JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013"

Transcriptie

1 JAARVERSLAG 2013 Don Bosco werkers tijdens tweedaagse in september 2013

2 Stichting Don Bosco Werken Nederland Secretariaat Pomphulweg AN Hoog Soeren Bank NL11INGB KvK Hoog Soeren, 14 april 2014 Beste lezer, Van harte beveel ik het jaarverslag van de Stichting Don Bosco Werken Nederland bij u aan. We zijn trots op de resultaten die in het jaar 2013 zijn bereikt. Natuurlijk waarderen we het werk voor jeugd en jongeren door de Don Bosco-werkers en vrijwilligers die bij de aangesloten stichtingen werken. Don Bosco Werken Nederland ondersteunt hen en de bestuurders van de stichtingen bij hun werkzaamheden op verschillende terreinen. De taakhouder vorming verzorgde een coördinatoren-tweedaagse waar het bestuur met tevredenheid op terugkijkt. Hiermee is een nieuwe weg ingeslagen binnen de afdeling vorming, die ook van belang is voor de onderlinge contacten en de verbondenheid van de Don Bosco-werkers. Nog net voor het eind van het jaar, op 19 december 2013 zijn de gewijzigde statuten gepasseerd. Don Bosco Werken Nederland heeft nu een organisatiemodel met een Raad van Toezicht en een bestuur. In de Raad van Toezicht participeren de Don Bosco-werken middels hun voorzitter en zij zijn op deze manier medeverantwoordelijk voor het beleid van de stichting. In verband met het protocol grensoverschrijdend gedrag dat in 2012 in werking is gezet, zijn er dit jaar 2 folders Gewenst gedrag ontwikkeld en binnen de organisatie verspreid. Het zijn folders voor jongeren (en hun ouders) en voor de Don Bosco-werkers en stagiairs bij een Don Bosco-werk. Zorgen zijn er over de financiële situatie bij verschillende werken. Het jeugd- en jongerenwerk blijft een kwetsbare werksoort, nu ook weer met alle bezuinigingen bij gemeenten en rijk. Als overkoepelende stichting is het lastig om financiën te genereren. Maar we zijn blij met een ieder die ons ondersteunt met kleine en/of grotere bijdragen zowel financieel als heel praktisch. Dank voor uw interesse in dit jaarverslag. U kunt ons verder volgen via de website en/of u aanmelden voor onze nieuwsbrief via diezelfde website. Met hartelijke groet, Lex Enklaar, voorzitter

3 2 Inhoudsopgave - Inleiding pagina 3 - Personeel en organisatie pagina 4 - Vorming pagina 7 - Communicatie pagina 9 - Financiën pagina 11 - Organisaties waar de DBWN in 2013 contact mee heeft gehad pagina 18 - Plannen voor het jaar 2014 pagina 19 - Bijlage pagina 20

4 3 Inleiding Missie Onze missie is: voortzetten, uitbouwen en vernieuwen van het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk in Nederland door middel van een samenwerkingsverband van zelfstandige stichtingen van jeugd- en jongerenwerk, binnen de criteria die zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement. De Stichting heeft ten doel: a. het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk in Nederland voort te zetten, uit te breiden en te vernieuwen; b. de vorming van de Don Bosco-werkers te verzorgen; c. zorg te dragen voor de gezamenlijke communicatie. De Stichting tracht haar doel te verwerkelijken door: a. de Don Bosco werken financieel te ondersteunen; b. ondersteuning te geven bij de vorming van Don Bosco-werkers; c. via gezamenlijke communicatie de naamsbekendheid en de bekendheid van de werkwijze van Don Bosco te vergroten. Mission Statement De Stichting Don Bosco Werken Nederland (DBWN) laat zich inspireren door het leven en de opvoedingsvisie van Don Bosco. De DBWN wil dat jongeren zich ontwikkelen tot mensen die verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en hun omgeving. Het doel is dat jongeren leren participeren in de samenleving waarin zij leven en werken, in plaats van alleen maar toeschouwer te zijn. De DBWN streeft naar het aanleren van respect en medemenselijkheid. Het uitgangspunt is dat jongeren kiezen voor een bewust(er) bestaan, waarin zij open staan voor zingeving en levensvragen. De kern van de preventieve Don Bosco-benadering die door de werkers in praktijk wordt gebracht bestaat uit: aanwezigheid, meeleven en voorleven. De Don Bosco-werker heeft oog voor iedere jongere. Hij gaat een professionele binding aan en hij kent ze bij naam. Hij ziet de jongeren niet als consument van een aangeboden programma maar als actieve deelnemers in gezamenlijke ontmoetingen en activiteiten. DBWN wil een bijdrage leveren: door te zorgen voor opleiding en/of vorming van werkers en vrijwilligers tot Don Bosco-werkers; door via een eenduidige uitstraling in alle communicatie te zorgen voor een herkenbare positie in de wereld van welzijn en zingeving. door financieel het specifieke Don Bosco-werk mogelijk te blijven maken, uit te breiden en te vernieuwen. De Stichting Don Bosco Werken Nederland is opgericht op 9 februari 2005 en is gevestigd op het volgende adres: Pomphulweg AN Hoog Soeren Website: Tel: Kvk: Bank: NL11INGB De stichting Don Bosco Werken Nederland is door de belastingdienst aangewezen als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat uw giften en schenkingen aan onze stichting aftrekbaar zijn.

5 4 Personeel en organisatie De samenstelling van het bestuur eind 2013 is als volgt: Twee leden namens en benoemd door het bestuur van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco (SDB): De heer Theo Roelofs sdb, benoemd per en herbenoemd sinds De heer Wim Flapper sdb, benoemd per Twee leden met kennis van het werkveld en benoemd door DBWN: De heer Gerard van de Goorberg, secretaris van het bestuur, benoemd per Mevrouw Jacqueline Castricum, penningmeester van het bestuur, benoemd per Een onafhankelijk voorzitter benoemd door de SDB en DBWN: De heer Lex Enklaar, voorzitter van het bestuur, benoemd per en herbenoemd sinds Rooster van aftreden Wim Flapper sdb op ; Theo Roelofs sdb (niet herbenoembaar) en Gerard van de Goorberg op ; Jacqueline Castricum op ; Lex Enklaar (niet herbenoembaar) op De bestuursleden zijn herbenoembaar voor een periode van vier jaar en zijn ingestroomd in de termijnen van voorgaande bestuurders. Personeel Er zijn drie beroepskrachten in dienst bij de stichting Don Bosco Werken Nederland: - ambtelijk secretaris: mevrouw Hannie Webbers - taakhouder vorming: mevrouw Rita Vermeltfoort - taakhouder communicatie: mevrouw Sara Bokx, De taakhouder communicatie is het hele jaar 2013 ziek geweest. Vervanging voor met name de verzorging van nieuwsbrieven en de website is op afroepbasis gedaan door mevrouw Dées Bijwaard. Ook heeft zij de flyers Gewenst gedrag geschreven en het jaarverslag en beleidsplan geredigeerd. Vanuit het bureau van de Stichting Don Bosco in Soest werden administratieve werkzaamheden verzorgd door de heer Joop Voorburg. In het eerste kwartaal van 2013 is deze samenwerking beëindigd. De heer Joop Voorburg werd bedankt voor de werkzaamheden. De financiële administratie wordt nu gedaan door Middenduin Administrative Services in Nijkerk. Deskundigheidsbevordering De ambtelijk secretaris heeft deelgenomen aan een workshop Social media in de non-profit van Transmissie, ook is zij aanwezig geweest bij een mini-symposium Overlevingsstrategieën in tijden van crisis op de Christelijke Hogeschool Ede. Tevens was zij aanwezig bij een regio-dag Professionele kracht, vrijwillige kracht, eigen kracht: samen voor jeugd en bij een lezing van Yvonne van Sark met als titel Het puberbrein over de top Haal het allerbeste uit jongeren! De taakhouder vorming bezocht de Don Bosco spiritualiteitsdagen in Rome en volgde een programma van de K.N.R. over jongeren en spiritualiteit.

6 5 De volgende werken zijn middels het Convenant bij de DBWN aangesloten: 1. Stichting Assel Don Bosco Centrum te Hoog Soeren; 2. Stichting Don Bosco Amsterdam te Amsterdam; 3. Stichting Don Bosco Rijswijk te Rijswijk; 4. Stichting Don Bosco Spirit te Utrecht; 5. Stichting Don Bosco YouthNet Nederland te Rijswijk; 6. Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn te Apeldoorn, tot 19 december 2013; 7. Stichting Jeugd- en Jongerencentrum Don Bosco Deventer te Deventer; 8. Stichting Jeugd- en Jongerenvakanties Don Bosco te Hoog Soeren; 9. Stichting Open Huis Don Bosco te Arnhem, vanaf juni 2013 JONA/RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. De Stichting Don Bosco Amsterdam Zuidoost, Harrie Kanters Project International te Amsterdam heeft zich in 2013 opgeheven, de samenwerking is hiermee gestopt. De stichting Open Huis Don Bosco is gefuseerd met het RIBW Arnhem & Veluwe Vallei. De gemeente Arnhem wilde graag alle zorg voor dak- en thuisloze jongeren bij elkaar en niet meer verdeeld over zoveel organisaties. JONA was een erg kleine speler in dit werkveld. De werkwijze met de huiskameropvang heeft een goede naam in Arnhem en is door de fusie met RIBW behouden. Het JONAhuis met de opvang van dak- en thuisloze jongeren wordt nu door RIBW voortgezet in dezelfde geest. De stichting Open Huis Don Bosco werd opgeheven door het bestuur. De stichting Jeugd- en Jongerenwerk Don Bosco Apeldoorn kan na meerdere gesprekken met het bestuur van DBWN toch niet akkoord gaan met de wijziging van het bestuursmodel zoals hieronder is beschreven. Vanaf het moment dat de statuten zijn gepasseerd is de bestuurlijke samenwerking gestopt Don Bosco Experience heeft gesprekken gevoerd met het bestuur en zou willen aansluiten. Dit proces loopt nog eind Convenant In het Convenant staan onder meer de kernwaarden geformuleerd voor de medewerkers van de aangesloten werken. Betrokkenheid, gedrevenheid en spiritualiteit zijn hierbij sleutelbegrippen. Het Convenant typeert het Don Bosco jeugd- en jongerenwerk vooral als activiteiten waarbij jeugd en jongeren prioriteit krijgen. Er is aandacht voor vorming, dienstverlening, ontspanning, creativiteit en huisvesting. Het Handvest voor Don Bosco-werkers geldt als leidraad. Uitgangspunt is dat de werken zelfstandig zijn en plaatselijk/ regionaal zijn ingebed. Daardoor kunnen zij zo veel mogelijk in hun eigen bestaan voorzien middels toegekende regionale subsidies. Voor de aandachtsgebieden vorming, communicatie en financiën kunnen de aangesloten werken een beroep doen op DBWN. De communiteiten van de salesianen van Don Bosco zullen, waar mogelijk, een bezielende rol spelen binnen de werken. Vanwege het passeren van de statuten op 19 december 2013, zal er in 2014 nog gekeken worden of het nodig is om per werk een aangepast convenant op te stellen. Nieuw bestuursmodel Op 19 december 2013 zijn de gewijzigde statuten gepasseerd bij de notaris. In deze statuten is het nieuwe organisatiemodel van de DBWN vastgelegd. Een Raad van Toezicht welke bestaat uit de voorzitters van de aangesloten Don Bosco-werken. De Raad van Toezicht is medeverantwoordelijk voor het beleid van de stichting. Het bestuur is blij met deze wijziging waardoor het beleid van de stichting nu mede bepaald wordt door de Don Bosco-werken zelf. Het bestuur houdt zich bezig met de voorbereiding van het beleid en de uitvoering hiervan. Het bestuur onderhoudt ook het contact met de afzonderlijke werken en bespreekt met ieder het jaarverslag en de begroting. De Bisschoppenconferentie ging met de statutenwijziging in tweede instantie akkoord in haar vergadering van 12 november De DBWN had in de eerste statutenwijziging ook de stichting willen omzetten van een katholiek burgerlijke rechtspersoon naar een burgerlijke rechtspersoon, echter hiermee ging de

7 6 Bisschoppenconferentie niet akkoord. De provinciale raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco was al in een eerder stadium akkoord gegaan met de wijziging, maar ging ook met de aangepaste wijziging akkoord. Het gehele jaar 2013, vooruitlopend op de formele vaststelling van de statuten, is gewerkt volgens het nieuwe bestuursmodel en zijn er vergaderingen geweest van de Raad van Toezicht samen met het bestuur. Dit alles is als positief ervaren. Werkzaamheden van het bestuur Het bestuur heeft in 2013 elf keer in eigen kring vergaderd in Assel. Driemaal is het bestuur samen met de leden van de Raad van Toezicht in oprichting bij elkaar geweest. Er is tweemaal overleg geweest met de provinciale raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco. Er zijn nog andere vormen van overleg geweest waaraan bestuursleden en/of beroepskrachten deelnamen. Daarbij valt te denken aan: - overleg met de aangesloten werken over het jaarverslag, de jaarrekening 2012 en de begroting 2014; - overleg met de auditcommissie van de Raad van Toezicht i.o. - overleg met de notaris en met een delegatie van de bisschoppenconferentie; - overleg met het administratiekantoor; - functioneringsgesprekken en werkoverleg personeel; - begeleiding studenten en overleg met docent in kader van werkbelevingsonderzoek; - deelname in de coördinatiegroep Don Bosco 200; - deelname op uitnodiging aan festiviteiten of ander activiteiten bij de aangesloten werken. Werkbelevingsonderzoek In de tweede helft van 2013 is er een werkbelevingsonderzoek gedaan door vier 2 e -jaarsstudenten van de opleiding Human Resource Management van de Christelijke Hogeschool Ede. In het onderzoek onder de werkers en vrijwilligers/stagiairs werd gevraagd naar de werkbeleving en naar de bekendheid van het Protocol grensoverschrijdend gedrag.

8 7 Vorming Trainingsdagen voor nieuwe stagiairs en vrijwilligers. Dit jaar vonden er twee trainingsdagen plaats die in het teken stonden van het doorgeven en toepassen van het preventief systeem van Don Bosco. Ze kregen beide een originele invulling. Eén vond plaats op 2 maart in de kampschuur waarbij in de ochtend de nadruk lag op toepassing van Don Bosco s gedachtegoed en in de middag geïnteresseerden konden aansluiten bij de voorstelling Trust Me o.l.v. Marije van der Knaap (Waanzinnig!Producties). De andere trainingsdag vond plaats op 7 november in de villa met deelnemers uit de diverse Don Bosco-werken. De dag was informatief en dynamisch. Er werd volop geoefend met rollenspellen. De inhoudelijke leiding was in handen van de taakhouder vorming. Don Bosco feest 2013 DBWN heeft voor het jaarlijkse Don Bosco feest zich deze keer aangesloten bij het feest rond het Don Bosco beeld op 20 januari 2013 in Apeldoorn. Het Don Bosco feest vond daarom plaats in de wijk Zevenhuizen waar zich in het Don Bosco jeugd- en jongerencentrum een programma afspeelde met daarna een vrolijke viering in de Teresiakerk rondom het rondreizende Don Bosco beeld. Turijnreis De afdeling Vorming van Don Bosco Werken Nederland heeft dit jaar een Turijnreis georganiseerd. Van 28 april 3 mei is een groep van 17 geïnteresseerden met het vliegtuig op reis gegaan naar Turijn. Men heeft deelgenomen aan een veelzijdige reis waar gezelligheid werd gedeeld en waar men uitgebreid kennis heeft genomen van Don Bosco s leven en erfgoed via uitgebreide verhalen van de salesiaan Wilfried Wambeke. Men bezocht er de belangrijkste plaatsen van Don Bosco s leven. Daarnaast was er een afwisselend programma dat in het teken stond van persoonlijke bezinning, o.l.v. de taakhouder vorming. Op 7 april was er een middag om kennis te maken met elkaar en te horen over het verloop van de reis. Enkele maanden na afloop heeft er een reünie plaatsgevonden waar herinneringen, foto s en de maaltijd in een verbonden sfeer zijn gedeeld. Vorming op locatie Vorming leverde een bijdrage aan het kerstprogramma van Don Bosco Spirit in Utrecht en Don Bosco Deventer. Don Bosco s benadering, zingeving en elkaar op (dieper) niveau leren kennen stonden hierin centraal. Het waren zinvolle bijeenkomsten waar ieder zijn inspirerende inbreng had en waar in Don Bosco s geest werd gezocht naar een waardevolle benadering van jonge mensen. Coördinatoren-tweedaagse Op 24 en 25 september vond de tweedaagse plaats voor coördinatoren en beroepskrachten van de aangesloten Don Bosco-werken in Nederland. Er waren 18 deelnemers uit de diverse werken. Het doel van de training was om de deskundigheid en betrokkenheid rond Don Bosco te bevorderen en om elkaar als collega s te ontmoeten, best practices uit te wisselen en inspiratie te vergroten. Diverse gastsprekers waren onderdeel van het programma, de taakhouder vorming leidde de tweedaagse. De doelstelling is zeker gerealiseerd. De dagen zullen jaarlijks gaan plaatsvinden. BHV Voor diegenen die in 2011 de 2 dagen Brand en EHBO hadden gevolgd in Assel, heeft DBWN op 16 november een herhalingsdag BHV aangeboden. Acht Don Bosco-werkers maakten gebruik van dit aanbod. De dag vond in de kampschuur plaats.

9 8 Boeken Er zijn dit jaar weer boeken aangeschaft die zijn verschenen rond Don Bosco en het thema jeugd en jongeren om de bibliotheek uit te breiden. Het jaarboek van Don Bosco Vorming & Animatie wordt aan elk Don Boscowerk cadeau gedaan. Contact Don Bosco Vorming & Animatie en met anderen Vorming Nederland onderhoudt contact met Don Bosco Vorming & Animatie in Vlaanderen. Regelmatig worden sprekers benaderd in Vlaanderen om een bijdrage te leveren aan het programma in Nederland. Ook worden er bezoeken gebracht aan Don Bosco-deskundigen in Vlaanderen en aan studiedagen. De taakhouder vorming heeft gesprekken gevoerd met JONA/RIBW Arnhem, zij zullen ook gebruik maken van het trainingsaanbod van vorming. Vanuit vorming zijn er diverse verslagen aangeleverd voor het blad Don Bosco Nu. Deskundigheidsbevordering Er zijn dit jaar geen deelnemers vanuit Nederland aan cursus Don Bosco en zijn erfgoed.

10 9 Communicatie Taakhouder De taakhouder communicatie is het hele jaar 2013 ziek geweest. Vervanging voor met name de verzorging van nieuwsbrieven en de website is op afroepbasis gedaan door mevrouw Dées Bijwaard. Ook heeft zij de flyers Gewenst gedrag verder geschreven en het jaarverslag en beleidsplan geredigeerd. Protocol grensoverschrijdend gedrag Flyers Gewenst gedrag Dit jaar zijn er twee flyers gemaakt, gebaseerd op de tekst van de taakhouder. De flyers zijn voor jongeren en hun ouders en voor de Don Bosco-werker en stagiairs bij een Don Bosco-werk. De flyers zijn mooi vormgegeven en in gedrukte vorm onder de Don Bosco-werken verspreid. Er is tijdens de coördinatorentweedaagse training (zie onder vorming) aandacht aan besteed. Website en intranet Vanuit de website gaat er maandelijks een nieuwsbrief uit. Intranet is eind 2013 van start gegaan. Er zal nog enige tijd nodig zijn om het intranet te implementeren onder de werkers, vrijwilligers en bestuurders van de werken. Katholieke Jongeren Dag In 2013 was er geen Katholieke Jongeren Dag, deze is verplaatst naar juni 2014 en zal dan in de vorm van een weekend worden gehouden. Omega glossy Naar aanleiding van de Wereld Jongeren Dagen is er een glossy uitgave verschenen van het tijdschrift Omega. Don Bosco Werken Nederland heeft hierin een artikel kunnen plaatsen. Mevrouw Dées Bijwaard heeft dit met foto s aangeleverd. Participatie commissie jongerenwerk religieuzen KNR De KNR (Konferentie Nederlandse Religieuzen) heeft een aantal commissies die ieder op een specifiek deelterrein de gemeenschappelijke belangen van de religieuzen behartigen, variërend van financiële zaken tot roepingenwerk. Zij functioneren op basis van gedelegeerde verantwoordelijkheid en op basis van deskundigheid van de leden (leken en religieuzen). De taakhouder communicatie neemt deel aan de commissie jongerenwerk religieuzen. Tijdens de ziekte van de taakhouder heeft de ambtelijk secretaris dit vervangen. Deelname in redactie Don Bosco NU De taakhouder communicatie heeft zitting in de redactie van Don Bosco NU, het kwartaalmagazine van de salesianen van Don Bosco in Nederland. Zij heeft dit jaar geen inbreng kunnen hebben. DB 200 De secretaris van het bestuur heeft zitting in de coördinatiegroep Don Bosco 200 die de voorbereidingen en activiteiten van de Don Bosco-beweging coördineert in Vlaanderen en Nederland in het kader van de viering van de 200 e geboortedag van Don Bosco op 16 augustus Het jubileumjaar gaat van start op 16 augustus Don Bosco Werken Nederland heeft ook nog zitting in een werkgroep met de salesianen in Nederland en richt zelf de aandacht op een aantal activiteiten, die hieronder zijn opgenomen. We denken daarbij aan: maken van toegankelijk best practice materiaal op het gebied van spiritualiteit en opvoeding voor Don Bosco werkers, studenten SPH en Pedac. Rita Vermeltfoort gaat daar mee aan de slag;

11 10 wanneer de dienst Don Bosco Vorming & Animatie (in Vlaanderen) het nieuwe opvoedingsproject presenteert willen we daarbij aanwezig zijn; op 1 mei 2015 is er in Haacht (in Vlaanderen) een jongerenhappening voor jarigen. Als het kan willen we daar met een delegatie vanuit de diverse Nederlandse werken bij aanwezig zijn; we maken stickers met het logo van Don Bosco 200 en stellen die aan de werken ter beschikking; in 2015/2016 wordt er een Turijnreis gepland die speciaal gericht is op onze Don Bosco werkers/vrijwilligers. we denken ook nog na over wetenschappelijke publicaties aangaande de preventieve werkwijze van Don Bosco.

12 11 Financiën Dit hoofdstuk bevat: een beschrijving van de uitgevoerde activiteiten vanuit de portefeuille financiën; taken portefeuillehouder financiën; de financiële verantwoording en toelichting op de financiële jaarrekening 2013 van de Stichting Don Bosco Werken Nederland. Beschrijving van uitgevoerde activiteiten vanuit de portefeuille financiën In dit negende financiële jaar van DBWN is de samenwerking met de administratief medewerker van het bureau in Soest gestopt vanwege de verdere verzelfstandiging van DBWN, in het eerste kwartaal van Het overnemen van de administratieve werkzaamheden door het kantoor Middenduin was een grotere klus dan voorzien. Met name betreffende de overgang rond de ING-rekening en het internetbankieren was er stress. Taken portefeuillehouder financiën 2013 Werkzaamheden in verband met de jaarrekening Opstellen van de meerjarenbegroting Lezen van de jaarverslagen en de budgetaanvragen van de Don Bosco werken. Verzenden van de subsidietoekenningbrieven voor het jaar 2014 aan de Don Bosco werken die subsidie hebben gevraagd en toegezegd hebben gekregen. Dit is eind 2013 gebeurd. Algemene toelichting Waarderingsgrondslagen Voor zover niet anders is vermeld, zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden. Grondslagen van de resultaatbepaling De resultaten zijn berekend op basis van historische prijzen, waarbij de baten c.q. lasten zijn toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Het resultaat bestaat uit ontvangen giften en bijdragen waarop in mindering wordt gebracht de lasten c.q. bijdragen van de werken en algemene kosten. Stichting Marcus Met de stichting Marcus is na een kennismakingsgesprek eind 2012 een relatie opgebouwd. Er zijn bijdragen gedaan ten behoeve van een aantal werken. De DBWN is zeer tevreden met de goede relatie en voor 2014 is de relatie vanuit Marcus verder voortgezet en uitgebouwd ten behoeve van de jongeren in nood binnen de Don Bosco werken. Toelichting op de Balans Activa Naast de gangbare overlopende posten bestaan de activa vrijwel geheel uit liquide middelen die voor het overgrote deel op een rentedragende rekening geplaatst zijn. Passiva Eigen vermogen De resultaten uit de Staat van Baten en Lasten worden toegevoegd aan het Stichtingskapitaal. Het bestuur is voornemens in boekjaar 2014 een voorstel te doen voor opsplitsing van het kapitaal in minimaal vereist weerstandsvermogen enerzijds waarna anderzijds de vrije reserve resulteert. De vrije reserve kan dienen om exploitatieverliezen in de toekomst op te vangen.

13 12 Voorzieningen De voorzieningen nemen in totaliteit af. De daling is weliswaar minder dan verwacht maar desalniettemin aanwezig. De specificatie geeft aan welke mutaties hebben plaats gevonden. De voorziening inzake extra bijdrage van de sdb ten behoeve van Don Bosco Amsterdam Zuidoost; Harrie Kanters Project International, voorheen Jongeren Op Doortocht is slechts voor ¼ deel afgenomen in verband met staking van de activiteiten van het betreffende werk. Voor het resterende saldo zal een gelijksoortig doel worden gezocht. De voorziening voor medewerker communicatie is niet afgenomen wegens ziekte van betrokken medewerker. Het resterende saldo van de voorziening Stimuleringsbijdrage is toegevoegd aan de voorziening Turijn Reis De voorziening Turijn Reis heeft daarmee een doorlopend karakter gekregen; het resterende saldo zal worden in gezet ten behoeve van de eerst volgende Turijn Reis. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten (genoemde bedragen luiden in euro s) Baten Vrijval reservering medewerker Wegens ziekte van betreffende medewerker zijn de hogere kosten uitgebleven. Derhalve heeft geen onttrekking uit de reservering plaats gevonden. Vrijval reservering Don Bosco Amsterdam Zuidoost; Harrie Kanters Project International, voorheen Jongeren Op Doortocht Helaas heeft dit Don Bosco werk haar activiteiten wegens omstandigheden moeten staken in het eerste kwartaal van Van de gereserveerde onttrekking uit de reservering, heeft derhalve maar ¼ deel plaats gevonden. Ontvangen rente Hoewel de rentestanden zich op een historisch dieptepunt bevinden, heeft het hogere saldo op de spaarrekening toch gezorgd voor baten die de begroting overtreffen. Giften De Giften liggen redelijk in lijn met de begroting. Zij bestaan voornamelijk uit dotaties van 2 bestuursleden ter hoogte van de verstrekte vrijwilligersvergoeding. Daarnaast is van derden een aantal donaties ontvangen. Er is een start gemaakt met de Vrienden van DBWN, om een kring van betrokkenen op te bouwen bij het werk van Don Bosco in Nederland. Het bestuur streeft ernaar mensen te binden aan en betrekken bij DBWN en de aangesloten werken om hun kwaliteiten en mogelijke financiële bijdrage. Een langzame en voorzichtige start waarbij de nadruk ligt op een goed en informatief contact met diegenen die worden aangeschreven. Een 1 e bericht is in maart 2013 verzonden en in december 2013 een kerst/nieuwjaarswens. Lasten Werken / Kosten Huren Het totaal van de verstrekte subsidies vermeerderd met de fictieve huren voor huisvesting is circa lager dan begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van de al eerder vermelde staking van activiteiten van een Don Bosco werk ( ). Daartegenover staat een extra eenmalige donatie aan de nieuwe communiteit in Amsterdam ( ). Personeelskosten De personeelskosten liggen in de lijn van de uitgaven over De begrote stijging is achterwege gebleven.

14 13 Overige lasten Als gevolg van een nieuwe indeling van de administratie zijn de afzonderlijke lasten niet goed vergelijkbaar met de cijfers van Het totaal van de overige lasten is in 2013 ongeveer lager dan in Dit valt grotendeels toe te rekenen aan de lagere projectmatige uitgaven inzake communicatie (als gevolg van ziekte). Resultaat Per saldo vertoont de staat van Baten en Lasten een positief resultaat van euro tegenover een positief resultaat van euro in Dit saldo zal worden toegevoegd aan het Stichtingskapitaal.

15 14 Balans per 31 december 2013

16 15

17 16 Staat van baten en lasten per 31 december 2013

18 17 Beoordelingsverklaring accountant

19 18 Organisaties waar de DBWN in 2013 contact mee heeft gehad Christelijke Hogeschool Ede DeDoc ontwerpers / studio Dimotion (website) Don Bosco Experience Don Bosco Vorming & Animatie Hartverwarmendwijs Home of Happy Brands (website) Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) Middenduin Administrative Services Provinciaal en zijn raad van de Provincie België Noord en Nederland van de salesianen van Don Bosco RIBW Arnhem & Veluwe Vallei Salesianen en medewerkers van het kantoor van de salesianen van Don Bosco in Soest Spanjaart Computers Spectrum, partner met elan Spek en Van den Beld Notarissen Stichting Marcus Stichting Presentie Talig teksten Trajectum Notariaat Transmissie Waanzinnig! Producties

20 19 Plannen voor het jaar 2014 Organisatie - Een individueel convenant per aangesloten stichting opstellen. - Implementatie nieuwe bestuursmodel van Raad van Toezicht en Bestuur. Vorming - Don Bosco feest (9 februari 2014). - Themabijeenkomsten op de Don Bosco werklocaties. - Introductietraining nieuwe medewerkers en stagiairs. - Tweedaagse voor beroepskrachten en hoofdleiding van de Don Bosco werken. - Inspiratiecafé. - Don Bosco 200 (boekwerkje). Communicatie - Presentatie werkbelevingsonderzoek. - Implementatie intranet. - Deelname in de commissie jongerenwerk religieuzen van de KNR. - Beursdeelname KJD en/of ander evenement. - Don Bosco 200. Financiën - De gebruikelijke werkzaamheden binnen deze portefeuille. - Verder uitbouwen van de Vrienden van DBWN.

21 20 Bijlage De Don Bosco werken die zijn aangesloten bij de Stichting Don Bosco Werken Nederland op 31 december 2013: 1. Assel Don Bosco Centrum, Hoog Soeren 2. Don Bosco Amsterdam, Amsterdam 2 projecten: 1. Samen - jongeren en straatkinderen 2. Don Bosco Jonathan 3. Don Bosco Rijswijk, Rijswijk 4. Don Bosco Spirit, Utrecht 5. Don Bosco YouthNet, Rijswijk 6. Jeugd- en jongerencentrum Don Bosco Apeldoorn, Apeldoorn (tot 19 december 2013) 2 locaties: 1. Don Bosco Zevenhuizen 2. Don Bosco De Maten 7. Jeugd- en jongerencentrum Don Bosco Deventer, Deventer 8. Jeugd- en jongerenvakanties Don Bosco (DeeBeetje-kampen), Hoog Soeren 9. JONA/RIBW Arnhem & Veluwe Vallei, Arnhem Organisaties, die naamdrager zijn en die genoemd wilden worden in de brochure Don Bosco Nederland of waar later contact mee is opgebouwd: o o o o o o Don Bosco (Juzt locatie), Roosendaal Don Bosco Jongerenkoor, Arnhem Don Bosco school, Wieringerwerf Ontmoetingscentrum De Werf, Schiedam R.K. Basisschool St. Odulfus, Helmond Rooms-katholieke basisschool Don Bosco, s Heerenhoek

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011

Bijlage 4 Plattegrond met regio- en Kringindeling. Bijlage 6 Balans per 31 december 2011. Bijlage 7 Staat van baten en lasten over 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving 7. Informatie-

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2018

Beleidsplan 2015-2018 Stichting Philia bestaat uit een enthousiaste groep mensen die zich (veelal vrijwillig) inzetten om het welzijn van mensen met een lichamelijke, visuele of (licht) verstandelijke beperking (of NAH) te

Nadere informatie

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011

Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Stichting Labyrint~In Perspectief Jaarverslag 2011 Ondersteuning en empowering voor familie en directbetrokkenen van mensen met psychische of psychiatrische problemen Utrecht, 30 juli 2012 Stichting Labyrint~In

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE

JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE JAARVERSLAG 2014 STICHTING HEPPIE 1 COLOFON Opgericht 19 februari 1997. De statuten zijn voor het laatst gewijzigd op 25 maart 2009. Verslagjaar Het verslagjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800

Jaarverslag 2012. Nederlandse Vereniging voor Autisme. De Bilt, 1 mei 2013. Website : www.autisme.nl. Telefoon : 030-2299800 Jaarverslag 2012 Nederlandse Vereniging voor Autisme De Bilt, 1 mei 2013 Website : www.autisme.nl Telefoon : 030-2299800 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 1 Doelstelling 1 2 Visie 1 3 Stichting Autisme

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep

Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Jongeren nemen hun instellingen onder de loep Participatie Audit (zwerf-)jongeren Almere: Keuring van onderop Jodi Mak Diane Bulsink Sanne Smid Maarten Davelaar Jongeren nemen hun instellingen onder de

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant

Jaarverslag 2012 KBO-Brabant Jaarverslag 212 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie 3. Collectieve belangenbehartiging 4. Individuele belangenbehartiging 5. Kadervorming en educatie 6. Identiteit en zingeving

Nadere informatie

Colofon (per 01-01-2015)

Colofon (per 01-01-2015) Jaarverslag 2014 & Werkplan 2015 2015 Vereniging Aangeboren Heupafwijkingen. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedrukt of op andere wijze vermenigvuldigd en verspreid zonder voorafgaande toestemming

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood

Jaarverslag 2013. Grip op de Toekomst. Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood Jaarverslag 2013 Grip op de Toekomst Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood 26 mei 2014 COLOFON DIT JAARVERSLAG IS EEN UITGAVE VAN Sam s Kledingactie voor Mensen in Nood TEKST EN REDACTIE Sam s Kledingactie

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP

JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP JAARVERSLAG 2013 MEERWEGEN SCHOLENGROEP INHOUDSOPGAVE 1. VOORWOORD 2. MEERWEGEN SCHOLENGROEP 3. VERANTWOORDING RAAD VAN TOEZICHT 4. VERANTWOORDING STRATEGISCH BELEID 5. KERNCIJFERS ONDERWIJS 6. KERNCIJFERS

Nadere informatie

Beleidsplan S.V. RealTime

Beleidsplan S.V. RealTime Beleidsplan S.V. RealTime Bestuur 2014-2015 Versienummer: Publicatiedatum: 6-10-2014 Bestuursjaar: 2014-2015 Auteur: Vincent Hummel Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan van het vijftiende bestuur, oftewel

Nadere informatie

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA

IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE MEDIA handboek voor vrijwilligers organisaties Servicepunt Vrijwilligers Vlaardingen IN DIT HANDBOEK BESTUREN EN ORGANISEREN VRIJWILLIGERSBELEID COMMUNICATIE FONDSENWERVING WET- EN REGELGEVING EVENEMENTEN SOCIALE

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet

Jaarverslag 2008. Net Werk. V r i j w i l l i g e r s h u l p. iets doen. voor een ander. als je iets doet Net Werk V r i j w i l l i g e r s h u l p Zuid-Kennemerland Jaarverslag 2008 iets doen voor een ander als je iets doet voor een ander gaat het waaien in je binnenste dan voel je de kracht en moet je een

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur

Jaarverslag 2014. EBS De Olijfboom. Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester bestuur Koningin Wilhelminalaan 16 7415 KS Deventer www.ebsdeolijfboom.nl T: 0570-820225 Jaarverslag 2014 EBS De Olijfboom Datum : April 2015 Auteur : Renate de Jong, directeur en Arjan Jongkind penningmeester

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk!

Jaarverslag 2009. Als je gelooft in je werk! Jaarverslag 2009 Als je gelooft in je werk! Voorwoord Met genoegen presenteren we u het jaarverslag 2009 van de Gereformeerde Hogeschool. Dit verslag geeft u een beeld van de ontwikkeling en de resultaten

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32

Inhoudsopgave. Voorwoord 3. Deel 1: Vereniging 4. Deel 2 : Inhoud 13. Deel 3: Beheer en administratie 26. Deel 4: Communicatie en PR 32 Jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Deel 1: Vereniging 4 Deel 2 : Inhoud 13 Deel 3: Beheer en administratie 26 Deel 4: Communicatie en PR 32 Bijlage A: Voorzitters / secretarissen / penningmeesters

Nadere informatie

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1

Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 Stichting EA-EZA Hoofdstraat 51 3971 KB DRIEBERGEN-RIJSENBURG JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 23-04-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuurs- en directieverslag 1.1 Algemeen

Nadere informatie

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010

Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 Durf te vertrouwen Jaarverslag 2010 COLOFON Tekst: Realisatie: Drukwerk: Eindredactie: NPV Muntz Apeldoorn Zalsman Kampen b.v. dr. R. Seldenrijk, directeur NPV Inhoudsopgave De NPV in het land pagina 4

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 31 maart 2014

Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Jaarverslag 2013 31 maart 2014 Pagina 2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 3 Bericht van het bestuur... 7 1. Stichting Westerwijs... 9 1.1. Karakterisering... 9 1.2. Missie... 10 1.3. Waarden... 10 1.4. Speerpunten...

Nadere informatie

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger

Colofon. Samenstelling en redactie: Alice de Koning. Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Colofon Samenstelling en redactie: Alice de Koning Eindredactie: Alice de Koning, Pauline Lemberger Met bijdragen van: Nuestros Pequeños Hermanos International (NPHI), Bernd Grűn, Pauline Lemberger, Caroline

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland

Jaarverslag 2013. : ROC van Flevoland Jaarverslag 2013 ROC van Flevoland Uitgave : ROC van Flevoland Kenmerk : Jaarverslag 2013 ROCvF Vastgesteld door het College van Bestuur : 02-06-2014 Goedgekeurd door de Raad van Toezicht : 02-06-2014

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant

Jaarverslag 2014 KBO-Brabant Jaarverslag 214 KBO-Brabant Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Centrale organisatie KBO-Brabant en functioneren van de vereniging 3. Welzijn en Zorg 4. Wonen en Mobiliteit 5. Inkomen en Werk 6. Financiën 5

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014

Humanitas district Noord. Jaarverslag 2014 Humanitas district Noord Jaarverslag 2014 1 1. Voorwoord In een tijd waarin vernieuwing in de zorg en de hulpverlening vaak ook bezuinigingen en onzekerheden met zich meebrengt wordt een groter beroep

Nadere informatie