In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt."

Transcriptie

1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak : 12 februari 2013 Curator : mr. J.B. de Meester Rechter-commissaris : voorheen: mr. E.A.M. Raaijmaakers-Rottier : thans mr. M.L. Trippenzee-Braaksma In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Activiteiten onderneming : Houdstermaatschappij Omzetgegevens : , ,--. Personeel gem. aantal : 1 Beschikbaar einde verslagperiode : ,20 (bijlage 1: financieel verslag) Verslagperiode : 9 augustus 2014 t/m 6 februari 2015 Bestede uren in verslagperiode : mevrouw D.I.E. van Dijke : 4 uur : mr. J.B. de Meester : 11 uur en 12 minuten Bestede uren Totaal : 2013: mevrouw D.I.E. van Dijke : 19 uur en 18 minuten : 2013: mr. J.B. de Meester : 81 uur en 12 minuten : 2013: mevrouw M.E. Batelaan : 24 minuten : 2013: mr. drs. T.J.M. Kagie : 2 uur en 36 minuten : 2014: mr. J.B. de Meester : 32 uur en 12 minuten 1

2 : 2014: D.I.E. van Dijke LLB : 7 uur en 6 minuten : 2014: mr. M.E. Batelaan : 1 uur en 12 minuten : mr. E.M. van den Bergh : 42 minuten : 2015: mr. J.B. de Meester : 1 uur en 48 minuten : 2015: D.I.E. van Dijke LLB : 1 uur en 36 minuten 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig aandeelhouder en bestuurder van deze vennootschap is Jan Bij de Vaate. 1.2 Winst en verlies In 2009 werd een verlies geleden van ,00 en in 2010 was dat , Balanstotaal Per 31 december , Lopende procedures De vennootschap is niet betrokken bij procedures. 1.5 Verzekeringen 1.6 Huur De vennootschap huurde een gedeelte van kantoorpand Grachtweg 23 te Zierikzee. De huur is geeindigd per 1 april De huur was al voor datum faillissement opgezegd. 1.7 Oorzaak faillissement Bij de Vaate Holding B.V. heeft belangen in verschillende vastgoedprojecten in Nederland, Duitsland en Spanje. Vanwege de economische recessie kwamen de betreffende projecten niet tot ontwikkeling, terwijl intussen de financiële lasten ten aanzien van die projecten wel doorliepen. Dit heeft geleid tot het moeten betalen van rentelasten en andere kosten die verband hielden met woningbouwprojecten, waaronder Noorderpolder 2

3 in Zierikzee. Uit al die projecten kwamen geen inkomsten meer en de holding kon vervolgens niet voldoen aan haar financiële verplichtingen. Die verplichtingen zijn intussen opgelopen tot ,--, welk bedrag het bedrag van de aanwezige activa ver overstijgt. Het vastlopen van de vastgoedmarkt in binnen- en buitenland wordt derhalve door Bij de Vaate Holding als oorzaak van het faillissement aangewezen. 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement De holding had één werkneemster in dienst. 2.2 Aantal in jaar voor faillissement 2.3 Datum ontslagaanzegging. Op 19 februari 2013 is ontslag aangezegd met toestemming van de rechter-commissaris. 2.4 Werkzaamheden 3. Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Bij de aangifte heeft Bij de Vaate Holding aangegeven dat zij een aandeel bezit (via Bij de Vaate Project B.V.) in Rügen Projektentwicklung GmbH. Daarnaast neemt Bij de Vaate Holding deel in een project in Tenerife, Spanje genaamd Bypor Tenerife SL. Er is ook daar sprake van een faillissementssituatie. Bij de Vaate heeft al lange tijd niet vernomen van de lokale curator. De curator heeft ter plaatse kunnen waarnemen dat het kantoor van Bypor definitief is gesloten. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte hypotheek 3.4 Boedelbijdrage 3.5 Werkzaamheden 3

4 Bedrijfsmiddelen 3.6 Beschrijving Tot de boedel behoort een aantal schilderijen. De waarde van die schilderijen is getaxeerd. Het rapport is inmiddels beschikbaar. De curator heeft de bank een termijn ex artikel 58 Fw gesteld. Deze termijn is door de bank niet benut, zodat de curator de verkoop zelf ter hand neemt. De curator heeft BvA Auctions gevraagd een verkoopstrategie op te zetten middels een veiling. Na het inwinnen van advies heeft de curator besloten om te veilen via het Zeeuws Veilinghuis. Tot de boedel behoort tevens een Mercedes E. De Mercedes is te koop gezet bij een garage. De Mercedes E is inmiddels verkocht. De curator heeft een bedrag van ,00 ontvangen. De veiling heeft een goed resultaat opgeleverd. Twee schilderijen worden nog op een volgende veiling verkocht. De opbrengst is verwerkt in het verslag. De laatste twee schilderijen zijn inmiddels verkocht. 3.7 Verkoopopbrengst ,00 846, Boedelbijdrage 250, Bodemvoorrecht fiscus n.v.t Werkzaamheden 4

5 De curator heeft besloten geen gebruik te maken van de diensten van BvA Auctions. Op advies van een deskundige en kunstkenner zijn de schilderijen ter veiling aangeboden bij Zeeuws Veilinghuis te Middelburg. De schilderijen zullen tijdens de veiling van 11 december 2013 worden verkocht. Is afgehandeld, er worden nog twee schilderijen verkocht op een volgende veiling. Afgehandeld, zie financieel verslag. Voorraden / onderhanden werk 3.11 Beschrijving Er is geen sprake van voorraden of onderhanden werk Verkoopopbrengst 3.13 Boedelbijdrage 3.14 Werkzaamheden Andere activa 3.15 Beschrijving In onderzoek. De vennootschap heeft vorderingen op de groepsmaatschappijen. Bijdevaate Participaties B.V. is ,00 aan de holding verschuldigd, Bijdevaate Project B.V. is verschuldigd en Bypor Tenerife SL ,00. Laatstgenoemde verkeert eveneens in staat van faillissement. De andere twee zijn niet bij machte om te betalen. De bestuurder J. Bij de Vaate is ook geld verschuldigd aan de BV. De heer Bij de Vaate is in privé ook failliet. De curator heeft de verschillende verplichtingen en dwarsverbanden op 29 april 2013 besproken met de accountant van de holding. De holding bezit aandelen in Fier Medical BV die momenteel haar activiteiten wil verkopen aan een derde. 5

6 Uit de statuten volgt dat de holding haar aandelen Fier Medical te koop moet aanbieden, aangezien de holding is staat van faillissement verkeert. De aandelen zijn aangeboden aan de overige aandeelhouders. Het wachten is op een reactie. Er is niet op de aandelen geboden. Fier Medical B.V. heeft besloten zichzelf op te heffen. Bij de Vaate Participaties B.V. bezit 16% aandelen in Mr Clipping B.V.. Er heeft zich een koper gemeld voor aandelen. De curator onderzoekt welke waarde de aandelen vertegenwoordigen en beraadt zich over eventuele verkoop van deze aandelen (voor zover verkoop mogelijk is). De rechter commissaris is daarvan bij separaat schrijven op de hoogte gesteld. De curator heeft een derde deskundige advies gevraagd met betrekking tot de waardering van het betreffende aandelenpakket. De curator is nog in onderhandeling met de gegadigde over de verkoop van dit pakket. De onderhandelingen hebben geleid tot een nieuw bod. De waarde is onderzocht door een deskundige. Het resultaat van het onderzoek heeft geleid tot een beter onderhandelingsresultaat. De aandelen zijn op 27 januari 2014 geleverd en de koopsom is betaald, zie het financiële verslag. Bij de Vaate Participaties bezit ook aandelen (95 van de in totaal 3000) in het bedrijf Verilabs te Leiden Verkoopopbrengst 3.17 Werkzaamheden De curator heeft zich in de 4 e en 5 e verslagperiode vooral gericht op de verkoop van de schilderijen en de verkoop van de aandelen Mr Clipping. Afgehandeld. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 6

7 Er zijn twee debiteuren voor een bedrag van 7.500, Opbrengst 4.3 Boedelbijdrage 4.4 Werkzaamheden De debiteurenpositie is tijdens de 6 e en 7 e verslagperiode nader onderzocht. De vordering ten bedrage van 2.500,-- is oninbaar. De vordering op de gemeente Schouwen Duiveland ten bedrage van 5.000,-- is eerst per oktober 2015 opeisbaar. Vermoedelijk is deze verpand aan de bank. 5. Bank / Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en) De onderneming werd gefinancierd door ABN AMRO Bank. De bank heeft een vordering ingediend ten bedrage van , Leasecontracten 5.3 Beschrijving zekerheden De bank heeft een hypotheek op de onroerende zaak aan het adres Werk en Rust 4 te Noordgouwe. Die onroerende zaak valt in het faillissement van de heer J. Bij de Vaate. Met betrekking tot pandrechten doet de bank beroep op een pandakte van 31 januari Het kantoorpand aan de Grachtweg 23 te Zierikzee werd op 1 april 2012 verkocht. 5.4 Separatistenpositie 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud 5.7 Reclamerechten 5.8 Retentierechten 5.9 Werkzaamheden 6. Doorstart / voortzetten Voortzetten 7

8 6.1 Exploitatie / zekerheden Er is geen sprake van voortzetting van de onderneming. 6.2 Financiële verslaglegging 6.3 Werkzaamheden Doorstart 6.4 Beschrijving Er is geen sprake van voortzetting of een doorstart. 6.5 Verantwoording 6.6 Opbrengst 6.7 Boedelbijdrage 6.8 Werkzaamheden 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. De voorlopige conclusie is dat de administratie normaal is bijgehouden. Ongewijzigd. Idem. Aan de boekhoudplicht is voldoende voldaan, maar zie Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2010 is gedeponeerd op 11 mei 2012, dus te laat gedeponeerd. De bestuurder biedt geen verhaal zodat de curator hier geen gevolgen aan verbindt. Bovendien is er sprake van zogeheten andere oorzaken. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant. Samenstellingsverklaring 8

9 7.4 Stortingsverpl. Aandelen Aan de stortingsverplichting is voldaan. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Niet geconstateerd, maar ook niet van belang aangezien de heer J. Bij de Vaate in privé ook failliet is verklaard. Dat faillissement eindigt, de heer Bij de Vaate heeft geen mogelijkheden om een tekort te betalen. 7.6 Paulianeus handelen Op 31 januari 2013 werd een pandrecht gevestigd op voorraden, inventaris en vorderingen. Die verpanding kwam tot stand nadat Bij de Vaate de bank had medegedeeld dat hij zijn faillissement zou aanvragen. De bank heeft gevraagd met die aanvraag nog even te wachten en heeft meteen de pandakte opgesteld en laten ondertekenen. De curator merkt dit aan als paulianeus en heeft op 20 maart 2013 de vernietiging ingeroepen. Bij brief van 6 juni 2013 heeft de bank gereageerd en het standpunt van de curator betwist. Na overleg met de bank heeft de curator besloten het inroepen van de vernietiging niet te handhaven. 7.7 Werkzaamheden 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Het UWV heeft haar vorderingen ingediend voor in totaal 2.645, Preferente vorderingen van de fiscus 2.622,00 Ongewijzigd. 9

10 8.3 Preferente vorderingen van het UWV 646,14 Ongewijzigd. 8.4 Andere preferente crediteuren n.v.t. Ongewijzigd. Waterschapsbelasting. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Ongewijzigd. Als bijlage 2 is aan dit verslag een lijst van voorlopig erkende schuldvorderingen gehecht. 8.6 Bedrag concurrente crediteuren , , , , Verwachte wijze van afwikkeling Het is zeer onwaarschijnlijk dat een uitkering aan crediteuren volgt. Ongewijzigd. 8.8 Werkzaamheden 10

11 Bijhouden crediteurenadministratie. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 9.4 Werkzaamheden Er zijn geen procedures aanhangig. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement Gaat nog minstens een jaar duren. Idem. Over circa drie maanden Plan van aanpak 10.3 Indiening volgend verslag Over 3 maanden. Over circa 6 maanden. Over circa 6 maanden. Idem Werkzaamheden De werkzaamheden bestaan vooral uit het inventariseren van de projecten waar de holding allemaal bij betrokken is. De debiteurenpositie moet worden onderzocht. Er worden spoedig opbrengsten verwacht ter zake van de te veilen schilderijen en de verkoop van de aandelen. De curator zal in de komende periode het project Rugen nader onderzoeken. 11

12 De curator onderzoekt op dit moment het project Rugen. Dit onderzoek is nog niet afgerond. Het project Rugen GmbH kan voor de boedel geen positief resultaat kennen. Bij de Vaate Project BV is aandeelhouder van Rugen GmbH Op 22 januari 2015 heeft de curator de situatie opnieuw besproken met de heer Bij de Vaate. Er is bij de GmbH sprake van grote verliezen en een negatief eigen vermogen en er bestaat geen zicht op verbetering in de toekomst. Voor de boedel is daar niets te verwachten. Aangezien de Holding bestuurder is van 4 andere vennootschappen (die ook geen vermogen hebben) moet vermoedelijk een liquidatiebesluit worden genomen. Middelburg, 6 februari 2014 J.B. de Meester curator 12

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden.

De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. De inhoud van de papieren versie van het verslag is identiek aan de inhoud van de digitale versie zoals die aan de Rechtbank is verzonden. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 30 maart 2011 Gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1

Activiteiten onderneming : Champignonkwekerij (teelt van groenten en champignons) Omzetgegevens : Personeel gemiddeld aantal : 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 6 Datum: 13 februari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie