De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden."

Transcriptie

1 De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : 09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F. Lammers Rechter-Commissaris : Mr. P.A.M. Penders Activiteiten onderneming : ontwikkeling en verkoop voedingsmiddelen Omzetgegevens : onbekend Personeel gemiddeld aantal : 0 Saldo einde verslagperiode : 3.394,77 Verslagperiode : 28 september 2010 t/m 29 maart 2011 Bestede uren in verslagperiode : 9:55 uren Bestede uren totaal : 41:30 uren 0. Verslag Aanvangsverslag : Direct na zijn benoeming, heeft curator contact gezocht met de middellijk bestuurder van gefailleerde, de heer P.A. Verbeek, wonende te Megen (gemeente Oss). Op 25 maart 2009 vond de eerste, en vooralsnog, laatste bespreking met de heer Verbeek plaats. Daarbij is gebleken dat gefailleerde is opgericht bij akte van 20 februari 2004, en tot hoofddoel heeft de ontwikkeling en verkoop van gezonde voedingsmiddelen, waarbij de nadruk heeft gelegen op het ontwikkelen en verkoop van gezonde ijsjes. Merknamen en procédés zijn eigendom van de besloten vennootschap Quod Erit Rege B.V., de moedervennootschap van gefailleerde, de heer Verbeek is daarvan DGA. Gefailleerde is er nooit in geslaagd zodanige hoeveelheden ijs op de markt te zetten dat winst werd gerealiseerd. De laatste jaarrekening is van 2006, in welk boekjaar een verlies is gerealiseerd van ,-- (eigen vermogen ultimo ,-- negatief). Over de jaren 2007 en 2008 zijn geen jaarrekeningen meer opgemaakt, en derhalve evenmin gedeponeerd. Uiteindelijk heeft de producent van de ijsjes het faillissement aangevraagd. Behoudens een klein positief saldo bij de Rabobank te Breda, en de eindafrekening van een ijsproducent/verkoper bestaat op heden geen uitzicht op enig actief. De vooruitzichten voor de concurrente crediteuren zijn dan ook somber.

2 -2- Faillissementsverslag 2 : Uit de vordering die Athlon B.V. had ingediend, bleek curator dat een gewezen werknemer van gefailleerde de geleasde auto in gebruik had gehouden ná beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Daarop aangesproken heeft deze werknemer dat volmondig erkend, en, onder verrekening van een relatief lage loonvordering, een bedrag groot 1.453,02 afgedragen aan de boedel. Voorts heeft curator de middellijk bestuurder aangesproken wegens schending van de boekhoudplicht en schending van de publicatieplicht, omdat de jaarrekening over 2007 niet is gedeponeerd, de jaarrekening over 2008 niet meer zal worden gemaakt, en feitelijk geen boekhouding meer is gevoerd vanaf medio De middellijk bestuurder, de heer Verbeek, heeft vooralsnog zijn aansprakelijkheid niet aanvaard, en zo hij volhardt in dat standpunt, zal de curator, in overleg met de rechtercommissaris, moeten bezien of verdere stappen genomen moeten worden. Voor het overige loopt een dispuut met de producent van de ijsjes die die producent, onder licentie, op de markt bracht, welk dispuut zich toespitst op de vraag of deze fabrikant nog provisie moet afdragen, of juist een vordering heeft op gefailleerde vanwege het achterblijven van verkoopinspanningen etc. alsmede het faillissement zelve. Curator dient zich nog nader te verstaan met de bestuurder van gefailleerde om in deze een definitief standpunt te kunnen innemen. Faillissementsverslag 3 : Gelet op de sedert het vorige verslag gevoerde correspondentie met de advocaat van bestuurder van gefailleerde, en hetgeen curator te dier zake nader heeft vastgesteld, heeft hij de definitieve conclusie getrokken dat bestuurder niet alleen de jaarrekeningen niet tijdig heeft gedeponeerd, maar ook de boekhoudplicht in zodanig ernstige mate heeft geschonden dat sprake is van onbehoorlijk bestuur. Indien blijkt dat bestuurder voldoende verhaal biedt, zal hij op korte termijn in rechte worden betrokken. Daarnaast heeft de toeleverancier van de ijsjes die gefailleerde op de markt bracht eind december 2009 plots aan curator medegedeeld dat de partij ijs die op voorraad stond of door haar zou worden afgevoerd of door curator diende te worden opgehaald. Daarop heeft curator toestemming gevraagd en gekregen de partij ijs te veilen, wat voor de bewuste toeleverancier reden was zich op eigendomsrechten/retentie-rechten te beroepen. Na enig getouwtrek, is tussen curator en de bewuste toeleverancier overeengekomen dat de partij ijs wordt geveild, en de netto opbrengst tussen partijen worden verdeeld.

3 -3- Faillissementsverslag 4 : Bij op 13 september 2010 aan hem betekende dagvaarding heeft curator de bestuurder, de heer P.A. Verbeek daadwerkelijk in rechte betrokken, en hem gedagvaard om te verschijnen ter civiele openbare terechtzitting van de Rechtbank s-hertogenbosch van 22 september Curator vordert daarbij voor recht te verklaren dat de heer Verbeek zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld, en aansprakelijk is voor de daardoor ontstane schade. Voorts wordt gevorderd hem te veroordelen tot betaling van die schade, op te maken bij staat. De heer Verbeek heeft ter rolzitting van 22 september 2010 verstek laten gaan, de zaak staat thans voor vonnis op 20 oktober Na heel veel gedoei is uiteindelijk de veiling van de partij ijs gerealiseerd, de opbrengst daarvan was teleurstellend, na aftrek van alle kosten, 920,19. Een gedeelte van die kosten is veroorzaakt doordat de producent, op het allerlaatste moment dwars lag bij de uitlevering, wat curator ertoe heeft gebracht, anders dan oorspronkelijk was overeengekomen, de gehele opbrengst in de boedel te laten vloeien, op welke wijze de schade die is ontstaan door het frustreren van de uitlevering op 40,83 na aan de boedel is vergoed. (Vooralsnog heeft de producent, Holiday Ice B.V., in het standpunt van curator berust. ) In de opbrengst was overigens ook begrepen de verkoop van de domeinnaam, zijnde 100,-- exclusief BTW. Voortgangsverslag 5 : In de door curator contra de bestuurder, de heer P.A. Verbeek, aangespannen procedure, is door hem het aanvankelijk verleende verstek gezuiverd, en alsnog voor antwoord gediend. Daarop is door de Rechtbank een comparitie van partijen gelast, welke plaats had op 24 maart 2011, de zaak staat thans voor vonnis voor 11 mei Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie : Quod Erit Rege B.V. te Megen 1.2 Winst en verlies : ,-- (2006) 1.3 Balans : eigen vermogen negatief ,-- (2006) 1.4 Lopende procedures : 1 (tevens aanvrager faillissement) 1.5 Verzekeringen : n.v.t. 1.6 Huur : n.v.t. 1.7 Oorzaak faillissement : achterblijven verkopen. Verzaken publicatieplicht en verzaken boekhoudplicht. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : n.v.t.

4 -4-3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving : n.v.t. 3.2 Verkoopopbrengst : Hoogte hypotheek : Boedelbijdrage : - Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving : n.v.t. 3.6 Verkoopopbrengst : Boedelbijdrage : Bodemvoorrecht fiscus : - Voorraden/onderhanden werk 3.9 Beschrijving : n.v.t. partij consumptie-ijs 3.10 Verkoopopbrengst : onbekend. (Na aftrek kosten) 920, Boedelbijdrage : n.v.t. : overleg advocaat producent/leverancier en veilinghuis Andere activa 3.12 Beschrijving : n.v.t Verkoopopbrengst : - Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren : nog niet bekend niet aangetroffen 4.2 Opbrengst : nog niet bekend 4.3 Boedelbijdrage : n.v.t. : correspondentie en studie 5. Bank / zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) : n.v.t. 5.2 Leasecontracten : Athlon B.V. 5.3 Beschrijving zekerheden : n.v.t. 5.4 Separatistenpositie : n.v.t. 5.5 Boedelbijdragen : n.v.t. 5.6 Eigendomsvoorbehoud : n.v.t. 5.7 Reclamerechten : n.v.t.

5 Retentierechten : n.v.t. 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden : n.v.t. 6.2 Financiële verslaglegging : - Doorstart 6.3 Beschrijving : n.v.t. 6.4 Verantwoording : Opbrengst : Boedelbijdrage : - 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht : in onderzoek niet aan voldaan 7.2 Depot jaarrekeningen : vanaf 2007 niet meer niet aan voldaan 7.3 Goedk. verkl. accountant : n.v.t. 7.4 Stortingsverpl. aandelen : in onderzoek aan voldaan 7.5 Onbehoorlijk bestuur : in onderzoek vastgesteld 7.6 Paulianeus handelen : in onderzoek niet vastgesteld : correspondentie en studie 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen : Pref. vordering van de fiscus : , , Pref. vordering van het UWV : n.v.t. 8.4 Andere preferente crediteuren : Aantal concurrente crediteuren : Bedrag concurrente crediteuren : , , , Verwachte wijze van afwikkeling : opheffing wegens gebrek aan baten : correspondentie, telefonade en studie

6 9. Overig 9.1 Termijn afwikkeling faillissement : nog niet bekend 9.2 Plan van aanpak : onderzoek boekhoudplicht, volstorting aandelen, eindafrekening leverancier, nagaan lopende leaseverplichting, en de rekening-courant directie. Na controle verhaalbaarheid, in rechte betrekken van bestuurder. Voorts dient de veiling van de partij consumptie-ijs te worden afgewikkeld. Afronden van de procedure contra de bestuurder. 9.3 Indiening volgend verslag : 24 september 2011 : correspondentie en verslaglegging. -6-

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1.

Veelontvangers. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014. Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, 1. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 19 Datum: 23 september 2014 Gegevens gefailleerde : René Johannes van den Berg, geboren 11juni1957, wonende te (1223 NH) Hilversum aan de Anthony Fokkerweg 124 Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie