Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet"

Transcriptie

1 Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , statutair gevestigd te Amsterdam, zaakdoende te (1101 EX) Amsterdam aan de Keienbergweg 43 Faillissementsnummer : C13/14/627 F Datum uitspraak : 18 november 2014 Curator : mr. E.J.G. Beerdsen Rechter-Commissaris : mw. mr L. van Berkum Activiteiten onderneming : Groothandel in kleding Omzetgegevens : Onbekend Personeel gemiddeld aantal : 0 Saldo einde verslagperiode : 0 Verslagperiode : 18 november t/m 15 december 2014 Bestede uren verslagperiode : 26 uren en 49 minuten Bestede uren totaal: : 26 uren en 49 minuten Referentie curator : Algemeen Het onderhavige openbaar verslag is opgesteld conform RECOFA-richtlijnen en wordt gepubliceerd op de website van Spuistraat 10 Advocaten (www.spuistraat10.nl). Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is dhr. L.G. Hellings. Een voormalig werknemer, dhr. J. Kruiver, is nauw betrokken geweest bij de oprichting van de onderneming en bij de verdere bedrijfsvoering. 1.2 Winst en verlies : Onbekend Pagina 1 van 6

2 1.3 Balanstotaal : Onbekend 1.4 Verzekeringen : Voor zover bekend: geen lopende verzekeringen. 1.5 Huur : De gefailleerde vennootschap huurt een showroom en een opslagruimte in het World Fashion Centre te Amsterdam. De curator heeft de huur opgezegd op de voet van artikel 39 Fw tegen 28 februari De totale maandelijkse huur bedraagt ongeveer incl. BTW. Er is sprake van een aanzienlijke huurachterstand. Daarnaast bleek sprake te zijn van de huur van twee loodsen in Lijnden. De curator heeft contact gehad met de verhuurder van de loodsen, die aan hem mededeelde dat de huur beëindigd is (zonder restantschuld) en dat de loodsen zijn leeggeruimd. 1.6 Oorzaken faillissement : De curator heeft gesprekken gevoerd met de bestuurder, de boekhouder van gefailleerde en een adviseur. Tevens werd informatie ingewonnen bij dhr. Kruiver. Gebleken is dat de betrokken op essentiële onderdelen van zienswijze verschillen. De curator heeft de aangeleverde informatie in onderzoek en verwacht binnenkort meer inlichtingen te ontvangen. Brand-New-Label B.V. (hierna: BNL ) werd medio juli 2013 opgericht. Zij exploiteerde een groothandel in kleding. De activiteiten zijn na een lange aanloopperiode daadwerkelijk opgestart in februari / maart De kleding werd ingekocht in Turkije en Italië. Financiering vond plaats middels factoring, waarbij de vorderingen op handelsdebiteuren werden verpand aan factoringmaatschappij Alfa Finance. In augustus zijn de werkzaamheden beëindigd. Hierna resteerden aanzienlijke schulden. Eén van de schuldeisers, Euler Hermes Europe S.A. heeft het faillissement van BNL aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : De bestuurder heeft aan de curator medegedeeld dat er geen personeel in dienst was ten tijde van de faillietverklaring. De heer Kruiver heeft zich op het standpunt gesteld dat zijn loondienstverband niet op rechtsgeldige wijze is beëindigd. Voor zover rechtens vereist is de curator overgegaan tot opzegging van deze arbeidsovereenkomst. Pagina 2 van 6

3 2.2. Aantal in jaar voor faill. : 2 a Datum ontslagaanzegging : Niet van toepassing. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Voor zover bekend heeft gefailleerde geen onroerend goed in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : In de showroom en de opslagruimte in het World Fashion Centre werd een geringe inventaris en kledingvoorraad aangetroffen. Onderzocht wordt op welke wijze deze activa te gelde kunnen worden gemaakt. 3.6 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing: inventaris en voorraad zijn niet verpand. 3.8 Bodemvoorrecht Fiscus : Niet van toepassing. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : Zie 3.5. Verder wordt onderzocht wanneer en op welke wijze de voorraad die zich in de loodsen in Lijnden bevond is verkocht. 3.8 Verkoopopbrengst : Zie Boedelbijdrage : Zie 3.7 Andere activa 3.10 Beschrijving : Niet van toepassing Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. Pagina 3 van 6

4 Faillissementsrekening 3.12 Saldo : Nihil. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : Alfa Commercia Finance BV zorgde voor de inning van de aan haar verpande vorderingen. Eventuele incasso vond plaats door Modint. Voorts was sprake van een kredietverzekering bij Euler Hermes. Gebleken is dat de debiteuren grotendeels oninbaar waren. Alfa Commercial Finance doet onderzoek naar de juistheid van de aangeleverde pandlijsten. 4.2 Opbrengst : Alfa Commercial Finance heeft aan de curator laten weten dat de openstaande debiteuren vrijwel oninbaar zijn. Alfa is nog doende twee vorderingen te innen voor ongeveer Boedelbijdrage : Niet van toepassing 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : Niet van toepassing. 5.2 Lease contracten : Hiervan is niet gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Tot op heden heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 6. Doorstart / voortzetten : De onderneming van gefailleerde was reeds voor faillissement gestaakt. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode een oordeel vormen of aan de boekhoud- Pagina 4 van 6

5 plicht is voldaan. Vooralsnog bestaat de indruk dat diverse boekingen in het grootboek 2013 en 2014 niet overeenkomstig de werkelijkheid zijn. Hoewel veel betalingen via de kas plaatsvonden werd geen kasboek aangetroffen. Kort vóór faillissement heeft de Belastingdienst een boekenonderzoek ingesteld waarbij de aanvaardbaarheid van de aangifte omzetbelasting over het tijdvak 1 juli 2013 t/m 30 juni 2014 is beoordeeld. Het controle rapport is uitgebracht op 8 december De curator heeft de bevindingen van de inspecteur in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over 2013 behoeft nog niet te worden gedeponeerd. 7.3 Goedk. verkl. accountant : Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal onderzoek verrichten naar de vraag of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur / onbehoorlijke taakvervulling / onrechtmatig handelen. Daarbij wordt tevens aandacht besteed aan het handelen van dhr. Kruiver die door de curator wordt beschouwd als (mede)beleidsbepaler in de zin van art. 2:148 lid 7 BW. Onderzoek wordt gedaan naar onder meer het declaratiegedrag van betrokkenen en naar de wijze waarop financiering werd aangetrokken bij de factoringmaatschappij. Ook wordt onderzocht op welke wijze de restant voorraden zijn verkocht bij de beëindiging van de bedrijfsactiviteiten. 7.6 Paulianeus handelen : De curator zal onderzoek verrichten naar de vraag of er sprake is van paulianeus handelen. De curator heeft kennis genomen van het feit dat de bedrijfsauto in september 2014 op naam van een familielid van de dhr. Kruiver is gesteld. 8. Crediteuren : De curator heeft de bekende crediteuren conform de administratie aangeschreven. 8.1 Boedelvorderingen : Daan Auctions (taxatiekosten): PM 8.2 Preferente vordering fiscus : De Belastingdienst heeft vorderingen aangemeld ter hoogte van (loonheffingen en omzetbelasting 2014). Indiening van naheffingsaanslagen naar Pagina 5 van 6

6 aanleiding van het boekenonderzoek ligt in het verschiet. 8.3 Preferente vordering UWV : Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren : Euler Hermes Europe S.A.: 1.250,00 (kosten faillissementsaanvrage) 8.5 Aantal / bedrag concurrente crediteuren : Vijf concurrente schuldeisers, ,56. De curator is in afwachting van indiening van vorderingen door meerdere bekende (mogelijke) schuldeisers, waaronder World Fashion Centre en Alfa Commercial Finance. 8.6 Verwachte wijze v. afwikkeling : Nog niet bekend. 9. Procedures 9.1 Lopende procedures : Voor zover bekend: geen 9.2 Stand van zaken : Niet van toepassing 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Vooralsnog onbekend Plan van aanpak : Onderzoek en verkoop activa, inventariseren crediteurenvorderingen, innen vorderingen, onderzoek rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek paulianeus handelen 10.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden. Amsterdam, 16 december 2014 Spuistraat 10 Advocaten E.J.G. Beerdsen curator Bijlage: - Urenspecificatie Pagina 6 van 6

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Erven Boonstra B.V. Faillissementsnummer : 09/368 F Datum uitspraak : 12 mei 2009 Datum verslag : 5 juni 2009 Curator : mr. N.P.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW TEVENS EINDVERSLAG INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ROLAND PRINT B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 2 Datum: 9 juli 2013 Gegevens failliet : Altigen Benelux B.V., kantoorhoudende te Utrecht aan de Computerlaan 5; Kvknummer : 51455757 Faillissementsnummer

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG. Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari 2008 VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET TEVENS EINDVERSLAG Naam gefailleerde : Premium Connection BV Faillissementsnummer : 06.604 F Datum uitspraak : 24 oktober 2006 Datum verslag : 31 januari

Nadere informatie

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V.

DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. DERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN TRESSUNT PAYROLL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap TRESSUNT PAYROLL B.V. statutair gevestigd te (1061AX)

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie