklassen. Voorziening Nee a Bij JA nadere omschrijving Materialen Aanpak Gebouw Anders Naast de uitgebreide orthotheek met specifieke materialen in de vorm van literatuur en toepasbaar materiaal voor allerlei leer- en gedragsmoeilijkheden staat er een 'Kast vol gevoelens' met literatuur over allerlei sociaal emotionele onderwerpen in de teamkamer. Op pedagogisch vlak werken we vanuit de aanpak 'Taakspel in de klas'. In ieder klaslokaal is er een set 'Taakspel in de klas' te vinden en wordt deze dagelijks ingezet tijdens allerlei lesactiviteiten. In het gebouw zijn er multifunctionele ruimtes opgenomen tussen de klaslokalen. Deze tussenlokalen multifunctionele ruimtes maken het mogelijk om te werken met leerdomeinen en te werken in hoeken. Ook is er een lift aanwezig. Vanuit de brede school 'Op de Cour' werken we met een kindpartnersoverleg waarbij allerlei kindpartners betrokken zijn. Daarnaast hebben de schoolarts en de logopediste een vaste plek binnen de brede school. Ook zijn er werkplekken van enkele externe deskundigen. 5. Ambities en ontwikkeldoelen In hoofdstuk is omschreven welke mogelijkheden de school nu heeft om basisondersteuning te geven. In dit hoofdstuk geeft de school aan welke ondersteuningsmogelijkheden de school in de nabije toekomst gaat ontwikkelen en welke activiteiten zij ondermt om dit te gaan doen en hoe dit past binnen de totale schoolontwikkeling. Onderstaande ambities en ontwikkeldoelen zijn opgenomen in het schoolplan en gerelateerd aan de ankerpunten basisondersteuning. Ontwikkeldoel Activiteiten Tijdpad 1. Goed onderwijs op basisniveau Zie schoolplan de Cramignon : pagina 0 t/m 4 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 0 t/m Teamontwikkeling Zie schoolplan de Cramignon : pagina 5 t/m 7 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 5 t/m 7 Communicatie, PR en imago Zie schoolplan de Cramignon : pagina 8 t/m 9 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 8 t/m 9 Speerpunten kom Leren: PEPI1 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 40 t/m 46 Zie schoolplan de Cramignon : pagina 40 t/m 46 Schoolondersteuningsprofiel Basisonderwijs regio Zuid-Limburg versie 1.1 maart 015 7

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: maart 2015 Evelyne Docters van Leeuwen en Anja van Dal Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda.

Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Schoolondersteuningsprofiel Het Avontuur te Gouda. Datum: 2 december 2013 Naam adviseur: Egbert W. Vleeming Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken

Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken Schoolondersteuningsprofiel De Twee Wieken 27 november 2013 Annetta Klaassen, Inschool Postbus 2033 3800 CA Amersfoort Utrechtseweg 29-G 3811 NA Amersfoort T 033 46 22 717 F 084 83 93 616 info@inschool.nl

Nadere informatie

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1

BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017. Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 BASISONDERSTEUNING & SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL 2013-2017 Schoolondersteuningsprofiel CBS Prins Willem Alexander te Oostendorp 2013 2017 1 Inhoud Inleiding... 3 BASISONDERSTEUNING EN ONDERSTEUNINGSPROFIEL...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school. CSG Groene Hart Topmavo

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school. CSG Groene Hart Topmavo Schoolondersteuningsprofiel Naam school CSG Groene Hart Topmavo Inhoud 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 5 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. SAM locatie Boddens Hosangstraat RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij SAM locatie Boddens Hosangstraat Plaats : Doetinchem BRIN-nummer : 01FN Onderzoeksnummer : 121056 Datum schoolbezoek : 13 december 2010 Rapport definitief

Nadere informatie

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Passend Onderwijs SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL versie 24-03-2014 I N H O U D 1 Inleiding 3 2 Algemene gegevens 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Algemene gegevens 4 2.3 Missie en visie 5 2.4 Uitgangspunten 5

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. s.s.b.o. De Carrousel RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij s.s.b.o. De Carrousel Plaats : Hoogeveen BRIN-nummer : 07MI Onderzoeksnummer : 125140 Datum schoolbezoek : 9 februari 2012 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel

Ondersteuningsprofiel Januari 2015 Ondersteuningsprofiel 1. Inleiding Daltonschool Corlaer is een openbare school, die kinderen van 4 tot en met 12 jaar met de uitgangspunten van het Daltononderwijs leert om te gaan met zelfstandigheid,

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school

Schoolondersteuningsprofiel. Naam school Schoolondersteuningsprofiel Naam school 1 INLEIDING 3 2 SCHOOLGEGEVENS 4 2.1 Contactgegevens 4 2.2 Onderwijsvisie/schoolconcept 4 2.3 Onderwijsaanbod 4 2.4 Kengetallen leerlingpopulatie 4 2.5 Gemiddeld

Nadere informatie

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55

ZORGPLAN 2014-2018. Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 ZORGPLAN 2014-2018 Uitgiftedatum : 09-07-2014 Herzien : 09-07-2015 Aantal blz. : 1/55 Proceseigenaar : Intern begeleider 2. Zorg Nr 2.1: Zorgplan 2014-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Basisondersteuning...

Nadere informatie

O n d e r steuningsprofiel

O n d e r steuningsprofiel O n d e r steuningsprofiel 1 Ondersteuningsprofiel Rehobothschool, afdeling SO cluster 4 B deel 1. Inleiding. Het ondersteuningsprofiel (OSP) is een instrument om de ondersteuning die scholen bieden en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. De Architect RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK De Architect Plaats : Almere BRIN nummer : 17MH C1 Onderzoeksnummer : 276291 Datum onderzoek : 10 juni 2014 Datum vaststelling : 8 oktober 2014 Pagina 2 van

Nadere informatie

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018

Handboek onderwijsondersteuning. schoolondersteuningsprofiel. Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Handboek onderwijsondersteuning schoolondersteuningsprofiel Op weg naar Passend onderwijs 2014-2018 Gras groeit niet door aan de sprieten te trekken, maar door de wortels water te geven. Afrikaans gezegde

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs "Apollo 11"

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs Apollo 11 RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs "Apollo 11" Plaats : De Meern BRIN-nummer : 10DL Onderzoeksnummer : 126369 Datum schoolbezoek : 24 april 2012 Rapport vastgesteld te Utrecht op 13 juni

Nadere informatie

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl

Schoolplan 2015-2019. Den Haag. Datum: 7 juni 2015. www.mijnschoolplan.nl Schoolplan 2015-2019 Basisschool De Zonnebloem Den Haag Datum: 7 juni 2015 www.mijnschoolplan.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1 Voorwoord 1.2 Doelen en functie van het schoolplan 1.3 Verbeterpunten

Nadere informatie

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter

ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter ZORGPLAN 2011-2015 Onderdeel van het schoolplan van RKBS De Twaalfruiter Zorgplan RKBS De Twaalfruiter 2011-2015 1 Inleiding Dit zorgplan geeft de zorgstructuur binnen RKBS De Twaalfruiter aan. Dit zorgplan

Nadere informatie

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014

EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EXPERIMENT FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN 2011-2014 EINDRAPPORT VAN HET ONDERZOEK OP ELF SCHOLEN NAAR DE EFFECTEN VAN FLEXIBELE ONDERWIJSTIJDEN OP DE KWALITEIT VAN HET ONDERWIJS september 2014 2 3 4 Voorwoord

Nadere informatie

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school

D 4 Zorgplan. Passend onderwijs. Definitie leerlingen met specifiek onderwijsbehoeften. Doelstellingen van de school D 4 Zorgplan Passend onderwijs Passend Onderwijs betekent dat iedere leerling onderwijs krijgt dat het beste bij zijn of haar talenten en beperkingen past. Ook de leerlingen met een stoornis, ernstige

Nadere informatie

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland

Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Ondersteuningsplan Samenwerkingsverband PO Noord-Kennemerland Status: Definitief 1 Overzicht besluitvormingstraject 16 januari 2014 ter bespreking in Bestuursvergadering 1 februari 2014: ter instemming

Nadere informatie

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD

RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK SPECIAAL BASISONDERWIJS DE WIJNGAARD School : De Wijngaard Plaats : Barendrecht BRIN-nummer : 00EM Onderzoeksnummer : 108200 Datum schoolbezoek : 25 september 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool

Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool 1 Schoolondersteuningsprofiel Prinses Julianaschool Toelichting Met de invoering van Passend Onderwijs hebben alle scholen van Kind en Onderwijs Rotterdam hun visie op onderwijs en ondersteuning op schoolniveau

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM)

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK 2E DALTONSCHOOL (PIETER BAKKUM) School : 2e Daltonschool (Pieter Bakkum) Plaats : Amsterdam BRIN-nummer : 19BO Onderzoeksnummer : 64721 Datum schoolbezoek : 21 en

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' : Loenen Aan De Vecht RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij rkbs 'St. Ludgerus' Plaats : Loenen Aan De Vecht BRIN-nummer : 03YM Onderzoeksnummer : 125066 Datum schoolbezoek : 30 januari 2012 Rapport

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014

Schoolondersteuningsprofiel De Langenoord - 28 oktober 2014 Contactgegevens school Naam De Langenoord Straat + huisnummer Kerklaan 7 Plaats Hoogland Postcode 3828 EA Land Nederland Brinnummer 03TB Telefoon (033)480-1263 E-mailadres langenoord@kpoa.nl 1B. Onderwijskundig

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Clusius College Vmbo Amsterdam 2014 Groen licht voor succes! Clusius College Vmbo Amsterdam 1. Inleiding Passend onderwijs is de nieuwe manier waarop onderwijs aan leerlingen,

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken. : Nieuw-Beijerland RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij basisschool Onder De Wieken Plaats : Nieuw-Beijerland BRIN-nummer : 13BG Onderzoeksnummer : 122975 Datum schoolbezoek : 21 juni 2011 Rapport

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij De Tormentil Plaats : Nijverdal BRIN-nummer : 08TJ Onderzoeksnummer : 127187 Datum schoolbezoek : 18 september 2012 Rapport vastgesteld :

Nadere informatie

Zorgplan. Inhoudsopgave

Zorgplan. Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. Inleiding pag. 2 2. Visie/missie/doelen van de Dr. Schaepmanstichting pag. 3 t/m 5 3. Uitwerking voor de Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma pag. 6 4. 1-zorgroute als zorgstructuur pag.

Nadere informatie

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs

Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Ontwikkelingsperspectief in het basisonderwijs Inhoudsopgave Voorwoord: Alle leerlingen perspectief op ontwikkeling 4 Deel A _ Basis Ontwikkelingsperspectief:

Nadere informatie