it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd"

Transcriptie

1 it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd

2 Waarom naar de Friesland Bank? omdat de condities van deze grootste provinciale bank veelal gunstig afsteken bij die van andere banken; omdat deze bank snel en direkt kan inspelen op uw wensen; omdat deze bank niet te groot is voor een persoonlijke benadering van uw financiële problemen; omdat het beleid van deze zelfstandige bank wordt bepaald door mensen die de friese verhoudingen kennen; omdat de bij deze regionale bank gedeponeerde gelden grotendeels worden belegd in de eigen provincie; omdat deze bank bereid is plaatselijke en provinciale belangen te dienen. Open daarom nu een rekening bij de enige zelfstandige provinciale bank. Friesland Bank uweigen bank Kantoor Wirdum, Legedyk 5 Tel

3 ~ dorpsblad I 1; n~ ~ ~~~~~~~ '----- voor \{alg~w e.o.-~ no.99 jliju.-juli e.ja~gang RLDAJUIE H.Nota (e~w0lie) Buo~ 14,9089 BK Wijtgaa/Ld,tRl Joz.B.Roo/Lda Buo~ 46,9089 BL Wijtgaa/Ld,tRl.1548 B.J.Schuwunan ~ofd Cath~~j. 12 Wijtgaa/Ld,tRl.2766 ~.Hov(~~a-Siemon~ma ~ofd Cath~~j.3 Wijtgaa/Ld,Lel.2066 ~ED[jJ[J?J(S7[Jo /. 0VVl..ze.t:, ~. van Ba1.R..n:' (}. Hiem~~a en 7.Dam~ma KOPIJ voo~ hei 100 (I) nummvl.. inzenden vóó~ 25 juli.. a.~... ',' ',' ',' ',' ',' ",' :;:.'..'. :::,'. ::: ::: :;: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: " '" ',' " ',' '" ',' ',' " ',' ',' ',", ::: ::: :;: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ;:~ ::: ::: ::: ::: ::: gevarieerd Na e.ejl ftl.q.imaand waaru.-n wij doo~ de wevl..goden van het ene. u..d.ea~tr na~ hd and..vuz. wvtde.n ge~fingvl..d, i~ uw /l.edwdi.e. en ha~ tram ~vu\.rjl~ afwevl.. Mzig md het ~amen~:le1.1.e.n van dil nummra. Wat voo~ u geen ni.e.uw~ zal zijn, ma~ wat ZV(VI.. ijlcuwk hee/-l gemawd, da~aan zal uilraaa/ld aandacht aan wo/l.den M~tRed. Wil ni.e.uw~ voo~ de TIUZ-e.~tR hzvl..~ i~ dat, wat we zouden wif..ien nof2jrum: "een do~p dat le.r..!-t flouwt aan ha~ toeko~t". Dan natuu~ijk de e~tr aankondigingen voo~ de "~vuuz.". Opni.e.uw e.r..n "Havenpyp/uz." vol v~aue en dat ~tim~ on~ w~, mi~~chie.n wel ftl.q.ra dan de weinig mvud~ waclflfi..rvun..g. Dil ondank~ dat wij wetrn dat die. wacvulrvung VI.. M~li~t wd i~ en gdukkig zo nu en dan ook tot uiling komt. Zo ~trve.ne.n we na~ hei 100 ~tr. ~ en om da~van i.e.t~ tijzondvl..~ tr mw((!jl zijn de ~~tr voo~ ~idingen al qemawdl 7ot dan. Namen~ de /l.eda/~e, Joz.Roo~

4 2 GEK 0 MEN Aan het Meekeshof nummer 28 ZlJn komen wonen Harrij van der Galiën en Vronie Verbeek. Zij hebben voorheen in Leeuwarden gewoond. Aan het Meekeshof op nummer 11 is komen wonen Meintje Jonker. Zij is afkomstig van Wartena. Op de Hegedyk, nummer 42 hebben zich gevestigd Age (Aan) Jongbloed en Metsje Ringalda. Zij hebben gewoond op Trije Romers bij Roordahuizum. Allen hartelijk welkom. VER T ROK KEN De familie Henk en Nellie Elzinga-Jelgersma is verhuisd van Meekeshof 11 naar Hanebalken 203, 9205 CL te Drachten. De familie F.Breuer-Chevalking is verhuisd van Buorren 39 naar Kalmoes 23, 8935 PA te Leeuwarden. Sible van der Werf en Chrstine de Vries hebben hun woning in Mantgum aan de Finne 11 verlaten en wonen nu op De Dille 4, 9021 BH te Oosterwierum. Mej.Hedwig Vliegendehond is verhuisd van Vangstraat 14 in Wolvega naar Fregatwerf 239, 2725 CV te Zoetermeer De redaktie stelt het op prijs van alle adreswijzigingen bericht te ontvangen. Daarvoor onze dank.

5 3 GEB 0 REN L~n4 hebbe.n WIJ eqnaaq ult4 ekeken. maaq, wat fijn I met öe GeBOOQte van onze zoon mochten WIJ "het wonöeq" n04 een keeq Beleven_ ZIJn na"rn is 11 april ms7 ouoers: paul frleörlchs RI.\ fqleörlchs-spaanstqa zusje. : nawaqana anclll.\ 9088 [\W WIQÖUrn, B1H'.öyk 171 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en ons zusje 18 mei 1987 Wiekstraat GS Wolvega FEDDE EN TRUUS VAN DER MEULEN Linda Sandra

6 4 o VER LED E N Op 13 april j.1. overleed te Weidum in Ny Dekema onze oud-dorpsgenote Petrone11a Kingma-We1bergen, sinds 25 november 1964 weduwe van Jan Kingma. Zij bereikte de1eeftijd van 89 jaar. Op 16 april j.1. vond te Goutum de crematieplechtig heid plaats. Op 12 mei j.1. overleed in het Academisch Ziekenhuis te Groningen onze jonge dorpsgenote Tineke Roorda. Na jaren van onzekerheid, pijn en verdriet moest zij nu haar strijd verliezen. Tineke, dochter van Jozeph en Djoeke Roorda-Bruinsma, werd slechts 21 jaar. Onder overweldigende belangstelling is zij op 16 mei j.1. begraven op het r.k.kerkhof te Wijtgaard. Op 29 mei j.1. overleed plotseling te Leeuwarden in Huize St.Jozef onze oud-dorpsgenote Tjitske Hernamdt Bijlsma, sinds 31 december vorig jaar weduwe van Grietzen Hernamdt. Zij werd 86 jaar. De crematie plechtigheid vond te Goutum plaats. Wij wensen de families Kingma en Hernamdt en in het bijzonder de familie Roorda veel sterkte toe. HUW ELI J K Op 15 mei j.l. stapten Tsjikke Jongbloed van Wijtgaard en Wie be Boonstra van Roordahuizum in het huwelijks bootje. Hun adres blijft; Hof1an 15, 9001 ZG Grouw. Op 22 mei j.1. gaven Titus Hettinga en Yvonne de Jong, beiden afkomstig van Wirdum, elkaar eveneens het jawoord. Hun adres luidt; Boogstraat 10, 9001 AB Grouw. Beide echtparen van harte gelukgewenst.

7 5 HUW ELI J K S J U BIL E A RoeI en Rike Jaspers-Hiemstra, Buorren 21 vierden op 28 mei j.l. hun 45 jarige trouwdag. Vanaf deze plaats van harte proficiat. N I E UWE A BON NEE Fam.Bonte en Rinske de Boer-Hoekstra, Meseame 32, Berlikum Fr. KOL LEK T E S De kollekte voor de dierenambulance heeft in ons dorp een bedrag van f. 98,- gehaald. Namens de organisatoren hartelijk dank. Dankbaar en blij zljn wij. Onze lieve ouders en grootouders IVO VLIEGfNQEHQ~R~_~ JELTJE VLIEGENDEHOND-BIJLSMA waren 29 april j.l. 50 jaar getrouwd. Wij danken voor alle reakties die onze ouders van u hebben ontvangen. Het is hartverwarmend dat zoveel (oud) Wijt gaarders onze ouders niet zijn vergeten. Hartelijk dank,mede namens heit en mem. Wij hopen dat zij nog lang gezond in ons midden mogen blijven. Johan - Marie Dirk - Fina Bauke - Vronie Trees - Arie Gien - Jelle en kleinkinderen

8 6 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die ons bij ons 25 jarig huwelijksfeest een onvergetelijke dag hebben bezorgd. Leeuwarden,mei 1987 ANNY EN DO JONGMA Us hertlike tank, ek ut namme fan de bern oan allegearre dy't 25 april foar us ta in unferjitlike dei makke ha. Foar alle kaerten en blommen "tige tank". Pundyk 2, Wytgaerd THEO EN BETTIE en de bêrn Gaarne willen wij iedereen hartelijk bedanken, die op wat voor wijze dan ook, ons 45 jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Wytgaerd, Buorren 21 ROELyN RIK~-.lA~~ER.::HIEMSTRA---! kinderen en kleinkinderen.

9 ~~ooo EN BArvl(~~ BAKKERIJ BO,KSUM tel FRUTO VERS-MARKT DE VAKMAN IN VERS VOOR GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN tvvee maal in de week bij u voor de deur. JAN en All E TIJSELI NG Greate Buorren 17 Wirdum Tel Het adres voor fruitmanden

10 TRANSPORTBEDIR IJ F WIJTGAARD, Pûndyk 7 tel gespecialiseerd in het egaliseren van wegen en erven. GR,IND MIJN5TE'EN GEBROKEN. STEEN HYDROSLAKKEN zand - betontegels - woudgrond IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN voor vakman en amateur.. Tuinartikelen * Huisvlijt- en * Deurkrukken doe - het - zelf artikelen * Sloten * Gaas * Elektr. gereedschap IJZERHANDEL " DE LEP" ====~~l.engelmoer)t========= SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEl.:

11 - EPP'E Voor al uw * SCHILDERWERK * BEHANG * GLAS * REKLAME (vrachtauto's e.d.) VOOR VRIJBLIJVEND ADVIES: E. Veenstra It Hynstewaed XC Oosterlittens Telefoon meer kwaliteit voor minder geld. * trekkers met of zonder veiligheidscabine. * variërend van 40 t/m 120 pk. * vrijblijvend alle inlichtingen. W.U. Hoekstra v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel:

12 Calé " D. HoebtraJsn. * Uw adru voor VERGADERINGEN. BRUILOFTEN en PARTIJEN * LEVERANCIER VAN GEZELLIGHEIDSDRANKEN * ook voor een lekkere WARME HAP, zoals patat, croquet, frikandel, etc. * overheerlijke ijstaarten * prima rookartikelen * caraco ijs, CAFE HOEKSTRA: waar U zich UIT THUIS voelt. Bargezellig!! Buorren 34, tel: naar de man die het zelf ook repareren kan. - Radio en T.V. - Wasmachines Voor aankoop van: en andere Elektrische Huishoudelijke Artikelen 'vvv<! 'rpfvla à I e c s o n t BUORREN 25 a n 9089 BH Wijtgaard t I R e p a r a t

13 LL I 7 DAN K B A A R H [ I D 7 flet he.i!uvzj-lgaan van I -Üu!.ke i-ó ook een einde gekomen aan de jcla..en dal zij van velen tujk van me.elfwen mocht ordvangen. Dal U..:CUJ dan lijclen..ó hacu1. v~iji- m het AcacLe.rrz.-U:>ch Zieken hu~a te g//.onmgen en de vej!jz. mai..en dal zij Wee//. thu~ kwam. DanJc uj he.i winkr_1.-ml-o/lf/z.~aadjewe/ld dal dan Ve/Lf/Z.e1.cL. Voo//. deze -óe//.vice van onze do//.~-ówinj~ hcja..:le1.ijk dan/(. IWeL macd. heel-t 7ineke na een mg!u.j~ende I-a-óe m hacu1. zi.ek te ~e!u.ode ze1.1- m "It Haven~!J~ke" danj( ge1vwcht voo//. de vej!jz. /wcja..:len, ilokzj7lr.jl, enz., die e//. echt aan ~ I7lkU?.ge d/lagen om doo//. die die~e da1.en te komen. In een lijd dal velen 17lkU?.ncL.en. dal hacu1. ziek zijn ugen1.ijk niet ra.e.vz. tle-ótond, l7lku?.nde zij dal he.i nodig wa-ó hacu1. toe -ótand m gedicht-vo/lf/z. te oni.e.oezkzj7lr.jl m "It Haven~!J ~/<...e" no. 87 van augu-ótu-ó Bij he.i ove/ll.ijden o~ 72 mei en de tleg//.aveni-ó o~ za:le/ldag 16 mei j. L we/ld een ~vu..ode al-ge-ól.oten. Ah oud.eji/>, MOe//. en zu-ó hejj..e..e.n wij veel. -óieun en mee1.even van u ordvangen. getuige de ra.e.vz. dan vo.ej..e k.eak, wed een mee1.evende gemeen-ócha~! Dan he.i g//.oot aclfl-icd. iloem-ótukkejl, de ge~mte ve//.-óivung doo//. de zu-óte//.-ó, de mzet van he.i zangkoo//. en de -óchoo.e;~. Voo//.cd. gaal onz.e danj( uit nacu1. ~a-óto//. flinnema. De ziej0le van 7in.e/<...e wa-ó voo//. hem vanal- he.i tlegm een ~a-óto//.a1.e zo//.g en een tlegej!jz.iding zo tlewogen en toch niet o~vcd.1.end. Het hoogte~unt wa-ó wel. zijn voo//.gaan m de uitvacja..idien-ót. tjij zien e.ij vej!jz. getlellll..i.eni-ó-óen dal al--ócheid nkzj7lr.jl ~k ke1.ijk en nood de/-mdie/- i-ó. Het goede we/l/d doo//., m ww<...e VO/Lf/Z. dan ook. Zo ook hie//.j ~a-óto//. flinnema nam 25 jcljlu a!u. j. L o/-/-icieë..e a/--ócheid, macu1. de e.anden e.ûven. Veel. danj( aan hem en aan al. diegen.en die e//. aan herren Rij ged/lagen dal het a/--óchea.d van 7ineke zo -ólijl.vol., zo ~( wek/<...end en onve//.gete1.ijk wa-ó. [//. i-ó wel. een zo//.g weggeva.ej..en, macu1. ook een leegte ord -ótaan die doo//. uw mede1.even enig-ózm-ó ~ o~gevu1.cl. DaCU1.voo//. onz.e hcul.ielij/<...e dank. De hed en mem van 7in.ek.e

14 8 De laatste klaverjasavond, het z.g.n. slottoernooi, werd gehouden op 2 mei j.l. Er waren een record aantal deelnemers. Zoals bekend telt het slottoernooi niet mee voor de kompetitie en mag iedereen de maat meenemen die hij wil. Het kaartseizoen is weer afgesloten en we mogen konstateren dat het een heel goed seizoen is geweest. De totaaluitslag van de kompetitie (gerekend over vier wedstrijden) is als volgt; 1. Hans de Ruiter totaal aantal punten Henk Nota " Jappie Schuurman " De wisselbeker gaat dus naar Hans de Ruiter. Op de slot avond is de uitslag bekendgemaakt en de beker uitgereikt. Rest ons nog de prijswinnaars bekend te maken van het slot toernooi. Vanwege het groot aantal deelnemers vermelden we alleen de winnaars. Het record aantal deelnemers bedroeg 96 personen! 1. Doeke Schaafsma en Boukje Schaafsma 5849 punten 1e.pr. 2. Guus Hoekstra en Wim Schuurman e.pr. 3. Herman Huitema en Jappie Schuurman e.pr. 4. Lucie Jorna en Fokke Laanstra e.pr. 5. Meindert Rinsma en Hans Ypma e.pr. 6. Agatha Jorna en Margriet de Vries e.pr. 7. Sible v.d.meer en Jan Brinksma e.pr. 8. Geart Fopma en Germ Dijkstra e.pr. 9. Rinse Damsma en Rudi Stegenga 5074 ge.pr. 10.Klaes Ypma en Durkje Langendijk e.pr. Gerard F.Jorna en Theo Huitema 4408 poedelpr (de poedelprijs ging naar de laagste boom; 327 punten) Graag willen we iedereen bedanken die er mede voor hebben gezorgd dat het klaverjassen steeds "beregezellig" blijft. We hebben de 100 deelnemers net niet gehaald, maar dat komt vast nog wel eens. Tot het volgende seizoen.

15 DE KARRIERE FAN HESSEL BAKJE 9 Der wie ris in spjuntich jonkje dat wenne op'e Plof. Hy soe boer wurde, mar de kroade wie him te grut. In jier letter draaide de wyn nei 't suden en Hessel belàne yn Ljouwert yn'e ferpleging. Hy moast by mem wei en kaam op in "flatsje", mar de wask bleau by mem thus. Hessel die 't op'e fyts, mar it waard him te dreech dal hy kocht in auto. Koarte wille trouwens, want nei trije moanne samar twa nonnen op'e kont en de auto oan stront. Tige gau hied er wer in nije. Jild moast der komme! Hessel waard noch meagerder. De wyn draaide nei 't noarden en Hessel fleach nei it suden. Yn Nijmegen struts er wer del; hjir koed er jild ferstjinje! Mar is dat wol hielendal wier? Want de wask en de auto komme noch altyd nei Wytgaerd. De earste kear is it wat misrûn mei 't autowaskjen: Hessel fleach mei it wetter 't kolkje yn!!! By Tseard Foppes der yn en by Jehannes Visser der wer ut. Dêrom hawwe de bewen ners fan'e Plof no sketten om'e kolkjes, ç~ WANT SE WOLLE HESSEL ~~ ~~. NET MISSE!!! Oebele en Durkje PR-87-DL i./?rl~m~~l"- r----:... J l/- ~_~::-..-.~~.l--/ \ ~ I

16 10 JlN AAN1rOCIBI1r Weet u het nog? In september 1969 verscheen aarzelend het eerste dorpsblad van Wijtgaard. Dat betekent dus dat we straks de 18 e. jaargang ingaan. Maar het betekent ook dat we het 100 ste. nummer toegemoet gaan. Dat 100 ste.nummer zal verschijnen vóór de merke. We hebben een aantal mensen bereid gevonden aan dit speciale feestnummer mee te werken. Dat zijn naast de huidige redaktieleden de volgende personen; Gé de Boer-Statema Asueris Hoekstra Siep Jorna Piet Stelpstra De eerste drie genoemden zljn oud-redaktieleden. Piet Stelpstra heeft voor de toekomst zijn hulp aangeboden. Met elkaar hopen we er een mooie uitgave van te maken. Een feestelijke uitgave dus! Indien er onder onze lezers mensen zijn die bij gelegenheid van dit jubileum ook graag wat op papier willen zetten, dan worden zij daartoe van harte uitgenodigd. U mag zelf het onderwerp uitkiezen. Het behoeft niet te gaan over dit jubileum, maar het mag ook best een stukje zijn over vroeger. Voor iedereen die hiervoor voelt geldt echter wel dat de sluitingsdatum voor het inzenden van de kopij gesteld is op 25 j'jli::\. s. Di t in verband met de merke en het fei t dat dit feestnummer veel extra tijd en drukte met zich meebrengt. Uw kopij ontvangen we graag op vellen papier uit een schrijfblok en het liefst aan één kant beschreven of getypt. Dat is namelijk beter te korrigeren. Helpt u ook mee? Dit 100 ste.nummer moet iets bijzonders worden. uw red.

17 11 EET S MAK ELI J K (afl.39) LAMSKOTELETTEN MET KRUIDENSAUS (4 pers.) Benodigdheden; 8 kleine lamskoteletten ~ theelepel gedroogde thijm 100 gram boter Ipeper 2 eetlepels fijngehakte peterselie 4 gesnipperde sjalotjes 1 teentje knoflook (ragfijn gehakt) 2 eetlepels citroensap 3 dl.bouillon ( of! dl.bouillon en ~ dl. droge wijn) 1 afgestreken theelepel malzena Bereiding; Schep de thijm met wat peper door elkaar. Wrijf de koteletjes er mee in. Verhit de boter tot het schuim al voor een deel is weggetrokken. Bak d8 koteletjes er snel om en om bruin in. Neem ze daarna uit de pan en houd ze warm. V~eg peterselie, knoflook, sjalotjes toe en laat alles zolang fruiten tot de sjalotjes glazig zien. Doe de bouillon of wijn erbij en breng alles al roerend aan de kook.laat alles heel even flink doorkoken en roer alle aanbaksels van de bodem van de pan los. Leg de koteletten in de saus en laat ze er gedurende 4 á 5 miniuten zachtjes in stoven. Neem de koteletten uit de pan Lamsvlees is in Nederland niet zo bekend als in vele andere landen. Toch verdient Hollands lamsvlees grote waardering. Misschien maakt onbekend,onbemind? Toch moet u het eens proberen. Het is mals en zacht. en leg ze op een voorverwarmde schaal. Meng de maizena aan met 1 theelepel koude bouillon, wijn of water en bind de saus ermee. Laat de saus even doorkokenen zeef het daarna. Schenk een klein deel van de saus over het vlees en dien de rest er apart bij op. Eet u smakelijk. (verzorgd door lmi Swart) ~***************************************************** ****** Het volgende recept zal worden verzorgd door Anneke Hoekstra ***************************************:~******************

18 12 1frrceH1frr~CG [J)rrIE~ 1fIE~ceIE~1f1RUlMI Sinds enige tijd heeft ons dorp er een organisatie bij. Het is de Stichting Dienstencentrum Wijtgaard. In 1985 zijn de eerste ideeën geboren en zijn de eerste voorbereidingen getroffen door het vormen van een werkgroep. Sinds vorig najaar is de werkgroep omgevormd tot een Stich ting en is daartoe ook ingeschreven bij de Kamer van Koop handel te Leeuwarden. De doelstellingen van de Stichting zijn als volgt; 1) Het oprichten van voorzieningen in of nabij het dorp Wijtgaard ten behoeve van de inwoners in het algemeen en in het bijzonder het creëren van een centrale post als hoofdgebouw voor dienstverlenende taken en het oprichten van woningen rondom dit hoofdgebouw voor senioren/bejaarden of alleenstaanden. 2) Een passende bestemming te vinden voor het gebouw Buorren 11 te Wijtgaard, eigendom van de r.k.parochie te Wijtgaard, waarin thans de Zusters van Liefde van Tilburg met het klooster "Mater Dei" zijn gevestigd, door verbouw van dit pand tot wooneenheden en het inbrengen van ruimten voor dienstverlenende taken. De doelstellingen van de Stichting zijn in een notariële akte vastgelegd. Wellicht hebben de doelstellingen wat nadere toelichting nodig. Ons dorp telt al een aantal bejaardenwoningen, maar geen verdere voorzieningen zoals bijvoorbeeld een centrale post waar hulp kan worden geboden of waar het een trefpunt kan zijn voor vele taken in de dienstverlenende sektor. In zo'n centrale post (dienstencentrum) kunnen bijvoorbeeld een artsenkamer/spreekkamer worden ingericht, de trombosedienst vindt er ruimte, er is plaats voor een konsultatieburo, hulp en/of alarmcentrale (dag- en nacht service) en er kunnen maaltijden worden verstrekt (tafeltje-dek-je) in

19 TENNIS-AKKOMODATIE "JELLUM" - KOBI en JULIUS van der Haring nr Jellum Tel.: Q6 ' voor alle Transporten, speciaal Veevervoer ~ BUORREN 64 Tel :Ir-la:

20 J. LIEZENCA BUORREN 35 UW ADRES VOOR klompen zweedse muilen klompschoenen TEL schaatsen noren laarzen WIRDUMER A TORIJSCHOÖr Volledige rijopleiding * Theorielessen voor iedereen Herscholingscursus in neutrale auto's Verlengin van uw rijbewijzen Uw adres voor inlichtingen is: Sj. v.d. Woude Jacob Algerasingel AV Wirdum Tel.: 't s iet duur stap bij V.D. WOUOE achter het stuur.

21 GARAGE- EN TAXIBEDRIJF J.BRINK5MA BUORREN 31 WIJTGAARD TEL * In- en verkoop * Inruil * Financiering * Onderhoud * Autoschade * Spuiterij *A.P.K. keuringsstation Voor BETERE HAARMODE en COSMETICA TOT IN DE PUNTJES VERZORGDl Buorren 17 WlJTGAARD Tel

22 GESCHENKENHUIS FA. W. S. DIJKSTRA NOORDERBUREN 13JELLUM TEL LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN c& BATAVUS Voor RIJWIELEN INSTALLATIE VELE SOORTEN EN ONDERDELEN BEDRIJF SPEELGOED TRANSPORT + OPSLAG Ayttaweg SJ Roordahuizum Telefoon /Telex 46272

23 13 een centrale keuken of thuis, wasserette, bibliotheek,enz. Bovendien kan het dienstencentrum mogelijk een aulafunktie gaan vervullen en ruimte bieden aan andere instellingen op sociaal, kultureel en maatschappelijk terrein. Voor het realiseren van deze plannen heeft de Stichting het oog laten vallen op het pand waarin thans de zusters wonen en werken, de voormalige pastorie aan de Buorren. Dit pand is door haar ligging uitermate geschikt voor dienstencentrum/hoofdgebouw (centrale post) en de ruimte er om heen, de tuin, is geschikt voor het creëren van een aantal senioren/bejaarden/aanleunwoningen (55 plus woningen). Het gebouwen de grond zijn eigendom van de r.k.parochie. Uiteraard is in eerste instantie kontakt geweest met de huidige bewoonsters en huurders van het pand, de zusters. Het klooster wordt op dit moment nog bewoond door vier zusters. Zij zijn allen op oudere leeftijd en aanwas van jonge zusters zal vermoedelijk wel achterwege blijven. Het is begrijpelijk dat de zusters blij zijn met een mogelijke nieuwe funktie van het gebouw. Ze zijn zelfs bereid ~et gebouw voor de plannen beschikbaar te stellen en hun intrek te nemen in de,in de plannen opgenomen nieuwe woninsen. Wellicht kunnen zij dan in het geheel nog een passende taak krijgen. Ook met de tweede en de derde participant, n.l. het kerkbestuur en het bisdom, zijn in een vroeg stadium kontakten en gesprekken geweest. Beiden staan positief tegenover de plannen en er is een duidelijke afspraak gemaakt dat de Stichting Dienstencentrum Wijtgaard de plannen verder kan gaan uitwerken. Zijn de plannen eenmaal in een stadium gekomen dat nader overleg gewenst is (bijv. de financiële kant), dan wordt het geheel weer teruggekoppeld en ter goedkeuring voorgelegd. Voor het bouwen van nieuwe (senioren) woningen rondom het hoofdgebouw zullen de twee oude woningen aan de Pundykzijde moeten worden afgebroken. Uiteraard dienen ook deze huidige bewoners andere \Voonruimte aangeboden te krijgen. De direkt betrokkenen hebben inmiddels enige informatie gekregen.

24 14 De Stichting Dienstencentrum heeft (nog) geen financiële middelen. Alle werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis. Mogelijk kan de Stichting in de toekomst optreden als be heerder van het dienstencentrum. Voor de te bouwen senioren woningen zal een bouwcorporatie moeten worden gevonden die daarover het beheer gaat krijgen. Nu nog iets over de samenstelling van het bestuur. In het bestuur van de Stichting zijn opgenomen de volgende personen; mevr.nieskje van der Meer-de Haan '~ mevr.hanneke Heerkens-van Dijk en de heren Jozeph Roorda, Henk Nota en Herman Huitema. Er zijn mogelijkheden om het bestuur later uit te breiden met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van kerkbestuur, dorps belang of andere belanghebbenden, zoals een woningbouw vereniging. Tot slot; Bij de opzet van het geheel is rekening gehouden met het feit dat het gewenst is dat bejaarden/senioren enz. langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de plannen is hier duidelijk rekening mee gehouden. In het te verbouwen hoofdgebouw kunnen op de eerste en de tweede etage woningen worden gerealiseerd voor jongeren/ alleenstaanden of 1-2 persoons huishoudens. Jongeren én ouderen worden op deze wijze in het geheel ge integreerd en dat maakt dat de leefbaarheid van de gemeen schap daardoor een duidelijker funktie krijgt. Bovendien kan een stukje werkgelegenheid worden aangetrok ken; enerzijds beroepskrachten en anderzijds vrijwilligers werk. Op dit moment worden een aantal onderzoeken gepleegd en worden een aantal andere voorbereidende werkzaa~heden uit gevoerd, zoals gesprekken met gemeente, architect, enz. Daarover willen we u graag een volgende keer vertellen. het bestuur *********

25 15 STICHTING FRIESE MILIEURAAD!I...~ BESTRIJDINGSMIDDELEN IN OPENBAAR GROEN Huizumerlaan 23 Leeuwarden ~ Correspondentie uitsluitend: Postbus 713, 8901 BM Leeuwarden Telefoon Friesland Bank Postrek. v.d. bank Er worden in Nederland veel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Jaarlijks ruim 30 miljoen kilo. Deze middelen worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Maar ook geme3nten gebruiken bestrijdingsmiddelen, vooral in het openbaar groen. De gemeente Leeuwarden heeft als beleid om zo welnlg mogelijk te spuiten in het openbaar groen. Toch betekent dit dat er jaarlijks nog honderden kilo's in de gemeente Leeuwarden worden gebruikt. Het beheer van plantsoenen e.d. kan met nog minder of zelfs zonder bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt onder andere uit het boek "Naar Natuurrijk Groen" uitgegeven door de Stichting Natuurverrijking. In het boek staan 46 gemeenten in Nederland die geen bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen gebruiken. Er zijn 123 gemeenten die minder dan 5% van het openbaar groen chemisch behandelen. MiJieu'Jriendelijker groenbeheer is dus mogelijk. De chemische middelen die worden toegepast schaden in een aantal gevallen het milieu en onze gezondheid. Mede door het gebruik van bestrijdingsmiddelen treedt er natuurverarming op. Wilde planten verdwijnen, het bodemleven wordt aangetast. Bestrijdingsmiddelen bedreigen de bodem, het water en de lucht. Als een gemeente kiest voor een milie'~riendelijker groen

26 16 beheer, dan zullen plantso~~'=..'1 en bermen in de wijk er an ders uit gaan zien. Minder netjes misschien, maar wel na tuurlijker. In de gemeente Leeuwarden zijn al enige tijd vanuit een drietal organisaties een aantal mensen aktief. Deze orga nisaties zijn: de Friese Milie~aad, Vereniging Milieu De fensie Leeuwarden en het Instituut voor Natuurbeschermings edukatie Leeuwarden. Ze proberen een ander, milieuvriende lijker groenbeleid bij de gemeente te bereiken. Met dat doel is er een notitie geschreven genaamd: "Groen, natuur lijker groen, natuurlijker doen". Deze notitie geeft mo gelijkheden aan voor een alternatief beheer in het openbaar groen. De notitie is vorig jaar naar 1).~n 'N. en gemeenteraad ge stuurd en werd ondertekend door 12 wijk/buurtverenigingen en milieuorganisaties. De gemeente heeft de notitie nog in behandeling. Wanneer de behandeling in de raad plaats vindt is niet be kend, waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd. Wilt u ons steunen en/of wilt u meer weten over het gebruik en de effekten van bestrijdingsmiddelen, neem dan kontakt op met: Wybe Kuipers Friese Milieuraad Maagdepalm 132 bezoekadres Huizumerlaan NH Leeuwarden Postadres postbus 713 tel BM Leeuwarden (donderdag tussen tel en uur) (Margriet de Heer) Het genoemde boek "Naar Natuurlijk Groen" is te verkrijgen bij landelijk~' stichting Natuurverrijking, tel Ook is daar verschenen het boek "Bestrijdingsmiddelen en gezondheid".

27 'A"\ ~ Dikken &Hulsinga Schrans 9 Leeuwarden teu36702 ~-.-_------_... Wie rekenen kan koopt olie bij Jan! Uw adres voor: PETROLEUM - HUISBRANDOLIE - DIESELOI.IE en FLESSENGAS J. DE RUITER's Oliehandel Mariahof 10 - LEEUWARDEN - Telefoon

28 Service naarjehart... - Kopen in onte super dorpsmarkt betekent: SUPER: Kwaliteitsgoederen voor een scherpe prijs. DORPS: onderons - gemoedelijk - vriendelijk MARKT: Daar is van alles te koop waar maar vraag naar is voor Uw dagelijkse levensbehoeften. Boonstra's SuperdorpSOIOrJu, Meekeshof 1 Wijtgaard, Tel.: 1707 Annex drogisterij Greate Buorren 9 Wirdum Tel.: 1396 Annex postkantoor v-verse PRODUKTEN en G -GOEDKOPER Prijzen naarjezin.

29 Van oudsher is Koopmans (ruim 100 jaar) fabrikant van diervoeders. In de loop der jaren breidde zich dat uit naar alle sectoren van de veehouderij. Naast de voeders voor de commerciële veehouderij groeit de laatste jaren het assortiment voeders voor hobbydieren. Zo is Koopmans v~ndaag de dag een zeer vooraanstaande fabrikant van rundvee-, pljimvee- en varkensvoer. Maar ook van paarde-, konijne-, schape-, geite-, en hondevoeders. Koopmans onderscheidt zich door een hoge konstante kwaliteit De samenstellingen worden regelmatig aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de diervoeding. Alle voeders worden geleverd met de grootst mogelijke service en de begeleiding van de produkten geschiedt door een zeer deskundige buitendienst.. bestel- en afhaaladres; Tj. loma Hegedyk BM Wijtgaard tel i:b koopmans mengvoeders Couperus Fouragebedrijf BV. Buorren SC Idaard tel

30 RINSMA'S AMBACHTELUKE SLAGERUEN Nieuwestad 19 tel Nw. Oosterstraat 8 tel EIGEN WORSTMAKERIJ Onze specialiteit: turf-gerookte droge worst SLOPERIJ - A. BOUMA Voor: Pûndyk 4 * Slooponderdelen Wijtgaard * Inkoop sloopauto's Tel

31 17 aan; De sprekkers,kreamkehalders, bestjoerders en oaren dy't meiwurke ha oan it 10 jierrich bestean fancre-fërië= ning fan Lytse Doarpe-n--yn frys1<~n April, de dei, wêrop wij it fld 10 jierrich bestean fan us feriening betocht ha, yn it doarpshus fan Toppenhuzen, leit alwer efkes efter us. It is no heech tiid om jo/jimme hjiroer noc~ris te skriuwen. It is foar us net maklik om jo/jimme merkbite te litten, hoe wichtich wij jo/jimme oandiel fûn ha, dy dei. It wie in tige slagge dei, dat stiet wol fêst. Safolle po sitive reaksjes en wat in minsken binne der west. Wij fûnen it geweldich. Us tank dêrfoar. Jimme hawwe de dei makke, jimme hawwe der foar soarge dat de doarpen in dei posityf yn de kiker stien ha. Foar it bestjoer en de meiwurkers fan de FLD, is dizze dei in grutte stipe, om mei jimme, troch te gean om us platte lan libjend te halden. ~ Mei, ut namme fan it bestjoer, B.Hylkema-Miedema,foarsitter K.Visser R.Winia (Zoals bekend zljn voor ons dorp de heren Sietse Koopmans en Henk Nota naar deze "kreamkedei" geweest. Zie het verslag in ons vorige nummer).

32 18 JJIEU(GJD) CCILUIa ~~ JJoCCoWo ~~ J.C.W.-NIEUWS 0ezekeer beginnen we maar eens met de bands. In april hadden we in het bekende muziekparadijs de geweldige band "Black Label". De critici beschouwden hen als de beste band van het jaar. Of ze er verstand van hebben is een tweede, maar wij waren zéér tevreden. Dachten wij het klapstuk te hebben gehad, maar wat bleek: op zondag 24 mei, onder een stralende hemel, stond daar zomaar "Mellow" die de sterren van de hemel sp.aelde (daarom was het ook zo licht buiten!). In één woord schit-te-rend! Als ze ook nog eens bekend worden, kunnen ze Ahoy alvast bellen. De jongste club had op 18 april een spelletjesmiddag op het sportveld. Het velegi,=r,=n en de conditie niet op peil resulteerde in vuurrode koppen. De huidskleur kreeg z'n normale "tint" weer terug na het opslobberen van de dikke "punten". 9 Mei was de laatste middag van het seizoen. Ze gingen toen naar het Pikmeer, om daar de boel "onveilig" te maken. Vele zee-mijlen zijn er toen afgelegd. Door de grote inspanningen tijdens de "zeilwedstrijd" kreeg de maag een wat hol gevoel. De patat ging er dan ook als koek in. Ook was er nog een groot visser onder de clubleden. Hij had een hele grote "snoek in de broek" gevangen. De visser zelf was niet echt blij met z'n "vangst"! De oudste en de middelste club hebben dit keer hetzelfde gedaan. De oudste club moest trouwens 2x door Wijtgaard lopen: de eerste keer met vragen en daarna (de volgende clubavond) met foto's. De eerste keer moesten ze met vragen lopen, over bepaalde

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl.

Spreekbeurtpakket. Dierenambulance NHZ. Colofon SPOEDNUMMERS. Bezoek ons ook eens op www.dierenambulancehaarlem.dierenbescherming.nl. Colofon Deze brochure wordt aangeboden door: Dierenambulance Noord- Holland Zuid Generaal Spoorlaan 16 2025 NB Haarlem Kantoor 023-549 14 00 SPOED 023-524 68 99 Website www.dierenambulancehaarlem. dierenbescherming.nl

Nadere informatie

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school!

WAT EEN AFSCHEID! Toen weer allemaal op de fiets, mijn vrouw Hannie en ik op een heuse versierde tandem en zo richhng school! WAT EEN AFSCHEID! Er kan in de jaarplanning dan wel staan, dat er afscheid van meester Verduin wordt genomen, op de 2 e en 3 e juli, maar dan er ook nog voor zorgen dat dit perfect geregeld is, is andere

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 2017 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend.

Vraag Antwoord Scores. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Aan het juiste antwoord op een meerkeuzevraag wordt 1 scorepunt toegekend. Tekst 1 Is elk wittenskiplik ûndersyk wol wittenskiplik? 1 A 2 maximumscore 1 Omdat dat ûndersyk net foldocht oan (Piersma syn)

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u?

Wat doen wij als Cliëntenraad Werk en Bijstand van de gemeente Tytsjerksteradiel voor u? Maart 2014 In deze nieuwsbrief: 1. Over de cliëntenraad 2. Tot ziens en welkom 3. Verslag achterbanbijeenkomst 18 maart 2013 4. SUN (Stichting Urgente Noden) 5. Werkcafé 6. Dyn Ynset 7. Stichting Leergeld

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o.

DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. DE PROTESTANTSE GEMEENTE WIRDUM Fr e.o. 1 De kerkelijke gemeenschap in Wirdum, Wytgaard en Swichum Tijdens het fusiefeest in 2005 van de Hervormde en Gereformeerde kerk werden onder andere de volgende

Nadere informatie

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1

OWG - NIEUWS. Jubbega - Hoornsterzwaag. Herfst 2014. Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 Herfst 2014 OWG - NIEUWS Jubbega - Hoornsterzwaag Website: www.overwelzijngesproken.nl Kamer van Koophandel 56415001 Jaargang 2 nummer 1 0516-461228 0516-462580 2 Voorwoord t Is weer voorbij die mooie

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14

Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Zorgboerderij Sterrenland 30-01-14 Inhoudsopgaven Inleiding...3 Bedrijfsgegevens...4 Afzetmarkt...5 De ligging...6 Het uiterlijk...7 De afdelingen...8 Regels... 9 Personeel...10 Vragen...11 Slot...12 Inleiding

Nadere informatie

Veel leesplezier! Yvonne

Veel leesplezier! Yvonne + Beste lezers, In onze vorige nieuwsbrief was Buitenwereld nog volop bezig met de verbinding tussen speeltuin en kinderboerderij. Twee weides moesten tijdelijk worden gesloten zodat er een mooi pad aangelegd

Nadere informatie

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest

Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12. Bruiloftsfeest Bijbellezing: Johannes 2 vers 1-12 Bruiloftsfeest Sara en Johannes hebben een kaart gekregen In een hele mooie enveloppe Met de post kregen ze die kaart Weet je wat op die kaart stond? Nou? Wij gaan trouwen!

Nadere informatie

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag

Gebedsboek. voor dagelijks gebruik. Dinsdag Gebedsboek voor dagelijks gebruik Gemaakt door club 12-14 Marije Hoekstra Indra de Vries Delia Postma Ekyoci Amisi Shabani Jentje Hansma Johan Gjaltema Mendé Bosma Femke Veenhuizen Elzerd Elzinga Gert

Nadere informatie

Trijetalich ûnderwiis súksesfol

Trijetalich ûnderwiis súksesfol De Trijetalige Skoalle 1 Trijetalich ûnderwiis súksesfol Acht jier lang hawwe sân skoallen yn Fryslân meidien oan it projekt Trijetalige Skoalle. De resultaten wienen sa goed dat de projektskoallen graach

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 September 2015

Nieuwsbrief 6 September 2015 Stichting In de Wingerd Gezinshuis In de Wingerd Hullenweg 6 Hullenweg 6 8191 LB Wapenveld 8191 LB Wapenveld secretarisindewingerd@gmail.com 038-3376189 www.indewingerd.nl indewingerd@gmail.com www.indewingerd.nl

Nadere informatie

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt.

4. Jaarverslag van de secretaris Het jaarverslag over 2013 wordt goedgekeurd met dank aan de secretaresse mevr. B. van der Vegt. Notulen jaarvergadering Historische Kring Dalfsen (concept) Datum 27-01-2014 Aanwezig 54 leden Met kennisgeving afwezig: Dhr. Henk Holsappel, Mw. Rix Pasman 1. Opening door de voorzitter De voorzitter

Nadere informatie

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet

verse zalm in witte wijnsaus met peterselie in witte wijnsaus per 100 gram 2, 50 probeer ook eens kant-en-klare Roodbaarsfilet puur visvariatie verse zalm in witte wijnsaus met peterselie hoofdgerecht voor 4 personen voorbereiding: 15 minuten bereiding: 10 minuten benodigdheden 600 g verse zalmfilet 600 g krieltjes 1 bosje peterselie

Nadere informatie

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt

Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken. van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt Aan de Schrans in Leeuwarden is één van de meest opvallende orthodontiepraktijken van Noord-Nederland gevestigd. Daarin werkt orthodontist Daniël van der Meulen samen met veertien assistentes intensief

Nadere informatie

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees

Hongarije. Pörkölt. www.ajvar.nl. Marhapörkölt pörkölt van rundvlees Pörkölt Marhapörkölt pörkölt van rundvlees 800 gr. rundvlees zonder been 3 grote uien 4 teentjes knoflook 2 el. reuzel of olie 1½ el. zoet paprikapoeder 1 tomaat, tomaten uit blik 1 paprika 1 dl. rode

Nadere informatie

Jouw avontuur met de Bijbel

Jouw avontuur met de Bijbel Nieske Selles-ten Brinke Jouw avontuur met de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Uitgeverij Jes! is een samenwerking tussen Uitgeverij Boekencentrum en de HGJB. Kijk voor meer informatie

Nadere informatie

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep

Boekje over de kerk. voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Boekje over de kerk voor kinderen van ca. 4 10 jaar gemaakt door de jongste catechisatiegroep Over dit boekje Wij hebben op catechisatie wat geleerd over de kerk. Daar willen we je wat over vertellen.

Nadere informatie

Weggooien? Niet doen! Er kan nog zoveel lekkers met oud brood!

Weggooien? Niet doen! Er kan nog zoveel lekkers met oud brood! Weggooien? Niet doen! Er kan nog zoveel lekkers met oud brood! Mmm lekker oud brood! Brood weggooien is zonde. Het is jammer voor je portemonnee en nog slechter voor het milieu. Al het werk van de natuur,

Nadere informatie

De eerste boeren Het dorp

De eerste boeren Het dorp De eerste boeren Later gaan de mensen zelf eten verbouwen. Wortels en bonen, en graan om brood van te bakken. De mensen hebben ook schapen en koeien. De jagers zijn boeren geworden. Het dorp Boeren trekken

Nadere informatie

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24

Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Jezus kreeg de straf voor onze zonden, wij ontvangen vergeving en vrede. Jesaja 53:4-6 en 1 Petrus 2:24 Als je iets verkeerd doet, verdien je straf. Ja toch? Dat is eerlijk. Er is niemand die nooit iets

Nadere informatie

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl

ROSANNE. Oh, oh, oh. Van Aemstel Produkties - De leukste uitjes van Amsterdam - www.amterdamexcursies.nl ROSANNE Rosanne, ik weet dat er heel veel mannen zijn Elke keer weer een ander en mij doet 't pijn Want jou liefde waarmee jij mij soms verblijdt Wil ik liever, liever, liever, liever voor altijd Als ik

Nadere informatie

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1

Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 Woordenschat Taal Actief groep 4 Thema 1 Les 1 een hark Een lange steel met een soort kam van ijzer eraan. de fontein Een bak waaruit water spuit. Het is voor de sier. Een wasbak in de badkamer wordt ook

Nadere informatie

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen

30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen 30 Tips om de onderhandeling met de makelaar te winnen Waarom Jij koopt drie tot vier huizen in je leven. Je makelaar verkoopt er honderden. Hij kent dus het onderhandelingsspel beter dan jij. Wanneer

Nadere informatie

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten

TOETS NT2-1 schrijven. Goed voorbereid slagen. voor het staatsexamen NT2 programma 1. Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN. niveau B1. tijdsduur: 120 minuten Goed voorbereid slagen voor het staatsexamen NT2 programma 1 Opgavenboekje nr. 1 SCHRIJVEN niveau B1 tijdsduur: 120 minuten Deel 1: Zinnen afmaken 15 opdrachten Maak de zinnen af: 1. Het is in de vakantie

Nadere informatie

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal

Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal Veel mooie herinneringen verzachten onze smart. Voorgoed uit ons midden, voor altijd in ons hart. Iedere moeder is uniek: Zij was dat heel speciaal De mensen van voorbij Zij worden niet vergeten De mensen

Nadere informatie

D67, Hintelstraat 12

D67, Hintelstraat 12 D67, Hintelstraat 12 Geplaatst Heise Krant maart 2014, gewijzigd 04-06-2016 De boerderij D67 aan de Hintel wordt op dit moment bewoond door de familie Rikken, maar is beter bekend als de boerderij van

Nadere informatie

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus.

Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 1 Beste vrienden, ik mag jullie vandaag vertellen over de laatste week van het leven van Jezus. 2 Het verhaal De Goede Week Trouw, Hoop en Spijt Ik wil jullie vandaag vertellen over de Goede Week. Dat

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina

NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina NIEUWSBRIEF Het nieuwe Koningin Wilhelmina 1 In dit nummer 2. De gemeente laat weten 2. Veilig en weer goed zicht 3. Pendelbus is succes 3. Interne verhuizing loopt goed 4. Mevr. Reijneke over haar interne

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

Ouderinfo donderdag 3 december 2015

Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Ouderinfo donderdag 3 december 2015 Geplande evenementen 4-12-2015 Sinterklaasviering www.antoniusbest.nl 0499-371250 Beste ouders, verzorgers, 1. Pepernoten bakken Afgelopen maandag begon de Sinterklaasweek

Nadere informatie

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons

Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag 3: We hebben even geen tijd om verslag te doen - we schamen ons Dag allemaal, Helaas moeten wij even afwijken van het schema. Vanavond hebben wij de bbq bij Light into Europe en kunnen dan geen verslag

Nadere informatie

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood

Spreekbeurt Hulp aan dieren in nood Hoi, ik ben Ikki. Wat leuk dat je je spreekbeurt houdt over hulp aan dieren. Ik kan je daar van alles over vertellen. Over asielen, waar dieren zonder baas terecht komen. En over dierenambulances, die

Nadere informatie

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang!

Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Matteüs 25:1-13 - Gezinsdienst: Wachten duurt lang! Liturgie Zingen: -Opwekking 654 Dank U voor deze nieuwe dag -Zoek eerst het Koninkrijk van God -Weet je waar het hemels koninkrijk op lijkt (Elly en

Nadere informatie

Stichting Kansarme Dieren

Stichting Kansarme Dieren Stichting Kansarme Dieren Jaarverslag 2012 Algemeen De aanleiding voor het oprichten van de Stichting Kansarme Dieren (januari 2011) was de moeilijke situatie van vooral oudere en/of chronisch(e) zieke

Nadere informatie

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60

D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 D52, Past. Van Haarenstr. 58-60 Geplaatst in de Heise Krant van april 2012, gewijzigd 08-04-2015 Slechts weinig mensen weten dat in het pand waar nu rechts Henk Schepens en Marlène van Esch wonen, Pastoor

Nadere informatie

zondag, 2 december 1 e advent

zondag, 2 december 1 e advent Advent- en Kerstboekje 2012 Wie een grote gebeurtenis verwacht, kijkt daar naar uit. Een bruiloft, een verjaardagsfeest. Op tijd stuur je daar bericht van rond, zodat iedereen voorbereid is, als het zover

Nadere informatie

info@pietnowee.nl Pagina 1

info@pietnowee.nl Pagina 1 "Thuis heb ik nog een ansichtkaart" Ik heb er zelfs meer dan één van het dorp waar ik geboren ben. Mijn voorouders waren tuinders en woonden voornamelijk in Den Hoorn en omgeving. Veel is er veranderd

Nadere informatie

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar.

Hoeveel jaar ben je al lid van RWB? 14 jaar. Het seizoen zit er bijna op, het eerste speelt nog in de nacompetitie voor promotie, de jeugdtoernooien gaan beginnen en we hebben nog twee evenementen te goed om dit voetbalseizoen af te sluiten. Als

Nadere informatie

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen...

SAMENSPRAAK. In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4. Korte Mededelingen... Nieuwsbrief VPG De Samenhang samen gaan wij het maken! Jaargang 13, Nummer 55, December 2014 SAMENSPRAAK In deze uitgave o.a. 1. Van de redactie... 2 2. Sinterklaas... 4 3. Nieuw! Wie Ben Ik??... 5 4.

Nadere informatie

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden

Melkweg. Een dagje ouder. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Ouder worden Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een dagje ouder Ouder worden Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een dagje ouder, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2

Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011. Aardappelgerecht(februari)... 1. Natte preipot(april)... 2 Vegetarische gerechten door Gery Mulder uit de ANBO Nieuwsbrief 2011 Aardappelgerecht(februari)... 1 Natte preipot(april)... 2 Courgettesoep(mei)... 3 Rabarber met een variatie(juli-augustus)... 4 Meloensalade(september)...

Nadere informatie

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier

SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier SPAAR EN DRINK MET MATE(N) voor jouw favoriete band of DJ! Klik hier HOME HOE WERKT HET? POLL SCORE PRESENTATIE AGENDA 11 oktober 2013 Giel Beelen t Juupke, Veldhoven Metallica de Koffer, Roermond Kings

Nadere informatie

Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft?

Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft? Wist U al dat? De naam van het bier Bolleke Blond is? Ben van café Het Elfde Gebod een nieuw soort bier in zijn assortiment heeft? Ineke kwaad werd omdat ze dacht dat Ben hiermee haar bedoelde? Hij denkt

Nadere informatie

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van

Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Orde voor de dienst van de heilige Schrift en de doop van Renske Marieke Tinga op de achtste zondag van de herfst, in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden, 8 november om 11.00 uur. voorganger : ds.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord

Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Nieuwsbrief Juni Wijkvereniging Wijchen-Noord Beste lezers, Met de mooie en zonnige dagen van de afgelopen weken zijn we al weer aan het aftellen tot de zomervakantie. Dit is dan ook alweer de laatste

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1 / 2. Voor alle data geldt: Deo Volente (zo de Heere wil en wij leven. 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, Nieuwsbrief 1 / 2 Gezellig 16 november 2015 Beste ouders / verzorgers, onderonsje.. Deze week: Bijbelse geschiedenis Activiteiten bij het thema Letters en cijfers Terugblik Schoolontbijt Foto s Bijlage:

Nadere informatie

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer

Jouw reis door de Bijbel. Uitgeverij Jes! Zoetermeer Nieske Selles-ten Brinke Jouw reis door de Bijbel Dagboek voor kinderen Uitgeverij Jes! Zoetermeer Onder de naam Jes! Junior verschijnen boeken voor kinderen tot twaalf jaar. Jes! Junior is een imprint

Nadere informatie

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015

Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 Dorpshuis de Utwyk M. Smitstraat 27, 9072 AL Nij Altoenae. Tel (0518)402753 Nieuwsbrief voor het seizoen 2014-2015 We staan weer voor een nieuw seizoen en als bestuur en activiteitencommissie kijken we

Nadere informatie

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant!

Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! Hallo Waterkrant lezers, Welkom bij het tweede deel van De Waterkrant! We zijn aangekomen in het jaar 2016 en willen graag terugkijken naar wat de kinderen de afgelopen periode gedaan hebben. Ook deze

Nadere informatie

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2

BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 1 BAKKERIJ P.J. JONGSTRAAT LUTJEBROEK 2015-2 De boerderij dateert waarschijnlijk uit 1868. Sinds 1926 is er een bakkerij in gevestigd. Hier beoefenen drie generaties Vriend het bakkers vak. Na 1986 wordt

Nadere informatie

Klaar voor de Alpe! Namens het Bestuur Nicole Straat

Klaar voor de Alpe! Namens het Bestuur Nicole Straat juni Nr. 06-2013 Backhand Nieuwsbrief TTV Olympia Van het bestuur: Allereerst wil ik nog een foutje recht zetten uit de vorige nieuwsbrief. Alle medewerkers voor het boksgala werden bedankt maar wat ik

Nadere informatie

Thema Informatie vragen bij een instelling

Thema Informatie vragen bij een instelling http://www.edusom.nl Thema Informatie vragen bij een instelling Lesbrief 28. De belastingaanslag. Wat leert u in deze les? Informatie over uw inkomsten begrijpen. Informatie over uw uitgaven begrijpen.

Nadere informatie

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD

TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN BASISSCHOOL DE BELHAMEL I.S.M. MET HAAR OUDERVERENIGING EN MEDEZEGGENSCHAPSRAAD Openbare Dalton Basisschool De Belhamel Rudolfusdal 60 5551 EG Dommelen 040 204 25 88 info@obsdebelhamel.nl www.obsdebelhamel.nl De Kattebel jaargang 14 25 april nr. 17 TWEE-WEKELIJKSE NIEUWSBRIEF VAN

Nadere informatie

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015

C.J.V.Feijenoord Rotterdam. NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 C.J.V.Feijenoord Rotterdam NIEUWSBRIEF 16 Juli 2015 VAN DE REDACTIE: Beste lezers, Tot groot verdriet ontvingen we het bericht van het overlijden van Simon van Krimpen. We hebben Simon leren kennen als

Nadere informatie

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei.

Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. Regenboog van Marc Chagall Ochtendgebed op 14 Juni 2015 tweede zondag na Trinitatis, Greidhoekedei. zingen voor de dienst: Welkom, mededelingen Stil gebed, Hymne/morgenlied : Lied 216 Dit is een morgen

Nadere informatie

Mijn mond zat vol aarde

Mijn mond zat vol aarde Mijn mond zat vol aarde Serie: Verhalen kind in oorlog Tekst: Meike Jongejan Onderzoek: Mariska de Boer en Hans Groeneweg Redactie: Jan van Zijverden Vormgeving: Richard Bos 2015, Fries Verzetsmuseum,

Nadere informatie

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger

Zó wil ik het. als mijn sterven daar is. C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is C.J. Droger Zó wil ik het als mijn sterven daar is Naam... Adres... Woonplaats... Handtekening... 1 WOORD VOORAF Bij dezen bied ik u een brochure aan die gebruikt

Nadere informatie

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin.

1e Kwartaal 2015. Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. www.wenumhoeve.nl 2015 Jaargang 11 Voor u ligt alweer de 11e editie van het Wenum Hoeve Bulletin. Zoals gebruikelijk een overzicht van alle activiteiten in het afgelopen jaar kort weergegeven. Uiteraard

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen

Ons eerste boek. plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert. W.F. Oostveen Ons eerste boek plaatjes en bijschriften voor 't jonge volkje dat lezen leert W.F. Oostveen bron. A.W. Sijthoff, Leiden 1880-1890 Zie voor verantwoording: http://www.dbnl.org/tekst/oost080onse01_01/colofon.php

Nadere informatie

Melkweg. Van kop tot teen. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Het lichaam

Melkweg. Van kop tot teen. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Gezondheid: Het lichaam Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Van kop tot teen Gezondheid: Het lichaam Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Van kop tot teen, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann

Nadere informatie

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een volle tas Boodschappen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een volle tas, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien. Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart. Voorjaarsvakantie

Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien. Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart. Voorjaarsvakantie Steenwijkerwold, 26 februari 2016 nummer negentien Maandag 29 februari t/m vrijdag 4 maart Maandag 7 maart t/m 11 maart Voorjaarsvakantie Week van de Lentekriebels Welkom! Hoera! 5 maart wordt Maren Zuidema

Nadere informatie

Axel, 19 juli Protestantse Kerk

Axel, 19 juli Protestantse Kerk Axel, 19 juli Protestantse Kerk Voorganger deze zondag is Ds. Overduin uit Hulst. Organist is de heer Ed van Essen. Vandaag lezen we: Jeremia 23: 1 8 Markus 6: 30-44 De uitgangscollecte is bestemd voor

Nadere informatie

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEKEN

BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEKEN BIJZONDERHEDEN KOMENDE WEKEN Wo 18-11 Do 19-11 Vr 20-11 Ma 23-11 Kinderraad MR vergadering Di 24-11 Wo 25-11 Knutselen kleuters Do 26-11 Vr 27-11 Ma 30-11 Di 1-12 HIEPERDEPIEP In de periode tot en met

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

De Winkel van Keizer

De Winkel van Keizer De Winkel van Keizer Waar zijn zij gebleven, de wat kleinere middenstandszaken in de dorpen? Ook Vledder kende in het verleden een grote verscheidenheid aan winkels, slagerijen, bakkers, kruideniers e.d.

Nadere informatie

Landschap van toevalligheid

Landschap van toevalligheid Landschap van toevalligheid Eerste druk, november 2012 2012 Geert Koenen Coverfoto: Ramon van Someren Portretfoto: Barbara van Bergem Corrector: Marijke Geers isbn: 978-90-484-2736-9 nur: 306 Uitgever:

Nadere informatie

D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94

D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94 D.O.S. Pasteurzaal Pasteurweg 94 Schoonhoven. Tel. 0182-384408 DOS nieuwsflitsen is een uitgave van DOSgymnastiekvereniging in Schoonhoven. Verschijnt 4x per jaar OPGERICHT OP 20 AUGUSTUS 1920 - GOEDGEKEURD

Nadere informatie

Kindervakantieweek THE STARS

Kindervakantieweek THE STARS Kindervakantieweek 20-22 juli 2015 THE STARS Hutten bouwen Dit jaar zijn onze hutten ook ons «decor» want wij zijn echte «Sterren» Pagina 2 Theater en Musical We leren acteren en muziek maken als echte

Nadere informatie

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142

Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuwsbrief januari 2016 Jaargang 14 - nr.142 Nieuws van de PV Tijdens de laatste PV vergadering hebben wij afscheid genomen van Joke als bestuurslid. Joke wist het niet meer precies, maar ze is ruim 10

Nadere informatie

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren

Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... deburen! Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Tips en adviezen voor een gelukkig leven met de buren Ohja... de buren! Je buren kies je niet uit. Ze komen gewoon naast, boven of

Nadere informatie

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1

DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 DIJKHUIS ZWAAGDIJK-OOST 85 2015-1 1 Het laatste dijkhuis van Zwaagdijk In Zwaagdijk Oost, geklemd tussen dijk en dijksloot, ligt het huis van Joop Grent. Ooit stonden hier zes of zeven van dergelijke dijkhuisjes,

Nadere informatie

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen

Neus correctie 2012. Aanleiding. Intake gesprek. Stap 1: Wat gaan we doen Neus correctie 2012 Aanleiding Al een tijdje heb ik last van mijn neus. Als kind van een jaar of 5 kreeg ik een schep tegen mijn neus, wat er waarschijnlijk voor heeft gezorgd dat mijn neus brak. Als kind

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje.

1. Van je juf of meester krijg je een plaatje. Bekijk je plaatje goed. 3. Zoek samen nog vier klasgenoten met een ander plaatje. Opdracht 1 Ongeveer 150 jaar geleden stonden er veel steenfabrieken langs de IJssel. De stenen werden van klei gemaakt. Dat kon je langs de IJssel vinden. Als de rivier overstroomde, bleef er een laagje

Nadere informatie

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden.

BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012. 2012-1 boerderij Moerbeek 48. Inleiding. eerste steen. Luchtfoto vanuit het noorden. BOERDERIJ MOERBEEK 48 LUTJEWINKEL juni 2012 1 Inleiding Bewoning en veranderingen De boerderij is vrij zeker gebouwd begin 1800. In 1872 heeft er een grondige verbouwing plaats gevonden met o.a. een nieuwe

Nadere informatie

Q1 Hoe beoordeelt u de informatieverstrekking voorafgaand aan uw event?

Q1 Hoe beoordeelt u de informatieverstrekking voorafgaand aan uw event? Q1 Hoe beoordeelt u de informatieverstrekking voorafgaand aan uw event? Beantw oord: 53 Ov ergeslagen: 1 Duidelijk en v olledig Duidelijk maar onv olledig Onduidelijk en onv olledig Duidelijk en volledig

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

E70, Goordonksedijk 4

E70, Goordonksedijk 4 E70, Goordonksedijk 4 Geplaatst in de Heise Krant januari 2014, gewijzigd 13-04-2016 Wanneer we op de kadasterkaart van 1832 kijken, waar nu de Goordonksedijk loopt, zien we aan weerszijden een grote vlakte

Nadere informatie

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers

November 2015. Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers November 2015 Welkom op onze school. Nieuwe leerlingen in de maand november zijn: Lisa Vahlkamp Krijn Zweers We wensen jullie allebei een fijne tijd op onze school. Afsluiting Kinderboekenweek Op vrijdag

Nadere informatie

Wat weet jij over biologisch en over de bodem?

Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Met leuke vragen, opdrachten en experimenten voor thuis! Wat weet jij over biologisch en over de bodem? Biologisch, lekker natuurlijk! Heb je er wel eens over nagedacht dat alles wat je eet, van een plant

Nadere informatie

Kookboek. Gemaakt door: Anouk, Wiet, Dylan, Lisan, Mats en Demi

Kookboek. Gemaakt door: Anouk, Wiet, Dylan, Lisan, Mats en Demi Kookboek Gemaakt door: Anouk, Wiet, Dylan, Lisan, Mats en Demi Hoe hebben we onderzoek gedaan???? We zijn langs bijna alle klassen gegaan en gevraagd wat ze het lekkerst vonden. Toen kwam er een top 6

Nadere informatie

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar.

Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Het was mijn idee om een straatje om mijn bloementuin te maken en ik heb er aardig lang over gedaan. Maar nu is hij eindelijk klaar. Er staat nu ook een nieuw tuinplan 2013 bij. Ik ben ook met houtsnippers

Nadere informatie

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal

Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma. Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Jouw idealen in Utrecht Verkiezingsprogramma Provinciale Staten 2015 in eenvoudige taal Verkiezingen in de provincie Op 18 maart 2015 zijn er verkiezingen in de provincie Utrecht. Iedereen die in Utrecht

Nadere informatie

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet.

In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus zelf die ons groet. Vriendschap, Vrij en ongedwongen, Zonder vriendschap kun je iemand niet helemaal vertrouwen in je blijdschap en verdriet. Wie ben jij, wie is de ander? In de vriendschap tussen mensen is het Gerlachus

Nadere informatie

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Meer dan een kribbe? Nieuwsbrief december. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief december TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Dit is wat wij hem hebben horen verkondigen en wat we u verkondigen: God is licht,

Nadere informatie

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top

8 januari 2016. Met vriendelijke groet, namens het team, J.H. Top Nieuwsbrief 8 januari 2016 Oranjestraat 28, 7681 DN Vroomshoop, tel: 0546-642137 Van de directie De eerste week van het nieuwe jaar 2016 zit er al weer op. Ook namens de collega s wens ik u een heel goed

Nadere informatie

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen

Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Uw woning, uw smaak uw wensen! Over zelf aangebrachte voorzieningen Een strakke keuken, mét kookeiland. Eindelijk een dakraam, een houten vloer, beneden én boven U wilt graag een en ander in uw woning

Nadere informatie