Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet"

Transcriptie

1 Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 15 oktober 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid usario B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer , statutair gevestigd te Almere, zaakdoende te (1101 BR) Amsterdam aan de Haaksbergweg 75 Faillissementsnummer : C13/14/521 F Datum uitspraak : 23 september 2014 Curator : mr. E.J.G. Beerdsen Rechter-Commissaris Activiteiten onderneming : mw. mr A.E. de Vos : Detailhandel via internet van koffie, thee en aanverwante producten Omzetgegevens : (voorl. cijfers 2013) Personeel gemiddeld aantal : 9 Saldo einde verslagperiode : 0 Verslagperiode : 23 september t/m 14 oktober 2014 Bestede uren verslagperiode : 26 uren en 49 minuten Bestede uren totaal: : 26 uren en 49 minuten Referentie curator : Algemeen Het onderhavige openbaar verslag is opgesteld conform RECOFA-richtlijnen en wordt gepubliceerd op de website van Spuistraat 10 Advocaten (www.spuistraat10.nl). Het verslag dient ter verschaffing van informatie aan belanghebbenden op de voet van artikel 73a van de Faillissementswet. Hoewel de informatie in dit verslag zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, staat de curator niet in voor de volledigheid en juistheid daarvan. Het verslag vormt een weergave van voorlopige bevindingen, die bovendien deels op informatie van derden zijn gebaseerd. Het is mogelijk dat bepaalde informatie nog niet beschikbaar is, nog niet geopenbaard kan worden, of - achteraf - bijgesteld dient te worden. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben voor de in dit verslag geschetste perspectieven voor de crediteuren. Aan dit verslag kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde is usario N.V. gevestigd te Curaçao. Bestuurders van deze vennootschap zijn de heren H. Diepbrink en D. Wong. 1.2 Winst en verlies : De jaarrekening 2013 is nog niet gereed. Uit de voorlopige cijfers blijkt een verlies van ,38. Pagina 1 van 6

2 1.3 Balanstotaal : De jaarrekening 2013 is nog niet gereed. Uit de voorlopige cijfers blijkt een balanstotaal ultimo 2013 ad , Verzekeringen : De bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering werd beëindigd. De inventaris-/goederenverzekering loopt nog door zo lang de bedrijfsinventaris niet is verkocht. 1.5 Huur : De gefailleerde vennootschap huurt 296 m² kantoorruimte aan het adres Haaksbergweg 75 te Amsterdam Zuidoost (Margriettoren). Verhuurder is KanAm Grund Spezialfondsgesellschaft mbh; curator onderhoudt contact met de beheerder CBRE B.V. Property Manangement. De curator heeft de huur opgezegd op de voet van artikel 39 Fw tegen 27 december De maandelijkse huur bedraagt ongeveer en de huur is betaald tot en met september De bij aanvang van de huurovereenkomst door usario gestelde bankgarantie ad bij ABN-AMRO Bank zal door de verhuurder worden aangesproken teneinde de huurschuld die ontstaat gedurende faillissement te vereffenen. De bankgarantie zal deze huurschuld volledig dekken en het overschot zal worden opgeëist ten gunste van de boedel. 1.6 Oorzaken faillissement : Het faillissement van usario is op eigen aangifte uitgesproken. De curator heeft per en telefonisch overleg gevoerd met de indirect bestuurders, nu deze in het buitenland wonen. Daarnaast werd informatie verkregen van werknemers en de accountant. usario exploiteerde een detailhandel van koffiemachines en koffie- en theecapsules. Gefailleerde heeft een marketing netwerk opgebouwd in Groot-Brittannië, Duitsland en Oostenrijk, waar klanten / vertegenwoordigers producten afnemen en verkopen aan particulieren. Daarnaast was men doende met uitbreiding van de activiteiten naar andere landen, waaronder Nederland. De machines en de capsules werden door enig aandeelhouder usario NV ingekocht bij Italiaanse producenten en verhandeld aan gefailleerde. usario NV was naast hoofdleverancier tevens de financier van de onderneming. Het eerste jaar was sterk verlieslatend, en ook het tweede jaar bleven de resultaten achter op prognose. Dit heeft usario NV in augustus / september doen besluiten om de investeringen te staken. Pagina 2 van 6

3 E.e.a. heeft ertoe geleid dat de bedrijfsactiviteiten medio september 2014 zijn beëindigd en dat het eigen faillissement is aangevraagd. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : 9 werknemers 2.2. Aantal in jaar voor faill. : Idem 2.3 Datum ontslagaanzegging : De arbeidsovereenkomsten zijn door de curator op 25 september 2014 opgezegd op grond van artikel 40 Fw. Op 2 oktober 2014 vond de intake van de werknemers voor de loongarantieregeling plaats. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : Voor zover bekend heeft gefailleerde geen onroerend goed in eigendom. 3.2 Verkoopopbrengst : Niet van toepassing 3.3 Hoogte hypotheek : Niet van toepassing 3.4 Boedelbijdrage : Niet van toepassing Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : De kantoorinventaris werd in opdracht van de curator geïnventariseerd en getaxeerd door Daan Auctions. 3.6 Verkoopopbrengst : Curator heeft twee laptops die in gebruik waren bij twee werknemers aan deze werknemers verkocht voor getaxeerde waarde (verkoopopbrengst 425,-). Onderzocht wordt of en op welke wijze de overige activa verkocht kunnen worden. 3.7 Boedelbijdrage : Niet van toepassing: de inventaris is niet verpand. 3.8 Bodemvoorrecht Fiscus : Niet van toepassing. Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving : in de kantoorruimte bevindt zich een geringe voorraad koffiemachines en capsules. Pagina 3 van 6

4 3.8 Verkoopopbrengst : Er heeft nog geen verkoop plaatsgevonden. 3.9 Boedelbijdrage : 425,00 (zie 3.6). De verkoopopbrengst bevindt zich nog op de derdengeldrekening van het kantoor van de curator en wordt overgeboekt naar de faillissementsrekening. Andere activa 3.10 Beschrijving : Banktegoeden: De creditsaldi op de bankrekeningen van gefailleerde bij ABN-AMRO bedroegen volgens opgaaf van de bank totaal ,11. Daarnaast bevindt zich op een geblokkeerde rekening bij ABN-AMRO een bedrag van ,46 in verband met de huurgarantie (zie par. 1.5). De curator heeft de bank verzocht om de nietgeblokkeerde bedragen over te boeken naar de faillissementsrekening. Daarnaast houdt gefailleerde bankrekeningen aan in Groot-Brittannië; op deze rekeningen bevinden zich geringe saldi. Ook deze bedragen zijn opgeëist voor de boedel Verkoopopbrengst : Niet van toepassing. Faillissementsrekening 3.12 Saldo : Nihil. IE-rechten: Onderzoek wordt gedaan naar mogelijke intellectuele eigendomsrechten. Volgens het bestuur zijn de rechten met betrekking tot het ontwerp van de koffiemachines en de capsules eigendom van de Italiaanse leverancier(s). De domeinnamen / rechten met betrekking tot de website zouden eigendom zijn van usario NV. Ook zou een beeldmerkrecht op naam van de NV zijn geregistreerd. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : usario heeft vorderingen op Duitse klanten ter hoogte van uit handen gegeven aan een incassobureau. Daarnaast zijn er enkele geringe openstaande bedragen die (nog) niet uit handen zijn gegeven. 4.2 Opbrengst : De curator tracht deze vorderingen te incasseren en staat hierover in contact met het incassobureau. Pagina 4 van 6

5 4.3 Boedelbijdrage : Niet van toepassing 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) : Niet van toepassing. 5.2 Lease contracten : Hiervan is niet gebleken. 5.3 Beschrijving zekerheden : Niet van toepassing. 5.4 Separatistenpositie : Niet van toepassing. 5.5 Boedelbijdragen : Niet van toepassing. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : Tot op heden heeft geen enkele partij aanspraak gemaakt op eigendomsvoorbehoud. 5.7 Reclamerechten : Niet van toepassing. 5.8 Retentierechten : Niet van toepassing. 6. Doorstart / voortzetten : De onderneming van gefailleerde was reeds voor faillissement gestaakt. 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : De curator zal zich gedurende de komende verslagperiode een oordeel vormen of aan de boekhoudplicht is voldaan. 7.2 Depot jaarrekeningen : De jaarrekening over 2013 behoeft nog niet te worden gedeponeerd. 7.3 Goedk. verkl. accountant : Gelet op de omvang van de onderneming is een goedkeuringsverklaring niet vereist. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : Wordt onderzocht. 7.5 Onbehoorlijk bestuur : De curator zal onderzoek verrichten naar de vraag of er sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur. 7.6 Paulianeus handelen : De curator zal onderzoek verrichten naar de vraag of er sprake is van paulianeus handelen. 8. Crediteuren : De curator heeft de bekende crediteuren conform de administratie aangeschreven. Pagina 5 van 6

6 8.1 Boedelvorderingen : Daan Auctions (taxatiekosten): PM 8.2 Preferente vordering fiscus : De Belastingdienst heeft vorderingen aangemeld ter hoogte van ,00 (loonheffingen en vennootschapsbelasting 2014) 8.3 Preferente vordering UWV : Het UWV heeft nog geen vorderingen ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren : Geen. 8.5 Aantal / bedrag concurrente crediteuren : Twee concurrente schuldeisers, 8.271,68. De curator is in afwachting van indiening van vorderingen door meerdere bekende (mogelijke) schuldeisers, waaronder usario N.V. 8.6 Verwachte wijze v. afwikkeling : Nog niet bekend. 9. Procedures 9.1 Lopende procedures : Voor zover bekend: geen 9.2 Stand van zaken : Niet van toepassing 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Vooralsnog onbekend Plan van aanpak : Onderzoek en verkoop activa, inventariseren crediteurenvorderingen, innen vorderingen, onderzoek rechtmatigheid en bestuurdersaansprakelijkheid, onderzoek paulianeus handelen 10.3 Indiening volgend verslag : Over drie maanden. Amsterdam, 15 oktober 2014 Spuistraat 10 Advocaten E.J.G. Beerdsen curator Bijlage: - Urenspecificatie Pagina 6 van 6

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 12 maart 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMSTERDAM EXPO B.V. (hierna ook: EXPO ), tevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 8 Datum : 4 juni 2015 Datum laatste verslag : 4 december 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Mainframe SW B.V. h.o.d.n. MFSW Software & Detachering statutair

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Denim Brakes & Tyres B.V. Faillissementsnummer : F 152/2010 Datum uitspraak : 13 april 2010 Datum verslag : 3 december 2010 Curator

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker

POSTBUS 3404 4800 DK BREDA. www.rassers.nl. Datum 3 juni 2015. Datum uitspraak 12 mei 2015 Mr. F.F.J. Froger. (Senior) Juridisch medewerker FAILLISSEMENTSVERSLAG Ex ART. 73 A FW Nummer Eerste verslag Datum 3 juni 2015 Gegevens gefailleerde A.R.W.M. Rombouts Faillissementsnummer F.02/15/271 Datum uitspraak 12 mei 2015 Curator Mr. F.F.J. Froger

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN NETWORK GROUP NETHERLANDS B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Network

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ELDATA ADVICE GROUP B.V. H.O.D.N. ELDATA COMPONENTS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 2 januari 2014 Gegevens onderneming : De stichting STICHTING VRIENDEN VAN TOM, statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te Almere aan de Bottelaarpassage 78 (1315

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG)

IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. gevestigd te Zeist en kantoorhoudende te (2902 CG) IQ-Consulting Zeist B.V. M.H. van der Kuil Management B.V. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 10 november 2014 Gegevens onderneming : A. IQ-Consulting Zeist BV., hierna te noemen IQ, tevens handelend

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie