Annexen Contractnummer Project:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Annexen Contractnummer Project:"

Transcriptie

1 Contractnummer Project: Annexen DBM contract 2594 Realisatie brug Muiden inclusief aansluiting op en verlegging van het onderliggend wegennet Versie Aanbesteding PNH-dossiernummer: PNH Uitgebracht door: Datum: Handtekening: Projectleider Infra Naam mw. ing. I.H. Brandsma 19 juli 2011

2 Inhoudsopgave ANNEX I DE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN DIE DOOR DE OPDRACHTGEVER MOETEN WORDEN VERKREGEN... 3 ANNEX II PLANNING... 4 ANNEX III ACCEPTATIEPLAN... 5 ANNEX IV TOETSINGSPLAN ONTWERPWERKZAAMHEDEN... 6 ANNEX V VRIJKOMENDE MATERIALEN... 7 ANNEX VI OVERZICHT WERKZAAMHEDEN NEVENOPDRACHTNEMERS... 8 ANNEX VII VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN LONEN, SOCIALE LASTEN, PRIJZEN, HUREN EN VRACHTEN... 9 ANNEX VIII STELPOSTEN ANNEX IX BANKGARANTIE ANNEX X VERZEKERINGEN ANNEX XI GESCHILLENREGELING RAAD VAN DESKUNDIGEN ANNEX XII WIJZIGINGEN OP DE UAV-GC ANNEX XIII GARANTIEBEPALINGEN Annexen DBM contract 2594 Pagina 2 van 17

3 ANNEX I DE VERGUNNINGEN, ONTHEFFINGEN, BESCHIKKINGEN EN TOESTEMMINGEN DIE DOOR DE OPDRACHTGEVER MOETEN WORDEN VERKREGEN Artikel 1. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen Door Opdrachtgever is alleen de vergunning voor de aanleg van de keersluis voor het nieuwe afwateringskanaal Naardermeer aangevraagd. Deze vergunning wordt na gunning aan de Opdrachtnemer verstrekt. Door Opdrachtgever zijn voor de overige werkzaamheden geen vergunning, ontheffing, beschikkingen en toestemmingen aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend. Annexen DBM contract 2594 Pagina 3 van 17

4 ANNEX II PLANNING Artikel 1. Mijlpalen Met inachtneming van het bepaalde in de Overeenkomst, dient Opdrachtnemer bij zijn planning rekening te houden met de volgende mijlpaaldata, werkvenster(s) en overige data, waarbinnen de aangegeven Werkzaamheden, als onderdeel van het Werk, dienen te zijn gerealiseerd. a. Mijlpaaldatum: 15 november 2013; SAT van alle installatie-onderdelen van het systeem b. Mijlpaaldatum: 1 december 2013; opname conditie object brug ; c. Mijlpaaldatum: 1 december 2013; volledig in bedrijf zijn van het Systeem; d. Mijlpaaldatum: 15 december 2013: Aanvaarding van de Uitvoeringswerkzaamheden; e. Mijlpaaldatum: 15 juni 2023: opname conditie object brug ; f. Mijlpaaldatum: 15 december 2023: Aanvaarding van het meerjarig onderhoud object brug. Annexen DBM contract 2594 Pagina 4 van 17

5 ANNEX III ACCEPTATIEPLAN Document(en) ter Acceptatie Uiterlijk indienen voor aanvang van de werkzaamheden Aantal exemplaren Acceptatietermijn Eis Art. 12 sub a en c Basisovereenkomst Art. 12 sub b Basisovereenkomst Art. 12 sub e Basisovereenkomst Art. 12 sub d Basisovereenkomst Technische proces 5 dagen na afronding de ontwerp 21 dagen Beschikbaarheidberekening Vraagspecificatie deel 2 SAT-plan 28 dagen voor melding "Gereed voor SAT" 12 dagen Vraagspecificatie deel 2 Bedieningsvoorschrift 28 dagen voor melding "Gereed voor SAT" 12 dagen Vraagspecificatie deel 2 AS BUILT Bij verzoek om aanvaarding van het Werk 21 dagen Vraagspecificatie deel 2 Onderhoudsdocumenten Bij verzoek om aanvaarding van het Werk 21 dagen Vraagspecificatie deel 2 Projectbeheersing Termijnstaat 30 dagen na gunning 1 hard copy 21 dagen Wijzigingsvoorstel Voor uitvoering van de wijziging 14 dagen Vraagspecificatie deel 2 Vraagspecificatie deel 2 Annexen DBM contract 2594 Pagina 5 van 17

6 ANNEX IV TOETSINGSPLAN ONTWERPWERKZAAMHEDEN Document(en) ter Toetsing Art. 11 sub a en c Basisovereenkomst Termijn indienen voor aanvang van de werkzaamheden Art. 11 sub b Basisovereenkomst Aantal exemplaren Eis Art. 11 sub d Basisovereenkomst Technische proces FAT plan 28 dagen voor melding "Gereed voor FAT" Vraagspecificatie deel 2 Projectbeheersing Overall planning 5 dagen na opstellen nieuwe versie Vraagspecificatie deel 2 Risicodossier 14 dagen voor aanvang van een Ontwerp- Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden. Vraagspecificatie deel 2 Kwaliteitsborging en V&G V&G-plan Gereed ontwerp V&G-plan Uitvoeringsfase 5 dagen na afronding de ontwerp 14 dagen voor aanvang van de Uitvoeringswerkzaamheden Vraagspecificatie deel 2 Vraagspecificatie deel 2 Annexen DBM contract 2594 Pagina 6 van 17

7 ANNEX V VRIJKOMENDE MATERIALEN Artikel 1. Algemeen 1 Onder vrijkomende materialen wordt verstaan alle materialen die bij de realisatie van het Werk uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en/of bagger wordt beschouwd als vrijkomend materiaal. 2 Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden. 3 De materialen die in het Werk vrijkomen worden onderverdeeld in afvalstoffen (zie artikel 2. van deze Annex) en niet-afvalstoffen (zie artikel 3. van deze Annex). Artikel 2. Afvalstoffen 1 Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de wet Milieubeheer. Artikel 3. Niet-afvalstoffen 1 Onder niet-afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen van afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer. 2 Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico. Op dat moment worden de niet-afvalstoffen geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art BW. Artikel 4. Onderzoek 1 Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. Artikel 5. Uitzonderingen Geen. Annexen DBM contract 2594 Pagina 7 van 17

8 ANNEX VI OVERZICHT WERKZAAMHEDEN NEVENOPDRACHTNEMERS Met inachtneming van het gestelde in 8 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst een coördinatieverplichting opgenomen voor de volgende werken: Project: Verleggen Kabels en Leidingen door Kabels en Leidingen beheerders in overleg met GoConnected. De uitvoering van het deelproject 6 SAA van Rijkswaterstaat. De aansluiting van de brugbesturingsinstallatie op het besturingsysteem van Waternet. Annexen DBM contract 2594 Pagina 8 van 17

9 ANNEX VII VERREKENING VAN WIJZIGINGEN VAN LONEN, SOCIALE LASTEN, PRIJZEN, HUREN EN VRACHTEN Niet van toepassing Annexen DBM contract 2594 Pagina 9 van 17

10 ANNEX VIII STELPOSTEN Met inachtneming van het is gesteld in paragraaf 34 van de UAV-GC 2005 is bij de Overeenkomst en de daarop betrekking hebben aanneemsom een stelpost opgenomen van ,- exclusief BTW. Op deze stelpost kunnen worden verrekend de uitgaven ter zaken van: Stelpostnr. 1. Omschrijving Werkzaamheden Het aanvragen, leveren, monteren en bedrijfsvaardig opleveren van een nieuwe voeding door het stroomleverend bedrijf vanaf de westzijde van de Vecht. Bedrag (Euro) excl. BTW ,- 2. Het leveren van reservemateriaal ,- Annexen DBM contract 2594 Pagina 10 van 17

11 ANNEX IX BANKGARANTIE De ondergetekende gevestigd te Hierna te noemen de borg stelt zich hierbij, onder afstanddoening van alle bij de wet aan borgen toegekende verweermiddelen, tegenover gevestigd te De Provincie Noord-Holland Haarlem hierna te noemen de Opdrachtgever ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de directeur van de tot borg voor de juiste en volledige nakoming door gevestigd te door gevestigd te door gevestigd te hierna te noemen de Opdrachtnemer Ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door: van diens verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst 2594, betreffende het navolgende door de Opdrachtgever opgedragen en door de Opdrachtnemer te realiseren Werk, te weten de Design, Build en Maintain voor de brug Muiden inclusief aansluiting op en verlegging van het onderliggend wegennet zulks o Tot het moment van de oplevering van het Werk 5% van de opdrachtsom, zijnde.. (zegge.euro); Annexen DBM contract 2594 Pagina 11 van 17

12 Op grond van deze bankgarantie verbindt de borg zich op eerste schriftelijke van de Opdrachtgever, onder mededeling dat de Opdrachtnemer in gebreke is gebleven met de juiste en volledige nakoming van de in de Overeenkomst omschreven verplichtingen, ten hoogste bovengenoemd bedrag aan de Opdrachtgever te voldoen, indien de borg van de Opdrachtgever een afschrift heeft ontvangen van een door de Opdrachtgever aan de opdrachtnemer gerichte aangetekende brief waar in de Opdrachtgever de Opdrachtnemer kennis geeft van zijn voornemen de bankgarantie in te roepen en waarvan de verzenddatum ten minste 14 dagen is verstreken en indien de Opdrachtnemer voorafgaan aan het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 14 dagen geen bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een ontvangstbevestiging van de Raad van Arbitrage voor de Bouw, aan de borg is overgelegd dat door hem een spoedgeschil bij de Raad van Arbitrage aanhangig is gemaakt. Indien de Opdrachtnemer voorafgaand aan het verstrijken van de genoemde termijn een bewijs aan de boeg heeft overgelegd dat hij een spoedgeschil als eerder bedoeld aanhangig heeft gemaakt, is de Opdrachtgever slechts gerechtigd de bankgarantie in te roepen nadat de Raad van Arbitrage in eerste aanleg dienovereenkomstig heeft beslist. Deze zekerheidsstelling blijft overeenkomstig 38 UAV-GC 2005 van kracht totdat de Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst heeft voldaan. Indien de Opdrachtgever nalaat ten behoeve van deze zekerheidsstelling overgelegde bescheiden aan de Opdrachtnemer te retourneren, is de Opdrachtnemer gerechtigd de borg schriftelijk te verzoeken deze zekerheidsstelling te beëindigen. De borg is gerechtigd deze zekerheidsstelling te beëindigen, indien de Opdrachtnemer een afschrift van dit verzoek per aangetekende brief heeft gezonden aan de Opdrachtgever en laatstgenoemde niet binnen een maand na dagtekening van de aangetekende brief aan de borg schriftelijk heeft meegedeeld daarmee niet in te stemmen. Aldus opgemaakt en ondertekend, Plaats Datum Borg Handtekening Annexen DBM contract 2594 Pagina 12 van 17

13 ANNEX X VERZEKERINGEN Niet van toepassing Annexen DBM contract 2594 Pagina 13 van 17

14 ANNEX XI GESCHILLENREGELING RAAD VAN DESKUNDIGEN Niet van toepassing Annexen DBM contract 2594 Pagina 14 van 17

15 ANNEX XII WIJZIGINGEN OP DE UAV-GC 2005 De UAV-GC 2005 is van toepassing met inachtneming van de volgende wijzigingen en aanvullingen: 28 Aansprakelijkheid van gebreken na de feitelijke datum van oplevering. Het bepaalde in 28, lid 3, vervalt en wordt vervangen door: De in totaal op grond van het eerste lid door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is beperkt tot 100% van het in artikel 2, lid 4, van de Basisovereenkomst genoemd totaal bedrag. 38 Zekerheidsstelling. 38, lid 7 en lid 8 zijn niet van toepassing. 40 Intellectuele eigendomsrechten. In 40, lid 2, wordt wetgeving vervangen door wet- en regelgeving. Het bepaalde in 40, lid 3, vervalt en wordt vervangen door: Het is Opdrachtgever toegestaan het Werk, zoals dat conform de Ontwerpdocumenten is uitgevoerd, al dan niet ingeval van uitbreiding, geheel of in onderdelen daarvan in herhaling te realiseren. Het bepaalde in 40, lid 13, vervalt en wordt vervangen door: Indien Opdrachtnemer een octrooi als bedoeld in lid 12 verkrijgt, verleent hij om niet aan Opdrachtgever een vrij overdraagbare licentie voor toepassing in werken van Opdrachtgever. 40 wordt aangevuld met lid 15 met de navolgende tekst: Opdrachtgever is bevoegd wijzigingen in het Werk aan de brengen, respectievelijk het Werk geheel of gedeeltelijk te slopen, indien eisen van veiligheid, arbeidsomstandigheden, wet- en regelgeving, of bedrijfseconomische aard dit meebrengen. 47 Beslechting van geschillen Aan 47 UAV-GC 2005 worden twee nieuwe leden toegevoegd, luidende: 47-6 Ingeval van een geschil is de Opdrachtnemer gehouden de Werkzaamheden op vordering van de Opdrachtgever volgens zijn aanwijzigen voort te zetten, tenzij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in spoedgeschil anders beslist en onverminderd zijn rechten, die uit bedoelde uitspraak voor hem mocht voortvloeien Voor zover de uitkering van enige termijn van betaling vertraging zou ondervinden in verband met een aanhangig geschil, zal de Opdrachtgever tot zodanige betaling overgaan als in verband met de stand van de Werkzaamheden en de wederzijdse vorderingen toelaatbaar is. Zodanig betalingen zal niet in het geding kunnen worden gebruikt als bewijs van de erkenning door de Opdrachtgever van enig recht van de Opdrachtnemer. Toelichting op de UAV-GC Daar waar een paragraaf in de UAG-GC 2005 geheel of gedeeltelijk is gewijzigd, dient de toelichting op die paragraaf met inachtneming van die wijziging te worden gelezen. Daar waar een paragraaf niet van toepassing is verklaard, is ook de toelichting niet van toepassing. Annexen DBM contract 2594 Pagina 15 van 17

16 ANNEX XIII GARANTIEBEPALINGEN Artikel 1. Garantiebepalingen 1 Opdrachtnemer verbindt zich om voor zijn rekening en risico alle tijdens de garantietermijn optredende gebreken op eerste schriftelijke aanzegging van Opdrachtgever binnen een daarbij te noemen termijn te herstellen of te vervangen door nieuw en deugdelijk werk. 2 In deze schriftelijke aanzegging als bedoeld in lid 1 zal tevens de termijn worden vermeld waarbinnen Opdrachtnemer het systeem moet hebben veiliggesteld en met het herstel moet zijn aangevangen en de termijn waarbinnen het herstel gereed dient te zijn. In het kader van storingen dient Opdrachtnemer aan een opkomsttijd van 60 minuten te voldoen. 3 Indien Opdrachtnemer niet binnen de in lid 2 bedoelde termijnen als vastgelegd in de aanzegging met het herstel is aangevangen, respectievelijk het herstel gereed is, is Opdrachtgever gerechtigd, zonder een ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van Opdrachtnemer door een derde te laten uitvoeren. 4 De in deze Annex opgenomen garantietermijnen gaan in op de dag na de aanvaarding van het Werk conform 24 UAV-GC De Opdrachtnemer garandeert gedurende tien (10) jaar het Werk Garantie conservering 1 Opdrachtnemer garandeert gedurende vijf (5) jaar de werking van de aan te brengen conservering. 2 Het conserveringssysteem dient na vijf (5) jaar ten aanzien van roestvorming te voldoen aan Ri 1 conform ISO 4628/ (E) met betrekking tot plaatselijke corrosie. Plaatselijke corrosie betekent dat op ten hoogste 0,5% van het totale geconserveerde oppervlak corrosie mag worden aangetroffen. De overige 99,5% van alle geconserveerde delen dient vrij te zijn van corrosie (Ri 0). 3 Het totale conserveringssysteem dient na vijf (5) jaar geen onthechting te vertonen vanaf de ondergrond alsmede tussen de onderlinge lagen van het conserveringssysteem (ISO 4628/ (E) klassen 0). 4 Het totale conserveringssysteem dient na vijf (5) jaar geen blaasvorming te vertonen (dichtheidsklasse 0 volgens ISO 4628/ (E)). 5 Het totale conserveringssysteem dient na vijf (5) jaar geen scheurvorming of craquelé te vertonen (klasse 0 conform ISO 4628/ (E)). 6 Het totale conserveringssysteem dient na vijf (5) jaar geen verkrijting te vertonen groter dan de waarde 3 van de norm ISO 4628/ (E). Annexen DBM contract 2594 Pagina 16 van 17

17 Garantie slijtlaag 1 Opdrachtnemer garandeert gedurende zeven (7) jaar de werking van de aan te brengen slijtlaag. 2 De wrijvingscoëfficiënt van de slijtlaag mag na zeven (7) jaar niet kleiner zijn dan 0,51. (meetmethode "vertraagd wiel, 86% slip bij nat wegdek en snelheid 50 km/uur); 3 De onthechting van het afstrooimateriaal op de slijtlaag mag na zeven (7) jaar niet groter zijn dan 1%, gemeten over de totale slijtlaagoppervlakte. 4 De onthechting van de slijtlaag mag na zeven (7) jaar niet groter zijn dan 0,25 m²; gemeten over de totale slijtlaagoppervlakte Annexen DBM contract 2594 Pagina 17 van 17

Concept Basisovereenkomst

Concept Basisovereenkomst Concept Basisovereenkomst Ondergetekenden: Provincie Noord-Holland hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door dhr. @@@ en @@@ Hierna te noemen: Opdrachtnemer, Ten deze

Nadere informatie

Wijst/Wijzen* als zijn/hun* gevolmachtigde aan:...(3)

Wijst/Wijzen* als zijn/hun* gevolmachtigde aan:...(3) pagina: 1 BIJLAGE A, CONFORM UAV 2012 Volmacht De ondergetekende(n): (1)...(4) Aannemer(s) van: (2) Wijst/Wijzen* als zijn/hun* gevolmachtigde aan: (3) Die hem/hen* in alle opzichten vertegenwoordigt voor

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 2000,2004 CROW BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Boxtel, hierna te noemen:

Nadere informatie

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005)

(concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) (concept) Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) datum:.. BASISOVEREENKOMST Ondergetekenden: Gemeente Haarlemmermeer Cluster

Nadere informatie

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER BASISOVEREENKOMST GEMEENTE HAARLEM

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER BASISOVEREENKOMST GEMEENTE HAARLEM HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER 2014448136 BASISOVEREENKOMST GEMEENTE HAARLEM Inhoud... 2 Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden... 3 Art. 2 Opdracht,

Nadere informatie

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater

Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater BASISOVEREENKOMST Inrichten gebied Tusschenwater Opdrachtgever : Waterschap Hunze en Aa s Projectleider opdrachtgever : E. de Gries Projectnummer opdrachtgever : 253/10 Kenmerk contractstuk : Versie :

Nadere informatie

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Vervangen gemaal Prins Hendrik Auteur R. Petiet Registratienummer 14.44164 Behorende bij de inschrijvingsleidraad 14.52407 Versie

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Basisovereenkomst Verplaatsing Rioolgemaal Van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Contractnummer

Nadere informatie

Annexen bij de Vraagspecificatie

Annexen bij de Vraagspecificatie Annexen bij de Vraagspecificatie Voor de aanbesteding van het contract: het ontwerpen en uitvoeren van de geluidschermen A13 Pauwmolenviaduct en A27 Meerkerk het beheersgebied van Rijkswaterstaat West

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Datum: 15 april 2015

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Datum: 15 april 2015 Basisovereenkomst KRW-2 Bestaande uit twee percelen: Perceel 1 - Het ontwerpen en uitvoeren van De Zaag Perceel 2 - Het ontwerpen en uitvoeren van Polder Stededijk Zaaknummer: 31095670 Datum: 15 april

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Zaaknummer:

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Basisovereenkomst Verbeteren van de dijkbekleding ter plaatse van de Hollarepolder, Joanna- Mariapolder tussen dp 739 en dp 777 met bijkomende werken in de gemeente Tholen. Zaaknummer: 31052564 Colofon

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Projectnummer: DMS nummer:

Basisovereenkomst. Projectnummer: DMS nummer: Basisovereenkomst voor de uitvoering van het Groot onderhoud Gemaal Markuslaan (objectnummer 414102) ten behoeve van het Hoogheemraadschap van Delfland. Basisovereenkomst Projectnummer: 701933 DMS nummer:

Nadere informatie

Model Basisovereenkomst voor nieuwbouw gemaal Wieringerwaard op basis van de UAVGC 2005

Model Basisovereenkomst voor nieuwbouw gemaal Wieringerwaard op basis van de UAVGC 2005 Model Basisovereenkomst voor nieuwbouw gemaal Wieringerwaard op basis van de UAVGC 2005 Auteur N.A.M. Steur Registratienummer 14.12345 Datum 31032014 Versie 1.0 Status definitief Model Basisovereenkomst

Nadere informatie

Annexen bij de Vraagspecificatie

Annexen bij de Vraagspecificatie Annexen bij de Vraagspecificatie Voor het ontwerpen, fabriceren, plaatsen en bedrijfsvaardig opleveren van 7 lokale filebeveiligingssystemen en 7 ongevallenwaarschuwingssystemen binnen 1 beheersgebied,

Nadere informatie

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005

Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Model Basisovereenkomst voor contracten gesloten op basis van de UAV-GC 2005 Nieuwbouw gemaal Purmer Stedelijk Auteur N.A.M. Steur Registratienummer 14.44646 10-11-2014 Versie 2.0 Status definitief Model

Nadere informatie

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum [Versiedatum]

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum [Versiedatum] Basisovereenkomst [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum [Versiedatum] Disclaimer: Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te volgen, kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Herinrichting Dorpshart Wekerom

Herinrichting Dorpshart Wekerom Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV GC 2005) Herinrichting Dorpshart Wekerom 2000, 2005 CROW Definitief 29-02-2016 1 BASISOVEREENKOMST

Nadere informatie

Annexen. Onderhoudscontract TTI Markt Maastunnel VIA XT. 19 augustus 2013

Annexen. Onderhoudscontract TTI Markt Maastunnel VIA XT. 19 augustus 2013 Annexen Onderhoudscontract TTI Markt Maastunnel VIA2013005XT 19 augustus 2013 pagina 1 VIA2013005XT d.d. 19 augustus 2013 Inhoudsopgave Annex I. Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen

Nadere informatie

Concept Basisovereenkomst

Concept Basisovereenkomst Concept Basisovereenkomst Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Oude Polder van Sint Philipsland tussen dp 657 en dp 707 met bijkomende werken in de gemeente Tholen. Zaaknummer: 31052562

Nadere informatie

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum]

Basisovereenkomst. [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum] Basisovereenkomst [Zaakomschrijving] Zaaknummer: [ZAAKID] Datum: [Versiedatum] Disclaimer Hoewel het streven van Rijkswaterstaat is om zoveel mogelijk de modellen te volgen, kan niet worden uitgesloten

Nadere informatie

Basisovereenkomst. Zaaknummer:

Basisovereenkomst. Zaaknummer: Basisovereenkomst Het ontwerpen en uitvoeren van de renovatie luchthavens Caribisch Nederland, bestaande uit: Perceel 1: - Flamingo International Airport Bonaire (BON) en/of Perceel 2: - FD Roosevelt Airport

Nadere informatie

Basisovereenkomst met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde contractvormen (UAV-GC 2005) 15-12-2011 BASISOVEREENKOMST De ondergetekenden: de gemeente Haarlemmermeer, gevestigd

Nadere informatie

Basisovereenkomst Groot onderhoud N269 wegvak Tilburg-Reusel

Basisovereenkomst Groot onderhoud N269 wegvak Tilburg-Reusel Groot onderhoud N269 wegvak Tilburg-Reusel Pagina 1 van 14 versie 2.0 Inhoud Ondergetekenden overwegende dat Art. 1 Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden Art. 2 Opdracht, Werk,

Nadere informatie

Basisovereenkomst Prestatiecontract

Basisovereenkomst Prestatiecontract Basisovereenkomst Prestatiecontract Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheersgebied van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Basisovereenkomst - Model DB. F135 Motorenonderhoudsfaciliteit Vliegbasis Woensdrecht

Basisovereenkomst - Model DB. F135 Motorenonderhoudsfaciliteit Vliegbasis Woensdrecht Basisovereenkomst - Model DB F135 Motorenonderhoudsfaciliteit Vliegbasis Woensdrecht Versie 2.2 Datum 16 januari 2017 Status Definitief Colofon Versie 2.2 Contactpersoon Bas van Harselaar M 06 4876 8039

Nadere informatie

Concept Basisovereenkomst Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk. kenmerk Gemeente Utrecht en <xx> d.d. 10 maart 2017

Concept Basisovereenkomst Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk. kenmerk Gemeente Utrecht en <xx> d.d. 10 maart 2017 Concept Basisovereenkomst Sportaccommodatie Loevenhoutsedijk kenmerk 1100074344 Gemeente Utrecht en d.d. 10 maart 2017 Interne Bedrijven Concerninkoop Postadres Postbus 10080, 3505 AB Utrecht Bezoekadres

Nadere informatie

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in>

Coördinatie door. uitvoering <Vul moment van uitvoering in> Annex VI Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede van de tijdstippen waarop zij worden uitgevoerd en coördinatieovereenkomst Aard van de werkzaamheden Verschillende

Nadere informatie

Annex XII - Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005 Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam

Annex XII - Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005 Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Annex XII - Wijzigingen en aanvullingen op de UAV-gc 2005 Tijdelijke parkeervoorziening rechtbank Amsterdam Versie 2.0 Datum 4 mei 2015 Status Definitief Ondertekening Paraaf Rijksvastgoedbedrijf, Paraaf

Nadere informatie

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Gemeente Leidschendam Voorburg Verplaatsing Rioolgemaal van Ruysdaellaan, Gemeente Leidschendam-Voorburg Annexen Contractnummer : 1406565 Opdrachtgever: Gemeente Leidschendam Voorburg Contractnummer :

Nadere informatie

Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN. Maart :A

Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN. Maart :A Gemeente Losser INRICHTING OPENBARE RUIMTE LUTTERMOLENVELD ANNEXEN Maart 2010 074568996:A Inhoud 1 Annex I, Vergunningen, ontheffingen c.a. 4 1.1 Overzicht vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en

Nadere informatie

Ontwerp & Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade. Basisovereenkomst Contractnummer

Ontwerp & Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade. Basisovereenkomst Contractnummer Ontwerp & Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade Basisovereenkomst Contractnummer 170160 Concept, 2 oktober 2017 Verantwoording Titel Ontwerp en Realisatie (D&C) Petroleumhaven - Calandkade Basisovereenkomst

Nadere informatie

Projectgroep bestaande uit: Ton Lessscher Bea Miggels. Fotografie: - CROW beeldcatalogus. Contactadres: Monitorweg BK Almere

Projectgroep bestaande uit: Ton Lessscher Bea Miggels. Fotografie: - CROW beeldcatalogus. Contactadres: Monitorweg BK Almere Projectgroep bestaande uit: Ton Lessscher Bea Miggels Fotografie: - CROW beeldcatalogus Contactadres: Monitorweg 29 1322 BK Almere Copyright 2014 Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of

Nadere informatie

Onderhoudsbaggeren Scheveningen Haven

Onderhoudsbaggeren Scheveningen Haven Gemeente Den Haag Basisovereenkomst Onderhoudsbaggeren Scheveningen Haven Engineering & Construct-contract met toepassing van de Uniforme Algemene Voorwaarden voor geïntegreerde contracten 2005 (UAV-gc

Nadere informatie

Basisovereenkomst - Model DB. Renovatie Rijkskantoor Surinameweg 4 te Haarlem

Basisovereenkomst - Model DB. Renovatie Rijkskantoor Surinameweg 4 te Haarlem Basisovereenkomst - Model DB Renovatie Rijkskantoor Surinameweg 4 te Haarlem Versie 2.2 0.9 Datum 21 november 2017 Status Concept Colofon Versie 2.2 0.9 Contactpersoon De heer E. Schoenmaeckers Etienne.schoenmakers@rijksoverheid.nl

Nadere informatie

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever.

COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Inzake de bouw van... (1) 1... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL I) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van... (1) Verklaren: 1.... (2) gevestigd te... (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2.... (4)

Nadere informatie

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER ANNEXEN GEMEENTE HAARLEM

HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER ANNEXEN GEMEENTE HAARLEM HERINRICHTING KINDERHUISVEST / KENAUPARK OVEREENKOMSTNUMMER 2014448136 ANNEXEN GEMEENTE HAARLEM Inhoud Inleiding... 2 Annex I Vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen die door de Opdrachtgever

Nadere informatie

RAPPORT. Basisovereenkomst. Herinichting Openbare Ruimte Poort van Boerhaave Damiatelocatie. Gemeente Haarlem

RAPPORT. Basisovereenkomst. Herinichting Openbare Ruimte Poort van Boerhaave Damiatelocatie. Gemeente Haarlem RAPPORT Basisovereenkomst Herinichting Openbare Ruimte Poort van Boerhaave Damiatelocatie Klant: Gemeente Haarlem Referentie: T&PBF3241-100-100R001F01 Versie: 01 01/Finale versie Datum: 14 april 2017 HASKONINGDHV

Nadere informatie

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen

Mauritslaan 42/ 44 6161 HW Geleen Algemene Voorwaarden Payroll Totaal BV I. Algemeen In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft. b. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht aanvaardt,

Nadere informatie

Coördinatieovereenkomst

Coördinatieovereenkomst Coördinatieovereenkomst ONDERGETEKENDEN; a) de Staat der Nederlanden, vertegenwoordigd door de Minister van Infrastructuur en Milieu, namens deze, de Directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Zee

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de

afwijkingen hierop, waarmee partijen voldoende bekend zijn, opgenomen in annex A bij de S Model Basisopdracht Ondergetekenden: 1 gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door hierna te noemen: opdrachtgever en gevestigd/wonende te ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Vertegenwoordiging van partijen... 5 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN...

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Vertegenwoordiging van partijen... 5 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN... UAV-GC 2005 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN...4 1 Begripsbepalingen... 4 2 Vertegenwoordiging van partijen... 5 HOOFDSTUK 2 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN PARTIJEN...6 3 Verplichtingen van de Opdrachtgever... 6 4 Verplichtingen

Nadere informatie

UAV-GC Begripsbepalingen

UAV-GC Begripsbepalingen HOOFDSTUK 1 1 Begripsbepalingen ALGEMEEN Aan de volgende in de Overeenkomst met een hoofdletter gebezigde woorden wordt door partijen de bijbehorende betekenis toegekend: (a) Aanbieding: contractdocument

Nadere informatie

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn

1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn : Afwijkingen en aanvullingen op de DNR 2011 1. De adviseur kan in aanvulling op artikel 5 DNR 2011 voor onderdelen van zijn opdracht voor zijn rekening en risico derden buiten zijn bureau inschakelen,

Nadere informatie

Bijlage B: Aanvullingen/en of wijzigingen op de UAV- GC Definitief ontwerp en realisatie schoolgebouw Icarusstraat te Rotterdam

Bijlage B: Aanvullingen/en of wijzigingen op de UAV- GC Definitief ontwerp en realisatie schoolgebouw Icarusstraat te Rotterdam Bijlage B: Aanvullingen/en of wijzigingen op de UAV- GC 2005 Definitief ontwerp en realisatie schoolgebouw Icarusstraat te Rotterdam Aanvullingen en/of wijzigingen op de UAV-GC 2005 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Aedes-model Design Build Maintenance (DBM)-overeenkomst project

Aedes-model Design Build Maintenance (DBM)-overeenkomst project 1/18 Aedes-model Design Build Maintenance (DBM)-overeenkomst project De ondergetekenden: 1. Woningcorporatie, gevestigd en kantoorhoudend aan [ ], [ ] te [ ], ingeschreven in het handelsregister bij de

Nadere informatie

Overeenkomst Design, Build and Maintain-opdracht nieuwbouw BBS Boschveld

Overeenkomst Design, Build and Maintain-opdracht nieuwbouw BBS Boschveld Overeenkomst inzake het ontwerp en, voorwaardelijk, de uitvoering en het onderhoud van de nieuwbouw BBS Boschveld te 's-hertogenbosch, met bijbehorende Uniforme Administratieve Voorwaarden voor geïntegreerde

Nadere informatie

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer

Overeenkomst. inzake. receptiedienstverlening. tussen. Stichting Nuffic. Opdrachtnemer Overeenkomst inzake receptiedienstverlening tussen Stichting Nuffic en Opdrachtnemer Contractnummer Datum : contractnummer : datum Pagina 1 van 5 OVEREENKOMST Ondergetekenden: Stichting Nuffic, gevestigd

Nadere informatie

Praktische toelichting op de UAV-GC 2005

Praktische toelichting op de UAV-GC 2005 Praktische toelichting op de UAV-GC 2005 prof. mr. dr. M.A.B. Chao-Duivis mr. A.Z.R. Koning Eerste druk s-gravenhage - 2015 Omslagfoto: De foto op het omslag is van het 3M gebouw gelegen aan de rechterzijde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

1. Algemeen. 1.1 Algemeen

1. Algemeen. 1.1 Algemeen Zekerheidstelling Bij de aanbesteding en de gunning van werken bestaat veelal onduidelijkheid en willekeur omtrent de vraag of, en zo ja op welke wijze en onder welke voorwaarden, aannemers ten behoeve

Nadere informatie

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening

Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Overeenkomst (CONCEPT) Europese Aanbesteding Beveiliging en aanverwante dienstverlening Stenden Hogeschool - Vertrouwelijk Contractnummer/kenmerk: De ondergetekenden: Stichting Stenden Hogeschool,

Nadere informatie

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden.

2.1 Partijen zullen aan elkaar al die informatie verschaffen, welke nodig is of bevorderlijk is voor een goed verloop van de werkzaamheden. DE ONDERGETEKENDEN, OPDRACHTGEVER [Naam en functie gevolmachtigde] van de Algemene Rekenkamer, handelend namens de Algemene Rekenkamer, daartoe gemachtigd door de secretaris van de Algemene Rekenkamer

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST LICENTIEOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [NAAM ARCHITECT(ENBUREAU)], geboren op [ ] te [ ], wonende te [ ] aan de [ ]/ gevestigd en kantoorhoudende aan de [ ] te [ ], (ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST

GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST GEHEIMHOUDINGSOVEREENKOMST de ondergetekenden: (bedrijfs)naam: naam vertegenwoordiger bedrijf: straatnaam en huisnummer: postcode: plaats: KvK-nummer:. nummer:. hierna te noemen: Geheimhouder en (bedrijfs)naam:

Nadere informatie

New LIFE For Dutch Fens actie C18 Het graven van Petgaten in de Nieuwkoopse Plassen (Basisovereenkomst)

New LIFE For Dutch Fens actie C18 Het graven van Petgaten in de Nieuwkoopse Plassen (Basisovereenkomst) New LIFE For Dutch Fens actie C18 Het graven van Petgaten in de Nieuwkoopse Plassen () Opdrachtgever: Vereniging Natuurmonumenten Regio: Zuid-Holland en Zeeland Contactpersoon: Rutger Munters Zuidereinde

Nadere informatie

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland

: Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland Project : Engineer & Build Nieuwbouw MBO-Westland Onderwerp : Model Aannemingsovereenkomst Opdrachtgever: Lentiz Onderwijsgroep Schiedamsedijk 114 3134 KK Vlaardingen Adviseur: AVANT-Bouwpartners Reactorweg

Nadere informatie

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement.

met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. ALGEMENE VOORWAARDEN met betrekking tot het verrichten van werkzaamheden door RG Bouwmanagement, hierna te noemen AV RG Bouwmanagement. artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden worden hierna aangehaald

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Sterq, gevestigd te Amsterdam, rechtsgeldig vertegenwoordigd door drs. R.P. van Straaten, arts. 1.2 De werkgever: de natuurlijke persoon, dan wel rechtspersoon

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6)

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te (17) gevestigd te.(5) nader te noemen de aannemer van de:. (6) COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst zonder schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Annexen bij de Vraagspecificatie

Annexen bij de Vraagspecificatie Annexen bij de vervangen van ICT-systemen in de Verkeercentrale Velsen in het regiogebied West Nederland Noord (VCNWN) Zaaknummer: 31113903 Datum: 9 december 2016 RWS Ongeclassificeerd Colofon Uitgegeven

Nadere informatie

Concept Basisovereenkomst

Concept Basisovereenkomst Concept Basisovereenkomst Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van de Oud Noord-Bevelandpolder en inlaag Nieuw Noord- Bevelandpolder tussen dp 1834 en dp 1871+42m met bijkomende werken in

Nadere informatie

Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen. Referentie:

Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen. Referentie: Nota van Inlichtingen Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen Aanbesteding Aanbestedende Dienst: Referentie: Design & Build parkeervoorziening Rachelsmolen Fontys Hogescholen Omschrijving: De aanbesteding

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST

LICENTIEOVEREENKOMST 1 LICENTIEOVEREENKOMST De ondergetekenden: AntrAciet gevestigd aan de Franseweg 80 te Elst, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 24450322 en ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV

Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Algemene voorwaarden De Wijde Blik BV Artikel 1: Definities a. Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. b. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders

Nadere informatie

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G

H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G H U U R O V E R E E N K O M S T S P O R T C O M P L E X D E S W A N E B U R G Versie 25 januari 2011 PARTIJEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon DE GEMEENTE COEVORDEN, gevestigd te (7741 GE) Coevorden

Nadere informatie

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij

Hierna beiden gezamenlijk aan te duiden als Partijen en afzonderlijk als Partij De ondergetekenden: 1. De Onderzoeksraad voor Veiligheid, gevestigd te Den Haag, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door mw. mr. C.A.J.F. Verheij, Secretaris Directeur, hierna te noemen 'Opdrachtgever',

Nadere informatie

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal

Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Currence ideal B.V. B.V.Currence ideal B.V. TOELATINGSREGLEMENT ideal Versie: 3.51 Datum: februari 2015 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Procedure... 3 Artikel 2 Aanvraagprocedure... 3 Artikel 3 Beoordelingsprocedure...

Nadere informatie

Onderdeel A: Algemene voorwaarden

Onderdeel A: Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN MARKETINGSERVICE MERCURIUS, gevestigd te Capelle aan den IJssel Onderdeel A: Algemene voorwaarden Onderdeel B: Algemene voorwaarden Cursussen en Workshops Inschrijving

Nadere informatie

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 14.1 Op alle rechtsverhoudingen met BTW & OG en daaruit voortvloeiende geschillen is met Algemene voorwaarden van BTW & OG B.V., verder BTW & OG, gevestigd aan de Edisonstraat 86 te 7006 RE Doetinchem, de dato 18 oktober 2011, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Zutphen. Artikel 1

Nadere informatie

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016

Gemeente Assen. (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering. 1 oktober 2016 Gemeente Assen (Concept) Overeenkomst Dwanginvordering 1 oktober 2016 Pagina : 1 van 5 Versie : 0.1 concept OVEREENKOMST Dwanginvordering gemeente Assen De ondergetekenden: De gemeente Assen, gevestigd

Nadere informatie

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden

Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 Productvoorwaarden voor dienstverlening en uitvoering werkzaamheden 2016 3 Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Annexen bij de Vraagspecificatie

Annexen bij de Vraagspecificatie Annexen bij de Vraagspecificatie (Prestatiecontract) Het meerjarig in stand houden van, monitoren van en informeren over de toestand van het Areaal, met upgradewerkzaamheden, in het beheergebied van Rijkswaterstaat

Nadere informatie

Concept Basisovereenkomst

Concept Basisovereenkomst Concept Basisovereenkomst Verbeteren van de glooiingsconstructie ter plaatse van Breskens Kom incl. Port Scaldis en proefvakken Elisabethpolder tussen dp 649+9m en dp 666+40m met bijkomende werken in de

Nadere informatie

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3..

Inzake de bouw van (1) 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. gevestigd te (17) nader te noemen de aannemer van de:. (6) 3.. COÖRDINATIE-OVEREENKOMST (MODEL) Coördinatie-overeenkomst met schadevergoedingsregeling. Inzake de bouw van (1) Verklaren: 1...(2) gevestigd te.. (3) nader te noemen de opdrachtgever. 2. (4) gevestigd

Nadere informatie

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn;

Monuta: Monuta Uitvaartverzorging N.V., gevestigd en kantoorhoudende te Apeldoorn; Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek Deze Aanvullende voorwaarden Monuta Draaiboek zijn aanvullende voorwaarden op de algemene voorwaarden van Thuiswinkel. Artikel 1 Definities: Monuta: Monuta Uitvaartverzorging

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AANNEMING

OVEREENKOMST VAN AANNEMING OVEREENKOMST VAN AANNEMING A. Partijen Ondergetekenden: 1. naam: straat/postbus: postcode: plaats: telefoonnummer: hierna te noemen: de opdrachtgever, opererend in de sector bouw en 2. naam: straat/postbus:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Beekmans Schilderwerken: Artikel 1. DEFINITIES In deze voorwaarden wordt het volgende verstaan onder: Consument / Opdrachtgever; Ieder natuurlijk persoon die niet

Nadere informatie

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten

I. Definities II. Toepasselijkheid III. Opdracht IV. Honorarium en verschotten Algemene voorwaarden voor dienstverlening van de maatschap Reijnders Vreugdenhil Bottinga Advocaten, gevestigd te Haarlem met nevenvestiging te Amsterdam. I. Definities In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever.

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. Algemene voorwaarden Snelontruiming.nl 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, de website en de overeenkomst tussen Snelontruiming.nl, en u de opdrachtgever. 2. Alle offertes en aanbiedingen

Nadere informatie

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER

RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER Bijlage IX Concept Raamovereenkomst Aan onderstaande concept Raamovereenkomst kunnen geen rechten worden ontleend. RAAMOVEREENKOMST ZONNEPANEELSYSTEMEN OP HUURWONINGEN IN HAARLEMMERMEER TUSSEN ZONNEPANELEN

Nadere informatie

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012

UAV Uneto-Vni. Mr. Sjoerd J.H. Rutten. 20 januari 2012 UAV 2012 Uneto-Vni Mr. Sjoerd J.H. Rutten 20 januari 2012 UAV 2012 (I) Onderwerpen Doelstelling aanpassingen UAV 1989 Belangrijkste aanpassingen 2 / Doc ID: L_LIVE_EMEA2:6022883v1 UAV 2012 (II) Doelstelling

Nadere informatie

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter

Modelovereenkomst. voor. de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter Modelovereenkomst voor de levering van een Generieke inrichting Digikoppeling adapter De ondergetekenden: 1. (X), gevestigd te [], te dezen vertegenwoordigd door [] hierna te noemen: Opdrachtgever, en

Nadere informatie

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde.

2. Een bemiddelingsvergoeding wordt nooit aan Verhuurder berekend indien er sprake is van een opdracht van huurderszijde. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERHUURDERS VAN WOONRUIMTE FJ VERHUURMAKELAARS I. Algemene bepalingen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle bemiddelingsovereenkomsten welke

Nadere informatie

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P.

Kvk #: Btw #: NL B01 Iban #: NL36 KNAB Paypal: 1. Algemene bepalingen P. Algemene Voorwaarden Inhoud: 1. Algemene bepalingen P. 2 2. Offerte P. 3 3. Prijsindicatie; werkzaamheden op regiebasis P. 5 4. Totstandkoming van de overeenkomst P. 6 5. Uitvoering van de overeenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer

Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer Algemene Inkoopvoorwaarden Effort l FSR B.V. gedeponeerd bij KvK onder nummer 32104291. 1. TOEPASSELIJKHEID 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten waarbij wij als koper fungeren. 2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V.

Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene voorwaarden fotoxperience B.V. Algemene Voorwaarden FotoXperience B.V. november 2015 Artikel 1: Definities 1.1 fotoxperience: Opdrachtnemer, handelend onder de naam fotoxperience b.v. hierna genoemd

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit.

b. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de uitvaartverzorger c.q. beheerder een overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden van Gerrie van den Hoef Uitvaartverzorging Broekhuizerweg 5 5866 BA Swolgen en Afscheidshuis t Pastoersweike Bosweg 5 5866 AC Swolgen Telefoon 06-19082814 E-mail info@gerrievandenhoef.nl

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V.

Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Leveringsvoorwaarden Wijnhoven Vloeren B.V. Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 - Definities - Werkingssfeer - Totstandkoming

Nadere informatie

ONTWIKKELINGS-EN REALISATIEOVEREENKOMST DORPSCENTRUM NECK

ONTWIKKELINGS-EN REALISATIEOVEREENKOMST DORPSCENTRUM NECK ONTWIKKELINGS-EN REALISATIEOVEREENKOMST DORPSCENTRUM NECK ONDERGETEKENDEN: 1. De publiekrechtelijke rechtspersoon GEMEENTE WORMERLAND, zetelende te Wormer en kantoorhoudende aan de Koetserstraat 3 te dezen

Nadere informatie

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST

CONCEPT RAAMOVEREENKOMST CONCEPT RAAMOVEREENKOMST ICT Hardware Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard De ondergetekenden: Datum: 26 januari 2016 Dossier: 0320-412 26 januari 2016-1 - 1., gevestigd te Heerhugowaard,

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V.

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V. ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN BEUTE B.V. Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden. 1.1.Deze algemene voorwaarden van Beute B.V. zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Beute B.V. en zijn

Nadere informatie

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd.

2.2 De verplichtingen van ABC gaan nooit verder dan door ABC schriftelijk is bevestigd. Algemene Voorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Administratie- en Budgetcoaching

Nadere informatie