Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015"

Transcriptie

1 Financieel Reglement ROC Leeuwenborgh studiejaar 2014/2015 Nadere uitwerking en beschrijving van de financiële regels en afspraken voor deelnemers van ROC Leeuwenborgh, op basis van de regels in artikel 8 van de Onderwijsovereenkomst Datum : 28 oktober 2014 Versie : 1.1 Status : definitief 1

2 INHOUDSOPGAVE 1. Belangrijke begrippen en adressen... 3 Begrippen... 3 Adressen Les- en cursusgeld... 4 Wie betaalt lesgeld?... 4 Wie betaalt cursusgeld?... 4 Les- en Cursusgeldtarieven Beroepsonderwijs Welke regels gelden opleiding Nederlands als tweede taal (NT2)?... 4 Cursusgeldtarieven NT Les- en Cursusgeldtarieven VAVO Overige schoolkosten... 7 Opleidingsgebonden leermiddelen... 7 Opleidingsgebonden schoolkosten... 7 Niet-opleidingsgebonden schoolkosten... 7 Bijdrage examendeelnemer Betaling door ROC Leeuwenborgh gefactureerde bedragen... 8 Betalingswijze... 8 Betalingsregeling... 8 Betalingstermijn en incasso... 8 Bezwaar Studiebeëindiging of wijziging opleiding... 9 Terugbetaling van lesgeld... 9 Terugbetaling van cursusgeld en/of schoolkosten... 9 Overstappen van een BOL-opleiding naar een BBL-opleiding of andersom... 9 Disclaimer Dit Financieel Reglement is met grote zorg samengesteld. Het is gebaseerd op de huidige weten regelgeving. Veranderingen daarin tijdens het lopende schooljaar zijn voorbehouden. Via de website en Fronter word je zo nodig hierover geïnformeerd. Mocht je nog vragen hebben over dit financieel reglement, kun je contact opnemen met de afdeling FEZ-Financiële administratie via 2

3 1. Belangrijke begrippen en adressen Begrippen BOL : beroepsopleidende leerweg BBL : beroepsbegeleidende leerweg DUO : Dienst Uitvoering Onderwijs VAVO : voortgezet algemeen volwassenonderwijs Adressen ROC Leeuwenborgh Postadres: Rekeninggegevens: BIC Code: IBAN code: FEZ, Financiële Administratie Postbus BV Maastricht RABONL2U NL76RABO Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) Postadres : DUO Onderwijsvolgers Postbus GC Groningen

4 2. Les- en cursusgeld Wie betaalt lesgeld? Je betaalt lesgeld als je op 1 augustus van een studiejaar 18 jaar of ouder bent. En je volgt een voltijds beroepsopleidende leerweg (BOL) of een voltijds opleiding in het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (VAVO). Lesgeld is een vast bedrag dat je elk studiejaar betaalt om onderwijs te volgen. De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) incasseert het lesgeld in 6 gelijke termijnen. Via Mijn DUO kun je aangeven dat je in termijnen wil betalen. Je kunt daar ook opgeven dat iemand anders je lesgeld betaalt. De hoogte van het lesgeld wordt elk jaar door het ministerie van OC&W vastgesteld. Wie betaalt cursusgeld? Je betaalt cursusgeld als je op 1 augustus 18 jaar bent en een opleiding in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) of een deeltijd opleiding in het VAVO volgt. Het cursusgeld moet ieder jaar betaald worden, zolang je voor de opleiding blijft ingeschreven. Je krijgt daarvoor een factuur van ROC Leeuwenborgh. Via het formulier Machtiging betaling cursusgeld kun je de betaling van het cursusgeld regelen. De hoogte van het cursusgeld wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OC&W. Meer informatie over cursusgeld kun je vinden op Les- en Cursusgeldtarieven Beroepsonderwijs Lesgeld 1118 De cursusgeldtarieven voor het cursusjaar zijn: BBL niveau 1 en 2 232,-- BBL niveau 3 en 4 563,-- Welke regels gelden opleiding Nederlands als tweede taal (NT2)? Deelnemers aan een opleiding Nederlands als tweede taal (NT2) betalen eveneens cursusgeld. Het bedrag wordt jaarlijks vastgesteld door het ministerie van OC&W. Dit cursusgeld moet jaarlijks betaald worden, zolang je bent ingeschreven. Als je meer informatie wilt hebben, kun je terecht bij de opleidingsmanager. Cursusgeldtarieven NT NT2-I 313,-- NT2-II 563,-- 4

5 Les- en Cursusgeldtarieven VAVO

6 6

7 3. Overige schoolkosten ROC Leeuwenborgh kan, naast het wettelijk verplichte cursusgeld, ook andere schoolkosten bij de deelnemer in rekening brengen. Soms betreft het kosten die noodzakelijk zijn om de opleiding te kunnen volgen (denk aan readers en praktijkmateriaal), soms gaat het om nietopleidingsgebonden schoolkosten. Opleidingsgebonden leermiddelen Jaarlijks stelt elke opleidingsteam vast welke leermiddelen voor de opleiding noodzakelijk zijn en door de deelnemer aangeschaft moeten worden. Na definitieve plaatsing in een opleiding wordt de betreffende leermiddelenlijst aan de deelnemer verstrekt: boeken, (individuele) licenties, notebooks, etc. ROC Leeuwenborgh biedt je de mogelijkheid om alle leermiddelen aan te schaffen via een vaste leverancier. Opleidingsgebonden schoolkosten Naast leermiddelen kent een opleiding ook andere noodzakelijke producten zoals schorten/uniformen, skills kit en schoollicenties. Deze schoolproducten worden eveneens kenbaar gemaakt aan de deelnemer. ROC Leeuwenborgh biedt je de mogelijkheid om de betaling van deze schoolproducten via een bestelling op de website van onze vaste leverancier en/of via Schoolkassa te regelen. Niet-opleidingsgebonden schoolkosten Afhankelijk van je opleiding kan het voorkomen dat de sector extra activiteiten organiseert die een belangrijke toevoeging zijn voor je opleiding. Te denken valt aan bedrijfsbezoeken en andere excursies. Als je niet deelneemt, is dat geen belemmering om je diploma te halen. Natuurlijk voegt het wel iets toe aan je opleiding en is deelname zeker van belang. De hiermee gepaard gaande extra kosten worden doorberekend over de deelnemers. Wie niet betaalt, kan ook niet deelnemen aan de speciale activiteiten. ROC Leeuwenborgh biedt je de mogelijkheid om de betaling van deze overige kosten via een bestelling op de website van onze vaste leverancier en/of Schoolkassa te regelen. Bijdrage examendeelnemer Een examendeelnemer is een deelnemer die uitsluitend staat ingeschreven bij ROC Leeuwenborgh om een aantal examens te doen om een opleiding af te ronden. Hij betaalt daarvoor een door de sector vastgestelde vergoeding per toets. Deze bedragen worden jaarlijks opnieuw vastgesteld. Via ROC Leeuwenborgh ontvangen deze deelnemers in de loop van het jaar een factuur. 7

8 4. Betaling door ROC Leeuwenborgh gefactureerde bedragen Elke deelnemer, of bij minderjarigheid de wettelijke vertegenwoordiger, is verantwoordelijk voor de tijdige betaling van het wettelijke cursusgeld. Bij een opleiding die meerdere jaren duurt, worden de verschuldigde bedragen van de opleiding telkens per (studie-)jaar berekend en elk jaar apart in rekening gebracht. Betalingswijze Elke deelnemer ontvangt een of meer facturen voor de kosten die met de opleiding of cursus samenhangen. Betalingsregeling Als een deelnemer niet in staat is het verschuldigde cursusgeld ineens te voldoen, kan hij voor een betalingsregeling (gespreide betaling) in aanmerking komen. Informatie hierover kun je verkrijgen bij de afdeling FEZ, Financiële administratie van ROC Leeuwenborgh via Aanvragen voor een betalingsregeling moeten wel uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de factuur ingediend worden. Betalingstermijn en incasso Binnen 21 dagen vanaf de factuurdatum moet het verschuldigde bedrag door ROC Leeuwenborgh zijn ontvangen. Als de deelnemer niet op tijd betaalt, zal ROC Leeuwenborgh hem aanmanen. Mocht de deelnemer, nog steeds niet volledig aan de betalingsverplichting hebben voldaan, dan ziet ROC Leeuwenborgh zich genoodzaakt tot het nemen van aanvullende incassomaatregelen. Hiervoor zijn afspraken gemaakt met gerechtsdeurwaarderskantoor Vaessens & Kerckhoffs te Sittard, die de vordering dan zal overnemen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van de deelnemer of diens wettelijke vertegenwoordiger, dan wel de werkgever/instantie aan wie de factuur gericht is. Bezwaar Als een deelnemer denkt een gegrond bezwaar te hebben tegen een factuur die hij ontvangen heeft, dan kan hij dit bezwaar, binnen 4 weken na ontvangst van de factuur, schriftelijk (via e- mail: kenbaar maken bij de afdeling FEZ-Financiele administratie. Het indienen van een bezwaar ontslaat de deelnemer niet van de verplichting om te betalen! Als het bezwaar gegrond is, wordt het betaalde teruggestort. 8

9 5. Studiebeëindiging of wijziging opleiding Als je na aanmelding geplaatst wordt, schrijf je je in principe in voor de totale duur van de opleiding. Stop je onverhoopt tussentijds met de opleiding, dan krijg je een bewijs van uitschrijving toegestuurd. Dit is belangrijk voor het geval je nog recht hebt op terugbetaling van les- of cursusgeld. Indien je de opleiding of cursus niet succesvol (dus zonder diploma) beëindigt, is er in principe geen recht op teruggave van het les- of cursusgeld. Terugbetaling van lesgeld Voor de regeling m.b.t. de terugbetaling van lesgeld verwijzen wij je naar de website van DUO (www.duo.nl). Terugbetaling van cursusgeld en/of schoolkosten Slechts in de volgende uitzonderlijke gevallen betaalt Leeuwenborgh een deel van het betaalde cursusgeld en/of schoolkosten terug: 1. bij overlijden van de deelnemer; 2. bij langdurige ziekte, aangetoond door een medische verklaring; 3. bij tussentijdse uitstroom vóór 1 mei van het schooljaar mét diploma zoals vastgelegd in de onderwijsovereenkomst. 4. beëindiging van de inschrijving aan de school vanwege bijzondere familieomstandigheden. Het door jou terug te ontvangen cursusgeld bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen is 1/12 deel voor iedere in dat cursusjaar resterende maand, waarin je niet langer bent ingeschreven. Wanneer je de opleiding beëindigt omdat je je diploma behaald hebt, kun je een verzoek tot terugbetaling van het resterende cursusgeld indienen. Het door jou terug te ontvangen cursusgeld bij studiebeëindiging om bovenstaande redenen is 1/10 deel voor iedere in dat cursusjaar resterende maand, waarin je niet langer bent ingeschreven, waarbij de laatste twee maanden van het cursusjaar niet meetellen. Let op: bij een verzoek om terugbetaling heb je een bewijs van uitschrijving nodig, dat je krijgt van de deelnemersadministratie, Terugbetaling vindt uitsluitend plaats op aanvraag van degene die cursusgeld moet betalen. Je kunt gebruikmaken van het formulier Verzoek terugbetaling cursusgeld/schoolkosten dat je vindt op Fronter en/of de website van ROC Leeuwenborgh. Voor schoolkosten, waaraan je in de gevolgde lesperiode al hebt deelgenomen, kan geen terugbetaling plaatsvinden. Ook de ontvangen leermiddelen worden niet vergoed. Als ROC Leeuwenborgh inmiddels verplichtingen voor je is aangegaan (bijvoorbeeld reserveringen voor een excursie) kunnen die bedragen ook niet meer terugbetaald worden. Overstappen van een BOL-opleiding naar een BBL-opleiding of andersom Als je gedurende een schooljaar overstapt van een BOL-opleiding naar een BBL-opleiding, vindt er een verrekening van het lesgeld door DUO plaats. Leeuwenborgh zal je voor de nog komende maanden een deel van het cursusgeld factureren. Als je overstapt van een BBL-opleiding naar een BOL-opleiding vindt er eveneens een verrekening plaats. Je zult dan bij Leeuwenborgh een verzoek moeten indienen tot teruggave van cursusgeld en voor de resterende maanden van het schooljaar lesgeld moeten betalen aan DUO. 9

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem

Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst. Graafschap College Doetinchem Algemene voorwaarden Onderwijsovereenkomst Graafschap College Doetinchem Geldig per 1 augustus 2013 1 Jouw onderwijsovereenkomst Als je bent toegelaten tot een opleiding, sluit het Graafschap College met

Nadere informatie

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015

Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 Toelichting bij (her)inschrijven 2014/2015 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING... 2 2 INSCHRIJVEN... 2 Verificatie persoonsgegevens... 2 Verificatie vooropleidingsgegevens... 2 Wijziging aanmelding of gegevens...

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

In- en uitschrijfregels 2012-2013

In- en uitschrijfregels 2012-2013 In- en uitschrijfregels 2012-2013 Inhoudsopgave Inleiding 1 Toelating, aanmelding en inschrijving 3 2 Uitschrijven 13 3 Regelgeving buitenlandse studenten 15 4 Beroepsprocedure 17 2 Inleiding In onderdeel

Nadere informatie

Geld voor school en studie

Geld voor school en studie Geld voor school en studie Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs, Cultuur en

Nadere informatie

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014

Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.322 Studiefinanciering middelbaar beroepsonderwijs 2013-2014 brochure bronnen www.duo.nl, februari 2013 Deze brochure bevat informatie over de voorwaarden voor het

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar

Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Tegemoetkoming ouders voor kinderen jonger dan 18 jaar Aangenaam, wij zijn DUO DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie

Nadere informatie

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel

Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Handleiding Onderwijs: Algemeen Deel Over het Horizon College Het Horizon College is een modern, goed toegerust, Regionaal Opleidingen Centrum(roc). Dat wil zeggen dat er veel verschillende beroepsopleidingen

Nadere informatie

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen

Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Studiefinanciering Lenen en terugbetalen Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland

Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Aanvraag Studiefinanciering voor studenten van Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland Dit formulier Gebruik dit formulier als je op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of Caribisch Nederland woont

Nadere informatie

Lenen en terugbetalen (2013)

Lenen en terugbetalen (2013) Regelingen en voorzieningen CODE 8.3.2.330 Lenen en terugbetalen (2013) brochure bronnen www.duo.nl, december 2012 In deze brochure staan de mogelijkheden van lenen naast studiefinanciering. Zoeken in

Nadere informatie

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder:

DEEL 1 INSCHRIJVING. Artikel 1 Begripsbepalingen. In deze regeling wordt verstaan onder: Regeling inschrijving en collegegeld 2015/2016 Deze regeling bevat een nadere uitwerking van hoofdstuk 7 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), waarin de hoofdregels voor

Nadere informatie

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs

Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Studiefinanciering Aanmelden en prestatiebeurs hoger onderwijs Aangenaam, wij zijn duo DUO staat voor Dienst Uitvoering Onderwijs. We voeren verschillende onderwijswetten en -regelingen uit, namens het

Nadere informatie

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders

Vul deze vraag altijd in. Gebruik een blauwe of zwarte pen. Adreswijziging doorgeven. Ja, ik woon (weer) bij mijn ouders Wijzigingen Student Dit formulier Dit formulier is voor studenten die studiefinanciering ontvangen of weer willen ontvangen en een wijziging willen doorgeven. Je hoeft alleen de vragen op het formulier

Nadere informatie

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen

3 Prestatiebeurs. 3.1 Kenmerken prestatiebeurs. 3.2 Giften en leningen 29 3 Prestatiebeurs Als je op of na 1 september 1996 voor het eerst studiefinanciering ontvangt voor het volgen van een opleiding in het Hoger Onderwijs (HBO of WO), word je afgerekend op je studieprestaties

Nadere informatie

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam

AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011. Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam AMSTERDAM AMSTELVEEN HOOFDDORP HILVERSUM 2010-2011 Studentenstatuut voor het MBO van het ROC van Amsterdam Studentenstatuut ROCvA versie 9 1 Opgemaakt: 19-07-2010 A. INLEIDING Studentenstatuut waarvoor?

Nadere informatie

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving

Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Voorwaarden voor deelname aan activiteiten met open inschrijving Je wilt deelnemen aan een activiteit van Corael Opleidingen met open inschrijving omdat je jezelf als professional en/of als individu wilt

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS

OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS STUDIEWIJZER www.rocrivor.nl OPLEIDINGEN BEROEPSONDERWIJS Algemene informatie 2011 2012 Deel A Adressen Inhoud ROC Rivor Postbus 365 4000 AJ Tiel tel algemeen: 0344-65 62 00 informatienummer: 0900-7627486

Nadere informatie

Interpolis ZorgActief

Interpolis ZorgActief Interpolis ZorgActief Voorwaarden, aanspaken en vergoedingen 2014 (model 95049) Vragen en opvragen informatie Hebt u vragen of wilt u documenten aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01

Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Algemene voorwaarden Zelf Uitvaartverzekering Z.UITV.Z 15.01 Wat houdt de Zelf Uitvaartverzekering in? De Zelf Uitvaartverzekering geeft recht

Nadere informatie

Financiële wegwijzer. Start van de betaling

Financiële wegwijzer. Start van de betaling Financiële wegwijzer U krijgt binnenkort een pleegkind in huis of er woont al een pleegkind bij u. Dat brengt natuurlijk kosten met zich mee. Daarom hebt u recht op een onkostenvergoeding: de pleegvergoeding.

Nadere informatie

Informatiegids 2013-2014

Informatiegids 2013-2014 Informatiegids 2013-2014 ROC van Amsterdam, MBO College Zuid Opleidingen Sport & Bewegen Amsterdam Europaboulevard 13 1079 PC Amsterdam 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam,

Nadere informatie

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen.

Deze folder is een uitgave van Sociale Zaken van de gemeente Best, bedoeld om u te informeren. U kunt aan deze folder geen rechten ontlenen. Als u een minimuminkomen hebt is het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen. Al het geld gaat vaak op aan de vaste lasten en de dagelijkse boodschappen. Iets extra s doen of geld opzij zetten

Nadere informatie

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport

Studiegids 2013-2014. Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur. Lentiz MBO Greenport Studiegids 2013-2014 Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO) onder de beroepsgerichte kwalificatiestructuur Lentiz MBO Greenport Bezoekadres postadres Professor Holwerdalaan 62 postbus 20 2672 LD Naaldwijk 2670

Nadere informatie

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders

2. Gezag Curator a. Onderbewindstelling b. Mentor c. Provisionele bewindvoerder d. Beëindiging e. Ongehuwde tienermoeders/vaders Hoofdstuk 10 18-plus Wettelijk wordt uw pleegkind meerderjarig bij het bereiken van de achttienjarige leeftijd en is daarmee volledig handelingsbekwaam. De maatregelen van Kinderbescherming eindigen bij

Nadere informatie

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid.

Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. 1. INLEIDING Beste Sport & Bewegen-student van het ROC van Amsterdam, Je studeert komend jaar aan de opleiding Sport & Bewegen Amsterdam van het MBO College Zuid. Deze informatiegids zal je gedurende dit

Nadere informatie

De kosten van een ziekenhuisbezoek

De kosten van een ziekenhuisbezoek Gaat u binnenkort naar het MCL? Kijk dan eerst op de website van uw zorgverzekeraar om te kijken of deze een contract met ons heeft afgesloten voor de behandeling die u moet ondergaan. Check ook uw polisvoorwaarden

Nadere informatie

Studiewijzer 2012-2013

Studiewijzer 2012-2013 Studiewijzer 2012-2013 Informatie voor studenten van de opleiding Medewerker Marketing en Communicatie (Medewerker Evenementenorganisatie) Crebonummer: 90534 MBO College ZUID Europaboulevard 13-15 1079

Nadere informatie