Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V."

Transcriptie

1 1 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V. Amsterdam, 22 april 2015 NB: Conform bepaling IV.3.10 van de Nederlandse Corporate Governance Code dient het verslag van de aandeelhoudersvergadering uiterlijk drie maanden na afloop van de vergadering op verzoek ter beschikking te worden gesteld, waarna aandeelhouders drie maanden gelegenheid hebben te reageren. Het verslag wordt vervolgens vastgesteld op de wijze als in de statuten vermeld. Artikel 49 van onze statuten geeft aan dat vaststelling geschiedt door ondertekening door de Voorzitter en Secretaris.

2 2 AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ) van 22 april Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar Jaarrekening, resultaat en dividend (a) Bespreking van de uitvoering van het beloningsbeleid (b) Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 (besluit) (c) Bespreking van het dividendbeleid (d) Winstbestemming en vaststelling van het dividend (besluit) 4. Decharge (a) Verlening van decharge aan leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in het bestuur in 2014 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 2014 (besluit) (b) Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in de Raad van Commissarissen in 2014 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 2014 (besluit) 5. Raad van Commissarissen (a) Benoeming van de heer D. Sluimers (besluit) (b) Herbenoeming van mevrouw P. Bruzelius (besluit) 6. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot: (a) het uitgeven van aandelen (besluit) (b) het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders (besluit) 7. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het namens de Vennootschap verwerven van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (besluit) 8. Rondvraag en sluiting

3 3 Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V., gehouden op woensdag 22 april 2015, aanvang 14:00 uur, in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Voorzitter: Dhr. A. Burgmans, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Akzo Nobel N.V. Secretaris: Mevr. Mr. Ch.L. Van Meer, Secretaris van Akzo Nobel N.V. 1. Opening en mededelingen De Voorzitter opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom. Hij memomeert dat het een bijzondere vergadering is, omdat afscheid wordt genomen van Dr. Uwe-Ernst Bufe als lid van de Raad van Commissarissen. Daarnaast zal één nieuw lid van de Raad van Commissarissen worden verwelkomd, indien deze door de aandeelhoudersvergadering zal worden benoemd. Conform de Nederlandse Corporate Governance Code wordt de externe accountant, KPMG, vertegenwoordigd door de heren Van Leeuwen en Nijmeijer. De Voorzitter deelt mede dat de heer Van Leeuwen vragen, die betrekking hebben op de accountantsverklaring en de wijze waarop de controle is verricht, zal beantwoorden. KPMG is voor het beantwoorden van vragen van haar geheimhoudingsplicht ontheven, voor zover zij tijdens de vergadering in staat moet zijn aan haar wettelijke verplichtingen en aan die van de Nederlandse Corporate Governance code te voldoen. In 2014 is PricewaterhouseCoopers benoemd als externe accountant per 1 januari Dit jaar bestond er de mogelijkheid om elektronisch een steminstructie uit te brengen via de ABN AMRO website. De Voorzitter meldt dat mevrouw Verkerk, notaris te Arnhem, als gevolmachtigde en onafhankelijke derde, de stemmen namens de deelnemende aandeelhouders zal uitbrengen. Voor deze vergadering is woensdag 25 maart 2015 als registratiedatum vastgesteld. Dit houdt in dat voor deze vergadering stem- en vergadergerechtigd zijn aandeelhouders die op die datum als aandeelhouder waren geregistreerd. De Voorzitter stelt vast dat de aandeelhouders in overeenstemming met de relevante bepalingen in de statuten zijn opgeroepen. De oproep en de agenda zijn op de website van AkzoNobel en Securities Info geplaatst. Een kopie van de advertentie en de volledige agenda met toelichting was bij de informatiebalie beschikbaar. Hierdoor kunnen door deze vergadering rechtsgeldige besluiten worden genomen. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 De Voorzitter geeft aan dat men van het jaarverslag over het boekjaar 2014 kennis heeft kunnen nemen en geeft de heer Büchner, CEO en Voorzitter van de Raad van Bestuur, het woord. De heer Büchner dankt de Voorzitter en geeft een presentatie (getiteld: 2014 review Annual General Meeting of Shareholders ) welke via de AkzoNobel website (www.akzonobel.com) beschikbaar is. De heer Büchner licht de resultaten van 2014 toe. Hij legt uit dat de strategie van

4 4 organische groei en operational excellence er toe hebben bijgedragen dat de resultaten ieder kwartaal zijn verbeterd, ondanks de uitdagende marktomstandigheden. AkzoNobels marktsegementatie binnen Buildings and Infrastructure, Transportation, Consumer Goods and Industrials, de geografische diversificatie en de lage macroeconomische groei van het bedrijf binnen meerdere geografische regio s in 2014 komen aan de orde. De heer Büchner gaat in op de jaarcijfers en legt uit dat de lichte (2%) daling van de omzet (Revenue) ten opzichte van 2013 het gevolg is geweest van ongunstige wisselkoersen. Operating Income exclusief incidentele posten is 20% omhoog gegaan en Net Cash van de operationele activiteiten 13%. De heer Büchner merkt op dat dit zeer gezonde signalen zijn, die ook zijn bevestigd in de Return on Sales (ROS) cijfers. Er wordt benadrukt dat verbeteringen in 2015 nog steeds nodig zullen zijn om de gestelde doelen voor ROS en Return on Investment (ROI) te behalen, maar de herstructurering en het verbeterprogramma van het bedrijf hebben de juiste basis gelegd om hierin te kunnen slagen. De heer Büchner geeft een uitleg over de cash flow ontwikkelingen en spreekt uit dat het management er vertrouwen in heeft dat een positieve cash flow wordt behaald in Het succes van het bedrijf in het terugdringen van financieringskosten wordt samengevat, alvorens verder te gaan op de strategie van AkzoNobel. De heer Büchner benadrukt de intentie om de huidige strategie van 2015 voort te zetten. Hij spreekt over de inspanningen van het personeel en de professionals die betrokken zijn bij de behaalde resultaten en over hun toewijding aan de AkzoNobel-waarden: Costumer Focus, Delivering on Commitments, Passion for Excellence en Winning Together. De heer Büchner legt uit dat deze waarden het bedrijf in staat stellen zich te houden aan de kernprincipes van AkzoNobel: Safety, Integrity and Sustainability. Wat betreft duurzaamheid in het bijzonder, prijst de heer Büchner de aanhoudende prestaties en de integratie van duurzaamheid in het operationele model. AkzoNobel heeft in 2014 voor het derde jaar op rij haar nummer één positie in de prestigieuze Dow Jones Sustainability Index weten te behouden, en staat voor de negende opeenvolgende keer in de top 3. Vervolgens wordt een overzicht gepresenteerd door de heer Büchner van de prestaties per business area. De heer Büchner toont voorts vier korte films: één over elke business area en één over het Human Cities-initiatief dat in 2014 is gelanceerd. De heer Büchner geeft een korte toelichting op het Human Cities-initiatief, dat aandacht vestigt op de positieve impact die de producten van AkzoNobel bieden aan de samenleving. Meer informatie over dit initiatief is te vinden in het jaarverslag. De heer Büchner vat de resultaten samen, en spreekt zijn vertrouwen uit dat AkzoNobel op koers ligt om de doelen voor 2015 te behalen. Hij bedankt alle medewerkers, klanten, leveranciers, aandeelhouders, de Raad van Commissarissen, en Dr. Bufe in het bijzonder, aangezien dit zijn laatste AVA is. De Voorzitter dankt de heer Büchner voor zijn toelichting en geeft aan dat de presentielijst is gecontroleerd. Een kapitaal groot ,00 is vertegenwoordigd, hetgeen in totaal recht geeft op stemmen. De presentie bedraagt daarmee 70,73%. De Voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen.

5 5 Mevrouw Van Lamoen, werkzaam bij Robeco, stelt zich voor en maakt enkele complimenten over de jaarresultaten over 2014, over het behoud van de positie van sector leader in de Dow Jones Sustainability Index, en over de hoge kwaliteit van het jaarverslag. Ze merkt op dat AkzoNobel op twee van de drie sustainability doelstellingen in 2014 wat tegenslag heeft ervaren. De carbon footprint en de resource efficiency index zijn verslechterd. Ze vraagt welke initiatieven AkzoNobel onderneemt om voor deze targets het komend jaar weer een stijgende lijn te realiseren. Verder is AkzoNobel het afgelopen jaar geconfronteerd met een fraudezaak bij een dochteronderneming in Chicago. Zij roept AkzoNobel op transparant te zijn over de uitkomsten van het onderzoek naar de fraude zodra dat mogelijk is. Ook is ze benieuwd naar de verbeteringen die AkzoNobel zal doorvoeren in het beleid en managementsystemen naar aanleiding van de lessons learned. De heer Büchner antwoordt dat er drie doelen zijn op het gebied van duurzaamheid (ecopremium solutions, carbon emmissions (CO2-footprint), en resource efficiency), waarvan er een; eco-premium solutions, al zeer voorspoedig gaat, en dat het bedrijf zijn doelen die voor 2020 zijn vastgesteld, al bijna heeft bereikt. Over de andere twee doelen legt de heer Büchner uit dat ondanks efficiëntieverbeteringen de prestaties op het gebied van CO2- footprint en resource efficiency het resultaat zijn van de energiemixkeuzes van landen en regio s waar het bedrijf opereert. Hij benadrukt dat de prestatie op deze doelen serieus wordt genomen en dat de Executive Committee dit in detail geanalyseerd heeft en in separate vergaderingen heeft besproken welke acties noodzakelijk zijn om de doelen alsnog te halen. Mevrouw Van Lamoen s vraag of deze doelstellingen blijven zoals ze zijn, wordt door de heer Büchner bevestigend beantwoord. Mevrouw Castella beantwoordt de vraag over de externe fraudezaak bij de dochteronderneming in Chicago. Ze licht toe dat onmiddellijk na ontdekking van de fraude de noodzakelijke actie is ondernomen, alsmede dat contact is opgenomen met wetshandhavers en auditors om de zaak te onderzoeken. Ze bevestigt dat dit een op zichzelfstaand incident is waarvoor het verlies in 2014 is genomen. Ze benadrukt dat het bedrijf transparant heeft gecommuniceerd en dat er niet meer details kunnen worden vrijgegeven vanwege het onderzoek en de inspanningen om het geld terug te halen. Deze inspanningen worden gedaan in het belang van het bedrijf en de aandeelhouders. Daarnaast bevestigt Mevrouw Castella dat er gedegen internal controls zijn, maar dat deze zijn geschonden en dat het bedrijf werkt aan het versterken van awareness en training rondom procedures en controles. De heer Henning geeft aan te spreken namens de Vereniging van Effectenbezitters en aandelen. Zijn eerste vraag betreft volumes en prijs/mix. Hij vraagt of het toegelicht kan worden waarom het lastig is om verschil in volumes op te vangen met of hogere prijzen of een verandering in de mix. Daarnaast vraagt hij zich af wat voor effect wordt verwacht van de lagere olieprijs. Ook vraagt de heer Henning een toelichting op de post corporate and other, die op het niveau van het Operating income de laatste jaren flink is opgelopen. De heer Büchner geeft aan dat de volumes in 2014 toegenomen zijn. Hij staat stil bij de ongunstige regionale macro-economische marktomstandigheden waar AkzoNobel in 2014 mee te maken had en legt uit dat dat een van de redenen is waarom de corporate strategie zo belangrijk is. Ten aanzien van de olieprijs legt de heer Büchner uit dat dit onderwerp van discussie was voor AkzoNobel met haar leveranciers en dat er bewegingen zijn rondom de pricemix, doordat zowel aan de zijde van leveranciers als aan de zijde van klanten bewegingen zijn,

6 6 met als aantekening dat de olieprijs slechts enkele maanden op zijn huidige niveau was en dat de reactie langzaam is. Mevrouw Castella beantwoordt de vraag over de post corporate and other. Zij legt uit dat de toename van de corporate kosten in 2014 (van EUR 262 miljoen in 2013 naar EUR 314 miljoen in 2014) vrijwel volledig is toe te schrijven aan de externe fraude in Chicago, welke volledig in 2014 is geboekt. Mevrouw Reijme stelt zichzelf voor en zegt namens de VBDO te spreken. Ze feliciteert AkzoNobel met de resultaten en met het Planet Possible project, om meer waarde te creëren met minder middelen. Ze vraagt of het misschien nu tijd is om de ambitie op het gebied van eco premium solutions te vergroten door het stellen van targets. Daarnaast vraagt ze of AkzoNobel plannen heeft om specifieke targets op het gebied van renewable based resources te stellen. De heer Büchner legt uit dat de eco-premium doelstelling constant in ontwikkeling is, omdat het de bedoeling is producten te ontwikkelen die voordelen bieden boven producten van concurrenten. Deze markt is in beweging, dus producten die eerst werden aangemerkt als eco-premium solutions, kunnen dat later niet meer blijken te zijn. Er is geen intentie het huidige doel bij te stellen. De Voorzitter vraagt de heer Büchner of AkzoNobel van plan is om doelstellingen rond zero waste te introduceren? De heer Büchner zegt dat met betrekking tot zero waste, AkzoNobel een sterke deelnemer is van de World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) is. Hij benadrukt de interne doelstelling van het bedrijf en de grote inspanningen die worden geleverd in alle business areas om afval te verminderen. Het bedrijf heeft de intentie om doelen te stellen naast financiële doelen, maar er kunnen niet alsmaar meer doelen worden gesteld en daarom is er geen intentie om dit op korte termijn te doen. Mevrouw Reijme vraagt of doelstellingen op het gebied van afval op termijn wel gepubliceerd gaan worden. Ook vraagt ze zich af welke mechanismen AkzoNobel heeft voor klachten en procedures van externe partijen op dit gebied. Tot slot vraagt ze wat AkzoNobel belemmert om Country by Country te rapporteren over belastingen. Mevrouw Castella vermeldt het gemiddelde belastingtarief over 2014 en Q en benadrukt dat het bedrijf een good citizen is die haar belasting betaalt en de betalingen openbaar maakt in het jaarverslag, maar dat een Country by Country overview teveel informatie vrijgeeft aan concurrenten en de concurrentiepositie van het bedrijf in gevaar brengt. De heer Büchner deelt mede dat AkzoNobel een open klachtenprocedure heeft die de drempel heel laag maakt voor de medewerkers, maar ook voor buitenstaanders om klachten op tafel te leggen. Hij zegt dat de klachtenprocedure een geïnstitutionaliseerd proces is bij AkzoNobel en dat AkzoNobel daar op dit moment erg open en transparant over is, zowel richting eigen medewerkers als naar NGO s en de buitenwereld. De Voorzitter constateert dat er geen vragen meer zijn en sluit dit agendapunt.

7 7 3. Jaarrekening, resultaat en dividend 3a. Bespreking van de uitvoering van het beloningsbeleid De Voorzitter geeft het woord aan mevrouw Baldauf, Voorzitter van de Remuneratiecommissie, voor een korte presentatie over de uitvoering van het beloningsbeleid. Mevrouw Baldauf legt kort het beloningspakket van de leden van de Raad van Bestuur uit met daarbij de toelichting dat het beloningsbeleid ten opzichte van 2014 onveranderd is gebleven. Met betrekking tot aandelen die zijn uitgekeerd in 2014 onder de lange termijn beloning legt zij uit dat er volgens het toen geldende beloningsbeleid een 50/50 splitsing was tussen het totaal aandeelhoudersrendement en de duurzaamheidsprestatie criteria. Zij benadrukt dat de uitbetalingen in overeenstemming met de prestaties van het bedrijf zijn. De impact van de fraudezaak heeft zijn weerslag gehad op de hoogte van de korte termijn beloning. Verdere details zijn vermeld in het jaarverslag. Tot slot legt mevrouw Baldauf uit dat het de intentie van de Remuneratiecommissie is om in 2015 de incentive structuur en criteria te bezien. Ze verwelkomt eventuele vragen. Mevrouw Van Lamoen zegt dat het nog steeds te zien is dat AkzoNobel variabele beloningen uitkeert bij prestaties onder de mediaan en ze roept op om bij een toekomstige herziening van het beloningsbeleid hier van af te zien. Daarnaast verwijst ze naar de mededeling dat de fraudezaak negatief heeft doorgewerkt in de financiële doelstellingen. Ze vraagt of geëxpliciteerd kan worden of de fraudezaak ook heeft doorgewerkt in de persoonlijke doelstellingen van de bestuurders, al dan niet discretionair. De Voorzitter geeft, met betrekking tot het laatste punt, aan dat het duidelijk in de beloning heeft doorgewerkt en dat het een zeer kwantitatief ingesteld beloningspakket is, zoals men heeft kunnen zien in de toelichting. Hij vraagt mevrouw Baldauf te reageren op de eerste vraag over de betaling bij prestaties onder de mediaan. Mevrouw Baldauf antwoordt dat de uitbetaling in overeenstemming met het vastgestelde beloningsbeleid heeft plaatsgevonden en dat het de intentie is om proactief naar toekomstige eisen te kijken. 3b. Vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014 De Voorzitter geeft aan dat de heer Büchner tijdens zijn presentatie al uitgebreid is ingegaan op de resultaten van het afgelopen jaar, maar wil de aanwezigen desondanks de gelegenheid geven om vragen te stellen indien dit gewenst is. De heer Henning, VEB heeft een vraag over Capex en twee vragen aan de accountant. Het valt hem op dat de plant equipment en machinery capex veel lager liggen dan de afschrijvingen. Hij vraagt waarom dit zo is en of dit te verklaren is doordat er bijvoorbeeld oude fabrieken worden gesloten of er minder wordt geïnvesteerd in technologie. De heer Büchner geeft aan dat pre-2012 enorm veel geïnvesteerd is. De Capex investeringsbedragen lagen ver boven afschrijvingen en ook ver boven afschrijvingen en amortisatie gecombineerd. Geprobeerd wordt om dit nu in de richting van afschrijvingen en amortisatie gecombineerd te krijgen en dat is zo rond de 4% van de huidige omzet. Dat houdt in dat er nog steeds geïnvesteerd wordt en er ook nog ruimte is voor groeiinvesteringen.

8 8 De heer Henning verwijst naar het mandaat van KPMG dat afloopt in 2015 en vraagt hoe zij de nieuwe accountant PWC hierop voorbereiden. Daarnaast vraagt hij of er misstatements aan de Raad van Commissarissen doorgeven zijn en zo ja, of deze posten in perspectief gezet kunnen worden. Verder vraagt hij hoe de Raad van Commissarissen deze misstatements heeft opgepakt. De Voorzitter geeft aan dat de laatste vraag zal worden beantwoord door de voorzitter van de Audit Committee. De eerste vraag kan worden beantwoord door de accountant. De heer Van Leeuwen van KPMG stelt zich voor als de accountant voor AkzoNobel. Hij legt de rol van de externe accountant uit met betrekking tot de boekhoudkundige controle en het reviewproces van het jaarverslag. Hij licht de manier van werken van de accountant toe aangaande materiële bevindingen ter attentie van de aandeelhouders in het jaarverslag. Hij legt uit dat de auditors een wettelijke verplichting hebben om hun bevindingen te rapporteren en legt het proces voor de controle van internationale dochterondernemingen en de vastgestelde materialiteitsdrempels uit. Er wordt opgemerkt dat in de controleverklaring naar materialiteit verwezen wordt, hetgeen in het jaarverslag gevonden kan worden. De heer Van Leeuwen bespreekt de relatie tussen de accountant en de Audit Committee. De accountant heeft zes keer per jaar een bijeenkomst met de Audit Committee en per jaareinde woont de accountant de vergadering van de Raad van Comissarissen bij. De heer Van Leeuwen legt uit dat de overgang en overdracht aan PWC op hun startdatum in oktober 2015 zal beginnen en dat de details van de overgangs- en overdrachtsplannen in de komende vergaderingen zullen worden besproken met de Audit Committee en het management. Met betrekking tot de controleverschillen die gedurende het auditproces zijn gevonden, antwoordt de heer Van Leeuwen dat verschillen van meer dan EUR 3 miljoen met de Audit Committee en de Raad van Commissarissen zijn besproken en dat AkzoNobel daarover transparant in haar verslaggeving is. Alle controleverschillen zijn verwerkt in de jaarrekening zodat per jaareinde geen controleverschillen zijn overgebleven. De Voorzitter vraagt of er nog meer vragen zijn voor de accountant. Hij constateert dat dit niet het geval is en legt de stemprocedure uit. Na de stemming verschijnt de uitslag op het scherm met het aantal stemmen en de percentages. Deze gegevens zullen ook op de website worden gepubliceerd. De Voorzitter zal mededelen of een voorstel is aangenomen of afgewezen. De Voorzitter geeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen over de jaarrekening. Hij constateert dat er geen vragen zijn en gaat over tot stemming. Na de stemming constateert de Voorzitter dat de jaarrekening voor 2014 is vastgesteld met 99,04% van de stemmen en hijverzoekt de 3c. Bespreking van het dividendbeleid De Voorzitter benadrukt dat het dividendbeleid geen stempunt is. Mevrouw Castella legt uit dat het AkzoNobel s beleid is om een stabiel tot stijgend dividend te betalen. Dividenden worden in contanten betaald, tenzij de aandeelhouders de mogelijkheid van een dividend in aandelen is geboden en daar ook voor kiezen. Ze

9 9 benadrukt de inzet van het management om de winstgevendheid en het genereren van cash te verbeteren, hetgeen in de afgelopen twee jaar een sterke vooruitgang laat zien was echter nog lichtelijk cash negatief. 3d. Winstbestemming en vaststelling van het dividend Voorgesteld wordt over het boekjaar 2014 een dividend uit te keren van 1,45 per aandeel van nominaal 2,00. In november 2014 is reeds 0,33 als interimdividend uitgekeerd. Het resterende slotdividend van 1,12 per aandeel zal bij aanvaarding van het voorstel, onder de voorwaarden door AkzoNobel gepubliceerd, op 19 mei a.s. worden uitgekeerd in geld tenzij de aandeelhouder ervoor kiest het dividend in aandelen uitgekeerd te krijgen. De Raad van Commissarissen beveelt goedkeuring van dit voorstel aan. Voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 99,60% van de stemmen en hij verzoekt de 4. Decharge 4a. Verlening van decharge aan leden van de Raad van Bestuur die zitting hadden in het bestuur in 2014 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 2014 Voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 98,90% van de stemmen. en hij verzoekt de 4b. Verlening van decharge aan leden van de Raad van Commissarissen die zitting hadden in de Raad van Commissarissen in 2014 terzake de uitoefening van hun functies in het boekjaar 2014 Voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 98,90% van de stemmen en hij verzoekt de 5. Raad van Commissarissen 5a. Benoeming van de heer D. Sluimers Voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 98,98% van de stemmen en hij verzoekt de De Voorzitter feliciteert de heer Sluimers met zijn benoeming. 5b. Herbenoeming van mevrouw P. Bruzelius Voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 97,16% van de stemmen en hij verzoekt de

10 10 6. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot: 6a. het uitgeven van aandelen voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 93,13% van de stemmen en hij verzoekt de 6b. het beperken of uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders De Voorzitter geeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Hij constateert dat iemand voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 86,35% van de stemmen en hij verzoekt de Secretaris aantekening te maken van de volledige uislag. 7. Machtiging aan de Raad van Bestuur tot het namens de Vennootschap verwerven van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap voorzitter dat het voorstel is aangenomen met 99,31% van de stemmen en hij verzoekt de 8. Rondvraag en sluiting De Voorzitter vraagt of hij nog iemand het woord mag geven. Mevrouw Reijme, sprekend namens de VBDO, complimenteert AkzoNobel met haar Sustainable Environmental Profit and Loss-analyse. De VBDO heeft daar nog vragen over. Omwille van de tijd verzoekt ze AkzoNobel om na de vergadering tijd te maken om de vragen die schriftelijk zijn ingediend alsnog te beantwoorden. Daarnaast spreekt ze de hoop uit dat AkzoNobel een Resource Efficiency Index doelstelling opneemt naast de overige financiële doelstellingen. De Voorzitter zegt mevrouw Reijme te kunnen verzekeren dat AkzoNobel zo transparant mogelijk zal zijn, maar dat het niet altijd efficiënter en effectiever is veel verschillende doelstellingen te hebben. De Secretaris bevestigt dat contact zal worden opgenomen met de VBDO met betrekking tot de overige vragen. De heer Henning heeft een vraag over pensioenen. Hij zegt in het jaarverslag te hebben gelezen dat AkzoNobel in 2015 uit gaat van EUR 330 miljoen aan top-ups en constateert dat een dergelijke betaling reeds is gemaakt in Q De heer Henning zegt geen inzicht te hebben in de afspraken, maar ziet alsnog een deficit van zo n EUR 800 miljoen. Hij wil weten hoe beleggers dit moeten interpreteren en of er nog cash betalingen te verwachten zijn. Ook wil hij weten wanneer een vervolg gaat worden gegeven aan de ROI en de ROS-doelstellingen. De heer Büchner legt uit dat de vraag betreffende pensioenen een zeer ingewikkelde kwestie is waarbij AkzoNobel een verplichting heeft om de jaarlijkse top-ups aan een aantal

11 11 Engelse pensioenfondsen te betalen die via overnames zijn verworven. Deze top-ups zijn bekend en worden doorgaans in het eerste kwartaal van elk jaar betaald. Ze worden eens per drie jaar onderhandeld. Met betrekking tot het ROS% (rendement op verkoop %) en ROI% (rendement op investeringen %) na 2015, zegt de heer Büchner dat de focus blijft liggen op het bereiken van huidige doelstellingen voordat nieuwe doelstellingen worden bepaald. Ter afsluiting begint de Voorzitter met de opmerking dat Dolf van den Brink de Raad van Commissarissen in het afgelopen jaar is ontvallen. Dolf was 10 jaar lang commissaris bij AkzoNobel, waarvan een groot deel als voorzitter van AkzoNobel s Audit Committee. Dolf kenmerkte zich door zijn zeer professionele instelling en integriteit van zijn optreden. Het is een groot en zeer verdrietig verlies voor de Raad van Commissarissen. Dolf wordt iedere dag gemist en de Voorzitter wenst zijn familie sterkte toe. Verder geeft de Voorzitter aan, dat dr. Bufe AkzoNobel na deze vergadering zal verlaten. Na 12 jaar trouwe dienst als commissaris zal hij zich niet meer beschikbaar kunnen stellen voor herverkiezing. Dr. Bufe heeft een diepe kennis van de chemiesector en voorts is hij een doorgewinterde zakenman, die terug kan kijken op een schitterende loopbaan. AkzoNobel is hem veel dank verschuldigd en zijn bijdrage zal node gemist worden. De heer Bufe dankt de Voorzitter. De Voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen hartelijk voor de belangstelling. VOOR AKKOORD GETEKEND: Amsterdam, 2015 A. Burgmans, Voorzitter Amsterdam, 2015 Ch.L. Van Meer, Secretaris

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2014 Akzo Nobel N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op woensdag 22 april 2015, aanvang

Nadere informatie

CONCEPT - Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V.

CONCEPT - Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V. 1 CONCEPT - Notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel N.V. Amsterdam, 20 april 2016 2 AGENDA 1. Opening en mededelingen 2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2015

Nadere informatie

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit)

6. Raad van Commissarissen Vermindering van het aantal leden van de Raad van Commissarissen van negen naar acht (besluit) Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in het Hilton hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam, op maandag 27 april 2009, aanvang 14.00

Nadere informatie

AkzoNobel aandeelhoudersvergadering

AkzoNobel aandeelhoudersvergadering AkzoNobel aandeelhoudersvergadering Soort vergadering Algemene ergadering van Aandeelhouders Akzo Nobel Datum 20 april 2016, 14.00 uur Locatie Christian Neefestraat 2, Amsterdam Woordvoerder Carola van

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders Optimix Investment Funds NV AGENDA Vergadering vrijdag 10 juni 2016, 13.00 uur Ten kantore van Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14 te Amsterdam

Nadere informatie

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie)

3. Verslag van de Raad van Commissarissen en van zijn commissies over het boekjaar 2011 (informatie) Agenda AGM 2012 Vrije vertaling AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SBM Offshore N.V. (de "Vennootschap") te houden op woensdag 16 mei 2012, aanvang 14.30 uur, in de zaal Eduard Flipse in

Nadere informatie

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur

Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, uur Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) Value8 N.V. Dinsdag 6 december 2016, 09.30 uur Locatie: Aanwezig RvB: Aanwezig RvC: NH Jan Tabak (Amersfoortsestraatweg 27, Bussum) De

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014

AGENDA. 1. Opening / Mededelingen. 2. Verslag over het boekjaar 2014. 3. Uitvoering van het Remuneratiebeleid over 2014 AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op donderdag 21 mei 2015 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V.

AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WERELDHAVE N.V. (Closed-end beleggingsmaatschappij) DATUM VRIJDAG 22 APRIL 2016 TIJD 11.00 UUR LOCATIE AMSTERDAM HILTON HOTEL Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening 2. Verslag van de Directie 3. Remuneratierapport

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 31 maart 2017 om 10.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen.* 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V.

- Vaststelling van de jaarrekening 2014 van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag eerste half jaar 2015 Stemgedrag op vergaderingen van aandeelhouders en genomen aandeelhoudersbesluiten buiten vergadering 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse

Nadere informatie

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht.

NB: De agendapunten 4, 6, 8a, 8b, 9, 11, 12, 13, 14 en 15 zullen ter stemming worden gebracht. Beter Bed Holding N.V. Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders op donderdag, 28 april 2011 om 12.30 uur bij IBN Vergadercentrum, Hockeyweg 5, 5405 NC Uden 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag 2010.

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 25-4-2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 06 juni 2017 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands.

De voorzitter merkt op dat de vergadering wordt gehouden in het Nederlands. Notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 15 mei 2014 om 10.30 uur in Hotel Mitland, Ariënslaan 1, Utrecht Aanwezig achter de bestuurstafel: Commissarissen: De heren

Nadere informatie

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481.

ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 283 (HQ7050), 1000 EA Amsterdam e-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com fax: + 31 (0)20 628 8481. Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op dinsdag 12 mei 2015 om 14:00 uur in het Hotel Novotel Amsterdam City, Europaboulevard

Nadere informatie

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam

op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam AGENDA Algemene Vergadering van Aandeelhouders BETER BED HOLDING N.V. op woensdag, 28 april 2010 om 14.00 uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, 1077 BG Amsterdam 1. Opening. 2. Bespreking jaarverslag

Nadere informatie

Samen groeien en presteren

Samen groeien en presteren Samen groeien en presteren Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Donderdag 12 mei 2016, 13.00 uur, ten kantore van DPA Group N.V., Gatwickstraat 11, Amsterdam Agenda 1. Opening 2. Behandeling

Nadere informatie

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen*

8. Herbenoeming van de heer U.H.R. Schumacher als lid van de Raad van Commissarissen* AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASM International N.V., te houden op woensdag 25 mei 2016 om 14:00 CET uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam, Nederland.

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TMC Group N.V. ( TMC ), te houden op woensdag 21 april 2010 om 10.00 uur te Hotel Novotel

Nadere informatie

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013

ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 ASML Holding NV Algemene Vergadering van Aandeelhouders 24 April 2013 Spreker Gerben Kip SPF Beheer Machtigingen stemmen Spoorwegpensioenfonds SPOV Machtigingen spreken Spoorwegpensioenfonds SPOV Datum

Nadere informatie

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland DEEL I Oproeping voor de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Geneba Properties N.V. 17 mei 2016 om 15.00 uur bij De Koning Party & Events, Isolatorweg 29, 1014 AS Amsterdam, Nederland

Nadere informatie

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG

BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG BESLUITENLIJST ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN KONINKLIJKE KPN N.V. GEHOUDEN OP 15 APRIL 2015 TE DEN HAAG De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke KPN N.V., gehouden op 15

Nadere informatie

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam

op donderdag, 19 mei 2016 om uur in het Hilton Hotel, Apollolaan 138, Amsterdam Agenda Aandeelhouders en andere stemgerechtigden van Beter Bed Holding N.V. worden uitgenodigd voor de jaarlijkse Algemene Vergadering, te houden op donderdag, 19 mei 2016 om 14.00 uur in het Hilton Hotel,

Nadere informatie

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015

Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag Vergadering van Aandeelhouders Source Group N.V. d.d. 15 juni 2015 Verslag van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van de naamloze vennootschap Source Group N.V. gehouden d.d. 15 juni

Nadere informatie

AkzoNobel, AGM 2010, April 28 th. Meeting Report

AkzoNobel, AGM 2010, April 28 th. Meeting Report AkzoNobel, AGM 2010, April 28 th Meeting Report Executive Summary in English We voted in favour of all agenda items at the AkzoNobel AGM. We are positive about the remuneration policy change: AkzoNobel

Nadere informatie

Koninklijke KPN N.V. Agenda

Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. Agenda Koninklijke KPN N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op donderdag 12 april 2012 op het KPN Hoofdkantoor, Maanplein

Nadere informatie

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007

2. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2007 Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Akzo Nobel N.V. (de Vennootschap ), te houden in de RAI te Amsterdam, op dinsdag 22 april 2008, aanvang 14.00 uur. 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt.

De locatie van de vergadering wordt op 20 april 2010 via de website van de Vennootschap (investor.oce.nl) bekend gemaakt. Agenda van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de naamloze vennootschap Océ N.V., gevestigd te Venlo, te houden in Venlo ten kantore van de Vennootschap op donderdag 22 april 2010,

Nadere informatie

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A

Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU. 19 april 2005 A G E N D A Pensioenfonds Horeca & Catering is vertegenwoordigd door SPF beheer b.v. bij: Algemene vergadering van aandeelhouders VNU 19 april 2005 Agendapunten A G E N D A Stem 1. Opening - 2. Verslag van de raad

Nadere informatie

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV

Persbericht. Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Persbericht Uitnodiging voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders in Verenigde Nederlandse Compagnie NV Assen, 18 april 2017 Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC), kondigt aan dat per 31 maart het

Nadere informatie

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014

Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Koninklijke DSM, aandeelhoudersvergadering, woensdag 7 mei 2014 Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Koninklijke DSM Datum 14.00 uur, 7 mei 2014 Locatie Hoofdkantoor, Het Overloon

Nadere informatie

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Aankondiging Algemene Vergadering van Aandeelhouders Nieuwegein, 20-4-2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Op 01 juni 2016 om 14.00 uur zal Novisource N.V. (de Vennootschap ) haar jaarlijkse Algemene

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 7 mei 2012 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2012 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende:

Voorafgaand aan de inhoudelijke behandeling van de punten op de agenda meldt de voorzitter het volgende: Verslag van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. gehouden op woensdag 23 april 2014 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te Amsterdam

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 3 mei 2011 Tijd 14.30 uur Plaats Dorint Hotel Amsterdam Airport Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2011 Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1 Opening 2 Verslag van de Raad van

Nadere informatie

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing)

4. Jaarrekening 2011 en winstbestemming 4.a Vaststelling jaarrekening 2011 (ter beslissing) 4.b Vaststelling winstbestemming (ter beslissing) Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate nv, te houden op donderdag 19 april 2012 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 1. Opening 2. Mededelingen

Nadere informatie

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de

Voor 99,59% Raad van Bestuur (Besluit) 8. Het verlenen van kwijting aan de leden van de Aandeelhoudersvergadering TNT Express 10 april 2013 Datum AVA 10 april 2013, 11.00 uur Locatie Muziek gebouw aan t IJ, Amsterdam Woordvoerder Eumedion Carola van Lamoen, Robeco Volmacht om te spreken namens

Nadere informatie

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV

Agenda. voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Hydratec Industries NV te houden op dinsdag 31 mei om 14.30 uur in NH HOTEL,STATIONSWEG 75,3811 MH te Amersfoort. 1. Opening 2. Mededelingen 3.

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V.

Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips N.V. Op donderdag 1 mei 2014, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand Bolstraat 333 te Amsterdam.

Nadere informatie

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV

10 april 2014. Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV 10 april 2014 Algemene Vergadering van Aandeelhouders Simac Techniek NV Donderdag 10 april 2014 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS SIMAC TECHNIEK NV Te houden op donderdag 10 april 2014,

Nadere informatie

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016

Agenda 2016. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 Agenda 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. DATUM 12 mei 2016 TIJD 14.30 uur PLAATS Mövenpick Hotel Amsterdam City Centre Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam 1. Opening 2. Verslag

Nadere informatie

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V.

2. ABN AMRO Group N.V. Op 18 mei 2016 heeft NLFI deelgenomen aan de algemene vergadering van aandeelhouders van ABN AMRO Group N.V. Verantwoording stemgedrag tweede kwartaal 2016 1. Inleiding NLFI onderschrijft het belang van de Nederlandse Corporate Governance Code en wil de relevante principes en best practice bepalingen van de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 1 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. d.d. 25 april 2013 De voorzitter, de heer Das: Dames en heren, mag ik u verzoeken uw plaats in te nemen want we gaan beginnen met de

Nadere informatie

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen

7.c Kennisgeving door de raad van commissarissen van de voor benoeming voorgedragen 1. Opening Agenda voor de algemene vergadering van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 17 april 2014 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo. 2. Mededelingen 3. Jaarverslag

Nadere informatie

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015

JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN NUTRECO N.V. 26 maart 2015 Aandeelhouders worden uitgenodigd tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Nutreco N.V., (de Vennootschap ) te houden op

Nadere informatie

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders Die zal worden gehouden op donderdag 12 mei 2016, vanaf 14.00 uur, in het Hilton Amsterdam hotel, Apollolaan 138 te Amsterdam. 1. Toespraak

Nadere informatie

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam

Agenda. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur. Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 22 april 2010 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Aalberts Industries N.V.

Nadere informatie

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 2017 22 MAART LGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS AGENDA JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN SLIGRO FOOD GROUP N.V. TE HOUDEN OP WOENSDAG 22 MAART 2017 OM 10.30 UUR TEN KANTORE VAN

Nadere informatie

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0)

Oproeping. ABN AMRO Bank N.V. Postadres: Postbus 3200 (MF 2020), 4800 DE Breda fax: + 31 (0) Oproeping Grontmij N.V. nodigt haar aandeelhouders uit voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op donderdag 23 mei 2013 om 14:00 uur in het Oseven Vergadercentrum in de Passenger

Nadere informatie

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen.

Er zijn vanuit de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen geen mededelingen gekomen. MTY Holdings N.V. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum: 16 december 2015 Locatie: Hotel Mitland te Utrecht Aanwezig namens MTY Holdings N.V.: De heer P.P.F. de Vries Mevrouw K. Koopmans

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de Vennootschap), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van TIE Kinetix N.V. (de "Vennootschap"), te houden op vrijdag 28 maart 2014 om 11.00 uur te Breukelen. Agenda: 1. Opening en mededelingen*. 2. Voorstel tot vaststelling

Nadere informatie

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt)

AGENDA. 5 Verlening van décharge aan de Directie voor het gevoerde beleid (stempunt) AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van SnowWorld N.V., te houden op donderdag 12 maart 2015 om 10:00 uur CET bij de vestiging van SnowWorld aan de Buytenparklaan 30, 2717

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013

Agenda. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv. DATUM 11 oktober 2013 Agenda Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van CSM nv DATUM 11 oktober 2013 TIJD PLAATS 10.30 uur Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein

Nadere informatie

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen

CORPORATE. 1. Opening. 2. Mededelingen CORPORATE Agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Ten Cate N.V. te houden op donderdag 9 april 2015 om 14.00 uur in het Polman Stadion, Stadionlaan 1 te Almelo 1. Opening

Nadere informatie

Corporate Governance verantwoording

Corporate Governance verantwoording Corporate Governance verantwoording Algemeen De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Verenigde Nederlandse Compagnie (VNC) respecteren de principes en best practice bepalingen van de Corporate

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V.

Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. Algemene Vergadering van Aandeelhouders TMC Group N.V. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders 2011 van TMC Group N.V. ( TMC ) wordt gehouden op woensdag 20 april 2011, 14.00 uur te Dorint Sofitel Cocagne

Nadere informatie

Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum uur, 3 mei 2017 Hoofdkantoor, Het Overloon 1, Heerlen

Soort vergadering Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum uur, 3 mei 2017 Hoofdkantoor, Het Overloon 1, Heerlen DSM Aandeelhoudersvergadering Soort vergadering Algemene ergadering van Aandeelhouders Datum 14.00 uur, 3 mei 2017 Locatie Hoofdkantoor, Het Overloon 1, Heerlen Woordvoerder Michiel van Esch (Robeco) olmachtgevers

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016

Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Heineken Holding N.V. 21 april 2016 De voorzitter, de heer Das: Hartelijk welkom. [16.25 uur.] Hierbij open ik de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015

Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 Notulen van de buitengewone algemene vergadering van NN Group N.V. 6 oktober 2015 zoals opgenomen in een notariële akte van proces-verbaal, verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam,

Nadere informatie

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur

Agenda. Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Agenda Algemene Vergadering van Aalberts Industries N.V. Te houden op: Donderdag 21 april 2011 Aanvang 14.00 uur Hotel Okura Amsterdam Ferdinand Bolstraat 333 1072 LH Amsterdam Agenda De jaarstukken over

Nadere informatie

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010

Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op 8 december 2010 Notulen Plaats Referentienummer Kenmerk Plaats bespreking Hoofdkantoor Grontmij N.V., De Holle Bilt 22, De Bilt Betreft Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Grontmij N.V. gehouden op

Nadere informatie

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend

Agenda. 1 Opening. 2 Jaarverslag 2007. 3 Jaarrekening 2007 en dividend Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot nv, te houden op donderdag 8 mei 2008, aanvang 14.00 uur, in het Auditorium van de vanlanschottoren, Leonardo Da Vinciplein

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VASTNED RETAIL N.V. I UITNODIGING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN VASTNED RETAIL N.V. OP 15 MEI 2014 OM 13.00 UUR (CET) IN HET ROSARIUM,

Nadere informatie

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur

Agenda. Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders. datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders datum woensdag 20 april 2016 aanvang 10.30 uur Agenda Voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op woensdag

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om 12.00 uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op woensdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen

Agenda. 1. Toespraak President. 2. Jaarverslag over 2011, dividend en decharge. 3. Samenstelling van de raad van commissarissen Agenda Agenda van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van Koninklijke Philips Electronics N.V. op donderdag 26 april 2012, aanvangende om 14.00 uur in Hotel Okura Amsterdam, Ferdinand

Nadere informatie

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V.

2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS ASML HOLDING N.V. Vrijdag 29 april 2016, aanvang 14:00 uur Nederlandse tijd Auditorium, ASML Gebouw 7 De Run 6665, Veldhoven Nederland Agenda 2016 JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS 1. Opening Discussiepunt

Nadere informatie

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer nv, te houden op dinsdag 22 april 2008, aanvang 11.00 uur in het Okura Hotel,

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016

Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Algemene vergadering van aandeelhouders 2016 Agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van AND International Publishers N.V. te houden op donderdag 12 mei 2016 om 10:00 uur in Novotel

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders Agenda Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Wolters Kluwer N.V., te houden op donderdag 20 april 2017, aanvang 11.00 uur in het Sofitel

Nadere informatie

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013

Stemuitslagen van de Jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van ASML Holding N.V. gehouden op 24 april 2013 waar zijn 1 niet 1. Opening. Geen stempunt 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. Geen stempunt 3. Bespreking van

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING DER AANDEELHOUDERS VAN SOLVAY NV gehouden op dinsdag 13 mei 2014 om 10 u 30 -----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch

Notulen. Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch Notulen Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot Kempen N.V. gehouden op woensdag 11 oktober 2017, te s-hertogenbosch 1. Opening De voorzitter, de heer Duron, opent om 10.10

Nadere informatie

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016

Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. 20 mei 2016 1 1. Welkom Jaarlijkse Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. Agenda 1. Welkom 2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 2a. Activiteiten

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2014 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 18 mei 2015, in haar hoofdkantoor, kamer Van der Waals, Hoekenrode 8 te Amsterdam.

Nadere informatie

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer.

De voorzitter opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en geeft kort de gang van zaken weer. PHARMING NOTULEN van de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Pharming Group N.V., gevestigd te Leiden, hierna: "Pharming", gehouden te Leiden op 30 maart 2010. Voorzitter: Notulist:

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Datum 6 mei 2013 Tijd 14.30 uur Plaats Steigenberger Airport Hotel Amsterdam (voorheen: Dorint Hotel Amsterdam Airport) Stationsplein ZW 951 1117 CE Schiphol-Oost Agenda 2013 Algemene Vergadering van Aandeelhouders

Nadere informatie

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012

3. Nuon Energy Public Assurances Foundation (NEPAF) terugblik 2012 N.V. Nuon Energy nodigt haar aandeelhouders uit voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, te houden op maandag 13 mei 2013, op haar hoofdkantoor, Mali zaal, Spaklerweg 20 te Amsterdam. De vergadering

Nadere informatie

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam

VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam VASTNED OFFICES/INDUSTRIAL N.V. beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal gevestigd te Rotterdam AGENDA Van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van VastNed Offices/Industrial N.V.

Nadere informatie

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%)

246.436.370 56,11% 2.217.927.330 2.212.239.843 (99,99%) 246.437.318 56,12% 2.217.935.862 2.176.650.630 (99,03%) waar zijn 1 niet 1. Opening. 2. Overzicht van de activiteiten, incl. de activiteiten op het gebied van MVO, en de financiële situatie van de Vennootschap. 3. Bespreking van de uitvoering van het Beloningsbeleid

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015

AGENDA. 1. Opening. 2. Verslag van de Raad van Bestuur over 2015. 3. Bezoldiging in het boekjaar 2015 AGENDA van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. te houden op woensdag 20 april 2016 om 11.30 uur ten kantore van de vennootschap, Nieuwezijds Voorburgwal 225 te 1012

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015

Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Algemene vergadering van aandeelhouders 2015 Agenda voor de jaarlijkse vergadering van aandeelhouders op vrijdag 1 mei 2015 1. Opening van de algemene vergadering van aandeelhouders (de Vergadering ) 2.

Nadere informatie

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V.

PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. 1 PROCES-VERBAAL VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN NN GROUP N.V. Op zes oktober tweeduizend vijftien vanaf vier uur post meridium, heb ik, mr. Dirk- Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, ten

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 26 april 2016 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 26 april 2016 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor

Nadere informatie

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V.

AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. WavinWavin N.V. N.V. AGENDA EN TOELICHTING VOOR DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN WAVIN N.V. 27 april 2011 Solutions for Essentials Agenda Agenda voor de jaarlijkse Algemene Vergadering

Nadere informatie

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt)

A G E N D A. 9. a. Aanwijzing inzake uitgifte van aandelen (stempunt) b. Aanwijzing inzake beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht (stempunt) A G E N D A voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Ballast Nedam N.V., te houden op donderdag 19 mei 2011 om 13.30 uur in Artis Party- en Congrescentrum aan de Plantage Middenlaan

Nadere informatie

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V.

AGENDA. Keep creating. Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. AGENDA 2017 Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Corbion N.V. Datum 15 mei 2017 Tijd 14.30 uur Plaats Mövenpick Hotel Amsterdam Centrum Piet Heinkade 11 1019 BR Amsterdam Keep creating 2 CORBION

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016

NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS GEHOUDEN OP 13 MEI 2016 NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Maatschappelijke Zetel: Generaal De Wittelaan 11 bus B, 2800 Mechelen, België Ondernemingsnummer BTW BE 0505.640.808 RPR Antwerpen, afdeling Mechelen NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen

REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen REGLEMENT VOOR DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN SOURCE GROUP N.V. (de Vennootschap ) Vastgesteld door de raad van commissarissen Versie 1.1 dd. 15 januari 2014 Artikel 1 - Algemene taak 1.1 De raad van commissarissen

Nadere informatie

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum

Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum Notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders Vivenda Media Groep N.V. (de Vennootschap ), gehouden op 3 december 2010 te Hilversum 1. Opening De Voorzitter opent de vergadering om 10.30 uur en heet

Nadere informatie

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT

KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan Brussel BTW BE (RPR Brussel) VOLMACHT KBC Groep Naamloze Vennootschap Havenlaan 2 1080 Brussel BTW BE 003.227.515 (RPR Brussel) VOLMACHT Ondergetekende, (volledige naam en adres van de aandeelhouder; voor een rechtspersoon, volledige benaming

Nadere informatie

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN RSDB N.V. De Raad van Bestuur van RSDB N.V. (de "Vennootschap") nodigt haar aandeelhouders en andere vergadergerechtigden uit tot

Nadere informatie

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com.

AGENDA. Voor (het advies inzake) de routebeschrijving en bereikbaarheid met het openbaar vervoer verwijzen wij u naar onze website: www.nedap.com. AGENDA voor de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Nederlandsche Apparatenfabriek Nedap, gevestigd te Groenlo, te houden op 3 april 2014, s morgens om 11.00 uur in het EYE (filmmuseum)

Nadere informatie

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken

AGENDA. 1. Opening / mededelingen. 2. Toelichting algemene gang van zaken AGENDA voor de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Inverko N.V. ( Inverko ), te houden op donderdag 5 november 2015 in het World Trade Center Strawinskylaan 1, 1077 XW Amsterdam. Aanvang:

Nadere informatie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie

AGENDA. 2. Jaarverslag 2014 a. Bespreking van het verslag van de Raad van Commissarissen b. Bespreking van het verslag van de Directie 1. Opening AGENDA Agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Koninklijke Brill NV te houden op woensdag 13 mei 2015 om 14.00 uur ten kantore van de Vennootschap, Plantijnstraat 2, Leiden

Nadere informatie

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur

AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur AGENDA ALGEMENE VERGADERING VAN KONINKLIJKE REESINK N.V. Te houden op: Dinsdag 27 mei 2014 Aanvang 14.00 uur Hotel De Cantharel Apeldoorn Van Golsteinlaan 20 7339 GT Apeldoorn Vergaderstukken De toelichting

Nadere informatie

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom.

De voorzitter van het bestuur, de heer prof. dr. W. van Voorden, opent de vergadering om uur en heet de aanwezigen welkom. Notulen van de Vergadering van Certificaathouders van de Stichting Administratiekantoor van aandelen Ballast Nedam, gehouden op vrijdag van 12.00 12.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. 2 MEI 2017 ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ORDINA N.V. Datum vergadering : 2 mei 2017 Aanvang : 14.30 uur Locatie : Hoofdkantoor Ordina

Nadere informatie

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur

OPROEPING. 16 mei 2014 om 10.00 uur MIROVA FUNDS Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Luxemburgs recht Hoofdkantoor: 5, allée Scheffer, L-2520 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg R.C.S Luxembourg B 148004 OPROEPING Luxembourg,

Nadere informatie

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING

Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING Naamloze vennootschap Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen Ondernemingsnummer 0860.402.767 OPROEPING De raad van bestuur heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen op de gewone

Nadere informatie