In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen:"

Transcriptie

1 Heeswijk, juli 2015 Geachte ouders/verzorgers, Gymnasium Bernrode maakt, net als de andere scholen die onder het bestuur van de nderwijs Stichting Zelfstandige Gymnasia (SZG) vallen, gebruik van een rekening-courantsysteem ( Lexicon G ) voor het innen van de vrijwillige ouderbijdragen. In deze brief vindt u daarover meer informatie. Als bijlage bij deze brief vindt u ook een contract ouderbijdrage en een formulier afspraak betalingsverkeer. Het rekening-courantsysteem De kosten van extra boeken (naast de gratis boeken) en alle andere geplande en voorspelbare bijdragen (incl. Romereis, eendaagse excursies, extra activiteiten, etc.) die u aan de school betaalt, worden vooraf geïnd door Lexicon-G en vervolgens op de bankrekening van de school gestort. Lexicon-G houdt de werkelijke kosten per leerling bij. U ontvangt hierover jaarlijks een bericht. Het verschil tussen de geïnde voorschotten en de werkelijke kosten wordt eenmalig verrekend nadat de leerling de school verlaten heeft. Aangezien het voorschot gebaseerd is op een gemiddelde, zal de ene ouder dan moeten bijbetalen en zal de andere ouder geld terugkrijgen, afhankelijk van de activiteiten waaraan is deelgenomen. Het voorschot De school inventariseert welke bedragen de ouders van een gemiddelde leerling over de gehele schoolloopbaan van hun kind betalen. Het totaalbedrag wordt door 6 gedeeld. Dat is het jaarlijkse standaardvoorschot. Voor schooljaar is dat vastgesteld op 520 (u kunt hiervan afwijken). De hoogte van het standaardvoorschot wordt jaarlijks zo nodig aangepast aan de omstandigheden. Als betaling om welke reden ook problemen oplevert, kunnen ouders bij de rector aangeven een beroep te willen doen op het Steunfonds (zie bij punt 5 in het contract). In het contract kunt u aangeven of u via automatische incasso of op eigen initiatief wilt betalen: Automatische incasso: De automatische incasso s vinden plaats vanaf eind september. Bedrag en datum van inning zijn afhankelijk van het aantal termijnen: De eerste automatische incasso wordt eind september 2015 uitgevoerd. U ontvangt geen aparte rekening. 1 termijn sep 2 termijnen sep - feb 5 termijnen sep nov jan mrt - mei 10 termijnen sep okt nov dec jan feb mrt apr mei - jun Betaling op eigen initiatief: In september betaalt u uit eigen beweging het totale voorschot, indien u geen automatische incasso wilt laten uitvoeren.

2 In november ontvangen alle ouders ieder jaar een overzicht van: a. de bestelde en ingeleverde boeken, alsmede van de kosten en opbrengsten hiervan; b. de betaalde voorschotten t/m het afgelopen cursusjaar; c. de uitgaven die het afgelopen cursusjaar in rekening zijn gebracht. De eenmalige eindafrekening nadat uw zoon/dochter de school heeft verlaten, vindt eveneens plaats in november. Dit geldt ook indien uw zoon/dochter tussentijds de school verlaat. Waar kunt u terecht voor meer informatie? Voor vragen over de boeken en huiswerkbegeleiding: de heer M. van de Ven alle lopende kosten i.v.m. boeken, huiswerkbegeleiding en Hermes kunt u inzien via het programma ez2xs, met de gegevens die u in de mail over het boekenfonds heeft ontvangen Voor vragen over de individuele uitgaven van rekening-courantsysteem: de heer P. van den Hoven, Voor vragen over de afrekening en betalingsafspraken: de heer A. Wassenaar ( ); Bijlagen Als bijlagen bij deze brief ontvangt u een contract, waarin u kunt aangeven of u meer of minder dan het gemiddelde voorschot wilt betalen. U kunt ook aangeven, of u in meerdere termijnen wilt betalen (alleen bij automatische incasso). een afspraak betalingsverkeer, waarin u uw bank-/gironummer kunt opgeven. Contract en afspraak betalingsverkeer stuurt u liefst vóór 30 juli 2015 per post naar: Lexicon-G Postbus CE Haarlem. Wijzigen van het contract is jaarlijks mogelijk. Met vriendelijke groet, P.W.F. Breuer rector

3 Contract ouderbijdrage Ingevuld samen met de afspraak betalingsverkeer liefst voor 30 juli 2015 opsturen naar Lexicon-G - postbus CE Haarlem. nderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia ndergetekende, (naam) uder van (naam leerling) Leerlingnummer (openlaten indien niet bekend) gaat akkoord met de betaling van voorschotten voor de kosten van deelname aan het boekenfonds van de SZG, de kosten van schoolreizen, activiteiten en de algemene schoolbijdrage voor het Gymnasium Bernrode te Heeswijk-Dinther. De uiteindelijke afrekening zal plaatsvinden, nadat de leerling de school verlaten heeft. Afspraken over het voorschot. U kruist aan wat van toepassing is: Hoogte van het voorschot: U betaalt het standaardbedrag van 520 per jaar. U betaalt een afwijkend bedrag, afgestemd op de uitgaven zoals gespecificeerd op de volgende pagina, van per schooljaar. Wijze van betaling: automatische incasso door Lexicon-G in: 1 jaarlijkse termijn (sep) 2 jaarlijkse termijnen (sep, feb) 5 jaarlijkse termijnen (sep, nov, jan, mrt, mei) 10 jaarlijkse termijnen (sep, okt, nov, dec, jan, feb, mrt, apr, mei, jun) betaling op eigen initiatief; in één termijn (jaarlijks in september) op rekening NL65INGB t.n.v. Gymnasium Bernrode, postbus 800, 2003 RV Haarlem. N.B. Indien een incasso-opdracht niet uitgevoerd kan worden wegens onvoldoende saldo op uw rekening bent u administratiekosten van 5 verschuldigd. Afspraken over de uitgaven. U kruist aan wat van toepassing is: 1. Boeken: U ontvangt de gratis leermiddelen en koopt in principe de niet-gratis leermiddelen (atlas, woordenboeken, rekenmachines) via de school. Het voorschot bedraagt 100, inclusief de borg. N.B. Als u deze optie aankruist, dan dient u voor zover u dat nog niet gedaan hebt aan het boekenfonds door te geven welke materialen u wilt bestellen. (zie ook de brief die u begin juni per van het Boekenfonds hebt ontvangen) U ontvangt alleen de gratis leermiddelen. U betaalt een borg van Romereis en eventueel Cambridge-programma incl. Londenreis: Uw kind neemt in principe deel aan de Rome-reis. De werkelijke kosten worden in rekening gebracht. Het voorschot bedraagt 120 per jaar. In voorkomende gevallen is het mogelijk een beroep te doen op het Steunfonds Gymnasium Bernrode voor een bijdrage in de kosten. Als uw zoon of dochter deelneemt aan het Cambridge-programma in klas 5 en 6 (versterkt Engels) incl. de bijbehorende Londen-reis dan moet u rekening houden met extra kosten van in totaal ca 850. U kunt de hoogte van uw voorschot in dit geval verhogen of u dient er rekening mee te houden dat u bij de eindafrekening zult moeten bijbetalen. 3. Activiteiten: Uw kind neemt in principe deel aan verschillende activiteiten en korte excursies en ontvangt de collectieve aanschaffingen. De werkelijke kosten worden in rekening gebracht. Het voorschot bedraagt 165 per jaar. 4. Algemene (vrijwillige) schoolbijdrage: Naast een bijdrage in de hiervoor genoemde kosten vragen wij van de ouders via het rekeningcourantsysteem een bijdrage om naast het reguliere lesprogramma extra activiteiten te kunnen aanbieden, waarvoor de vergoeding van het rijk ontoereikend is. Uit deze bijdrage subsidiëren wij

4 bijvoorbeeld de udervereniging, de mediatheek, toneel, cabaret, musical, sport, cultuur, extra excursies, internationaliseringsactiviteiten, de schoolkrant en andere publicaties. De oudergeleding van de MR geeft jaarlijks instemming aan de besteding van de ouderbijdrage. De ouderbijdrage is een vrijwillige ouderbijdrage. Dit betekent dat ook leerlingen van wie de ouders/verzorgers de bijdrage niet voldoen, aan de extra activiteiten kunnen deelnemen. Er zijn drie mogelijkheden: U gaat akkoord met een vrijwillige bijdrage van 60 per jaar. U wilt een ander bedrag betalen, namelijk U wilt geen schoolbijdrage betalen. 5. Steunfonds Gymnasium Bernrode: Het ondersteuningsfonds Gymnasium Bernrode heeft drie doelen: 1. Het mogelijk blijven maken van het uitgebreide programma van extra activiteiten en lessen voor speciaal getalenteerde of geïnteresseerde leerlingen (het Hermes-programma). Toelichting: De school brengt deze speciale activiteiten wel in rekening maar globaal genomen neemt de school nu de helft van de kosten voor het Hermes-programma voor zijn rekening. De school is niet in staat dit programma te handhaven zonder extra steun van ouders. 2. Het up to date houden van alle ICT-voorzieningen, incl. de website en het beheer. Toelichting: In het nieuwe gebouw is uit de reserves een grote investering gedaan in ICT. De nieuwe server, de pc s, de benodigde software, de website, etc. vragen om goed onderhoud, tussentijdse aanschaffingen en beheer. De rijksgelden in de lumpsum-vergoeding schieten hiervoor ruimschoots tekort. 3. Het ondersteunen van ouders en leerlingen voor wie de kosten deelname aan het Hermesprogramma en andere activiteiten onmogelijk maken. Toelichting: We willen voorkomen dat op onze school leerlingen om financiële redenen moeten afzien van deelname aan het Hermes-programma of andere extra activiteiten of excursies. uders kunnen via de rector een tegemoetkoming aanvragen uit het Steunfonds. De afhandeling van deze aanvraag is vertrouwelijk. Als u de doelstelling van het Steunfonds onderschrijft, kunt u hieronder aangeven voor welk bedrag. Het gaat hier vanzelfsprekend en uitdrukkelijk om een vrijwillige bijdrage. U draagt bij aan het Steunfonds Gymnasium Bernrode: Berekening van uw voorschot: nderwerp Standaardvoorschot Afwijkend voorschot 1. Boeken Romereis Activiteiten Algemene schoolbijdrage Steunfonds Totaal voorschot Datum: Plaats: Handtekening : Ingevuld samen met het contract liefst vóór 30 juli 2015 opsturen naar Lexicon-G - postbus CE Haarlem.

5 Afspraak betalingsverkeer nderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia ndergetekende, (naam) uder van (naam leerling) Leerlingennummer (openlaten indien niet bekend) maakt de volgende afspraak over het betalingsverkeer tussen ouders en school: U kunt kiezen uit de volgende mogelijkheden: U machtigt de school om alle verschuldigde bedragen, waaronder het jaarlijkse voorschot, zoals vastgelegd in het Contract ouderbijdrage, in het afgesproken aantal termijnen automatisch te incasseren van bank-/girorekeningnummer : ten name van : te N.B. Indien een incasso-opdracht niet uitgevoerd kan worden wegens onvoldoende saldo op uw rekening bent u administratiekosten van 5 verschuldigd. U betaalt alle verschuldigde bedragen, waaronder het jaarlijkse voorschot, zoals vastgelegd in het Contract ouderbijdrage, op eigen initiatief aan de school in één termijn (jaarlijks in september) op rekening NL65INGB t.n.v. Gymnasium Bernrode - Postbus RV Haarlem. Voor terugbetalingen kan Lexicon-G het onderstaande nummer gebruiken: bank-/girorekeningnummer : ten name van : te in de administratie opnemen. N.B. Indien u geen rekeningnummer invult, neemt Lexicon-G niet zelf het initiatief om een eventueel overschot aan u uit te betalen. Datum: Plaats: Handtekening:

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015

Financiële Brochure Schooljaar 2014-2015 Schoolar 2014-2015 Financiële Brochure Schoolar 2014-2015 Zuyderzee College versie 1.3 1 Schoolar 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene

Nadere informatie

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015

Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 Schoolgids RSG Ter Apel 2014-2015 CONTACTGEGEVENS Oude Weg 41 9561 LB Ter Apel 0599 581226 info@rsgterapel.nl Banknummer: IBAN: NL51ABNA0486967190 BIC: ABNANL2A t.n.v. RSG Ter Apel Locatie Ter Apelervenen

Nadere informatie

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN

HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN HEESWIJK-DINTHER SCHOOLGIDS 2014-2015 INSPIREREN TALENTEN AANSPREKEN GRENZEN VERLEGGEN Gymnasium Bernrode Abdijstraat 36 5473 AG Heeswijk-Dinther Tel: 0413-291342 Fax: 0413-294093 www.bernrode.nl administratie@bernrode.nl

Nadere informatie

huur betalen wonen met karakter

huur betalen wonen met karakter huur betalen wonen met karakter wonen met karakter Bij het huren van een woning hoort ook het betalen van de huur. In deze brochure vindt u informatie over de opbouw van de huurprijs, de betalingswijzen,

Nadere informatie

Kosten van het onderwijs 2012-2013

Kosten van het onderwijs 2012-2013 Kosten van het onderwijs 2012-2013 Algemeen De vrijwillige ouderbijdrage: Deze wordt naar verwachting voor het cursusjaar 2012-2013 na instemming van de oudergeleding van de MR, vastgesteld op 45,00 per

Nadere informatie

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde

Zomeractie Energielevering. LEON Zeewolde Zomeractie Energielevering LEON Zeewolde Versie: juli 2013 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Bevestigingsbrief... 3 Onze gegevens 3 Uw gegevens 3 Leveringadres 3 Contractuele informatie. 3 Uw tarieven 4

Nadere informatie

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen

Private Banking 30 september 2013. Onderwerp: Instemmen aanpassing Voorwaarden voor Beleggen en omwisselen beleggingsfondsen POSTBUS T F E VANLANSCHOT@VANLANSCHOT.COM WWW.VANLANSCHOT.NL BIC FVLBNL22 KVK S-HERTOGENBOSCH NR. 16038212 VERTROUWELIJK AFDELING EN TELEFOON Private Banking 30 september 2013 Onderwerp: Instemmen aanpassing

Nadere informatie

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel

Nadere informatie

Tien tips over de ouderbijdrage

Tien tips over de ouderbijdrage Tien tips over de ouderbijdrage Scholen mogen ouders vragen mee te betalen aan bepaalde activiteiten of voorzieningen. Zij vragen dan de zogenaamde ouderbijdrage. Deze is bedoeld voor zaken die niet door

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Bent u ziekenfonds of particulier?

Bent u ziekenfonds of particulier? Uitgave: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Bezoekadres: Parnassusplein 5 2511 VX Den Haag Postadres: Postbus 20350 2500 EJ Den Haag Juli 2005 Informatie Wilt u na het lezen van deze brochure

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Uw verzekering in 2014 2 Inhoudsopgave DSW - goed voor je 4 De premies 6 Uw verzekering in 2014 7 Vergoedingen 8 Het eigen risico 9 Onze website 11 3 DSW - goed voor je Voor iedereen dezelfde nét kostendekkende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

De Persoonlijke Lening

De Persoonlijke Lening De Persoonlijke Lening zodat u zonder zorgen die grote aankoop kunt doen Staat u op het punt om een grote aankoop te doen? Met een Persoonlijke Lening van DEFAM beschikt u in één keer over een vast bedrag.

Nadere informatie

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief

Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen Leeswijzer, uitleg bij de brief Controle van uw inkomen U had een juridisch probleem waarvoor u een advocaat of mediator (hierna: advocaat) heeft gehad. Uw advocaat heeft voor u

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Aan: De relaties van NAHV Accountants Datum 21 november 2014 Onderwerp Werkkostenregeling (WKR) Beste relatie, Wij vinden het belangrijk u te informeren over de werkkostenregeling. Deze nieuwe regeling

Nadere informatie

Langdurige zorg in een zorginstelling

Langdurige zorg in een zorginstelling Langdurige zorg in een zorginstelling Inhoud Hoe kiest u uw zorgaanbieder 3 Zorgleveringsovereenkomst en zorgplan 4 Uw rechten 5 Wachtlijst en wachtstatus 6 Betaling van de zorg 7 Verhuizen 8 Hebt u advies

Nadere informatie

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014

Lotgenotencontact en informatievoorziening. Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Lotgenotencontact en informatievoorziening Subsidiestroom 1: Instellingssubsidie aanvragen bij Fonds PGO 2014 Disclaimer Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Voor onjuistheden

Nadere informatie

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct

Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Veelgestelde vragen ACN Energy in samenwerking met energie:direct Algemeen 1. Zijn er voorwaarden aan verbonden als ik klant wil worden van energie:direct? Ja, u dient: - uw eigen aansluiting te hebben

Nadere informatie

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013

Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 Voorwaarden Delta Lloyd Budget Hypotheek Per 1 juli 2013 G 03.2.34-0713 Inhoudsopgave Inhoudsopgave Inleiding 1. Leningvoorwaarden Budget Hypotheek 5 1. Waarvoor zijn deze voorwaarden? 6 2. Hoe werkt de

Nadere informatie

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering

In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering VOORWAARDEN REAAL EENJARIGE OVERLIJDENSRISICOVERZEKERING In deze voorwaarden van de Reaal Eenjarige Overlijdensrisicoverzekering leest u: n Een uitleg van de belangrijkste woorden die wij gebruiken. n

Nadere informatie

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015

Informatieboekje Praktijkonderwijs Grotius College Schooljaar 2014 2015 De schoolleiding is als volgt georganiseerd: OPENBAAR VOORTGEZET ONDERWIJS DELFT Rector: De heer W.A. van den Bosch MBA Directeur Praktijkonderwijs : De heer R.G. Boers mail: r.boers@grotiuscollege.nl

Nadere informatie

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom

Een woning kopen zonder zorgen. Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Een woning kopen zonder zorgen Maatschappelijk Verantwoord Eigendom Woonstad Rotterdam Rochussenstraat 21 3015 EA Rotterdam Telefoon (010) 440 88 00 E-mail info@woonstadrotterdam.nl Postadres Postbus 2370

Nadere informatie

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron

Bijlage A. Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron Bijlage A Contractvoorwaarden 1 of 3 jaar vast tarief Vandebron 1 januari 2015 Artikel 1 Energielevering 1.1 Definities Afgenomen Elektriciteit Het aantal eenheden elektriciteit in kwh dat van het netwerk

Nadere informatie

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat

Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat WAT KRIJGT U IN UW PENSIOENREGELING? Ouderdomspensioen Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Via uw werkgever neemt u deel in de pensioenregeling van Q8 Pensioenfonds en bouwt u ouderdomspensioen

Nadere informatie

10. Een WBSO-verklaring

10. Een WBSO-verklaring 10. Een WBSO-verklaring en dan Nadat u uw S&O-verklaring hebt ontvangen, kunt u uw financiële voordeel verrekenen. Er zijn twee mogelijkheden: S&O-afdrachtvermindering; aftrek S&O. In dit hoofdstuk wordt

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Uw verzekering in 2014

Uw verzekering in 2014 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Uw verzekering in 2014 100222-Bij SH01-2014 Marion Banken Holland = Gezondheid = Inhoudsopgave Stad Holland - Een dijk van een zorgverzekeraar! De premies

Nadere informatie

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs)

Productvoorwaarden Nuon Stroom Actieprijs en Nuon Gas Actieprijs (Nuon Energie Actieprijs) Stroom Nuon garandeert dat uw leveringstarieven en het vastrecht voor stroom gedurende het eerste jaar van het contract tenminste 20% lager zijn dan de Nuon-stroomtarieven bij een contract voor onbepaalde

Nadere informatie