INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen"

Transcriptie

1 Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, 100 jaar geleden barstte Wereldoorlog I los en trok sporen van dood, vernieling en ontreddering door Europa. Duizenden werden geconfronteerd met de ellende van elke oorlog: chaos, willekeurige terechtstellingen, opeisingen, voedselschaarste, uitputting, ziekte,. Dorpen en steden werden in as gelegd. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Meer dan elf miljoen mensen lieten het leven. Ook hier bij ons eiste de oorlog heel wat mensenlevens. Het toont aan waartoe nationalisme, natieverheerlijking en fanatisme in staat zijn. 'Nooit meer oorlog', is de kreet en de boodschap van de frontsoldaten. Zij lieten hun leven voor onze democratische vrijheden. Hun strijd is een oproep voor elk van ons om vredebouwers te zijn, in grote en kleine dingen. De herdenkingen van deze oorlog wil die boodschap van vrede levendig houden. Ook bij ons zullen herdenkingsmomenten gehouden worden. In schril contrast met deze vredesbezinningen staat het actuele oorlogsgeweld in Oekraïne, de Gazastrook, Irak, Syrië,... Trekt men dan toch geen lessen uit de geschiedenis? Deze landen tonen opnieuw waar fanatisme - van welke aard - ook, toe leidt: een fundamentele verwoesting van het leven. Het is onbegrijpelijk wat mensen mekaar kunnen aandoen. Laat ons actieve boodschappers en dragers van vrede zijn. Dit begint met respect voor mekaar en voor onze aarde. Ondertussen rukt het ebola-virus in West-Afrikaanse staten op en bedreigt het leven van duizenden mensen. Laat ons hopen dat snel de gepaste remedie hiertegen wordt gevonden. In juli en augustus trokken meerdere stevige stortbuien voorbij. Het viel er soms met bakken uit. We kregen ferm ons deel. Klimaatveranderingseffecten? 15 jaar geleden hadden, met dergelijke regenval, ongetwijfeld de straten meermaals onder water gestaan. En nu? Slechts één keer, nl. op zondag 13 juli is er een vervelend moment geweest en was er vooral in de Kerkhofstraat wateroverlast. Werkten de pompen aan de Benedenvliet dan niet? Toch wel en perfect! Meer zelfs, er was nog heel wat pompcapaciteit over. Hoe is dit te verklaren? Heel eenvoudig: de Vliet stond op dat moment bijzonder laag en al het aanstormende water kon nagenoeg zonder enige hinder rechtstreeks worden afgezet in de Vliet. Wat niet direct en in volle vaart naar de Vliet kon, kwam terecht in de opvangbekkens van de pompinstallatie. Het grootste deel van de tijd volstond één pomp om het water uit deze opvangbekkens naar de Schelde te pompen. De installatie deed ook nu wat ze moest doen: alles verpompen wat toekomt en wat de riolen kunnen aanvoeren! Hoe was en is deze wateroverlast dan te verklaren? Wel nu: de grote riool van de Peperstraat - waar ca. 80% van al het water van de gemeente doorkomt - kon niet meer water aan. Deze riool zat stampvol. Door de geweldige druk waarmee dit water komt aangestormd, kan het water van de kleinere zijdelingse riolen niet of te traag worden afgezet in de grote riool (diameter 1,60 m) van de Peperstraat. Gevolg: wateroverlast in de zijstraat. Is dit niet op te lossen? Wordt hieraan gewerkt? Jazeker en dit reeds geruime tijd! De omvangrijke rioleringswerken in de Steenwinkelstraat zullen hier een fundamentele verbetering in brengen. Hoezo? Het regenwater van heel het gebied van de Steenwinkelstraat (vanaf de Clement Bolsensstraat tot de Koekoekstraat), Tuinlei, Speltenlei en Hulstlei wordt afgekoppeld en via 4 grachten vanuit de Steenwinkelstraat rechtstreeks naar de Bovenvliet afgeleid. Dit betekent dat bij onweer miljoenen liters water niet meer door het centrum, niet meer langs de Peperstraat moet komen. De riolering van de Peperstraat gaat meer ruimte krijgen zodat de riolen van de zijstraten gemakkelijker water hierin kunnen afzetten. Deze aanpak brengt een structurele verbetering in de waterafvoer van de gemeente. Samen met de bouw van het pompstation aan de Benedenvliet - ondertussen 15 jaar operationeel! - behoren deze werken mee tot de belangrijkste ingrepen inzake de waterbeheersing in Schelle. Het geheel van deze werken gaat ca. 7 miljoen euro kosten. Zonder subsidie is hier niet aan te beginnen. Na heel wat inspanningen kreeg ons bestuur in maart van dit jaar van Vlaams minister van milieu, Joke Schauvliege, de toezegging voor de subsidiëring van deze werken. Thans wordt het dossier technisch verfijnd en administratief verder afgewerkt. Burgemeester Rob Mennes

2 Het streefdoel is in het voorjaar 2015 met deze omvangrijke en ingrijpende werken te kunnen starten. Deze werken gaan ca. 3 jaar duren. Over het concrete verloop zal tijdig informatie worden gegeven. Een voor de hand liggende vraag die af en toe klinkt: 'En worden de belastingen dan verhoogd?' Neen! Als de federale overheid geen drastische wijzigingen op fiscaal vlak doorvoert, zal ons bestuur ook tijdens deze legislatuur de twee grote belastingen niet verhogen. Dit betekent dat in Schelle de personenbelasting 18 jaar ongewijzigd blijft en de laagste is in de Rupelstreek. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (de zgn. grondbelasting) zullen dan in 12 jaar niet meer verhoogd zijn! 'Rijden en omzien', noemt men dat. Eén van de oorzaken van de wateroverlast is de bestendige verharding. Elke dag wordt er in Vlaanderen een oppervlakte van ca. 7 voetbalvelden verhard. Niet verwonderlijk dat in Vlaanderen zeer veel straten, kelders, woonkamers bij elke stortbui blank staan en onderlopen. Het water moet ergens naar toe. De mens doet het zichzelf aan. We staan er niet bij stil dat kleinschalige en op-zich-onschuldige ingrepen dergelijke grootschalige gevolgen kunnen hebben. Als waterdorp is ons bestuur voor deze problematiek bijzonder gevoelig. Waterbeheersing is en blijft een belangrijk strijdpunt voor ons bestuur. Reeds meerdere jaren wordt bij nieuwbouw steevast de verplichting opgelegd om platte daken te voorzien van een extensief groendak (dat o.m. water langer vasthoudt) en regenwaterputten met hergebruikleiding te plaatsen. Waterinfiltratie wordt bijkomend noodzakelijk. De oppervlakte aan verharde terrassen wordt beperkt. Verharding van voortuinen is uit den boze. Waar kan, kiest het bestuur voor open grachten in plaats van riolen. Rekeninghoudend met wettelijke bepalingen en zonder in extremen te vervallen, beperkt het bestuur de verharding van rijwegen, voet- en fietspaden. Overbodige verharding wordt zoveel als mogelijk en redelijk vermeden. Niet toevallig dat in Schelle bijna in alle straten groen aanwezig is. Alle beetjes helpen. Ontegensprekelijk leggen we goede accenten, maken we verantwoorde keuzes, maar het werk is zeker niet af en tegenwind zal er altijd zijn. Ondertussen worden lastenboeken opgemaakt voor de vernieuwing van de voetpaden in de Peter Benoitplein, Mercatorplaats en Stijn Streuvelsstraat. Uitvoering uiterlijk voorjaar Tegen over 15 jaar - is er in Vlaanderen nood aan bijkomende wooneenheden. Tegen 2050 is de bevolking in Vlaanderen gestegen met 1 miljoen inwoners. Dit zijn de prognoses van diverse overheidsinstanties. Hiervoor moet er ruimte zijn. De steden zullen hier het grootste aandeel van opvangen. maar elke gemeente zal een inspanning moeten doen. Om de broodnodige open ruimte te behouden en om verharding te beperken is verdichting van de bebouwing noodzakelijk. Kleiner en compacter en hoger wonen is noodzakelijk geworden. Onvermijdelijk! Verdichten en zeker in de woonkern om zo open ruimte te behouden en om verharding te milderen, is onvermijdelijk. Het is een verantwoorde keuze. Na Doel 3 en Tihange 2 werd Doel 4 voor onbekende tijd stilgelegd. Door het uitvallen van deze drie kernreactoren - goed voor bijna de helft van onze kernenergie- dreigt naar de winter toe de elektriciteitsbevoorrading problematisch te worden. Gaat er zich een tekort voordoen? Er kan elektriciteit vanuit het buitenland worden ingevoerd, maar beperkt tot MW. Enkele stilgelegde stoom- en gascentrales zullen opnieuw opgestart worden. Of dit alles voldoende zal zijn, is niet voorspelbaar. De gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Aartselaar en Duffel verenigden zich in het samenwerkingsverband regio Waterkant voor noodplanning. Met onze intergemeentelijke rampenambtenaar werd reeds eerder een werkgroep rond nutsvoorzieningen, waaronder elektriciteit, opgestart. Deze werkgroep volgt de richtlijnen van de gouverneur en Binnenlandse Zaken op. Een zeer beperkt gedeelte van Schelle - in aansluiting op Aartselaar - valt binnen een eventueel afschakelingsplan. Er moet nu worden nagegaan in welke mate de ontwikkelingen rond Doel 4 hierin verandering kunnen brengen. Zodra alle elementen zijn gekend, zal hierover concrete informatie verschaft worden. Nu al is manifest duidelijk: van elkeen wordt verwacht om naar de winter toe - meer dan ooit - uiterst spaarzaam te zijn met elektriciteitsverbruik en dit te beperken tot een minimum. Het is een kwestie van solidariteit. Energie is nodig voor alles. Geen product - hoe klein ook - zonder energie! Energiebevoorrading is één van de grootste uitdagingen voor de komende decennia, voor de huidige en toekomstige generaties. Verantwoord energieverbruik is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het belangt iedereen aan. Elkeen kan hiertoe een bijdrage leveren. De meeste gezinnen zullen met een kleine inspanning en een beetje oplettendheid zeker 3% op hun verbruik kunnen besparen. Is nog goed voor de portemonnee ook. Ons bestuur bracht zonnepanelen aan op alle gemeentelijke gebouwen en waarborgde de plaatsing ervan op de sportcomplexen van voetbal en basketbal. De nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool voldoet aan de Europese energienormen voor Superisolerend glas werd geplaatst in het bestaande gebouw. Dit jaar wordt het dossier afgewerkt voor het volledig isoleren (inpakken) ervan. De voorlopige raming bedraagt 1 miljoen euro. We investeren vandaag om morgen minder energie nodig te hebben. Het is bemoedigend vast te stellen dat velen deze weg opgaan. Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage in duurzame verplaatsingen. Hoe meer mensen hier gebruik van maken, des te beter. In Schelle zijn hiertoe heel wat mogelijkheden. Bijna om de 7 minuten is er een bus aan de Sint-Petrus en Pauluskerk. De trein is hierop een mooie aanvulling. Precies 10 jaar konden wij een volledig hernieuwde treinstopplaats heropenen na een sluiting van bijna 20 jaar. Minstens voor kleine afstanden zijn fietsverplaatsingen sterk aan te moedigen. Gezond en milieuvriendelijk. Komende jaren investeert ons bestuur sterk in nieuwe fietspaden (Tuinlei, Steenwinkelstraat, Bovenvliet, Spoorlijn). Het OCMW is gestart met de bouw van 36 assistentiewoningen. Zij komen tussen de Steenwinkelstraat en de Clement Bolsensstraat. De procedure voor de straatnaamgeving wordt opgestart. Deze woningen zullen beantwoorden aan de Europese energienormen dus normen die pas over 6 jaar in voege gaan. Het OCMW bereidt zich voor op haar verhuis naar het gemeentehuis (naar het vroegere politiecommissariaat). Eind september zal deze overstap gerealiseerd zijn. Deze herhuisvesting in het gemeentehuis bevordert de samenwerking tussen OCMW en de gemeente en zorgt voor organisatorische efficiëntie. De energieverslindende elektrische verwarming kan dan eindelijk worden uitgeschakeld! 2 De Sociale Bouwmaatschappij spitst het beheer van haar patrimonium toe op energiezuinigheid en CO 2 -reductie. Dubbele beglazing werd reeds aangebracht in ca. 80% van haar woningen. De verwarmingsinstallatie van enkele appartementen werd vernieuwd, energie- en milieuvriendelijker gemaakt. Dit jaar nog wordt dakisolatie aangebracht in woningen van Edgar Tinelplaats Stapsgewijs worden de isolatieprojecten verder uitgebreid. Oude woningen waarbij de renovatie- en isolatiekost niet meer in verhouding staan met nieuwbouw, worden gesloopt en vervangen.

3 Een subsidiedossier voor de inrichting van volkstuintjes wordt ingediend. Ongeveer m² kan ingericht worden als volkstuin. Stedenbouwkundige vergunningen, grondverbeterende werken, afbakening van de percelen, uitwerking van huishoudelijk reglement,... worden geleidelijk opgestart. Meer dan 40 mensen lieten al weten geïnteresseerd te zijn in het volkstuinenproject. U ook? Laat het ons weten er is nog plaats. Zodra de grote contouren van het project voldoende duidelijk zijn, worden de geïnteresseerden uitgenodigd en verder betrokken bij de uitwerking ervan. De doelstelling van het project is meervoudig: zelf bio-groenten kweken, gezonde ontspanning en beweging aanbieden, sociale samenhang bevorderen en de afstand tussen productie en consumptie verkorten en aldus energie besparen. Op 1 september stappen ongeveer kinderen de Schelse schoolpoorten binnen. Directie, leerkrachten, administratief en onderhoudspersoneel staan klaar om opnieuw voor een jaar deze jonge mensen te begeleiden in hun verdere ontwikkeling en vorming. Mooi! De gemachtigde opzichters ondersteunen op gevaarlijkere kruispunten mee de veiligheid van de schoolkinderen. Een zinvol en een fijn jaar voor elkeen. Onze scholen kleuren weer iets meer groen. In de drie vestigingsplaatsen startten de leerkrachten samen met de kinderen een schoolmoestuin op. Jong geleerd is oud gedaan. Het ligt in perfecte lijn met het volkstuinenproject van de gemeente. In De Klim verwerken kippen mee het keuken- en tuinafval. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Schelse scholen, goede scholen. De speeltuin in het park wordt grondig vernieuwd. Een aanbestedingsprocedure is lopende. Uiterlijk tegen de paasvakantie 2015 moet deze omvangrijke operatie gerealiseerd zijn. De Dienst Vrije Tijd en de Buitenschoolse Kinderopvang boden gedurende de volle twee vakantiemaanden sport- en spelweken aan. Zoals vorige jaren waren ook nu weer de reacties hierover erg lovend. De strijd met het groenonderhoud is ondertussen grotendeels geleverd. De voorbije zomer zat het weer zeker niet mee. Toch lukten onze mensen er vrij goed in om het geheel goed onder controle te houden. Andermaal werd deze opdracht uitgevoerd zonder één gram pesticide. En dit voor de 10e keer op rij. Het mag gezegd: dit is een sterke prestatie. In Vlaanderen doen slechts 6 andere besturen dit na. Proficiat! Op 3 en 4 oktober worden het gemeentehuis en de binnenplaats ervan omgevormd tot een ware milieubeurs. Iedereen is hierop uitgenodigd. Wie langs komt, krijgt ook zijn pakket gratis huisvuilzakken en GFT-stickers. U krijgt hiervoor nog een afzonderlijk schrijven. Zoals in het verleden, is dit pakket afgestemd op de gezinsgrootte. De bedoeling is om met het pakket rond te komen voor de volgende periode. Wie goed selecteert komt hiermee toe en hoeft zelf geen zakken meer aan te kopen. Dat is de uitdaging én de opdracht voor elkeen. In vergelijking met de gemeenten van het arrondissement Antwerpen ligt het gemiddelde gewicht aan restafval (gele zak + grofvuil op het containerpark) per inwoner in Schelle op ongeveer 102 kg per inwoner. Dit is niet slecht. We blijven ver onder de Vlaamse norm van 150 kg restafval per inwoner per jaar. Toch kan en moet het gewicht aan restafval dalen. De verwerkingskost (verbranden) is erg duur. Bovendien kan heel wat zgn. afval zinvol gerecycleerd en herbruikt worden. We zouden met 20 kg per inwoner moeten dalen. Dit is een ferme uitdaging, maar haalbaar als elkeen een stevige inspanning doet. Het aantal fietsdiefstallen daalt. Maar elk fiets die gestolen wordt, is er één te veel. Leg uw fiets altijd dubbel vast: leg uw fiets op slot én bevestig bovendien uw fiets nog aan een vast voorwerp. Zo maakt u het erg moeilijk om uw fiets te laten meepakken. U bespaart uzelf heel wat frustratie en miserie. Identificatie van uw fiets beschermt tegen diefstal en helpt bij het terug vinden van uw fiets. Daarom werden acties opgezet om uw rijksregisternummer te laten graveren in uw fiets. Deze werkwijze wordt verlaten. In plaats van te graveren, wordt een speciale sticker met uw rijksregister op de fiets aangebracht. Deze sticker is moeilijk verwijderbaar. Het frame van de fiets wordt niet meer beschadigd. Op de milieubeurs van 3 en 4 oktober kan u uw fiets laten 'stickeren'. Ook het aantal inbraken vertoont een dalende trend. Meerdere acties van de politie dragen hiertoe bij. De BIN's (Buurtinformatienetwerken) (Kapelom, Boerenhoek, KMO-gebied) werken hierbij ondersteunend. Enkele zelfstandigen zijn vragende partij om een nieuw BIN voor zelfstandigen (een BIN-Z Centrum) op te richten. Het bestuur wil hier graag op ingaan. De groep zou nog iets moeten aangevuld worden. Geïnteresseerd om als zelfstandige deze BIN te ondersteunen, meld u dan bij de infodienst Geregeld komen mensen hun diensten aanbieden voor karweitjes zoals het heraanleggen van uw oprit, het vernieuwen van dakbekleding en dergelijke. Pas op! Ga hier niet op in. De ervaring leert dat het hier zeer vaak gaat om mensen met minder goede bedoelingen. Verwittig meteen de politie. Straatfeesten zijn in onze gemeente erg in trek. Voorbije weken kwam de buurt samen in o.m. de Sierkerslaan, Ceulemansstraat, Heidestraat, Rodenbachplaats, Tuinlei en Paepevelden. Kattenberg en Pastorijstraat volgen nog in de loop van deze maand. Deze initiatieven bevorderen de onderlinge samenhang. Ons bestuur moedigt dergelijke activiteiten aan en ondersteunt deze ook met een subsidie. In september starten zowat alle socio-culturele organisaties en sportverenigingen hun werking terug op. Een legertje van vrijwilligers maakt dit mogelijk. Belangloos en met veel overgave dragen zij de dagelijkse werking van hun vereniging. Maatschappelijk creëren zij een onschatbare en onvervangbare meerwaarde. Bedankt. Dé twee grote ontmoetingsfeesten van het jaar staan voor de deur: het ScheveTorenFeest en de jaarmarkt. Zaterdag 13 september heeft de 5e editie plaats van het driejaarlijks Schevetorenfeest. Dit feest is verbonden met het beëindigen van de restauratie van de scheve kerktoren in Reeds voor de 5e maal nemen de verenigingen hier actief aan deel en zorgen zij voor het nodige vocht en hapjes. Bij goed weer worden er mensen verwacht. Mis dit groots familiaal en rustig maar spektakelrijk feest niet. Locatie: park, sporthal en omgeving van de visvijvers. Het zal weer de moeite waard zijn. Tegelijkertijd met de voorbereiding van het Schevetorenfeest wordt alles in gereedheid gebracht voor de jaarmarkt die op zaterdag 18 oktober plaats heeft. Ook hier staan verenigingen klaar om u te ontvangen. Feesten brengen mensen samen en doen een dorp leven. Maak er telkens een gezellig ontmoetingsfeest van. Van harte, Rob Mennes Uw burgemeester 3

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Burgemeester Gemeentelijke Info Burgerlijke Stand en Bevolking Leefmilieu Noord - Zuid samenwerking OCMW Sociaal Bibliotheek en cultuur Openbare werken Ruimtelijke ordening Senioren Verkeer Dienst vrije tijd Toerisme Politie Brandweer Allerlei UIT in Schelle Gemeentediensten Invulformulier GEMEENTELIJKE INFO 5de ScheveTorenFeest - Schelle Zaterdag 13 september 2014 U komt toch ook? De 5de editie van het driejaarlijkse ScheveTorenFeest staat volledig in het teken van Schelle: van Breughel tot nu In 2014 is het 400 jaar geleden dat Breughel de kerk van Schelle, zijn omgeving en de Vliet op 2 prachtige schilderijen zette. Rond dat thema is het programma van dit 5de ScheveTorenFeest opgebouwd. Muziek en spectaculaire topattracties spelen daarin een hoofdrol. Opnieuw tijdens dit ScheveTorenFeest: de Torekesworp.Dat wordt graaien naar zoete lekkernijen en een fantastische prijs winnen! En er is voor jong en oud nog zoveel meer te beleven. Op zaterdag 13 september feest Schelle vanaf 15 uur tot 4 uur s nachts. 4

5 Feesten van 15 uur s namiddags tot 4 uur s nachts Straattheater van topniveau! Red the cat Sway Pole Cirq Mystik Eminences Grises Camenbert Racebob Live-muziek door topbands! Rockenbach XP Delivery 2 The Joe Cocker Connection Kinder-PRETpaleis Kon. HarmonieOrkest Schelle Pretpaleis Lancelot Licht- en laserspektakel Clics Springkasteel Licht-laser Heerlijke hapjes en drankjes Dansen met Stubru Park in prachtige kleuren Hapje-tapje Stubru Park-licht 5

6 Het ScheveTorenFeest van uur tot uur Uur Wat? Plaats uur: Kinder-Pretpaleis (DOORLOPEND tot 21 uur) Sporthal tot 24 uur: DOORLOPEND: Hapje-Tapje door Schelse verenigingen Park / parking sporthal uur: Schelle klinkt : optreden van Kon. HarmonieOrkest Schelle Park - podium uur: Straattheater Kompanie-Ofwel met Racebob Parking sporthal uur: Torekesworp: eerste worp Parking sporthal uur: Straattheater Eminences Grises Park uur: Rockenbach classic- en rockband Park - podium uur: Park in t licht (tot 24 uur) Park uur: Met Breughel naar Wenen : start van de wedstrijd (tot u) Park uur: Straattheater Karel Casier met RED the cat : TOP-attractie! Parking sporthal uur: Schelle: van Breughel tot nu : 50 unieke grootbeeldprojecties Parking sporthal uur: Torekesworp: tweede worp Parking sporthal uur: Straattheater Camembert Park uur: Straattheater Sway Poli Noah: TOP-attractie! Parking sporthal uur: Straattheater Cirqumstancia met Cirq Mystiek Park uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Brueghel tot nu Vijvergebied uur: The Joe Cocker - connection (Rockenbach -musicband) Park - podium uur: Straattheater Kompanie-Ofwel met Racebob Park uur: Straattheater Eminences Grises Parking sporthal uur: Straatheater Karel Casier met RED the cat : TOP-attractie! Parking sporthal uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Start van de Stubru-fuif (tot 4 uur) Ceulemansstraat uur: Straattheater Cirqumstancia met Cirq Mystiek Park uur: Torekesworp: derde worp Parking sporthal uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Straattheater Sway Poli Noah: TOP-attractie! Parking sporthal uur: Straattheater Camembert Park en parking sporthal uur: Straattheater Kompanie-Ofwel met Racebob Park en parking sporthal uur: XPD- coverband (tot uur) Park - podium uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Trekking winnaar wedstrijd Met Brueghel naar Wenen STF-secretariaat uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied Dit ScheveTorenFeest wordt aangeboden met de steun van Coeck Keurslager De Proost AD De Delhaize Taverne Scherpenstein Argenta Schréder Ivebic Sociale Bouwmaatschappij Schelle Bouwwerken Versnel Crelan Belfius Ail l iquide Medical Heli Heymans 6

7 PRAKTISCH 1. PLAATS EN INGANG Het ScheveTorenFeest heeft plaats in het centrum van Schelle: in het park en de directe omgeving ervan. De ingang van het volledig omheinde feestterrein bereik je via de Parklaan.. De Dendermondestraat en de Parklaan zijn enkel voor voetgangers toegankelijk. 2. TOEGANGSPRIJS: De toegangsprijs tot het ScheveTorenFeest bedraagt slechts 2 euro per persoon (volwassenen en kinderen). Kinderen -3 jaar: gratis Kinder-PRETpaleis: Spelen in het reuze Kinder-Pretpaleis kost 5 euro. Dat is inclusief 1 jeton voor gratis popcorn en 1 jeton voor gratis toegang tot de spectaculaire Venturer-simulator. Voor anderen bedraagt de toegang tot de Venturer-simulator 1 euro. STUBRU-FUIF: Voor de Stubru-fuif geldt een andere regeling. Je betaalt voor een ticket 8 euro in voorverkoop (voorverkoopadressen op en 10 euro aan de kassa. De tent van de Stubru-fuif is gelegen aan de Ceulemansstraat. (Chiroplein) 3. WAAR PARKEREN? Kom zo veel mogelijk te voet of per fiets: er is een fietsenparking bij het Kerkplein. Parkeren kan je in de centrumstraten van Schelle, op een gedeelte van het Kerkplein Na 18 uur kan je ook terecht op de Delhaize-parking (bij de kerk van Schelle, grens Schelle-Hemiksem) en op de Aldi-parking. 4. OPGELET! Op het feestterrein zijn honden NIET toegelaten! Hou er rekening mee dat de dijkweg naast de Vliet (van aan de Schelde naar het centrum van de gemeente) volledig zal afgesloten zijn! Alle detailinfo en de laatste nieuwsjes over het ScheveTorenFeest lees je op Contact: tel Jaarmarkt Go-cart wedstrijd: nieuw parcours Langsheen de Provinciale Steenweg, Stormsstraat, Leopoldstraat en De Keyserstraat wordt met een go-cart een parcours afgelegd. Bij verschillende plaatselijke handelaars en verenigingen wordt er halt gehouden om een praktische proef af te leggen. Onderweg is er ook nog een hindernissenparcours voorzien. Plaats van het vertrek: hoek Fabiolalaan met de Provinciale Steenweg (aan het Schels Frituur en het Schuttershof). Iedere deelnemer krijgt bij aankomst een verrassing. Praktisch Wanneer: zondag 19 oktober tussen en uur Wie: kinderen van 6 tot 12 jaar Deelnameprijs: 3,00 euro per kind Inschrijvingen: dinsdag 14 oktober tussen en uur in de hal van het gemeentehuis. Breng de ingevulde inschrijvingsstrook mee. Deze kan u achteraan terugvinden. Mede mogelijk gemaakt door: Belfius, Argenta, Standaard Boekhandel, AD Delhaize 7

8 Herdenking Den groote oorlog het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Er volgden 4 jaren van bezetting. Velen trokken voor een lange tijd weg en keerden niet meer terug. In de periode zullen tal van initiatieven uitgewerkt worden, die zullen terugblikken op deze voor ons land en onze streek zo tragische gebeurtenissen. In Schelle werken meerdere verenigingen hieraan mee. Koninklijke Fotogroep Dafofi organiseert i.s.m. gemeentebestuur Schelle een fototentoonstelling Praktisch Locatie: hal gemeentehuis Schelle Tijdstip: vrijdag 5 september van uur zaterdag 6 en zondag 7 september van uur zaterdag 13 en zondag 14 september van uur Inkom: gratis De Heemkundige kring lanceert een thematentoonstelling Schelse gesneuvelden tijdens De Groote Oorlog Praktisch Locatie: Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 48, 2627 Schelle Tijdstip: zaterdag 18 oktober van tot uur zondag 19 oktober van tot uur Inkom: gratis Info: H. de Bondt, Gemeenteraad De gemeenteraadsverslagen liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat. Een greep uit de behandelde punten: 24 APRIL 2014 Rekening en jaarverslag 2013 OCMW Overeenkomst nr. 14/47 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aanslagjaar Buurtweg 28 "Tuinlei": Gedeeltelijke afschaffing: definitieve vaststelling Gedeeltelijke verlegging buurtweg nr.15 Kwadenhoekweg" Engagementsverklaring: versterken van natuurwaarden ter hoogte van het Berrenheibos. Procedure aanstelling veiligheidsconsulent Goedkeuring Standaard OperatieProcedure Sleutelkluisbeheerssysteem-brandweer Rivierenland Goedkeuring retributiereglement 'Beheer sleutelkluizen'-brandweer Rivierenland Reglement in verband met de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel Motie ivm behoud van zelfstandigheid van kleine gemeenten 8 22 MEI 2014 Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 2 "Moorstraet" en buurtweg nr. 30 "Maetenhoekstraet" Verlenging van de huidige scholengemeenschap voor de periode van in de vorm van een interlokale vereniging Overeenkomst scholengemeenschap Huishoudelijk reglement voor de scholengemeenschap Vaststelling lokale verlofdagen schooljaar Gemeentelijke Basisschool 'De Klim' Inrichting van beleidsondersteuning voor het schooljaar in de Gemeentelijke Basisschool De Klim

9 23 JUNI 2014 Ontwerp van akte kosteloze afstand ten behoeve van openbaar nut van een perceel grond gelegen De Keyserstraat Ontwerp van akte kosteloze afstand ten behoeve van openbaar nut van een perceel grond gelegen Antoon Van Dyckstraat Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 2 "Moorstraet" en buurtweg nr. 30 "Maetenhoekstraet" - definitieve vaststelling Streekpact RESOC Antwerpen Straatnaam Suyslaan: voorlopige vaststelling Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 Jaarrekening 2013 AGB Fluctus Kwijting aan bestuurders Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle Engagementsverklaring CHARTER: BIJ-VRIENDELIJKE GEMEENTE SAVE-charter Steden & Gemeenten: engagementsverklaring Waarborglening terrein Groeningenplaats Schenking schilderij Princiepsovereenkomst tussen de gemeente Schelle en het OCMW Schelle Wijziging kader administratieve technische diensten: dienst Openbare Werken Wijziging kader administratieve technische diensten: dienst Ruimtelijke Ordening Kaderwijziging Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Functiebeschrijving administratief medewerker/onthaalbediende Functiebeschrijving administratief medewerker burgerlijke stand & vreemdelingenzaken Functiebeschrijving deskundige openbare werken Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Gezonde gemeente' met Logo Mechelen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Overeenkomstig de wet op de privacy worden enkel de namen gepubliceerd waarvoor betrokkenen, nabestaanden of ouders toelating tot publicatie hebben verleend. Een lang en gelukkig huwelijksleven wensen wij NOENS Fernand en BOGAERTS Ann DUTRÉ Paul en VAN NIEUWENHOVE An TAELEMANS Dirk en BASTIAENSENS Edith WAUTERS Mike en THIJS Vicky VAN HAVERE Wannes en VAN DER LINDEN Dominique GRYSPEERD Thierry en VAN GOETHEM Evita LAMBRECHTS Thierry en ROELS-KUYPERS Inge JANSSEN Manolo en HERBOS Vicky RAEYMAEKERS Franky en MIES Sarah Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen Gouden jubileum (50 jaar) JORIS August en CALLUY Cäcilia Briljanten jubileum (65 jaar) VAN REETH Antoon en VAN GEYT Anna Onze innige deelneming bieden wij de familie van de overledene PRINS Maria RISSEEUW Rosa 9

10 LEEFMILIEU Ophaling afval Restafval: 4, 11, 18 en 25 september 2014 en 2, 9, 16, 23 en 30 oktober 2014 GFT+ en PMD: 18 september en 16 en 30 oktober 2014 Papier en karton: 18 september en 16 oktober 2014 Bedelingsweekend gratis huisvuilzakken en milieubeurs Op vrijdag 3 oktober van 9.00 tot uur en op zaterdag 4 oktober van tot uur heeft er een milieubeurs plaats. De milieubeurs wordt gecombineerd met de tweejaarlijkse bedeling van gratis huisvuilzakken en GFT-stickers. Dit vindt plaats in de hal en de binnenkoer van het gemeentehuis. Wie heeft recht op zakken? Inwoners van Schelle die op 1 januari 2013 en/of 1 januari 2014 de gemeente Schelle als hoofdverblijfplaats hadden, ontvangen in functie van de grootte van het gezin een hoeveelheid huisvuilzakken en GFT+-stickers. Indien u bijvoorbeeld op 10 januari 2013 bent ingeschreven in de gemeente Schelle heeft u geen recht op huisvuilzakken en GFT+-stickers voor het jaar 2013, maar wel voor het jaar 2014 en dit op basis van het aantal ingeschreven gezinsleden op 1 januari Alle rechthebbenden ontvangen een persoonlijk uitnodiging, waarop ook het aantal zakken en stickers zal staan waar u recht op heeft. Deze brieven worden in de loop van september bedeeld. U dient deze zorgvuldig bij te houden, want enkel bij voorlegging van deze brief (als origineel) worden huisvuilzakken meegegeven. Indien de gegevens op deze brief niet correct zijn of indien u geen brief heeft ontvangen, gelieve dan uiterlijk op 1 oktober contact op te nemen met de milieudienst. Schelse handelaars en zelfstandigen kunnen op de bedeling zelf een formulier invullen waarbij ze recht krijgen op een aantal huisvuilzakken en GFT+-stickers. Milieubeurs Milieubeurs en bedeling van gratis huisvuilzakken en GFT-stickers vormen één geheel De milieubeurs vindt plaats op de parking van het gemeentehuis. Het thema dit jaar is recycleren en duurzaamheid. Wie recycleert bespaart op zijn portemonnee en geeft afval een nieuw leven. Het thema duurzaamheid omvat o.a. groene energie, duurzaam (ver)bouwen en uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan natuur & milieu. In de uitnodigingsbrief vindt u meer informatie over de verschillende standhouders. Vijfde samenaankoop groene stroom voor particulieren De inschrijvingen voor de provinciale samenaankoop van groene energie startte op 25 juli opnieuw. De inschrijvingen lopen nog tot en met 30 september. Inschrijvingen of meer informatie via Indien u niet over internet beschikt, kan u vanaf 1 september ook terecht op de milieudienst. Breng dan zeker uw laatste afrekeningsfactuur mee. Begin oktober wordt u een persoonlijk voorstel overgemaakt. Dit is vrijblijvend. Indien u wenst over te stappen, dient u uw deelname te bevestigen voor 24 november. De overstap naar uw nieuw contract zal dan in principe vanaf 1 januari 2015 gebeuren. Volkstuintjes in Schelle Schelle wil voor haar burgers volkstuintjes aanleggen. Een eerste stap is gezet. De Sociale Bouwmaatschappij Schelle stelt grond ter beschikking aan het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle om er volkstuintjes aan te leggen. Het gaat om een perceel van ± m 2 grenzend aan de Tuinlei en de Jean Legrandstraat. Voor de realisatie van dit project zal het gemeentebestuur samenwerken met Velt, Regionaal Landschap Rivierenland en de Schelse MiNa-raad. Reeds een 45-tal gezinnen lieten weten geïnteresseerd te zijn in dit project. Indien u ook nog in dit project wil instappen, neem dan contact op met de milieudienst of kom even langs op de dienst). 10 Zodra meer concrete gegevens beschikbaar zijn wordt iedereen die zich aanmeldde uitgenodigd voor een informatieavond

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente!

mei - juni 2012 tweemaandelijkse uitgave www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 03 tweemaandelijkse uitgave mei - juni 2012 gemeente! www.kaprijke.be Opgelet, verkeersveilige gemeente! 1 Opgelet,verkeersveilige g colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur

mei - JUNI 2011 tweemaandelijkse UItgavE www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 03 tweemaandelijkse UItgavE mei - JUNI 2011 www.kaprijke.be kaprijke investeert in moderne infrastructuur 1 kaprijke bouwt verder aan colofon tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke

Nadere informatie

September 2015. www.rijkevorsel.be

September 2015. www.rijkevorsel.be 2310 Rusteloos... maar vol van verlangen. Even een aarzeling, dan geheel onbevangen. Met horten en stoten. De machine op gang geschoten. Klanken verstommen. De mensen, die staren. De wind wuift weldadig

Nadere informatie

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE

informatief gemeentemagazine ONZE GEMEENTE ONZE GEMEENTE 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / september - oktober 2014 ONZE GEMEENTE M A S S E N

Nadere informatie

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016

Gemeentemagazine Herk-de-Stad. In de kijker. Geert Dethier. Uitgelicht. Spelen in Herk-de-Stad. De Markthallen. Programma 2015-2016 Gemeentemagazine Herk-de-Stad In de kijker Geert Dethier Uitgelicht Spelen in Herk-de-Stad De Markthallen Programma 2015-2016 EDITIE JULI - AUGUSTUS 2015 1 Gemeentehuis Pikkeleerstraat 14 013 38 03 10

Nadere informatie

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014

AFFLIGEM G E S P O T. Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM. GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 AFFLIGEM G E S P O T GEMEENTELIJK INFORMATIEBLAD november - december 2014 Kom meer te weten over groene hagen. p. 16-17 AFFLIGEM EDITO i WWW.AFFLIGEM.BE Beste dorpsgenoten, Zoals je allicht ook zelf al

Nadere informatie

Juni 2015. www.rijkevorsel.be

Juni 2015. www.rijkevorsel.be 2310 www.rijkevorsel.be 500 overheerlijke frikadellen 450 geïnteresseerde bezoekers 152 genomen foto s 12 toelichtingsborden voor straatnamen 10 uiteenlopende activiteiten 8 meewerkende verenigingen 2

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 2 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / MAART - APRIL 2010 O N Z E G E M E E N T E M A S S

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur.

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE JULI-AUGUSTUS 2011. Bestuur. Burgerzaken. Milieu. Openbare Werken. Bibliotheek VVV PWA. Sport. Cultuur. INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 17e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012

INFO. www.rijkevorsel.be EDITIE FEBRUARI 2012 INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 18e Jaargang nr. 2 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #06 Klaar voor een energiezuinige winter NOVEMBER/DECEMBER 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad NOVEMBER/DECEMBER 2014 #06 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Klaar voor een energiezuinige winter Milieu Klaar voor een energiezuinige winter Je hebt het de laatste maanden wellicht in

Nadere informatie

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015

W I J N E G E M. Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 Verantwoordelijk uitgever: Ivo Wynants, Turnhoutsebaan 422-2110 WijnegemI Tweemaandelijks informatieblad 45 ste jaargang nr 238 juli 2015 INFO W I J N E G E M Algemeen 2 Gemeente tot je dienst GEMEENTEHUIS

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival!

Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele IN DE KIJKER HET GESPREK. UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy, cultuur en kunst op 1 festival! nze EMEENTE NOVEMBER-DECEMBER 2014 JAARGANG 48 NR 06 IN DE KIJKER Nieuw woonzorgcentrum opent deuren in Melsele MENSEN Anna Piers: de vrouw achter de school UITGELICHT Tournée Générale: muziek, comedy,

Nadere informatie

juli augustus september jrg 38 2014

juli augustus september jrg 38 2014 juli augustus september jrg 38 2014 3 Dossier: toerist in eigen dorp 18 Sint-Jacobkermis in een nieuw kleedje 21 Brecht zet in op ecopremies 2 In dit nummer 4 Gilberte en Ronny: Brecht was in de jaren

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner

Info HEERS. voorwoord Inhoud. Info HEERS. nummer. Beste inwoner HEERS Info GEMEENTE HEERS Paardkerkhofstraat 20 September 2012 Jaargang 26 HEERS Info 4 nummer voorwoord Inhoud Inhoud Het college van burgemeester en schepenen... 2 Gemeenteraadsbeslissingen... 2 De gemeente

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE

infoblad #02 Gezonde financiën met ruimte om te investeren MAART/APRIL 2015 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE infoblad MAART/APRIL 2015 #02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE www.kaprijke.be Gezonde financiën met ruimte om te investeren Gemeente Gezonde financiën met ruimte om te investeren Bij de start van het nieuwe jaar

Nadere informatie

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek

de Wommelgemnaar Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor Wommelgem Klassiek de Wommelgemnaar TWEEMAANDELIJKS TIJDSCHRIFT 39STE JAARGANG NR. 218 JULI - AUGUSTUS 2015 Strijk je leeuwenvlag Vier mee met Vlaanderen Feest! Volg ons op Facebook Brandweertarieven aangepast Tijd voor

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 1 maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 INHOUD Colofon & Verschijningsdata gemeenteberichten 2 Gemeenteraad december 2002 3 Gemeenteraad

Nadere informatie

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3)

UITNODIGING RIEMST DANST! Dans- en ontspanningsnamiddag voor alle 50-plussers (p. 3) Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 november/december 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren 37 P 004432 Afgiftekantoor 3770 Riemst zeventig informatieblad 0 7 België-Belgique

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

p. 06 Bart Weekers, Vlaamse ombudsman p. 09 sportkampioenen p. 13 thuiszorgcoach p. 15 gene zever België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889

p. 06 Bart Weekers, Vlaamse ombudsman p. 09 sportkampioenen p. 13 thuiszorgcoach p. 15 gene zever België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 Tweemaandelijks informatieblad van de gemeente Riemst Jaargang 35 januari/februari 2011 Verschijnt op 7.050 exemplaren Afgiftekantoor 3770 Riemst België-Belgique P.B. 3770 Riemst 12/3889 1 p. 06 Bart Weekers,

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

EDITIE SEPTEMBER 2014 HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG

EDITIE SEPTEMBER 2014 HERDENKING EERSTE WERELDOORLOG INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 8 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011

GEMEENTERAADSZITTING OKTOBER 2011 RANSTINFO RANST INFO verschijnt 6 maal per jaar n 1 Januari - Februari 12 VER. UITGEVER L. HOFMANS, BURGEMEESTER www.ranst.be INFORMATIEBLAD VAN DE GEMEENTE RANST Inhoud Gemeenteraad 2 Gemeenteberichten

Nadere informatie