BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : SOMMAIRE INHOUD. 188 bladzijden/pages

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 132. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 SOMMAIRE INHOUD. 188 bladzijden/pages"

Transcriptie

1 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20 juillet Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Bestuur van het Belgisch Staatsblad, Leuvenseweg 40-42, 1000 Brussel - Adviseur : A. Van Damme Gratis tel. nummer : e JAARGANG N. 132 Le Moniteur belge peut être consulté à l adresse : Direction du Moniteur belge, rue de Louvain 40-42, 1000 Bruxelles - Conseiller : A. Van Damme Numéro tél. gratuit : e ANNEE WOENSDAG 5 MEI 2010 MERCREDI 5 MAI 2010 INHOUD SOMMAIRE Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Lois, décrets, ordonnances et règlements Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming, bl MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen, bl MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie, bl MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit, bl MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling, bl MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar, bl MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de statuut van de vakbondsafvaardigingen, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, p MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires, p MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à l organisation du travail, p MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité, p MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by, p MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans, p MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales, p bladzijden/pages

2 25122 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Wijziging van de Administratieve Schikking houdende de modaliteiten van toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en Australië, ondertekend op 20 november 2002, bl APRIL Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan voor de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers, bl Service public fédéral Sécurité sociale Amendement de l Arrangement administratif relatif aux modalités d application de la Convention sur la sécurité sociale entre le Royaume de Belgique et l Australie, signée le 20 novembre 2002, p AVRIL Arrêté du Comité de gestion portant fixation du plan de personnel pour l Office national d Allocations familiales pour Travailleurs salariés, p Federale Overheidsdienst Justitie en Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 6 APRIL Koninklijk besluit tot invoering van bijkomende vrijstellingen van de proef inzake de cognitieve vaardigheden in het raam van de externe aanwerving voor de politiediensten, bl Service public fédéral Justice et Service public fédéral Intérieur 6 AVRIL Arrêté royal instaurant des dispenses complémentaires à l épreuve d aptitudes cognitives dans le cadre du recrutement externe pour les services de police, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 22 APRIL Ministerieel besluit betreffende het beroep van beenhouwer en spekslager, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 22 AVRIL Arrêté ministériel concernant la profession de boucher et de charcutier, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Vlaamse overheid 12 MAART Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder de basisallocatie DB0 DB van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2010, bl Gouvernements de Communauté et de Région Communauté flamande Autorité flamande 12 MARS Arrêté du Gouvernement flamand portant redistribution partielle du crédit provisionnel, inscrit à l allocation de base DB0 DB du budget général des dépenses de la Communauté flamande pour l année budgétaire 2010, p Waals Gewest Waalse Overheidsdienst 22 APRIL Decreet houdende het statuut van de reisbureaus, bl Région wallonne Service public de Wallonie 22 AVRIL Décret portant statut des agences de voyages, p Andere besluiten Autres arrêtés Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie 28 APRIL Ministerieel besluit tot wijziging van ministerieel besluit van 11 februari 2009 tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs bij het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken, bl Service public fédéral Personnel et Organisation 28 AVRIL Arrêté ministériel modifiant l arrêté ministériel du 11 février 2009 désignant les greffiers-rapporteurs auprès du Comité de recours en matière d évaluation des titulaires de fonction de management et d encadrement créé auprès du Ministre de la Fonction publique, p Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken Federale politie. Beëindiging mandaat, bl Service public fédéral Intérieur Police fédérale. Cessation mandat, p Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Personeel. Bevordering, bl Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Personnel. Promotion, p Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. Commissie van beroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. Ontslag en benoeming van leden, bl Service public fédéral Sécurité sociale Institut national d assurance maladie-invalidité. Commission d appel, instituée auprès du Service des soins de santé.démission et nomination de membres, p

3 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 28 OKTOBER Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW Medisch Falen, bl APRIL Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW «IDAHO», bl APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 juli 2008 houdende benoeming van de leden van de Nationale Raad voor Ziekenhuisvoorzieningen, bl APRIL Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2010 houdende benoeming van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de Multipartite-structuur betreffende het ziekenhuisbeleid, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 28 OCTOBRE Arrêté royal octroyant un subside à l ASBL Medisch Falen, p AVRIL Arrêté royal octroyant un subside à l ASBL «IDAHO», p AVRIL Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 24 juillet 2008 portant nomination des membres du Conseil national des Etablissements hospitaliers, p AVRIL Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 25 février 2010 portant nomination du président, du vice-président et des membres de la structure Multipartite en matière hospitalière, p Federale Overheidsdienst Justitie Rechterlijke Orde, bl Rechterlijke Orde. Nationale Orden, bl Aanwijzing van leden van de federale bemiddelingscommissie, bl Service public fédéral Justice Ordre judiciaire, p Ordre judiciaire. Ordres nationaux, p Désignation de membres de la commission fédérale de médiation, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie 26 APRIL Koninklijk besluit tot benoeming van een plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie 26 AVRIL Arrêté royal portant nomination d un président suppléant de la Chambre exécutive francophone de l Institut professionnel des agents immobiliers, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Gouvernements de Communauté et de Région Vlaamse overheid Financiën en Begroting 29 APRIL Besluit van de administrateur-generaal tot wijziging van het besluit van de administrateur-generaal van 13 juli 2009 tot subdelegatie van sommige bevoegdheden aan personeelsleden van het agentschap Vlaamse Belastingdienst, bl Cultuur, Jeugd, Sport en Media Erkenning van een arts als keuringsarts inzake medisch verantwoorde sportbeoefening, bl Landbouw en Visserij Centra voor embryotransplantatie bij paarden. Intrekking erkenning, bl Leefmilieu, Natuur en Energie 29 SEPTEMBER Beslissing van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt van 29 september 2009 met betrekking tot de opheffing van de beslissing van de VREG van 11 september 2007 met betrekking tot de toekenning van de leveringsvergunning voor elektriciteit op naam van Reibel NV (BESL ), bl Mobiliteit en Openbare Werken Waterwegen en Zeekanaal NV. Extern Verzelfstandigd Agentschap. Onteigeningen, bl Waterwegen en Zeekanaal NV. Extern Verzelfstandigd Agentschap. Onteigeningen, bl Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed Geraardsbergen. Gedeeltelijke verplaatsing van voetweg nr. 16 te Overboelare, bl

4 25124 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Région wallonne Service public de Wallonie Pouvoirs locaux. Annulation par le Conseil d Etat, p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets BE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets DE , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets GB , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL , p Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et Environnement. Office wallon des déchets. Direction de la Politique des déchets. Autorisation de transferts transfrontaliers de déchets NL , p Officiële berichten Raad van State Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, bl Avis officiels Conseil d Etat Avis prescrit par l article 3quater de l arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d Etat, p Avis prescrit par l article 3quater de l arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d Etat, p Staatsrat Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S Bekanntmachung, vorgeschrieben durch Artikel 3quater des Regentenerlasses vom 23. August 1948 zur Festlegung des Verfahrens vor der Verwaltungsstreitsachenabteilung des Staatsrates, S SELOR. Selectiebureau van de Federale Overheid Hoven en Rechtbanken. Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau B (griffier en secretaris) bij de griffies en parketten, bl SELOR. Bureau de Sélection de l Administration fédérale Cours et Tribunaux. Organisation d une sélection comparative de promotion vers le niveau B (greffier et secrétaire) près les greffes et parquets, p Federale Overheidsdienst Financiën Administratie van het kadaster, registratie en domeinen. Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. Erfloze nalatenschap, bl Service public fédéral Finances Administration du cadastre, de l enregistrement et des domaines. Publication prescrite par l article 770 du Code civil. Succession en déshérence, p

5 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu 15 MAART Ministeriële omzendbrief voor alle belanghebbenden, bl Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement 15 MARS Circulaire ministérielle pour les personnes concernées, p Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Bureau voor Normalisatie (NBN) Registratie van Belgische normen, bl Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie Bureau de Normalisation (NBN). Enregistrement de normes belges, p Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer Oproep tot kandidaten voor het lidmaatschap van de Commissie, bl Commission de la Protection de la Vie privée Appel aux candidats à un mandat de membre de la Commission, p Gemeenschaps- en Gewestregeringen Vlaamse Gemeenschap Jobpunt Vlaanderen Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een programmeur applicatiebeheerder (B121-statutair) voor Toerisme Vlaanderen met werfreserve van 2 jaar, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een programmeur systeem- en netwerkbeheerder (B121-statutair) voor Toerisme Vlaanderen met werfreserve van 2 jaar, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een Projectcoördinator ICT (A121-statutair) voor Toerisme Vlaanderen met werfreserve van 2 jaar, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van een helpdeskmedewerker (B111-statutair) voor Toerisme Vlaanderen met werfreserve van 2 jaar, bl Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving voor Coördinator Financiën en Begroting niveau A voor het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), bl Vlaamse overheid Het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Personeelsbeleid Permanente Ondersteuningscel (POC) GO!. Oproep tot de kandidaten voor een tijdelijke aanstelling/tijdelijke aanstelling van doorlopende duur in een wervingsambt in de POC in het schooljaar , bl Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Rondzendbrief WVG/Woonzorgdecreet/10/01. Betreft : aangepaste programmatie ingevolge het verhogen van de leeftijdsgrens in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra, bl De Wettelijke Bekendmakingen en Verschillende Berichten worden niet opgenomen in deze inhoudsopgave en bevinden zich van bl tot bl Les Publications légales et Avis divers ne sont pas repris dans ce sommaire mais figurent aux pages à

6 25126 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2010/12073] 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2010/12073] 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 Loonvorming (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2009 onder het nummer 95106/CO/149.04) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder arbeiders verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. Lonen Art. 2. De minimumuurlonen van de arbeiders tewerkgesteld in de bij artikel 1 bepaalde ondernemingen, worden vastgesteld door het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Détermination du salaire (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95106/CO/149.04) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. Salaires Art. 2. Les salaires horaires minimums des ouvriers occupés dans les entreprises visées à l article 1 er sont fixés par la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal.

7 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE HOOFDSTUK III. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen Art. 3. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen zijn gekoppeld aan de sociale index, maandelijks vastgesteld door de Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie en bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Alle indexberekeningen worden uitgevoerd rekening houdend met de derde decimaal en afgerond tot op het honderdste, het halve honderdste wordt tot het hogere honderdste afgerond. Art. 4. Sinds 2005 worden de minimumuurlonen en de werkelijk betaalde uurlonen telkens op 1 februari aangepast aan de sociale index. De aanpassing wordt berekend door de sociale index van de maand januari van het kalenderjaar te vergelijken met de sociale index van de maand januari van het voorgaande kalenderjaar. HOOFDSTUK IV. Afrondingsregels Art. 5. Conform de wettelijke bepalingen, worden alle verhogingen of aanpassingen van de lonen berekend, rekening houdend met de vierde decimaal. De uitkomst van deze verhogingen of aanpassingen van de lonen wordt afgerond tot op de dichtst bijgelegen eurocent. Voorbeeld :.,0001 EUR tot en met.,0049 EUR wordt afgerond naar de lagere eurocent.,0050 EUR tot en met.,0099 EUR wordt afgerond naar de hogere eurocent. HOOFDSTUK V. Bijzondere bepalingen Art. 6. Alle verhogingen of aanpassingen van de minimumuurlonen worden op het minimumuurloon van de hulpwerkman (spanning 100) toegepast en schommelen voor de andere categorieën volgens de hierna bepaalde loonspanning : CHAPITRE III. Liaison des salaires à l indice des prix à la consommation Art. 3. Les salaires horaires minimums et les salaires horaires réellement payés sont rattachés à l index social, établi mensuellement par le Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie et publié au Moniteur belge. Tous les calculs d indices sont établis, compte tenu de la troisième décimale et sont arrondis au centième, le demi-centième étant arrondi au centième supérieur. Art. 4. Depuis 2005 les salaires horaires minimums et les salaires horaires effectivement payés seront adaptés à l index social chaque fois à la date du 1 er février. L adaptation est calculée en comparant l index social du mois de janvier de l année civile à l index social du mois de janvier de l année civile précédente. CHAPITRE IV. Règles d arrondissement Art. 5. Conformément aux dispositions légales, toutes les majorations ou adaptations des salaires sont calculées tenant compte de la quatrième décimale. Le résultat de ces majorations ou adaptations des salaires est arrondi à l eurocent le plus proche. Exemple : de.,0001 EUR à.,0049 EUR, le résultat est arrondi au cent inférieur de.,0050 EUR à.,0099 EUR, le résultat est arrondi au cent supérieur. CHAPITRE V. Dispositions particulières Art. 6. Toutes les majorations ou adaptations des salaires horaires minimums sont appliquées au salaire horaire minimum du manœuvre (tension 100) et varient pour les autres catégories en fonction de la tension salariale définie ci-après: A.1. Hulpwerkman : 100 A.1. Manœuvre : 100 A.2. Hulpwerkman : (10 jaar anciënniteit in de onderneming) 105 A.2. Manœuvre (10 ans d ancienneté dans l entreprise) : 105 : B. Geoefende : 112,5 B. Spécialisé : 112,5 C. Geschoolde : 125 C. Qualifié : 125 D. Hoog geschoolde : 132 D. Hautement qualifié : 132 E. Geschoolde buiten categorie : 140 E. Qualifié hors catégorie : 140 Art. 7. Wanneer een verhoging samenvalt met een aanpassing, wordt de verhoging eerst toegepast. HOOFDSTUK VI. Slotbepalingen Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de loonvorming, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 16 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2009). Art. 9. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Zij kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart Art. 7. Lorsqu une majoration coïncide avec une adaptation, la majoration est appliquée en premier lieu. CHAPITRE VI. Dispositions finales Art. 8. La présente convention collective de travail remplace celle du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la détermination du salaire, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 février 2009). Art. 9. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par l une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Vu pour être annexé à l arrêté royal du 17 mars De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET

8 25128 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [C 2010/12069] 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen (1) SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [C 2010/12069] 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative aux salaires horaires. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 Uurlonen (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2009 onder het nummer 95107/CO/149.04) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, werklieden en werksters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder arbeiders verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Salaires horaires (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95107/CO/149.04) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières.

9 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE HOOFDSTUK II. Lonen Art. 2. De minimumuurlonen worden als volgt vastgesteld : CHAPITRE II. Salaires Art. 2. Les salaires horaires minimums sont fixés comme suit : CATEGORIEEN CATEGORIES Spanning Tension 37,5 u./week 37,5 h./sem. 38 u./week 38 h./sem. 1 februari er février 2009 EUR 39 u./week 39 h./sem. 40 u./week 40 h./sem. A.1. A.2. B. C. D. E. Hulpwerkman Manœuvre Hulpwerkman (10 j. anc. in de onderneming) Manœuvre (10 ans d anc. dans l entreprise) Geoefende Spécialisé Geschoolde Qualifié Hoog geschoolde Hautement qualifié Buiten categorie Hors catégorie ,13 11,02 10,78 10, ,69 11,57 11,32 11,07 112,5 12,52 12,40 12,13 11, ,91 13,78 13,48 13, ,69 14,55 14,23 13, ,58 15,43 15,09 14,76 Art. 3. Koppeling van de lonen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen. De minimumuurlonen en de werkelijk betaalde lonen van kracht op 1 februari 2009, stemmen overeen met de indexaanpassing van 1 februari 2009 op basis van het referte-indexcijfer (januari 2009) 111,27. Zij schommelen overeenkomstig de bepalingen van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de loonvorming van 18 juni 2009, en de in voege zijnde wettelijke bepalingen. Art. 3. Liaison des salaires à l indice des prix à la consommation. Les salaires horaires minimums et les salaires effectivement payés en vigueur au 1 er février 2009, correspondent à l adaptation à l index du 1 er février 2009 sur base de l indice de référence (janvier 2009) 111,27. Ils varient conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la détermination du salaire du 18 juin 2009, et aux dispositions légales en vigueur. HOOFDSTUK III. Geldigheid CHAPITRE III. Validité Art. 4. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 7 december 2008 (Belgisch Staatsblad van 5 februari 2009). Art. 4. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 4 mars 2008, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce de métal, rendue obligatoire par arrêté royal du 7 décembre 2008 (Moniteur belge du 5 février 2009). Art. 5. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en wordt gesloten voor onbepaalde duur. Art. 5. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée. Zij kan door één van de partijen opgezegd worden mits een opzegging van drie maanden, betekend bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel en aan alle ondertekenende organisaties. Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal ainsi qu à toutes les parties signataires. Deze opzegging kan slechts ingaan ten vroegste vanaf 1 januari Ce préavis ne pourra prendre cours qu à partir du 1 er janvier Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart Vu pour être annexé à l arrêté royal du 17 mars De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET

10 25130 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201163] 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de arbeidsorganisatie. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201163] 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à l organisation du travail (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à l organisation du travail. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 Arbeidsorganisatie (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2009 onder het nummer 95108/CO/149.04) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder arbeiders verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. Toepassingsmodaliteiten Art. 2. De arbeiders hebben binnen het wettelijk kader de keuzemogelijkheid om de eerste 65 overuren per kalenderjaar in het kader van buitengewone vermeerdering van werk (artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971) of van de werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid (artikel 26, 1, 3 o van de arbeidswet van 16 maart 1971) te recupereren of uitbetaald te krijgen. Art. 3. De mogelijkheid om binnen het wettelijk kader een bijkomende schijf van 65 overuren per kalenderjaar in het kader van buitengewone vermeerdering van werk (artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971) of van de werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid (artikel 26, 1, 3 o van de arbeidswet van 16 maart 1971) in te voeren, kan enkel worden geregeld in een collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten op het niveau van de onderneming. Art. 4. In deze collectieve arbeidsovereenkomst, afgesloten op het niveau van de onderneming, dient te worden bepaald of deze bijkomende schijf zal worden gerecupereerd (en op welke wijze) of uitbetaald. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Organisation du travail (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95108/CO/149.04) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. Modalités d application Art. 2. Les ouvriers ont la possibilité, dans le cadre légal, de choisir entre la récupération ou le paiement des premières 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d un surcroît extraordinaire de travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, 1 er,3 o de la loi sur le travail du 16 mars 1971). Art. 3. La possibilité d instaurer, dans le cadre légal, une tranche complémentaire de 65 heures supplémentaires par année calendrier dans le cadre d un surcroît extraordinaire du travail (article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971) ou de travaux suite à une nécessité imprévue (article 26, 1 er,3 o de la loi sur le travail du 16 mars 1971), est uniquement possible par convention collective de travail, conclue au niveau de l entreprise. Art. 4. Cette convention collective de travail, conclue au niveau de l entreprise, doit déterminer si (et comment) cette tranche complémentaire sera récupérée ou payée.

11 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Deze collectieve arbeidsovereenkomst is slechts geldig indien ze afspraken bevat over de plicht tot en de wijze van informatie over het totaal aantal gepresteerde overuren (het totaal aantal uitbetaalde en gerecupereerde overuren) en over het gebruik van tijdelijke contracten (uitzendcontracten, contracten van bepaalde duur en onderaanneming) aan de vakbondsafvaardiging en bij ontstentenis aan de betrokken vakbondssecretarissen. Art. 5. Conform artikel 25 van de arbeidswet van 16 maart 1971 (buitengewone vermeerdering van werk) en conform artikel 26, 1, 3 o van de arbeidswet van 16 maart 1971 (werkzaamheden ingevolge een onvoorziene noodzakelijkheid) kunnen overuren in dit kader enkel worden gepresteerd mits het voorafgaande akkoord van de vakbondsafvaardiging. HOOFDSTUK III. Geldigheid Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en treedt buiten werking op 30 juni Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET * Cette convention collective de travail est seulement valable si elle comporte des dispositions sur l obligation et le mode d information sur le nombre total d heures supplémentaires prestées (le nombre total d heures supplémentaires payées et récupérées) et sur l utilisation de contrats temporaires (contrats intérimaires, contrats à durée déterminée et sous-traitance) à la délégation syndicale ou, à défaut, aux secrétaires syndicaux concernés. Art. 5. Conformément à l article 25 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (surcroît extraordinaire du travail) et à l article 26, 1 er,3 o de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (travaux suite à une nécessité imprévue), des heures supplémentaires dans ce cadre peuvent seulement être prestées moyennant accord préalable de la délégation syndicale. CHAPITRE III. Validité Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2009 et cesse d être en vigueur le 30 juin Vu pour être annexé àl arrêté royal du 17 mars La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201356] 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit (1) SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201356] 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; Op de voordracht van de Minister van Werk, ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de flexibiliteit. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à la flexibilité. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

12 25132 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 Flexibiliteit (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2009 onder het nummer 95110/CO/149.04) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de werklieden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder werklieden verstaan : de werklieden en de werksters. HOOFDSTUK II. Draagwijdte en toepassingssfeer van de overeenkomst Art. 2. Het huidig akkoord wordt afgesloten in toepassing van artikel 20bis, 1 van de arbeidswet van 16 maart 1971 (Belgisch Staatsblad van 30 maart 1971), gewijzigd door artikel 37 van hoofdstuk V van titel III van de wet van 26 juli 1996 (Belgisch Staatsblad van 1 augustus 1996) tot bevordering van de werkgelegenheid en tot de preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen. Dit impliceert dat het huidig akkoord de afwijkingen inzake arbeidstijd regelt voor de ondernemingen die onder de bevoegdheid van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel ressorteren. Art. 3. Dit akkoord is enkel van toepassing in sectoren met activiteiten : - van laden en lossen van goederen en vervoer; - van monteren, plaatsen, takelen en herstellen van onderstaande producten en machines; - machines voor openbare werken, burgerlijke bouwkunde en goederenbehandeling; - land- en tuinbouwtractoren, -machines en uitrusting voor boerderijen; - rijwieltuigen; - gereedschap en uitrusting voor werkplaatsen, garages en de industrie. HOOFDSTUK III. Toepassingsmodaliteiten Afdeling 1ste. Voorwaarden inzake arbeidsregime Art. 4. De hierna volgende afwijkingen inzake arbeidsduur zijn enkel van toepassing in het normale dagstelsel. De hierna volgende afwijkingen inzake arbeidsduur zijn niet van toepassing ingeval van ploegenarbeid. Afdeling 2. Grenzen inzake arbeidsduur Art. 5. Ondernemingen kunnen een glijdende werkweek instellen zoals voorzien in artikel 20bis van de arbeidswet van 16 maart 1971, volgens de hierna vermelde modaliteiten, op voorwaarde dat zij, over een periode van één jaar, de conventionele gemiddelde wekelijkse arbeidsduur, vastgelegd bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 maart 1985, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 3 juni 1985, niet overschrijdt. Art Over een periode van één jaar die overeenstemt met het kalenderjaar, bedraagt het te presteren aantal arbeidsuren, 52 maal de wekelijkse arbeidsduur voorzien in het arbeidsreglement van de onderneming. De rustdagen bepaald bij de wet van 4 januari 1974 (Belgisch Staatsblad van 31 januari 1974) betreffende de feestdagen en de periodes van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst vastgelegd bij de wet van 3 juli 1978 (Belgisch Staatsblad van 22 augustus 1978) betreffende de arbeidsovereenkomsten, gelden als arbeidstijd voor de berekening van de arbeidsduur die over één jaar moet nageleefd worden. 2. Het aantal uren dat gepresteerd mag worden beneden of boven het normaal dagrooster dat voorzien is in het arbeidsreglement, bedraagt maximum 2 uren per dag. Het maximum aantal te presteren uren mag evenwel nooit meer bedragen dan 9 uren per dag. 3. Het aantal uur dat gepresteerd mag worden beneden of boven de conventioneel bepaalde weekgrens, bedraagt maximum 5 uren per week. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Flexibilité (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95110/CO/149.04) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour le commerce de métal. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. Portée etsphère d application de la convention Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue en application de l article 20bis, 1 er de la loi sur le travail du 16 mars 1971 (Moniteur belge du 30 mars 1971), modifié par l article 37 du chapitre V du titre III de la loi du 26 juillet 1996 (Moniteur belge du 1 er août 1996) sur la promotion de l emploi et la sauvegarde préventive de la compétitivité. Cela implique que le présent accord régit les dérogations en matière de temps de travail pour les entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Art. 3. La présente convention collective de travail s applique aux secteurs ayant des activités: - de chargement et déchargement de marchandises et transport; - de montage, placement, dépannage et réparation des produits et machines ci-après; - machines pour travaux publics, génie civil et manutention; - tracteurs et machines pour l agriculture et le jardinage et équipements de fermes; - cycles; - outillage et équipement pour ateliers, garages et l industrie. CHAPITRE III. Modalités d application Section 1 re. Conditions de régimes de travail Art. 4. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après nes appliquent qu au régime de jour normal. Les dérogations en matière de durée du travail mentionnées ci-après ne s appliquent pas en cas de travail en équipes. Section 2. Limites de durée du travail Art. 5. Les entreprises peuvent instaurer une semaine de travail flottante, comme prévu à l article 20bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, d après les modalités mentionnées ci-après, à condition qu elle ne dépasse pas la moyenne de la durée de travail hebdomadaire conventionnelle fixée par la convention collective de travail du 7 mars 1985, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 juin 1985, sur une période d un an. Art er. Sur une période d un an correspondant à l année civile, le nombre d heures de travail à prester s élève à 52 fois la durée de travail hebdomadaire prévue dans le règlement de travail de l entreprise. Les jours de repos définis par la loi du 4 janvier 1974 (Moniteur belge du 31 janvier 1974) relative aux jours fériés et les périodes de suspension de l exécution du contrat de travail fixées par la loi du 3 juillet 1978 (Moniteur belge du 22 août 1978) relative aux contrats de travail, valent comme temps de travail pour le calcul de la durée de travail qui doit être respectée sur l année. 2. Le nombre d heures qui peuvent être prestées en dessous ou au-dessus de l horaire journalier normal prévu dans le règlement de travail s élève à 2 heures maximum par jour. Le nombre maximum d heures à prester ne peut toutefois jamais dépasser 9 heures par jour. 3. Le nombre d heures qui peuvent être prestées au-delà de la limite hebdomadaire conventionnelle s élève à 5 heures maximum par semaine.

13 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE HOOFDSTUK IV. Uitzondering Art. 7. Deze overeenkomst is niet van toepassing in ondernemingen waar er bij collectieve arbeidsovereenkomst reeds afwijkingen inzake de arbeidstijd werden vastgelegd. HOOFDSTUK V. Geldigheid Art. 8. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2009 en treedt buiten werking op 30 juni Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET CHAPITRE IV. Exception Art. 7. La présente convention ne s applique pas aux entreprises dans lesquelles des dérogations au temps de travail ont déjà été fixées par convention collective de travail. CHAPITRE V. Validité Art. 8. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er juillet 2009 et cesse d être en vigueur le 30 juin Vu pour être annexé àl arrêté royal du 17 mars La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET * FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201150] 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vergoedingen bij stand-by regeling. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201150] 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative aux indemnités pour régime de stand-by. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 Vergoedingen bij stand-by regeling (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2009 onder het nummer 95111/CO/149.04) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst, wordt onder arbeiders verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Indemnités pour régime de stand-by (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95111/CO/149.04) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Pour l application de cette convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières.

14 25134 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE HOOFDSTUK II. Definities Art. 2. Onder stand-by of beschikbaarheidstijd verstaat men : de periode gedurende dewelke de arbeider buiten zijn normale arbeidstijd en na voorafgaand akkoord van zijn werkgever, niet aanwezig hoeft te zijn op de werkplek maar beschikbaar moet zijn om gevolg te kunnen geven aan eventuele oproepen en om een dringende hulpverlenende service aan de klanten te verlenen. De arbeiders treden op vrijwillige basis toe tot het stand-by systeem, maar zijn wel verplicht gevolg te geven aan de oproepen eenmaal ze in het stand-by systeem zitten. De normale grenzen van de arbeidsduur kunnen overschreden worden voor de uitvoering voor rekening van een derde van dringende arbeid aan machines en materieel zoals bepaald in artikel 26, 2, 2 o van de arbeidswet van 16 maart 1971, zoals het verhelpen van een panne bij een klant, wat een dringende interventie vereist. Voor zover de arbeid die de arbeider presteert ingevolge een oproep, boven de normale daggrens zoals bepaald in het arbeidsreglement en boven de normale weekgrens van de arbeidsduur gepresteerd wordt, spreken we van overuren. HOOFDSTUK III. Vergoedingen Art Sinds 1 juli 2005 wordt een stand-by vergoeding door de werkgevers toegekend aan de arbeiders die zich in stand-by bevinden zoals omschreven in artikel 2 van deze overeenkomst. 2. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 4 systemen van stand-by : a. Week-dag : Stand-by tijdens de periode van 6 uur s ochtends tot 22 uur s avonds van maandag tot en met vrijdag; b. Week-nacht : Stand-by tijdens de periode van 22 uur s avonds tot 6 uur s ochtends, startende op maandagavond 22 uur en lopende tot zaterdagochtend 6 uur; c. Weekend-dag : Stand-by tijdens de periode van 6 uur s ochtends tot 22 uur s avonds tijdens het weekend, met name zaterdag en zondag, alsook feestdagen; d. Weekend-nacht : Stand-by tijdens de periode van 22 uur s avonds tot 6 uur s ochtends startende op zaterdagavond 22 uur en lopende tot maandagochtend 6 uur, alsook op feestdagen. Art. 4. Volgende minimumvergoedingen voor de systemen van stand-by, zoals bepaald in artikel 3, 2 zijn van toepassing sinds 1 februari 2009 : 1. Voor de arbeiders die onder systeem a. met name week-dag stand-by zijn : 1,63 EUR per uur; 2. Voor de arbeiders die onder systeem b. met name week-nacht stand-by zijn : 2,17 EUR per uur; 3. Voor de arbeiders die onder systeem c. met name weekend-dag stand-by zijn : 2,17 EUR per uur; 4. Voor de arbeiders die onder systeem d. met name weekend-nacht stand-by zijn : 2,71 EUR per uur. Arbeiders kunnen cumulatief in verschillende systemen stand-by zijn en worden daarvoor ook cumulatief vergoed. Art Indien een arbeider die zich in een systeem van stand-by bevindt, ook effectief een oproep krijgt en daardoor moet worden ingezet, ontvangt hij hiervoor een uitrukvergoeding. 2. De minimumhoogte van deze uitrukvergoeding bedraagt sinds 1 februari 2009 : 27,09 EUR voor 1 oproep per kalenderdag; 43,35 EUR in totaal voor 2 oproepen per kalenderdag; 54,19 EUR in totaal voor 3 oproepen per kalenderdag; 5,42 EUR per extra oproep (boven de 3) per kalenderdag. 3. Onder kalenderdag wordt verstaan : de periode van 24 uur, startende om 6 uur s ochtends en lopende tot 6 uur s ochtends van de volgende dag. Art. 6. De bedragen van de vergoedingen zoals vastgesteld in artikel 4 en artikel 5 van deze overeenkomst, worden sinds 1 februari 2007 jaarlijks geïndexeerd op 1 februari, op basis van de sociale index van januari van het betreffende kalenderjaar tegenover de sociale index van januari van het voorgaande kalenderjaar. CHAPITRE II. Définitions Art. 2. Par stand-by ou temps de disponibilité, on entend : la période pendant laquelle l ouvrier, en dehors son temps de travail normal, après accord préalable avec l employeur, n est pas tenu d être présent sur le lieu de travail mais doit être disponible afin de pouvoir donner suite à des appels éventuels et de fournir des services d assistance urgents aux clients. Les ouvriers adhèrent au système de stand-by sur base volontaire mais sont cependant obligés de donner suite aux appels une fois qu ils font partie du système de stand-by. Les limites normales du temps de travail peuvent être dépassées afin d exécuter, pour le compte d un tiers, des travaux urgents sur des machines et du matériel tels que prévus par l article 26, 2, 2 o de la loi sur le travail du 16 mars 1971, comme par exemple le dépannage chez le client, qui requiert une intervention urgente. Pour autant que le travail exécuté par l ouvrier à la suite d un appel soit presté en dépassement de la limite journalière normale définie dans le règlement de travail et de la limite hebdomadaire normale du temps de travail, il sera considéré comme des heures supplémentaires. CHAPITRE III. Indemnités Art er. Depuis le 1 er juillet 2005, une indemnité de stand-by est accordée par les employeurs aux ouvriers qui se trouvent en stand-by comme décrit à l article 2 de la présente convention. 2. On distingue 4 systèmes de stand-by : a. Jour en semaine : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir du lundi au vendredi inclus; b. Nuit en semaine : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du lundi soir 22 heures au samedi matin 6 heures; c. Jour en week-end : Stand-by pendant la période de 6 heures le matin à 22 heures le soir durant le week-end, à savoir les samedi et dimanche de même que les jours fériés; d. Nuit en week-end : Stand-by pendant la période de 22 heures le soir à 6 heures le matin, du samedi soir 22 heures au lundi matin 6 heures, ainsi que les jours fériés. Art. 4. Les indemnités minimales suivantes sont d application depuis le 1 er février 2009, fixées pour les systèmes de stand-by, comme défini à l article 3, 2: 1. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by a., à savoir le jour en semaine : indemnité horaire de 1,63 EUR; 2. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by b., à savoir la nuit en semaine : indemnité horaire de 2,17 EUR; 3. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by c., à savoir le jour en week-end : indemnité horaire de 2,17 EUR; 4. Pour les ouvriers qui sont dans le système de stand-by d., à savoir la nuit en week-end : indemnité horaire de 2,71 EUR. Les ouvriers peuvent se trouver de façon cumulative dans plusieurs systèmes de stand-by; l indemnisation est dans ce cas cumulative elle aussi. Art er. Si un ouvrier se trouvant dans un système de stand-by est effectivement appelé et doit donc être affecté, il touche pour ce faire une indemnité de départ. 2. Depuis le 1 er février 2009, le montant minimum de cette indemnité de départ est de : 27,09 EUR pour un appel par jour calendrier; 43,35 EUR au total, pour deux appels par jour calendrier; 54,19 EUR au total, pour 3 appels par jour calendrier; 5,42 EUR par appel supplémentaire (au dessus de 3) par jour calendrier. 3. Par jour calendrier, il est entendu : la période de 24 heures débutant à 6 heures le matin et allant jusqu à 6 heures du matin du jour suivant. Art. 6. Depuis le 1 er février 2007, les montants des indemnités fixées à l article 4 et l article 5 de la présente convention sont indexées chaque année au1 er février, sur base de l index social du mois de janvier de l année calendrier concernée par rapport à l index social du mois de janvier de l année calendrier précédente.

15 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE HOOFDSTUK IV. Prestaties tijdens stand-by regeling Art. 7. Onverminderd de bepalingen in artikel 4 en 5 van deze overeenkomst, ontvangt een arbeider, die tijdens de stand-by periode effectieve prestaties levert, het effectief verschuldigde loon voor die prestaties. Art. 8. De effectief gewerkte tijd wordt meegeteld als arbeidstijd, zowel voor de duur als voor de berekening van het loon. HOOFDSTUK V. Toepassingsmodaliteiten Art Via een collectieve arbeidsovereenkomst op ondernemingsvlak kan worden afgeweken van de artikels 4, 5 en 7 van deze overeenkomst, alsook van artikel 8 voor wat betreft de berekening van het loon. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst dient ondertekend te worden door alle vakbondsorganisaties die vertegenwoordigd zijn binnen de onderneming, of bij ontstentenis van een vakbondsvertegenwoordiging, door de regionaal secretarissen van de vakbondsorganisaties vertegenwoordigd in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. 3. Bovendien dient deze collectieve arbeidsovereenkomst na ondertekening binnen de maand ter informatie te worden overgemaakt aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. 4. Bovenstaande regeling is geldig vanaf 1 juli 2009 tot en met 30 juni 2011, en zal door de sociale partners op niveau van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel worden geëvalueerd vóór 31 december Indien op ondernemingsvlak partijen er niet in slagen tot een collectieve arbeidsovereenkomst te komen, kan de meest gerede partij hiervoor beroep doen op het verzoeningsbureau op het niveau van het paritair subcomité. Art. 10. Een arbeider kan enkel op vrijwillige basis stand-by zijn. Art. 11. Aan het begin van elke maand, wordt de lijst van de arbeiders die stand-by zijn medegedeeld aan de vakbondsafvaardiging. Indien er in de onderneming geen vakbondsafvaardiging bestaat, wordt deze lijst bekendgemaakt aan het voltallige arbeiderspersoneel. De arbeiders die aan het begin van elke maand op deze lijst vermeld staan, genieten automatisch de stand-by vergoeding, behoudens voor de periodes of dagen waarop hun arbeidsovereenkomst arbeidsrechterlijk geschorst is. Wie om onvoorziene omstandigheden een arbeider, vermeld op bovenvermelde lijst dient te vervangen, ontvangt dezelfde vergoedingen en voordelen. HOOFDSTUK VI. Duur van de overeenkomst Art. 12. Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt deze van 28 september 2006, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, algemeen verbindend verklaard van 27 april 2007 (Belgisch Staatsblad van 8 juni 2007). Art. 13. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2009 en wordt gesloten voor onbepaalde duur, met uitzondering van artikel 9 dat geldig is van 1 juli 2009 tot en met 30 juni Zij kan door elk van de contracterende partijen worden opgezegd, mits een opzegging van zes maanden betekend met een ter post aangetekende brief aan de voorzitter van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel en aan de in dat paritair comité vertegenwoordigde organisaties. Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET CHAPITRE IV. Prestations durant un régime de stand-by Art. 7. Sans préjudice des dispositions de l article 4 et 5 de la présente convention, un ouvrier qui doit fournir des prestations effectives durant la période de stand-by touche le salaire effectif dû pour celles-ci. Art. 8. Le temps effectivement presté est compté comme du temps de travail, aussi bien pour la durée que pour le calcul du salaire. CHAPITRE V. Modalités d application Art er. Par le biais d une convention collective de travail au niveau de l entreprise, il est possible de déroger aux articles 4, 5 et 7 de la présente convention, ainsi que à l article 8, quant au calcul du salaire. 2. Cette convention collective de travail doit être signée par toutes les organisations syndicales représentées au sein de l entreprise ou, à défaut de représentation syndicale, par les secrétaires régionaux des organisations syndicales représentées au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. 3. En outre, après signature, cette convention collective de travail doit être transmise dans le mois pour information, au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. 4. La réglementation susmentionnée est valable du 1 er juillet 2009 au 30 juin 2011, et sera évaluée par les partenaires sociaux au niveau de la Sous-commission paritaire du commerce du métal avant le 31 décembre Si les parties au niveau de l entreprise ne parviennent pas à une convention collective de travail, la partie la plus diligente peut faire appel au bureau de conciliation au niveau de la sous-commission paritaire. Art. 10. Un ouvrier ne peut être en stand-by que sur base volontaire. Art. 11. Au début de chaque mois, la liste des ouvriers qui sont en stand-by est communiquée à la délégation syndicale. S il n y a pas de délégation syndicale dans l entreprise, cette liste est communiquée à l ensemble du personnel ouvrier. Les ouvriers mentionnés sur cette liste au début de chaque mois bénéficient automatiquement de l indemnité de stand-by sauf pour les périodes ou jours durant lesquels leur contrat de travail a été suspendu en vertu de la législation. Tout ouvrier qui, suite à des circonstances imprévues, doit remplacer un ouvrier repris sur la liste susmentionnée, recevra les mêmes indemnités et avantages. CHAPITRE VI. Durée de la convention Art. 12. Cette convention collective du travail remplace celle du 28 septembre 2006, conclue au sein de la Sous-commission paritaire du commerce du métal, rendue obligatoire par arrêté royal du 27 avril 2007 (Moniteur belge du 8 juin 2007). Art. 13. La présente convention collective de travail prendra effet à partir du 1 er juillet 2009 et est conclue pour une durée indéterminée, à l exception de l article 9 qui s applique du 1 er juillet 2009 au 30 juin Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes, moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal et aux organisations représentées au sein de cette commission paritaire. Vu pour être annexé à l arrêté royal du 17 maart La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET

16 25136 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201337] 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het brugpensioen vanaf 56 jaar. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201337] 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative à la prépension à partir de 56 ans. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le 17 mars ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 Brugpensioen vanaf 56 jaar (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2009 onder het nummer 95115/CO/149.04) HOOFDSTUK I. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder arbeiders verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK II. Algemene beschikkingen Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten overeenkomstig en in uitvoering van : - de bepalingen opgenomen in de collectieve arbeidsovereenkomst nummer 96 van 20 februari 2009 gesloten in de Nationale Arbeidsraad tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen, ter uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 22 december 2008; - de bepalingen opgenomen in het advies nummer van 20 december 2007 gesloten in de Na-tionale Arbeidsraad; - hoofdstuk III van de wet betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord van 21 december 2007 (Belgisch Staatsblad van 31 december 2007). HOOFDSTUK III. Rechthebbenden op de aanvullende vergoeding Art. 3. Deze brugpensioenregeling geldt voor arbeiders die worden ontslagen, en die 56 jaar of ouder zijn gedurende de periode van 1 januari 2010 tot 31 december 2010 en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst een beroepsverleden van tenminste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Prépension à partir de 56 ans (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95115/CO/149.04) CHAPITRE I er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs, aux ouvriers et ouvrières des entreprises qui ressortissent à la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. Dispositions générales Art. 2. La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution : - des dispositions de la convention collective de travail numéro 96 du 20 février 2009, conclue au sein du Conseil national du travail instaurant un régime d indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, en exécution de l accord interprofessionnel du 22 décembre 2008; - des dispositions de l avis numéro du 20 décembre 2007 conclu au sein du Conseil national du travail; - du chapitre III de la loi relative à l exécution de l accord interprofessionnel du 21 décembre 2007 (Moniteur belge du 31 décembre 2007). CHAPITRE III. Ayants droit à l indemnité complémentaire Art. 3. Ce régime de prépension bénéficie aux ouvriers qui sont licenciés, et qui sont âgés, au cours de la période du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010, de 56 ans ou plus et peuvent se prévaloir au moment de la fin du contrat de travail d un passé professionnel d au moins 40 ans en tant que travailleur salarié.

17 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bovendien moeten deze arbeiders het bewijs leveren dat vóór de leeftijd van 17 jaar tenminste 78 dagen arbeidsprestaties zijn geleverd waarvoor sociale zekerheidsbijdragen zijn betaald of tenminste 78 dagen arbeidsprestaties zijn geleverd in het kader van leerlingenwezen welke zich situeren vóór 1 september HOOFDSTUK IV. Toepassingsregels Art. 4. Voor de bepalingen die niet zijn geregeld via deze collectieve arbeidsovereenkomst, zijn de bepalingen van collectieve arbeidsovereenkomst nummer 17 van 19 december 1974 tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen, van toepassing. HOOFDSTUK V. Betaling van de aanvullende vergoeding Art. 5. De betaalplicht van de aanvullende vergoeding van de werkgever wordt overgedragen aan het Sociaal Fonds voor de metaalhandel. Het Sociaal Fonds voor de metaalhandel zal hiertoe de nodige modaliteiten uitwerken. HOOFDSTUK VI. Geldigheid Art. 6. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2010 en treedt buiten werking op 31 december Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 17 maart De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET * En outre, ces ouvriers doivent pouvoir prouver qu ils ont effectué, avant l âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, ou au moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre de l apprentissage qui se situent avant le 1 er septembre CHAPITRE IV. Modalités d application Art. 4. Pour les points qui ne sont pas réglés par la présente convention collective de travail, les dispositions de la convention collective de travail numéro 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d indemnité complémentaire en faveur de certains travailleurs âgés en cas de licenciement sont d application. CHAPITRE V. Paiement de l indemnité complémentaire Art. 5. L obligation de paiement de l indemnité complémentaire de l employeur est transférée, au Fonds social pour le commerce du métal. Le Fonds social pour le commerce du métal mettra au point les modalités nécessaires à cet effet. CHAPITRE VI. Validité Art. 6. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1 er janvier 2010 et cesse d être en vigueur le 31 décembre Vu pour être annexé àl arrêté royal du 17 mars La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N [2010/201321] 17 MAART Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de statuut van de vakbondsafvaardigingen (1) ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28; Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de metaalhandel; Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij : Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de statuut van de vakbondsafvaardigingen. Art. 2. De Minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit. Gegeven te Brussel, 17 maart SERVICE PUBLIC FEDERAL EMPLOI, TRAVAIL ET CONCERTATION SOCIALE F [2010/201321] 17 MARS Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales (1) ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour le commerce du métal; Sur la proposition de la Ministre de l Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1 er. Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 juin 2009, reprise en annexe, conclue au sein de la Souscommission paritaire pour le commerce du métal, relative au statut des délégations syndicales. Art. 2. La Ministre qui a l Emploi dans ses attributions est chargée de l exécution du présent arrêté. Donné àbruxelles, le mars ALBERT Van Koningswege : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid, Mevr. J. MILQUET ALBERT Par le Roi : La Vice-Première Ministre et Ministre de l Emploi et de l Egalité des chances, chargée de la Politique de migration et d asile, Mme J. MILQUET Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968, Moniteur belge du 15 janvier 1969.

18 25138 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Bijlage Paritair Subcomité voor de metaalhandel Collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2009 Statuut van de vakbondsafvaardigingen (Overeenkomst geregistreerd op 19 oktober 2009 onder het nummer 95118/CO/149.04) HOOFDSTUK 1. Toepassingsgebied Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers, de arbeiders en arbeidsters van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de metaalhandel. Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt onder arbeiders verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werklieden. HOOFDSTUK 2. Algemene beginselen Art. 2. Deze overeenkomst, aangegaan in uitvoering van en overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomsten betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen van het personeel der ondernemingen, op 24 mei en 30 juni 1971 gesloten in de Nationale Arbeidsraad, regelt de oprichting en het statuut van de vakbondsafvaardiging van het werkliedenpersoneel. Art. 3. De werkgevers erkennen dat hun georganiseerd werkliedenpersoneel bij hen vertegenwoordigd zijn door een vakbondsafvaardiging waarvan de leden aangewezen of verkozen worden onder de georganiseerd werkliedenpersoneel van de onderneming. Onder georganiseerd werkliedenpersoneel wordt verstaan : de arbeiders aangesloten bij een der ondertekenende interprofessionele werknemersorganisaties van de voormelde overeenkomsten. Art. 4. De werkgevers verbinden er zich toe op het personeel geen enkele druk uit te oefenen om het te beletten bij een vakbond aan te sluiten en aan de niet-aangeslotenen geen andere voorrechten dan aan de aangesloten arbeiders toe te kennen. De vakbondsafvaardigingen verbinden er zich toe in de ondernemingen de praktijken van paritaire verhoudingen, die met de geest van deze overeenkomst stroken, na te leven. Art. 5. De werkgevers en de vakbondsafvaardiging : 1) geven in alle omstandigheden blijk van zin voor rechtvaardigheid, redelijkheid en verzoening die bepalend is voor de goede sociale verhoudingen in de onderneming; 2) leven de sociale wetgeving, de collectieve arbeidsovereenkomsten en het arbeidsreglement na en bundelen hun inspanningen teneinde de naleving ervan te verzekeren. HOOFDSTUK 3 Oprichting en samenstelling van de vakbondsafvaardiging Art Op schriftelijk verzoek van één of meerdere in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisaties, wordt in de bedrijven, bij artikel 1 bedoelde ondernemingen een vakbondsafvaardiging ingesteld, waarvan het aantal effectieve afgevaardigden, op grond van het aantal in de onderneming tewerkgestelde arbeiders wordt vastgesteld. Indien er, op het moment van de samenstelling, geen opstart van de procedure tot sociale verkiezingen heeft plaatsgevonden, dient tenminste 25 pct. van de arbeiders tot de oprichting te verzoeken. Het aantal afgevaardigden wordt als volgt bepaald : - 15 tot en met 30 arbeiders : 2 effectieve afgevaardigden; - 31 tot en met 50 arbeiders : 3 effectieve afgevaardigden; - 51 tot en met 150 arbeiders : 4 effectieve afgevaardigden + 4 plaatsvervangende afgevaardigden; tot en met 200 arbeiders : 5 effectieve afgevaardigden + 5 plaatsvervangende afgevaardigden. Voor de ondernemingen waar meer dan 200 arbeiders tewerkgesteld zijn, wordt een bijkomende effectieve en plaatsvervangende afgevaardigde aangewezen per begonnen schijf van 50 arbeiders. Annexe Sous-commission paritaire pour le commerce du métal Convention collective de travail du 18 juin 2009 Statut des délégations syndicales (Convention enregistrée le 19 octobre 2009 sous le numéro 95118/CO/149.04) CHAPITRE 1 er. Champ d application Article 1 er.laprésente convention collective de travail s applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire du commerce de métal. Pour l application de la présente convention collective de travail, on entend par ouvriers : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE 2. Principes généraux Art. 2. La présente convention collective de travail, conclue en exécution de et conformément aux conventions collectives de travail relatives au statut des délégations syndicales du personnel des entreprises conclues les 24 mai et 30 juin 1971 au sein du Conseil national du travail, règle l institution et le statut de la délégation syndicale du personnel ouvrier. Art. 3. Les employeurs reconnaissent que leur personnel ouvrier syndiqué est représenté auprès d eux par une délégation syndicale dont les membres sont désignés ouélus parmi le personnel ouvrier syndiqué de l entreprise. Par personnel ouvrier syndiqué, on entend : les ouvriers affiliés à une des organisations interprofessionnelles de travailleurs signataires des conventions précitées. Art. 4. Les employeurs s engagent à n exercer aucune pression sur le personnel pour l empêcher de se syndiquer et à ne pas consentir aux ouvriers non syndiqués d autres prérogatives qu aux ouvriers syndiqués. Les délégations syndicales s engagent à observer dans les entreprises les pratiques de relations conformes à l esprit de la présente convention. Art. 5. Les employeurs et les délégations syndicales : 1) témoignent en toutes circonstances de l esprit de justice, d équité et de conciliation qui conditionne les bonnes relations sociales dans l entreprise; 2) respectent la législation sociale, les conventions collectives de travail et le règlement de travail et conjuguent leurs efforts en vue d en assurer le respect. CHAPITRE 3 Institution et composition de la délégation syndicale Art A la demande écrite d une ou plusieurs organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, une délégation syndicale du personnel ouvrier est instituée dans les entreprises visées à l article 1 er, dont le nombre de délégués effectifs est fixé sur la base du nombre d ouvriers occupés dans l entreprise. Si, au moment de la composition, la procédure en vue d élections sociales dans l entreprise n a pas encore été amorcée, 25 p.c. au moins des ouvriers doivent en faire la demande. Le nombre de délégués est fixé comme suit : - 15 à 30 ouvriers inclus : 2 délégués effectifs; - 31 à 50 ouvriers inclus : 3 délégués effectifs; - 51 à 150 ouvriers inclus : 4 délégués effectifs + 4 délégués suppléants; à 200 ouvriers inclus : 5 délégués effectifs + 5 délégués suppléants. Pour les entreprises où plus de 200 ouvriers sont occupés, il est désigné un délégué effectif et suppléant supplémentaire par tranche entamée de 50 ouvriers.

19 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Indien een in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisatie een vakbondsafvaardiging wenst op te richten in een onderneming met minstens 15 arbeiders en minder dan 50 arbeiders dan kan de in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisatie de volgende procedure volgen : - de in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisatie richt aan de voorzitter van het paritair subcomité een aangetekend schrijven met de intentie tot het oprichten van een vakbondsafvaardiging in een met naam en adres omschreven onderneming; - de betrokken werknemersorganisatie vermeldt de naam van hun kandidaat-afgevaardigde(n). Na ontvangst van het aangetekend schrijven deelt de voorzitter van het paritair subcomité aan de betrokken onderneming mee dat een vakbondsorganisatie wil overgaan tot het oprichten van een vakbondsafvaardiging. De in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisatie beschikt over dertig kalenderdagen vanaf het versturen van het aangetekend schrijven om te bewijzen dat 25 pct. van de arbeiders verzoekt om de oprichting van een vakbondsafvaardiging. 2. De plaatsvervangende afgevaardigden wonen de vergadering van de afvaardiging en de audiënties slechts bij in geval van afwezigheid of verhindering van de effectieve afgevaardigden en in dezelfde verhouding. Art. 7. Om het mandaat van afgevaardigde te kunnen uitoefenen moeten de leden van de arbeiders aangesloten bij één der werknemersorganisaties, bedoeld bij artikel 3, aan volgende voorwaarden voldoen : - 18 jaar oud zijn op het ogenblik van de aanstelling; - sedert tenminste zes maanden in de onderneming tewerkgesteld zijn. Het mandaat neemt in ieder geval een einde op schriftelijk verzoek van de werknemersorganisatie die de kandidatuur van de afgevaardigde heeft voorgedragen. Indien het mandaat van een vakbondsafgevaardigde, om gelijk welke reden, een einde neemt tijdens de uitoefening van dit mandaat, heeft de werknemersorganisatie waartoe deze afgevaardigde behoort, het recht om de persoon aan te duiden die het mandaat zal voleindigen. Art De aangestelde of verkozen afgevaardigden worden uitgekozen op grond van het gezag waarover zij bij de uitvoering van hun kiese opdrachten moeten beschikken en hun bevoegdheid welke een degelijke kennis van de onderneming en van de bedrijfstak omvat. De duur van de mandaten wordt op vier jaar bepaald. De mandaten kunnen worden hernieuwd. 2. De vakbondsafgevaardigden worden aangesteld door de in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisaties, hetzij op grond van het aantal van hun aangeslotenen, hetzij op grond van de stemresultaten van de verkiezingen in ondernemingsraad en/of comité voor preventie en bescherming op het werk. Onderlinge regionale afspraken tussen werknemersorganisaties blijven onverminderd van toepassing. De mandaten worden hernieuwd naar aanleiding van de verkiezingen voor de ondernemingsraden en de comités voor preventie en bescherming op het werk. De werknemersorganisaties beschikken na deze verkiezingen over een periode van zes maanden om tot de hernieuwing over te gaan. Kandidaat-vakbondsafgevaardigden genieten gedurende deze periode van zes maanden de bescherming, zoals omschreven in artikel 13 van deze overeenkomst. 3. De werknemersorganisaties kunnen overeenkomen dat, voor de ondernemingen waar verkiezingen georganiseerd worden voor de comités voor preventie en bescherming op het werk, de aanstelling van de afgevaardigden wordt vervangen door verkiezingen. In deze gevallen worden verkiezingen georganiseerd binnen de ondernemingen, gelijktijdig met deze voor de comités voor preventie en bescherming op het werk, met dien verstande dat alle maatregelen om de vrijheid en het geheim van de stemming te verzekeren, moeten genomen zijn. De verkiezingsprocedure en de verdeling van de mandaten worden geregeld overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk besluit van 12 augustus 1994 betreffende de aanwijzing van de personeelsafgevaardigden in de comités voor preventie en bescherming op het werk, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 2 september Si une organisation de travailleurs représentée au sein de la sous-commission paritaire désire instaurer une délégation syndicale dans une entreprise de 15 ouvriers minimum et de moins de 50 ouvriers, elle peut suivre la procédure suivante : - elle envoie au président de la sous-commission paritaire une lettre recommandée mentionnant son intention d instaurer une délégation syndicale dans l entreprise dont elle doit préciser le nom et l adresse; - l organisation de travailleurs représentée à la sous-commission paritaire indique dans la lettre le nom de leur(s) candidat(s)-délégué(s). Après réception de cette lettre, le président de la sous-commission paritaire fait part à l entreprise de l intention de l organisation de travailleurs d instaurer une délégation syndicale. L organisation de travailleurs représentée à la sous-commission paritaire dispose d un délai de trente jours à dater de l envoi de la lettre recommandée pour prouver que 25 p.c. au moins des ouvriers demandent l instauration d une délégation syndicale. 2. Les délégués suppléants n assistent aux réunions de la délégation et aux audiences qu en cas d absence ou d empêchement des délégués effectifs et dans la même proportion. Art. 7. Pour pouvoir exercer le mandat de délégué, les membres des ouvriers, affiliés à une des organisations de travailleurs visées à l article 3, doivent remplir les conditions suivantes : - être âgé de 18 ans au moment de la désignation; - être occupé depuis au moins six mois dans l entreprise. En tout état de cause le mandat prend fin à la requête écrite de l organisation de travailleurs qui a présenté la candidature du délégué. Si le mandat d un délégué syndical prend fin au cours de l exercice du mandat, pour quelque raison que ce soit, l organisation de travailleur à laquelle ce délégué appartient a le droit de désigner la personne qui achèvera le mandat. Art er. Les déléguésdésignésouélus sont choisis sur la base de l autorité dont ils doivent disposer dans l exercice de leurs délicates fonctions et de leurs compétences, qui comporte une bonne connaissance de l entreprise et de la branche d industrie. La durée des mandats est fixée à quatre ans. Ils peuvent être renouvelés. 2. Les délégués syndicaux sont désignés par les organisations de travailleurs représentées à la sous-commission paritaire, soit sur la base du nombre de leurs affiliés, soit sur la base des résultats du vote des élections pour le conseil d entreprise et/ou le comité pour la prévention et la protection au travail. Des accords mutuels régionaux entre les organisations de travailleurs resteront intégralement d application. Les mandats sont renouvelés à l occasion des élections pour les conseils d entreprise et les comités pour la prévention et la protection au travail. Les organisations de travailleurs disposent, après ces élections, d une période de six mois pour procéder au renouvellement. Pendant cette période de six mois, les candidats-délégués syndicaux bénéficient de la protection décrite à l article 13 de la présente convention. 3. Les organisations de travailleurs peuvent convenir que, pour les entreprises où sont organisées des élections pour les comités pour la prévention et la protection au travail, la désignation des délégués soit remplacée par des élections. Dans ces cas, des élections sont organisées dans les entreprises, en même temps que celles pour les comités pour la prévention et la protection au travail, étant bien entendu que toutes les dispositions doivent être prises pour assurer la liberté et le secret du vote. La procédure électorale et la répartition des mandats sont réglées conformément aux dispositions l arrêté royal du 12 août 1994 concernant la désignation des délégués du personnel des comités pour la prévention et la protection au travail, publié au Moniteur belge du 2 septembre 1994.

20 25140 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Art. 9. Zijn kiezers, alle arbeiders van de onderneming, op voorwaarde dat zij : - de leeftijd van 16 jaar bereikt hebben; - sedert tenminste drie maanden tewerkgesteld zijn in de onderneming. HOOFDSTUK 4. Bevoegdheid van de vakbondsafvaardiging Art. 10. De vakbondsafvaardiging wordt zo spoedig mogelijk ontvangen door de werkgever, rekening houdend met de omstandigheden, naar aanleiding van : 1 o elke vraag betreffende : - de arbeidsbetrekkingen; - de onderhandelingen met het oog op het sluiten van collectieve overeenkomsten of akkoorden in de schoot van de onderneming, zonder dat daarbij afbreuk wordt gedaan aan de collectieve overeenkomsten of akkoorden die op andere vlakken zijn gesloten; - de toepassing in de onderneming van de sociale wetgeving, van de collectieve arbeidsovereenkomsten, van het arbeidsreglement en van de individuele arbeidsovereenkomsten; - de toepassing van de loonschalen en van de classificatieregels; - de naleving van de algemene beginselen bepaald in deze collectieve arbeidsovereenkomst. 2 o elk geschil dat of elke betwisting van collectieve aard die zich in de onderneming voordoet of wanneer dergelijke geschillen of betwistingen dreigen te ontstaan. 3 o elk individueel geschil dat of elke individuele betwisting die niet kon worden opgelost na te zijn ingediend langs de gewone hiërarchische weg door de belanghebbende arbeider, op zijn verzoek bijgestaan door zijn vakbondsafgevaardigde. 4 o elke beslissing die ingrijpende veranderingen voor de arbeidsorganisatie of de arbeidsovereenkomsten kan meebrengen. Bovendien is de vakbondsafvaardiging in ondernemingen met minder dan 50 werknemers, ook bevoegd voor de jaarlijkse toelichting van de economisch-financiële informatie, zoals omschreven in artikel 19bis van de collectieve arbeidsovereenkomst betreffende de ondernemingsraden, gesloten in de Nationale Arbeidsraad van 27 februari 2008 (koninklijk besluit van 5 juni 2008 en gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 18 juni 2008). HOOFDSTUK 5 Statuut van de leden van de vakbondsafvaardiging Art. 11. Het mandaat van vakbondsafgevaardigde mag geen aanleiding geven tot enig nadeel voor diegene die het uitoefent. Dit betekent dat de afgevaardigden recht hebben op de normale promoties en bevorderingen van de categorie arbeiders waartoe zij behoren. Art. 12. Faciliteiten. De leden van de vakbondsafvaardiging kunnen gedurende het normaal werkrooster, over de nodige tijd en faciliteiten beschikken om de in deze collectieve arbeidsovereenkomst omschreven vakbondsopdrachten en activiteiten collectief of individueel uit te oefenen. De uren die voor het uitvoeren van hun opdracht nodig zijn, worden in gemeenschappelijk overleg op het vlak van de onderneming bepaald, met een minimum van 2 uren per week per afgevaardigde. Deze uren worden bezoldigd op grond van het normaal gemiddelde loon van elke betrokkene. De onderneming stelt een lokaal ter beschikking van de vakbondsafgevaardigden, ten einde hen toe te laten hun opdracht passend te vervullen. Art. 13. Bescherming tegen afdanking. 1. Kandidaat-vakbondsafgevaardigden : Kandidaat-vakbondsafgevaardigden mogen niet worden afgedankt om redenen die eigen zijn aan het uit te oefenen mandaat, indien er in de onderneming - waar de in het paritair subcomité vertegenwoordigde werknemersorganisatie een vakbondsafvaardiging wenst op te richten - minstens 15, maar minder dan 50 arbeiders tewerkgesteld zijn. De bescherming van de kandidaat-vakbondsafgevaardigde neemt een aanvang op datum van het versturen van het aangetekend schrijven aan de voorzitter van het paritair subcomité, zoals bedoeld in artikel van deze collectieve arbeidsovereenkomst. Art. 9. Sont électeurs, tous les ouvriers de l entreprise, à condition : -d avoir atteint l âge de 16 ans; -d avoir été occupés au moins trois mois dans l entreprise. CHAPITRE 4. Compétence de la délégation syndicale Art. 10. La délégation syndicale est reçue par l employeur aussitôt que possible compte tenu des circonstances à l occasion de : 1 o toute demande concernant : - les relations de travail; - les négociations en vue de la conclusion de conventions ou accords collectifs au sein de l entreprise, sans préjudice aux conventions collectives ou accords conclus à d autres niveaux; -l application dans l entreprise de la législation sociale, des conventions collectives de travail, du règlement de travail et des contrats individuels de louage de travail; -l application des barèmes de salaires et des règles de classification; - le respect des principes généraux précisés dans la présente convention collective de travail. 2 o tout litige ou différend de caractère collectif survenant dans l entreprise ou en cas de menace de pareils litiges ou différends. 3 o tout litige individuel ou tout différend individuel qui n a puêtre résolu après avoir été présenté en suivant la voie hiérarchique habituelle par l ouvrier intéressé assisté àsa demande par son délégué syndical. 4 o chaque décision à même d impliquer des changements drastiques pour l organisation du travail ou pour les conventions collectives de travail. En plus, la délégation syndicale au sein d entreprises occupant moins de 50 salariés est également habilitée à prendre en charge l explication annuelle des informations économiques et financières, comme déterminé àl article 19bis de la convention collective de travail relative aux conseils d entreprise, conclue au sein du Conseil national du travail du 27 février 2008 (arrêté royal du 5 juin 2008 et publiée dans le Moniteur belge du 18 juin 2008). CHAPITRE 5 Statut des membres de la délégation syndicale Art. 11. Le mandat de délégué syndical ne peut entraîner un préjudice quelconque pour celui qui l exerce. Cela signifie que les délégués jouissent des promotions et avancements normaux de la catégorie d ouvriers à laquelle ils appartiennent. Art. 12. Facilités. Les membres de la délégation syndicale peuvent disposer pendant l horaire normal de travail, des temps et des facilités nécessaires pour l exercice collectif ou individuel des missions et activités syndicales prévues par la présente convention collective de travail. Les heures nécessaires pour l exécution de leur mission sont fixées de commun accord sur le plan de l entreprise avec un minimum de 2 heures par semaine par délégué. Ces heures sont rétribuées au salaire moyen normal de chaque intéressé. L entreprise met à la disposition des délégués syndicaux un local afin de leur permettre de remplir adéquatement leur mission. Art. 13. Protection contre le licenciement. 1 er. Les candidats-délégués syndicaux : Les candidats-délégués syndicaux ne peuvent être licenciés pour des raisons inhérentes à l exercice de leur mandat si l entreprise où l organisation de travailleurs représentée à la sous-commission paritaire souhaite instaurer une délégation syndicale, occupe moins de 50 ouvriers mais au minimum 15 ouvriers. La protection du candidat-délégué débute lors de l envoi de la lettre recommandée au président de la sous-commission paritaire comme prévu à l article de la présente convention collective de travail.

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE

69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 69668 BELGISCH STAATSBLAD 29.09.2004 MONITEUR BELGE 17 jaar = 85 pct.; 16 jaar = 70 pct.; 15 jaar = 55 pct. van het uurloon van de werklieden en werksters van 18 jaar en ouder van dezelfde categorie. C.

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809 Gratis tel. nummer : 0800-98 809. 104 pages/bladzijden. www.staatsblad. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

flegistri,t«n&to.r. FLEXIBILITE En exécution de l'article de l'accord national du 14 mai 2003.

flegistri,t«n&to.r. FLEXIBILITE En exécution de l'article de l'accord national du 14 mai 2003. flegistri,t«n&to.r. 1 g -02-0 5 SOUS-COMMISSION F ARITAIRE LE COMMERCE DU METAL Convention collective de travail du 16 février 2004 FLEXIBILITE En exécution de l'article de l'accord national 2003-2004

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 351 INHOUD SOMMAIRE. 144 bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003.

SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION. En exécution de 3 de l'accord national du mai 2003. SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRICIENS: INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du juin 2003. SALAIRES HORAIRES En exécution de 3 de l'accord national 2003-2004 du mai 2003. CHAPITRE

Nadere informatie

DETERMINATION DU SALAIRE

DETERMINATION DU SALAIRE SOUS-COMMIS 8! NR. PARITAIRE POUR LES METAUX PRECIEUX Convention collective de travail du 24 septembre 2003 DETERMINATION DU SALAIRE En exécution de l'article 3 de l'accord national 2003-2004 du 16 mai

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999

COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 COMMISSION PARITAIRE DE L'AGRICULTURE CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL DU 30 AVRIL 1999 CONVENTION COLLECTIVE DE TRAVAIL RELATIVE A LA PRIME DE FIN D'ANNEE Art. 1er. La présente convention collective de

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 :

BELGISCH STAATSBLAD 14.09.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 2. Entrent en vigueur le 1 er janvier 2007 : 46851 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2006 3572 [C 2006/09648] 1 SEPTEMBER 2006. Koninklijk besluit tot vaststelling van de vorm, de inhoud, de bijlagen en de nadere regels voor de neerlegging van

Nadere informatie

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS

OPENBAAR VERVOER CARPOOLING TRANSPORT PUBLIC COVOITURAGE PER WEEK PER MAAND PER 3 MAANDEN PAR PAR 3 MOIS FLEX SEMAINE MOIS ITAIR COMITE VOOR DE BEDIENDEN VAN DE VOEDINGSNIJVERHEID Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2017, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2012, betreffende de

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER BELGISCH STAATSBLAD 09.05.2012 MONITEUR BELGE 27295 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2012 1310 [C 2012/14127] 22 APRIL 2012. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

SOUS-COMMISSION PARITAIRE ELECTRICIENS : INSTALLATION ET DISTRIBUTION FLEXIBILITE

SOUS-COMMISSION PARITAIRE ELECTRICIENS : INSTALLATION ET DISTRIBUTION FLEXIBILITE SOUS-COMMISSION PARITAIRE ELECTRICIENS : INSTALLATION ET DISTRIBUTION Convention collective de travail du 24 juin 2003 FLEXIBILITE En exécution de l'article 17 de l'accord national 2003-2004 du 13 mai

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit :

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : N Numéro tél. gratuit : BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION

FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION ROYAUME DE BELGIQUE KONINKRIJK BELGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL PERSONNEL ET ORGANISATION FEDERALE OVERHEIDSDIENST PERSONEEL EN ORGANISATIE Arrêté royal modifiant les arrêtés royaux du 16 novembre 2006 relatif

Nadere informatie

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

35968 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 35968 MONITEUR BELGE 07.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD CHAPITRE V. Dispositions abrogatoires et finales Art. 15. Dans la deuxième colonne de l annexe 3 PJPol, les mots «Inspecteur général et Inspecteur général

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 13.06.2013 BELGISCH STAATSBLAD 36987 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2013/03172] 29 MAI 2013. Arrêté royal portant approbation du règlement du 12 février 2013 de l Autorité des services

Nadere informatie

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald :

Het minimum toepasselijk op het bediendenpersoneel, wordt vanaf 1 januari 2000 bepaald : _ -12-1999 COMITE VOOR DE X? van de collectieve van 14 oktober 1992 de collectieve van 15 maart 1985 en 25 juni 1985) vaststelling van de arbeids- en 1 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 oktober

Nadere informatie

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN ZIEKENFONDSEN RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING Openbare instelling opgericht bij de wet van 9 augustus 1963 Tervurenlaan 211-1150 Brussel Dienst Geneeskundige Verzorging NATIONALE COMMISSIE ARTSEN

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 13102 BELGISCH STAATSBLAD 28.03.2002 Ed. 2 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN N. 2002 1113 [C 2002/11054]

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64359 FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG N. 2004 3391 (2004 2305) [2004/202310] 12 MEI 2004. Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve

Nadere informatie

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer

ALBERT ALBERT BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Percentage betrekkingen toe te wijzen. Pourcentage d emplois à attribuer BELGISCH STAATSBLAD 23.08.2012 MONITEUR BELGE 49465 Trappen van de hiërarchie Degrés delahiérarchie aan het Nederlands Kader au Cadre néerlandais Percentage betrekkingen toe te wijzen Pourcentage d emplois

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2013 BELGISCH STAATSBLAD 103249 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2013/22606] 21 DECEMBRE 2013. Arrêté royal modifiant l arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden.

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : pages/bladzijden. MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED

TITEL I - TOEPASSINGSGEBIED Neerlegging-Dépôt: 03/07/2015 Regist.-Enregistr.: 23/07/2015 W: 128160/CO/115 1/3 Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het Glasbedrijf (PC 115), betreffende

Nadere informatie

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale

Formeel advies van de Planningscommissie Medisch aanbod. Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Avis formel de la Commission de planification de l offre médicale Conformément à l article 35novies, de l'arrêté royal n 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice des professions de santé et à l arrêté

Nadere informatie

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

61190 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 61190 BELGISCH STAATSBLAD 12.09.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE [C 2016/11363] 1 SEPTEMBER 2016. Koninklijk besluit tot goedkeuring van het zesde beheerscontract

Nadere informatie

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs

Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Octroi d'une allocation annuelle de régularisation pour chômeurs Cet du 16 mai 2007, Ar du, Moniteur belge du, remplaçant la Cet du 30 novembre 2005, Ar du 1 er septembre 2006, Moniteur belge du 6 octobre

Nadere informatie

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

PHILIPPE FILIP BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 35815 FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN [C 2014/03161] 25 APRIL 2014. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake vennootschapsbelasting voor het aanslagjaar 2014

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014.

BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE. Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le 1 er septembre 2014. 65377 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C 2014/09461] 31 AUGUSTUS 2014. Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen, van vereenvoudigde boekhouding en van verzoekschrift

Nadere informatie

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté

ERRATUM ERRATUM. Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Ministère fédéral de l'emploi et du Travail ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Federaal Ministerie van Teerkstelling en VAN DE Directie van de ERRATUM Commission paritaire

Nadere informatie

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN 23178 MONITEUR BELGE 16.04.2013 BELGISCH STAATSBLAD LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [C 2012/00569] 10 JUILLET 2012.

Nadere informatie

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE

49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE 49188 BELGISCH STAATSBLAD 22.09.2008 MONITEUR BELGE Art. 3. Artikel 15 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt : «Art. 15. De subsidies die ten bate van het Nationaal Geografisch Instituut zijn

Nadere informatie

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE

65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE 65372 BELGISCH STAATSBLAD 02.09.2014 Ed. 2 MONITEUR BELGE Het beginindexcijfer is dat van de maand augustus van het jaar gedurende hetwelk het tarief is vastgesteld. Het nieuwe indexcijfer is dat van de

Nadere informatie

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES

TITRE II - HEURES SUPPLEMENTAIRES Neerlegging-Dépôt: 21/03/2014 Regist.-Enregistr.: 17/06/2014 N : 121736/C0/115 Convention collective de travail du 11 mars 2014, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie verrière, relative

Nadere informatie

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières.

La présente C.C.T. s'applique aux ouvriers et des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises forestières. Commission paritaire pour les entreprises forestières Convention collective de travail du 30 avril 1999 octroyant une prime de fidélité Chapitre I : Champ d'application Article 1er La présente C.C.T. s'applique

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur

Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Paritair comité 118 van de voedingsnijverheid Commission paritaire 118 de l industrie alimentaire Collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017 betreffende de modernisering van de arbeidsduur Convention

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 47225 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03212] 15 JUILLET 2015. Arrêté ministériel portant exécution des articles 7, 4, et 53, 1 er,3, c) et d), del arrêté royal du 28 juin 2015, concernant la taxation

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Neerlegging-Dépôt: 04/12/2012 Regist.-Enregistr.: 20/1212012 N : 112580/C0/331 PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2012 inzake

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 39283 Bijlage bij Ons koninklijk besluit van 5 augustus 2006 houdende uitvoering van artikel 4, 3, van het koninklijk besluit van 28 december 2005 tot overname van de pensioenverplichtingen van het gemeentelijk

Nadere informatie

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

30548 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 30548 MONITEUR BELGE 16.04.2009 BELGISCH STAATSBLAD F. 2009 1369 SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C 2009/24134] 8 AVRIL 2009. Arrêté ministériel

Nadere informatie

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47990 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47990 BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE N. 2010 2505 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35507] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de modulaire structuur van het secundair volwassenenonderwijs

Nadere informatie

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES

ALBERT ALBERT. BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERE DES FINANCES 10833 N. 2000 864 MINISTERIE VAN FINANCIEN [C 2000/03174] F. 2000 864 MINISTERE DES FINANCES [C 2000/03174] 24 MAART 2000. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier

Nadere informatie

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

76142 MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 76142 MONITEUR BELGE 18.12.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Al annexe II du même arrêté, tel qu il a été modifié à ce jour, est apportée la modification suivante : le point IV.25 est inséré, rédigé

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE [C - 2005/09451] N. 2005 1425 31 MEI 2005. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 2003 op de openbaarmaking van akten en stukken van verenigingen

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 3 BELGISCH STAATSBLAD 30611 SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES [C 2015/03204] 26 MAI 2015. Arrêté royal déterminant le modèle de la formule de déclaration en matière d impôt des sociétés pour l exercice d imposition 2015 (1) PHILIPPE,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 80072 BELGISCH STAATSBLAD 15.10.2014 MONITEUR BELGE GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD

40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD 40816 MONITEUR BELGE 29.10.1999 BELGISCH STAATSBLAD MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES F. 99 3542 [99/11342] 30 SEPTEMBRE 1999. Arrêté ministériel modifiant l arrêté royal du 30 décembre 1993 prescrivant

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 04.06.2014 MONITEUR BELGE 42651 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2014/22260] 14 MEI 2014. Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van de inlichtingenformulieren

Nadere informatie

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

43900 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 43900 BELGISCH STAATSBLAD 13.07.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22272] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22272] 20 JUNI 2016. Verordening tot wijziging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 28.07.2010 MONITEUR BELGE 48001 N. 2010 2506 VLAAMSE OVERHEID [C 2010/35508] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 betreffende de modulaire structuur

Nadere informatie

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD

16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD 16002 MONITEUR BELGE 21.03.2007 BELGISCH STAATSBLAD Art. 2. Ces 342,5 agents sont répartis de la manière suivante : Personnel de niveau A : 112,5. Personnel de niveau B : 32,5. Personnel de niveau C :

Nadere informatie

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327)

paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux (CP 327) (CP 7) paritaire pour les de travail adapté et les ateliers sociaux Convention collective de travail du 9 janvier 999 relative aux conséquences de du revenu minimum mensuel moyen garanti d les entreprises

Nadere informatie

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE GARAGE. Convention collective de travail du 9 octobre 2015

PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DES ENTREPRISES DE GARAGE. Convention collective de travail du 9 octobre 2015 PARITAIR COMITE VOOR HET GARAGEBEDRIJF Collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2015 FLEXIBILITEIT In uitvoering van artikel 12 van het Nationaal Akkoord 2015-16 van 9 oktober 2015. HOOFDSTUK I Toepassingsgebied

Nadere informatie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie

Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg ALGEMENE DIRECTIE COLLECTIEVE ARBEIDSBETRE~NGEN Directie van de Griffie Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale DIRECTION GÉNÉRALE RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe Federale overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en SociaalOverleg

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 53478 BELGISCH STAATSBLAD 18.08.2010 MONITEUR BELGE WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

22306 BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 22306 BELGISCH STAATSBLAD 28.04.2006 Ed. 2 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2006 1678 [C 2006/14095] 24 APRIL 2006. Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit

Nadere informatie

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER

SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER KONINKRIJK BELGIË FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTER ROYAUME DE BELGIQUE SERVICE PUBLIC FÉDÉRAL CHANCELLERIE DU PREMIER MINISTRE Koninklijk besluit houdende regeling van de overdracht

Nadere informatie

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

74018 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 74018 MONITEUR BELGE 15.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2015/18392] 3 DECEMBRE 2015. Avis relatif à l indexation des montants fixés à l arrêté royal

Nadere informatie

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

77220 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 77220 MONITEUR BELGE 23.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, P.M.E., CLASSES MOYENNES ET ENERGIE [C 2015/11511] 16 DECEMBER 2015. Arrêté ministériel établissant les formulaires

Nadere informatie

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD

80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD 80806 MONITEUR BELGE 28.12.2011 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE [C 2011/18456] FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2011/18456] 15

Nadere informatie

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD

53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD 53438 MONITEUR BELGE 12.12.2005 BELGISCH STAATSBLAD Vu pour être annexé à Notre arrêté du 6 décembre 2005 modifiant l arrêté royal du 19 avril 1999 fixant les éléments de la déclaration d accident à communiquer

Nadere informatie

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE

13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE 13286 BELGISCH STAATSBLAD 09.03.2004 Ed. 2 MONITEUR BELGE PROGRAMMATORISCHE FEDERALE OVERHEIDSDIENST WETENSCHAPSBELEID N. 2004 842 [C 2004/21028] 13 FEBRUARI 2004. Ministerieel besluit tot vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 43865 VLAAMSE OVERHEID Leefmilieu, Natuur en Energie N. 2010 2250 [C 2010/35427] 7 JUNI 2010. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 april 2007 betreffende de vastlegging

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 21.02.2012 MONITEUR BELGE 11971 Art. 15. De Minister aan wie de bevoegdheid voor Energie toegewezen is, wordt belast met de uitvoering van dit besluit. Art. 15. Le Ministre qui a l Energie dans ses attributions est chargé de l

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 18.08.2009 BELGISCH STAATSBLAD 54569 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE F. 2009 2847 [C 2009/22382] FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2009 2847 [C 2009/22382] 31 JUILLET 2009. Règlement modifiant le règlement du 28

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 28893 FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE N. 2008 1822 [C 2008/09406] 2 JUNI 2008. Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst met punten voor prestaties verricht door advocaten belast met gedeeltelijk

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 02.04.2010 MONITEUR BELGE 19923 Nota (1) Zitting 2009-2010. Kamer van volksvertegenwoordigers. Stukken. Wetsontwerp, 52-2240 - Nr. 1. Amendementen, 52-2240 - Nrs. 2 tot 5. Verslag,

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE. Numéro tél. gratuit : Gratis tel. nummer : N. 353 INHOUD SOMMAIRE bladzijden/pages BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 721 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 21.10.2016 Ed. 2 MONITEUR BELGE 71309 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22418] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22418] 13 OKTOBER 2016. Ministerieel

Nadere informatie

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

36152 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 36152 BELGISCH STAATSBLAD 14.06.2016 MONITEUR BELGE BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST [C 2016/31426] 2 JUNI 2016. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30599 FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID [C 2016/22190] SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2016/22190] 22 JUNI 2015. Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering

Nadere informatie

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 51132 MONITEUR BELGE 12.08.2015 BELGISCH STAATSBLAD GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN VLAAMSE GEMEENSCHAP COMMUNAUTE FLAMANDE

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD 80646 MONITEUR BELGE 23.12.2009 BELGISCH STAATSBLAD AGENCE FEDERALE POUR LA SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN [C 2009/18522] [C 2009/18522] 4

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 46905 FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 3024 [C 2008/14275] 5 SEPTEMBER 2008. Ministerieel besluit tot bepaling van de modellen van de documenten bedoeld in het koninklijk besluit

Nadere informatie

2. Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins.

2. Met arbeiders worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld. 2. Par ouvriers sont visés les ouvriers masculins et féminins. Collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2017 betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de ondernemingen van dieetvoedingsmiddelen, producten voor tussen- en nagerechten,

Nadere informatie

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002

COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 COMMISSION PARITAIRE POUR LES ENTREPRISES DE TRAVAIL ADAPTE ET LES ATELIERS SOCIAUX CONVENTION COLLECTIVE TRAVAIL DU 10/12/2002 RELATIVE A LA A 58 ANS. Art. La présente convention collective de travail

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Gratis tel. nummer : Numéro tél. gratuit : N. 366 SOMMAIRE INHOUD. 10 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles 4 à 8 de la loi portant des dispositions diverses du 20

Nadere informatie

en «de 29,80 EUR sur toutes autres

en «de 29,80 EUR sur toutes autres Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale ADMINISTRATION DES RELATIONS COLLECTIVES DU TRAVAIL Direction du Greffe et de la force obligatoire des CCT Federale overheidsdienst Werkgelegenheid,

Nadere informatie

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

47564 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 47564 BELGISCH STAATSBLAD 04.08.2016 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk

Nadere informatie

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE

64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE 64360 BELGISCH STAATSBLAD 27.10.2010 MONITEUR BELGE FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID N. 2010 3685 [C 2010/22451] F. 2010 3685 SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2010/22451] 15 OKTOBER

Nadere informatie

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009. Article 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4.

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2009 Convention collective de travail du 23 juin 2009. Article 1er. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Neerlegging-Dépot: 26/06/2009 Regist.-Enregistr.: 14/09/2009 N : 94327/CO/149.01 PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE ELECTRICIENS: INSTALLATIE EN DISTRIBUTIE SOUS-COMMISSION PARITAIRE DES ELECTRI- CIENS: INSTALLATION

Nadere informatie

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

57936 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 57936 MONITEUR BELGE 15.09.2015 BELGISCH STAATSBLAD Les propositions sont introduites auprès du Ministre-Président du Gouvernement flamand et comprennent au moins les données suivantes : 1 les prénoms

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 30.12.2015 BELGISCH STAATSBLAD 80237 SERVICE PUBLIC FEDERAL BUDGET ET CONTROLE DE LA GESTION [C 2015/03453] 18 DECEMBRE 2015. Loi contenant le troisième ajustement du budget général des

Nadere informatie

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN

MINISTERE DES FINANCES MINISTERIE VAN FINANCIEN MINISTERIE VAN FINANCIEN N. 2002 1081 [C 2002/03145] 14 MAART 2002. Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van deel 2 van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2002

Nadere informatie

Chapitre Champ d'application

Chapitre Champ d'application Convention collective de ràvail du 2 novembre concernant l'octroi de congé supplémentaire pour les dans la d'âge de 3 à 44 ans dans le secteur socioculturel Chapitre Champ d'application Article 1er. La

Nadere informatie

C.C.T. DU 10 JUIN 2003 RELATIVE A LA LIAISON DES REMUNERATIONS A DES PRIX LA CONSOMMATION

C.C.T. DU 10 JUIN 2003 RELATIVE A LA LIAISON DES REMUNERATIONS A DES PRIX LA CONSOMMATION Codex 2003-2004 j NR. N CONFECTION - CCT EMPLOYES INDEX 01/1 C.C.T. DU 10 JUIN 2003 RELATIVE A LA LIAISON DES REMUNERATIONS A DES PRIX LA CONSOMMATION Article 1 La présente convention collective de travail

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 05.08.2010 MONITEUR BELGE 50359 VLAAMSE OVERHEID N. 2010 2633 [C 2010/35519] 11 JUNI 2010. Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van

Nadere informatie

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS

WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS 66999 WETTEN, DECRETEN, ORDONNANTIES EN VERORDENINGEN LOIS, DECRETS, ORDONNANCES ET REGLEMENTS FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER N. 2008 4529 [C 2008/02161] 8 DECEMBER 2008. Koninklijk besluit

Nadere informatie

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD

46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD 46434 MONITEUR BELGE 17.07.2015 BELGISCH STAATSBLAD SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE [C 2015/22259] 9 JUILLET 2015. Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l arrêté royal du 21 décembre 2001

Nadere informatie

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE

33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE 33662 BELGISCH STAATSBLAD 02.07.2008 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2008 2191 [C 2008/31345] 19 JUNI 2008. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling

Nadere informatie

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN

NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN Brussel, 20 oktober 2015 NOTA AAN DE GEMEENSCHAPPELIJK COMITE VOOR ALLE OVERHEIDSDIENSTEN BETREFT: voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 14 december 2000 tot vaststelling van sommige aspecten

Nadere informatie

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid

Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Paritair Comité 221 Bedienden van de papiernijverheid Neerlegging-Dépôt: 04/07/2017 Regist.-Enregistr.: 27/07/2017 N : 140661/CO/221 STELSEL VAN WERKLOOSHEID MET BEDR/JFSTOESLAG (SWT) Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 01.06.2012 MONITEUR BELGE 31353 Vu pour être annexé àl arrêté ministériel du 23 mai 2012 modifiant l arrêté ministériel du 17 décembre 1998 déterminant les documents comptables à tenir

Nadere informatie

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN 64559 Art. 20. Elk bedrog dat wordt gepleegd om een lot uitgekeerd te krijgen, in het bijzonder elke valsheid in geschrifte of elk gebruik ervan, geeft aanleiding tot een klacht bij het parket. Art. 21.

Nadere informatie

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni

CCT du 11 février CAO van 11 februari Wijziging van de cao van 12 juni PARITAIR COMITE VOOR HET BOUWBEDRIJF COMMISSION PARITAIRE DE LA CONSTRUCTION CAO van 11 februari 2016 Wijziging van de cao van 12 juni 2014 betreffende de tegemoetkoming in de reiskosten CCT du 11 février

Nadere informatie

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 297

MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD. Numéro tél. gratuit : 0800-98 809. Gratis tel. nummer : 0800-98 809 N. 297 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD 08.01.2010 Ed. 2 MONITEUR BELGE 731 MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST N. 2010 45 [C 2010/31002] 17 DECEMBER 2009. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot

Nadere informatie

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 09.07.2015 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 45477 TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE [C 2015/35854] 19 JUIN 2015. Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation du cadre de l évaluation institutionnelle

Nadere informatie

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers

2002 N. Chapitre 1 er. Champ d'application. Hoofdstuk Toepassingsgebied. Hoofdstuk 2. Vrijstelling van arbeidsprestaties voor oudere werknemers Collectieve arbeidsovereenkomst van 26 februari 2002 inzake vrijstelling van arbeidsprestaties met behoud van voor oudere werknemers in de Sociale Werkplaatsen Convention collective de travail du 26 février

Nadere informatie