Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en)"

Transcriptie

1 Raad van de Europese Unie Brussel, 23 september 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0021 (E) 12052/14 JUSTCIV 206 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: BESLUIT VAN DE RAAD betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze 12052/14 CV/mg

2 BESLUIT VAN DE RAAD van... betreffende de goedkeuring namens de Europese Unie van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 81, lid 2, in samenhang met artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), Gezien het voorstel van de Europese Commissie, Gezien de goedkeuring van het Europees Parlement 1, 1 PB C, blz /14 CV/mg 1

3 Overwegende hetgeen volgt: (1) De Europese Unie beijvert zich om een gemeenschappelijke justitiële ruimte tot stand te brengen die is gebaseerd op het beginsel wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen. (2) Het op 30 juni 2005 onder auspiciën van de Haagse Conferentie voor Internationaal Privaatrecht gesloten Verdrag inzake bedingen van forumkeuze ("het verdrag") levert een waardevolle bijdrage aan de bevordering van de partijautonomie in internationale handelstransacties en aan een grotere voorspelbaarheid van gerechtelijke oplossingen in geval van dergelijke transacties. Het verdrag biedt de partijen met name de nodige rechtszekerheid dat hun forumkeuzebeding zal worden geëerbiedigd en dat een door de gekozen rechter gegeven beslissing in aanmerking zal komen voor erkenning en tenuitvoerlegging in internationale zaken. (3) Op grond van artikel 29 van het verdrag kunnen regionale organisaties voor economische integratie, zoals de Europese Unie, het verdrag ondertekenen, aanvaarden of goedkeuren of tot het verdrag toetreden. De Unie heeft het verdrag ondertekend op 1 april 2009, onder voorbehoud van de sluiting ervan op een later tijdstip, overeenkomstig Besluit 2009/397/EG 1. 1 Besluit 2009/397/EG van de Raad van 26 februari 2009 betreffende de ondertekening namens de Europese Gemeenschap van het Verdrag inzake bedingen van forumkeuze (PB L 133 van , blz. 1) /14 CV/mg 2

4 (4) Het verdrag heeft gevolgen voor de secundaire wetgeving van de Unie in verband met de op de keuze van partijen gebaseerde rechterlijke bevoegdheid en de erkenning en de tenuitvoerlegging van de daaruit voortvloeiende rechterlijke beslissingen, in het bijzonder voor Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad 1, die met ingang van 10 januari 2015 moet worden vervangen door Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad 2. (5) Met de vaststelling van Verordening (EU) nr. 1215/2012 heeft de Unie de weg vrijgemaakt voor de goedkeuring van het verdrag, namens de Unie, door voor samenhang te zorgen tussen de regels van de Unie inzake de forumkeuze in burgerlijke en handelszaken en de regels van het verdrag. (6) Bij de ondertekening van het verdrag heeft de Unie op basis van artikel 30 van het verdrag verklaard dat zij bevoegd is voor alle door dit verdrag beheerste aangelegenheden. Het verdrag is derhalve bindend voor de lidstaten krachtens de goedkeuring ervan door de Unie. 1 2 Verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 12 van , blz. 1). Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken (PB L 351 van , blz. 1) /14 CV/mg 3

5 (7) De Unie moet bij de goedkeuring van het verdrag voorts een verklaring krachtens artikel 21 afleggen waardoor verzekeringsovereenkomsten in het algemeen, behoudens bepaalde welomschreven uitzonderingen, van het toepassingsgebied van het verdrag worden uitgesloten. Een dergelijke verklaring heeft als doelstelling de beschermende bevoegdheidsregels te handhaven die de verzekeringnemer, de verzekerde of een begunstigde in verzekeringsaangelegenheden op grond van Verordening (EG) nr. 44/2001 ter beschikking staan. De uitsluiting moet beperkt blijven tot wat nodig is ter bescherming van de belangen van de zwakkere partijen bij verzekeringsovereenkomsten. Zij dient derhalve geen betrekking te hebben op herverzekeringsovereenkomsten en overeenkomsten betreffende grote risico's. De Unie dient tegelijkertijd in een unilaterale verklaring aan te geven dat zij in een latere fase, in het licht van de ervaring met de toepassing van het verdrag, opnieuw zal beoordelen of de verklaring krachtens artikel 21 gehandhaafd moet blijven. (8) Het Verenigd Koninkrijk en Ierland zijn gebonden door Verordening (EG) nr. 44/2001 en nemen dan ook deel aan de vaststelling en de toepassing van dit besluit. (9) Overeenkomstig de artikelen 1 en 2 van Protocol nr. 22 betreffende de positie van Denemarken, gehecht aan het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, neemt Denemarken niet deel aan de vaststelling van dit besluit dat bijgevolg niet bindend is voor, noch van toepassing is op deze lidstaat, HEEFT HET VOLGENDE BESLUIT VASTGESTELD: 12052/14 CV/mg 4

6 Artikel 1 Het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze ("het verdrag") wordt hierbij namens de Europese Unie goedgekeurd 1. Artikel 2 De voorzitter van de Raad wordt gemachtigd de persoon (personen) aan te wijzen die bevoegd is (zijn) om namens de Europese Unie de in artikel 27, lid 4, van het verdrag bedoelde akte van goedkeuring neer te leggen. De in de eerste alinea bedoelde neerlegging van de akte van goedkeuring vindt plaats binnen een maand te rekenen vanaf *. 2 Artikel 3 1. Bij het neerleggen van de in artikel 27, lid 4, van het verdrag bedoelde akte van goedkeuring legt de Unie overeenkomstig artikel 21 van het verdrag een verklaring betreffende verzekeringsovereenkomsten af. De tekst van die verklaring is als bijlage I aan dit besluit gehecht. 1 * 2 De tekst van het verdrag is, samen met het besluit betreffende de ondertekening, bekendgemaakt in PB L 133 van , blz. 3. PB: gelieve de datum in te voegen: 6 maanden na de datum van vaststelling van dit besluit. De datum waarop het verdrag voor de Unie in werking treedt, zal door het secretariaatgeneraal van de Raad in het Publicatieblad van de Europese Unie worden bekendgemaakt /14 CV/mg 5

7 2. Bij het neerleggen van de in artikel 27, lid 4, van het verdrag bedoelde akte van goedkeuring, legt de Unie een unilaterale verklaring af. De tekst van die verklaring is als bijlage II aan dit besluit gehecht. Artikel 4 Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het wordt vastgesteld. Gedaan te, Voor de Raad De voorzitter 12052/14 CV/mg 6

8 BIJLAGE I Verklaring van de Europese Unie bij de goedkeuring van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze ("het verdrag") overeenkomstig artikel 21 daarvan Deze verklaring, die bepaalde typen verzekeringsovereenkomsten uitsluit van de werkingssfeer van het verdrag, heeft als doelstelling het beschermen van bepaalde verzekeringnemers, verzekerden en begunstigden die overeenkomstig het interne EU-recht bijzondere bescherming ontvangen. 1. De Europese Unie verklaart, overeenkomstig artikel 21 van het verdrag, dat zij het verdrag niet op verzekeringsovereenkomsten zal toepassen, behalve als bepaald in lid 2 hieronder. 2. De Europese Unie zal het verdrag in de volgende gevallen toepassen op verzekeringsovereenkomsten: a) indien het een herverzekeringsovereenkomst betreft; b) indien het forumkeuzebeding werd gesloten na het ontstaan van het geschil; 12052/14 CV/mg 1 BIJLAGE I

9 c) indien, onverminderd artikel 1, lid 2, van het verdrag, het forumkeuzebeding werd gesloten tussen een verzekeringnemer en een verzekeraar die beiden op het tijdstip waarop de verzekeringsovereenkomst werd gesloten, hun woonplaats of hun gewone verblijfplaats in dezelfde verdragsluitende staat hadden, en het beding de rechterlijke instanties van die staat bevoegd maakt, zelfs als het schade veroorzakend feit zich in het buitenland heeft voorgedaan, op voorwaarde dat een dergelijk beding niet strijdig is met het recht van die staat; d) indien het forumkeuzebeding betrekking heeft op een verzekeringsovereenkomst die een of meer van de volgende risico's die als grote risico's worden beschouwd, dekt: i) elk verlies of schade, voortvloeiend uit gevaren die verband houden met het gebruik voor handelsdoeleinden, van of aan: a) zeeschepen, vaste installaties in de kustwateren of in volle zee, of schepen voor de vaart op rivieren, kanalen of meren; b) luchtvaartuigen; c) rollend spoorwegmaterieel; ii) elk verlies van of schade aan goederen in transit of andere bagage dan bagage van passagiers, ongeacht de vervoersvorm; 12052/14 CV/mg 2 BIJLAGE I

10 iii) elke aansprakelijkheid, met uitzondering van die voor lichamelijk letsel van passagiers of verlies van of schade aan hun bagage, die voortvloeit uit het gebruik of de exploitatie van: a) schepen, installaties of vaartuigen als bedoeld in punt i), onder a); b) luchtvaartuigen, voor zover het recht van de verdragsluitende partij waar dergelijke luchtvaartuigen zijn geregistreerd, forumkeuzebedingen betreffende het verzekeren van dergelijke risico's niet verbiedt; c) rollend spoorwegmaterieel; iv) elke aansprakelijkheid, met uitzondering van die voor lichamelijk letsel aan passagiers dan wel verlies van of schade aan hun bagage, voor verlies of schade veroorzaakt door goederen in transit of bagage als bedoeld in punt ii); v) elk financieel verlies in verband met het gebruik of de exploitatie van de schepen, installaties, vaartuigen, luchtvaartuigen of het rollend spoorwegmaterieel overeenkomstig punt 1, onder a), met name verlies van vracht of verlies van opbrengst van vervrachting; vi) elk risico of belang in verband met een van de in de punten i) tot en met v) genoemde risico's; vii) elk kredietrisico of borgtochtrisico waarbij de verzekeringnemer in het kader van een bedrijf of beroep een industriële of commerciële activiteit dan wel een vrij beroep uitoefent en het risico daarop betrekking heeft; 12052/14 CV/mg 3 BIJLAGE I

11 viii) andere risico's waarbij de verzekeringsnemer een bedrijf exploiteert dat ten minste twee van de volgende limieten overschrijdt: a) een balanstotaal van 6,2 miljoen EUR; b) een netto-omzet van 12,8 miljoen EUR; c) een gemiddeld personeelsbestand gedurende het boekjaar van 250 personen /14 CV/mg 4 BIJLAGE I

12 BIJLAGE II Unilaterale verklaring van de Europese Unie bij de goedkeuring van het Haags Verdrag van 30 juni 2005 inzake bedingen van forumkeuze ("het verdrag") De Europese Unie legt de volgende unilaterale verklaring af: "De Europese Unie verklaart dat zij in een later stadium, in het licht van de ervaring met de toepassing van het verdrag, opnieuw kan beoordelen of haar verklaring krachtens artikel 21 van het verdrag gehandhaafd moet blijven." /14 CV/mg 1 BIJLAGE II

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 26 mei 2015 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2015/0088 (E) 8253/15 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: EEE 12 ESPACE 8 ENV 242 COMPET 162 BESLUIT

Nadere informatie

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend,

Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg. De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verdrag inzake de wet welke van toepassing is op verkeersongevallen op de weg De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Geleid door de wens gemeenschappelijke bepalingen vast te stellen inzake de wet

Nadere informatie

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is,

Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in alle aangelegenheden betreffende het gezag over kinderen van fundamentele betekenis is, Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Ten stelligste ervan overtuigd dat het belang van het kind in

Nadere informatie

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG

III BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG L 81/24 Publicatieblad van de Europese Unie 27.3.2009 III (Besluiten op grond van het EU-Verdrag) BESLUITEN OP GROND VAN TITEL VI VAN HET EU-VERDRAG KADERBESLUIT 2009/299/JBZ VAN DE RAAD van 26 februari

Nadere informatie

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)*

Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst voor het vervoer van goederen over de binnenwateren (CMNI)* * Aangenomen door de gezamenlijk door de CCR, de Donaucommissie en de ECE/VN georganiseerde Diplomatieke

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 18.6.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 165/63 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2013/11/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 21 mei 2013 betreffende alternatieve beslechting van consumentengeschillen

Nadere informatie

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11

Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 Dutch version/version néerlandaise Vertaling Verdrag tot Bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden zoals gewijzigd door Protocol Nr. 11 met de aanvullende Protocollen Nrs. 1,

Nadere informatie

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET

VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET VERDRAG INZAKE STABILITEIT, COÖRDINATIE EN BESTUUR IN DE ECONOMISCHE EN MONETAIRE UNIE TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË, DE REPUBLIEK BULGARIJE, HET KONINKRIJK DENEMARKEN, DE BONDSREPUBLIEK DUITSLAND, DE REPUBLIEK

Nadere informatie

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VERDRAG TOT BESCHERMING VAN PERSONEN TEN OPZICHTE VAN DE GEAUTOMATISEERDE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS PREAMBULE De Lid-Staten van de Raad van Europa die dit Verdrag hebben ondertekend, Overwegende

Nadere informatie

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG

9635/13 mak/yen/hh 1 DQPG RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 10 juni 2013 (OR. en) 9635/13 Interinstitutioneel dossier: 2012/0163 (COD) CODEC 1095 WTO 111 FDI 11 PE 218 INFORMATIEVE NOTA van: het secretariaat-generaal van de Raad

Nadere informatie

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM

EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM EUROPESE UNIE VERDRAG VAN AMSTERDAM VERDRAG VAN AMSTERDAM HOUDENDE WIJZIGING VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE EUROPESE UNIE, DE VERDRAGEN TOT OPRICHTING VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN EN SOMMIGE BIJBEHORENDE

Nadere informatie

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap

Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Verordening (EEG) nr. 1612/68 van de Raad van 15 oktober 1968 betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Gemeenschap Publicatieblad Nr. L 257 van 19/10/1968 blz. 0002-0012 Bijzondere uitgave

Nadere informatie

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN

EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN EUROPESE UNIE GECONSOLIDEERDE VERDRAGEN HANDVEST VAN DE GRONDRECHTEN MAART 2010 30.3.2010 Publicatieblad van de Europese Unie C 83/1 V E U GECONSOLIDEERDE VERSIE V W E U VAN HET VERDRAG BETREFFENDE DE

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 24.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 352/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN VERORDENING (EU) Nr. 1407/2013 VAN DE COMMISSIE van 18 december 2013 betreffende de toepassing van de

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten

Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele Rechten New York, 19 december 1966 Tractatenblad 1969, 100 en Tractatenblad 1978, 178 De Staten die partij zijn bij dit Verdrag, Overwegende,

Nadere informatie

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd,

Indachtig de behoefte te waarborgen dat de zakelijke rechten op dit materieel wereldwijd worden erkend en beschermd, Verdrag inzake internationale zakelijke rechten op mobiel materieel De Partijen bij dit Verdrag, Zich bewust van de behoefte mobiel materieel met een hoge waarde of van bijzonder economisch belang te verwerven

Nadere informatie

OFFICIEUZE COÖRDINATIE

OFFICIEUZE COÖRDINATIE OFFICIEUZE COÖRDINATIE VAN DE WET VAN 15 DECEMBER 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 26/03/2015-1 - EERSTE TITEL ALGEMENE BEPALINGEN

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband

Nadere informatie

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg

CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg CMR Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg In Stichting vervoeradres, opgericht in 1946, werken samen: EVO, Ondernemersorganisatie voor logistiek en transport

Nadere informatie

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA

954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 1 VERDRAG TOT VASTSTELLING VAN EEN GRONDWET VOOR EUROPA 954381_TRAITE_NL_1_50 31-01-2005 08:49 Pagina 2 MEDEDELING AAN DE LEZER Deze publicatie bevat de tekst

Nadere informatie

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3

Artikel 1. Artikel 2. Artikel 3 Artikel 1 1. Dit verdrag is van toepassing op de erkenning en tenuitvoerlegging van scheidsrechterlijke uitspraken, gewezen op het grondgebied van een andere Staat dan die waar de erkenning en tenuitvoerlegging

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) 17.1.2015 L 11/37 GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2015/62 VAN DE COMMISSIE van 10 oktober 2014 tot wijziging van Verordening (EU) nr. 575/2013 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de

Nadere informatie

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel)

NOTA A-PUNT - ADDENDUM het Comité van permanente vertegenwoordigers (1e deel) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 23 april 2010 (28.04) (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2008/0211 (COD) 8869/10 ADD 1 AGRILEG 44 VETER 15 ENV 233 RECH 138 CODEC 348 NOTA A-PUNT - ADDENDUM van: het

Nadere informatie

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens

Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens Gecoördineerde versie, zoals laatst gewijzigd door de wet van 11 december 1998,

Nadere informatie

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten.

Deze Overeenkomst is van toepassing op personen die inwoner zijn van een van de Staten of van beide Staten. Nieuw Zeeland Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de Regering van Nieuwzeeland tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 38 Wet van 28 januari 2010 tot implementatie van de rechtsbeschermingsrichtlijnen aanbesteden (Wet implementatie rechtsbeschermingsrichtlijnen

Nadere informatie

Bondsrepubliek Duitsland

Bondsrepubliek Duitsland Bondsrepubliek Duitsland Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Bondsrepubliek Duitsland tot het vermijden van dubbele belasting op het gebied van belastingen van het inkomen en van het

Nadere informatie

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten

Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten De Staten die dit Verdrag hebben ondertekend, Verlangende om het vereiste van diplomatieke of consulaire legalisatie

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland

Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland Samenwerkingsregeling Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Noord- en Oost-Gelderland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalten, Apeldoorn, Berkelland, Bronckhorst, Brummen, Doetinchem,

Nadere informatie