Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch"

Transcriptie

1 Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch Ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente s-hertogenbosch. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door A.G.J.M. Rombouts hierna te noemen: opdrachtgever ; 2. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Schijndel. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Eugster- van Bergeijk hierna te noemen: opdrachtgever ; 3. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Boxtel. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Buijs hierna te noemen: opdrachtgever ; 4. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Haaren. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door J. Zwijnenburg- van der Vliet hierna te noemen: opdrachtgever ; 5. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Heusden. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Mulder hierna te noemen: opdrachtgever ; 6. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Vught. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.J. van de Mortel hierna te noemen: opdrachtgever ; 7. de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Sint-Michielsgestel. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door J.C.M. Pommer hierna te noemen: opdrachtgever ; 8. de publiekrechtelijke rechtspersoon provincie Noord Brabant. Ten deze ingevolge artikel 171 rechtsgeldig vertegenwoordigd door R. van Heugten hierna te noemen: opdrachtgever ; 9. de besloten vennootschap Personen Zorgvervoer Nederland BV statutair gevestigd te Tilburg en kantoorhoudende te Tilburg. Ingevolge haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigd door W.de Jong directeur, hierna te noemen: "vervoerder". In aanmerking nemende dat: De opdrachtgevers in gezamenlijkheid een Regiotaxi-concept hebben ontwikkeld en hebben besloten tot het aanbesteden van deze vervoersdienst, met als gezamenlijk onderliggend doel om door integratie van vervoersstromen via een collectief vraagafhankelijke vervoersysteem, als bedoeld in artikel 6 van het Besluit personenvervoer, een basiskwaliteit aan collectief vervoer in stand te houden of te verbeteren en daarnaast een basis te leggen voor een doorontwikkeling van het vervoer, met plaats voor vernieuwing. Hierna te noemen Regiotaxi s-hertogenbosch. Hierbij hebben de gemeenten op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) de zorg voor vervoersvoorzieningen ten behoeve van hun in het kader van die wet geïndiceerde inwoners; de deelnemende gemeenten en het Servicepunt Regiotaxi voor de coördinatie van de uitvoering een samenwerkingsovereenkomst zullen sluiten; opdrachtgever het wenselijk acht dat genoemd vervoer wordt verricht door een onafhankelijke en bedrijfsmatig opererende vervoerder; opdrachtgever hiertoe een Europese aanbestedingsprocedure heeft gehouden; vervoerder op 2 juni 2014 een aanbieding heeft gedaan; deze aanbieding van vervoerder als de economisch meest voordelige inschrijving is aan te merken; Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 1

2 dat opdrachtgever en vervoerder op basis van het programma van eisen en de daarop gedane aanbieding overeenstemming hebben bereikt over de wijze waarop het Regiotaxivervoer uitgevoerd gaat worden. op onderhavige overeenkomst van toepassing zijn de bepalingen van de Wet personenvervoer 2000, het Besluit personenvervoer 2000 en de Ministeriële Regeling Bekostiging Openbaar Vervoer zoals deze van tijd tot tijd zullen bestaan; de jaarlijks te verkrijgen rijksbijdrage voor Regiotaxi is op onderhavig overeenkomst van toepassing; vervoerder op basis van deze overeenkomst gehouden is de exploitatie van Regiotaxi s- Hertogenbosch uit te voeren. Verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Artikel 1 Begripsbepalingen Op deze overeenkomst zijn van toepassing de navolgende definities: 1. Offerte aanvraag: De offerte aanvraag 3.6 (inclusief programma van eisen) inzake het Regiotaxivervoer ten behoeve van de aanbesteding inclusief de nota van inlichtingen. 2. Inschrijving: De aanbieding van vervoerder van 2 juni Artikel 2 Doel van de overeenkomst 1. Op grond van deze overeenkomst wordt aan vervoerder de opdracht verstrekt om ten behoeve van opdrachtgever het Regiotaxivervoer uit te voeren, tegen betaling en onder de in deze overeenkomst gestelde voorwaarden. 2. Vervoerder dient zich bij de uitvoering van deze opdracht te houden aan het bepaalde in het programma van eisen opgenomen in de offerteaanvraag. 3. Vervoerder voert het Regiotaxivervoer uit overeenkomstig hetgeen beschreven is in zijn aanbieding, op grond waarvan de opdracht is gegund. 4. Vervoerder garandeert de juistheid van hetgeen in de aanbieding is omschreven en aanvaardt daarbij volledige aansprakelijkheid voor de uitvoering daarvan. 5. Voor zover de aanbieding afwijkt van offerteaanvraag, prevaleert de offerteaanvraag. 6. De offerteaanvraag en de aanbieding, inclusief alle bijlagen, maken deel uit van deze overeenkomst. Artikel 3 Onderwerp en duur van de overeenkomst 1. Het Regiotaxivervoer wordt uitbesteed aan de vervoerder conform het programma van eisen zoals opgenomen in "Bestek Regiotaxi s-hertogenbosch (d.d. 1 januari 2015) en het Nota van Inlichtingen (d.d. 15 mei en 20 mei 2014) en de inschrijving van vervoerder (d.d. 2 juni 2014), die als bijlagen zijn toegevoegd aan deze overeenkomst; 2. Deze overeenkomst wordt aangegaan van 1 januari 2015, 00:01 uur tot en met 31 december :59 uur; 3. De mogelijkheid bestaat met inachtneming van het "Bestek Regiotaxi s-hertogenbosch om voor de periode na de looptijd van deze overeenkomst, de overeenkomst tweemaal met een periode van maximaal 24 maanden en een minimum van 12 maanden per jaar te verlengen; Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 2

3 4. Uiterlijk drie maanden voor afloop van deze overeenkomst zal opdrachtgever aan vervoerder schriftelijk te kennen geven of de opdrachtgever tot verlenging wil overgaan; Artikel 4 De dienst 1. De totale dienst bestaat uit de centrale regie en de uitvoering van het vervoer. 2. Het vervoer betreft, overeenkomstig artikel 6 van het Besluit personenvervoer 2000, voor een ieder openstaand personenvervoer per auto dat niet volgens een dienstregeling rijdt maar op afroep rijdt, volgens de specificaties van de offerteaanvraag. Artikel 5 Vervoergebied 1. Het vervoergebied en de specificaties daarvan zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. 2. De in de offerteaanvraag vermelde OV-zones zijn gebaseerd op de een zone-indeling zoals is vastgesteld tot aan 3 november 2011 in de ministeriële regeling met betrekking tot de Nationale Vervoerbewijzen Openbaar Vervoer. 3. Opdrachtgever heeft het recht om De OV-zone-indeling te wijzigen. In dat geval zal de Opdrachtgever rekening houden met een invoertermijn van ten minste 3 maanden en overleg voeren met de vervoerder over consequenties van deze wijziging. Indien de OV-zonekaart wijzigt, zullen de klanten geïnformeerd worden door de Opdrachtgever. 4. Opdrachtgever heeft het recht om over te gaan op een systeem van ritkilometers, conform de OVchipkaart. In dat geval wordt het vervoergebied en de reikwijdte van het vervoer en de zonebudgetten gedefinieerd in kilometers. Deze overgang heeft ook consequenties voor de klantbijdrage, maar vindt voor de vervoerder kostenneutraal plaats. Artikel 6 Operationele uren De operationele uren van het vervoersysteem zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 7 Wijze van betaling en vervoerbewijzen De wijze van betaling door de reizigers en eisen voor het vervoerbewijs zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 8 Aansluiting Regiotaxi en openbaar vervoer De eisen ten aanzien van aansluiting Regiotaxi en openbaar vervoer zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 9 Specificatie centrale De kenmerken en eisen voor de centrale zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 3

4 Artikel 12 Voertuigeisen 1. Vervoerder draagt er zorg voor dat alle voertuigen die voor Regiotaxi s-hertogenbosch worden ingezet voldoen aan de eisen van de offerteaanvraag. 2. De opdrachtgever is te allen tijde gerechtigd de voertuigen die worden ingezet voor de uitvoering van de overeenkomst te controleren of ze voldoen aan de wettelijke eisen en de eisen zoals deze zijn opgenomen in de offerteaanvraag. Artikel 13 Vergoeding en facturatie 1. De vergoeding aan de vervoerder is gebaseerd op een tarief per declarabele zone zoals opgenomen in de offerteaanvraag. 2. Definities welke zones voor de vervoerder declarabel zijn, zijn in de offerteaanvraag opgenomen. 3. De vervoerder brengt op de vergoeding volgens de voorwaarden van lid 1 en 2 in mindering de door vervoerder geïnde bijdragen van de reizigers. Onder deze geïnde bijdrage worden zowel de in het voertuig geïnde bijdrage verstaan als geïnde bijdragen die namens de reizigers door gemeenten of derden vooraf of achteraf zijn voldaan. 4. Betalingen van de vergoeding zullen maandelijks plaatsvinden, achteraf binnen maximaal dertig dagen na ontvangst van de factuur door de verschillende gemeenten en de provincie, op de voorwaarde dat bij de verzending van de facturen tevens de gegevens zoals in paragraaf 4.15 van het programma van eisen aangegeven, worden aangeleverd. Bij niet gelijktijdig aanleveren van factuur en data vindt de betaling niet plaats in de desbetreffende maand. Artikel 14 Prijsindexatie 1. Het in artikel 12 genoemde tarief per declarabele zone kan na het aflopen van elk contractjaar, voor het eerst per het eerste contractjaar, verhoogd worden met de NEA index. 2. De procedure ten aanzien van de prijsindexatie is beschreven in paragraaf 4.20 in het programma van eisen Regiotaxi. Artikel 15 Overleg, klachten en evaluatie 1. De eisen en voorwaarden voor overleg, klachten en evaluatie zijn in het programma van eisen in de offerteaanvraag Regiotaxi s-hertogenbosch opgenomen. Artikel 16 Onderaanneming 1. De onderaannemers zijn bij inschrijving bekend. 2. Vervoerder mag gedurende de uitvoering van de overeenkomst geen wijziging doorvoeren met betrekking op de onderaannemers, tenzij de opdrachtgever dit schriftelijk goedkeurt. 3. Voor aanvang van de werkzaamheden van de in lid 1 en lid 2 bedoelde onderaannemer(s) biedt de vervoerder aan de opdrachtgever het contract met die onderaannemer ter goedkeuring door opdrachtgever. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 4

5 Artikel 17 Aansprakelijkheid en verzekering 1. Vervoerder garandeert dat de door of namens hem te verlenen diensten, gemeten naar de voor dergelijke diensten geldende criteria en standaarden, met de vereiste en gebruikelijke zorgvuldigheid en vakmanschap zullen worden uitgevoerd. 2. De inschrijver heeft zich, in ieder geval op moment van inschrijving en gedurende de contractperiode, verzekerd op grond van de Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). 3. De inschrijver heeft een WAM-risico van minimaal per gebeurtenis, te verdelen over zaakschade en letselschade Op grond van boek 8 van het Burgerlijk Wetboek is de vervoerder aansprakelijk voor de uit het gebruik van het vervoersysteem voortvloeiende schades. 4. De inschrijver dient op moment van inschrijving en gedurende de contractperiode te beschikken over een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) voor schade die het gevolg is van de indirecte bedrijfsuitvoering, waarvoor de WAM geen of onvoldoende dekking geeft. 5. De inschrijver heeft een AVB met een minimale verzekerde som van ,- per aanspraak. 6. Vervoerder vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken van derden (de reizigers daaronder begrepen) terzake van alle directe en indirecte schade die zij mochten lijden ten gevolge van de door of vanwege vervoerder ter uitvoering van deze overeenkomst verrichte dienstverlening. Artikel 18 Overdracht rechten en plichten/inschakeling derden 1. Vervoerder is niet gerechtigd de rechten en plichten uit deze overeenkomst geheel of ten dele zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever aan derden over te dragen, tenzij anders in deze overeenkomst overeen gekomen. 2. Vervoerder mag voor de uitvoering van deze overeenkomst gebruik maken van diensten van derden conform hetgeen bepaald in artikel 16. Vervoerder is dan verplicht, jegens die derden en ten gunste van de opdrachtgever, het bepaalde in deze overeenkomst te bedingen. Daarnaast dient vervoerder zodanige bepalingen overeen te komen met bedoelde derden, dat de voorwaarden waaronder het gebruik maken van de diensten van derden plaatsvindt, geen beletsel vormen of kunnen vormen voor de uitvoering en nakoming van de overeenkomst door vervoerder. 3. Het gebruik maken van de diensten van derden laat onverlet de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van vervoerder voortvloeiende uit deze overeenkomst. Artikel 19 Geheimhouding Partijen zijn over en weer gehouden tot geheimhouding van alle informatie, waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs bekend moet worden geacht, behoudens eventuele informatieverplichtingen die voortvloeien uit de provinciale en gemeentelijke verantwoordelijkheid, de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) dan wel overige wettelijke verplichtingen. Artikel 20 Doorkruising publiekrecht 1. Deze overeenkomst beperkt de opdrachtgever, het Rijk of de deelnemende gemeenten op geen enkele wijze in hun publiekrechtelijke bevoegdheden, waaronder de bevoegdheid om wetten of regels uit te vaardigen die verband houden met een publiek belang, die op deze overeenkomst van invloed zouden kunnen zijn. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 5

6 2. Indien één of meerdere van de in lid 1 genoemde overheden gebruik maakt van genoemde bevoegdheden en dit gevolgen heeft voor de rechten en verplichtingen zoals vervat in deze overeenkomst, zullen partijen met elkaar in overleg treden. De opdrachtgever verplicht zich in te spannen om de gevolgen voor vervoerder zoveel als redelijkerwijs mogelijk te beperken. 3. Het in lid 2 genoemde overleg doet niet af aan enig recht van partijen, onverlet latend het bepaalde in lid Indien zich een omstandigheid voordoet zoals genoemd in dit artikel, geeft dit partijen geen recht op schadevergoeding. Artikel 21 Ontbinding en tussentijdse beëindiging 1. Indien één van de partijen al datgene wat bij deze overeenkomst is overeengekomen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt en schriftelijk in gebreke is gesteld waarbij hem een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld en nakoming binnen die termijn uitblijft, is de andere partij gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een aangetekende brief aan de nalatige partij. Een en ander laat onverlet het bepaalde in artikel 6:83 BW. De partij wier tekortkoming een grond voor ontbinding heeft opgeleverd, is schadeplichtig op de voet van artikel 6:277 BW. 2. De Opdrachtgever heeft het recht deze Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden wanneer: a. de Opdrachtnemer niet langer voldoet aan één van de selectiecriteria die als uitsluitingsgronden zijn opgenomen in de offerteaanvraag. De Opdrachtnemer wordt niet in gebreke gesteld wanneer dit zich voordoet; b. de Opdrachtnemer niet langer voldoet aan één van de selectiecriteria die als minimumeis zijn opgenomen de offerteaanvraag. Wanneer zich dit voordoet wordt de Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke gesteld met de mogelijkheid het Gebrek binnen een redelijke termijn te herstellen; c. blijkt dat de Opdrachtnemer heeft geprobeerd vast of tijdelijk personeel van de Opdrachtgever met financiële of materiele middelen om te kopen of tot frauduleuze handelingen te bewegen. De Opdrachtnemer wordt niet in gebreke gesteld wanneer dit zich voordoet; d. vervoerder (voorlopige) surseance van betaling of faillissement heeft aangevraagd; e. vervoerder surseance van betaling wordt verleend of in staat van faillissement wordt verklaard; f. de onderneming van de vervoerder wordt gestaakt en / of geliquideerd; g. besloten wordt tot het ontbinden van de rechtspersoon van de vervoerder; h. de vervoerder één of meer van zijn rechten en / of plichten uit deze overeenkomst overdraagt aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever; 3. De Opdrachtgever heeft het recht deze Overeenkomst tussentijds te beëindigen per aangetekende brief wanneer: a. een verzoek om inlichtingen van de Europese Commissie wordt ingediend dat verband houdt met de aanbestedingsprocedure die voorafging aan het sluiten van deze Overeenkomst; b. een juridische procedure wordt aangespannen die verband houdt met de aanbestedingsprocedure die voorafging aan het sluiten van deze Overeenkomst; c. een rechterlijke uitspraak in een procedure die verband houdt met de aanbestedingsprocedure die voorafging aan het sluiten van deze Overeenkomst; Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 6

7 4. De opdrachtgever kan deze overeenkomst per aangetekende brief met inachtneming van een opzegtermijn van zes maanden tussentijds beëindigen indien sprake is van gewichtige redenen, waaronder onder meer zijn te begrijpen gewijzigde beleidsinzichten of politieke omstandigheden die aan de gehele of gedeeltelijke nakoming van deze overeenkomst in de weg staan. Dit is het geval, indien a. de rijksbijdrage substantieel lager wordt, waardoor financiering van het vervoersysteem door opdrachtgever niet meer mogelijk is; b. het Rijk maatregelen neemt die de subsidieerbaarheid van de Regiotaxi ten laste van de rijksbijdrage voor het openbaar vervoer beperken, of daaraan nadere voorwaarden verbindt die nopen tot een gewijzigde opzet van de Regiotaxi s-hertogenbosch. c. het Rijk maatregelen neemt die de financiering van de gemeentelijke Wmo-zorgplicht beperken of daaraan nadere voorwaarden verbindt die nopen tot een gewijzigde opzet van de Regiotaxi s-hertogenbosch. 5. In geval van een voortijdige beëindiging als bedoeld in lid 3 heeft vervoerder aanspraak op vergoeding van de tot dan toe verrichte diensten en een compensatie voor gepleegde investeringen. Beide partijen verplichten zich - in afwijking van artikel 26 van deze overeenkomst - om in goed overleg alle geschillen (hoe ook genaamd) voortvloeiend uit dit lid in der minne op te lossen. Indien partijen niet tot een oplossing kunnen komen, zullen partijen het geschil voorleggen aan een door beide partijen te benoemen (in het register van het NMI geregistreerde) mediator. Indien blijkt dat de mediator het geschil niet binnen 4 weken op kan lossen, zal het geschil worden voorgelegd aan de gewone rechter. 6. Indien deze overeenkomst wordt ontbonden is de vervoerder verplicht alle gegevens op eerste verzoek te overleggen welke benodigd zijn voor de verdere verrichting door de opdrachtgever of door derden van de in deze overeenkomst bedoelde diensten en de (financiële) afwikkeling van de overeenkomst. 7. Verplichtingen welke naar hun aard bestemd zijn om ook na ontbinding van de overeenkomst voort te duren, blijven na ontbinding van deze overeenkomst bestaan. De continuïteit van de uitvoering van het vervoer mag niet in gevaar komen door beëindiging van de overeenkomst. Daarom zijn beide partijen verplicht te zorgen voor uitvoering van het vervoer na formele contractbeëindiging zoals nodig voor het doorlopen van een nieuwe aanbestedingsprocedure en reële voorbereidingstijd voor een nieuwe of hernieuwde start. Deze bepaling is uitdrukkelijk niet van toepassing wanneer de overeenkomst wordt beëindigd om één van de redenen genoemd in lid 1 en lid 2 van dit artikel. Artikel 22 Toepasselijk recht 1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 2. In geval naar aanleiding van deze overeenkomst, dan wel bij de uitvoering daarvan geschillen mochten ontstaan - met uitzondering van het bedoelde in artikel 2 lid 4 - zullen partijen onverwijld met elkaar in overleg treden om tot een oplossing daarvan te komen. Geschillen, die in onderling overleg niet kunnen worden opgelost, zullen uitsluitend ter beslechting kunnen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te [plaats]. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 7

8 Artikel 23 Afwijkingen en rangorderegeling 1. Voorzover de bepalingen van deze overeenkomst afwijken van of verder strekken dan hetgeen in de offerteaanvraag en in de aanbieding van vervoerder is opgenomen, gelden tussen partijen de bepalingen van deze overeenkomst. 2. Indien in deze overeenkomst ter zake niets is geregeld, geldt het bepaalde in de Nota van Inlichtingen, de offerteaanvraag en de offerte van vervoerder, in die volgorde. Artikel 24 Wijzigingen van de overeenkomst Wijziging van deze Overeenkomst is alleen mogelijk nadat Partijen van te voren schriftelijk hebben ingestemd met de wijziging door ondertekening door de Vertegenwoordigers. Deze wijzigingen maken vervolgens deel uit van de Overeenkomst. Artikel 25 Overdracht Nadat de Overeenkomst is geëindigd, tussentijds of niet, stelt de Opdrachtnemer kosteloos alle informatie met betrekking tot de uitvoering van de Opdracht ordelijk gerangschikt, overzichtelijk en toegankelijk voor derden ter beschikking aan de Opdrachtgever. Ook is de Opdrachtnemer verplicht om kosteloos mee te werken aan een eventuele overgang naar een derde die een vergelijkbare opdracht. Artikel 24 Slotbepalingen 1. Vervoerder draagt er zorg voor dat op de overeenkomsten die ontstaan tussen hem en de klant en de bij de dienstverlening in te schakelen derden de algemene voorwaarden van de vervoerder worden toegepast. Vervoerder draagt er zorg voor dat de reiziger kennis kan nemen van de door vervoerder c.q. in te schakelen derden gehanteerde algemene voorwaarden en vervoervoorwaarden. 2. De bij deze overeenkomst behorende bijlagen maken integraal deel uit van deze overeenkomst, voor zover daar in deze overeenkomst niet van is afgeweken. Bijlagen contract: Offerteaanvraag; Nota van Inlichtingen; Offerte van de vervoerder. Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 8

9 Ondertekening Opdrachtgever Gemeente s-hertogenbosch De heer A.G.J.M. Rombouts Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 9

10 Opdrachtgever Gemeente Schijndel Mevrouw J. Eugster- van Bergeijk Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 10

11 Opdrachtgever Gemeente Boxtel De heer M. Buijs Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 11

12 Opdrachtgever Gemeente Haaren Mevrouw J. Zwijnenburg- van der Vliet Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 12

13 Opdrachtgever Gemeente Heusden Mevrouw M. Mulder Wethouder Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 13

14 Opdrachtgever Gemeente Vught De heer R.J. van de Mortel Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 14

15 Opdrachtgever Gemeente Sint-Michielsgestel De heer J.C.M. Pommer Burgemeester Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 15

16 Opdrachtgever Provincie Noord Brabant De heer R. van Heugten Gedeputeerde Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 16

17 Vervoerder Personen Zorgvervoer Nederland BV De heer W. de Jong Directeur Overeenkomst Regiotaxi s-hertogenbosch pagina 17

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite

Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite Overeenkomst inzake ASP-dienstverlening QSuite DE ONDERGETEKENDEN xxx, gevestigd te xxx, aan xxx, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door xxx, in de functie van bestuurder, hierna te noemen: Afnemer

Nadere informatie

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo

B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n. i n z a k e. Stichting Zorgverlening s Heeren Loo B r o k e r I n h u u r v o o r w a a r d e n S t a f f i n g M a n a g e m e n t S e r v i c e s B. V. i n z a k e Stichting Zorgverlening s Heeren Loo Datum: maart 2014 BROKER INHUURVOORWAARDEN STAFFING

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Staat van Zaken B.V.

Algemene voorwaarden De Staat van Zaken B.V. De Staat van Zaken B.V. Artikel 1 Definities 1.1 De Staat van Zaken B.V.: de besloten vennootschap De Staat van Zaken B.V. dan wel elke rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel en/of elke andere

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2Contact

Algemene Voorwaarden 2Contact Algemene Voorwaarden 2Contact 1. Definities 1.1 2Contact: 2Contact Telemarketing B.V./2Contact Direct Marketing B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Haarlem

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN van Altersum BV, gevestigd en kantoorhoudende aan de Maanlander 14 L te Amersfoort, hierna te noemen opdrachtnemer. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan

Nadere informatie

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden

Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Business Hub service providing voorwaarden Media Alliantie Coöperatie UA Appelgaarde 101 3992 JD Houten 030-2687463 06-81275438 info@media-alliantie.nl Artikel 1 Definities In de Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CCB

Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden CCB Algemene voorwaarden van Call Center Benelux B.V. gevestigd en kantoorhoudend te 5707 AZ Helmond aan de De Hoefkens 5/A hierna te noemen: CCB Artikel 1. Definities 1.1 In deze

Nadere informatie

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders..

Tussen. Gemeente (naam) Aanbieders.. . Resultaatovereenkomst voor het leveren van Maatwerk Begeleiding Tussen Gemeente (naam) En Aanbieders.. 1 Inhoudsopgave: Partijen Overwegingen HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begrippen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works

Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: Web-Works Internet, Kerkeburen 56,8754 EA Makkum, hierna te noemen: Web-Works Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van. ARGAIA bv Postbus 2099 3800 CB Amersfoort Nederland. e-mail: info@argaia.com

ALGEMENE VOORWAARDEN van. ARGAIA bv Postbus 2099 3800 CB Amersfoort Nederland. e-mail: info@argaia.com ALGEMENE VOORWAARDEN van ARGAIA bv Postbus 2099 3800 CB Amersfoort Nederland e-mail: info@argaia.com Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en offerte

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden (Uitzenden & Payrolling) - Qfund B.V. ALGEMEEN 1. Definities 1. Opdrachtgever: een natuurlijke of rechtspersoon, met wie de opdrachtnemer een overeenkomst is aangegaan. 2.

Nadere informatie

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens,

Artikel 16 Grensoverschrijdend gegevensverkeer 1. Indien door Opdrachtgever door het gebruik van de Dienst gegevens, persoonsgegevens, Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Overeenkomst: de overeenkomst tussen

Nadere informatie

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten.

wederpartij op basis waarvan een gedetacheerde ten behoeve van de wederpartij door tussenkomst van PAYROLL SOLUTIONS werkzaamheden zal verrichten. Algemene detacheringvoorwaarden van: PayRoll Solutions B.V. Elzenlaan 1B 2781 LZ WOUBRUGGE Inschrijfnummer K.v.K. te Gouda: 290506470000 Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten...

Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten. Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten Inhoudsopgave Algemene voorwaarden Energiedirect BV inzake inkoop van diensten... 1 Definities... 1 Artikel 1 Toepasselijkheid Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014

Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Algemene Voorwaarden PIDZ Software B.V. Versie 1.0 zoals vastgesteld op 29 april 2014 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden een aantal begrippen gehanteerd, in enkelvoud of meervoud,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Profileermij B.V.

Algemene voorwaarden Profileermij B.V. Algemene voorwaarden Profileermij B.V. Artikel 1. Definities en algemeen 1. In deze algemene voorwaarden (hierna: voorwaarden) wordt verstaan onder: a. Profileermij: De besloten vennootschap Profileermij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V.

Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Algemene Voorwaarden Result Financiële Dienstverlening B.V. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer]

Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten. Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen. [naam Opdrachtnemer] Samenwerkingsovereenkomst Inhuur Ingenieurs- en Adviesdiensten Perceel 2 Projectmanagement en specialisten (detachering) tussen [naam Opdrachtnemer] en de provincie Noord-Holland De ondergetekenden: De

Nadere informatie

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden.

Onderhavige algemene voorwaarden zijn opgesteld door Confirmo Algemene Voorwaarden Voor meer informatie zie: http://www.juridischevoorwaarden. Artikel 1. Definities In deze voorwaarden worden de navolgende woorden en termen met een hoofdletter geschreven. Alle van de navolgende woorden en termen in het enkelvoud hebben dezelfde betekenis als

Nadere informatie

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:

In deze Algemene Voorwaarden worden de navolgende begrippen met een hoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan: Algemene voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid QExpertise B.V., QExpertise Dynamics B.V., QExpertise Dopsis B.V. en QExpress B.V., gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE

ALGEMENE VOORWAARDEN D EXCELLE Artikel 1. Definities 1. D Excelle: organisatie voor workshops, trainingen, advisering en de ontwikkeling van softwareoplossingen met betrekking tot Excel. 2. De opdrachtgever: de partij (natuurlijke-

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V.

Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Algemene Voorwaarden B.I. Partners B.V. Versie: 1.0 Datum: 3 Mei 2015 Pagina 1/52 1. INHOUDSOPGAVE 1. INHOUDSOPGAVE... 2 2. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 2.1. Aanbieding, algemene bepalingen... 4 2.2. Prijs

Nadere informatie

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden").

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de Algemene Voorwaarden). Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1: Algemeen/ Definities Artikel 1: Algemeen/ Definities 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam (hierna: de "Algemene Voorwaarden"). 1.2 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V.

Algemene voorwaarden. voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V. november 2009 Algemene voorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden en diensten door Liander N.V., november

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website

Algemene Voorwaarden Sourcez Offerte: Opdracht: Inhoudsopgave Opdrachtgever Overeenkoms Partijen Sourcez Website Algemene Voorwaarden Sourcez Sourcez (KvK-nummer 51016109) ontwikkelt en onderhoudt maatwerksoftware en webapplicaties. Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met een Opdrachtgever. Op die Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV

Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV DEEL I: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Creatieve Boekhouding BV Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond AIV voor leveringen en diensten 2006-01 1 ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VEILIGHEIDSREGIO ROTTERDAM-RIJNMOND LEVERINGEN EN/OF DIENSTEN Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, AIV voor leveringen en diensten 2006-01 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college

Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Algemene Inkoopvoorwaarden Alfa college Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn op 13 juli 2005 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen, onder nummer 41011946. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V.

Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Algemene Inkoopvoorwaarden Sandd B.V. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden bestaan uit een algemeen deel (Deel I) en een deel dat alleen van toepassing is op de inkoop van ICT producten en diensten (Deel II).

Nadere informatie