EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer :"

Transcriptie

1 EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : Klacht Verzoekers zijn het er niet mee eens dat er geen rekening is gehouden met hun persoonlijke omstandigheden en dat hen geen overgangstermijn is gegeven toen zij werden geconfronteerd met veranderde regelgeving over de besteding van het PGB van mevrouw. Ook heeft meneer met veel verschillende mensen van de gemeente contact hierover gehad en is hij van mening dat er fouten zijn gemaakt in de berekening. Bevoegdheid Verzoekers hebben al vele contacten gehad met de gemeente over deze kwestie, maar dit heeft niet geleid tot een voor hen bevredigende reactie. De Ombudsman is daarom bevoegd de klacht in onderzoek te nemen. Eindoordeel 1. veranderde regelgeving De Ombudsman is van oordeel dat de gemeente meer inzicht had kunnen verschaffen in het feit dat de besteding van het PGB al langer niet goed was gegaan en hoe de regels eigenlijk (hadden) moeten worden uitgevoerd. Een overgangsregeling zoals door verzoekers gevraagd, was in feite met het gebaar van de gemeente al gegeven en dat is netjes van de gemeente. Dat verzoekers dat door de summiere uitleg niet hebben begrepen, is voorstelbaar. De gemeente is naar het oordeel van de Ombudsman op dit punt niet transparant geweest. Dit onderdeel van de klacht is daarom deels gegrond. 2. persoonlijke omstandigheden en vele contacten Naar het oordeel van de Ombudsman heeft de gemeente de norm goede organisatie geschonden door de contacten die verzoeker legde met de gemeente, niet steeds vast te leggen. De werkinstructie is nu zodanig aangepast dat als cliënten vaker bellen, dan wel de problematiek niet in één keer lijkt opgelost, dit in het systeem wordt vermeld. Ook hebben verzoekers een vaste contactpersoon toegewezen gekregen. Dit onderdeel van de klacht is gegrond, maar naar de toekomst toe gecorrigeerd. 3. fouten/ onduidelijkheden in de berekening De Ombudsman constateert dat een berekening van de verrekening ontbreekt in de brief van 24 april 2014, waardoor verzoeker ten tijde van de ontvangst van de brief niet kon volgen hoe (de zorgverzekeraar namens) de gemeente de berekening had uitgevoerd. Naar het oordeel van de Ombudsman heeft de gemeente op deze wijze geen goede informatie verstrekt. Dit onderdeel van de klacht is gegrond. Groningen, 21 augustus 2014 M.H.H. Hermans gemeentelijke Ombudsman 1

2 Overwegingen dossier gemeentelijke Ombudsman: veranderde regelgeving Meneer werd per brief van 24 juni 2013 geconfronteerd met veranderde regelgeving rondom het persoonsgebonden budget (PGB) van zijn vrouw. Tot die tijd had hij jarenlang zelf de huishoudelijke zorg geleverd die nodig was en daar maandelijks de noodzakelijke verantwoording over afgelegd (zonder facturen). Reactie van de gemeente Het beleid vanuit de Wmo (is) zodanig dat de echtgenoot geen huishoudelijke hulp mag verstrekken bij een PGB. De beleidslijn is als een van de partners het niet kan, het van de andere partner kan worden verwacht dat deze het doet. In de Wmo wordt dit gebruikelijke zorg genoemd. In de beschikkingen van 2009 en 2012 is dit echter niet expliciet genoeg vermeld. Er wordt gerefereerd aan de beperkingen van de echtgenoot. Helaas wordt echter niet letterlijk vermeld dat het PGB niet door meneer zelf mag worden uitgevoerd. De controle op de verantwoording van verstrekte PGB s wordt steekproefsgewijs door de zorgverzekeraar uitgevoerd. De zorgverzekeraar vraagt op 11 april 2013 in een mail aan het Zorgloket hoe te handelen met betrekking tot de verantwoording over 2012 van cliënt. Met de steekproefsgewijze controle is de onjuiste verantwoording over 2012, begin april 2013 aan het licht gekomen. Omdat hier sprake is van een langdurige situatie, waarbij uitgegaan wordt van goeder trouw, gaat de gemeente met terugwerkende kracht akkoord met de verantwoording tot dat moment. De voorwaarde is dat cliënt vanaf dan een andere hulpverlener dan de echtgenoot in zal schakelen. De cliënt wordt hiervan met de brief van de zorgverzekeraar van 24 juni 2013 op de hoogte gesteld. Bevindingen Ombudsman De Ombudsman heeft tot taak om te beoordelen of de gemeente behoorlijk heeft gehandeld. Om deze toetsing goed te kunnen doen zijn er landelijk zogenoemde behoorlijkheidsnormen ontwikkeld. Een daarvan is de norm transparantie. Deze norm houdt in dat de gemeente in haar handelen open en voorspelbaar is, zodat het voor de burger duidelijk is waarom de gemeente bepaalde dingen doet. De Ombudsman stelt vast dat in de brief van 24 juni 2013 staat dat de echtgenote vanaf dat moment het PGB voor huishoudelijke hulp niet meer mag gebruiken om daarmee de zorg door de echtgenoot te betalen. En dat zij moet terugbetalen als zij dat wel blijft doen. Daarmee heeft (de zorgverzekeraar namens) de gemeente juiste informatie verschaft. Dat de gemeente niet met terugwerkende kracht tot een terugvordering over 2012 is overgegaan blijkt uit de zin: Tot dagtekening van deze brief wordt het akkoord bevonden dat u uw echtgenoot betaalt voor de huishoudelijke hulp. De Ombudsman is van mening dat de gemeente weliswaar juiste informatie heeft verschaft, maar daarnaast wel meer inzicht had kunnen verschaffen aan verzoekers over het feit dat het al langer niet goed was gegaan en hoe de regels eigenlijk (hadden) moeten worden uitgevoerd. En waarom er nu, voor verzoekers plotseling, een andere regeling geldt. Een overgangsregeling zoals door verzoekers gevraagd, was in feite met het gebaar van de gemeente dat de gemeente tot de dagtekening van de brief akkoord was, al gegeven en dat is netjes van de gemeente. Dat verzoekers dat door deze summiere uitleg niet hebben begrepen, is voorstelbaar. De gemeente is naar het oordeel van de Ombudsman op dit punt niet transparant geweest. 2. Persoonlijke omstandigheden en vele contacten Kort na bovengenoemde brief werd verzoekers vrouw ernstig ziek waardoor meneer niet in staat is geweest om passende maatregelen te treffen naar aanleiding van de veranderde regels. Daardoor 2

3 kreeg hij op 22 april 2014 een eindafrekening van de zorgverzekeraar met als eindresultaat dat hij een bedrag van 1370,54 moet terugbetalen. Hij is van mening dat hij heel vaak heeft moeten bellen met de gemeente om informatie, waarbij hij elke keer andere personen aan de telefoon kreeg en hij steeds opnieuw zijn verhaal moest doen. Hij vraagt de Ombudsman of hij geen vaste contactpersoon zou kunnen krijgen. Reactie van de gemeente In het telefoongesprek dat cliënt op 14 januari 2014 heeft gevoerd met het Zorgloket, heeft hij laten weten dat zijn vrouw op 5 augustus 2013 ziek werd. In de periode tussen 24 juni en 5 augustus 2013 had cliënt naar de mening van de gemeente de tijd om te reageren op de brief of om een bezwaarschrift in te dienen. Vaak verhaal moeten doen Er is maar een beperkt aantal meldingen in de registratie terug te vinden. Om dit in de toekomst te voorkomen is de werkinstructie om als cliënten vaker bellen, dan wel het problematiek lijkt die niet in één keer is opgelost, dit in het systeem te vermelden. Verder zijn we in de voorbereiding richting 2015 aan het uitwerken hoe de processen dan gaan lopen en welke ICT ondersteuning daarbij hoort. Een registratiesysteem in de frontoffice van alle contacten hoort daar ook bij. Het is niet goed dat meneer zo vaak met ons contact heeft moeten leggen. Ik zal daar als divisie-manager mijn excuus voor aanbieden. Bevindingen Ombudsman Een van de behoorlijkheidsnormen is de zorg voor een goede organisatie. Deze norm houdt in dat de gemeente ervoor zorgt dat haar organisatie en haar administratie de dienstverlening van de burger ten goede komt. De Ombudsman is van mening dat de gemeente in haar reactie buiten beschouwing laat dat meneer heeft aangegeven ca. één week na ontvangst van de brief op 26 juni 2013, naar het Wmo-loket te zijn gegaan en dat hij daar toen heeft gesproken met een uitzendkracht. En ook dat hij heeft gebeld met de Wmo-consulent van de gemeente. Nu de gemeente in 2013 (nog) niet alle contacten registreerde, kan de gemeente zich naar het oordeel van de Ombudsman niet zonder meer beroepen op het feit dat meneer zich niet zou hebben gemeld tussen 24 juni en 5 augustus. Te meer omdat meneer zelf concreet heeft aangegeven met een uitzendkracht en met de Wmo-consulent te hebben gesproken. Naar aanleiding van het verslag van bevindingen, waarin de gemeente aangeeft dat meneer tussen 26 juni en 5 augustus voldoende tijd heeft gehad om maatregelen te treffen of een bezwaarschrift in te dienen, heeft meneer nog laten weten dat zijn vrouw weliswaar op 5 augustus 2013 in het ziekenhuis werd gedotterd, maar dat zij voorafgaande daaraan al geruime tijd ziek was waarvoor vele bezoeken aan het ziekenhuis moesten worden afgelegd. Naar het oordeel van de Ombudsman heeft de gemeente de norm goede organisatie geschonden door de contacten die meneer legde met de gemeente, niet steeds vast te leggen. Met als gevolg dat er niet eenduidig, voortvarend en adequaat gereageerd kon worden. Ook is het verwijt aan verzoekers dat zij zich niet hebben gemeld tussen 24 juni en 5 augustus, niet terecht. De reactie getuigt in ieder geval niet van inleving in hun situatie. De divisiemanager van de gemeente heeft wel haar excuses (in de vorm van een bos bloemen) aangeboden voor het feit dat meneer zo vaak contact heeft moeten zoeken met de gemeente en dat is netjes. De gemeente heeft aangegeven om in de toekomst anders te gaan handelen. De werkinstructie is aangepast zodat als cliënten vaker bellen, dan wel de problematiek niet in één keer lijkt opgelost, dit in het systeem te vermelden. Een registratiesysteem in de frontoffice van alle contacten hoort daar 3

4 vanaf 2015 ook bij. Ook hebben verzoekers laten weten dat zij een vaste contactpersoon toegewezen hebben gekregen. De gedraging is daarmee naar de toekomst toe gecorrigeerd. De gemeente stelt dat verzoekers na ontvangst van de brief van 24 juni 2013 bezwaar hadden kunnen maken. De Ombudsman stelt vast dat de brief echter geen bezwaarclausule bevat en ook overigens niet rept over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaar bij de gemeente. Afgezien van de vraag of de stelling van de gemeente juist is dat tegen deze brief bezwaar had kunnen worden gemaakt, is de Ombudsman van mening dat de gemeente verzoekers hier in een later stadium dan alsnog op had moeten wijzen, nu een bezwaarclausule in de brief ontbreekt. 3. Fouten/ onduidelijkheden in de berekening De derde klacht van verzoeker is dat er fouten zijn gemaakt, getuige het feit dat het terug te betalen bedrag in de brief van 22 april ,54 bedraagt en in de brief van 24 april 2014 is verlaagd tot 1203,76. Ook heeft hij de zorgverzekeraar gevraagd op hoeveel PGB zijn vrouw recht had en toen te horen gekregen dat dit 1800 was. Dat heeft hij uiteindelijk ook op de formulieren verantwoord. Maar later bleek zijn vrouw recht te hebben op Hij had dus 2400 moeten verantwoorden en had dat ook gedaan als de zorgverzekeraar hem de correcte informatie had verstrekt. Nu moet hij door een fout van de zorgverzekeraar 600 extra terugbetalen. Reactie van de gemeente Eind maart (2014) is er nog geen betalingsregeling. De zorgverzekeraar besluit het voorschot over periode 5 te verrekenen met de openstaande vordering. Het echtpaar krijgt over de eerste 4 perioden van 2014 het PGB voorschot uitbetaald (in totaal 652,92). Het voorschot van periode 5 wordt ingehouden op de vordering en de totale schuld van 1370,54 (verminderd met 166,78) komt uit op 1203,76. Bevindingen Ombudsman Een van de normen voor behoorlijk handelen door de overheid is dat de gemeente goede informatie verstrekt. Dat houdt in dat de gemeente zorgt dat de burger de juiste informatie krijgt en dat deze informatie klopt en volledig en duidelijk is. Ten aanzien van de stelling van verzoekers dat de zorgverzekeraar een onjuiste opgave heeft gedaan is de Ombudsman niet bevoegd om een oordeel te geven. Het is de gemeente niet te verwijten dat verzoekers op basis van informatie van de zorgverzekeraar verkeerd hebben gedeclareerd. Gelet op de brief van 24 juni 2013 mocht dat toch al niet meer op de wijze zoals dat tot dan toe was gedaan. De Ombudsman stelt verder vast dat in de brief van de zorgverzekeraar van 22 april 2014 kort staat uitgelegd dat het terug te betalen bedrag ter hoogte van 1370,54 zoveel mogelijk wordt verrekend met de voorschotten. Ook is het mogelijk om het bedrag in termijnen te betalen. Op 22 april 2014 heeft verzoeker direct een verzoek tot een betalingsregeling gedaan, wat heeft geleid tot de brief van 24 april 2014 waarin staat dat de totale schuld 1203,76 bedraagt en dat een betalingsregeling is getroffen van 49 termijn van 25,-. En dat er dan een bedrag resteert van 3,76. Helaas ontbreekt de informatie die de gemeente in het kader van dit onderzoek heeft verstrekt, in de brief van 24 april Daardoor konden verzoekers het ten tijde van de ontvangst van de brief niet volgen hoe (de zorgverzekeraar namens) de gemeente de berekening had uitgevoerd. Met een uitleg bij de berekening had de suggestie dat er sprake was van een fout, kunnen worden voorkomen. Naar het oordeel van de Ombudsman heeft de gemeente op deze wijze geen duidelijke informatie verstrekt en beoordeelt zij de gedraging als niet behoorlijk. 4

5 Bijlage bij het eindrapport, dossiernr VERSLAG VAN BEVINDINGEN EN REACTIES Klacht Verzoekers hebben verzocht een onderzoek in te stellen naar de volgende gedragingen: Verzoekers zijn het er niet mee eens dat er geen rekening is gehouden met hun persoonlijke omstandigheden en dat hen geen overgangstermijn is gegeven toen zij werden geconfronteerd met veranderde regelgeving over de besteding van het PGB van mevrouw. Ook heeft meneer met veel verschillende mensen van de gemeente contact hierover gehad en is hij van mening dat er fouten zijn gemaakt in de berekening. Toelichting op de klacht Meneer werd per brief van 24 juni 2013 geconfronteerd met veranderde regelgeving rondom het persoonsgebonden budget (PGB) van zijn vrouw. Tot die tijd had hij jarenlang zelf de huishoudelijke zorg geleverd die nodig was en daar maandelijks de verantwoording over afgelegd (zonder facturen). Kort na bovengenoemde brief werd zijn vrouw ernstig ziek waardoor hij niet in staat is geweest om passende maatregelen te treffen naar aanleiding van de veranderde regels. Daardoor kreeg hij op 22 april 2014 een eindafrekening van de zorgverzekeraar met als eindresultaat dat hij een bedrag van 1370,54 moet terugbetalen. Meneer is het daar niet mee eens omdat hij vindt dat er rekening had moeten worden gehouden met zijn persoonlijke omstandigheden en ook dat er na zo n lange periode een overgangstermijn had moeten worden gehanteerd. Ook is hij van mening dat hij heel vaak heeft moeten bellen met de gemeente om informatie, waarbij hij elke keer andere personen aan de telefoon kreeg en hij steeds opnieuw zijn verhaal moest doen. Hij vraagt de Ombudsman of hij geen vaste contactpersoon zou kunnen krijgen. De derde klacht is dat er fouten zijn gemaakt, getuige het feit dat het terug te betalen bedrag op 22 april ,54 bedraagt en op 24 april 2014 is verlaagd tot 1203,76. Naar aanleiding van deze klacht heeft de Ombudsman op 26 mei 2014 een aantal vragen gesteld aan de gemeente. Reactie van de gemeente van 26 juni 2014 Veranderde regelgeving en persoonlijke omstandigheden Het beleid vanuit de Wmo (is) zodanig dat de echtgenoot geen huishoudelijke hulp mag verstrekken bij een PGB. De beleidslijn is als een van de partners het niet kan, het van de andere partner kan worden verwacht dat deze het doet. In de Wmo wordt dit gebruikelijke zorg genoemd. In de beschikkingen van 2009 en 2012 is dit echter niet expliciet genoeg vermeld. Er wordt gerefereerd aan de beperkingen van de echtgenoot. Helaas wordt echter niet letterlijk vermeld dat het PGB niet door meneer zelf mag worden uitgevoerd. Voorts laat de gemeente weten: De controle op de verantwoording van verstrekte PGB s wordt steekproefsgewijs door de zorgverzekeraar uitgevoerd. De zorgverzekeraar vraagt op 11 april 2013 in een mail aan het Zorgloket hoe te handelen met betrekking tot de verantwoording over 2012 van cliënt. Met de steekproefsgewijze controle is de onjuiste verantwoording over 2012, begin april 2013 aan het licht gekomen. Omdat hier sprake is van een langdurige situatie, waarbij uitgegaan wordt van goeder trouw, gaat de gemeente met terugwerkende kracht akkoord met de verantwoording tot dat moment. De voorwaarde is dat cliënt vanaf dan een andere hulpverlener dan de echtgenoot in zal schakelen. De cliënt wordt hiervan met de brief van de zorgverzekeraar van 24 juni 2013 op de hoogte gesteld. 1

6 In de brief wordt duidelijk aangegeven dat de gebruikelijke zorg over de voorgaande periode, tot dagtekening brief, wordt geaccepteerd. Daarna is dit niet meer het geval. In de brief staat dat cliënt na die datum haar echtgenoot niet voor het uitvoeren van huishoudelijke hulp mag betalen met het PGB en waarom (gebruikelijke zorg). Gebeurt dit wel, dan zal het PGB terug betaald moeten worden. In het telefoongesprek dat cliënt op 14 januari 2014 heeft gevoerd met het Zorgloket, heeft hij laten weten dat zijn vrouw op 5 augustus 2013 ziek werd. In de periode tussen 24 juni en 5 augustus 2013 had cliënt naar de mening van de gemeente de tijd om te reageren op de brief of om een bezwaarschrift in te dienen. Vaak verhaal moeten doen Er is maar een beperkt aantal meldingen in de registratie terug te vinden. Om dit in de toekomst te voorkomen is de werkinstructie om als cliënten vaker bellen, dan wel het problematiek lijkt die niet in één keer is opgelost, dit in het systeem te vermelden. Verder zijn we in de voorbereiding richting 2015 aan het uitwerken hoe de processen dan gaan lopen en welke ICT ondersteuning daarbij hoort. Een registratiesysteem in de frontoffice van alle contacten hoort daar ook bij. Het is niet goed dat meneer zo vaak met ons contact heeft moeten leggen. Ik zal daar als divisie-manager mijn excuus voor aanbieden. Fouten / onduidelijkheden in de berekening Eind maart (2014) is er nog geen betalingsregeling. De zorgverzekeraar besluit het voorschot over periode 5 te verrekenen met de openstaande vordering. Het echtpaar krijgt over de eerste 4 perioden van 2014 het PGB voorschot uitbetaald (in totaal 652,92). Het voorschot van periode 5 wordt ingehouden op de vordering en de totale schuld van 1370,54 (verminderd met 166,78) komt uit op 1203,76. Nadere bevindingen van de Ombudsman De Ombudsman is met de gemeente van oordeel dat in de brief van 24 juni 2013 staat dat de echtgenote vanaf dat moment het PGB voor huishoudelijke hulp niet meer mag gebruiken om daarmee de zorg door de echtgenoot te betalen. En dat zij moet terugbetalen als zij dat wel blijft doen. Daarmee heeft (de zorgverzekeraar namens) de gemeente juiste informatie verschaft. Dat de gemeente niet met terugwerkende kracht tot een terugvordering over 2012 is overgegaan blijkt uit de zin: Tot dagtekening van deze brief wordt het akkoord bevonden dat u uw echtgenoot betaalt voor de huishoudelijke hulp. Wel ben ik als Ombudsman van mening dat de gemeente daar meer informatie over had kunnen geven zodat verzoekers meer inzicht hadden gekregen in het feit dat het al langer niet goed was gegaan en hoe de regels eigenlijk (hadden) moeten worden uitgevoerd. Een overgangsregeling zoals door verzoekers gevraagd, was in feite met dit gebaar van de gemeente al gegeven en dat is netjes van de gemeente. Dat verzoekers dat door deze summiere uitleg niet hebben begrepen is voorstelbaar. Voorts is de Ombudsman van mening dat de gemeente buiten beschouwing laat dat meneer heeft aangegeven ca. 1 week na ontvangst van de brief op 26 juni 2013, naar het Wmo-loket te zijn gegaan en dat hij daar toen heeft gesproken met een uitzendkracht. En ook dat hij heeft gebeld met de Wmo-consulent van de gemeente. Nu de gemeente in 2013 (nog) niet alle contacten registreerde, kan de gemeente zich naar het oordeel van de Ombudsman niet zonder meer beroepen op het feit dat meneer zich niet heeft gemeld tussen 24 juni en 5 augustus. Bovendien heeft meneer zelf aangegeven met een uitzendkracht en met de Wmo-consulent te hebben gesproken. De gemeente noemt tevens als mogelijkheid dat verzoekers een bezwaarschrift hadden kunnen indienen. Het indienen van een bezwaarschrift als mogelijke suggestie wordt echter niet genoemd in de brief van de zorgverzekeraar van 24 juni Deze bevat geen bezwaarclausule en rept ook overigens niet over de mogelijkheid van het indienen van een bezwaar bij de gemeente. 2

7 De Ombudsman vraagt zich af of verzoekers dan niet alsnog een termijn gegund had moeten worden om hun bezwaren kenbaar te maken. Hoewel de Ombudsman het prijzenswaardig vindt dat de gemeente excuses gaat aanbieden voor de talrijke contacten die meneer heeft moeten hebben valt het ook op dat voorbij wordt gegaan aan de vraag naar een vaste contactpersoon. De Ombudsman stelt vast dat in de brief van de zorgverzekeraar kort staat uitgelegd dat een terug te betalen bedrag zoveel mogelijk wordt verrekend met de voorschotten. Wat naar de mening van de Ombudsman ontbreekt is een inzichtelijke berekening van de verrekening, zodat de ontvanger het ook kan volgen qua bedragen. De Ombudsman heeft nagerekend dat een bedrag van 652,92 gedeeld door 4 een maandbedrag oplevert van 163,23. Het maandbedrag dat wordt afgetrokken heeft echter een omvang van 166,78. Dat is onduidelijk. Afgezien van een eventuele berekeningsfout kan de Ombudsman deze uitleg voor het overige volgen. 3

8 REACTIES Reactie (telefonisch) van verzoeker van op het verslag van bevindingen Meneer meldde dat hij en zijn vrouw afgelopen zaterdag een grote bos bloemen van de gemeente hebben gekregen. Tevens werd hun gemeld dat zij één contactpersoon krijgen. Dat kunnen ze waarderen. N.a.v. verslag van bevindingen heeft hij echter wel opmerkingen. Hij kan niet schrijven, vandaar dat hij ze telefonisch meedeelt. De gemeente zegt dat ze op 24 juni 2013 het besluit hebben ontvangen en zijn vrouw pas op 5 augustus 2013 ziek werd. Dus hadden ze alle tijd. Maar dit is een verkeerde voorstelling van zaken. Op 5 augustus 2013 werd zijn vrouw in het ziekenhuis gedotterd, maar voor die tijd (sinds april 2013) liepen zij het ziekenhuis al plat in verband met een open voet van zijn vrouw en onderzoeken voor het uiteindelijke dotteren, zoals gesprekken met de anesthesist. Hetj is dus onjuist dat hij en zijn vrouw met alle zorgen en voorbereidingen voor de uiteindelijke operatie op 5 augustus 2013 alle tijd hadden om bezwaar te maken. Daarbij merkt verzoeker op dat hij enkele dagen na ontvangst van het besluit, na bezoek aan het UMCG naar de overkant (Hanzeplein) is gegaan om te praten over het besluit. Zij hebben toen een gesprek gehad met een uitzendkracht. Daarna nog telefonisch over deze kwestie gesproken met de Wmo-consulent. Daar gaat de gemeente gewoon aan voorbij in haar reactie. Verder meldt de gemeente dat er maar een beperkt aantal meldingen in de registratie zijn te vinden. Hij heeft echter herhaaldelijk contact opgenomen met de gemeente, de uitzendkracht, verschillende Wmoconsulenten. Hij kreeg echter te horen van de verschillende medewerkers dat zij het niet met hem er over wilden hebben. Omdat hij steeds over hetzelfde wilde spreken. Hij meldt dat hem tijdens een van de telefoongesprekken kwijtschelding van het te betalen bedrag is toegezegd. Daarover wordt door de gemeente in haar reactie echter niet meer gesproken. Hij meldt dat twee Wmo-consulenten (een man en een vrouw) bij hem op bezoek zijn geweest. Steeds als hij het over het besluit en de ziekteperiode van zijn vrouw wilde hebben, brak de vrouw zijn verhaal af. Zij wilde er niet over praten. Wat de berekening betreft, heeft hij naar aanleiding van foute informatie van de zorgverzekeraar een foute opgave gedaan. Hij had de zorgverzekeraar gevraagd op hoeveel PGB zijn vrouw recht had en toen te horen gekregen Dat heeft hij uiteindelijk ook op de formulieren verantwoord. Maar later bleek zijn vrouw recht te hebben op Hij had dus 2400 moeten verantwoorden en had dat ook gedaan als de zorgverzekeraar hem de correcte informatie had verstrekt. Nu moet hij door een fout van de zorgverzekeraar 600 extra terugbetalen. Ten slotte meldt hij dat er een foutje in het verslag is gemaakt. In de berekening van het voorschot wordt uitgegaan van een betaling per maand, maar het moet per vier weken zijn. De Ombudsman merkt op dat verzoeker terecht constateert dat er van een betaling per maand is uitgegaan in plaats van per vier weken. Reactie van de gemeente van op het verslag van bevindingen Geen verdere aanvulling op het verslag van bevindingen. 4

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : 14.1.037 Klacht Er is verzoeker, in tegenstelling tot wat de sociale dienst

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

'Financiële nood door niet beslissen op verzoek om een persoonlijke betalingsregeling en op verzoek om toepassing van de beslagvrije voet'

'Financiële nood door niet beslissen op verzoek om een persoonlijke betalingsregeling en op verzoek om toepassing van de beslagvrije voet' Rapport 'Financiële nood door niet beslissen op verzoek om een persoonlijke betalingsregeling en op verzoek om toepassing van de beslagvrije voet' Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 29 maart 2002 Rapportnummer: 2002/093

Rapport. Datum: 29 maart 2002 Rapportnummer: 2002/093 Rapport Datum: 29 maart 2002 Rapportnummer: 2002/093 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat tot op het moment dat hij zich tot de Nationale ombudsman wendde (10 december 2001) de Sociale dienst van de gemeente

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum 29 september 2015 Rapportnummer 2015/142

Rapport. Publicatiedatum 29 september 2015 Rapportnummer 2015/142 Rapport Publicatiedatum 29 september 2015 Rapportnummer 2015/142 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Toeslagen, nadat zij en haar echtgenoot waren toegelaten tot de WSNP, nog toeslagen

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar het optreden van het CAK

Rapport. Een onderzoek naar het optreden van het CAK Rapport Een onderzoek naar het optreden van het CAK Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het CAK te Den Haag gegrond Datum: 30 januari 2017 Rapportnummer: 2017/013 2 WAT IS DE KLACHT

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013. Rapportnummer: 2013/054 Rapport Rapport over een klacht over het CAK te Den Haag. Datum: 23 mei 2013 Rapportnummer: 2013/054 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het CAK slordig te werk is gegaan bij het innen van de eigen

Nadere informatie

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten

Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Rapport Geduld, een schone zaak? Een onderzoek naar de afhandeling van een bezwaarschrift door de gemeente Voorschoten Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de gemeente Voorschoten gegrond.

Nadere informatie

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden.

Zij klaagt er voorts over dat de SVB de schade en kosten die het gevolg waren van de werkwijze van de SVB niet aan haar wil vergoeden. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB), vestiging Breda het over 2006 van haar teruggevorderde en door haar in 2006 ook terugbetaalde bedrag aan Anw-uitkering

Nadere informatie

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5

Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 RAPPORT 2007/0087, NATIONALE OMBUDSMAN, 8 MEI 2007 Samenvatting 1 Klacht 2 Beoordeling 2 Conclusie 4 Aanbeveling 5 Onderzoek 5 Bevindingen 5 SAMENVATTING Verzoeker was in 1988 door de kantonrechter veroordeeld

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 27 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 27 januari 2015 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 27 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 27 januari 2015 onder nummer Dossiernummer 2015013 RAPPORT Verzoeker De heer T. S. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 27 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 27 januari 2015 onder nummer 2015013.

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Kansloos bezwaar in plaats van correctie bij foute jaaropgaven Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen RVE Handhaving Dienstencentrum, Juridische Zaken 18 september 2012

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086

Rapport. Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 Rapport Datum: 26 maart 1998 Rapportnummer: 1998/086 2 Klacht Op 5 juni 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Oss, ingediend door Buro voor Rechtshulp te Oss, met een

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling

Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanpassingen aan rolstoel en scootmobiel teveel gevraagd Gemeente Almere Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling 15 augustus 2007 RA0713804 Samenvatting Een ms-patient vraagt

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 051 RAPPORT Verzoeker De heer G. G. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer 2013 051.

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV):

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): 1. vanaf januari 2007 diverse malen haar op 9 oktober 2005 overleden zoon heeft aangeschreven over

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Haarlemmermeer in strijd met de tussen hem en de gemeente gesloten overeenkomst tot afkoop van erfpacht heeft gehandeld door een, voor hem niet

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer Dossiernummer 2012 069 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R. A. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer 2012

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087

Rapport. Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 Rapport Datum: 8 mei 2007 Rapportnummer: 2007/087 2 Klacht Verzoeker klaagt er over dat gerechtsdeurwaarder X te Y de Groningse Kredietbank niet op de hoogte heeft gebracht van de rente die verzoeker over

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leeuwarden. Rapportnummer: 2011/304

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leeuwarden. Rapportnummer: 2011/304 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Leeuwarden. Rapportnummer: 2011/304 2 Datum: 11 oktober 2011 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190

Rapport. Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012. Rapportnummer: 2012/190 Rapport Rapport over een klacht over het CAK. Datum: 28 november 2012 Rapportnummer: 2012/190 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK hem in het kader van zijn eigen bijdrage Zorg met Verblijf lange

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam Datum: 20 juni 2012 Rapportnummer: 2013/072 2 Klacht Verzoekster klaagt erover

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november Het betreft de gemeente Twenterand. Dossiernummer 2016 099 Rapport Verzoeker De heer B. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoek op 23 november 2016. Het betreft de gemeente Twenterand. Klacht

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042. Dossiernummer 2012 042 RAPPORT Verzoeker De heer J.S. M. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 10 juli 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 11 juli 2012 onder nummer 2012 042.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door de heer C te B, tegen OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Zorgverzekeraar U.A. en OWM Centrale Zorgverzekeraars groep Aanvullende

Nadere informatie

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk

de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat Achmea Zorgkantoor Zwolle: de eigen bijdrage 2006 alsmede de naheffing over 2006 onvoldoende duidelijk heeft gespecificeerd; een acceptgiro voor de naheffing

Nadere informatie

Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070) 3 607 572 . Uw kenmerk De gemeenteraad van Haarlemmermeer

Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070) 3 607 572  . Uw kenmerk De gemeenteraad van Haarlemmermeer de mbudsman Postadres Postbus 93122 2509 AC Den Haag Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 151 2594 AG Den Haag Telefoon (070) 3 563 563 Telefax (070) 3 607 572 E-mail Doorkiesnummer (070) 3 563 598 BBljbnlarb

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

RAPPORT. Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal.

RAPPORT. Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal. Dossiernummer 2017 008 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R., hierna genoemd: verzoekster. De klacht betreft de gemeente Oldenzaal. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman (verder: OO) ontving het verzoekschrift

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet

Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel water, geen facturen Gemeente Amsterdam Waternet Samenvatting 13 oktober 2011 RA111384 Waternet gaat in 2008 op een ander factureringssysteem over. Bij een aantal klanten

Nadere informatie

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling.

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling. EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Dienst : SOZAWE Dossiernummer : 13.1.086 Klacht Ondanks dat verzoeker conform de regels en de informatie op de website van de dienst

Nadere informatie

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker.

Dossiernummer Rapport. Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Dossiernummer 2016 029 Rapport Verzoekers De heer E hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 8 april 2016 en een aanvulling op 11 april 2016. Het

Nadere informatie

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar

Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar Rapport Gemeentelijke Ombudsman Terugvorderingsbesluit Sociale Dienst Amsterdam, afdeling Handhaving Concernafdeling Juridische Zaken, afdeling Bezwaar 24 december 2004 RA0409893 Samenvatting Verzoeker

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255

Rapport. Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 Rapport Datum: 31 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/255 2 Klacht Verzoeker klaagt over de lange duur van de behandeling door de Directie Informatie, Beheer en Subsidieregelingen van het Ministerie van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353

Rapport. Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 Rapport Datum: 27 augustus 1998 Rapportnummer: 1998/353 2 Klacht Op 1 mei 1998 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw S. te Zutphen, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Ondernemingen

Nadere informatie

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374

Rapport. Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 Rapport Datum: 9 december 2002 Rapportnummer: 2002/374 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat UWV Cadans, kantoor Amsterdam: 1. hem nog steeds geen duidelijkheid heeft verschaft over de financiële afwikkeling

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK te Den Haag. Rapportnummer: 2012/018 2 Datum: 9 februari 2012 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het CAK weigert om voor de betaling van een openstaand

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 Rapport Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in het gegrond verklaren van verzoekers klacht over onjuiste

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149

Rapport. Datum: 13 september 2012. Rapportnummer: 2012/149 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van UVIT Zorgverzekeraar te Arnhem. UVIT zorgverzekeraar is vanaf 1 januari 2012 verder gegaan onder

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005

Rapport. Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 Rapport Datum: 13 januari 2006 Rapportnummer: 2006/005 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank Utrecht, kantoor PGB (SVB) ten aanzien van een persoonsgebonden budget, waarbij verzoeker

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 10 april 2013. Rapportnummer: 2013/0031 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam Datum: 10 april 2013 Rapportnummer: 2013/0031 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het UWV tot op heden niet duidelijk

Nadere informatie

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel 23 augustus 2011 RA111128 Samenvatting Tot 1 november 2009 was een man halbeheerder

Nadere informatie

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onduidelijke invorderingsprocedure Gemeente Amsterdam Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam 31 mei 2010 RA1051733 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Belastingen

Nadere informatie

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen

Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij aanslag kadegelden Gemeente Zaanstad Domein Dienstverlening en Veiligheid Sector Belastingen 20 september 2012 RA121673 Samenvatting Een man ontvangt in

Nadere informatie

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam

De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Rapport Gemeentelijke Ombudsman De waardevaststelling van een woning Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Datum: 17 juli 2007 RA0612804 Samenvatting De Dienst Belastingen stelt in 2005 de WOZ-waarde van

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen. Datum: 23 oktober 2013. Rapportnummer: 2013/151 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/151 2 Wat was er aan de hand? De heer en mevrouw S. kochten een woning en

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 25 juli Rapportnummer: 2013/094

Rapport. Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 25 juli Rapportnummer: 2013/094 Rapport Rapport over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Amsterdam. Datum: 25 juli 2013 Rapportnummer: 2013/094 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat hij zich gehouden heeft aan de betalingsregeling

Nadere informatie

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente.

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente. Dossiernummer 27-2009 OORDEEL Verzoeker De heer B.A. namens de heer K. A., broer van verzoeker. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 21 maart 2009 en verzonden naar de Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rond het toekennen van de kinderkorting 2006. Meer concreet klaagt zij erover dat de Belastingdienst/Noord

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 Rapport Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) Almere zijn herhaalde verzoeken, vanaf 5 december 2005, om een aanvraag

Nadere informatie

Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV)

Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Rapport 2 p class="western c2">rapport Klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Datum: 1 juli 2011 Rapport: 2011/199 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het UWV niet adequaat

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008. Dossiernummer 65-2008 OORDEEL Verzoeker De heer J. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 1 september 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 3 september 2008 onder nummer 65/2008.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen. Datum: 10 mei 2012. Rapportnummer: 2012/078 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van het College voor zorgverzekeringen Datum: 10 mei 2012 Rapportnummer: 2012/078 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het College voor zorgverzekeringen

Nadere informatie

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153

Rapport Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst te Almere (voorheen Belastingdienst/Randmeren) Datum: 23 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/153 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de ontvanger van

Nadere informatie

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het College voor Zorgverzekeringen (CVZ) zijn verzoek om een vergoeding van zijn particuliere zorgverzekeringspremie over de periode januari tot mei 2007

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024

Rapport. Datum: 22 maart 2013. Rapportnummer: 2013/024 Rapport Rapport over een klacht over UVIT Zorgkantoor te Eindhoven. UVIT zorgkantoor is per 1 januari 2012 verder gegaan onder de naam VGZ Zorgkantoor. Bestuursorgaan: de Raad van Bestuur van Coöperatie

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn. Datum: 28 december 2011. Rapportnummer: 2011/366

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn. Datum: 28 december 2011. Rapportnummer: 2011/366 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Centrale Administratie te Apeldoorn. Datum: 28 december 2011 Rapportnummer: 2011/366 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst weigert

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw N. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Informatie over gratis parkeervergunning

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Werk en Inkomen Dossiernummer: 2014.933 Datum:

Nadere informatie

U heeft zich tot ons gewend met klachten over de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen).

U heeft zich tot ons gewend met klachten over de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen). xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, U heeft zich tot ons gewend met klachten over de Belastingdienst/Toeslagen (hierna: Toeslagen). Beëindiging onderzoek Wij hebben u en Toeslagen met onze brief van 30 augustus

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203

Rapport. Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 Rapport Datum: 2 juni 1998 Rapportnummer: 1998/203 2 Klacht Op 16 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer en mevrouw B. te Ter Apel, met een klacht over een gedraging

Nadere informatie

Rapport. Datum: 05 september 2013. Rapportnummer: 2013/111

Rapport. Datum: 05 september 2013. Rapportnummer: 2013/111 Rapport Een onderzoek naar het secuur handelen van de afdeling belastingen van de gemeente Arnhem. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Heffingsambtenaar gegrond.

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

Rapport. Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/061

Rapport. Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/061 Rapport Datum: 16 maart 1998 Rapportnummer: 1998/061 2 Klacht Op 17 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer L. te De Lier, met een klacht over een gedraging van de Belastingdienst/Directie

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker, die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontving ter bekostiging van ondersteunende begeleiding, klaagt er over dat het Agis Zorgkantoor te Amersfoort bij brieven van 21 april

Nadere informatie

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente.

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente. Dossiernummer 50-2009 OORDEEL Verzoeker De heer J. B. Verzoeker verblijft buitenslands. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 7 juli 2009 en verzonden naar de Nationale Ombudsman. De klacht

Nadere informatie

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition

Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition Rapport Gemeentelijke Ombudsman Nog steeds onzinnige bezwaarprocedure Gemeente Amsterdam Stadsdeel West Cition 24 oktober 2012 RA121844 Samenvatting Begin juli krijgt een vrouw een parkeervergunning, waarvoor

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/229 2 Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

Incasso van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf gaat over van CAK naar UWV: wat te doen als incassopraktijken niet op elkaar aansluiten?

Incasso van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf gaat over van CAK naar UWV: wat te doen als incassopraktijken niet op elkaar aansluiten? Rapport Incasso van de eigen bijdrage Zorg met Verblijf gaat over van CAK naar UWV: wat te doen als incassopraktijken niet op elkaar aansluiten? Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over

Nadere informatie

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken

Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Behandeling van een bijstandsaanvraag Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken 10 augustus 2006 RA0612354 Samenvatting Verzoeker heeft een eigen bedrijf maar ziet zich genoodzaakt

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Dossiernummer 2011 022 OORDEEL Verzoeker De heer V. A. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Betreft

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer Dossiernummer 2015 003 RAPPORT Verzoeker De heer A.J. O. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer 2015003.

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar het niet terugstorten door de gemeente Doetinchem van op basis van een dertig jaar oude machtiging geïnde belasting

Rapport. Een onderzoek naar het niet terugstorten door de gemeente Doetinchem van op basis van een dertig jaar oude machtiging geïnde belasting Rapport Een onderzoek naar het niet terugstorten door de gemeente Doetinchem van op basis van een dertig jaar oude machtiging geïnde belasting Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261

Rapport. Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 Rapport Datum: 3 augustus 2000 Rapportnummer: 2000/261 2 Klacht Op 27 oktober 1999 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van mevrouw D. te Zeist, met een klacht over een gedraging van het Landelijk

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan

Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan Rapport Gemeentelijke Ombudsman Huishoudelijke hulp blijft uit door registratiefouten Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Cordaan 7 mei 2013 RA130760 Samenvatting Een weduwe van 79 jaar

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012

Rapport. Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 Rapport Datum: 25 januari 2007 Rapportnummer: 2007/012 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Instituut Zorgverzekering Ambtenaren Nederland (verder te noemen: IZA) hem voorafgaand aan de behandeling

Nadere informatie

Rapport. Datum: 8 maart 2006 Rapportnummer: 2006/076

Rapport. Datum: 8 maart 2006 Rapportnummer: 2006/076 Rapport Datum: 8 maart 2006 Rapportnummer: 2006/076 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een medewerkster van de gemeente Nieuwegein de door haar op 18 november 2002 gedane toezegging dat zij zou zorgen

Nadere informatie

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Rapport Een waarschuwing van de leerplichtambtenaar Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Gemeente Hoorn gegrond.

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen.

Concept 20150928. Bestuursorgaan: College Burgemeester en Wethouders gemeente Huizen. Concept 20150928 RAPPORT Een onderzoek naar voor de inwoner onbegrijpelijke informatie, communicatie die te wensen overlaat, onduidelijke besluitvorming en procedurele fouten door de Afdeling Maatschappelijke

Nadere informatie

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV

Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Rapport Kopje onder Een onderzoek naar het rekening houden met de beslagvrije voet bij loonbeslag door de Belastingdienst en het UWV Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het UWV en de

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK Bijzondere Zorgkosten b.v. uit Den Haag. Datum: 15 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/250

Rapport. Rapport over een klacht betreffende het CAK Bijzondere Zorgkosten b.v. uit Den Haag. Datum: 15 augustus 2011. Rapportnummer: 2011/250 Rapport Rapport over een klacht betreffende het CAK Bijzondere Zorgkosten b.v. uit Den Haag. Datum: 15 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/250 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat: 1. er een heel groot

Nadere informatie

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012

Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Eigen bijdrage Zorg zonder Verblijf en Wmo INFORMATIE 2012 Voor wie is deze folder? Ontvangt u zorg thuis zoals verpleegkundige hulp? Maakt u gebruik van hulp bij het huishouden? Of heeft u een hulpmiddel

Nadere informatie

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond.

Rapport. Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de gemeente Schiermonnikoog deels gegrond. Rapport Een onderzoek naar de informatieverstrekking door de gemeente Schiermonnikoog over de verhoging van de leges voor grafrechten en naar de mogelijkheid van een betalingsregeling. Oordeel Op basis

Nadere informatie