Voorwoord!!2! KNV!EHBO!!3! In!Memoriam!!4! Algemene!Vergadering!!5! Commissies!en!werkgroepen!!10! Koninklijke!onderscheidingen!!12!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Voorwoord!!2! KNV!EHBO!!3! In!Memoriam!!4! Algemene!Vergadering!!5! Commissies!en!werkgroepen!!10! Koninklijke!onderscheidingen!!12!"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG)2013) ) De#Koninklijke#Nederlandse#Vereniging#voor#Eerste#Hulp#bij# Ongelukken#(KNV#EHBO)#is#opgericht#op#23#november#1893.#Dit# jaarverslag#is#een#opsomming#van#de#belangrijkste#gebeurtenissen#in# het#120e#verenigingsjaar#van#de#knv#ehbo.#

2 INHOUDSOPGAVE) Inhoud) Voorwoord 2 KNVEHBO 3 InMemoriam 4 AlgemeneVergadering 5 Commissiesenwerkgroepen 10 Koninklijkeonderscheidingen 12 DrC.B.TilanusJrRonderscheidingen 13 JaarcijfersKNVEHBO 21 StichtingDienstverleningEHBO 22 StichtingOpleidingEHBOenBHV 23 StichtingHulpverlenersMagazine 24 Bedrijfsgegevens 25 allefoto s:pimzwartjes/knvehbo2013

3 VOORWOORD) Voorwoord Voorustaatinhetbeeldschermvanuwpchetjaarverslag2013vanonzeverenigingineenvernieuwde opmaak.zoalsumerktheefthetbestuursamenmetdeverenigingsraadprincipieelgekozenomhet jaarverslagdigitaalaandedistrictenenafdelingenteverzenden.uitsluitendopaanvraagiseen papierenversiebijhetbureauverkrijgbaar. Hetjaar2013ishetjaarwaarinwijofficieel120jaarbestaan.Datvaltinzoverresamenmetde erkenningvanonzevereniging60jaargeledenalskoninklijk.daarmogenwijonverminderdtrotsop zijn.aanons120jarigbestaangaanwenogmeeraandachtgevendanlouterhetvoerenvanons jubileumlogo. OpdeAVinNunspeethebbenwemetzijnalleneenknoopdoorgehakt:detweedaagseAVenNVPisde laatstegeweest.metingangvan2014zijndittweeapartebijeenkomstenwaarvanikhoopenverwacht datdedragersvanonzeverenigingelkaarontmoetenomstructuurtegevenenhetpadnaartoekomst uittestippelen. Daarnaastmoetikhelaaswijzenophetkrimpenvanonsledenaantal.Daaraandraagtinforsematede vergrijzingvanonzeverenigingbij.eenkerntaakvanalleledenisombijtedragenomonzevereniging teverjongen,plaatselijk,opdistrictsniveaumaarooklandelijk.datbetekentdatwijinallegeledingen onsactieveropdejeugd,endatinruimezintoteenleeftijdvanpak mbeet15toteenjaarof35, moetenrichten.alslidmaarookals(toekomstig)medebestuurder. Definanciëlezorgenzijnnietmindergeworden;zieeldersinditjaarverslag.Dezeontwikkelingen wordtnauwlettendgevolgdenhetbestuurheeftervertrouwenindatheteenverliesvanbeperkte omvangblijft. GraagzieikterugoponzeAVinZeeland.Tijdenplaatszijninmiddelsbijuallenbekend. mr.bartvanwalderveen voorzitterknvehbo Pagina2

4 KNV)EHBO) KNVEHBO BESTUUR) B.vanWalderveen,voorzitter R.vanderBurght,secretaris(tot24R5R2013) G.Pronk,penningmeester M.vandenHurkRDittmar,Opleidingen C.Westdijk,lid VERENIGINGSRAAD) Per1januari2013bestonddeVerenigingsraaduit devolgendeleden: Friesland Drenthe Groningen Overijssel NoordRHolland Gelderland Utrecht ZuidRHolland Zeeland NoordRBrabant/Limburg J.vanderBij B.T.Stiksma R.Kuil J.denOuter L.J.Prevo T.vanMaanen A.P.vanBeek M.J.Poortvliet A.L.Koole C.H.vanderHeijden HET)LANDELIJK)BUREAU) Bureauhoofd RobSnijders Boekhouding Administratie Administratie SheiraMohaboe HennievanZanten MarijkevanToor Pagina3

5 IN)MEMORIAM) InMemoriam In2013hebbenwehelaasweerafscheidmoetennemenvaneenaantaldierbare leden.wegedenkenallenenwenseniedereendiezemoetenmissenheelveel sterkte. InhetbijzondergedenkenwijToon$van$Wanrooij$diejarenlangalsvoorzitter vanhetdistrictnoordrbrabant/limburgactiefisgeweest.hijoverleedop vrijdag11januari2013.tothetlaatstwastooneenehborerinhartennieren. HijwaserevoorzittervandeafdelingWaalwijkenvoorzittervanhetdistrict NoordRBrabant/Limburg.ToonvanWanrooijis63jaargeworden. Pagina4

6 ALGEMENE)VERGADERING) AlgemeneVergadering HET)HUISHOUDELIJK)GEDEELTE) Tijdenshethuishoudelijkgedeelteindeochtendkwamendevertegenwoordigersvandedistricten bijeenomsamenmethetbestuurendeverenigingsraadzichtebuigenovermetnamedefinanciële situatievan2013(jaarrekeningen)en2014(begroting). DeaanwezigenwerdenallereerstwelkomgehetendoordevoorzittervandelandelijkeKNVEHBO,de heervanbartvanwalderveenendevoorzittervanhetdistrictgelderland,deheertonvanmaanen. DaarnawashetwoordaandeheerE.Klein,plaatsvervangendvoorzittervandeProvincialeStatenvan Gelderland.DeheerKleinvervangtindezedecommissarisvandekoningin,oepsohnee,vandekoning enja,dieversprekingsnappenweallemaal De#heer#Klein,#plaatsvervanger#van#de#commissaris# van#de#koning#spreekt#de#leden#van#de#algemene# Vergadering#toe### DeboodschapvandeheerKleinwasvooralgerichtop dewijzevanpresenterenvandeverenigingen afdelingen.koninklijkkrijgjealleenalsjeeen belangrijkeplaatsinneemtindesamenlevingendat geldtzekervoordeknvehbo. Natuurlijkwaseraandachtvoordeledendieditjaar doorhare()majesteitkoninklijkonderscheidenzijn. Enwarenlovendewoordenenbloemen.Diewarener inhetbijzondervoordesecretarisvanhetlandelijk bestuurdeheerraymondvandeburgt,dienazijn termijnvan3jaar,helaasstoptmetzijn werkzaamhedenalssecretaris.hijontving,netals mevrouwmaryrannborggreverphelps,dievorigjaar afscheidnamvandevr,uithandenvandevoorzitterdeonderscheidingdiewordttoegekendaanleden dieeenbelangrijkerolhebbengespeeldinhetlandelijkbestuur. Naalleonderscheidingenenafscheidwerdhettijdvoorhetechtewerk.Dejaarrekeningenmoeten goedgekeurdworden,debegroting,deafdrachtendeteherbenoemingvaneenbestuurslid. Daarnaaststonderalsbelangrijkpuntopdeagenda devormgevingvandealgemenevergaderingen denationalevaardigheidsproeven.ditvoorstelisdoordevergaderingdeelsovergenomen.voor iedereenisduidelijkdatindezetijdvanbesparingerookdoordeknvehboopdekleintjesgeletmoet wordenenomopdekostentebesparenwordtdeavvolgendjaarteruggebrachtnaar1dag.echter niet,zoalshetvoorstelaangafinzeist,maarinhetdistrictdatvolgendjaardeavregelt,inzeelanddus. DeNVPwordtopeenandertijdstipenopeenandere,nogtebepalenplaatsgeorganiseerd.Dithad consequentiesvoordebegrotingvan2014.erzalinhetnajaareenextraavgeplandworden,waardan debegrotingvoor2014zalwordengoedgekeurd. Pagina5

7 ALGEMENE)VERGADERING) Pagina6 TUSSENDOOR:)EEN)LEZING)OVER)EPILEPSIE) Nadevergaderingwasereenvoortreffelijkelezing vandeheerfranspalmen,verpleegkundigevan hetepilepsiecentrumkempenhaegheinheeze. Eenbeeldendverhaalwaarbijmetnamede diversiteitencomplexiteitvanepilepsieduidelijk werd.ookhetverschiltussendeaanvalzelfenhet postrictalestadium,hetterugkomenvande patiëntuitdeaanval,waarbijverschijnselen optredenvanverwardheidenlichte geïrriteerdheidtotsomsernstige gedragsproblemen,werdbijzondergoeduitgelegd. FransPalmenlietzelfzienwatertijdenseenaanval gebeurd,maarookwatergebeurdalsdeaanvalvoorbij is,maardepatiëntnognietvolledigbijbewustzijnis. Natuurlijkbeantwoorddehijdevraag watdoejeals EHBORerwelofnietenwaarindeaanvaldoejedatdan? PARTNERPROGRAMMA) )EEN)DAGJE)NOSTALGIE) Voordepartnersdienietbijhetinhoudelijkdeelvande AlgemeneLedenvergaderingwaren,wasereengezellige excursie. Hetgezelschapvertrokomhalf11pertouringcar richtingterschuur(vlakbijbarneveld)omdedagdoor tebrengeninhetoudeambachten&speelgoedmuseum. Ditmuseumgeeftjeeenuniekekijkindewereldvan toen. Jegaatterugindetijddatergeenelektriciteitwas,de meestearbeidnogmetdehandwerdgedaanende mensennogafhankelijkwarenvanfamilie,vriendenen buren.erzijnruim160verschillendeoudeambachten, beroepenenwinkeltjestevinden. Naastdeoudeambachteniserookeenindrukwekkende verzamelingvanoudenantiekspeelgoedenvoorjong enoudisereenleukespeelhoekmetverschillende attracties. Eéndingiszeker,tijdenshetbezoekkwamende deelnemersogentekort Lotus)leerboek)(5e)druk)) HetOranjeKruisLotusboekisdé manieromlotushandelingente leren.hetboekisactueelensluit aanopheteerstehulponderwijs vannu. De5eennieuwedrukis overzichtelijkingedeelden geheelnieuwvormgegeven. Nieuwekleurenfoto s verduidelijkenletsels.leuken uitdagendhetboekisgebonden ineenringband(wirero),zodat hetboekopenoptafelkan wordengelegdtijdenshet grimerenofacteren. HetLotusleerboekbestaatuit verschillendedelen.heteerste deelbevatalgemeneen praktischezaken.hettweede deelbevatleerstofvoor ontwerpen,ensceneren,grimeren enacteren.hetderdedeelis vervolgleerstofvoor gediplomeerdelotus. Ditleerboekiseen musthave voorlotusenisgeschiktom zelfstandigmeeaandeslagte gaan. Frans#Palmen#in#aktie##

8 ALGEMENE)VERGADERING) Tijdensdelunchwasersoepvolgensgrootmoedersrecept,belegdebroodjeseneenstukjefruit. OpdereisterugnaarNunspeetwerdereentoeristischeroutegenomenlangstalvankleineGelderse dorpjes,waarbijdechauffeurbijzondereverhalenvertelde.deexcursiewerduitstekendbegeleiddoor departnersvandebestuurders. HET)OFFICIËLE)GEDEELTE)VAN)DE)AV) DeheerVanWalderveen,voorzittervandeKNVEHBO,heetalleaanwezigvanhartewelkom;inhet bijzonderdegenodigdenendewinnaarsvandegrotegoudendr.tilanusjr.onderscheiding,de bestuurdersenvrijwilligersvanomejoop stour. Jaarrede:) Een)toekomstbestendige)KNV)EHBO.)) Hijsteltinzijnjaarrededat generatiesdiehuntakenenverantwoordelijkhedenaanelkaar overdragen,metelkaarhetlandvormgevenvoordetoekomst,hetthemavan2013lijkttezijn geworden.datisnatuurlijkniettoevalligalsnogmaareenpaarwekengeledendekoninginhaarscepter heeftovergegevenaanhaarzoon. Aandevooravondvanhet120RjarigbestaanishetgoedterealiserendatookdeKNVEHBOaande volgendegeneratiezalwordenovergedragen.overvijfjaarzalereenanderbestuurzijnaangetreden, zalereenanderevoorzittereenjaarredeuitspreken.tenminste,.datiszijnhoopenwens.degrote vraagisnatuurlijk IsdeKNVEHBOeentoekomstbestendigevereniging;eenverenigingmeteensterke organisatie,eenstabielledenbestandendiefinancieelzelfredzaamis? HijlietzijnlichtschijnenoverdeorganisatievandeKNVEHBO,desfeerencultuur,deinRenexterne communicatie,demanierwaaropwordtomgegaanmetdevrijwilligersentenslottenaardewijze waaropdoordeknvnaardetoekomstwordtgekeken.dangaathetmetnameoverhetkrijgenen behoudenvaneenstabielledenbestand,overdesfeerencultuur,overdeinrenexternecommunicatie, demanierwaaropwordtomgaanmetleden/vrijwilligersendewijzewaaropnaardetoekomstgekeken wordt. Elkvandezepuntenheeftinmeerofminderemateinvloedopdeorganisatieenbepaaltzomedeofde afdelingenenhetlandelijkbureauvandeknvklaarzijnvoordetoekomst.totslotginghijinopde concreteuitdagingendieerdekomendevijfjaarliggen. De)grote)gouden)dr.)C.B.)Tilanusonderscheiding) Zoalsiederjaarwerddegrotegoudendr.C.B.Tilanusonderscheidinguitgereiktaaneenorganisatiedie zichzeerverdienstelijkheeftgemaaktop maatschappelijkterreinenwaarbijhet vrijwilligerswerkeenbelangrijkerolspeelt.ditjaar mochthetdistrictgelderlandeenorganisatie voordragenenheeftgekozenvooromejoop stouruit Arnhem.OmeJoop stourorganiseert,onder aanvoeringvandezoonvanjooplegestee,marcel,al 62jaarlangjaarlijkseenfietstochtvoorkinderendie geenvakantiemogelijkheidhebben.spelenderwijs Wethouder#Luuk#van#Geffen#van#de#gemeente#Arnhem# reikt#de#medaille#uit#aan#marcel#legestee,#zoon#van# Ome#Joop#en#de#trekker#van#Ome#Joop s#tour## Pagina7

9 ALGEMENE)VERGADERING) wordtheneengroepsgevoel,saamhorigheidensocialevaardighedenbijgebracht.hetiseenbelangrijk Geldersevenementmetlandelijkeuitstraling,waarbijookEHBORerszijnbetrokken. Avondprogramma)) Nahetgebruikelijkedinerwerderinplaatsvande gebruikelijkemuzikaleomlijsting,gekozenvoor eenactiefprogramma.dedeelnemerskonden kiezentusseneensportiefofcreatiefprogramma, waarbijinbeidegevallensamengewerktmoest worden. Bleefhetbijdesportieveactiviteittothetzosnel mogelijkzoveelmogelijkobjectenvindeninhet bosmetbehulpvaneengpsofkompas. Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# Bijdecreatieveactiviteitwerdenprachtige schilderijengemaaktmetalsthema 120jaar KNVEHBO.Degedachtedieerinhetinhoudelijkgedeeltewerduitgesprokendooreenvande afgevaardigde samenstaanwevooréénknvendaarmoetenweelkaarookbijondersteunen kwamenindezeactiviteitenprachtigtotuiting. Beleidsplan2010R2014 TijdensdeAlgemeneVergadering2010vandeKNVEHBOgehoudenop28mei2010ishetbeleidsplan 2010R2014"EHBOiskwaliteitswerk"vastgesteld.Hierbijwordtverslaggedaanvandevoortgangvan ditbeleidsplan. VERHOGEN)AANTAL)LEDEN) Hetdoelwasomhetledentalvooreersttestabiliserendoorverjongingenvervolgenstedoentoenemen. Hoewelhetdoelhetledentaltedoentoenemennietgehaaldis,ishetgeluktomdeterugloopvanleden tebeperken.invergelijkingmetanderevrijwilligersorganisatiebinnenhetzelfdegebiedisdeterugloop relatieflaag. EXTERNE)COMMUNICATIE) Deverenigingdientmeeropdekaarttewordengezet.Omdattebewerkstelligenissamenwerkingmet anderekoepelorganisatiesingezetomhetimagovandeknvehboteverbeteren.hierbijwordt aangeslotenbijgezamenlijkeactiesrichtingdelandelijkemediaendepolitiek. INTERNE)ORGANISATIE) DeKNVEHBOwileenverenigingzijnwaarjegraagbijwilthorenendiebelangrijkkwaliteitswerk levert.dewijzevancommunicerenmetdeledenisopeeneigentijdsemaniervormgegeven.de verenigingprofileertzichrichtinghaarledenonderandereviadebekendesocialmedia. Anderegerealiseerdeeningezettecommunicatiemiddelenzijneennieuwewebsite,nieuwsbrieven voorbestuurdersenleden,deweblogvandevoorzitter.opdezewijzewordenafdelingenenleden Pagina8

10 ALGEMENE)VERGADERING) rechtstreeksbereikt.opmeerbestuurlijk niveauzijndecontactenmetdedistricten aangehaalddoormetheningesprektegaan overdevereniginginalhaaraspecten. Omafdelingenteondersteunenbijhetwerven van(jongere)ledenheeftdepilotgroepzes concretevoorstellengedaan,dieviade Nieuwsbriefvoorbesturenwordengedeeld. TotslotheeftdeKNVEHBOhaar professionaliseringvoortgezetmethet verzorgenvanworkshopsinzeistomzo Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# kennisovertedragenaanafdelingenen districten.incombinatiemetdeontwikkeldevakliteratuur,hethulpverlenersmagazineende Nieuwsbriefvoorledenwordtbijgedragenaandeskundigheidsbevordering. Voorhetkomendejaarstaanmeerworkshopsgepland.Ookzalaandeafdelingengerichte informatiewordengegevenoverledenwerving,externecommunicatieenzal deskundigheidsbevorderingverderwordenvormgegevenvianieuwsbriefenvakliteratuur. Het)Oranje)Kruis)Jeugdboekje)) KinderendebeginselenvandeEHBObijbrengenisvangrootbelang.HetOranjeKruisJeugdboekjeis demanieromhiermeeaandeslagtegaan.hetboekisgeschiktvoorkinderenvan8tot13jaar. Kinderenkunnenerzelfstandigmeeaandeslag,maarhetisookgoedtegebruikenindeklasof sportvereniging. HetboekjeomvatalleofficiëlelesstofvoorhetdiplomaJeugdEersteHulpvanHetOranjeKruis.De lesstofisoverzichtelijkingedeeldenmettekeningenwordtdegeschreventekstverduidelijkt.de lesstofisleukenafwisselendvoordekinderen,dedocentenenvrijwilligers,maarookvoorouders. Hetboekjegaatinopvragenals'watmoetjedoenbijeenbloedneus?'en'plakjejuistwelofnieteen pleisteropeenschaafwond?'.daarnaastkomendevijfbelangrijkepuntenvandeehboaandeorde maarooko.a:kneuzingen,stoornisseninbewustzijnenademhalingenonderkoeling. Bijditjeugdboekhorentweewerkboekjes,namelijkeenversievoor8 10jaaren10jaarofouder (10+).ZezijnspeciaalbedoeldalsverwerkingsmateriaalenzijnsamenmetHetOranjeKruis Jeugdboekjedémanieromkinderenvan8tot13jaaroudEHBOteleren.Kinderenkunnenerzelfthuis meeaandeslaggaan,maarookindeklasofsportvereniging. Kinderen(enouders)oefenenaandehandvanverschillendevragen,opdrachtenenuitdagende puzzelsdelesstof. Ditlesboekvoldoetaandeactuelerichtlijnen(2011)vandeeerstehulpverlening.Reanimatieisals keuzeonderwerpopgenomen. Pagina9

11 COMMISSIES)EN)WERKGROEPEN) Commissiesenwerkgroepen COMMISSIE)ALGEMENE)VERGADERING)2013) HetBestuur DeheerR.Snijders BestuurdistrictGelderland In2013vondenAlgemeneVergadering endenationalevaardigheidsproeven(nvp)plaatsop23en24 meiinhetnhdesparrenhorstinnunspeetenwerdinsamenwerkingmethetlandelijkbureau, georganiseerddoorhetdistrictgelderland.hetwaseengoedlopend,volprogrammameteenstrakke organisatieenmettalvaninteressanteenenerverendeactiviteiten COMMISSIE)NATIONALE)VAARDIGHEIDSPROEVEN)2013) MevrouwM.A.C.vandenHurkRDittmar DeheerC.D.Westdijk DeheerJ.vanderBij MevrouwM.A.BorggreveRPhelps(vanuitdistrict) DeheerV.vandenHurk Achtploegenstredenditjaaromdeeerste plaats:besteehborploegvannederland.inacht boxen kondentotaalmaximaal64punten gehaaldworden.de ongevallen spitstezichtoe op UitopdeVeluwe,datwilzeggenbuitenin denatuurdus. Een#van#de#leden#van#de#winnende#ploeg#verleent#hulp# DeNationaleVaardigheidsProevenzijn gewonnendoorwinschoten,dieervoorde2e keerin3jaarmetdeeersteprijsvandooris gegaanmetintotaal48punten.zijmochtende doorambugeschonken AmbumantorsoI mee naarhuisnemen. UitslagvandeNationaleVaardigheidsproeven: PLAATS) AFDELING) DISTRICT) PUNTEN) 1.$ Winschoten (Groningen) 48punten 2.$ Waardenburg/Neerijnen (Gelderland) 46punten(box5hogerescore) 3.$ Nieuwland (ZuidRHolland) 46punten 4.$ TilburgRReeshof (NoordBrabant/ Limburg) 45punten 5.$ Ommen (Overijssel) 38punten 6.$ Yerseke (Zeeland) 34punten(box5hoger) 7.$ Diever (Drenthe) 34punten 8.$ Soest (Utrecht) 22punten Pagina10

12 COMMISSIES)EN)WERKGROEPEN) PENNINGMEESTERSOVERLEG) DeheerG.J.Pronk Alledistrictspenningmeesters DeheerB.vanWalderveen(notulist) WERKGROEP)DIGITALE)LEDENADMINISTRATIE) DeheerJ.Brouwers DeheerA.Hilderink DeheerM.J.Poortvliet DeheerB.vanWalderveen DeheerR.vanderBurgt(tot24mei2013) DeheerC.Westdijk Eind2013warenbijna23.000ledeningevoerdindeDLA.Dewerkgroepheeftookin2013opdiverse plaatseninnederlanduitleggegevenenondersteuningbijdeinvoervannieuweleden.vanalle afdelingenendistrictenistenminsteéénermailadresindedlaingevoerd.hierdoorishetmogelijkom, bijvoorbeeld,denieuwsbriefdigitaalnaaralleafdelingenendistrictentesturen. VERTEGENWOORDIGINGEN)IN)DIVERSE)ORGANISATIES) DeKNVEHBOstaatvanuithaarstatutairedoelomschrijvingenhaarfeitelijkewerkzaamhedenopen voorconstructiefoverlegenwaarmogelijksamenwerkingmetandereorganisatiesdieactiefzijnophet terreinvandevrijwilligehulpverlening. DehiernatemeldenpersonenvertegenwoordigendeKNVEHBOindecontactenmetorganisatiesdie opanderegebiedeneveneenswerkzaamzijnvoordeeerstehulpverlening: De$heer$B.$van$Walderveen:$ LOEK(landelijkeOverlegEHBOKoepels) HetPrinsHendrikFonds Mevrouw$M.A.C.$van$den$HurkBDittmar:$ KlankbordgroepAccreditatieen AccreditatiecommissievanHetOranjeKruis De$heer$A.P.$van$Beek:$ OrganisatieLotus Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# Pagina11

13 KONINKLIJKE)ONDERSCHEIDINGEN) Koninklijkeonderscheidingen LID)IN)DE)ORDE)VAN)ORANJE)NASSAU) MevrouwM.Poelstra,Twijzel District'Friesland' MevrouwL.Kamminga v.d.tol,britsum MevrouwG.vanBeets,Witmarsum DeheerB.Velthuis,Akkrum District'Noord'Brabant'&'Limburg' DeheerR.vandenBurght,Eijsden DeheerL.Haenen,Eijsden MevrouwR.vanRijswijk,Andel DeheerG.Blonk,CapelleaandeIJssel District'Zuid8Holland' DeheerC.J.Bos,CapelleaandeIJssel DeheerT.Gelderblom,OudRAlblas MevrouwA.deLeede Vuik,CapelleaandeIJssel MevrouwA.H.J.Pover,OudRBeijerland DeheerE.Verbaas,Strijen DeheerM.C.v.d.Weele,CapelleaandeIJssel Pagina12

14 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DrC.B.TilanusJrRonderscheidingen DRAAGPENNING' T.deVries Struiksma,Ferwerd DISTRICT)FRIESLAND) ZILVEREN'MEDAILLE' L.F.Bruin,Lemmer J.Bijma,DrogehamRKootstertille H.Brandsma Leeverink,Tjerkwerd Mw.G.vanDam,Ferwerd S.Oosterbaan,Witmarsum E.Steerenberg,Beetgumermolen GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' B.Feenstra,Workum P.vanWijk,Drachten JUBILEA' AfdelingDokkum,50jaar AfdelingDrachten,60jaar DISTRICT)GRONINGEN) DRAAGPENNING' Mw.A.Drint,AdorpRSauwerd M.Moes,AdorpRSauwerd A.Kremer Hiddingha,SchildwoldeRHellum ZILVEREN'MEDAILLE' J.Agema,Leens G.vandenBos,SchildwoldeRHellum T.Cazemier,Leek Mw.W.vanDellen,Usquert H.Esman,Bellingwolde K.Hoeksema,Appingedam Mw.I.Raangs,Usquert D.Smit,Vlagtweddee.o. L.Smit Koens, tzandt J.deVries,Pieterburen H.Wigboldus Bos,AdorpRSauwerd M.A.Zijlstra,AdorpRSauwerd GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' D.Beute Kuizenga,Pieterburen A.Eck vanjeveren,tangeralteveer R.C.Gruis vanbergen,adorprsauwerd Mw.N.Harkema,Appingedam J.H.Hazenberg Huisman,AdorpRSauwerd J.Sterenborg Nomden,Bellingwolde Pagina13

15 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) JUBILEA' AfdelingUithuizen,75jaar DISTRICT)DRENTHE) DRAAGPENNING' J.Bijker Mennik,Nijeveen H.Davids,Norg Mw.J.Davids,Norg J.G.Nijboer,Diever F.H.Nijmeijer Hester,Nijeveen Mw.J.Snippe,Norg ZILVEREN'MEDAILLE' A.Dekker Kroeze,NieuwlandeRGeesburg R.Koning,Diever E.Leutscher Speelman,Borger H.deWeerd,Diever GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' A.Greving v.d.heijden,assen DISTRICT)OVERIJSSEL) DRAAGPENNING' J.Dunnink Hokse,Staphorst M.A.terHeide,Staphorst H.P.HiemstraRRozeboom,Hengelo J.Pijl,Almelo E.J.M.Ploegman Peters,Almelo A.J.tenTusscher,Hengelo ZILVEREN'MEDAILLE' W.B.vanDam,Almelo H.A.Hilberink Hilberink,Vriezenveen G.Koppelman,Vriezenveen H.J.G.Schoolderman Janssen,Deventer E.L.Vis Kaspers,Almelo H.J.H.Webbink Bril,Almelo GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' J.Zwiers,Deventer JUBILEA' AfdelingBorne,75jaar AfdelingHengelo,75jaar AfdelingDeventer,75jaar Pagina14

16 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DISTRICT)GELDERLAND) DRAAGPENNING' D.Smelt Florijn,Zettene.o. W.Rampen,Biddinghuizen N.Overheul,Heteren ZILVEREN'MEDAILLE' T.Galama dehaan,zettene.o. GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' B.v.d.Beld,Heerde M.vanderHagen,Lunteren JUBILEA' AfdelingHeerde,50jaar AfdelingPutten,60jaar DISTRICT)UTRECHT) BRONZEN'MEDAILLE' J.M.vanDorresteijn Boerstra,Soest E.Stokwielder Koedijk,Soest Mw.P.vanStigt,Maarssen DRAAGPENNING' A.J.vandenBelt,Maarssen H.vandenBerg Smits,Woudenberg H.Brouwer,Hamersveld J.J.vanHooidonk,LoenenaandeVecht J.H.vandePol,Veenendaal C.deVeer Soede,LoenenaandeVecht ZILVEREN'MEDAILLE' H.J.vanAssen Reichart,Veenendaal A.deHaan,LoenenaandeVecht T.Hagens,Soest R.Kalkhoven,UtrechtseVereniging Mw.A.vanLagen,Renswoude J.E.vanManen,Veenendaal E.J.vanMerkestijn deheus(postuum), Amerongen GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' Mw.E.C.Bouman,Amerongen H.C.Griffioen,Vreeland H.A.vanOoyen,VliegbasisSoesterberg A.C.v.d.Steen v.d.heiden,utrechtse Vereniging Pagina15

17 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DISTRICT)NOORD\BRABANT/LIMBURG) BRONZEN'MEDAILLE' A.W.Bok,GiessenRRijswijk H.J.E.Bos,HeldenPanningen P.G.vanBoxsel,Maastricht A.J.Cornelissen,HeldenPanningen Mw.N.L.E.Duijf,HeldenPanningen H.H.H.Houwen,HeldenPanningen A.Paans,GiessenRRijswijk Mw.S.G.P.Schefman,Maastricht A.C.Verhoeven Rochat,GiessenRRijswijk C.B.Visser,GiessenRRijswijk A.M.Groot Klootwijk,GiessenRRijswijk DRAAGPENNING' H.vandeBroek,WijkenAalburg H.P.ChanJongChu,Waalwijk H.Dammers,WijkenAalburg Dhr.Eijkemans,Heusden P.W.P.Gielen,HeldenPanningen G.M.H.Janssen vandooren,heldenpanningen A.Kant,GiessenRRijswijk A.Ottevanger,GiessenRRijswijk Mw.A.C.M.vandenSchoor,HeldenPanningen W.Versteeg v.d.staak,heusden H.P.M.E.Vervuurt Janssen,HeldenPanningen W.J.A.M.Vugts,Waalwijk L.J.M.v.d.Wier,Waalwijk P.deZwart,Nieuwendijk P.Lankhaar vanassem,nieuwendijk ZILVEREN'MEDAILLE' P.C.Aarts,HeldenPanningen Mw.M.v.d.Burgt,Boxtel Mw.P.C.M.vandenEnden, srgravenmoer J.Geppaart,Terheijden A.L.G.Janssen,HeldenPanningen N.vanderKolk Zonneveld,Nieuwendijk J.Rombouts,Boxtel W.Schreuders,Veen J.Faro,Sleeuwijk GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' G.B.J.M.Bos Smeets,HeldenPanningen A.C.Verhoeven Cornet,Werkendam P.denHartog dejong,almkerk Pagina16

18 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) DRAAGPENNING' P.Quist Moerland,SintAnnaland ZILVEREN'MEDAILLE' J.Stevense,TholenRstad DISTRICT)ZEELAND) DISTRICT)ZUID\HOLLAND) BRONZEN'MEDAILLE' H.vanDriel,Strijen H.M.Hartingsveldt denie,maasland K.Kiela denouter,oudralblas C.Knöps,OostvoorneRTinte W.Peitsman,RotterdamROverschie M.Rehorst Bol,OostvoorneRTinte Mw.A.vanRoon,Maasland Mw.C.vanderSteeg,Strijen A.J.Tramper,OudRBeijerland Mw.L.Vermeij,HendrikIdoAmbacht S.v.d.Perk Donkersloot,OostvoorneRTinte DRAAGPENNING' I.Blokland Wapstra,Ameide/Tienhoven D.vanDijk,KrimpenaandeLek A.A.G.Geefhuysen,Hellevoetsluis W.vandeGraaf,KrimpenaandeLek N.Groenheide v.d.berg,maasland C.Hartog Verschoof,RotterdamROverschie P.Hartog,RotterdamROverschie M.A.vanderJagt vankleef,maasland J.vanderLinden,Maasland J. tmannetje Tol,Rockanje A.vandePolder Oudwater,Rockanje M.vanderStaay,Rijsoord K.Vaandrager vanrijnberk,rijsoord J.Verheul,RotterdamROverschie P.C.Voogt,KrimpenaandeLek K.deVroome,Ameide/Tienhoven ZILVEREN'MEDAILLE' T.Bergwerff,Maasland J.Hansum vanwalsum,capelleaandenijssel W.vanHelden,RotterdamROverschie Mw.B.Houweling,KrimpenaandeLek A.deJong,Leerbroek Mw.J.deJong,RotterdamROverschie P.C.Klijn vanweelie,zoetermeer G.deKoster,Hellevoetsluis Pagina17

19 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) Mw.M.Linck,Zoetermeer J.C.Maat Poleij,Maasland L.Naaktgeboren,ZuidRBeijerland Mw.H.A.J.Pover,OudRBeijerland J.A.deRuijter Kuijpers,Schelluinen R.Schep Sterk,Nieuwland B.P.Schippers,HendrikIdoAmbacht J.Smits Spronk,ZuidRBeijerland I.Strijbos Sijbrant,Abbenbroek,Geervliet& Heenvliet A.C.Visser vandenhoven,krimpenaande Lek GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' A.Beukelman v.d.brink,oostvoornertinte C.A.Giele,Brielle A.Knijff,Ottoland H.Pradera Dane,OostvoorneRTinte A.Verkaik Uitbeijerse,CapelleaandenIJssel T.A.Wolters,Brielle N.Pierneef vantrigt,zuidrbeijerland GOUDEN'SPELD' M.A.vanHerk Marelis,CapelleaandenIJssel JUBILEA' AfdelingDriebruggen,60jaar AfdelingGiessenburg,60jaar AfdelingNumansdorp,50jaar AfdelingStrijen,50jaar DISTRICT)NOORD\HOLLAND) BRONZEN'MEDAILLE' M.W.Bot dejong,wognumrnibbixwoud DRAAGPENNING' T.Kits Muntjewerff,WognumRNibbixwoud ZILVEREN'MEDAILLE' Mw.J.Buter,Oudesluis V.A.M.Jonker Damen,Assendelft J.W.Ulenberg,Amstelveen C.Vijzelaar,Heemstede J.L.Stam,Haarlem Snelverband GROTE'ZILVEREN'MEDAILLE' Mw.A.P.E.Dekker,Amsterdam M.Roet Bakker,Langedijk H.A.Pot vanlaviere, srgraveland Pagina19

20 DR)C.B.)TILANUS)JR\ONDERSCHEIDINGEN) JUBILEA' AfdelingHalfweg&Zwanenburg,75jaar Een#van#de#schilderijen#van#het#avondprogramma#van#de#AV# Gevorderde)Eerste)Hulp) )Hèt)nieuwe)boek)voor)de)EHBO er) MethetbehalenvanhetdiplomaEersteHulphoudthetvoorveeleerstehulpverlenersen bedrijfshulpverlenersnietop.zewillenzichverderverdiepeninvelerleionderwerpenwaarmeezijin depraktijktemakenhebben.datkanevenementenhulpverleningzijn,maarookspecifieke bedrijfsomgevingenwaarbijeenverhoogdrisicoophetoptredenvanincidentenaanwezigis. GevorderdeEersteHulpisdenieuweuitgavedieverdiepingbiedtvooreerstehulpverlenersdiemeer danalleenincidenteelhulpverlenen. GevorderdeEersteHulpiseenmoderneuitgavedievoorzietindevraagvanveeleerstehulpverleners eninstructeursnaareenactueelherhalingsrenverdiepingsboek.dezeuitgavebiedtverdiepingin bestaandethema senverbredingmetnieuweonderwerpen. HetboekisgebaseerdopdeABCDERmethodiekengeeftdaarmeedeeerstehulpverleneren bedrijfshulpverlenereengestructureerdemethodevoordebenaderingvan(ongevals)slachtoffers.de vitalefunctieswordeninlogischevolgordebeoordeeld: treatfirstwhatkillsfirst.erisruimschoots aandachtvooronwelwordingenenongevallen. Voordeevenementenhulpverlenerzijnervelewaardevolletipsoverdeinzetopevenementenende omgangmetslachtoffersdiealcohol&drugsgebruikthebben.deeerstehulpsluitmetditboeknog beteraanopdeprofessionelehulpverlening. GevorderdeEersteHulpkwamtotstandnaeenuniekesamenwerkingtussenPimdeRuijter(artsSEH eninstructeureerstehulp)eneendeskundigeredactieraadwaarinhetoranjekruis,deknvehboen diverseprofessionalsuithetvelddeelnamen. Pagina20

21 JAARCIJFERS)KNV)EHBO) JaarcijfersKNVEHBO BALANS)PER)31)DECEMBER)2013) Activa' Passiva' Materielevasteactiva Eigenvermogen Financiëlevasteactiva Voorzieningen VlottendeActiva Langlopendeschulden Liquidemiddelen Kortlopendeschulden STAAT)VAN)BATEN)EN)LASTEN)2013) Baten Lasten' Bedrijfskosten Financiëlebaten/lasten R Nettoresultaat 561 Pagina21

22 STICHTING)DIENSTVERLENING)EHBO) StichtingDienstverleningEHBO DeStichtingDienstverleningEHBOmaaktonderdeeluitvandeKNVEHBO. In2013warenerdiverseinteressanteactiesenzijnverschillendenieuweproductengepromoot. PLEISTER\ETUI) Erzittenveelteweinigpleistersin,iseenveelgehoordekreetalsmennavraagdoetnaarde tevredenheidoververbandtrommels.endatterwijldepleisterhetmeestgebruikteeerstehulpmiddel is.enwatdoetmenoverhetalgemeenalsdepleistersindeverbandtrommelopzijn?precies;een doosjelossepleisterskopen,dievervolgensergensineenlaterechtkomen,waarniemandzemeerkan vinden. Onderhetmotto waarliggendepleistersnouweer? heeftdestichtingdienstverleningehboeenetui gemaaktzodaterénvoldoendepleistersinvoorraadzijnéndatdepleistersookeenvasteplaats krijgen.hetpleistermapjeis10x20cmenbevateenassortimentpleisters,waaronderpleisterstripsin allerleikleureneneenschaar. SCHOLENACTIE)) SpeciaalvoorscholenontwikkeldedeStichtingDienstverleningeenBHVverbandtrommelin combinatiemetbijbehorendepleisteretui s.eentrommelwaarinallemiddelenzittenomopeen adequatemanierehboteverlenenbijkinderenencollega s. Maarindeklasenophetschoolpleinkomenregelmatig kleineongelukjes voor,waarjealleenmeteen pleisteralwegkomt. NON\WOVEN)DRAAGTAS) Deenigeechtekatoenen,ecruRkleurigeEHBOdraagtasisaljareneenvastitemindecollectie.Helaas hebbenweafscheidgenomenvandezetas,gewoonomdatweeenveelleukeretasgevondenhebben.en welindevormvaneensuperlichtgewichtnonrwovendraagtasjevan100%viscose.hettasjeis knalgeelmetinblauwhetverenigingslogo. Eenleukproductominhetvolgendecursusjaarallenieuwecursistenhetlesboekje,verbandmateriaal, schrijfblokenpeninditherkenbaretasjemee.iederecursistmaaktopdezemanierreclamevoorde vereniging. FINANCIEEL)RESULTAAT) Erwaseenverliesbegrootvan Omdater minderomzetisgedraaidishet uiteindelijkeresultaateenverliesvan Pagina22

23 STICHTING)OPLEIDING)EHBO)EN)BHV) StichtingOpleidingEHBOenBHV DeStichtingOpleidingEHBOenBHV,verzorgdein2013zowelinhetvoorjaaralsinhetnajaareen basiscursuseerstehulpvolgensderichtlijnenvanhetoranjekruis. DoordezeaanwasvancursistenwerdenerdrieherhalingsdagenEHBOinhetvoorjaarentweeinhet najaargegevennaasteenbhvrherhalingsdaginhetvoorjaar.voornoemdecursussenvondenplaatsin detilanuszaalvanhetknvehbopandtezeist.daarnaastwerdenerookehboenbhv herhalingsdagenbijbedrijvenincompanygegeven. AlsondersteuningvoorhetgevenvanherhalingslessenEHBOdoorondermeerdeafdelingendie aangeslotenzijnbijdeknvehboisaanhetbeginvanhetseizoen2013r2014hetboek Gevorderde EersteHulp verschenen.geschrevendooricrartspimderuijtermetmedewerkingvaneentraumar artsenhetoranjekruis.deeindredactieberusttebijmarionvandenhurk Dittmar.Ditboekwerd ookingezetbijdelessendiedoordestichtingopleidingehboenbhvgegevenwerden. Deverwachtingisdatinformatieuitditboekzekerookgebruiktgaatwordenbijhetorganiserenvan eerstehulpbijevenementen.eindvan2013bleekhetboekuitverkochtenerwordthardaaneen tweededrukgewerkt. DeStichtingOpleidingEHBOenBHVheeftin2013decertificeringontvangeninhetkadervande RichtlijnVakbekwaamheidondertoezichtvanCCV.Erwordenregelmatigcursistenopgeleiddiedeze aantekeningaanvragenbijhunopleiding. ZobiedtdeStichtingvooriederecursisteenpassendeopleidingofherhaling. FINANCIEEL)RESULTAAT) Hetgaatgoedmetdestichting.Eenomzetvan heefteennettowinstopgeleverdvan 560. Pagina23

24 STICHTING)HULPVERLENERS)MAGAZINE) StichtingHulpverlenersMagazine InsamenwerkingmetdeNederlandseVerenigingBedrijfshulpverlening(NVB)endeNederlandseOrde DocentenEHBO(N.O.D.E.)brengtdeKoninklijkeNed.VerenigingEHBO6maalperjaarhettijdschrift HulpverlenersMagazine uit.naastverenigingsnieuwsvandeknvrehbo,denvbenn.o.d.e.biedt HulpverlenersMagazineactuele,betrouwbareenwaardevolleinformatieenvoorlichtingrondomde bedrijfshulpverlening.vanlevensreddendeeerstehulptotdebestrijdingvaneenbeginnendebrand. Situatieswaarhulpverlenersvanuitdeeerstehulpenvanuitdebedrijfshulpverleningmeetemaken kunnenkrijgen. Vertegenwoordiging)in)bestuur)Hulpverleners)Magazine) DeheerG.J.Pronk(penningmeester) Redactie)Hulpverleners)Magazine)in)2013) DeheerB.vanWalderveen(KNVEHBO) DeheerR.Bonnes(NVB) MevrouwD.Hamer(NVB) MevrouwE.Knaape(NODE) Pagina24

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB

Als vereniging aan de slag met Inline Skaten. Dick Nap Docent opleidingen KNSB Als vereniging aan de slag met Inline Skaten Dick Nap Docent opleidingen KNSB Inline skaten Een toegevoegde waarde voor uw vereniging Als vereniging aan de slag met inline skaten Integreren van het inline

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 VOOR EN DOOR JONGEREN

JAARVERSLAG 2014 VOOR EN DOOR JONGEREN JAARVERSLAG 2014 VOOR EN DOOR JONGEREN INHOUDSOPGAVE Voorwoord directie en bestuur Visie en missie Wat denken jongeren? Highlights 2014 TeamAlert in beeld Communicatie P.3 P.4 P.5 P.6 P.8 P.9 Projecten

Nadere informatie

Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010.

Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010. Notulen vergadering Raad van Advies 6 maart 2010. Alle provincies aanwezig met uitzondering van Noord Holland en Zeeland. (Beide hebben zich afgemeld met geldige reden) Verder aanwezig de ereleden Rinus

Nadere informatie

Onderzoek Rolling Wheel Nederland

Onderzoek Rolling Wheel Nederland Onderzoek Rolling Wheel Nederland Oktober 2012 Parameters van het onderzoek Validatie van de steekproef Resultaten van het onderzoek Parameters van het onderzoek Parameters van het onderzoek 1.500 willekeurig

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten

Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten Marktanalyse rapport Voorbeeld klanten Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 8 mei 2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en

Nadere informatie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie

DIT IS VNO-NCW. Lidmaatschap en contributie De Europese lobby van vno-ncw richt zich zowel op de Europese spelers in Brussel (Europese Commissie, Europees Parlement) als op de Nederlandse politiek (in Den Haag en via de Permanente Vertegenwoordiging

Nadere informatie

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl

Procedure Incident Meldingen. van. Stichting Bibliotheek.nl Procedure Incident Meldingen van Stichting Bibliotheek.nl Datum: Juni 2013 Status: Definitief Versienummer: 1.3 Opgesteld door: BNL Beheer Inhoudsopgave 1. Inleiding... 4 1.1 Geldigheidsduur van de PIM...

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Uw kenmerk Betreft Totaalbeeld masterplannen kantoorhuisvesting Geachte

Nadere informatie

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014.

[ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede kwartaal van 2014. 2 2014 2014 Matchcare BV Afdeling Analyse en Arbeidsmarktinformatie Dit werk is auteursrechtelijk beschermd [ARBEIDSMARKTRAPPORTAGE] Trends en inzichten in de vraagzijde van de arbeidsmarkt over het tweede

Nadere informatie

Downloadverbod zal industrie niet helpen

Downloadverbod zal industrie niet helpen Downloadverbod zal industrie niet helpen Een wettelijk downloadverbod zal geen invloed hebben op het koopgedrag van internetgebruikers. Zo n verbod, voorgesteld door het kabinet, kan zelfs een averechts

Nadere informatie

Bestuursverslag. Jaarrekening

Bestuursverslag. Jaarrekening INHOUDSOPGAVE Pagina Bestuursverslag Jaarrekening Aigemeen Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Balans per 31 december 2011 Staat van baten en lasten 2011 Toelichting op de balans per 31 december

Nadere informatie

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar?

Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? pagina 1 van 10 Wat is de invloed van uw zorgverzekeraar? De rol van de zorgverzekeraar verandert. De zorgverzekeraar heeft steeds meer invloed op de kwaliteit van de zorg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van

Nadere informatie

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer

Stem ook! Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Provinciale Statenverkiezingen Woensdag 18 maart kiezen we twee keer Stem ook! Op woensdag 18 maart zijn er verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Iedereen vanaf 18 jaar mag dan stemmen.

Nadere informatie

Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst

Oranje-Groene Kruis. Plaatsingslijst Plaatsingslijst Archief Oranje-Groene Kruis Archiefnummer: 941 Archiefnaam: OGK Sector: Zieken- en gezondheidszorg Soort archief: Instellingsarchief Datering: 1936-1975 Katholiek Documentatie Centrum 2014

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen

Conjunctuurenquête Nederland. Eerste kwartaal 2015. Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Conjunctuurenquête Nederland Eerste kwartaal 215 Vertrouwen ondernemers verder toegenomen Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het eerste kwartaal

Nadere informatie

Verslag van een inspirerende middag

Verslag van een inspirerende middag Verslag van een inspirerende middag Inhoudsopgave Highlights van de bijeenkomst Uitkomsten Wat gaat goed, wat kan beter De sessiein de pers Presentatie Oeds Bijlsma, directeur beleid provinsje Fryslân

Nadere informatie

Vitamine CNV. Rechtshulp Pakket. Zekerheid op maat! Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan. Exclusi voor led ef van CNVen Publiek Zaak

Vitamine CNV. Rechtshulp Pakket. Zekerheid op maat! Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan. Exclusi voor led ef van CNVen Publiek Zaak Vitamine CNV Rechtshulp Pakket Voor alle situaties waarin u niet alleen wilt staan Exclusi voor led ef van CNVen Publiek e Zaak Zekerheid op maat! U hebt het goed voor elkaar met uw uitgebreide Rechtshulp

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2012 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Juli 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Juli 2015 Inhoudsopgave WW-uitkeringen 2 Online vacatures 7 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 8 Statistische bijlage 9 Toelichting NWW/WW/WBB 17 Colofon

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland

Conjunctuurenquête Nederland Conjunctuurenquête Nederland Derde kwartaal 14 Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het derde kwartaal 14. De Conjunctuurenquête Nederland brengt

Nadere informatie

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014

JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 JAARVERSLAG ALUMNIVERENIGING OPEN UNIVERSITEIT 2014 INHOUDSOPGAVE: VOORWOORD... 1 2014: HET JAAR VAN INZETTEN OP VERANDERING... 1 BESTUURSVERSLAG... 2 ALGEMEEN... 2 BESTUUR EN BESTUURSVERGADERINGEN...

Nadere informatie

Erfgoed & Social Media Harry van Vliet - Hogeschool Utrecht. 29 Juni 2011 - Landgoed Oostbroek, De Bilt

Erfgoed & Social Media Harry van Vliet - Hogeschool Utrecht. 29 Juni 2011 - Landgoed Oostbroek, De Bilt Erfgoed & Social Media Harry van Vliet - Hogeschool Utrecht 29 Juni 2011 - Landgoed Oostbroek, De Bilt Social Media Voorbeelden: FaceBook, Twitter, Wiki, YouTube Social Media Location-Based Service: Foursquare,

Nadere informatie

Statistisch jaarboek 2009

Statistisch jaarboek 2009 Statistisch jaarboek 2009 Centraal Bureau voor de Statistiek Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312 2492 JP Den Haag Prepress Centraal Bureau voor de Statistiek Grafi media

Nadere informatie

Nieuwsbrief Juni 2014

Nieuwsbrief Juni 2014 Nieuwsbrief Juni 2014 Inhoud - Tip van de helpdesk: installatie UNIFORM programma op nieuwe computer - Onderwerp van de maand juni: daginvoer - Webinar vrijdag 6 juni: de daginvoer - Project Rendement

Nadere informatie

Samenvatting. 1 Kan jouw school overstromen? Weet je nu of jouw school kan overstromen?

Samenvatting. 1 Kan jouw school overstromen? Weet je nu of jouw school kan overstromen? 1 Kan jouw school overstromen? Weet je nu of jouw school kan overstromen? Om deze vraag te beantwoorden, moet je weten op welke manier Nederland kan overstromen. Verder moet je weten in welk deel van Nederland

Nadere informatie

Wie bestuurt de provincie?

Wie bestuurt de provincie? Wie bestuurt de provincie? Nederland heeft twaalf provincies. En die provincies hebben allemaal hun eigen volksvertegenwoordigers en hun eigen bestuurders. De provincies staan tussen het Rijk en de gemeenten

Nadere informatie

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht

Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Notulen van de Algemene Vergadering d.d. 14-12-2002 te Utrecht Presentie: Vertegenwoordigers van de districten: Bridge Federatie Regio Amsterdam, Utrecht, s-gravenhage e.o., Noord- Holland Noord, Rotterdam

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland

Een jaar vol hart- verwarmende verhalen. Jaarverslag 2012 l Present Nederland Een jaar vol hart- verwarmende verhalen Jaarverslag 2012 l Present Nederland 1 Voorwoord l André Rouvoet Beste lezer, Met veel plezier bied ik u het jaarverslag 2012 van Stichting Present Nederland aan.

Nadere informatie

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief

Conjunctuurenquête Nederland. Tweede kwartaal 2015. Bedrijfsleven onveranderd positief Conjunctuurenquête Nederland Tweede kwartaal 215 Bedrijfsleven onveranderd positief Voorwoord Dit rapport geeft de belangrijkste uitkomsten van de Conjunctuurenquête Nederland van het tweede kwartaal 215.

Nadere informatie