Voorwoord!!2! KNV!EHBO!!3! In!Memoriam!!4! Algemene!Vergadering!!5! Commissies!en!werkgroepen!!10! Koninklijke!onderscheidingen!!12!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord!!2! KNV!EHBO!!3! In!Memoriam!!4! Algemene!Vergadering!!5! Commissies!en!werkgroepen!!10! Koninklijke!onderscheidingen!!12!"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG)2013) ) De#Koninklijke#Nederlandse#Vereniging#voor#Eerste#Hulp#bij# Ongelukken#(KNV#EHBO)#is#opgericht#op#23#november#1893.#Dit# jaarverslag#is#een#opsomming#van#de#belangrijkste#gebeurtenissen#in# het#120e#verenigingsjaar#van#de#knv#ehbo.#

2 INHOUDSOPGAVE) Inhoud) Voorwoord 2 KNVEHBO 3 InMemoriam 4 AlgemeneVergadering 5 Commissiesenwerkgroepen 10 Koninklijkeonderscheidingen 12 DrC.B.TilanusJrRonderscheidingen 13 JaarcijfersKNVEHBO 21 StichtingDienstverleningEHBO 22 StichtingOpleidingEHBOenBHV 23 StichtingHulpverlenersMagazine 24 Bedrijfsgegevens 25 allefoto s:pimzwartjes/knvehbo2013

3 VOORWOORD) Voorwoord Voorustaatinhetbeeldschermvanuwpchetjaarverslag2013vanonzeverenigingineenvernieuwde opmaak.zoalsumerktheefthetbestuursamenmetdeverenigingsraadprincipieelgekozenomhet jaarverslagdigitaalaandedistrictenenafdelingenteverzenden.uitsluitendopaanvraagiseen papierenversiebijhetbureauverkrijgbaar. Hetjaar2013ishetjaarwaarinwijofficieel120jaarbestaan.Datvaltinzoverresamenmetde erkenningvanonzevereniging60jaargeledenalskoninklijk.daarmogenwijonverminderdtrotsop zijn.aanons120jarigbestaangaanwenogmeeraandachtgevendanlouterhetvoerenvanons jubileumlogo. OpdeAVinNunspeethebbenwemetzijnalleneenknoopdoorgehakt:detweedaagseAVenNVPisde laatstegeweest.metingangvan2014zijndittweeapartebijeenkomstenwaarvanikhoopenverwacht datdedragersvanonzeverenigingelkaarontmoetenomstructuurtegevenenhetpadnaartoekomst uittestippelen. Daarnaastmoetikhelaaswijzenophetkrimpenvanonsledenaantal.Daaraandraagtinforsematede vergrijzingvanonzeverenigingbij.eenkerntaakvanalleledenisombijtedragenomonzevereniging teverjongen,plaatselijk,opdistrictsniveaumaarooklandelijk.datbetekentdatwijinallegeledingen onsactieveropdejeugd,endatinruimezintoteenleeftijdvanpak mbeet15toteenjaarof35, moetenrichten.alslidmaarookals(toekomstig)medebestuurder. Definanciëlezorgenzijnnietmindergeworden;zieeldersinditjaarverslag.Dezeontwikkelingen wordtnauwlettendgevolgdenhetbestuurheeftervertrouwenindatheteenverliesvanbeperkte omvangblijft. GraagzieikterugoponzeAVinZeeland.Tijdenplaatszijninmiddelsbijuallenbekend. mr.bartvanwalderveen voorzitterknvehbo Pagina2

4 KNV)EHBO) KNVEHBO BESTUUR) B.vanWalderveen,voorzitter R.vanderBurght,secretaris(tot24R5R2013) G.Pronk,penningmeester M.vandenHurkRDittmar,Opleidingen C.Westdijk,lid VERENIGINGSRAAD) Per1januari2013bestonddeVerenigingsraaduit devolgendeleden: Friesland Drenthe Groningen Overijssel NoordRHolland Gelderland Utrecht ZuidRHolland Zeeland NoordRBrabant/Limburg J.vanderBij B.T.Stiksma R.Kuil J.denOuter L.J.Prevo T.vanMaanen A.P.vanBeek M.J.Poortvliet A.L.Koole C.H.vanderHeijden HET)LANDELIJK)BUREAU) Bureauhoofd RobSnijders Boekhouding Administratie Administratie SheiraMohaboe HennievanZanten MarijkevanToor Pagina3

5 IN)MEMORIAM) InMemoriam In2013hebbenwehelaasweerafscheidmoetennemenvaneenaantaldierbare leden.wegedenkenallenenwenseniedereendiezemoetenmissenheelveel sterkte. InhetbijzondergedenkenwijToon$van$Wanrooij$diejarenlangalsvoorzitter vanhetdistrictnoordrbrabant/limburgactiefisgeweest.hijoverleedop vrijdag11januari2013.tothetlaatstwastooneenehborerinhartennieren. HijwaserevoorzittervandeafdelingWaalwijkenvoorzittervanhetdistrict NoordRBrabant/Limburg.ToonvanWanrooijis63jaargeworden. Pagina4

6 ALGEMENE)VERGADERING) AlgemeneVergadering HET)HUISHOUDELIJK)GEDEELTE) Tijdenshethuishoudelijkgedeelteindeochtendkwamendevertegenwoordigersvandedistricten bijeenomsamenmethetbestuurendeverenigingsraadzichtebuigenovermetnamedefinanciële situatievan2013(jaarrekeningen)en2014(begroting). DeaanwezigenwerdenallereerstwelkomgehetendoordevoorzittervandelandelijkeKNVEHBO,de heervanbartvanwalderveenendevoorzittervanhetdistrictgelderland,deheertonvanmaanen. DaarnawashetwoordaandeheerE.Klein,plaatsvervangendvoorzittervandeProvincialeStatenvan Gelderland.DeheerKleinvervangtindezedecommissarisvandekoningin,oepsohnee,vandekoning enja,dieversprekingsnappenweallemaal De#heer#Klein,#plaatsvervanger#van#de#commissaris# van#de#koning#spreekt#de#leden#van#de#algemene# Vergadering#toe### DeboodschapvandeheerKleinwasvooralgerichtop dewijzevanpresenterenvandeverenigingen afdelingen.koninklijkkrijgjealleenalsjeeen belangrijkeplaatsinneemtindesamenlevingendat geldtzekervoordeknvehbo. Natuurlijkwaseraandachtvoordeledendieditjaar doorhare()majesteitkoninklijkonderscheidenzijn. Enwarenlovendewoordenenbloemen.Diewarener inhetbijzondervoordesecretarisvanhetlandelijk bestuurdeheerraymondvandeburgt,dienazijn termijnvan3jaar,helaasstoptmetzijn werkzaamhedenalssecretaris.hijontving,netals mevrouwmaryrannborggreverphelps,dievorigjaar afscheidnamvandevr,uithandenvandevoorzitterdeonderscheidingdiewordttoegekendaanleden dieeenbelangrijkerolhebbengespeeldinhetlandelijkbestuur. Naalleonderscheidingenenafscheidwerdhettijdvoorhetechtewerk.Dejaarrekeningenmoeten goedgekeurdworden,debegroting,deafdrachtendeteherbenoemingvaneenbestuurslid. Daarnaaststonderalsbelangrijkpuntopdeagenda devormgevingvandealgemenevergaderingen denationalevaardigheidsproeven.ditvoorstelisdoordevergaderingdeelsovergenomen.voor iedereenisduidelijkdatindezetijdvanbesparingerookdoordeknvehboopdekleintjesgeletmoet wordenenomopdekostentebesparenwordtdeavvolgendjaarteruggebrachtnaar1dag.echter niet,zoalshetvoorstelaangafinzeist,maarinhetdistrictdatvolgendjaardeavregelt,inzeelanddus. DeNVPwordtopeenandertijdstipenopeenandere,nogtebepalenplaatsgeorganiseerd.Dithad consequentiesvoordebegrotingvan2014.erzalinhetnajaareenextraavgeplandworden,waardan debegrotingvoor2014zalwordengoedgekeurd. Pagina5

7 ALGEMENE)VERGADERING) Pagina6 TUSSENDOOR:)EEN)LEZING)OVER)EPILEPSIE) Nadevergaderingwasereenvoortreffelijkelezing vandeheerfranspalmen,verpleegkundigevan hetepilepsiecentrumkempenhaegheinheeze. Eenbeeldendverhaalwaarbijmetnamede diversiteitencomplexiteitvanepilepsieduidelijk werd.ookhetverschiltussendeaanvalzelfenhet postrictalestadium,hetterugkomenvande patiëntuitdeaanval,waarbijverschijnselen optredenvanverwardheidenlichte geïrriteerdheidtotsomsernstige gedragsproblemen,werdbijzondergoeduitgelegd. FransPalmenlietzelfzienwatertijdenseenaanval gebeurd,maarookwatergebeurdalsdeaanvalvoorbij is,maardepatiëntnognietvolledigbijbewustzijnis. Natuurlijkbeantwoorddehijdevraag watdoejeals EHBORerwelofnietenwaarindeaanvaldoejedatdan? PARTNERPROGRAMMA) )EEN)DAGJE)NOSTALGIE) Voordepartnersdienietbijhetinhoudelijkdeelvande AlgemeneLedenvergaderingwaren,wasereengezellige excursie. Hetgezelschapvertrokomhalf11pertouringcar richtingterschuur(vlakbijbarneveld)omdedagdoor tebrengeninhetoudeambachten&speelgoedmuseum. Ditmuseumgeeftjeeenuniekekijkindewereldvan toen. Jegaatterugindetijddatergeenelektriciteitwas,de meestearbeidnogmetdehandwerdgedaanende mensennogafhankelijkwarenvanfamilie,vriendenen buren.erzijnruim160verschillendeoudeambachten, beroepenenwinkeltjestevinden. Naastdeoudeambachteniserookeenindrukwekkende verzamelingvanoudenantiekspeelgoedenvoorjong enoudisereenleukespeelhoekmetverschillende attracties. Eéndingiszeker,tijdenshetbezoekkwamende deelnemersogentekort Lotus)leerboek)(5e)druk)) HetOranjeKruisLotusboekisdé manieromlotushandelingente leren.hetboekisactueelensluit aanopheteerstehulponderwijs vannu. De5eennieuwedrukis overzichtelijkingedeelden geheelnieuwvormgegeven. Nieuwekleurenfoto s verduidelijkenletsels.leuken uitdagendhetboekisgebonden ineenringband(wirero),zodat hetboekopenoptafelkan wordengelegdtijdenshet grimerenofacteren. HetLotusleerboekbestaatuit verschillendedelen.heteerste deelbevatalgemeneen praktischezaken.hettweede deelbevatleerstofvoor ontwerpen,ensceneren,grimeren enacteren.hetderdedeelis vervolgleerstofvoor gediplomeerdelotus. Ditleerboekiseen musthave voorlotusenisgeschiktom zelfstandigmeeaandeslagte gaan. Frans#Palmen#in#aktie##

8 ALGEMENE)VERGADERING) Tijdensdelunchwasersoepvolgensgrootmoedersrecept,belegdebroodjeseneenstukjefruit. OpdereisterugnaarNunspeetwerdereentoeristischeroutegenomenlangstalvankleineGelderse dorpjes,waarbijdechauffeurbijzondereverhalenvertelde.deexcursiewerduitstekendbegeleiddoor departnersvandebestuurders. HET)OFFICIËLE)GEDEELTE)VAN)DE)AV) DeheerVanWalderveen,voorzittervandeKNVEHBO,heetalleaanwezigvanhartewelkom;inhet bijzonderdegenodigdenendewinnaarsvandegrotegoudendr.tilanusjr.onderscheiding,de bestuurdersenvrijwilligersvanomejoop stour. Jaarrede:) Een)toekomstbestendige)KNV)EHBO.)) Hijsteltinzijnjaarrededat generatiesdiehuntakenenverantwoordelijkhedenaanelkaar overdragen,metelkaarhetlandvormgevenvoordetoekomst,hetthemavan2013lijkttezijn geworden.datisnatuurlijkniettoevalligalsnogmaareenpaarwekengeledendekoninginhaarscepter heeftovergegevenaanhaarzoon. Aandevooravondvanhet120RjarigbestaanishetgoedterealiserendatookdeKNVEHBOaande volgendegeneratiezalwordenovergedragen.overvijfjaarzalereenanderbestuurzijnaangetreden, zalereenanderevoorzittereenjaarredeuitspreken.tenminste,.datiszijnhoopenwens.degrote vraagisnatuurlijk IsdeKNVEHBOeentoekomstbestendigevereniging;eenverenigingmeteensterke organisatie,eenstabielledenbestandendiefinancieelzelfredzaamis? HijlietzijnlichtschijnenoverdeorganisatievandeKNVEHBO,desfeerencultuur,deinRenexterne communicatie,demanierwaaropwordtomgegaanmetdevrijwilligersentenslottenaardewijze waaropdoordeknvnaardetoekomstwordtgekeken.dangaathetmetnameoverhetkrijgenen behoudenvaneenstabielledenbestand,overdesfeerencultuur,overdeinrenexternecommunicatie, demanierwaaropwordtomgaanmetleden/vrijwilligersendewijzewaaropnaardetoekomstgekeken wordt. Elkvandezepuntenheeftinmeerofminderemateinvloedopdeorganisatieenbepaaltzomedeofde afdelingenenhetlandelijkbureauvandeknvklaarzijnvoordetoekomst.totslotginghijinopde concreteuitdagingendieerdekomendevijfjaarliggen. De)grote)gouden)dr.)C.B.)Tilanusonderscheiding) Zoalsiederjaarwerddegrotegoudendr.C.B.Tilanusonderscheidinguitgereiktaaneenorganisatiedie zichzeerverdienstelijkheeftgemaaktop maatschappelijkterreinenwaarbijhet vrijwilligerswerkeenbelangrijkerolspeelt.ditjaar mochthetdistrictgelderlandeenorganisatie voordragenenheeftgekozenvooromejoop stouruit Arnhem.OmeJoop stourorganiseert,onder aanvoeringvandezoonvanjooplegestee,marcel,al 62jaarlangjaarlijkseenfietstochtvoorkinderendie geenvakantiemogelijkheidhebben.spelenderwijs Wethouder#Luuk#van#Geffen#van#de#gemeente#Arnhem# reikt#de#medaille#uit#aan#marcel#legestee,#zoon#van# Ome#Joop#en#de#trekker#van#Ome#Joop s#tour## Pagina7

9 ALGEMENE)VERGADERING) wordtheneengroepsgevoel,saamhorigheidensocialevaardighedenbijgebracht.hetiseenbelangrijk Geldersevenementmetlandelijkeuitstraling,waarbijookEHBORerszijnbetrokken. Avondprogramma)) Nahetgebruikelijkedinerwerderinplaatsvande gebruikelijkemuzikaleomlijsting,gekozenvoor eenactiefprogramma.dedeelnemerskonden kiezentusseneensportiefofcreatiefprogramma, waarbijinbeidegevallensamengewerktmoest worden. Bleefhetbijdesportieveactiviteittothetzosnel mogelijkzoveelmogelijkobjectenvindeninhet bosmetbehulpvaneengpsofkompas. Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# Bijdecreatieveactiviteitwerdenprachtige schilderijengemaaktmetalsthema 120jaar KNVEHBO.Degedachtedieerinhetinhoudelijkgedeeltewerduitgesprokendooreenvande afgevaardigde samenstaanwevooréénknvendaarmoetenweelkaarookbijondersteunen kwamenindezeactiviteitenprachtigtotuiting. Beleidsplan2010R2014 TijdensdeAlgemeneVergadering2010vandeKNVEHBOgehoudenop28mei2010ishetbeleidsplan 2010R2014"EHBOiskwaliteitswerk"vastgesteld.Hierbijwordtverslaggedaanvandevoortgangvan ditbeleidsplan. VERHOGEN)AANTAL)LEDEN) Hetdoelwasomhetledentalvooreersttestabiliserendoorverjongingenvervolgenstedoentoenemen. Hoewelhetdoelhetledentaltedoentoenemennietgehaaldis,ishetgeluktomdeterugloopvanleden tebeperken.invergelijkingmetanderevrijwilligersorganisatiebinnenhetzelfdegebiedisdeterugloop relatieflaag. EXTERNE)COMMUNICATIE) Deverenigingdientmeeropdekaarttewordengezet.Omdattebewerkstelligenissamenwerkingmet anderekoepelorganisatiesingezetomhetimagovandeknvehboteverbeteren.hierbijwordt aangeslotenbijgezamenlijkeactiesrichtingdelandelijkemediaendepolitiek. INTERNE)ORGANISATIE) DeKNVEHBOwileenverenigingzijnwaarjegraagbijwilthorenendiebelangrijkkwaliteitswerk levert.dewijzevancommunicerenmetdeledenisopeeneigentijdsemaniervormgegeven.de verenigingprofileertzichrichtinghaarledenonderandereviadebekendesocialmedia. Anderegerealiseerdeeningezettecommunicatiemiddelenzijneennieuwewebsite,nieuwsbrieven voorbestuurdersenleden,deweblogvandevoorzitter.opdezewijzewordenafdelingenenleden Pagina8

10 ALGEMENE)VERGADERING) rechtstreeksbereikt.opmeerbestuurlijk niveauzijndecontactenmetdedistricten aangehaalddoormetheningesprektegaan overdevereniginginalhaaraspecten. Omafdelingenteondersteunenbijhetwerven van(jongere)ledenheeftdepilotgroepzes concretevoorstellengedaan,dieviade Nieuwsbriefvoorbesturenwordengedeeld. TotslotheeftdeKNVEHBOhaar professionaliseringvoortgezetmethet verzorgenvanworkshopsinzeistomzo Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# kennisovertedragenaanafdelingenen districten.incombinatiemetdeontwikkeldevakliteratuur,hethulpverlenersmagazineende Nieuwsbriefvoorledenwordtbijgedragenaandeskundigheidsbevordering. Voorhetkomendejaarstaanmeerworkshopsgepland.Ookzalaandeafdelingengerichte informatiewordengegevenoverledenwerving,externecommunicatieenzal deskundigheidsbevorderingverderwordenvormgegevenvianieuwsbriefenvakliteratuur. Het)Oranje)Kruis)Jeugdboekje)) KinderendebeginselenvandeEHBObijbrengenisvangrootbelang.HetOranjeKruisJeugdboekjeis demanieromhiermeeaandeslagtegaan.hetboekisgeschiktvoorkinderenvan8tot13jaar. Kinderenkunnenerzelfstandigmeeaandeslag,maarhetisookgoedtegebruikenindeklasof sportvereniging. HetboekjeomvatalleofficiëlelesstofvoorhetdiplomaJeugdEersteHulpvanHetOranjeKruis.De lesstofisoverzichtelijkingedeeldenmettekeningenwordtdegeschreventekstverduidelijkt.de lesstofisleukenafwisselendvoordekinderen,dedocentenenvrijwilligers,maarookvoorouders. Hetboekjegaatinopvragenals'watmoetjedoenbijeenbloedneus?'en'plakjejuistwelofnieteen pleisteropeenschaafwond?'.daarnaastkomendevijfbelangrijkepuntenvandeehboaandeorde maarooko.a:kneuzingen,stoornisseninbewustzijnenademhalingenonderkoeling. Bijditjeugdboekhorentweewerkboekjes,namelijkeenversievoor8 10jaaren10jaarofouder (10+).ZezijnspeciaalbedoeldalsverwerkingsmateriaalenzijnsamenmetHetOranjeKruis Jeugdboekjedémanieromkinderenvan8tot13jaaroudEHBOteleren.Kinderenkunnenerzelfthuis meeaandeslaggaan,maarookindeklasofsportvereniging. Kinderen(enouders)oefenenaandehandvanverschillendevragen,opdrachtenenuitdagende puzzelsdelesstof. Ditlesboekvoldoetaandeactuelerichtlijnen(2011)vandeeerstehulpverlening.Reanimatieisals keuzeonderwerpopgenomen. Pagina9

11 COMMISSIES)EN)WERKGROEPEN) Commissiesenwerkgroepen COMMISSIE)ALGEMENE)VERGADERING)2013) HetBestuur DeheerR.Snijders BestuurdistrictGelderland In2013vondenAlgemeneVergadering endenationalevaardigheidsproeven(nvp)plaatsop23en24 meiinhetnhdesparrenhorstinnunspeetenwerdinsamenwerkingmethetlandelijkbureau, georganiseerddoorhetdistrictgelderland.hetwaseengoedlopend,volprogrammameteenstrakke organisatieenmettalvaninteressanteenenerverendeactiviteiten COMMISSIE)NATIONALE)VAARDIGHEIDSPROEVEN)2013) MevrouwM.A.C.vandenHurkRDittmar DeheerC.D.Westdijk DeheerJ.vanderBij MevrouwM.A.BorggreveRPhelps(vanuitdistrict) DeheerV.vandenHurk Achtploegenstredenditjaaromdeeerste plaats:besteehborploegvannederland.inacht boxen kondentotaalmaximaal64punten gehaaldworden.de ongevallen spitstezichtoe op UitopdeVeluwe,datwilzeggenbuitenin denatuurdus. Een#van#de#leden#van#de#winnende#ploeg#verleent#hulp# DeNationaleVaardigheidsProevenzijn gewonnendoorwinschoten,dieervoorde2e keerin3jaarmetdeeersteprijsvandooris gegaanmetintotaal48punten.zijmochtende doorambugeschonken AmbumantorsoI mee naarhuisnemen. UitslagvandeNationaleVaardigheidsproeven: PLAATS) AFDELING) DISTRICT) PUNTEN) 1.$ Winschoten (Groningen) 48punten 2.$ Waardenburg/Neerijnen (Gelderland) 46punten(box5hogerescore) 3.$ Nieuwland (ZuidRHolland) 46punten 4.$ TilburgRReeshof (NoordBrabant/ Limburg) 45punten 5.$ Ommen (Overijssel) 38punten 6.$ Yerseke (Zeeland) 34punten(box5hoger) 7.$ Diever (Drenthe) 34punten 8.$ Soest (Utrecht) 22punten Pagina10

12 COMMISSIES)EN)WERKGROEPEN) PENNINGMEESTERSOVERLEG) DeheerG.J.Pronk Alledistrictspenningmeesters DeheerB.vanWalderveen(notulist) WERKGROEP)DIGITALE)LEDENADMINISTRATIE) DeheerJ.Brouwers DeheerA.Hilderink DeheerM.J.Poortvliet DeheerB.vanWalderveen DeheerR.vanderBurgt(tot24mei2013) DeheerC.Westdijk Eind2013warenbijna23.000ledeningevoerdindeDLA.Dewerkgroepheeftookin2013opdiverse plaatseninnederlanduitleggegevenenondersteuningbijdeinvoervannieuweleden.vanalle afdelingenendistrictenistenminsteéénermailadresindedlaingevoerd.hierdoorishetmogelijkom, bijvoorbeeld,denieuwsbriefdigitaalnaaralleafdelingenendistrictentesturen. VERTEGENWOORDIGINGEN)IN)DIVERSE)ORGANISATIES) DeKNVEHBOstaatvanuithaarstatutairedoelomschrijvingenhaarfeitelijkewerkzaamhedenopen voorconstructiefoverlegenwaarmogelijksamenwerkingmetandereorganisatiesdieactiefzijnophet terreinvandevrijwilligehulpverlening. DehiernatemeldenpersonenvertegenwoordigendeKNVEHBOindecontactenmetorganisatiesdie opanderegebiedeneveneenswerkzaamzijnvoordeeerstehulpverlening: De$heer$B.$van$Walderveen:$ LOEK(landelijkeOverlegEHBOKoepels) HetPrinsHendrikFonds Mevrouw$M.A.C.$van$den$HurkBDittmar:$ KlankbordgroepAccreditatieen AccreditatiecommissievanHetOranjeKruis De$heer$A.P.$van$Beek:$ OrganisatieLotus Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# Pagina11

13 KONINKLIJKE)ONDERSCHEIDINGEN) Koninklijkeonderscheidingen LID)IN)DE)ORDE)VAN)ORANJE)NASSAU) MevrouwM.Poelstra,Twijzel District'Friesland' MevrouwL.Kamminga v.d.tol,britsum MevrouwG.vanBeets,Witmarsum DeheerB.Velthuis,Akkrum District'Noord'Brabant'&'Limburg' DeheerR.vandenBurght,Eijsden DeheerL.Haenen,Eijsden MevrouwR.vanRijswijk,Andel DeheerG.Blonk,CapelleaandeIJssel District'Zuid8Holland' DeheerC.J.Bos,CapelleaandeIJssel DeheerT.Gelderblom,OudRAlblas MevrouwA.deLeede Vuik,CapelleaandeIJssel MevrouwA.H.J.Pover,OudRBeijerland DeheerE.Verbaas,Strijen DeheerM.C.v.d.Weele,CapelleaandeIJssel Pagina12

14 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DrC.B.TilanusJrRonderscheidingen DRAAGPENNING' T.deVries Struiksma,Ferwerd DISTRICT)FRIESLAND) ZILVEREN'MEDAILLE' L.F.Bruin,Lemmer J.Bijma,DrogehamRKootstertille H.Brandsma Leeverink,Tjerkwerd Mw.G.vanDam,Ferwerd S.Oosterbaan,Witmarsum E.Steerenberg,Beetgumermolen GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' B.Feenstra,Workum P.vanWijk,Drachten JUBILEA' AfdelingDokkum,50jaar AfdelingDrachten,60jaar DISTRICT)GRONINGEN) DRAAGPENNING' Mw.A.Drint,AdorpRSauwerd M.Moes,AdorpRSauwerd A.Kremer Hiddingha,SchildwoldeRHellum ZILVEREN'MEDAILLE' J.Agema,Leens G.vandenBos,SchildwoldeRHellum T.Cazemier,Leek Mw.W.vanDellen,Usquert H.Esman,Bellingwolde K.Hoeksema,Appingedam Mw.I.Raangs,Usquert D.Smit,Vlagtweddee.o. L.Smit Koens, tzandt J.deVries,Pieterburen H.Wigboldus Bos,AdorpRSauwerd M.A.Zijlstra,AdorpRSauwerd GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' D.Beute Kuizenga,Pieterburen A.Eck vanjeveren,tangeralteveer R.C.Gruis vanbergen,adorprsauwerd Mw.N.Harkema,Appingedam J.H.Hazenberg Huisman,AdorpRSauwerd J.Sterenborg Nomden,Bellingwolde Pagina13

15 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) JUBILEA' AfdelingUithuizen,75jaar DISTRICT)DRENTHE) DRAAGPENNING' J.Bijker Mennik,Nijeveen H.Davids,Norg Mw.J.Davids,Norg J.G.Nijboer,Diever F.H.Nijmeijer Hester,Nijeveen Mw.J.Snippe,Norg ZILVEREN'MEDAILLE' A.Dekker Kroeze,NieuwlandeRGeesburg R.Koning,Diever E.Leutscher Speelman,Borger H.deWeerd,Diever GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' A.Greving v.d.heijden,assen DISTRICT)OVERIJSSEL) DRAAGPENNING' J.Dunnink Hokse,Staphorst M.A.terHeide,Staphorst H.P.HiemstraRRozeboom,Hengelo J.Pijl,Almelo E.J.M.Ploegman Peters,Almelo A.J.tenTusscher,Hengelo ZILVEREN'MEDAILLE' W.B.vanDam,Almelo H.A.Hilberink Hilberink,Vriezenveen G.Koppelman,Vriezenveen H.J.G.Schoolderman Janssen,Deventer E.L.Vis Kaspers,Almelo H.J.H.Webbink Bril,Almelo GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' J.Zwiers,Deventer JUBILEA' AfdelingBorne,75jaar AfdelingHengelo,75jaar AfdelingDeventer,75jaar Pagina14

16 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DISTRICT)GELDERLAND) DRAAGPENNING' D.Smelt Florijn,Zettene.o. W.Rampen,Biddinghuizen N.Overheul,Heteren ZILVEREN'MEDAILLE' T.Galama dehaan,zettene.o. GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' B.v.d.Beld,Heerde M.vanderHagen,Lunteren JUBILEA' AfdelingHeerde,50jaar AfdelingPutten,60jaar DISTRICT)UTRECHT) BRONZEN'MEDAILLE' J.M.vanDorresteijn Boerstra,Soest E.Stokwielder Koedijk,Soest Mw.P.vanStigt,Maarssen DRAAGPENNING' A.J.vandenBelt,Maarssen H.vandenBerg Smits,Woudenberg H.Brouwer,Hamersveld J.J.vanHooidonk,LoenenaandeVecht J.H.vandePol,Veenendaal C.deVeer Soede,LoenenaandeVecht ZILVEREN'MEDAILLE' H.J.vanAssen Reichart,Veenendaal A.deHaan,LoenenaandeVecht T.Hagens,Soest R.Kalkhoven,UtrechtseVereniging Mw.A.vanLagen,Renswoude J.E.vanManen,Veenendaal E.J.vanMerkestijn deheus(postuum), Amerongen GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' Mw.E.C.Bouman,Amerongen H.C.Griffioen,Vreeland H.A.vanOoyen,VliegbasisSoesterberg A.C.v.d.Steen v.d.heiden,utrechtse Vereniging Pagina15

17 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DISTRICT)NOORD\BRABANT/LIMBURG) BRONZEN'MEDAILLE' A.W.Bok,GiessenRRijswijk H.J.E.Bos,HeldenPanningen P.G.vanBoxsel,Maastricht A.J.Cornelissen,HeldenPanningen Mw.N.L.E.Duijf,HeldenPanningen H.H.H.Houwen,HeldenPanningen A.Paans,GiessenRRijswijk Mw.S.G.P.Schefman,Maastricht A.C.Verhoeven Rochat,GiessenRRijswijk C.B.Visser,GiessenRRijswijk A.M.Groot Klootwijk,GiessenRRijswijk DRAAGPENNING' H.vandeBroek,WijkenAalburg H.P.ChanJongChu,Waalwijk H.Dammers,WijkenAalburg Dhr.Eijkemans,Heusden P.W.P.Gielen,HeldenPanningen G.M.H.Janssen vandooren,heldenpanningen A.Kant,GiessenRRijswijk A.Ottevanger,GiessenRRijswijk Mw.A.C.M.vandenSchoor,HeldenPanningen W.Versteeg v.d.staak,heusden H.P.M.E.Vervuurt Janssen,HeldenPanningen W.J.A.M.Vugts,Waalwijk L.J.M.v.d.Wier,Waalwijk P.deZwart,Nieuwendijk P.Lankhaar vanassem,nieuwendijk ZILVEREN'MEDAILLE' P.C.Aarts,HeldenPanningen Mw.M.v.d.Burgt,Boxtel Mw.P.C.M.vandenEnden, srgravenmoer J.Geppaart,Terheijden A.L.G.Janssen,HeldenPanningen N.vanderKolk Zonneveld,Nieuwendijk J.Rombouts,Boxtel W.Schreuders,Veen J.Faro,Sleeuwijk GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' G.B.J.M.Bos Smeets,HeldenPanningen A.C.Verhoeven Cornet,Werkendam P.denHartog dejong,almkerk Pagina16

18 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DRAAGPENNING' P.Quist Moerland,SintAnnaland ZILVEREN'MEDAILLE' J.Stevense,TholenRstad DISTRICT)ZEELAND) DISTRICT)ZUID\HOLLAND) BRONZEN'MEDAILLE' H.vanDriel,Strijen H.M.Hartingsveldt denie,maasland K.Kiela denouter,oudralblas C.Knöps,OostvoorneRTinte W.Peitsman,RotterdamROverschie M.Rehorst Bol,OostvoorneRTinte Mw.A.vanRoon,Maasland Mw.C.vanderSteeg,Strijen A.J.Tramper,OudRBeijerland Mw.L.Vermeij,HendrikIdoAmbacht S.v.d.Perk Donkersloot,OostvoorneRTinte DRAAGPENNING' I.Blokland Wapstra,Ameide/Tienhoven D.vanDijk,KrimpenaandeLek A.A.G.Geefhuysen,Hellevoetsluis W.vandeGraaf,KrimpenaandeLek N.Groenheide v.d.berg,maasland C.Hartog Verschoof,RotterdamROverschie P.Hartog,RotterdamROverschie M.A.vanderJagt vankleef,maasland J.vanderLinden,Maasland J. tmannetje Tol,Rockanje A.vandePolder Oudwater,Rockanje M.vanderStaay,Rijsoord K.Vaandrager vanrijnberk,rijsoord J.Verheul,RotterdamROverschie P.C.Voogt,KrimpenaandeLek K.deVroome,Ameide/Tienhoven ZILVEREN'MEDAILLE' T.Bergwerff,Maasland J.Hansum vanwalsum,capelleaandenijssel W.vanHelden,RotterdamROverschie Mw.B.Houweling,KrimpenaandeLek A.deJong,Leerbroek Mw.J.deJong,RotterdamROverschie P.C.Klijn vanweelie,zoetermeer G.deKoster,Hellevoetsluis Pagina17

19 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) Mw.M.Linck,Zoetermeer J.C.Maat Poleij,Maasland L.Naaktgeboren,ZuidRBeijerland Mw.H.A.J.Pover,OudRBeijerland J.A.deRuijter Kuijpers,Schelluinen R.Schep Sterk,Nieuwland B.P.Schippers,HendrikIdoAmbacht J.Smits Spronk,ZuidRBeijerland I.Strijbos Sijbrant,Abbenbroek,Geervliet& Heenvliet A.C.Visser vandenhoven,krimpenaande Lek GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' A.Beukelman v.d.brink,oostvoornertinte C.A.Giele,Brielle A.Knijff,Ottoland H.Pradera Dane,OostvoorneRTinte A.Verkaik Uitbeijerse,CapelleaandenIJssel T.A.Wolters,Brielle N.Pierneef vantrigt,zuidrbeijerland GOUDEN'SPELD' M.A.vanHerk Marelis,CapelleaandenIJssel JUBILEA' AfdelingDriebruggen,60jaar AfdelingGiessenburg,60jaar AfdelingNumansdorp,50jaar AfdelingStrijen,50jaar DISTRICT)NOORD\HOLLAND) BRONZEN'MEDAILLE' M.W.Bot dejong,wognumrnibbixwoud DRAAGPENNING' T.Kits Muntjewerff,WognumRNibbixwoud ZILVEREN'MEDAILLE' Mw.J.Buter,Oudesluis V.A.M.Jonker Damen,Assendelft J.W.Ulenberg,Amstelveen C.Vijzelaar,Heemstede J.L.Stam,Haarlem Snelverband GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' Mw.A.P.E.Dekker,Amsterdam M.Roet Bakker,Langedijk H.A.Pot vanlaviere, srgraveland Pagina19

20 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) JUBILEA' AfdelingHalfweg&Zwanenburg,75jaar Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# Gevorderde)Eerste)Hulp) )Hèt)nieuwe)boek)voor)de)EHBO er) MethetbehalenvanhetdiplomaEersteHulphoudthetvoorveeleerstehulpverlenersen bedrijfshulpverlenersnietop.zewillenzichverderverdiepeninvelerleionderwerpenwaarmeezijin depraktijktemakenhebben.datkanevenementenhulpverleningzijn,maarookspecifieke bedrijfsomgevingenwaarbijeenverhoogdrisicoophetoptredenvanincidentenaanwezigis. GevorderdeEersteHulpisdenieuweuitgavedieverdiepingbiedtvooreerstehulpverlenersdiemeer danalleenincidenteelhulpverlenen. GevorderdeEersteHulpiseenmoderneuitgavedievoorzietindevraagvanveeleerstehulpverleners eninstructeursnaareenactueelherhalingsrenverdiepingsboek.dezeuitgavebiedtverdiepingin bestaandethema senverbredingmetnieuweonderwerpen. HetboekisgebaseerdopdeABCDERmethodiekengeeftdaarmeedeeerstehulpverleneren bedrijfshulpverlenereengestructureerdemethodevoordebenaderingvan(ongevals)slachtoffers.de vitalefunctieswordeninlogischevolgordebeoordeeld: treatfirstwhatkillsfirst.erisruimschoots aandachtvooronwelwordingenenongevallen. Voordeevenementenhulpverlenerzijnervelewaardevolletipsoverdeinzetopevenementenende omgangmetslachtoffersdiealcohol&drugsgebruikthebben.deeerstehulpsluitmetditboeknog beteraanopdeprofessionelehulpverlening. GevorderdeEersteHulpkwamtotstandnaeenuniekesamenwerkingtussenPimdeRuijter(artsSEH eninstructeureerstehulp)eneendeskundigeredactieraadwaarinhetoranjekruis,deknvehboen diverseprofessionalsuithetvelddeelnamen. Pagina20

21 JAARCIJFERS)KNV)EHBO) JaarcijfersKNVEHBO BALANS)PER)31)DECEMBER)2013) Activa' Passiva' Materielevasteactiva Eigenvermogen Financiëlevasteactiva Voorzieningen VlottendeActiva Langlopendeschulden Liquidemiddelen Kortlopendeschulden STAAT)VAN)BATEN)EN)LASTEN)2013) Baten Lasten' Bedrijfskosten Financiëlebaten/lasten R Nettoresultaat 561 Pagina21

22 STICHTING)DIENSTVERLENING)EHBO) StichtingDienstverleningEHBO DeStichtingDienstverleningEHBOmaaktonderdeeluitvandeKNVEHBO. In2013warenerdiverseinteressanteactiesenzijnverschillendenieuweproductengepromoot. PLEISTER\ETUI) Erzittenveelteweinigpleistersin,iseenveelgehoordekreetalsmennavraagdoetnaarde tevredenheidoververbandtrommels.endatterwijldepleisterhetmeestgebruikteeerstehulpmiddel is.enwatdoetmenoverhetalgemeenalsdepleistersindeverbandtrommelopzijn?precies;een doosjelossepleisterskopen,dievervolgensergensineenlaterechtkomen,waarniemandzemeerkan vinden. Onderhetmotto waarliggendepleistersnouweer? heeftdestichtingdienstverleningehboeenetui gemaaktzodaterénvoldoendepleistersinvoorraadzijnéndatdepleistersookeenvasteplaats krijgen.hetpleistermapjeis10x20cmenbevateenassortimentpleisters,waaronderpleisterstripsin allerleikleureneneenschaar. SCHOLENACTIE)) SpeciaalvoorscholenontwikkeldedeStichtingDienstverleningeenBHVverbandtrommelin combinatiemetbijbehorendepleisteretui s.eentrommelwaarinallemiddelenzittenomopeen adequatemanierehboteverlenenbijkinderenencollega s. Maarindeklasenophetschoolpleinkomenregelmatig kleineongelukjes voor,waarjealleenmeteen pleisteralwegkomt. NON\WOVEN)DRAAGTAS) Deenigeechtekatoenen,ecruRkleurigeEHBOdraagtasisaljareneenvastitemindecollectie.Helaas hebbenweafscheidgenomenvandezetas,gewoonomdatweeenveelleukeretasgevondenhebben.en welindevormvaneensuperlichtgewichtnonrwovendraagtasjevan100%viscose.hettasjeis knalgeelmetinblauwhetverenigingslogo. Eenleukproductominhetvolgendecursusjaarallenieuwecursistenhetlesboekje,verbandmateriaal, schrijfblokenpeninditherkenbaretasjemee.iederecursistmaaktopdezemanierreclamevoorde vereniging. FINANCIEEL)RESULTAAT) Erwaseenverliesbegrootvan Omdater minderomzetisgedraaidishet uiteindelijkeresultaateenverliesvan Pagina22

23 STICHTING)OPLEIDING)EHBO)EN)BHV) StichtingOpleidingEHBOenBHV DeStichtingOpleidingEHBOenBHV,verzorgdein2013zowelinhetvoorjaaralsinhetnajaareen basiscursuseerstehulpvolgensderichtlijnenvanhetoranjekruis. DoordezeaanwasvancursistenwerdenerdrieherhalingsdagenEHBOinhetvoorjaarentweeinhet najaargegevennaasteenbhvrherhalingsdaginhetvoorjaar.voornoemdecursussenvondenplaatsin detilanuszaalvanhetknvehbopandtezeist.daarnaastwerdenerookehboenbhv herhalingsdagenbijbedrijvenincompanygegeven. AlsondersteuningvoorhetgevenvanherhalingslessenEHBOdoorondermeerdeafdelingendie aangeslotenzijnbijdeknvehboisaanhetbeginvanhetseizoen2013r2014hetboek Gevorderde EersteHulp verschenen.geschrevendooricrartspimderuijtermetmedewerkingvaneentraumar artsenhetoranjekruis.deeindredactieberusttebijmarionvandenhurk Dittmar.Ditboekwerd ookingezetbijdelessendiedoordestichtingopleidingehboenbhvgegevenwerden. Deverwachtingisdatinformatieuitditboekzekerookgebruiktgaatwordenbijhetorganiserenvan eerstehulpbijevenementen.eindvan2013bleekhetboekuitverkochtenerwordthardaaneen tweededrukgewerkt. DeStichtingOpleidingEHBOenBHVheeftin2013decertificeringontvangeninhetkadervande RichtlijnVakbekwaamheidondertoezichtvanCCV.Erwordenregelmatigcursistenopgeleiddiedeze aantekeningaanvragenbijhunopleiding. ZobiedtdeStichtingvooriederecursisteenpassendeopleidingofherhaling. FINANCIEEL)RESULTAAT) Hetgaatgoedmetdestichting.Eenomzetvan heefteennettowinstopgeleverdvan 560. Pagina23

24 STICHTING)HULPVERLENERS)MAGAZINE) StichtingHulpverlenersMagazine InsamenwerkingmetdeNederlandseVerenigingBedrijfshulpverlening(NVB)endeNederlandseOrde DocentenEHBO(N.O.D.E.)brengtdeKoninklijkeNed.VerenigingEHBO6maalperjaarhettijdschrift HulpverlenersMagazine uit.naastverenigingsnieuwsvandeknvrehbo,denvbenn.o.d.e.biedt HulpverlenersMagazineactuele,betrouwbareenwaardevolleinformatieenvoorlichtingrondomde bedrijfshulpverlening.vanlevensreddendeeerstehulptotdebestrijdingvaneenbeginnendebrand. Situatieswaarhulpverlenersvanuitdeeerstehulpenvanuitdebedrijfshulpverleningmeetemaken kunnenkrijgen. Vertegenwoordiging)in)bestuur)Hulpverleners)Magazine) DeheerG.J.Pronk(penningmeester) Redactie)Hulpverleners)Magazine)in)2013) DeheerB.vanWalderveen(KNVEHBO) DeheerR.Bonnes(NVB) MevrouwD.Hamer(NVB) MevrouwE.Knaape(NODE) Pagina24

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities

Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Onderzoek aanbod vrouwen- en meidenvoetbal vanuit de landelijke competities Brondatum: september 15 Publiciatiedatum: februari 1 Uitgevoerd door Salman Khawaja (HMNISC) voor Stichting Ontiwkkeling Vrouwen

Nadere informatie

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee!

Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016. Uitslag. 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt. 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! Stemrapport Kern met Pit finale 2016 19/3/2016 Uitslag 1 e prijs Groningen Zorgproject Wedde dat 't lukt 2 e prijs Noord-Holland Kickmee! 3 e prijs Flevoland Samen leven samen spelen Positie Kern Projecttitel

Nadere informatie

Jaarrekening!2012! Stichting(IVN( Plantage(Middenlaan(23c(Amsterdam( Postbus(20123(1000(HC(Amsterdam( www.ivn.nl( (

Jaarrekening!2012! Stichting(IVN( Plantage(Middenlaan(23c(Amsterdam( Postbus(20123(1000(HC(Amsterdam( www.ivn.nl( ( ! Jaarrekening!2012! StichtingIVN PlantageMiddenlaan23cAmsterdam Postbus201231000HCAmsterdam www.ivn.nl StichtingIVN Jaarrekening2012 Inhoudsopgave- 1. Bestuursverslag-- - - - - - - - - - 3- - 2. Organisatie-&-Bestuur-

Nadere informatie

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100)

Figuur 1: Ontwikkeling aantal leerlingen Figuur 2: Ontwikkeling aantal leerlingen 2009-2013 1 (index: 2009 = 100) 2014-2019 (index: 2014 = 100) Het aantal leerlingen in het basisonderwijs is tussen 2010 en 2014 gedaald. In de provincie Limburg nam het aantal leerlingen in deze periode het sterkst af. In het voortgezet onderwijs is het aantal leerlingen

Nadere informatie

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013

Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Feiten NVM Open Huizen Dag 5 oktober 2013 Aan de NVM Open Huizen Dag van 5 oktober 2013 deden 47.374 woningen mee, waarvan 1.192 nieuwbouwwoningen (2,9%). De meeste huizen waren te bezoeken in de provincies

Nadere informatie

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen

Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen Zwarte Piet of niet? Enquête Onderwijsblad november 2015 Tabellen 1 Verantwoording Begin november hield het Onderwijsblad een korte enquête over Zwarte Piet onder de leden in het basisonderwijs waarvan

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

Aanhangwagens en caravans trekken. Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B of BE? Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen Bestuurders van een combinatie van een personenauto of bestelauto met aanhangwagen beschikken niet altijd over

Nadere informatie

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1

Enquête Oostvaardersplassen. Inhoudsopgave. 1 Algemeen...1 Inhoudsopgave 1...1 2 Vragenlijst...2 1 Wat is uw geslacht?...2 2 Wat is uw leeftijd?...3 3 In welke provincie woont u?...4 4 Wat ziet u als oplossing voor de overpopulatie in de Oostvaardersplassen?...5

Nadere informatie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie

socio-demografie 2.597.232 jongeren geslacht leeftijd woonplaats 4 grote steden en per provincie afkomst opleiding religie FACTSHEET: socio-demografie Hoeveel jongeren zijn er eigenlijk in Nederland? Wonen er meer jongeren in Limburg of in Zeeland? Wat zijn de cijfers rondom geslacht, afkomst, opleidingsniveau en religie?

Nadere informatie

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers

Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving van het horeca onderwijs en de horeca arbeidsmarkt per provincie Regionale Arbeidsmarktanalyse uit Feiten en Cijfers Een beschrijving

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt

Factsheet persbericht. Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Factsheet persbericht Vooral studentes somber over kansen arbeidsmarkt Inleiding Van augustus 2009 tot en met september 2009 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden

Nadere informatie

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom

LIMBURG. Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom LIMBURG Politicus van het jaar - Limburg 1) Geert Wilders 2) Emile Roemer 3) Diederik Samsom Politieke uitspraak van het jaar - Limburg 3) Ik ben op alles voorbereid maar niet op politici die glashard

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten

Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Resultaten enquête gemeenten en openbare oplaadpunten Uitgevoerd door: 1 Colofon Uitgave Programma Elektrisch rijden Natuur&Milieu Postbus 1578 3500 BN Utrecht Hamburgerstraat 28a 3512 NS Utrecht Uitgevoerd

Nadere informatie

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden

Provincie Friesland Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden Overzicht van contactpersonen bij: Provincie en Plusregio COA, team plaatsing Decentraal COA, contactpersonen bestuurlijke contacten COA, medewerkers helpdesk, ambtelijke contacten en servicelijn Ministerie

Nadere informatie

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB Als vereniging aan de slag met Inline Skaten Dick Nap Docent opleidingen KNSB Inline skaten Een toegevoegde waarde voor uw vereniging Als vereniging aan de slag met inline skaten Integreren van het inline

Nadere informatie

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet.

De Zondagomzet van de supermarkten is in 2014 met 30% fors gegroeid naar bijna 1,2 miljard omzet. 1 Zondagomzet supermarkten blijft fors stijgen in 2014 (+30%). Bijna 1,2 miljard omzet op zondag in supermarkten. Avond omzet valt terug en afgelopen 2 jaren daling van de vrijdag/zaterdag omzetaandelen.

Nadere informatie

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november

BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB. fjssk!lmeerpolders VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN. door. v. Groenestein J.A.P. 1982-273 Bco november BleLlOTHEEK RIJKSDIFNST VOOR DB fjssk!lmeerpolders W E R K D O C U M E N T VERTREK- EN STERFTECIJFERS 1980 ALYERE-HAVEN door J.A.P. v. Groenestein 1982-273 Bco november 8132 S T E R I E V A N V E R K E

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van

Als eerste is gevraagd in hoeverre de Cito Eindtoets Basisonderwijs een reëel beeld oplevert van Onderzoek Cito Eindtoets Basisonderwijs Methode en deelname Van 16 tot en met 24 januari 2013 heeft een online survey over de Cito Eindtoets Basisonderwijs opengestaan voor het Basisonderwijs. De vragen

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker

Factsheet persbericht. Toekomst van studenten onzeker Factsheet persbericht Toekomst van studenten onzeker Inleiding Studententijd De overheid komt met steeds meer nieuwe wetten en voorstellen om te bezuinigen en de student te motiveren zijn/haar studie in

Nadere informatie

Zorgverzekeringen 2015

Zorgverzekeringen 2015 Q1 We beginnen met vier stellingen over zorgverzekeringen in algemene zin. Hiervoor heeft u niet uw nieuwe polisvoorwaarden nodig. Waar of niet waar? Als ik dezelfde zorgverzekering bij dezelfde zorgverzekeraar

Nadere informatie

Persoonlijke gegevens van Wethouders

Persoonlijke gegevens van Wethouders Persoonlijke gegevens van Wethouders Dit document bevat de volgende gegevens van wethouders: Aantal wethouders naar gemeentegrootte 1998-2014 Aandeel wethouders naar politieke partij 1998-2014 Aandeel

Nadere informatie

Aanhangwagens en caravans trekken

Aanhangwagens en caravans trekken Aanhangwagens en caravans trekken Rijbewijs B en BE? Welk rijbewijs u nodig hebt om een aanhanger of een zware combinatie te trekken is niet altijd duidelijk. Deze folder zet de regels (bevoegdheden) van

Nadere informatie

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011

Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 Monitor Nieuwe Woningen tot en met het derde kwartaal 2011 INHOUD INHOUD... 3 AANBOD VAN NIEUWE KOOPWONINGEN OP BASIS VAN DOOR DE AANGESLOTEN ORGANISATIES GEACCEPTEERDE PLANNEN... 7 TABEL 1 NIEUW AANGEBODEN

Nadere informatie

Resultaten enquête vakbekwaamheid

Resultaten enquête vakbekwaamheid Resultaten enquête vakbekwaamheid In hoeverre bent u het eens met onderstaande stellingen? De nieuwe vakbekwaamheideisen hebben geen gevolgen voor mijn werkzaamheden. 1. Helemaal oneens 307 36,08% 2. Oneens

Nadere informatie

Diversiteit in de Provinciale Staten

Diversiteit in de Provinciale Staten Onderzoek Diversiteit in de Provinciale Staten Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale Staten (PS) onderzocht. Het gaat

Nadere informatie

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings

Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid. Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Regionale verschillen (beter) benutten voor verkeersveiligheidsbeleid Dr. Letty Aarts, drs. Sjoerd Houwing & dr. M. Reurings Verschillen en overeenkomsten Huidig beleid Gaat het goed of niet? Provincie

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jaarverslag)2014)

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Jaarverslag)2014) Jaarverslag)2014) )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) ) JAARVERSLAG 2014 Inhoudsopgave) 1.)BESTUURSVERSLAG) 3 1.0)INLEIDING) 3 1.1)TOELICHTING)OP)HET)EXPLOITATIERESULTAAT) 4 1.2)TOELICHTING)OP)DE)FINANCIËLE)POSITIE)

Nadere informatie

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen

2005 Monuta Uitvaartzorg en -verzekeringen Procentueel sterkst gestegen grafkosten in de provincie Drenthe Drenthe 1 Dr Aa & Hunze 998 78,58% Periode 30 jaar 2 Dr De Wolden 704 58,86% 3 Dr Borger-Odoorn 433 52,80% Gemeenten met de hoogste grafkosten

Nadere informatie

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011

Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Rapport Totaaltelling MEDIAWIJSHEID-gerelateerde maatschappelijke stagiaires in bibliotheken / Schooljaar 2010-2011 Dit rapport bevat de totaaltelling van mediawijsheid-gerelateerde maatschappelijke stagiaires

Nadere informatie

ONDERZOEKSSAMENVATTING

ONDERZOEKSSAMENVATTING ONDERZOEKSSAMENVATTING Fit For Free sportieve voornemens NL 2016 Onderzoek uitgezet onder 1000 Nederlanders in december 2015 door PanelWizard. Onderzoeksresultaten onder embargo tot 4 januari 2016 06:00

Nadere informatie

Q1 Wat is uw leeftijd?

Q1 Wat is uw leeftijd? Q1 Wat is uw leeftijd? Beantwoord: 7.034 Overgeslagen: 60 10 8 6 4 Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder Jonger dan 50 jaar 50-59 jaar 60-69 jaar 70-79 jaar 80 jaar of ouder

Nadere informatie

Indicator 5 Gezondheid

Indicator 5 Gezondheid Indicator Gezondheid Gezondheid wordt in de GDI uitgedrukt door middel van de data voor obesitas. Obesitas wordt wereldwijd als een als een ernstig en toenemend probleem gezien, met grote gevolgen voor

Nadere informatie

Samen de paardensport laten groeien

Samen de paardensport laten groeien Samen de paardensport laten groeien MAATSCHAPPELIJKE TRENDS & PAARDENSPORT 1. Sinds 1975 omvang van vrije tijd met 3 uur/week gekrompen vrije tijdsbesteding steeds belangrijker 2. Behoefte aan zelfontplooiing

Nadere informatie

U kunt nog steeds subsidie aanvragen!

U kunt nog steeds subsidie aanvragen! U kunt nog steeds subsidie aanvragen! Het beste halen uit mensen en organisaties, zodat ze optimaal kunnen functioneren. Dat is het doel van het A+O fonds Gemeenten. Om dit doel te bereiken, ondersteunen

Nadere informatie

Resultaten Data Health Check

Resultaten Data Health Check Wilt u meer informatie? Neem dan contact met ons op via 070-3844600 of stuur een e-mail naar info@creditsafe.nl De Creditsafe klantenservice helpt u graag verder. 12% 23.6% 76.4% 88% Overeenkomende bedrijven

Nadere informatie

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN

Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN Utrecht, december 2002 VFA172/LH/MvG CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 CIJFERS OVER FYSIOTHERAPEUTEN IN DE EERSTE LIJN 2001 L. Hingstman R. Kenens November 2002 Aantal inwoners per full-time

Nadere informatie

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014

Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector. verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Marktaandelen accountantsorganisaties woningcorporatiesector verslagjaar 2014 Datum Colofon Uitgegeven door Inspectie Leefomgeving

Nadere informatie

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd

In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd In gemeenten met minste huurwoningen worden de meeste huurwoningen geliberaliseerd Een overzicht van de spreiding van huursegmenten per provincie en voor een aantal steden Staf Depla, Lid Tweede Kamer

Nadere informatie

Het jaar van YouTech.nl in cijfers

Het jaar van YouTech.nl in cijfers 2014 Het jaar van YouTech.nl in cijfers In 2014 bezochten 260.378 personen onze website en bekeken ze gemiddeld 1,54 pagina s. Het gemiddelde bezoek duurde ongeveer een minuut en 80% van de bezoekers hield

Nadere informatie

Een helpende hand bij het oplossen van uw problemen. Stichting Sociale Bemiddeling

Een helpende hand bij het oplossen van uw problemen. Stichting Sociale Bemiddeling Een helpende hand bij het oplossen van uw problemen Stichting Sociale Bemiddeling Stichting Sociale Bemiddeling U werkt bij een bedrijf dat lid is van Bouwend Nederland. Bouwend Nederland behartigt de

Nadere informatie

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn:

Inleiding. De belangrijkste conclusies uit de BijBanen Monitor september 2007 zijn: Inleiding De bijbanenmarkt is volop in ontwikkeling. De economie trekt aan en de schreeuw om jong talent wordt groter. De bijbaantjes liggen voor het oprapen en de jongeren hebben ruimschoots de keuze.

Nadere informatie

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen

De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen De Pluim, een cadeaubon vol belevenissen 76 Restaurants 112 Hotels 13 Dierentuinen De leukste dingen in het leven zijn geen dingen 39 Wijnen 192 Beauty salons Bedankt, goed gedaan, we gaan ervoor! Wat

Nadere informatie

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015

Woningtransacties per maand, Nederland 2013-2015 Uitstekend eerste halfjaar 2015 Nederlandse woningmarkt De Nederlandse woningmarkt heeft een prima eerste half jaar achter de rug. In de eerste 6 maanden van 2015 werden door het Kadaster 75.249 woningtransacties

Nadere informatie

Thema: Problemen voor V&D. Handleiding en opgaven niveau AA. Opgave 1: Samen

Thema: Problemen voor V&D. Handleiding en opgaven niveau AA. Opgave 1: Samen Handleiding en opgaven niveau AA Thema: Problemen voor V&D Een uitgebreide uitgeschreven aanpak vindt u in de Instapmodules: www.nieuwsbegrip.nl Download & prints Instapmodules Nieuwsrekenen. Benodigd

Nadere informatie

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden

Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden Onderzoeksrapport: Vrouwen in de gemeenteraden _ Maart 2014 ProDemos - Huis voor democratie en rechtsstaat Hofweg 1H 2511 AA Den Haag T: 070 757 02 00 Hoeveel vrouwen zijn er in maart 2014 in de gemeenteraden

Nadere informatie

Factsheet persbericht

Factsheet persbericht Factsheet persbericht Nut vakbonden onbekend bij jongeren 30 november 2011 Inleiding Van oktober 2011 tot november 2011 hield Zoekbijbaan.nl het Nationale Bijbanen Onderzoek. Aan het onderzoek deden 2464

Nadere informatie

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

2 *APR, 2011. GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM. Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Het algemeen bestuur van Natuur- en Recreatieschap Ijsselmonde Postbus 341 GRÖENSEHViCP 7iiin.>-iÖLi;^jg5 3100 AH SCHIEDAM 2 *APR, 2011 j 1. j Datum 18 april

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10

Indicator 10 Lucht. ) en fijnstof (PM 10 Indicator 1 Lucht Gezonde lucht is uiteraard van levensbelang voor mens en dier en plant. Dus is ook luchtkwaliteit van belang voor een duurzame samenleving. De Europese Unie heeft normen vastgesteld voor

Nadere informatie

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen

pagina 1 18 onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 aan Sectorcommissie Loonwerk Documentnummer 20111098N datum 29 november 2011 van Daniella van der Veen pagina 1 18 aan Sectorcommissie Loonwerk onderwerp Factsheet Loonwerk 2010 Documentnummer 20111098N van Daniella van der Veen datum 29 november 2011 Inleiding Het Colland Bestuursbureau voert jaarlijks

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland 2011 Utrecht, juli 2011 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche?

Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? Proef Begeleid Rijden: Wat vindt de rijschoolbranche? 1. Ik ben: Zelfstandig rijschoolhouder zzp 56,4% 234 Rijschoolhouder VOF 13,7% 57 Rijinstructeur in loondienst 7,2% 30 Rijschoolhouder met personeel

Nadere informatie

bijlagen bij vmbo VMBO ruimte voor leerlingen

bijlagen bij vmbo VMBO ruimte voor leerlingen bijlagen bij vmbo VMBO ruimte voor leerlingen 121 bijlage 1 opdrachtblad leerlingen hebben minder ruimte dan biologische kip materiaal meetmateriaal: een kleine en een grote liniaal, rolmaat, meetlint,

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Jaarverslag!2014! Stichting!Les!Vaux!

!!!!!!!!!!!! Jaarverslag!2014! Stichting!Les!Vaux! Jaarverslag2014 StichtingLesVaux 1 Inhoudsopgave Doelenvisie 3 Deactiviteiten 3 Financiëlepositie 4 Effect 4 Directieenbestuur 5 Plannenvoor2015 6 Jaarrekening 8 Balansper31december2014 9 Toelichtingbalans

Nadere informatie

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1

We know where people go. Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 Retail Wat Nu? Presentatie Huib Lubbers September 2014 Huib Lubbers 22-09-14 1 De oplossing voor de gemiste omzet 22-09-14 2 We know where people go CityTraffic in het kort Onderzoeksbureau met eigen unieke

Nadere informatie

Planningsoverzicht per 1 april 2015

Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planningsoverzicht per 1 april 2015 Planning van aanbieden van de slimme meter tot 2020 Drenthe COEVORDEN 7741 Enexis 2015 Kwartaal 1 41,3% Groningen GRONINGEN 9746 Enexis 2015 Kwartaal 1 54,1% Groningen

Nadere informatie

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht

MAASTRICHT. 2. Limburg. 1. Limburg. Maastricht. 4. Limburg. 3. Limburg. 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad. 3. De hoofdstad Maastricht 1. Limburg 2. Limburg Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 1. De provincie Limburg 2. Limburg en hoofdstad 3. De hoofdstad Maastricht 3. Limburg 4. Limburg

Nadere informatie

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme

Hartelijk welkom. Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Hartelijk welkom Margot Tempelman Kenniscentrum (Kust)toerisme Harry van Waveren Gedeputeerde Recreatie & Toerisme Toeristische cijfers 2008 Marcia Besems Kenniscentrum (Kust)toerisme Cijfers van nu. Vakantiegedrag

Nadere informatie

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland

Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Stand van zaken huisvesting kinderopvang in Nederland Utrecht, januari 2010 Buitenhek Management & Consult Winthontlaan 200 Postbus 85183 3508 AD Utrecht T +030 287 59 59 F +030 287 59 60 info@buitenhek.nl

Nadere informatie

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres.

Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Bestellen, versturen en betalen via Greetz.nl en Post NL bezorgd de kaart op het aangegeven adres. Je kunt via internet een Valentijnskaart bestellen, versturen en betalen. Deze kaart wordt gewoon met

Nadere informatie

Woningtransacties per kwartaal Nederland

Woningtransacties per kwartaal Nederland Woningtransacties op niveau 2008, koopsom slechts 10% onder topjaar De Nederlandse woningmarkt draait op volle toeren. In de eerste negen maanden van 2015 zijn door het Kadaster 125.859 woningtransacties

Nadere informatie

Fors minder verkeersdoden in 2013

Fors minder verkeersdoden in 2013 Persbericht PB-025 24-04-2014 09.30 uur Fors minder verkeersdoden in 2013 570 verkeersdoden in 2013; 80 minder dan in 2012 Forse afname bij motorrijders Ook daling bij inzittenden personenauto, fietsers

Nadere informatie

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars

Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars Personeelsonderzoek tankstations - Eigenaars 1. Geslacht Man 81,6% (199) Vrouw 18,4% (45) answered question 244 skipped question 6 2. Leeftijd 16-25 jaar 0,8% (2) 26-35 jaar 10,7% (26) 36-45 jaar 32,0%

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie

Factsheet persbericht. Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Factsheet persbericht Helft allochtone stagiairs vermoedt discriminatie bij sollicitatie Inleiding Stageperiode Om een stageplek te vinden moeten vrijwel alle studenten solliciteren. Maar hebben allochtone

Nadere informatie

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij

Factsheet persbericht. Student stelt eisen aan stage bij Factsheet persbericht Student stelt eisen aan stage bij Inleiding Stageperiode Een stageperiode is voor veel studenten de meest leerzame periode van hun schoolcarrière. Maar tegen welke problemen lopen

Nadere informatie

Hotsheet Oktober - December 2012

Hotsheet Oktober - December 2012 Hotsheet Oktober - December 2012 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 4.841.739 Aantal bezoeken 1.377.466 Unieke bezoekers 948.607 Aantal vacatures 3.597

Nadere informatie

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid

Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Opdrachtgever: Programma Management Cultuuromslag Wajong Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid Leren maak er werk van is een initiatief van LWV Praktijkonderwijs en LECSO en gefinancierd door

Nadere informatie

GfK Supermarktkengetallen

GfK Supermarktkengetallen GfK Supermarktkengetallen Week 04 2016 1 Geen omzetgroei supermarkten in januari 2016 Zondag opening supermarkten ingeburgerd: ruim 2 op de 3 huishoudens maakt er frequent gebruik van (8,8x per jaar).

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

StemWijzer in de provincie

StemWijzer in de provincie StemWijzer in de provincie Verslag van een enquête onder gebruikers van de provinciale StemWijzers bij de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart 2007. April 2007 Dr. M. Boogers TILBURGSE SCHOOL VOOR

Nadere informatie

Activiteiten EHBDuB Tr 2014

Activiteiten EHBDuB Tr 2014 Activiteiten EHBDuB Tr 2014 1. Naam trainer Adang 0,0% 0 Admiraal 6,3% 1 Alma 0,0% 0 Bakker 0,0% 0 Banga 0,0% 0 Baron F 0,0% 0 Baron K 0,0% 0 Boom 0,0% 0 Buisman 0,0% 0 Bult 0,0% 0 Colman 0,0% 0 de Neeff

Nadere informatie

Najaarsvergadering 2014 KNHS Regio Zeeland Sjef van Roovert

Najaarsvergadering 2014 KNHS Regio Zeeland Sjef van Roovert Najaarsvergadering 2014 KNHS Regio Zeeland Sjef van Roovert Agenda Dichterbij de Paardensporter Nieuwe structuur KNHS Wat kun je ermee als ruiter? Regio spil KNHS De Regio en haar leden KNHS projecten

Nadere informatie

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015.

Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven Q2 2015. Graydon studie. Betaalgedrag Nederlands bedrijfsleven. Inleiding Het betaalgedrag van het Nederlandse bedrijfsleven was nog nooit zo positief als tijdens het tweede kwartaal van 2015. Dat blijkt uit de

Nadere informatie

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse

Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse Statistieken 2012 96 ste Vierdaagse De limiet voor het aantal inschrijvingen is in 2012 gesteld op 45.000. In totaal zijn 4.896 personen uitgeloot voor de Vierdaagse. Barometer 2012 alle lopers % uitval

Nadere informatie

Bekendheid Overijsselse regio s

Bekendheid Overijsselse regio s Rapport Bekendheid Overijsselse regio s Resultaten 0-meting december 2008 Rapportage: januari 2009 Bestemd voor: Jolanda Vrolijk, Provincie Overijssel nbtc nipo research postadres Postbus 458 2260 MG Leidschendam

Nadere informatie

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008

Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 Jaaroverzicht vastgoedbericht 2008 1 Koopsom 1 : Gemiddelde koopsom stijgt in 2008 met 2,65% De gemiddelde koopsom voor woningen is in 2008 gestegen. Met 254.918,- is er sprake van een stijging van 2,65%.

Nadere informatie

Hotsheet Januari - Maart 2013

Hotsheet Januari - Maart 2013 Hotsheet Januari - Maart 2013 StepStone feiten en cijfers StepStone feiten en cijfers Enkele cijfers Bezochte pagina s 5.523.763 Aantal bezoeken 1.569.025 Unieke bezoekers 1.079.957 Aantal vacatures 4.125

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-049 8 juli 2008 9.30 uur In 2025 fors meer huishoudens in de Randstad Sterkste groei aan noordoostzijde Randstad Ook meer huishoudens in Noord-Brabant

Nadere informatie

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden

Kruidvat Kerstmarktactie Opstapplaatsen en -tijden Provincie Drenthe Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Flevoland Er zijn helaas geen opstpplaatsen (meer) beschikbaar in deze provincie Provincie Friesland Drachten

Nadere informatie

Draagvlak vuurwerkverbod 2013

Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Rapportage Amsterdam, 08-01-2014 Draagvlak vuurwerkverbod 2013 Standaard rapportage, Gesloten vragen Onderzoekstatistieken Verstuurde e-mails 8802 Afgeronde vragenlijsten 1668 Waarvan met openlink 0 Laatste

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 2030 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Directie Weerbaarheidsverhoging Afdeling veiligheidsregio's Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Hulp van de Stichting Sociale Bemiddeling WIJ BIEDEN HULP

Hulp van de Stichting Sociale Bemiddeling WIJ BIEDEN HULP Hulp van de Stichting Sociale Bemiddeling WIJ BIEDEN HULP Over de stichting Waarom de Stichting Sociale Bemiddeling? U werkt bij een bedrijf dat lid is van Bouwend Nederland. En dat biedt voor u persoonlijk

Nadere informatie

I. Regionale inspecties

I. Regionale inspecties Adressen van regionale inspecties voor de gezondheidszorg, Ministerie van VWS en van regionale patiëntenorganisaties. I. Regionale inspecties Werkgebied Noordoost (Overijssel, Groningen, Gelderland, Friesland,

Nadere informatie

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek

Rapportage. Onderzoek vuurwerkverbod. Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen. Amsterdam, 01-02-2013. slim en snel online onderzoek Rapportage Amsterdam, 01-02-2013 Onderzoek vuurwerkverbod Standaard rapportage, Rapportage gesloten vragen Onderzoekstatistieken Afgeronde vragenlijsten 420 Waarvan met openlink 0 Laatste deelname 1 feb.

Nadere informatie

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers

Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers 6-07-2015 Zicht en Gehoor een onderzoek van seniorenorganisatie ANBO en Specsavers Over dit onderzoek Dit onderzoek over zicht en gehoor is uitgevoerd door seniorenorganisatie ANBO. Het betreft een online

Nadere informatie

MOTORbeurs Utrecht 2013

MOTORbeurs Utrecht 2013 MOTORbeurs Utrecht 2013 Kerncijfers & bezoekersprofiel 2 Kerncijfers Aantal bezoekers: 90.325 Aantal deelnemers: 322 Netto beursoppervlakte: 24.250 m2 7 van de deelnemers uit 2012 heeft ook in 2013 aan

Nadere informatie

Hypotheekschuld in Nederland:

Hypotheekschuld in Nederland: Hypotheekschuld in Nederland: Loan to value / loan to income Ruimteconferentie, 21 mei 2013 Marcel van Wijk Vastgoed en Woningmarkt ac.vanwijk@cbs.nl Agenda Recente ontwikkelingen Onderzoeksopzet Hypotheekschuld

Nadere informatie

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN

SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN SAMENVATTING RAPPORT VAN HET KWALITEITSONDERZOEK NAAR MATE VAN KLANTTEVREDENHEID OVER DIENSTVERLENING VAN ADVOCATEN 1. ALGEMEEN 1.1 INHOUD Onderwerp Pagina 1. ALGEMEEN 1.1 Inhoud 1 1.2 Het onderzoek en

Nadere informatie

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo

Overijssel FRYSLÂN DRENTHE FLEVO- LAND DUITSLAND. Zwolle GELDERLAND. Steenwijk* Giethoorn* Hardenberg* Kampen* Vecht* Ommen* Nijverdal* Almelo Vecht* 1 met namen Overijssel FRYSLÂN DRENTHE Steenwijk* Giethoorn* FLEVO- LAND Hardenberg* Kampen* DUITSLAND Zwolle Ommen* SALLAND* IJssel Deventer Nijverdal* Rijssen* Almelo Oldenzaal* TWENTE Hengelo

Nadere informatie

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering

Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering pagina 1 van 8 Vergoedingen en polisvoorwaarden zorgverzekering Regelmatig komen bij de Zorgbelangorganisaties en ConsumentendeZorg.nl klachten en vragen binnen over vergoedingen van behandelingen of medicijnen.

Nadere informatie

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt

Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Verdiepingsonderzoek naar vergrijzing en flexibilisering arbeidsmarkt Arbeidsmarkt en Onderwijs Monitor Noord-Holland Henry de Vaan I&O Research 23 november 2012 Onderzoeksvragen 1. Hoe zit het met de

Nadere informatie

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009)

Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) Bijlage II: klantonderzoek RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden (2009) In deze bijlage treft u de resultaten aan van het klantonderzoek dat RVVV Noord-Holland Schiereiland Midden in juni 2009 heeft uitgevoerd

Nadere informatie

Whitepaper: 50-plussers & Twitter

Whitepaper: 50-plussers & Twitter Whitepaper: 50-plussers & Twitter Wordt Twitter alleen gebruikt door hippe jonge mensen? Allang niet meer! Twitter wordt inmiddels gebruikt door alle lagen van de bevolking, jong en oud. Multiscope monitorde

Nadere informatie

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014

Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Algemeen reglement d.d. 2 januari 2014 Vereniging voor christelijk hoger onderwijs, wetenschappelijk onderzoek en patiëntenzorg gevestigd te Amsterdam ALGEMEEN ARTIKEL 1 1.1 Dit reglement is gebaseerd

Nadere informatie

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen

Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Analyse ontwikkeling leerlingaantallen Naar aanleiding van de 1 oktobertelling 2014 heeft VGS Adivio weer een korte analyse uitgevoerd waarbij onderzocht is in hoeverre de leerlingaantallen onderhevig

Nadere informatie

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo

Uw aanbod aamelden voor de website Bijscholing Wmo Uw aanbod aamelden voor de website Vraag 1 - Vul hier uw gegevens in: Naam organisatie (aanbieder): Voornaam: Tussenvoegsel: Achternaam: Adres: Postcode: Plaats: Telefoon organisatie: E-mail contactpersoon:

Nadere informatie

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld

Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen. Nienke Lammertink en Koen Breedveld NEDERLANDERS OVER DE VIERDAAGSE Onderzoek in het kader van de 100 ste editie van de Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen Nienke Lammertink en Koen Breedveld Mei 2016 1 Nederlanders over de

Nadere informatie

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag

.., Algemene Rekenkamer. BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Gen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Algemene Rekenkamer.., BEZORGEN De Voorzitter van de Tweede Kamer der StatenGen era a Binnenhof 4 2513 AA Den Haag Lange Voorhout 8 Postbus 20015 2500 EA Den Haag T 070 3424344 070 3424130 voorlichting@rekenkamer.nl

Nadere informatie