it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd"

Transcriptie

1 it Haven-pypk Doarpsblêd foar Wytgaerd

2 Waarom naar de Friesland Bank? omdat de condities van deze grootste provinciale bank veelal gunstig afsteken bij die van andere banken; omdat deze bank snel en direkt kan inspelen op uw wensen; omdat deze bank niet te groot is voor een persoonlijke benadering van uw financiële problemen; omdat het beleid van deze zelfstandige bank wordt bepaald door mensen die de friese verhoudingen kennen; omdat de bij deze regionale bank gedeponeerde gelden grotendeels worden belegd in de eigen provincie; omdat deze bank bereid is plaatselijke en provinciale belangen te dienen. Open daarom nu een rekening bij de enige zelfstandige provinciale bank. Friesland Bank uweigen bank Kantoor Wirdum, Legedyk 5 Tel

3 ~ dorpsblad I 1; n~ ~ ~~~~~~~ '----- voor \{alg~w e.o.-~ no.99 jliju.-juli e.ja~gang RLDAJUIE H.Nota (e~w0lie) Buo~ 14,9089 BK Wijtgaa/Ld,tRl Joz.B.Roo/Lda Buo~ 46,9089 BL Wijtgaa/Ld,tRl.1548 B.J.Schuwunan ~ofd Cath~~j. 12 Wijtgaa/Ld,tRl.2766 ~.Hov(~~a-Siemon~ma ~ofd Cath~~j.3 Wijtgaa/Ld,Lel.2066 ~ED[jJ[J?J(S7[Jo /. 0VVl..ze.t:, ~. van Ba1.R..n:' (}. Hiem~~a en 7.Dam~ma KOPIJ voo~ hei 100 (I) nummvl.. inzenden vóó~ 25 juli.. a.~... ',' ',' ',' ',' ',' ",' :;:.'..'. :::,'. ::: ::: :;: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: " '" ',' " ',' '" ',' ',' " ',' ',' ',", ::: ::: :;: ::: ::: ::: ::: :: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: ;:~ ::: ::: ::: ::: ::: gevarieerd Na e.ejl ftl.q.imaand waaru.-n wij doo~ de wevl..goden van het ene. u..d.ea~tr na~ hd and..vuz. wvtde.n ge~fingvl..d, i~ uw /l.edwdi.e. en ha~ tram ~vu\.rjl~ afwevl.. Mzig md het ~amen~:le1.1.e.n van dil nummra. Wat voo~ u geen ni.e.uw~ zal zijn, ma~ wat ZV(VI.. ijlcuwk hee/-l gemawd, da~aan zal uilraaa/ld aandacht aan wo/l.den M~tRed. Wil ni.e.uw~ voo~ de TIUZ-e.~tR hzvl..~ i~ dat, wat we zouden wif..ien nof2jrum: "een do~p dat le.r..!-t flouwt aan ha~ toeko~t". Dan natuu~ijk de e~tr aankondigingen voo~ de "~vuuz.". Opni.e.uw e.r..n "Havenpyp/uz." vol v~aue en dat ~tim~ on~ w~, mi~~chie.n wel ftl.q.ra dan de weinig mvud~ waclflfi..rvun..g. Dil ondank~ dat wij wetrn dat die. wacvulrvung VI.. M~li~t wd i~ en gdukkig zo nu en dan ook tot uiling komt. Zo ~trve.ne.n we na~ hei 100 ~tr. ~ en om da~van i.e.t~ tijzondvl..~ tr mw((!jl zijn de ~~tr voo~ ~idingen al qemawdl 7ot dan. Namen~ de /l.eda/~e, Joz.Roo~

4 2 GEK 0 MEN Aan het Meekeshof nummer 28 ZlJn komen wonen Harrij van der Galiën en Vronie Verbeek. Zij hebben voorheen in Leeuwarden gewoond. Aan het Meekeshof op nummer 11 is komen wonen Meintje Jonker. Zij is afkomstig van Wartena. Op de Hegedyk, nummer 42 hebben zich gevestigd Age (Aan) Jongbloed en Metsje Ringalda. Zij hebben gewoond op Trije Romers bij Roordahuizum. Allen hartelijk welkom. VER T ROK KEN De familie Henk en Nellie Elzinga-Jelgersma is verhuisd van Meekeshof 11 naar Hanebalken 203, 9205 CL te Drachten. De familie F.Breuer-Chevalking is verhuisd van Buorren 39 naar Kalmoes 23, 8935 PA te Leeuwarden. Sible van der Werf en Chrstine de Vries hebben hun woning in Mantgum aan de Finne 11 verlaten en wonen nu op De Dille 4, 9021 BH te Oosterwierum. Mej.Hedwig Vliegendehond is verhuisd van Vangstraat 14 in Wolvega naar Fregatwerf 239, 2725 CV te Zoetermeer De redaktie stelt het op prijs van alle adreswijzigingen bericht te ontvangen. Daarvoor onze dank.

5 3 GEB 0 REN L~n4 hebbe.n WIJ eqnaaq ult4 ekeken. maaq, wat fijn I met öe GeBOOQte van onze zoon mochten WIJ "het wonöeq" n04 een keeq Beleven_ ZIJn na"rn is 11 april ms7 ouoers: paul frleörlchs RI.\ fqleörlchs-spaanstqa zusje. : nawaqana anclll.\ 9088 [\W WIQÖUrn, B1H'.öyk 171 Met grote blijdschap geven wij kennis van de geboorte van onze dochter en ons zusje 18 mei 1987 Wiekstraat GS Wolvega FEDDE EN TRUUS VAN DER MEULEN Linda Sandra

6 4 o VER LED E N Op 13 april j.1. overleed te Weidum in Ny Dekema onze oud-dorpsgenote Petrone11a Kingma-We1bergen, sinds 25 november 1964 weduwe van Jan Kingma. Zij bereikte de1eeftijd van 89 jaar. Op 16 april j.1. vond te Goutum de crematieplechtig heid plaats. Op 12 mei j.1. overleed in het Academisch Ziekenhuis te Groningen onze jonge dorpsgenote Tineke Roorda. Na jaren van onzekerheid, pijn en verdriet moest zij nu haar strijd verliezen. Tineke, dochter van Jozeph en Djoeke Roorda-Bruinsma, werd slechts 21 jaar. Onder overweldigende belangstelling is zij op 16 mei j.1. begraven op het r.k.kerkhof te Wijtgaard. Op 29 mei j.1. overleed plotseling te Leeuwarden in Huize St.Jozef onze oud-dorpsgenote Tjitske Hernamdt Bijlsma, sinds 31 december vorig jaar weduwe van Grietzen Hernamdt. Zij werd 86 jaar. De crematie plechtigheid vond te Goutum plaats. Wij wensen de families Kingma en Hernamdt en in het bijzonder de familie Roorda veel sterkte toe. HUW ELI J K Op 15 mei j.l. stapten Tsjikke Jongbloed van Wijtgaard en Wie be Boonstra van Roordahuizum in het huwelijks bootje. Hun adres blijft; Hof1an 15, 9001 ZG Grouw. Op 22 mei j.1. gaven Titus Hettinga en Yvonne de Jong, beiden afkomstig van Wirdum, elkaar eveneens het jawoord. Hun adres luidt; Boogstraat 10, 9001 AB Grouw. Beide echtparen van harte gelukgewenst.

7 5 HUW ELI J K S J U BIL E A RoeI en Rike Jaspers-Hiemstra, Buorren 21 vierden op 28 mei j.l. hun 45 jarige trouwdag. Vanaf deze plaats van harte proficiat. N I E UWE A BON NEE Fam.Bonte en Rinske de Boer-Hoekstra, Meseame 32, Berlikum Fr. KOL LEK T E S De kollekte voor de dierenambulance heeft in ons dorp een bedrag van f. 98,- gehaald. Namens de organisatoren hartelijk dank. Dankbaar en blij zljn wij. Onze lieve ouders en grootouders IVO VLIEGfNQEHQ~R~_~ JELTJE VLIEGENDEHOND-BIJLSMA waren 29 april j.l. 50 jaar getrouwd. Wij danken voor alle reakties die onze ouders van u hebben ontvangen. Het is hartverwarmend dat zoveel (oud) Wijt gaarders onze ouders niet zijn vergeten. Hartelijk dank,mede namens heit en mem. Wij hopen dat zij nog lang gezond in ons midden mogen blijven. Johan - Marie Dirk - Fina Bauke - Vronie Trees - Arie Gien - Jelle en kleinkinderen

8 6 Langs deze weg willen wij iedereen bedanken, die ons bij ons 25 jarig huwelijksfeest een onvergetelijke dag hebben bezorgd. Leeuwarden,mei 1987 ANNY EN DO JONGMA Us hertlike tank, ek ut namme fan de bern oan allegearre dy't 25 april foar us ta in unferjitlike dei makke ha. Foar alle kaerten en blommen "tige tank". Pundyk 2, Wytgaerd THEO EN BETTIE en de bêrn Gaarne willen wij iedereen hartelijk bedanken, die op wat voor wijze dan ook, ons 45 jarig huwelijksfeest tot een onvergetelijke dag hebben gemaakt. Wytgaerd, Buorren 21 ROELyN RIK~-.lA~~ER.::HIEMSTRA---! kinderen en kleinkinderen.

9 ~~ooo EN BArvl(~~ BAKKERIJ BO,KSUM tel FRUTO VERS-MARKT DE VAKMAN IN VERS VOOR GROENTE, FRUIT EN BLOEMEN tvvee maal in de week bij u voor de deur. JAN en All E TIJSELI NG Greate Buorren 17 Wirdum Tel Het adres voor fruitmanden

10 TRANSPORTBEDIR IJ F WIJTGAARD, Pûndyk 7 tel gespecialiseerd in het egaliseren van wegen en erven. GR,IND MIJN5TE'EN GEBROKEN. STEEN HYDROSLAKKEN zand - betontegels - woudgrond IJZERWAREN GEREEDSCHAPPEN voor vakman en amateur.. Tuinartikelen * Huisvlijt- en * Deurkrukken doe - het - zelf artikelen * Sloten * Gaas * Elektr. gereedschap IJZERHANDEL " DE LEP" ====~~l.engelmoer)t========= SCHRANS 101 LEEUWARDEN TEl.:

11 - EPP'E Voor al uw * SCHILDERWERK * BEHANG * GLAS * REKLAME (vrachtauto's e.d.) VOOR VRIJBLIJVEND ADVIES: E. Veenstra It Hynstewaed XC Oosterlittens Telefoon meer kwaliteit voor minder geld. * trekkers met of zonder veiligheidscabine. * variërend van 40 t/m 120 pk. * vrijblijvend alle inlichtingen. W.U. Hoekstra v. Aylvaleane 19 Hijlaard Tel:

12 Calé " D. HoebtraJsn. * Uw adru voor VERGADERINGEN. BRUILOFTEN en PARTIJEN * LEVERANCIER VAN GEZELLIGHEIDSDRANKEN * ook voor een lekkere WARME HAP, zoals patat, croquet, frikandel, etc. * overheerlijke ijstaarten * prima rookartikelen * caraco ijs, CAFE HOEKSTRA: waar U zich UIT THUIS voelt. Bargezellig!! Buorren 34, tel: naar de man die het zelf ook repareren kan. - Radio en T.V. - Wasmachines Voor aankoop van: en andere Elektrische Huishoudelijke Artikelen 'vvv<! 'rpfvla à I e c s o n t BUORREN 25 a n 9089 BH Wijtgaard t I R e p a r a t

13 LL I 7 DAN K B A A R H [ I D 7 flet he.i!uvzj-lgaan van I -Üu!.ke i-ó ook een einde gekomen aan de jcla..en dal zij van velen tujk van me.elfwen mocht ordvangen. Dal U..:CUJ dan lijclen..ó hacu1. v~iji- m het AcacLe.rrz.-U:>ch Zieken hu~a te g//.onmgen en de vej!jz. mai..en dal zij Wee//. thu~ kwam. DanJc uj he.i winkr_1.-ml-o/lf/z.~aadjewe/ld dal dan Ve/Lf/Z.e1.cL. Voo//. deze -óe//.vice van onze do//.~-ówinj~ hcja..:le1.ijk dan/(. IWeL macd. heel-t 7ineke na een mg!u.j~ende I-a-óe m hacu1. zi.ek te ~e!u.ode ze1.1- m "It Haven~!J~ke" danj( ge1vwcht voo//. de vej!jz. /wcja..:len, ilokzj7lr.jl, enz., die e//. echt aan ~ I7lkU?.ge d/lagen om doo//. die die~e da1.en te komen. In een lijd dal velen 17lkU?.ncL.en. dal hacu1. ziek zijn ugen1.ijk niet ra.e.vz. tle-ótond, l7lku?.nde zij dal he.i nodig wa-ó hacu1. toe -ótand m gedicht-vo/lf/z. te oni.e.oezkzj7lr.jl m "It Haven~!J ~/<...e" no. 87 van augu-ótu-ó Bij he.i ove/ll.ijden o~ 72 mei en de tleg//.aveni-ó o~ za:le/ldag 16 mei j. L we/ld een ~vu..ode al-ge-ól.oten. Ah oud.eji/>, MOe//. en zu-ó hejj..e..e.n wij veel. -óieun en mee1.even van u ordvangen. getuige de ra.e.vz. dan vo.ej..e k.eak, wed een mee1.evende gemeen-ócha~! Dan he.i g//.oot aclfl-icd. iloem-ótukkejl, de ge~mte ve//.-óivung doo//. de zu-óte//.-ó, de mzet van he.i zangkoo//. en de -óchoo.e;~. Voo//.cd. gaal onz.e danj( uit nacu1. ~a-óto//. flinnema. De ziej0le van 7in.e/<...e wa-ó voo//. hem vanal- he.i tlegm een ~a-óto//.a1.e zo//.g en een tlegej!jz.iding zo tlewogen en toch niet o~vcd.1.end. Het hoogte~unt wa-ó wel. zijn voo//.gaan m de uitvacja..idien-ót. tjij zien e.ij vej!jz. getlellll..i.eni-ó-óen dal al--ócheid nkzj7lr.jl ~k ke1.ijk en nood de/-mdie/- i-ó. Het goede we/l/d doo//., m ww<...e VO/Lf/Z. dan ook. Zo ook hie//.j ~a-óto//. flinnema nam 25 jcljlu a!u. j. L o/-/-icieë..e a/--ócheid, macu1. de e.anden e.ûven. Veel. danj( aan hem en aan al. diegen.en die e//. aan herren Rij ged/lagen dal het a/--óchea.d van 7ineke zo -ólijl.vol., zo ~( wek/<...end en onve//.gete1.ijk wa-ó. [//. i-ó wel. een zo//.g weggeva.ej..en, macu1. ook een leegte ord -ótaan die doo//. uw mede1.even enig-ózm-ó ~ o~gevu1.cl. DaCU1.voo//. onz.e hcul.ielij/<...e dank. De hed en mem van 7in.ek.e

14 8 De laatste klaverjasavond, het z.g.n. slottoernooi, werd gehouden op 2 mei j.l. Er waren een record aantal deelnemers. Zoals bekend telt het slottoernooi niet mee voor de kompetitie en mag iedereen de maat meenemen die hij wil. Het kaartseizoen is weer afgesloten en we mogen konstateren dat het een heel goed seizoen is geweest. De totaaluitslag van de kompetitie (gerekend over vier wedstrijden) is als volgt; 1. Hans de Ruiter totaal aantal punten Henk Nota " Jappie Schuurman " De wisselbeker gaat dus naar Hans de Ruiter. Op de slot avond is de uitslag bekendgemaakt en de beker uitgereikt. Rest ons nog de prijswinnaars bekend te maken van het slot toernooi. Vanwege het groot aantal deelnemers vermelden we alleen de winnaars. Het record aantal deelnemers bedroeg 96 personen! 1. Doeke Schaafsma en Boukje Schaafsma 5849 punten 1e.pr. 2. Guus Hoekstra en Wim Schuurman e.pr. 3. Herman Huitema en Jappie Schuurman e.pr. 4. Lucie Jorna en Fokke Laanstra e.pr. 5. Meindert Rinsma en Hans Ypma e.pr. 6. Agatha Jorna en Margriet de Vries e.pr. 7. Sible v.d.meer en Jan Brinksma e.pr. 8. Geart Fopma en Germ Dijkstra e.pr. 9. Rinse Damsma en Rudi Stegenga 5074 ge.pr. 10.Klaes Ypma en Durkje Langendijk e.pr. Gerard F.Jorna en Theo Huitema 4408 poedelpr (de poedelprijs ging naar de laagste boom; 327 punten) Graag willen we iedereen bedanken die er mede voor hebben gezorgd dat het klaverjassen steeds "beregezellig" blijft. We hebben de 100 deelnemers net niet gehaald, maar dat komt vast nog wel eens. Tot het volgende seizoen.

15 DE KARRIERE FAN HESSEL BAKJE 9 Der wie ris in spjuntich jonkje dat wenne op'e Plof. Hy soe boer wurde, mar de kroade wie him te grut. In jier letter draaide de wyn nei 't suden en Hessel belàne yn Ljouwert yn'e ferpleging. Hy moast by mem wei en kaam op in "flatsje", mar de wask bleau by mem thus. Hessel die 't op'e fyts, mar it waard him te dreech dal hy kocht in auto. Koarte wille trouwens, want nei trije moanne samar twa nonnen op'e kont en de auto oan stront. Tige gau hied er wer in nije. Jild moast der komme! Hessel waard noch meagerder. De wyn draaide nei 't noarden en Hessel fleach nei it suden. Yn Nijmegen struts er wer del; hjir koed er jild ferstjinje! Mar is dat wol hielendal wier? Want de wask en de auto komme noch altyd nei Wytgaerd. De earste kear is it wat misrûn mei 't autowaskjen: Hessel fleach mei it wetter 't kolkje yn!!! By Tseard Foppes der yn en by Jehannes Visser der wer ut. Dêrom hawwe de bewen ners fan'e Plof no sketten om'e kolkjes, ç~ WANT SE WOLLE HESSEL ~~ ~~. NET MISSE!!! Oebele en Durkje PR-87-DL i./?rl~m~~l"- r----:... J l/- ~_~::-..-.~~.l--/ \ ~ I

16 10 JlN AAN1rOCIBI1r Weet u het nog? In september 1969 verscheen aarzelend het eerste dorpsblad van Wijtgaard. Dat betekent dus dat we straks de 18 e. jaargang ingaan. Maar het betekent ook dat we het 100 ste. nummer toegemoet gaan. Dat 100 ste.nummer zal verschijnen vóór de merke. We hebben een aantal mensen bereid gevonden aan dit speciale feestnummer mee te werken. Dat zijn naast de huidige redaktieleden de volgende personen; Gé de Boer-Statema Asueris Hoekstra Siep Jorna Piet Stelpstra De eerste drie genoemden zljn oud-redaktieleden. Piet Stelpstra heeft voor de toekomst zijn hulp aangeboden. Met elkaar hopen we er een mooie uitgave van te maken. Een feestelijke uitgave dus! Indien er onder onze lezers mensen zijn die bij gelegenheid van dit jubileum ook graag wat op papier willen zetten, dan worden zij daartoe van harte uitgenodigd. U mag zelf het onderwerp uitkiezen. Het behoeft niet te gaan over dit jubileum, maar het mag ook best een stukje zijn over vroeger. Voor iedereen die hiervoor voelt geldt echter wel dat de sluitingsdatum voor het inzenden van de kopij gesteld is op 25 j'jli::\. s. Di t in verband met de merke en het fei t dat dit feestnummer veel extra tijd en drukte met zich meebrengt. Uw kopij ontvangen we graag op vellen papier uit een schrijfblok en het liefst aan één kant beschreven of getypt. Dat is namelijk beter te korrigeren. Helpt u ook mee? Dit 100 ste.nummer moet iets bijzonders worden. uw red.

17 11 EET S MAK ELI J K (afl.39) LAMSKOTELETTEN MET KRUIDENSAUS (4 pers.) Benodigdheden; 8 kleine lamskoteletten ~ theelepel gedroogde thijm 100 gram boter Ipeper 2 eetlepels fijngehakte peterselie 4 gesnipperde sjalotjes 1 teentje knoflook (ragfijn gehakt) 2 eetlepels citroensap 3 dl.bouillon ( of! dl.bouillon en ~ dl. droge wijn) 1 afgestreken theelepel malzena Bereiding; Schep de thijm met wat peper door elkaar. Wrijf de koteletjes er mee in. Verhit de boter tot het schuim al voor een deel is weggetrokken. Bak d8 koteletjes er snel om en om bruin in. Neem ze daarna uit de pan en houd ze warm. V~eg peterselie, knoflook, sjalotjes toe en laat alles zolang fruiten tot de sjalotjes glazig zien. Doe de bouillon of wijn erbij en breng alles al roerend aan de kook.laat alles heel even flink doorkoken en roer alle aanbaksels van de bodem van de pan los. Leg de koteletten in de saus en laat ze er gedurende 4 á 5 miniuten zachtjes in stoven. Neem de koteletten uit de pan Lamsvlees is in Nederland niet zo bekend als in vele andere landen. Toch verdient Hollands lamsvlees grote waardering. Misschien maakt onbekend,onbemind? Toch moet u het eens proberen. Het is mals en zacht. en leg ze op een voorverwarmde schaal. Meng de maizena aan met 1 theelepel koude bouillon, wijn of water en bind de saus ermee. Laat de saus even doorkokenen zeef het daarna. Schenk een klein deel van de saus over het vlees en dien de rest er apart bij op. Eet u smakelijk. (verzorgd door lmi Swart) ~***************************************************** ****** Het volgende recept zal worden verzorgd door Anneke Hoekstra ***************************************:~******************

18 12 1frrceH1frr~CG [J)rrIE~ 1fIE~ceIE~1f1RUlMI Sinds enige tijd heeft ons dorp er een organisatie bij. Het is de Stichting Dienstencentrum Wijtgaard. In 1985 zijn de eerste ideeën geboren en zijn de eerste voorbereidingen getroffen door het vormen van een werkgroep. Sinds vorig najaar is de werkgroep omgevormd tot een Stich ting en is daartoe ook ingeschreven bij de Kamer van Koop handel te Leeuwarden. De doelstellingen van de Stichting zijn als volgt; 1) Het oprichten van voorzieningen in of nabij het dorp Wijtgaard ten behoeve van de inwoners in het algemeen en in het bijzonder het creëren van een centrale post als hoofdgebouw voor dienstverlenende taken en het oprichten van woningen rondom dit hoofdgebouw voor senioren/bejaarden of alleenstaanden. 2) Een passende bestemming te vinden voor het gebouw Buorren 11 te Wijtgaard, eigendom van de r.k.parochie te Wijtgaard, waarin thans de Zusters van Liefde van Tilburg met het klooster "Mater Dei" zijn gevestigd, door verbouw van dit pand tot wooneenheden en het inbrengen van ruimten voor dienstverlenende taken. De doelstellingen van de Stichting zijn in een notariële akte vastgelegd. Wellicht hebben de doelstellingen wat nadere toelichting nodig. Ons dorp telt al een aantal bejaardenwoningen, maar geen verdere voorzieningen zoals bijvoorbeeld een centrale post waar hulp kan worden geboden of waar het een trefpunt kan zijn voor vele taken in de dienstverlenende sektor. In zo'n centrale post (dienstencentrum) kunnen bijvoorbeeld een artsenkamer/spreekkamer worden ingericht, de trombosedienst vindt er ruimte, er is plaats voor een konsultatieburo, hulp en/of alarmcentrale (dag- en nacht service) en er kunnen maaltijden worden verstrekt (tafeltje-dek-je) in

19 TENNIS-AKKOMODATIE "JELLUM" - KOBI en JULIUS van der Haring nr Jellum Tel.: Q6 ' voor alle Transporten, speciaal Veevervoer ~ BUORREN 64 Tel :Ir-la:

20 J. LIEZENCA BUORREN 35 UW ADRES VOOR klompen zweedse muilen klompschoenen TEL schaatsen noren laarzen WIRDUMER A TORIJSCHOÖr Volledige rijopleiding * Theorielessen voor iedereen Herscholingscursus in neutrale auto's Verlengin van uw rijbewijzen Uw adres voor inlichtingen is: Sj. v.d. Woude Jacob Algerasingel AV Wirdum Tel.: 't s iet duur stap bij V.D. WOUOE achter het stuur.

21 GARAGE- EN TAXIBEDRIJF J.BRINK5MA BUORREN 31 WIJTGAARD TEL * In- en verkoop * Inruil * Financiering * Onderhoud * Autoschade * Spuiterij *A.P.K. keuringsstation Voor BETERE HAARMODE en COSMETICA TOT IN DE PUNTJES VERZORGDl Buorren 17 WlJTGAARD Tel

22 GESCHENKENHUIS FA. W. S. DIJKSTRA NOORDERBUREN 13JELLUM TEL LUXE EN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN c& BATAVUS Voor RIJWIELEN INSTALLATIE VELE SOORTEN EN ONDERDELEN BEDRIJF SPEELGOED TRANSPORT + OPSLAG Ayttaweg SJ Roordahuizum Telefoon /Telex 46272

23 13 een centrale keuken of thuis, wasserette, bibliotheek,enz. Bovendien kan het dienstencentrum mogelijk een aulafunktie gaan vervullen en ruimte bieden aan andere instellingen op sociaal, kultureel en maatschappelijk terrein. Voor het realiseren van deze plannen heeft de Stichting het oog laten vallen op het pand waarin thans de zusters wonen en werken, de voormalige pastorie aan de Buorren. Dit pand is door haar ligging uitermate geschikt voor dienstencentrum/hoofdgebouw (centrale post) en de ruimte er om heen, de tuin, is geschikt voor het creëren van een aantal senioren/bejaarden/aanleunwoningen (55 plus woningen). Het gebouwen de grond zijn eigendom van de r.k.parochie. Uiteraard is in eerste instantie kontakt geweest met de huidige bewoonsters en huurders van het pand, de zusters. Het klooster wordt op dit moment nog bewoond door vier zusters. Zij zijn allen op oudere leeftijd en aanwas van jonge zusters zal vermoedelijk wel achterwege blijven. Het is begrijpelijk dat de zusters blij zijn met een mogelijke nieuwe funktie van het gebouw. Ze zijn zelfs bereid ~et gebouw voor de plannen beschikbaar te stellen en hun intrek te nemen in de,in de plannen opgenomen nieuwe woninsen. Wellicht kunnen zij dan in het geheel nog een passende taak krijgen. Ook met de tweede en de derde participant, n.l. het kerkbestuur en het bisdom, zijn in een vroeg stadium kontakten en gesprekken geweest. Beiden staan positief tegenover de plannen en er is een duidelijke afspraak gemaakt dat de Stichting Dienstencentrum Wijtgaard de plannen verder kan gaan uitwerken. Zijn de plannen eenmaal in een stadium gekomen dat nader overleg gewenst is (bijv. de financiële kant), dan wordt het geheel weer teruggekoppeld en ter goedkeuring voorgelegd. Voor het bouwen van nieuwe (senioren) woningen rondom het hoofdgebouw zullen de twee oude woningen aan de Pundykzijde moeten worden afgebroken. Uiteraard dienen ook deze huidige bewoners andere \Voonruimte aangeboden te krijgen. De direkt betrokkenen hebben inmiddels enige informatie gekregen.

24 14 De Stichting Dienstencentrum heeft (nog) geen financiële middelen. Alle werkzaamheden geschieden op vrijwillige basis. Mogelijk kan de Stichting in de toekomst optreden als be heerder van het dienstencentrum. Voor de te bouwen senioren woningen zal een bouwcorporatie moeten worden gevonden die daarover het beheer gaat krijgen. Nu nog iets over de samenstelling van het bestuur. In het bestuur van de Stichting zijn opgenomen de volgende personen; mevr.nieskje van der Meer-de Haan '~ mevr.hanneke Heerkens-van Dijk en de heren Jozeph Roorda, Henk Nota en Herman Huitema. Er zijn mogelijkheden om het bestuur later uit te breiden met bijvoorbeeld vertegenwoordigers van kerkbestuur, dorps belang of andere belanghebbenden, zoals een woningbouw vereniging. Tot slot; Bij de opzet van het geheel is rekening gehouden met het feit dat het gewenst is dat bejaarden/senioren enz. langer zelfstandig kunnen blijven wonen. In de plannen is hier duidelijk rekening mee gehouden. In het te verbouwen hoofdgebouw kunnen op de eerste en de tweede etage woningen worden gerealiseerd voor jongeren/ alleenstaanden of 1-2 persoons huishoudens. Jongeren én ouderen worden op deze wijze in het geheel ge integreerd en dat maakt dat de leefbaarheid van de gemeen schap daardoor een duidelijker funktie krijgt. Bovendien kan een stukje werkgelegenheid worden aangetrok ken; enerzijds beroepskrachten en anderzijds vrijwilligers werk. Op dit moment worden een aantal onderzoeken gepleegd en worden een aantal andere voorbereidende werkzaa~heden uit gevoerd, zoals gesprekken met gemeente, architect, enz. Daarover willen we u graag een volgende keer vertellen. het bestuur *********

25 15 STICHTING FRIESE MILIEURAAD!I...~ BESTRIJDINGSMIDDELEN IN OPENBAAR GROEN Huizumerlaan 23 Leeuwarden ~ Correspondentie uitsluitend: Postbus 713, 8901 BM Leeuwarden Telefoon Friesland Bank Postrek. v.d. bank Er worden in Nederland veel chemische bestrijdingsmiddelen gebruikt. Jaarlijks ruim 30 miljoen kilo. Deze middelen worden gebruikt in de land- en tuinbouw. Maar ook geme3nten gebruiken bestrijdingsmiddelen, vooral in het openbaar groen. De gemeente Leeuwarden heeft als beleid om zo welnlg mogelijk te spuiten in het openbaar groen. Toch betekent dit dat er jaarlijks nog honderden kilo's in de gemeente Leeuwarden worden gebruikt. Het beheer van plantsoenen e.d. kan met nog minder of zelfs zonder bestrijdingsmiddelen. Dit blijkt onder andere uit het boek "Naar Natuurrijk Groen" uitgegeven door de Stichting Natuurverrijking. In het boek staan 46 gemeenten in Nederland die geen bestrijdingsmiddelen in het openbaar groen gebruiken. Er zijn 123 gemeenten die minder dan 5% van het openbaar groen chemisch behandelen. MiJieu'Jriendelijker groenbeheer is dus mogelijk. De chemische middelen die worden toegepast schaden in een aantal gevallen het milieu en onze gezondheid. Mede door het gebruik van bestrijdingsmiddelen treedt er natuurverarming op. Wilde planten verdwijnen, het bodemleven wordt aangetast. Bestrijdingsmiddelen bedreigen de bodem, het water en de lucht. Als een gemeente kiest voor een milie'~riendelijker groen

26 16 beheer, dan zullen plantso~~'=..'1 en bermen in de wijk er an ders uit gaan zien. Minder netjes misschien, maar wel na tuurlijker. In de gemeente Leeuwarden zijn al enige tijd vanuit een drietal organisaties een aantal mensen aktief. Deze orga nisaties zijn: de Friese Milie~aad, Vereniging Milieu De fensie Leeuwarden en het Instituut voor Natuurbeschermings edukatie Leeuwarden. Ze proberen een ander, milieuvriende lijker groenbeleid bij de gemeente te bereiken. Met dat doel is er een notitie geschreven genaamd: "Groen, natuur lijker groen, natuurlijker doen". Deze notitie geeft mo gelijkheden aan voor een alternatief beheer in het openbaar groen. De notitie is vorig jaar naar 1).~n 'N. en gemeenteraad ge stuurd en werd ondertekend door 12 wijk/buurtverenigingen en milieuorganisaties. De gemeente heeft de notitie nog in behandeling. Wanneer de behandeling in de raad plaats vindt is niet be kend, waarschijnlijk binnen niet al te lange tijd. Wilt u ons steunen en/of wilt u meer weten over het gebruik en de effekten van bestrijdingsmiddelen, neem dan kontakt op met: Wybe Kuipers Friese Milieuraad Maagdepalm 132 bezoekadres Huizumerlaan NH Leeuwarden Postadres postbus 713 tel BM Leeuwarden (donderdag tussen tel en uur) (Margriet de Heer) Het genoemde boek "Naar Natuurlijk Groen" is te verkrijgen bij landelijk~' stichting Natuurverrijking, tel Ook is daar verschenen het boek "Bestrijdingsmiddelen en gezondheid".

27 'A"\ ~ Dikken &Hulsinga Schrans 9 Leeuwarden teu36702 ~-.-_------_... Wie rekenen kan koopt olie bij Jan! Uw adres voor: PETROLEUM - HUISBRANDOLIE - DIESELOI.IE en FLESSENGAS J. DE RUITER's Oliehandel Mariahof 10 - LEEUWARDEN - Telefoon

28 Service naarjehart... - Kopen in onte super dorpsmarkt betekent: SUPER: Kwaliteitsgoederen voor een scherpe prijs. DORPS: onderons - gemoedelijk - vriendelijk MARKT: Daar is van alles te koop waar maar vraag naar is voor Uw dagelijkse levensbehoeften. Boonstra's SuperdorpSOIOrJu, Meekeshof 1 Wijtgaard, Tel.: 1707 Annex drogisterij Greate Buorren 9 Wirdum Tel.: 1396 Annex postkantoor v-verse PRODUKTEN en G -GOEDKOPER Prijzen naarjezin.

29 Van oudsher is Koopmans (ruim 100 jaar) fabrikant van diervoeders. In de loop der jaren breidde zich dat uit naar alle sectoren van de veehouderij. Naast de voeders voor de commerciële veehouderij groeit de laatste jaren het assortiment voeders voor hobbydieren. Zo is Koopmans v~ndaag de dag een zeer vooraanstaande fabrikant van rundvee-, pljimvee- en varkensvoer. Maar ook van paarde-, konijne-, schape-, geite-, en hondevoeders. Koopmans onderscheidt zich door een hoge konstante kwaliteit De samenstellingen worden regelmatig aangepast aan de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van de diervoeding. Alle voeders worden geleverd met de grootst mogelijke service en de begeleiding van de produkten geschiedt door een zeer deskundige buitendienst.. bestel- en afhaaladres; Tj. loma Hegedyk BM Wijtgaard tel i:b koopmans mengvoeders Couperus Fouragebedrijf BV. Buorren SC Idaard tel

30 RINSMA'S AMBACHTELUKE SLAGERUEN Nieuwestad 19 tel Nw. Oosterstraat 8 tel EIGEN WORSTMAKERIJ Onze specialiteit: turf-gerookte droge worst SLOPERIJ - A. BOUMA Voor: Pûndyk 4 * Slooponderdelen Wijtgaard * Inkoop sloopauto's Tel

31 17 aan; De sprekkers,kreamkehalders, bestjoerders en oaren dy't meiwurke ha oan it 10 jierrich bestean fancre-fërië= ning fan Lytse Doarpe-n--yn frys1<~n April, de dei, wêrop wij it fld 10 jierrich bestean fan us feriening betocht ha, yn it doarpshus fan Toppenhuzen, leit alwer efkes efter us. It is no heech tiid om jo/jimme hjiroer noc~ris te skriuwen. It is foar us net maklik om jo/jimme merkbite te litten, hoe wichtich wij jo/jimme oandiel fûn ha, dy dei. It wie in tige slagge dei, dat stiet wol fêst. Safolle po sitive reaksjes en wat in minsken binne der west. Wij fûnen it geweldich. Us tank dêrfoar. Jimme hawwe de dei makke, jimme hawwe der foar soarge dat de doarpen in dei posityf yn de kiker stien ha. Foar it bestjoer en de meiwurkers fan de FLD, is dizze dei in grutte stipe, om mei jimme, troch te gean om us platte lan libjend te halden. ~ Mei, ut namme fan it bestjoer, B.Hylkema-Miedema,foarsitter K.Visser R.Winia (Zoals bekend zljn voor ons dorp de heren Sietse Koopmans en Henk Nota naar deze "kreamkedei" geweest. Zie het verslag in ons vorige nummer).

32 18 JJIEU(GJD) CCILUIa ~~ JJoCCoWo ~~ J.C.W.-NIEUWS 0ezekeer beginnen we maar eens met de bands. In april hadden we in het bekende muziekparadijs de geweldige band "Black Label". De critici beschouwden hen als de beste band van het jaar. Of ze er verstand van hebben is een tweede, maar wij waren zéér tevreden. Dachten wij het klapstuk te hebben gehad, maar wat bleek: op zondag 24 mei, onder een stralende hemel, stond daar zomaar "Mellow" die de sterren van de hemel sp.aelde (daarom was het ook zo licht buiten!). In één woord schit-te-rend! Als ze ook nog eens bekend worden, kunnen ze Ahoy alvast bellen. De jongste club had op 18 april een spelletjesmiddag op het sportveld. Het velegi,=r,=n en de conditie niet op peil resulteerde in vuurrode koppen. De huidskleur kreeg z'n normale "tint" weer terug na het opslobberen van de dikke "punten". 9 Mei was de laatste middag van het seizoen. Ze gingen toen naar het Pikmeer, om daar de boel "onveilig" te maken. Vele zee-mijlen zijn er toen afgelegd. Door de grote inspanningen tijdens de "zeilwedstrijd" kreeg de maag een wat hol gevoel. De patat ging er dan ook als koek in. Ook was er nog een groot visser onder de clubleden. Hij had een hele grote "snoek in de broek" gevangen. De visser zelf was niet echt blij met z'n "vangst"! De oudste en de middelste club hebben dit keer hetzelfde gedaan. De oudste club moest trouwens 2x door Wijtgaard lopen: de eerste keer met vragen en daarna (de volgende clubavond) met foto's. De eerste keer moesten ze met vragen lopen, over bepaalde

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD

T HAVEIIPYPIGE. vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD T HAVEIIPYPIGE vv,.~n..psblêd foar WYTGAERD / Mensenwonen overal; instedenendorpen, aan rivierenenvaarten; in poldersen op eilanden. EndeRabobankis altijd in debuurt. Rabobaok ~ geld pn goede raad Verlengde

Nadere informatie

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD

DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD DOARPSBLÊD FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjïrpels En fansels ek foar alle soarten krêftfoer dy't it bêste by jo' basis-rantsoen passe. kinne jo terjochte

Nadere informatie

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D

FOAR WYTGAARD DOARPSBL~D DOARPSBL~D FOAR WYTGAARD Foar alle RUWFOER o.o.: - persfezels - snijmais - bierbostel - foerjirpels En finseis ek folr alle soerten krêftfoer dy't it Wst. by jo'ba.i.-rant.o.n pa kinn. jo ter}ocht. by:

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38)

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD,38) 1 fxrpehaj) " IT HAVfNPYH(E" 24 jaargang, na.138 dec. '93/jan. '94 verschijnt 6 keer per jaar Redactie-alres: Meekeshof 36, 9089 FM Wytgaard, tel.:05105-51106. Redactie: Joz.B.Roorda

Nadere informatie

re redactie is niet verantwoordelijk

re redactie is niet verantwoordelijk tkrpsblêd Jaar 1 :u::rl"ffi.ad "ITHA~' 2re jaargang, no.153 juni/juli1~ vers::hijnt 6 keer per jaar ~: ~of77, S039 BD Wytgaard, tel. :058-2551lli7. Redoctie: Joz.B.Roorda E.de Jong M Hoekstra-SiEm:lI1SIB

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD

DOARP8BLED FOAR WYTGAARD DOARP8BLED FOAR WYTGAARD Foar aue RUWFOER Û.o.: - persfezels - snijmaïs - bierbostel - foerjirpels En fansels ek foar INT. HANDELS- EN TRANSPORTBEDRIJF GEBR., VELLINGA B.\l alle soarten krêttfoer dy't

Nadere informatie

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD

DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD DüARPSBLÊD FüAR WYTGAERD 1 IXRPEH..AD llz. IN DIT N.HfFR " IT HAVENPYPKE" 24e jaargang, 00.141 2 Van de redactie juni/juli 1994. 4 Burgerlijke Stand verschijnt 6 krer {Er jaar S Ta Cl3ntinken Redactie--a:Jres:

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7" - --.

it Haven-pypke _.----_... I { 11 r,,!l',. . :... . :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:.. ~T \ II...;;. . --:;~, '1: :'~... -,...,... '. ';'Il':r7 - --. I { 11 _.----_... r,,!l',..,.,.'.. :... Ir.,',...,;,',.:. '.. ' ~. I...\~.. --- _,... ;4. - -- I ',,'.',1 ' "- '-.l"'j ~ '._.~... _... ~.. :,'. ~,..:.;.. ':i.~;:".. ~T \ II......;;.. --:;~, '1: :'~.....

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden

Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden Basiswoordenlijst de 2000 meest gebruikte woorden (naar het Basiswoordenboek Nederlands van P. de Kleijn en E. Nieuwborg & www.dikverhaar.nl) A aan aanbieden aandacht aandeel (het) aandoen aangezien aankijken

Nadere informatie

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior NO. 299 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 Plaatselijk Belang wil volgend jaar groot vuurwerk in oudejaarsnacht Jubbega- Enkele leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag willen proberen

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen.

Op pagina 41 bijvoorbeeld staat nu een kleurplaat en die was beschikbaar voor uw bijdragen. Vanuit de Redactie Wijziging uiterlijk Het exemplaar dat voor u ligt heeft een andere vorm dan de voorgaande uitgaven. Voorheen werd de krant voorzien van twee nietjes in de rug. Hierdoor werden teveel

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke

Snertrit 21 november vanaf t Hafhoefke Hete chocola en 'Op e Hichte' De winter mét vorst staat onverwacht snel voor de deur. Verwarming moet een graadje (of twee graadjes...) hoger, schaatsen zijn uit het vet, Elfstedenkoorts dreigt met een

Nadere informatie

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011

WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 WEBEDITIE OP E ROASTER JANUARI 2011 AED, daar red je levens mee en reanimeren moet je leren AED, daar red je levens mee is een veel gebruikte slogan. Dekt de vlag de lading of moeten we ons hoeden voor

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Juni 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie