INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen"

Transcriptie

1 Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 147 SEPTEMBER - OKTOBER 2014 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen Beste Schellenaar, 100 jaar geleden barstte Wereldoorlog I los en trok sporen van dood, vernieling en ontreddering door Europa. Duizenden werden geconfronteerd met de ellende van elke oorlog: chaos, willekeurige terechtstellingen, opeisingen, voedselschaarste, uitputting, ziekte,. Dorpen en steden werden in as gelegd. Miljoenen mensen sloegen op de vlucht. Meer dan elf miljoen mensen lieten het leven. Ook hier bij ons eiste de oorlog heel wat mensenlevens. Het toont aan waartoe nationalisme, natieverheerlijking en fanatisme in staat zijn. 'Nooit meer oorlog', is de kreet en de boodschap van de frontsoldaten. Zij lieten hun leven voor onze democratische vrijheden. Hun strijd is een oproep voor elk van ons om vredebouwers te zijn, in grote en kleine dingen. De herdenkingen van deze oorlog wil die boodschap van vrede levendig houden. Ook bij ons zullen herdenkingsmomenten gehouden worden. In schril contrast met deze vredesbezinningen staat het actuele oorlogsgeweld in Oekraïne, de Gazastrook, Irak, Syrië,... Trekt men dan toch geen lessen uit de geschiedenis? Deze landen tonen opnieuw waar fanatisme - van welke aard - ook, toe leidt: een fundamentele verwoesting van het leven. Het is onbegrijpelijk wat mensen mekaar kunnen aandoen. Laat ons actieve boodschappers en dragers van vrede zijn. Dit begint met respect voor mekaar en voor onze aarde. Ondertussen rukt het ebola-virus in West-Afrikaanse staten op en bedreigt het leven van duizenden mensen. Laat ons hopen dat snel de gepaste remedie hiertegen wordt gevonden. In juli en augustus trokken meerdere stevige stortbuien voorbij. Het viel er soms met bakken uit. We kregen ferm ons deel. Klimaatveranderingseffecten? 15 jaar geleden hadden, met dergelijke regenval, ongetwijfeld de straten meermaals onder water gestaan. En nu? Slechts één keer, nl. op zondag 13 juli is er een vervelend moment geweest en was er vooral in de Kerkhofstraat wateroverlast. Werkten de pompen aan de Benedenvliet dan niet? Toch wel en perfect! Meer zelfs, er was nog heel wat pompcapaciteit over. Hoe is dit te verklaren? Heel eenvoudig: de Vliet stond op dat moment bijzonder laag en al het aanstormende water kon nagenoeg zonder enige hinder rechtstreeks worden afgezet in de Vliet. Wat niet direct en in volle vaart naar de Vliet kon, kwam terecht in de opvangbekkens van de pompinstallatie. Het grootste deel van de tijd volstond één pomp om het water uit deze opvangbekkens naar de Schelde te pompen. De installatie deed ook nu wat ze moest doen: alles verpompen wat toekomt en wat de riolen kunnen aanvoeren! Hoe was en is deze wateroverlast dan te verklaren? Wel nu: de grote riool van de Peperstraat - waar ca. 80% van al het water van de gemeente doorkomt - kon niet meer water aan. Deze riool zat stampvol. Door de geweldige druk waarmee dit water komt aangestormd, kan het water van de kleinere zijdelingse riolen niet of te traag worden afgezet in de grote riool (diameter 1,60 m) van de Peperstraat. Gevolg: wateroverlast in de zijstraat. Is dit niet op te lossen? Wordt hieraan gewerkt? Jazeker en dit reeds geruime tijd! De omvangrijke rioleringswerken in de Steenwinkelstraat zullen hier een fundamentele verbetering in brengen. Hoezo? Het regenwater van heel het gebied van de Steenwinkelstraat (vanaf de Clement Bolsensstraat tot de Koekoekstraat), Tuinlei, Speltenlei en Hulstlei wordt afgekoppeld en via 4 grachten vanuit de Steenwinkelstraat rechtstreeks naar de Bovenvliet afgeleid. Dit betekent dat bij onweer miljoenen liters water niet meer door het centrum, niet meer langs de Peperstraat moet komen. De riolering van de Peperstraat gaat meer ruimte krijgen zodat de riolen van de zijstraten gemakkelijker water hierin kunnen afzetten. Deze aanpak brengt een structurele verbetering in de waterafvoer van de gemeente. Samen met de bouw van het pompstation aan de Benedenvliet - ondertussen 15 jaar operationeel! - behoren deze werken mee tot de belangrijkste ingrepen inzake de waterbeheersing in Schelle. Het geheel van deze werken gaat ca. 7 miljoen euro kosten. Zonder subsidie is hier niet aan te beginnen. Na heel wat inspanningen kreeg ons bestuur in maart van dit jaar van Vlaams minister van milieu, Joke Schauvliege, de toezegging voor de subsidiëring van deze werken. Thans wordt het dossier technisch verfijnd en administratief verder afgewerkt. Burgemeester Rob Mennes

2 Het streefdoel is in het voorjaar 2015 met deze omvangrijke en ingrijpende werken te kunnen starten. Deze werken gaan ca. 3 jaar duren. Over het concrete verloop zal tijdig informatie worden gegeven. Een voor de hand liggende vraag die af en toe klinkt: 'En worden de belastingen dan verhoogd?' Neen! Als de federale overheid geen drastische wijzigingen op fiscaal vlak doorvoert, zal ons bestuur ook tijdens deze legislatuur de twee grote belastingen niet verhogen. Dit betekent dat in Schelle de personenbelasting 18 jaar ongewijzigd blijft en de laagste is in de Rupelstreek. De opcentiemen op de onroerende voorheffing (de zgn. grondbelasting) zullen dan in 12 jaar niet meer verhoogd zijn! 'Rijden en omzien', noemt men dat. Eén van de oorzaken van de wateroverlast is de bestendige verharding. Elke dag wordt er in Vlaanderen een oppervlakte van ca. 7 voetbalvelden verhard. Niet verwonderlijk dat in Vlaanderen zeer veel straten, kelders, woonkamers bij elke stortbui blank staan en onderlopen. Het water moet ergens naar toe. De mens doet het zichzelf aan. We staan er niet bij stil dat kleinschalige en op-zich-onschuldige ingrepen dergelijke grootschalige gevolgen kunnen hebben. Als waterdorp is ons bestuur voor deze problematiek bijzonder gevoelig. Waterbeheersing is en blijft een belangrijk strijdpunt voor ons bestuur. Reeds meerdere jaren wordt bij nieuwbouw steevast de verplichting opgelegd om platte daken te voorzien van een extensief groendak (dat o.m. water langer vasthoudt) en regenwaterputten met hergebruikleiding te plaatsen. Waterinfiltratie wordt bijkomend noodzakelijk. De oppervlakte aan verharde terrassen wordt beperkt. Verharding van voortuinen is uit den boze. Waar kan, kiest het bestuur voor open grachten in plaats van riolen. Rekeninghoudend met wettelijke bepalingen en zonder in extremen te vervallen, beperkt het bestuur de verharding van rijwegen, voet- en fietspaden. Overbodige verharding wordt zoveel als mogelijk en redelijk vermeden. Niet toevallig dat in Schelle bijna in alle straten groen aanwezig is. Alle beetjes helpen. Ontegensprekelijk leggen we goede accenten, maken we verantwoorde keuzes, maar het werk is zeker niet af en tegenwind zal er altijd zijn. Ondertussen worden lastenboeken opgemaakt voor de vernieuwing van de voetpaden in de Peter Benoitplein, Mercatorplaats en Stijn Streuvelsstraat. Uitvoering uiterlijk voorjaar Tegen over 15 jaar - is er in Vlaanderen nood aan bijkomende wooneenheden. Tegen 2050 is de bevolking in Vlaanderen gestegen met 1 miljoen inwoners. Dit zijn de prognoses van diverse overheidsinstanties. Hiervoor moet er ruimte zijn. De steden zullen hier het grootste aandeel van opvangen. maar elke gemeente zal een inspanning moeten doen. Om de broodnodige open ruimte te behouden en om verharding te beperken is verdichting van de bebouwing noodzakelijk. Kleiner en compacter en hoger wonen is noodzakelijk geworden. Onvermijdelijk! Verdichten en zeker in de woonkern om zo open ruimte te behouden en om verharding te milderen, is onvermijdelijk. Het is een verantwoorde keuze. Na Doel 3 en Tihange 2 werd Doel 4 voor onbekende tijd stilgelegd. Door het uitvallen van deze drie kernreactoren - goed voor bijna de helft van onze kernenergie- dreigt naar de winter toe de elektriciteitsbevoorrading problematisch te worden. Gaat er zich een tekort voordoen? Er kan elektriciteit vanuit het buitenland worden ingevoerd, maar beperkt tot MW. Enkele stilgelegde stoom- en gascentrales zullen opnieuw opgestart worden. Of dit alles voldoende zal zijn, is niet voorspelbaar. De gemeenten Hemiksem, Schelle, Niel, Boom, Rumst, Aartselaar en Duffel verenigden zich in het samenwerkingsverband regio Waterkant voor noodplanning. Met onze intergemeentelijke rampenambtenaar werd reeds eerder een werkgroep rond nutsvoorzieningen, waaronder elektriciteit, opgestart. Deze werkgroep volgt de richtlijnen van de gouverneur en Binnenlandse Zaken op. Een zeer beperkt gedeelte van Schelle - in aansluiting op Aartselaar - valt binnen een eventueel afschakelingsplan. Er moet nu worden nagegaan in welke mate de ontwikkelingen rond Doel 4 hierin verandering kunnen brengen. Zodra alle elementen zijn gekend, zal hierover concrete informatie verschaft worden. Nu al is manifest duidelijk: van elkeen wordt verwacht om naar de winter toe - meer dan ooit - uiterst spaarzaam te zijn met elektriciteitsverbruik en dit te beperken tot een minimum. Het is een kwestie van solidariteit. Energie is nodig voor alles. Geen product - hoe klein ook - zonder energie! Energiebevoorrading is één van de grootste uitdagingen voor de komende decennia, voor de huidige en toekomstige generaties. Verantwoord energieverbruik is hier onlosmakelijk mee verbonden. Het belangt iedereen aan. Elkeen kan hiertoe een bijdrage leveren. De meeste gezinnen zullen met een kleine inspanning en een beetje oplettendheid zeker 3% op hun verbruik kunnen besparen. Is nog goed voor de portemonnee ook. Ons bestuur bracht zonnepanelen aan op alle gemeentelijke gebouwen en waarborgde de plaatsing ervan op de sportcomplexen van voetbal en basketbal. De nieuwbouw van de gemeentelijke basisschool voldoet aan de Europese energienormen voor Superisolerend glas werd geplaatst in het bestaande gebouw. Dit jaar wordt het dossier afgewerkt voor het volledig isoleren (inpakken) ervan. De voorlopige raming bedraagt 1 miljoen euro. We investeren vandaag om morgen minder energie nodig te hebben. Het is bemoedigend vast te stellen dat velen deze weg opgaan. Openbaar vervoer levert een belangrijke bijdrage in duurzame verplaatsingen. Hoe meer mensen hier gebruik van maken, des te beter. In Schelle zijn hiertoe heel wat mogelijkheden. Bijna om de 7 minuten is er een bus aan de Sint-Petrus en Pauluskerk. De trein is hierop een mooie aanvulling. Precies 10 jaar konden wij een volledig hernieuwde treinstopplaats heropenen na een sluiting van bijna 20 jaar. Minstens voor kleine afstanden zijn fietsverplaatsingen sterk aan te moedigen. Gezond en milieuvriendelijk. Komende jaren investeert ons bestuur sterk in nieuwe fietspaden (Tuinlei, Steenwinkelstraat, Bovenvliet, Spoorlijn). Het OCMW is gestart met de bouw van 36 assistentiewoningen. Zij komen tussen de Steenwinkelstraat en de Clement Bolsensstraat. De procedure voor de straatnaamgeving wordt opgestart. Deze woningen zullen beantwoorden aan de Europese energienormen dus normen die pas over 6 jaar in voege gaan. Het OCMW bereidt zich voor op haar verhuis naar het gemeentehuis (naar het vroegere politiecommissariaat). Eind september zal deze overstap gerealiseerd zijn. Deze herhuisvesting in het gemeentehuis bevordert de samenwerking tussen OCMW en de gemeente en zorgt voor organisatorische efficiëntie. De energieverslindende elektrische verwarming kan dan eindelijk worden uitgeschakeld! 2 De Sociale Bouwmaatschappij spitst het beheer van haar patrimonium toe op energiezuinigheid en CO 2 -reductie. Dubbele beglazing werd reeds aangebracht in ca. 80% van haar woningen. De verwarmingsinstallatie van enkele appartementen werd vernieuwd, energie- en milieuvriendelijker gemaakt. Dit jaar nog wordt dakisolatie aangebracht in woningen van Edgar Tinelplaats Stapsgewijs worden de isolatieprojecten verder uitgebreid. Oude woningen waarbij de renovatie- en isolatiekost niet meer in verhouding staan met nieuwbouw, worden gesloopt en vervangen.

3 Een subsidiedossier voor de inrichting van volkstuintjes wordt ingediend. Ongeveer m² kan ingericht worden als volkstuin. Stedenbouwkundige vergunningen, grondverbeterende werken, afbakening van de percelen, uitwerking van huishoudelijk reglement,... worden geleidelijk opgestart. Meer dan 40 mensen lieten al weten geïnteresseerd te zijn in het volkstuinenproject. U ook? Laat het ons weten er is nog plaats. Zodra de grote contouren van het project voldoende duidelijk zijn, worden de geïnteresseerden uitgenodigd en verder betrokken bij de uitwerking ervan. De doelstelling van het project is meervoudig: zelf bio-groenten kweken, gezonde ontspanning en beweging aanbieden, sociale samenhang bevorderen en de afstand tussen productie en consumptie verkorten en aldus energie besparen. Op 1 september stappen ongeveer kinderen de Schelse schoolpoorten binnen. Directie, leerkrachten, administratief en onderhoudspersoneel staan klaar om opnieuw voor een jaar deze jonge mensen te begeleiden in hun verdere ontwikkeling en vorming. Mooi! De gemachtigde opzichters ondersteunen op gevaarlijkere kruispunten mee de veiligheid van de schoolkinderen. Een zinvol en een fijn jaar voor elkeen. Onze scholen kleuren weer iets meer groen. In de drie vestigingsplaatsen startten de leerkrachten samen met de kinderen een schoolmoestuin op. Jong geleerd is oud gedaan. Het ligt in perfecte lijn met het volkstuinenproject van de gemeente. In De Klim verwerken kippen mee het keuken- en tuinafval. Woorden wekken, voorbeelden trekken. Schelse scholen, goede scholen. De speeltuin in het park wordt grondig vernieuwd. Een aanbestedingsprocedure is lopende. Uiterlijk tegen de paasvakantie 2015 moet deze omvangrijke operatie gerealiseerd zijn. De Dienst Vrije Tijd en de Buitenschoolse Kinderopvang boden gedurende de volle twee vakantiemaanden sport- en spelweken aan. Zoals vorige jaren waren ook nu weer de reacties hierover erg lovend. De strijd met het groenonderhoud is ondertussen grotendeels geleverd. De voorbije zomer zat het weer zeker niet mee. Toch lukten onze mensen er vrij goed in om het geheel goed onder controle te houden. Andermaal werd deze opdracht uitgevoerd zonder één gram pesticide. En dit voor de 10e keer op rij. Het mag gezegd: dit is een sterke prestatie. In Vlaanderen doen slechts 6 andere besturen dit na. Proficiat! Op 3 en 4 oktober worden het gemeentehuis en de binnenplaats ervan omgevormd tot een ware milieubeurs. Iedereen is hierop uitgenodigd. Wie langs komt, krijgt ook zijn pakket gratis huisvuilzakken en GFT-stickers. U krijgt hiervoor nog een afzonderlijk schrijven. Zoals in het verleden, is dit pakket afgestemd op de gezinsgrootte. De bedoeling is om met het pakket rond te komen voor de volgende periode. Wie goed selecteert komt hiermee toe en hoeft zelf geen zakken meer aan te kopen. Dat is de uitdaging én de opdracht voor elkeen. In vergelijking met de gemeenten van het arrondissement Antwerpen ligt het gemiddelde gewicht aan restafval (gele zak + grofvuil op het containerpark) per inwoner in Schelle op ongeveer 102 kg per inwoner. Dit is niet slecht. We blijven ver onder de Vlaamse norm van 150 kg restafval per inwoner per jaar. Toch kan en moet het gewicht aan restafval dalen. De verwerkingskost (verbranden) is erg duur. Bovendien kan heel wat zgn. afval zinvol gerecycleerd en herbruikt worden. We zouden met 20 kg per inwoner moeten dalen. Dit is een ferme uitdaging, maar haalbaar als elkeen een stevige inspanning doet. Het aantal fietsdiefstallen daalt. Maar elk fiets die gestolen wordt, is er één te veel. Leg uw fiets altijd dubbel vast: leg uw fiets op slot én bevestig bovendien uw fiets nog aan een vast voorwerp. Zo maakt u het erg moeilijk om uw fiets te laten meepakken. U bespaart uzelf heel wat frustratie en miserie. Identificatie van uw fiets beschermt tegen diefstal en helpt bij het terug vinden van uw fiets. Daarom werden acties opgezet om uw rijksregisternummer te laten graveren in uw fiets. Deze werkwijze wordt verlaten. In plaats van te graveren, wordt een speciale sticker met uw rijksregister op de fiets aangebracht. Deze sticker is moeilijk verwijderbaar. Het frame van de fiets wordt niet meer beschadigd. Op de milieubeurs van 3 en 4 oktober kan u uw fiets laten 'stickeren'. Ook het aantal inbraken vertoont een dalende trend. Meerdere acties van de politie dragen hiertoe bij. De BIN's (Buurtinformatienetwerken) (Kapelom, Boerenhoek, KMO-gebied) werken hierbij ondersteunend. Enkele zelfstandigen zijn vragende partij om een nieuw BIN voor zelfstandigen (een BIN-Z Centrum) op te richten. Het bestuur wil hier graag op ingaan. De groep zou nog iets moeten aangevuld worden. Geïnteresseerd om als zelfstandige deze BIN te ondersteunen, meld u dan bij de infodienst Geregeld komen mensen hun diensten aanbieden voor karweitjes zoals het heraanleggen van uw oprit, het vernieuwen van dakbekleding en dergelijke. Pas op! Ga hier niet op in. De ervaring leert dat het hier zeer vaak gaat om mensen met minder goede bedoelingen. Verwittig meteen de politie. Straatfeesten zijn in onze gemeente erg in trek. Voorbije weken kwam de buurt samen in o.m. de Sierkerslaan, Ceulemansstraat, Heidestraat, Rodenbachplaats, Tuinlei en Paepevelden. Kattenberg en Pastorijstraat volgen nog in de loop van deze maand. Deze initiatieven bevorderen de onderlinge samenhang. Ons bestuur moedigt dergelijke activiteiten aan en ondersteunt deze ook met een subsidie. In september starten zowat alle socio-culturele organisaties en sportverenigingen hun werking terug op. Een legertje van vrijwilligers maakt dit mogelijk. Belangloos en met veel overgave dragen zij de dagelijkse werking van hun vereniging. Maatschappelijk creëren zij een onschatbare en onvervangbare meerwaarde. Bedankt. Dé twee grote ontmoetingsfeesten van het jaar staan voor de deur: het ScheveTorenFeest en de jaarmarkt. Zaterdag 13 september heeft de 5e editie plaats van het driejaarlijks Schevetorenfeest. Dit feest is verbonden met het beëindigen van de restauratie van de scheve kerktoren in Reeds voor de 5e maal nemen de verenigingen hier actief aan deel en zorgen zij voor het nodige vocht en hapjes. Bij goed weer worden er mensen verwacht. Mis dit groots familiaal en rustig maar spektakelrijk feest niet. Locatie: park, sporthal en omgeving van de visvijvers. Het zal weer de moeite waard zijn. Tegelijkertijd met de voorbereiding van het Schevetorenfeest wordt alles in gereedheid gebracht voor de jaarmarkt die op zaterdag 18 oktober plaats heeft. Ook hier staan verenigingen klaar om u te ontvangen. Feesten brengen mensen samen en doen een dorp leven. Maak er telkens een gezellig ontmoetingsfeest van. Van harte, Rob Mennes Uw burgemeester 3

4 INHOUDSOPGAVE Voorwoord Burgemeester Gemeentelijke Info Burgerlijke Stand en Bevolking Leefmilieu Noord - Zuid samenwerking OCMW Sociaal Bibliotheek en cultuur Openbare werken Ruimtelijke ordening Senioren Verkeer Dienst vrije tijd Toerisme Politie Brandweer Allerlei UIT in Schelle Gemeentediensten Invulformulier GEMEENTELIJKE INFO 5de ScheveTorenFeest - Schelle Zaterdag 13 september 2014 U komt toch ook? De 5de editie van het driejaarlijkse ScheveTorenFeest staat volledig in het teken van Schelle: van Breughel tot nu In 2014 is het 400 jaar geleden dat Breughel de kerk van Schelle, zijn omgeving en de Vliet op 2 prachtige schilderijen zette. Rond dat thema is het programma van dit 5de ScheveTorenFeest opgebouwd. Muziek en spectaculaire topattracties spelen daarin een hoofdrol. Opnieuw tijdens dit ScheveTorenFeest: de Torekesworp.Dat wordt graaien naar zoete lekkernijen en een fantastische prijs winnen! En er is voor jong en oud nog zoveel meer te beleven. Op zaterdag 13 september feest Schelle vanaf 15 uur tot 4 uur s nachts. 4

5 Feesten van 15 uur s namiddags tot 4 uur s nachts Straattheater van topniveau! Red the cat Sway Pole Cirq Mystik Eminences Grises Camenbert Racebob Live-muziek door topbands! Rockenbach XP Delivery 2 The Joe Cocker Connection Kinder-PRETpaleis Kon. HarmonieOrkest Schelle Pretpaleis Lancelot Licht- en laserspektakel Clics Springkasteel Licht-laser Heerlijke hapjes en drankjes Dansen met Stubru Park in prachtige kleuren Hapje-tapje Stubru Park-licht 5

6 Het ScheveTorenFeest van uur tot uur Uur Wat? Plaats uur: Kinder-Pretpaleis (DOORLOPEND tot 21 uur) Sporthal tot 24 uur: DOORLOPEND: Hapje-Tapje door Schelse verenigingen Park / parking sporthal uur: Schelle klinkt : optreden van Kon. HarmonieOrkest Schelle Park - podium uur: Straattheater Kompanie-Ofwel met Racebob Parking sporthal uur: Torekesworp: eerste worp Parking sporthal uur: Straattheater Eminences Grises Park uur: Rockenbach classic- en rockband Park - podium uur: Park in t licht (tot 24 uur) Park uur: Met Breughel naar Wenen : start van de wedstrijd (tot u) Park uur: Straattheater Karel Casier met RED the cat : TOP-attractie! Parking sporthal uur: Schelle: van Breughel tot nu : 50 unieke grootbeeldprojecties Parking sporthal uur: Torekesworp: tweede worp Parking sporthal uur: Straattheater Camembert Park uur: Straattheater Sway Poli Noah: TOP-attractie! Parking sporthal uur: Straattheater Cirqumstancia met Cirq Mystiek Park uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Brueghel tot nu Vijvergebied uur: The Joe Cocker - connection (Rockenbach -musicband) Park - podium uur: Straattheater Kompanie-Ofwel met Racebob Park uur: Straattheater Eminences Grises Parking sporthal uur: Straatheater Karel Casier met RED the cat : TOP-attractie! Parking sporthal uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Start van de Stubru-fuif (tot 4 uur) Ceulemansstraat uur: Straattheater Cirqumstancia met Cirq Mystiek Park uur: Torekesworp: derde worp Parking sporthal uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Straattheater Sway Poli Noah: TOP-attractie! Parking sporthal uur: Straattheater Camembert Park en parking sporthal uur: Straattheater Kompanie-Ofwel met Racebob Park en parking sporthal uur: XPD- coverband (tot uur) Park - podium uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Trekking winnaar wedstrijd Met Brueghel naar Wenen STF-secretariaat uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied uur: Licht- en laserspektakel Schelle: van Breughel tot nu Vijvergebied Dit ScheveTorenFeest wordt aangeboden met de steun van Coeck Keurslager De Proost AD De Delhaize Taverne Scherpenstein Argenta Schréder Ivebic Sociale Bouwmaatschappij Schelle Bouwwerken Versnel Crelan Belfius Ail l iquide Medical Heli Heymans 6

7 PRAKTISCH 1. PLAATS EN INGANG Het ScheveTorenFeest heeft plaats in het centrum van Schelle: in het park en de directe omgeving ervan. De ingang van het volledig omheinde feestterrein bereik je via de Parklaan.. De Dendermondestraat en de Parklaan zijn enkel voor voetgangers toegankelijk. 2. TOEGANGSPRIJS: De toegangsprijs tot het ScheveTorenFeest bedraagt slechts 2 euro per persoon (volwassenen en kinderen). Kinderen -3 jaar: gratis Kinder-PRETpaleis: Spelen in het reuze Kinder-Pretpaleis kost 5 euro. Dat is inclusief 1 jeton voor gratis popcorn en 1 jeton voor gratis toegang tot de spectaculaire Venturer-simulator. Voor anderen bedraagt de toegang tot de Venturer-simulator 1 euro. STUBRU-FUIF: Voor de Stubru-fuif geldt een andere regeling. Je betaalt voor een ticket 8 euro in voorverkoop (voorverkoopadressen op en 10 euro aan de kassa. De tent van de Stubru-fuif is gelegen aan de Ceulemansstraat. (Chiroplein) 3. WAAR PARKEREN? Kom zo veel mogelijk te voet of per fiets: er is een fietsenparking bij het Kerkplein. Parkeren kan je in de centrumstraten van Schelle, op een gedeelte van het Kerkplein Na 18 uur kan je ook terecht op de Delhaize-parking (bij de kerk van Schelle, grens Schelle-Hemiksem) en op de Aldi-parking. 4. OPGELET! Op het feestterrein zijn honden NIET toegelaten! Hou er rekening mee dat de dijkweg naast de Vliet (van aan de Schelde naar het centrum van de gemeente) volledig zal afgesloten zijn! Alle detailinfo en de laatste nieuwsjes over het ScheveTorenFeest lees je op Contact: tel Jaarmarkt Go-cart wedstrijd: nieuw parcours Langsheen de Provinciale Steenweg, Stormsstraat, Leopoldstraat en De Keyserstraat wordt met een go-cart een parcours afgelegd. Bij verschillende plaatselijke handelaars en verenigingen wordt er halt gehouden om een praktische proef af te leggen. Onderweg is er ook nog een hindernissenparcours voorzien. Plaats van het vertrek: hoek Fabiolalaan met de Provinciale Steenweg (aan het Schels Frituur en het Schuttershof). Iedere deelnemer krijgt bij aankomst een verrassing. Praktisch Wanneer: zondag 19 oktober tussen en uur Wie: kinderen van 6 tot 12 jaar Deelnameprijs: 3,00 euro per kind Inschrijvingen: dinsdag 14 oktober tussen en uur in de hal van het gemeentehuis. Breng de ingevulde inschrijvingsstrook mee. Deze kan u achteraan terugvinden. Mede mogelijk gemaakt door: Belfius, Argenta, Standaard Boekhandel, AD Delhaize 7

8 Herdenking Den groote oorlog het is 100 jaar geleden dat de Eerste Wereldoorlog uitbrak. Er volgden 4 jaren van bezetting. Velen trokken voor een lange tijd weg en keerden niet meer terug. In de periode zullen tal van initiatieven uitgewerkt worden, die zullen terugblikken op deze voor ons land en onze streek zo tragische gebeurtenissen. In Schelle werken meerdere verenigingen hieraan mee. Koninklijke Fotogroep Dafofi organiseert i.s.m. gemeentebestuur Schelle een fototentoonstelling Praktisch Locatie: hal gemeentehuis Schelle Tijdstip: vrijdag 5 september van uur zaterdag 6 en zondag 7 september van uur zaterdag 13 en zondag 14 september van uur Inkom: gratis De Heemkundige kring lanceert een thematentoonstelling Schelse gesneuvelden tijdens De Groote Oorlog Praktisch Locatie: Heemmuseum Bystervelt, Peperstraat 48, 2627 Schelle Tijdstip: zaterdag 18 oktober van tot uur zondag 19 oktober van tot uur Inkom: gratis Info: H. de Bondt, Gemeenteraad De gemeenteraadsverslagen liggen ter inzage op het gemeentesecretariaat. Een greep uit de behandelde punten: 24 APRIL 2014 Rekening en jaarverslag 2013 OCMW Overeenkomst nr. 14/47 inzake de mededeling van persoonsgegevens door de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid aanslagjaar Buurtweg 28 "Tuinlei": Gedeeltelijke afschaffing: definitieve vaststelling Gedeeltelijke verlegging buurtweg nr.15 Kwadenhoekweg" Engagementsverklaring: versterken van natuurwaarden ter hoogte van het Berrenheibos. Procedure aanstelling veiligheidsconsulent Goedkeuring Standaard OperatieProcedure Sleutelkluisbeheerssysteem-brandweer Rivierenland Goedkeuring retributiereglement 'Beheer sleutelkluizen'-brandweer Rivierenland Reglement in verband met de toekenning van maaltijdcheques aan het personeel Motie ivm behoud van zelfstandigheid van kleine gemeenten 8 22 MEI 2014 Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 2 "Moorstraet" en buurtweg nr. 30 "Maetenhoekstraet" Verlenging van de huidige scholengemeenschap voor de periode van in de vorm van een interlokale vereniging Overeenkomst scholengemeenschap Huishoudelijk reglement voor de scholengemeenschap Vaststelling lokale verlofdagen schooljaar Gemeentelijke Basisschool 'De Klim' Inrichting van beleidsondersteuning voor het schooljaar in de Gemeentelijke Basisschool De Klim

9 23 JUNI 2014 Ontwerp van akte kosteloze afstand ten behoeve van openbaar nut van een perceel grond gelegen De Keyserstraat Ontwerp van akte kosteloze afstand ten behoeve van openbaar nut van een perceel grond gelegen Antoon Van Dyckstraat Gedeeltelijke verlegging en verbreding buurtweg nr. 2 "Moorstraet" en buurtweg nr. 30 "Maetenhoekstraet" - definitieve vaststelling Streekpact RESOC Antwerpen Straatnaam Suyslaan: voorlopige vaststelling Retributiereglement op de afgifte van conformiteitsattesten voor de aanslagjaren 2014 tot en met 2019 Jaarrekening 2013 AGB Fluctus Kwijting aan bestuurders Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle Engagementsverklaring CHARTER: BIJ-VRIENDELIJKE GEMEENTE SAVE-charter Steden & Gemeenten: engagementsverklaring Waarborglening terrein Groeningenplaats Schenking schilderij Princiepsovereenkomst tussen de gemeente Schelle en het OCMW Schelle Wijziging kader administratieve technische diensten: dienst Openbare Werken Wijziging kader administratieve technische diensten: dienst Ruimtelijke Ordening Kaderwijziging Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Functiebeschrijving administratief medewerker/onthaalbediende Functiebeschrijving administratief medewerker burgerlijke stand & vreemdelingenzaken Functiebeschrijving deskundige openbare werken Goedkeuring samenwerkingsovereenkomst 'Gezonde gemeente' met Logo Mechelen Gemeentelijk subsidiereglement sportverenigingen BURGERLIJKE STAND EN BEVOLKING Overeenkomstig de wet op de privacy worden enkel de namen gepubliceerd waarvoor betrokkenen, nabestaanden of ouders toelating tot publicatie hebben verleend. Een lang en gelukkig huwelijksleven wensen wij NOENS Fernand en BOGAERTS Ann DUTRÉ Paul en VAN NIEUWENHOVE An TAELEMANS Dirk en BASTIAENSENS Edith WAUTERS Mike en THIJS Vicky VAN HAVERE Wannes en VAN DER LINDEN Dominique GRYSPEERD Thierry en VAN GOETHEM Evita LAMBRECHTS Thierry en ROELS-KUYPERS Inge JANSSEN Manolo en HERBOS Vicky RAEYMAEKERS Franky en MIES Sarah Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen Gouden jubileum (50 jaar) JORIS August en CALLUY Cäcilia Briljanten jubileum (65 jaar) VAN REETH Antoon en VAN GEYT Anna Onze innige deelneming bieden wij de familie van de overledene PRINS Maria RISSEEUW Rosa 9

10 LEEFMILIEU Ophaling afval Restafval: 4, 11, 18 en 25 september 2014 en 2, 9, 16, 23 en 30 oktober 2014 GFT+ en PMD: 18 september en 16 en 30 oktober 2014 Papier en karton: 18 september en 16 oktober 2014 Bedelingsweekend gratis huisvuilzakken en milieubeurs Op vrijdag 3 oktober van 9.00 tot uur en op zaterdag 4 oktober van tot uur heeft er een milieubeurs plaats. De milieubeurs wordt gecombineerd met de tweejaarlijkse bedeling van gratis huisvuilzakken en GFT-stickers. Dit vindt plaats in de hal en de binnenkoer van het gemeentehuis. Wie heeft recht op zakken? Inwoners van Schelle die op 1 januari 2013 en/of 1 januari 2014 de gemeente Schelle als hoofdverblijfplaats hadden, ontvangen in functie van de grootte van het gezin een hoeveelheid huisvuilzakken en GFT+-stickers. Indien u bijvoorbeeld op 10 januari 2013 bent ingeschreven in de gemeente Schelle heeft u geen recht op huisvuilzakken en GFT+-stickers voor het jaar 2013, maar wel voor het jaar 2014 en dit op basis van het aantal ingeschreven gezinsleden op 1 januari Alle rechthebbenden ontvangen een persoonlijk uitnodiging, waarop ook het aantal zakken en stickers zal staan waar u recht op heeft. Deze brieven worden in de loop van september bedeeld. U dient deze zorgvuldig bij te houden, want enkel bij voorlegging van deze brief (als origineel) worden huisvuilzakken meegegeven. Indien de gegevens op deze brief niet correct zijn of indien u geen brief heeft ontvangen, gelieve dan uiterlijk op 1 oktober contact op te nemen met de milieudienst. Schelse handelaars en zelfstandigen kunnen op de bedeling zelf een formulier invullen waarbij ze recht krijgen op een aantal huisvuilzakken en GFT+-stickers. Milieubeurs Milieubeurs en bedeling van gratis huisvuilzakken en GFT-stickers vormen één geheel De milieubeurs vindt plaats op de parking van het gemeentehuis. Het thema dit jaar is recycleren en duurzaamheid. Wie recycleert bespaart op zijn portemonnee en geeft afval een nieuw leven. Het thema duurzaamheid omvat o.a. groene energie, duurzaam (ver)bouwen en uiteraard wordt er ook aandacht besteed aan natuur & milieu. In de uitnodigingsbrief vindt u meer informatie over de verschillende standhouders. Vijfde samenaankoop groene stroom voor particulieren De inschrijvingen voor de provinciale samenaankoop van groene energie startte op 25 juli opnieuw. De inschrijvingen lopen nog tot en met 30 september. Inschrijvingen of meer informatie via Indien u niet over internet beschikt, kan u vanaf 1 september ook terecht op de milieudienst. Breng dan zeker uw laatste afrekeningsfactuur mee. Begin oktober wordt u een persoonlijk voorstel overgemaakt. Dit is vrijblijvend. Indien u wenst over te stappen, dient u uw deelname te bevestigen voor 24 november. De overstap naar uw nieuw contract zal dan in principe vanaf 1 januari 2015 gebeuren. Volkstuintjes in Schelle Schelle wil voor haar burgers volkstuintjes aanleggen. Een eerste stap is gezet. De Sociale Bouwmaatschappij Schelle stelt grond ter beschikking aan het Autonoom Gemeentebedrijf Fluctus Schelle om er volkstuintjes aan te leggen. Het gaat om een perceel van ± m 2 grenzend aan de Tuinlei en de Jean Legrandstraat. Voor de realisatie van dit project zal het gemeentebestuur samenwerken met Velt, Regionaal Landschap Rivierenland en de Schelse MiNa-raad. Reeds een 45-tal gezinnen lieten weten geïnteresseerd te zijn in dit project. Indien u ook nog in dit project wil instappen, neem dan contact op met de milieudienst of kom even langs op de dienst). 10 Zodra meer concrete gegevens beschikbaar zijn wordt iedereen die zich aanmeldde uitgenodigd voor een informatieavond

11 Glasbollen Voor het wit en gekleurd glasafval staan op tal van plaatsen in de gemeente glasbollen. Je kan glas ook naar het containerpark brengen. Wat hoort bij glas Naar de glasbollen in de wijk of op het containerpark kan u brengen: drinkglas van gewoon glas glazen bokalen glazen drankflessen glazen flessen glazen medicijnflessen goed uitgespoeld Hieronder vallen niet: hittebestendig glas zoals ovenschotels en kookplaten, porselein, aardewerk, stenen flessen en kruiken, opaalglas en kristal, lampen, tl-lampen, vlak glas zoals ruiten en spiegels. Hoe biedt je glas aan Zorg ervoor dat: je wit en gekleurd glas apart houdt alle glazen flessen en bokalen leeg zijn je doppen, deksels en rieten vlechtwerk verwijdert je nooit afval of glas achterlaat naast de glasbol of container (ook niet als hij vol is): dit is sluikstorten en wordt streng beboet je de glasbol enkel gebruikt tussen 8.00 en uur Waar vind je de glasbollen in de gemeente Interescautlaan (parking Electrabel) Leonard Vereyckenplaats Tolhuisstraat (tegenover Peter Benoitplein)) Parklaan (parking sporthal) C. Bolsensstraat (parking) Gemeentehuis (parking) Provinciale Steenweg (parking Delhaize) Consciencestraat (pleintje) Kapelstraat (containerpark) Je droomt ervan een kat te hebben... Wist je dat katten vanaf 1 september 2014 enkel zullen kunnen gegeven of verkocht worden wanneer ze gesteriliseerd en geïdentificeerd zijn? Ken je de voordelen om een kat in een asiel te adopteren? Vanaf de leeftijd van 5 maanden is een kat reeds vruchtbaar. Een niet-gesteriliseerde poes kan per jaar 2 tot 3 keer werpen en tijdens haar leven dus een honderdtal katjes werpen. De enige betrouwbare oplossing om de geboorte van katjes te voorkomen, is sterilisatie. Hierdoor wordt het probleem vermeden dat er een nieuwe thuis voor de katjes dient te worden gevonden, dat ze worden achtergelaten of dat er euthanasie op wordt gepleegd. Via het meerjarenplan van de FOD Volksgezondheid voor de sterilisatie van katten, worden alle asielkatten gesteriliseerd en geïdentificeerd vooraleer ze kunnen worden geadopteerd. Vanaf 1 september 2014 zal elke persoon die een kat wil verkopen of geven, vooraleer hij de kat afstaat, ze moeten laten steriliseren en identificeren. Als je een kat bij jouw thuis wilt opvangen, adopteer er één in een asiel. Een asiel kat wordt door een dierenarts ontwormd, behandeld tegen vlooien, gesteriliseerd/gecastreerd, met een microchip geïdentificeerd, geregistreerd in een databank, gevaccineerd en gesocialiseerd. Via de website kan het grote publiek kennis nemen van de voordelen om een kat in een asiel te adopteren. Kinderen kunnen er zich amuseren met Basiel en Cecile, twee asielkatten waarbij ze aanleren hoe ze deze moeten verzorgen. Volwassenen zullen nuttige informatie vinden over de katten en de lijst met asielen aantreffen die in de nabijheid liggen van waar ze wonen. 11

12 Opgelet: je pmd-zak wordt gecontroleerd! Door het PMD apart te sorteren en in te zamelen wordt een hoop verpakkingsmateriaal gerecycleerd in plaats van verbrand. We hebben er zelf ook voordeel bij, want een PMD-zak is veel goedkoper dan de huisvuilzak of -container. De meest gemaakte fout bij het selecteren van PMD is de P.Deze wordt gelezen als plastic. De P staat echter alleen voor plastic flessen en flacons. Alle andere plastic afval mag dus niet bij het PMD. Om je te helpen bij de sortering stuurt IGEAN begin september jobstudenten op pad. De jobstudenten zullen vóór de ophaling in enkele straten van de gemeente de aangeboden PMD-zakken op zichtbare afwijkingen controleren. Geen zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN feliciteert! 1. De bewoners van het huis krijgen een brief waarin ze worden gefeliciteerd met hun goede sortering. 2. Wel zichtbare afwijkingen in de PMD-zak: IGEAN sensibiliseert! De jobstudenten bellen aan om de bewoners te melden dat er iets fout in de PMD-zak zit. Er wordt ook meer uitleg gegeven bij de PMD-sorteerregels. De inwoners krijgen een brief waarin ze gewezen worden op de foute sortering van hun PMD. Met deze positieve PMD-actie proberen we het PMD nóg beter te sorteren! Heb je nog vragen, surf dan naar of bel naar de milieulijn Samen zorgen we voor juist gesorteerd PMD! Wees slimmer dan de vos en houd je kippenren vosvrij! De meest eenvoudige oplossingen zijn vaak het meest doeltreffend: Je kippen s nachts onderbrengen in een goed afgesloten nachthok met een vaste bodem kan veel schade voorkomen. Er bestaan ook deurtjes die automatisch sluiten wanneer het donker wordt. Span een net boven je kippenren. Wil je er echt zeker van zijn dat de vos niet tot bij jouw geliefd pluimvee komt? Hou dan rekening met volgende principes: Zorg voor een omheining van minimaal 180 cm hoog en plooi de bovenste 40 cm van de draad naar buiten in een hoek van 30. Of plaats een stroomdraad aan de buitenzijde op een hoogte van 20 cm en 110 cm. Voorzie een maasgrootte van 3 x 3 cm, onderaan kan je eventueel een kleinere maasgrootte gebruiken. Gebruik stevig gaas (minimum 1,5 mm dik), daar bijten vossen en marters niet door. Bevestig de draad aan de buitenzijde van de palen en span hem strak aan. Leg rondom de buitenzijde van de omheining een rij tegels. Meer info: www. natuurpunt.be/vossen Bron: 12

13 Behaag... natuurlijk een actie van Natuurpunt, de Mina-raad en ons bestuur Natuurlijk behagen Deze actie van Natuurpunt in samenwerking met de gemeente en de MINA-raad kent dit jaar haar 21e editie. Reeds 31 Antwerpse gemeenten nemen deel aan Behaag...Natuurlijk. Er wordt veel aandacht geschonken aan de promotie van autochtoon plantmateriaal. Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. De autochtone planten zijn allen cursief aangegeven. WELKE PLANTEN I. Haagpakketten: Er worden 12 verschillende pakketten aangeboden, naargelang de ruimte die u wenst te beplanten. Het plantgoed van de pakketten is tussen 80 en 100 cm hoog. (De taxus is lager, zie verder). De prijzen van de pakketten liggen door de massale samenaankoop lager dan de kleinhandelsprijs. Bovendien leert de ervaring ons dat door de boomkweker zeer degelijk plantmateriaal wordt geleverd. Pakket 1: Houtkant Wie over voldoende ruimte beschikt (een strook van ongeveer 20 m lang en 3 m breed), kan een houtkant aanplanten. Het onderhoud is zeer beperkt, met een kapbeurt om de 5 à 10 jaar. Soorten: zomereik, haagbeuk, winterlinde, zoete kers, vogelkers, lijsterbes 12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m. Prijs: 7 euro. Pakket 2: Houtkant natte gronden Een houtkant als pakket 1, maar met soorten die prima groeien in een vochtige bodem. Soorten: zwarte els, grauwe wilg, schietwilg, boswilg, Gelderse roos en hazelaar. 12 planten: 6 soorten, 2 planten per soort, goed voor 20 m. Prijs: 6,50 euro Pakket 3: Geschoren (doornloze) haag Een echte omheiningshaag, waarvan de hoogte afhankelijk is van zijn functie. Deze haag wordt meestal tweemaal per jaar gesnoeid: voor en na de zomer. Daardoor kan men de haag de gewenste vorm geven, zodat deze weinig ruimte inneemt. Bloemen en bessen krijgen echter geen kans uit te groeien Soorten: wilde liguster, veldesdoorn, olm (veldiep), rode kornoelje, haagbeuk en Gelderse roos. 24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 13,50 euro Pakket 4: Doornhaag Ondoordringbare haag die een prima afscherming vormt. Minimale snoei voor bloem en vruchtvorming. Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, eglantier, hondsroos. 24 planten: 4 soorten, 6 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 13 euro Pakket 5: Bloesem- en bessenhaag Een pakket met bloeiende en bessendragende struiken. Door minimale snoei in het najaar om de 2 jaar zullen de struiken uitbundig bloeien en vruchten dragen, wat heel wat vogels aantrekt. Door de variatie in soorten is bloei verzekerd tot in de zomer. De haag kan naargelang het snoeiritme 1 à 2 m breed worden. Soorten: sleedoorn, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje, sporkehout en kardinaalsmuts. 24 planten: 6 soorten, 4 planten per soort, goed voor 8 m. Prijs: 13 euro Pakket 6: Veldesdoornhaag Haag bestaande uit één plantensoort, geschikt als geschoren tuinafrastering. Ondanks de naam heeft deze haag helemaal geen doornen of stekels. De veldesdoorn wordt ook Spaanse aak genoemd. Mooi fijn blad met opvallende herfstkleur. Daar deze plant vrij humusrijke grond vraagt, is hij minder geschikt voor echte zandgronden. Soort: veldesdoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 14 euro Pakket 7: Meidoornhaag Haag bestaande uit één plantensoort, prima geschikt als tuinafrastering. Deze sterk doornige plant komt ook tot bloei, indien hij kortgeschoren gehouden wordt. De witte bloemen worden als nectarproducenten bezocht door veel insectensoorten. De rode bessen worden gegeten door allerlei vogelsoorten zoals onze wintergasten: kramsvogel en koperwiek. Soort: eenstijlige meidoorn - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 14 euro 13

14 Pakket 8: Sneukelbosje Een bosje of een haag om van te smullen. Denk maar aan vlierbloesem, pannenkoeken, kornoeljesiroop, hazelnotenchoco en rozenbottelthee. Soorten: eglantier, gele kornoelje, vlier, hazelaar 8 planten: 4 soorten, 2 planten per soort. Prijs: 5 euro Pakket 9: Vogelbosje Dit minipakket is bedoeld voor wie geen haag wenst te planten, maar een hoekje vrij heeft voor een klein bosje, een ideaal nestplaatsje voor onze vogels. Soorten: kardinaalsmuts, eenstijlige meidoorn, Gelderse roos, rode kornoelje en sporkehout. 5 planten: 5 soorten, 1 plant per soort. Prijs: 3 euro Pakket 10: Taxushaag Taxus is een inheemse naaldboom. Hij groeit goed op zonnige tot beschaduwde plaatsen op vochtige, goed doorluchte, matig voedselrijke grond. De plantjes zijn 40 tot 60 cm hoog. Hou er wel rekening mee dat dit een zeer traag groeiende plant is. Voordeel is dan weer dat je weinig snoeiafval hebt. De plant is giftig. Een taxushaag is onze enige streekeigen haagsoort die s winters groen blijft. Taxus staat de laatste jaren in de belangstelling wegens zijn kostbare inhoudsstof baccatine die gebruikt wordt voor de aanmaak van kankerbestrijdende medicijnen. Soort: taxus - 10 planten. Goed voor 2,5 m. Prijs: 16 euro Pakket 11: Haagbeukenhaag Bekende boerenerfhaag, wordt meestal op 1,5 m geschoren, voor en na de zomer. Niet te verwarren met de beukenhaag. Soort: haagbeuk - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 16 euro Pakket 12: Beukenhaag Het gaat hier om de natuurlijke groene variant. De cultuurvariëteit "rode beuk" wordt niet aangeboden. Soort: beuk - 25 planten, goed voor 6,25 m. Prijs: 20 euro II. Individuele planten Hulst: wordt aangeboden met aardkluit in een potje van 9 cm en heeft een hoogte van 40 à 60 cm. Hulst is tweehuizig. dit wil zeggen dat mannelijke en vrouwelijke bloemen aan verschillende struiken zitten. Enkel de vrouwelijke struiken dragen bessen. Er kan bij de bestelling niet gekozen worden voor het geslacht. Prijs: 2 euro per stuk Klimplanten zijn helemaal in. Ze groeien en bloeien tegen muren, schuttingen en hekwerken, en zijn ideaal om dit soort constructies te verfraaien en te verlevendigen. Klim planten "wortelen" niet in de muur. Alleen op oudere en verweerde muren of bij gescheurd en afbrokkelend pleisterwerk kan het gebeuren dat zich wortels ontwikkelen die gebruik maken van de voedingsstoffen in de spleten en zo schade aanrichten. Volgende planten worden aangeboden aan 4 euro per stuk: wilde kamperfoelie hop: opgepast: prima als gevelplant, maar in de tuin kan hij woekeren! bosrank III. Bomen Knotwilg Een mooie landelijke knotwilg bekomt u door het aanplanten van een knotwilgpoot. De knotwilgpoten, die door Natuurpunt te koop worden aangeboden tijdens Behaag natuurlijk, worden geoogst tijdens de Dag van de Natuur op zaterdag 15 november. De knotwilgpoot is ongeveer 2,50 m lang en heeft een doormeter van 4 tot 6 cm. Indien deze knotwilgpoot ongeveer 60 cm diep wordt geplant, zal hij uitgroeien tot een volwaardige knotwilg. Prijs: 3 euro Bomen van het jaar Zoete kers of boskers (Prunus avium) Boom, tot 20 meter hoog, rechte stam; tamelijk weinig vertakkingen (in kransen), boomkroon vrij open, kruin heeft piramidale vorm. Verspreid; lancetvormig tot ovaal, 6-15 cm lang; dun, rimpelig, aan de onderzijde blijvend behaard, gezaagde rand; bladsteel 3-5 cm lang, rood en gegroefd, met 1 of 2 klieren. Herfstkleur: geel tot oranjerood (en donkerrood). Bloei april-mei, net voor of gelijk met het blad; bloemschermen (2-3 bloemen) aan de voet zonder groene blaadjes; bloemen wit, 1,5-3 cm in doorsnede. Bolvormig, 1-1,5 cm lang, helder- tot zwartachtig rood, per twee. Prijs: 36 euro 14 Winterlinde (Tilia cordata) De winterlinde (of kleinbladige linde) is inheems in Europa. Hij groeit vrij snel, als hij jong is en kan een hoogte van meer dan 25 m en een omvang van 10 m bereiken. Dus enkel voor een tuin met veel ruimte! De kleine, welriekende, geelwitte bloemen verschijnen in juli. De sterke zoete geur van de lindebloesem is voor bijen

15 en hommels al op grote afstand te ruiken. De winterlinde is zowel voor de honing als voor de bloesemthee heel bekend. De bomen kunnen kleverig worden, als ze door bladluizen aangetast zijn en een motregen van honingdauw veroorzaken, maar minder dan bij zomerlinde. Prijs: 40 euro De aangeboden bomen hebben een stamomtrek van 10 à 12 cm op 1 m hoogte. Ze worden geleverd met blote wortel. De hoogte is ongeveer 3 m. Er wordt een steunpaal van 2,50 m meegeleverd. Hoe bestellen Op het bestelformulier duidt u uw keuze aan. Dit formulier dient uiterlijk vrijdag 24 oktober ingeleverd te worden op het gemeentehuis, dienst Leefmilieu (eerste verdieping), samen met het gepaste bedrag. Wanneer afhalen Op vrijdag 28 november tussen en uur kan u uw bestelling afhalen aan het gemeentehuis: Parking inrijden langs Leopoldstraat Extra aanbod: Bijenhotels te koop Het gaat niet zo goed met de bijen. Honingbijen verdwijnen uit hun korven en ook de wilde bijen doen het zo mogelijk nog slechter. Hoog tijd voor acties! Bewaar het hotelletje enkele maanden, en hang het op een zonnige plaats in je tuin tijdens de komende lente. Van maart tot oktober gaan zich daar boeiende taferelen afspelen met verhalen over verleiding en bedrog, metselaars en behangers, macho s en huisvrouwen. Wist je trouwens dat wilde bijen niet steken? En dat ze solitair leven en elk een eigen nestje maken, en vooral dat ze bessenstruiken, fruitbomen en andere gewassen bestuiven? Kortom, voor Natuurpunt een prima moment om ook bijenhotelletjes te koop aan te bieden aan 20 euro per stuk. Deze worden gemaakt door Den Atelier in Niel, een arbeidszorgcentrum voor mensen, die omwille van een arbeidsbeperking, niet terecht kunnen in de gewone tewerkstelling. Onze gemeente ondertekende het charter Bijvriendelijke gemeente. Info: Milieudienst: Wim Verlinden, of Natuurpunt Rupelstreek: of Folders met plantbeschrijvingen en onderhoud tips zijn te verkrijgen op het gemeentehuis. Eveneens als pdf-bestand af te laden op de website: Stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek Tussen 9 juli 2014 en 8 januari 2015 liggen de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas in openbaar onderzoek. De stroomgebiedbeheerplannen bepalen wat Vlaanderen zal doen om de toestand van de waterlopen en het grondwater te verbeteren en om ons beter te beschermen tegen overstromingen. Ook de zoneringsplannen, die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt, zijn in de stroomgebiedbeheerplannen opgenomen. De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen. Naast de beheerplannen voor de Vlaamse delen van de stroomgebied districten van Schelde en Maas, zijn er ook deelplannen voor de elf bekkens en voor de zes grondwatersystemen in Vlaanderen. Op krijgt u een overzicht van de plannen en acties die voor onze gemeente relevant zijn, zoals bijvoorbeeld het wegwerken van het vismigratieknelpunt aan de uitwateringsconstructie van de Benedenvliet in de Schelde of de verdere uitbouw en optimalisatie van de saneringsinfrastructuur in het Benedenscheldebekken. Gedurende 6 maanden kan iedereen de plannen raadplegen op de website en er op reageren via een digitaal inspraakformulier. Burgers die geen toegang hebben tot internet kunnen zich wenden tot de milieudienst. 15

16 NOORD ZUID SAMENWERKING Fietsevenement Broederlijk Delen Ben je sportief én solidair? Doe dan mee aan één van de fietsevenementen van Broederlijk Delen en ga de dubbele uitdaging aan: Verleg je grenzen op de fiets of mountainbike Zamel geld in voor Broederlijk Delen Dwars door België: Dwars door België, dat is verrast worden door de prachtige landschappen, zorgeloos fietsen en genieten van de gezellige sfeer, maar ook: het sportieve aan het solidaire koppelen. Noord-Zuid-editie: Een driedaagse tocht voor wegfietsers en mountainbikers van het uiterste noorden (Meersel-Dreef) naar het uiterste zuiden (Torgny): Van 23 tot 25 mei (Pinksteren) 2015 van 30 mei tot 1 juni 2015 West-Oost-editie: Een nieuwe tweedaagse tocht van de Panne naar de Botrange 19 en 20 september 2015 Dwars door Burkina: Dwars door Burkina is een tiendaagse uitdagende tocht over onont gonnen mountainbiketracks. Trotseer samen met een groep geënga geerde fietsers de hitte en de rode aarde van Burkina Faso. Ontmoet de boeren voor wie je hebt ingezameld en ontdek hoe zij, dankzij jouw steun, de strijd tegen honger en droogte aangaan. Wil je hier meer over weten? Kom dan op donderdag 16 oktober om uur naar ons Dwarscafé, zaal t centrum, Heidestatieplein 8, 2920 Kalmthout. Meer info: OCMW Juridische dienst De zitdagen van de advocaat hebben plaats in het gemeentehuis van tot uur op volgende data: donderdag 11 september 2014 donderdag 25 september 2014 donderdag 9 oktober 2014 donderdag 30 oktober 2014 Hier kan u terecht voor gratis juridisch advies en informatie. Raadsvergaderingen van het ocmw De vergaderingen van de raad van het OCMW, die gedeeltelijk openbaar zijn, hebben plaats in de raadzaal van het gemeentehuis telkens om uur op volgende data: dinsdag 23 september 2014 dinsdag 28 oktober

17 Praatcafé dementie Rupelstreek 2014 Het praatcafé is een samenkomen van mensen die op welke manier dan ook, in contact komen met dementie. In een ontspannen sfeer kan je kennismaken met anderen, nuttige informatie opdoen, ervaringen uitwisselen en zo het dagelijkse leven met dementie iets beter begrijpen en er beter mee leren omgaan. Tijdens het praatcafé dementie wordt telkens een deskundige uitgenodigd die een bepaald aspect van dementie toelicht. Daarna laten we ook een ervaringsdeskundige aan het woord. Tussen en na de uiteenzettingen volgt telkens een pauze waarin men een drankje kan nuttigen. Dan is er steeds tijd om onderling van gedachten te wisselen, vragen te stellen en te praten met elkaar. Gewoon luisteren kan uiteraard net zo goed. Iedereen is van harte welkom! Mensen met dementie, ouderen, familieleden, mantelzorgers en alle andere geïnteresseerden. In de Rupelstreek zullen in 2014 vier sessies worden georganiseerd. De deuren van ons praatcafé gaan steeds een half uur op voorhand open! De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig. Er wordt voorzien in een gratis drankje. Het volgende Praatcafé vindt plaats op 23/09/2014 ( ): Juridische aspecten. Locatie: WZC Hoghe Cluyse, Bouwerijstraat 50 te Hemiksem. Vervoer of oppas nodig? Graag bieden we aan iedereen de mogelijkheid om aan deze bijeenkomsten deel te nemen door vervoer en/of oppas aan te reiken. Indien u vervoers- of oppasproblemen zou hebben, kan u contact opnemen met: Minder Mobielen Centrale ( ) of Rolkar Rivierenland ( ). Het Praatcafé Dementie Rupelstreek is een samenwerking tussen de OCMW s van Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle en Rumst. Daarnaast werken ook de woonzorgcentra Sint Jozef, Maria Boodschap, Zonnetij, De Wijtshage, Hoghe Cluyse en Den Beuk mee, net als de Vlaamse Alzheimerliga en het Regionaal Expertisecentrum Dementie Orion. De praatcafé s dementie worden financieel mogelijk gemaakt door de OCMW s van de zes gemeenten. Rolkar Rivierenland, een dienst aangepast vervoer Wie Rolkar Rivierenland biedt vervoer voor personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit. Zij vervoert bij prioriteit rolstoelgebruikers, maar ook mensen die moeilijk of onmogelijk gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en de Minder Mobielen Centrale. Rolkar Rivierenland rijdt 7 dagen op 7 van 6.30u tot uur en garandeert gebieddekkend vervoer voor inwoners uit het vervoersgebied Mechelen. Vervoersgebied Mechelen bestaat uit 3 regio s Regio Boom: Boom, Niel, Hemiksem, Schelle, Rumst, Aartselaar, Bornem, Puurs, Sint-Amands en Willebroek. Regio Mechelen: Mechelen, Putte, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Bonheiden. Regio Lier: Lier, Berlaar, Heist-op-den-Berg en Nijlen. Welke ritten aanvragen Rolkar Rivierenland kan worden ingezet voor hobby, vrijetijdsbesteding alsook een doktersbezoek in een private praktijk of ziekenhuis. De vervoersdienst organiseert ook particulier vervoer van en naar een ziekenhuis in functie van een onderzoek en/of opname. De gebruiker wordt gevraagd om een vertrekuur en afhaaluur door te geven en zorgt zelf voor de nodige begeleiding in het ziekenhuis. Ook voor regelmatig vervoer zoals bij woon-, werk- en schoolverkeer en aanvragen van en naar een dagcentra of revalidatiecentra kan u bij Rolkar Rivierenland terecht. De gebruiker wordt gevraagd om wekelijks contact op te nemen om het vervoer van de komende week te reserveren. Welke ritten zijn niet mogelijk ziekenvervoer (dialyse, behandeling kanker, ) collectief instellingen-, leerlingen- en werknemersvervoer vervoer dat wordt georganiseerd door de ziekenfondsen vervoer dat terugbetaald wordt door het RIZIV (Rijksdienst voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering). De gebruiker wordt begeleid bij het verlaten van zijn woning tot in het gebouw van bestemming. De chauffeur zorgt voor ondersteuning bij het in- en uitstappen van de gebruiker uit de rolkar. 17

18 SOCIAAL Dienst opvanggezinnen Zitdag elke 1ste dinsdag van de maand in het gemeentehuis van Schelle van tot uur. Tel: Voor info zich wenden tot: Dienst Opvanggezinnen, Medisch Centrum Boom, Grote Markt 7, 2850 Boom Tel: Fax: Open: maandag tot vrijdag van 9.00 tot uur dinsdag van tot uur 20ste editie van het plantjesweekend Kom op tegen kanker Het plantjesweekend van Kom Op Tegen Kanker is in heel Vlaanderen een vaste waarde in het derde weekend van september. Vorig jaar werden maar liefst plantjes verkocht. Schelle doet ook mee! Op 19, 20 en 21 september zullen de vele vrijwilligers weer druk in de weer zijn om kleurrijke azalea s te verkopen voor het goede doel. Met de opbrengst van het plantjesweekend worden projecten gerealiseerd zoals een vakantiekamp voor kinderen met kanker, psychosociale ondersteuning van patiënten, wetenschappelijk onderzoek, palliatieve zorg en preventiecampagnes. Steun de Kom Op Tegen Kanker actie en koop een azaleaplantje tijdens het weekend van 19, 20 en 21 september. Heb jij een half uurtje tijd voor Amnesty International Amnesty International wil alle mensen tot hun recht laten komen. Het recht dat hen toekomt op basis van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Onze afdeling van Amnesty International houdt elke 3de dinsdagavond van de maand een schrijfavond in het gemeentehuis in de Eduard Wilssenszaal (inkom Fabiolalaan). Je kunt vrij komen schrijven tussen en uur. Wij hebben voor u een modelbrief klaar die u alleen hoeft over te schrijven en te ondertekenen. De voorbeeldbrief, pen, papier, enveloppe en postzegels zijn voorhanden. Wij vragen u enkel de prijs van de postzegel. Wij bieden u tevens graag een gratis tasje koffie of thee aan van Oxfam. Surf ook eens naar en klik op de Goed nieuwsberichten ; brieven schrijven is wel degelijk een sterk actiemiddel om gerechtigheid te brengen. Wij schrijven op dinsdag 16 september en dinsdag 21 oktober. Alcoholverslaving hoeft niet het einde te zijn Wat is AA? Waarvoor staan deze twee geheimzinnige letters? AA staat voor Anonieme Alcoholisten. Zij staat open voor elke vrouw en man die niet ten onder wil gaan aan de lichamelijke en mentale afhankelijkheid van alcohol. Alcoholisme is een verslaving, doch tegelijkertijd een ziekte die verholpen kan worden. 18 Anonieme Alcoholisten is een zelfhulpgroep van mannen en vrouwen die hun ervaring, kracht en hoop met elkaar delen om hun gemeenschappelijk probleem op te lossen en anderen te helpen bij het herstel van hun alcoholisme.

19 Het enige vereiste voor lidmaatschap is een verlangen op te houden met drinken. Er zijn geen geldelijke verplichtingen voor het AA-lidmaatschap. Wij voorzien in onze eigen behoeften door eigen bijdragen. AA is niet gebonden aan enige sekte, genootschap, politieke partij, organisatie of instelling; wenst zich niet te mengen in enig geschil; steunt of bestrijdt geen enkel doel. Ons hoofddoel is nuchter blijven en andere alcoholisten helpen nuchterheid te bereiken. Bedenk dat er in AA-Vlaanderen alleen al AA-leden zijn die de keuze hebben tussen 400 vergaderingen wekelijks, ook in uw omgeving. Laat je dus niet weerhouden beroep te doen op AA met de gedachte dat u de enige zou zijn die met een alcoholprobleem te kampen heeft. Plaatselijke informatie is te bekomen bij: of tel: (hulpverlening 24/24 u 7/7d) Fonds voor arbeidsongevallen U had een arbeidsongeval. Uw partner, een familielid, of een vriend(in) heeft een arbeidsongeval gehad. U hebt vragen of u hebt hulp nodig. Een sociaal assistent(e) van het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw beschikking. Waar en Wanneer Indien u zich moeilijk kunt verplaatsen kan u een afspraak maken voor een huisbezoek. ANTWERPEN Maritiem Huis, Olijftakstraat 7-13 Tel Elke vrijdagvoormiddag van 9 tot 12 uur In juli en augustus slechts 1 vrijdag per maand MECHELEN Het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1 Tel Elke tweede maandagvoormiddag van de maand van tot uur Niet in juli en augustus SINT-NIKLAAS 't Punt, Lamstraat 23 Tel Elke tweede maandagnamiddag van de maand van tot uur Niet in juli en augustus Wat doen we voor u? De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van uw arbeidsongeval en helpen u om de schadevergoeding te krijgen waarop u recht hebt. Ze leggen u de wetgeving op de arbeidsongevallen uit. Ook wanneer de verzekeraar van uw werkgever het arbeidsongeval weigert te erkennen, of als blijkt dat uw werkgever niet verzekerd was op het moment van uw ongeval, kan u op het Fonds beroep doen. Awel, ik wil... een vrijwilliger worden bij Awel? Awel beantwoordt jaarlijks meer dan oproepen van kinderen en jongeren via telefoon, , chat of forum. Als vrijwilliger luister jij naar die vele vragen en verhalen. Je denkt en voelt mee met je oproepers en maakt zo het verschil voor die ene jongen of dat kleine meisje. Awel, ik wil nog meer en schrijf me in! Kijk snel op of geef een seintje via of

20 Kankertelefoon wordt kankerlijn en krijgt een gratis 0800 nummer! Wie kanker krijgt, wordt geconfronteerd met veel vragen en zorgen. Patiënten, hun familie en vrienden kunnen anoniem bij de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) terecht met vragen, twijfels of problemen. De VLK doopte de bekende Kankertelefoon om tot de Kankerlijn. Bellen is vanaf nu gratis op het nummer Een professioneel team staat elke werkdag van 9.00 tot uur en van tot uur klaar met eerlijke en correctie informatie én een luisterend oor. Voor complexe vragen verbinden zij u door met een oncoloog, een prostaatverpleegkundige of een oncopsycholoog. Indien u behoefte hebt aan af en toe een ondersteunende babbel, dan bellen zij u op regelmatige basis op. De nieuwe Kankerlijn is ook te bereiken via Daar kunt u een vraag eenvoudig stellen via een invulformulier. Ook via kunt u uw verhaal kwijt. De medewerkers van de Kankerlijn zorgen dan voor een antwoord of nodigen u uit om verder in gesprek te gaan. Geef griep geen kans op de werkvloer Elke winter duikt de griep weer op. Voor sommige mensen is de griep gevaarlijker dan voor andere. Ouderen, zwangere vrouwen en mensen met gezondheidsproblemen zoals diabetes of een ziekte van longen, hart, lever of nieren lopen een hoger risico op complicaties door griep. Daarom willen we griep geen kans geven op onze werkvloer. Laat je vanaf half oktober vaccineren, en bescherm zo jezelf, je collega s en je patiënten. Geen banale ziekte Griep is geen banale aandoening. Bij de meeste personen met een goede gezondheid is de griep na een week overwonnen, maar bij ongeveer 10 % van de grieppatiënten treden complicaties op, vooral van de luchtwegen. Ongeveer 10% daarvan moet gehospitaliseerd worden. Fatale afloop is niet uit te sluiten, zeker niet bij ouderen. Wie beroepshalve voor risicogroepen zorgt, bijvoorbeeld in een ziekenhuis, kan door griepvaccinatie niet enkel zichzelf, maar ook de mensen voor wie hij/zij zorgt, tegen de griep en ernstige complicaties beschermen. Besmettelijkheid Ook als je niet ziek bent, kan je anderen besmetten. Griep kan immers met weinig of geen symptomen verlopen (bij tot 30% van de besmettingen). Besmette, gezonde volwassenen zijn al één dag voor ze hun eerste symptomen krijgen besmettelijk. Ze blijven dat tot vijf tot zeven dagen nadat ze ziek zijn geworden. Een hogere vaccinatiegraad bij gezondheidswerkers en zorgpersoneel kan het aantal gevallen van ziekte door griep reduceren. Je beschermt er niet alleen jezelf mee, ook je collega s worden gespaard van besmetting en de patiënten voor wie je zorgt. Geef griep dus geen kans en ga voor je griepprik. 20

Behaag...Natuurlijkactie 2013.

Behaag...Natuurlijkactie 2013. Behaag...Natuurlijkactie 2013. Een actie van Natuurpunt, de Milieuraad en het Gemeentebestuur. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privétuinen kunnen samen groene linten vormen, vaak

Nadere informatie

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !"# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#!

2. 9. 44 ?4 @4 6 - 4> 4<. +.9 ( ( % & ( *. (( 9 / 9$,,:&:9$,, ; 0 ;9 0<690 -6 = ( !# # % 56 = B ( 6#,=7;@0./ ( 6=( ( 6=0./@7; % 56,=( , -!!'#! - - 0-121 11 --458 012 02 0-0 01 4 < > -4D8 222< @> 1 119 9 1192 2 9 44 - = = 5 = B =;@0 = =0@; 5=?4 @4 2 055 1292-4> 4< C 9 22 C 9 C 9 2?2 C 9 22 C 9 C 9 22 C 9 22 C 9 C 9 C 9 2@2 C 9 C 9 2@?? C 9 2@

Nadere informatie

Plant Goed aanbevelingslijst

Plant Goed aanbevelingslijst Plant Goed aanbevelingslijst Lijst streekeigen groen voor houtelementen De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon plantmateriaal.

Nadere informatie

13.00 tot u: Gocart wedstrijd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar (meer info achteraan in de brochure)

13.00 tot u: Gocart wedstrijd voor kinderen tussen 6 en 12 jaar (meer info achteraan in de brochure) Programma 2017 Zaterdag 14 oktober 9.00 u: Opening jaarmarkt met Feestgeschut 10.00 u: Koopjesmarkt langsheen de Provinciale Steenweg Openwandeling door het College van Burgemeester en Schepenen. Treintje

Nadere informatie

Soorten te gebruiken in houtkanten

Soorten te gebruiken in houtkanten De soorten in onderstaande tabellen die rood gemarkeerd staan mogen enkel gebruikt worden als gecertificeerd autochtoon planmateriaal. Indien dergelijke plantmateriaal niet voor handen is, kan de soort

Nadere informatie

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest

Leve de tuin Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Leve de tuin 25.04.2017 Bezoekerscentrum Webbekoms Broek - Diest Regionale landschappen Publiekprivaat samenwerkingsverband tussen: Overheden: gemeenten & provincie Verschillende doelgroepen:alle gebruikers

Nadere informatie

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u

NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE. 9u - 12u & 14u - 18u NIEUW recyclagepark ZONNEBEKE Kortekeerstraat 1 NIEUW weeg- en registratiesysteem op het recyclagepark Vanaf 1 december 2015 heb je jouw identiteitskaart nodig om toegang te krijgen tot het nieuwe recyclagepark

Nadere informatie

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken?

De Levende tuin, met een levende omheining. De Levende tuin laat uw tuin leven. Wilt u van uw tuin een groene oase maken? FOTO S: TUINEN VAN APPELTERN met een levende omheining De omheining van een levende tuin leeft mee. Deze biedt beschutting, maar is ook toegankelijk voor kleine dieren. Van oude stenen bijvoorbeeld, zijn

Nadere informatie

Groen Duffel informeert.

Groen Duffel informeert. Groen Duffel informeert. Beste leden en sympathisanten, Graag brengen we jullie op de hoogte van nieuws uit (Groen-)Duffel. In dit nummer: * Verkiezingen zondag 25 mei * Zin in een (gegidst) bezoek aan

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen

Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen Vanaf 1 juni 2007 Artikel 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het!

ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! Uw ondergronds collectief systeem in een nieuw jasje: Zo werkt het! IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen

IHOUDSTAFEL. Voorschriften BPA Rode Kruislaan. Stad Antwerpen IHOUDSTAFEL IHOUDSTAFEL... 1 ALGEMEENHEDEN...1 ARTIKEL 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 1 ARTIKEL 2 - GEBRUIK VAN MATERIALEN... 1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN... 2 ARTIKEL 3 - ZONE VOOR OPENBARE WEGENIS... 2 ARTIKEL

Nadere informatie

ondergronds collectief

ondergronds collectief Zo werkt het! in een nieuw jasje: ondergronds collectief systeem Uw IVAREM vervangt de systemen voor restafval en PMD door nieuwe modellen. De nieuwe modellen hebben hun degelijkheid al bewezen in o.a.

Nadere informatie

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn.

een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. MIROM Roeselare, Oostnieuwkerksesteenweg 121, 8800 Roeselare. Tel: 051/26 03 50 of e-mail: info@mirom.be een net feest, sport of ander festijn? dan moet je bij de evenementencontainer zijn. Enkele definities:

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, Het schooljaar loopt stilaan op zijn einde, de vakantie komt om het hoekje piepen en begin augustus is er natuurlijk weer ons spetterende zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang

Nadere informatie

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN

NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN NIEUW NATUURGEBIED DE KEUZEMEERSEN De Keuzemeersen is een klein natuurgebied naast de Leie. Een natuurgebied is leuk voor de mensen die in de stad wonen. Niet iedereen heeft een tuin. Of sommigen willen

Nadere informatie

Bufferstroken Tienen Aanplantproject

Bufferstroken Tienen Aanplantproject Bufferstroken Tienen Aanplantproject Agenda Inleiding kader - historiek Overzicht locaties 1. Kleinbeek 2. Kaasweg 3. Daelhemstraat 4. Moutsborn 5. Tomveld Timing Partners - initiatiefnemers Stad Tienen

Nadere informatie

Wijziging van de wet op de buurtwegen

Wijziging van de wet op de buurtwegen Wijziging van de wet op de buurtwegen Vernieuwde procedure voor wijzigingen aan de Atlas van de Buurtwegen De wet op de buurtwegen De wet op de buurtwegen - 10 april 1841 - Doel: betere bescherming van

Nadere informatie

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken.

De Grote Verkeerstoets - 2014 07/08/2014. 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet links afslaan. 3. Neen, want ik heb mijn arm niet uitgestoken. 100082: Welk voorwerp houd je hier boven je hoofd? 1. Een rood voorwerp. 2. Een map. 3. Een voetbal. 100081: Je slaat af naar links. Gebeurt dat hier helemaal veilig? 1. Ja. 2. Neen, want ik mag hier niet

Nadere informatie

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN

SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN SUBSIDIERING VAN DE AANPLANTING VAN LIJNVORMIGE ELEMENTEN Artikel 1 Het aanbrengen van lijnvormige beplantingen, zijnde hagen, houtkanten, bomenrijen, kan door het gemeentebestuur gesubsidieerd worden

Nadere informatie

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Animatie over afval voor de kleinsten Wat is er aan de hand in Viesvuilland? Wat is er aan de hand in Viesvuilland? is een educatieve workshop op maat van de allerkleinsten,

Nadere informatie

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014

Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuw Recyclagepark Open vanaf 20 september 2014 Nieuwe openingsuren! MIROM Oostnieuwkerksesteenweg 121 8800 Roeselare T: 051 26 03 50 E: info@mirom.be www.mirom.be Nieuw recyclagepark open vanaf 20 september

Nadere informatie

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat

Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Heraanleg van de Maciebergstraat, Meulemanstraat en Voldersstraat Oostkamp, 10 maart 2016 Beste bewoner De heraanleg van de Meuleman- en Voldersstraat staat al lang op het programma. Echter tot op vandaag

Nadere informatie

De Grote Wommelgemse Enquête

De Grote Wommelgemse Enquête De Grote Wommelgemse Enquête Doel De enquête is opgezet als een papieren enquête die peilt naar de tevredenheid van de inwoners, die inzicht wil krijgen hoe de bevolking haar gemeente ziet en die antwoorden

Nadere informatie

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING

OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING OOK IN MOEILIJK FINANCIËLE TIJDEN EEN STERK DIENSTVERLENEND BELEID VOEREN OP MAAT VAN ALLE INWONERS VAN HAMONT-ACHEL EN DIT ZONDER BELASTINGVERHOGING Gezonde financiën. Besparen waar het kan, investeren

Nadere informatie

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones

AANVRAAG SUBSIDIE KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Bijlage 1: afbakening prioritaire zones Leievallei De omschrijving van de Leievallei beperkt zich tot de grenzen van het Bijzonder Plan van Aanleg nr. 32 Leiemeers. Beekvalleien Alle beekvalleien die in

Nadere informatie

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen )

SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) BIJLAGE 2 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIERING VOOR DE AANPLANTING VAN LIJN- en PUNTVORMIGE ELEMENTEN (K.L.E. s) :( hagen, haagkanten, houtkanten en bomenrijen ) Te sturen naar het Stadsbestuur van Geraardsbergen,

Nadere informatie

De gratis groene lijn

De gratis groene lijn Horebeke 2017 De gratis groene lijn I.VL.A. haalt bij meer dan 100.000 inwoners afval op. Dit vraagt heel wat organisatie, en soms kan er iets mislopen. Hebt u een probleem? Hebt u een klacht? Bel dan

Nadere informatie

BELEIDSREGELS RANDBEPLANTING BUITENGEBIED ZEEWOLDE

BELEIDSREGELS RANDBEPLANTING BUITENGEBIED ZEEWOLDE BELEIDSREGELS RANDBEPLANTING BUITENGEBIED ZEEWOLDE 1. Inleiding Met behulp van de bodemkaart is vastgesteld dat de boerenerven in gemeente Zeewolde zijn gelegen op voedselrijke klei- en zavelgronden. Dit

Nadere informatie

bosplantsoen Dunnen van

bosplantsoen Dunnen van De gemeente Ede streeft naar een natuurlijk beheer van het openbaar groen. Deze manier van beheren is vooral geschikt voor de grotere groenobjecten, bijvoorbeeld bosplantsoen. Bij het juiste beheer kan

Nadere informatie

Welkom op onze activiteiten

Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF APRIL 2015 - Welkom op onze activiteiten Vrijdag 17 april 2015 om 14.00 uur Geocachetocht Wil je op zoek naar schatten in de natuur? Kom dan zeker naar onze geocachezoektocht. Rond de Katershoeve

Nadere informatie

we werken eraan Een frisse beek in een natuurlijke omgeving

we werken eraan Een frisse beek in een natuurlijke omgeving De Hollebeek we werken eraan Een frisse beek in een natuurlijke omgeving De Hollebeek is een van de zes open beken in de stad Antwerpen. De beek en haar landschap worden in 2012 opgefrist. Via het Hollebeekproject

Nadere informatie

Uittreksel verkorte versie schoolreglement

Uittreksel verkorte versie schoolreglement Uittreksel verkorte versie schoolreglement Beste ouders, Deze bijlage is een uittreksel, met de meeste praktische afspraken die op onze school toegepast worden, uit het volledige schoolreglement van onze

Nadere informatie

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting

gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting gemeenteraad gemeente Westerlo beslissingen vergadering maandag 2 februari 2009 Openbare zitting 1. Milieu. Ontwerp- zoneringsplan Westerlo. Vaststelling. De raad hechtte zijn goedkeuring aan het aangepaste

Nadere informatie

Ophaling van organisch afval

Ophaling van organisch afval Ophaling van organisch afval Voor zijn klanten organiseert Net Brussel afvalophalingen in containers. Per afvaltype worden containers in eenzelfde kleur voorzien (blauw voor PMD - geel voor papier-karton

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing ten behoeve van bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een woning aansluitend aan Maagdenweg 1 te Aardenburg

Landschappelijke inpassing ten behoeve van bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een woning aansluitend aan Maagdenweg 1 te Aardenburg Landschappelijke inpassing ten behoeve van bestemmingsplanwijziging voor het bouwen van een woning aansluitend aan Maagdenweg 1 te Aardenburg Gegevens erf Naam eigenaar: mevr. de Vreeze-Buysse Adres: Markt

Nadere informatie

Verhuurcontract bivak

Verhuurcontract bivak Verhuurcontract bivak Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Tristan Van Geystelen 0493/76.35.99 O Alien Schokkaert 0479/10.54.22 O Christoph Cuylaerts

Nadere informatie

Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag

Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag Woensdag 9 februari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Start uitvoering werken Desteldonk - plantdag Geachte schepenen, burgemeesters, Geachte aanwezigen,

Nadere informatie

Fototentoonstelling WO I

Fototentoonstelling WO I Fototentoonstelling WO I gewone dieren, bijzondere situaties Ook op de kinderboerderij zijn we de herdenking van WO I niet vergeten. Hoe kan het ook anders, bij ons staat deze in het teken van de dieren.

Nadere informatie

camping de Weeltenkamp 2670 m2 700 st. bomen 475 st. struiken 405 m2 100 st. bomen 75 st. struiken 15 hazelaar 40 kardinaalsmuts 20 krent

camping de Weeltenkamp 2670 m2 700 st. bomen 475 st. struiken 405 m2 100 st. bomen 75 st. struiken 15 hazelaar 40 kardinaalsmuts 20 krent Beplantingslijst voor Singel 1 2545 m2 375 st. bomen 750 st. struiken 100 es 100 zoete kers 100 els 75 lijsterbes 125 hulst 125 liguster 75 hazelaar 150 krent 100 kardinaalsmuts 100 kornoelje 75 veldesdoorn

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 17 - Freya Vreren vzw Opgesteld volgens artikel 14 van

Nadere informatie

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015

weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 weekinfo Datum: donderdag 2 april 2015 Bijbelverhalen voor de komende week Op weg naar huis, Lucas 24:13-27 Blijf bij ons, Lucas 24:28-35 Agenda: Vrijdag 3 april : vrij. Maandag 6 april: vrij. 8 april

Nadere informatie

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015)

Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Gemeentelijk subsidiereglement op de aanleg van kleine landschapselementen in Gemeente Wellen (versie 25/02/2015) Art. 1 Binnen de perken van de jaarlijks op de begroting goedgekeurde kredieten, verleent

Nadere informatie

Beste leden en ouders,

Beste leden en ouders, Beste leden en ouders, De vakantie doet z n intrede en dat wil zeggen dat we binnen een goede maand kunnen genieten van een geweldig zomerkamp! Onze leiding is al maandenlang bezig met de voorbereidingen

Nadere informatie

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 152 SEPTEMBER-OKTOBER 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen

INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 152 SEPTEMBER-OKTOBER 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester en Schepenen 029893_Schelle info nr 3-2015 (6):Schelle jan 2008 17-08-2015 13:12 Pagina 1 Schelle INFORMATIEBLAD UITGEGEVEN DOOR HET GEMEENTEBESTUUR NR. 152 SEPTEMBER-OKTOBER 2015 Ver. Uitg.: College van Burgemeester

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k.

Gelieve volgende punten van de SVVO-fractie te willen toevoegen aan de agenda van de gemeenteraad van woensdag 31 augustus e.k. Aan de heer Jean-Marie De Groote Voorzitter van de Gemeenteraad Marktplein 2 9860 Oosterzele Voorzitter.Oosterzele@telenet.be CC: Aan het College van Burgemeester en Schepenen Dorp 1 9860 Oosterzele secretariaat@oosterzele.be

Nadere informatie

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders,

Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013. Beste ouders, Nieuwsbrief 6 - Februari: schooljaar 2012-2013 Beste ouders, De eerste maand van het jaar 2013 zit er al weer op. Aan onze agenda te zien, hebben we ook in februari heel wat leuke en spannende activiteiten.

Nadere informatie

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen

Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014. Basisscholen Duurzaamheid op School Aanbod 2013-3014 Basisscholen Milieuzorg op School 2013-2014 Vanaf dit schooljaar worden duurzame ondersteund door de stad. projecten op school gerichter Alle basisscholen kunnen

Nadere informatie

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012

Stichting Bos der Onverzettelijken. Jaarverslag 2012 Stichting Bos der Onverzettelijken Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 1.0. Voorwoord.... 3 2.0. Projecten en Activiteiten... 4 2.1. Groot onderhoud Bos der Onverzettelijken... 4 2.2.

Nadere informatie

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool

informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool informatiepakketje voor leerlingen van de basisschool Spreekbeurt voor een huis Leuk dat je dit pakketje van onze website hebt gedownload! Ga je een spreekbeurt houden over het werk van Wereldfoundation?

Nadere informatie

Bloesems en Bessen. plantenverkoop. voorjaar 2017

Bloesems en Bessen. plantenverkoop. voorjaar 2017 Bloesems en Bessen plantenverkoop voorjaar 2017 Beste stadsgenoot, Wist je dat de totale oppervlakte aan private tuinen in Vlaanderen groter is dan alle natuurgebieden samen? Ruim acht op tien woningen

Nadere informatie

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELHUIS BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG DE SPEELBERG BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG T SPEELPALEIS GEMEENTE NIEL website: www.tspeelhuis.be HUISHOUDELIJK REGLEMENT 1. Het gemeentebestuur

Nadere informatie

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8

WEEKBRIEF. 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november techniekmiddag groep 5 t/m 8 WEEKBRIEF Cursusjaar 2015-2016 d.d. 16 oktober 2015 Ons internetadres is: http://www.cbsdeacker.nl cbsdeacker 19 t/m 23 oktober herfstvakantie 2 november voorlichtingsavond overgang groep 2 naar 3 6 november

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed.

OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013. openbare zitting. De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. OVERZICHTSLIJST GEMEENTERAAD ZITTING 19/12/2013 openbare zitting 1. Goedkeuring van de notulen van de zitting van 25/11/2013 De gemeenteraad keurt de notulen van de zitting van 25/11/2013 goed. 2. Verkeer

Nadere informatie

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN

GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN GEMEENTELIJK SUBSIDIEREGLEMENT VOOR DE AANLEG EN HET ONDERHOUD VAN KLEINE LANDSCHAPSELEMENTEN AFDELING 1. VOORWERP VAN HET SUBSIDIEREGLEMENT Artikel 1. DOEL EN DOELGROEP Binnen de perken van het jaarlijks

Nadere informatie

Landschapsplan in het kader van

Landschapsplan in het kader van Landschapsplan in het kader van Bouw woning Dhr. M. Kleeven Blaktweg 12 5962 NH Melderslo 06-13167416 Locatie woning: Swolgensedijk Melderslo Plattelandscoöperatie Peel & Maas regio Ing. R. Janssen Juli

Nadere informatie

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!»

Nieuwe Energiepremies 2007. «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» PERSCONFERENTIE 17 JANUARI 2007 Evelyne Huytebroeck Brusselse Minister van Leefmilieu en Energie Nieuwe Energiepremies 2007 «Om onze energierekening te verlichten en het klimaat te beschermen!» 1 Context

Nadere informatie

Handleiding. Boom planten. Tielsestraat 83 A 4043 JR Opheusden Tel:

Handleiding. Boom planten.  Tielsestraat 83 A 4043 JR Opheusden Tel: Handleiding Boom planten www. Tielsestraat 83 A 4043 JR Opheusden Tel: 0488 48 2266 info@ www. Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Instructie boom planten 3. Instructie beukenhaag planten 4. Veelgestelde vragen

Nadere informatie

4.000 euro voor Grenzeloos Milieu

4.000 euro voor Grenzeloos Milieu Kan je deze nieuwsbrief niet correct lezen? Bekijk hem dan via de volgende link http://www.haviland.be/newsletterpreview/4-000-euro-voor-het-milieu-nl-37/ 4.000 euro voor Grenzeloos Milieu 4.000 euro voor

Nadere informatie

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering

TOELICHTENDE NOTA. Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart Goedkeuring notulen van de vorige vergadering TOELICHTENDE NOTA Vergadering van de gemeenteraad van 22 maart 2017 Goedkeuring notulen van de vorige vergadering Gaat de gemeenteraad akkoord met de notulen van de vorige vergadering? 1 Openbaar Algemeen

Nadere informatie

Zaterdag 9 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Zaterdag 9 juni Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Zaterdag 9 juni 2012 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Opening koppelingsgebieden Desteldonk Gentse Kanaalzone Geachte gouverneur (Denys), Geachte schepenen

Nadere informatie

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf

Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ. Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Stratenplan Openingsuren Nieuwsbrief Meldingskaart AZ-gids FAQ Verklein het lettertype Vergroot het lettertype Print Print naar pdf Typ hier uw zoekterm Typ hier uw zoekterm zoeken Wonen en leven Energieschaarste

Nadere informatie

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus

E-mailkrantje - Computerwerkgroep - 50-plus Inhoud: MEI 2015 Planning 2015 2016 Dag van de buren Bezoek aan domein Schorpion te Vliermaal Fototips voor de iphone- en ipad-camera. Planning 2015-2016 De cursussen van dit werkjaar lopen ten einde.

Nadere informatie

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat

Gemeente Schelle. Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat Gemeente Schelle Verkoop van projectgrond voor ééngezinswoningen en appartementen op de hoek van de Peperstraat en Dendermondestraat 1. Inleiding In opdracht van het gemeentebestuur van Schelle verkoopt

Nadere informatie

- NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten

- NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten - NIEUWSBRIEF JANUARI 2016 - Welkom op onze activiteiten Nieuwe Resterheidegidsen gezocht. Natuurpunt Hechtel-Eksel organiseert in maart 2016 een nieuwe opleiding voor Resterheidegidsen. Resterheide? Het

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" 10 - Honden Sport Club Tongeren Opgesteld volgens artikel

Nadere informatie

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE

NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE NIEUW RECYCLAGEPARK MOORSLEDE Briekhoekstraat Vanaf 6 september 06 enkel toegang met je identiteitskaart Ook bedrijfsafval toegelaten PROEFPERIODE Voor particulieren tot december 06 Voor badge-gebruikers

Nadere informatie

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen

Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Speech van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Vrijdag 18 juni Inwandeling Assels - Drongen Goede avond dames en heren, Meneer Vancauwenberghe (VLM), Schepen Balthazar, Gedeputeerde

Nadere informatie

Extra aanbod: Bijenhotels te koop

Extra aanbod: Bijenhotels te koop Aartselaar * Antwerpen * Boechout * Boom * Bornem * Borsbeek * Brecht * Duffel * Edegem * Hemiksem * Hove * Kalmthout * Kapellen * Kontich * Lint * Malle * Mortsel * Niel * Puurs * Rumst * Schelle * Schilde

Nadere informatie

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem.

Maak een. van je straat. Infobrochure Lovendegem. Maak een van je straat Infobrochure Lovendegem www.lovendegem.be/jeugd 1Wat is een speelstraat? Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen van een straat

Nadere informatie

Landschappelijke inpassing

Landschappelijke inpassing Landschappelijke inpassing Kapelkestraat 70-70a Eijsden Vormgeving stad en land St. Stevenskerkhof 2 / Postbus 156 6500 AD NIJMEGEN Tel: 024-3 22 45 79 Fax: 024-3 24 12 40 Datum : 24 december 2015 Nummer:

Nadere informatie

de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed

de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed baron ruzettelaan 35 8310 brugge tel (050) 36 71 71 fax (050) 35 68 49 www.wvi.be de (on?)zin van het werken met streekeigen plantgoed boompjes planten: een pleidooi voor streekeigen, autochtoon en biodiversiteit

Nadere informatie

Reglement speelstraten Gemeente Herne

Reglement speelstraten Gemeente Herne Reglement speelstraten Gemeente Herne 2014 GOEDKEURING Goedgekeurd op de gemeenteraad d.d. 30 april 2014 IN WERKING TREDING Dit reglement wordt van kracht op 1 mei 2014. INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I: WETTELIJKE

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement 2013-2014 Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven 016 27 26 39 BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement 2013-2014 Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. Algemeen... 4 2.1 Administratieve

Nadere informatie

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen,

Verhuurcontract. 737-0319201-17 Chiro SAS Stekene Nieuwstraat 11-13 9190 Stekene. Overeenkomst gesloten tussen, Verhuurcontract Overeenkomst gesloten tussen, Chiro SAS Stekene, Nieuwstraat 11-13, vertegenwoordigd door: O Nicola Keymeulen 0479/47.25.06 O Maartje Cosemans 0486/22.92.38 O Lode Windey 0486/82.78.12

Nadere informatie

Landschappelijk inpassingsplan

Landschappelijk inpassingsplan Landschappelijk inpassingsplan Opdrachtgever: Dhr. Westerlaken Midgraaf 25 Babyloniënbroek Projectlocatie: De Omloop ong. Almkerk Datum: februari 2012/Januari 2012 Status: Concept Projectnummer: 11201.014

Nadere informatie

Lokalen. De voorbije jaren hebben we op een dubbel spoor gewerkt:

Lokalen. De voorbije jaren hebben we op een dubbel spoor gewerkt: Nieuwe lokalen komen erg dichtbij Beste Prietenul lezers, Waarschijnlijk kent u de huidige Chiro lokalen zeer goed en zal u het met ons eens zijn dat de chiro met het grote grasveld en de verharde speelzone

Nadere informatie

Beste Temsenaar, Namens het gemeentebestuur wensen wij alle deelnemers een geslaagd Offerfeest.

Beste Temsenaar, Namens het gemeentebestuur wensen wij alle deelnemers een geslaagd Offerfeest. Inhoud VOORWOORD 1. Praktische zaken die je moet regelen Aankoop Aangifte, slachtbewijs Documenten 2. Levering schapen Aankoop van een schaap Afspraken voor de levering van de schapen 3. De slachtvloer

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 18 DECEMBER 2013 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. O 2 Gemeentelijke administratieve sancties reglement

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 1 mei 2015 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 2 t/m 15 mei Meivakantie 10 mei Moederdag

Nadere informatie

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud

30ste jaargang. nr 08. korte inhoud April 2014 30/08 30ste jaargang. nr 08 korte inhoud Wat voorbij is... Inbraakpreventie Wat komt... KWB in vuur en vlam... Let s barbecue... Samenaankoop stookolie... Workshop keramiek... Lommel zonder

Nadere informatie

Hoe gebruik ik www.klimaatnet.be?

Hoe gebruik ik www.klimaatnet.be? Hoe gebruik ik www.klimaatnet.be? Je hebt van de energiemeester of op het startmoment een meterkaart en de flairtest gekregen. Fijn, dan kan je aan de slag. Dankzij de flairtest weet je op welke zaken

Nadere informatie

REGIONALE LANDSCHAPPEN

REGIONALE LANDSCHAPPEN REGIONALE LANDSCHAPPEN WAT IS EEN REGIONAAL LANDSCHAP? Samenwerkingsverband (VZW) tussen provincie, aangesloten gemeenten en verenigingen actief rond natuur, landschap en cultuurhistorisch erfgoed, recreatie

Nadere informatie

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel

Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011. Visie op voedsel Transition Town Castricum filmavond 19 mei 2011 Visie op voedsel WAT KAN IK IK DOEN? Cursus Permacultuur organiseren in Castricum en zelf meedoen Seizoenbewuster kopen Zinvolle planten in de tuin en beter

Nadere informatie

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst

Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Toelichting energie- en klimaatactieplan Ranst Infomoment Ranst 23 september 2015 20u 1 Ranst timing 1. Voorstelling project aan schepencollege + goedkeuring: 12/2 2. werkgroep energie & klimaat: 19/3

Nadere informatie

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker

22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker 22 juni 2016 Info-dag Renovatiewerken Wijk Kleine Brede Akker Info-dag in 3 delen 10.30 uur: eerste groep huurders 13.00 uur: tweede groep huurders 15.00 uur: derde groep huurders KORT OVERZICHT VAN ONZE

Nadere informatie

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen

Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Formulier A: Aanvraagformulier renovatiepremie jonge gezinnen Ontvangstdatum Dossiernummer *Vakken voorbehouden voor de administratie Het aanvraagformulier dient afgegeven te worden tegen ontvangstbewijs

Nadere informatie

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL

LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LABO LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL LEREN AFVAL BEHEREN OP SCHOOL Kinderen bewust leren omgaan met afval Leren Afval Beheren Op school (LABO) is een educatieve workshop die leerlingen uit de tweede en derde

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Olivier Devriese, projectingenieur. Vergunning Zuidbrug. An Schoenmakers, studiebureau SBE. Ontwerp Zennebrug

Olivier Devriese, projectingenieur. Vergunning Zuidbrug. An Schoenmakers, studiebureau SBE. Ontwerp Zennebrug Olivier Devriese, projectingenieur Vergunning Zuidbrug An Schoenmakers, studiebureau SBE Ontwerp Zennebrug Infoavond Halle - 14 maart 2017 Programma Algemeen moderniseringsplan doortocht Halle Situering

Nadere informatie

Huizen. Vier ruime slaapkamers. Sfeervolle woning. Op loopafstand van hartje centrum. Gelegen in rustige straat. Kindvriendelijke woonomgeving

Huizen. Vier ruime slaapkamers. Sfeervolle woning. Op loopafstand van hartje centrum. Gelegen in rustige straat. Kindvriendelijke woonomgeving Huizen vanhendriks Loopschansstraat 55, 4817 KR Breda Sfeervolle woning Gelegen in rustige straat Op loopafstand van hartje centrum Vier ruime slaapkamers Kindvriendelijke woonomgeving H50 H50 Kenmerken

Nadere informatie

PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 4 MEI 2014 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM

PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 4 MEI 2014 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM PRESENTS TOPCOMPETITIE BMX 4 MEI 2014 JOEL SMETS BMX CIRCUIT DESSEL BELGIUM Bij deze bent u van harte uitgenodigd op de TOPCOMPETITIE wedstrijd van 4 mei 2014 Deze wedstrijd zal doorgaan op het JOEL SMETS

Nadere informatie

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis )

Informatieboekje. BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Informatieboekje BSO Met Juf Buiten (onderdeel van Bij Juf Thuis ) Welkom bij onze buiten BSO Met Juf Buiten In september 2014 is onze BSO Bij Juf Thuis gestart met een buiten BSO Met Juf Buiten. Na een

Nadere informatie

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd

Maart 2015. In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8. Paastoernooien. Nieuws van de oudervereniging. Groene voetstappen. Kapstokken gevraagd In deze nieuwsbrief: Rots en water in groep 8 Reggio in groep 4 Paastoernooien Nieuws van de oudervereniging Groene voetstappen Kapstokken gevraagd Schoolfoto s manier zijn ze weer meer water. Verder hebben

Nadere informatie

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang

Nieuwsbrief ASKA Kinderopvang Nieuws van de ASKA Maandelijks laat ik u in deze nieuwsbrief zien welke leuke activiteiten er op onze locaties weer zijn geweest. Naast de activiteiten in het kader van ons jaarthema op de bso s en de

Nadere informatie

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u

1750 Lennik,13-09-2013. De voorzitter, Heeft de eer u Provincie Vlaams-Brabant Arrondissement Halle-Vilvoorde Gemeente LENNIK De voorzitter, Heeft de eer u 1750 Lennik,13-09-2013 uit te nodigen tot het bijwonen van de zitting van de gemeenteraad op maandag

Nadere informatie

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West

22 juni volgende fase Oostpolderweg-West 22 juni volgende fase Oostpolderweg-West Op maandag 22 juni start de volgende fase van de herinrichting van de Oostpolderweg. Dan wordt het gedeelte tussen de Statendamweg en de Trekbeemd afgesloten voor

Nadere informatie

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen

1. Aanvullende belasting op de rijksbelastingen : a. Vaststelling van de opcentiemen op de onroerende voorheffing 2010 Voorstel : 1400 opcentiemen Herne, 8 december 2009 De voorzitter van de Gemeenteraad van de Gemeente Herne verzoekt de Gemeenteraad voor de eerste maal te vergaderen op 23 december 2009-20u - in de raadzaal van het gemeentehuis,

Nadere informatie