Global Pump Investment MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Global Pump Investment 2011. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report"

Transcriptie

1 Global Pump Investment 2011 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report

2 Missie. Visie. Mission. Vision. In dit jaarverslag In this Annual Report Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht als investeringsmaatschappij, participeert in organisaties met een sterk eigen product en/of dienst die in een nichemarkt actief zijn of dat willen zijn. GPI heeft zich ontwikkeld tot een investeringsmaatschappij met een krachtig internationaal karakter met belangstelling voor maritieme en industrieel georiënteerde marktsegmenten. V isie / GPI richt zich sterk op optimalisering en groei van bestaande organisaties. Een onderscheidende visie en missie maken een belangrijk deel uit van het te voeren beleid. People, Planet en Profit zijn voor GPI belangrijke pijlers om de gezamen lijk vastgestelde doelstellingen te realiseren. Missie / Doelstelling van GPI is met passie en innovatie organisaties te laten groeien en excelleren in nichemarkten. Synergie ontdekken, verbanden leggen en benutten. Medewerkers binnen de GPI groep voelen zich hierdoor gemotiveerd en verantwoordelijk om middels organisatie van (bedrijfs-) processen een rendement van minimaal 15% te waarborgen. Global Pump Investment (GPI), founded in 1997 as an investment company, participates in organisations with a strong product and/or service, which are or aim to be active in a niche market. GPI has developed to become an investment company with a strong international character with a focus on maritime and industrial markets. Vision / The primary goal of GPI is the optimisation and growth of existing organisations. A distinctive mission statement and vision are a fundamental part of its strategy. People, Planet, and Profit are key elements in the realisation of the common objectives agreed within GPI. Mission / The objective of GPI is to be passionate and innovative in its drive to ensure organisations grow and excel in niche markets. To generate synergy, develop relationships, and to utilize potential. This motivates the employees of the GPI group, and makes them feel responsible for achieving a minimum profit of 15% through the optimisation of business processes. Global Pump Investment MarFlex Snijders Elektrotechniek 2 Voorwoord door Paul van Beveren (GPI) Foreword by Paul van Beveren (GPI) 6 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products 10 NQZR: The evolution of MarFlex s proven pump concept continues 18 Eén serviceloket voor klanten A one-stop shop for customer service 31 Financiële kencijfers Financial key figures 36 Voorwoord door Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) Foreword by Jan Hofman (Snijders Elektrotechniek) 46 Financiële kencijfers Financial key figures Organisaties die deel uitmaken van de GPI groep zijn duidelijk herkenbaar door hun Corporate Identity. Organisations that are part of the GPI group share the same clearly recognisable corporate identity. De klant komt op de eerste plaats The customer comes first Manager Technics & OHSE Peter Raaijmakers, MarFlex 22 Flexibele schil met Snijders-kwaliteit Flexible shell with Snijders quality Global Pump Investment Operational Manager Gerard Bouwer, Snijders Elektrotechniek 42 Global Pump Investment Global Pump Investment 2011 // 1

3 Jaarverslag Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment Annual Report 2011 De in 2011 voor de GPI Groep verwachte groei heeft niet plaatsgevonden. De maritieme markt blijkt nog zeer onstabiel en onzeker te zijn. De industriële markt heeft daarentegen wel voldoende perspectieven getoond. The growth in the GPI Group that was expected in 2011 did not materialise. The maritime market is still very unstable and uncertain. The prospects for the industrial market, on the other hand, have proved to be promising. Ook in 2011 heeft MarFlex te maken gehad met een aantal annuleringen en verschuivingen van levertijden. Het blijft een probleem voor zowel reders als werven om de financiering van projecten rond te krijgen. We hebben in 2011 echter ook een positieve ontwikkeling kunnen waarnemen: MarFlex heeft drie maal zoveel opdrachten getekend als in Vooral de landen met de hoogste verwachtingen zoals Rusland en Brazilië hebben een aanzienlijke bijdrage geleverd aan deze toename. Ook een aantal vaste klanten heeft wederom vertrouwen in MarFlex gesteld door te tekenen voor nieuwbouwschepen, voorzien van onze Deepwell pompen. In 2011, MarFlex once again experienced a number of cancellations and deferrals in delivery dates. It remains a problem for both shipping companies and shipyards to arrange financing for their projects. However, a positive development occurred in 2011 as well: MarFlex was awarded three times as many orders as in Countries with the highest expectations, such as Russia and Brazil, made a considerable contribution to this rise. Several regular customers again showed their trust in MarFlex by ordering new-build ships equipped with our deepwell pumps. In 2011 heeft MarFlex bovendien de eerste opdracht ontvangen voor levering van het nieuw ontwikkelde NQZR systeem. NQZR is een volledig geïntegreerd lading monitoring- systeem. Bediening en controle van VSDS, Deepwell pompen en lading monitoring vindt plaats vanaf een centraal bedieningspaneel. Door middel van een satellietverbinding kan alle informatie 24 uur per dag ter beschikking gesteld worden aan MarFlex Services of aan de reder. Met deze nieuwe ontwikkeling biedt MarFlex haar klanten een Single Point of Contact en een verlaging van het Total Cost of Ownership. De ontwikkeling van NQZR is in samenwerking met Snijders gerealiseerd. Om een goede prijs-kwaliteit verhouding te kunnen waarborgen is MarFlex in 2011 begonnen met Lean. Binnen de gehele organisatie wordt kritisch gekeken naar processen die geen toegevoegde waarde hebben voor het produceren, leveren en onderhouden van Deepwell pompen. In 2012 zullen de eerste merkbare stappen gezet worden op het gebied van Lean productie en logistiek. MarFlex heeft in 2011 twee trainingscentra geopend. Zowel in Vladivostok als in Mumbai beschikken we daarmee over faciliteiten, waar bemanningsleden zich onder begeleiding van een trainer de bediening van de Deepwell pompen en VSDS volledig eigen kunnen maken. In 2011, MarFlex also received its first contract to supply the newly developed NQZR system. NQZR is a fully integrated cargo monitoring system. VSDS, deepwell pumps and cargo monitoring are operated and controlled from a central control panel. All the information can be put at the disposal of MarFlex Services or the shipping company 24 hours a day via a satellite connection. This new development enables MarFlex to offer its customers a Single Point of Contact and a reduced Total Cost of Ownership. NQZR has been developed in partnership with Snijders. In the interests of maintaining a good price-quality ratio, MarFlex introduced Lean in Throughout the organisation a critical examination is being made of processes that add no value to the production, delivery and maintenance of deepwell pumps. The first noticeable steps in the area of Lean production and logistics will be taken in MarFlex opened two training centres in Consequently, we have facilities both in Vladivostok and in Mumbai where, under the supervision of a trainer, crew members can fully master the operation of deepwell pumps and VSDS. Snijders heeft in 2011 een belangrijke stap gezet in het verder uitbouwen van haar kontakten op de industriële markt en heeft daarmee het klantenbestand aanzienlijk kunnen uitbreiden. Met vernuftige en innovatieve oplossingen op het gebied van besturingsprocessen kan Snijders voldoen aan de door de klant gestelde wensen en eisen. Een voorbeeld hiervan is ook de ontwikkeling van NQZR in combinatie met Remote Access via satellietverbinding. Door innovatie en aanwending van kennis en ervaring zal Snijders zich verder ontwikkelen tot een duurzame System Integrator voor zowel de industrie als de maritieme sector. De GPI Groep verwacht voor 2012 een lichte groei ten opzichte van Zowel voor MarFlex als voor Snijders ligt het in de lijn der verwachting dat de omzet 10% hoger zal uitkomen. Met vriendelijke groet Yours sincerely Global Pump Investment B.V. Paul van Beveren In 2011 Snijders made significant progress in further expanding its contacts in the industrial market, thereby enlarging its customer base considerably. Using ingenious and innovative solutions in the domain of operating processes Snijders can respond to customers wishes and requirements. A good example of this is the development of NQZR in combination with Remote Access via satellite. Through innovation and by utilising its knowledge and experience Snijders will continue to develop into a sustainable System Integrator for industry and the maritime sector. The GPI Group anticipates slight growth in Turnover at MarFlex and at Snijders is expected to increase by around 10%. 2 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment Global Pump Investment 2011 // 3

4 Missie en visie Mission and vision Missie / MarFlex ontwerpt, produceert en onderhoudt vaste en portable ladingpompsystemen voor de maritieme en offshore sector. Aandacht voor mens en milieu en een integere samenwerking in een professionele, klantgerichte organisatie vinden we onontbeerlijk om te komen tot: totaal one pump per tank systemen die de standaard van de markt bepalen een boeiende en inspirerende werkomgeving MarFlex Production Louis Pasteurstraat 8 MarFlex Production m and service 2 Louis Pasteurstraat m 2 Snijders Elektrotechniek Head office and production Louis Pasteurstraat m 2 Mis sion / MarFlex designs, manufactures and maintains fixed and portable cargo pump systems for the maritime and offshore sectors. We believe that consideration for people and the environment and honest collaboration in a professional, customerorientated organisation are essential in order to create: total one pump per tank systems that set the standard for the market a stimulating and inspiring work environment MarFlex Production and testing Louis Pasteurstraat m m 2 MarFlex Head office, logistics and assembling Louis Pasteurstraat 12 V isie / MarFlex levert een product dat het verwachtingspatroon van de klant in alle opzichten moet overtreffen. Dit niveau bereiken we door continu bezig te zijn met klantgericht denken en handelen, innovatie en kwaliteit. Werknemers zullen MarFlex ervaren als een professionele en uitdagende omgeving waar ze met plezier hun ambities kunnen en mogen realiseren. Ook de stakeholders blijven MarFlex zien als investeringswaardige organisatie. Vision / MarFlex has to supply a product that exceeds the customer s expectations in all respects. We will achieve this goal by continually thinking and working in a customerorientated way, and by delivering innovation and quality. Our employees have to experience MarFlex as a professional and challenging environment, where they can enjoy their work and realise their ambitions. Our stakeholders must also continue to see MarFlex as an investment-worthy organisation. 4 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 5

5 Veelzijdig productassortiment Diverse range of products MarFlex ontwikkelt en produceert pompsystemen voor de scheepvaart en de offshore. Het productassortiment bestaat uit elektrisch aangedreven lading-, slop- en ballastpompen en hydraulisch aangedreven portable pompen. Om het toerental van de pomp te kunnen regelen, levert MarFlex ook omvormersystemen. MarFlex develops and manufactures pump systems for the shipping and offshore sectors. The range of products consists of electricdriven cargo, slop and ballast pumps and hydraulic-driven portable pumps. MarFlex also supplies frequency converter systems to regulate the speed of the pumps. Bij de ontwikkeling van onze pompsystemen besteden we veel During the development of our pump systems, we devote a aandacht aan veiligheid, duurzaamheid en betrouwbaarheid. great deal of attention to safety, durability and reliability. Ten behoeve van de bedrijfszekerheid zijn de pompkoppen To increase operational continuity, the pump heads are demontabel. We houden ze als ruilobject in voorraad, zodat het detachable. We keep them in stock as exchange parts, so that werk aan boord gewoon kan doorgaan wanneer wij een oude work onboard can continue as normal when old pump heads are pompkop reviseren. being overhauled. Deepwell lading-, slop- en ballastpompen Deepwell cargo, slop and ballast pumps MarFlex beschikt over 10 typen pompen met een capaciteit die MarFlex has 10 types of pumps with a capacity ranging from varieert van 80 m 3 /uur tot 2500 m 3 /uur, waarbij de pomplengte 80 m 3 /hour to 2500 m 3 /hour, and pump lengths ranging from varieert van 5 tot 30 meter. Alle pompen worden in Nederland 5 m to 30 m. All the pumps are manufactured in the Netherlands. geproduceerd. Electric motors Elektromotoren A wide variety of explosion proof electric motors is available. Elektromotoren zijn in diverse uitvoeringen verkrijgbaar. Variable Speed Drive Systeem Deze systemen kunnen worden geleverd met een klantspecifieke configuratie. Daarnaast heeft MarFlex efficiënte en voordelige standaardconfiguraties ontwikkeld. Portable pompen + powerpacks De hydraulisch aangedreven portable pompen van MarFlex zijn samen met de powerpacks geschikt als noodlos systemen. Spare parts MarFlex levert niet alleen onderdelen uit voorraad voor alle producten die in het assortiment terug te vinden zijn, maar eveneens onderdelen voor alle pompsystemen van het eerste uur. Services Wereldwijd voorziet een netwerk van servicemonteurs de pompsystemen van MarFlex van preventief en correctief onderhoud. Trainingen De bediening en het onderhoud van de pompsystemen is betrekkelijk eenvoudig. Desondanks biedt MarFlex hiervoor op maat gemaakte trainingen aan. Deze kunnen gevolgd worden in het professioneel ingerichte trainingscentrum in Oud-Beijerland of op een door de klant gewenste locatie. Variable Speed Drive Systems These systems can be supplied with a customer-specific configuration. MarFlex has also developed efficient and inexpensive standard configurations. Portable pumps + powerpacks The MarFlex hydraulic-drive portable pumps are designed for use together with the powerpacks as a back-up discharge system. Spare parts MarFlex not only supplies parts from stock for all products in the current range, but also parts for all the pump systems we have ever sold. Services A worldwide network of service engineers provides preventive and corrective maintenance for the MarFlex pump systems. Training The operation and maintenance of the pump systems is relatively easy. Nevertheless, MarFlex offers tailor-made training courses in these areas. They can take place at the fully-equipped training centre in Oud-Beijerland or at a location chosen by the customer. 6 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 7

6 Pumping Excellence In 2009 voegde MarFlex Pumping Excellence toe aan haar naam. Deze slagzin verwoordt onze kwaliteitseisen ten aanzien van onze producten en de interne organisatie. We willen dat de MarFlex-pompsystemen feilloos functioneren en doen wat ze beloven. Daarnaast willen we dat klanten een goed gevoel bij MarFlex hebben. Een goede bereikbaarheid en een professionele omgang met vragen en klachten zijn hierbij essentieel. MarFlex tracht zo klantspecifiek mogelijk te werken en de verwachtingen van klanten te overtreffen. Aan dit proces wordt continu gewerkt. Het meest tastbare bewijs van Pumping Excellence is het door MarFlex ontwikkelde innovatieve pompsysteem met geïntegreerde meettechnologie: NQZR. In 2009 MarFlex added Pumping Excellence to its name. This slogan expresses the quality requirements with respect to our products and our internal organisation. We want the MarFlex pumping systems to work faultlessly and to do what they promise. We also want customers to get a good feeling from MarFlex. Essential elements in this are good accessibility and a professional approach to queries and complaints. MarFlex endeavours to work in a manner specific to every customer and to exceed customers expectations. We are working continually on this process. The most tangible evidence of Pumping Excellence is the innovative pumping system developed by MarFlex, with integrated measurement technology: NQZR. 8 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 9

7 NQZR: The evolution of MarFlex proven pump concept continues NQZR combineert pompsysteem en meettechnologie in één pakket en komt daarmee tegemoet aan de behoeften van de markt. NQZR combines pumping system and measurement technology in a single package, thereby responding to the demands of the market. NQZR is meer dan de indrukwekkende 32-inch schermen in de cargo control room. NQZR biedt meer efficiëntie aan boord, wat leidt tot een grote besparing op de totale kosten gedurende de levensduur. NQZR is more than the impressive 32 inch screens located in the cargo control room. NQZR provides more efficiency on board which will result in a substantial reduction in the total cost of ownership. Tijdens het lossen van de lading wordt alle belangrijke informatie gecontroleerd via een indrukwekkend overzicht op de 32-inch NQZR-schermen. Waarschuwingen, kennisgevingen en alarmen worden exact weergegeven en in een gedetailleerd logboek opgenomen. Met een klik op de geselecteerde cargotank wordt direct gedetailleerde informatie en pomp- en afsluiterbediening beschikbaar. Vermindering van prestaties van het pompsysteem en lading sensoren wordt door een op maat gemaakt business intelligence-scherm gecontroleerd. Monitoring van prestatievermindering is de perfecte methode om onderhoudswerk in te plannen en stilstandtijd tijdens de cargo-activiteiten terug te brengen. Als er dringend hulp of advies nodig is van een MarFlexspecialist, is het Remote Access Systeem van NQZR de perfecte tool om tijd en kosten te besparen. Remote Access brengt een specialist aan boord zonder dat deze hoeft reizen. Het systeem is echter niet ontwikkeld om op afstand de besturing over te nemen. De apparatuur aan boord wordt steeds verder gemoderniseerd en geautomatiseerd. Tegelijkertijd neemt over het algemeen het vereiste kennisniveau van de bemanning af. Miscommunicatie tussen service-engineers op afstand en bemanning aan boord kan tot verkeerde diagnoses leiden met foutieve veronderstellingen, waardoor dure serviceengineers niet de juiste oplossing kunnen bieden wanneer deze aan boord komen voor een follow-up. During cargo discharge operation all critical information can be monitored fully on the 32 inch NQZR screens. Cautions, warnings and alarms will be presented alongside the designated items and listed in a detailed log. Detailed information and pump and valve control will be available with just one click on the selected cargo tank. Performance degradation of the pump system and the cargo sensors can be monitored thanks to a tailor made business intelligence screen. Monitoring performance degradation is the perfect tool to plan maintenance and to reduce the down time during cargo operations. If urgent help or advice is needed from a MarFlex specialist, NQZR s Remote Access system will be the perfect tool to save time and costs. Remote Access will put a specialist on board without any need to travel. However, the system is not developed to override the control remotely. Whereas equipment on board is being updated and automated, the knowledge level required of the crew is declining. Communication between remote service engineers and crew on board is often coloured, resulting in wrong diagnoses, which ultimately lead to hypotheses that fail when expensive service engineers follow up on board. Het MarFlex Remote Access Systeem biedt op verzoek toegang tot het Variable Speed Drive Systeem (VSDS) van het schip. Dit gebeurt altijd met toestemming van de verantwoordelijke officier aan boord. Remote Access brengt de ontbrekende kennis aan boord, biedt volledige toegang tot alle onderdelen van het pompsysteem en verlaagt de totale kosten gedurende de levensduur (TCO) door de gemiddelde stilstandtijd te verminderen en lagere kosten voor service in het veld tijdens en na de garantieperiode. The MarFlex Remote Access system provides access to the ship s Variable Speed Drive System (VSDS) on request and with permission of the responsible officer on board. Remote Access provides the knowledge that may be lacking on board, provides full access to all parts of the pump system, and will reduce the total costs of ownership (TCO) by decreasing the average downtime and lower costs for field service during and after the warranty period. 10 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 11

8 Projecten Projects First MarFlex Remote Access System in operation MarFlex heeft het eerste Remote Access System geïnstalleerd op de North Guardian, het nieuwe schip van de Deense reder Norden. Het MarFlex Remote Access System maakt het mogelijk om (via internettoegang) op afstand het Variable Speed Drive System (VSDS) aan boord van een tanker te controleren. MarFlex kan een VSDS vanaf het MarFlex service kantoor controleren en mogelijke problemen traceren. Werking van het systeem Als er service ondersteuning nodig is, maakt de bemanning aan boord een verbinding mogelijk van het schip met het MarFlex-servicenetwerk. Oorspronkelijke systeemgegevens kunnen worden vergeleken met de werkelijke situatie aan boord. Afwijkingen kunnen zo snel worden opgespoord. Systeemfouten en mogelijke oplossingen worden getraceerd en door de Engineers van MarFlex geanalyseerd. Deze Engineers kunnen de scheeps bemanning op afstand instructies geven om een bepaald probleem op te lossen. Mocht het toch nodig zijn om een Engineer te sturen, dan is deze goed voorbereid om het probleem op te lossen. Voordelen - Snelle analyse van problemen - Mogelijkheid om problemen op afstand op te lossen - Kostenbesparend Het Remote Access System kan als optie bij een VSDS worden besteld of als upgrade MarFlex installed the first Remote Access System on board of the Nord Guardian, the new vessel of Danish shipowner Norden. The MarFlex Remote Access System makes remote monitoring possible (through internet access) of the Variable Speed Drive System (VSDS) on board. MarFlex will be able to check the VSDS from MarFlex service office to trace a problem. How the system works When service is required, a crew member enables access from the vessel to the MarFlex service network. Original system data will be compared with the actual situation on board. Discrepancies are detected quickly. System errors and possible solutions will be traced and analysed by MarFlex engineers. MarFlex engineers can instruct the vessel crew remotely to resolve the specific problem. However, if an engineer does need to be sent, he will be well prepared to solve the problem. Advantages - Quick analysis of problems - Possibility of solving the problem remotely - Cost saving The Remote Access System can be ordered as an option to the VSDS or as an upgrade later on. Pumping systems for 42 new Russian tankers In 2011 ondertekende MarFlex contracten voor de levering van MarFlex elektrisch gedreven deepwell pompsystemen voor een serie van 42 RST-27 en RST-25 design tankers. De schepen zijn momenteel in aanbouw op diverse Russische werven. Ze worden gebouwd voor Volga Flot, Bash Volga en Volgotrans. Deze bedrijven zijn onderdeel van Volga Shipping Co. De leveringen vinden plaats vanaf het 4e kwartaal van 2011 tot en met het 3e kwartaal van De tankers kunnen gelijktijdig twee verschillende soorten lading vervoeren zoals ruwe olie, petroleum of gasolie. Ze kunnen door hun ontwerp zowel op zee als op de binnenwateren varen. Na hun oplevering zullen ze in de Zwarte en Middellandse Zee en op de Russische rivieren worden ingezet. Alexander Kazarenko General Manager MarFlex Moscow In 2011, MarFlex signed contracts for the supply of MarFlex electricdrive Deepwell pumping systems for a series of 42 RST-27 and RST-25 design tankers. The ships are currently under construction at various Russian shipyards. They are being built for Volga Flot, Bash Volga and Volgotrans, companies that are part of Volga Shipping Co. Delivery will be made from the 4th quarter of 2011 to the 3rd quarter of The tankers can transport two different types of cargo, such as oil, petroleum or gasoil, simultaneously. They are designed to sail both on the open seas and on inland waterways. They will be deployed in the Black Sea and the Mediterranean Sea as well as on Russian rivers. achteraf. The new vessel of Danish shipowner Norden, Nord Guardian, is one of the vessels equipped with the MarFlex Remote Access System. 12 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 13

9 Projecten Projects MarFlex agents' day Agenten uit verschillende delen van de wereld namen in mei 2011 deel aan de door MarFlex georganiseerde agentendag. Ze bezochten onze hoofdvestiging in Oud-Beijerland, maakten een rondvaart door de Rotterdamse haven en gingen aan boord van de binnenvaarttanker mts Amulet. Agents from all corners of the world took part in an agents day organised by MarFlex in May They visited our headquarters in Oud-Beijerland, cruised through the port of Rotterdam and went on board the inland waterway tanker MTS Amulet. First inland tanker powered by LNG opts for MarFlex In november 2011 kwam de type-c tanker Argonon (110 x 16,20 meter, ton) in de vaart, de eerste op aardgas (LNG = Liquefied Natural Gas) varende binnenvaarttanker ter wereld. Het schip is in opdracht van Deen Shipping bij Shipyard Trico afgebouwd. De bouw van de Argonon wordt beschouwd als de grootste innovatie in de binnenvaart sinds jaren. Mede door de huidige regelgeving en de onbekendheid met het gebruik van LNG in de binnenvaart zijn alle ogen gericht op dit grensverleggende project. Het schip vaart voor Vinotra in het ARA-gebied, in eerste instantie alleen in het Nederlandse deel. Zodra in januari de door de CCR te verlenen internationale ontheffing rond is, kan ook in het buitenland worden gevaren. Zeker tien binnenvaartondernemers zitten met de hand aan de knop te wachten om een schip op LNG voortstuwing te bestellen wanneer de internationale vergunningen rond zijn. Mede vanwege het groene imago heeft Deen Shipping ervoor gekozen om de Argonon uit te rusten met acht elektrisch gedreven MarFlex MDPD-100 ladingpompen, elk met een capaciteit van 200 m 3 /uur. November 2011 saw the launching of the type C tanker Argonon (110 x metres, 6,100 tons), the first inland waterway tanker in the world to be powered by natural gas (LNG - Liquefied Natural Gas). The ship, commissioned by Deen Shipping, was built at the Trico Shipyard. The construction of the Argonon is regarded as the biggest innovation in inland navigation for many years. Current legislation and unfamiliarity with the use of LNG for inland navigation ensured that this ground-breaking project is a focus of attention. The ship operates for Vinotra in the ARA area, initially only in the Dutch section. Once the international exemption has been granted by the CCNR in January, it will be able to sail outside Dutch waters as well. At least ten inland shipping companies are poised to order an LNG-powered vessel once the international licences have been granted. Partly because of the green image, Deen Shipping has decided to fit the Argonon with eight electric-drive MarFlex MDPD-100 cargo pumps, each with a capacity of 200 m 3 / hour. 14 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 15

10 Projecten Projects New training centres across the world In Vladivostok opende MarFlex in 2011 een nieuw trainingscenter. De eerste trainingen hebben er inmiddels plaatsgevonden. Begin 2012 wordt ook in Mumbay een trainingscenter in bedrijf gesteld. De eerste trainingen voor lokale trainers staan al ingepland. In overleg met de klanten in Brazilië staat er een trainingsopstelling gepland voor het komende jaar. MarFlex opened a new training centre in Vladivostok in 2011 and the first training courses have now taken place. At the beginning of 2012 a further training centre will go into operation in Mumbai. The first training courses for local trainers have already been scheduled. In consultation with the customers in Brazil, plans have been made to Peter Versteeg set up a training centre there next year. General Manager MarFlex Asia Big order in Brazil Na twee jaar intensieve acquisitie op de Braziliaanse markt heeft MarFlex medio 2011 een overeenkomst getekend met Estaleiro Rio Tietê voor de levering van MarFlex deepwell ladingpompen t.b.v. 80 binnenvaartschepen die voor Transpetro (onderdeel van Petrobras) gaan varen. Elk schip wordt uitgerust met vier MDPD-80 ladingpompen en vier luchtgedreven MarFlex nazuigpompen. De leveringen starten in februari 2012 en worden verspreid over een periode van 38 maanden. In het verlengde van deze opdracht gaat MarFlex training en service verlenen vanuit een nieuw op te richten servicecenter in Brazilië. De onderhandelingen hierover gingen begin 2012 van start. Maritime fairs In 2011 nam MarFlex deel aan diverse maritieme beurzen. Op de OTC Brasil in Rio de Janeiro waren we vertegenwoordigd op de stand van onze regionale agent Petroserv. Op de Europort te Rotterdam waren we met onze eigen stand vertegenwoordigd. Op de International Workboatshow in New Orleans stonden we op de stand van onze agent Kleven Marine en op de Marintec beurs in Shanghai waren we vertegenwoordigd op de stand van onze agent Hai Cheung. In 2011, MarFlex took part in various maritime fairs. We were represented at the OTC Brazil in Rio de Janeiro at the stand of our regional agent Petroserv. At the Europort in Rotterdam, we had our own stand. At the International WorkBoat Show in New Orleans, we were present at the stand of our agent Kleven Marine; and at the Marintec show in Shanghai we were represented at the stand of our agent Hai Cheung. After two years of intensive acquisition on the Brazilian market, MarFlex signed a contract in mid-2011 with Estaleiro Rio Tietê for the supply of MarFlex Deepwell cargo pumps for 80 inland vessels to be used by Transpetro (part of Petrobras). Each ship will be fitted with four MDPD-80 cargo pumps and four pneumatic MarFlex siphon pumps. Delivery will start in February 2012 and will be spread out over a period of 38 months. In connection with this order, MarFlex will be providing training and service from a new service centre that will be set up in Brazil. The negotiations for this will start in early // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 17

11 Eén serviceloket voor klanten A one-stop shop for customer service Hoogwaardige serviceverlening aan klanten staat bij MarFlex hoog in het vaandel. We geven professioneel vorm aan ons after-sales-traject, zodat serviceaanvragen efficiënt kunnen worden afgewikkeld. Naar het voorbeeld van de afdeling Sales en Projects is ook de afdeling Services in 2011 regionaal ingedeeld. Er zijn koppels gemaakt bestaande uit een services- en een salesmedewerker. Samen weten zij alles af van de klanten voor wie ze verantwoordelijk zijn. Klanten hebben hierdoor één loket waar ze terecht kunnen met al hun vragen. Lex Schoordijk Manager Services MarFlex sets great store by providing high-quality customer service. We have developed a professional after-sales process so as to handle service requests efficiently. Following the example of the Sales and Projects department, the Services department was divided up into regions in Pairs comprising a service agent and a sales assistant were formed. Between them they know everything there is to know about the customers for whom they are responsible. Customers therefore have a one-stop shop for all their questions. Integratie In 2010 werd de inbedrijfstelling opgenomen in de afdeling Services. Dit integratieproces is in 2011 afgerond. De afdeling Services beschikt nu over een grote pool van allround medewerkers, die zowel het servicegedeelte als de inbedrijfstelling kunnen verzorgen. De samenwerking met Snijders Elektrotechniek kreeg in 2011 verder vorm. Met name op het vlak van E&I-kennis vormt de serviceafdeling van Snijders een waardevolle aanvulling op onze eigen afdeling Services. Integration The Installation and Services departments were merged in This integration process was completed in The Services department now has a large pool of allrounders at its disposal, who can take care of both services and installation. The partnership with Snijders Elektrotechniek developed further in The service department of Snijders forms a valuable complement to our own Services department, especially in the domain of E&I. 18 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 19

12 Eén serviceloket voor klanten A one-stop shop for customer service Verder heeft onze vestiging MarFlex Guangzhou in China een eigen E&I hard- en software-engineer in dienst genomen. Deze nieuwe collega zal naast zijn specifieke E&I-taken in de toekomst steeds vaker worden ingezet voor E&I-services en ondersteuning. What is more, our MarFlex Guangzhou branch in China has taken on its own E&I hardware and software engineer. In addition to his specific E&I tasks, this new colleague will in future be increasingly deployed for E&I services and support. Uitbreiding In 2012 wordt de afdeling Services verder uitgebreid met Assembly, Testing, Dispatch en een deel van het Warehouse. Hierdoor kan er nog flexibeler en efficiënter worden gewerkt. De uitbreiding zal leiden tot een kostenbesparing en een kortere doorlooptijd van de servicetrajecten. Voor personeelsleden worden binnen de toekomstige afdeling Services meer doorstromingsmogelijkheden aangeboden. Ruilsysteem Om de voorraad beter beheersbaar te maken, zal MarFlex in 2012 haar twee voorraadlocaties voor common parts samenvoegen. Behalve pompkoppen gaan we, in samenwerking met Snijders Elektrotechniek, vanaf 2012 ook omvormers en andere grote componenten als ruilobject in voorraad houden, zodat het werk aan boord gewoon kan doorgaan terwijl wij deze onderdelen reviseren. Proactief In de toekomst willen we klanten nog beter helpen, waar ook ter wereld ze zich bevinden. Remote access speelt hierin een belangrijke rol. Verder gaan we klanten nog meer proactief benaderen als hun schepen een naburige haven binnenvaren. Zo kunnen we snel en tegen lage reiskosten een onderhoudsbeurt aan de MarFlex-systemen aanbieden. Expansion In 2012 the Services department will be further expanded by incorporating Assembly, Testing, Dispatch and part of the Warehouse. This will enable work to be carried out more flexibly and efficiently. The expansion will result in cost savings and a shorter lead time for service processes. The future Services department will also offer staff greater opportunities for progression. Exchange system To control the stock better, MarFlex will merge its two stock locations for common parts in In addition to pump heads, starting in 2012 we will, in conjunction with Snijders Elektrotechniek, keep converters and other large components in stock for exchange purposes so that work on board can continue normally while these parts are being overhauled. Pro-active In the future we want to give customers even better assistance, wherever in the world they are located. Remote access plays an important role in this. Furthermore, we will approach customers even more pro-actively when their ships enter a neighbouring port. In this way we can provide maintenance of MarFlex systems quickly and at low travel costs. 20 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 21

13 Kwaliteitsmanagement - De klant komt op de eerste plaats Quality management - The customer comes first De afdeling Technics & QHSE gaat klanten, toeleveranciers en samenwerkingspartners vanaf 2012 nog actiever betrekken bij het optimaliseren van processen en producten. As from 2012, the Technics & QHSE department will involve customers, suppliers and partners even more actively in the optimisation of processes and products. Peter Raaijmakers is sinds januari 2012 Manager Technics Peter Raaijmakers has assumed the position of Manager of & QHSE bij MarFlex. De afgelopen 23 jaar was hij werkzaam Technics & QHSE at MarFlex since January For the last voor globaal opererende machinebouwers in de semiconductor- en voedingsmiddelenindustrie. Hij vertaalde bij companies in the semiconductor and food industries. At 23 years, he has been working for global machine building deze bedrijven de behoeften van klanten naar producten en these companies, he translated the needs of customers into bedrijfsprocessen. Ook bij MarFlex zal hij regelmatig met products and business processes. He will conduct regular klanten in gesprek gaan. De afdeling Technics & QHSE plant discussions with customers at MarFlex too. Every year, the jaarlijks enkele strategische sessies met de grootste klanten Technics & QHSE department schedules several strategic om gezamenlijk product- en procesverbeteringen in kaart te sessions with the biggest customers to discuss product and brengen en gestructureerd door te voeren. Door de klant process improvements and to carry them out in a structured bij alles wat je doet op de eerste plaats te zetten, wordt zijn manner. By putting the customer first in everything you do, kwaliteitsbeleving steeds groter en ontstaat een langdurig his quality perception continually expands, which leads to a samenwerkingsverband, aldus Raaijmakers. long-term relationship, says Raaijmakers. MarFlex werkt sinds 2003 volgens de ISO 9001-norm. Dat zal ook in de toekomst zo blijven. In 2012 zetten alle afdelingen de schouders onder de verdere optimalisatie van hun processen. Dit is in lijn met het LEAN-traject, waarbij activiteiten die voor klanten geen toegevoegde waarde opleveren zoveel mogelijk geëlimineerd worden. Overbodige of onduidelijke stappen verhogen immers het risico op fouten en hebben een negatieve invloed op de doorlooptijd. Dit betreft niet alleen processen in de fabriek, maar bijvoorbeeld ook orderprocessing en het afhandelen van facturen. Alles wat MarFlex doet heeft invloed op de kwaliteitsbeleving van klanten en alleen klanten kunnen beoordelen hoe goed of slecht de door ons geleverde kwaliteit is, aldus Raaijmakers. Met deze visie in gedachten gaan we in 2012 onze bedrijfsprocessen kritisch tegen het licht houden. Hierbij zullen we niet alleen klanten, maar ook toeleveranciers en samenwerkingspartners actief betrekken. MarFlex has been observing the ISO 9001 standard since Peter Raaijmakers This will continue to be the case. Manager Technics In 2012 all departments will maintain their efforts to further optimise & QHSE their processes. This is in line with LEAN, whereby activities that provide no added value for customers will be eliminated wherever possible. After all, superfluous or unclear steps increase the risk of error and have a negative influence on lead times. This concerns not only factory processes but also areas such as order processing and invoicing systems. Everything that MarFlex does affects the quality perception of customers, and only customers can judge the quality of our services, says Raaijmakers. Keeping this vision in mind we will put our business processes under the microscope in We will involve not only customers in this, but also suppliers and partners. 22 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 23

14 MarFlex ontwikkelt nieuwe offshore-pomp MarFlex develops new offshore pump De afdeling Engineering/R&D werkt permanent aan de ver betering van de bestaande MarFlex-pompsystemen en is daarnaast bezig met het ontwikkelen van nieuwe producten. In 2011 lag de focus op een nieuwe offshore-pomp. Jeroen Heijndijk Engineering/ R&D Manager Productverbetering Naast productinnovatie voerde de afdeling Engineering/R&D in 2011 twee belangrijke verbeteringen door aan de bestaande MarFlex-ballastpompen. Om de toegankelijkheid van de pompkop te vergroten, is de barrel rond de ballastpompen vervangen door een T-stuk. Hierdoor wordt onderhoud aan de pomp veel eenvoudiger. Nieuwe ballastpompen worden standaard uit geleverd met een T-stuk. Voor eigenaren die hun bestaande ballastpomp willen modificeren is een modificatiespecificatie opgesteld. Met de tweede productverbetering wordt de levensduur van de seals verlengd. The Engineering/R&D department is permanently engaged in improving the existing MarFlex pumping systems and is also involved in developing new products. The focus in 2011 lay on a new offshore pump. Product improvement As well as product innovation, the Engineering/ R&D department made two major improvements to the existing MarFlex ballast pumps in In order to improve access to the pump head, the barrel surrounding the ballast pumps was replaced by a T-piece. This makes it easier to service the pump. New ballast pumps are now always supplied with a T-piece. A modification specification has been drawn up for owners who want to modify their ballast pump. The second product improvement serves to extend the useful life of the seals. 24 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 25

15 LEAN legt de basis voor een continue verbetercultuur LEAN lays the basis for a culture of continuous improvement In 2011 heeft een groep MarFlex-medewerkers, onder wie het management van Operations, een training LEAN gevolgd. De groep is ervan overtuigd dat de LEAN-filosofie veel voor MarFlex kan beteken. Vanaf 2012 wordt LEAN stapsgewijs geïmplementeerd, met enkele duidelijke doelstellingen zoals het verlagen van het onderhanden werk. In 2011 a group of MarFlex employees, including the management of Operations, took a LEAN training course. These employees are convinced that the LEAN philosophy can be very beneficial to MarFlex. LEAN will be implemented in stages starting in 2012, with several clear objectives such as reducing the work in progress. LEAN Manufacturing (LM) is een methode om bedrijfsprocessen gericht te verbeteren. Daarbij ligt de nadruk op het reduceren van verspilling. Activiteiten zonder toegevoegde klantwaarde, in LEAN-termen verspilling genoemd, worden tot een minimum Niels Ellenbroek beperkt. Te denken valt aan onnodig Operations Manager transport, omsteltijden, overproductie en overtollige administratie. Het is ons streven om de doorlooptijden aanzienlijk te verkorten, aldus Operations Manager Niels Ellenbroek. Daarnaast kan LEAN ons helpen de voorraad en het onderhanden werk beter te beheersen, de cashflow te verbeteren en de kwaliteit van onze werkzaamheden te borgen. In 2012 gaan we meer collega s trainen in LEAN en inventariseren welke ideeën er leven om onze processen te optimaliseren en in te richten volgens LEAN. Daarnaast zullen er verbeterprojecten en kaizen events worden gestart, met als doel een continue verbetercultuur te creëren. Van batch naar flow In het kader van LEAN gaat MarFlex haar processen opnieuw inrichten: van batch naar flow. Er is vastgesteld welke activiteiten in de ogen van klanten waarde toevoegen aan de MarFlexproducten en -diensten. Ellenbroek: Door deze klantfocus zijn we in staat onze activiteiten binnen de organisatie te stroomlijnen en te vereenvoudigen. Het resultaat is een klantgerichte, flexibele producten- en dienstenstroom. Multidisciplinair produceren Op de productievloer werken we samen aan verbetering, aldus Production Manager Pieter Yntema. Zo hebben we in 2011 de lasmethodiek rondom onze conische pompen geoptimaliseerd. Door multidisciplinaire verbeterteams waarin lassers, draaiers, kwaliteitsinspecteurs en engineers samenwerken, worden gericht verbeteracties uitgevoerd. De vereiste kwaliteit van de producten wordt door de direct betrokken medewerkers vastgesteld en gerealiseerd. LEAN purchasing Wil een organisatie het volle profijt hebben van het LEAN-concept, dan moet ook de inkoopafdeling haar strategie hierop aanpassen. In een massaproductiemodel maakt inkoop vooral gebruik van de marktdynamiek en worden leveranciers geaccepteerd op basis van kwaliteit, prijs en levercondities. LEAN purchasing vraagt van de inkoopfunctie een verdieping in de eigen waardestromen en die van de leveranciers, om zo de verspillingen in de gehele toeleveringsketen op te sporen en te elimineren, aldus Purchasing Manager Martin van den Oort. We verwachten dat deze methodiek qua kostenreductie op de lange termijn betere resultaten oplevert dan de kortetermijnresultaten die door concurrentiestelling behaald worden en die altijd een tijdelijk karakter hebben. LEAN Manufacturing (LM) is a method of improving specific business processes. The emphasis is on reducing waste. Activities without any added value for the customer, known in LEAN terms as waste, are cut back to a minimum. These could include unnecessary transport, changeover times, overproduction and superfluous administrative tasks. Our aim is to reduce lead times considerably, says Operations Manager Niels Ellenbroek. In addition, LEAN can help us to control stocks and work in progress better, to improve the cash flow and to guarantee the quality of the work we perform. In 2012 we are going to train more colleagues in LEAN, and we will take stock of all suggestions as to how to optimise our processes and set them up according to LEAN principles. Improvement projects and kaizen events will be introduced as well, with a view to creating a culture of continuous improvement. From batch to flow In the context of LEAN, MarFlex is going to redesign its pro cesses: from batch to flow. It has been established what activities are considered by customers to add value to the MarFlex products and services. By focusing on the customer we are able to streamline and simplify our activities within the organisation, Ellenbroek confirms. The result is a flexible, customer-oriented range of products and services. Multidisciplinary production Everyone on the production floor makes a contribution to improvements, says Production Manager Pieter Yntema. For instance, in 2011 we opti mised the welding method relating to our conical pumps. Specific improvements were carried out by multidisciplinary improvement teams in which welders, turners, quality inspectors and engineers work together. Pieter Yntema Production Manager The requisite product quality is determined and realised by the employees directly involved. LEAN purchasing If an organisation wants to profit fully from the LEAN concept, the purchasing department must adapt its strategy to it as well. Using a mass production model, Purchasing makes particular use of the market dynamic and suppliers are accepted on the basis of quality, price and delivery conditions. LEAN purchasing requires the purchasing department to take an in-depth look at its value streams and those of the suppliers, so as to find out where waste is occurring in the supply chain and eliminate it, says Purchasing Manager Martin van den Oort. We expect this method to deliver long-term cost-efficiency benefits that are better than the short-term results achieved by competitive bidding, which are always of a temporary nature. Martin van den Oort Purchasing Manager 26 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 27

16 Optimalisatie van documentbeheer Optimising document management De optimalisatie van interne administra tieve processen stond ook in 2011 hoog op de agenda. Het structureren en digi taliseren van informatiestromen was hierbij een belangrijk speerpunt. Vincent Snels ICT Manager The optimisation of internal administrative processes was also high on the agenda in A key aim in this was to structure and digitise the information flows. In support of the process Ter ondersteuning van de procesoptimalisatie ging MarFlex in 2011 op zoek naar een geautomatiseerde oplossing om onbe heerde data en documenten centraal te kunnen beheren, reviseren en archiveren en om informatiestromen te digitaliseren. De centrale opslag moet leiden tot een efficiënter (her)gebruik van informatie en waarborgen dat alle mede werkers met dezelfde informatie werken. Het digitaliseren van informatiestromen zal leiden tot kortere administratieve doorlooptijden. De focus voor de implementatie, die in 2012 begint, ligt in eerste instantie op het beheer van engineering-, project- en servicedata. Hierdoor kunnen klanten optimisation, in 2011 MarFlex went in search of an automated solution that allows unmanaged data and documents to be managed, reviewed and archived centrally, and that digitises information flows. The aim of central storage is to achieve a more efficient use/reuse of information and to ensure that all staff work with the same information. Digitising information flows will result in short administrative lead times. Initially the implementation, which begins in 2012, will focus on the management of engineering, project and service data. This will ensure that customers are assisted more quickly. The entire implementation will take several years. sneller geholpen worden. De gehele implementatie zal meerdere jaren in beslag nemen. Michael Smits, Director-COO 28 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 29

17 Naweeën financiële crisis waren nog voelbaar Aftereffects of financial crisis could still be felt Financiële kencijfers - Financial key figures In 2011 had MarFlex te maken met de naweeën van de wereldwijde financiële crisis. In de tweede helft van het jaar zagen we in een aantal afzetgebieden een heropleving van de economie. In 2011 MarFlex had to deal with the aftereffects of the global financial crisis. In the second half of the year we saw a resurgence of the economy in a number of trading areas. Frank Veldhuizen Financial Controller Het tempo waarin de markt zich ontwikkelde, lag lager dan verwacht. Daardoor lukte het MarFlex niet haar omzet- en rendementsprognose te realiseren. In plaats van de geplande 33 miljoen euro bedroeg de omzet 28,5 miljoen euro. We leverden minder nieuwe pompsystemen uit dan gepland, doordat offertes niet werden omgezet in opdrachten of projecten niet The market developed at a lower rate than expected, so MarFlex was unable to achieve its turnover and profit forecast. The turnover was 28.5 million euro instead of the planned 33 million euro. We supplied fewer new pumping systems than planned, because quotations were not converted into orders and because projects did not go ahead. We also incurred a lot of warranty costs in 2011 that related to previous financial years. This was the result of our Services department catching up on arrears. doorgingen. Ook hebben we in 2011 veel garantiekosten gemaakt die betrekking hadden op voorgaande boekjaren. Dit was het gevolg van een inhaalbeweging op onze afdeling Payment problems at a number of customers and deferrals in delivery dates also put our liquidity position under pressure in We therefore paid extra attention to our liquidity position. Services. The second half of 2011 saw a recovery in the economy in Door betalingsproblemen bij een aantal opdrachtgevers en verschuiving van levertijden bleef onze liquiditeitspositie ook in 2011 onder druk staan. Wij hebben dan ook extra aandacht certain regions, such as in Russia and Brazil. The Dutch market improved too. We expect a slight increase in growth in 2012 in comparison with aan onze liquiditeitspositie besteed. Omzet/Turnover (E 1.000) Jaar/Year Turnover Result after taxation in % Eigen vermogen en REV / Shareholders equity (E 1,000) and ROE Jaar/Year ,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 % 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0 % EBIT/EBITDA (E 1.000) Jaar/Year Werkkapitaal/Working capital (E 1,000) EBIT EBITDA EBITDA in % of turnover Jaar/Year ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 % In de tweede helft van 2011 zagen we de economie in een aantal regio s weer opleven. Dit was onder meer het geval in Rusland en Brazilië. Ook de Nederlandse markt trok weer aan. Voor 2012 verwachten wij een lichte groei ten opzicht van Shareholders equity ROE Aantal FTE s en verzuim (%) / FTE employed and absenteeism (%) ,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Jaar/Year % Arnold Schram, CFO FTE employed Absenteeism 30 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 31

18 Naweeën financiële crisis waren nog voelbaar Naweeën financiële crisis waren nog voelbaar Procesoptimalisatie In 2011 heeft de afdeling Finance & Control diverse maatregelen genomen om de efficiency en transparantie van haar werkzaamheden te verhogen. Een belangrijke wijziging voltrok zich in de projectadministratie, die de financiële ruggengraat van onze organisatie vormt. In het verleden maakten we hiervoor gebruik van Excel. In 2011 is de volledige projectadministratie overgeheveld naar het ERP-systeem Glovia. Dit reduceert de handmatige werkzaamheden, wat tijd en kosten bespaart. Op termijn zullen ook de financiële maandrapportages rechtstreeks vanuit Glovia worden gegenereerd. Human Resources De afdeling Human Resources implementeerde in 2011 een nieuwe HRM-softwareapplicatie waarin alle informatie m.b.t. personeelszaken gestructureerd en volledig kan worden vastgelegd. Ook de salarisadministratie maakt hier deel van uit. Tevens is er een start gemaakt met het opzetten van een nieuw functiewaarderingssysteem. Dit zal in de loop van 2012 verder vorm krijgen. Aantal fte s Op 1 januari 2011 waren er 119 fte binnen MarFlex werkzaam. Gedurende het jaar zijn er 10,4 fte in dienst getreden en 20,5 fte uit dienst getreden. Process optimisation In 2011 the Finance & Control department instituted measures to enhance the efficiency and transparency of its work. A key change took place in the project accounting, which is the financial backbone of our organisation. In the past, we used Excel for this. In 2011 the entire project accounting switched to the ERP system Glovia. This reduces the amount of manual work, thereby saving costs. The financial monthly reports will also be generated by Glovia in due course. Human Resources In 2011 the Human Resources department implemented a new HRM software application in which all the information relating to personnel matters can be recorded in a structured and complete manner. Payroll accounting also forms part of this. Additionally, a new job evaluation system was initiated, which will take further shape in the course of Number of FTEs On 1 January, 2011, MarFlex had 119 FTEs in its employment. During the year 10.4 FTEs joined the company and 20.5 FTEs left. Reden vertrek Reasons for leaving Van de medewerkers die uit dienst zijn getreden, had Of the employees that left the company 3.9 FTEs had a 3,9 fte een contract voor bepaalde tijd en 16,6 fte een fixed-term contract and 16.6 had a contract for an indefinite contract voor onbepaalde tijd. Het grootste gedeelte van de period. Most of these employees left the company voluntarily, having found a new challenge elsewhere. medewerkers is op eigen verzoek uit dienst getreden, omdat zij elders een nieuwe uitdaging hebben gevonden. Health-related absenteeism Ziekteverzuim A great deal was done last year to reduce health-related Het afgelopen jaar is er veel gedaan om het ziekteverzuim te absenteeism. The collaboration with a new Occupational verlagen. De samenwerking met een nieuwe Arbodienst op Health and Safety Department, based partially on an basis van een gedeeltelijke in-house constructie heeft geleid in-house arrangement, has led to a fall in health-related tot een daling van het ziekteverzuim. Met name het langdurige ziekteverzuim is duidelijk afgenomen. absenteeism has dropped sharply. absenteeism. In particular, long-term health-related De focus heeft het afgelopen jaar niet alleen gelegen op het The focus last year lay not only on reducing absenteeism oplossen van verzuim, maar ook op het voorkomen van but also on preventing it. Optimal counselling and the verzuim. Een optimale begeleiding en het leveren van provision of tailor-made care programmes (physiotherapy, maatwerktrajecten (bijvoorbeeld in de vorm van for example) contributed to a drop in the percentage fysiotherapie) hebben bijgedragen aan een verlaging absenteeism. Even more attention will be paid to this van het verzuimpercentage. Ook het komende jaar zal in the coming year. hier nog meer aandacht aan besteed worden. Greet Jongeneel Human Recources Manager 32 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 33

19 Snijders Elektrotechniek V isie / Snijders Elektrotechniek ondersteunt klanten nationaal en internationaal in het gehele voortbrengingsproces. De komende jaren zullen wij ons verder ontwikkelen tot een kennisrijke partner voor klanten. Zowel interne als externe belanghebbenden zullen onze ondersteunende rol als onmisbaar ervaren. Vision / Snijders Elektrotechniek provides support for customers national and international throughout the entire process. In the years ahead, we will continue our development as an expert partner for customers. Both internal and external stakeholders will regard our supporting role as indispensable. Missie / Snijders Elektrotechniek is een professionele organisatie met toegewijde medewerkers. Dit biedt de flexibiliteit en slagvaardigheid om klanten te helpen bij het oplossen van hun industriële elektrotechnische- en gerelateerde automatiseringsvraagstukken. Mission / Snijders Elektrotechniek is a professional organisation with dedicated employees. This makes it possible for us to help customers flexibly and effectively in resolving their industrial electrical engineering and related automation issues. 34 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 35

20 Gemaakte keuzes voor 2011 hadden het gewenste effect Choices made for 2011 had the desired effect Vooruitkijken is ook terugkijken. Leren uit je fouten en successen is een van de basisingrediënten van continuïteit. Wat hadden we voor ogen en wat is daarvan terecht gekomen? In 2010 waren de speerpunten van Snijders Elektrotechniek service, snel kunnen schakelen en profilering. Op al deze vlakken hebben we in 2011 vooruitgang geboekt. Maar we zijn nog niet klaar. We moeten ons blijven aanpassen aan de snel veranderende omgeving waarin we actief zijn. Dit aanpassingsvermogen met behoud van onze primaire bedrijfsdoelstellingen maakt ons tot een krachtige organisatie. Looking forward also means looking back. Learning from your mistakes and successes is one of the basic principles of continuity. What did we have in mind, and what was actually realised? The key aims for Snijders Elektrotechniek in 2010 were service, rapid response and image-building. We made progress in all these areas in 2011, but we are not there yet. We have to continue adapting to the rapidly changing environment in which we operate. This ability to adapt whilst preserving our primary business objectives makes us a strong organisation. Service Op servicegebied is Snijders Elektrotechniek een grotere rol gaan spelen in de ondersteuning van MarFlex. Elektrotechnische producten die vroeger door derden werden geleverd, worden steeds vaker overgedragen aan de serviceafdeling van Snijders. De samenwerking tussen de serviceafdelingen van MarFlex en Snijders leidt tot nieuwe inzichten over het optimaliseren van onze dienstverlening. Onder meer remote access, het op afstand benaderen van in bedrijf zijnde systemen, gaat hier een grote rol in spelen. Deze technologie, waarmee men storingen op afstand kan verhelpen, neemt een hoge vlucht. We verwachten dat remote access snel tot resultaten zal leiden in het voordeel van MarFlex en haar eindklanten. Niet alleen in de maritieme industrie, maar ook in de overige industrie gaan we een betrouwbaar, betaalbaar instapmodel voor remote access aanbieden. Snel schakelen Toeleveranciers en eindklanten kijken tegenwoordig anders tegen voorraden aan dan een paar jaar geleden. De vraag om snel te leveren is gegroeid, maar de voorraden en de beschikbaarheid van componenten zijn gedaald. Dit vraagt om slimme oplossingen in de hele voortbrengingsketen. Van de eigen salesmedewerkers tot aan de leveranciers van componenten is continu overleg nodig om aan de vraag van de klant te kunnen voldoen. Kortom, snel en slagvaardig optreden. Eigenschappen waarvan wij durven te stellen dat deze in de genen zitten van onze medewerkers en partners. We zetten diverse tools in die dit natuurlijke gedrag ondersteunen. Hierdoor konden we ook in economisch moeilijke tijden bestaande relaties behouden en nieuwe relaties opbouwen. Service In the domain of service, Snijders Elektrotechniek is going to play a greater role in providing support to MarFlex. Electrical engineering products that used to be supplied by third parties are now increasingly being supplied by the Snijders service department. The cooperation between the service departments of MarFlex and Snijders is giving rise to new perceptions about the optimisation of our services. Remote access will be one of the a major aspects here. This technology, which allows faults to be repaired remotely, is booming. We expect remote access to lead to results that are beneficial to MarFlex and its end consumers. We are going to offer a reliable and affordable basic model for remote access not only in the maritime industry but also other industries. Rapid response Nowadays suppliers and end consumers regard stocks in a different light than they did a few years ago. The demand for quick delivery has grown, but stocks and the availability of components have fallen. Smart solutions in the entire generation chain are needed to counter this. From our own sales personnel through to the suppliers of components, constant discussions are necessary in order to meet customer demand. In short, speedy and effective action characteristics which, in our view, come naturally our employees and partners. We deploy a variety of tools that support this, enabling us to maintain existing relationships and to build up new ones, even in economically troubled times. Profilering Image-building Hoe zien wij onszelf? Wat verwachten klanten van ons? Hoe How do we see ourselves? What do customers expect of us? voldoen wij aan hun behoeften? Het zijn vraagstukken waar veel How do we respond to their needs? These are questions that bedrijven mee worstelen, maar wel vraagstukken die het succes many companies struggle with but that can determine the van een onderneming bepalen. Snijders Elektrotechniek is sterk success of a business. The strength of Snijders Elektrotechniek in het leveren van kennis en het ontzorgen van haar klanten. is in supplying know-how and relieving its customers anxieties. Prijstechnisch profileren wij ons niet aan de onderkant van de In terms of price, our focus does not lie on the lower echelons of markt. In een tijd waarin veel op prijs wordt besloten, lijkt dit the market. This may appear to be perverse in a time in which een tegenstrijdig profiel. Maar niets is minder waar: het leveren many decisions are based on price, but nothing could be further van kennis en het ontzorgen van klanten dragen bij aan een lage from the truth. Supplying know-how and relieving customers Total Cost of Ownership. Dat klanten dit waarderen, blijkt onder anxieties contribute to a low Total Cost of Ownership. We know meer uit het feit dat zij ons in 2011 (anoniem) hebben genomineerd voor de Dutch Industrial Supplier Award. Daar zijn we (anonymously) for the Dutch Industrial Supplier Award. that customers value this, because in 2011 they nominated us blij mee! We really appreciate that! Kortom, een jaar om trots op te zijn en waarop we met alle medewerkers positief kunnen terugblikken. We hebben in 2011 laten and all our employees can look back on positively. We showed In short, 2011 was a year of which we are proud and which we zien wat we waard zijn en wat we door het maken van keuzes our mettle in 2011 and demonstrated what we can achieve by kunnen bereiken. Een voorbeeldjaar voor de toekomst! making the right choices. Let this be an example for the future! Met vriendelijke groet Yours sincerely Snijders Elektrotechniek B.V. Jan Hofman, CEO 36 // Global Pump Investment 2011 Global Pump Investment 2011 // 37

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 219 21 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. In dit Jaarverslag In this Annual Report

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2019 2010 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997

Nadere informatie

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report

Global Pump Investment. MarFlex Pumping Excellence. Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation. Jaarverslag Annual Report Global Pump Investment 2009 MarFlex Pumping Excellence Snijders Elektrotechniek Intelligent Automation Jaarverslag Annual Report Missie. Visie. Mission. Vision. Global Pump Investment (GPI), in 1997 opgericht

Nadere informatie

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report

Jaarverslag. Delfluent 2005. Annual report Jaarverslag Delfluent 2005 Annual report Voorwoord Foreword Voorwoord Foreword Inhoud Voor u ligt het jaarverslag 2005 van Delfluent. In opdracht van het Hoogheemraadschap van Delfland, werken wij een

Nadere informatie

Doen waar we goed in zijn

Doen waar we goed in zijn Doen waar we goed in zijn Doing what we know best jaarverslag annual report 2 0 6 Doen waar we goed in zijn Het succes van Nassau schuilt in één simpel principe: we houden ons uitsluitend bezig met datgene

Nadere informatie

All it takes for environmental research

All it takes for environmental research All it takes for environmental research Inhoudsopgave Contents 4 6 9 12 13 14 16 17 18 19 23 28 30 FONS EIJKELKAMP Verdere internationale expansie Further international expansion JOS VAN ZUILEN Uniek

Nadere informatie

Jaarverslag 2006 Annual report 2006

Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Jaarverslag 2006 Annual report 2006 Buiten gewoon! Inhoud Contents 4 Oranjewoud in één oogopslag Oranjewoud at a glance 5 Oranjewoud: buiten gewoon! Oranjewoud: Outstanding in every way! 6 Bericht van

Nadere informatie

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report

EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report EXENDIS N.V. Jaarverslag 2002 2002 Annual Report Powerful solutions in energy conversion Kengetallen (x1000) Key Figures (x1000) 2002 2001 2000 1999 1998 Omzet 37.522 37.221 10.277 9.446 9.057 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants

Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Meer gebruikmaken van het gevoel dat bloemen en planten losmaken Take more advantage of the feelings stirred up by flowers and plants Logistieke kosten naar beneden brengen Decreasing logistical costs

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT

MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT Aluchemie MAATSCHAPPELIJK VERSLAG SUSTAINABILITY REPORT 2009 Inhoud Contents ALUCHEMIE Voorwoord / Introduction 3 Productie / Production 4 HSEQ 7 Customer Services 12 Milieu / Environment 14 Afvalmanagement

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2012 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge

wledge people k n o w l e d g e p e o p l e knowledge people knowledge people knowledge people knowledge wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people knowledge people k ensen kennis mensen kennis m wledge people knowledge p ensen kennis mensen kennis mensen k wledge people k

Nadere informatie

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON

jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON jaarverslag 2005, Ambitie annual report 2005, AmbitiON Ctac Jaar verslag 2005 - Ctac Annual repor t 2 0 0 5 Contents 4 C tac i n F i g u r e s 8 P r o f i l e o f C tac 12 C tac s h a r e s 14 M a n ag

Nadere informatie

INVESTOR RELATIONS BULLETIN

INVESTOR RELATIONS BULLETIN KAS BANK jaargang 3 no. 1 Maart 2005 INVESTOR RELATIONS BULLETIN Het Investor Relations Bulletin is een digitale nieuwsbrief van KAS BANK N.V. Deze verschijnt viermaal per jaar en wordt elektronisch verzonden

Nadere informatie

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM:

Logistiek Management voor BK: 412115. Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Logistiek Management voor BK: 412115 Hoofdstuk 1: Introduction to SCM: Supply chain, or logistics network. SCM is a set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, warehouses,

Nadere informatie

Dutch Requirements Engineering And Management

Dutch Requirements Engineering And Management DREAMagazine Dutch Requirements Engineering And Management www.dreamevent.nl lean MAART 2010 WWW.ATOSORIGIN.COM Requirements Hoofdsponsor DREAM10 Het nut, de noodzaak en praktische benaderingen van Lean

Nadere informatie

Dicht bij de dagelijkse praktijk

Dicht bij de dagelijkse praktijk Weten wat de markt beweegt Knowing what moves the market jaarverslag 2 0 annual report 0 7 Dicht bij de dagelijkse praktijk Mud on our boots We can only know what is moving our market and find out about

Nadere informatie

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen!

Jaarverslag 2010. Annual report Schoon water voor alle kinderen! Jaarverslag 2010 Annual report Schoon water voor alle kinderen! Inhoudsopgave Colofon Deze uitgave werd pro deo gerealiseerd met hulp van: Martijn de Heer en Robert Dumay van NoSuchCompany, ontwerp en

Nadere informatie

Positive outlook Dutch warehousing market

Positive outlook Dutch warehousing market Dutch Warehousing Market Bulletin - 2010 Positive outlook Dutch warehousing market Limited quality product has driven down prime industrial yields across all logistic hot spots Intention of the Dutch government

Nadere informatie

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities.

IS & IT architecture, and to. manage transformation. projects based on strategic. business priorities. Informatiekrant voor de medewerkers van Information Systems & Technology Expertise nummer 41, april 2006 In dit nummer: 1. Alain Deschênes: we want Fortis to be an interesting place to work 7. Jan van

Nadere informatie

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011

ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN. Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 ALUCHEMIE ALUCHEMIE RIO TINTO ALCAN Maatschappelijk Verslag Sustainability Report 2011 Aluchemie, onderdeel van Rio Tinto en Norsk Hydro Aluminium & Chemie Rotterdam B.V., kortweg Aluchemie, is producent

Nadere informatie

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering

Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Binnenwandsysteemfabrikanten rechten rug Interior wall system manufacturers are gradually recovering Maars: Marktleider én trendsetter Maars: Market leader and trendsetter Digitalisering stuurt interieur

Nadere informatie

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY

POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY POSSIBILITIES OF RFID ENHANCED REVERSE LOGISTICS IN THE DURABLE OFFICE EQUIPMENT INDUSTRY M.W. Ludema, Delft University of Technology (Technology, Policy & Management) J. van der Leur, Ricoh NRG Direct

Nadere informatie

Vernieuwing in productontwikkeling

Vernieuwing in productontwikkeling Vernieuwing in productontwikkeling strategie voor de toekomst Redactie: ir. Arie Korbijn STT 62 Vernieuwing in productontwikkeling De Stichting Toekomstbeeld der Techniek is in 1968 opgericht door het

Nadere informatie

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag

Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag Energie-efficiënt bouwen onder Europese vlag SESAC demonstratieproject in Delft Energy-efficient building under the flag of Europe SESAC demonstration project in Delft Energie-efficiënt bouwen onder Europese

Nadere informatie

2003 Sustainability Report / Rapport

2003 Sustainability Report / Rapport 2003 Sustainability Report / Rapport Statement van de President Dit rapport over Suriname is de laatste bijdrage aan de inlossing van Alcoa's reeds lang bestaande belofte om toegang te verschaffen tot

Nadere informatie

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase

BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase BREEAM-NL & Smart Building Logistics in de uitvoeringsfase Başak Karabulut Msc Real Estate & Housing Design & Construction Management Mastersriptie 9 november 2012 TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT Copyright

Nadere informatie

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development

Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development Founded by Schouten & Nelissen, European market leader in soft skills, team performance and leadership development SCHOUTEN & NELISSEN INTRODUCES SCHOUTEN GLOBAL A PERFECT FIT SCHOUTEN GLOBAL AND THE VOLVO

Nadere informatie

Nieuwsbrief - januari 2011

Nieuwsbrief - januari 2011 Page 1 of 9 Klik hier voor de webversie Nieuwsbrief - januari 2011 English Nieuws: >> 10 jaar infostrait: een terugblik en een vooruitblik >> SmarTeam biedt Vanderlande Industries nieuwe mogelijkheden

Nadere informatie

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11

Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 docdata N.V. Energieweg 2 5145 NW Waalwijk Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 Website: www.docdata.com Corporate website: www.docdatanv.com Email: corporate@docdata.com

Nadere informatie