FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F. Lammers Rechter-commissaris : Mr. L.G.J.M. van Ekert. Activiteiten onderneming : ontwikkeling en verkoop voedingsmiddelen Omzetgegevens : onbekend Personeel gemiddeld aantal : 0 Saldo einde verslagperiode : ,08. Verslagperiode : 8 oktober 2014 t/m 9 maart Bestede uren in verslagperiode : 0:45 uren Bestede uren totaal : 63:20 uren 0. Verslag : Aanvangsverslag : Direct na zijn benoeming, heeft curator contact gezocht met de middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer P.A. Verbeek, wonende te Megen (gemeente Oss). Op 25 maart 2009 vond de eerste, en vooralsnog, laatste bespreking met de heer Verbeek plaats. Daarbij is gebleken dat gefailleerde is opgericht bij akte van 20 februari 2004, en tot hoofddoel heeft de ontwikkeling en verkoop van gezonde voedingsmiddelen, waarbij de nadruk heeft gelegen op het ontwikkelen en verkoop van gezonde ijsjes. Merknamen en procedés zijn eigendom van de besloten vennootschap Quod Erit Rege B.V., de moedervennootschap van gefailleerde, de heer Verbeek is daarvan DGA. Gefailleerde is er nooit in geslaagd zodanige hoeveelheden ijs op de markt te zetten dat winst werd gerealiseerd. De laatste jaarrekening is van 2006, in welk boekjaar een verlies is gerealiseerd van ,-- (eigen vermogen ultimo ,-- negatief). Over de jaren 2007 en 2008 zijn geen jaarrekeningen meer opgemaakt, en derhalve evenmin gedeponeerd. Uiteindelijk heeft de producent van de ijsjes het faillissement aangevraagd. Behoudens een klein positief saldo bij de Rabobank te Breda, en de eindafrekening van een ijsproducent/verkoper bestaat op heden geen uitzicht op enig actief. De vooruitzichten voor de concurrente crediteuren zijn dan ook somber. Faillissementsverslag 2 : Uit de vordering die Athlon B.V. had ingediend, bleek curator dat een gewezen werknemer van gefailleerde de geleasde auto in gebruik had gehouden ná beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarop aangesproken heeft deze werknemer dat volmondig erkend, en, onder verrekening van een relatief lage loonvordering, een bedrag groot 1.453,02 afgedragen aan de boedel. Voorts heeft curator de middellijk bestuurder aangesproken wegens schending van de

2 boekhoudplicht en schending van de publicatieplicht, omdat de jaarrekening over 2007 niet is gedeponeerd, de jaarrekening over 2008 niet meer zal worden gemaakt, en feitelijk geen boekhouding meer is gevoerd vanaf medio De middellijk bestuurder, de heer Verbeek, heeft vooralsnog zijn aansprakelijkheid niet aanvaard, en zo hij volhardt in dat standpunt, zal de curator, in overleg met de rechtercommissaris, moeten bezien of verdere stappen genomen moeten worden. Voor het overige loopt een dispuut met de producent van de ijsjes die die producent, onder licentie, op de markt bracht, welk dispuut zich toespitst op de vraag of deze fabrikant nog provisie moet afdragen, of juist een vordering heeft op gefailleerde vanwege het achterblijven van verkoopinspanningen etc. alsmede het faillissement zelve. Curator dient zich nog nader te verstaan met de bestuurder van gefailleerde om in deze een definitief standpunt te kunnen innemen. Faillissementsverslag 3 : Gelet op de sedert het vorige verslag gevoerde correspondentie met de advocaat van bestuurder van gefailleerde, en hetgeen curator te dier zake nader heeft vastgesteld, heeft hij de definitieve conclusie getrokken dat bestuurder niet alleen de jaarrekeningen niet tijdig heeft gedeponeerd, maar ook de boekhoudplicht in zodanig ernstige mate heeft geschonden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Indien blijkt dat bestuurder voldoende verhaal biedt, zal hij op korte termijn in rechte worden betrokken. Daarnaast heeft de toeleverancier van de ijsjes die gefailleerde op de markt bracht eind december 2009 plots aan curator medegedeeld dat de partij ijs die op voorraad stond of door haar zou worden afgevoerd of door curator diende te worden opgehaald. Daarop heeft curator toestemming gevraagd en gekregen de partij ijs te veilen, wat voor de bewuste toeleverancier reden was zich op eigendomsrechten/retentierechten te beroepen. Na enig getouwtrek, is tussen curator en de bewuste toeleverancier overeengekomen dat de partij ijs wordt geveild, en de netto opbrengst tussen partijen worden verdeeld. Faillissementsverslag 4 : Bij op 13 september 2010 aan hem betekende dagvaarding heeft curator de bestuurder, de heer P.A. Verbeek daadwerkelijk in rechte betrokken, en hem gedagvaard om te verschijnen ter civiele openbare terechtzitting van de Rechtbank s-hertogenbosch van 22 september Curator vordert daarbij voor recht te verklaren dat de heer Verbeek zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade. Voorts wordt gevorderd hem te veroordelen tot betaling van die schade, op te maken bij staat. De heer Verbeek heeft ter rolzitting van 22 september 2010 verstek laten gaan, de zaak staat thans voor vonnis op 20 oktober Na heel veel gedoe is uiteindelijk de veiling van de partij ijs gerealiseerd, de opbrengst daarvan was teleurstellend, na aftrek van alle kosten, 920,19. Een gedeelte van die kosten is veroorzaakt doordat de producent, op het allerlaatste moment dwars lag bij de uitlevering, wat curator ertoe heeft gebracht, anders dan oorspronkelijk was overeengekomen, de gehele opbrengst in de boedel te laten vloeien, op welke wijze de schade die is ontstaan door het frustreren van de uitlevering op 40,83 na aan de boedel is vergoed. (Vooralsnog heeft de producent, Holiday Nice B.V., in het standpunt van curator berust. )

3 In de opbrengst was overigens ook begrepen de verkoop van de domeinnaam, zijnde 100,-- exclusief BTW. Voortgangsverslag 5 : In de door curator contra de bestuurder, de heer P.A. Verbeek, aangespannen procedure, is door hem het aanvankelijk verleende verstek gezuiverd, en alsnog voor antwoord gediend. Daarop is door de Rechtbank een comparitie van partijen gelast, welke plaats had op 24 maart 2011, de zaak staat thans voor vonnis voor 11 mei Voortgangsverslag 6 : Bij vonnis van 6 april 2011 heeft de Rechtbank de vordering van curator afgewezen met veroordeling van hem in de kosten van het geding. Na daartoe verkregen toestemming heeft curator tegen dit vonnis hoger beroep ingesteld, de zaak wordt bij het Gerechtshof s-hertogenbosch aangebracht op 18 oktober Voortgangsverslag 7 : In het door curator ingestelde hoger beroep is door het Gerechtshof s-hertogenbosch een comparitie van partijen gelast, welke heeft plaatsgehad op 9 januari Bij gelegenheid van die comparitie van partijen is een dading tot stand gekomen, waarbij de heer Verbeek tegen finale kwijting aan de boedel zal betalen een bedrag groot 9.000,-, dat te betalen in 18 maandelijkse termijnen, waarvan de eerste termijn is vervallen op 1 februari In het proces-verbaal is de navolgende zinsnede opgenomen : Partijen verschillen nog steeds van mening over de oorzaak van het faillissement; voornoemde regeling vindt dan ook zijn oorzaak in praktische en financiële gronden. Ervan uitgaande dat de heer Verbeek aan zijn betalingsverplichting jegens de boedel zal voldoen, wat tot op heden het geval is, zal de afwikkeling ter hand kunnen worden genomen in het najaar van Voortgangsverslag 8: Met wat hangen en wurgen voldoet de heer Verbeek aan zijn betalingsverplichting jegens de boedel. Voortgangsverslag 9 : Hoewel soms moet worden gerappelleerd, voldoet de heer Verbeek op heden geheel aan zijn verplichtingen jegens de boedel. De laatste termijn vervalt op 1 juli 2013, zodat na die datum de afwikkeling van het faillissement ter hand kan worden genomen. Daarbij staat vast dat aan geen der crediteuren enige uitkering zal kunnen worden gedaan. Voortgangsverslag 10 : De laatste betaling van de heer Verbeek dateert van 23 april 2013, waarmede hij toen voldeed de 15 e termijn. Ondanks meerdere rappellen is de heer Verbeek nalatig gebleven de laatste 3 termijnen te voldoen. Daarop heeft curator het proces-verbaal van comparitie van partijen aan de deurwaarder gezonden met het verzoek voor betekening, bevel en zonodig executie zorg te dragen.

4 De activiteiten van de deurwaarder hebben tot op heden helaas nog niet geleid tot enig resultaat. Tengevolge van deze ontwikkeling is de afwikkeling van het faillissement nog niet mogelijk. Daarbij blijft een vast gegeven dat aan geen der crediteuren enige uitkering zal kunnen worden gedaan. Voortgangsverslag 11 : Inmiddels is door de deurwaarder een klein bedrag geïncasseerd van de achterstand, het blijft een kwestie van touwtrekken, maar er wordt in ieder geval nog afgelost, zodat de afwikkeling van het faillissement ook nu nog niet mogelijk is. Voortgangsverslag 12 : Volgens de laatste berichten van de deurwaarder is inmiddels door de heer Verbeek afgelost een bedrag groot 750,--, zodat de helft is voldaan. De curator hoopt dat de incasso wordt voltooid het komende half jaar, waarna tot afwikkeling van het onderhavige faillissement kan worden overgegaan. Voortgangsverslag 13: Debiteur heeft in het afgelopen half jaar, alle inspanningen van de deurwaarder ten spijt, slechts één deelbetaling gedaan. Ondanks diverse aansporingen reageert en betaalt debiteur niet meer, zodat op 13 februari 2015 onder de ING beslag is gelegd. Het wachten is thans op de verklaring derdenbeslag. De curator heeft de hoop om binnen afzienbare tijd tot afwikkeling van het faillissement te kunnen overgaan opgegeven. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Quod Erit Rege B.V. te Megen 1.2 Winst en verlies : ,-- (2006) 1.3 Balans : eigen vermogen negatief ,-- (2006) 1.4 Lopende procedures : 1 (tevens aanvrager faillissement) 1.5 Verzekeringen : n.v.t. 1.6 Huur : n.v.t. 1.7 Oorzaak faillissement : achterblijven verkopen. Verzaken publicatieplicht en verzaken boekhoudplicht. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : n.v.t. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : Hoogte hypotheek : -

5 3.4 Boedelbijdrage : - Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : n.v.t. 3.6 Verkoopopbrengst : Boedelbijdrage : Bodemvoorrecht fiscus : - Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : n.v.t. partij consumptie-ijs 3.10 Verkoopopbrengst : onbekend. (Na aftrek kosten) 920, Boedelbijdrage : n.v.t. : overleg advocaat producent/leverancier en veilinghuis Andere activa 3.12 Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : - Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : nog niet bekend niet aangetroffen 4.2 Opbrengst : nog niet bekend 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. : correspondentie en studie 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : n.v.t. 5.2 Leasecontracten : Athlon B.V. 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t. 5.8 Retentierechten : n.v.t. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t.

6 6.2 Financiële verslaglegging : - Doorstart 6.3 Beschrijving : n.v.t. 6.4 Verantwoording : Opbrengst : Boedelbijdrage : - 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : in onderzoek niet aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : vanaf 2007 niet meer niet aan voldaan 7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : in onderzoek aan voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek vastgesteld 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek niet vastgesteld : correspondentie en studie 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Pref. vordering van de fiscus : , , , Pref. vordering van het UWV : n.v.t. 8.4 Andere preferente crediteuren : Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , , , Verwachte wijze van afwikkeling : opheffing wegens gebrek aan baten : correspondentie, telefonade en studie 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : onderzoek boekhoudplicht, volstorting aandelen, eindafrekening leverancier, nagaan lopende leaseverplichting, en de rekening-courant directie. Na controle verhaalbaarheid, in rechte betrekken van bestuurder.

7 9.3 Indiening volgend verslag : 24 september Voorts dient de veiling van de partij consumptie-ijs te worden afgewikkeld. Afronden van de procedure contra de bestuurder. Aanhangig maken en afronden procedure in hoger beroep contra de bestuurder. Uitvoering dading. : Correspondentie en verslaglegging. Volgen incasso-activiteiten deurwaarder.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen

Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Offertes en/of aanbiedingen Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV Algemene Voorwaarden Verzuim & Zo BV, gevestigd aan Beilerstraat 24, 9401 PL te Assen, ingeschreven bij de KvK te Meppel onder nummer 01128727 Artikel 1. Definities

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen?

Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? ONTSLAG Ontslag wegens fraude; waar liggen de valkuilen? MR. F.H.A. TER HUURNE EN MR. M.J. KEUSS Ontslag wegens fraude is geen sinecure. Problemen kunnen bijvoorbeeld ontstaan indien de werkgever een onzorgvuldig

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000

Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Algemene Bepalingen voor voortdurende erfpacht 2000 Deze Algemene Bepalingen zijn vastgesteld door de Raad van de Gemeente Amsterdam bij zijn besluit van 15 november 2000 nummer 689 en opgenomen in een

Nadere informatie

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss...

PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... PJ 2013/1: Premieafdracht aan verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds op grond van niet als cao kwalificerend protocol gedurende de periode tuss... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2

artikel RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? 74 SMA februari 2008 - nr. 2 RECHT OP TOELATING TOT CAO- ONDERHANDELINGEN: MEER DAN REPRESENTATIVITEIT? A U T E U R Mr. P.Th. Mantel Met is al twintig jaar geleden dat in dit tijdschrift de bijdrage van Brink verscheen over de vraag

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland.

Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. Algemene Voorwaarden van verkoop en levering van Batteryspray gevestigd te Nieuwveen ( pc 2441 LC) aan de Schoterhoek 55 Nederland. artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V.

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Hulshof business cases B.V. Artikel 1 Definitie 1.1 Daar waar in deze voorwaarden wordt gesproken van opdrachtnemer of leverancier of Hulshof wordt bedoeld de

Nadere informatie

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117

Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Taximaxx: eisers - gedaagde DomJur 2015-1117 Rechtbank Overijssel Zaak-/rolnummer: C/08/168020 / KG ZA 15-58 ECLI:NL:RBOVE:2015:1553 Datum: 17 maart 2015 Vonnis van de voorzieningenrechter in de rechtbank

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN INZAKE GEBRUIK SPARKHOLDER Artikel 1 // Definities In deze algemene leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Afnemer : de Persoon met wie Sparkholder een Overeenkomst heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING JOIN THE PIPE KRAANWATER TAPPUNT artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Join the Pipe, hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie