Merken van onze groep

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Merken van onze groep"

Transcriptie

1 Ahold Jaarverslag 2004

2 Merken van onze groep Met meer dan medewerkers en een omzet in 2004 van ongeveer 52 miljard euro, zijn wij één van 's werelds grootste aanbieders van voeding.

3 Ahold levert klanten waarde, gedreven door waarden 1 Ahold omvat een internationale groep locale food-retailbedrijven en foodservicebedrijven, die op de markt actief zijn onder hun eigen merknaam. We voorzien elke week in de behoeften van miljoenen klanten, voornamelijk in de Verenigde Staten en Europa. Met meer dan medewerkers en een geconsolideerde netto-omzet in 2004 van ongeveer EUR 52 miljard zijn we een vooraanstaande leverancier van voedingsmiddelen in de Verenigde Staten en de grootste food retailer in Nederland. Wij zijn er voor de klant Onze klanten zijn al 118 jaar de reden van ons bestaan. Wij streven ernaar de loyaliteit van onze klanten te winnen door hen waar voor hun geld te leveren en de beste gelegenheid te bieden hun inkopen te doen. We willen het dagelijkse leven van onze klanten een beetje gemakkelijker maken door hen interessante en innovatieve winkelervaringen te bieden. Wij zijn actief betrokken bij de omgeving waar wij werken. Wij waarderen onze diversiteit Wij hechten waarde aan onze onderlinge verschillen en respecteren elkaar om wie we zijn, hoe we denken en wat we bijdragen. We vinden de ontwikkeling van onze mensen belangrijk. We geven hoge prioriteit aan open en eerlijke communicatie met alle belanghebbenden. We hebben passie voor ons vak We vinden het geweldig werkzaam te zijn in de foodsector. We voorzien graag in de dagelijkse behoeften van onze klanten. We werken samen om optimaal gebruik te maken van onze kwaliteiten, onze omvang, onze kracht en onze kennis. We gebruiken onze expertise om ons te onderscheiden en voor de klant een uitstekende ervaring te creëren. We zijn nooit tevreden in onze zoektocht naar excellentie en gemak voor de klant: easy in, easy shop, easy out.

4 2 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Financiële kerncijfers 4 Bericht van de Raad van Bestuur 8 Bericht van de Raad van Commissarissen 15 Beloning 19 Corporate Governance 23 Risicofactoren 34 Overzicht van de bedrijfsactiviteiten 41 Operationele en fi nanciële gang van zaken 51 Jaarrekening 101 Investor Relations 234 Verwijzing naar Form 20-F en overige vereiste informatie 239 Bestuur en management 254 Waarschuwing 255

5 Algemene informatie 3 Inleiding dit hoofdstuk worden de zaken besproken die wij vanbelang vinden voor een goed begrip van Koninklijke de financiële Ahold positieen N.V. is een de naamloze bedrijfsresultaten vennootschap over de met drie de boekjaren hoofdvestiging eindigend Nederland, op 28 waarvan december aandelen Operationele of certificaten en zijn financiële genoteerd gang aan van de zaken effectenbeurzen en vooruitzichten. van Amsterdam, New York, Londen, Zürich en enkele Duitse beurzen. Dit jaarverslag van Ahold betreft het boekjaar dat is afgesloten op 2 januari 2005 en is in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving. Het is tevens een belangrijk deel van ons jaarverslag op Form 20-F zoals deze gedeponeerd zal worden bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC). Verwijzingen naar Form 20-F worden uiteengezet in de tabel Verwijzingen naar 20-F en overige vereiste informatie. Dit jaarverslag is beschikbaar in het Nederlands en het Engels. Bij interpretatie verschillen dient de Engelse versie te worden aangehouden. In dit jaarverslag verwijzen wij, ons, onze, de onderneming, de vennootschap en Ahold naar Koninklijke Ahold N.V., samen met de geconsolideerde dochtermaatschappijen, tenzij uit de context anders blijkt. We hebben de jaarrekening in dit jaarverslag opgemaakt volgens Nederlandse algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (NL GAAP) en geven een aansluiting met in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving (US GAAP). Afzonderlijke jaarrekeningen met toelichting van onze huidige joint ventures zijn niet in dit jaarverslag opgenomen. Deze afzonderlijke jaarrekeningen moeten mogelijk bij de SEC worden gedeponeerd overeenkomstig Regel 3-09 van Besluit S-X. Wij zijn voornemens, indien nodig, om deze afzonderlijke jaarrekeningen met toelichting bij de SEC te deponeren als een wijziging van ons jaarverslag op Form 20-F, wanneer deze jaarrekeningen voltooid zijn in een vorm die geschikt is voor deponering. Dit jaarverslag bevat toekomstgerichte uitspraken die onderhevig zijn aan risico s en onzekerheden die uitvoerig worden besproken in Mededeling inzake toekomstgerichte uitspraken. Boekjaren Ons boekjaar bestaat uit 52 of 53 weken en eindigt op de zondag die het dichtstbij 31 december van elk kalenderjaar ligt, waarbij elk volgende boekjaar op de daarop volgende maandag begint. De ultimo s van de afgelopen vijf boekjaren waren: 2 januari 2005; 28 december 2003; 29 december 2002; 30 december 2001; en 31 december Al deze boekjaren bestonden uit 52 weken, behalve 2004, dat 53 weken telde. Voor Ahold en die dochtermaatschappijen die in 2004 een boekjaar van 53 weken hadden, werden de resultaten over 2004 beïnvloed door de extra week in 2004 vergeleken met de voorgaande vier boekjaren. Het boekjaar van onze dochtermaatschappij U.S. Foodservice omvat eveneens 52 of 53 weken, waarbij het boekjaar eindigt op de zaterdag die het dichtst bij 31 december van elk kalenderjaar ligt. Het boekjaar van onze bedrijven in Centraal-Europa, Spanje en Zuid-Amerika eindigt op 31 december van elk kalenderjaar. Valuta s Wij zijn gevestigd in Nederland, één van de lidstaten van de Europese Unie (Europese Unie of EU), die de euro (EUR) als munteenheid hanteert. Dientengevolge gebruiken wij de euro als rapporteringsvaluta. Aangezien een significant deel van onze activiteiten ontplooid wordt in de Verenigde Staten, vormen wisselkoersfluctuaties tussen de euro en de Amerikaanse dollar (dollar, Amerikaanse dollar of USD) één van de factoren die van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van onze geconsolideerde resultaten en vermogenspositie in opeenvolgende jaren. Gebruik van alternatieve financiële prestatieindicatoren In sommige gevallen presenteren wij onze resultaten in lokale valuta, aangezien het management van Ahold van mening is dat die een beter inzicht geven in de operationele gang van zaken bij onze buitenlandse werkmaatschappijen. In dit jaarverslag gebruiken we een aantal alternatieve financiële prestatie-indicatoren ( non-gaap financial measures ) die niet onder GAAP worden gebruikt. Deze financiële begrippen zijn niet opgesteld in overeenstemming met NL GAAP of met in de Verenigde Staten algemeen aanvaarde grondslagen voor de financiële verslaggeving (US GAAP). Deze financiële begrippen die niet onder GAAP worden gebruikt, mogen niet worden beschouwd als alternatieven voor de overeenkomstige begrippen volgens NL GAAP en US GAAP en dienen te worden beschouwd als een aanvulling op, en geen vervanging van de direct vergelijkbare begrippen volgens NL GAAP en US GAAP.

6 4 Financiële kerncijfers Wisselkoersen De volgende tabel geeft, voor de betreffende jaren, bepaalde informatie met betrekking tot de wisselkoers van de Amerikaanse dollar tegenover de euro, uitgedrukt in dollars per euro op basis van de koersen in New York City voor elektronische betalingen in vreemde valuta opgemaakt voor douanedoeleinden door de Federal Reserve Bank of New York (de noon buying rate ): Boekjaar Ultimo Gemiddeld Hoogste Laagste ,9424 0,9207 1,0335 0, ,8836 0,8950 0,9535 0, ,0438 0,9441 1,0438 0, ,2429 1,1299 1,2597 1, ,3538 1,2487 1,3625 1,1801 De koersen die zijn gebruikt bij het opmaken van de geconsolideerde jaarrekening kunnen op bepaalde ondergeschikte aspecten afwijken van de noon buying rate. De volgende tabel geeft de hoogste en laagste noon buying rates van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro over de laatste zes maanden. De noon buying rate van de Amerikaanse dollar ten opzichte van de euro op 5 april 2005 was USD 1,2842 = EUR 1. Hoogste Laagste Oktober ,2783 1,2271 November ,3288 1,2703 December ,3625 1,3224 Januari ,3476 1,2954 Februari ,3230 1,2773 Maart ,3465 1,2877 Tot en met 5 april ,2896 1,2838 Fluctuaties in de wisselkoersen tussen de Amerikaanse dollar en de euro zijn van invloed geweest op het equivalent in Amerikaanse dollars van de prijzen in euro s van onze gewone aandelen op de officiële markt van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. (hierna: Euronext Amsterdam of Euronext) en hebben dientengevolge waarschijnlijk invloed gehad op de koers van onze American Depositary Shares (ADR-aandelen) die genoteerd zijn op de New York Stock Exchange (NYSE). Deze fluctuaties zullen tevens de bedragen in dollars beïnvloeden die houders van onze ADR-aandelen ontvangen bij de omwisseling door The Bank of New York, als depotbank, van eventuele contante dividenden, die in euro s worden uitgekeerd op de gewone aandelen waarvoor de ADR-aandelen zijn uitgegeven.

7 5 Financiële kerncijfers De financiële kerncijfers die hieronder worden gepresenteerd, dienen te worden gelezen in samenhang met onze geconso lideerde jaarrekening in dit jaarverslag. De financiële gegevens per 2 januari 2005 en 28 december 2003 en voor de op 2 januari 2005 geëindigde driejaarsperiode zijn afkomstig uit deze jaarrekening. De financiële gegevens per 29 december 2002, 30 december 2001 en 31 december 2000 en voor de op 30 december 2001 geëindigde tweejaarsperiode zijn afkomstig uit jaarrekeningen die niet in dit jaarverslag zijn opgenomen. NL GAAP wijkt in bepaalde opzichten materieel af van US GAAP. We hebben een verklaring van de belangrijkste verschillen tussen NL GAAP en US GAAP opgenomen in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 31, waarnaar wordt verwezen. Voor informatie over materiële acquisities, desinvesteringen, consolidaties en deconsolidaties die van invloed waren in de betreffende perioden, zie Operationele en financiële gang van zaken en de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 2, 3 en 4. Voor informatie over veranderingen in het aandelenkapitaal zie de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 20. Zoals beschreven in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 31 kwalificeerden in 2004 sommige onderdelen als te beëindigen activiteiten volgens US GAAP. Dienovereenkomstig worden deze componenten in de gegevens over de winst- en verliesrekening hierna weergegeven als te beëindigen activiteiten volgens US GAAP voor alle betreffende jaren. Volgens NL GAAP zijn de resultaten van de te beëindigen activiteiten opgenomen onder de voortgezette activiteiten en worden deze dientengevolge niet afzonderlijk weergegeven in de gegevens over de winst- en verliesrekening volgens NL GAAP hierna. Zoals beschreven in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 2, voerden we in 2004 een stelselwijziging volgens NL GAAP door met betrekking tot de consolidatie van Alliant Master Trust. Deze resulteerde in de opname van aanvullende bedragen onder vorderingen en kortlopende schulden per eind 2004 en Deze stelselwijziging komt derhalve tot uitdrukking in onderstaande financiële gegevens volgens NL GAAP per eind 2002 en 2001, waarbij Alliant Master Trust sinds de acquisitie in november 2001 in de geconsolideerde gegevens is opgenomen. Volgens US GAAP blijft Alliant Master Trust ongeconsolideerd, en dienovereenkomstig komt de stelselwijziging niet tot uitdrukking in onderstaande financiële gegevens volgens US GAAP. Zoals beschreven in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 31 hebben we als gevolg van de toepassing van FASB Interpretation No. 46 (R) Consolidation of Variable Interest Entities bepaalde nieuwe entiteiten geconsolideerd volgens US GAAP, die voorheen niet waren geconsolideerd. Volgens US GAAP werd het cumulatieve effect van deze stelselwijziging genomen in Dientengevolge komt de invloed van deze stelselwijziging tot uitdrukking in de financiële gegevens volgens US GAAP over 2004 hieronder, maar niet over voorgaande jaren. Volgens NL GAAP blijven deze entiteiten ongeconsolideerd, en dienovereenkomstig komt deze stelselwijziging niet tot uitdrukking in de financiële gegevens volgens NL GAAP hieronder. Zoals beschreven in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 2 voerden we in 2003 een stelselwijziging door volgens NL GAAP met betrekking tot leveranciersbijdragen. Deze stelselwijziging werd niet doorgevoerd over voorgaande jaren. Volgens US GAAP werd het cumulatieve effect van deze stelselwijziging opgenomen in Dienovereenkomstig komt deze stelselwijziging tot uitdrukking in onderstaande financiële gegevens volgens zowel US GAAP als NL GAAP van 2004 en 2003, maar niet van voorgaande jaren. Zoals beschreven in de Toelichting op de geconsolideerde jaarrekening onder 31 voerden we in 2002 verschillende stelselwijzigingen door volgens NL GAAP die tot uitdrukking komen in onderstaande financiële gegevens volgens NL GAAP voor alle weergegeven perioden. Echter, volgens US GAAP werd het cumulatieve effect van deze twee stelselwijzigingen, die betrekking hadden op goodwill en andere immateriële activa en goodwill in joint ventures en deelnemingen, opgenomen in Dienovereenkomstig komen deze stelselwijzigingen tot uitdrukking in onderstaande financiële gegevens volgens US GAAP van 2002 en latere jaren, maar niet in voorgaande jaren.

8 6 Financiële kerncijfers Gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening volgens NL GAAP (in EUR miljoenen, behalve marge en aandelengegevens) Netto-omzet Bedrijfsresultaat Operationele marge 0,4% 1,3% 0,4% 3,5% 4,0% Nettoresultaat (436) (1) (1.208) Nettoresultaat beschikbaar voor houders van gewone aandelen (480) (39) (1.246) Nettoresultaat per gewoon aandeel Gewoon (0,31) (0,04) (1,24) 0,77 1,13 Na verwatering (0,31) (0,04) (1,24) 0,76 1,10 Gegevens uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening volgens US GAAP Zoals herzien in de jaren 2003, 2002, 2001 en 2000 (in EUR miljoenen, behalve aandelengegevens) Netto-omzet Bedrijfsresultaat Resultaat uit voortgezette activiteiten (264) 451 Resultaat uit beëindigde activiteiten (186) (759) (1.827) 88 1 Resultaat vóór cumulatief effect stelselwijzigingen 118 (589) (1.753) (176) 452 Nettoresultaat 110 (689) (4.345) (196) 452 Resultaat uit voortgezette activiteiten per gewoon aandeel Gewoon 0,17 0,13 0,04 (0,33) 0,55 Na verwatering 0,17 0,13 0,04 (0,33) 0,54 Resultaat uit beëindigde activiteiten per gewoon aandeel Gewoon (0,12) (0,74) (1,83) 0,09 0,00 Na verwatering (0,12) (0,74) (1,83) 0,09 0,00 Cumulatief effect stelselwijzigingen per gewoon aandeel Gewoon (0,01) (0,10) (2,59) (0,02) Na verwatering (0,01) (0,10) (2,59) (0,02) Nettoresultaat per gewoon aandeel Gewoon 0,04 (0,71) (4,38) (0,26) 0,55 Na verwatering 0,04 (0,71) (4,38) (0,26) 0,54

9 7 Gegevens uit de geconsolideerde balans (in EUR miljoenen, behalve aandelengegevens) 2 januari december december december december 2000 Bedragen volgens NL GAAP Totaal activa Eigen vermogen Geplaatst en gestort aandelenkapitaal Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in duizenden): Gewoon Na verwatering Bedragen volgens US GAAP 1 Totaal activa Eigen vermogen Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen (in duizenden): Gewoon Na verwatering Zoals herzien in de jaren en 2000 Overige financiële informatie (in EUR miljoenen, behalve aandelengegevens en medewerkersinformatie) Gegevens uit het geconsolideerde kasstroomoverzicht volgens NL Nettokasstroom uit operationele activiteiten Nettokasstroom uit investeringsactiviteiten (253) (448) (2.593) (4.565) (9.197) Nettokasstroom uit fi nancieringsactiviteiten (1.183) (473) Gegevens per aandeel (in duizenden) Uitstaande gewone aandelen Uitstaande cumulatief preferente fi nancieringsaandelen Gegevens per gewoon aandeel Dividend 0,22 0,73 0,63 Koers Euronext hoogste 7,40 13,60 32,25 37,39 36,84 Koers Euronext laagste 5,04 2,47 10,32 29,13 21,25 Koers Euronext ultimo 5,70 5,83 11,65 32,68 34,36 Aantal medewerkers Aantal medewerkers per ultimo in FTE Gemiddeld aantal medewerkers in FTE

10 8 Bericht van de Raad van Bestuur Geachte aandeelhouder, Wat kan er in een jaar veel gebeuren! Toen we het boekjaar 2003 afsloten, hadden we net onze Road to Recovery -strategie bekendgemaakt en hadden we juist onze claimemissie en de onderhandelingen met de banken afgerond. We waren begonnen met ons desinvesteringsprogramma, maar we hadden alleen nog maar enkele kleinere bedrijven verkocht. We werkten aan nieuwe voorstellen voor corporate governance, terwijl we werden geconfronteerd met een groot aantal juridische uitdagingen. Bovendien waren we onderwerp van veel, niet altijd vriendelijke, berichten in de media en reacties in de markt. We hebben sinds februari 2003 ononderbroken onder druk gestaan. Toen we in 2003 onze strategie heroverwogen, zeiden we dat we actief wilden zijn in gebieden waar we marktleiderschap hadden verkregen of dit zouden kunnen verkrijgen. Dat blijft ons doel. Om dat doel te bereiken, is de Road to Recovery-strategie ontworpen. Dit bericht is niet de plaats voor een alles omvattend overzicht van de vooruitgang in het afgelopen jaar, noch van een uitvoerige bespreking van de vooruitzichten. Daarvoor verwijzen wij naar de verschillende hoofdstukken van dit gedetailleerde jaarverslag, waarin de noodzaak om aan de regels te voldoen en te rapporteren zorgvuldig in evenwicht is gebracht met een poging tot meer toegankelijk taalgebruik. Staat u me toe de belangrijkste gebeurtenissen voor de onderneming van 2004 met u door te nemen. We hebben goede voortgang gemaakt met onze Road to Recovery. We gaan door met het proces om een sterk en gezond fundament te leggen. We zijn bezig de middelen te genereren die ons in staat moeten stellen om te investeren in de groei van onze winkels, distributiecentra, systemen en mensen. Dit om onze strategie te kunnen uitvoeren in het belang van onze klanten, medewerkers en aandeelhouders. We richten ons meer op onze klanten, zodat we ons aanbod beter kunnen differentiëren en unieke en innovatieve oplossingen kunnen ontwikkelen om te voldoen aan de behoeften van de klant. Wij denken dat dit cruciaal is voor ons succes op lange termijn in een branche waarin de concurrentie toeneemt. Er wordt hard aan gewerkt om U.S. Foodservice weer te positioneren als een levensvatbare, betrouwbare en ethische onderneming die waarde toevoegt aan Ahold. Er moet nog veel gebeuren alvorens de waarde van U.S. Foodservice hersteld is, maar we zijn op de goede weg. Daarnaast hebben wij een sterke en meer transparante structuur op het gebied van corporate governance en organisatie geïmplementeerd. We willen u een beter inzicht geven in de manier waarop wij verantwoording afleggen, in onze normen en onze verbeterde controle, die alle een heldere en open cultuur koesteren, die gebaseerd is op gemeenschappelijke waarden. Kortom, we herstellen onze vermogenspositie, herstructureren onze retailbedrijven, werken aan herstel bij U.S. Foodservice en versterken de verantwoording, interne controles en corporate governance. Laten we met het laatste beginnen. Corporate governance Verbeteringen beginnen dicht bij huis, bij ons zelf, bij onze mensen. We willen er zorg voor dragen dat er gewerkt wordt op het allerhoogste niveau van integriteit, ondersteund door

11 9 Samenstelling van de Raad van Bestuur Anders C. Moberg, President en Chief Executive Officer Hannu R. Ryöppönen, Executive Vice President en Chief Financial Officer Peter N. Wakkie, Executive Vice President en Chief Corporate Governance Counsel Peter Wakkie heeft de Neder landse nationaliteit en werd geboren op 22 juni De heer Wakkie is op 15 oktober 2003 bij Ahold in dienst getreden als Executive Vice President en Chief Corporate Governance Counsel. Deze functie werd geformaliseerd toen de aandeelhouders hem op 26 november 2003 tot lid van de Raad van Bestuur benoemden. Voorafgaand aan zijn dienstverband bij Ahold was hij partner bij De Brauw Blackstone Westbroek, waar hij in 1972 in dienst trad. Hij is gespecialiseerd in fusies en overnames en ondernemingsrecht. Hij werd in 1979 benoemd tot partner en was van 1997 tot 2001 werkzaam als managing partner. De heer Wakkie is commissaris van Schuitema N.V. en is voorgedragen als commissaris bij Wolters Kluwer N.V. Anders Moberg heeft de Zweedse nationaliteit en werd geboren op 21 maart Hij werd op 5 mei 2003 benoemd tot interim-ceo. Op 4 september 2003 benoemden onze aandeelhouders hem tot lid van de Raad van Bestuur in de functie van President en CEO. De heer Moberg is voormalig Chief Executive Officer en President van de IKEA Groep, alsmede voormalig Division President- International bij Home Depot in de Verenigde Staten. De heer Moberg is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Clas Ohlsen AB en lid van de raad van commissarissen van Velux A/S en DFDS A/S. In 2004 was de heer Moberg ook lid van de raad van commissarissen van Lego A/S, welke functie hij per 15 april 2005 heeft neergelegd. Hannu Ryöppönen heeft de Finse nationaliteit en werd geboren op 25 maart Onze aandeelhouders benoemden hem op 4 september 2003 tot lid van de Raad van Bestuur in de functie van Executive Vice President en Chief Financial Officer. De heer Ryöppönen is voormalig Finance Director van de Industri Kapital Group. Hij is voormalig Deputy Chief Executive Officer van Ikano Asset Management Group in Luxemburg en voormalig Executive Vice President Finance van de IKEA Group.

12 10 Bericht van de Raad van Bestuur een stringente controle. We willen de onderneming en onze mensen beschermen door altijd en volledig trouw te blijven aan onze ondernemingsprincipes. Ongeveer mensen en bijna het gehele midden- en topmanagement in de Verenigde Staten en Europa hebben deelgenomen aan een cursus op het gebied van financiële integriteit. Al onze medewerkers bij U.S. Foodservice hebben aan een cursus ethiek deelgenomen. Er is een klokkenluidersprocedure ingesteld waarbij medewerkers in zowel de Verenigde Staten als Europa 24 uur per dag een hotline kunnen bellen, die bemand wordt door onafhankelijke personen bij wie eventueel anoniem onregelmatigheden kunnen worden gemeld. In nog sterkere mate dan in het voorgaande jaar hebben we alle krachten binnen de onderneming gemobiliseerd om de structuur van onze controle-omgeving te versterken. Onze inspanningen leiden beslist tot vooruitgang, maar we weten dat er nog werk aan de winkel is om ons uiteindelijke doel te bereiken van een krachtige, slagvaardige en efficiënte controlestructuur door de gehele onderneming heen. We hebben twee nieuwe afdelingen gevormd, die belast zijn met de voortdurende ontwikkeling van betrouwbare en transparante financiële verslaggeving. Accounting and Reporting is verantwoordelijk voor de financieeladministratieve procedures en de uitvoering daarvan, terwijl Corporate Business Controlling de bedrijfsonderdelen ondersteunt en volgt door de evaluatie en analyse van de actuele prestaties en de toekomstplannen. Verder hebben wij vanwege nieuwe eisen van de toezichthouders onze inspanningen opgevoerd. We hebben in 2004 hard gewerkt om te kunnen voldoen aan de eisen van de Sarbanes-Oxley Act van 2002 (de Sarbanes-Oxley Act, SOx), de International Financial Reporting Standards (IFRS) en de Nederlandse Corporate Governance Code. Naleving hiervan zal voortdurend onze aandacht vragen als onderdeel van een krachtig en gestandaardiseerd systeem van checks and balances. Wij verwijzen naar het hoofdstuk Corporate governance van dit verslag voor een uitgebreid overzicht van de maatregelen die we hebben genomen om de interne beheersingssystemen te versterken. Er is nog een andere kant van het verhaal over corporate governance: onze positie ten opzichte van u, de aandeelhouder. We moeten voortdurend zoeken naar mogelijkheden om onze corporate governance te verbeteren. De aandeelhouders behoren de absolute zeggenschap te hebben. Ahold heeft, minder dan drie maanden nadat een officiële Nederlandse adviescommissie voorstellen had gedaan ter verbetering van corporate governance, de aandeelhouders laten weten hoe de onderneming van plan was de regels te implementeren, heeft een buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeengeroepen om de regels te bespreken en heeft zich verzekerd van goedkeuring van de aandeelhouders voor de voorstellen. De goedkeuring van deze voorstellen heeft de aandeelhouders de bevoegdheid gegeven om leden van zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen te benoemen en te ontslaan, evenals om voorstellen te doen ter verandering van de structuur van de onderneming. Ook brachten wij het stemrecht van de preferente aandeelhouders in overeenstemming met hun economische belang in onze onderneming. Zoals gezegd, begonnen we het jaar met een aantal juridische uitdagingen. Ik ben verheugd te kunnen melden dat we op dit punt aanzienlijke vooruitgang hebben gemaakt. Door een bedrag te betalen, hebben we een schikking bereikt met het Nederlandse Openbare Ministerie. We hebben alle aanklachten van de Amerikaanse Securities and Exchange Commission (SEC) geschikt door in te stemmen met een gerechtelijke uitspraak in de Verenigde Staten, zonder schuld te bekennen of te ontkennen. Belangrijk was dat de uitspraak geen boete voor ons inhield. Een factor die zwaar woog in de nooit eerder voorgekomen beslissing van de SEC om ons geen boete op te leggen, was onze volledige medewerking aan hun onderzoek. Anderzijds werden wij door Euronext ernstig berispt voor wat men zag als nalatigheid in het tijdig bekendmaken van zaken die onderdeel waren van wat wij op 24 februari 2003 bekendmaakten. Het ontbreken van een beroepsmogelijkheid betekende dat wij geen mogelijkheid hadden tot uiting te brengen dat wij het niet eens zijn met deze beslissing. De rechtszaken die in de Verenigde Staten tegen ons zijn aangespannen met het doel schadevergoeding te verkrijgen, lopen nog; het spreekt voor zich dat wij ons hiertegen met kracht verdedigen. Wij schikten lopende rechtszaken met AIG Europe, één van onze verzekeraars voor bestuurdersaansprakelijkheid. Kort na de jaarwisseling beval de Nederlandse Ondernemingskamer een beperkt onderzoek naar enkele van de gebeurtenissen die leidden tot onze bekendmaking van februari In dit jaarverslag gaan we in op de status van een deel van de procedures die we in 2004 hebben geschikt, evenals op de zaken die nog lopen. Desinvesteringsplan nagenoeg voltooid We hebben ons desinvesteringsprogramma met onverminderde inzet voortgezet. In de loop van 2004 verkochten we onze Spaanse activiteiten. We verkochten ook Bompreço en Hipercard en bereikten overeenstemming over de verkoop van G. Barbosa, waarmee onze terugtrekking uit Brazilië voltooid is. Met de verkoop van onze activiteiten in Thailand in maart 2004 rondden we onze

13 11 terugtrekking uit Azië af. Door de verkoop van twaalf grote hypermarkten in Polen in februari 2005 en de laatst overgebleven grote hypermarkt in april 2005 concentreerden we onze activiteiten in dat land op de supermarkt- en compacthypermarktformules. We voltooiden de verkoop van de supermarktactiviteiten van BI-LO en Bruno s in het zuidoosten van de Verenigde Staten in januari Op 23 maart 2005 maakten we bekend dat we nadat we met de koper overeenstemming hadden bereikt over een definitieve prijs van een geblokkeerde rekening het finale transactiebedrag hadden ontvangen voor het aandelenbelang van circa 85% in de Argentijnse supermarktketen Disco. De totale bruto-opbrengst van onze afgeronde desinvesteringen bedroeg per eind 2004 EUR 1,5 miljard, en was eind maart 2005 opgelopen tot EUR 2,6 miljard. Daarmee liggen we nu al voor op schema om eind 2005 ons doel van ten minste EUR 2,5 miljard te behalen. Nu resteren nog de voorgenomen en reeds aangekondigde verkoop van de gemakswinkels van Tops langs de Canadese grens en van Deli XL, de foodservice-onderneming in de Benelux. Naast deze desinvesteringen hebben we nu een gezondere basis voor samenwerking met ICA. Volgens de oude afspraken konden onze Scandinavische partners ons verplichten hen uit te kopen. Na onderhandelingen in de zomer van 2004 verkocht de derde partner, die een financieel belang had, zijn ICA-aandelen. Ahold heeft nu een belang van 60%, zonder beslissende zeggenschap, in een joint venture die activiteiten ontplooit in Zweden, Noorwegen en de Baltische staten. De nieuwe joint venture kent geen eenzijdige putoptie-afspraken. We maken zorgvuldig en efficiënt gebruik van de kasmiddelen, waarbij we onszelf telkens de vraag stellen of er echt geïnvesteerd moet worden. Zo ja, dan verzekeren we ons ervan dat elke cent op de beste manier wordt besteed aan de versterking van de kern van onze onderneming. Uitvoering is de cruciale uitdaging voor de toekomst. Corporate governance, desinvesteringen en het op de meeste effectieve manier afwenden van juridische dreigingen zijn essentieel voor het fundament voor de toekomst. Hoewel zij cruciaal zijn, is ons belangrijkste doel om Ahold opnieuw te vormen tot een onderneming van wereldklasse met leidende marktposities in de door ons geselecteerde kernmarkten. We zijn die uitdaging aangegaan op een doelgerichte, systematische manier. Retail is detail en dat geldt ook voor foodservice. Albert Heijn, wiens voorouders in 1887 de eerste winkel openden waaruit onze onderneming ontstond, zei ooit dat de grootste uitdaging waar hij als detaillist voor had gestaan, was om een pak suiker zodanig te kunnen presenteren dat het altijd goed bleef staan. Succes in retail en in foodservice hangt samen met een niet aflatende aandacht voor details: je moet je ervan verzekeren dat alles in orde is, van inkoop tot locatie, tot netheid, tot levering op het juiste moment, tot een zo klein mogelijke voorraad, tot aantrekkelijke uitstalling in de schappen, tot vriendelijke, vlotte, medewerkers met aandacht voor de klant in de winkel of aan de telefoon en tot effectieve relaties met leveranciers, of die nu huismerken of A-merken leveren. Het is geen verrassing dat veel van de grote spelers in onze sector letterlijk op de winkelvloer zijn begonnen, met een scherp oog voor details. Onze aandacht voor details wordt gekenmerkt door een allesomvattende visie die erop gericht is onze activiteiten op de best mogelijke manier te organiseren. Onze activiteiten op het gebied van foodservice en retail worden uitgeoefend met een aantal lokale, prominente merknamen, hoofdzakelijk in de Verenigde Staten en Europa. Zij vertegenwoordigen kracht, want het zijn bekende merken die vertrouwen genieten. Hoewel we deze kracht optimaal gebruiken, moeten we ook manieren vinden om alle mogelijke vormen van synergie binnen alle ondernemingen en regio s te benutten. Harmonisering leidt tot synergie Om harmonisering mogelijk te maken, hebben we onze retailactiviteiten gereorganiseerd door werkmaatschappijen te bundelen in vergelijkbare marktgebieden die wij arena s noemen. Deze structuur stelt ons in staat omvangrijke synergievoordelen te realiseren binnen deze eenheden. We hebben in 2004 het Retail Management Team gevormd, bestaande uit de Raad van Bestuur, de CEO s van de arena s en een aantal andere functionarissen van de onderneming. Deze groep richt zich op de strategische richting van onze retailactiviteiten en ondernemingsbrede synergie. Dit team zorgt ervoor dat Ahold, door als één onderneming te opereren, optimaal profiteert van onze diversiteit en onze centers of excellence ; hierdoor komt wereldwijde efficiency tot stand, waarmee wij waarborgen dat onze klanten lokaal het beste aanbod krijgen. Om de ondersteunende processen op elkaar af te stemmen en harmonisatie waar mogelijk te bevorderen, in het bijzonder op het gebied van IT-systemen, hebben we het Business Support Office opgezet. Dit was aanvankelijk belast met het realiseren van de besparingen uit synergie die we in de Road to Recovery-strategie in het vooruitzicht hebben gesteld, nu is het Business Support Office voortdurend bezig verdere harmonisering mogelijk te

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie.

De klant centraal. Uitbreiding en behoud van onze klantenkring staan centraal in onze visie. Jaarverslag 2003 De klant centraal Ahold is een internationale groep van bedrijven in foodretail en foodservice, die onder hun eigen merknaam opereren. Wij bieden de consument van vandaag het beste op

Nadere informatie

Het leven draait om keuzes maken.

Het leven draait om keuzes maken. Jaaroverzicht 2007 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen en de beste keuzes voor

Nadere informatie

Het leven draait om keuzes maken.

Het leven draait om keuzes maken. Jaaroverzicht 2006 Ahold Jaaroverzicht 2006 1 Het leven draait om keuzes maken. Wij willen het onze klanten gemakkelijk maken het beste te kiezen. De beste producten, de beste kwaliteit, de beste prijzen

Nadere informatie

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst

Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Resultaten Q1 2005 Vandaag investeren in onze klanten voor winstgevende groei in de toekomst Anders Moberg, President & CEO van Ahold Hoofdpunten: > Bedrijfsresultaat Q1 2005 in lijn met Q1 2004 > Nettoresultaat

Nadere informatie

J A A R 0 B E R I C H T 8 1

J A A R 0 B E R I C H T 8 1 JAAR0 BERICHT8 1 JAAR0 BERICHT8 ColoFON 2009 Van der Moolen Holding N.V. Ontwerp en productie - The KEY Agency, Amsterdam Druk - Zwaan Printmedia 2 JAARbericht 2008 VDM HOOFDKANTOOR HANDELSREGISTER Van

Nadere informatie

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ).

Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Verkort Jaarverslag 2007 Het Verkort Jaarverslag 2007 is een verkorte Nederlandse versie van het Engelstalige KPN Annual Report and Form 20-F 2007 ( Annual Report 2007 ). Het Annual Report 2007 is het

Nadere informatie

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2004 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824 is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening

Unilever Jaarverslag en Jaarrekening Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2005 Deze PDF-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2005 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008

Jaaroverzicht 2008. VOOR MEER INFORMATIE www.ahold.com/reports2008 Jaaroverzicht 2008 VOOR MEER INFORMATIE Jaaroverzicht 2008 Voor meer informatie over ons Annual Report en het corporate responsibility rapport 2008 ga naar: AHOLD JAAROVERZICHT 2008 1 2 De groep in één

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V.

Jaarverslag 2003. ABN AMRO Holding N.V. Jaarverslag 2003 ABN AMRO Holding N.V. Profiel ABN AMRO is een vooraanstaande internationale bank met een rijke historie die teruggaat tot 1824; is, gemeten naar kernvermogen, de elfde Europese bank en

Nadere informatie

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas

JAAR- VERSLAG 2013 BRUSSEL. Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas JAARVERSLAG 2013 JAARVERSLAG 2013 2 JAARVERSLAG 2013 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Verkorte statutaire jaarrekening

Nadere informatie

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005

Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 Local knowledge. Global power. JAARVERSLAG 2005 PROFIEL AEGON GROEP AEGON is een van de grootste levens- en pensioenverzekeraars ter wereld en een belangrijke aanbieder van beleggingsproducten. We stimuleren

Nadere informatie

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN

VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN on 5/28/2010 at 5:26 PM VERTROUWEN VOOR HET LEVEN OPBOUWEN JAAROVERZICHT 2009 LEVENSVERZEKERINGEN PENSIOENEN BELEGGINGEN OVER AEGON Wereldwijd vertrouwen miljoenen mensen op AEGON om hun financiële toekomst

Nadere informatie

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet.

Dit Jaarverslag is ook beschikbaar via het internet. This Annual Report in the English language is available on request and on the internet. Jaarverslag 2011 Jaarverslag 2011 Koninklijke Wegener NV Laan van Westenenk 6 7336 AZ Apeldoorn Postbus 26, 7300 HB Apeldoorn Telefoon (055) 538 88 88 Fax (055) 538 85 00 E-mail info@wegener.nl www.wegener.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013

MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 MTY HOLDINGS N.V. JAARVERSLAG 2013 Statutair gevestigd te Tilburg. Ingeschreven in het Handelsregister te Tilburg onder nr. 12016134. Inhoud Pagina 1.Verslag van de Raad van Bestuur... 4 2. Verslag van

Nadere informatie

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3

Verslag JAAR AGEAS JAARVERSLAG 2012 3 J A A R VE R SL A G 2 0 1 2 JAAR Verslag 2012 Bericht van de Voorzitter en CEO van Ageas Verslag van de Raad van Bestuur van Ageas Geconsolideerde jaarrekening Ageas Statutaire jaarrekening ageas SA/NV

Nadere informatie

Royal Vopak Annual report 2008

Royal Vopak Annual report 2008 Royal Vopak Annual report 2008 Kerngegevens Opbrengsten uit dienstverlening EUR 1.001,1 miljoen Bedrijfsresultaat EUR 385,3 miljoen * Nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders EUR 251,2 miljoen Winst

Nadere informatie

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868

Medewerkers Per 31 december in FTE 794 790 Gemiddeld over het jaar in FTE 790 868 11 J A A R V E R S L A G J A A R V E R S L A G 2011 ICT in cijfers (x 1.000.000) 2011 2010 Omzet 80,2 84,5 ICT Nederland 64,9 62,4 ICT Duitsland 15,3 22,1 Toegevoegde waarde (omzet minus materiaal verbruik

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven

ING Groep Jaarverslag. Verandering vormgeven ING Groep Jaarverslag 2012 Verandering vormgeven > Continue focus op klantgerichtheid en duurzaamheid > Onderliggende nettowinst over 2012 EUR 2.603 miljoen, in een uitdagend klimaat > Kapitaal-, financierings-

Nadere informatie

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht

Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Op weg naar de beurs? Aspecten van een beursgang nader belicht Inhoud Hoofdstuk 1 Dient u naar de beurs te gaan? 3 Hoofdstuk 2 Timing 10 Hoofdstuk 3 Uw Team 12 Hoofdstuk 4 Planning alvorens u naar de beurs

Nadere informatie

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst

ING Groep Jaarverslag 2010. Vormgeven aan onze toekomst ING Groep Jaarverslag 2010 Vormgeven aan onze toekomst > ING boekt onderliggende nettowinst over 2010 van EUR 3.893 miljoen > Operationele splitsing Bank en Verzekeringen in 2010 afgerond > Belangrijkste

Nadere informatie

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN

Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN Deze uitgave is opgesteld in zowel de Nederlandse als de Engelse taal en omvat het volledige jaarverslag en Form 20-F voor 2004 van Koninklijke KPN N.V. Dit document voldoet aan de relevante regelgeving

Nadere informatie

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7

Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4. Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7 AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2010 2 Inhoud Belangrijkste ontwikkelingen 2010... 4 Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur

Nadere informatie

DocData N.V. Jaarverslag 2013

DocData N.V. Jaarverslag 2013 DocData N.V. Jaarverslag 2013 Het Jaarverslag 2013 is opgesteld in de Nederlandse taal. De bedragen in duizendtallen zoals opgenomen in de tabellen met een Engelstalige tekst dienen te worden gelezen met

Nadere informatie

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven

Jaarverslag en Jaarrekening 2007. Growing as One. Vitaliteit toevoegen aan het leven Disclaimer Opmerkingen bij het Jaarverslag en Jaarrekening 2007 Deze pdf-versie van het Unilever Jaarverslag en Jaarrekening 2007 is een exacte kopie van het document dat wordt verstrekt aan Unilevers

Nadere informatie

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004

Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Koninklijke Vopak N.V. Jaarverslag 2004 Kerngegevens Netto-omzet EUR 642,1 miljoen Nettoresultaat EUR 88,6 miljoen Nettoresultaat per gewoon aandeel EUR 1,37 Medewerkers 3.428 Tankterminals 72 Koninklijke

Nadere informatie

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI

ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI 2004 ING GROEP JAARVERSLAG STEVIGE BASIS VOOR WINSTGEVENDE GROEI INHOUD 1.1 ONS PROFIEL PAGINA 2.1 JAARREKENING PAGINA ING IN HET KORT 2 BERICHT VAN DE VOORZITTER 6 STRATEGIE 8 1.2 ONZE RESULTATEN PAGINA

Nadere informatie