/^/f VAK 'S-GR AVENHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "/^/f VAK 'S-GR AVENHAGE"

Transcriptie

1 /^/f VAK M I N I S T E R I E * VAN B U I T E N L A N D S E Z A K E N 'S-GR AVENHAGE Poto Btz:57887.b. V E R Z O E K E B IJ B E A N T W O O R D I N G, KENMERK, ONDERWERP, D A T U M BN N U M M E R TB V E R M E L D E N Kenmerk: Directie Westelijke. Samenwerking onderwerp: Ministersoonferent ie Kolen en Staal Gemeenschap op 23 en 24 Juli 1952 te Parijs» Datum: 26 Juli 1952 Nummer: GS ZEER GEHEIM STRIKT PERSOONLIJK O./. Ik heb de eer U hiernevens te Uwer informatie aan te bieden een verslag van de geheime besprekingen, welke de zes Ministers deelnemende aan de over de Europese Gemeenschap te Parijs op 24 dezer hebben gehouden* conferentie voor Steenkool en Staal Ik moge wel Uw aandacht vestigen op het zeer geheime karakter van dit stuk, hetwelk uitsluitend ter strikt persoonlijke kennisneming wordt aangeboden^ DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN, voor deze, De Secretaris-Generaal, AAN : de HoögEdelGes trenge Heer Mr Pock, p/a Kabinet Minister-President, Plein 1813, Nr 4, '8-GRAVBNHAGE. % ntfrrr.

2 Poto Btzi57887»a. VERSLA.G van de geheime besprekingen der zes Ministers tijdens de Ministersconferentie van de Kolen en Staalgemeenschap te Parijs» Eerste deel a 24 Juli 9-12 uur v,m» Op 24 Juli vond een bespreking plaats te Parijs tussen Schuman, Adenauer en Hallstein, Van Zeeland en Mauriee t de Gasperi en Taviani en Bech en mijzelf over de zetel van de K»S.G., waarmede in verband werd gebracht het Saarprobleem» Schuman begon zijn uiteenzetting met de volgende punten aan de orde te stellen: 1«Het ging om een voorlopige zetel. 2* Bij de keuze van deze zetel moest van de gedachte ener concentratie worden uitgegaan, aangezien het regelmatig contact tussen alle autoriteiten een absolute noodzakelijkheid was* 3* Geen aandacht mocht worden besteed aan de meerdere of mindere persoonlijke voordelen van een aangenaam milieu; derhalve mocht ook geen aandacht worden besteed aan de kennelijke voordelen welke Den Haag bood*. ' 4. Hogere overwegingen, en met name politieke moesten beslissend zijn. 5«Indien Den Haag gekozen werd, zou dit uitdrukkelijk een antithese tussen Den Haag en Straatsburg vaststellen. Het zou betekenen dat de 6 landen de rug toekeerden aan Straatsburg» 6. Hierdoor zou Straatsburg blijvend gestempeld worden tot niet meer dan een "centre de discours M. 7» De vorige dag was door mij gesteld dat wij de werkzaamheden van de Hoge Autoriteit niet moesten "compliquer" of "embrouiller" en ik had een eloge gedongen over de "sérénité" van Den Haag. Hiertegenover stelde Schuman dat misschien Den Haag te ver verwijderd was M de la réalité". 8. De keuze van Den Haag zou een gevoel van defaitisme in Straatsburg met zich mede brengen en zou een "révolte" in de "opinion publique" tengevolge hebben» 9» Buitendien was er de tentative van Engeland met de Eden proposals» 10» De ratificatie van de E.D.G. zou door de repercussies op de openbare mening "presque impossible" worden» 11. Voor de definitieve zetel zou een "centre politique" moeten worden gekozen; dit zou niet Straatsburg moeten zijn» Het zou evenmin een van de hoofdsteden moeten worden, dus ook niet Parijs. Sr zou iets nieuws moeten worden gecreëerd, zoals ook Washington, Ottawa en Canberra zijn gecreëerd* è'^<

3 12«In dit verband gingen de gedachten van Sehn man weer uit naar de Saar en hij verontschuldigde zich dat hij dit de dag te voren als een "surprise" ter tafel had gebracht» Schuman zette uiteen dat hij veel persoonlijke tegenstand ondervond inzake het Saar-probleem, ook op^de Quai d'orsay. 13. Saarbrucken bood het maximum aan voordelen. Dit gold natuurlijk alleen voor Saarbrucken als definitieve zetel. De Saar was "indiscutablement Germanique" en Frankrijk zou van verschillende rechten afstand moeten doen. De gedachte om Saarbrucken op den duur te maken tot centrum van Europa moest men laten rijpe n 0 De opmerkingen van Schuman betekenen op dit ogenblik niet meer dan een "oriëntatlon". Derhalve had hij gisteren op de 4 pertinente vragen van Adenauer, met name: a. was ist das Saargebiet? b. wie wird die Bevölkerung sich aussprechen? c. was gescheht mit. dem Abkommen zwischen Frankreich und der Saar? IsL d. was wird das Statut sein, niet geantwoord. Hierop antwoordde Adenauer in de volgende geest» Duidelijk had hij begrepen dat het op het ogenblik alleen ging om een "provisorium". Dit werd door hem geaccepteerd. Voorts was het hem-duidelijk geworden dat het Saar-vraagstuk "nicht verknüpft war mit Straatsburg". Derhalve was er geen verband tussen het nu te kiezen "provisorium" en een mogelijke oplossing van het Saar-probleem. In deze geest zou dan even goed voor het "provisorium" Den Haag kunnen worden gekozen D De K.S.G. en de EDG zijn nog een zwak plantje, dat alleen tot wasdom kan komen "wo es ungestört aufblühen kann". De beslissingen die we thans moeten nemen zullen van beslissende betekenis zijn voor de unificatie van Europa. Deze unificatie zal niet snel tot stand komen, verschillende jaren zullen daarover heen moeten gaan, doch wij kunnen alleen Europa overtuigen dat deze unificatie bereikt zal worden door de arbeid, die wij presteren. Derhalve is de beste dienst die wij aan Europa kunnen bewijzen dat wij het mogelijk maken dat de beide "Institutionen ungestört Ihren eigentlichen Aufgaben erfühlen werden". Straatsburg is daar niet "der Boten" voor. Buitendien zijn er vele leden-staten van de Raad van Europa die "nichts zu tun haben mit der Montan Union weder mit der Verteidigungsgemeinschaft". De K.S.G. en de EDG moeten beiden op dezelfde plaats gevestigd worden. Het is duidelijk dat Engeland aan geen van deze 2 organisaties mee wil doen. Engeland staat er "ablehnend" misschien zelfs "feindlich" tegenover. Wanneer wij/leze unificatie van Europa willen bereiken dan moet er goede arbeid verricht worden. Hij is "durchaus überzeugt" dat dit niet mogelijk is In Straatsburg, maar dat de keuze moet vallen op Den Haag, dat sedert het symbool is geweest van de eenheid van Europa.

4 Hierop hielden Bech en Maurice een betoog over de wenselijkheid van spreiding van de verschillende organen. Dit was derhalve een poging om Luik of Luxemburg voor de Hoge Autoriteit, en Den Haag voor het Hof aan te wij zen» In dit verband merkte de Gasperi op dat hij dan Turijn moest voorstellen als zetel voor de Assemblee, Mijnerzijds heb ik gesteld dat ik weinig had toe te voegen aan de opmerkingen van Adenauer over de voordelen van Den Haag boven Straatsburg en dat. ik alleen een paar opmerkingen wilde maken over de Saar en de verhouding tot Engeland. Ik heb te kennen gegeven dat wij in Nederland reeds dikwijls hebben gesproken over de mogelijkheid het Saarprobleem op te lossen door de Saar te Europeaniseren, maar dat dit eèn vraagstuk was dat in de eerste plaats tot de competentie behoorde van de 2 betrokken landen en van de bevolking van de Saar* Indien uit dit eventuele overleg de gedachte van Euröpeanisatie naar voren zou komen dan zou ik mij kunnen voorstellen dat de Nederlandse Regering deze oplossing met veel sympathie zou beoordelen, doch op het ogenblik was dit vraagstuk niet rijp, dus moesten wij een andere oplossing zien te vinden. Wat Engeland betreft, heb ik er op gewezen dat Engeland in de eerste plaats belang heeft bij haar betrekkingen met de Commonwealth; dat in de tweede plaats haar relaties komen met de Verenigde Staten en dat pas in de derde plaats komt de verhouding tot Europa. Thans wil Engeland via de Raad van Europa zich bij de do el gemeenschappen betrekken. Ik heb er op gewezen dat het beter was een direct contact te leggen tussen de Schuman organisatie en Engeland, zoals dit in het Verdrag is voorzien, doch dat er bij mij enige aarzeling bestond t.a.v. de Eden proposals. die misschien het "divide et impera" zouden kunnen inhouden, waaraan ik nog heb toegevoegd "timeo danaos et doña ferentes". Hierop merkte Schuman op dat op het ogenblik de contacten met Engeland "hantent les esprits en France"«Adenauer repliceerde dat deze repercussie in Frankrijk een averechtse invloed had op de publieke opinie in Duitsland en dat men in Duitsland "fürchtet das der Saarbrücken Vorschlag nicht ehrlich gemeint ist". De indruk dat "Frankreich flüchtet an der Brust Englands" maakt een slechte indruk in Duitsland. Het is derhalve beter thans alleen aan het "Provisorium" te denk«u Over de Saar zou Adenauer gaarne met Schuman van gedachten wisselen. Hierop merkte Schuman op dat hij niet wilde dramatiseren, maar dat de voorstelling van zaken als- zou het voorstel "nicht ehrlich gemeint" zijn, niet kon worden geaccepteerd, omdat er nu een positief voorstel van de Franse Regering was- Dit voorstel kan thans nog niet in concrete vorm

5 worden gegoten, maar alle vragen, ook de 4- door Adenauer genoemd, kunnen "Gegenstand einer Verhandlung werden". Er zijn in beide landen extreme opvattingen, maar daar moet niet op worden ingegaan; er moet onderhandeld worden, alles wat door de publieke opinie wordt gezegd, is gevaarlijk, vooral omdat problemen van "Ehrgefühl" weer een rol spelen. Schuman wees er nog op dat wat de EDG betreft de Saar een "enclave" in Europa is. Tenslotte merkte Schuman op dat hij weet dat ook Adenauer "leidet über diese Frage". De Gasperi, die nooit kan nalaten zich te veel in problemen van andere landen te mengen, vertroebelde de atmosfeer door op te merken dat het toch wel een ingewikkelde zaak was geworden nu Schuman had gesteld dat de Saar "est un territoire Germanique", en hij vroeg zich af of men op den duur een "capitale européenne pourra transférer en Alleraagae". Verder onderstreepte hij dat het inderdaad waar was dat er in Frankrijk ten opzichte van Duitsland een "Mistrauen gegen den künftigen Genossen" bestond en dat men daarom een "RÜck-versicherung" bij Engeland wilde sluiten» Hierop merkte Adenauer op dat hij erkentelijk was voor de belangstelling, die er algemeen voor het Saarvraagstuk bestond en hij gaf toe dat dit een Europese zaak was. Wanneer men echter tot een oplossing wilde komen dan was het voor de publieke opinie in Duitsland nodig dat bij de komende verkiezingen voor de Landes tag in de Saar ook de SDP en CDU zouden worden toegelaten. In dit verband merkte hij op dat de CDU van de Saar zich met betrekking tot deze zaak al tot de Paus had gewend. Deze had hierover aan de Bisschop van Trier geschreven en de Bisschop van Trier had hierover een schrijven gepubliceerd, waarin hij gesteld heeft dat de "Gewissenfreiheit in der Saar bedroht wird". De President van de Saar, de Heer Hofman heeft hierop geantwoord dat de Paus en de Bisschop hier niet mee te maken hebben, maar dat alleen de Ambassadeur van Frankrijk, de Heer Grandval, beslissen kan. Dit betekent voor Adenauer "das nur eine Winke von Paris genügt"* Hoe t.z.t. dé Saar-bevolking zal stemmen is niet zeker; waarschijnlijk zal de uitslag zijn: nooit bij Frankrijk, mogelijkerwijze een zelfstandig gebied, misschien bij Duitsland. - Alleen wanneer Parijs de vrijheid van verkiezingen kan geven, is een oplossing denkbaar. Schuman stelde hier tegenover dat dit al vooruit lopen was op de discussies, welke komen zullen in de Conseil de l'europe. Schuman gaf toe dat wanneer t. z. t. over het blijvend statuut - en hij hoopte dat dit de Europeanisering zal inhouden - wordt beslist, dat dan alle politieke partijen in de gelegenheid moeten worden gesteld om vrij hun mening te kunnen uiten. Schuman maakte alle reserves met betrekking tot de "renseignement3 du Pape" welke Adenauer gaf en hij stelde tenslotte dat t«z.t«de in het najaar te kiezen Landestag ontbonden zou moeten worden opdat een volkomen vrij te kiezen Landestag de uiteindelijke beslissing zou kunnen nemen.

6 Adenauer vroeg waarom men dit dan niet onmiddellijk zou kunnen doen, want dan zou aanstonds met de onderhandelingen kunnen worden begonnen* Hierbij probeerde de Gasperi als enfant terrible de besprekingen opnieuw te vertroebelen, door te vragen welke partijen in de Saar verboden waren. Schuman wilde dit wegpraten, doch Adenauer merkte op dat de "Verwaltung pruft". welke partijen bij de verkiezingen kunnen worden toegelaten en daar zo lang mee wacht tot de verkiezingen voorbij zijn. Derhalve zal de komende vergadering van de Raad van Europa bijzonder onaangenaam worden. De Gasperi maakte het nog iets erger door zich nu te gaan afvragen of het bij de verkiezingen om een fur of "gegen Deutschland" zou gaan. M M Waarop Schuman een paar opmerkingen maakte, dat ten onrechte thans van bepaalde Duitse zijde de zaak zo wordt voorgesteld als zouden allen, die "gegen Deutschland" zijn, daarom "Verrater" zijn* Hierop merkte Adenauer op dat destijds in Moskou Frankrijk verlangd had dat de Saar haar zou worden toegewezen. Rusland was er toen tegen geweest, maar Amerika en Engeland hadden bepaalde toezeggingen aan Frankrijk gedaan vóór het uiteindelijke Vredesverdrag, doch hadden hierover thans spijt. Schuman stelde vervolgens dat de SDP en CDU een fout hadden begaan door zich aan te dienen als filialen van de gelijknamige Duitse partijen. Hierop antwoordde Adenauer, dat hij als Voorzitter van de CDU geweigerd had de Voorzitters van de Saar-CDU te ontvangen. Tenslotte werd afgesproken dat Schuman en Adenauer heden over deze zaak nog eens persoonlijk van gedachten zouden wisselen om na te s gaan of voor de uiteindelijke zetel van de C. 3. G. een algemene formule te vinden, was. Hierop stelde Schuman het concentratie vraagstuk nog eens aan de orde, waarop van Zeeland een poging deed om deze concentratie te torpederen door ook te wijzen op andere deelge.meenschappen, welke zullen worden opgericht. Hij hoemde met name de pool Agricole. Hierop stelde Schuman, dat men beter daarover niet moest spreken, want de pool Agricole "est en mauvais état" (hierop moet wel de bijzondere aandacht van collega Mansholt worden gevestigd". De Gasperi drong tenslotte aan op het vestigen van de voorlopige zetel in Straatsburg, indien Straatsburg werkelijk "essentiel" was voor de Franse "opinion publique?. Dit is door Schuman tenslotte ontkend. Aan het eind maakte van Zeeland nog verschillende opmerkingen, gericht tegen Straatsburg. Uit technische overwegingen schakelt hij ook Den Haag uit, omdat Den Haag te ver weg ligt van het centrum voor kolen en staal industrie. Daartegenover onderstreepte hij nog eens de wenselijkheid van spreiding van de organen en onderstreepte hij vooral dat het Hof in de sereniteit in de ivoren toren van Den Haag gevestigd zou moeten worden. Wat Engeland betreft, merkte van Zeeland nog op dat hij warm voorstander was van de Eden pro pos als. Om dezelfde technische redenen waarom hij Den Haag voor de K.8.G. uitschakelde, was van Zeeland van mening dat voor de

7 EDG met het oog op het technische contact met Shape Parijs aangewezen zou moeten worden. Tenslotte werd over renumeraties van de Hoge Auto riteit en het Hof gesproken* Schuman, de Gasperi, Bech en ikzelf waren voor lage beloningen, Adenauer en van Zeeland voor zeer hoge. Parijs, 24 Juli '1953

8 DS/DWo ZEER GEHEIBL Poto Ets Tweede deel van de besprekingen op 24 Juli 1952 te Parijs, 24 Juli Juli v.m. / coöpteren. op aan te dringen om Terwijl in de ochtendbesprekingen nog een zekere lijn was te onderkennen, verdween deze ten ene male in de conferentie welke na de lunch om 4 jmr aanving en welke uiteindelijk duurde tot half zes de volgende ochtend. Na de lunch gaf Schuman' het woord aan Adenauer voor het afleggen van een verklaring,, Adenauer begreep dit niet en deelde mede dat er na de ochtend-bijeenkomst een bespre» king was geweest over het Saar-probleem tussen Pinay, Pleven, Schuman, Monnet, Adenauer en Hallstein. Het resultaat van dit gesprek kenschetste Adenauer door té zeggen dat hij daarover nog na moest denken, doch dat het zou kunnen zijn dat zijn uiteindelijk oordeel niet ongunstig zou zijn. Hij vroeg vervolgens aan Hallstein om uit een te zetten welk voorstel aan de Schuman conferentie zou worden gedaan. Hallstein deelde beknopt mede dat de Franse en Duitse Regering er voor voelden vandaag geen beslissing te nemen over de zetel, maar dat men als een "Beginn der Tätigkeit" zou kunnen beginnen met het beleggen van een zesde bijeenkomst te Luxemburg van de Interim Commissie, waarbij ook aanwezig zouden zijn de reeds gekozen leden van de Hoge Autoriteit, die dan het negende lid zouden JsBCÊxptiRnmTK, Het was nodig om tijd te winnen, doch de hoop bestond dat men in ongeveer 6 weken tot een inzicht omtrent het Saar-probleem zou geraken 0 Deze conclusie was voor de aanwezigen volledig onduidelijk. Keer inlichtingen werden niet verstrekt en wij moesten dus een poging doen om meer over de inhoud van de discussie te weten te komen 0 Op een gegeven moment liet Adenauer zich ontvallen dat het voorstel door Frankrijk gedaan was als een "einmaliger Vorschlag" en dat daarom Duitsland zich genoodzaakt zag daarop thans in te gaan en derhalve uitstel van de discussies over de zetel moest vragen. Enige tijd later bleek dat Frankrijk de Europeanisatie van de Saar gekoppeld had zowel aan de definitieve vestiging van de zetel van de CECA in de Saar als de vestiging van de voorlopige zetel in Straatsburg. Dit heeft mij aanleiding gegeven om herhaaldelijk er bij Adenauer en SchumanAiiteen te zetten in hoeverre de oplossing van het Saar-probleem verbonden kan zijn met de vestiging van de voorlopige zetel in Straatsburg. Dit was in strijd met de opvattingen van Adenauer bij de voorafgaande besprekingen en ik kon mij evengoed voorstellen dat het Saarprobleem een oplossing kon vinden, wanneer de voorlopige zetel in Bome of in Den Haag werd gevestigd. Ik heb dan ook bezwaar

9 gemaakt tegen deze koppeling* Noch Schuman, noch Adenauer hebben hierop een bevredigend antwoord kunnen geven c Deze bleven vasthouden aan de beslissing om voorlopig geen besluit over de zetel te nemen 0 De besprekingen begonnen langzamerhand verward te worden» Schuman gaf geen enkele leiding en het heeft mij ongeveer anderhalf uur gekost om de Heren te overtuigen dat het noodzakelijk zou zijn onze experts te vragen wat de consequenties zouden zijn van het uitstellen van het nemen van een beslissing» In dit verband heb ik er op gewezen dat de CECA door het deponeren van de instrumenten voor ratificatie bestond; dat dit insloot dat alle limiteringen voor productie en investeringen in Duitsland waren opgeheven; dat er een afspraak bestond om Zaterdag a.s» bij Verdrag de ontbinding van het Ruhr-orgaan te doen plaatsvinden, in welk geval ook de bevoegdheid van het Ruhr-orgaan om allocaties voor de Duitse kolen-productie vast te stellen, zou zijn verdwenen» Hierdoor zou een vacuüm ontstaan» Op grond van dit argument is het mij tenslotte gelukt de experts te vragen welke consequenties aan dit uitstel verbonden zouden zijn» De vergadering werd kort onderbroken» Uit het.contact met de experts in deze pauze bleek dat er algemene ontsteltenis bestond over dit uitstel» Bij de hervatting van de besprekingen hield de Gasperi weer een uitvoerig betoog over de noodzaak om het Saar-probleem op te lossen» Dit probleem was veel belangrijker dan het tijdstip, waarop de werkzaamheden van de CECA zouden beginnen» Ik heb er op gewezen dat een publicatie over dit uitstel met grote zorg moest worden geredigeerd, omdat licht de indruk zou kunnen ontstaan dat wij niet bij machte waren geweest een besluit over de zetel te nemen, terwijl buitendien indien het Saar-vraagstuk aan de CECA gekoppeld werd ook de toekomst van de CECA in gevaar zou worden gebracht, indien onverhoopt geen resultaat omtrent het Saar-probleem kon worden bereikt 0 Steun van België en Luxemburg werd tijdens deze discussie niet ontvangen; kennelijk zat bij de vertegenwoordigers van deze landen voor dat zij nog wel gaarne een tijd lang met het systeem van dubbele prijzen wilden doorwerken 0 Aan de experts werd na een langdurige discussie de opdracht gegeven een ontwerp communiqué op te stellen en tevens ons te rapporteren over de consequenties van uitstel binnen de CECA en voor buitenstaande organisaties, als b»v» het Ruhr-orgaano De experts gingen daarna aan het werk en in een rommelige atmosfeer, waar reeds het besef van mislukking begon door te dringen, werd getracht voor nog verder uitstaande vragen een oplossing te vinden» Tenslotte vroeg nog de Gasperi het woord om een motie over de politieke autoriteit voor te lezen» Hij vroeg daaromtrent geen discussie, doch stelde voor dat op een volgende

10 lea- leuc'vu* vergadering daarover gesproken zou worden» Van Zeeland maakte toen nog de opmerking, dat hij hijzonder veel voelde voor deze versnelling van de procedure en dat hij daarover nog wel enkele suggesties wilde doen, maar deze voorlopig achterwege liet 0 Schuman bracht ter sprake de Eden proposals en gaf te kennen dat hij daarover op verschillende punten ernstigs bezwaren had* Dit werd alles voorgelezen op een vrijwel onverstaanbare toon uit een reeks documenten waarin Schuman blader&e. Het is mij niet mogelijk geweest hiervan iets te begrijpen.» Na een onderbreking voor het diner zijn wij om half elf weer bijeen gekomen» Op dat moment bleek mij eerst recht welke funeste gevolgen het uitstel van een beslissing zou hebben» Monnet gaf aan iedereen te kennen dat hij niet bereid was lid van de Hoge Autoriteit te worden; dat hij zich terug zou trekken uit de Franse administratie en dat hij een verklaring zou afleggen van een strekking dat het "échec" van de Ministersconferentie het "échec" van de unificatie van Europa was 0 S chuman In een gesprek tussen Adenauer/Monnet en mijzelf stelde Adenauer dat Monnet volkomen gelijk nad. Van Zeeland en Bech liepen enigszins verheugd rond dat er geen beslissing was en wilden daarvan de verantwoordelijkheid bp Schuman laden. Inmiddels was mij het ontworpen pers-communiqué" onder ogen gekomen, waaruit bleek dat de Franse redacteur gepoogd had de oorsaak van het uitstel, welke lag in de koppelingvan de Saar aan Straatsburg, te verdoezelen» Ik heb aan Schuman medegedeeld dat ik de verantwoordelijkheid voor dit communiqué niet kon aanvaarden» In deze stemming werd de vergadering heropend. _ er Adenauer legde toen een felle verklaring af» Ik heb deze onderstreept en daaraan toegevoegd dat het/niet alleen om ging om verklaringen af te leggen, maar dax ook gezocht moest worden naar oplossingen en dat ik daarom voorstelde dat als "provisoire du provisoire" voorlopig de zetel gevestigd moest worden in een van de plaatsen die nog niet candldaat geweest was, waarvoor Ik Brussel heb voorgesteld. Dit schot wekte grote consternatie. België zat met het probleem van Luik en Brussel; Schuman zat met Straatsburg; de Gasperi heeft beswaar tegen de Benelux; doch onmiddelijk kreeg ik steun van Adenauer en Bech, terwijl Schuman begon te draaien. Hij vroeg of het mogelijk was dat de eerste bijeenkomst van

11 de Assemblee in Straatsburg zou kunnen plaatsvinden ö Ik heb mij in de verwarring die toen volgde, niet in de discussie gemengd, doch toen uiteindelijk er een koehandel ontstond tussen België en Italië over het Voorzitterschap van het Hof in verband met de zetel te Brussel of te Turijn en toen plotseling België afstand deed van Brussel ten behoeve van Turijn» dat nog nooit eerder besproken was, heb ik mij niet kunnen weerhouden i n woede u i t te barsten, vooral toen verschillende laatdunkende opmerkingen over Ben Haag gemaakt werden door van Zeeland en de Gasperi. Ik heb toen medegedeeld dat ik de candidatuur van Ben Haag terugtrok; te kennen gegeven dat de wijze van handelen "me dégoute" en ik ben verontwaardigd uit de conferentiezaal weg gegaan. Enige t i j d l a t e r heeft Schuman onderbreking van de conferentie gevraagd om contact op te nemen met zijn Regering, Inmiddels waren de experts bezig om weer opnieuw te werken aan een communiqué, waarin de zetel gevestigd zou worden in Brussel,, Zij hadden, namelijk de zaal verlaten voordat plotseling Turijn naar voren was gekomen* Toen zij later geïnformeerd werden dat het Turijn zou zijn heeft Monnet opnieuw zijn ontslag ingediend» Adenauer heeft toen maar gesteld dat hij helemaal niet gehoord had dat over Turijn gesproken was, dat hij ook niet deelgenomen had aan een stemming over deze.vraag en dat hij tegen Turijn was. Gedurende een uur lang. waarbij Schuman op geen enkele wij se leiding gaf en waarbij in de zaal in verschillende hoeken in 4 talen tegelijkertijd werd gesproken, werd gezocht andere oplossingen te vinden en uiteindelijk kwam toen uit de bus Luxemburg als de voorlopige zetel voor het begin der werkzaamheden, met dien verstande dat Luxemburg geen candidaat zou zijn, ook niet voor een voorlopige zetel voor het geval de uiteindelijke zetel in de Saar terecht zou komen 0 Dit heeft tenslotte weer aanleiding gegeven tot de meest onverkwikkelijke onderhandelingen over de verdelingvan de Voorzitters en de Vice-Voorzitters-zetels in Hoge Autoriteit en Hof, waarbij van Zeeland elk middel van chantage door zijn veto heeft gebruikte Ook de Gasperi liet zich in deze niet onbetuigd» Men wilde proberen om alle landen op een of andere wijze genoegdoening te geven voor nationaal prestige overwegingen Frankrijk zou Voorzitter van de H.A 0 zijn, Duitsland Vice- Voorzitter, Italië Voorzitter van het Hof, Luxemburg de voorlopige installatie, terwijl men trachtte aan België een tweede Vice-voorzitterschap (wat volgens het Statuut niet kan) van de H.Ao aan te bieden, doch voelde.zich gegeneerd ten opzichte van Nederland, Daar kwam nog bij dat de Belgische candidaat Eyskens zich teruggetrokken had daar deze een salaris van 30 duizend dollar wilde hebben (over de hoogte van de salarissen moge nog worden opgemerkt dat Adenauer mededeelde dat men op de lage salarissen, die wij thans hebben vastgesteld nooit behoorlijke mensen uit werkgevers of werknemers kringen zullen krijgen, waaraan hij toevoegde dat

12 Z te v o. «,1% * i n,. sinds de "mitbestimmung" in Duitsland is ingevoerd de vooraanstaande vakverenigingsleiders gemakkelijk 100 duizend Mark plus 30 duizend Mark vrije representatiekosten verdienen). Om 5 uur ' s nachts was men zo ver gekomen dat de zaak volledig vast zat» Adenauer had de conferentie inmiddels zonder afscheid te nemen verlaten. Ik heb toen aanleiding gevonden, ondanks het feit dat ik demissionnair Minister was, om te kennen te geven dat ik de poging van de collega's om het nationale prestige te doen overwegen boven het Europese belang, veroordeelde» dat ik aannam dat een oplossing te vinden zou zijn indien Nederland geen enkele claim indiende en dkt ik derhalve de Nederlandse claims dan ook terug trok» Ik heb dit echter gedaan onder het voorbehoud dat indien binnen afzienbare tijd over de provisorische zetel gesproken zal worden, mijn opvolger op Buitenlandse Zaken volledige vrijheid zal hebben cm dan elke suggestie voor deze zetel te doen, die hem wenselijk voorkomt» Deze verklaring werd met grote instemming» maar toch met verlegen gezichten aanvaard,, Monnet kwam mij mededelen "que j'avais 'sauvé la situation"o Hij zegde mij toe dat hij er voor zal zorgen dat zonder zetel Spierenburg de wérkelijke Vice-president zou worden en ook de andere landen hebben hun waardering over het Nederlandse standpunt uitgesproken,. Ik heb mij daarop zo spoedig mogelijk uit de vergadering terug getrokken en niet meer deelgenomen aan de opstelling van het communiqué. Heden deelde ik aan de Pers mede dat zakelijk gezien het resultaat van de vergadering niet onbevredigend genoemd mag worden; dat de poging om het Saar-probleem tot een oplossing te brengen van de grootste betekenis is, doch dat ik daarnaast teleurgesteld ben over de atmosfeer, waarin deze besprekingen zijn gevoerd» Inderdaad moet ik erkennen dat deze laatste Ministersconferentie, die ik heb bijgewoond, wel de allerslechtste is geweest,. Geen mens die deze marteling heeft meegemaakt kan er nog enige illusie op na houden dat er van de samenwerking in Europa iets goeds terecht zal komen. De hoofdfouten tijdens deze conferentie waren: 1. Het volkomen gebrek aan leiding van de President Schuman, gekoppeld aan zijn kennelijk onmachtige positie in het Franse Kabinet en op de Quai d'orsay, terwijl tevens zijn houding op verschillende ogenblikken nauwelijks meer als fatsoenlijk kan worden beschouwd» 2. Van Zeeland heeft zich wel van zijn slechtste zijde laten kennen» De funeste invloed die van deze persoon uitgaat en die de atmosfeer in deze besprekingen ondraaglijk maakt is diep te betreuren,, Kenschetsend is voor hem dat hij steeds uitdrukkingen gebruikt als b.v. "paree que je suis fatigué je dois être franc" "je dois être bref alors je serai franc". 3 De achterdochtige en dwarse natuur van de Gasperi maakt hem tot een volkomen onberekenbaar partner in deze bijeenkomsten.

13 Hiertegenover ataat dat Adenauer en Hallatein zich steeds behoorlijk hebben gedragen en dat ook Bech geen overdreven standpunten heeft ingenomeno Zolang echter het besef van de noodzaak dat ieder land zich opofferingen moet getroosten eh geen land de interne politieke moeilijkheden mag laten prevaleren boven het gemeenschappelijke belang, niet aanwezig is, acht ik het onwaarschijnlijk dat enig resultaat van blijvende betekenis voor de Europese samenwerking is te bereiken 0 s Gravenhage, 25 Juli 1952 o P.So Over de vestiging van de definitieve zetel in Saarbrücke maakte Bech, die toch wel de beste kenner van deze streek is, zich grote zorgen.» Be Saar is, wordt en blijft Duitso Zouden wij dus thans besluiten naar Saarbrücke te gaan dan betekent dit dat wij de zetel vestigen in Duitsland, wat ook de beginvorm van een Europees statuut voor de Saar zou mogen inhouden,»

MINISTERIE. SOOrïiIJK

MINISTERIE. SOOrïiIJK MINISTERIE VAN B U I T E N L A N D S E Z A K E N, 1 ' S - G R A V E N H A G E 1 V E R Z O E K E BIJ B E A N T W O O R D I N G, K E N M E R K, O N D E R W E R P, D A T U M BN N U M M E R TE VER Kenmerk:

Nadere informatie

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet

Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet MINISTERRAAD Nr. 4730 Notulen van de vergadering gehouden op donderdag 24 juli 1969 in de Trêveszaal, aangevangen 's morgens om tien uur en 's middags voortgezet Aanwezig; de vice-minister-president Witteveen

Nadere informatie

Het verhaal van Europa

Het verhaal van Europa Het verhaal van Europa 2010 Uitgeverij Manteau / Standaard Uitgeverij en Rob Heirbaut & Hendrik Vos Standaard Uitgeverij nv, Mechelsesteenweg 203, B-2018 Antwerpen www.manteau.be info@manteau.be Deze reeks

Nadere informatie

Verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer (19 april 1955)

Verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer (19 april 1955) Verslag van de Commissie Buitenlandse Zaken van de Nederlandse Tweede Kamer (19 april 1955) Source: Centraal Archief Tweede Kamer, Den Haag. Archief Vaste Kamercommissie. Buitsenlandse Zaken. Copyright:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 417 Kabinetsformatie 2010 Nr. 2 BRIEF VAN DE INFORMATEUR Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Hierbij zend ik u, daartoe

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. JAARGANG 1994 Nr. 266 15 (1965) Nr. 5 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 1994 Nr. 266 A. TITEL Verdrag tot instelling van één Raad en één Commissie welke de Europese Gemeenschappen gemeen hebben, met

Nadere informatie

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!!

MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! MODULE III BESLISSINGEN NEMEN IN EUROPA? BEST LASTIG!!! De Europese Unie bestaat uit 27 lidstaten. Deze lidstaten hebben allemaal op dezelfde gebieden een aantal taken en macht overgedragen aan de Europese

Nadere informatie

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG!

MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! MODULE I EUROPA: NOOIT MEER OORLOG! I.I De geboorte van de Europese Unie Zoals jullie waarschijnlijk wel weten zijn er de vorige eeuwen veel oorlogen in Europa geweest. Vooral de Eerste en de Tweede Wereldoorlog

Nadere informatie

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT

STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT STATUUT VAN DE HAAGSE CONFERENTIE VOOR INTERNATIONAAL PRIVAATRECHT De Regeringen van de hierna genoemde landen: De Bondsrepubliek Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Spanje, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT

DE EUROPESE UNIE EERSTE EN DE WERKVORM IN HET KORT DE EUROPESE UNIE JANUARI 2016 - POLITIEK IN PRAKTIJK #1 EERSTE EN WAT HEB JE NODIG Grote letters A, B en C Aftelklok (op digibord) 50 sterren, uitgeprint op geel papier Circa 4 grote enveloppen Een prijsje

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/092 2 Klacht Op 26 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw B. te Drachten, met een klacht over een gedraging van Gak Nederland

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 32 220 Wijziging van de Wet schadeloosstelling leden Tweede Kamer, de Wet vergoedingen leden Eerste Kamer en de Algemene pensioenwet politieke

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 5 februari 2008 (07.02) (OR. en) 5952/08 JUR 25 COUR 1 BEGELEIDENDE NOTA van: de heer V. SKOURIS, Voorzitter van het Hof van Justitie d.d.: 4 februari 2008 aan: de heer

Nadere informatie

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN

HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN HET REGIONAAL TUCHTCOLLEGE VOOR DE GEZONDHEIDSZORG TE EINDHOVEN heeft het volgende overwogen en beslist omtrent de op 21 juli 2006 binnengekomen klacht van: A beiden wonende te B klagers gemachtigde C

Nadere informatie

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL

BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN. Vereniging Zonder Winstoogmerk. Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL BELGISCHE VERENIGING VAN FARMACEUTISCHE ARTSEN Vereniging Zonder Winstoogmerk Wedrennenlaan 5 bus B1 1050 BRUSSEL Naam STATUTEN Art. 1. De "Belgische Vereniging van Farmaceutische Artsen" (BEVEFA), in

Nadere informatie

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ

Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg. onderwerp: resultaat overleg BJZ Aan het college van Gedeputeerde Staten i.a.a. de leden van Provinciale Staten Postbus 6001 4330 LA Middelburg onderwerp: resultaat overleg BJZ Middelburg, 10 november 2011 Geacht college, Het spijt mij

Nadere informatie

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels.

Ik ben Steenkool. Nooit meer oorlog groep 7-8. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. De Steenkool, een beetje Limburg is hem niet vreemd. En hij is niet zo goed in Engels. Hi! I am de steenkool. De cole of de stone. I am black, zwart. And I kan fire geven. Jongens, dat is wat die Europese

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121

Rapport. Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 Rapport Datum: 15 april 2005 Rapportnummer: 2005/121 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit: - bij de afhandeling van zijn klacht van 18 november 2002

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56

TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN. JAARGANG 1957 Nr. 56 48 (1956) Nr. 1 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJKDERNEDER LAN DEN JAARGANG 1957 Nr. 56 A. TITEL Notawisseling tussen de Nederlandse Regering en de Duitse Bondsregering betreffende de wedertoepassing van

Nadere informatie

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht,

Voor de Raad van State als adviseur en bestuursrechter is het van. belang zicht te hebben op wat er leeft in de werelden van recht, Inleiding Vice-President Raad van State tijdens de bijeenkomst van een delegatie van de Raad met de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling donderdag 12 februari 2009 Dames en heren, Voor de Raad van State

Nadere informatie

Johan Willem Beyen, Messina (Mei 1965)

Johan Willem Beyen, Messina (Mei 1965) Johan Willem Beyen, Messina (Mei 1965) Source: Nieuw Europa. Maandblad van de Europese Beweging in Nederland. Mei 1965, n 5. Den Haag. "Messina", auteur:beyen, Johan Willem, p. 96-97. Copyright: (c) Europese

Nadere informatie

Binnenlandse Veiligheidsdienst

Binnenlandse Veiligheidsdienst Binnenlandse Veiligheidsdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken 31034 I"»H t vv T -r -r- * * 4- -f -1- -f + +4- i-r- 4- -fr * * -f T -f- -f ir. A j-. ^ -i. j- Postadres Postbus 20011 2500 EA 's-gravenhage

Nadere informatie

(artikel 5, lid 2, van het Verdrag van 31 maart 1965, betreffende de instelling en het statuut van het Hof)

(artikel 5, lid 2, van het Verdrag van 31 maart 1965, betreffende de instelling en het statuut van het Hof) REGLEMENT VAN ORDE VAN HET BENELUX-GERECHTSHOF (artikel 5, lid 2, van het Verdrag van 31 maart 1965, betreffende de instelling en het statuut van het Hof) I N H O U D Inleidende bepaling Hoofdstuk 1 :

Nadere informatie

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld.

Verder klaagt verzoekster over de wijze waarop het UWV te Venlo haar klacht heeft behandeld. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat een met naam genoemde verzekeringsarts van het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Heerlen (UWV) bij het vaststellen van de belastbaarheid

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.

Relaties. HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo. Relaties HDYO heeft meer informatie beschikbaar over de Ziekte van Huntington voor jongeren, ouders en professionals op onze website: www.hdyo.org Relaties kunnen een belangrijke rol spelen bij het omgaan

Nadere informatie

SAMENVATTING SYLLABUS

SAMENVATTING SYLLABUS SAMENVATTING SYLLABUS Julie Kerckaert Inleiding tot het Europees en internationaal recht Academiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Deel 2: Inleiding tot het Europees recht... 2 1. Het juridisch kader van het

Nadere informatie

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007

Rapport. Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen. Datum: 22 januari 2013. Rapportnummer: 2013/007 Rapport Verslag van Rapport over een klacht over de SVB te Amstelveen Datum: 22 januari 2013 Rapportnummer: 2013/007 2 De klacht en de achtergronden De Nationale ombudsman ontving in het voorjaar van 2012

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht.

Plein 1813 nr. 4- 's-geavewhage. Onderwerp: Weekoverzicht. REGERINGSCOMMISSARIS IN ALGEMENE DIENST MINISTERIE VANALGEMENE ZAKEN Kenmerk: Nr. 3H7/HP/69. Bijlage(n): één. Onderwerp: Weekoverzicht. 's-gravenhage, 19 juni 1969' Plein 1813 nr. 4 Hiermede heb ik de

Nadere informatie

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275

PUBLIC. Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE 13967/03 LIMITE JUSTCIV 208 TRANS 275 Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 29 oktober 2003 (05.11) 13967/03 LIMITE PUBLIC JUSTCIV 208 TRANS 275 NOTA van: het voorzitterschap aan: het Comité burgerlijk recht (algemene vraagstukken)

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/053 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Korps landelijke politiediensten onvoldoende voortvarend heeft gereageerd op het door hem bij brief van

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt er in vervolg op zijn bij de Nationale ombudsman op 5 februari 2008 ingediende klacht over dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rotterdam in het

Nadere informatie

ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE

ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE ONTSTAAN VAN DE EUROPESE UNIE Hoe het begon 1870: Frans-Duitse oorlog om Elzas-Lotharingen Elzas-Lotharingen Welke grondstoffen vindt men terug in dit gebied? Hoe het begon 1870: Frans-Duitse oorlog om

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2000 2001 21 501-18 Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid Nr. 138 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter van de

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 17.6.2003 COM(2003) 348 definitief 2003/0127 (CNS) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD waarbij de lidstaten worden gemachtigd in het belang van de Europese

Nadere informatie

Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet

Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet tea MINISTERRAAD Nr. 4827 Notulen van de vergadering gehouden op vrijdag 5 december 1969 in de Trêvesaal, aangevangen 's morgens om 9 uur en 's middag3 voortgezet Aanwezig: minister-president De Jong en

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 32 (2013) Nr. 2 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 74 A. TITEL Protocol nr. 16 bij het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden; Straatsburg,

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Sector Aan de voorzitter van de Tweede Kamer Der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8

Ik ben de Hamer. Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. HET BESTUUR VAN DE EUROPESE UNIE GROEP 7 8 Ik ben de Hamer Een wat strenge stem, hij wil graag officiëler klinken dan hij in wezen is. Aangeboden door Dit verhaal is onderdeel van de Europese Verhalenkoffer. www.eu.nl -> onderwijs Goedendag! Als

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 juli 2006 (27.07) (OR. en) 12036/06 Interinstitutioneel dossier: 2006/0121 (AVC) CH 39 SOC 374 MI 157 ETS 16 SERVICES 35 ELARG 86 VOORSTEL van: de Europese Commissie

Nadere informatie

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen

Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen Statuten voor Ondernemersvereniging MKB Wijchen Artikel 1. Naam en zetel. 1.1. De vereniging draagt de naam: Ondernemersvereniging MKB Wijchen 1.2. De vereniging is gevestigd te Postbus 262, 6600 AG Wijchen

Nadere informatie

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland

Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Reglement Cliëntenraad Stichting Eilandzorg Schouwen-Duiveland Artikel 1 Begripsbepalingen 1.1 Cliënt: een natuurlijk persoon ten behoeve van wie de instelling werkzaam is. 1.2 Cliëntenraad: De op basis

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205

Rapport. Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV. Datum: 11 december 2014. Rapportnummer: 2014/205 Rapport Rapport over een deskundigenoordeel van het UWV Datum: 11 december 2014 Rapportnummer: 2014/205 2 Klacht Verzoeker, werkgever, klaagt erover dat het UWV hem, bij twee achtereenvolgende deskundigenoordelen,

Nadere informatie

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld

Evaluatie Wet controle op rechtspersonen. Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld 33750-VI Nr. Evaluatie Wet controle op rechtspersonen Verslag van een schriftelijk overleg Vastgesteld De vaste commissie voor Veiligheid en Justitie heeft een aantal vragen ter beantwoording voorgelegd

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049

Rapport. Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 Rapport Rapport over een klacht over het UWV te Amsterdam. Datum: 6 maart 2015 Rapportnummer: 2015/049 2 Klacht Verzoeker, die werkzoekend was en een WW-uitkering ontving, klaagt over de wijze van informatieverstrekking

Nadere informatie

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b

Bijlage VMBO-KB. geschiedenis en staatsinrichting CSE KB. tijdvak 2. Bronnenboekje. KB-0125-a-12-2-b Bijlage VMBO-KB 2012 tijdvak 2 geschiedenis en staatsinrichting CSE KB Bronnenboekje KB-0125-a-12-2-b Staatsinrichting van Nederland bron 1 Een beschrijving van een politieke stroming (rond 1870): Zij

Nadere informatie

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris)

Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2016-123 (mr. J.S.W. Holtrop, voorzitter en mr. M. van Pelt, secretaris) Klacht ontvangen op : 12 augustus 2015 Ingesteld door : Consument Tegen

Nadere informatie

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging.

Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Informatie aan niet-opdrachtgever. Onzorgvuldig handelen. Niet verschijnen bij bezichtiging. Klager verwijt een makelaar (beklaagde), dat hij de gemaakte bezichtigingsafspraak niet tijdig heeft afgezegd.

Nadere informatie

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest

Voorstel van bijzonder decreet. houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest ingediend op 471 (2014-2015) Nr. 1 16 september 2015 (2014-2015) Voorstel van bijzonder decreet van Wouter Vanbesien houdende de organisatie van volksraadplegingen in het Vlaamse Gewest Dit voorstel van

Nadere informatie

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO

Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Regeling melden vermoeden van een misstand in de sector VO Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. bestuur: de natuurlijke persoon/personen of het orgaan

Nadere informatie

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion)

Reactie op internetconsultatie: Wijziging Arbobesluit i.v.m. het stellen van regels aan de raadpleging van een andere bedrijfsarts (second opinion) Datum 19 december 2016 Aan De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.k.n. Van Coen van der Veer, lid Dagelijks Bestuur FNV Contact: Rik van Steenbergen (rik.vansteenbergen@fnv.nl) Onderwerp Reactie

Nadere informatie

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over

Rapport. De behandeling van een bezwaarschrift. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over Rapport De behandeling van een bezwaarschrift Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen te Utrecht gegrond. Publicatiedatum: 26 november

Nadere informatie

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.

Bij besluit van 4 maart 2010 heeft het college het door [appellant] hiertegen gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. LJN: BP2096, Raad van State, 201003640/1/H2 Datum uitspraak: 26-01-2011 Datum publicatie: 26-01-2011 Rechtsgebied: Bestuursrecht overig Soort procedure: Hoger beroep Inhoudsindicatie: Bij besluit van 5

Nadere informatie

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND

PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND PERMANENTE VERTEGENWOORDIGING VAN NEDERLAND bij de Ij Naar aanleiding van ons telefonisch onderhoud van II hedenmorgen doe ik U hierbij een Nota toekomen die enige Jl_S bedachten bevat over de wijze waarop

Nadere informatie

1. Procedure. 2. Feiten

1. Procedure. 2. Feiten Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 146 d.d. 4 november 2009 (de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heren E.J.M. Mackay en mr. C.E. du Perron) 1. Procedure De Commissie beslist

Nadere informatie

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197

Inhoud. Aan jou de keuze 7. Niet alleen maar een boek 187. Auteurs 191. Dankwoord 197 Inhoud Aan jou de keuze 7 D/2012/45/239 - isbn 978 94 014 0183 8 - nur 248 Tweede druk Vormgeving omslag en binnenwerk: Nanja Toebak, s-hertogenbosch Illustraties omslag en binnenwerk: Marcel Jurriëns,

Nadere informatie

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid.

De Commissie heeft vastgesteld dat tussenkomst van de Ombudsman Financiële Dienstverlening niet tot oplossing van het geschil heeft geleid. Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 21 d.d. 2 april 2009 (mr. M.M. Mendel, voorzitter, mr. E.M. Dil - Stork en mr. B. Sluijters) 1. Procedure De Commissie beslist met inachtneming

Nadere informatie

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES

BENELUX. ~ A 2005/3/11 (Executive) COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRÊT du 29 juin En cause : S.A. D'IETEREN. contre BUREAU BENELUX DES MARQUES COUR DE JUSTICE BENELUX GERECHTSHOF ~ A 2005/3/11 (Executive) ARRÊT du 29 juin 2006 En cause : S.A. D'IETEREN contre BUREAU BENELUX DES MARQUES Langue de la procédure: le français ARREST van 29 juni 2006

Nadere informatie

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073

Rapport. Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 Rapport Datum: 4 maart 2004 Rapportnummer: 2004/073 2 Klacht DE ONDERZOCHTE GEDRAGING Het in strijd met het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht niet informeren van betrokkene over de mogelijkheid

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN BUITENLANDS BELEID EN ONROEREND ERFGOED NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: 1 Goedkeuring en machtiging tot ondertekening van de overeenkomst tot oprichting van de internationale

Nadere informatie

2. Conclusie Op grond van al het vorenstaande kan 's Hofs uitspraak niet in stand blijven. Wij verzoeken Uw Raad daarom de uitspraak van het Hof te

2. Conclusie Op grond van al het vorenstaande kan 's Hofs uitspraak niet in stand blijven. Wij verzoeken Uw Raad daarom de uitspraak van het Hof te i. Cassatiemiddelen l.i. Eerste middel Schending van het Nederlandse recht, met name van artikel 27, lid 5, Wet op de loonbelasting 1964 (hierna: de Wet) (tekst tot en met 1996), van artikel 13a, lid 1,

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere landen

Nadere informatie

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001

NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Nederlands Mediation Instituut NMI MEDIATION REGLEMENT 2001 Artikel 1 - Definities In dit reglement wordt verstaan onder: NMI: de Stichting Nederlands Mediation Instituut, gevestigd te Rotterdam. Reglement:

Nadere informatie

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM.

CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. CR 12/2424 DE CENTRALE RAAD VAN TOEZICHT VAN DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS O.G. EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM. Onderhandelingsperikelen. Onjuiste beeldvorming over positie veroorzaakt. Vertrouwen

Nadere informatie

Wie bestuurt de Europese Unie?

Wie bestuurt de Europese Unie? Wie bestuurt de Europese Unie? 2 De Europese Unie (EU) is een organisatie waarin 28 landen in Europa samenwerken. Eén ervan is Nederland. Een aantal landen werkt al meer dan vijftig jaar samen. Andere

Nadere informatie

UNIVERSITE DE LIEGE FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L EDUCATION UNITE DE VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES. Vragenlijst WOCCQ 1

UNIVERSITE DE LIEGE FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L EDUCATION UNITE DE VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES. Vragenlijst WOCCQ 1 UNIVERSITE DE LIEGE FACULTE DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L EDUCATION UNITE DE VALORISATION DES RESSOURCES HUMAINES Isabelle HANSEZ, PHD, Professeur Vragenlijst WOCCQ 1 1 The questionnaire WOCCQ is

Nadere informatie

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg,

De bevoegde autoriteiten van België en Nederland verklaren, na overleg, 1 APRIL 2008.- Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van

Nadere informatie

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw

Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw Buitengewone Algemene Vergadering BAPS vzw 82 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 83 Verslag Algemene Vergadering BAPS vzw 84 Winand Bijnens deelde mee dat er 3 soorten voorgestelde wijzigingen zijn:

Nadere informatie

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding

STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING. Inleiding STIJLEN VAN BEÏNVLOEDING Inleiding De door leidinggevenden gehanteerde stijlen van beïnvloeding kunnen grofweg in twee categorieën worden ingedeeld, te weten profileren en respecteren. Er zijn twee profilerende

Nadere informatie

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79

Directoraat-generaal Belastingdienst, team Internationaal. Besluit van 14 april 2008, nr. DGB2008/2076M, Stcrt. nr. 79 Regeling tussen de bevoegde autoriteiten van België en van Nederland inzake de aanwezigheid van belastingambtenaren van de ene Staat op het grondgebied van de andere Staat ten behoeve van belastingonderzoek

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 494 Wijziging van de Wet op de ondernemingsraden in verband met de bevoegdheden van de ondernemingsraad inzake de beloningen van bestuurders

Nadere informatie

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

REGLEMENT VAN ORDE 2. Jongeren Organisatie Vrijheid en Democratie. Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE REGLEMENT VAN ORDE 2 HOOFDSTUK I: ALGEMENE BEPALINGEN... 2 artikel 1: Toepassing van dit reglement 2 artikel 2: Definitiebepalingen 2 artikel 3: Handhaving van de orde 2 artikel 4: Amendementen

Nadere informatie

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097

Rapport. Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 Rapport Rapport inzake een klacht over een gedraging van de Dienst Wegverkeer (RDW) uit Zoetermeer. Datum: Rapportnummer: 2011/097 2 Klacht Verzoeker kan zijn Nederlandse rijbewijs in Spanje niet omwisselen

Nadere informatie

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager',

RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN. U I T S P R A A K Nr. 2000/111 Mo. i n d e k l a c h t nr. 019.00. hierna te noemen 'klager', RAAD VAN TOEZICHT VERZEKERINGEN U I T S P R A A K Nr. i n d e k l a c h t nr. 019.00 ingediend door: hierna te noemen 'klager', tegen: hierna te noemen 'verzekeraar'. De Raad van Toezicht Verzekeringen

Nadere informatie

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010.

houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. ONTWERP LANDSVERORDENING houdende regels voor een referendum met betrekking tot de staatkundige status van Curaçao na 10 oktober 2010. DE STATEN VAN CURACAO, Overwegende: dat in het referendum, gehouden

Nadere informatie

t o t de Europese v e r h o u d i n g t o t de VS en de NAVO z i j n

t o t de Europese v e r h o u d i n g t o t de VS en de NAVO z i j n Aan: De m i n i s t e r - p r e s i d e n t Van: Drs. J.W. H o l t s l a g B e t r e f t : Rapport-Tindemans ïïc I n 1 heb i k een a a n t a l k a n t t e k e n i n g e n m i j n e r z i j d s opgenomen

Nadere informatie

Herdenking Capitulaties Wageningen

Herdenking Capitulaties Wageningen SPEECH SYMPOSIUM 5 MEI 2009 60 jaar NAVO Clemens Cornielje Voorzitter Nationaal Comité Herdenking Capitulaties Wageningen Dames en heren, De détente tussen oost en west was ook in Gelderland voelbaar.

Nadere informatie

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960

LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 Behoort bij schrijven no. 557»6?3 LANDELIJKE CONFERENTIE VAN DE SWP OP 1 en 2 OKTOBER 1960 S a m e n v a t t i n Op 1 en 2 oktober 19^0 hield de Socialistische Werkers Partij te Amsterdam een landelijke

Nadere informatie

Enkele problemen in verband met de komende onderhandelingen over de toetreding van Engeland en andere "anden tot de Europese Gemeenschappen.

Enkele problemen in verband met de komende onderhandelingen over de toetreding van Engeland en andere anden tot de Europese Gemeenschappen. Van: Aan/ DIX Oaderwerjj, ' augustus T Via I 196 I M E M O R A N D U M Enkele problemen in verband met de komende onderhandelingen over de toetreding van Engeland en andere "anden tot de Europese Gemeenschappen.

Nadere informatie

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11).

Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Persoonsgebondenbudget Aan de orde is het VAO Persoonsgebondenbudget (AO d.d. 21/11). Mevrouw Bergkamp (D66): Voorzitter. Eigen regie en keuzevrijheid voor de zorg en ondersteuning die je nodig hebt, zijn

Nadere informatie

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B.

Rijswijk DE OCTROOIGEMACHTIGDEN telefoon 070-3905578 -------- fax 070-3905171 Beschikking A. - B. Postbus 3219, 2280 GE Rijswijk -------- Beschikking A. - B. 1.1 Bij brief van 6 juni 2000 heeft de heer A. (hierna A.) aan de Raad van Toezicht (hierna de Raad) verzocht om een oordeel te geven over een

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110

Rapport. Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 Rapport Datum: 24 april 2001 Rapportnummer: 2001/110 2 Klacht Verzoeker, een Afghaanse asielzoeker, klaagt over de lange duur van de behandeling door de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 34 (2007) Nr. 4 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2010 Nr. 245 A. TITEL Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Zitting 1979-1980 15 637 Casinospelen Nr. 2 Het vroegere stuk is gedrukt in de zitting 1978-1979 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN ECONOMISCHE ZAKEN Aan de heer Voorzitter

Nadere informatie

Datum 24 juni 2016 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt over de herziening van de IORP-richtlijn

Datum 24 juni 2016 Betreft Kamervragen van het lid Omtzigt over de herziening van de IORP-richtlijn > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 384 (R1850) Goedkeuring van het op 13 december 2007 te Lissabon totstandgekomen Verdrag van Lissabon tot wijziging van het Verdrag betreffende

Nadere informatie

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen.

afspraken die in het Najaarsoverleg 2008 zijn gemaakt. Volstaan wordt dan ook met hiernaar te verwijzen. Reactie op de brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) inzake het wetsvoorstel tot wijziging van Boek 7, titel 10, van het Burgerlijk Wetboek in verband met het limiteren van de hoogte van de

Nadere informatie

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder.

heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. HOF VAN DISCIPLINE No. 4516 ------------ HET HOF VAN DISCIPLINE heeft de volgende beslissing gegeven naar aanleiding van het hoger beroep van verweerder. Bij beslissing van 6 februari 2006 heeft de Raad

Nadere informatie

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I);

- de voorlopige agenda van de zitting in document EEE 1605/03 (zie bijlage I); RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 2 oktober 2003 (07.10) (OR. en) 13164/03 EEE 40 NOTA I/A-PUNT van: de Groep Europese Vrijhandelsassociatie (EVA) d.d.: 2 oktober 2003 aan: COREPER II/de Raad Betreft:

Nadere informatie

Betreft: diverse bezwaren rondom Fokkerdea1, e.v. Op 15 februari 2016 heb ik u een brief geschreven met daarin opgenomen een

Betreft: diverse bezwaren rondom Fokkerdea1, e.v. Op 15 februari 2016 heb ik u een brief geschreven met daarin opgenomen een College van Burgemeester en Wethouders Leden van de Raad p/a de Gemeentesecretaris Markt 22 3351 P Papendrecht MPGpD2O1 7020608320028 GPD 06.02.2017 0028 Papendrecht, 2 februari 2017. Betreft: diverse

Nadere informatie

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de directie van het Project Geluidsisolatie Schiphol (verder: Progis) zowel op een bijeenkomst van 24 februari 2005 als tijdens een bezoek op 16 juni 2005

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk.

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG ------ Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk. ------ Advies nr. 128 van 20 juni 2008 over het ontwerp van koninklijk besluit

Nadere informatie

Rapport. "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de

Rapport. Gevecht tegen windmolens Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Rapport "Gevecht tegen windmolens" Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Publicatiedatum: 11 februari 2015 Rapportnummer:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257

Rapport. Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 Rapport Datum: 28 juli 2000 Rapportnummer: 2000/257 2 Klacht Op 3 november 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer O. te 's-hertogenbosch, met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087

Rapport. Datum: 15 juli 2013. Rapportnummer: 2013/087 Rapport "Toch een voldoende voor de Toets Gesproken Nederlands" Rapport over een klacht over de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid te Den Haag. Datum: 15 juli 2013 Rapportnummer: 2013/087 2

Nadere informatie

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas

Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Kijktip: Nieuwsuur in de Klas Korte omschrijving werkvorm De leerlingen beantwoorden vragen over de Europese politiek aan de hand van korte clips van Nieuwsuur in de Klas. Leerdoel De leerlingen leren

Nadere informatie