Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente s-hertogenbosch. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.G.J.M. Rombouts hierna te noemen: opdrachtgever ; 2. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Schijndel. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Eugster- van Bergeijk hierna te noemen: opdrachtgever ; 3. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Boxtel. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Buijs hierna te noemen: opdrachtgever ; 4. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haaren. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Zwijnenburg- van der Vliet hierna te noemen: opdrachtgever ; 5. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Mulder hierna te noemen: opdrachtgever ; 6. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Vught. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.J. van de Mortel hierna te noemen: opdrachtgever ; 7. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Michielsgestel. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.C.M. Pommer hierna te noemen: opdrachtgever ; 8. de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Noord Brabant. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. van Heugten hierna te noemen: opdrachtgever ; 9. de besloten vennootschap Personen Zorgvervoer Nederland BV statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te Tilburg. Ingevolge haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door W.de Jong directeur, hierna te noemen: "vervoerder". In aanmerking nemende dat: De opdrachtgevers in gezamenlijkheid een Regiotaxi-concept hebben ontwikkeld en hebben besloten tot het aanbesteden van deze vervoersdienst, met als gezamenlijk onderliggend doel om door integratie van vervoersstromen via een collectief vraagafhankelijke vervoersysteem, als bedoeld in artikel 6 van het Besluit personenvervoer, een basiskwaliteit aan collectief vervoer in stand te houden of te verbeteren en daarnaast een basis te leggen voor een doorontwikkeling van het vervoer, met plaats voor vernieuwing. Hierna te noemen Regiotaxi s-hertogenbosch. Hierbij hebben de gemeenten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) de zorg voor vervoersvoorzieningen ten behoeve van hun in het kader van die wet geïndiceerde inwoners; de deelnemende gemeenten en het Servicepunt Regiotaxi voor de coördinatie van de uitvoering een samenwerkingsovereenkomst zullen sluiten; opdrachtgever het wenselijk acht dat genoemd vervoer wordt verricht door een onafhankelijke en bedrijfsmatig opererende vervoerder; opdrachtgever hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure heeft gehouden; vervoerder op 2 juni 2014 een aanbieding heeft gedaan; deze aanbieding van vervoerder als de economisch meest voordelige inschrijving is aan te merken; Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 1

2 dat opdrachtgever en vervoerder op basis van het programma van eisen en de daarop gedane aanbieding overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop het Regiotaxivervoer uitgevoerd gaat worden. op onderhavige overeenkomst van toepassing zijn de bepalingen van de Wet personenvervoer 2000, het Besluit personenvervoer 2000 en de Ministeriële Regeling Bekostiging Openbaar Vervoer zoals deze van tijd tot tijd zullen bestaan; de jaarlijks te verkrijgen rijksbijdrage voor Regiotaxi is op onderhavig overeenkomst van toepassing; vervoerder op basis van deze overeenkomst gehouden is de exploitatie van Regiotaxi s- Hertogenbosch uit te voeren. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 Begripsbepalingen Op deze overeenkomst zijn van toepassing de navolgende definities: 1. Offerte aanvraag: De offerte aanvraag 3.6 (inclusief programma van eisen) inzake het Regiotaxivervoer ten behoeve van de aanbesteding inclusief de nota van inlichtingen. 2. Inschrijving: De aanbieding van vervoerder van 2 juni Artikel 2 Doel van de overeenkomst 1. Op grond van deze overeenkomst wordt aan vervoerder de opdracht verstrekt om ten behoeve van opdrachtgever het Regiotaxivervoer uit te voeren, tegen betaling en onder de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden. 2. Vervoerder dient zich bij de uitvoering van deze opdracht te houden aan het bepaalde in het programma van eisen opgenomen in de offerteaanvraag. 3. Vervoerder voert het Regiotaxivervoer uit overeenkomstig hetgeen beschreven is in zijn aanbieding, op grond waarvan de opdracht is gegund. 4. Vervoerder garandeert de juistheid van hetgeen in de aanbieding is omschreven en aanvaardt daarbij volledige aansprakelijkheid voor de uitvoering daarvan. 5. Voor zover de aanbieding afwijkt van offerteaanvraag, prevaleert de offerteaanvraag. 6. De offerteaanvraag en de aanbieding, inclusief alle bijlagen, maken deel uit van deze overeenkomst. Artikel 3 Onderwerp en duur van de overeenkomst 1. Het Regiotaxivervoer wordt uitbesteed aan de vervoerder conform het programma van eisen zoals opgenomen in "Bestek Regiotaxi s-hertogenbosch (d.d. 1 januari 2015) en het Nota van Inlichtingen (d.d. 15 mei en 20 mei 2014) en de inschrijving van vervoerder (d.d. 2 juni 2014), die als bijlagen zijn toegevoegd aan deze overeenkomst; 2. Deze overeenkomst wordt aangegaan van 1 januari 2015, 00:01 uur tot en met 31 december :59 uur; 3. De mogelijkheid bestaat met inachtneming van het "Bestek Regiotaxi s-hertogenbosch om voor de periode na de looptijd van deze overeenkomst, de overeenkomst tweemaal met een periode van maximaal 24 maanden en een minimum van 12 maanden per jaar te verlengen; Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 2

3 4. Uiterlijk drie maanden voor afloop van deze overeenkomst zal opdrachtgever aan vervoerder schriftelijk te kennen geven of de opdrachtgever tot verlenging wil overgaan; Artikel 4 De dienst 1. De totale dienst bestaat uit de centrale regie en de uitvoering van het vervoer. 2. Het vervoer betreft, overeenkomstig artikel 6 van het Besluit personenvervoer 2000, voor een ieder openstaand personenvervoer per auto dat niet volgens een dienstregeling rijdt maar op afroep rijdt, volgens de specificaties van de offerteaanvraag. Artikel 5 Vervoergebied 1. Het vervoergebied en de specificaties daarvan zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. 2. De in de offerteaanvraag vermelde OV-zones zijn gebaseerd op de een zone-indeling zoals is vastgesteld tot aan 3 november 2011 in de ministeriële regeling met betrekking tot de Nationale Vervoerbewijzen Openbaar Vervoer. 3. Opdrachtgever heeft het recht om De OV-zone-indeling te wijzigen. In dat geval zal de Opdrachtgever rekening houden met een invoertermijn van ten minste 3 maanden en overleg voeren met de vervoerder over consequenties van deze wijziging. Indien de OV-zonekaart wijzigt, zullen de klanten geïnformeerd worden door de Opdrachtgever. 4. Opdrachtgever heeft het recht om over te gaan op een systeem van ritkilometers, conform de OVchipkaart. In dat geval wordt het vervoergebied en de reikwijdte van het vervoer en de zonebudgetten gedefinieerd in kilometers. Deze overgang heeft ook consequenties voor de klantbijdrage, maar vindt voor de vervoerder kostenneutraal plaats. Artikel 6 Operationele uren De operationele uren van het vervoersysteem zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 7 Wijze van betaling en vervoerbewijzen De wijze van betaling door de reizigers en eisen voor het vervoerbewijs zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 8 Aansluiting Regiotaxi en openbaar vervoer De eisen ten aanzien van aansluiting Regiotaxi en openbaar vervoer zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 9 Specificatie centrale De kenmerken en eisen voor de centrale zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 3

4 Artikel 12 Voertuigeisen 1. Vervoerder draagt er zorg voor dat alle voertuigen die voor Regiotaxi s-hertogenbosch worden ingezet voldoen aan de eisen van de offerteaanvraag. 2. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de voertuigen die worden ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst te controleren of ze voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen zoals deze zijn opgenomen in de offerteaanvraag. Artikel 13 Vergoeding en facturatie 1. De vergoeding aan de vervoerder is gebaseerd op een tarief per declarabele zone zoals opgenomen in de offerteaanvraag. 2. Definities welke zones voor de vervoerder declarabel zijn, zijn in de offerteaanvraag opgenomen. 3. De vervoerder brengt op de vergoeding volgens de voorwaarden van lid 1 en 2 in mindering de door vervoerder geïnde bijdragen van de reizigers. Onder deze geïnde bijdrage worden zowel de in het voertuig geïnde bijdrage verstaan als geïnde bijdragen die namens de reizigers door gemeenten of derden vooraf of achteraf zijn voldaan. 4. Betalingen van de vergoeding zullen maandelijks plaatsvinden, achteraf binnen maximaal dertig dagen na ontvangst van de factuur door de verschillende gemeenten en de provincie, op de voorwaarde dat bij de verzending van de facturen tevens de gegevens zoals in paragraaf 4.15 van het programma van eisen aangegeven, worden aangeleverd. Bij niet gelijktijdig aanleveren van factuur en data vindt de betaling niet plaats in de desbetreffende maand. Artikel 14 Prijsindexatie 1. Het in artikel 12 genoemde tarief per declarabele zone kan na het aflopen van elk contractjaar, voor het eerst per het eerste contractjaar, verhoogd worden met de NEA index. 2. De procedure ten aanzien van de prijsindexatie is beschreven in paragraaf 4.20 in het programma van eisen Regiotaxi. Artikel 15 Overleg, klachten en evaluatie 1. De eisen en voorwaarden voor overleg, klachten en evaluatie zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 16 Onderaanneming 1. De onderaannemers zijn bij inschrijving bekend. 2. Vervoerder mag gedurende de uitvoering van de overeenkomst geen wijziging doorvoeren met betrekking op de onderaannemers, tenzij de opdrachtgever dit schriftelijk goedkeurt. 3. Voor aanvang van de werkzaamheden van de in lid 1 en lid 2 bedoelde onderaannemer(s) biedt de vervoerder aan de opdrachtgever het contract met die onderaannemer ter goedkeuring door opdrachtgever. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 4

5 Artikel 17 Aansprakelijkheid en verzekering 1. Vervoerder garandeert dat de door of namens hem te verlenen diensten, gemeten naar de voor dergelijke diensten geldende criteria en standaarden, met de vereiste en gebruikelijke zorgvuldigheid en vakmanschap zullen worden uitgevoerd. 2. De inschrijver heeft zich, in ieder geval op moment van inschrijving en gedurende de contractperiode, verzekerd op grond van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). 3. De inschrijver heeft een WAM-risico van minimaal per gebeurtenis, te verdelen over zaakschade en letselschade Op grond van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is de vervoerder aansprakelijk voor de uit het gebruik van het vervoersysteem voortvloeiende schades. 4. De inschrijver dient op moment van inschrijving en gedurende de contractperiode te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor schade die het gevolg is van de indirecte bedrijfsuitvoering, waarvoor de WAM geen of onvoldoende dekking geeft. 5. De inschrijver heeft een AVB met een minimale verzekerde som van ,- per aanspraak. 6. Vervoerder vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden (de reizigers daaronder begrepen) terzake van alle directe en indirecte schade die zij mochten lijden ten gevolge van de door of vanwege vervoerder ter uitvoering van deze overeenkomst verrichte dienstverlening. Artikel 18 Overdracht rechten en plichten/inschakeling derden 1. Vervoerder is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of ten dele zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden over te dragen, tenzij anders in deze overeenkomst overeen gekomen. 2. Vervoerder mag voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van diensten van derden conform hetgeen bepaald in artikel 16. Vervoerder is dan verplicht, jegens die derden en ten gunste van de opdrachtgever, het bepaalde in deze overeenkomst te bedingen. Daarnaast dient vervoerder zodanige bepalingen overeen te komen met bedoelde derden, dat de voorwaarden waaronder het gebruik maken van de diensten van derden plaatsvindt, geen beletsel vormen of kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst door vervoerder. 3. Het gebruik maken van de diensten van derden laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van vervoerder voortvloeiende uit deze overeenkomst. Artikel 19 Geheimhouding Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van alle informatie, waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs bekend moet worden geacht, behoudens eventuele informatieverplichtingen die voortvloeien uit de provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheid, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dan wel overige wettelijke verplichtingen. Artikel 20 Doorkruising publiekrecht 1. Deze overeenkomst beperkt de opdrachtgever, het Rijk of de deelnemende gemeenten op geen enkele wijze in hun publiekrechtelijke bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om wetten of regels uit te vaardigen die verband houden met een publiek belang, die op deze overeenkomst van invloed zouden kunnen zijn. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 5

6 2. Indien één of meerdere van de in lid 1 genoemde overheden gebruik maakt van genoemde bevoegdheden en dit gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen zoals vervat in deze overeenkomst, zullen partijen met elkaar in overleg treden. De opdrachtgever verplicht zich in te spannen om de gevolgen voor vervoerder zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. 3. Het in lid 2 genoemde overleg doet niet af aan enig recht van partijen, onverlet latend het bepaalde in lid Indien zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in dit artikel, geeft dit partijen geen recht op schadevergoeding. Artikel 21 Ontbinding en tussentijdse beëindiging 1. Indien één van de partijen al datgene wat bij deze overeenkomst is overeengekomen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen die termijn uitblijft, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de nalatige partij. Een en ander laat onverlet het bepaalde in artikel 6:83 BW. De partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, is schadeplichtig op de voet van artikel 6:277 BW. 2. De Opdrachtgever heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer: a. de Opdrachtnemer niet langer voldoet aan één van de selectiecriteria die als uitsluitingsgronden zijn opgenomen in de offerteaanvraag. De Opdrachtnemer wordt niet in gebreke gesteld wanneer dit zich voordoet; b. de Opdrachtnemer niet langer voldoet aan één van de selectiecriteria die als minimumeis zijn opgenomen de offerteaanvraag. Wanneer zich dit voordoet wordt de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld met de mogelijkheid het Gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen; c. blijkt dat de Opdrachtnemer heeft geprobeerd vast of tijdelijk personeel van de Opdrachtgever met financiële of materiele middelen om te kopen of tot frauduleuze handelingen te bewegen. De Opdrachtnemer wordt niet in gebreke gesteld wanneer dit zich voordoet; d. vervoerder (voorlopige) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd; e. vervoerder surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard; f. de onderneming van de vervoerder wordt gestaakt en / of geliquideerd; g. besloten wordt tot het ontbinden van de rechtspersoon van de vervoerder; h. de vervoerder één of meer van zijn rechten en / of plichten uit deze overeenkomst overdraagt aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever; 3. De Opdrachtgever heeft het recht deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen per aangetekende brief wanneer: a. een verzoek om inlichtingen van de Europese Commissie wordt ingediend dat verband houdt met de aanbestedingsprocedure die voorafging aan het sluiten van deze Overeenkomst; b. een juridische procedure wordt aangespannen die verband houdt met de aanbestedingsprocedure die voorafging aan het sluiten van deze Overeenkomst; c. een rechterlijke uitspraak in een procedure die verband houdt met de aanbestedingsprocedure die voorafging aan het sluiten van deze Overeenkomst; Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 6

7 4. De opdrachtgever kan deze overeenkomst per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden tussentijds beëindigen indien sprake is van gewichtige redenen, waaronder onder meer zijn te begrijpen gewijzigde beleidsinzichten of politieke omstandigheden die aan de gehele of gedeeltelijke nakoming van deze overeenkomst in de weg staan. Dit is het geval, indien a. de rijksbijdrage substantieel lager wordt, waardoor financiering van het vervoersysteem door opdrachtgever niet meer mogelijk is; b. het Rijk maatregelen neemt die de subsidieerbaarheid van de Regiotaxi ten laste van de rijksbijdrage voor het openbaar vervoer beperken, of daaraan nadere voorwaarden verbindt die nopen tot een gewijzigde opzet van de Regiotaxi s-hertogenbosch. c. het Rijk maatregelen neemt die de financiering van de gemeentelijke Wmo-zorgplicht beperken of daaraan nadere voorwaarden verbindt die nopen tot een gewijzigde opzet van de Regiotaxi s-hertogenbosch. 5. In geval van een voortijdige beëindiging als bedoeld in lid 3 heeft vervoerder aanspraak op vergoeding van de tot dan toe verrichte diensten en een compensatie voor gepleegde investeringen. Beide partijen verplichten zich - in afwijking van artikel 26 van deze overeenkomst - om in goed overleg alle geschillen (hoe ook genaamd) voortvloeiend uit dit lid in der minne op te lossen. Indien partijen niet tot een oplossing kunnen komen, zullen partijen het geschil voorleggen aan een door beide partijen te benoemen (in het register van het NMI geregistreerde) mediator. Indien blijkt dat de mediator het geschil niet binnen 4 weken op kan lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechter. 6. Indien deze overeenkomst wordt ontbonden is de vervoerder verplicht alle gegevens op eerste verzoek te overleggen welke benodigd zijn voor de verdere verrichting door de opdrachtgever of door derden van de in deze overeenkomst bedoelde diensten en de (financiële) afwikkeling van de overeenkomst. 7. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. De continuïteit van de uitvoering van het vervoer mag niet in gevaar komen door beëindiging van de overeenkomst. Daarom zijn beide partijen verplicht te zorgen voor uitvoering van het vervoer na formele contractbeëindiging zoals nodig voor het doorlopen van een nieuwe aanbestedingsprocedure en reële voorbereidingstijd voor een nieuwe of hernieuwde start. Deze bepaling is uitdrukkelijk niet van toepassing wanneer de overeenkomst wordt beëindigd om één van de redenen genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Artikel 22 Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. In geval naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel bij de uitvoering daarvan geschillen mochten ontstaan - met uitzondering van het bedoelde in artikel 2 lid 4 - zullen partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot een oplossing daarvan te komen. Geschillen, die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend ter beslechting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats]. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 7

8 Artikel 23 Afwijkingen en rangorderegeling 1. Voorzover de bepalingen van deze overeenkomst afwijken van of verder strekken dan hetgeen in de offerteaanvraag en in de aanbieding van vervoerder is opgenomen, gelden tussen partijen de bepalingen van deze overeenkomst. 2. Indien in deze overeenkomst ter zake niets is geregeld, geldt het bepaalde in de Nota van Inlichtingen, de offerteaanvraag en de offerte van vervoerder, in die volgorde. Artikel 24 Wijzigingen van de overeenkomst Wijziging van deze Overeenkomst is alleen mogelijk nadat Partijen van te voren schriftelijk hebben ingestemd met de wijziging door ondertekening door de Vertegenwoordigers. Deze wijzigingen maken vervolgens deel uit van de Overeenkomst. Artikel 25 Overdracht Nadat de Overeenkomst is geëindigd, tussentijds of niet, stelt de Opdrachtnemer kosteloos alle informatie met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden ter beschikking aan de Opdrachtgever. Ook is de Opdrachtnemer verplicht om kosteloos mee te werken aan een eventuele overgang naar een derde die een vergelijkbare opdracht. Artikel 24 Slotbepalingen 1. Vervoerder draagt er zorg voor dat op de overeenkomsten die ontstaan tussen hem en de klant en de bij de dienstverlening in te schakelen derden de algemene voorwaarden van de vervoerder worden toegepast. Vervoerder draagt er zorg voor dat de reiziger kennis kan nemen van de door vervoerder c.q. in te schakelen derden gehanteerde algemene voorwaarden en vervoervoorwaarden. 2. De bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst, voor zover daar in deze overeenkomst niet van is afgeweken. Bijlagen contract: Offerteaanvraag; Nota van Inlichtingen; Offerte van de vervoerder. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 8

9 Ondertekening Opdrachtgever Gemeente s-hertogenbosch De heer A.G.J.M. Rombouts Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 9

10 Opdrachtgever Gemeente Schijndel Mevrouw J. Eugster- van Bergeijk Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 10

11 Opdrachtgever Gemeente Boxtel De heer M. Buijs Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 11

12 Opdrachtgever Gemeente Haaren Mevrouw J. Zwijnenburg- van der Vliet Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 12

13 Opdrachtgever Gemeente Heusden Mevrouw M. Mulder Wethouder Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 13

14 Opdrachtgever Gemeente Vught De heer R.J. van de Mortel Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 14

15 Opdrachtgever Gemeente Sint-Michielsgestel De heer J.C.M. Pommer Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 15

16 Opdrachtgever Provincie Noord Brabant De heer R. van Heugten Gedeputeerde Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 16

17 Vervoerder Personen Zorgvervoer Nederland BV De heer W. de Jong Directeur Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 17

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en...

Bijlage 9. Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Bijlage 9 Overeenkomst doelgroepenvervoer Walcheren tussen Gemeente Middelburg, Veere en Vlissingen en... Ondergetekenden: 1. De publiekrechtelijke rechtspersonen gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg.

Nadere informatie

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer

B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer B4a Concept overeenkomst leerlingenvervoer Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente . Ten deze ingevolge artikel 171 Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties

Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties Overeenkomst Onderhoud Technische Installaties De ondergetekenden: A. Nova College statutair gevestigd te Haarlem en kantoorhoudende te Haarlem aan de Buitenrustlaan 9 te Haarlem, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen

OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP. tussen OVEREENKOMST BETREFFENDE LEVERING VAN VERPLEEG- EN VERZORGINGSARTIKELEN VOOR KORAAL GROEP tussen Koraal Groep Valkstraat 14 Postbus 5109, 6130 PC SITTARD vertegenwoordigd door de heer mr. drs. R.W.M. Quik

Nadere informatie

De Veiligheidsregio Haaglanden. Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk

De Veiligheidsregio Haaglanden. <Naam bedrijf> Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk De Veiligheidsregio Haaglanden en Bijlage C.2 Concept Raamovereenkomst: Bedrijfsmaatschappelijk Werk Paraaf Opdrachtnemer: Paraaf Opdrachtgever: 1 Raamovereenkomst Bedrijfsmaatschappelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân

(Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân (Concept) Raamovereenkomst betreffende Europese openbare aanbesteding ademluchttoestellen Veiligheidsregio Fryslân Perceel 2 ademluchtcilinders en dienstverlening Veiligheidsregio Fryslân EN Versie 0.2

Nadere informatie

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers

RAAMCONTRACT. Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers RAAMCONTRACT Betreffende Aanleg Natuurvriendelijke Oevers Kenmerk: Groningen, d.d. DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest, gevestigd en kantoorhoudend te

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752

(CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST. Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal. Kenmerk: 2015/2752 (CONCEPT) RAAMOVEREENKOMST Levering van hout en/of beschoeiingsmateriaal Kenmerk: 2015/2752 Groningen, d.d. 19 oktober 2015 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

SCHOONMAAKOVEREENKOMST

SCHOONMAAKOVEREENKOMST SCHOONMAAKOVEREENKOMST met toepassing van de AVSN 2008 deel A en B Partijen: A. Omroep Brabant Mediafaciliteiten CV gevestigd en kantoor houdende te Son, aan Science Park Eindhoven 5550 (5692 EL) rechtsgeldig

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT

OVEREENKOMST VAN OPDRACHT 1 VPRA-modelcontract/Geen werkgeversgezag OVEREENKOMST VAN OPDRACHT Partijen: 1. vof, gevestigd te Dronten, 8251 NS aan de Golfresidentie, KvK-nummer:., rechtsgeldig vertegenwoordigd door dr. K.B. van

Nadere informatie

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST

Concept Raamovereenkomst. inzake. Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost. tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST <NAAM LEVERANCIER> Concept Raamovereenkomst inzake Arbodienstverlening t.b.v. de GGD Brabant-Zuidoost tussen GGD BRABANT-ZUIDOOST en Kenmerk: EG.I2014_20 : Inhoudsopgave ARTIKEL 1: AARD VAN DE RAAMOVEREENKOMST...

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030

(Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 (Concept)Overeenkomst Structuurvisie 2030 tussen Gemeente Waterland en naam Opdrachtnemer De ondergetekenden, De gemeente Waterland, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Lucia Martha Brigitta Catharina Wagenaar-Kroon,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Overeenkomst voor accountancydiensten

Overeenkomst voor accountancydiensten Overeenkomst voor accountancydiensten DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ Naam Opdrachtnemer], gevestigd te [ adres ] en geregistreerd in het handelsregister onder nummer [ KvKnr ] (hierna te noemen: Opdrachtnemer

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT

Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Bijlage 6 Raamovereenkomst Maatwerkvoorzieningen Wmo 2015 Gemeente Tytsjerksteradiel Gemeente Achtkarspelen CONCEPT Onder nummer : 20140827.01 Datum : 24-09-2014 Raamovereenkomst voor het leveren van een

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening

Bijlage 3 Overeenkomst. Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Bijlage 3 Overeenkomst Overeenkomst levering mobilofoons bijbehorende dienstverlening Naam Opdrachtnemer Logo Opdrachtnemer DE ONDERGETEKENDEN: Veiligheidsregio Drenthe, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ en Stichting De Kindertelefoon Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen: Opdrachtgever

Nadere informatie

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten.

1.2 Alle artikelen zijn van toepassing op alle door IT&C gesloten overeenkomsten. Algemene voorwaarden Improve Training & Coaching Artikel 1: Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en op elke met Improve Training & Coaching, hierna

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V.

Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Inschrijfvoorwaarden Flextender B.V. Partijen: 1. Flextender B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20-S, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna te noemen Flextender,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972

(CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST. Perceel 3 Smalspoorgraafmachine. Kenmerk: 2016/2972 (CONEPT) ONDERHOUDSOVEREENKOMST Perceel 3 Smalspoorgraafmachine Kenmerk: 2016/2972 Groningen, d.d. 23 februari 2016 DE ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon het waterschap Noorderzijlvest,

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING]

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST. tussen. Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. [NAAM UITVAARTVERENIGING] SAMENWERKINGSOVEREENKOMST tussen Zonnebloem UITVAARTVERZEKERINGEN N.V. en [NAAM UITVAARTVERENIGING] aangesloten bij de vereniging Bond van Uitvaartverenigingen in de Provincie --------------------------

Nadere informatie

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en

Overeenkomst. Gemeente Eindhoven en Overeenkomst Gemeente Eindhoven en. Aanbesteding Deelproject 1a Tweedelijns specialistische zorg 2015 Overeenkomst aanbesteding Jeugdzorg Tweedelijns specialistische zorg 2015 pag 2 van 6 De ondergetekenden:

Nadere informatie

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden

INTERIMGEZOCHT.NL Algemene bemiddelingsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Voor bemiddeling tussen Opdrachtgevers en Oprachtnemers (Interim-managers of Interim-professionals) Interimgezocht.nl Livius 26 3962 KD Wijk bij Duurstede Telefoon : 06-267 48 068

Nadere informatie

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T

S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T S A M E N W E R K I N G S O V E R E E N K O M S T Versie d.d. 18 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden aan de Aleide Kramersingel

Nadere informatie

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer

. hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door.., hierna te noemen: Licentienemer LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: Bureau De Mat Training & Opleiding BV, Siegersteeg 3, 3034 TJ Vilsteren hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door Milou Stockmann, hierna genoemd Licentiegever,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van. Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities ALGEMENE VOORWAARDEN van Rijnmondse Glas Centrale B.V. hierna te noemen RGC gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: AV : de onderhavige

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer.

d. Met Mediation wordt bedoeld: de opdracht tot bemiddeling tussen Deelnemers die wordt verleend door Afnemer. Algemene voorwaarden Sapphire-mediation 1. Algemeen: a. Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle offertes en overeenkomsten van opdracht die ten doel hebben het verlenen van diensten door Sapphire

Nadere informatie

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten

eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten eduscrum Algemene voorwaarden inzake levering van diensten In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of

Nadere informatie

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd.

1.2 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instelling die in de overeenkomst als zodanig is genoemd. Algemene voorwaarden Bye Bye Burnout (voor het leveren van coaching, training en workshops) Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtnemer: Bye Bye Burnout. 1.2

Nadere informatie

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport.

Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Modelovereenkomst inhuur externe specialist betonwerk Betonsupport. Partijen Ondergetekenden: naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: e-mailadres: KvK-nummer: BTW-nummer: hierna te noemen:

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht

ALGEMENE VOORWAARDEN. van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht ALGEMENE VOORWAARDEN van European Management and Sales Services, hierna te noemen E.M.S.S. gevestigd en kantoorhoudende te Dordrecht 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ, Stichting Kindertelefoon en Stichting Sensoor

Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ, Stichting Kindertelefoon en Stichting Sensoor Overeenkomst van opdracht Gemeente. en Stichting AKJ, Stichting Kindertelefoon en Stichting Sensoor Partijen: I Gemeente.., te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door (naam en functie). Hierna te noemen:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support

Algemene voorwaarden Hendriks Project Support Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Hendriks Project Support: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Overeenkomst Schoonmaakonderhoud

Overeenkomst Schoonmaakonderhoud Overeenkomst Schoonmaakonderhoud Codarts en Ref.: MS/ c2014081 Datum: De ondergetekenden: Codarts, gevestigd te Rotterdam, vertegenwoordigd door XX, XX, hierna te noemen Opdrachtgever en XX, gevestigd

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College

RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College RAAMOVEREENKOMST EDUCATIE 2008 2010 Samenwerkingsverband Hoogeveen en R.O.C. Alfa College Ondergetekenden: De gemeente Hoogeveen, gevestigd te Raadhuisplein 1, Postbus 20000, 7900 PA Hoogeveen, te dezen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v.

Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Algemene voorwaarden van Arcus I & P b.v. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: opdrachtnemer: Arcus I & P b.v., gevestigd te Skarspaed 3, 8621 CB Heeg opdrachtgever:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemene bepalingen ALGEMENE VOORWAARDEN 1. Algemene bepalingen 1.1. Patentwerk B.V. ( Patentwerk ) is een besloten vennootschap die zich ten doel stelt om de praktijk van octrooigemachtigde uit te oefenen, een en ander in

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie

Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Algemene voorwaarden Gelderse Sport Federatie Artikel 1. Definities 1. GSF/Opdrachtnemer: Stichting Gelderse Sport Federatie, gevestigd te (6816 VD) Arnhem aan de Papendallaan 60. 2. Opdrachtgever: iedere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Studio Zaanstreek : Studio Zaanstreek gevestigd te Koog aan de Zaan dienstverlening: stoelmassages

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016

Uitvoeringsovereenkomst tot levering. Hulp bij het huishouden 2016 Pagina 1 van 5 Uitvoeringsovereenkomst tot levering Hulp bij het huishouden 2016 Partijen: Gemeente Mook en Middelaar, gevestigd aan Raadhuisplein 6 te Mook te deze ingevolge het bepaalde in artikel 171

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar

Concept raamovereenkomst. Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Concept raamovereenkomst Raamovereenkomst voor de postbezorging voor het jaar 2016 met de mogelijkheid tot verlenging van maximaal een jaar Contractnummer CONH2015 Raamovereenkomst voor de postbezorging

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray

RAAMOVEREENKOMST. inzake. de Uitvoering van inburgeringstrajecten. ten behoeve van de. Gemeente Venray RAAMOVEREENKOMST inzake de Uitvoering van inburgeringstrajecten ten behoeve van de Gemeente Venray 1 De ondergetekenden A. Gemeente Venray, gevestigd en kantoorhoudende te Venray aan de Raadhuisstraat

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING

ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING ALGEMENE VOORWAARDEN DIENSTVERLENING Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door AttentMentoren afgesloten overeenkomsten. De toepasselijkheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V.

Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. 1 Algemene Voorwaarden Ex Mach!na Value Engineers B.V. Artikel 1 - Definities In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1 Opdrachtgever: de partij die opdracht geeft 2 Opdrachtnemer: Ex Mach!na

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10

Raadsvoorstel. Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Af r MAASDRIEL Raadsvoorstel Gemeenteraad 30 mei 2013 10 Kerkdriel, 11 april 2013 Onderwerp Benoeming accountant Beslispunten 1. Instemmen met de uitkomst van de regionale Europese aanbesteding accountantscontrole;

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015.

Aldus opgesteld te Eindhoven op 6 aug 2015. Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities a. Opdrachtgever: elke natuurlijke- of rechtspersoon die aan Michaela Communicatie een opdracht verstrekt of een overeenkomst met Michaela Communicatie aangaat.

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@

RAAMOVEREENKOMST. tussen. Gemeente Leiden @@@@@@@ Concept-Raamovereenkomst Bijlage Ga RAAMOVEREENKOMST tussen Gemeente Leiden en @@@@@@@ INHOUDSOPGAVE 1 Begrippen 2 Voorwerp van de raamovereenkomst 3 Samenwerking 4 Prijzen, tarieven, facturering en betalingen

Nadere informatie

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX)

CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) CONCEPT OVEREENKOMST MULTI FUNCTION PRINTERS EN REPROSHOPS INCL. BIJBEHORENDE DIENSTVERLEING (CONTRACTNUMMER XX) Instituut/Dienst Opleiding/Afdeling Auteur(s) Functie auteur(s) Verantwoordelijk directeur

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats

Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Inschrijfvoorwaarden Gemeente Marktplaats Partijen: 1. Gemeente Marktplaats B.V., gevestigd te Eemnes Noordersingel 20G, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer P.J.R. Groot, Directeur, hierna

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met Artishock events & marketing B.V.. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend bindend,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121

ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 ALGEMENE VOORWAARDEN van: BURO VAN THUIJL Sint Nicolaasstraat 41 6211 NM Maastricht K.v.K.:14110121 De Algemene voorwaarden van Buro van Thuijl zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Nadere informatie

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven.

I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. Algemene Voorwaarden van DijkmansBergJeths Advocaten I. Algemeen 1. DijkmansBergJeths Advocaten (hierna: DBJ ) is de handelsnaam van DijkmansBergJeths Advocaten B.V. gevestigd te Eindhoven. 2. Deze Algemene

Nadere informatie

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities.

Karmerood Coaching Doelgericht onderweg naar morgen. Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities. 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder; gebruiker : Karmerood Coaching, gevestigd te Bussum en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Hilversum,onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel

Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Mantelovereenkomst inzake de inhuur van een zelfstandige zonder personeel Partijen: Nazca, gevestigd te 1718 PA Hoogwoud, Dokter Poolstraat 9, hierna te noemen Nazca en , gevestigd te

Nadere informatie

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden.

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden. DE ONDERGETEKENDEN, OPDRACHTGEVER [Naam en functie gevolmachtigde] van de Algemene Rekenkamer, handelend namens de Algemene Rekenkamer, daartoe gemachtigd door de secretaris van de Algemene Rekenkamer

Nadere informatie

Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B.

Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMACE Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B. 1.2 Cliënt:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten

Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Algemene voorwaarden Stichting Educatieve Projecten Artikel 1: Algemene/Toepassingen 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle projectondersteuningsovereenkomsten tussen Stichting Educatieve

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar

Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Algemene voorwaarden Rocks recherchediensten te Zevenaar Deze voorwaarden zijn uitdrukkelijk van toepassing op alle diensten en werkzaamheden van Rocks recherchediensten, hierna te noemen : het recherchebureau.

Nadere informatie

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn!

Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Algemene Voorwaarden Wij de ontwikkeling, het beheer en de service; U het gebruikersgemak en het resultaat; Samen succesvol zijn! Copyright 2015, perbit bv Alle rechten zijn gereserveerd. Reproductie,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden & Dienstverlening

Algemene voorwaarden & Dienstverlening Algemene voorwaarden & Dienstverlening Blanco Tekst!!!! KvK 011 592 62 Weesperzijde 29-3!!! BTW NL194675567B01 NL-1091 EC Amsterdam!!! T +31 6 24856754 www.blancotekst.nl!!! E info@blancotekst.nl Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever dan wel enige andere partij, wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 1. Definities Opdrachtnemer: Oerkracht Advies, Trainings- en coachingsbureau, gevestigd te Breda, in deze Algemene Voorwaarden verder aangeduid als Oerkracht Advies. Overeenkomst: De overeenkomst waarvan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer:

Licentievoorwaarden. Werkingssfeer: Licentievoorwaarden Werkingssfeer: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle - al dan niet in deze licentievoorwaarden omschreven - aanbiedingen, werkzaamheden en alle andere transacties door natuurlijke

Nadere informatie

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen;

EUKnet. Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Algemene Contractvoorwaarden EUKnet Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Contractvoorwaarden Deze Algemene Contractvoorwaarden voor het Vervoer van Zendingen; Dienst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies

Algemene voorwaarden voor levering diensten door 3 Ster Advies Algemene voorwaarden voor levering diensten door Van: gevestigd en kantoorhoudende te 7827 RG, Emmen, Drieteenspecht 4, hierna te noemen: Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Dienstverlener: MassageWorks, gevestigd Mahlerstraat 72 3131SH te Vlaardingen. Dienst: De dienst die vermeld wordt in de overeenkomst met de Klant. Dit kunnen zijn: diverse massagebehandelingen,

Nadere informatie