JAARVERSLAG 2012 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2012 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2012 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE te HAARLEM 1

2 INHOUD Een stad van vrede zoeken wij (voorwoord) blz. 2 Inleiding blz. 3 Missie blz. 4 Sociale zorg blz. 5 Samenstelling College van Diakenen en Beheer Stichtingen blz. 7 Fondsen en stichtingen blz. 8 Gebeurtenissen 2012 blz. 9 Senioren diaconaat blz.10 Schuldhulpmaatje blz.11 Samenwerking 2012 blz.13 Diaconale doelen blz.14 Cijfers en projecten blz.15 Diaconale wedstrijd blz.16 Organisatie blz.17 Verslag wijkdiaconie Schalkwijk blz.19 Verslag wijkdiaconie Centrum blz.26 Verslag wijkdiaconie Oosterkerk blz.35 Tot slot blz.39 2

3 Een stad van vrede zoeken wij (Tussentijds 126) Een stad van vrede zoeken wij, een stad ver weg, een stad dichtbij. een stad waar woorden wonen, woorden die waar zijn en oprecht voor man en vrouw, voor heer en knecht, voor dochters en voor zonen. Een volk van vrede zoeken wij, een volk ver weg, een volk dichtbij, van her en der gekomen, gekomen op het Woord van God van oost en west naar zijn gebod: zo hebben wij vernomen. Een lied van vrede zingen wij, een lied voor u, een lied voor mij, een lied om uit te zingen dat Hij gezegend zij zijn naam! - voor alle mensen heeft gedaan zo vele goede dingen. Een mens van vrede zoeken wij, een mens als God. Wie is als Hij? In Bethlehem geboren is Hij, bekleed met majesteit. In naam van Hem die voor ons pleit, wordt vrede uitverkoren. Een rijk van vrede maakt ons vrij. De zoon van God voert heerschappij, zal duisternis verlichten. Gods rijk komt met gerechtigheid van nu aan tot in eeuwigheid. De machten moeten zwichten! Een licht van vrede is nabij - de Heer verschijnt, maakt mensen blij - verheugd en opgetogen. Verzamel u vanaf vandaag van groot tot klein, van hoog tot laag: God is om ons bewogen! 3

4 Inleiding Zoek het goede. Dit boekje is het jaarverslag over 2012 van de Diakenen van de Protestantse Gemeente Haarlem. Uitgangspunt van de regering is dat mensen niet gebaat zijn bij afhankelijkheid en bij de gemeente noemen ze dat zelfredzaamheid. U herkent het eerste gedeelte van deze zin uit de laatste Troonrede van toen nog koningin Beatrix en herinnert u zich dus ongetwijfeld ook de sombere toon daarvan. De economische en financiële crisis bepaalt voor een groot deel de sfeer in het maatschappelijk en politieke debat van nu. Als diaconie beseffen en merken we dat veel mensen, ouderen en jongeren, werkenden en gepensioneerden, autochtonen en allochtonen, door de crisis geraakt worden in hun levensomstandigheden. Maar de diaconie is het niet eens met de conclusie dat onafhankelijkheid uitgangspunt voor het beleid zou moeten zijn. Hoe waardevol zelfstandigheid en zelfredzaamheid ook is, volgens ons redden we het alleen samen. Het bijbels verlangen naar het goede leven en rechtvaardige wereld (samenleving), waarin mensen om elkaar geven zodat niemand gebrek hoeft te leiden wil de diaconie tot uitdrukking brengen in onze stad. Onlangs las ik een motto van een diaconie fair city, fair church. Fair gaat over eerlijkheid en rechtvaardigheid en over het in balans zijn, over ruimte bieden aan anderen en andere meningen. Om anders te kijken naar de maatschappij en vooral anders te gaan handelen. Fair is ook. anderen en jezelf niet overbelasten met grote woorden en zware verantwoordelijkheden. De diaconie probeert mensen te helpen en andere hulpverleningsinstanties te ondersteunen, maar zal ook moeten kijken naar de veranderde rol van de diaconie. Die rol zit tussen het kerkelijke en seculiere in, tussen professioneel en vrijwilligerswerk, tussen uitvoerder en fondswerver, tussen doen en debat, tussen praktische hulp en opzetten van projecten. Voor het derde achtereenvolgende jaar waren de inkomsten van de diaconie minder maar dat heeft niet betekent dat we hebben moeten bezuinigen op 4

5 onze directe hulpverlening in Haarlem. Wel hebben we kritisch gekeken naar onze giftenlijst. Gelukkig kunnen we ondanks economische tegenslag ook nieuwe initiatieven nemen en nieuwe projecten starten die bijdragen aan een leefbare samenleving in Haarlem. We kijken met veel plezier terug op de diaconale prijsvraag. Als altijd houden wij ons aanbevolen voor reacties op dit verslag, voor suggesties, op- of aanmerkingen. We prijzen ons gelukkig dat zo veel mensen met ons meedenken en meeleven. Visioen We dromen van en streven naar een ideale samenleving. waarbij ieder mens tot zijn of haar recht komt, waar mensen naar elkaar omzien en elkaar helpen, waar verdraagzaamheid en vrede heerst tussen alle mensen, hoe verschillend ook. Waar alles wordt gedaan om mensen die van het rechte pad afdwalen, weer op het goede spoor te krijgen en een nieuwe start te laten maken. Waar ons handelen als mensen de aarde en al wat erop leeft geen onomkeerbare schade berokkent. Missie van de diaconie De missie van de diaconie van de Protestantse Gemeente te Haarlem is om namens die protestantse gemeente op vele terreinen in de samenleving actief te zijn in de stad, om gerechtigheid en barmhartigheid te bevorderen. Om dat te bereiken staat de diaconie open voor signalen uit de samenleving die de diaconie opmerkzaam maakt op mensen of groepen mensen die niet tot hun recht kunnen komen. De diaconie probeert handen en voeten te geven aan de diaconale opdracht en daarbij zoveel mogelijk gemeenteleden te betrekken. De diaconie werkt en wil nog meer samenwerken met vele bondgenoten in de samenleving, uit andere kerken, en ook daarbuiten die evenals de diaconie willen inzetten voor de mensen in de knel. 5

6 Sociale zorg De sociale zorg bestaat voornamelijk uit directef individuele financiële ondersteuning aan Haarlemmers en rechthebbenden. Het terrein van deze vorm van hulp is het terrein geworden van maatschappelijke dienstverlening en schuldhulpbureaus. Het werk op dit gebied is te omvangrijk en te gespecialiseerd geworden. Misschien is de directe hulp geen taak meer van de diaconie, maar slechts op aanvraag van derden. Hierdoor wordt de kwetsbaarheid van de diaconie gedeeltelijk beperkt. Het bovenstaande zal in 2013 besproken worden in het college. Gedurende het jaar 2012 was er elke dag op de diaconie spreekuur. In de sociale zorg is er met ongeveer 280 mensen contact geweest. Die contacten zijn soms eenmalig maar de meesten (90%) van langere duur. De grootste groep mensen moet een beroep doen op basisvoorzieningen als wonen en leven. Zij komen dan in aanmerking voor hulp bij huren, zorgpremie en/of aanschaf van levensmiddelen. Deze vorm van hulp is vaak nodig gedurende de aanvraag van een uitkering bij de gemeente Haarlem. Deze aanvraag duurt vaak 4 6 weken en in deze periode is er geen of te weinig inkomen. De rol van de diaconie zal de komende jaren moeten veranderen. De zich terugtrekkende overheid veroorzaakt dat armen, chronisch zieken, mensen met een beperking, vluchtelingen, eenzamen en allerlei anderen die in nood raken, onder andere bij de diaconie terecht zullen komen. Het is zaak om ons daarop voor te bereiden en te beseffen dat ook wij niet alles kunnen. Ook in 2012 werd de diaconie gesteund door velen, niet alleen in geld, maar zeker ook in woord, daad en gebed. Al onze goede gevers, vrijwilligers en stille krachten zijn we daarvoor zeer dankbaar! 6

7 De diaconie is ook een belangrijke partij in overleg met de burgerlijke gemeente over de belangen van uitkeringsgerechtigden. Telkens zal de diaconie proberen om het gemeentelijke beleid op gebied van inkomensondersteunende maatregelen en schuldhulpverlening positief te beïnvloeden. Beleidsvoorstellen Binnen de diaconie wordt gedacht aan het opzetten van een diaconaal platform om daarmee een grotere gesprekspartner te zijn voor gemeente, overheid en andere instanties. Continuering en uitbreiding van de samenwerking met Stem in de Stad. 7

8 Samenstelling College van Diakenen en beheer stichtingen De samenstelling van het College van Diakenen op 31 december 2012 is als volgt: - de heer A. van der Knokke voorzitter, diaken wijk Schalkwijk - de heer A. Langeveld, penningmeester, diaken Schalkwijk - de heer J. Vegter, penningmeester, diaken Schalkwijk - mevrouw A.C. Blom, diaken wijk Centrum - mevrouw M. Ponstein, diaken Schalkwijk - mevrouw G. Leistra, diaken Oost Voor algehele ondersteuning van het College van Diakenen zijn aangesteld: - de heer R.P. van der Jagt, algemeen secretaris en adviseur - de heer B. Kroon, financiële administratie en notulist Het College vergadert iedere 1 e woensdag van de oneven maand met uitzondering van de maand juli. Het moderamen komt de 3 e dinsdag van de even maanden bij elkaar. De Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem heeft naast de diaconale taak enkele bestuurlijke en beheerstaken. Zo zijn we bestuurder van: Stichting Kinderkerk * Jan Rodink Stichting * Hebben we zitting in de besturen van: Stichting Nederkoorn van Dijk * Stichting Vrouwe en Antonie Gasthuys* Stichting Stem in de Stad Stichting Diaconaal Centrum voor het gevangenis Pastoraat Stichting Coelombie * Stichting Interkerkelijk Werkgelegenheids Fonds * Stichting Steunfonds Clienten SHDH Stichting Ruyssenaers-Schenk Hebben we afgevaardigden in: Raad van Toezicht SHDH Raad van Toezicht Stichting Urgente Noden Haarlem Beheren wij het: Interkerkelijk Noodfonds * * Deze stichtingen zijn gehuisvest op de Wilhelminastraat 23 te Haarlem 8

9 Fondsen en Stichtingen In dit jaarverslag geven we aandacht aan de fondsen en stichtingen. Vooral aan het doel van deze fondsen. Jan Rodink stichting Doel: Hulp geven aan hulpbehoevende Haarlemse ouderen. Stichting Nederkoorn-van Dijk Doel: Hulp verlenen aan blinden, slechtzienden, doven en slechthorenden die voor hulpverlening door de diaconie en de Vincentiusvereniging in aanmerking komen en voorts om Stille Armen in hun noden te voorzien. Stichting Interkerkelijk Werkgelegenheidsfonds Haarlem e/o Doel: Het financieel steunen van mensen en/of organisaties bij hun pogingen om zinvolle loonvormend dan wel niet-loonvormend arbeid te verrichten. Stichting Coelombie Doel: Het mogelijk maken van activiteiten die erop gericht zijn sociale zwakkeren uit Zuid-Kennemerland in onze samenleving te laten integreren, ondermeer door arbeidsparticipatie, alsmede het ondersteunen van instellingen en organisaties die zich daarop richten. Stichting Kinderkerk De jeugd tot omstreeks veertien jaar te helpen in haar godsdienstige- en maatschappelijke vorming, in het bijzonder de jeugd afkomstig uit gezinnen, waarvan de ouders of één van de ouders behoren tot de PGH als lidmaat, dooplid of geboortelid. Stichting Vrouwe en Antonie Gasthuys hofje Doel: Instandhouding en restauratie van monumenten in de zin van de monumentenwet, waaronder mede begrepen het Vrouwe en Antonie Gasthuys, als waardevol monument en als historisch element in de binnenstad van Haarlem. Interkerkelijk Noodfonds Doel: Fonds van gezamenlijke kerken om bij directe nood (broodnood) te kunnen helpen. 9

10 Gebeurtenissen januari was de jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst waarbij het College alle wijkdiakenen, diaconale medewerkers, predikanten en hun partners uitnodigt voor een gezellig samenzijn met een verassende maaltijd. Lekker Anders, een cateringbedrijf in opzet voor jongeren met een Downsyndroom verzorgde ook dit jaar weer het buffet.. Op deze avond spreekt het College haar dank uit aan allen die het afgelopen jaar de taken hebben uitgevoerd. Ook nemen we op deze avond afscheid van diakenen die hun ambtstermijn er op hebben zitten. Dit jaar namen we afscheid van Wim Perre, Hans Peter van Dijk en Symone Gaasbeek-Wielinga.Zij werden bedankt voor hun werk en kregen de diaconale speld en bloemen. 20 maart vertegenwoordigt de algemeen secretaris het College in de Raad van Toezicht van de stichting Urgente Noden Haarlem. 8 april was er een studiemiddag van Present met als thema Omzien naar elkaar:. 24 maart werd de jaarvergadering van de Federatie van Diaconieën gehouden in Utrecht in het landelijk dienstencentrum. De jaarvergadering is gewijd aan het thema:. de diaconie als spin in het sociale web. Mevr. Ineke Bakker, directeur van STEK in Den Haag was de gastspreker deze dag. Ook werd het jaarverslag en het financieel verslag goedgekeurd. 3 oktober vond de jaarlijkse algemene vergadering van diakenen van de protestantse gemeente Haarlem plaats op het diaconaal bureau. Op deze avond nodigen we een spreker of organisatie uit die verbonden is met de diaconie. Dit jaar hebben we dhr. Couprie van het Leprafonds uitgenodigd. Hij heeft ons op een boeiende wijze verteld over zijn organisatie en het werk van de mensen in het veld. 13 november was er een symposium van de stichting Urgente Noden i.v.m. het vijfjarig bestaan. 17 november was de landelijke diaconale dag in Utrecht.. Deze dag had als thema: Hart voor diaconaat, hart voor de medemens, ver weg en dichtbij. 19 december was de uitreiking van de prijzen van de diaconale wedstrijd door wethouder dhr. van der Hoek. 10

11 Seniorendiaconaat Het seniorendiaconaat wordt grotendeels door de wijk-diaconieën uitgevoerd. Zij organiseren soos- en bingomiddagen, mogelijkheid tot gezamenlijk eten en uiteraard de jaarlijkse uitstapjes. Door deze contacten kunnen de wijkdiakenen constateren dat onder de senioren steeds meer financiële problemen zich voordoen. Mannen en vrouwen die van hun AOW moeten leven en soms een klein pensioentje hebben. In deze tijd waarin alles duurder wordt en waar subsidiekranen dichtgaan hebben deze senioren het erg moeilijk. De diaconie kan dan misschien helpen met diaconale gelden en vaak ook met andere fondsen. Naast deze hulp hebben we natuurlijk ook de diaconale vakanties voor ouderen in het Roosevelthuis in Doorn of in De Blijde Werelt in Lunteren. De diaconie vindt dat iedereen die dat wil daar naar toe moet kunnen gaan en dat financiën voor onze senioren daar geen rol in mogen spelen. Er gaan ongeveer twintig mensen per jaar naar deze senioren weken in de zomer of in de herfst. De een kan het zelf betalen en voor de ander doet de diaconie dat. Onze diakenen bezoeken voor dit doel de ouderen en kijken in hoeverre de persoon kan bijdragen in de kosten. U moest eens weten hoe onze ouderen genieten van de Noord-Hollandse vakantieweken. 11

12 Schuldhulpmaatje samen lukt t In 2011 zijn er voorbereidingen getroffen om het project Schuldhulpmaatje een plek te geven binnen de werkzaamheden van de diaconie. Het project is er op gericht om het voorkomen en oplossen van schulden bij mensen die het zelf niet lukt om grip te krijgen en te houden op hun financiële situatie. In 2011 was de aftrap met vijftien vrijwilligers die een driedaagse training gevolgd hebben waarna ze als gecertificeerd schuldhulpmaatje aan de slag konden gaan. De coordinator Ellen Schildwacht voerde intakes met hulpvragers en koppelde ze aan een maatje. De meeste hulpvragers komen uit het lokale netwerk van de diaconie en stem in de stad alsmede andere hulpverlenende instanties. De hulpvragen hadden onder meer betrekking op het niet zelfstandig kunnen voeren van de financiële administratie, hulp bij het treffen van betalingsregelingen en het invullen van de belastingaangifte, aanvragen van toeslagen en het begeleiden naar het schuldsaneringstraject. De tussenkomst van een maatje kan een vicieuze cirkel doorbreken van onmacht, schaamte, angst en wanhoop en dat hebben we in de praktijk gemerkt. Een schuldhulpmaatje kon vaak het verschil maken. Want een maatje (ver)oordeelt niet, maar helpt weer orde op zaken stellen. Daardoor konden mensen ontdekken dat het in de toekomst anders kan en dat ze er niet alleen voor staan. Want samen lukt t.. Inmiddels zijn alle schuldhulpmaatjes aan de slag en het project is succesvol te noemen. De maatjes komen eens per 2 maanden bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en vragen aan elkaar voor te leggen. Dit helpt hen om hun werk steeds professioneler uit te kunnen voeren. Het project wordt halverwege het jaar uitgevoerd door Stem in de Stad. De algemeen secretaris is voorzitter van de stuurgroep. Naast het project schuldhulpmaatje verleent de diaconie hulp aan: Iedere inwoner van Haarlem ongeacht nationaliteit, religie, uitgeprocedeerd, kleur of geaardheid. De mens staat centraal in onze hulpverlening en strijd tegen armoede. 12

13 Een aantal groepen die hulp krijgen zijn: alleenstaande ouders met kinderen asielzoekers ouderen mensen zonder betaald werk mensen met psychische problemen dak- en thuislozen De diaconie geeft vaak concrete hulp maar moet daarnaast ook opkomen voor de rechten van mensen met een laag inkomen. Zo voorkomen we dat hulp geen liefdadigheid wordt. Het bedrag dat dit jaar aan ondersteuning individuele personen en aan geldleningen is gegeven bedraagt respectievelijk ,- en ,- 13

14 Samenwerking 2012 Ook in 2012 is er met verschillende instanties op diaconaal gebied samengewerkt. Veel geld, tijd en/of energie wordt gestopt in de volgende instanties: Stichting Hervormde Diaconale Huizen Stichting Diaconaal Centrum voor het gevangenispastoraat Stichting Stem in de Stad Stichting het vakantiebureau met de Noord-Hollandse vakantieweken Het senioren-sooswerk Aan deze stichtingen is in 2012 met ,00 bijgedragen 14

15 Diaconale doelen Naast de individuele hulpverlening en leningen geeft de diaconie ook geld aan wijkdiaconieën en goede doelen. De drie wijkgemeentes kregen afgelopen jaar 9838,-,- Daarnaast gaan er giften naar diverse plaatselijke, regionale en wereldwijde doelen. Zo is er in 2012 plaatselijke steun gegeven aan: Spaarnezicht, Straatpastoraat, Youth for Christ De Mall, Stichting de Baan, Stichting VPSG, Straatjournaal, Sonrise, Prijsvraag Diaconale projecten alsmede aan Stem in de Stad en het Diaconaal Centrum gevangenispastoraat Voor deze doelen was een bedrag beschikbaar van ,- Landelijke steun is dit jaar voor een bedrag van ,-,- gegeven aan Kerk in actie/kinderen in de knel, Stichting Leprazending, Ook wereldwijd geeft de diaconie hulp bij diverse projecten. In 2012 waren dat Kerk in actie, Zeister Zendingsgemeenschap Suriname, Stichting Jemina, Edukans, ZOA vluchtelingenzorg, Bake for live en afdracht doorzendcollecten. Wereldwijd is er voor ,-,- hulp gegeven. Naast onze hulp is er ook nog het Diaconaal noodfonds van de kerken. Dit fonds heeft als doel om het shoppen van mensen bij de kerken tegen te gaan. Alle kerkgenootschappen verwijzen naar het diaconaal bureau aan de Wilhelminastraat. De deelnemende kerken hebben in ,- bijgedragen. Tot slot is er nog de Stichting Fonds Urgente Noden Haarlem. Deze stichting is niet aan kerkgenootschappen verbonden maar een aantal kerken participeren wel in dit fonds. De diaconie van de PGH is lid van de Raad van Toezicht en accrediteert aanvragen voor dit fonds. Wij doen ook soms een beroep op dit fonds.. De bijdrage van de diaconie aan dit fonds is het huisvesten van de stichting. 15

16 Cijfers en projecten 2012 In een jaarverslag horen uiteraard enkele cijfers. De jaarrekening van de diaconie ligt voor iedereen die daarvoor belangstelling heeft ter inzage op het diaconale bureau. Enkele andere cijfers die voor de lezer misschien leuk zijn om te weten zijn de volgende. Gemeenteleden sparen het hele jaar door postzegels en ansichtkaarten voor kerk in actie. Het diaconaal bureau zorgt ervoor dat het in Utrecht komt. De landelijke opbrengst in 2012 was voor de ansichtkaarten ,- en voor de postzegels ,-. De diaconie heeft aan Kerk in Actie werelddiaconaat ,- gegeven en aan kinderen in de knel 2500,- De kerkcollectes voor de diaconie hebben in ,- opgebracht en de giroactie voor het maatschappelijk werk ,- Oikocredit wordt door de diaconie ondersteund met een totale belegging van ,- Projecten in de wijkgemeenten zijn in: Schalkwijk het Lekker Anders project Oost het project Tibetaanse kinderen in India Centrum het ADC project (African Divine Church) 16

17 Diaconale wedstrijd Het College van Diakenen heeft in 2012 weer een wedstrijd uitgeschreven voor nieuwe diaconale projecten met het thema Jeugd en jongeren en hun toekomst De projecten moeten zich richten op de jeugd en jongeren in Haarlem, die het moeilijk hebben in deze maatschappij en geen tot weinig inkomen hebben. De projecten moeten zonder financiële steun niet haalbaar zijn. Het gaat om projecten waar de overheid/gemeente geen geld meer voor (over) heeft of waarvoor ergens anders onvoldoende steun kan worden verkregen. Er zijn zestien projecten ingestuurd die door een diaconaal deskundige jury bestaande uit Arie van der Knokke, Welmoed Davidson, Marianne de Vries, Margje Ponstein, Anneke de Vries en Govert Jeronimus is beoordeeld. De diaconie heeft ,- beschikbaar gesteld en de hoofdprijs bedroeg ,-, de tweede prijs ,- en er was voor vijf projecten een aanmoedigingsprijs van 2000,-. Op woensdag 19 december werd in de Oosterkerk een feestelijke bijeenkomst gehouden waar wethouder van der Hoek de prijswinnaars bekend maakte en de prijzen uitreikte. De eerste prijs ging naar stichting De Baan voor hun project Baanmaatjes en Friends. De tweede prijs werd gedeeld door twee projecten te weten stichting Meetingz met een project in de Boerhaavewijk met huiskamerfunctie voor moeders en kleine kinderen in de buurt waar de Nederlandse taal en opvoeden centraal staan. Het andere project was van Rebup Haarlem. Het project is pubers voor pubers. Rebup is geen hangplek maar een ontmoetingsplaats voor jongeren die naast het ontmoeten elkaar ook helpen. Alles op vrijwillige basis, maar een havo er helpt een vmbo er met bv. huiswerk. De aanmoedigingsprijzen waren voor: Leger des Heils, Youth voor Christ Haarlem, Stichting Ngoma Kongo, St. paardrijden Gehandicapten Kennemerland en Vluchtelingewerk Haarlem. Een geweldig geslaagd initiatief van de diaconie, die wederom geconstateerd heeft dat er vele goede projecten zijn voor iedereen. Door ziekte van de algemeen secretaris heeft Govert Jeronimus de organisatie op zich genomen. Daarvoor onze hartelijke dank. 17

18 Organisatie De diaconie wordt gevormd door de algemene diaconale vergadering waarin alle diakenen uit de wijken en de door hen afgevaardigde diaconale medewerkers zitting hebben (verder de diaconie genoemd). De diaconie is een kerkelijke rechtspersoon. De diaconie bepaalt in haar vergadering het diaconale beleid in Haarlem. Vanuit elke wijk wordt een diaken als afvaardiging naar de Algemene Kerkenraad en een diaken als afvaardiging naar het College van Diakenen benoemd. In dit College hebben dus zes diakenen zitting ( drie vanuit de Algemene Kerkenraad en drie vanuit de wijkdiaconie). Dit College is het dagelijks bestuur en benoemt uit haar midden een voorzitter, penningmeester en secretaris. Het College is over de dagelijkse diaconale praktijk verantwoording schuldig aan de diaconie. De diaconie als geheel vraagt goedkeuring van haar beleid aan de algemene kerkenraad van de Protestantse gemeente te Haarlem. Om de dagelijkse werkzaamheden van de diaconie vorm te geven zijn er op het diaconaal bureau drie medewerkers werkzaam. Te weten een algemeen secretaris (1,0 fte),een boekhouder/administrateur. (0,4 fte) en een interieurverzorgsters (0,2 fte) Om diaconale bewustwording in de gemeente te bevorderen is publiciteit erg belangrijk en mogelijk via de wijkbladen. De wijkdiaconieën maken daar al gebruik van. Om het werk van de diaconie te financieren beschikt de diaconie over verschillende geldstromen. Gemeenteleden dragen bij door de wekelijkse collecten in de kerkdiensten en door de jaarlijkse giroactie kerkelijk maatschappelijk werk. Verder dragen andere diaconieën als het parochieel charitatieve instituut bij voor het noodfonds van de diaconie. Ook zijn er inkomsten vanuit het vermogen van de diaconie en tot slot wordt voor delen van het diaconale werk subsidie aangevraagd bij de burgerlijke gemeente Haarlem. 18

19 Een gering tekort op de jaarrekening wordt binnen het beleid van de diaconie geaccepteerd omdat het van belang is dat het diaconale werk voortgang kan vinden Naast het bestuurlijke werk en de dagelijkse werkzaamheden op het diaconaal bureau, zijn er ook andere organisaties werkzaam in het gebouw van de diaconie. De bovenste etage wordt verhuurd aan het Diaconaal Centrum Gevangenispastoraat en heeft de secretaris van het Fonds Urgente Noden Haarlem hier zijn kantoor, Ook worden er liturgieën, preken en ander kopieerwerk gedrukt op het bureau. Daarnaast is er voortdurend aanloop, veel telefoon, zijn er intensieve gesprekken en is er een zeer druk mailverkeer, dat gelukkig niet allemaal beantwoord hoeven te worden. Alles bij elkaar maakt het dat het diaconaal bureau aan de Wilhelminastraat een onmisbare poot is van het diaconaat in Haarlem. 19

20 Diaconie in de wijken JAARVERSLAG 2012 VAN DE WIJKDIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAARLEM SCHALKWIJK Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diaconia. Het betekent dienst, dienen. De kerk ziet dit als een van haar belangrijkste taken, het dienen van je naaste, van de mensen en de wereld. In onze tijd zijn er, ondanks de sociale wetgeving en de daarbij horende voorzieningen nog altijd mensen die aan de rand van onze samenleving een moeizaam bestaan leiden. De diaconie probeert hen te helpen onder het motto: helpen waar geen (andere) helper is. 20

21 Behalve het diaconaat, de hulp aan mensen dichtbij, in de stad en regio, is er ook het werelddiaconaat. Dat wil zeggen hulp, voor kortere of langere tijd, aan mensen elders in de wereld. ALGEMEEN Samenstelling diaconie in 2012 Johan v.d. Eijkhof Arie v.d Knokke Arie Langeveld Dini Korevaar Martin Polman Margje Ponstein Henk Timmerman Jaap Vegter - wijkdiaken, lid wijkberaad, regent diaken Antonie Gasthuyshofje - wijkdiaken, voorzitter van het College van Diakenen van de Protestantse Kerk Haarlem - wijkdiaken met bijzondere opdracht t.w. penningmeester College van Diakenen - secretaris - penningmeester - wijkdiaken, lid van College van Diakenen en de Algemene Kerkenraad - wijkdiaken, voorzitter, lid moderamen - wijkdiaken met bijzondere opdracht t.w. penningmeester College van Diakenen De twee wijkdiakenen met bijzondere opdracht wonen de vergaderingen van de wijkdiaconie niet bij, zij zijn vrijgesteld van de reguliere werkzaamheden van de wijkdiaconie. De wijkdiaconie vergadert 1 x per maand op woensdagavond in de Ontmoetingskerk. In de maanden juli en augustus wordt niet vergaderd. Diaconale medewerkers Namens de diaconie zijn drie diaconale medewerkers actief in de wijk. Henny de Boer, Clara Heuzeveldt en Kees Kole verzorgen samen met de ouderenpastor de periodieke Avondmaalsvieringen in resp. Nieuw Meerwijk, wijkcentrum Laan van Berlijn en zorgcentrum 21

22 Schalkweide. Zij zorgen voor continuïteit in de vieringen. De vergaderingen van de diaconie wonen zij niet bij. Collectanten De groep collectanten is stabiel van samenstelling, waardoor de diensten geen problemen opleveren. Fijn om hier op te kunnen rekenen. Publiciteit Via het kerkblad Samen Verder worden de wijkgemeente en belangstellenden maandelijks geïnformeerd over het werk van de wijkdiaconie : Henk Timmerman met de rubriek uit de wijkdiaconie Arie Langeveld met de rubriek collecteopbrengsten Dick Metz met de ZWO-nieuwsrubriek Dini Korevaar met het jaarverslag van de wijkdiaconie. HULPVERLENING Plaatselijk Werkgebied De wijkdiaconie is werkzaam in en voor de protestantse wijkgemeente Schalkwijk en het stadsdeel Schalkwijk. De diaconie biedt hulp op financieel, materieel en administratief gebied. In veel zaken werkt zij samen met de Centrale Diaconie. Individuele ondersteuning Dit betreft hulp bij het voeren van de thuisadministratie/ belastingzaken dan wel sociale begeleiding. In totaal betrof het vier aanmeldingen. In enkele gevallen konden we hierbij een beroep doen op ter zake deskundige gemeenteleden die incidenteel beschikbaar zijn. Aan vier personen werd eenmalige financiële hulp geboden en elf personen/gezinnen kregen voor de Kerstdagen een financiële gave. Diaconale vakantieweken In samenwerking met de Centrale Diaconie werden ook in het afgelopen jaar de diaconale vakantieweken geregeld voor het Roosevelthuis in Doorn en de Werelt in Lunteren. 22

23 Deze vakantieweken zijn zoals bekend bedoeld voor mensen met een fysieke- en of financiële beperking die anders niet met vakantie kunnen gaan. In totaal hebben dertien personen hiervan gebruik gemaakt en van deze weken genoten. Kerstattenties Voor de Kerstdagen zijn ook dit jaar als groet van de wijkgemeente weer kerststukjes bezorgd bij mensen die om uiteenlopende redenen een moeilijk jaar achter de rug hadden. In totaal werden 45 kerstattenties uitgereikt. Ook de 80-plus gemeenteleden kregen een attentie in de vorm van een Bijbels dagboekje of kerststukje. Landelijk, wereldwijd Financiële steun aan stedelijke, landelijke of wereldwijde projecten is in eerste instantie een taak van de Centrale Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem, waar wij met de wijken Oost en Centrum toe behoren. De diaconieën van de drie wijkgemeenten beperken zich in hoofdzaak tot hulpvragen uit de wijkgemeenten zelf en het stadsdeel waarin zij zijn gevestigd. Alleen de Avondmaalsprojecten worden in de eigen wijkgemeenten uitgevoerd. Door middel van de collecten ondersteunt de wijkgemeente inclusief de Protestantse Gemeente Haarlem de wereldwijde en landelijke projecten en activiteiten ter bestrijding van armoede en rampen van Kerk in Actie/PKN. Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) ZWO staat voor de organisatie van zending en werelddiaconaat in de plaatselijke gemeente, is onderdeel van Kerk in Actie. Onze wijkgemeente kent geen actieve werkgroep ZWO, wel vinden er ZWO-achtige activiteiten plaats zoals b.v. de actie schoenendoos van de kinderen. Dick Metz verzorgt met vaste regelmaat de ZWO rubriek in de kerkbladen van de wijkgemeenten Oost en Schalkwijk. Hierdoor 23

24 blijven de wijkgemeenten toch op de hoogte van het ZWO gebeuren. PROJECTEN Avondmaalsproject Vanaf 2012 ondersteunt onze wijkgemeente de stichting Lekker Anders. Lekker Anders is een leerproject in Haarlem waarbij verstandelijk gehandicapten een zinvolle dagbesteding kan worden geboden. Zij richten zich op de cateringmarkt. Ook in onze kerk waren zij enkele keren actief. Zij verzorgden o.a. het Paasontbijt waarvan veel mensen genoten hebben. Voedselbank Voor de voedselbank wordt al regelmatig gecollecteerd in de zondagse diensten. Vooral in de tijd van recessie blijkt dat helaas meer dan nodig. Om hieraan een extra bijdrage te leveren begon de diaconie met een doorlopende inzameling van droge en houdbare artikelen voor de Voedselbank. Via een speciale krat in de hal van de Ontmoetingskerk kunnen mensen elke zondag (of tussendoor in de week) hun bijdrage afgeven. Vervolgens worden deze artikelen afgedragen aan de Voedselbank die e.e.a. distribueert onder haar klanten. Meteen al bleek deze actie aan te slaan, elke week is de krat vol! Dit idee werd ons aan de hand gedaan door een gemeentelid en we hebben het uiteraard van harte overgenomen. Gebruikte postzegels, ansichtkaarten enz. Een vertrouwd beeld in de hal van de Ontmoetingskerk op zondag is het kleine houten kerkje waarin gebruikte postzegels, briefkaarten, ansichtkaarten enz. gedeponeerd kunnen worden. Deze simpele actie brengt verrassend veel geld op. De opbrengst van de verkoop van deze zegels en kaarten gaat naar Kerk in Actie. 40-dagen project Ook dit jaar nam de diaconie weer actief deel aan de viering van de 40-dagentijd. Zij verzorgde tijdens de sobere maaltijden de speciale collecten voor het collecteproject van Kerk in Actie en participeerde in één van de vespers. 24

25 Begrafenisproject Dit project kwam tot stand naar aanleiding van de Broodbankactie van de protestantse wijkgemeente centrum die het laatste werk van Barmhartigheid als thema had: de doden begraven. De diaconieën van de Lutherse kerk, Protestantse wijkgemeenten Schalkwijk, Oost en Centrum alsmede Haarlem Noord en Spaarndam hebben zich ten doel gesteld present te zijn bij begrafenissen van overleden Haarlemmers die zonder belangstelling van familie, vrienden of kennissen worden begraven. Het gaat dan om begrafenissen die van gemeentewege plaatsvinden. Deze begrafenissen vinden plaats op de begraafplaats Akendam in Haarlem Noord. De verwachting is dat het zal gaan om ca. 5 personen per jaar verspreid over heel Haarlem. Diakenen doen bij toerbeurt dienst. Inmiddels vond de eerste begrafenis van een inwoner van Schalkwijk plaats. Kennemer Gasthuis project Periodiek doen de diakenen van de wijkdiaconie dienst bij de zondagse vieringen in het Kennemer Gasthuis locatie Zuid (Schalkwijk). Zij geven aldus uitdrukking aan de verbondenheid van de wijkgemeente met de patiënten die deelnemen aan deze vieringen. Huiskamerproject De protestantse wijkgemeente faciliteert de Huiskamer door in de Ontmoetingskerk ruimte te bieden voor haar activiteiten op de woensdagmiddagen. De Wijkdiaconie ondersteunt de activiteiten van de Huiskamer financieel met een jaarlijkse vaste bijdrage. Hiervoor wordt 1 x per jaar gecollecteerd waarbij de diaconie zich heeft verplicht de opbrengst van deze collecte, indien nodig aan te vullen tot het toegezegde bedrag. Mocht de collecte eventueel meer opbrengen dan komt dat meerdere uiteraard ook ten goede aan de huiskamer. EXTERNE CONTACTEN Groot diaconaal overleg De wijkdiaconie neemt via de persoon van de voorzitter deel aan dit halfjaarlijks groot diaconaal overleg. Dit is een overlegplatform van 25

26 een aantal in Schalkwijk werkzame welzijnsinstellingen zoals Kontekst (maatschappelijk werk), het Loket (wegwijsfunctie), DOCK (samenlevingsopbouw) en diaconale instellingen zoals het Open Huis, de RK parochie Schalkwijk en de Protestantse diaconie Schalkwijk. Ook de ouderenpastor neemt regelmatig deel. Doel is: informatie-uitwisseling, bespreken nieuwe ontwikkelingen/knelpunten. Deze bijeenkomsten worden wisselend bij een van de deelnemers gehouden en voorafgegaan door een gezamenlijke lunch. HELPEN WAAR GEEN HELPER IS Dat is wat we doen als diaconie, zo motiveren we kernachtig onze opdracht. Maar er is een probleem want hoe komen we degene op het spoor die misschien gebaat zou zijn met hulp. Een probleem waar meer diaconieën tegenaan lopen, zo horen we. Hulpvragen is moeilijk, dat weten we allemaal. Liever proberen we het zelf zo lang mogelijk te redden, desnoods de schijn op te houden. Wat helpt is ons inziens in ieder geval een attente gemeente d.w.z. attent op signalen dat het niet goed gaat met iemand, er (financiële) zorgen zijn, of iemand die onder een last dreigt te bezwijken. Kent u zo iemand? Misschien wilt u eerst eens overleggen met ons? U bent welkom. Namens de diaconie van de Protestantse wijkgemeente Haarlem Schalkwijk H. Timmerman D.Korevaar voorzitter secretaris 26

27 Jaarverslag 2012 wijkdiaconie Centrum De wijkdiaconie Centrum bestond in 2012 uit de volgende personen: Ati Chr. Blom is algemeen adjunct-voorzitter van de Wijkdiaconie. Zij is afgevaardigde naar de Classis en afgevaardigde naar het College van Diakenen en secundus voor de Algemene Kerkenraad, alsmede lid van de ZWO-commissie. Sietse Bouma is secundus voor het College van Diakenen tot september Vanaf september 2012 is hij afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad. Frans de Brujn is bevestigd als diaken in december Symone Gaasbeek-Wielinga is voorzitter en afgevaardigde naar de Algemene Kerkenraad tot haar aftreden in september Tevens is zij bestuurslid van Stem in de Stad en regent van Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys. Fieke Prinsen is met ingang van september 2012 secundus voor afvaardiging naar het College van Diakenen. Henk Vonk is scriba van de Wijkdiaconie en bestuurslid van het DCG. Daarnaast is hij afgevaardigde naar het moderamen van de Wijkkerkenraad en met ingang van maart 2012 voorzitter van de Wijkkerkenraad. Anneke de Vries is lid van de Werkgroep Diaconaal Beleid van Stem in de Stad. Met ingang van september 2012 is zij voorzitter van de Wijkdiaconie. 27

28 Jaap van Dorp is tot zijn aftreden in september 2012 zgn. boventallig diaken, hij is scriba van de Algemene Kerkenraad. Medewerkers: Govert Jeronimus is penningmeester van de Wijkdiaconie en verricht werkzaamheden op het Diaconaal Bureau aan de Wilhelminastraat. Tevens is hij bestuurslid van de Stichting Urgente Noden voor Haarlem en Omstreken en bestuurslid van de Stichting Steunfonds SHDH ( Stichting Haarlemse Diaconale Huizen). Louis Mathijsen verricht werkzaamheden op het Diaconaal Bureau aan de Wilhelminastraat en is adviseur voor de Stichting Vrouwe- en Antonie Gasthuys. Naast de taken in de eredienst, zowel in de Grote of St. Bavokerk als in de Nieuwe Kerk als in de Janskliniek, vonden verschillende activiteiten plaats waarin alle diakenen op hun beurt actief waren. Voor een deel betrof het de werkzaamheden die voortvloeien uit deelname aan één van de boven omschreven kerkelijke ambten; voor een deel ging het ook om andere activiteiten. DCG Het contact met het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat werd onderhouden door Henk Vonk, die zitting heeft in het bestuur en door Ati Blom. Ati Blom woonde verschillende kerkgespreksdiensten bij en onderhield contact met de directeur, dominee Ype Viersen, namens de wijkdiaconie. Begin 2012 namen wij afscheid van dominee Anne Kooi. Mw. Helmine de Graaff werd aangesteld als diaconaal pastor; de wijkdiaconie nodigde haar uit voor een kennismaking in september Ati Blom verzorgde wederom de Paasgroeten: voor gevangenen in het buitenland zijn Paasgroetkaarten aangeschaft die door gemeenteleden werden verzonden aan de gevangenen. Diaconaal ouderenwerk 28

29 Het diaconaal ouderenwerk werd verricht door Fieke Prinsen. Zij onderhield veel persoonlijke contacten. Fieke Prinsen en Govert Jeronimus verzorgden het jaarlijks seniorenuitje. Er werd een kopje koffie gedronken in Spaarnwoude, waarna men met de pont het Noordzeekanaal overstak en vervolgens lunchte op de Zaanse Schans. Tot slot volgde er nog een rondvaart op de Zaan. Er waren 23 deelnemers en 8 chauffeurs. De dag is als een succes ervaren. Dit jaarlijks uitje voorziet in een behoefte van mensen die anders niet veel meer de deur uitkomen. De wijkdiaconie gaf steun bij de organisatie van de vakantieweken voor ouderen in het Roosevelthuis. Fieke Prinsen hielp waar nodig met het invullen van de aanmeldingsformulieren. Daarnaast werd er in verzorgingshuis de Roos maandelijks een gesprekskring gehouden, waarbij Fieke regelmatig een inleiding verzorgde. Ook bereidde zij in verzorgingshuis de Roos avondmaal bediening door dominee Luttikhuis voor. Met Pasen werden bloemen uitgedeeld aan gemeenteleden, die op hun beurt mensen in hun omgeving hiermee mochten verblijden. Zowel met Pasen als met Pinksteren werden ook in de Janskliniek bloemen uitgedeeld. De kerstattentie bestond dit jaar uit een bijbels dagboekje en werd door de ouderen in de gemeente zeer op prijs gesteld. ZWO & Missie Ati Blom bleef actief in de ZWO-commissie. In 2012 werd de relatie met Kerk in Actie beëindigd en viel het besluit als ZWO African Devine Church los van KIA financieel te blijven steunen. De wijkgemeente Centrum van de PGH zegde toe jaarlijks euro bijeen te brengen middels o.a. collecteopbrengsten, oliebollen bakken, schaatsen voor Kenia, zingen voor Kenia, boekverkoop en concerten. Dit geld wordt gebruikt voor het opzetten van twee basisscholen per jaar, het stichten van twee scholen voor beroepsonderwijs en trainingen in de gezondheidszorg voor negentig vrouwen per jaar. 29

30 Fondsenwerving Het inzamelen van gelden ten behoeve van mensen die het nodig hebben is één van de activiteiten van de diaconie. Daartoe wordt wekelijks in de zondagse eredienst gecollecteerd., Ook wordt sinds 2005 de Broodbankactie georganiseerd door middel waarvan gemiddeld 5000 euro wordt opgebracht voor een jaarlijks vast te stellen doel. Het onderwerp fondsenwerving is ook aan de orde geweest in het overleg met de diaconieën Oost en Schalkwijk (zie hieronder) Stem in de Stad Het Oecumenisch Diaconaal Centrum Stem in de Stad is een organisatie, verdeeld over zeven maatschappelijk betrokken afdelingen die naast acht vaste krachten ruim 235 vrijwilligers telt. Het nieuwe gebouw aan de Nieuwe Groenmarkt is een ontmoetingspunt, waar dagelijks een kleine honderd, veelal kwetsbare mensen in de Haarlemse samenleving, een stukje thuis vinden. Stem in de Stad volbrengt een deel van onze diaconale taak. De contacten met Stem in de Stad bleven intensief in een voor Stem in de Stad turbulent jaar, waarin de adjunct-directeur halverwege het jaar niet meer terug bleek te keren nadat ze in 2011 ziek was geworden. Ook van de coördinator Secretariaat en Organisatie werd afscheid genomen. Ati Blom en Fieke Prinsen bleven beiden actief als 'opschepper' bij de Maaltijdvoorziening. Symone Gaasbeek bleef ook na haar aftreden als diaken actief als bestuurslid van Stem in de Stad. Anneke de Vries onderhield de contacten met de afdeling Diaconaal Werk. Iedere eerste zondag van de maand staat in de kerk een mand, waarin gemeenteleden koffie en thee ten behoeve van Stem in de Stad doneren. Samenwerking wijkouderling en diaken Het in het Beleidsplan van de Wijkdiaconie PGH- Centum gestelde doel om per ouderlingenwijk een diaken aan te stellen om hulp te bieden waar nodig, werd in een aantal wijken vorm gegeven. 30

31 Fieke Prinsen en Anneke de Vries hebben ieder contact met een wijkouderling en verrichten in overleg werkzaamheden in de betreffende wijk. Diaconaal Bureau Vanuit het Diaconaal Bureau aan de Wilhelminastraat werd financiële steun verleend. Zowel Louis Mathijsen als Govert Jeronimus verrichten werkzaamheden als diaconaal medewerker op het Bureau. Zij voeren overleg over steunaanvragen, leggen zo nodig bezoeken af en assisteren bij intakegesprekken. Overleg diaconieën PGH Centrum, Noord, Oost, Schalkwijk en Lutherse Kerk In navolging van de bijeenkomst in 2011 werd in april 2012 opnieuw vergaderd met de diaconieën van Haarlem Oost en Schalkwijk. We spraken met elkaar onder andere over het concept beleggingsstatuut. Er is een commissie benoemd door het College van Diakenen, met als taak een vernieuwde manier van beleggen en beheren te ontwikkelen. De verdeling van steun aan goede doelen en de verhouding van te steunen lokale, landelijke en wereldwijde doelen was onderwerp van gesprek evenals fondsenwerving. Er is gesproken over het maken van een folder om mensen te motiveren bv. een legaat na te laten aan de Diaconie. We hebben het werk op het Diaconaal Bureau besproken. Er wordt door de medewerkers op het Bureau veel tijd en inspanning besteed aan toenemende aantallen arme mensen en uitgeprocedeerde asielzoekers. De op handen zijnde veranderingen in de Oosterkerk kwamen ter sprake zoals de plannen voor een Diaconaal Dienstencentrum aldaar. Er zijn ervaringen uitgewisseld met betrekking tot de wijze, waarop in de verschillende gemeenten het uitje voor senioren vorm krijgt. We hebben plannen voor samenwerking gemaakt. Ook hebben we gesproken over het organiseren van avondmaal voor mensen, die niet naar de kerk kunnen komen. Tot slot is gesproken over het concept-protocol voor het begraven van mensen, die geen geld hebben voor een begrafenis en bij wie 31

32 niemand de begrafenis van gemeentewege bezoekt omdat onbekend is of er familie en/of vrienden zijn (zie hieronder). In oktober 2012 vond een overleg plaats tussen de diaconieën van de PKN Haarlem Centrum, Noord, Oost, Schalkwijk en Lutherse Kerk over begrafenissen van gemeentewege. In 2011 was de opbrengst van de Broodbankactie bestemd voor een graf met monument en een waardige begrafenis voor Haarlemmers, die geen geld hebben voor een begrafenis en bekend zijn bij Stem in de Stad, Brijder Verslavingszorg en Leger des Heils. Vervolgens ontstond de wens om voor mensen, woonachtig in Haarlem, die van gemeentewege worden begraven zonder familie of vrienden ook een waardige begrafenis te verzorgen. In overleg met bovengenoemde diaconieën en Uitvaartcentrum Haarlem kwamen wij tot een protocol voor een waardige begrafenis op begraafplaats Akendam in Haarlem-Noord. In principe is een diaken aanwezig uit de kerkelijke wijk, vastgesteld aan de hand van het woonadres, van de overledene. De diaken spreekt een korte herdenkingstekst uit. Wij zijn verheugd over de samenwerking; naast de genoemde diaconieën vervult het Diaconaal Bureau aan de Wilhelminastraat een centrale rol. Prijsvraag Anneke de Vries nam zitting in de beoordelingscommissie van een door het College van Diakenen uitgeschreven prijsvraag. Deze prijsvraag wordt om de vijf jaar uitgeschreven voor sociale projecten met een diaconaal karakter, die gericht zijn op zwakkeren in Haarlem. Dit jaar werden zestien projecten met als thema Jeugd en jongeren en hun toekomst ingediend. Na beoordeling door de commissie van de ingediende presentaties met werkwijze, tijdschema en begroting werden in totaal acht prijzen toegekend. Er was een bedrag van vijftigduizend euro totaal beschikbaar gesteld. De eerste prijs van vijf-en-twintigduizend euro ging naar Stichting de Baan voor een project met jongeren met een verstandelijke handicap. Verder werd tweemaal een bedrag van vijfenzeventighonderd euro toegekend aan twee projecten, die beide als op één na beste werden beoordeeld en vijf andere initiatieven werden beloond met een stimuleringsprijs van tweeduizend euro. 32

33 Op deze manier is de Diaconie van de PGH ook zichtbaar in de Haarlemse samenleving. Symposium De menselijke maat Op 13 november 2012 bezochten namens de wijkdiaconie Ati Blom, Fieke Prinsen en Anneke de Vries het symposium De menselijke maat georganiseerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de Stichting Fonds voor Urgente Noden voor Haarlem en Omgeving. De stichting verleent materiële hulp aan inwoners, die in een acute financiële noodsituatie verkeren en geen tijdig beroep meer kunnen doen op een zogenaamde voorliggende wettelijke voorziening, zoals de Wet Werk en Bijstand, de Pleegzorgwet of het Bureau Schuldhulpverlening. Het symposium belichtte de betekenis voor dit fonds van de veranderingen in het gemeentelijk beleid met betrekking tot de minima, dat is opgesteld door de Gemeentelijke Sociale Dienst.. Broodbankactie Ook in 2012 was de organisatie van de Broodbankactie een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de diaconie. Met deze actie stelt de diaconie zich meerdere doelen: - Niet-kerkelijken duidelijk maken, dat de kerk, c.q. de diaconie zich bezighoudt met zorgverschaffing en praktische hulpverlening. - Aandacht geven aan een relevant maatschappelijk probleem. - Degenen die de opbrengst ontvangen zich gezien en gesteund laten voelen. - Duidelijk maken dat de Grote of St.Bavokerk niet alleen een toeristisch interessant monument is maar dat daarin een levende gemeente huist. In de voorbereidings-of broodbankcommissie zaten naast Sietse Bouma, die sinds 2008 de grote voortrekker is, Ati Blom, Henk Vonk en Anneke de Vries. Namens de diaconie van de Lutherse Kerk was Anneke van Grootheest actief. Na de eerste cyclus van de Zeven Werken van Barmhartigheid in 2011 te hebben afgesloten met De doden begraven, werd 33

34 opnieuw begonnen bij het eerste Werk: De hongerigen voeden. De opbrengst ging naar de Voedselbank in Haarlem. De openingsmanifestatie werd verzorgd door de drie dames van het gezelschap Opera della Casa met een optreden met een teug opera, een toef klassiek, een vleug operette en een scheut cabaret. De broodbankcommissie werd na afloop overspoeld met complimenten; het publiek in de Grote of St. Bavokerk had genoten van deze spectaculaire opening. Firma Koot Piano s en Vleugels stelde gratis een vleugel ter beschikking. In het kader van de themabijeenkomst ter bevordering van bewustwording omtrent het onderwerp hield dhr. Cees Hack, bestuurslid van het Genootschap voor de Bakkerij en CEO en managing director van Orkla Food Ingredients/ Sonneveld een inleiding met als titel Brood van oudsher een gezonde basis. In de kooromgang waren twee interessante tentoonstellingen te zien. Aan de buitenwand hingen doeken, ons ter beschikking gesteld door het Historisch Museum van de expositie Geen cent te makken met als ondertitel Van de middeleeuwse Broodbank tot de hedendaagse Voedselbank. Het Noord Hollands Archief had ook afbeeldingen ter beschikking gesteld. Het geheel gaf een beeld van armoede vroeger en nu in Haarlem. Aan de binnenwand in de kooromgang hing de foto expositie Van dak tot dak, prachtige portretten van fotografe Heidi Borgart met begeleidende teksten van Martin van den Esschert in samenwerking met Joris Obdam, straatpastor bij Stem in de Stad. De heerlijke diakenbroodjes werden tegen kostprijs opnieuw gratis gebakken door de bakkers van Van Vessum le Patichou. Het Haarlems Dagblad was weer goed voor de publiciteit. Op maandag 17 december kon aan de secretaris van de Voedselbank, dhr. Kick Vergers een symbolische cheque ter waarde van 4650 euro worden overhandigd. Aan het bedrag hebben ook bijgedragen een betrokken gemeentelid met een gift van 34

35 vierhonderdvijftig euro en Rotary Haarlem e.o. met een donatie van vijfhonderd euro. Daarmee kwam een eind aan een succesvolle broodbankactie. Helaas moet opgemerkt worden dat de Broodbankcommissie meer moeite had met het werven van fondsen. Bij meerdere trouwe sponsoren klopten wij tevergeefs aan en naar het zich laat aanzien, zet deze trend zich voort. Namens Wijkdiaconie Centrum Protestantse Gemeente Haarlem, Anneke de Vries, voorzitter Driehuis, juni 2013 de hongerigen spijzen 35

36 Jaarverslag 2011 van de wijkdiaconie protestantse gemeente Haarlem Oost Inleiding Diakenen... Presentie zonder pretentie in alle bescheidenheid Zo luiden de eerste regels van een gedicht en vanuit die geest probeert de diaconie te helpen waar geen helper is. Samenstelling diaconie in 2012 Wim Perre wijkdiaken tot oktober 2012 lid Algemene Kerkenraad tot oktober 2012 Zannie Wiersma voorzitter ad interim tot oktober 2012 voorzitter vanaf oktober 2012 lid Algemene Kerkenraad vanaf oktober 2012 Hans Peter van Dijk penningmeester tot oktober 2012 lid College van Diakenen tot oktober 2012 Geke Leistra ZWO diaken lid College van Diakenen Lilian de Zeeuw secretaris Marjan Mak diaken vanaf oktober 2012 Nel Schild diaconaal medewerkster Jos Reijnders Welmoed Davidson diaconaal medewerkster diaconaal medewerker voor het gevangenispastoraat 36

37 Vergaderingen De wijkdiaconie vergadert één keer per maand op maandagavond in de Oosterkerk. In de maanden juli en augustus zijn er geen vergaderingen. Daarnaast gaan de diakenen naar de vergaderingen van de wijkkerkenraad, nemen zij deel aan de jaarlijkse Vergadering van Diakenen en is er een diaken afgevaardigd naar de Algemene Kerkenraad en naar het College van Diakenen. De diaconaal medewerker voor het gevangenispastoraat bezoekt de vergaderingen van het DCG. Tussen de drie wijkdiaconieën Centrum, Schalkwijk en Oost heeft op 23 april een overleg plaatsgevonden. 29 oktober kwamen we opnieuw bij elkaar. We hebben toen de intentie uitgesproken om de begrafenissen te bezoeken van een overleden Haarlemmer die zonder belangstelling van familie, vrienden of kennissen wordt begraven. Het gaat dan om een begrafenis die op kosten van de gemeente plaatsvindt. Eén van de diakenen zal dan aanwezig zijn. Erediensten De diakenen verzorgen de collecte afkondiging en samen met de collectanten zorgen zij voor de inzameling van de gaven. Bovendien hebben zij een actieve rol bij de viering van het Avondmaal. Beleid In het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Haarlem is een stuk opgenomen over het ontwikkelen van een diaconaal dienstencentrum in de Oosterkerk. In de vergaderingen van de diaconie is hier vaak over gesproken en is het een terugkerend onderwerp op de agenda. De diaconie wil zich vooral richten op het project Schuldhulpmaatje en het opzetten van een eetgelegenheid. De vergadering van de PGH over het beleidsplan op 8 maart en de eerste jaarlijkse gemeentevergadering van de PGH op 22 november hebben in de Oosterkerk plaatsgevonden. De prijsuitreiking van de prijsvraag die door de Diaconie van de Protestantse Gemeente Haarlem was uitgeschreven, vond eveneens plaats in de Oosterkerk en wel op 19 december. Het motto was deze keer: Jeugd, jongeren en hun toekomst. 37

38 Diaconaal ouderenwerk Er is maandelijks een bijeenkomst in het Reinaldahuis. Daarbij zijn o.a. de predikant en een diaconaal medewerkster aanwezig. Ouderen in het Reinaldahuis, die dit willen, krijgen bezoek van Norma Philippus. In de Oosterkerk vinden wekelijks activiteiten plaats voor de senioren. Zo zijn er middagen met een soos en koersbal, spel of film, maar ook middagen waarop men van een high tea of koud buffet kan genieten of creatief bezig kan zijn met bijvoorbeeld kaarsen versieren. En ook dit jaar werd er twee keer een bustocht georganiseerd, waarvoor altijd veel belangstelling is. Met Kerst vond er de gebruikelijke kerstviering plaats. De senioren kregen als attentie een kerstbrood. Al deze activiteiten werden ook bezocht door niet gemeenteleden en werden georganiseerd door de seniorenleiding: Greet van Oosterhout, Fem Kock en Toos Rotteveel. Wijkwerk In het afgelopen jaar zijn een aantal personen geholpen bij belastingaangifte, aanvragen, de administratie ed. Ook kregen enkele personen financiële ondersteuning. Door diakenen, diaconaal medewerkers en vrijwilligers worden gemeenteleden regelmatig bezocht. Dit wordt erg op prijs gesteld. De diaconie heeft de diaconale vakantieweken onder de aandacht gebracht, maar er zijn geen gemeenteleden die hiervan gebruik hebben gemaakt. Verschillende activiteiten Palmpasen zijn er narcissen uitgedeeld en is gemeenteleden gevraagd ze te geven aan iemand die om wat voor reden het nodig heeft wat aandacht te krijgen. Met Pinksteren en Kerst waren er voor diverse mensen en groepen attenties. Zo kregen de zieken en enkele anderen met Pinksteren een mooie plant. Met Kerst was ervoor de 80-jarigen en ouder het dagboek Honigdroppels. Enkele gemeenteleden kregen een geldbedrag, een levensmiddelenpakket, kerstbrood of plant. Voor de gemeenteleden in het Reinaldahuis was er een doosje chocolade en de gedetineerden in De Koepel werden verrast met een boekje. Op 22 september is meegedaan met de Burendag en diaconie en gevangenispastoraat waren hier aanwezig met een kraam. 38

39 In het kader van Dankdag voor Gewas en Arbeid is op zondag 11 november een inzamelingsactie voor de Voedselbank gehouden. In de dienst van 18 november is aandacht geschonken aan het feit, dat ds. Egbert de Lint 10 jaar als predikant aan de Oosterkerk verbonden is. Zending Werelddiaconaat Ontwikkelingssamenwerking ( ZWO ) De ZWO kraam stond dit jaar drie keer in de wijkzaal. Gemeenteleden hebben dan na de dienst de mogelijkheid koffie, thee en andere producten uit de Derde Wereld te kopen. Bovendien kan er koffie en thee gekocht worden om aan Stem in de Stad te geven. In de 40-dagentijd is aandacht besteed aan de zes projecten van Kerk in Actie, die centraal stonden in die tijd en werden de deeldoosjes uitgedeeld. Ook is er weer gelegenheid geweest Paasgroeten te versturen. Van de mogelijkheid om Zendingskalenders te kopen, is goed gebruik gemaakt. Dit jaar was het de laatste keer dat ze gekocht konden worden, omdat Kerk in Actie door dalende verkoopcijfers heeft moeten besluiten na 2013 de kalender niet langer uit te geven. Het Tibetproject, dat aandacht vraagt voor de situatie vantibetaanse kinderen in India, is voortgezet. Op de Burendag was er een kraam en de gemeentemaaltijd in november stond in het teken van Tibet. De opbrengst van de avondmaalscollecte is de komende tijd ook voor dit project. 39

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Middelburg.

Protestantse Gemeente Middelburg. 1 Beleidsplan scribaat: A.L.Gideonse-Dekker Seissingel 42 4334 AA Middelburg tel. 0118-611940 e-mail: sfgideonse@zeelandnet.nl Centrale Diaconie Protestantse Gemeente Middelburg. 2013-2017. 1 2 Inhoud

Nadere informatie

JAARVERSLAG DIACONIE PKN Schiedam 2016 ALGEMEEN. Bezetting diaconie

JAARVERSLAG DIACONIE PKN Schiedam 2016 ALGEMEEN. Bezetting diaconie JAARVERSLAG DIACONIE PKN Schiedam 2016 ALGEMEEN Bezetting diaconie Het college van diakenen bestaat uit 4 diakenen uit de Ark, 2 diakenen uit de Vaste Burg en 5 diakenen uit de Grote Kerk en een boekhouder

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp.

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Inleiding In het kader van de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp heeft de stuurgroep de

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015 JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2015. Het geeft zicht op alle activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven die het afgelopen jaar op het terrein

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2012 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2013 Inleiding Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en dat we

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van de diaconie van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen aangevuld met het beleidsplan van de diaconie. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een Beleid De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV 2016. Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2016 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting. Dit plan beschrijft

Nadere informatie

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam

Concept. Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam 1 Concept Beleidsplan Gezamenlijke Diaconieën van de Hervormde Gemeente en Protestantse Gemeente Zwammerdam Diaconie is afgeleid van het Griekse woord diakonia. Dat betekent dienst, dienen. Een van de

Nadere informatie

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon Jeugd- en jongerendiaconaat (Diaken) De jeugddiaken is de schakel tussen de diaconie en het jeugd- en jongerenwerk binnen onze kerk. Als jeugddiaken ben je betrokken bij het Protestants Jongeren Overleg.

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2011 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2011 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2012 Inleiding Eén van de opdrachten die de Bijbel ons geeft, is dat we elkaar moeten dienen en dat we

Nadere informatie

a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3

a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3 Beleidsplan diaconie 2014-2015 1 Inhoudsopgave Pagina a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3 I. Missie a. In genade geroepen tot dienst 4 b. Waarom diaconaal beleid 4 c. Doelstelling diaconaat 4 d. Doelstelling

Nadere informatie

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn

Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Protestantse Gemeente Alphen aan den Rijn Oudshoorn / Ridderveld Wijkgemeente van Bijzondere Aard Oudshoornse Kerk Diaconaal Beleidsplan 2011-2016 van de Oudshoornse Kerk te Alphen aan den Rijn Vastgesteld

Nadere informatie

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein

Beleidsplan TOV Auteur: Wendy Verkerk Klein Beleidsplan TOV 2017 Auteur: Wendy Verkerk Klein Voorwoord Voor u ligt het nieuwe beleidsplan voor 2017 van stichting jij bent TOV! TOV eten en TOV boeken zijn onlosmakelijk verbonden met de stichting.

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Beleidsplan Diaconie 2012 2016 Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Diaconaat: wat wij eronder verstaan.

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com

Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk. www.protestantsrijswijk.com DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE RIJSWIJK A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: 823899081 www.protestantsrijswijk.com E-mail:

Nadere informatie

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020

Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 Diaconie Beleidsplan Gefedereerde Gemeente Schiedam Kethel 2015-2020 1. Diaconale uitganspunten De missie van ons diaconaat is: - Het helpen waar geen helper is, en stem te geven aan hen die geen stem

Nadere informatie

De totale opbrengsten (excl. doorzendcollectes, incl. Appeltje voor de dorst) lagen in 2014 1.785 hoger dan in 2013.

De totale opbrengsten (excl. doorzendcollectes, incl. Appeltje voor de dorst) lagen in 2014 1.785 hoger dan in 2013. Vriezenveen, april 2015. L.S., Hierbij wordt u de diaconale rekening over het jaar 2014 aangeboden. De rekening geeft een inzicht in de baten en lasten over het jaar 2014 en de vermogenspositie per 31

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2013

JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2013 JAARVERSLAG ZWO 2013 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2013. Het geeft zicht op alle activiteiten die het afgelopen jaar op het terrein van Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum Samenstelling van de wijkdiaconie: Diakenen Adjunct-voorzitter van de

Jaarverslag 2016 Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum Samenstelling van de wijkdiaconie: Diakenen Adjunct-voorzitter van de Jaarverslag 2016 Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum Samenstelling van de wijkdiaconie: Diakenen Ati Chr. Blom Sietse Bouma John Helsloot Adjunct-voorzitter van de wijkdiaconie, secundus

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen De volgende deelhoofdstukken zijn gebaseerd op informatie van Kerk in Actie. De teksten zijn afgestemd op de situatie

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de. PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM 1 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE (met wijkgemeenten) te ARNHEM Inhoud Paragraaf Inhoud Preambule Vaststelling 1 Samenstelling van de Algemene Kerkenraad

Nadere informatie

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a.

Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. A. Algemene gegevens Naam ANBI: Diaconie Hervormde Gemeente van Akkerwoude - Murmerwoude c.a. RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet ontvangen van de belastingdienst. Website adres: www.pkndamwald.nl E-mail: hervormdambv@hotmail.com

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK

Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK Gereformeerde Kerk van Ede binnen het verband van de Protestantse Kerk Nederland (PKN) JAARREKENING DIACONIE 2014 GEREFORMEERDE KERK INLEIDING Het doet ons genoegen u hierbij de jaarrekening 2014 van de

Nadere informatie

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons

Diaconale Adventsactie 2012. Midden onder ons Diaconale Adventsactie 2012 Midden onder ons Foto voorzijde: Midden onder ons: gevangen vreemdelingen op Schiphol Oost. De Diaconale Adventsactie van de lutherse gemeente Amsterdam loopt van 2 december

Nadere informatie

Beleidsnota Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leusden

Beleidsnota Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leusden Beleidsnota Diaconie van de Protestantse Gemeente te Leusden 2016 2020. De Zoon des mensen is gekomen om te dienen, niet om gediend te worden (Marcus 10: 45). Tegen zijn leerlingen zegt Jezus: Wie van

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan

Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen Beleidsplan 2015 2018 Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Missie en doel 4 2. Werkwijze 5 3. Doelstellingen 6 3.1 Continuering van het werk

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015

Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Beleidsplan Stichting Harvest Celebration Center 2011-2015 Wie zijn wij? Stichting Harvest Celebration Center is een stichting die zich in wil zetten voor de degene die om welke reden ook niet kunnen deelnemen

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie.

Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere informatie. Jaarrekening Diaconie 2015 Financieel verslag over het jaar 2015 Voor u ligt de jaarrekening 2015 van de diaconie van de Hervormde Gemeente Andreaskerk. Over de bijzonderheden vindt u hieronder nadere

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT

INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1.1 KORTE BESCHRIJVING PRESENT HOUTEN 1.2 KADER WAARBINNEN PRESENT WERKT 2. TERUGBLIK OP HET JAAR 2014 2.1 INTERNE BESTUURLIJKE ORGANISATIE 2.1.1 BESTUUR 2.1.2 COORDINATIE 2.2

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

SAMEN OMZIEN NAAR DE ANDER

SAMEN OMZIEN NAAR DE ANDER SAMEN OMZIEN NAAR DE ANDER Visiedocument Kerkgroep Diaconaat 2017-2021 Pagina 1 Beleidsplan Kerkgroep Diaconaat 2017-2022 CONCEPT Inleiding Uitgangspunt voor de Diaconie is en blijft: helpen wie geen helper

Nadere informatie

Activiteitenplan 2013-2017 Diaconie Protestantse Gemeente te Borne

Activiteitenplan 2013-2017 Diaconie Protestantse Gemeente te Borne Activiteitenplan -2017 Diaconie Protestantse Gemeente te Borne Inleiding De diaconie heeft binnen de Protestantse Gemeente Borne(PGB) 3 belangrijke taken waar zij verantwoordelijkheid in draagt (bron:website

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016

Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim. Augustus 2016 Beleidsplan Diaconie NGK De Pelgrim Augustus 2016 Diaconaal beleidsplan NGK De Pelgrim Waar staat de diaconie voor? Als we het bevestigingsformulier erbij halen, dan begint het met de dienst der barmhartigheid.

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum

Jaarverslag 2015 Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum Jaarverslag 2015 Wijkdiaconie Protestantse Gemeente Haarlem Centrum De wijkdiaconie Centrum bestaat in 2015 uit de volgende diakenen: Ati Chr. Blom is algemeen adjunct-voorzitter van de wijkdiaconie. Zij

Nadere informatie

Nog niet ontvangen van belastingdienst

Nog niet ontvangen van belastingdienst A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Garyp RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: Nog niet ontvangen van belastingdienst www.pkngaryp.nl E-mail: info@pkngaryp.nl Adres:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 VAN DE WIJKDIAKONIE

JAARVERSLAG 2016 VAN DE WIJKDIAKONIE JAARVERSLAG 2016 VAN DE WIJKDIAKONIE Vreemdelingen Herbergen Een van de werken van Barmhartigheid J A A R V E R S L A G 2 0 1 6 WIJKDIACONIE PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE HAARLEM-SCHALKWIJK Diaconie is afgeleid

Nadere informatie

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker!

Jaarverslag 2014 Als elke vrijwilliger een ster is, wordt het nooit meer donker! 1 Jaarverslag 2014 Geachte lezer, Een goede gewoonte die we in onze contacten met u er op nahouden is u te informeren door middel van een jaarverslag. Zo houden we u op de hoogte van het wel en wee van

Nadere informatie

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek.

Inzamelingen in de maand november 2015. Fair Climate (2% fonds). 1 Najaarszendingsweek. Inzamelingen in de maand november 2015. Datum 1e inzameling 1 Najaarszendingsweek. Vandaag reizen we voor de collecte naar het verre oosten, naar Thailand. Slechts 1 procent van de Thaise bevolking is

Nadere informatie

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost

Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Protestantse Gemeente van Buitenpost Vaststelling Deze plaatselijke regeling is vastgesteld door de kerkenraad. en is vanaf.geldig. Plaatselijke

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Protestantse Gemeente Bennekom in wording Zondag 6 augustus 2017 kleur: groen Dienst: Ichthuskerk om 9.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist:

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2017-2019 Streekgemeente Oost Groningen VOORWOORD De kerk bestaat in de huidige protestantse vorm al enkele honderden jaren. Jaren waarin de kerk het zonder beleidsplan kon stellen. Toch heeft

Nadere informatie

Is ieder gemeentelid een diaken?

Is ieder gemeentelid een diaken? dit is een folder van diakonie van de hervormde gemeente van harmelen Is ieder gemeentelid een diaken? Is ieder gemeentelid een diaken? Nee, zult u waarschijnlijk zeggen. Maar dat is maar ten dele waar.

Nadere informatie

In Gods naam recht doen, trouw zijn en liefhebben

In Gods naam recht doen, trouw zijn en liefhebben In Gods naam recht doen, trouw zijn en liefhebben Beleidsplan diaconie 2016 2021 1 Het leven is geven en ontvangen! Een mens kan niet zonder geven. Maar je kunt niet altijd geven zonder ook te ontvangen.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM

BELEIDSPLAN SERVE THE CITY HAARLEM 1. Analyse van de huidige situatie 2. Lange termijn 3. Middellange termijn 4. Financiën 5. Bekendheid Als je honderd mensen niet kunt helpen, help er dan eentje Moeder Theresa 1. Analyse van de huidige

Nadere informatie

COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 2014

COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 2014 COLLEGE VAN DIAKENEN HERVORMDE GEMEENTE KATWIJK AAN DEN RIJN JAARREKENING 14 mei 2015 1 BALANS PER 31 DECEMBER Balans 31-12- 31-12- Materiële vaste activa 0 0 Financiële vaste activa 5.315 5.235 Langlopende

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo

Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo Diaconie Gereformeerde Kerk Ermelo Begroting College van Diakenen Inclusief ZWO 2016 INKOMSTEN Diaconie COLLEGE VAN DIAKENEN GECONSOLIDEERDE DIACONIE/ZWO BEGROTING 2016 Resultatenrekening Begroting Begroting

Nadere informatie

Hervormde Gemeente Rijssen College van diakenen

Hervormde Gemeente Rijssen College van diakenen versie 1.2 11-01-2012 Hervormde Gemeente Rijssen Richtlijnen reis- en verblijfskosten diaconale werkprojecten. VOORWOORD Het diaconale werk is niet alleen aan de diakenen, maar in feite aan ieder gemeentelid.

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2015-2018 van de DIACONIE van de HERVORMDE GEMEENTE SLIEDRECHT binnen de Protestantse Kerk in Nederland opgesteld door het College van Diakenen VERSIE APRIL 2015 VOORWOORD Voor u ligt het beleidsplan

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord

Jaarverslag 2014 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord Jaarverslag 2014 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente Nieuwegein-Noord April 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Inleiding 2 Organisatie 2 Aandachtsgebieden 2 o St. Antonius Ziekenhuis

Nadere informatie

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht

CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING. van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht CENTRALE PLAATSELIJKE REGELING van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht september 2015 Plaatselijke regeling ten behoeve van het leven en werken van de Hervormde gemeente te Zwijndrecht Inhoud Paragraaf

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein

Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015. Auteur: Wendy Verkerk- Klein Jaarverslag Stichting jij bent TOV! 2015 Auteur: Wendy Verkerk- Klein Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van TOV te Tiel. Februari 2015 is stichting Jij bent TOV opgericht waardoor we dit jaar

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

ANBI gegevens Diaconie + Oost Europa Commissie

ANBI gegevens Diaconie + Oost Europa Commissie ANBI gegevens Diaconie + Oost Europa Commissie Naam gemeente: Protestantse Gemeente Maasdijk / onderdeel van Classis Delft RSIN- of Fiscaal nummer: 824104729 Contactgegevens: Kerkgebouw De Hoeksteen Kerkgebouw

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI

Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling: ANBI De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo n instelling een gift geeft, mag dat

Nadere informatie

Beleidsvisie

Beleidsvisie Beleidsvisie 2016-2021 De Kerkenraad van de Protestantse Wijkgemeente Emmermeer heeft besloten dat voor de periode 2016-2021 de beleidsvisie opnieuw diende te worden vastgesteld. Bij de voorbereiding hebben

Nadere informatie

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN

PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN PLAATSELIJKE REGELING ten behoeve van het leven en werken van de PROTESTANTSE GEMEENTE BURUM/MUNNEKEZIJL/WARFSTERMOLEN Inhoud Paragraaf Inhoud 1 Samenstelling van de kerkenraad 2.1 Verkiezing van ambtsdragers

Nadere informatie

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum

ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum ANBI gegevens Protestantse Gemeente te Castricum Algemene gegevens ANBI De Protestantse gemeente te Castricum (College van Kerkrentmeesters en College van Diakenen) is een algemeen nut beogende instelling

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen

Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen Begrotingen 2016 College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen Protestantse Gemeente Beilen-Hijken-Hooghalen en College van Kerkrentmeesters Diaconaat & Missionaat Beilen Diaconie Hijken-Hooghalen De toelichting vind u op blz. V t/m VI I Protestantse Gemeente Beilen-Hijken

Nadere informatie

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk

Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse Gemeente te Cuijk PROTESTANTSE GEMEENTE CUIJK Postbus 116 5430 AC Cuijk Rek.nr. 11.05.05.645 Email: scriba.pkncuijk@gmail.com www.protestantsekerkcuijk.nl Plaatselijke regeling voor het leven en werken van de Protestantse

Nadere informatie

Naam ANBI: College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer(PGZ)

Naam ANBI: College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer(PGZ) A. Algemene gegevens Naam ANBI: College van Diakenen (CvD) van de Protestantse Gemeente Zoetermeer(PGZ) RISN/fiscaal nummer: 824133626 Website: www.pgzoetermeer.nl Email: kerkbureau@pgzoetermeer Postadres:

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie

Jaarverslag 2015 SchuldHulpMaatje. Amersfoort. Voorwoord. Doelstelling. Visie. Missie Amersfoort Een alleenstaande man uit Amersfoort van rond de 30 jaar wil graag een schuldhulpmaatje. Wat is zijn situatie? Ik heb schulden. Het lukte me tot nu wel om de vaste lasten op tijd te betalen

Nadere informatie

College van Diakenen. Jaarplan 2014-2015

College van Diakenen. Jaarplan 2014-2015 College van Diakenen Jaarplan 2014-2015 Het jaarplan van het College van Diakenen (CvD) sluit aan op het beleidsplan 2011 2016 van de Protestantse gemeente s-hertogenbosch. Het jaarplan volgt, evenals

Nadere informatie