Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Del Mare VZW. Reglement van inwendige orde"

Transcriptie

1 Del Mare VZW Reglement van inwendige orde 1. Definities Voor dit document dienen de volgende begrippen in dit document als volgt te worden gelezen en geïnterpreteerd: - De club : Watersportvereniging Del Mare VZW - De vereniging : Watersportvereniging Del Mare VZW - De statuten : De statuten van Watersportvereniging Del Mare VZW zoals goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van 2008 en in definitieve versie vastgelegd op 16 februari De leden De toegetreden leden, zoals bepaald in de statuten. Alle bepaling, opgesteld in enkelvoud of meervoud, zijn van toepassing. - Het clubhuis Het hoofdgebouw op de terreinen van de vereniging, dichtst gelegen bij de slagboom op het terrein aan de Hamstraat in Waasmunster. - De Raad van Beheer De raad van beheer van Watersportvereniging Del Mare VZW Het gebruik van mannelijke voornaamwoorden in dit document verwijst zowel naar mannelijke als vrouwelijke leden. 2. Lidmaatschap 2.1. Soorten leden De vereniging onderscheidt de volgende soorten toegetreden leden: - individuele leden; - gezinsleden; - jeugdleden; - steunende leden; en - ereleden. Voor elk soort lid gelden specifieke toetredingscriteria en mogelijk ook specifieke rechten en plichten. (Zie verder). Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 1/11

2 2.2. Toetreding - algemeen Een kandidaat-lid dient zijn eerste aanvraag tot toetreding te richten tot een lid van de Raad van Beheer. Deze aanvraag wordt besproken op de eerstvolgende vergadering van de Raad van Beheer, die het nieuwe lid aanneemt of afwijst. De aanvrager wordt van deze beslissing op de hoogte gebracht. Bij aanvaardig wordt het lidmaatschap definitief bij ontvangst van het overeenstemmende jaarlijks lidgeld voor het betrokken jaar (zie verder) Individuele leden Individuele leden dienen aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - meerderjarig zijn; - een hoofdinschrijving op zijn naam hebben; - onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard; - in staat zijn om minstens 100 meter te zwemmen; en - het lidgeld betaald hebben voor het komende of lopende seizoen Gezinsleden Gezinsleden dienen aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - deel uitmaken van eenzelfde gezin (echtgenoten en kinderen, waarbij volwassen kinderen woonachtig dienen te zijn op dezelfde domicilie); - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - een hoofdinschrijving op naam van het gezin hebben; - één meerderjarig lid van het gezin dient onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard, waarbij hij zich ook verbindt voor alle personen die onder zijn gezinslidmaatschap vallen; - elk gezinslid dient in staat te zijn om minstens 100 meter te zwemmen; en - het lidgeld voor het gezinslidmaatschap betaald hebben voor het komende of lopende seizoen. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 2/11

3 2.5. Jeugdleden Jeugdleden dienen aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - de leeftijd van 21 jaar niet overschreden te hebben bij de startdag van het seizoen, die plaats vindt in april of mei op een datum die jaarlijks wordt vastgelegd door de Raad van Beheer; - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - een ouder of voogd van het jeugdlid dient onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard, waarbij hij zich verbindt voor het betrokken jeugdlid; - een brevet voor te leggen waaruit blijkt dat het jeugdlid in staat is om minstens 100 meter te zwemmen; en - het lidgeld betaald hebben voor het komende of lopende seizoen Steunende leden Een steunend lid dient aan de volgende toetredingscriteria te voldoen: - aanvaard zijn door de Raad van Beheer (zie hierboven); - meerderjarig zijn; - een hoofdinschrijving op zijn naam hebben; - onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard; en - het lidgeld betaald hebben voor het komende of lopende seizoen Ereleden Een erelidmaatschap kan worden toegekend aan hen die zich wegens bewezen diensten aan de watersport of aan de vereniging zijn verkozen. De Raad van Beheer draagt hun kandidatuur voor aan de Algemene Vergadering, en dient door minstens twee derden van de door de effectieve leden uitgebrachte stemmen te worden gesteund. Het erelid dient zijn erelidmaatschap te aanvaarden en tevens onderhavig Reglement van inwendige orde te hebben gelezen en aanvaard. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 3/11

4 2.8. Hernieuwing van het lidmaatschap Na de eerste toetreding zal het lidmaatschap automatisch als vernieuwd worden beschouwd bij betaling van het lidgeld voor het betrokken jaar, dat tevens wordt beschouwd als aanvaarding van het reglement van interne orde wanneer dit onderhevig was aan een aanpassing of uitbreiding Uittreding en uitsluiting Een lid treedt uit wanneer: - het lidgeld van het lopende jaar niet betaald is voor eind mei van dat jaar; of - het lid (of minstens één individueel lid van een gezinslid) niet meer voldoet aan de toetredingscriteria. De Raad van Beheer heeft het recht om leden uit te sluiten om redenen van inwendige orde Lidgeld De Raad van Beheer stelt jaarlijks de verschillende bedragen voor het lidgeld van de verschillende soorten lidmaatschap voor aan de Algemene Vergadering, die dit met een twee derden meerderheid dient goed te keuren. Bestaande leden dienen hun lidgeld elk jaar te betalen voor het eind van de maand mei. (Indien een persoon alsnog lid wenst te blijven wanneer hij tegen die datum het lidgeld nog niet heeft betaald, zal hij terug een toetreding moeten aanvragen, zoals beschreven in (2.2) van onderhavig reglement. Voor het seizoen 2010 werd het lidgeld als volgt vastgelegd: - Individueel lid: 75 euro; - Gezinslid: 130 euro tot 5 personen, telkens te vermeerderen met 3,50 euro per aanvullende persoon; - Jeugdlid: 55 euro; - Steunend lid: 35 euro. Voor een eerste aansluiting vanaf 1 september wordt de helft van het op jaarbasis geldende lidgeld aangerekend. Het lidmaatschap wordt pas definitief bij betaling van het lidgeld. Door betaling van uw lidmaatschap erkent u uitdrukkelijk dat u het Reglement van Interne Orde kent en aanvaardt, inclusief de nieuw ingevoerde bepaling waarbij u zich ertoe verbindt om uw surf- en/of Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 4/11

5 zeilmateriaal op eigen kosten te verwijderen bij stopzetting van uw lidmaatschap. U aanvaardt hierbij tevens dat u bij nalatigheid op dit vlak (bij niet-hernieuwing tegen 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarin u het laatst uw lidgeld hebt betaald, en bij niet-verwijdering op eigen initiatief) een forfaitair bedrag van 250,00 euro bent verschuldigd aan Del Mare VZW voor het laten verwijderen van achtergebleven surf-en/of zeilmateriaal Lidkaart Elk aanvaard lid ontvangt een lidkaart. Leden van een gezinslidmaatschap ontvangen elk een aparte lidkaart. De leden ontvangen een VYF-lidkaart die ook geldt als lidkaart van de vereniging Rechten voortvloeiend uit het lidmaatschap - Alle leden zijn via de club tevens automatisch aangesloten bij de Vlaamse Yachting Federatie (VYF). - Alle leden zijn voor duur van hun lidmaatschap verzekerd voor de risico s opgenomen in de polis zoals terug te vinden op - Alle leden worden uitgenodigd tot de clubactiviteiten en ontvangen een maandelijkse elektronische nieuwsbrief. - Alle leden hebben naargelang hun soort lidmaatschap een specifiek recht tot toegang van de terreinen van de vereniging, en tot het gebruik van de clubfaciliteiten. Dit wordt hieronder nader toegelicht. - Alle leden kunnen deelnemen aan alle niet-watersportactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd. Gewone leden kunnen ook deelnemen aan alle watersportactiviteiten die door de vereniging worden georganiseerd. 3. Toegang tot de terreinen van de vereniging 3.1 Voor leden - De leden hebben toegang tot het volledige terrein. - Alle leden dienen bij bezoek aan de terreinen van de vereniging hun lidkaart bij zich te dragen. - Elk lid van de Raad van Bestuur of elke vrijwilliger die het clubhuis bemand heeft het recht om te vragen de lidkaart voor te leggen. - De leden hebben ook het recht om met de wagen voorbij de automatische slagboom te rijden tot aan de botenparking. Zij kunnen in het clubhuis een badge verkrijgen om de slagboom te openen, tegen waarborg van 10 euro. Elk lid kan slechts 1 badge verkrijgen. De badges dienen Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 5/11

6 jaarlijks hernieuwd te worden, waarbij het lid zijn badge van het voorbije jaar in het clubhuis dient in te wisselen en te laten vervangen door een nieuwe badge. Op de start- en slotdag zal de slagboom permanent geopend zijn, zodat leden ook zonder badge hun boot of surfmateriaal via de botenparking kunnen brengen of halen. 3.2 Voor cursisten - Tijdens de cursussen die door de vereniging worden georganiseerd, hebben de cursisten dezelfde toegangsrechten als de leden. - Gedurende de rest van het seizoen kunnen deze cursisten ook op zondag gratis gebruik maken van de terreinen en het wateroppervlak, zoals bepaald in artikel 4.2. van onderhavig document. 3.3 Voor bezoekers - Uit gastvrijheid is de algemene parking, het clubhuis met inbegrip van de toiletten en het terras (zie aanduiding op het plan in bijlage), toegankelijk voor iedereen ook voor niet-leden. De Raad van Beheer behoudt voor zichzelf en voor de vrijwilligers die het clubhuis bemannen, het recht voor om bezoekers bij ongepast gedrag te verzoeken de terreinen van de vereniging te verlaten. - Gasten die het clubhuis bezoeken, zullen worden verzocht om zich in het gastenboek aan te melden. Dit stelt de vereniging in staat om de bemanning van het clubhuis door haar vrijwilligers als een sportieve activiteit te laten erkennen, en niet als een commerciële uitbating. - Gasten die ook het niet-publieke terrein willen betreden en/of het wateroppervlak te gebruiken voor een eerste, gratis kennismaking dienen dit te melden aan één van de aanwezige leden van de Raad van Beheer of de vrijwilligers die op dat moment het clubhuis bemannen. Dit zal genoteerd worden in het gastenboek. Iedereen kan één maal van deze gratis mogelijkheid gebruik maken. Bij een volgende gelegenheid zal er gevraagd worden om toe te treden als lid. 4. Gebruik van de clubfaciliteiten Rechten en verbodsbepalingen 4.1. Voor gewone leden - Onder gewone leden wordt verstaan: de individuele leden, de gezinsleden en de jeugdleden. Dus niet de steunende leden, de ereleden, de bezoekers en de cursisten. - De gewone leden kunnen volledig gebruik maken van het wateroppervlak voor watersport, de botenparking, de douches, de omkleedkamers en de andere faciliteiten naast het clubhuis en de openbare parking. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 6/11

7 - De toegang tot - en het gebruik van - de douches en de omkleedkamers geldt enkel tijdens de openingsuren van het clubhuis. De openingsuren worden bepaald in functie van het seizoen en de clubactiviteiten, en worden jaarlijks vermeld in het jaarprogramma, dat bij aanvraag tot inschrijving of hernieuwing zal worden meegedeeld. De Raad van Beheer kan op individuele basis een regeling treffen voor het gebruik buiten deze uren, doch is hiertoe niet verplicht. - Er mag alleen gesurft en gezeild worden in de daartoe afgebakende zones. Er wordt expliciet gewezen op het feit dat er op het deel van de waterplas dat is afgebakend met een boeienlijn, NIET mag gesurft en gezeild worden. - Boten dienstig voor de ontginning van de zandgroeve genieten absolute voorrang en mogen onder geen enkel beding worden gehinderd. Een boeienlijn zal rondom de baggerinstallatie aangebracht worden, op een afstand van minimum 20 meter. Deze grens mag NIET door de watersporters overschreden worden, ten einde de veiligheid te garanderen. - Jeugdleden beneden twaalf jaar dienen steeds onder toezicht te staan van hun ouders of een verantwoordelijke meerderjarige. - Zwemmen is niet toegestaan, tenzij als gevolg van kapseizen of omgaan bij het zeilen of surfen. Wie deze regel overtreedt, doet automatisch afstand van enig verhaal ten opzichte van de club en haar Raad van Beheer. De club bezit immers geen vergunning om zwemmen toe te laten en bijgevolg kan daarvoor ook geen verzekering worden afgesloten. - Het te water laten, alsook het uit het water halen, van surfplanken en boten is alleen toegelaten in de daartoe voorziene zone tegenover het clubhuis: kijkend naar het water met de rug naar het clubhuis is dit enerzijds links van de slipway tot aan de verste stijger, en anderzijds rechts van de slipway tot aan de vlaggenmast rechts van het strandje. - Het parkeren van allerlei voertuigen is enkel toegelaten op de voorziene parkings. - Gewone leden hebben recht op het stallen van boten, surfplanken en bijhorend materiaal op het clubterrein. Nadere bepalingen hieromtrent wordt verder in dit reglement beschreven. - Honden en andere huisdieren zijn niet toegelaten op de ligweide en in het water. - Het is verboden zeep te gebruiken op andere plaatsen dan het stortbad. - Het is niet toegestaan om werkzaamheden verrichten aan vaartuigen terwijl zij op het water en/of aan de steiger liggen, waardoor gevaar ontstaat voor beschadiging aan andere nabije vaartuigen. - Het is niet toegestaan om werkzaamheden aan vaartuigen te verrichten in het clublokaal. - Het is niet toegestaan om benzine of andere licht ontvlambare stoffen, in niet goed afgesloten bussen of tanks, te bergen in of nabij zijn eigen of andere vaartuigen. - Het is niet toegestaan om etensresten of afval van gelijk welke aard in het water of op het terrein te werpen. - Het is niet toegestaan om geluidsinstallaties op een zodanige wijze te gebruiken dat dit storend is voor de anderen. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 7/11

8 4.2. Voor cursisten - Cursisten hebben tijdens de cursussen dezelfde rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de clubfaciliteiten als gewone leden, zoals beschreven in 4.1, maar met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot het stallen van materiaal. - Tijdens het seizoen waarin de cursus plaatsvindt, hebben cursisten, binnen de bepalingen van artikel 4.2. van onderhavig document, op zondag dezelfde rechten tot het gebruik van de clubfaciliteiten als gewone leden. - Tijdens het seizoen waarin de cursus plaatsvindt, wordt aan cursisten de mogelijkheid geboden om op vijf zondagen naar keuze in de maanden juli, augustus of september, telkens tussen 13u30 en 17u00, het nodige clubmateriaal om te surfen of te zeilen te gebruiken ten einde zich te vervolmaken. Deze mogelijkheid kan enkel worden toegestaan door een monitor of een lid van de Raad van Beheer van de club, tegen afgifte van de hiervoor geldende bonnetjes die aan de cursisten zullen worden gegeven. Onder geen beding mogen cursisten, noch enige andere personen, enig materiaal van de club op eigen initiatief ontlenen en in gebruik nemen. - De gebruiker plaatst het clubmateriaal in reine staat na gebruik zelf terug in de aangewezen plaats. - De materiële schade die door nalatigheid en/of wangedrag aan het clubmateriaal wordt toegebracht, zal de schuldige ten laste worden gelegd ten bedrage van de aanschafwaarde ter vervanging of herstelling van het beschadigde materiaal Voor gasten - Gasten hebben, mits voorafgaandelijk akkoord van een lid van de Raad van Beheer, gedurende één dag dezelfde rechten en plichten met betrekking tot het gebruik van de clubfaciliteiten als gewone leden, zoals beschreven in 4.1, maar met uitzondering van de bepalingen met betrekking tot het stallen van materiaal. - Gasten die watersport beoefenen doen dit volledig op eigen verantwoordelijk en doen afstand van enig verhaal ten opzichte van de club en haar Raad van Beheer Voor steunende leden en ereleden - Steunende leden en ereleden hebben in principe geen recht tot gebruik van het wateroppervlak noch van enige andere niet-openbare clubfaciliteiten. - Zij hebben echter wel toegang tot het volledige clubterrein, voor wandelingen e.d. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 8/11

9 Toegelaten vaartuigen - Alleen zeilboten, kajaks en surfplanken zijn op het water toegelaten. - Motorboten zijn absoluut verboden, uitgezonderd een door de club toegelaten reddingsboot. De reddingsboten mogen alleen varen als reddingsoperaties, hulpverlening of uitvoeren van werken (vb. het leggen van boeien) dit noodzakelijk maken. - De reddingsboten worden tevens gebruikt als begeleidingsboten bij het geven van zeil- en/of surfcursussen. In geen geval wordt de reddingsboot als speelvaartuig gebruikt. - Het gebruik van reddingsboten is enkele toegestaan aan de monitoren, de leden van de Raad van Beheer of door hen aangeduide personen. 5. Veiligheid en verzekering - Onderstaande bepalingen komen bovenop de bepalingen met betrekking tot het gebruik van de clubfaciliteiten. - Het dragen van een reddingsvest op het water en de aanlegsteigers is steeds verplicht. Leden die geen reddingsvest dragen bij het beoefenen van hun watersport doen daarmee uitdrukkelijk afstand van enig verhaal bij enige schade ten opzichte van de vereniging, de Raad van Beheer en de verzekering van de vereniging. - Ter voorkoming van aanvaringen gelden de regels van het "Vaarreglement", ook en vooral tijdens de wedstrijden. - Een lid van de Raad van Beheer heeft het recht tijdelijk de toelating tot het binnenwater in te trekken aan één of meerdere leden indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken (b.v. bij zeer hevige wind, onvoldoende uitrusting van de boot, gevaarlijk of onhoffelijk gedrag). Deze maatregel is nooit langer dan acht dagen geldig. De Raad van Beheer kan het verbod voor een bepaalde termijn verlengen. - Dronken personen mogen onder geen beding het water betreden. - Personen aangetast door of verdacht van besmettelijke ziekten mogen geen gebruik maken van douches en mogen het water niet betreden. 6. Stallen van materiaal 7.1 Van zeilers - Na gebruik dienen boten uit het water gehaald te worden voor berging. Enige uitzondering op dit principe kan uitsluitend door de Raad van Beheer worden verleend, die hierover willekeurig en zonder enige nadere motivering een beslissing zal nemen. Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 9/11

10 - Gewone leden kunnen hun zeilboot (trailer, boot, mast, giek, zeilen en aanverwante materialen) op de botenparking van de club stallen, maar uitsluitend op de plaats die hen door de Raad van Beheer wordt toegewezen. - Boten dienen zodanig geborgen te worden dat ze geen gevaar kunnen betekenen. - Het wordt de leden aangeraden het los materiaal zoveel mogelijk naar huis te nemen. - Privaat materiaal bevindt zich op eigen verantwoordelijkheid van de eigenaars in het clublokaal en/of op het terrein. De Raad van Bestuur kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade (inclusief maar niet beperkt tot diefstal) aan privaat materiaal op terreinen of in gebouwen van de club, en adviseert de leden om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. - Door betaling van uw lidmaatschap erkent u uitdrukkelijk dat u het Reglement van Interne Orde kent en aanvaardt, inclusief de nieuw ingevoerde bepaling waarbij u zich ertoe verbindt om uw surf- en/of zeilmateriaal op eigen kosten te verwijderen bij stopzetting van uw lidmaatschap. U aanvaardt hierbij tevens dat u bij nalatigheid op dit vlak (bij niet-hernieuwing tegen 31 mei van het jaar volgend op het jaar waarin u het laatst uw lidgeld hebt betaald, en bij niet-verwijdering op eigen initiatief) een forfaitair bedrag van 250,00 euro bent verschuldigd aan Del Mare VZW voor het laten verwijderen van achtergebleven surf-en/of zeilmateriaal. 7.2 Van surfers - Leden-eigenaars van een surfplank mogen deze bergen op het terrein op een van de daartoe voorziene rekken. Zij nemen een plaats in na afspraak met de Raad van Beheer. Het is aangeraden de plank vast te ketenen met een slot. - Het wordt de leden aangeraden het los materiaal zoveel mogelijk naar huis te nemen. - Privaat materiaal bevindt zich op eigen verantwoordelijkheid van de eigenaars in het clublokaal en/of op het terrein. - Gewone leden kunnen er ook voor opteren om hun surfmateriaal (surfplank, mast, giek, zeilen en aanverwante materialen) opbergen in een opbergruimte in de middenloods (zie plan) tegen een jaarlijks te bepalen vergoeding. Deze plaats wordt toegewezen door de Raad van Beheer in functie van de beschikbaarheid van opbergplaatsen in de chronologie van de aanvraag. Bestaande huurders van dergelijke opbergruimte krijgen elk jaar voorrang bij de toewijzing. De Raad van Beheer is niet verantwoordelijk voor enige schade, inclusief maar niet beperkt tot brand en diefstal, van materiaal in dergelijke opbergruimtes en adviseert de rechtmatige gebruiker om hiervoor zelf een verzekering af te sluiten. - Bij niet-hernieuwing van het lidmaatschap voor eind mei zal de Raad van Beheer het gewezen lid verzoeken om zijn surfmateriaal desgevallend van het clubterrein te verwijderen. Indien het gewezen lid hieraan geen gevolg geeft tegen eind juli van het betrokken jaar, dan zal de Raad van Beheer een laatste oproep aan het gewezen lid doen via een aangetekend schrijven. Wanneer er Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 10/11

11 dan geen gevolg wordt gegeven tegen eind augustus van het betrokken jaar, verkrijgt de Raad van Beheer het recht om het betrokken surfmateriaal te laten verwijderen in aanwezigheid van een gerechtsdeurwaarder, die gemachtigd wordt om alle hierbij horende kosten op het gewezen lid te verhalen met alle beschikbare middelen, inclusief de mogelijke (gedeeltelijke) verkoop van het betrokken materiaal. 7. Verantwoordelijkheden Voor zoverre de verantwoordelijkheden niet zijn vermeld in de hierboven opgenomen bepalingen, gelden de volgende regels: - De vereniging is niet verantwoordelijk voor schade ten opzichte van de leden in verband met ongevallen, ontvreemdingen en schade overkomen tijdens de activiteiten door de leden verricht in verband met de watersport en/of andere activiteiten, inclusief de clubwedstrijden. - Elke veroorzaakte of vastgestelde schade dient onmiddellijk aan een lid van de Raad van Beheer gemeld. - Elke schade veroorzaakt door onachtzaamheid, nalatigheid of moedwilligheid dient aan de club binnen de acht dagen vergoed te worden, nadat de Raad van Beheer het bedrag van de te vergoeden schade heeft vastgesteld. - Elke eigenaar wordt geadviseerd zijn boot / plank te verzekeren voor aansprakelijkheid tot derden voor materiële en lichamelijke schade. - Elk lid is verantwoordelijk voor de schade, welke hij of zij aan de eigendommen, of materiaal in beheer of gebruik van de vereniging, van leden of van derden veroorzaakt en welke door hem of haar op de terreinen van de vereniging geïntroduceerde personen veroorzaken. Het wordt de leden aangeraden zich persoonlijk hiervoor te verzekeren. 8. Kennisname en aanvaarding van onderhavig Reglement van inwendige orde - Het geldende Reglement van inwendige orde wordt voor alle leden en kandidaat-leden ter beschikking gesteld op de website en is tevens beschikbaar in het clubhuis. - Betaling van het lidgeld wordt beschouwd als een bevestiging dat het lid het Reglement van inwendige orde heeft gelezen, begrepen en aanvaard. - Aanvullend kan aan elk lid gevraagd worden om in het clubhuis het register te ondertekenen voor kennisname en aanvaarding van het Reglement van inwendige orde. * * * Del Mare VZW Ontwerp Reglement van inwendige orde januari 2011 p. 11/11

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW

ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW ALGEMENE BEPALINGEN HUUROVEREENKOMST KANTOORRUIMTE/ BEDRIJFSRUIMTE en andere bedrijfsruimte in de zin van artikel 7:230a BW Model door de Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) in juli 2003 vastgesteld en op

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK

PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK PRAKTISCHE HANDLEIDING VOOR HET COMITE VOOR PREVENTIE EN BESCHERMING OP HET WERK Sociale verkiezingen 2008 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Het Hoofdbestuur van de FOD

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015

Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Algemene Voorwaarden Geen Boot Wel Varen Zelf Varen Consument 2015 Artikel 1. Algemeen 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid 10 APRIL 1990. - Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied. Artikel 1. 1. In de zin van deze wet wordt als bewakingsonderneming beschouwd, elke rechtspersoon

Nadere informatie

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs

Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Algemeen Reglement voor deelneming aan de 50PlusBeurs Onder deelnemer wordt in dit reglement verstaan iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aan

Nadere informatie

Het functioneren van het bestuur

Het functioneren van het bestuur HUISHOUDELIJK REGLEMENT t STIK HEDEL Ten geleide Het huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van de statuten. Dit huishoudelijk reglement is laatstelijk gewijzigd en vastgesteld in de ledenvergadering

Nadere informatie

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam

collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam 9#434686 collectieve arbeidsovereenkomst voor LIBBEY HOLLAND te Leerdam INHOUDSOPGAVE behorende bij de collectieve arbeidsovereenkomst voor B.V. Koninklijke Nederlandsche Glasfabriek Leerdam te Leerdam.

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Goed op Weg Autoverzekering

Goed op Weg Autoverzekering Bijzondere voorwaarden Volledig casco Goed op Weg Autoverzekering Avéro Achmea Postbus 909 8901 BS Leeuwarden Nederland www.averoachmea.nl Voorwaarden modelnummer P-V1710 Deze bijzondere voorwaarden vormen

Nadere informatie

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden.

Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. Gebruik van de infrastructuur van de scholen van Scholengroep 25 Brugge- Oostkust, met uitzondering van de zwembaden. (Deze omzendbrief werd goedgekeurd door de Raad van Bestuur van de Scholengroep en

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN

GEBRUIKERSVOORWAARDEN GEBRUIKERSVOORWAARDEN Dit Platform is een initiatief van: PORT+ N.V. (Hierna Port+ of wij genoemd) Brouwersvliet 33-7de verdieping B-2000 Antwerpen België BTW: BE404 796 440 Indien je vragen of opmerkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid

Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen Artikel 2: Toepasselijkheid Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten van Mankr8 Groep B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG EN GEBRUIK VAN RECORD@HOME Record@Home /V07/02/2013 van Record Bank nv en zijn van toepassing vanaf 12 mei 2014. 1. Inleiding 1.1 Deze algemene voorwaarden regelen de verplichtingen, aansprakelijkheden en bijzondere rechten die

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

Artikel 2. Definities In deze verkoop- en leveringsvoorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden Artikel 1. Algemeen "Cédicu", houdt zich bezig met de ontwikkeling, productie, levering en verspreiding van Laat eens zien! lespakketten via diverse mediavormen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo

Algemene voorwaarden bestemd voor dierenpensions die lid zijn van de Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Burgers hondenpension is aangesloten bij de organisatie DIBEVO, wat staat voor vakbekwaamheid en kwaliteit. Wij hanteren dan ook de Algemene Voorwaarden DIBEVO-dierenpensions, welke vanaf 1 januari 2008

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot het strand en duin

Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot het strand en duin Gecoördineerde politieverordening met betrekking tot het strand en duin DEEL A. ALGEMENE BEPALINGEN Art. 1. Definities. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Strand: de uit zand

Nadere informatie

073 851 8660 www.creativecreation.nl

073 851 8660 www.creativecreation.nl CreativeCreation Bezoekadres: 5482 TP, Schijndel Artikel 1 Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen CreativeCreation, hierna te noemen: Aanbieder,

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende

Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06. 64 Uitkering 65 Rechthebbende Algemene Voorwaarden Motor 310.303 10-06 Indeling voorwaarden per artikel: ALGEMEEN 1 Begripsomschrijvingen 2 Geldigheidsduur verzekering 3 Geldigheidsduur dekking 4 Premie 5 Verzekeringsgebied 6 Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering)

Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) Artikel 2 (huurprijs en bijkomende kosten) Artikel 3 (annulering) Algemene voorwaarden Artikel 1 (het gehuurde) 1. Het gehuurde is uitsluitend de door de verhuurder bij de totstandkoming van de huurovereenkomst als zodanig aangeduide ruimte. 2. De verhuurder heeft het

Nadere informatie