Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN. Maart :A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN. Maart :A"

Transcriptie

1 Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN Maart :A

2 Inhoud 1 Annex I, Vergunningen, ontheffingen c.a Overzicht vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever verkregen moeten worden Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtnemer verkregen moeten worden 4 2 Annex II, Planning Planning van de Werkzaamheden 5 3 Annex III: Acceptatieprocedure Begrippen en definities algemeen Ontwerpwerkzaamheden Uitvoeringswerkzaamheden 10 4 Annex IV: Toetsingsprocedure Ontwerpwerkzaamheden Begrippen en definities ontwerpwerkzaamheden 11 5 Annex V, Vrijkomende materialen (Verontreinigde) grond en/of aarden baan overige Vrijkomende materialen (reststoffen) Bestemming vrijkomende materialen In het Werk te gebruiken vrijgekomen materialen Niet van waarde geachte vrijgekomen materialen (reststoffen) Bewijs en belegstukken 13 6 Annex VI, Werkzaamheden nevenopdrachtnemers Werkzaamheden nevenopdrachtnemers gedurende het werk 14 7 Annex VII, Risicoregeling De verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten Ontwerpwerkzaamheden Uitvoeringswerkzaamheden 15 8 Annex VIII, Stelpost(en) Stelposten 16 9 Annex IX, Bankgarantie Bankgarantie Annex X, Verzekeringen 18 Contractnummer 5400 ARCADIS 2

3 10.1 Verzekeringen door Opdrachtnemer Verzekeringen door Opdrachtgever 18 Colofon 19 Contractnummer 5400 ARCADIS 3

4 1Annex I, Vergunningen, ontheffingen c.a. 1.1 OVERZICHT VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN DIE DOOR DE OPDRACHTGEVER VERKREGEN MOETEN WORDEN ( 9 UAV-GC 2005 en artikel 6, lid 1 Basisovereenkomst) Door de opdrachtgever zijn/worden de aanvragen van de navolgende vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen en/of toestemmingen verzorgd, onder vermelding van uiterste datum waarop de Opdrachtgever deze moet hebben verkregen. Nr. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen c.a. Datum 1 Bestemmingsplanherziening 20 februari Verkeersbesluit (definitieve verkeerssituatie) Voor 1 juli 2010 De kosten van de heffingen die worden geheven als gevolg van bovengenoemde, door of namens de opdrachtgever aan te vragen, vergunningen komen voor rekening van de Opdrachtnemer. 1.2 VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN DIE DOOR DE OPDRACHTNEMER VERKREGEN MOETEN WORDEN ( 10 UAV-GC 2005 en artikel 6, lid 3 Basisovereenkomst) Door de opdrachtnemer dienen alle niet volgens paragraaf 1.1 van dit hoofdstuk benodigde vergunningen, meldingen, ontheffingen welke voor de realisatie van het werk vereist zijn worden verkregen. Voor aanvullend benodigde vergunningen welke het gevolg zijn van aanvullende en/of wijzigende regelgeving is het gestelde in 10 UAV-GC 2005 van toepassing. Contractnummer 5400 ARCADIS 4

5 2Annex II, Planning 2.1 PLANNING VAN DE WERKZAAMHEDEN ( 7 lid 1, par. 33 lid 2, 36 lid 2 UAV-GC 2005 en artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst) Na ondertekening van de basisovereenkomst dient door de Opdrachtnemer een werkplanning te worden opgesteld rekening houdend met de in de Basisovereenkomst artikel 2 lid 6 benoemde mijlpaaldata en afgestemd op de bij dit contract behorende faseringstekening nr. 10. Contractnummer 5400 ARCADIS 5

6 3Annex III: Acceptatieprocedure Deze annex bevat een verdere uitwerking van de acceptatieprocedure verwoord in artikel 12 van de Basisovereenkomst. 3.1 BEGRIPPEN EN DEFINITIES Algemeen: Alle documenten dienen persoonlijk te worden overhandigd aan de door de Opdrachtgever aangewezen gemachtigde. Bij overhandiging dienen de volgende zaken te worden vastgelegd op een ontvangstlijst: - de datum van ontvangst; - een omschrijving van de documenten; - een versienummer of -datum; - een omschrijving van alle bijlagen; - een versienummer of -datum van alle bijlagen; - het aantal exemplaren. De ontvangstlijst dient telkens zowel namens de Opdrachtgever als de Opdrachtnemer te worden ondertekend. De ontvangstlijst wordt beheerd door de Opdrachtgever. Een kopie van de ontvangstlijst wordt op verzoek aan de Opdrachtnemer verstrekt. : Het tijdstip waarop of waarvoor de Opdrachtnemer het betreffende document(en) bij de Opdrachtgever dient in te leveren. : Het aantal exemplaren van het betreffende document dat de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever dient te overhandigen. Alle exemplaren dienen identiek te zijn en als origineel te worden gewaarmerkt door de Opdrachtnemer. : Een omschrijving van de door de Opdrachtnemer te overleggen gegevens. : De termijn, gerekend vanaf de datum van ontvangst, waarbinnen de Opdrachtgever schriftelijk aan de Opdrachtnemer zijn beslissing omtrent de acceptatie van het document meedeelt. Als datum van reageren door de Opdrachtgever geldt de verzenddatum van het stuk waarin de beslissing van de Opdrachtgever kenbaar wordt gemaakt. Contractnummer 5400 ARCADIS 6

7 : De criteria waaraan de te accepteren documenten dienen te voldoen. Genoemd is de eis en/of een verwijzing naar eisen. Uitvoeringsontwerp: Het geheel van berekeningen, tekeningen en zo nodig beschrijvingen waarmee de hoofdafmetingen, het uiterlijk, de ligging en overige van belang zijnde eigenschappen van alle onderdelen van het werk zijn vastgelegd, zodanig dat: - de voor de aanleg van het werk benodigde vergunningen, ontheffingen o.d. kunnen worden verleend, en - bij het nader uitwerken geen aanpassingen nodig zijn die hoofdafmetingen, uiterlijk, ligging en overige van belang zijnde eigenschappen wijzigen. 3.2 ALGEMEEN Volmacht vertegenwoordiger Opdrachtnemer 1 Binnen 10 werkdagen na ondertekening basisovereenkomst De volmacht dient ten minste te bevatten: - vermelding van het nummer van de overeenkomst; - naam en voornamen van de volmachtverlener; - naam en voornamen van de gevolmachtigde; - omschrijving van de gemachtigde taken. 10 werkdagen Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens Volmacht vervanger vertegenwoordiger Opdrachtnemer 1 Binnen 10 werkdagen na ondertekening basisovereenkomst De volmacht dient tenminste te bevatten: - vermelding van het nummer van de overeenkomst; - naam en voornamen van de volmachtverlener; - naam en voornamen van de gevolmachtigde; - omschrijving van de gemachtigde taken; - voorwaarden wanneer de volmacht van toepassing is. 10 werkdagen Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens Contractnummer 5400 ARCADIS 7

8 Overkoepelend kwaliteitsborgingsysteem 2 Binnen 10 werkdagen na ondertekening Basisovereenkomst - beschrijving van het overkoepelend kwaliteitsborgingsysteem; - uitwerking organogram (onderdeel kwaliteitsplan) gekoppeld aan CV s voor de in te zetten functionarissen welke de kwaliteitsborging gaan verzorgen. 5 werkdagen Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens 3.3 ONTWERPWERKZAAMHEDEN Voorlopig Uitvoeringsontwerp en fasering Binnen 30 werkdagen na ondertekening Basisovereenkomst 2, tevens digitaal verstrekken - uitwerking van het kwaliteitsplan (inclusief keuringsplan); - gegevens volgens van het Programma van Eisen. Inhoud conform hoofdstuk 3 van het Programma van Eisen. 10 werkdagen Eisen te stellen aan het kwaliteitsplan (zie bijlage 3 bij het Programma van Eisen). Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens. Voorlopig Communicatieplan Binnen 30 werkdagen na ondertekening Basisovereenkomst 2, tevens digitaal verstrekken Per overleg een beschrijving van: - overzicht van partijen en contactpersonen; - frequentie van de overleggen; - te hanteren agenda. Invulling van de communicatie naar de omgeving (o.a. invulling van de klachtenprocedure). Inhoud conform en 4.4 van het Programma van Eisen. 10 werkdagen Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens Risicoanalyse, maatregelenplan en beheersplan Binnen 40 werkdagen na ondertekening Basisovereenkomst 2, tevens digitaal verstrekken - beschrijving van de technische en maatschappelijke risico s; - beschrijvingen van de te nemen maatregelen ter voorkoming van de risico s; - beschrijving van beheersmaatregelen ten aanzien van de risico s en te nemen maatregelen. Inhoud conform van het Programma van Eisen. 5 werkdagen Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens Contractnummer 5400 ARCADIS 8

9 Veiligheid- & Gezondheidsplan (ontwerpfase) Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden 2, tevens digitaal verstrekken V&G-plan (ontwerpfase) 5 werkdagen Arbobesluit afdeling Bouwplaatsen Uitvoeringsontwerp Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden 3, tevens digitaal verstrekken Aangepaste (Voorlopig) Uitvoeringsontwerp met fasering 10 werkdagen Verwerking van de opmerkingen op het ingediende Voorlopige Uitvoeringsontwerp; Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens. Verkeersmaatregelen- en calamiteitenplan Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden 2, tevens digitaal verstrekken - beschrijving van te nemen verkeersmaatregelen en bebordingen; - bewijs van toetsing / instemming van de wegbeheerder(s), hulpdiensten en betreffende bevoegd gezag. Inhoud conform van het Programma van Eisen. 5 werkdagen Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens Plan omgang met vrijkomende materialen Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden 2, tevens digitaal verstrekken Inhoud conform van het Programma van Eisen. 10 werkdagen Duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens Contractnummer 5400 ARCADIS 9

10 3.4 UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN Zelfstandige hulppersonen in te schakelen door de Opdrachtnemer Uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het uitvoeren van werkzaamheden door een zelfstandige hulppersoon 2, tevens digitaal verstrekken Per in te schakelen zelfstandige hulppersoon dient te worden vermeldt: - de naam; - de taken en voor welk onderdeel van de Uitvoeringswerkzaamheden van het Werk de betreffende zelfstandige hulppersoon zal worden ingeschakeld; - de relevante werkervaring; - een door de zelfstandige hulppersoon ingevulde en ondertekende verklaring inzake: - zijn inschrijving in het handelsregister; - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging; - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak; - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer; alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de zelfstandige hulppersoon, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging. 5 werkdagen - duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens; - de zelfstandige hulppersoon dient, naar het oordeel van de Opdrachtgever, te beschikken over voldoende relevante werkervaring. Communicatieplan Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang Uitvoeringswerkzaamheden 2, tevens digitaal verstrekken Aangepaste (Voorlopige) Communicatieplan 5 werkdagen Verwerking van de opmerkingen op het ingediende Voorlopige Communicatieplan. Inventarisatie kabels en leidingen Uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang werkzaamheden nabij kabelsen/of leidingen 2, tevens digitaal verstrekken - tekeningen; - overzicht aanwezige kabels en leidingen; - omschrijving werkzaamheden; - maatregelen ter bescherming. 5 werkdagen - duidelijkheid en volledigheid van de te overleggen gegevens; - afspraken met beheerders kabels en leidingen. Contractnummer 5400 ARCADIS 10

11 4Annex IV: Toetsingsprocedure Ontwerpwerkzaamheden Deze annex bevat een verdere uitwerking van de toetsingsprocedure verwoord in artikel 11 van de Basisovereenkomst. 4.1 BEGRIPPEN EN DEFINITIES Zie het gestelde in paragraaf ONTWERPWERKZAAMHEDEN Vergunningen, ontheffingen, meldingen, beschikkingen en toestemmingen Afstemmen op het gestelde in Vergunning- (ontheffing-)aanvraag - vergunning (ontheffing) c.a.; - eventueel aan de vergunning (ontheffing) gekoppelde eisen. Bouwstoffenbalans Uiterlijk 15 werkdagen voor aanvang Uitvoerings-werkzaamheden 2 - overzicht vrijkomende materialen; - overzicht te gebruiken materialen; - motivatie waarom materialen niet worden gebruikt. Contractnummer 5400 ARCADIS 11

12 5Annex V, Vrijkomende materialen Ten behoeve van het Werk dienen de stromen van de diverse materialen inzichtelijk gemaakt te worden middels het opstellen van een bouwstoffenbalans. De bouwstoffenbalans dient een inventarisatie van alle benodigde bouwstoffen per constructieonderdeel te bevatten. De bouwstoffenbalans moet door de aannemer ter acceptatie worden ingediend. In de bouwstoffenbalans dient een Plan van omgang vrijkomende materialen te worden opgesteld conform artikel van de Standaard RAW Bepalingen 2005 waarin ook dient te worden vermeld: - Hoeveelheid en materiaal; - Plaats van vrijkomen; - Bij verwerking, de plaats van verwerking; - Bij afvoer naar een erkende verwerkingsinrichting, de inrichting. Ten behoeve van de in het werk voorkomende materialen gelden onderstaande paragrafen. 5.1 (VERONTREINIGDE) GROND EN/OF AARDEN BAAN Zie de in het milieukundig bodemonderzoek, d.d. 24 oktober 2006, met kenmerk /OF6/2Y9/001476/LE, verwoorde conclusie. Indien er sprake is van toepassing en/of afvoer van vrijkomende (verontreinigde) grond of puinmengsel dient dit ter acceptatie bij de Opdrachtgever te worden voorgelegd. 5.2 OVERIGE VRIJKOMENDE MATERIALEN (RESTSTOFFEN). De overige vrijkomende materialen (reststoffen), welke niet voor hergebruik in aanmerking komen, dienen gescheiden naar soort te worden opgeslagen en zullen moeten worden afgezet naar een erkende verwerkingsinrichting. 5.3 BESTEMMING VRIJKOMENDE MATERIALEN IN HET WERK TE GEBRUIKEN VRIJGEKOMEN MATERIALEN. De bij de uitvoering vrijkomende grond niet vallende onder paragraaf 5.1 mag worden hergebruikt NIET VAN WAARDE GEACHTE VRIJGEKOMEN MATERIALEN (RESTSTOFFEN) Uit het werk vrijkomende materialen als gesteld in paragraaf 5.2 (reststoffen) worden geacht voor de Opdrachtgever niet van waarde te zijn. Contractnummer 5400 ARCADIS 12

13 De Opdrachtnemer draagt zorg, mede op grond van de gegevens als vermeld in deze annex, dat de door het bevoegd gezag voorgeschreven procedure wordt gevolgd bij de verdere verwerking en/of het ontdoen van de voor de opdrachtgever niet van waarde verklaarde vrijgekomen materialen. De door een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet Milieubeheer, af te geven en/of afgegeven acceptatiebewijzen maken onderdeel uit van de bij oplevering in te dienen documenten BEWIJS EN BELEGSTUKKEN De kosten voor verkrijgen van de volgens het Besluit bodemkwaliteit en Wet Milieubeheer vereiste bewijsmiddelen ten behoeve van alle in het kader van het Werk of in ander verband her te gebruiken uit het Werk vrijgekomen materialen komen ten laste van de Opdrachtnemer. Contractnummer 5400 ARCADIS 13

14 6Annex VI, Werkzaamheden nevenopdrachtnemers 6.1 WERKZAAMHEDEN NEVENOPDRACHTNEMERS GEDURENDE HET WERK ( 8 UAV-GC 2005 en artikel 9 Basisovereenkomst) Gedurende of voorafgaand van het werk zullen er werkzaamheden door nevenopdrachtnemers binnen en/of grenzend aan het werkgebied worden uitgevoerd, zijnde: - Periodieke huisvuilinzameling; - Onderhoud van de openbare ruimte voor zover deze voortijdig in gebruik is genomen (ca. 6 maanden na de ingebruikname); - Invulling van de gladheidbestrijdingsmaatregelen. Contractnummer 5400 ARCADIS 14

15 7Annex VII, Risicoregeling 7.1 DE VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN LONEN, SOCIALE LASTEN, PRIJZEN, HUREN EN VRACHTEN ( 11 lid 3 UAV-GC 2005 en artikel 10 Basisovereenkomst) ONTWERPWERKZAAMHEDEN Ten aanzien van de Ontwerpwerkzaamheden vindt geen verrekening van bovengenoemde wijzigingen plaats UITVOERINGSWERKZAAMHEDEN Ten aanzien van de uitvoeringswerkzaamheden vindt geen verrekening van wijzigingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen plaats. Contractnummer 5400 ARCADIS 15

16 8Annex VIII, Stelpost(en) 8.1 STELPOSTEN ( 34 UAV-GC 2005 en artikel 15 Basisovereenkomst) Er is geen sprake van stelposten. Contractnummer 5400 ARCADIS 16

17 9Annex IX, Bankgarantie 9.1 BANKGARANTIE ( 38 UAV-GC 2005) Zie het gestelde in artikel 17 van de Basisovereenkomst. Contractnummer 5400 ARCADIS 17

18 10 Annex X, Verzekeringen 10.1 VERZEKERINGEN DOOR OPDRACHTNEMER ( 39 lid 1 UAV-GC 2005) De Opdrachtnemer dient conform de van toepassing zijnde regelgeving verzekeringen af te sluiten VERZEKERINGEN DOOR OPDRACHTGEVER ( 39 lid 2 UAV-GC 2005) De Opdrachtgever heeft geen aanvullende verzekering afgesloten. Contractnummer 5400 ARCADIS 18

19 Colofon Opdrachtgever : Gemeente Losser Project : Inrichting openbare ruimte Luttermolenveld te Losser Contractnummer : 5400 Contractredacteur : M. Vorgers Datum : Maart 2010 Projectnummer : Indieningsvorm : Engineering & Construct Status : Definitief Versie datum : mv Autorisatie Naam Paraaf Datum Projectleider Ing. R.P. Molenveld Contractnummer 5400 ARCADIS 19

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 2000,2004 CROW BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Boxtel, hierna te noemen:

Nadere informatie

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) (concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) datum:.. BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Haarlemmermeer Cluster

Nadere informatie

Herinrichting Dorpshart Wekerom

Herinrichting Dorpshart Wekerom Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV GC 2005) Herinrichting Dorpshart Wekerom 2000, 2005 CROW Definitief 29-02-2016 1 BASISOVEREENKOMST

Nadere informatie

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER BASISOVEREENKOMST GEMEENTE HAARLEM

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER BASISOVEREENKOMST GEMEENTE HAARLEM HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER 2014448136 BASISOVEREENKOMST GEMEENTE HAARLEM Inhoud... 2 Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden... 3 Art. 2 Opdracht,

Nadere informatie

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater Opdrachtgever : Waterschap Hunze en Aa s Projectleider opdrachtgever : E. de Gries Projectnummer opdrachtgever : 253/10 Kenmerk contractstuk : Versie :

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Basisovereenkomst Verplaatsing Rioolgemaal Van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Contractnummer

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Projectnummer: DMS nummer:

Basisovereenkomst. Projectnummer: DMS nummer: Basisovereenkomst voor de uitvoering van het Groot onderhoud Gemaal Markuslaan (objectnummer 414102) ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland. Basisovereenkomst Projectnummer: 701933 DMS nummer:

Nadere informatie

Concept Basisovereenkomst

Concept Basisovereenkomst Concept Basisovereenkomst Ondergetekenden: Provincie Noord-Holland hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. @@@ en @@@ Hierna te noemen: Opdrachtnemer, Ten deze

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Zaaknummer:

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Basisovereenkomst Verbeteren van de dijkbekleding ter plaatse van de Hollarepolder, Joanna- Mariapolder tussen dp 739 en dp 777 met bijkomende werken in de gemeente Tholen. Zaaknummer: 31052564 Colofon

Nadere informatie

Model Basisovereenkomst voor nieuwbouw gemaal Wieringerwaard op basis van de UAVGC 2005

Model Basisovereenkomst voor nieuwbouw gemaal Wieringerwaard op basis van de UAVGC 2005 Model Basisovereenkomst voor nieuwbouw gemaal Wieringerwaard op basis van de UAVGC 2005 Auteur N.A.M. Steur Registratienummer 14.12345 Datum 31032014 Versie 1.0 Status definitief Model Basisovereenkomst

Nadere informatie

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Nieuwbouw gemaal Purmer Stedelijk Auteur N.A.M. Steur Registratienummer 14.44646 10-11-2014 Versie 2.0 Status definitief Model

Nadere informatie

Concept Basisovereenkomst

Concept Basisovereenkomst Concept Basisovereenkomst Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Oude Polder van Sint Philipsland tussen dp 657 en dp 707 met bijkomende werken in de gemeente Tholen. Zaaknummer: 31052562

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 15-12-2011 BASISOVEREENKOMST De ondergetekenden: de gemeente Haarlemmermeer, gevestigd

Nadere informatie

Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD TE LOSSER PROGRAMMA VAN EISEN (VRAAGSPECIFICATIE) April :B

Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD TE LOSSER PROGRAMMA VAN EISEN (VRAAGSPECIFICATIE) April :B Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD TE LOSSER PROGRAMMA VAN EISEN (VRAAGSPECIFICATIE) April 2010 074568905:B Inhoud 1 INLEIDING 4 1.1 Aanleiding 4 1.2 Scope van het werk 4 1.3 Contractdossier

Nadere informatie

Basisovereenkomst Groot onderhoud N269 wegvak Tilburg-Reusel

Basisovereenkomst Groot onderhoud N269 wegvak Tilburg-Reusel Groot onderhoud N269 wegvak Tilburg-Reusel Pagina 1 van 14 versie 2.0 Inhoud Ondergetekenden overwegende dat Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden Art. 2 Opdracht, Werk,

Nadere informatie

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Vervangen gemaal Prins Hendrik Auteur R. Petiet Registratienummer 14.44164 Behorende bij de inschrijvingsleidraad 14.52407 Versie

Nadere informatie

Concept Basisovereenkomst Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk. kenmerk Gemeente Utrecht en <xx> d.d. 10 maart 2017

Concept Basisovereenkomst Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk. kenmerk Gemeente Utrecht en <xx> d.d. 10 maart 2017 Concept Basisovereenkomst Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk kenmerk 1100074344 Gemeente Utrecht en d.d. 10 maart 2017 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER ANNEXEN GEMEENTE HAARLEM

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER ANNEXEN GEMEENTE HAARLEM HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER 2014448136 ANNEXEN GEMEENTE HAARLEM Inhoud Inleiding... 2 Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever

Nadere informatie

Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123

Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123 Besprekingsverslag Plaats en datum: Verslagnummer: Kenmerk: Plaatsnaam, 11-10-2007 / 10.00u 0 Bestek 2008/SBH/123 Bespreking te: Kantoor te Plaatsnaam Aanwezig: (Voorzitter / notulen) Afwezig: Kopie(ën)

Nadere informatie

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XV - Veiligheid en gezondheid. Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XV - Veiligheid en gezondheid Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon

Nadere informatie

Annexen Contractnummer Project:

Annexen Contractnummer Project: Contractnummer Project: Annexen DBM contract 2594 Realisatie brug Muiden inclusief aansluiting op en verlegging van het onderliggend wegennet Versie Aanbesteding PNH-dossiernummer: PNH 65730 Uitgebracht

Nadere informatie

Ontwerp & Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade. Basisovereenkomst Contractnummer

Ontwerp & Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade. Basisovereenkomst Contractnummer Ontwerp & Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade Basisovereenkomst Contractnummer 170160 Concept, 2 oktober 2017 Verantwoording Titel Ontwerp en Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade Basisovereenkomst

Nadere informatie

RAPPORT. Basisovereenkomst. Herinichting Openbare Ruimte Poort van Boerhaave Damiatelocatie. Gemeente Haarlem

RAPPORT. Basisovereenkomst. Herinichting Openbare Ruimte Poort van Boerhaave Damiatelocatie. Gemeente Haarlem RAPPORT Basisovereenkomst Herinichting Openbare Ruimte Poort van Boerhaave Damiatelocatie Klant: Gemeente Haarlem Referentie: T&PBF3241-100-100R001F01 Versie: 01 01/Finale versie Datum: 14 april 2017 HASKONINGDHV

Nadere informatie

Veiligheids- en gezondheidsplan

Veiligheids- en gezondheidsplan 1 of 6 afdeling KAM Veiligheids- en gezondheidsplan werken in verontreinigde grond tot 25m 3 grond verzet. ontwerpfase Opdrachtgever: Yara Sluiskil B.V. Industrieweg 10 4541 HJ Sluiskil Datum Projectnummer:

Nadere informatie

Projectgroep bestaande uit: Ton Lessscher Bea Miggels. Fotografie: - CROW beeldcatalogus. Contactadres: Monitorweg BK Almere

Projectgroep bestaande uit: Ton Lessscher Bea Miggels. Fotografie: - CROW beeldcatalogus. Contactadres: Monitorweg BK Almere Projectgroep bestaande uit: Ton Lessscher Bea Miggels Fotografie: - CROW beeldcatalogus Contactadres: Monitorweg 29 1322 BK Almere Copyright 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum [Versiedatum]

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum [Versiedatum] Basisovereenkomst [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum [Versiedatum] Disclaimer: Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te volgen, kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Basisovereenkomst - Model DB. F135 Motorenonderhoudsfaciliteit Vliegbasis Woensdrecht

Basisovereenkomst - Model DB. F135 Motorenonderhoudsfaciliteit Vliegbasis Woensdrecht Basisovereenkomst - Model DB F135 Motorenonderhoudsfaciliteit Vliegbasis Woensdrecht Versie 2.2 Datum 16 januari 2017 Status Definitief Colofon Versie 2.2 Contactpersoon Bas van Harselaar M 06 4876 8039

Nadere informatie

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in>

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in> Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst Aard van de werkzaamheden Verschillende

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Vertegenwoordiging van partijen... 5 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN...

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Vertegenwoordiging van partijen... 5 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN... UAV-GC 2005 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Vertegenwoordiging van partijen... 5 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN...6 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever... 6 4 Verplichtingen

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Datum: 15 april 2015

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Datum: 15 april 2015 Basisovereenkomst KRW-2 Bestaande uit twee percelen: Perceel 1 - Het ontwerpen en uitvoeren van De Zaag Perceel 2 - Het ontwerpen en uitvoeren van Polder Stededijk Zaaknummer: 31095670 Datum: 15 april

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV-GC 2005

Praktische toelichting op de UAV-GC 2005 Praktische toelichting op de UAV-GC 2005 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis mr. A.Z.R. Koning Eerste druk s-gravenhage - 2015 Omslagfoto: De foto op het omslag is van het 3M gebouw gelegen aan de rechterzijde

Nadere informatie

Basisovereenkomst - Model DB. Renovatie Rijkskantoor Surinameweg 4 te Haarlem

Basisovereenkomst - Model DB. Renovatie Rijkskantoor Surinameweg 4 te Haarlem Basisovereenkomst - Model DB Renovatie Rijkskantoor Surinameweg 4 te Haarlem Versie 2.2 0.9 Datum 21 november 2017 Status Concept Colofon Versie 2.2 0.9 Contactpersoon De heer E. Schoenmaeckers Etienne.schoenmakers@rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Onderhoudsbaggeren Scheveningen Haven

Onderhoudsbaggeren Scheveningen Haven Gemeente Den Haag Basisovereenkomst Onderhoudsbaggeren Scheveningen Haven Engineering & Construct-contract met toepassing van de Uniforme Algemene Voorwaarden voor geïntegreerde contracten 2005 (UAV-gc

Nadere informatie

UAV-GC Begripsbepalingen

UAV-GC Begripsbepalingen HOOFDSTUK 1 1 Begripsbepalingen ALGEMEEN Aan de volgende in de Overeenkomst met een hoofdletter gebezigde woorden wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend: (a) Aanbieding: contractdocument

Nadere informatie

Modelovereenkomst PARTIJEN:

Modelovereenkomst PARTIJEN: 1 Modelovereenkomst Bijlage nummer 9 PARTIJEN: 1. De Staat der Nederlanden, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd door het, namens deze Directeur DVOM, naam ondertekenaar,

Nadere informatie

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190

Bladnr. 1 van 13. Conceptversie RAW1190 Colofon Dit bestekbestand bevat standaard bestekteksten, bepalingen en een aantal voorbeelden van resultaatsverplichtingen waarin de principes en werkwijzen rond het initiatief Stimulering Hergebruik Infra

Nadere informatie

Vraagspecificatie deel 1 en 2. Herinrichting Dorpshart Wekerom. Versie Definitief, d.d

Vraagspecificatie deel 1 en 2. Herinrichting Dorpshart Wekerom. Versie Definitief, d.d Vraagspecificatie deel 1 en 2 Herinrichting Dorpshart Wekerom Versie Definitief, d.d. 29-02-2016 Inhoud 1. Algemeen 3 1.1. Projectomschrijving 3 1.2. Bestaande situatie 3 1.3. Toekomstige situatie 3 1.4.

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum]

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum] Basisovereenkomst [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum] Disclaimer Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te volgen, kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Annexen Contractnummer : 1406565 Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam Voorburg Contractnummer :

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal

OMGEVINGSVERGUNNING WABO. verleend aan. Talen Recycling. t.b.v. het. bouwen van een bedriffspand. locatie. Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal OMGEVINGSVERGUNNING WABO verleend aan Talen Recycling t.b.v. het bouwen van een bedriffspand locatie Wagenmaker 8, 9502 ES Stadskanaal Groningen, 16 juni 2011 Zaaknummer: 227 Procedure nr. 12549 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA

Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA Raamovereenkomst Integrale Mobiliteitsmanagement Architectuur IMMA contractnummer.. versie 0.5 Datum:.. 2015 Uitgegeven door Ministerie van Infrastructuur en Milieu Programmadirectie Beter Benutten Plesmanweg

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst

Coördinatieovereenkomst Coördinatieovereenkomst ONDERGETEKENDEN; a) de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de Directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zee

Nadere informatie

Annex XII - Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005 Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XII - Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005 Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XII - Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005 Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf

Nadere informatie

Handhavingsorganisatie

Handhavingsorganisatie Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer Handhavingsorganisatie Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk BWT-00830IBA16 Aantal bijlagen Datum 5 januari 2017 Onderwerp Instemming Kabels en leidingen telecom (Binckhorstlaan

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Zaaknummer:

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Basisovereenkomst Het ontwerpen en uitvoeren van de renovatie luchthavens Caribisch Nederland, bestaande uit: Perceel 1: - Flamingo International Airport Bonaire (BON) en/of Perceel 2: - FD Roosevelt Airport

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PROMEN

KLACHTENREGELING PROMEN KLACHTENREGELING PROMEN Klachtenregeling, van toepassing zijnde op klachten over de behandeling door Promen Holding B.V. van haar Cliënten. Artikel 1 Definities Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt,

Nadere informatie

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten

Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering. Samenwerkende Gemeenten Aanvullende contractvoorwaarden Inhuur personeel & Detachering Pagina 1 van 5 Artikel 1. Toepassingsgebied Deze Samenwerkende Gemeenten zijn niet van toepassing op overeenkomsten met ZZP'ers. Artikel 2.

Nadere informatie

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek

Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek Bijlage 4: Eigen Verklaring Bestek 2010-22 Gemeente Overbetuwe Centrale inkoop De heer E. Volgers Email: inkoop@overbetuwe.nl Postbus 11 6660 AA Elst Telefoon: 0481-362300 Fax : 0481-372482 (Lege velden

Nadere informatie

NOTA VAN INLICHTINGEN

NOTA VAN INLICHTINGEN Postbus 15 2700 AA Zoetermeer NOTA VAN INLICHTINGEN Hieronder zijn de vragen inclusief antwoorden weergegeven die betrekking hebben op de selectiefase van de nationale aanbesteding Engineer & Build IKC

Nadere informatie

Annex VI Overzicht werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex VI Overzicht werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex VI Overzicht werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf,

Nadere informatie

Acceptatie- en verwerkingbeleid

Acceptatie- en verwerkingbeleid Acceptatiereglement voor de ontvangst van afvalstoffen binnen de inrichting van Rijssense Gebouwensloperij b.v., gevestigd aan de Noordermorssingel 1 te Rijssen. Artikel 1 Toepassingsgebied Dit reglement

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Friesland College

Reglement Klachtencommissie Friesland College Reglement Klachtencommissie Friesland College I. definities Aangeklaagde: een ieder die deel uitmaakt van de instelling, zowel personeel als cursist en tegen wie een klacht is ingediend. Bevoegd gezag:

Nadere informatie

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1

INLEIDING. KNSA-richtlijnen voor lidmaatschap KNSA, versie april 2006, blz. 1 INLEIDING Schietverenigingen die een verzoek tot het lidmaatschap doen, dienen te voldoen aan de in deze Circulaire gestelde richtlijnen. Deze richtlijnen zijn ingedeeld in modules, al naar gelang het

Nadere informatie

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51

Postbus 20 7500 AA Enschede. Hengelosestraat 51 POSTADRES Postbus 20 7500 AA Enschede BEZOEKADRES Hengelosestraat 51 Gemeente Enschede T.a.v. de heer A. Hardiek Wesselerbrinklaan 102 7544 JZ ENSCHEDE TELEFOON 14 0 53 DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING

OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING OVEREENKOMST VAN ONDERAANNEMING Onderaannemer Zonder Personeel/ZZP Contractnummer: A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de aannemer;

Nadere informatie

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011

Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 1 Raamovereenkomst inzake revisie van Caterpillar motoren en de componenten. Onder voorwaarden ARVODI 2011 tussen 1.De Staat der Nederlanden, Ministerie van Defensie gevestigd te Den Haag, te dezen vertegenwoordigd

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Annexen. Onderhoudscontract TTI Markt Maastunnel VIA XT. 19 augustus 2013

Annexen. Onderhoudscontract TTI Markt Maastunnel VIA XT. 19 augustus 2013 Annexen Onderhoudscontract TTI Markt Maastunnel VIA2013005XT 19 augustus 2013 pagina 1 VIA2013005XT d.d. 19 augustus 2013 Inhoudsopgave Annex I. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Nadere informatie

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal.

12. Alle communicatie met de Aanbestedende dienst geschiedt in de Nederlandse taal. B I J L A G E 4 V O O R W A A R D E N A A N O N D E R N E M E R E N I N S C H R I J V I N G E N A L G E M E N E V O O R W A A R D E N B I J H E T I N V U L L E N V A N H E T U E A ( U N I F O R M E U R

Nadere informatie

B E D R I J F K I K K E R L A N D

B E D R I J F K I K K E R L A N D De Meern 34 1132 SH VOLENDAM ter attentie van de heer J. Blondeau Hikseweg 18 4698 PD OUD-VOSSEMEER Telefoon : 0166 673010 Fax : 0166 672930 Email : dh@3borg.nl Fortis-bank Rekeningnummer : 97.21.72.912

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden

Inschrijvingsleidraad bestek Onderhoud asfaltverhardingen gemeente Leiden Inschrijvingsleidraad bestek 10-16 Onderhoud asfaltverhardingen 2010 2011 gemeente Leiden voor de aanbesteding van het raamcontract voor het uitvoeren van onderhoud aan asfaltverhardingen binnen de gemeente

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen

Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Coördinatieovereenkomst Centrumvernieuwing Emmen Met betrekking tot de uitvoering van werken in het kader van Centrumvernieuwing Emmen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot de coördinatie van

Nadere informatie

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen.

Gelet op hoofdstuk 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor) zijn wij bevoegd om op deze aanvraag te beslissen. beschikking Omgevingsvergunning Documentnummer: 921860 Aanvraag Op 20 februari 2013 hebben wij, burgemeester en wethouders van de gemeente Alblasserdam, een aanvraag omgevingsvergunning als bedoeld in

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten

Omgevingsvergunning. O M G E VI N G S D i E N S T. Plaatsing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten O M G E VI N G S D i E N S T FLEVOLAND & GOOf EN VECHTSTREEK Omgevingsvergunning ing van een stalen damwand Baggerdepot IJsseloog IJsseloog 1 Dronten Kenmerk aanvraag: OLO 1615505 van 2 februari 2015 Aanvrager:

Nadere informatie

Annexen bij de Vraagspecificatie

Annexen bij de Vraagspecificatie Annexen bij de Vraagspecificatie Voor de aanbesteding van het contract: het ontwerpen en uitvoeren van de geluidschermen A13 Pauwmolenviaduct en A27 Meerkerk het beheersgebied van Rijkswaterstaat West

Nadere informatie

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds;

en met inachtneming van: Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb); en de Wet Infrastructuurfonds, alsmede het Besluit Infrastructuurfonds; Verleningsbeschikking datum : 5 juni 2015 ons kenmerk : Naar aanleiding van uw aanvraag van 7 mei 2015 met kenmerk V&OR/UIT/2015000778, waarin u ons verzoekt om een bijdrage in de kosten van het project:

Nadere informatie

MODEL. LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011

MODEL. LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011 MODEL LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT Geldig voor de periode van 01/01/2011 tot 31/12/2011 t.b.v. Voor de leden van CST- GROEP VZW Kortrijksesteenweg 198 8530 HARELBEKE LC (Contractnummer) LEDIGINGS-/REINIGINGS-CONTRACT

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE RBO

KLACHTENPROCEDURE RBO KLACHTENPROCEDURE RBO RBO Damsport 1 9728 PP Groningen telefoon: (050) 526 29 00 fax: (050) 525 97 77 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Wat is een klacht? 3 3. Wie behandelt klachten? 4 3.1 Klacht is gericht

Nadere informatie

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer,

Annex X - Verzekeringen. [projectnaam] Versie 2.0. Datum 1 augustus 2015 Status Definitief. Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Annex X - Verzekeringen [projectnaam] Versie 2.0 Datum 1 augustus 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf Opdrachtnemer, Colofon Versie 2.0 Contactpersoon M 06 - Postbus.RVB.Inkooploket.TO@Rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught

Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6. Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Algemene voorwaarden pagina: 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Bijlage bij: Verbouwing en uitbreiding van een woonhuis, op een perceel gelegen aan de Johan Frisolaan 25 te Vught Kenmerk: 14/06. Datum: juli 2015

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo

OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo Bijlage 4 bij offerteaanvraag. OVEREENKOMST VOOR AANNEMING VAN WERK Delven en opruimen van graven begraafplaatsen gemeente Venlo Contractnummer: 0846921 Partijen: 1. De gemeente Venlo, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon

Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen. MBO Utrecht. Colofon Regeling Beroep tegen Examenbeslissingen MBO Utrecht Colofon Uitgave : College van Bestuur Goedgekeurd door het College van Bestuur : 27 juni 2014 Instemming Ondernemingsraad : 3 september 2014 Instemming

Nadere informatie

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water.

2. De opdrachtgever zorgt er voor dat de aannemer kan beschikken over elektriciteit, gas en water. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERBOUWINGEN Te gebruiken bij bouwbegeleiding door Landgut GmbH Artikel 1 Verplichtingen van de opdrachtgever 1. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de aannemer tijdig kan beschikken

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES

Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010. Bremmer Company VOF. Artikel 1. DEFINITIES Algemene Voorwaarden (Werving & Selectie) augustus 2010 Bremmer Company VOF Artikel 1. DEFINITIES a. Opdrachtnemer Bremmer Company VOF. Hierna te noemen Bremmer Company b. Opdrachtgever De natuurlijke

Nadere informatie

Reglement regionale geschillencommissie

Reglement regionale geschillencommissie Reglement regionale geschillencommissie Artikel 1 - Definities BBSH Commissie Verhuurders Bestuur Huurder Bewonerscommissie: Indiener Geschil : Besluit Beheer Sociale Huursector. : De geschillencommissie

Nadere informatie

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU

PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU VERSIE 1, oktober 2006. Aangepast 29 augustus 2012 PRIVACYREGLEMENT DIFFERENCE4YOU De directie van Difference4you: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering

Nadere informatie

Basisovereenkomst Prestatiecontract

Basisovereenkomst Prestatiecontract Basisovereenkomst Prestatiecontract Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

DEEL 1 AFHANDELEN VAN KLACHTEN DOOR REGIECENTRALE EN/OF BEHEERBUREAU

DEEL 1 AFHANDELEN VAN KLACHTEN DOOR REGIECENTRALE EN/OF BEHEERBUREAU Klachtenprocedure Versis Artikel 1. Doelstelling klachtenprocedure 1. Het direct inspelen op klachten ingediend door gebruikers van Versis in regio Rivierenland teneinde de kwaliteit van de uitvoering

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Regeling compensatie afschaffing rode diesel.

Regeling compensatie afschaffing rode diesel. Regeling compensatie afschaffing rode diesel. Overeengekomen tussen Rijkswaterstaat, Bouwend Nederland en de Vereniging van Waterbouwers. Vastgesteld door de directeur-generaal Rijkswaterstaat d.d. 14

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule

Interne Klachtenregeling Verus. Preambule Preambule Verus staat midden in de samenleving. Als vereniging voor het christelijk onderwijs geeft zij invulling aan haar missie en kernactiviteiten. Op basis van de in de gedrags- en integriteitscode

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hellevoetsluis, Postbus 13, 3220 AA Hellevoetsluis

Nadere informatie

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN

REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN REGELING FUNCTIONERINGSGESPREKKEN Regeling functioneringsgesprekken Primair Onderwijs Editie december 2000 vastgesteld op 3 oktober 2001 Het bestuur van de Stichting: PCBO Baarn Soest, Postbus 3178, 3760

Nadere informatie

Format BVC-plan. Projectgegevens

Format BVC-plan. Projectgegevens Format BVC-plan Het BVC-plan is een gedetailleerde uitwerking van het BVC-hoofdlijnenplan. Met als extra aandachtspunt de vereiste instemming van een aantal belangrijke partijen. Deze instemming heeft

Nadere informatie

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven;

BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; BELEIDSREGEL NADEELCOMPENSATIE KABELS EN LEIDINGEN GEMEENTE EINDHOVEN 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager.

dit artikel bedoelde gegevens van de betrokken Deelnemer opgenomen in het openbare deel van het Register in plaats van de gegevens van de Aanvrager. Het reglement In dit Reglement gebruikte begrippen hebben de hieronder aangegeven betekenis: "Stichting": De Stichting Internet Domeinregistratie Nederland; "Register": Het elektronisch domeinnamenregister;

Nadere informatie

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek

MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Nr.14.0008493 MANDAAT- VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT inzake het Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling Gooi en Vechtstreek Het dagelijks bestuur van het openbaar lichaam Regio Gooi

Nadere informatie

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd.

Lid van de vereniging, waarover een klacht is ingediend. Een natuurlijk persoon waarover een lid tot curator, bewindvoerder of mentor is benoemd. Voor Bewindvoerders, Curatoren en Mentoren gelden wettelijke eisen en verplichtingen. Deze zijn neergelegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW). Op grond van artikel 1:383/435/452, zevende lid, BW

Nadere informatie

KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT. Privacyreglement

KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT. Privacyreglement KLACHTEN- en PRIVACY REGLEMENT Het klachten- en privacyreglement is gepubliceerd op www.mykeytowork.nl. Bovendien is er een papieren versie voorhanden op het vestigingsadres. Op verzoek zal er een kosteloos

Nadere informatie

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V.

KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. KAS BEWAARDER KLANTENVERMOGEN BND B.V. OVEREENKOMST VAN BEHEER EN BEWARING INZAKE BELEGGINGSFONDS INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina Artikel 1 Algemeen... 3 Artikel 2 Bewaring... 3 Artikel 3 Belangenbehartiging

Nadere informatie

TOPHALTE LEYWEG OVEREENKOMSTNUMMER ANNEXEN

TOPHALTE LEYWEG OVEREENKOMSTNUMMER ANNEXEN TOPHALTE LEYWEG OVEREENKOMSTNUMMER 2016020060 ANNEXEN GEMEENTE DEN HAAG DIENST STADSBEHEER, AFDELING OPDRACHTVERLENING 079100492:A E07051.000065.0100 Inhoud Inleiding... 2 Annex I Vergunningen, ontheffingen,

Nadere informatie

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010

Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 Casus workshop 3 Boaregistratiesysteem op PTB 9 november 2010 1. Voorbereiding en uitvoering sanering Er wordt een Busmelding ingediend, waarin wordt aangegeven dat op 1 november wordt gestart met een

Nadere informatie

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen)

Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) (Tekst geldend op: 11-03-2010) Besluit van 1 februari 2006, houdende regels voor uniforme saneringen (Besluit uniforme saneringen) Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van

Nadere informatie

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen

Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen Raamovereenkomst Kantoorartikelen Tussen en Stichting Christelijke Hogeschool Windesheim Publicatienummer [nummer] Dossier D1424 Ingangsdatum [ingangsdatum] Partijen: 1. Stichting Christelijke

Nadere informatie

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Haagse Markt/Herman Costerstraat e.o.

Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Haagse Markt/Herman Costerstraat e.o. STAATSCOURANT Nr. 27826 30 september Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gemeente Den Haag, verkeersbesluit: Haagse Markt/Herman Costerstraat e.o. (aanpassing tijdelijke verkeersmaatregelen

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie