de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht:"

Transcriptie

1 voorwaarden alex sparen 1

2 Artikel 1 Definities, Verwijzingen, Kopjes, Taal 1.1 In de Voorwaarden Alex Sparen hebben de navolgende met een hoofdletter geschreven woorden de daarachter vermelde betekenis: Alex: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Spaarrekening: een in de administratie van Alex op naam van Cliënt aangehouden rekening, waarover Alex spaarrente vergoedt conform de Voorwaarden Alex Sparen; Bankvoorwaarden: de Algemene Bankvoorwaarden van Alex; BinckBank: BinckBank N.V.; Cliënt: degene of degenen die in de Overeenkomst Alex Sparen als Cliënt is respectievelijk zijn aangemerkt (en met uitzondering van artikel 8 wordt het woord Cliënt derhalve zowel gebruikt om één persoon aan te duiden als om meer dan één persoon aan te duiden); Communicatiemiddelen: de communicatiemiddelen waarmee of waardoor Opdrachten kunnen worden verstrekt; Handleiding Alex Sparen: de door Alex opgestelde Handleiding Alex Sparen, zoals die van tijd tot tijd luidt, al dan niet na wijziging conform artikel 21; Handleidingen: de Handleiding Alex Sparen en, voor zover van toepassing, de andere handleidingen die Alex op enig moment met betrekking tot Spaarrekening heeft opgesteld; Internetsite: de internetsite van Alex (inclusief het deel daarvan dat uitsluitend door middel van een Toegangscode toegankelijk is); Opdracht: een opdracht gegeven door Cliënt ten aanzien van de Spaarrekening; Overeenkomst Alex Sparen: de overeenkomst tussen Cliënt en Alex inzake de Spaarrekening; Toegangscodes: de (combinatie van) toegangscodes die door Alex aan Cliënt zijn of worden verstrekt (daaronder begrepen nadien door Cliënt gewijzigde codes); US Person: inwoner of staatsburger of green card-holder van de Verenigde Staten van Amerika, vennootschappen met statutaire zetel in de Verenigde Staten van Amerika en vennootschappen waar US Persons een kapitaalsbelang van 10% of meer in aanhouden (zie ook artikel 3.13 handleiding Alex Sparen), Voorwaarden Alex Sparen: deze Voorwaarden Alex Sparen zoals die van tijd tot tijd luiden, al dan niet na wijziging conform artikel 21; Voorwaarden: de Voorwaarden Alex Sparen en, voor zover van toepassing, de andere voorwaarden die Alex op enig moment met betrekking tot de Spaarrekening heeft opgesteld; 1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van de Voorwaarden Alex Sparen, tenzij anders vermeld. 1.3 Kopjes boven artikelen dienen uitsluitend voor leesgemak en hebben geen invloed op de betekenis van de Voorwaarden Alex Sparen. 1.4 Woorden die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben dezelfde betekenis indien zij in het meervoud worden gebruikt en vice versa. 1.5 Alle informatie van Alex wordt uitsluitend in de Nederlandse taal ter beschikking gesteld aan Cliënt. Alle communicatie van Alex richting Cliënt vindt uitsluitend plaats in de Nederlandse taal. Alex is niet verplicht informatie van Cliënt in een andere taal dan de Nederlandse taal in ontvangst en/of behandeling te nemen. Cliënt kan geen rechten ontlenen aan communicatie met Alex in een andere taal dan de Nederlandse taal. Artikel 2 Voorwaarden Alex Sparen, Handleiding Alex Sparen, Bankvoorwaarden 2.1 De Voorwaarden Alex Sparen zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Alex en Cliënt die voortvloeien uit of samenhangen met de Spaarrekening. 2.2 De Voorwaarden Alex Sparen, de Handleiding Alex Sparen en de Bankvoorwaarden vormen één geheel en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, zodat de Bankvoorwaarden en de bepalingen, voorschriften, aanwijzingen en andere gegevens als opgenomen in de Handleiding Alex Sparen eveneens op de Spaarrekening van toepassing zijn. 2.3 Elke verwijzing in de Bankvoorwaarden naar de Bank moet worden gelezen als een verwijzing naar Alex. 2

3 2.4 Tenzij uit de context anders voortvloeit, dient een verwijzing naar de Voorwaarden Alex Sparen steeds te worden gelezen als een verwijzing naar het samenstel van de Voorwaarden Alex Sparen, de Handleiding Alex Sparen en de Bankvoorwaarden. 2.5 Bij onderlinge strijdigheid tussen de Voorwaarden Alex Sparen en de Bankvoorwaarden respectievelijk de Handleiding Alex Sparen geldt de volgende rangorde. 1. Voorwaarden Alex Sparen 2. Handleiding Alex Sparen 3. Bankvoorwaarden Artikel 3 Aanvang Spaarrekening, Acceptatie 3.1 Cliënt kan gebruikmaken van de Spaarrekening nadat een Alex Rekening is geopend en Cliënt conform de wettelijke bepalingen door Alex is geïdentificeerd en aan de klantacceptatievoorwaarden van Alex heeft voldaan Alex zal een Spaarrekening openen indien zij Cliënt conform de daarvoor geldende voorschriften en procedures heeft geaccepteerd. Acceptatie vindt in alle gevallen plaats onder de voorwaarde dat Cliënt is geïdentificeerd als bedoeld in artikel Cliënt verleent Alex uitdrukkelijk toestemming om de door Cliënt op het openingsformulier van de Spaarrekening verstrekte gegevens te (doen) verifiëren. 3.4 Alex kan regels stellen omtrent identificatie, acceptatie en/of de omvang, aard en reikwijdte van de Spaarrekening met betrekking tot bepaalde categorieën van natuurlijke personen en rechtspersonen. Alex is gerechtigd om een Cliënt zonder opgaaf van redenen niet te accepteren. 3.5 Cliënt dient gedurende de duur van de relatie uit hoofde van de effectendienstverlening tussen haar en Alex aan het bepaalde in artikel 3.1 te voldoen. Artikel 4 Spaarrekening 4.1 Alex houdt in haar administratie op naam van Cliënt één of meer Spaarrekeningen aan. 4.2 Overboekingen door Cliënt van gelden van en naar de Spaarrekening en overige Opdrachten kunnen slechts plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen in de Handleidingen door middel van de Communicatiemiddelen op de daarvoor door Alex in de Handleidingen en/of de Internetsite aangegeven wijze. Artikel 5 Rente Spaarrekening 5.1 Alex zal over een creditsaldo op de Spaarrekening rente vergoeden. De rente op de Spaarrekening is variabel en wordt door Alex vastgesteld. 5.2 De rente op de Spaarrekening kan door Alex op ieder moment worden gewijzigd. Een wijziging van de rente heeft betrekking op het totale spaarsaldo van de Spaarrekening. 5.3 De van tijd tot tijd geldende rentepercentages zullen via de Internetsite worden bekendgemaakt en worden op diens verzoek aan Cliënt toegezonden. 5.4 In de Handleiding Alex Sparen wordt vermeld vanaf welk moment op de Spaarrekening geboekte bedragen rentedragend worden, op welke wijze de rente wordt berekend en op welke moment de opgelopen rente wordt bijgeschreven. 5.5 Bijschrijving van rente vindt plaats op de Spaarrekening. 5.6 Alex kan aan het bedrag waarover rente wordt vergoed een minimum en/of maximum verbinden. Artikel 6 Beveiliging, Toegangscodes, Blokkering 6.1 Cliënt zal de beveiligingsvoorschriften en aanwijzingen zoals vermeld op de Internetsite, in de Handleiding Alex Sparen of op welke andere wijze dan ook door Alex gecommuniceerd steeds nauwkeurig opvolgen. 6.2 De Toegangscodes zijn strikt persoonlijk. Cliënt zal de Toegangscodes te allen tijde voor derden geheimhouden en is verplicht daartoe passende maatregelen te treffen. Cliënt zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten bij het gebruik van de Toegangscodes. Dit artikel 6.2 staat er niet aan in de weg dat Cliënt de Toegangscodes aan de in artikel 14 bedoelde gevolmachtigde respectievelijk gevolmachtigden bekendmaakt. 6.3 Indien Cliënt ontdekt dat één of meer Toegangscodes door verlies of diefstal of door welke omstandigheid dan ook in onbevoegde handen zijn geraakt of kunnen geraken, zal Cliënt dit onverwijld aan Alex melden. 3

4 6.4 Zo spoedig mogelijk na ontvangst van een melding als bedoeld in artikel 6.3 zal Alex ervoor zorgdragen dat de toegang tot de Spaarrekening en/of andere gegevens van Cliënt wordt geblokkeerd. Op uitdrukkelijk verzoek van Cliënt wordt de toegang uitsluitend geblokkeerd voor zover het de in artikel 6.3 bedoelde Toegangscodes betreft. 6.5 Cliënt is aansprakelijk voor de gevolgen van het misbruik of onbevoegd gebruik van de Toegangscodes in de periode tot aan het moment van de melding als bedoeld in artikel Alex is bevoegd om de toegang tot de Spaarrekening te blokkeren indien zij weet of vermoedt dat onbevoegd of frauduleus gebruik en/of misbruik van de Spaarrekening wordt gemaakt of kan worden gemaakt. Alex stelt Cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. 6.7 Een door Alex ingestelde blokkade van de Spaarrekening kan zowel Opdrachten ten laste als Opdrachten ten gunste van de geblokkeerde Spaarrekening omvatten. Artikel 7 Uitvoering Opdrachten 7.1 Alex zal in ieder geval gerechtigd zijn om een Opdracht ten aanzien van de Spaarrekening niet uit te voeren indien: (a) de Opdracht niet op de door Alex voorgeschreven wijze wordt verstrekt via een Communicatiemiddel; (b) de Opdracht niet vergezeld gaat van de voor het betreffende Communicatiemiddel vereiste en juiste Toegangscodes; (c) de Opdracht onduidelijk is; (d) het saldo van de Spaarrekening daartoe ontoereikend is. 7.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.3, mag Alex een Opdracht die vergezeld gaat van de voor het betreffende Communicatiemiddel vereiste en juiste Toegangscodes zonder nader onderzoek opvatten als een door Cliënt gegeven Opdracht. Die Opdracht zal Cliënt op dezelfde wijze binden als een door Cliënt aan Alex schriftelijk gegeven Opdracht die is voorzien van zijn handtekening. 7.3 Alex is te allen tijde gerechtigd om beperkingen op te leggen en grenzen te stellen aan het gebruik dat door Cliënt van de Spaarrekening kan worden gemaakt en in verband daarmee een Opdracht niet te accepteren. Artikel 8 Spaarrekening op naam van meer Cliënten 8.1 Indien de Spaarrekening op naam van meer Cliënten is gesteld zijn deze Cliënten hoofdelijk verbonden jegens Alex zodat Alex gerechtigd is ieder der Cliënten voor het geheel van de verplichtingen die voor hen uit hoofde van de Spaarrekening ontstaan aan te spreken. Elke (rechts)handeling door één van deze Cliënten verricht, zal ook de andere Cliënt of Cliënten binden. 8.2 Ingeval Alex één of meer Cliënten uit de hoofdelijke verbondenheid ontslaat dan wel met één of meer van hen een regeling treft, al dan niet tegen finale kwijting, geschiedt dit uitsluitend onder de voorwaarde dat de andere Cliënt of Cliënten voor het geheel hoofdelijk verbonden blijft respectievelijk blijven. Het aandeel van de uit de hoofdelijkheid ontslagen Cliënt of Cliënten kan door de andere Cliënt of Cliënten niet in mindering worden gebracht op zijn respectievelijk hun hoofdelijke verbondenheid. 8.3 Cliënten zullen jegens Alex een vorderingsrecht hebben, tot welk vorderingsrecht ieder der Cliënten voor het geheel als schuldeiser gerechtigd zal zijn. Betaling door Alex aan een der Cliënten bevrijdt Alex ook jegens de andere Cliënt of Cliënten. 8.4 Alex zal steeds bevoegd zijn om een vordering van Alex op één der Cliënten afzonderlijk te verrekenen met een saldo ten gunste van Cliënten op de Spaarrekening en om een vordering van Alex op Cliënten uit hoofde van Spaarrekening en/of de door Alex aangeboden diensten of producten te verrekenen met hetgeen Alex aan één der Cliënten afzonderlijk verschuldigd is. 8.5 Cliënten zijn zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk bevoegd om aan Alex Opdrachten te verstrekken en over een tegoed op de Spaarrekening te beschikken. Voor zover nodig verlenen Cliënten elkaar hierbij over en weer een onherroepelijke volmacht tot het verrichten van de in dit artikel 8 genoemde handelingen. 8.6 Onverminderd het bepaalde in artikel 8.5 kan Alex, wanneer naar haar oordeel sprake is van bijzondere gevallen, bepalen dat de medewerking van alle Cliënten gezamenlijk wordt verlangd dan wel nadere voorwaarden stellen. 4

5 8.7 De erkenning van het saldo van de Spaarrekening door één der Cliënten is bindend voor iedere andere Cliënt, behoudens tegenbewijs. Iedere Cliënt heeft aan iedere Cliënt de bevoegdheid verleend om mede namens hem alle mededelingen en aanzeggingen die Alex met betrekking tot de Spaarrekening doet te ontvangen en daarvan kennis te nemen. Iedere Cliënt is bevoegd om mede namens iedere Cliënt aan Alex mededelingen en aanzeggingen te doen. Artikel 9 Ontvangst informatie langs elektronische weg 9.1 Cliënt verleent Alex bij voorbaat toestemming om rekeningafschriften dan wel overige voor Cliënt bestemde informatie uitsluitend langs elektronische weg aan Cliënt te verstrekken. 9.2 Client stemt uitdrukkelijk in met het elektronisch ter beschikking stellen van de Voorwaarden en de Handleidingen en overige informatie alsmede met het elektronisch ter beschikking stellen van de wijzigingen en aanvullingen op de Voorwaarden en Handleidingen. 9.3 Cliënt verklaart dat hij zich volledig bewust is van de risico s die het langs elektronische weg ter beschikking stellen van informatie met zich meebrengt voor de authenticiteit en de vertrouwelijkheid van het berichtenverkeer en aanvaardt deze risico s. 9.4 Indien aan Cliënt uitsluitend langs elektronische weg een rekeningafschrift ter beschikking is gesteld, is Cliënt bevoegd om binnen de van toepassing zijnde wettelijke bewaartermijn een kopie daarvan bij Alex op te vragen. Alex is gerechtigd Cliënt kosten in rekening te brengen voor de verstrekking van bedoelde kopieën Artikel 10 Kosten 10.1 Alex brengt Cliënt voor het openen en aanhouden van een Spaarrekening geen kosten in rekening Voor extra diensten, die Alex in het kader van de Spaarrekening verleend, is Alex gerechtigd Cliënt kosten in rekening te brengen. De tarieven daarvan, zoals deze van tijd tot tijd gelden, worden via de Internetsite bekendgemaakt. Alex stelt deze desgevraagd aan Cliënt ter beschikking. Artikel 11 Uitsluiting Aansprakelijkheid 11.1 Alex is niet aansprakelijk voor schade van Cliënt die het gevolg is van of samenhangt met: (a) misbruik, onbevoegd of onjuist gebruik (door derden) van de Communicatiemiddelen, communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten van Alex of van derden en/of Toegangscodes waardoor ten aanzien van de Spaarrekening Opdrachten worden uitgevoerd waarvoor Cliënt geen toestemming heeft gegeven (maar onverminderd het bepaalde in artikel 6.5); (b) storingen in de elektriciteitsvoorziening of storingen in communicatieverbindingen en/of apparatuur en/of overige faciliteiten, ongeacht of deze verbindingen, apparatuur of faciliteiten door Alex of een derde worden beheerd, of andere oorzaken waardoor Cliënt geen of vertraagd gebruik kan maken van de systemen van Alex en de daaraan verbonden faciliteiten van Alex of derden; (c) onjuistheden in en/of het niet of vertraagd ontvangen van door Alex verstrekte berekeningen, saldo opgave of andere door Alex aan Cliënt verschafte informatie; (d) de wijze waarop Cliënt gebruikmaakt of gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om zijn persoonlijke Mijn Alex als bedoeld in de Handleiding Alex Sparen te creëren; (e) enig handelen of nalaten door hen of door één van hen op basis van enig al dan niet in de Voorwaarden aan hen toegekend recht of toegekende bevoegdheid; (f) de door Cliënt gemaakte keuzes ter zake van beveiligingsinstellingen en/of beveiligingsmaatregelen - of de (gedeeltelijke) afwezigheid daarvan - van de door Alex aangeboden producten of diensten; en (g) welke andere schade ook, behalve indien en voor zover komt vast te staan dat deze schade het rechtstreekse gevolg is van grove nalatigheid of opzet van Alex Indien Alex aantoont dat zij zorgvuldig is geweest bij de keuze om bij de dienstverlening gebruik te maken van diensten van derden, is Alex niet aansprakelijk voor tekortkomingen van die derden Alex is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gevolgschade en/of voor gederfde winst. Artikel 12 Overdracht en Bezwaring De rechten van Cliënt voortvloeiende en/of samenhangende met de Spaarrekening kunnen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alex niet aan anderen worden overgedragen of ten behoeve 5

6 Artikel 13 Fusie Alex is bevoegd in geval van fusie of bij overdracht van (een gedeelte van) haar activiteiten aan een derde, de rechtsverhouding waarin Alex tot Cliënt staat over te dragen aan de derde die de activiteiten van Alex voortzet. Artikel 14 Vertegenwoordiging Cliënt kan schriftelijk op de door Alex te bepalen wijze één of meerdere personen volmacht geven om de daarbij gespecificeerde rechtshandelingen met betrekking tot de Spaarrekening te verrichten. Op het eindigen van deze volmacht kan eerst een beroep worden gedaan nadat Alex daarvan schriftelijk in kennis is gesteld. Cliënt dient er voor zorg te dragen dat elke gevolmachtigde alle voor Cliënt terzake van de Spaarrekening geldende regels en voorschriften zal naleven. Artikel 15 Belangenbescherming Op grond van de Wft is het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft (het Besluit) van toepassing op de dienstverlening van Alex. Op basis van het Besluit maakt een Cliënt die voldoet aan de in het Besluit gestelde criteria aanspraak op een van tijd tot tijd vast te stellen (maximum) vergoeding indien De Nederlandsche Bank N.V. constateert dat Alex niet in staat is aan haar verplichtingen te voldoen. Op verzoek van Cliënt zal door Alex nadere informatie worden verstrekt over de inhoud van de regeling. Voor de beantwoording van de vraag of een beroep op de regeling mogelijk is, is de officiële tekst van het Besluit beslissend. Artikel 16 Telefoongesprekken Alex is bevoegd om in het kader van de Spaarrekening de met Cliënt gevoerde telefoongesprekken en andere vormen van communicatie tussen Alex en Cliënt vast te leggen. Deze vastlegging kan worden gebruikt ten behoeve van onder meer de afhandeling en de vastlegging in de administratie van Opdrachten, alsmede interne controledoeleinden. Deze vastlegging zal na verloop van tijd door Alex worden vernietigd. Artikel 17 Conversie Indien en voor zover op grond van haar onredelijk bezwarende karakter of op grond van redelijkheid en billijkheid op enige in de Voorwaarden opgenomen bepaling geen beroep kan worden gedaan, komt deze de werking toe van een als geldig aan te merken bepaling, waarvan de strekking in zodanige mate aan de eerste bepaling beantwoordt, dat aangenomen moet worden dat deze bepaling zou zijn opgenomen, indien van de eerste wegens haar ongeldigheid was afgezien. Artikel 18 Duur en Beëindiging Spaarrekening 18.1 De relatie tussen Alex en Cliënt uit hoofde van de Spaarrekening is voor onbepaalde tijd aangegaan Alex en Cliënt zijn te allen tijde gerechtigd de relatie uit hoofde van de Spaarrekening schriftelijk op te zeggen. Aan de opzegging zijn geen kosten verbonden In afwijking van artikel 18.1 is Alex gerechtigd de relatie uit hoofde van de Spaarrekening zonder ingebrekestelling of andere formaliteit met onmiddellijke ingang te beëindigen, de Spaarrekening te blokkeren en al haar vorderingen op Cliënt per direct op te eisen, indien Cliënt: (a) failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of (indien Cliënt een natuurlijke persoon is) een wettelijke schuldsaneringsregeling op Cliënt van toepassing wordt verklaard; (b) overlijdt (indien Cliënt een natuurlijk persoon is) of wordt ontbonden of wordt opgeheven (indien Cliënt een rechtspersoon is); (c) zich in het buitenland vestigt; (d) bij het aangaan van de overeenkomst onjuiste informatie heeft verstrekt en de overeenkomst niet of niet onder dezelfde voorwaarden zou zijn aangegaan indien Alex hiermee bekend zou zijn geweest; (e) op enigerlei wijze tekortschiet jegens Alex in de nakoming van één of meer van zijn uit enige overeenkomst met Alex voortvloeiende verplichtingen dan wel in strijd handelt met de Voorwaarden en/of Handleidingen; (f) kwalificeert als US Person; (g) niet (meer) voldoet aan het klantacceptatiebeleid van Alex en/of (h) naar het oordeel van Alex gebruik maakt van de Spaarrekening op een wijze welke Alex niet verenigbaar acht met het karakter daarvan; 6

7 Artikel 19 Geen Afstand van Recht Indien Alex te eniger tijd toelaat dat Cliënt een bepaling van de Voorwaarden Alex Sparen overtreedt, geeft dit Cliënt geen enkel recht op handhaving van die overtreding, en Alex is te allen tijde gerechtigd om van Cliënt te verlangen dat deze zich weer terstond aan de betreffende bepaling houdt. Artikel 20 - Gegevens Cliënt 20.1 Cliënt verklaart dat hij op de hoogte is en ermee instemt dat de door hem aan Alex te verstrekken persoonsgegevens in verband met de Spaarrekening door Alex worden opgenomen in een gegevensbestand. Dit gegevensbestand is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens Cliënt verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Alex om de in artikel 20.1 bedoelde gegevens over Cliënt te verstrekken aan derden, waaronder toezichthoudende en fiscale autoriteiten, voor zover Alex hiertoe verplicht is op grond van enig voorschrift waaraan Cliënt of Alex gebonden is. Cliënt verplicht zich om Alex op eerste verzoek alle aanvullende informatie te verstrekken die noodzakelijk is op grond van deze voorschriften en staat jegens Alex in voor de juistheid van de verstrekte informatie Cliënt verleent hierbij uitdrukkelijk toestemming aan Alex om de in artikel 20.1 bedoelde gegevens te gebruiken ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten terzake van de Spaarrekening en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties. Cliënt heeft het recht informatie met betrekking tot zijn of haar door Alex verwerkte persoonsgegevens op te vragen. De Cliënt aan wie informatie is gegeven van hem betreffende persoonsgegevens, kan Alex verzoeken de persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet terzake dienend zijn dan wel in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Cliënt verleent ook toestemming voor het gebruik van de bedoelde gegevens door Alex en de tot Binck Bank behorende rechtspersonen kunnen worden gebruikt ter uitvoering van activiteiten gericht op de vergroting van haar cliëntenbestand zoals door het doen van aanbiedingen en/of het verzenden van informatie in de vorm van onder meer mailings en brochures. Tegen dit gebruik van de Gegevens kan Cliënt te allen tijde en zonder kosten bij Alex verzet aantekenen De feitelijke verwerking van de gegevens kan door Alex worden uitbesteed aan bijvoorbeeld reclamebureaus en/of bedrijven die (een deel van) de administratie verzorgen, die bewerkers zijn in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens. Alex en de betreffende bewerker zullen elkaar op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in de gegevens, zodat alle bij de gegevensverwerking betrokken partijen steeds over een actueel gegevensbestand beschikken. Artikel 21 Wijziging en Aanvulling Voorwaarden Alex Sparen en Handleiding Alex Sparen 21.1 Alex is gerechtigd om de Voorwaarden Alex Sparen en/of de Handleiding Alex Sparen te wijzigen en/of aan te vullen. De wijzigingen en/of aanvullingen zullen voor Cliënt en Alex bindend zijn vanaf de dertigste dag nadat Alex van deze wijzigingen aan Cliënt mededeling heeft gedaan Indien Cliënt niet akkoord gaat met de in artikel 21.1 bedoelde wijzigingen en/of aanvullingen dient Cliënt dit binnen drie weken na kennisgeving aan Alex schriftelijk mede te delen. Alex zal na ontvangst van deze mededeling de dienstverlening ten aanzien van de Spaarrekening met onmiddellijke ingang beëindigen In afwijking van het bepaalde in artikel 21.1 zal een door Alex aangebrachte wijziging of aanvulling in de Voorwaarden Alex Sparen en/of de Handleiding Alex Sparen direct na kennisgeving bindend zijn voor Alex en Cliënt indien die wijziging of aanvulling naar het redelijk oordeel van Alex verband houdt met of voortvloeit uit een uitspraak, instructie of bindend advies waaraan Alex is gebonden of zich gebonden acht, een wijziging van regelgeving of slechts van praktische aard is. Artikel 22 Toepasselijk recht, bevoegde rechter, geschillenregeling 22.1 De Overeenkomst Alex Sparen en alle overige overeenkomsten die op enig moment van kracht zijn tussen Alex en Cliënt worden beheerst door Nederlands recht In geval van enig geschil tussen Alex en Cliënt is de bevoegde rechter te Amsterdam bevoegd daarvan kennis te nemen Nadere informatie over de geschillenregeling is opgenomen in de Handleiding Alex Sparen. 7

8 Barbara Strozzilaan 310 Postbus AM Amsterdam Tel: Fax: Internet: Alex Vermogensbank is een handelsnaam van BinckBank N.V. - Vergunninghouder DNB - Geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten - K.v.K. Amsterdam AX/VWSP/0314 8

voorwaarden effectenkrediet

voorwaarden effectenkrediet voorwaarden effectenkrediet 1 Artikel 1 - Definities, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Effectenkrediet hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in

Nadere informatie

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst.

Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt of zal gaan maken van de Dienst. Gebruikersvoorwaarden papierloos factureren v.1.0 www.papierloosfactureren.nl Artikel 1 - Begrippen en definities 1.1 Dienst: de online dienst (www.papierloosfactureren.nl) via welke een Gebruiker facturen

Nadere informatie

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211

Tel: 0800-235 25 39. 1070 AA Amsterdam. Internet: www.alex.nl AX/VWDE/1211 voorwaarden derivaten 1 Artikel 1 - Definities, Order, Verwijzingen, Kopjes 1.1 In de Voorwaarden Derivaten hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de betekenis die daaraan is toegekend in de

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening

Voorwaarden Effectenkrediet Tripartiete Dienstverlening Tripartiete Dienstverlening 2 1 Definities 1.1 De in deze Voorwaarden met een hoofdletter geschreven woorden hebben dezelfde betekenis als die daaraan is toegekend in de Voorwaarden Tripartiete Dienstverlening,

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor Particulier Gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex; Alex Vermogensbank: BinckBank N.V. handelende onder de naam Alex Vermogensbank; Alex Rekening: voorwaarden alex vermogensbeheer 1 De Voorwaarden Alex Vermogensbeheer zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van vermogensbeheer die onder de handelsnaam Alex door BinckBank N.V. ( Alex )

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BUNGALOWPARK SCHATZENBURG ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1 OKTOBER 2008 1 DEFINITIES EN INTERPRETATIE 1.1 Tenzij uit deze algemene leveringsvoorwaarden duidelijk anders blijkt hebben de volgende woorden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004)

ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) ALGEMENE VOORWAARDEN ABN AMRO DIGITALE KLUIS (versie september 2004) 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ABN AMRO : Kluishouder : Kluis-Overeenkomst: Digitale Kluis : Voorwaarden Toegang:

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk.

Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Triodos Bank. Dit zijn onze Voorwaarden Sparen Zakelijk. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met Triodos Bank NV via telefoon 030 694 27 00 of mail naar info@triodos.nl.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden")

ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de Algemene Voorwaarden) ALGEMENE VOORWAARDEN EPAC PROPERTY COUNSELORS B.V. (de "Algemene Voorwaarden") Artikel 1. Definities EPAC: EPAC Property Counselors B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Voorwaarden BNG Data Services Online

Voorwaarden BNG Data Services Online Voorwaarden BNG Data Services Online Artikel 1. Werkingssfeer 1.1 Alle betrekkingen tussen nv Bank Nederlandse Gemeenten (de Bank ) en haar cliënten (de Cliënt ) in relatie tot BNG Data Services Online

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN Dit zijn de algemene voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. Onderstaand vindt u de voorwaarden van Make Marketing Magic B.V. die van toepassing zijn op al onze diensten. 1. DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel

Algemene Voorwaarden Stichting Vakantiespel 1. Algemeen Organisator stelt zich ten doel het jaarlijks organiseren in de laatste week van de basisschool zomervakantie van een Vakantiespel voor kinderen uit de groepen 3 tot en met 8 van de basisschool

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities

Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland. Definities Algemene voorwaarden Italiaantje van Nederland Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Italiaantje van Nederland wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016

Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 Algemene Voorwaarden Internetbankieren Yapı Kredi Bank Nederland N.V. 2016 1.Toepassingsbereik en definities 1.1 Deze Algemene Voorwaarden Internetbankieren zijn van toepassing op alle Internetdiensten

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Cliëntenovereenkomst voor insiders

Cliëntenovereenkomst voor insiders Cliëntenovereenkomst voor insiders 2 Cliëntenovereenkomst Voor insiders De ondergetekenden, Cliënt/rekeninghouder 1, Wonende te/gevestigd te Aan Cliënt/rekeninghouder 2*, Wonende te/gevestigd te Aan *

Nadere informatie

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld.

2. Een aanbieding of offerte gedaan door Multimediastation ptera heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij anders vermeld. Algemene voorwaarden Multimediastation ptera, Hoofdweg 30, 9905 PD Holwierde 1. Definities 1. Contractant: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Socialize Media

Algemene voorwaarden Socialize Media Algemene voorwaarden Socialize Media Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Opdrachtgever: de rechtspersoon die aan Socialize Media een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van advies, beheer

Nadere informatie

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst

Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst Slim Vermogensbeheer B.V. Slimmer Vermogensbeheerovereenkomst DE ONDERGETEKENDEN: Deelnemer Na(a)m(en): Adres: Postcode en plaats: Land: Nederland hierna te noemen "Cliënt"; en 2. Slim Vermogensbeheer

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Reglement Internet Sparen

Reglement Internet Sparen Reglement Internet Sparen Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening 3 Artikel

Nadere informatie

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014

REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO. vastgesteld op 24 juli 2014 REGLEMENT BELEGGERSGIRO HJCO vastgesteld op 24 juli 2014 1. Definities 1.1. In dit reglement beleggersgiro HJCO wordt verstaan onder: AFM : de Stichting Autoriteit Financiële Markten; Bankrekening : de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

BinckBank N.V. handelend onder de naam Alex; Alex Rekening:

BinckBank N.V. handelend onder de naam Alex; Alex Rekening: voorwaarden alex advies 1 De Voorwaarden Alex Advies zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening van advies die onder de handelsnaam Alex Vermogensbank door BinckBank N.V. (BinckBank) wordt aangeboden.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer.

ALGEMENE VOORWAARDEN. Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko PM Dordrecht KvKnr hierna te noemen de opdrachtnemer. ALGEMENE VOORWAARDEN Van: Albij administratieve dienstverlening Iroko 97 3315 PM Dordrecht KvKnr. 51657023 hierna te noemen de opdrachtnemer. Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017

Productvoorwaarden. Internetsparen. Artikel Datum 1 maart 2017 Productvoorwaarden Internetsparen Artikel 1585-40.1703 Datum 1 maart 2017 pagina 1 Definities 3 2 Algemeen 3 3 Openen van een internetspaar rekening 3 4 Toegang tot de internetspaar rekening en communicatie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Bewerkersovereenkomst 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Payroll Resources B.V. handelend onder de naam WePayroll, gevestigd te Eindhoven, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

PRIVACY REGLEMENT - 2015

PRIVACY REGLEMENT - 2015 PRIVACY REGLEMENT - 2015 Jasnante re-integratie onderdeel van Jasnante Holding B.V. (kvk nr. 52123669 ) gevestigd aan de Jacob van Lennepkade 32-s, 1053 MK te Amsterdam draagt zorg voor de geheimhoudingsverplichting

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Groenhuys Vastgoed Verhuur Makelaars voor Woningzoekenden van Woningruimte 2014

Algemene Voorwaarden Groenhuys Vastgoed Verhuur Makelaars voor Woningzoekenden van Woningruimte 2014 Algemene Voorwaarden Groenhuys Vastgoed Verhuur Makelaars voor Woningzoekenden van Woningruimte 2014 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere inschrijving, overeenkomst

Nadere informatie

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement

Gastouderbureau Alles Kids Zoetermeer Privacyreglement Privacyreglement Inhoudsopgave 1. Begripsbepaling... 1 1.1 Persoonsgegevens... 1 1.2 Persoonsregistratie... 1 1.4 Verwerking van persoonsgegevens... 1 1.5 Verstrekken van persoonsgegevens... 1 1.6 Bestand...

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Privacyreglement

Privacyreglement Privacyreglement De Verwerking van Persoonsgegevens is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) onder nummer m1602696. Persoonsgegevens in een vorm die het mogelijk maakt de Betrokkene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definitie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definitie Algemene voorwaarden Artikel 1. Definitie Dienstverlening: de door Aurina Budget Finance uit te voeren werkzaamheden op het gebied van, budgetbeheer en beschermingsbewind; Opdrachtgever: de partij die

Nadere informatie

Reglement OHRA Rente Rekening

Reglement OHRA Rente Rekening Reglement OHRA Rente Rekening Inhoudsopgave Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Tenaamstelling 2 Artikel 3 Openen van een Rekening 2 Artikel 4 Totstandkoming van de Overeenkomst 2 Artikel 5 En/Of-Rekening

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011)

ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ALGEMENE VOORWAARDEN CUROJUSTITIA INCASSO (per 1 januari 2011) ARTIKEL 1 - ALGEMEEN 1. In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities verstaan: a: CuroJustitia: ook genoemd als "CuroJustitia

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat.

Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Triodos Bank. Dit zijn onze voorwaarden voor Triodos Advies op Maat. Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan telefonisch contact op met Triodos Bank Private Banking via 030 693 65 05.

Nadere informatie

Eigen Huis Hypotheekadvies

Eigen Huis Hypotheekadvies Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekadvies ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek

Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek Algemene voorwaarden van Volleberg Accountants, gevestigd te Beek 1. Begripsbepalingen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren

Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren Definities Artikel 1 In deze Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: Voorwaarden Centraal Beheer Achmea Internet Bankieren als in deze omschreven

Nadere informatie

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015

Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Privacyreglement Werkvloertaal 26 juli 2015 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal Pagina 1 van 6 Algemeen Privacyreglement Werkvloertaal De directie van Werkvloertaal, overwegende, dat het in verband

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V.

ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. ALGEMENE GEBRUIKERSVOORWAARDEN CASHLESS BETALEN EN CHECK POINT, CASHLES APP, MULTICARD NEDERLAND B.V. Toegang tot en gebruik van de faciliteiten en informatie van het portal Check Point, van de Cashless

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alex.nl.

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alex.nl. basisvoorwaarden alex pro 1 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Alex ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening die onder de handelsnaam Alex Vermogensbank door BinckBank

Nadere informatie

50060810 AMS C 275476 / 8

50060810 AMS C 275476 / 8 1 BEPALINGEN VASTSTELLINGOVEREENKOMST DUISENBERG-REGELING Artikel 1 Algemene Bepalingen 1.1 Deze Bepalingen Vaststellingsovereenkomst Duisenberg-Regeling zijn opgesteld in overleg tussen Dexia Bank Nederland

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden.

Algemene Voorwaarden. Algemene Voorwaarden. Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2 Theorieopleiding:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst. Hosting

Bewerkersovereenkomst. Hosting Bewerkersovereenkomst Hosting Bewerkersovereenkomst Partijen: Klant (hierna: Verantwoordelijke); Solcon Internetdiensten N.V., gevestigd te Dronten, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl!

Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl! Algemene voorwaarden snelcursustheorie-maastricht.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan snelcursustheorie.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE

ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE ALGEMENE VOORWAARDEN - SNEL THEORIE Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan SNEL THEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B.

Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B. ALGEMENE VOORWAARDEN CAMACE Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Camace: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Camace BV, statutair gevestigd te Veenendaal aan de Stationsstraat 62 B. 1.2 Cliënt:

Nadere informatie

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening

Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Basisvoorwaarden Effectendienstverlening 2 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Binck ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening

Nadere informatie

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alexbottomline.nl.

De meest actuele versie van de Basisvoorwaarden, de Basishandleiding en de Algemene Bankvoorwaarden is steeds te vinden op www.alexbottomline.nl. basisvoorwaarden effectendienstverlening bottom-line 1 De Basisvoorwaarden Effectendienstverlening Alex Bottom-Line ( Basisvoorwaarden ) zijn van toepassing op de beleggingsdienstverlening die onder de

Nadere informatie

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover partijen dit uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Algemene voorwaarden 1. Aanbiedingen en overeenkomsten 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Resultaatgenieters goederen en of diensten van welke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een

ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters verkeersopleidingen een ALGEMENE VOORWAARDEN SNEL THEORIE Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan Peters een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE

ALGEMENE VOORWAARDEN ALLROUND BACKOFFICE Artikel 1 Definities 1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Allround Backoffice: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit

1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit Privacyreglement van Dutch & Such ARTIKEL 1. ALGEMENE EN BEGRIPSBEPALINGEN 1.1. Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Definities. in deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Linkedintoresults B.V., tevens handelend onder de namen Linkedintoresults en LI2R, gevestigd en kantoorhoudende te, aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1/5

Algemene voorwaarden 1/5 Algemene voorwaarden Definities Artikel 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. De cliënt: de contractspartij van PrivateLife bv die de opdracht geeft. b. Honorarium: de financiële vergoeding

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Algemene voorwaarden van Stellema verzekeringen 1. Algemeen 1.1 Waar in deze voorwaarden wordt gesproken over Financiële Dienstverlener, wordt Stellema Verzekeringen, G. Bleekerstraat 1a, 9291 BS te Kollum bedoeld. 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A.

Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A. Algemene Voorwaarden 21 september 2017 21 september 2017 1 Artikel 1: Definities AET: Coöperatief Advanced Extracorporeal Therapies U.A., Waldeck Pyrmontplein

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten

Algemene voorwaarden Janszen Advocaten Algemene voorwaarden Janszen Advocaten 1. Definities In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.a. Cliënt: de opdrachtgever of contractpartij van het advocatenkantoor 1.b. Het kantoor: de behandelend

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELIJKGESLAAGD.COM Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan GELIJKGESLAAGD een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding. Algemene voorwaarden NUTHEORIE.NL. Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan NUTHEORIE een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast.

1.8 De cursist kan geen rechten ontlenen aan het feit dat TheoriePro.nl deze algemene voorwaarden mogelijk soepel toepast. Algemene Voorwarden van TheoriePro.nl Artikel 1 Definities en toepasselijkheid 1.1 Cursist: de natuurlijke persoon die aan TheoriePro.nl een opdracht heeft verstrekt tot het leveren van een theorieopleiding.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden 1. Algemeen 1.1 Dit zijn de algemene voorwaarden van Restaurant Blauw betrekking tot de Restaurant Blauw Cadeaukaart., alsmede gelijkwaardige producten als de Restaurant Blauw Cadeaubon.

Nadere informatie

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal.

Artikel 2 Reikwijdte 2.1 Dit reglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens binnen Flevotaal. Artikel 1. Algemene begripsbepalingen 1.1 Tenzij hieronder uitdrukkelijk anders is bepaald worden termen in dit reglement gebruikt in de betekenis die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) daaraan

Nadere informatie

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte.

3.4 De werkzaamheden van Just Housing vormen geen garantie voor het vinden van een geschikte) woonruimte. 1. Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of volgende overeenkomst(en)

Nadere informatie

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer.

Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde bedrijven of Opdrachtnemer. PRIVACY REGLEMENT Betreffende bedrijven Dit Privacyreglement betreft de volgende bedrijven: o Optimaal Werk BV o Optimaal Arbo BV o Verzuim Beheer BV Verder in dit document te noemen Optimaal Werk en gelieerde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ABONNEMENTEN Concepts@Work B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen 1. Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door de besloten vennootschap Concept@Work B.V. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie