Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde"

Transcriptie

1 Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del Mare VZW - De vereniging : Watersportvereniging Del Mare VZW - De statuten : De statuten van Watersportvereniging Del Mare VZW zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 2008 en in definitieve versie vastgelegd op 16 februari De leden De toegetreden leden, zoals bepaald in de statuten. Alle bepaling, opgesteld in enkelvoud of meervoud, zijn van toepassing. - Het clubhuis Het hoofdgebouw op de terreinen van de vereniging, dichtst gelegen bij de slagboom op het terrein aan de Hamstraat in Waasmunster. - De Raad van Beheer De raad van beheer van Watersportvereniging Del Mare VZW Het gebruik van mannelijke voornaamwoorden in dit document verwijst zowel naar mannelijke als vrouwelijke leden. 2. Lidmaatschap 2.1. Soorten leden De vereniging onderscheidt de volgende soorten toegetreden leden: - individuele leden; - gezinsleden; - jeugdleden; - steunende leden; en - ereleden. Voor elk soort lid gelden specifieke toetredingscriteria en mogelijk ook specifieke rechten en plichten. (Zie verder). Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 1/11

2 2.2. Toetreding - algemeen Een kandidaat-lid dient zijn eerste aanvraag tot toetreding te richten tot een lid van de Raad van Beheer. Deze aanvraag wordt besproken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer, die het nieuwe lid aanneemt of afwijst. De aanvrager wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Bij aanvaardig wordt het lidmaatschap definitief bij ontvangst van het overeenstemmende jaarlijks lidgeld voor het betrokken jaar (zie verder) Individuele leden Individuele leden dienen aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - meerderjarig zijn; - een hoofdinschrijving op zijn naam hebben; - onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard; - in staat zijn om minstens 100 meter te zwemmen; en - het lidgeld betaald hebben voor het komende of lopende seizoen Gezinsleden Gezinsleden dienen aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - deel uitmaken van eenzelfde gezin (echtgenoten en kinderen, waarbij volwassen kinderen woonachtig dienen te zijn op dezelfde domicilie); - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - een hoofdinschrijving op naam van het gezin hebben; - één meerderjarig lid van het gezin dient onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard, waarbij hij zich ook verbindt voor alle personen die onder zijn gezinslidmaatschap vallen; - elk gezinslid dient in staat te zijn om minstens 100 meter te zwemmen; en - het lidgeld voor het gezinslidmaatschap betaald hebben voor het komende of lopende seizoen. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 2/11

3 2.5. Jeugdleden Jeugdleden dienen aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - de leeftijd van 21 jaar niet overschreden te hebben bij de startdag van het seizoen, die plaats vindt in april of mei op een datum die jaarlijks wordt vastgelegd door de Raad van Beheer; - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - een ouder of voogd van het jeugdlid dient onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard, waarbij hij zich verbindt voor het betrokken jeugdlid; - een brevet voor te leggen waaruit blijkt dat het jeugdlid in staat is om minstens 100 meter te zwemmen; en - het lidgeld betaald hebben voor het komende of lopende seizoen Steunende leden Een steunend lid dient aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - meerderjarig zijn; - een hoofdinschrijving op zijn naam hebben; - onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard; en - het lidgeld betaald hebben voor het komende of lopende seizoen Ereleden Een erelidmaatschap kan worden toegekend aan hen die zich wegens bewezen diensten aan de watersport of aan de vereniging zijn verkozen. De Raad van Beheer draagt hun kandidatuur voor aan de Algemene Vergadering, en dient door minstens twee derden van de door de effectieve leden uitgebrachte stemmen te worden gesteund. Het erelid dient zijn erelidmaatschap te aanvaarden en tevens onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 3/11

4 2.8. Hernieuwing van het lidmaatschap Na de eerste toetreding zal het lidmaatschap automatisch als vernieuwd worden beschouwd bij betaling van het lidgeld voor het betrokken jaar, dat tevens wordt beschouwd als aanvaarding van het reglement van interne orde wanneer dit onderhevig was aan een aanpassing of uitbreiding Uittreding en uitsluiting Een lid treedt uit wanneer: - het lidgeld van het lopende jaar niet betaald is voor eind mei van dat jaar; of - het lid (of minstens één individueel lid van een gezinslid) niet meer voldoet aan de toetredingscriteria. De Raad van Beheer heeft het recht om leden uit te sluiten om redenen van inwendige orde Lidgeld De Raad van Beheer stelt jaarlijks de verschillende bedragen voor het lidgeld van de verschillende soorten lidmaatschap voor aan de Algemene Vergadering, die dit met een twee derden meerderheid dient goed te keuren. Bestaande leden dienen hun lidgeld elk jaar te betalen voor het eind van de maand mei. (Indien een persoon alsnog lid wenst te blijven wanneer hij tegen die datum het lidgeld nog niet heeft betaald, zal hij terug een toetreding moeten aanvragen, zoals beschreven in (2.2) van onderhavig reglement. Voor het seizoen 2010 werd het lidgeld als volgt vastgelegd: - Individueel lid: 75 euro; - Gezinslid: 130 euro tot 5 personen, telkens te vermeerderen met 3,50 euro per aanvullende persoon; - Jeugdlid: 55 euro; - Steunend lid: 35 euro. Voor een eerste aansluiting vanaf 1 september wordt de helft van het op jaarbasis geldende lidgeld aangerekend. Het lidmaatschap wordt pas definitief bij betaling van het lidgeld. Door betaling van uw lidmaatschap erkent u uitdrukkelijk dat u het Reglement van Interne Orde kent en aanvaardt, inclusief de nieuw ingevoerde bepaling waarbij u zich ertoe verbindt om uw surf- en/of Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 4/11

5 zeilmateriaal op eigen kosten te verwijderen bij stopzetting van uw lidmaatschap. U aanvaardt hierbij tevens dat u bij nalatigheid op dit vlak (bij niet-hernieuwing tegen 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarin u het laatst uw lidgeld hebt betaald, en bij niet-verwijdering op eigen initiatief) een forfaitair bedrag van 250,00 euro bent verschuldigd aan Del Mare VZW voor het laten verwijderen van achtergebleven surf-en/of zeilmateriaal Lidkaart Elk aanvaard lid ontvangt een lidkaart. Leden van een gezinslidmaatschap ontvangen elk een aparte lidkaart. De leden ontvangen een VYF-lidkaart die ook geldt als lidkaart van de vereniging Rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap - Alle leden zijn via de club tevens automatisch aangesloten bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF). - Alle leden zijn voor duur van hun lidmaatschap verzekerd voor de risico s opgenomen in de polis zoals terug te vinden op - Alle leden worden uitgenodigd tot de clubactiviteiten en ontvangen een maandelijkse elektronische nieuwsbrief. - Alle leden hebben naargelang hun soort lidmaatschap een specifiek recht tot toegang van de terreinen van de vereniging, en tot het gebruik van de clubfaciliteiten. Dit wordt hieronder nader toegelicht. - Alle leden kunnen deelnemen aan alle niet-watersportactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Gewone leden kunnen ook deelnemen aan alle watersportactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd. 3. Toegang tot de terreinen van de vereniging 3.1 Voor leden - De leden hebben toegang tot het volledige terrein. - Alle leden dienen bij bezoek aan de terreinen van de vereniging hun lidkaart bij zich te dragen. - Elk lid van de Raad van Bestuur of elke vrijwilliger die het clubhuis bemand heeft het recht om te vragen de lidkaart voor te leggen. - De leden hebben ook het recht om met de wagen voorbij de automatische slagboom te rijden tot aan de botenparking. Zij kunnen in het clubhuis een badge verkrijgen om de slagboom te openen, tegen waarborg van 10 euro. Elk lid kan slechts 1 badge verkrijgen. De badges dienen Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 5/11

6 jaarlijks hernieuwd te worden, waarbij het lid zijn badge van het voorbije jaar in het clubhuis dient in te wisselen en te laten vervangen door een nieuwe badge. Op de start- en slotdag zal de slagboom permanent geopend zijn, zodat leden ook zonder badge hun boot of surfmateriaal via de botenparking kunnen brengen of halen. 3.2 Voor cursisten - Tijdens de cursussen die door de vereniging worden georganiseerd, hebben de cursisten dezelfde toegangsrechten als de leden. - Gedurende de rest van het seizoen kunnen deze cursisten ook op zondag gratis gebruik maken van de terreinen en het wateroppervlak, zoals bepaald in artikel 4.2. van onderhavig document. 3.3 Voor bezoekers - Uit gastvrijheid is de algemene parking, het clubhuis met inbegrip van de toiletten en het terras (zie aanduiding op het plan in bijlage), toegankelijk voor iedereen ook voor niet-leden. De Raad van Beheer behoudt voor zichzelf en voor de vrijwilligers die het clubhuis bemannen, het recht voor om bezoekers bij ongepast gedrag te verzoeken de terreinen van de vereniging te verlaten. - Gasten die het clubhuis bezoeken, zullen worden verzocht om zich in het gastenboek aan te melden. Dit stelt de vereniging in staat om de bemanning van het clubhuis door haar vrijwilligers als een sportieve activiteit te laten erkennen, en niet als een commerciële uitbating. - Gasten die ook het niet-publieke terrein willen betreden en/of het wateroppervlak te gebruiken voor een eerste, gratis kennismaking dienen dit te melden aan één van de aanwezige leden van de Raad van Beheer of de vrijwilligers die op dat moment het clubhuis bemannen. Dit zal genoteerd worden in het gastenboek. Iedereen kan één maal van deze gratis mogelijkheid gebruik maken. Bij een volgende gelegenheid zal er gevraagd worden om toe te treden als lid. 4. Gebruik van de clubfaciliteiten Rechten en verbodsbepalingen 4.1. Voor gewone leden - Onder gewone leden wordt verstaan: de individuele leden, de gezinsleden en de jeugdleden. Dus niet de steunende leden, de ereleden, de bezoekers en de cursisten. - De gewone leden kunnen volledig gebruik maken van het wateroppervlak voor watersport, de botenparking, de douches, de omkleedkamers en de andere faciliteiten naast het clubhuis en de openbare parking. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 6/11

7 - De toegang tot - en het gebruik van - de douches en de omkleedkamers geldt enkel tijdens de openingsuren van het clubhuis. De openingsuren worden bepaald in functie van het seizoen en de clubactiviteiten, en worden jaarlijks vermeld in het jaarprogramma, dat bij aanvraag tot inschrijving of hernieuwing zal worden meegedeeld. De Raad van Beheer kan op individuele basis een regeling treffen voor het gebruik buiten deze uren, doch is hiertoe niet verplicht. - Er mag alleen gesurft en gezeild worden in de daartoe afgebakende zones. Er wordt expliciet gewezen op het feit dat er op het deel van de waterplas dat is afgebakend met een boeienlijn, NIET mag gesurft en gezeild worden. - Boten dienstig voor de ontginning van de zandgroeve genieten absolute voorrang en mogen onder geen enkel beding worden gehinderd. Een boeienlijn zal rondom de baggerinstallatie aangebracht worden, op een afstand van minimum 20 meter. Deze grens mag NIET door de watersporters overschreden worden, ten einde de veiligheid te garanderen. - Jeugdleden beneden twaalf jaar dienen steeds onder toezicht te staan van hun ouders of een verantwoordelijke meerderjarige. - Zwemmen is niet toegestaan, tenzij als gevolg van kapseizen of omgaan bij het zeilen of surfen. Wie deze regel overtreedt, doet automatisch afstand van enig verhaal ten opzichte van de club en haar Raad van Beheer. De club bezit immers geen vergunning om zwemmen toe te laten en bijgevolg kan daarvoor ook geen verzekering worden afgesloten. - Het te water laten, alsook het uit het water halen, van surfplanken en boten is alleen toegelaten in de daartoe voorziene zone tegenover het clubhuis: kijkend naar het water met de rug naar het clubhuis is dit enerzijds links van de slipway tot aan de verste stijger, en anderzijds rechts van de slipway tot aan de vlaggenmast rechts van het strandje. - Het parkeren van allerlei voertuigen is enkel toegelaten op de voorziene parkings. - Gewone leden hebben recht op het stallen van boten, surfplanken en bijhorend materiaal op het clubterrein. Nadere bepalingen hieromtrent wordt verder in dit reglement beschreven. - Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten op de ligweide en in het water. - Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan het stortbad. - Het is niet toegestaan om werkzaamheden verrichten aan vaartuigen terwijl zij op het water en/of aan de steiger liggen, waardoor gevaar ontstaat voor beschadiging aan andere nabije vaartuigen. - Het is niet toegestaan om werkzaamheden aan vaartuigen te verrichten in het clublokaal. - Het is niet toegestaan om benzine of andere licht ontvlambare stoffen, in niet goed afgesloten bussen of tanks, te bergen in of nabij zijn eigen of andere vaartuigen. - Het is niet toegestaan om etensresten of afval van gelijk welke aard in het water of op het terrein te werpen. - Het is niet toegestaan om geluidsinstallaties op een zodanige wijze te gebruiken dat dit storend is voor de anderen. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 7/11

8 4.2. Voor cursisten - Cursisten hebben tijdens de cursussen dezelfde rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de clubfaciliteiten als gewone leden, zoals beschreven in 4.1, maar met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot het stallen van materiaal. - Tijdens het seizoen waarin de cursus plaatsvindt, hebben cursisten, binnen de bepalingen van artikel 4.2. van onderhavig document, op zondag dezelfde rechten tot het gebruik van de clubfaciliteiten als gewone leden. - Tijdens het seizoen waarin de cursus plaatsvindt, wordt aan cursisten de mogelijkheid geboden om op vijf zondagen naar keuze in de maanden juli, augustus of september, telkens tussen 13u30 en 17u00, het nodige clubmateriaal om te surfen of te zeilen te gebruiken ten einde zich te vervolmaken. Deze mogelijkheid kan enkel worden toegestaan door een monitor of een lid van de Raad van Beheer van de club, tegen afgifte van de hiervoor geldende bonnetjes die aan de cursisten zullen worden gegeven. Onder geen beding mogen cursisten, noch enige andere personen, enig materiaal van de club op eigen initiatief ontlenen en in gebruik nemen. - De gebruiker plaatst het clubmateriaal in reine staat na gebruik zelf terug in de aangewezen plaats. - De materiële schade die door nalatigheid en/of wangedrag aan het clubmateriaal wordt toegebracht, zal de schuldige ten laste worden gelegd ten bedrage van de aanschafwaarde ter vervanging of herstelling van het beschadigde materiaal Voor gasten - Gasten hebben, mits voorafgaandelijk akkoord van een lid van de Raad van Beheer, gedurende één dag dezelfde rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de clubfaciliteiten als gewone leden, zoals beschreven in 4.1, maar met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot het stallen van materiaal. - Gasten die watersport beoefenen doen dit volledig op eigen verantwoordelijk en doen afstand van enig verhaal ten opzichte van de club en haar Raad van Beheer Voor steunende leden en ereleden - Steunende leden en ereleden hebben in principe geen recht tot gebruik van het wateroppervlak noch van enige andere niet-openbare clubfaciliteiten. - Zij hebben echter wel toegang tot het volledige clubterrein, voor wandelingen e.d. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 8/11

9 Toegelaten vaartuigen - Alleen zeilboten, kajaks en surfplanken zijn op het water toegelaten. - Motorboten zijn absoluut verboden, uitgezonderd een door de club toegelaten reddingsboot. De reddingsboten mogen alleen varen als reddingsoperaties, hulpverlening of uitvoeren van werken (vb. het leggen van boeien) dit noodzakelijk maken. - De reddingsboten worden tevens gebruikt als begeleidingsboten bij het geven van zeil- en/of surfcursussen. In geen geval wordt de reddingsboot als speelvaartuig gebruikt. - Het gebruik van reddingsboten is enkele toegestaan aan de monitoren, de leden van de Raad van Beheer of door hen aangeduide personen. 5. Veiligheid en verzekering - Onderstaande bepalingen komen bovenop de bepalingen met betrekking tot het gebruik van de clubfaciliteiten. - Het dragen van een reddingsvest op het water en de aanlegsteigers is steeds verplicht. Leden die geen reddingsvest dragen bij het beoefenen van hun watersport doen daarmee uitdrukkelijk afstand van enig verhaal bij enige schade ten opzichte van de vereniging, de Raad van Beheer en de verzekering van de vereniging. - Ter voorkoming van aanvaringen gelden de regels van het "Vaarreglement", ook en vooral tijdens de wedstrijden. - Een lid van de Raad van Beheer heeft het recht tijdelijk de toelating tot het binnenwater in te trekken aan één of meerdere leden indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken (b.v. bij zeer hevige wind, onvoldoende uitrusting van de boot, gevaarlijk of onhoffelijk gedrag). Deze maatregel is nooit langer dan acht dagen geldig. De Raad van Beheer kan het verbod voor een bepaalde termijn verlengen. - Dronken personen mogen onder geen beding het water betreden. - Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten mogen geen gebruik maken van douches en mogen het water niet betreden. 6. Stallen van materiaal 7.1 Van zeilers - Na gebruik dienen boten uit het water gehaald te worden voor berging. Enige uitzondering op dit principe kan uitsluitend door de Raad van Beheer worden verleend, die hierover willekeurig en zonder enige nadere motivering een beslissing zal nemen. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 9/11

10 - Gewone leden kunnen hun zeilboot (trailer, boot, mast, giek, zeilen en aanverwante materialen) op de botenparking van de club stallen, maar uitsluitend op de plaats die hen door de Raad van Beheer wordt toegewezen. - Boten dienen zodanig geborgen te worden dat ze geen gevaar kunnen betekenen. - Het wordt de leden aangeraden het los materiaal zoveel mogelijk naar huis te nemen. - Privaat materiaal bevindt zich op eigen verantwoordelijkheid van de eigenaars in het clublokaal en/of op het terrein. De Raad van Bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot diefstal) aan privaat materiaal op terreinen of in gebouwen van de club, en adviseert de leden om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. - Door betaling van uw lidmaatschap erkent u uitdrukkelijk dat u het Reglement van Interne Orde kent en aanvaardt, inclusief de nieuw ingevoerde bepaling waarbij u zich ertoe verbindt om uw surf- en/of zeilmateriaal op eigen kosten te verwijderen bij stopzetting van uw lidmaatschap. U aanvaardt hierbij tevens dat u bij nalatigheid op dit vlak (bij niet-hernieuwing tegen 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarin u het laatst uw lidgeld hebt betaald, en bij niet-verwijdering op eigen initiatief) een forfaitair bedrag van 250,00 euro bent verschuldigd aan Del Mare VZW voor het laten verwijderen van achtergebleven surf-en/of zeilmateriaal. 7.2 Van surfers - Leden-eigenaars van een surfplank mogen deze bergen op het terrein op een van de daartoe voorziene rekken. Zij nemen een plaats in na afspraak met de Raad van Beheer. Het is aangeraden de plank vast te ketenen met een slot. - Het wordt de leden aangeraden het los materiaal zoveel mogelijk naar huis te nemen. - Privaat materiaal bevindt zich op eigen verantwoordelijkheid van de eigenaars in het clublokaal en/of op het terrein. - Gewone leden kunnen er ook voor opteren om hun surfmateriaal (surfplank, mast, giek, zeilen en aanverwante materialen) opbergen in een opbergruimte in de middenloods (zie plan) tegen een jaarlijks te bepalen vergoeding. Deze plaats wordt toegewezen door de Raad van Beheer in functie van de beschikbaarheid van opbergplaatsen in de chronologie van de aanvraag. Bestaande huurders van dergelijke opbergruimte krijgen elk jaar voorrang bij de toewijzing. De Raad van Beheer is niet verantwoordelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot brand en diefstal, van materiaal in dergelijke opbergruimtes en adviseert de rechtmatige gebruiker om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. - Bij niet-hernieuwing van het lidmaatschap voor eind mei zal de Raad van Beheer het gewezen lid verzoeken om zijn surfmateriaal desgevallend van het clubterrein te verwijderen. Indien het gewezen lid hieraan geen gevolg geeft tegen eind juli van het betrokken jaar, dan zal de Raad van Beheer een laatste oproep aan het gewezen lid doen via een aangetekend schrijven. Wanneer er Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 10/11

11 dan geen gevolg wordt gegeven tegen eind augustus van het betrokken jaar, verkrijgt de Raad van Beheer het recht om het betrokken surfmateriaal te laten verwijderen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, die gemachtigd wordt om alle hierbij horende kosten op het gewezen lid te verhalen met alle beschikbare middelen, inclusief de mogelijke (gedeeltelijke) verkoop van het betrokken materiaal. 7. Verantwoordelijkheden Voor zoverre de verantwoordelijkheden niet zijn vermeld in de hierboven opgenomen bepalingen, gelden de volgende regels: - De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade ten opzichte van de leden in verband met ongevallen, ontvreemdingen en schade overkomen tijdens de activiteiten door de leden verricht in verband met de watersport en/of andere activiteiten, inclusief de clubwedstrijden. - Elke veroorzaakte of vastgestelde schade dient onmiddellijk aan een lid van de Raad van Beheer gemeld. - Elke schade veroorzaakt door onachtzaamheid, nalatigheid of moedwilligheid dient aan de club binnen de acht dagen vergoed te worden, nadat de Raad van Beheer het bedrag van de te vergoeden schade heeft vastgesteld. - Elke eigenaar wordt geadviseerd zijn boot / plank te verzekeren voor aansprakelijkheid tot derden voor materiële en lichamelijke schade. - Elk lid is verantwoordelijk voor de schade, welke hij of zij aan de eigendommen, of materiaal in beheer of gebruik van de vereniging, van leden of van derden veroorzaakt en welke door hem of haar op de terreinen van de vereniging geïntroduceerde personen veroorzaken. Het wordt de leden aangeraden zich persoonlijk hiervoor te verzekeren. 8. Kennisname en aanvaarding van onderhavig Reglement van inwendige orde - Het geldende Reglement van inwendige orde wordt voor alle leden en kandidaat-leden ter beschikking gesteld op de website en is tevens beschikbaar in het clubhuis. - Betaling van het lidgeld wordt beschouwd als een bevestiging dat het lid het Reglement van inwendige orde heeft gelezen, begrepen en aanvaard. - Aanvullend kan aan elk lid gevraagd worden om in het clubhuis het register te ondertekenen voor kennisname en aanvaarding van het Reglement van inwendige orde. * * * Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 11/11

DEEL 1. ALGEMEEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.W. Inside - Outside v.z.w.

DEEL 1. ALGEMEEN. HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.W. Inside - Outside v.z.w. HUISHOUDELIJK REGLEMENT V.V.W. Inside - Outside v.z.w. DEEL 1. ALGEMEEN Artikel 1: Beheersvorm - maatschappelijke zetel De Vlaamse Vereniging voor Watersport Inside - Outside, afgekort V.V.W. Inside -

Nadere informatie

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen

Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Reglement van orde op de stedelijke sport- en recreatiecentra en -plaatsen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 21 juni 1999 Gewijzigd in de gemeenteraad van 27 maart 2006 en 26 juni 2012 Bekendgemaakt op

Nadere informatie

Beste Watersporter, De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen.

Beste Watersporter, De vereniging heeft ongeveer 400 leden en wij hebben 240 ligplaatsen. Beste Watersporter, U hebt belangstelling getoond voor een lidmaatschap en/of een ligplaats in onze haven aan de Kleine Poel van de Westeinderplassen in Aalsmeer. Voordat u een ingevuld aanvraagformulier

Nadere informatie

Secretariaat Clubreglement NLM

Secretariaat  Clubreglement NLM Clubreglement NLM Huidig reglement heeft tot doel de statuten van de Zeilvereniging Noord Limburg Maas, afgekort NLM, aan te vullen met bijkomende schikkingen en voorschriften. *** 1. Algemeen Art. 1 De

Nadere informatie

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent

Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Gebruikersreglement inzake het parkeren op het parkeerterrein handelsdok van de Stad Gent Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006 en 21 december 2010 Bekendgemaakt op 28 september 2006 en

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK

GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK GEBRUIKERSREGLEMENT INZAKE HET PARKEREN OP HET PARKEERTERREIN HANDELSDOK Goedgekeurd in de gemeenteraad van 25 september 2006, 21 december 2010, 14 december 2015 Bekendgemaakt op 28 september 2006, 23

Nadere informatie

VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement

VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement VZW Airsoft Oostende Huishoudelijk Reglement 1 LAST SAVED ON: 3/5/2013 7:40:00 BY: DAVY KYNDT V1: Eerste Versie van Huishoudelijk Reglement. V2: Aanpassing Reglement Aanpassing naar nieuwe stijl. Aanpassingen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden

Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden Huishoudelijk Reglement Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden. deze hebben geen stemrecht op de Algemene Vergadering en kunnen niet tot lid van de Raad

Nadere informatie

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit

Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Huishoudelijkreglement WSV De Kievit Algemene Bepalingen. Artikel 1. De vereniging draagt de naam Watersportvereniging De Kievit. Zij is gevestigd te Dordrecht. Artikel 2. Het verenigingsjaar loopt van

Nadere informatie

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW

Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Koninklijke Limburgse Biljartbond VZW Huishoudelijk reglement Lijst van errata en wijzigingen 13/02/2014 aanpassing art. 24 13/02/2014 aanpassing art. 26 13/02/2014 aanpassing art. 30 13/02/2014 aanpassing

Nadere informatie

WAREGEM YACHT CLUB VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Inwerking treden van het reglement

WAREGEM YACHT CLUB VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Inwerking treden van het reglement WAREGEM YACHT CLUB VZW REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Inwerking treden van het reglement Dit reglement treedt in werking de eerste dag volgend op de dag van de ledenvergadering van 2011 waarin dit reglement

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3:

- 1 - Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: - 1 - Artikel 1: In dit reglement wordt verstaan onder: a. haven: de bij de vereniging in eigendom zijnde aanlegsteiger met toegangstrap en constructies; b. visboot: een vaartuig dat door middel van roeiriemen

Nadere informatie

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent

Rapport Buurtfietsenstallingen. Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent Rapport Buurtfietsenstallingen Bijlage 4 Gebruikersreglement Gent GEBRUIKERSREGLEMENT FIETSTROMMELS VAN DE STAD GENT Artikel 1 Dit gebruikersreglement is van toepassing op alle abonneehouders van een stallingsplaats

Nadere informatie

Verzekering (reddings)boten

Verzekering (reddings)boten Verzekering (reddings)boten Elke decretaal erkende sportfederatie, zoals de Vlaamse Reddingsfederatie vzw (RedFed), is verplicht de deelnemende sport-beoefenaars te verzekeren. Dit voor wat betreft de

Nadere informatie

Gebruikersreglement De Kronkel

Gebruikersreglement De Kronkel Gebruikersreglement De Kronkel ARTIKEL 1: De aanvraag tot het gebruik van de polyvalente zaal De Kronkel en de beachvolleyterreinen De Kronkel moet worden ingediend bij het College van Burgemeester en

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 2015

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 2015 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE 2015 INLEIDING Dit reglement werd opgesteld door de Raad van Bestuur van de Royal Antwerp Golf Club, hierna R.A.G.C. genoemd. In de statuten staat beschreven in welke mate

Nadere informatie

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W.

Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Federatie voor Kattenliefhebbers V.Z.W. Toegetreden Leden 1. Toegetreden lid Huishoudelijk Reglement Iedereen kan toegetreden lid van de vereniging worden, hetzij als fokkerlid, steunend lid of familielid.

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Art.1 Algemeen. Het lid is pas volwaardig lid van Artgym nadat hij/zij zijn/haar lidmaatschapsbijdrage vereffend heeft. Aansluiting bij Artgym houdt ook in dat het lid (en indien

Nadere informatie

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal

Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Verhuurreglement Gemeentelijke sporthal Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 Dit reglement regelt het gebruik van de Gemeentelijke sporthal: Poletsestraat 59 9690 Kluisbergen Artikel 2 De infrastructuur

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD)

Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Huishoudelijk reglement van Tennis Club Latem Deurle vzw (TCLD) Uitgebreid reglement voor de leden van de vzw TCLD, de gebruikers en bezoekers van de buiten tennisterreinen en het clublokaal. Lidmaatschap

Nadere informatie

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg.

Provinciaal gebruikersreglement. Bibliotheeknet Limburg. Provinciaal gebruikersreglement Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg Bibliotheeknet Limburg is een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse openbare bibliotheken. Het meest actuele overzicht

Nadere informatie

BibliotheeknetLimburg

BibliotheeknetLimburg BibliotheeknetLimburg Provinciaal gebruikersreglement limburg.be BibliotheeknetLimburg Inwerkingtreding reglement Dit gebruikersreglement treedt in werking op 1 januari 2009. Alle voorgaande gebruikersreglementen

Nadere informatie

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw

Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw Reglement Lidmaatschap Ternesse Golf & Country Club vzw 1. Algemeen Dit reglement is een aanvulling van de Statuten van Ternesse Golf en Country Club en werd opgemaakt door de Raad van bestuur in vergadering

Nadere informatie

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde

Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde Stallingvoorwaarden Caravanstalling Zeewolde De onderwerpen die aan bod komen zijn: 1. Toepasselijkheid 2. Stallingjaar/ openingstijden 3. Geboden, verboden 4. Aansprakelijkheid/ verzekering 5. Betalingen

Nadere informatie

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY

GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY GEBRUIKERSCONTRACT REPETITIERUIMTE JC AHOY Gegevens van de gebruiker: (handtekening van een persoon van minimum 18 jaar of zijn wettelijke voogd) Voornaam en naam... Geboortedatum... Bandnaam... Straat

Nadere informatie

KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL

KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL GEGEVENS EERSTE GELEIDER : 40 KAMPENHOUTSE HONDENSCHOOL AANVRAAG TOT LIDMAATSCHAP Vanaf 01juli tot 31 december NAAM : STRAAT : GEMEENTE : TELEFOON :... NR :........ POSTCODE :...... NATIONALITEIT :.. GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum]

Huishoudelijk reglement Heemkunde Voerendaal zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] zoals gewijzigd en goedgekeurd op de algemene ledenvergadering van [datum] Begripsbepaling In dit huishoudelijk reglement worden zowel mannelijke als vrouwelijk personen aangeduid met hij of hem Waar in

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement V.Z.W. Vereniging Krav Maga Zelfverdediging

Huishoudelijk reglement V.Z.W. Vereniging Krav Maga Zelfverdediging Huishoudelijk reglement V.Z.W. Vereniging Krav Maga Zelfverdediging Artikel 1. Algemeen Het huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbrekelijke samenhang met de meest recente versie van de statuten

Nadere informatie

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE

INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE INWENDIG REGLEMENT BETREFFENDE DE SPORTHAL TER BEKE A. UITBATING Art. 1 De sporthal Ter Beke is gevestigd in de Bekestraat 16 te Oudenburg en staat onder het beheer van de v.z.w. Sport en Recreatie Oudenburg.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres

Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Huishoudelijk reglement judoclub De Bres Hoofdstuk 1: Algemeen Art.1: Benaming en zetel vereniging De vereniging draagt de naam Judoclub De Bres en is opgericht in 1964 Haar zetel is gevestigd op volgend

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Topdogs Kruibeke vzw Versie JULI 2017

Huishoudelijk reglement Topdogs Kruibeke vzw Versie JULI 2017 Ondernemings nr. 0817.018.924 KKUSH nr. 1253 Rekeningnummer: KBC - BE46 7360 4032 0136 Huishoudelijk reglement Topdogs Kruibeke vzw Versie JULI 2017 Leden Iedereen in het bezit van een hond, zonder onderscheid

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Reglement Happy Dogs Kalken VZW

Reglement Happy Dogs Kalken VZW Reglement Happy Dogs Kalken VZW Hoofdstuk 1: Leden. Art.01. De vzw bestaat uit effectieve en toegetreden leden. 1) Effectieve leden De effectieve (werkende leden) zijn deze die toegang en stemrecht hebben

Nadere informatie

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen

Algemene voorwaarden kinderdagverblijf. De Bloemenkinderen Algemene voorwaarden kinderdagverblijf De Bloemenkinderen Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden en de op basis hiervan te sluiten overeenkomst kinderopvang, wordt verstaan onder: Kinderdagverblijf:

Nadere informatie

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal

Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Huurvoorwaarden Sporthal De Sophiahal Artikel 1 definities In het hierna volgende artikelen wordt verstaan onder: a. Sporthal: de beide sporthallen die bekend staan onder de naam Sporthal De Sophiahal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST

Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 2. RESERVERINGEN 3. WIJZIGINGEN IN DE OVEREENKOMST Algemene voorwaarden Hotel The Dolphins. 1. TOEPASSING 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle kamers, die worden

Nadere informatie

Rupelmondese watersportvereniging voor het Scheldeland

Rupelmondese watersportvereniging voor het Scheldeland Rupelmondese watersportvereniging voor het Scheldeland REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE De Rupelmondse watersportvereniging voor het Scheldeland vzw, verder genoemd RWVS met ondernemingsnr. 0410.630.395, is

Nadere informatie

Reglement van Inwendige Orde

Reglement van Inwendige Orde Thonetlaan 131 2050 Antwerpen 03 219 06 82 www.klyc.be info@klyc.be Reglement van Inwendige Orde 21 juni 2011 A. Algemeen Reglement 1 1. - Doel Dit Huishoudelijk Reglement preciseert de werking van de

Nadere informatie

VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem

VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem VZW GANNET Hazelaarstraat 60 9940 Evergem HUISHOUDELIJK REGLEMENT ALGEMEEN Art. 1 Dit reglement vormt een aanvulling op de statuten opgemaakt op 1 februari 2008. Het is bindend voor alle toegetreden leden,

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Hondenschool Adler Dogs vzw

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Hondenschool Adler Dogs vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Hondenschool Adler Dogs vzw HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is bedoeld om de leden van Adler Dogs vzw te informeren over de gewoonten en gebruiken in de hondenschool.

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Postbus 81 6200 AB Maastricht www.jekerdal.nl Huishoudelijk Reglement Artikel 1. Algemeen 1. De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn een aanvulling op de statuten van de Vereniging Zwembad Jekerdal.

Nadere informatie

Het gebruik van het spaarbekken blijft uitsluitend beperkt tot zeilen en plankzeilen. Zwemmen is niet toegelaten.

Het gebruik van het spaarbekken blijft uitsluitend beperkt tot zeilen en plankzeilen. Zwemmen is niet toegelaten. ZSC Broechem Oelegemsesteenweg 43b 2520 Ranst-Broechem 03/475 00 86 Z.S.C.BROECHEM vzw : Reglement van inwendige orde. Huidig reglement heeft tot doel de statuten van de Zeil en Surf Club Broechem vzw,

Nadere informatie

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel

ASOC Ramsel KC vzw. Statuten vzw. ASOC Ramsel ASOC Ramsel KC vzw Statuten vzw ASOC Ramsel Benaming, zetel en doel Art. 1 : Op 29 november 2003 werd te Aarschot de ASOC Korfbal Club, bij verkorting ASOC KC als feitelijke vereniging opgericht. Op 16

Nadere informatie

Reglement begraafplaats

Reglement begraafplaats Reglement begraafplaats Algemeen reglement Artikel 1: De begraafplaats Hofheide is een Intergemeentelijke Begraafplaats onder het beheer van de Intergemeentelijke samenwerking voor crematoriumbeheer in

Nadere informatie

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw

Bredense Bruinvissen vzw. Huishoudelijk Reglement. Bredense Bruinvissen vzw Huishoudelijk Reglement Bredense Bruinvissen vzw Hoofdstuk 1 : Doel Artikel 1 Dit huishoudelijk reglement regelt de inwendige aangelegenheden van de Bredense Bruinvissen vzw (verder te gebruiken als BBV)

Nadere informatie

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement

Lokaal Dienstencentrum Oud St. Jozef gebruikersreglement VERSIE WIJZIGING GOEDGEKEURD RMW GEPUBLICEERD 0-26-08-2014 Artikel 1 Toepassingsgebied Dit is van toepassing op volgende lokalen: - algemene cafetaria met bar en terras - gelijkvloers - polyvalente zaal

Nadere informatie

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL

REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL REGELMENT MET BETREKKING TOT AMBULANTE HANDEL INHOUD A. ALGEMENE BEPALINGEN 3 B. AANVRAAG VOOR STANDPLAATSEN 3 C. TOEWIJZINGSREGELS VOOR STANDPLAATSEN 3 D. UITBATING TIJDENS DE AMBULANTE HANDEL 4 E. SLOTBEPALINGEN

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen

AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen AANVRAAGFORMULIER Rondleidingen Havenhuis voor externe gidsen IDENTIFICATIE AANVRAGER In geval van natuurlijke persoon: Naam:... Voornaam:... Adres:... Postcode:...Gemeente:... Btw-nummer:... Telefoon/gsm:...

Nadere informatie

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: HUUR-EN GEBRUIKSVOORWAARDEN JEUGDHUIS PIUS X ANNEX SPORTHAL, 1. Begrippen: In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de stichting de Stichting Jeugdbelangen Liempde; b. de beheerder de door de stichting

Nadere informatie

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein

Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein Goedkeuren reglement betreffende de ambulante activiteiten op het openbaar terrein De gemeenteraad, Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2008, meer bepaald artikel 42; Gelet op de wet van 25 juni 1993

Nadere informatie

Havenreglement rev. 2015.2

Havenreglement rev. 2015.2 Havenreglement rev. 2015.2 Ten geleide Het havenreglement is een uitwerking van de huishoudelijke afspraken in de haven van de WVA. Dit havenreglement is gewijzigd en vastgesteld in de bestuursvergadering

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Algemene Gebruiksvoorwaarden

Algemene Gebruiksvoorwaarden Algemene Gebruiksvoorwaarden 1. Algemeen Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (verder AV ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.planidoo.be en al haar sub-sites (hierna Website ), inclusief

Nadere informatie

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte

Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Voorbeeld huurcontract/gebruiksovereenkomst repetitieruimte Tussen verhuurder, Naam: Adres: Telefoon: E-mail: Website: Vertegenwoordigd door: en de meerderjarige huurder, Je kan geen contract afsluiten

Nadere informatie

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie :

Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Duvelblues Kampeer & Logeer gids Camping informatie : Omdat we dit jaar voor de eerste keer ons publiek niet 1 maar 2 dagen met top Blues en de nodige Duvel gaan verwennen, is er ook nagedacht over de

Nadere informatie

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL

RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL TUD - technische dienst R E G L E M E N T Gemeenteraad van 28-11-2013 RETRIBUTIEREGLEMENT VOOR HET ONTLENEN VAN FEESTMATERIAAL Artikel 1: categorie Het stadsbestuur stelt materiaal ter beschikking aan

Nadere informatie

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk

Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk directie Welzijn, Gezondheid, Wonen, Jeugd en Ontwikkelingssamenwerking dienst Maatschappelijke Participatie Reglement met betrekking tot de collectieve provinciale verzekering vrijwilligerswerk HOOFDSTUK

Nadere informatie

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden

POUTRIX VZW. 1. De vereniging, haar doel en haar leden POUTRIX VZW 1. De vereniging, haar doel en haar leden Art. 1 Art. 2 Art. 3 Art. 4 Art. 5 Art. 6 Art. 7 De vereniging draagt als naam 'Poutrix, Vereniging zonder winstoogmerk', verder in deze statuten aangeduid

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inhoudstabel 1. Aansprakelijkheid... 4 2. Betaling... 4 3. Levering... 4 4. Voorzieningen... 5 5. Diefstal en doorverhuren... 5 6. Gebruik van de attracties... 5 7. Weersomstandigheden...

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING HOOFDSTUK 1 - TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1. Het doel van dit reglement is de kwalitatieve ondersteuning

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier

Inschrijvingsformulier Inschrijvingsformulier Schooljaar 2013 2014 InlICHTIngen InTern Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas GSM Datum inschrijving Nationaliteit rijksregisternr. M/V InlICHTIngen gezinshoofd

Nadere informatie

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING

REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING REGLEMENT BETREFFENDE HET ONDERSTEUNEN VAN VRIJWILLIGERSWERK DOOR HET AANBIEDEN VAN EEN VERZEKERING DE PROVINCIERAAD VAN WEST-VLAANDEREN Gelet op artikel 2 en artikel 42 van het Provinciedecreet; Overwegende

Nadere informatie

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw)

WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) WEGI-VOLLEY GROOT-Lille vzw (afgekort: Wegi Volley vzw) HUISHOUDELIJK REGLEMENT Gelet op de goedgekeurde statuten van 2014 Hoofdstuk 1: Algemene vergadering Art.1 De algemene vergadering komt minstens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a)

ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD. (a) ALGEMENE VOORWAARDEN BOOT VERHUUR BOLSWARD (a) Voorwaarden Boot verhuur Bolsward Artikel 1 definities. 2 Artikel 2 toepasselijkheid. 2 Artikel 3 aansprakelijkheid. 2 Artikel 4 huurtermijn. 2 Artikel 5

Nadere informatie

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL

G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL G E D R A G S C O D E UNIZO HIB-LABEL H A N D M A D E IN B E LG I U M Met het label Handmade In Belgium, hierna HIB-label, erkent UNIZO de makers van authentieke en ambachtelijke kwaliteitsproducten. Die

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 01-01-2016

HUISHOUDELIJK REGLEMENT 01-01-2016 HUISHOUDELIJK REGLEMENT 01-01-2016 1. Algemeen Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 De vzw "hondenschool Canis Merendree" is gesticht op 27/09/1988 en is aangesloten bij de Koninklijke Kynologische

Nadere informatie

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende

Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de afdeling Geldrop-Mierlo en Heeze-Leende 1 Inhoud Artikel Omschrijving Bladzijde 1 De afdeling 2 2 Doel van de afdeling 2 3 Leden van de afdeling 2 4 De algemene ledenvergadering

Nadere informatie

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR

GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR Vrije Basisschool De Twijg 3018 Wijgmaal tel.: 016 44.63.48 fax.: 016 44.86.48 www.detwijg.be GEBRUIKERSREGLEMENT SCHOOLINFRASTRUCTUUR GOEDGEKEURD DOOR HET SCHOOLBESTUUR OP 9/11/2011 3018 Wijgmaal pagina

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden duikschool divearound per

Algemene Voorwaarden duikschool divearound per Algemene Voorwaarden duikschool divearound per 30-09 2015. Duikschool divearound bestaat uit eigenaar J.M.Langenkamp en alle door hem aangewezen vrijwilligers en freelancers. In het vervolg worden zij

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen, lid of niet van

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Aldus opgesteld in overeenstemming met de volledige Raad van Bestuur van Hockey Club Patria Aalst VZW, hierna 'de Club', tijdens de zitting van de Raad van Bestuur van 2 juni 2015.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Parkeergarages

Algemene voorwaarden Parkeergarages INHOUDSOPGAVE Algemene voorwaarden Parkeergarages HOOFDSTUK I - ALGEMEEN... 2 Artikel 1. Begripsbepaling... 2 Artikel 2. Algemene voowaarden van toepassing voor kortparkeerders en abonnementhouders...

Nadere informatie

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN)

OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) 720-1 1 januari 2008 OVEREENKOMST EIGENAAR-HUURDER (BRAND WONINGEN) Inleiding De overeenkomst «Eigenaar - huurder» is niet enkel voorbehouden aan de leden van Assuralia. Alle verzekeringsondernemingen,

Nadere informatie

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017

Inschrijvingsformulier Schooljaar 2016 2017 Inschrijvingsformulier INLICHTINGEN INTERN Naam & voornaam Geboorteplaats Geboortedatum School Klas INLICHTINGEN GEZINSHOOFD Naam & voornaam Straat en nr. Land Telefoon Geboorteplaats Rijksregisternr.

Nadere informatie

COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE

COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE COMMISSIE TANK CLEANING GECOÖRDINEERDE VERSIE Preambule Huidig reglement van de orde strekt ertoe de zaken te regelen die niet statutair voorzien zijn in de oprichtingsakte van de V.Z.W. Commissie Tank

Nadere informatie

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W.

Beschut Wonen Noord-Limburg V.Z.W. woensdag 20 juli 2016 VERBLIJFSOVEREENKOMST Tussen : 1. De V.Z.W. Beschut Wonen Noord-Limburg, Burgemeester Laenenstraat 7 bus 25 3900 Overpelt, hier vertegenwoordigd door Fons Plas (ondergetekende), in

Nadere informatie

Statuten artikel 3 De Statuten van de vereniging zijn gedeponeerd op 21 juli 1989 ten kantore van notaris Berntsen te Katwijk aan de Rijn.

Statuten artikel 3 De Statuten van de vereniging zijn gedeponeerd op 21 juli 1989 ten kantore van notaris Berntsen te Katwijk aan de Rijn. Huishoudelijk Reglement Artikel 0 Het Huishoudelijk Reglement heeft slechts ten doel zeden en gebruiken van het Kano Branding Team "Katwijk" vast te leggen. Aan het Reglement kunnen geen rechten worden

Nadere informatie

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement

Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement Tombola Child Focus - Stichting voor Vermiste en Seksueel Uitgebuite Kinderen aangeboden door LUMINUS Officiëel Reglement 1. In het kader van de Win 1 jaar gratis elektriciteit - actie biedt EDF Luminus

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!"

Reglement van de Actie Verwen uw dieren! Reglement van de Actie "Verwen uw dieren!" 1. Definities 1.1. Tom&Co: de organisator van de Actie is de naamloze vennootschap Aniserco nv, ingeschreven in de Kruispuntenbank Ondernemingen onder het nummer

Nadere informatie

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6

Reglement erkenning. verenigingen. A. Definities. B. Algemene erkenningsvoorwaarden. Pagina 1 van 6 Pagina 1 van 6 A. Definities 1. Erkenning Een erkende vereniging is een vereniging die voldoet aan de algemene erkenningsvoorwaarden en de erkenningsvoorwaarden van één van de beleidsthema s. De erkende

Nadere informatie

Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters

Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters Huishoudelijk Regelement CV de Hekkesluiters Artikel 1. Begripsbepalingen. 1. In dit huishoudelijk reglement van Carnavalsvereniging de Hekkesluiters worden, tenzij anders vermeld, de begrippen en definities

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS HUISHOUDELIJK REGLEMENT LACROSSE GRONINGEN GLADIATORS DIES NATALIS Artikel 1 De Dies Natalis van Lacrosse Groningen Gladiators is 24 juni 2003. ALGEMEEN Artikel 2 Volgens artikel 19 van de statuten van

Nadere informatie

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum:

Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo Datum: Jeugdhuis De Route Kerkstraat 121, 9900 Eeklo www.jhderoute.be jhderoute@gmail.com - 0474 07 91 59 Datum:...-...-... Overeenkomst tussen jeugdhuis De Route, vertegenwoordigd door: Bieke Vanfleteren email:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: HOND IN BEELD Voor training, opvoeding en advies Hond in Beeld Keiendriesstraat 10 6685AL Haalderen Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A.

Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. Huishoudelijk Reglement ( vast te stellen op 14 oktober 2015 ) Artikel 1: ALGEMEEN 1.1 De Coöperatieve Vereniging Pingjum U.A. [hierna: de Coöperatie] is gevestigd

Nadere informatie

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE

REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Litzberg 35 Dilsen-Stokkem Lanklaar februari 2012 REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE Maaslandse Watersport Vereniging vzw REGLEMENT VAN INWENDIGE ORDE. Maaslandse Watersport Vereniging vzw Lanklaar februari

Nadere informatie

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities :

GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE. Artikel 1. Definities : GEBRUIKSREGLEMENT FIETSENPARKING CENTRUM-ZAND IN BRUGGE Artikel 1 Definities : Fietsenparking: de afgescheiden ruimte op niveau -1 van de parking Centrum-Zand onder t Zand in Brugge samen met de ganse

Nadere informatie

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN

TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN TUCHTREGLEMENT VOOR STUDENTEN Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de UHasselt op 14.12.2010 2. Dit tuchtreglement is toepasselijk op alle studenten van de Universiteit Hasselt en tul-studenten met

Nadere informatie

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar.

Statuten. Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Statuten Vereniging: Wassenaarse Hengelsport Vereniging Gevestigd te Wassenaar. Naam, zetel en duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Wassenaarse Hengelsport Vereniging. Zij is gevestigd te Wassenaar.

Nadere informatie

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan.

Artikel 2.- Het college van burgemeester en schepenen duidt in overleg met het beheersorgaan één of meerdere bevoegde contactpersonen aan. Gebruiksreglement gemeenschapscentrum Neerpelt Artikel 1.- Het college van burgemeester en schepenen geeft opdracht aan het beheersorgaan van het gemeenschapscentrum (GC) om het GC te verhuren met voorrang

Nadere informatie

ROYAL SAND YACHT CLUB V.Z.W. DYNASTIELAAN DE PANNE HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2014

ROYAL SAND YACHT CLUB V.Z.W. DYNASTIELAAN DE PANNE HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2014 RSYC Huishoudelijk Reglement 2014 ROYAL SAND YACHT CLUB V.Z.W. DYNASTIELAAN 20 8660 DE PANNE HUISHOUDELIJK REGLEMENT 2014 INHOUDSTAFEL 1. Algemene Regels & Voorwaarden...1 1.1. Beoefening van activiteiten...

Nadere informatie

watersportvereniging hoogvliet

watersportvereniging hoogvliet Artikel 1 - Beheer Het beheer van de jachthaven berust bij het bestuur en wordt onder leiding van één of meerdere havenmeester(s) namens haar uitgevoerd. Artikel 2 Afmeting vaartuigen 1 Vaartuigen, toebehorend

Nadere informatie

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht.

Vrijwilliger : elke natuurlijke persoon die vrijwilligerswerk verricht. BIJLAGE Bijlage nr. 1 Reglement vrijwilligersverzekering Artikel 1.- Binnen de perken van de in het verdelingsplan van de nationale Loterij voorziene subsidies, biedt de Vlaamse Gemeenschapscommissie een

Nadere informatie

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer.

Deelnemersovereenkomst: De overeenkomst tussen ArenaGym en een Deelnemer. Artikel 1 Definities Deelnemer: Een ieder die een overeenkomst sluit met ArenaGym ArenaGym: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ArenaGym B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM

VISSEN IN DILSEN-STOKKEM VISSEN IN DILSEN-STOKKEM Deze folder bevat de regels die van toepassing zijn op het vissen in alle visgebieden in Dilsen-Stokkem, op basis van de twee reglementen die werden goedgekeurd door de gemeenteraad:

Nadere informatie