Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Van de redactie. Ka Kraai. Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003. Het bestemmingsplan. Wijkraad gaat door!"

Transcriptie

1 Van de redactie Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Opruimactie 2003 Het bestemmingsplan Wijkraad gaat door! Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Prijsvraag Breedband in de wijk Bestemming 'De Driesprong' Politie controleert op fout parkeren Woonpark Oosterhout Kapsalon Le Bouclé Tandartspraktijk in de wijk Parkperikelen Van de redactie Naar boven Het zesde nummer van uw wijkblad ligt alweer voor u! Het is dit seizoen een hele toer geweest om de krant in de steigers te zetten, maar er staat - naar onze bescheiden mening - inmiddels een alleraardigst blad dat bijzonder goed gelezen wordt, hetgeen blijkt uit de vele reacties die we in het afgelopen seizoen hebben mogen ontvangen. Ook onze website mag zich inmiddels verheugen op uw belangstelling. Er zijn altijd veel ideeën om zaken te verbeteren aan BEN er weer: meer pagina's, meer rubrieken, kleur En ook voor de website blijven er wensen! Nu de wijkraad groen licht heeft gekregen om verder te gaan (zie elders in deze krant), kunnen wij samen met de wijkraad tijdens de komende maanden bezien wat mogelijk is en plannen gaan ontwikkelen om dat te realiseren. Wij, de redactie, gaan uiteraard ook genieten van onze vakantie, en we hopen dat u ook de broodnodige ontspanning zult gaan vinden. Misschien vindt u die ontspanning wel in het schrijven van een ingezonden brief of een artikel?! We horen het graag van u, de deadline vindt u elders in dit nummer. Prettige vakantie, en op 4 oktober BENnen we er weer!

2 Ka Kraai Naar boven Hallo weer allemaal. De laatste tijd horen we veel gemopper over "brede banden" in de wijk. We zijn massaal jullie auto s gaan inspecteren maar we konden er geen touw aan vastknopen, totdat bleek dat het over "breedband" ging. Dáár kunnen wij kraaien geen koek van bakken dus het schrijven daarover laten we aan anderen over. Wél hebben we van onze neven rond het stadhuis gehoord dat de gemeente in september 2002 ruim Euro subsidie in de wacht heeft gesleept om de aanleg van breedband te bevorderen. Daar moet toch iets moois mee te doen zijn, lijkt ons. We hebben al de toezegging van de kauwtjes dat ze de komende tijd eens nauwgezet in de gaten gaan houden of daar niet weer mee geblunderd wordt. We houden jullie uiteraard op de hoogte! Maar nu we het tóch over banden en dus ook over auto s hebben, we hebben nog steeds de indruk dat niet iedereen in de gaten heeft dat in de wijk een maximum snelheid geldt van 30 km/uur. We zien met enige regelmaat daardoor situaties ontstaan die ons de veren récht overeind laten zetten! Zéker in een kinderrijke wijk kunnen de paar tienden van seconden tijdwinst nooit opwegen tegen de ellende die je kunt aanrichten door dat soort weggedrag. Met name nu de schoolvakanties weer beginnen en er dus de hele dag door kinderen in de wijk spelen, lijkt ons een oproep om daar rekening mee te houden op zijn plaats! Enfin genoeg gepreekt voor deze maand! Nu de zomer weer in volle hevigheid is losgebarsten, kunnen we ook zien wat al jullie inspanningen in de tuin aan resultaat hebben opgeleverd. Ik moet zeggen: petje af! Het is een weldaad voor het oog zoals jullie de blubberboel die er 2 jaar geleden nog lag hebben weten om te bouwen tot een fleurig geheel. We genieten elke dag als we over de wijk heen vliegen weer van alle mooie tuinen. Pas geleden nog hoorden we een wandelaar van buiten de wijk tegen een wijkbewoonster zeggen dat ze in een práchtige wijk woont. Wij kunnen dat alleen beamen! Ook de nodige boomspiegels zijn inmiddels door bewoners geadopteerd. Je kunt dat herkennen aan een mooie gele bloem die bij de boomspiegel op de stoep geschilderd wordt. Op een of andere manier hebben we echter tóch de indruk dat daar iets mis mee is. Een tijdje geleden zagen we een aantal Duitstalige lieden in overalls onkruid wieden. Dat gebeurde nogal rigoureus. Het lijkt óns niet écht motiverend als je mooie boomspiegel als "onkruid" behandeld wordt! Misschien moet de gemeente eens overwegen om Duitse symbolen voor geadopteerde boomspiegels te gaan gebruiken? De komende weken ga ik eens lekker op bezoek bij een kraaienkolonie aan zee. Als jullie ook nog op vakantie gaan: veel plezier en kom gezond weer terug! Ka Kraai Voorkeursmodel: definitief model? Naar boven Het college van burgemeester en wethouders heeft op 11 juni een besluit genomen over het "definitieve" voorkeursmodel voor de Waalsprong. Nadat de bouw in de Waalsprong twee jaar geleden werd stilgelegd en er een nieuwe Milieu Effect Rapportage gereed is gekomen, heeft het college eind 2002 verschillende modellen gepresenteerd over hoe de plannen voor de Waalsprong konden worden bijgesteld. Op deze plannen heeft de wijkraad haar zienswijze kenbaar gemaakt in november Een reactie op deze zienswijze kunnen wij pas in de komende maand verwachten. In juli zal de gemeenteraad een besluit nemen over het "definitieve" voorkeursmodel voor de Waalsprong. Als wijkraad staan wij in grote lijnen positief achter de ontwikkeling voor de Waalsprong zoals nu door het college gepresenteerd. De gevolgen voor woonpark Oosterhout zijn nog maar summier bekend. Minder gelukkig is de geplande bouw aan de oostzijde van de Griftdijk van bijna evenveel woningen als in ons eigen woonpark. Echter de wijze waarop gebouwd gaat worden (zoals in Betuwse dorpen) klinkt positief. Het verdwijnen van een deel van de Oosterhoutse plas en daarvoor in de plaats gevarieerd wonen aan het water klinkt ook aantrekkelijk en er blijft meer groene ruimte over. Het (voorlopig) uitblijven van de ontwikkeling van een tweede knooppunt bij Ressen levert voor Oosterhout in ieder geval minder drukte op. Hoe de ontsluiting naar de toekomstige stadsbrug zal zijn, moet later blijken in de verdere ontwikkeling van de plannen. Als wijkraad blijven we de plannen intensief en kritisch volgen. Hopelijk wordt de keuze die nu gemaakt wordt voor de inrichting van het Waalsprong gebied ook een keer volledig tot uitvoer gebracht zodat wij als bewoners, maar ook toekomstige bewoners weten waar we in de komende jaren op kunnen rekenen.

3 Opruimactie 2003 Naar boven Een enthousiaste groep wijkbewoners heeft gehoor gegeven aan de oproep om mee te helpen tijdens de opruimactie op zaterdag 28 juni. Om uur stond iedereen klaar om een prikpen en vuilniszak in ontvangst te nemen. Tijdens de rondgang door de wijk is er nog aardig wat zwerfvuil meegenomen. De Gemeente had ons al een handje geholpen door een paar weken geleden ook de grootste stenen al te verzamelen en af te voeren. Hoewel de actie erg gezellig was en we weer andere bewoners hebben leren kennen, hopen we dat een dergelijke actie niet al te vaak nodig is. Wij hopen dat u ons helpt en niet achteloos rommel achterlaat of weggooit. "Milieupolitie en DAR, bedankt voor jullie hulp en natuurlijk niet te vergeten alle wijkbewoners die er op zaterdag de 28-ste bij waren." Voor een fotoimpressie van de opruimactie: klik hier Het bestemmingsplan Naar boven De wijkraad heeft een vijftal zienswijzen ingebracht tegen het ontwerpbestemmingsplan. Als eerste heeft de wijkraad aangekaart dat er in het ontwerpbestemmingsplan te weinig rekening is gehouden met de uitwisseling van de parkeerplaatsen tussen het winkelcentrum en de appartementen. Er zijn in totaal 97 parkeerplaatsen aangebracht, naar de mening van de Wijkraad te weinig. Tevens heeft de Wijkraad aangegeven dat er te weinig rekening is gehouden met de consequenties van het voorkeursmodel. Immers in het woonpark Oosterhout zullen er meer woningen gebouwd worden terwijl de uitwisseling tussen uur en uur nu al een probleem oplevert. De reactie van de gemeente was dat de situatie aan de te hanteren richtlijn voldeed en de praktijksituatie dat mensen even moeten zoeken naar een parkeerplaats niet uitgesloten kon worden. Tevens heeft de gemeente erop gewezen dat woonpark Oosterhout zich in een ontwikkelingsfase bevindt en dat er in deze beginfase meer verkeer in de wijk is. Naar de mening van de gemeente zal na verloop van tijd de vraag naar parkeerruimte afnemen en de situatie zal zich dan gaan stabiliseren. Ten tweede heeft de wijkraad naar voren gebracht dat er een andere oplossing gevonden moet worden voor de routering van het vrachtverkeer bij het winkelcentrum. Naar de mening van de wijkraad dient de veiligheid van het winkelend publiek voorop te staan. De gemeente bleef ondanks de gehanteerde argumentatie vasthouden aan voorwaartse circulatie en merkte daarbij op dat het aantal bevoorradingsbewegingen beperkt zijn. Tevens merkte de gemeente op dat een parkeerplaats geen speelplaats voor de kinderen zou zijn. Ten derde heeft de Wijkraad nogmaals aangekaart dat 95 parkeerplaatsen rondom het Voorzieningenhart te weinig is. De Wijkraad is van mening dat gelet op het aantal gebruikers rondom het voorzieningenhart een probleem met parkeren zal ontstaan. De Wijkraad heeft aan de gemeente voorgesteld om het tegenoverliggende stuk grond voorlopig braak te laten liggen totdat blijkt dat het aantal aangelegen parkeerplaatsen voldoet. De gemeente blijft bij haar mening dat de richtlijn zoals gehanteerd in het bestemmingsplan ongewijzigd zal worden toegepast. Tevens wil de gemeente in overleg met de wijkraad en beheergroep het mobiliteitsgedrag per voet en fiets verder stimuleren zodat de spreiding van mobiliteit overdag geoptimaliseerd kan worden met beheerafspraken. Ten vierde heeft de Wijkraad een uitgebreide horecagelegenheid in het voorzieningenhart bepleit. De gemeente ondersteunt het idee van een horecavergunning en is momenteel bezig om een bestemmingsplanherziening in procedure te brengen. Tenslotte heeft de Wijkraad de suggestie gedaan om de Driesprong ten behoeve van de hangjongeren in te richten. De driesprong heeft op verzoek van de eigenaar de bestemming wonen in combinatie met werken gekregen. naar de mening van de gemeente past dit in de nieuwe ontwikkeling van het gebied. Naar aanleiding van de zienswijze van de Wijkraad heeft de gemeente geoordeeld dat een hangplek voor jongeren, maar ook andere ontwikkelingen binnen de begripsbepaling "maatschappelijke doeleinden" kunnen worden toegestaan op deze locatie. Het bestemmingsplan is hierop aangepast.

4 Wijkraad gaat door! Naar boven Op 20 mei was het voor de wijkbewoners mogelijk om hun mening te laten horen of vragen te stellen aan de wijkraad. Belangrijkste onderwerp tijdens de bijeenkomst was de evaluatie van de wijkraad. De vraag was wat de wijkraad in oprichting sinds de start in juli vorig had gedaan, wat de plannen zijn en of de wijkraad in een definitieve vorm moet worden omgezet. De aanwezigen waren unaniem van mening dat de wijkraad door moest gaan. Binnenkort wordt daarom een bezoek aan de notaris gebracht om de wijkraad (in oprichting) om te zetten in een stichting wijkraad Woonpark Oosterhout. De samenstelling van de wijkraad blijft voorlopig gelijk. Dit alles betekent dat de wijkraad zich in blijft zetten voor allerlei zaken in en rondom de wijk en u daarover zal informeren. Na de pauze gaf de politie voorlichting over inbraakpreventie. Handige tips moeten voorkomen dat inbrekers uw huis binnen kunnen komen. In deze of een volgend bulletin zal hier apart aandacht aan worden besteed. Vanzelfsprekend kregen de aanwezige wijkbewoners de gelegenheid om vragen te stellen over zaken in de wijk. De algemene teneur was dat men erg ontevreden is over het onderhoud van de wijk door de gemeente. De felheid waarmee e.e.a. werd geuit was reden voor de wijkraad om meteen de volgende dag nogmaals bij de stadsdeelbeheerder aan de bel te trekken. Inmiddels is het gras gemaaid, zijn stenen uit het gras verwijderd, is de Fruitlaan verder ingezaaid en het onkruid gewied. Belangrijk is natuurlijk dat dit regelmatig gebeurt en de wijkraad zal dit zeker blijven volgen. Tevens heeft de wijkraad op woensdag 25 juni een overleg met Hans van Hooft, wethouder wijken gehad. Daarin zijn alle kritische punten in de wijk nogmaals de revue gepasseerd. Helaas was het te kort dag om u over de resultaten van het overleg te berichten. Meer daarover in een volgende BEN er weer. Elektronische nieuwsbrief; meldt u aan! Naar boven Sinds bijna een jaar ontvangt u van ons dit wijkblad, de BEN er weer en beschikt de wijkraad inmiddels ook over een eigen website. Helaas hebben we bij beiden niet de mogelijkheid om u nieuws dat u snel moet bereiken (zoals wegomleggingen en - afsluitingen of wijzigingen in het openbaar vervoer) en dus niet op een uitgave van een BEN er weer kan wachten of er niet in geplaatst kan worden, direct toe te zenden. De wijkraad heeft het voornemen dit te veranderen en overweegt een elektronische nieuwsbrief in te stellen. Daarmee kunnen we u het laatste nieuws en/of urgente mededelingen snel per toezenden. Bovendien kunnen we u op deze wijze ook op de hoogte houden van lopende zaken. Vooraf willen wij echter graag weten of in ons woonpark belangstelling bestaat voor een elektronische nieuwsbrief. Daarom roepen we u op! Hebt u belangstelling voor regelmatige toezending van de elektronische nieuwsbrief stuur dan een . LET OP: in het tekstvak van de plaatst u, in verband met de geautomatiseerde verwerking van de aanmeldingen, geen tekst! Het is niet verplicht dat u inwoner van het Woonpark Oosterhout moet zijn om u aan te mogen melden, iedereen is welkom. Zodra de wijkraad definitief besluit hiermee te gaan beginnen ontvangen de deelnemers van ons bericht. Prijsvraag Naar boven

5 Hebt u bij de vorige uitgave ook de bijlage over het Voorzieningenhart Oosterhout bekeken? Het gebouw pretendeert meer eenheid, samenwerking, te brengen in het begeleiden van mensen in hun ontwikkeling. Het is dan ook goed om op het gebouw één naam te zetten, de huidige naam ('Voorzieningenhart Oosterhout') is een werknaam. De commissie straatnaamgeving van de gemeente Nijmegen stelt namen op openbare gebouwen voor aan de gemeenteraad, en die beslist.. Maar er is niets op tegen wanneer wijkbewoners ideeën aandragen. Voor de helderheid nogmaals: uiteindelijk beslist de gemeenteraad op basis van een voordracht van de commissie straatnaamgeving. Uw ideeën hebben dus slechts de status van suggestie. Laat ons eens horen wat uw idee is. Als uw idee door de gemeenteraad wordt overgenomen, dan bieden wij u een eervolle vermelding - met foto - in 'BEN er weer'! En eeuwige roem, uiteraard Breedband in de wijk Naar boven De laatste tijd neemt het aantal vragen over "breedband" in de wijk steeds meer toe. In dit artikel gaan we in op de stand van zaken op dit moment. Om het artikel leesbaar te houden voor de niet technisch onderlegde wijkbewoners gaan we niet in op details maar alleen op de stand van zaken en de vooruitzichten voor de korte termijn. Voor de echte leken: "breedband" is "snel internet". Naast internet (de toepassing waaraan meestal wordt gedacht) biedt "breedband" een aantal andere ook voor niet-internetters interessante mogelijkheden, zoals het doorgeven van TV-signaal in digitale kwaliteit of de mogelijkheid om films en/of tv-programma s op het door ú gewenste tijdstip te bekijken. Op dit moment zit de wijk in een situatie vergelijkbaar met een dorstige wandelaar in de woestijn: op 200 meter ligt een oase met water, maar tussen hém en die oase ligt een onoverbrugbaar ravijn! Langs de Griftdijk liggen snelle verbindingen onder andere van KPN en UPC. Helaas kunnen wij daar géén gebruik van maken. De diverse mogelijkheden op een rij: 1. Via de kabel van UPC De technische infrastructuur in ónze wijk is in principe geschikt voor breedband. Probleem is dat aan deze zijde van de Waal het signaal van UPC via een centrale van Casema wordt geleverd. Er lijkt tussen de bedrijven al geen bereidheid te zijn om een fatsoenlijk TV-aanbod mogelijk te maken; dat één van beiden zijn kostbare kabel geschikt zal maken voor aanvullende diensten van de ander is al helemaal een utopie! Dit zou al verbeteren als UPC het signaal in de Waalsprong zou leveren via de glasvezelverbinding die het bedrijf langs de Griftdijk heeft liggen. Dát die glasvezel daar ligt, mogen we eigenlijk niet eens weten 2. Via telefoonlijnen van KPN Op dit moment loopt er een actie waarbij KPN beweert dat als er zich 325 mensen aanmelden voor het gebruik van ADSL via één van de dochter-ondernemingen van het bedrijf, de telefooncentrale geschikt gemaakt zal gaan worden voor ADSL. Daarbij speelt echter een probleem. KPN heeft glasvezelverbindingen gelegd tot in de schakelkasten in de straat. Daar wordt het signaal overgezet naar de koperen draden die in de meterkast uitkomen, een wijze van aanleg die KPN al een aantal jaren in nieuwe wijken toepast. Nu beweert KPN dat het leveren van ADSL alléén mogelijk is als de telefoonlijn als een KOPEREN draadje in de wijkcentrale komt Ook al melden zich ruim 325 mensen aan, dan nog is over deze infrastructuur geen ADSL mogelijk Hoewel het bedrijf BBNED claimt dat ook in deze situatie ADSL mogelijk is. Helaas levert BBNED alleen aan bedrijven en niet aan particulieren, dat schiet dus niet hard op. 3. Via radio-verbindingen (Wireless Fidelity) Sinds eind 2002 wordt door een tweetal bedrijven geprobeerd om draadloos internet te realiseren. Zowel Betuwenet als ItsLogic zeggen hiermee bezig te zijn. Dit is een elegante oplossing: geen graafwerk nodig, gewoon een antenne aan je gevel en je bent klaar. Bij de realisatie stuiten beide bedrijven echter op problemen met de centrale antenne waarmee je verbinding moet maken. Het blijkt moeilijk te zijn om een plek te krijgen op een bestaande antennemast, die voldoet aan twee aanvullende eisen: Er moet een verbinding zijn met een snel netwerk (bijvoorbeeld een glasvezelnetwerk). Voor een betrouwbare verbinding mag de antenne mag niet verder weg dan ongeveer 1 kilometer staan. Zowel Betuwenet als ItsLogic zijn al sinds eind 2002 bezig. Voor een beperkt aantal bewoners bekijkt de universiteit of het mogelijk is een WiFi test te starten, waarbij er een straalverbinding met het Erasmusgebouw gebruikt wordt. Doordat de KUN echter niet als provider voor derden mag optreden blijft dit helaas beperkt tot medewerkers en studenten van de universiteit. 4. Via glasvezel (Fiber To The Home, FTTH)

6 Deze manier is de meest vooruitstrevende. Met glasvezel is het mogelijk om naast snel internet een groot aantal andere diensten aan te bieden. Helaas is er in de bestaande woningen van het woonpark dus geen glasvezel beschikbaar. Voor de nieuwbouw in het woonpark komt de fietsbrug in beeld. Daarin is namelijk een tweetal buizen voor glasvezelverbindingen opgenomen. De gemeente Nijmegen heeft samen met partners aan de zuidzijde van de Waal een glasvezelring laten aanleggen. Deze zal worden uitgebreid tot het toekomstige station Lent. De nieuwbouwwoningen in de Elten zullen voorzien worden van de nodige infrastructuur (extra buizen) om glasvezel in de woningen te kunnen aanleggen. Voor óns is duidelijk dat dan ook de bestaande woningen op dit glasvezelnetwerk moeten worden aangesloten. Al met al is dit geen al te rooskleurig beeld. Uiteraard houdt de wijkraad de ontwikkelingen op dit gebied nauwlettend in de gaten en zullen we de belangen van de wijk behartigen. Dat er anno 2000 nog een wijk gebouwd kon worden zónder dat er kennelijk over dit soort zaken goed was nagedacht is natuurlijk te zot voor woorden. Eventuele opmerkingen, suggesties etc. zijn uiteraard welkom via ons adres. Bestemming 'De Driesprong' Naar boven Op verzoek van de wijkraad is de bestemming van het pand 'De Driesprong' (het witte gebouwtje bij de rotonde Groenestraat/Bellefleurstraat) uitgebreid naar maatschappelijke doelen. De wijkraad is benieuwd naar uw ideeën voor de bestemming. Stuur uw suggesties naar het ons adres of schrijf een briefje. De wijkraad zal deze inbrengen in het overleg met de eigenaar van het pand en de gemeente. controleert op fout parkeren Woonpark Oosterhout Naar boven Binnenkort gaat de politie van team Waalsprong in Woonpark Oosterhout strenger optreden tegen automobilisten die hun auto parkeren op plaatsen waar het niet is toegestaan. Dit is nodig omdat de verkeersstroom in deze wijk op sommige plaatsen hiervan hinder ondervindt. Hulpverleningsdiensten kunnen soms niet hun bestemming bereiken omdat geparkeerde auto s hen de weg versperren, waardoor in levensbedreigende situaties niet tijdig kan worden opgetreden. Daarnaast leveren fout geparkeerde auto s gevaar op voor voetgangers omdat zij minder overzicht hebben. De politie geeft automobilisten in de eerste twee weken na deze publicatie alleen een waarschuwing. Daarna wordt proces verbaal opgemaakt en krijgt de automobilist een boete van 40,00. Mocht u hier vragen over hebben, dan kunt u contact opnemen met het politieteam Waalsprong via telefoonnummer Kapsalon Naar boven

7 Langs deze weg wil kapsalon Le Bouclé u van harte welkom heten in de nieuwe kapsalon. Vanaf 8 mei 2003 is de kapsalon geopende voor dames, heren, jongeren en kinderen. U vindt de kapsalon naast de Videotheek in het winkelcentrum van woonpark Oosterhout. U kunt bij de kapsalon terecht voor alle kappersbehandelingen, zoals wassen, knippen, föhnen, watergolven, permanenten, verven, kleurspoeling, coupe soleil, blonderen, crème-behandeling, colour-mask en voor gelegenheidskapsel. Kapsalon Le Bouclé is een moderne kapsalon en nieuwe ontwikkelingen in het kappersvak worden gevolgd. De kapster Indra Lucas streeft naar maatwerk en past uw kapsel geheel aan uw persoonlijke wensen aan. In de toekomst is het de bedoeling dat klanten ook terecht kunnen voor schoonheidsbehandelingen, manicure en pedicure. Kapsalon Le Bouclé is geopend op dinsdag t/m vrijdag van 9.00 tot uur en op zaterdag van 9.00 tot uur. U kunt een afspraak maken, maar u mag ook zo binnen lopen om geknipt te worden. Voor een afspraak kunt u, tijdens de openingsuren, bellen met nummer Kapsalon Le Bouclé, Jonagoldstraat 61, 6679 EN Oosterhout (gem. Nijmegen) Tandartspraktijk in de wijk Naar boven De nieuwe tandarts in de wijk vertelt: "Ik ben Arlo Suermondt, 29 jaar en heb in mijn jeugdjaren in Beuningen en Wijchen gewoond. Na de middelbare school ben ik na een kleine dwaling via HTS in Groningen terechtgekomen op de Universiteit van Amsterdam waar ik mijn studie tandheelkunde heb gevolgd. Na mijn studie heb ik twee jaar waargenomen in praktijken in heel Nederland. Zodoende kon ik een idee krijgen waar en hoe ik mij de komende 25 tot 30 jaar zou gaan vestigen. Een bestaande praktijk overnemen trok me niet aan. Wel een praktijk in een groeiende nieuwbouwwijk, dichtbij een middelgrote stad. In de beginjaren zou het zeker een solo praktijk worden. Een praktijk die voor bewoners in de wijk een passende manier van mondzorg moet kunnen leveren. Mijn idee is om nauw samen te werken met collega specialisten in de regio en met de Universiteit tandheelkunde Nijmegen. Voor patiënten betekent dit dat zij in sommige gevallen voor een deel van een behandeling worden doorverwezen naar een specialist tandarts. Daarna wordt de behandeling afgerond in mijn praktijk. Het team bestaat in het begin nog uit één tandarts en één assistente. Binnenkort zal het team worden uitgebreid met nog een assistente en een mondhygiëniste. Vanwege mijn keus om de praktijk langzaam op te bouwen, zal ik tot november twee dagen per week aanwezig zijn in de praktijk. De overige dagen vervang ik tijdelijk een tandarts in een praktijk in Amersfoort. Vanaf november zal ik meer aanwezig zijn in de praktijk in Oosterhout. De praktijk opent haar deuren in de tweede helft van juli en is in de beginperiode geopend op maandag en dinsdag van 8.15 tot uur en van tot16.15 uur. In september volgt een officiële opening. (Nieuwe) patiënten kunnen zich aanmelden via telefoonnummer (pas in gebruik na verbouwing) of mailen naar In alle gevallen volgt een afspraak om kennis te maken. Tevens leg ik dan uit hoe de praktijk wordt gevoerd en onder welke voorwaarden u zich als patiënt kunt laten registreren. Bent u al een beetje nieuwsgierig geworden? Kom dan een keertje binnen wandelen of bel of mail gerust."

8 Parkperikelen Naar boven In de wandelgangen hebben we vernomen dat de wijk binnenkort mag kennis maken met een snackbar en is er vanaf 3 juli een Trekpleister winkel. We hebben het al vaker gemeld, maar eind juni worden de nieuwe bushokjes voor de wijk geleverd. De vraag is echter bij wie en hoe lang duurt het voordat ze staan? De taxushaag en de leibomen bij het winkelcentrum hebben het zwaar te verduren. In het najaar/plantseizoen wordt beoordeeld of de planten vervangen moeten worden. Heeft u ook geholpen bij de opruimactie? Nogmaals bedankt en de volgende keer weer? De start van de aanleg van het park laat nog steeds op zich wachten. De belofte is nog steeds dat het wel in april 2004 helemaal klaar is. Tijdens de voorlichtingsavond voor de bewoners van De Lanen werd verteld dat de bouw- en verkeerswegen gescheiden zouden worden en dat vóór aanvang van de bouw in het verlengde van de Fruitlaan een fietspad naar De Lanen zou worden aangelegd. Dit i.v.m. een veilige en schone fietsroute. De bouw van het voorzieningenhart is gestart, maar het fietspad ontbreekt nog. Het bleek dat het beoogde fietspad wellicht te dichtbij de bouw zou liggen. Na overleg blijkt het toch aangelegd te kunnen worden. In week 28 worden de speeltoestellen voor de speelplaats aan de Golden Deliciousstraat geleverd. In die week is de aannemer ook al begonnen met voorbereidende werkzaamheden. De haagjes rondom de speelplek kunnen pas in het plantseizoen worden geplaatst. De direct omwonenden zijn via een brief of de hoogte gesteld. Er is een formeel collegebesluit met het voornemen om een aantal hondenuitlaatplaatsen in de wijk in te richten. De wijkbewoners ontvangen een informatiebrief en kunnen nog hun zienswijze inbrengen. Het hangt nu mede van de zienswijzen af hoe lang de aanleg nog op zich laat wachten. We houden ook de proef met "Doggy Bags" in het Kronenburgerpark in de gaten. Nog voor de opening van de huisartsenpraktijk in september wordt langs de Groenestraat (tot aan afslag praktijk) een strook betonelementen gelegd. Deze strook is bedoeld voor voetgangers. In opdracht van de gemeente maakt een aannemer op dit moment een offerte voor het verbeteren van de grasparkeerplaatsen. Gezien de hoge kosten is het volgens de gemeente de verwachting dat het vervangen gefaseerd over een aantal jaren zal plaatsvinden. De wijkraad heeft inmiddels bij de wethouder aangedrongen om alles toch in één keer te vervangen. De wijkraad en stadsdeelbeheerder zijn in overleg over een mogelijke sponsoring van rotondes. Het komt er op neer dat tuincentra of groenonderhoudsbedrijven een ontwerp mogen maken voor de aanleg van de rotonde. Het beste ontwerp mag worden aangelegd en het bedrijf mag natuurlijk een beetje reclame maken voor zichzelf. Nadere berichten volgen. Bij de bushalte aan de Griftdijk zal een stukje straatwerk worden aangebracht zodat de reiziger beter kan in- en uitstappen. Omdat het onderhoud in onze wijk te laat is gestart, moest het gras gemaaid worden met een klepelmachine. Deze slaat het gras eraf. Het beeld dat ontstaat is niet fraai. Het wordt wel weer beter als de normale maaimachines het werk kunnen gaan doen. Ook het schoffelwerk is ter hand genomen. De stadsdeelbeheerder hoopt dat nu alles blijft draaien. Dit alles was voor hem aanleiding om de opdrachten met de aannemers nog eens tegen het licht te houden. Een aantal bewoners van de Bellefleurstraat heeft afgelopen winter "de koppen bij elkaar gestoken". De opzet was om na alle perikelen rond bouw en oplevering van de woning eens op een ándere manier met elkaar kennis te maken. Dit initiatief resulteerde er in dat op vrijdag 11 april een groep van 16 man vertrok richting Lemmer voor een zeilweekend aan boord van de "Nieuwe Zorg", een Zuid-Hollandse Tjalk. Op zaterdag werd via diverse Friese kanalen koers gezet naar Stavoren. Helaas stond er weinig wind waardoor tegen de avond alsnog de motor gestart moest worden voor de laatste loodjes. Op zondag ging de zeiltocht via het IJsselmeer terug naar Lemmer, waarna de thuisreis nog restte. Ondanks de weinige wind was het toch een geslaagd weekend.

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011

KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTENTEVREDENHEIDS ONDERZOEK WABO 2011 KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK WABO 2011 GEMEENTE PURMEREND KTO Wabo 2011 1 B&I, Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van Afdeling Vergunningen Toezicht en Handhaving

Nadere informatie

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt

De Boomgaard. Kerst. Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt De Boomgaard Kerst Kwartaalblad voor en door bewoners van de Haagse Bomenbuurt 27e jaargang nummer 4 december 2009 In dit nummer o.a.: Jaaroverzicht 4 Op zoek naar meer straatvertegenwoordigers 7 De Vereniging

Nadere informatie

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk

In dit nummer onder meer: Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk Een uitgave van de Bewonersvereniging Klapwijk In dit nummer onder meer: Verslag algemene ledenvergadering Bewonersvereniging Klapwijk 5,6,7+8 Van de voorzitter Jos Arends 9 Het begon met een setje waterverf

Nadere informatie

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

2008 N 31. mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; 2008 N 31 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 7 februari 2008 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn: mevrouw M. Horselenberg,

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 8, februari 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen

Nadere informatie

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij?

Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? Actuele vragen: Is uw vraag er niet bij? We doen ons best om op deze plek zo veel mogelijk vragen te verzamelen en te publiceren. Het kan natuurlijk zijn dat juist uw vraag nog niet is gesteld. Laat ons

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2

Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Wijkkrant Slachthuisbuurt Augustus 2013 Jaargang 11 nummer 2 Pag. 2 Colofon Pag. 3 Voorwoord van de voorzitter Pag. 4 25 jaar aandacht voor wijken/plantenbakken Pag. 5 Opening nieuwbouw Hartekampgroep

Nadere informatie

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR

GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP 9 NOVEMBER 2005 OM 13.30 UUR Voorzitter Griffier Verslag Aanwezig 18 leden Afwezig Wethouders : de heer M.C. Boevée : de heer

Nadere informatie

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen.

Vleuten-De Meern. en me openstellen voor grote en kleine zaken die in de wijk spelen. Juni 2005 nummer 03 wijknieuws Vleuten-DeMeern Hoe gaat het met de wijk? Met de Wijkenmonitor onderzoekt de Gemeente Utrecht elk jaar hoe het gaat met de wijken en subwijken van Utrecht. De Wijkenmonitor

Nadere informatie

Fonds Ondernemend Groningen

Fonds Ondernemend Groningen NIEUWSBRIEF BEDRIJVENTERREINEN GRONINGEN I LENTE 2010 I JAARGANG 9 WWW.TERREINWINST.NL PAG 4. BRAND IN JOUW BEDRIJF: Meer ellende dan de verzekering kan goedmaken PAG 5. DANIël HARSSEMA Over 10 jaar Terreinwinst

Nadere informatie

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 -

Stageverslag. ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - Stageverslag ICTOA Edwin Cyrek 2005-1 - INHOUD 1. Voorwoord Pag. 03 2. Introductie Pag. 04 3. Taken, rollen en verantwoordelijkheden binnen de school Pag. 06 4. Werkdocumenten Pag. 08 5. Levensbeschouwelijke

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1

www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 www.fietsersbond.nl/leiden leiden@fietsersbond.nl 1 Colofon VERZET (Van Dale): 1. verpozing, ontspanning; 2. tegenkanting, weerstand. Maar ook: afgelegde afstand per pedaalomwenteling. VERZET nummer 1,

Nadere informatie

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl

Wel. uitslag Enquete. www.wittewel-sintenbuurt.nl Wel ondernemers spreken KRUIDENTUIN uitslag Enquete SEPTEMBER DECEMBER 2010 2013 www.wittewel-sintenbuurt.nl Inhoudsopgave Omslag: Een schilder bezig aan de onderkant van de dakgoot Pagina: 2 : Redactioneel

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding

Inhoudsopgave. Inleiding >> > Inleiding Inhoudsopgave 3 U, als slachtoffer, staat centraal 8 Respectvol met elkaar omgaan 13 De schadebehandeling inzichtelijk houden 17 Overleggen in harmonie 20 Een goed tempo in de schadebehandeling

Nadere informatie

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten

de heren R.G. van de Ven, J.A. Lavooi, H. van Kooten GEMEENTERAAD VAN SLIEDRECHT NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING GEHOUDEN OP MAANDAG 12 NOVEMBER 2007 OM 14.30 UUR Voorzitter: de heer M.C. Boevée, burgemeester Griffier: de heer A. Koenen Verslag: mevrouw

Nadere informatie

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm

M. Haak*, F.J. Mulder, M.G.F. Tokkie, B.H.M. Wielage* en L.W.M. Worm NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Diemen, gehouden op donderdag 26 november 2009 in het Gemeentehuis te Diemen, bijeengeroepen om 20:00 uur. Aanwezig: (*fractievoorzitters) Voorzitter

Nadere informatie

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1

HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 HUURDERSMAGAZINE VAN TRIVIRE JAARGANG 2 NUMMER 1 colofon Vitirine is een uitgave van Stichting Trivire en verschijnt 4 keer per jaar. Teksten: Eindredactie: Redactieraad Trivire Communicatie Trivire Ontwerp

Nadere informatie

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter;

mevrouw M. Horselenberg, burgemeester/voorzitter; Raad van Lelystad ( 3 T 2009 N 455 NOTULEN van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Lelystad, gehouden op donderdag 11 juni 2009 te 19.00 uur in het Stadhuis te Lelystad. Aanwezig zijn:

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C

.1. 5-017 9 0 0 e 2 d o C Code 2009-0175.1. www.utrecht.nl Burgerjaarverslag 2008 2 Burgerjaarverslag 2008 Inhoudsopgave Voorwoord van de burgemeester 5 Conclusies en voornemens 6 Hoofdstuk 1 Publieksdienstverlening 8 Hoofdstuk

Nadere informatie

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter

oonwijs Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter Het bewonersblad van de Stichting Wonen Wierden Enter oonwijs Jaargang 16 December 2011 Nummer 3 winter Positief nieuws Feestelijke opening De Kleine Maatjes Geen onderhoud meer aan de woning? Terugblik

Nadere informatie

Spronglevend. Het voelt alsof we hier thuiskomen. Schipperskinderen helemaal op hun plaats in de Waalsprong

Spronglevend. Het voelt alsof we hier thuiskomen. Schipperskinderen helemaal op hun plaats in de Waalsprong Informatiebulletin over de Waalsprong - editie oktober 2010 Spronglevend 4 Optimale zeggenschap over je eigen droomhuis Samen met je toekomstige buren je eigen huis bouwen en toch zelf bepalen hoe de inrichting

Nadere informatie

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015

Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Wijkplan Kersenboogerd 2012 2015 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Wijkgericht werken in Kersenboogerd... 4 2. Terugblik vorig wijkplan... 5 3. De Kersenboogerd en ontwikkelingen.... 5 4. Resultaten bewonersenquête...

Nadere informatie

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren

magazine Schoonmaken, schilderen, schoffelen! Gabriëlschool en buurt in actie Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren magazine Informatie en inspiratie voor huurders van vidomes augustus 2009 NR. 3 Foto-expositie kleurrijke kledij Eetproject Nieuwe Buren www. vidomes.nl is vernieuwd! Pag. 16 + 17 Schoonmaken, schilderen,

Nadere informatie

Ik wil een kapsalon!

Ik wil een kapsalon! Ik wil een kapsalon! Da Vinci International Ik wil een kapsalon! Praktisch verhaal voor het opzetten van een eigen kapsalon Uitgeverij Walburg, Zutphen 2005 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Een gewone werkdag..

Nadere informatie