EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer :"

Transcriptie

1 EINDRAPPORT Bestuursorgaan : College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie inkomensdienstverlening Dossiernummer : Klacht Er is verzoeker, in tegenstelling tot wat de sociale dienst laat weten, tijdens het gesprek dat hij eind november 2013 bij de sociale dienst had, tezamen met zijn a.s. huurder, niet medegedeeld dat de huur via de GKB geregeld zou worden. Er is toen kenbaar gemaakt dat na verloop van een aantal maanden de a.s. huurder naar de GKB zou worden verwezen. Van een schuldsanering was in deze periode geen sprake. Er is in ieder geval een verwachting gewekt dat de huurverplichting via de consulent en de sociale dienst geregeld zou worden. Anders zou verzoeker geen huurovereenkomst hebben aangeboden. Bevoegdheid Verzoeker heeft op 17 februari 2014 een klacht ingediend. Op 21 maart 2014 heeft de gemeente gereageerd op de interne klacht. Met de afhandeling was betrokkene niet tevreden. Ik ben nu bevoegd de klacht in onderzoek te nemen. Eindoordeel 1. gewekte verwachtingen? De Ombudsman stelt vast dat verzoekers huurder uiteindelijk geen uitkering heeft gekregen. Zonder uitkering ontbreekt de grondslag voor de betaling van huur en borg door de sociale dienst. Daar had verzoeker rekening mee moeten houden. Zijn verwachting dat de sociale dienst zonder meer de huur en borg aan hem zou overmaken, was dan ook niet gerechtvaardigd. In deze was de behoorlijkheidsnorm betrouwbaarheid niet in het geding. Dit onderdeel van de klacht is ongegrond. 2. reactie op verzoekers s Verzoeker heeft zijn al dan niet terechte verwachtingen meermaals kenbaar gemaakt richting de consulent. Op zijn s van 10 en 16 december 2013 en 15, 16 en 22 januari 2014 hierover, kreeg hij pas op 23 januari 2014 melding van de consulent dat zij geen toezeggingen heeft gedaan. Door echter zo lang te wachten heeft het misverstand over rechtstreekse betaling van huur onnodig lang geduurd. Daarmee handelde de sociale dienst niet conform de behoorlijkheidsnorm goede informatieverstrekking. Dit onderdeel van de klacht is gegrond. 3. privacy Halverwege de behandeling van de aanvraag van verzoekers huurder meldde de sociale dienst verzoeker geen informatie hierover meer aan hem te verschaffen. Dit in verband met de privacy van zijn huurder. Hoewel dit correct is, erkent de sociale dienst daarmee in eerste instantie niet correct te hebben gehandeld. Verzoekers recht op volledige en inzichtelijke informatie wordt beperkt door het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van anderen. In dit kader handelde de sociale dienst niet conform de behoorlijkheidsnorm goede informatieverstrekking. Dit onderdeel van de klacht is deels ongegrond/deels gegrond. Groningen, 15 juli 2014 M.H.H. Hermans gemeentelijke Ombudsman 1

2 Overwegingen dossier gemeentelijke Ombudsman: Omdat de heer A. geen vaste woon- en verblijfplaats had, had hij geen recht op een uitkering. Om hem daarbij te helpen kon de heer A. bij verzoeker een kamer huren. Echter wilde verzoeker wel zekerheid dat de huur en borg rechtstreeks van de uitkering aan hem werd overgemaakt. Hiervoor is hij samen met de heer A. naar de sociale dienst geweest. Verzoeker stelt dat in het gesprek met een consulent van de sociale dienst is toegezegd dat de huur en borg rechtstreeks naar hem zou worden overgemaakt. De sociale dienst ontkent dit echter. In haar klachtenonderzoek heeft de Ombudsman de volgende feiten vastgesteld. Het huren van woonruimte is een zaak tussen een huurder en een verhuurder. In dat kader is het aan de huurder om te regelen dat de huur tijdig wordt overgemaakt aan de verhuurder. Het toekennen en uitbetalen van een bijstandsuitkering is een aangelegenheid tussen een uitkeringsgerechtigde en de uitkeringsverstrekker. Het verstrekken van informatie hierover aan derden kan de privacy van de uitkeringsgerechtigde schenden. Hoewel de sociale dienst hier terughoudend mee omgaat, bestaat de mogelijkheid om de huur via de uitkering rechtstreeks te betalen aan de verhuurder. De sociale dienst maakt in elk geval bij één van de huurders van verzoeker de huur rechtstreeks aan verzoeker over. Verzoeker is dus bekend met deze mogelijkheid. 0. bijstandsuitkering? Om van een uitkering de huur rechtstreeks aan de verhuurder te kunnen doorbetalen is van belang dat de huurder een uitkering ontvangt. Desgevraagd meldde de sociale dienst de Ombudsman dat verzoekers aanvraag om een uitkering en om bijzondere bijstand voor borg is afgewezen. De Ombudsman heeft kennisgenomen van de reden waarom de betreffende huurder uiteindelijk geen (bijzondere) bijstand is toegekend. In deze kwestie is echter ook de Ombudsman gebonden aan de regels van de privacy. Dat betekent dat nadere informatie over de behandeling van een uitkeringsaanvraag van een derde (verzoekers huurder) in dit rapport niet kan worden vermeld. Nu verzoekers huurder echter geen uitkering ontvangt en heeft ontvangen, kan en kon de sociale dienst om die reden dus geen huur overmaken. 1. gewekte verwachtingen? Verzoeker stelt uitdrukkelijk dat de consulent van de sociale dienst hem heeft toegezegd dat de borg en de huur rechtstreeks aan hem zouden worden overgemaakt. Om deze reden heeft hij zijn personalia en bankrekeningnummer in het gesprek aan de consulent verstrekt. En hebben de heer A. en hij daarna het huurcontract ondertekend. Verzoeker wil dan ook dat de sociale dienst deze toezegging nakomt en de huur en borg alsnog aan hem overmaakt. De bewuste consulent ontkent nadrukkelijk in het gesprek te hebben toegezegd de huur rechtstreeks aan verzoeker te zullen overmaken. Alleen over de betaling van de borg stelt zij verzoeker te hebben gemeld dat, als er recht op bijzondere bijstand hiervoor bestaat, dat rechtstreeks aan hem kon worden overgemaakt. Hiervoor heeft zij verzoekers persoonsgegevens en bankrekeningnummer ontvangen. 2

3 De Ombudsman heeft tot taak om te beoordelen of de gemeente behoorlijk heeft gehandeld. Om deze toetsing goed te kunnen doen zijn er landelijk zogenoemde behoorlijkheidsnormen ontwikkeld. Eén daarvan is de norm betrouwbaarheid. Deze norm houdt in dat de gemeente handelt binnen het wettelijk kader en eerlijk en oprecht doet wat zij zegt en gevolg geeft aan rechterlijke uitspraken. Dat betekent dat de gemeente haar afspraken en toezeggingen dient na te komen. Bij het bewuste gesprek was de Ombudsman niet aanwezig. Of er tijdens het gesprek al dan niet toezeggingen zijn gedaan, heeft zij daarom niet kunnen waarnemen. Als de Ombudsman echter zou aannemen dat er toezeggingen door de consulent zouden zijn gedaan, valt of staat het nakomen daarvan met het daadwerkelijk verstrekken van de uitkering. Die voorwaarde blijft altijd bestaan. Nu de aanvragen van de heer A. voor (bijzondere) bijstand zijn afgewezen, ontbrak de basis (de uitkering) om de huur en de borg rechtstreeks over te maken. De verwachting dat die zonder meer zouden worden overgemaakt, is dan ook niet gerechtvaardigd. De sociale dienst heeft de behoorlijkheidsnorm betrouwbaarheid niet geschonden en handelde in dit kader jegens verzoeker behoorlijk. 2. reactie op verzoekers s De Ombudsman constateert dat verzoeker naar aanleiding van het gesprek met de consulent verwachtingen had. Hij heeft dit in zijn s van 10 en 16 december 2013 en 15, 16 en 22 januari 2014 richting de consulent kenbaar gemaakt. De consulent meldt verzoeker in haar van 23 januari 2014 expliciet geen toezeggingen te hebben gedaan. Volgens de behoorlijkheidsnorm goede informatieverstrekking zorgt de gemeente ervoor dat de burger tijdig de juiste informatie krijgt en dat deze informatie ook klopt en volledig en duidelijk is. Nu verzoeker in verschillende s zijn verwachting heeft kenbaar gemaakt, die in de ogen van de sociale dienst niet klopte, had het in de rede gelegen om direct na verzoekers eerste van 10 december 2013 dit ontstane misverstand recht te zetten. Nu informatie hierover van de sociale dienst op zich liet wachten, heeft het misverstand onnodig lang geduurd. In deze handelde die dan ook niet behoorlijk. 3. privacy De Ombudsman stelt verder vast dat de consulent verzoeker in eerste instantie informeerde over de stand van zaken met betrekking tot de aanvraag van zijn huurder. Deze handelwijze wijzigde de consulent halverwege het proces en verwees betrokkene vanaf dat moment voor vragen over de uitkering naar zijn huurder. Dit in verband met de privacy van zijn huurder. Hoewel het te prijzen is dat verzoeker zich het lot van de heer A. heeft aangetrokken, was hij niet zijn belangenbehartiger/gemachtigde. In de relatie tussen de sociale dienst en de heer A. speelde verzoeker om die reden geen rol en mag de sociale dienst vanwege het privacyaspect niet zonder toestemming van de heer A. informatie over hem aan verzoeker verstrekken. De verwijzing van de consulent naar de heer A. voor informatie is naar oordeel van de Ombudsman dan ook correct. In deze handelde de gemeente behoorlijk. Dat betekent echter wel dat de sociale dienst in een eerder stadium niet correct heeft gehandeld. Hoewel de gemeente dient zorg te dragen voor goede informatieverstrekking wordt het recht op volledige en inzichtelijke informatie beperkt door het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van anderen. De sociale dienst handelde wat dit betreft aanvankelijk dan ook niet behoorlijk. 3

4 Bijlage bij het eindrapport VERSLAG VAN BEVINDINGEN Klacht Er is verzoeker, in tegenstelling tot wat de sociale dienst laat weten, tijdens het gesprek dat hij eind november 2013 bij de sociale dienst had, tezamen met zijn a.s. huurder, niet medegedeeld dat de huur via de GKB geregeld zou worden. Er is toen kenbaar gemaakt dat na verloop van een aantal maanden de a.s. huurder naar de GKB zou worden verwezen. Van een schuldsanering was in deze periode geen sprake. Er is in ieder geval een verwachting gewekt dat de huurverplichting via de consulent en de sociale dienst geregeld zou worden. Anders zou verzoeker geen huurovereenkomst hebben aangeboden. Bevindingen De heer A. had geen vaste woon- en verblijfplaats en kwam in contact met verzoeker. Verzoeker verhuurt kamers en kon de heer A. per 1 december 2013 aan een kamer helpen. Maar omdat de heer A. nog geen woonplaats had, kon hij geen uitkering aanvragen en dus ook geen huur betalen. Verzoeker heeft echter vaker met dat bijltje gehakt en is daarom meegegaan naar de sociale dienst om te regelen dat de huur vanuit de uitkering rechtstreeks naar hem zou worden overgemaakt. (Alleen) onder die voorwaarde wilde hij de kamer verhuren aan de heer A. en kon die een uitkering aanvragen. Het gesprek met de consulent van de sociale dienst is eind november gevoerd en over de precieze inhoud lopen de opvattingen uiteen. Verzoeker heeft tijdens dat gesprek zijn personalia en zijn bankrekeningnummer gegeven waarop de borg en huur zouden worden overgemaakt. Voorts hebben de heer A. en verzoeker daarna, eveneens eind november 2013, een huurcontract getekend. Vervolgens is er correspondentie geweest tussen verzoeker en de consulent over het al dan niet toekennen van de uitkering en het betalen van de huur. In het eerste mailbericht van 10 december 2013 laat de consulent weten: de uitkering wordt waarschijnlijk toegekend, vooral omdat hij nu ingeschreven staat op een adres wat te controleren is. Daarna kan de heer A. de borg aanvragen via bijzondere bijstand en kan hij u betalen. Verzoeker laat dezelfde dag weten: Eerder heb ik met u besproken zodra er beslist is dat er een uitkering zal worden verleend ik van u verwacht dat de borg 350,- en de huur tevens 350,- p/m aan mij zal worden overgemaakt.. Onder geen enkele voorwaarde kan hier van worden afgeweken, ook niet nadat betreffend persoon in een eventuele schuldsanering terecht komt. De Ombudsman merkt op dat een inhoudelijke reactie van de consulent hierop uitblijft, waardoor verzoeker de verwachting had en hield dat de afspraken zouden worden uitgevoerd. Op 17 december 2013 legt de consulent aan verzoeker uit dat er een verzuim is geweest van de kant van de heer A. waardoor hij pas in december een nieuwe uitkering kon aanvragen. Voorts meldt zij: Ik zie geen reden waarom de uitkering niet zal worden toegekend. Op 10 januari 2014 meldt de consulent op een vraag van verzoeker: Ik heb een sein gekregen dat de heer A. een uitkering is toegekend. Hij krijgt dus nu weer geld. Op 15 januari 2014 vraagt verzoeker aan de consulent om de naam van de nieuwe klantmanager zodat hij contact kan opnemen over de uitkering van de heer A. Daarop reageert de consulent met het volgende bericht: 1

5 Ik heb nagevraagd wie de klantmanager van de heer A. gaat worden, maar dit is nog niet bekend. Helaas kan ik om privacy redenen u niet meer informatie geven. U zult de informatie aan de heer A. moeten vragen. De Ombudsman merkt op dat hier een verandering plaatsvindt in handelswijze. Eerder is er wel informatie verstrekt over de aanvraag en het toekennen van de uitkering (zie citaten hierboven) en vanaf dit moment gebeurt dat niet meer. In een tweede en derde mail die dag laat de consulent weten, op de vraag van verzoeker om hem mede te delen per wanneer aan de heer A. een uitkering wordt verstrekt: Ik zal de heer A. mailen dat hij u op de hoogte moet houden, meer kan ik niet doen. en Hij kan u vertellen hoe het met de aanvraag gesteld is. Op 20 januari 2014 herhaalt ze deze boodschap. Op 23 januari 2014 laat de consulent aan verzoeker weten dat huurder verantwoordelijk is voor het nakomen van de overeenkomst. En dat ze geen toezeggingen heeft gedaan. Op 24 januari 2014 mailt de consulent het volgende aan verzoeker: Ik ben van mening dat ik u die garantie nooit heb gegeven; ook niet dat wij de huur zouden gaan overmaken aan u. Wel was de heer A. eind november bezig met een aanvraag bijzondere bijstand voor de borg. Deze borg zou inderdaad direct aan u overgemaakt worden. Doordat kort daarna duidelijk werd dat de heer A. zijn uitkering beëindigd zou worden en hij opnieuw een uitkering moest aanvragen kon deze aanvraag bijzondere bijstand niet doorgaan Bij mijn weten heb ik nooit toegezegd dat wij direct de huur zouden overmaken. Dat is geen gewoonte bij ons en dit gebeurt alleen wanneer iemand een budgetteringstraject heeft bij de GKB. Aangezien er plannen waren van voor 1 december jl. dat de heer A. zijn financiën zou gaan regelen bij de GKB kan het zijn dat ik bij u de indruk heb gewekt dat dit via mij zou lopen. Verzoeker regelt naar eigen zeggen zijn zaken vaker op deze manier. Hij heeft bijvoorbeeld op dit moment nog een huurder waarvoor de sociale dienst de huur rechtstreeks aan hem betaalt. Kennelijk is hij gewend aan een bepaalde werkwijze met de sociale dienst en is hij op basis van het gesprek met de consulent ervan uitgegaan dat het nu ook weer zo geregeld zou worden. Een indicatie daarvoor is het feit dat hij de huurovereenkomst daarna is aangegaan. Het is ook de Ombudsman bekend dat in andere gevallen de huur rechtstreeks wordt betaald aan de verhuurder, zonder dat er sprake is van een budgetteringstraject bij de GKB. Verzoeker wenst dat de borg en de huur op basis van gemaakte afspraken en gewekte verwachtingen alsnog aan hem worden uitbetaald. Reactie van de gemeente op 21 mei 2014 Doorbetaling borg De consulent heeft aangegeven dat wanneer er recht bestaat op bijzondere bijstand voor de borg, deze rechtstreeks overgemaakt kan worden aan verzoeker. Er bleek echter geen recht te bestaan, waardoor het nimmer tot een uitbetaling is gekomen. Doorbetaling huur Verzoeker heeft aan de heer A. een huurcontract aangeboden omdat hem door de consulent de toezegging zou zijn gedaan dat de huur via de uitkering zou worden doorbetaald aan verzoeker. De consulent bestrijdt dat zij deze toezegging gedaan heeft. Hoewel de sociale dienst hier terughoudend mee omgaat en klanten zoveel mogelijk de eigen financiën wil laten regelen, bestaat inderdaad de mogelijkheid om de huur via de uitkering door te betalen aan de verhuurder. Deze mogelijkheid heeft de consulent de heer A. niet geboden, inschattende dat hij zijn eigen financiën kan regelen. 2

6 Communicatie De consulent heeft haar communicatie naar verzoeker inderdaad aangepast. Zij heeft hem al meer informatie verstrekt dan formeel volgens de privacyregels mogelijk was. Hierin is zij nauwkeuriger gaan handelen, waardoor zij verzoeker voor informatie verwees naar de heer A. Verwachting In de mail van 10 december 2013 spreekt verzoeker de verwachting uit dat de borg en ook de huur maandelijks via de uitkering van de heer A. naar hem zullen worden overmaakt als er over de uitkering beslist is. De consulent geeft aan dat zij zich er niet van bewust was dat zij deze verwachting in stand hield door niet op de mail te reageren. Het blijft de verantwoordelijkheid van de huurder zorg te dragen voor de huurbetaling. Wij zijn van oordeel dat de consulent niet de verwachting heeft gewekt zorg te zullen dragen voor de betaling van de huur van de heer A. aan verzoeker. Nadere bevindingen van de Ombudsman De Ombudsman stelt het volgende vast: Het huren van woonruimte is een zaak tussen een huurder en een verhuurder. In dat kader is het aan de huurder om te regelen dat de huur tijdig wordt overgemaakt aan de verhuurder. Het toekennen en uitbetalen van een bijstandsuitkering is een aangelegenheid tussen een uitkeringsgerechtigde en de uitkeringsverstrekker. Het verstrekken van informatie hierover aan derden kan de privacy van de uitkeringsgerechtigde schenden. Hoewel de sociale dienst hier terughoudend mee omgaat, bestaat de mogelijkheid om de huur via de uitkering door te betalen aan de verhuurder. De sociale dienst maakt in elk geval bij één van de huurders van verzoeker de huur rechtstreeks aan verzoeker over. Verzoeker is dus bekend met deze mogelijkheid. Om van een uitkering de huur rechtstreeks aan de verhuurder te kunnen doorbetalen is van belang dat de huurder een uitkering ontvangt. Omdat de Ombudsman niet duidelijk werd of verzoekers huurder een uitkering ontvangt, heeft zij de sociale dienst hier specifiek naar gevraagd. De sociale dienst meldde daarop dat verzoekers aanvraag om een uitkering en om bijzondere bijstand voor borg uiteindelijk is afgewezen. De Ombudsman heeft kennisgenomen van de reden waarom de betreffende huurder uiteindelijk geen (bijzondere) bijstand is toegekend. In deze kwestie is echter ook de Ombudsman gebonden aan de regels van de privacy. Dat betekent dat nadere informatie over de behandeling van een uitkeringsaanvraag van een derde (verzoekers huurder) in dit verslag van bevindingen niet kan worden vermeld. Nu verzoekers huurder echter geen uitkering ontvangt en heeft ontvangen, kan en kon de sociale dienst om die reden dus geen huur overmaken. Verzoeker stelt uitdrukkelijk dat de consulent van de sociale dienst hem heeft toegezegd dat de borg en de huur rechtstreeks aan hem zouden worden overgemaakt en wil dat deze toezegging alsnog wordt nagekomen. De bewuste consulent ontkent nadrukkelijk een dergelijke toezegging te hebben gedaan. De Ombudsman was niet aanwezig bij het gesprek. Of er al dan niet toezeggingen zijn gedaan, heeft zij daarom niet kunnen waarnemen. Duidelijk is echter wel dat verzoeker verwachtingen had naar aanleiding van het gesprek met de consulent. Hij heeft dit in zijn van 10 december 2013 richting de consulent ook kenbaar gemaakt. De Ombudsman constateert dat de consulent in haar aan verzoeker van 23 januari 2014 expliciet stelt geen toezeggingen te hebben gedaan. Gelet op de eerdere s van verzoeker (10 en 16 december 2013 en 15, 16 en 22 januari 2014) aan de consulent waarin hij verwijst naar de in zijn ogen gedane toezeggingen, is de reactie van 23 januari 2014 wel erg laat. Het had in de rede gelegen om direct na verzoekers 3

7 eerste van 10 december 2013 dit ontstane misverstand recht te zetten. De consulent lijkt daarmee niet correct te hebben gehandeld (de behoorlijkheidsnorm actieve informatieverstrekking). Het feit dat verzoeker naar aanleiding van het gesprek met de consulent een huurovereenkomst met de heer A. is aangegaan, toont onvoldoende aan dat er door haar toezeggingen zijn gedaan. Als de Ombudsman echter zou aannemen dat er toezeggingen door de consulent zouden zijn gedaan, valt of staat het nakomen daarvan met het daadwerkelijk verstrekken van de uitkering. Die voorwaarde blijft altijd bestaan. Zoals eerder gesteld kan zonder uitkering geen huur en/of borg worden overgemaakt. Daar had verzoeker rekening mee moeten houden. De verwachting dat de huur en borg zonder meer zouden worden overgemaakt, lijkt daardoor niet gerechtvaardigd (de behoorlijkheidsnorm betrouwbaarheid). De Ombudsman stelt vast dat de consulent verzoeker in eerste instantie informeerde over de stand van zaken met betrekking tot de aanvraag van zijn huurder. De consulent wijzigde deze handelwijze halverwege het proces en verwees betrokkene voor vragen over de uitkering naar zijn huurder. Dit in verband met de privacy van zijn huurder. Hoewel het te prijzen is dat verzoeker zich het lot van de heer A. heeft aangetrokken, was hij niet zijn belangenbehartiger/gemachtigde. In de relatie tussen de sociale dienst en de heer A. speelde verzoeker om die reden geen rol en mag de sociale dienst vanwege het privacyaspect niet zonder toestemming van de heer A. informatie over hem aan verzoeker verstrekken. De verwijzing van de consulent naar de heer A. voor informatie is dan ook correct. Daarmee lijkt de consulent echter in een eerder stadium niet adequaat te hebben gehandeld (de behoorlijkheidsnorm actieve informatieverstrekking). Daarbij zij opgemerkt dat de informatie van de consulent niet altijd adequaat was. In haar van 10 januari 2014 meldt zij dat zij een sein heeft gekregen dat verzoekers huurder een uitkering is toegekend en hij weer geld krijgt. De consulent was echter te voorbarig met haar conclusie. Hoewel er misschien op 10 januari 2014 geen reden was om een uitkering te weigeren, was dat in een later stadium blijkbaar wel het geval. Reactie van verzoeker op het verslag van bevindingen Op 23 juni 2014 meldde verzoeker de Ombudsman niets aan het verslag van bevindingen te hebben toe te voegen. Reactie van de dienst op het verslag van bevindingen Ook de sociale dienst meldde op 23 juni 2014 de Ombudsman geen opmerkingen betreffende het verslag te hebben. 4

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : directie Werk Dossiernummer : 14.1.015 Klacht 1. Verzoeker stelt dat zijn klantmanager hem tijdens het evaluatiegesprek op

Nadere informatie

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken

Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Betaling voorschot te laat Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Centrum/Oost Dienstencentrum, Juridische Zaken 26 mei 2011 RA110674 Samenvatting Een alleenstaande

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer 80-2008. Dossiernummer 80-2008 OORDEEL Verzoeker De heer en mevrouw B. te Almelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 13 november 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 17 november 2008 onder nummer

Nadere informatie

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum

Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Informatie over een jaaropgave Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Marktplein Centrum 12 september 2007 RA0713989 Samenvatting Een man krijgt van de Dienst Werk en

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : GGD Dossiernummer : 14.1.052 Klacht Verzoekers zijn het er niet mee eens dat er geen rekening is gehouden met hun persoonlijke

Nadere informatie

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling.

Om dergelijke misverstanden in de toekomst te voorkomen, doet de Ombudsman in deze een aanbeveling. EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Dienst : SOZAWE Dossiernummer : 13.1.086 Klacht Ondanks dat verzoeker conform de regels en de informatie op de website van de dienst

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y.

Rapport. Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Dossiernummer 2015 014 Rapport Verzoeker De X. te Almelo, verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer Y. Datum verzoekschrift Op 27 januari 2015 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht. Datum: 7 maart Rapportnummer: 2012/035

Rapport. Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht. Datum: 7 maart Rapportnummer: 2012/035 Rapport Rapport over een klacht over het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen te Utrecht Datum: 7 maart 2012 Rapportnummer: 2012/035 2 Klacht Verzoeker, een werkgever, klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut

Nadere informatie

Rapport Gemeentelijke Ombudsman

Rapport Gemeentelijke Ombudsman Rapport Gemeentelijke Ombudsman Gebrekkige uitvoering én klachtbehandeling PC-voorziening Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen en Juridische Zaken 16 mei 2012 RA120793

Nadere informatie

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken

Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Voorschot te laat, huisbezoek onterecht én klachtbehandeling ondeugdelijk Gemeente Almere Publiekszaken 12 oktober 2011 RA111379 Samenvatting Een alleenstaande moeder vraagt

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055

Rapport. Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 Rapport Datum: 27 maart 2007 Rapportnummer: 2007/055 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen (CWI) Almere zijn herhaalde verzoeken, vanaf 5 december 2005, om een aanvraag

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049

Rapport. Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 Rapport Datum: 24 februari 2005 Rapportnummer: 2005/049 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), kantoor Haarlem: tot op het moment waarop zij zich

Nadere informatie

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens

Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens Rapport Gemeentelijke Ombudsman Melding van ronselen door stembureauvoorzitter niet onderzocht Gemeente Amsterdam Burgemeester Dienst Persoonsgegevens 26 september 2008 RA0829612 Samenvatting Eind mei

Nadere informatie

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport.

Zie onder bevindingen of volledige tekst voor de volledige tekst van het rapport. Rapport 2 h2>klacht Beoordeling Conclusie Onderzoek Bevindingen Klacht Verzoekers klagen erover dat de gemeente Voorschoten in december 2008 in het kader van een mediation een overeenkomst heeft getekend,

Nadere informatie

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West

Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Fout op fout bij afdracht ziektekostenpremies Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West 14 april 2011 RA110478 Samenvatting Een vrouw heeft een bijstandsuitkering.

Nadere informatie

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 16 augustus Het betreft de gemeente Kampen.

Rapport. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 16 augustus Het betreft de gemeente Kampen. Dossiernummer 2016 063 Rapport Verzoeker De heer S. hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoek De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 16 augustus 2016. Het betreft de gemeente Kampen. Klacht

Nadere informatie

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken

Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wateroverlast na werk aan het riool Gemeente Zaanstad Dienst Wijken 21 juli 2009 RA0830829 Samenvatting Eind 2006 legt de gemeente Zaanstad bij verzoeker in de straat een

Nadere informatie

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum

Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum Rapport Gemeentelijke Ombudsman Langdurig geschil over de renovatie van panden gemeente Amsterdam stadsdeel Centrum 2 augustus 2007 RA0612790 Samenvatting Een huizenbezitter heeft al jarenlang een geschil

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) haar vakantietoeslag pas in mei 2008 kan uitkeren, ondanks dat haar WW-uitkering per 25 februari

Nadere informatie

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord

Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord Rapport Gemeentelijke Ombudsman Aanvraag bijzondere bijstand Sociale Dienst Amsterdam, regio Noord 17 december 2004 RA0409921 Samenvatting Verzoeker heeft een chronische ziekte en vraagt bijzondere bijstand

Nadere informatie

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M..

Rapport. Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Dossiernummer 2014 054 Rapport Verzoeker De heer K. G., verder te noemen verzoeker. Het verzoek is ingediend door de gemachtigde, de heer C.G. M.. Datum verzoekschrift Op 28 juli 2014 heeft de Overijsselse

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 27 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 27 januari 2015 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 27 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 27 januari 2015 onder nummer Dossiernummer 2015013 RAPPORT Verzoeker De heer T. S. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 27 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 27 januari 2015 onder nummer 2015013.

Nadere informatie

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt

Rapport. Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Rapport Zeggen wat je doet en doen wat je zegt Een onderzoek naar de informatieverstrekking door het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer bij de uitbreidingen van een speelveld. Oordeel

Nadere informatie

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders. Dossiernummer :

EINDRAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders. Dossiernummer : EINDRAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Dienst : SOZAWE Dossiernummer : 13.1.069 Klacht Verzoeker beklaagt zich over het onaangekondigde huisbezoek op 16 april 2013 en de

Nadere informatie

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken

Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Trage toelichting op onjuiste inhoudingen Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Zuid/Oud-West Dienstencentrum, Juridische Zaken 13 juli 2011 RA110929 Samenvatting

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam. Datum: 20 juni 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Belastingdienst/Toeslagen ingediend door mr. C. Berendse, advocaat te Amsterdam Datum: 20 juni 2012 Rapportnummer: 2013/072 2 Klacht Verzoekster klaagt erover

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni Rapportnummer: 2013/073 Rapport Rapport over een klacht over de gemeente Weert. Datum: 27 juni 2013 Rapportnummer: 2013/073 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat een consulent van de sociale dienst van de gemeente Weert hem heeft

Nadere informatie

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005

RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 RAPPORT 2005/320, NATIONALE OMBUDSMAN, 21 OKTOBER 2005 Samenvatting Klacht Beoordeling Conclusie Aanbeveling Onderzoek Bevindingen Achtergrond SAMENVATTING Verzoeker klaagde erover dat het LBIO hem niet

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025

Rapport. Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 Rapport Rapport over een klacht over de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland te Leiden. Datum: Rapportnummer: 2014/025 2 Klacht Verzoekster klaagt er over dat haar over het

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker, die een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontving ter bekostiging van ondersteunende begeleiding, klaagt er over dat het Agis Zorgkantoor te Amersfoort bij brieven van 21 april

Nadere informatie

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onnodige incasso-acties voor PGB Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 1 augustus 2012 RA121351 Samenvatting WZS heeft een vordering op een man omdat hij een

Nadere informatie

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008.

OORDEEL. De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Dossiernummer 38-2008 OORDEEL Verzoeker Mevrouw O. Hengelo Datum verzoek De klachtenbrief is gedateerd 6 mei 2008 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2008 onder nummer 38-2008. Betreft Het verzoek

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van mevrouw S. te Rotterdam over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, cluster Werk en Inkomen Dossiernummer: 2014.933 Datum:

Nadere informatie

Rapport. Datum: 19 oktober 2007 Rapportnummer: 2007/229

Rapport. Datum: 19 oktober 2007 Rapportnummer: 2007/229 Rapport Datum: 19 oktober 2007 Rapportnummer: 2007/229 2 Klacht Verzoeker klaagt over de wijze waarop het Uitvoeringsinstituut werknemers- verzekeringen zijn klacht over de informatieverstrekking met betrekking

Nadere informatie

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West

Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Lakse afhandeling aanvragen bijstandsuitkering Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein West Werkplein Zuid/Oud-West 2 november 2010 RA1057949 Samenvatting Op

Nadere informatie

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp

Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Weigerachtige behandeling Wob-verzoek Gemeente Weesp 20 september 2012 RA121649 Samenvatting Een vrouw vraagt de gemeente Weesp op 2 november 2011 om een afschrift van stukken

Nadere informatie

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280

Rapport. Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 Rapport Datum: 15 augustus 2006 Rapportnummer: 2006/280 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van Haarlem: 1. gegevens met betrekking tot haar persoonlijke omstandigheden

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161

Rapport. Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november Rapportnummer: 2013/161 Rapport Rapport over een klacht over de minister van Veiligheid en Justitie te Den Haag. Datum: 4 november 2013 Rapportnummer: 2013/161 2 Klacht Verzoekers klagen over de wijze waarop de Immigratie- en

Nadere informatie

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer

Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen reactie op aanvragen voor een tweede oprit Gemeente Almere Dienst Stedelijke Ontwikkeling Dienst Stadsbeheer 20 oktober 2008 RA0830634 Samenvatting De eigenaar van

Nadere informatie

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347

Rapport. Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 Rapport Datum: 10 oktober 2006 Rapportnummer: 2006/347 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop notaris X te Q bij gelegenheid van de afwikkeling van haar echtscheiding heeft gehandeld met een

Nadere informatie

Beoordeling. h2>klacht

Beoordeling. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat haar dochter, vooral als gevolg van de onduidelijke informatieverstrekking door de Informatie Beheer Groep, niet tijdig over haar OV-studentenkaart heeft

Nadere informatie

Klacht. p class="c2">rapport. Rapport over een klacht over gemeente Oldambt. Datum: 17 november Dossiernummer: 2011/342

Klacht. p class=c2>rapport. Rapport over een klacht over gemeente Oldambt. Datum: 17 november Dossiernummer: 2011/342 Rapport 2 p class="c2">rapport Rapport over een klacht over gemeente Oldambt. Datum: 17 november 2011 Dossiernummer: 2011/342 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de gemeente Oldambt een trapleuning als

Nadere informatie

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente.

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente. Dossiernummer 27-2009 OORDEEL Verzoeker De heer B.A. namens de heer K. A., broer van verzoeker. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 21 maart 2009 en verzonden naar de Nationale Ombudsman,

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer 2010 056. Dossiernummer 2010 056 OORDEEL Verzoekers De heer en mevrouw V. te Enschede. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 4 juli 2010 en bij het secretariaat ingeboekt op 19 juli 2010 onder nummer

Nadere informatie

Bevoegdheid ombudscommissie De gemeente heeft de klacht behandeld. Daarmee is de ombudscommissie bevoegd om onderzoek te doen.

Bevoegdheid ombudscommissie De gemeente heeft de klacht behandeld. Daarmee is de ombudscommissie bevoegd om onderzoek te doen. Dossiernummer 2013 040 Rapport met oordeel Verzoeker De heer H.D. S. te Zwolle, hierna genoemd: verzoeker. Datum verzoekschrift De Overijsselse Ombudsman ontving het verzoekschrift op 26 april 2013. Klacht

Nadere informatie

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman.

Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat van de Overijsselse Ombudsman. Dossiernummer 73-2009 Oordeel Verzoekster Mevrouw V.R. te Zwolle. Datum verzoekschrift Het ondertekende verzoek tot onderzoek van 20 november 2009 is op 24 november 2009 binnengekomen bij het secretariaat

Nadere informatie

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek

Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen overleg met belangenbehartiger Gemeente Zaanstad Dienst Publiek 12 januari 2011 RA110026 Samenvatting Een vrouw wordt half januari 2010 gedwongen opgenomen in een psychiatrisch

Nadere informatie

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht

Beoordeling. I Bevindingen. h2>klacht Rapport 2 h2>klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) Heerlen het grootste deel van zijn vakantiegeld over zijn WW-uitkering reeds in december 2007 heeft

Nadere informatie

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente.

OORDEEL. Het verzoek tot onderzoek betreft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hengelo, hierna (ook) te noemen: de gemeente. Dossiernummer 50-2009 OORDEEL Verzoeker De heer J. B. Verzoeker verblijft buitenslands. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 7 juli 2009 en verzonden naar de Nationale Ombudsman. De klacht

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316

Rapport. Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 Rapport Datum: 13 oktober 2005 Rapportnummer: 2005/316 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Belastingdienst/Noord/kantoor Groningen haar klacht over de afwikkeling van haar op 24 oktober 2004 ingediende

Nadere informatie

Rapport. Vergoeding griffierecht na bijna één jaar uitbetaald. Oordeel

Rapport. Vergoeding griffierecht na bijna één jaar uitbetaald. Oordeel Rapport Vergoeding griffierecht na bijna één jaar uitbetaald Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst/Toeslagen gegrond. Datum: 16 maart 2015 Rapport: 2015/054 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Dossiernummer 2012 027 OORDEEL Verzoekster Mevrouw N. G. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 3 mei 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 8 mei 2012 onder nummer 2012 027. Betreft

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 juni 2004 Rapportnummer: 2004/206

Rapport. Datum: 2 juni 2004 Rapportnummer: 2004/206 Rapport Datum: 2 juni 2004 Rapportnummer: 2004/206 2 Klacht Verzoeker (woonachtig in Marokko) klaagt erover dat de Sociale verzekeringsbank (SVB), kantoor Leiden, de kinderbijslag over het vierde kwartaal

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE

JAARVERSLAG KLACHTEN GEMEENTE HOF VAN TWENTE JAARVERSLAG KLACHTEN 2014 GEMEENTE HOF VAN TWENTE Inhoud 1. Inleiding. 3 2. Wat zijn klachten?... 3 2.1 Gedragingen 3 2.2 Geen klachten 3 3. Klachtenprocedure.. 3 3.1 Intern en extern klachtrecht 3 3.2

Nadere informatie

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland

Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland Rapport Gemeentelijke Ombudsman Laksheid bij schuldhulp Gemeente Almere Dienst Sociale Zaken Stadsbank Midden Nederland 18 maart 2008 RA0821391 Samenvatting Een gezin in Almere, man, vrouw en drie kinderen,

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer O. over het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, afdeling Stadsbeheer Dossiernummer: 2014.1376 Datum:

Nadere informatie

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet

Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet Rapport Gemeentelijke Ombudsman Onverwacht beslag Gemeente Amsterdam Waternet 27 juli 2011 RA110985 Samenvatting Een man wordt ruim een jaar na zijn verhuizing binnen Amsterdam verrast door een rekening

Nadere informatie

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b.

De besloten vennootschap Nationale Waarborg B.V. gevestigd te Nieuwegein en kantoorhoudende in Nieuwegein aan de Dukatenburg 84b. ALGEMENE VOORWAARDEN NATIONALE WAARBORG B.V. VERHUURDER Voor het verlenen van huurwaarborgen in verband met huurovereenkomsten voor particulier onroerend goed onder de Leegstandwet. 1. Waarvoor dienen

Nadere informatie

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid

Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wet openbaarheid bestuur twee weken wordt een jaar Gemeente Amsterdam Bestuursdienst, Directie Openbare Orde en Veiligheid 11 december 2009 RA0945634 Samenvatting Een man

Nadere informatie

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178

Rapport. Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 Rapport Datum: 2 mei 2006 Rapportnummer: 2006/178 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) in het gegrond verklaren van verzoekers klacht over onjuiste

Nadere informatie

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand.

Rapport. Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Rapport Een onderzoek naar een klacht over de Raad voor Rechtsbijstand. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Raad voor Rechtsbijstand gegrond. Datum: 12 december 2016 Rapport: 2016/114

Nadere informatie

Rapport gemeentelijke ombudsman

Rapport gemeentelijke ombudsman Rapport gemeentelijke ombudsman inzake de klacht van de heer R. over de gemeente Rotterdam, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling Dossiernummer: 2014.368 Datum: 1 december 2015 Inleiding Rotterdammers

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258

Rapport. Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 Rapport Datum: 1 juli 1998 Rapportnummer: 1998/258 2 Klacht Op 10 oktober 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Heemstede, met een klacht over een gedraging van de Huurcommissie

Nadere informatie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de. Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Rapport Een onderzoek naar de trage uitbetaling van een stagevergoeding door de Dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Publicatiedatum: 16 september 2014 Rapportnummer:

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer Dossiernummer 2012 069 RAPPORT Verzoekster Mevrouw R. A. Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 18 oktober 2012 en bij het secretariaat ingeboekt op 22 oktober 2012 onder nummer 2012

Nadere informatie

Dossiernummer 2010 014. Oordeel. Verzoekers. De heer J. E. te Almelo en de heer E. G. te Almelo. Datum verzoekschrift

Dossiernummer 2010 014. Oordeel. Verzoekers. De heer J. E. te Almelo en de heer E. G. te Almelo. Datum verzoekschrift Dossiernummer 2010 014 Oordeel Verzoekers De heer J. E. te Almelo en de heer E. G. te Almelo. Datum verzoekschrift Het verzoek tot onderzoek is in eerste instantie op 07 februari 2010 binnengekomen bij

Nadere informatie

Rapport. En wat wilt u nu precies weten?

Rapport. En wat wilt u nu precies weten? Rapport En wat wilt u nu precies weten? Is het terecht dat de gemeente een aanvraag om kwijtschelding afwijst vanwege ontbrekende informatie, als haar verzoek om informatie niet duidelijk is? Oordeel Op

Nadere informatie

"Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat:

Ik woon nu bijna 3 jaar in Wassenaar en ben zeer verbolgen over de wijze waarop u met uw burgers omgaat: Rapport 2 h2>klacht De heer N. klaagt er over dat het college van burgemeester en wethouders van Wassenaar, ondanks zijn herhaalde verzoeken daartoe, nog niet heeft beslist op zijn bezwaarschrift van 6

Nadere informatie

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel

Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel Rapport Gemeentelijke Ombudsman Geen uitbetaling na overplaatsing Stadsdeel Oost Stadsdeel West Service Huis Personeel 23 augustus 2011 RA111128 Samenvatting Tot 1 november 2009 was een man halbeheerder

Nadere informatie

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven

Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Herhaalde verkeerde overboeking persoonsgebonden budget Gemeente Amsterdam Dienst Wonen, Zorg en Samenleven 29 juli 2011 RA110984 Samenvatting Een vrouw krijgt vanwege haar

Nadere informatie

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop

Samenvatting. Consument, tegen. Ditzo B.V., gevestigd te Zeist, hierna te noemen Aangeslotene. Procesverloop Uitspraak Geschillencommissie Financiële Dienstverlening nr. 2013-162 d.d. 28 mei 2013 (mr. C.E. du Perron, voorzitter, en mevrouw mr. F.E. Uijleman, secretaris) Samenvatting De auto van consument is in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024

Rapport. Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024 Rapport Datum: 24 januari 2006 Rapportnummer: 2006/024 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Limburg geen nadere actie heeft genomen ten aanzien van het bedrijf, dat betalingen had ontvangen

Nadere informatie

Beslaglegging ondanks betalingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Beslaglegging ondanks betalingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Beslaglegging ondanks betalingsregeling Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 juni 2010 RA1052245 Samenvatting Een man heeft een schuld bij de Dienst Werk en Inkomen

Nadere informatie

Rapport. Publicatiedatum: 4 maart Rapportnummer: 2015/038

Rapport. Publicatiedatum: 4 maart Rapportnummer: 2015/038 Rapport Publicatiedatum: 4 maart 2015 Rapportnummer: 2015/038 Samenvatting Verzoeker klaagt over de gang van zaken bij de aanslagregeling inkomstenbelasting 2010, 2011 en 2012. Hij mocht van de Belastingdienst

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus Rapportnummer: 2011/229 Rapport Rapport betreffende een klacht over het Centraal Administratie Kantoor uit Den Haag. Datum: 04 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/229 2 Klacht Verzoekster klaagt over de gang van zaken rondom de

Nadere informatie

Rapport. Eind goed, al goed! Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst

Rapport. Eind goed, al goed! Oordeel. Op basis van het onderzoek vindt de Nationale ombudsman de klacht over de Belastingdienst Rapport Eind goed, al goed! Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over de Belastingdienst gegrond. Datum: 23 februari 2015 Rapportnummer: 2015/040 2 SAMENVATTING Monika klaagt er bij over

Nadere informatie

Rapport. Datum: 24 juli 2007 Rapportnummer: 2007/156

Rapport. Datum: 24 juli 2007 Rapportnummer: 2007/156 Rapport Datum: 24 juli 2007 Rapportnummer: 2007/156 2 Klacht Verzoekster klaagt over de wijze waarop de gemeente Oirschot in het kader van de uitvoering van de Wet werk en bijstand is omgegaan met haar

Nadere informatie

Rapport. Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013

Rapport. Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013 Rapport Datum: 14 januari 2011 Rapportnummer: 2011/013 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) naar aanleiding van de aanvraag deskundigenoordeel van

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep):

Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat de Informatie Beheer Groep (IB-Groep): 1. haar in 2007 per e-mailbericht onjuiste informatie heeft verstrekt over haar rechten met betrekking tot de OV-Studentenkaart;

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246

Rapport. Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus Rapportnummer: 2011/246 Rapport Rapport over een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Losser. Datum: 15 augustus 2011 Rapportnummer: 2011/246 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de gemeente Losser hem naar

Nadere informatie

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken

Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken Rapport Gemeentelijke Ombudsman Correctieverzoeken onbeantwoord Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen - Martkplein Centrum - Dienstencentrum Juridische Zaken RA0612436 3 november 2006 Samenvatting

Nadere informatie

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016

Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Werkinstructie Ombudscommissie Eindhoven November 2016 Uitgangspunt In deze werkinstructie wordt uiteengezet op welke wijze de Ombudscommissie haar werkzaamheden zal invullen en uitvoeren. Het uitgangspunt

Nadere informatie

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022.

OORDEEL. Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Dossiernummer 2011 022 OORDEEL Verzoeker De heer V. A. te Hengelo. Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 mei 2011 en bij het secretariaat ingeboekt op 9 mei 2011 onder nummer 2011 022. Betreft

Nadere informatie

Een onderzoek naar de weigering van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant om verzoekster te verwijzen voor haar klacht.

Een onderzoek naar de weigering van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant om verzoekster te verwijzen voor haar klacht. Rapport Een onderzoek naar de weigering van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant om verzoekster te verwijzen voor haar klacht. Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer Dossiernummer 2013 051 RAPPORT Verzoeker De heer G. G. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 24 juni 2013 en bij het secretariaat ingeboekt op 24 juni 2013 onder nummer 2013 051.

Nadere informatie

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332

Rapport. Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 Rapport Datum: 27 september 2006 Rapportnummer: 2006/332 2 Klacht A. De klacht van verzoeker werd als volgt geformuleerd: Verzoeker klaagt erover dat de Centrale organisatie werk en inkomen Zaandam zijn

Nadere informatie

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138

Rapport. Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss. Datum: 2 oktober Rapportnummer: 2013/138 Rapport Rapport over een klacht over de Belastingdienst/Oost-Brabant te Oss Datum: 2 oktober 2013 Rapportnummer: 2013/138 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst/Oost-Brabant zijn beslagvrije

Nadere informatie

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden

Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden Rapport Een onderzoek naar de handelwijze van de Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel (het COKZ) Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over het COKZ te Leusden

Nadere informatie

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen

Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Slechte informatie over procedure aanvraag Langdurigheidstoeslag Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Dienstencentrum, Team Voorzieningen 30 augustus 2011 RA111140

Nadere informatie

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401

Rapport. Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 Rapport Datum: 13 oktober 2004 Rapportnummer: 2004/401 2 Klacht Het niet opnemen van een rechtsmiddelenclausule conform artikel 3:45 van de Algemene wet bestuursrecht in de beslissing van 17 december 2003

Nadere informatie

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen

Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Rapport Gemeentelijke Ombudsman Besluit op bezwaar niet uitgevoerd Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen 10 september 2009 RA0942181 Samenvatting De Dienst Werk en Inkomen beëindigt een aanvullende

Nadere informatie

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033

Rapport. Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 Rapport Datum: 23 februari 1998 Rapportnummer: 1998/033 2 Klacht Op 15 september 1997 ontving de Nationale ombudsman een verzoekschrift van de heer D. te Rotterdam met een klacht over een gedraging van

Nadere informatie

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost

Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inhouding ziektekostenpremie Sociale Dienst Amsterdam, regio Zuidoost 27 december 2004 RA0409989 Samenvatting Verzoekers hebben een aanvullende bijstandsuitkering. Wanneer

Nadere informatie

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven

Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven Rapport Gemeentelijke Ombudsman Traplift zonder vergunning Gemeente Amsterdam Dienst Zorg en Samenleven 10 november 2009 RA0944475 Samenvatting Een huiseigenaar beklaagt zich over het feit dat de Dienst

Nadere informatie

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer

RAPPORT. Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer Dossiernummer 2015 003 RAPPORT Verzoeker De heer A.J. O. te Hengelo Datum verzoek Het klachtenformulier is gedateerd 5 januari 2015 en bij het secretariaat ingeboekt op 6 januari 2015 onder nummer 2015003.

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 21 november 2012

Rapport. Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 21 november 2012 Rapport Rapport betreffende een klacht over het college van burgemeester en wethouders van Skarsterlân. Datum: 21 november 2012 Rapportnummer: 2012/187 2 Klacht Verzoekers klagen er over dat de gemeente

Nadere informatie

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249

Rapport. Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 Rapport Datum: 26 augustus 2005 Rapportnummer: 2005/249 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Renkum in zijn beslissing van 15 november 2004 niet

Nadere informatie

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV):

Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): Rapport 2 h2>klacht Verzoekster klaagt erover dat het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV): 1. vanaf januari 2007 diverse malen haar op 9 oktober 2005 overleden zoon heeft aangeschreven over

Nadere informatie

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn

Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Rapport Een waarschuwing van de leerplichtambtenaar Een onderzoek naar afhandeling van schoolverzuim door de gemeente Hoorn Oordeel Op basis van het onderzoek vindt de klacht over Gemeente Hoorn gegrond.

Nadere informatie