de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht:"

Transcriptie

1 voorwaarden alex sparen 1

2 Artikel 1 Definities, Verwijzingen, Kopjes, Taal 1.1 In de Voorwaarden Alex Sparen hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: Alex: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Spaarrekening: een in de administratie van Alex op naam van Cliënt aangehouden rekening, waarover Alex spaarrente vergoedt conform de Voorwaarden Alex Sparen; Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden van Alex; BinckBank: BinckBank N.V.; Cliënt: degene of degenen die in de Overeenkomst Alex Sparen als Cliënt is respectievelijk zijn aangemerkt (en met uitzondering van artikel 8 wordt het woord Cliënt derhalve zowel gebruikt om één persoon aan te duiden als om meer dan één persoon aan te duiden); Communicatiemiddelen: de communicatiemiddelen waarmee of waardoor Opdrachten kunnen worden verstrekt; Handleiding Alex Sparen: de door Alex opgestelde Handleiding Alex Sparen, zoals die van tijd tot tijd luidt, al dan niet na wijziging conform artikel 21; Handleidingen: de Handleiding Alex Sparen en, voor zover van toepassing, de andere handleidingen die Alex op enig moment met betrekking tot Spaarrekening heeft opgesteld; Internetsite: de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht: een opdracht gegeven door Cliënt ten aanzien van de Spaarrekening; Overeenkomst Alex Sparen: de overeenkomst tussen Cliënt en Alex inzake de Spaarrekening; Toegangscodes: de (combinatie van) toegangscodes die door Alex aan Cliënt zijn of worden verstrekt (daaronder begrepen nadien door Cliënt gewijzigde codes); US Person: inwoner of staatsburger of green card-holder van de Verenigde Staten van Amerika, vennootschappen met statutaire zetel in de Verenigde Staten van Amerika en vennootschappen waar US Persons een kapitaalsbelang van 10% of meer in aanhouden (zie ook artikel 3.13 handleiding Alex Sparen), Voorwaarden Alex Sparen: deze Voorwaarden Alex Sparen zoals die van tijd tot tijd luiden, al dan niet na wijziging conform artikel 21; Voorwaarden: de Voorwaarden Alex Sparen en, voor zover van toepassing, de andere voorwaarden die Alex op enig moment met betrekking tot de Spaarrekening heeft opgesteld; 1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de Voorwaarden Alex Sparen, tenzij anders vermeld. 1.3 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van de Voorwaarden Alex Sparen. 1.4 Woorden die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis indien zij in het meervoud worden gebruikt en vice versa. 1.5 Alle informatie van Alex wordt uitsluitend in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld aan Cliënt. Alle communicatie van Alex richting Cliënt vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Alex is niet verplicht informatie van Cliënt in een andere taal dan de Nederlandse taal in ontvangst en/of behandeling te nemen. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan communicatie met Alex in een andere taal dan de Nederlandse taal. Artikel 2 Voorwaarden Alex Sparen, Handleiding Alex Sparen, Bankvoorwaarden 2.1 De Voorwaarden Alex Sparen zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Alex en Cliënt die voortvloeien uit of samenhangen met de Spaarrekening. 2.2 De Voorwaarden Alex Sparen, de Handleiding Alex Sparen en de Bankvoorwaarden vormen één geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat de Bankvoorwaarden en de bepalingen, voorschriften, aanwijzingen en andere gegevens als opgenomen in de Handleiding Alex Sparen eveneens op de Spaarrekening van toepassing zijn. 2.3 Elke verwijzing in de Bankvoorwaarden naar de Bank moet worden gelezen als een verwijzing naar Alex. 2

3 2.4 Tenzij uit de context anders voortvloeit, dient een verwijzing naar de Voorwaarden Alex Sparen steeds te worden gelezen als een verwijzing naar het samenstel van de Voorwaarden Alex Sparen, de Handleiding Alex Sparen en de Bankvoorwaarden. 2.5 Bij onderlinge strijdigheid tussen de Voorwaarden Alex Sparen en de Bankvoorwaarden respectievelijk de Handleiding Alex Sparen geldt de volgende rangorde. 1. Voorwaarden Alex Sparen 2. Handleiding Alex Sparen 3. Bankvoorwaarden Artikel 3 Aanvang Spaarrekening, Acceptatie 3.1 Cliënt kan gebruikmaken van de Spaarrekening nadat een Alex Rekening is geopend en Cliënt conform de wettelijke bepalingen door Alex is geïdentificeerd en aan de klantacceptatievoorwaarden van Alex heeft voldaan Alex zal een Spaarrekening openen indien zij Cliënt conform de daarvoor geldende voorschriften en procedures heeft geaccepteerd. Acceptatie vindt in alle gevallen plaats onder de voorwaarde dat Cliënt is geïdentificeerd als bedoeld in artikel Cliënt verleent Alex uitdrukkelijk toestemming om de door Cliënt op het openingsformulier van de Spaarrekening verstrekte gegevens te (doen) verifiëren. 3.4 Alex kan regels stellen omtrent identificatie, acceptatie en/of de omvang, aard en reikwijdte van de Spaarrekening met betrekking tot bepaalde categorieën van natuurlijke personen en rechtspersonen. Alex is gerechtigd om een Cliënt zonder opgaaf van redenen niet te accepteren. 3.5 Cliënt dient gedurende de duur van de relatie uit hoofde van de effectendienstverlening tussen haar en Alex aan het bepaalde in artikel 3.1 te voldoen. Artikel 4 Spaarrekening 4.1 Alex houdt in haar administratie op naam van Cliënt één of meer Spaarrekeningen aan. 4.2 Overboekingen door Cliënt van gelden van en naar de Spaarrekening en overige Opdrachten kunnen slechts plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen in de Handleidingen door middel van de Communicatiemiddelen op de daarvoor door Alex in de Handleidingen en/of de Internetsite aangegeven wijze. Artikel 5 Rente Spaarrekening 5.1 Alex zal over een creditsaldo op de Spaarrekening rente vergoeden. De rente op de Spaarrekening is variabel en wordt door Alex vastgesteld. 5.2 De rente op de Spaarrekening kan door Alex op ieder moment worden gewijzigd. Een wijziging van de rente heeft betrekking op het totale spaarsaldo van de Spaarrekening. 5.3 De van tijd tot tijd geldende rentepercentages zullen via de Internetsite worden bekendgemaakt en worden op diens verzoek aan Cliënt toegezonden. 5.4 In de Handleiding Alex Sparen wordt vermeld vanaf welk moment op de Spaarrekening geboekte bedragen rentedragend worden, op welke wijze de rente wordt berekend en op welke moment de opgelopen rente wordt bijgeschreven. 5.5 Bijschrijving van rente vindt plaats op de Spaarrekening. 5.6 Alex kan aan het bedrag waarover rente wordt vergoed een minimum en/of maximum verbinden. Artikel 6 Beveiliging, Toegangscodes, Blokkering 6.1 Cliënt zal de beveiligingsvoorschriften en aanwijzingen zoals vermeld op de Internetsite, in de Handleiding Alex Sparen of op welke andere wijze dan ook door Alex gecommuniceerd steeds nauwkeurig opvolgen. 6.2 De Toegangscodes zijn strikt persoonlijk. Cliënt zal de Toegangscodes te allen tijde voor derden geheimhouden en is verplicht daartoe passende maatregelen te treffen. Cliënt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van de Toegangscodes. Dit artikel 6.2 staat er niet aan in de weg dat Cliënt de Toegangscodes aan de in artikel 14 bedoelde gevolmachtigde respectievelijk gevolmachtigden bekendmaakt. 6.3 Indien Cliënt ontdekt dat één of meer Toegangscodes door verlies of diefstal of door welke omstandigheid dan ook in onbevoegde handen zijn geraakt of kunnen geraken, zal Cliënt dit onverwijld aan Alex melden. 3

4 6.4 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 6.3 zal Alex ervoor zorgdragen dat de toegang tot de Spaarrekening en/of andere gegevens van Cliënt wordt geblokkeerd. Op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt wordt de toegang uitsluitend geblokkeerd voor zover het de in artikel 6.3 bedoelde Toegangscodes betreft. 6.5 Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd gebruik van de Toegangscodes in de periode tot aan het moment van de melding als bedoeld in artikel Alex is bevoegd om de toegang tot de Spaarrekening te blokkeren indien zij weet of vermoedt dat onbevoegd of frauduleus gebruik en/of misbruik van de Spaarrekening wordt gemaakt of kan worden gemaakt. Alex stelt Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 6.7 Een door Alex ingestelde blokkade van de Spaarrekening kan zowel Opdrachten ten laste als Opdrachten ten gunste van de geblokkeerde Spaarrekening omvatten. Artikel 7 Uitvoering Opdrachten 7.1 Alex zal in ieder geval gerechtigd zijn om een Opdracht ten aanzien van de Spaarrekening niet uit te voeren indien: (a) de Opdracht niet op de door Alex voorgeschreven wijze wordt verstrekt via een Communicatiemiddel; (b) de Opdracht niet vergezeld gaat van de voor het betreffende Communicatiemiddel vereiste en juiste Toegangscodes; (c) de Opdracht onduidelijk is; (d) het saldo van de Spaarrekening daartoe ontoereikend is. 7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3, mag Alex een Opdracht die vergezeld gaat van de voor het betreffende Communicatiemiddel vereiste en juiste Toegangscodes zonder nader onderzoek opvatten als een door Cliënt gegeven Opdracht. Die Opdracht zal Cliënt op dezelfde wijze binden als een door Cliënt aan Alex schriftelijk gegeven Opdracht die is voorzien van zijn handtekening. 7.3 Alex is te allen tijde gerechtigd om beperkingen op te leggen en grenzen te stellen aan het gebruik dat door Cliënt van de Spaarrekening kan worden gemaakt en in verband daarmee een Opdracht niet te accepteren. Artikel 8 Spaarrekening op naam van meer Cliënten 8.1 Indien de Spaarrekening op naam van meer Cliënten is gesteld zijn deze Cliënten hoofdelijk verbonden jegens Alex zodat Alex gerechtigd is ieder der Cliënten voor het geheel van de verplichtingen die voor hen uit hoofde van de Spaarrekening ontstaan aan te spreken. Elke (rechts)handeling door één van deze Cliënten verricht, zal ook de andere Cliënt of Cliënten binden. 8.2 Ingeval Alex één of meer Cliënten uit de hoofdelijke verbondenheid ontslaat dan wel met één of meer van hen een regeling treft, al dan niet tegen finale kwijting, geschiedt dit uitsluitend onder de voorwaarde dat de andere Cliënt of Cliënten voor het geheel hoofdelijk verbonden blijft respectievelijk blijven. Het aandeel van de uit de hoofdelijkheid ontslagen Cliënt of Cliënten kan door de andere Cliënt of Cliënten niet in mindering worden gebracht op zijn respectievelijk hun hoofdelijke verbondenheid. 8.3 Cliënten zullen jegens Alex een vorderingsrecht hebben, tot welk vorderingsrecht ieder der Cliënten voor het geheel als schuldeiser gerechtigd zal zijn. Betaling door Alex aan een der Cliënten bevrijdt Alex ook jegens de andere Cliënt of Cliënten. 8.4 Alex zal steeds bevoegd zijn om een vordering van Alex op één der Cliënten afzonderlijk te verrekenen met een saldo ten gunste van Cliënten op de Spaarrekening en om een vordering van Alex op Cliënten uit hoofde van Spaarrekening en/of de door Alex aangeboden diensten of producten te verrekenen met hetgeen Alex aan één der Cliënten afzonderlijk verschuldigd is. 8.5 Cliënten zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd om aan Alex Opdrachten te verstrekken en over een tegoed op de Spaarrekening te beschikken. Voor zover nodig verlenen Cliënten elkaar hierbij over en weer een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de in dit artikel 8 genoemde handelingen. 8.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 kan Alex, wanneer naar haar oordeel sprake is van bijzondere gevallen, bepalen dat de medewerking van alle Cliënten gezamenlijk wordt verlangd dan wel nadere voorwaarden stellen. 4

5 8.7 De erkenning van het saldo van de Spaarrekening door één der Cliënten is bindend voor iedere andere Cliënt, behoudens tegenbewijs. Iedere Cliënt heeft aan iedere Cliënt de bevoegdheid verleend om mede namens hem alle mededelingen en aanzeggingen die Alex met betrekking tot de Spaarrekening doet te ontvangen en daarvan kennis te nemen. Iedere Cliënt is bevoegd om mede namens iedere Cliënt aan Alex mededelingen en aanzeggingen te doen. Artikel 9 Ontvangst informatie langs elektronische weg 9.1 Cliënt verleent Alex bij voorbaat toestemming om rekeningafschriften dan wel overige voor Cliënt bestemde informatie uitsluitend langs elektronische weg aan Cliënt te verstrekken. 9.2 Client stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige informatie alsmede met het elektronisch ter beschikking stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en Handleidingen. 9.3 Cliënt verklaart dat hij zich volledig bewust is van de risico s die het langs elektronische weg ter beschikking stellen van informatie met zich meebrengt voor de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van het berichtenverkeer en aanvaardt deze risico s. 9.4 Indien aan Cliënt uitsluitend langs elektronische weg een rekeningafschrift ter beschikking is gesteld, is Cliënt bevoegd om binnen de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn een kopie daarvan bij Alex op te vragen. Alex is gerechtigd Cliënt kosten in rekening te brengen voor de verstrekking van bedoelde kopieën Artikel 10 Kosten 10.1 Alex brengt Cliënt voor het openen en aanhouden van een Spaarrekening geen kosten in rekening Voor extra diensten, die Alex in het kader van de Spaarrekening verleend, is Alex gerechtigd Cliënt kosten in rekening te brengen. De tarieven daarvan, zoals deze van tijd tot tijd gelden, worden via de Internetsite bekendgemaakt. Alex stelt deze desgevraagd aan Cliënt ter beschikking. Artikel 11 Uitsluiting Aansprakelijkheid 11.1 Alex is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die het gevolg is van of samenhangt met: (a) misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door derden) van de Communicatiemiddelen, communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten van Alex of van derden en/of Toegangscodes waardoor ten aanzien van de Spaarrekening Opdrachten worden uitgevoerd waarvoor Cliënt geen toestemming heeft gegeven (maar onverminderd het bepaalde in artikel 6.5); (b) storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten, ongeacht of deze verbindingen, apparatuur of faciliteiten door Alex of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor Cliënt geen of vertraagd gebruik kan maken van de systemen van Alex en de daaraan verbonden faciliteiten van Alex of derden; (c) onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van door Alex verstrekte berekeningen, saldo opgave of andere door Alex aan Cliënt verschafte informatie; (d) de wijze waarop Cliënt gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om zijn persoonlijke Mijn Alex als bedoeld in de Handleiding Alex Sparen te creëren; (e) enig handelen of nalaten door hen of door één van hen op basis van enig al dan niet in de Voorwaarden aan hen toegekend recht of toegekende bevoegdheid; (f) de door Cliënt gemaakte keuzes ter zake van beveiligingsinstellingen en/of beveiligingsmaatregelen - of de (gedeeltelijke) afwezigheid daarvan - van de door Alex aangeboden producten of diensten; en (g) welke andere schade ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Alex Indien Alex aantoont dat zij zorgvuldig is geweest bij de keuze om bij de dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden, is Alex niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden Alex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of voor gederfde winst. Artikel 12 Overdracht en Bezwaring De rechten van Cliënt voortvloeiende en/of samenhangende met de Spaarrekening kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alex niet aan anderen worden overgedragen of ten behoeve 5

6 Artikel 13 Fusie Alex is bevoegd in geval van fusie of bij overdracht van (een gedeelte van) haar activiteiten aan een derde, de rechtsverhouding waarin Alex tot Cliënt staat over te dragen aan de derde die de activiteiten van Alex voortzet. Artikel 14 Vertegenwoordiging Cliënt kan schriftelijk op de door Alex te bepalen wijze één of meerdere personen volmacht geven om de daarbij gespecificeerde rechtshandelingen met betrekking tot de Spaarrekening te verrichten. Op het eindigen van deze volmacht kan eerst een beroep worden gedaan nadat Alex daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Cliënt dient er voor zorg te dragen dat elke gevolmachtigde alle voor Cliënt terzake van de Spaarrekening geldende regels en voorschriften zal naleven. Artikel 15 Belangenbescherming Op grond van de Wft is het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (het Besluit) van toepassing op de dienstverlening van Alex. Op basis van het Besluit maakt een Cliënt die voldoet aan de in het Besluit gestelde criteria aanspraak op een van tijd tot tijd vast te stellen (maximum) vergoeding indien De Nederlandsche Bank N.V. constateert dat Alex niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Op verzoek van Cliënt zal door Alex nadere informatie worden verstrekt over de inhoud van de regeling. Voor de beantwoording van de vraag of een beroep op de regeling mogelijk is, is de officiële tekst van het Besluit beslissend. Artikel 16 Telefoongesprekken Alex is bevoegd om in het kader van de Spaarrekening de met Cliënt gevoerde telefoongesprekken en andere vormen van communicatie tussen Alex en Cliënt vast te leggen. Deze vastlegging kan worden gebruikt ten behoeve van onder meer de afhandeling en de vastlegging in de administratie van Opdrachten, alsmede interne controledoeleinden. Deze vastlegging zal na verloop van tijd door Alex worden vernietigd. Artikel 17 Conversie Indien en voor zover op grond van haar onredelijk bezwarende karakter of op grond van redelijkheid en billijkheid op enige in de Voorwaarden opgenomen bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt deze de werking toe van een als geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen, indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien. Artikel 18 Duur en Beëindiging Spaarrekening 18.1 De relatie tussen Alex en Cliënt uit hoofde van de Spaarrekening is voor onbepaalde tijd aangegaan Alex en Cliënt zijn te allen tijde gerechtigd de relatie uit hoofde van de Spaarrekening schriftelijk op te zeggen. Aan de opzegging zijn geen kosten verbonden In afwijking van artikel 18.1 is Alex gerechtigd de relatie uit hoofde van de Spaarrekening zonder ingebrekestelling of andere formaliteit met onmiddellijke ingang te beëindigen, de Spaarrekening te blokkeren en al haar vorderingen op Cliënt per direct op te eisen, indien Cliënt: (a) failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of (indien Cliënt een natuurlijke persoon is) een wettelijke schuldsaneringsregeling op Cliënt van toepassing wordt verklaard; (b) overlijdt (indien Cliënt een natuurlijk persoon is) of wordt ontbonden of wordt opgeheven (indien Cliënt een rechtspersoon is); (c) zich in het buitenland vestigt; (d) bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt en de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien Alex hiermee bekend zou zijn geweest; (e) op enigerlei wijze tekortschiet jegens Alex in de nakoming van één of meer van zijn uit enige overeenkomst met Alex voortvloeiende verplichtingen dan wel in strijd handelt met de Voorwaarden en/of Handleidingen; (f) kwalificeert als US Person; (g) niet (meer) voldoet aan het klantacceptatiebeleid van Alex en/of (h) naar het oordeel van Alex gebruik maakt van de Spaarrekening op een wijze welke Alex niet verenigbaar acht met het karakter daarvan; 6

7 Artikel 19 Geen Afstand van Recht Indien Alex te eniger tijd toelaat dat Cliënt een bepaling van de Voorwaarden Alex Sparen overtreedt, geeft dit Cliënt geen enkel recht op handhaving van die overtreding, en Alex is te allen tijde gerechtigd om van Cliënt te verlangen dat deze zich weer terstond aan de betreffende bepaling houdt. Artikel 20 - Gegevens Cliënt 20.1 Cliënt verklaart dat hij op de hoogte is en ermee instemt dat de door hem aan Alex te verstrekken persoonsgegevens in verband met de Spaarrekening door Alex worden opgenomen in een gegevensbestand. Dit gegevensbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Cliënt verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Alex om de in artikel 20.1 bedoelde gegevens over Cliënt te verstrekken aan derden, waaronder toezichthoudende en fiscale autoriteiten, voor zover Alex hiertoe verplicht is op grond van enig voorschrift waaraan Cliënt of Alex gebonden is. Cliënt verplicht zich om Alex op eerste verzoek alle aanvullende informatie te verstrekken die noodzakelijk is op grond van deze voorschriften en staat jegens Alex in voor de juistheid van de verstrekte informatie Cliënt verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Alex om de in artikel 20.1 bedoelde gegevens te gebruiken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake van de Spaarrekening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Cliënt heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door Alex verwerkte persoonsgegevens op te vragen. De Cliënt aan wie informatie is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan Alex verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Cliënt verleent ook toestemming voor het gebruik van de bedoelde gegevens door Alex en de tot Binck Bank behorende rechtspersonen kunnen worden gebruikt ter uitvoering van activiteiten gericht op de vergroting van haar cliëntenbestand zoals door het doen van aanbiedingen en/of het verzenden van informatie in de vorm van onder meer mailings en brochures. Tegen dit gebruik van de Gegevens kan Cliënt te allen tijde en zonder kosten bij Alex verzet aantekenen De feitelijke verwerking van de gegevens kan door Alex worden uitbesteed aan bijvoorbeeld reclamebureaus en/of bedrijven die (een deel van) de administratie verzorgen, die bewerkers zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alex en de betreffende bewerker zullen elkaar op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de gegevens, zodat alle bij de gegevensverwerking betrokken partijen steeds over een actueel gegevensbestand beschikken. Artikel 21 Wijziging en Aanvulling Voorwaarden Alex Sparen en Handleiding Alex Sparen 21.1 Alex is gerechtigd om de Voorwaarden Alex Sparen en/of de Handleiding Alex Sparen te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor Cliënt en Alex bindend zijn vanaf de dertigste dag nadat Alex van deze wijzigingen aan Cliënt mededeling heeft gedaan Indien Cliënt niet akkoord gaat met de in artikel 21.1 bedoelde wijzigingen en/of aanvullingen dient Cliënt dit binnen drie weken na kennisgeving aan Alex schriftelijk mede te delen. Alex zal na ontvangst van deze mededeling de dienstverlening ten aanzien van de Spaarrekening met onmiddellijke ingang beëindigen In afwijking van het bepaalde in artikel 21.1 zal een door Alex aangebrachte wijziging of aanvulling in de Voorwaarden Alex Sparen en/of de Handleiding Alex Sparen direct na kennisgeving bindend zijn voor Alex en Cliënt indien die wijziging of aanvulling naar het redelijk oordeel van Alex verband houdt met of voortvloeit uit een uitspraak, instructie of bindend advies waaraan Alex is gebonden of zich gebonden acht, een wijziging van regelgeving of slechts van praktische aard is. Artikel 22 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillenregeling 22.1 De Overeenkomst Alex Sparen en alle overige overeenkomsten die op enig moment van kracht zijn tussen Alex en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht In geval van enig geschil tussen Alex en Cliënt is de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen Nadere informatie over de geschillenregeling is opgenomen in de Handleiding Alex Sparen. 7

8 Barbara Strozzilaan 310 Postbus AM Amsterdam Tel: Fax: Internet: Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam AX/VWSP/0314 8

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis:

1.1 In de Algemene Voorwaarden hebben de onderstaande met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: VOORWAARDEN BETAALDIENSTVERLENING PAY FAST FORWARD B.V. De voorwaarden voor de betaalrekeningen van Pay Fast Forward B.V. (de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op de door Pay Fast Forward B.V.

Nadere informatie

Voorwaarden /0407 PROF/VW

Voorwaarden /0407 PROF/VW Voorwaarden Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank De Voorwaarden tripartiete dienstverlening BinckBank zijn van toepassing op betrekkingen, ook toekomstige, tussen BinckBank en Cliënt waaronder

Nadere informatie

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN

ALGEMENE BANKVOORWAARDEN BIJLAGENBOEKJE ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn tot stand gekomen in overleg tussen de Nederlandse Vereniging van Banken en de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep

Nadere informatie

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje

Vermogensbeheerder Services. Voorwaardenboekje Vermogensbeheerder Services Voorwaardenboekje 1 INHOUDSOPGAVE I BEPALINGEN CLIËNTOVEREENKOMST...3 II VOORWAARDEN EFFECTENDIENSTVERLENING VIA EEN BELEGGINGSONDERNEMING...7 III VOORWAARDEN VOOR BEWARING

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank ASR Bank N.V. Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Postbus 744 3000 AS Rotterdam Telefoon (010) 401 75 83 Fax (010) 240 15 95 Artikel 1. Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank

Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank 53623 (05-11) Artikel 1 Definities In de Voorwaarden Effectenbemiddeling ASR Bank gelden de volgende betekenissen van de gebruikte woorden als zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V.

Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. Algemene Voorwaarden ABN AMRO Bank N.V. bestaande uit: I. Algemene Bankvoorwaarden II. Voorwaarden Cliëntrelatie I) ALGEMENE BANKVOORWAARDEN Deze algemene bankvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V.

Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Algemene Voorwaarden Postcodegarant B.V. Versie 01-07- 2015 INHOUD ARTIKEL 1 DEFINITIES... 4 ARTIKEL 2 POSTCODEGARANT B.V.... 6 ARTIKEL 3 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN... 6 ARTIKEL 4 GEBRUIKER...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden )

Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Algemene voorwaarden Cyber & Mason Acquisitie B.V. en Cyber & Mason Exploitatie B.V., februari 2014 ( Algemene Voorwaarden ) Cyber & Mason Acquisitie B.V. is ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SpeakUp

Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp Algemene Voorwaarden SpeakUp voor het verlenen van Diensten en de levering van Producten 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Voorwaarden Doorlopend Krediet versie augustus 2013 Artikel 1 Definities In deze Voorwaarden Doorlopend Krediet worden de volgende definities gehanteerd: Algemene Bankvoorwaarden: de algemene bankvoorwaarden,

Nadere informatie

Rente Rekening. Rekening

Rente Rekening. Rekening REGLEMENT Rente Rekening Delta Lloyd Bank NV ARTIKEL 1 DEFINITIES 1 In de Overeenkomst wordt verstaan onder: a Bank Delta Lloyd Bank N.V., tevens handelend onder de naam OHRA Bank, gevestigd en kantoor

Nadere informatie

Voorwaarden Doorlopend Krediet

Voorwaarden Doorlopend Krediet Versie augustus 2013 Voorwaarden Doorlopend Krediet Artikel 1611-40.1504 Datum 1 april 2015 pagina Voorwaarden Doorlopend Krediet 1 1 Definities 4 2 Algemeen 4 3 Herroepingsrecht 4 4 Voorwaarden Kredietnemer

Nadere informatie

Aanvraag REAAL JaarSparen

Aanvraag REAAL JaarSparen Aanvraag REAAL JaarSparen Tussenpersoon (altijd invullen) Naam (bedrijf ) Adres Tussenpersoonnummer Postcode en woonplaats Telefoonnummer Onderdeel van REAAL Financieel Plan Rekeninghouder Natuurlijk persoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7

Algemene Voorwaarden. 2005, Act One communications & Shared Service Center 1 / 7 Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Aanbieding en Overeenkomst... 2 Artikel 3 Prijs en betaling... 2 Artikel 4 Vertrouwelijke informatie en niet-overname beding... 3 Artikel 5 Voorbehoud van eigendom en

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Particuliere Betaaldiensten

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Algemene Voorwaarden Particuliere Betaaldiensten Deutsche Bank www.deutschebank.nl Algemene Voorwaarden Particuliere Betaaldiensten Algemene Voorwaarden Particuliere Betaaldiensten 1. Definities 04 2. De betaalrekening 05 3. Het openen van de betaalrekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Reglement Perlas Banksparen

Reglement Perlas Banksparen Reglement Perlas Banksparen Artikel 1. Definities 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: a. Belastingen: iedere belasting, heffing of revisierente die wordt opgelegd door de Belastingdienst ten gevolge

Nadere informatie

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa

Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa Voorwaarden bundel Rabo OmniKassa 1. Algemene voorwaarden Rabo OmniKassa november 2011 2. Algemene Bankvoorwaarden 3. Algemene contractvoorwaarden voor de Contracten gesloten

Nadere informatie

FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden

FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden FitVermogen Overeenkomst en Voorwaarden Augustus April 20152014 1 Hoofdstuk 1 Algemeen deel Artikel 1. Definities 1.1 In deze Overeenkomst en Voorwaarden gebruiken wij de volgende begrippen in de volgende

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Rekening 2 Reglement Allianz Rekening Artikel 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna Allianz

Nadere informatie

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen.

b) het orderuitvoeringsbeleid. Hierin staat hoe wij de beleggingsopdrachten uitvoeren om voor u het best mogelijke resultaat te behalen. UW CONTRACT MET ONS VOOR ZELF BELEGGEN 1. U heeft zelf beleggen bij ons. Dat betekent dat u zelfstandig bij ons belegt. U doet dat door ons beleggingsopdrachten te geven. Wij voeren die beleggingsopdrachten

Nadere informatie

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening

Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement. Allianz Plus Rekening Allianz Nederland Asset Management B.V. Reglement Allianz Plus Rekening Reglement Allianz Plus Rekening Art. 1 Omschrijving van de dienstverlening a. Allianz Nederland Asset Management B.V. (hierna ook:

Nadere informatie

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening

ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening el ngg Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Beleggingsrekening Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Centraal

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING

ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING ALGEMENE VOORWAARDEN HAGEHOSTING Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.

1.3 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen. 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Smartbit BVBA 1 Definities 1.1 Onder 'Aanmeldingsformulier' wordt verstaan: het aanmeldingsformulier in verband met de aanvraag tot levering van Diensten door Smartbit. 1.2 Onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers

Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers Algemene voorwaarden Clevercard voor deelnemers Artikel 1 Definities 1. Clevercard: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo (OV),

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine

Algemene voorwaarden Online Marketingmachine Algemene voorwaarden Online Marketingmachine 1 Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, onderhandelingen en rechtsbetrekkingen

Nadere informatie