Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW"

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april 2014 Curator : mr. J.B. de Meester Rechter-commissaris : mr. I.C. Prenger-de Kwant Activiteiten onderneming : Grafisch bedrijf, drukkerij Omzetgegevens : ,-- Personeel gem. aantal : 21 Saldo einde verslagperiode : ,36 (bijlage 1: financieel verslag) Verslagperiode : 20 maart 2015 t/m 13 april 2015 Bestede uren in verslagperiode : mr. J.B. de meester : 1 uur en 6 minuten : mr. M. Schroevers : 18 minuten : D.I.E. van Dijke LLB : 54 minuten Bestede uren Totaal : mr. J.B. de meester : 131 uur : mr. M.E. Batelaan : 25 uur en 6 minuten : mr. E.M. van den Bergh : 1 uur en 48 minuten : D.I.E. van Dijke LLB : 16 uur en 30 minuten : mr. T.J.M. Kagie : 3 uur en 36 minuten : mr. M. Schroevers : 40 uur en 36 minuten 1

2 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Grafimedia Partners B.V. is de voortzetting van Drukkerij Meulenberg v.o.f. gevestigd aan de Rotterdamsekaai 61 te Middelburg. Op 29 november 2011 zijn alle activa van Drukkerij Meulenberg v.o.f. ingebracht in Grafimedia Partners B.V. De enige aandeelhouder en bestuurder van Grafimedia Partners B.V. is Joossens Vastgoed B.V. Deze vennootschap wordt bestuurd door CJJ Beheer B.V. en Joossens Beheer B.V. Van die vennootschappen zijn respectievelijk de heren C.J. Joossens en H.C. Joossens de bestuurders. De overige handelsnamen van de onderneming zijn: Drukkerij Meulenberg, De Drukwerkwinkel, Persé, Drukkerij Verhage, ADZ/ADZ Grafimedia en Boekbinderij Van de Woestijne. 1.2 Winst en verlies In 2012 leed de onderneming ,-- verlies. 1.3 Balanstotaal 1.4 Lopende procedures Er is een procedure aanhangig tussen Grafimedia Partners en Orionis Walcheren. De zaak dient bij het Hof in Den Bosch. Orionis Walcheren is in hoger beroep gegaan van een eindvonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 december Er zijn verhinderdata opgegeven voor een comparitie na aanbrengen. Zie de verdere toelichting bij 1.7. De curator werd opgeroepen en heeft de procedure met toestemming van de rechter commissaris overgenomen. Dit was onvermijdelijk omdat het hof geen uitstel wilde geven. Kort daarna werd overeenstemming bereikt met Orionis waarna de zaak is geroyeerd. 1.5 Verzekeringen De curator heeft gecontroleerd of de verzekeringen voor het wagenpark doorlopen. Dat blijkt het geval te zijn. 2

3 Zonder de curator daar in te kennen heeft de tussenpersoon de verzekeringen beëindigd. Als gevolg daarvan zijn de activa niet verzekerd. Het is tot op heden niet gelukt een nieuwe verzekering af te sluiten. De boedel heeft inmiddels geen belang meer bij de verzekering. 1.6 Huur De onderneming huurde de locatie aan de Mercuriusweg 12 te Vlissingen van Orionis Walcheren. In overleg met Orionis is deze huurovereenkomst per 1 mei 2014 geëindigd. De curator ontving daarvoor een machtiging van de rechter-commissaris. Over de oplevering van het pand aan de Mercuriusweg in Vlissingen aan Orionis is inmiddels overeenstemming bereikt. De huurovereenkomst met betrekking tot het bedrijfspand aan de Rotterdamsekaai 61 te Middelburg is in het kader van de inmiddels bereikte doorstart geëindigd. 1.7 Oorzaak faillissement Zie ook bij punt 9. De overname door Grafimedia Partners van het drukwerkbedrijf ADZ (Orionis) is op een mislukking uitgelopen. Het was niet zozeer een puur commerciële overname, Orionis wenste het grafische bedrijf kennelijk graag af te stoten. De curator leidt dat af uit het feit dat er een overnameprijs is vastgesteld, maar op die prijs is een fikse korting gegeven. Dit volgt uit de overeenkomst. Na de overname kon de vestiging te Vlissingen niet rendabel worden gemaakt vanwege tegenvallende omzetten. De voorspelde omzet van klanten van Orionis werd niet gehaald. Er ontstond een juridisch conflict over de verplichtingen en financiële verplichtingen over en weer. Ondanks pogingen daartoe kwam een regeling in der minne uiteindelijk niet tot stand. Grafimedia Partners werd veroordeeld tot betaling aan Orionis van ruim ,--. Orionis legde vervolgens beslag tot afgifte van machines. Het bestuur van Grafimedia Partners concludeerde dat sprake was van een toestand dat de vennootschap niet meer aan haar opeisbare verplichtingen kon voldoen en heeft besloten zelf het faillissement aan te vragen. 3

4 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging Met toestemming van de rechter-commissaris werd aan het personeel bij brief van 30 april 2014 ontslag aangezegd. Het UWV is ingeschakeld om de loonvorderingen op te nemen. De intake heeft plaatsgevonden op 7 mei UWV is bezig met de afwikkeling. Afgehandeld. 2.4 Werkzaamheden In het kader van de doorstart wil de doorstarter ongeveer 10 voormalige personeelsleden weer in dienst nemen. In het kader van de herstart zijn twaalf voormalige personeelsleden in dienst genomen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving De vennootschap bezit geen onroerende zaken, er was sprake van huur. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving De bedrijfsmiddelen bestaan uit grafische machines, kantoorinventaris, computers, voorraden en transportmiddelen. Deze zaken werden op 5 mei 2014 getaxeerd. 4

5 3.7 Verkoopopbrengst Zie hierna. 3.8 Boedelbijdrage 3.9 Bodemvoorrecht fiscus Er is sprake van een achterstand in de betaling van btw en loonbelasting voor een bedrag van in elk geval ,--. Daarnaast is er de vordering wegens art. 29 lid 2 OB Werkzaamheden Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving Ten tijde van faillissement was sprake van onderhanden werk. Dit onderhanden werk is zoveel mogelijk afgemaakt en is door de boedel gefactureerd. Het betreft de periode tot en met 15 mei Opbrengst Er werd ,17 ontvangen, zie het financiële verslag Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Verder factureren, diverse vorderingen innen. Afgehandeld. Andere activa 3.15 Beschrijving Er behoren nog 2 voertuigen tot de boedel Verkoopopbrengst De curator laat deze voertuigen veilen. 5

6 Is afgehandeld, maar de opbrengst werd nog niet door het veilingbedrijf afgedragen. De betaling is onderweg. Het veilingbedrijf heeft inmiddels het totale bedrag van ,17 overgemaakt naar de faillissementsrekening Werkzaamheden Orionis huldigt het standpunt dat diverse kantoormeubelen en grafische machines onder haar eigendomsvoorbehoud vallen. De curator betwist dat standpunt. Hij heeft daarover contact met de advocaat van Orionis. Er zijn diverse partijen in de gelegenheid gesteld de activa te bekijken en een bod uit te brengen. Er werd een eerste bieding ontvangen. De curator overweegt dat bod, en de verder verkoopstrategie. Op 18 juni 2014 werd overeenstemming bereikt over het afkopen van dit door Orionis Walcheren gepretendeerde eigendomsvoorbehoud. Kort samengevat koopt de boedel deze claim af door betaling van ,-- schadevergoeding in combinatie met de erkenning dat de in Vlissingen achtergebleven zaken eigendom zijn van Orionis. Daarmee is de ontruiming en oplevering definitief rond en voorkomt de curator ontruimingskosten. Ook de procedure bij het hof kan nu (naar alle waarschijnlijkheid) snel worden afgerond. De curator beraadt zich nog over die procedure. De rechter commissaris gaf toestemming om de procedure over te nemen en gaf toestemming voor deze schikking. De procedure werd inmiddels geroyeerd. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Per datum faillissement was sprake van ,-- aan debiteuren. De curator heeft met de bank afgesproken dat hij de vorderingen zal innen waarbij aan debiteuren wordt verzocht om de voor datum faillissement gefactureerde bedragen op de bankrekening bij ING Bank N.V. over te maken, rekening NL 08 INGB Er is inmiddels ,75 ontvangen. Er zal vermoedelijk een restschuld overblijven ten bedrage van ,--. 6

7 4.2 Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage De bank heeft een boedelbijdrage aangeboden van 12,5% vanaf datum faillissement. De curator heeft dat aanbod geaccepteerd. De boedelbijdrage is gefactureerd door de curator maar nog niet ontvangen op de faillissementsrekening. Dit werd inmiddels verrekend. 4.4 Werkzaamheden De debiteuren zijn aangeschreven en zullen daarna, indien nodig, worden benaderd om de situatie nog verder toe te lichten. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) ING Bank N.V. heeft een vordering van ,00, maar daarnaast is er sprake van hoofdelijkheid ten aanzien van de vorderingen die de bank heeft op de Vastgoed B.V. in verband met de financiering van het bedrijfspand aan de Rotterdamsekaai te Middelburg. Zie 4.1, de vordering van de bank loopt terug. Helaas betalen sommige debiteuren van de herstarter op de oude rekening. De curator heeft de bank verzocht om de betalingen te corrigeren. De bank gaf nog niet in alle gevallen gehoor aan dat verzoek. 5.2 Leasecontracten Er is sprake van huur- en leasecontracten ten aanzien van enkele grafische machines. De curator onderzoekt deze positie. Het gaat om zuivere huur. Het huurcontract is door de doorstarter per 1 mei 2014 overgenomen. 5.3 Beschrijving zekerheden Verpanding van inventaris, voorraden voertuigen en debiteuren. Daarnaast is sprake van een borgstelling. 7

8 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud Orionis Walcheren is van mening dat er sprake is van eigendomsvoorbehoud ten aanzien van machines en inventaris. De curator betwist dat eigendomsvoorbehoud. Overleg over dit onderwerp is gaande. Eventueel zal die kwestie moeten worden uitgewerkt in de procedure die aanhangig is bij het Gerechtshof s-hertogenbosch. Zie hierna, afgehandeld. 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten Niet gebleken. 5.9 Werkzaamheden 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Na datum faillissement is onderhanden werk afgemaakt en in zoverre is sprake geweest van exploitatie tijdens faillissement. Dat is geëindigd op 15 mei Financiële verslaglegging Het tijdens faillissement uitgevoerde werk wordt op dit moment gefactureerd. Afgehandeld, de facturen zijn verzonden. 6.3 Werkzaamheden Volgen van de diverse betalingen. Doorstart 6.4 Beschrijving Op 14 mei 2014 werd overeenstemming bereikt aangaande een herstart na 15 mei De curator heeft een deel van de activa verkocht. De rechter commissaris verleende op 8

9 15 mei 2014 toestemming voor deze verkoop. Er traden ongeveer 10 voormalige personeelsleden bij de doorstarter in dienst. De herstarter/koper was Joossens Inventaris B.V. handelende onder de naam Drukkerij Meulenberg B.V. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst In het kader van de doorstart werd een deel van de machines/inventaris, de voorraad en twee voertuigen verkocht voor ,--. Er blijven nog een groot aantal machines en twee voertuigen over. De resterende activa zijn verkocht voor ,-- te vermeerderen met de BTW. De koper heeft toegezegd de activa uiterlijk 1 september 2014 op te halen. De activa zijn inmiddels opgehaald. 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht Aan de boekhoudplicht is voldaan. De jaarrekening 2013 is nog niet gereed. 7.2 Depot jaarrekeningen Jaarrekening 2012 is op tijd gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant. Er is sprake van samenstellingsverklaring. 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Wordt onderzocht. Aan de stortingsverplichting is voldaan. 9

10 7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet gebleken. 7.6 Paulianeus handelen Enige tijd voor datum faillissement heeft Grafimedia Partners haar handelsnamen en klantenbestand verkocht aan Tradero B.V. De curator merkt dit aan als paulianeus en heeft daarvan de vernietiging ingeroepen. De waarde van de naam en het klantenbestand is vervolgens opgenomen geweest in de hiervoor genoemde koopsom. 7.7 Werkzaamheden Correspondentie met de advocaat van Tradero B.V.. De knowhow en de handelsnaam is alsnog verkocht voor 1.000,--. Afgehandeld. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator en vordering van het UWV. Mogelijk zijn er nog twee andere boedelcrediteuren. Deze zijn opgenomen in de crediteurenlijst. Wordt nog onderzocht. Er was één boedelcrediteur, de curator heeft deze crediteur betaald. Het UWV heeft een boedelvordering van in totaal ,91 ingediend bij de curator. Verder hebben nog twee andere crediteuren een boedelvordering ingediend voor levering van diensten na datum faillissement. Die vorderingen zijn betaald. De boedelvordering van het UWV kan geheel worden voldaan. 8.2 Preferente vorderingen van de fiscus Omzetbelasting en loonbelasting voor een bedrag van ,--. De Belastingdienst heeft een preferente vordering ingediend van in totaal ,-- (deels vanuit de fiscale eenheid). 10

11 8.3 Preferente vorderingen van het UWV UWV heeft haar vorderingen nog niet ingediend. Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van in totaal , Andere preferente crediteuren 2. Een werknemer heeft een loonvordering ingediend voor in totaal 4.590, Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren ,50, , , , ,06. Als bijlage 2 is een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen bijgevoegd. 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling Opheffing bij gebrek aan baten. De kosten van het faillissement kunnen worden voldaan, en de vordering van het UWV waarschijnlijk ook. Voor preferente crediteuren kan mogelijk ook een uitkering volgen. Voor concurrente crediteuren volgt vermoedelijk geen uitkering. De curator zal dit faillissement in de komende verslagperiode afwikkelen. Thans. Nadat het salaris van de curator is vastgesteld, zal de BTW-aangifte worden verzorgd. De boedel is BTW verschuldigd. Het daarna resterende actief zal worden 11

12 besteed aan het betalen van de boedelvordering van het UWV. Het faillissement moet worden opgeheven bij gebrek aan baten. 8.8 Werkzaamheden De crediteuren zijn aangeschreven en uitgenodigd om hun vorderingen in te dienen. Bijhouden crediteurenadministratie. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure Bij overeenkomst van 1 september 2011 heeft Drukkerij Meulenberg v.o.f. (thans Grafimedia Partners B.V.) een overeenkomst gesloten met Arbeidsintegratiebedrijf Walcheren (Lété), thans Orionis Walcheren. Grafimedia Partners heeft toen de activa van ADZ Grafimedia overgenomen en zij is het pand aan de Mercuriusweg 12 te Vlissingen gaan huren. Grafimedia Partners is toen ook personeel van Orionis gaan inlenen. Daarna zijn geschillen ontstaan over de afrekening van salariskosten die Orionis in rekening bracht, en over vorderingen van Grafimedia Partners op Orionis. Dat heeft geleid tot een vonnis van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant van 18 december 2013 waarbij Grafimedia Partners werd veroordeeld om aan Orionis een bedrag te betalen van (afgerond) ,--. De overname is voor Grafimedia Partners op een mislukking uitgelopen. De beoogde of toegezegde omzetten en bedrijfsresultaten werden niet gehaald. De exploitatie van ADZ in Vlissingen was verlieslatend, reden waarom Grafimedia Partners het inlenen van personeel moest staken (beëindiging van detacheringsovereenkomsten). De nasleep van dit alles staat aan de basis van het huidige faillissement. In 2013 zijn nog verschillende betalingen gedaan op de vordering van Orionis en werd beroep gedaan op verrekening met opeisbare tegenvorderingen. De directie heeft in privé ook veel geld in de onderneming gestoken. Dat alles heeft echter niet mogen baten. In hoger beroep wordt thans verder geprocedeerd over de gevolgen van de overeenkomst uit Op dit moment concludeert de curator dat Grafimedia Partners volledig heeft betaald voor de vordering van Orionis wegens de aan Grafimedia Partners verkochte vaste activa. Orionis betwist dat. De curator zal moeten overwegen om de procedure over te nemen, tenzij alsnog een oplossing volgt. De procedure in hoger 12

13 beroep loopt ook door ten aanzien van de oorspronkelijke vennoten van Drukkerij Meulenberg. De vennoten zullen uiteraard zelfstandig verweer moeten voeren. Zie hiervoor, de curator heeft de zaak geschikt, mede om te bereiken dat hij verder kan met de verkoop van de aanwezige activa. Met de schikking is ook de oplevering van het gehuurde pand in Vlissingen geregeld. 9.3 Stand procedure Opgave verhinderdata voor het bepalen van een comparitie na aanbrengen. De zaak staat voor memorie van grieven op 15 juli Geroyeerd. 9.4 Werkzaamheden Bestuderen van stukken, overleg met de advocaten. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Thans Plan van aanpak De curator onderzoekt de mogelijkheden om de resterende activa te verkopen. Ten tijde van het derde verslag: innen van de laatste debiteuren, afwikkelen verkoop voertuigen. 4 e verslag: - afwikkelen inning debiteuren, - bijhouden crediteurenadministratie, - nader laten vaststellen van de art. 29 lid 2 OB-claim Indiening volgend verslag Dit is het laatste verslag. 13

14 10.4 Werkzaamheden Correspondentie met crediteuren, debiteuren innen, verkopen overige activa, doorstart afwikkelen, overleg met de directie etc. Zie hiervoor. Opstellen verslag en bijkomende werkzaamheden. Afwikkelen faillissement, BTW aangifte verzorgen, crediteuren aanschrijven. Middelburg, 13 april 2015 J.B. de Meester curator 14

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement

Wanneer een onderneming in financiële. Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Fiscale aandachtspunten bij een dreigend faillissement Op het moment dat een ondernemer in zwaar weer terecht komt of dreigt te komen, is het van groot belang dat er een goede check plaatsvindt van diens

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013

Brondocumenten: ECLI:NL:RBAMS:2013:CA2180, Uitspraak, Rechtbank Amsterdam, 24 04 2013 RAV 2013/88: Beroepsaansprakelijkheid. Aan de hand van welk criterium wordt beoordeeld of er sprake is van beroepsaansprakelijkheid van een advocaa... Klik hier om het document te openen in een browser

Nadere informatie

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: I-Development / Studentproject.eu hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers.

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Dit document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1133 Balanstest en uitkeringstoets door het bestuur van een BV: ondersteunende rol van de accountant (samenstelpraktijk) 12 februari 2015 NBA-handreiking

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid April 2008 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861

JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 JAR 2012/284 Kantonrechter Leeuwarden, 12-10-2012, 405382\CV EXPL 12-6973, LJN BY0861 Payrolling, Geen overgang naar payrollbedrijf zonder uitdrukkelijke instemming werknemer Publicatie JAR 2012 afl.16

Nadere informatie

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige...

JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Page 1 of 6 JAR 2013/207 Ontbindingsverzoek werknemer na indienen ontslagaanvraag, Onregelmatige... Wetsbepaling(en): BW Boek 3 Artikel 13, BW Boek 7 Artikel 677 Aflevering 2013 afl. 12 College Datum 31

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste relatie,

VOORWOORD. Beste relatie, 1 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... 3 BDO ARBEIDSJURISTEN... 4 1. COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST (CAO)... 5 2. ONTBINDING... 7 3. GOED WERKGEVERSCHAP... 29 4. STUDIEKOSTEN... 32 5. BERISPING... 34 6. OVERGANG

Nadere informatie

Wat betekent het faillissement voor u?

Wat betekent het faillissement voor u? 1 Wat betekent het faillissement voor u? U bent persoonlijk failliet verklaard. In dit informatie-vel kunt u algemene informatie vinden over: 1. Wat houdt een faillissement in; 2. Hoger beroep of verzet

Nadere informatie

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014

Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 Dit document maakt gebruik van bladwijzers. Handreiking 11xx Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) xx xxx 2014 VERSIE juni 2014 NBA-handreiking 11xx NBA-handreiking 11xx Van toepassing

Nadere informatie

Statuten van Aegon N.V.

Statuten van Aegon N.V. Statuten van Aegon N.V. gevestigd te 's-gravenhage aegon.com Den Haag, 29 mei 2013 Inhoud: Integrale tekst van de statuten, zoals deze luiden na wijziging bij akte op 29 mei 2013 verleden voor mr. Chr.M.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015

Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Algemene voorwaarden De Daders 2014 / 2015 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven

Nadere informatie

Wie gaat dat betalen?

Wie gaat dat betalen? Wie gaat dat betalen? Inleiding Het enquêterecht biedt aan de daartoe gerechtigden een breed inzetbaar en effectief middel om een onderzoek te doen instellen naar het beleid en de gang van zaken van een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN artikel 1. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen NAÏF CARE B.V., hierna te noemen: Gebruiker, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014

it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 it document maakt gebruik van bladwijzers. NBA-handreiking 1129 Storting op aandelen anders dan in geld (inbreng in natura) Oktober 2014 NBA-handreiking 1129 NBA-handreiking 1129 Van toepassing op: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER

ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER ALGEMENE BEMIDDELINGSVOORWAARDEN VERHUURDER Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten die Alberts & Muus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN NIET-CONSUMENTEN Van: SportImprovement, De Line 3, 8411 TV Jubbega te Friesland hierna te noemen: SportImprovement Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.

Algemene voorwaarden Recht Wel Juristen en Mediators. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel. gevestigd te Etten- Leur, openbaar gepubliceerd op de website www.rechtwel.nl Artikel 1 DEFINITIES 1. Algemene voorwaarden: de onderhavige bepalingen. 2. Recht Wel: de eenmanszaak Recht Wel Juristen en

Nadere informatie