Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gemeente Veldhoven. In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen."

Transcriptie

1 Gemeente Veldhoven Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Veldhoven. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten en effecten van onze inzet. In de bijlage treft u per onderdeel gespecificeerd overzicht van het kwantitatieve bereik, onder andere de in- en uitstroomgegevens. Realisatie, resultaten en effecten In onderstaande tabellen is een overzicht van de gerealiseerde uren, resultaten en effecten in 2014 opgenomen. Ureninzet per domein Veldhoven - Uren per domein Budget 2014 Budget t/m mei 2014 Realisatie t/m mei 2014 Verschil Ureninzet AMW/Kwetsbaren Ureninzet Hulpverlening ikv Huiselijk geweld Ureninzet Jeugd (JMW/SMW/Groepswerk/Niemand uit Beeld/WSNS en JPP) Project SMW Sondervick Project SMW De Verrekijker Project Schuldhulpverlening PSHOR/crisis VERANTWOORDING LUMENS GROEP - HALFJAARRAPPORTAGE Veldhoven 1

2 Analyse van resultaten, effecten en trends De instroom bij met name algemeen maatschappelijk werk is zeer hoog. Dat wordt o.a. veroorzaakt door een wachtlijst bij de psychologen, ter overbrugging wordt het maatschappelijk werk ingezet. Maar door de versobering bij de vergoeding door de zorgverzekeraars kunnen veel klanten de psycholoog niet meer betalen waardoor ze ook bij ons terecht komen. Tevens is er een neveneffect van de goede samenwerking met de wijkteams. Namelijk dat er partners steeds vaker naar ons doorverwijzen, hetgeen ook een effect op onze instroom heeft. Net zoals de gewenste afschaling van de 2 e lijn naar de 1 e lijn. De samenwerking met de huisartsen heeft in een aantal gezondheidscentra een impuls gekregen, waardoor de gewenste verbinding tussen zorg en welzijn vorm krijgt. Maar wat tevens ook leidt tot meer ondersteuningsvragen aan het maatschappelijk werk. Daarnaast is veel sprake van schuldenproblematiek en dreigende uithuiszettingen. Het algemeen maatschappelijk werk wordt dan in tandem met de schuldhulpverlening ingezet om samen met de betreffende burger een plan van aanpak te maken. Onlangs is voor de gemeente er een doorrekening gemaakt, waarin inzichtelijk is gemaakt hoe de instroom en de daarvoor benodigde middelen zal zijn indien deze trend zich in de rest van het jaar voortzet. Daaraan gekoppeld zijn we nu samen in gesprek om in kaart te brengen wat de effecten zijn van het tekort, als we met inzet volgens de huidige middelen blijven werken. Hieronder beschrijven we onze resultaten aan de hand van de afgesproken 5 maatschappelijke effecten. 1. Door vroegsignalering worden hulpvragen eerder beantwoord waardoor situaties waarbij complexe hulpvragen en crisissituaties worden geminimaliseerd. Inzet Jeugd Vanuit de opgezette zorgstructuur in de scholen en CJG zorgen we er samen voor dat signalen snel herkent worden en dat de juiste ondersteuning voor het kind en/of zijn ouders wordt ingezet. Het uiteindelijke doel is maatschappelijke en/ of schooluitval van jeugdigen te voorkomen. We doen dit bij de mensen thuis, op school met het schoolmaatschappelijk werk (smw), in de buurt met het jeugdmaatschappelijk werk (jmw) en met een directe verbinding met politie door inzet Jeugd Preventie Programma (jpp) en in directe verbinding met Jeugdzorg door inzet op Niemand Uit Beeld (NUB). De medewerker is er om jeugdigen en hun ouders en professionals in het werkveld (school, politie, jongerenwerk) te ondersteunen, waarbij optimale leer- en ontwikkelkansen gecreëerd worden en voor- en vroegtijdig schoolverlaten en maatschappelijke uitval voorkomen wordt. Daarbij gaan we in op vragen die er kunnen zijn in alle leefgebieden in het leven van de jeugdigen en hun ouders/opvoeders. We kijken en vragen wat er speelt en wat de jeugdige nodig heeft (thuis, op school, in de buurt), om te voorkomen dat problemen zich opstapelen en zwaardere hulp nodig is. Zo blijft professionele (en zeker specialistische) inzet beperkt. De meeste scholen hebben nu een zorgteam en we zijn aanwezig bij deze zorgteams. Het belang van goed ingebouwde zorgstructuur is bij de meeste scholen nu in beeld. Daarnaast weten de ib ers ons ook te vinden om casuïstiek te bespreken ter consultatie en advies. We zijn structureel aanwezig bij het backoffice- overleg en frontoffice-overleg van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) en Jongerenpunt overleg. Via de front-office CJG komen alle aanmeldingen rondom opvoedadvies voor Veldhoven binnen. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 2

3 We zijn actief betrokken bij de wijkteams in de woonservicezones waardoor de lijntjes met overige disciplines kort zijn en we snel in kunnen spelen op signalen en zorgen die spelen in bepaalde wijken. Binnen de woonservicezones sluiten we zowel bij formele als informele netwerkbijeenkomsten aan. Inzet Volwassenen Door huisbezoeken met Thuis bij huurachterstanden hebben we problemen achter de voordeur aan kunnen pakken op zowel financiën als huisvesting. Daarbij is vaak ook ingezet op mentale en/of psychische problemen en problemen in de relationele sfeer. Hierdoor zijn er minder huisuitzettingen en minder heftige problemen ontstaan op bovengenoemde problematiek. Vroegsignalering zorgt voor meer inzet maatschappelijk werk, maar minder tweedelijns inzet en minder complexe problematiek. Hierdoor is uitvoering van één gezinéén plan ook beter uitvoerbaar, met gewenst resultaat. Voor de voedselbank zijn we een directe samenwerkings-/gesprekspartner, hierdoor komen de financieel minder bedeelden beter in het beeld. De maatschappelijk werkers geven klanten informatie & advies, maar indien wenselijk bieden we ze ook ondersteuningtrajecten aan. Eens per 6 weken is in Veldhoven het signaleringsoverleg, een bijeenkomst waarin verschillende organisaties inwoners waar zorg om is worden besproken. Daarin wisselen we informatie uit en gaan al dan niet samen met de klant aan de slag. Uitwisselen van informatie zorgt voor snelle, efficiënte en daadkrachtige aanpak. Het signaleringsoverleg draagt er ook toe bij dat partners elkaar goed kennen en er uiteraard buiten dit overleg om ook efficiënte effectief samengewerkt wordt voor Veldhovenaren. Er is een goede samenwerking in het gezondheidscentrum de Bolzen, waardoor een sterke verbinding tussen welzijn en zorg ontstaat. Het AMW heeft hierin een stevige consultatie en adviesfunctie. De samenwerking tussen AMW en zorgpartners in de Bolzen fungeert als voorbeeld in de verdere doorontwikkeling van Welzijn op recept als themagroep in Veldhoven vernieuwend Vitaal (VVV). Doordat we meer wijkgericht werken, zijn we beter zichtbaar en aanspreekbaar. Er zijn kortere lijnen met consultatiebureaus, politie, huisartsen POH GGZ. Er komen meer directe aanmeldingen binnen. Door deelname van inwoners aan groepen als assertiviteittrainingen en actieve vrouwengroep, wordt er van elkaar geleerd en is professionele inzet zo efficiënt mogelijk. 2. Kwetsbare burgers leven in evenwicht met zichzelf en hun sociale omgeving (oa gezondheid, seksualiteit, cultuur, inkomen, relatie, kinderen, werk, wonen) en er is een duurzame zelfstandigheid gecreëerd. Veldhoven Resultaten Realisatie t/m mei 2014 Regulier Algemeen maatschappelijk werk/ kwetsbaren Aantal afgesloten hulpverleningstrajecten 162 Geweld in huiselijke kring 16 Jeugd Aantal afgesloten hulpverleningstrajecten 155 TOTAAL 333 Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 3

4 Zelfstandigheidsweb De Lumens Groep bevordert de economische en maatschappelijke zelfstandigheid van mensen. Het zelfstandigheidsweb is een instrument om deze zelfstandigheid in kaart te brengen. We spreken elke klant individueel aan het begin én aan het einde van het traject, waardoor we verandering m.b.t. de zelfstandigheid kunnen kwantificeren. Resultaat zelfstandigheid per casus aantal casussen t/m mei 2014 procentuele verdeling Daling 0 2% Gelijk 22 13% Stijging 1 trede 46 28% Stijging 2 treden 48 29% Stijging 3 treden 45 27% Totaal % In de offerte hebben we een resultaatafspraak gemaakt; 80 % van de klanten stijgt 1 of meer treden. In Veldhoven hebben we dat percentage ruimschoots gehaald, 85 % van de klanten stijgt 1 trede of meer. Niet bij alle trajecten is het zelfstandigheidweb ingevuld. Dat heeft verschillende oorzaken, soms is de begeleiding kort nodig geweest of is er sprake van informatie & advies. Hierbij is de klant wel goed geholpen en kan de klant zelfstandig verder, maar is er geen sprake van een traject waarin de stappen in zelfstandigheid gemeten kunnen worden. Het komende half jaar gaan we het gebruik van het web nog meer stimuleren. Bij 55% van de ingevulde zelfstandigheidswebben in Veldhoven is sprake van een hulpvraag op 1 leefgebied. Bij 36% is er ondersteuning geboden op meerdere leefgebieden. Binnen Lumens in de buurt zien we een groei van het aantal trajecten met complexe problematiek, met meerdere hulpvragen, die we generalistisch oppakken. Tijdens de ondersteuning zoeken we ook naar de vraag achter de vraag, wat ook leidt tot ondersteuning op meerdere leefgebieden. De top drie van hulpvragen in de verschillenden leefgebieden bestaat uit gezin, financiën en gezondheid, waarbij problematiek binnen het gezin en gezondheid de meeste groei laat zien in het zelfstandigheidsweb. Top 3 van de leefgebieden Aantal 1 trede 2 treden Gezondheid 49 86% 35% Gezin 82 85% 48% Financiën 54 67% 33% Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 4

5 Inzet Jeugd Instroom via CJG en de scholen verloopt goed. We zien een tendens in stijging in instroom en van complexiteit van de casuïstiek. Mede hierdoor is de doorlooptijd van de ondersteuningstrajecten ook langer. Het afgelopen half jaar is de volgende tendens in hulpvraag categorie m.b.t. jeugd in Veldhoven te zien. Top 3 problematiek jeugd Hoofdcategorie Psychosociaal functioneren - (sociaal) gedrag, emotie, denken Gezin en opvoeding pedagogisch klimaat, opvoeding en verzorging Gezin en opvoeding echtscheidingsproblematiek Inzet Volwassenen De meeste vragen hebben betrekking op gezin, financiën en gezondheid. Er is sprake van veel complexe (v)echtscheidingscasuistiek, maar ook vragen m.b.t. omgang met partner en/of kinderen. In het extreme geval is er sprake van geweld in huiselijke kring (24x). Ook de vragen over rondkomen met het inkomen en schuldenproblematiek is toenemend. Er wordt hierin nauw samen gewerkt met Bureau Sociale Raadslieden (BSR). Er is sprake van warme overdracht, consultatie en advies en het werken in tandem van vrijwilligeprofessionele inzet. Een aandachtspunt is het inzet van vrijwilligers bij zware schulden. Vaak staan problemen rondom financiën niet op zichzelf. Daar waar er meervoudige vragen op verschillende leefgebieden zijn, is het van belang om tijdig op te schalen naar professionele zorg om escalaties te voorkomen. En tevens om de motivatie en werkplezier van vrijwilligers te behouden. Urgentieaanvragen van woningen na of tijdens scheiding, huisvesting na uitzetting, vragen omtrent het verkrijgen van een woning in het algemeen zijn belangrijke vragen op huisvestingsgebied. Met betrekking tot het leefgebied werk komen de volgende vragen naar voren: omgaan met ontslag, omgaan met problemen op het werk en waar te zijn bij het zoeken naar werk. Onze inzet is dan gericht het bieden van informatie en advies. Met daarin specifieke aandacht voor de kwaliteiten van de betreffende inwoners, waarin gekeken wordt hoe de persoon een zinvolle bijdrage kan leveren aan de maatschappij. 3. Burgers maken gebruik van hun eigen kracht en informeel netwerk waardoor er minder een beroep op de diensten van professionele zorgvoorziening wordt gedaan. Inzet Jeugd De inzet van eigen kracht en het informele netwerk van de klant is steeds meer een structureel onderdeel van onze werkwijze. Door gebruik te maken van het driekolommen model komt goed naar voren wat mensen hierin zelf kunnen doen en wie ze daarbij kunnen betrekken zodat hun eigen kracht optimaal wordt benut. Door oplossingsgericht te werken zetten we de klant in zijn/haar eigen kracht en worden de sterke kanten benadrukt. Hierdoor krijgt de klant ook weer energie om de rest van de problemen aan te pakken. Op deze manier wordt de klant steeds bewuster van zijn/haar eigen proces en het eigen aandeel en kansen in zijn/haar situatie. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 5

6 Door gebruik te maken van informele netwerken, zoals b.v. een vrijwilliger van Humanitas of van Lumens zelf, familie of buurtbewoners laten we klanten positieve ervaringen opdoen in het accepteren en vragen van hulp in de directe omgeving. Wat betekent dat er op langere termijn minder beroep op de diensten van professionele zorgvoorzieningen wordt gedaan. Inzet Volwassenen Klanten hebben nog oude verwachtingen ten aanzien van ontvangen van ondersteuning. In de maatschappij is de kanteling van langdurige professionele ondersteuning naar zorg voor elkaar en eigen kracht nog niet voldoende ingedaald. De maatschappelijk werkers doen daar wel een beroep op, dit vraagt wel nog extra inzet om klanten hierin te motiveren. Dat zelfde geldt ook voor onze netwerkpartners, zij verwijzen de klanten door naar het AMW waarbij nog onvoldoende de informele mogelijkheden goed in kaart zijn gebracht. Waar het kan werken we actief aan wederkerigheid, zoals een klant als vrijwilliger inzetten voor een andere klant. Een voorbeeld hiervan is een mevrouw die graag voor een ander wat wil betekenen, maar alleen thuis zit en niet weet hoe, inzetten voor een mevrouw die door de plotselinge handicap van haar man niet veel meer buiten komt omdat ze de rolstoel niet kan duwen. We organiseren een actieve vrouwengroep (6 deelnemers) met als doel het aangaan van sociale contacten, mee doen buitenshuis. Isolementbestrijding, steun erkenning en herkenning zijn handvatten om te kijken naar mogelijkheden i.p.v. naar beperkingen en problemen. Van betekenis zijn voor een ander, is belangrijk thema hierin. Deze vrouwen kunnen Iets terug doen als vrijwilliger bv voor de hulp die wordt verkregen. We stimuleren klanten ook gebruik te maken van de website Zorgvoorelkaar.nl of contact op te nemen met Stimulans om hun vraag en aanbod kenbaar te maken. Onze ervaring is dat er regelmatig vrij veel tijd overheen gaat alvorens er een match mogelijk is. In veel van de situaties waar het maatschappelijk werk mee te maken krijgt, is er snellere inzet nodig. In onze werkhouding ligt de focus op het vergroten van krachten, dus dingen waar mensen goed in zijn. i.p.v. focussen op het probleem gebied. De klant krijgt meer zelfvertrouwen en dus eigen kracht en kan daarmee meerdere problemen oplossen, waardoor minder terugval is. En er minder/geen afhankelijkheid van de klant van professionele ondersteuning is. Er is een werkgroep gestart die gericht is op de ontwikkeling van een vrijwilligersacademie in Veldhoven. Lumens zal vanuit kennis en ervaringen met het VrijwilligersPunt hierin een actieve bijdrage leveren. Van de afgesloten trajecten is tijdens de eerste 5 maanden van keer een vrijwilliger ingezet gedurende of bij afsluiting van een traject. Veldhoven Inzet vrijwilligers Realisatie t/m mei 2014 Bureau Sociaal Raadslieden (BSR) 15 Vrijwilliger van Lumens Veldhoven 11 Inzet eigen netwerk 6 Stimulans 3 Swove 2 Go for it 1 Seniorenweb 1 VrijwilligersPunt 1 Stichting Leergeld 1 Voedselbank 1 Totaal 42 Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 6

7 4. Burgers nemen deel aan onderwijs en/ of het arbeidsproces waardoor zij economisch zelfstandig zijn. Er is een nauwe samenwerking met het primair en voortgezet onderwijs en de leerplichtambtenaar om uitval van leerlingen te voorkomen. Alle scholen hebben een vast contactpersoon uit ons jeugdteam waar zij, de leerlingen en hun ouders laagdrempelig, direct en snel contact mee hebben en vice versa. De zorgteams op scholen hebben een stevige signaleringsfunctie en wordt onze betrokkenheid vroegtijdig en vaak preventief ingezet, waardoor groei aan complexiteit van zaken voorkomen wordt. Tussen Stimulans en Lumens is er een goede samenwerking met betrekking tot de Roma leerlingen. Om ook deze groep zo veel mogelijk toe te leiden naar en/of binnen te houden in het onderwijs. Voor ouders die de Nederlandse taal niet voldoende machtig zijn hebben we een nauwe samenwerking met stichting Eva. Hier kunnen ouders tegen een kleine vergoeding Nederlandse lessen volgen. We ondersteunen mensen om aan het werk te komen en werk te behouden. Wij zien werk nl. als een belangrijke sleutel die bijdraagt aan het economische en maatschappelijk zelfstandig worden en blijven van mensen. Onze rol hierin is om samen met de klant te zorgen voor een stabiele leefomgeving waarin alle facetten aanwezig zijn om aan het werk te kunnen en te blijven. We ambiëren het om vanuit Lumens een netwerk te creëren met partners op het gebied van arbeid. Dit netwerk kan van betekenis zijn om de opstap naar werk te maken daar waar een klant het nog niet zelfstandig kan. Daarbij ondersteunen wij eventueel de werkgever om deze klant aan het werk te houden. Komend half jaar gaan we met u in gesprek om te bekijken welke mogelijkheden er in Veldhoven zijn om dit concreet vorm te geven. 5. Meer burgers leveren een bijdrage in de vorm van het doen van vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere vorm van onbetaalde inzet. Lumens in de buurt biedt bewoners op verschillende manieren ondersteuning om te participeren. We richten ons op preventie van uitval (bijv. startkwalificatie jeugd) en spreken inwoners aan op talentontwikkeling. We motiveren mensen zich in te zetten als vrijwilliger. We benaderen actief potentiële vrijwilligers die een rol kunnen spelen bij bepaalde groepsactiviteiten, zoals de actieve vrouwengroep of individuele inzet voor Veldhovenaren. Aan het team Lumens Veldhoven zijn 2 vaste vrijwilligers gekoppeld. Zij zijn geregistreerd vrijwilliger bij Lumens. We passen in onze ondersteuning het principe van wederkerigheid toe. Zelfstandigheid is namelijk niet alleen voor jezelf zorgen, maar ook voor je omgeving. We vragen onze klanten dan ook hoe zij hun talenten in kunnen zetten voor hun omgeving. Zie ook de werkwijze zoals omschreven bij eigen kracht en informeel netwerk. Inzet aanpak Geweld in huiselijke kring De aanpak van Geweld in huiselijke kring wordt sinds 1 januari 2014 gedeeltelijk door het AMW van Lumens in de Buurt en gedeeltelijk door medewerkers van het Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven en de Kempen uitgevoerd. Na alle meldingen die bij het regionale SHG binnenkomen volgt een triage, waarin de vermoedelijke ernst en het veiligheidsrisico voor betrokkenen bepaald wordt. De meldingen met een laag veiligheidsrisico worden direct doorgeleid naar een professional in Veldhoven. Dit is óf een professional die al het gezin betrokken is óf een AMW-er van Lumens in de Buurt met ruime ervaring in het bespreken van de vaak complexe problematiek met alle betrokkenen in het gezin. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 7

8 Het SHG ondersteunt vervolgens de professional in de stappen die gezet moeten worden om het geweld te stoppen. Bij meldingen met een hoog veiligheidsrisico neemt het SHG de casusregie op zich, met als doel het maken van een veiligheidsplan voor alle betrokkenen (slachtoffers, plegers en betrokken kinderen). Daarbij wordt intensief samengewerkt met al betrokken professionals en justitiële ketenpartners zoals politie, reclassering en openbaar ministerie. Zo snel als mogelijk wordt een professional uit Veldhoven betrokken bij de hulpverlening. De uitvoering van het veiligheidsplan draagt het SHG zo snel mogelijk over aan professionals, die daarbij weer ondersteuning van het SHG kunnen krijgen. Alleen als het echt noodzakelijk is, omdat betrokkenen niet open staan voor hulpverlening en de veiligheid van betrokkenen in het geding is, zet het SHG de wettelijke onderzoeksbevoegdheid in, het streven is vanzelfsprekend om alle gezinsleden zoveel mogelijk bij het veiligheidsplan te betrekken. De beschikbare uren zijn gesplitst, waardoor binnen het AMW en JMW ruimte is gecreëerd om lichtere zaken op te pakken. Vanuit het SHG zijn twee vaste medewerkers benoemd om de meer complexe problematiek op te pakken. Hierdoor geven we de aanpak van geweld in huiselijke kring een herkenbaar gezicht in de gemeente, waardoor de drempel voor professionals om eventueel advies te vragen aan het SHG kleiner zal worden. Deze manier van werken heeft een aantal grote voordelen. De klant krijgt een hulpaanbod wat past bij de complexiteit van de problematiek, licht waar kan, maar zwaar waar moet. We zorgen ervoor dat de hulp na geweld in huiselijke kring zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd is. En we sluiten aan bij één plan, één gezin, één regisseur. Doorgeleiding naar lokale hulpverlening zorgt er tevens voor dat meer professionals, optimaal ondersteund door het SHG, in staat zijn geweldsproblemen te bespreken met gezinnen. Ook zorgt het voor een vergroting van de kennis over geweld in huiselijke kring in het voorliggende veld. Een derde voordeel is dat deze manier van werken uitstekend zal passen in de samenwerking tussen professionals in Veldhoven en het regionale Advies- en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling (AMHK), waar het SHG vanaf 1 januari 2015 onderdeel van zal uitmaken. In de periode tot 1 juni 2014 is na 24 meldingen van geweld in huiselijke kring op deze manier hulp ingezet. Van deze meldingen kregen er 1 code groen, 8 code geel, 14 code oranje en 1 code rood. Bij 17 meldingen waren ook kinderen betrokken. In de veiligheidsregio, en ook in Veldhoven, is voor het eerst sinds de komst van het SHG een daling van het aantal meldingen te zien was een jaar waarin er een zeer forse toename van het aantal meldingen was. Als deze piek buiten beschouwing gelaten wordt past het aantal meldingen in de stijgende lijn vanaf Vergeleken met de veiligheidsregio is het percentage plegers wat meerdere keren gemeld wordt bij het SHG hoger. Regionaal is dit percentage 21%, in Veldhoven is het 26%. Een tweede belangrijke taak van het SHG is het geven van advies en consultatie aan iedereen die een vermoeden van geweld wil bespreken (conform de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling). De invoering van de wet Meldcode verplicht grote groepen professionals om zelf te handelen bij vermoedens van geweld in huiselijke kring, onder andere door zelf signalen met betrokkenen te gaan bespreken. In onze contacten met professionals merken we dat er nog veel onbekendheid is over de verplichte meldcode en de stappen die professionals in het werken hiermee zelf moeten zetten. Ook zien we dat de handelingsverlegenheid bij professionals als het gaat om vermoedens van geweld in huiselijke kring vaak nog groot is. Het leren herkennen van signalen van geweld en het bespreken van de signalen in gezinnen vraagt om specifieke kennis en competenties, die nog niet bij alle professionals aanwezig zijn. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 8

9 In de afgelopen maanden heeft het SHG extra geïnvesteerd in het uitleggen van de meldcode aan professionals. De medewerkers van het SHG die actief zijn in de gemeente Veldhoven sluiten hiervoor desgevraagd aan bij CJG- en signaleringsoverleggen. We hopen hierdoor de awareness van professionals te vergroten en de drempel om bij twijfel advies te vragen aan het SHG te verkleinen. In Veldhoven heeft één professional gebruik gemaakt van de mogelijkheden die de wet Meldcode geeft om bij vermoedens van geweld in huiselijke kring advies te vragen aan het SHG. Vergeleken met andere gemeenten in de veiligheidsregio is dit laag. Inzet Materiële dienstverlening Gemeente Veldhoven maakt gebruik van uitvoering van schuldhulpverlening op basis van modules uit het productenboek schuldhulpverlening Lumens Groep. Informatie en & Advies Lumens in de buurt, Informatie en Advies (I&A) is voor de samenleving een aanvullende functie gebleken. Mensen kunnen voor uiteenlopende vragen op welzijngebied terecht. Ook op de vragen waarop Lumens in de buurt zelf geen aanbod heeft, wordt de cliënt verder geholpen. De vraag van de klant staat steeds centraal. Informatie & Advies is de front-office voor de Lumens Groep, zowel telefonisch als fysiek. De dienst informatie en advies heeft een ondersteunende rol op de terreinen signalering, verwijzen en hulpverlening. Er wordt klantgericht gewerkt en de maatschappelijke zelfstandigheid van de cliënt wordt bevorderd. Informatie en Advies stimuleren de zelfredzaamheid en maatschappelijke zelfstandigheid van de burger door: - Iedereen te woord te staan en te bevragen. - De burger zelf de vraag te laten stellen en helpen met de verheldering hiervan. - De burger zelf de meest basale handelingen te laten verrichten en de eigen verantwoordelijkheid hierin te laten nemen. - Ieder de gelegenheid te geven om zelf informatie te vinden, eventueel met hulp of begeleiding. - De burger zelf te laten nadenken over een oplossing en indien nodig/mogelijk de cliënt te verwijzen naar het eigen netwerk. De klant staat altijd centraal. De klant wordt altijd geholpen. I&A lost 80% van de binnenkomende vragen zelfstandig op door de gedegen kennis van de sociale kaart. 20% wordt begeleid naar een volgende stap, hulpverlening zowel intern als extern of hulp om zelfstandig de benodigde hulp te vinden. De expertise van I&A ligt op het gebied van het doorvragen, de vraag achter de vraag achterhalen. I&A stimuleert de burger om zelf actie te ondernemen, zelfredzaamheid wordt bevorderd. I&A is laagdrempelig, en is dagelijks op werkdagen bereikbaar. Ook digitaal kunnen mensen hun vragen bij I&A stellen. De inzet vanuit Informatie en Advies leverde de eerste 5 maanden van dit jaar de beantwoording van 81 klantvragen op voor de gemeente Veldhoven. De kortdurende hulpverlening middels de diensten Informatie en Advies vallen buiten de definitie van een hulpverleningstraject en zijn daardoor niet binnen de gerealiseerde KPI opgenomen. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 9

10 Hoeveel klanten uit de regio hebben ons bereikt via Informatie en Advies Crisisdienst Lumens in de Buurt 6 Betreft situaties binnen kantoortijden Chat 19 Gestart eind november via site Jouwhulponline.nl Steunpunt Huiselijk Geweld 18 Telefoontjes tijdens kantooruren binnengekomen op Digitaal 24 Vragen binnengekomen via info mail en social media van Lumens in de Buurt Telefonisch steunpunt 459 Betreft alleen echte hulpvragen Totaal 526 Wat betekent Informatie en Advies van Lumens Groep voor uw gemeente? - Signaal functie, registratiegegevens presenteren, hierop thema s initiëren. Dit is waardevolle informatie waarmee trends gevolgd kunnen worden en het beleid op afgestemd kan worden. - Front office disciplines Lumens in de buurt zoals digitale vraagstelling en afhandeling daarvan voor Zorg voor Jeugd, Sociale Raadslieden, Algemeen Maatschappelijk werk, Groepswerk, Meldpunt Discriminatie, Schuldhulpverlening. Integraal: Als generalist en met goede kennis van de sociale kaart kan I&A integraal de benodigde deskundigheid aanbieden. Door als front office van Lumens eerste enkelvoudige vragen af te handelen, mensen naar de juiste plek te verwijzen en afspraken in te plannen. Om online bereikbaar te zijn verzorgen we de chatspreekuren van jouwhulponline en we bieden webcare. Dit laatste willen we verder uitbouwen door ervoor te zorgen dat de website van JouwHulpOnline up to date is met de juiste informatie omtrent regelingen maar ook al antwoorden te vinden zijn op vragen die de burger heeft en daardoor al direct zelf geholpen is en niet altijd een hulpverlener nodig heeft. De medewerkers van informatie en advies hebben een brede sociale kaart kennis waardoor deze informatie altijd correct is/zal zijn. Extra toegevoegde waarde kunnen we ook leveren door direct bij het eerste contact degene die hulp vraagt op zijn eigen netwerk te attenderen waardoor in veel gevallen direct actie mogelijk is. En door de registratie van vragen, hebben we informatie, die helpt inzicht te krijgen in ontwikkelingen bij klanten en in buurten. Hierdoor vervult I&A behalve een helpende ook een signalerende functie. Online hulpverlening De website jouwhulponline is in 2014 in een nieuw jasje gestoken waarmee we beter aansluiten op verschillende leerstijlen van onze klanten. In plaats van enkel tekst, delen we nu ook informatie via beeld en video. Hiermee geven we nog meer de regie aan de klant zodat hij, naast tijd en plaats, keuze heeft uit meer vormen van hulp. De site kende had de eerste 5 maanden in het totaal bezoeken en hebben we 56 aanmeldingsvragen gekregen. Hiervan kwam 2 aanmeldingen van een klant uit de gemeente Veldhoven. De best bezochte pagina s zijn (naast de homepage): - de pagina over chatten - de pagina hulp bij gezondheid - de pagina omgaan met geld - de pagina met bespaartips Onze chat is dagelijks op kantoortijden geopend, anoniem vragen stellen behoort tot de mogelijkheden. Online vragen gaan m.n. over schulden en vragen over relaties (echtscheiding, huiselijk geweld, pesten). Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 10

11 Er zijn in totaal 160 chat-gesprekken geweest. Ook 4 klanten uit Veldhoven hebben hier gebruik van gemaakt en hebben op deze manier antwoord gekregen op hun hulpvraag. Op andere websites plaatsen we nieuwsberichten over relevante onderwerpen. Een voorbeeld hiervan is het maandelijkse nieuwsbericht binnen de leerlingenomgeving van het Summacollege. Maandelijks wordt één onderdeel uit jouwhulponline uitgelicht, bijvoorbeeld een training of een test. Kwaliteit Kwaliteit vinden we heel belangrijk. Vanuit onze belofte cirkel werken we hieraan. In de offerte hebben we met u afspraken gemaakt, onze medewerkers hebben de klanten ondersteund. Door middel van verschillende meetsystemen volgen we de resultaten van ons werk. Hieronder leest u de uitkomsten hiervan. Klanttevredenheid Alle klanten geven wij na het traject de mogelijkheid om hun ervaringen met ons te delen. In Veldhoven waren dat er slechts 15 (dit heeft te maken met de proces inrichting, de klanten krijgen pas in de maand na afsluiting de vragenlijst opgestuurd en deze sturen deze ook niet direct weer terug). Zij zijn tevreden, nl het resultaat kreeg gemiddeld een 7 en de medewerkers bijna een 8. Duurzaamheidsonderzoek Klanten geven aan dat ze goed geholpen zijn en ze in de toekomst ook beter met nieuwe problemen kunnen omgaan. Wij vinden het belangrijk om de effecten van onze hulp op langere termijn in kaart brengen en daarom bellen we na 5 maanden onze klanten op om te vragen hoe het met ze gaat. Het is logisch dat we in deze halfjaarrapportage nog maar weinig gegevens hebben, aangezien we allemaal maar de klanten van januari hebben kunnen bellen. Verder merken we dat het lastig is om klanten telefonisch te bereiken. Zeggenschap/openstellen dossiers Op verschillende wijze vergroten we de zeggenschap van onze klanten. De klant geeft zelf aan waar en wanneer hij het liefst wordt geholpen, thuis of op een andere locatie. Maar ook in het hoe heeft hij een stem. Hij kan zowel online als offline ondersteuning van de ons ontvangen, zie hiervoor het onderwerp digitale dienstverlening. We zijn transparant; daarom hebben klanten inzage in hun eigen dossier. We bieden ze de mogelijkheid om thuis hun digitale dossier te lezen. Nog weinig klanten maken hier gebruik van. De klant kan zijn mening geven via het klanttevredenheidsonderzoek, maar ook als deelnemer bij één van onze klantenlunches. Deze lunches worden het komend half jaar gepland. Bewoners zijn ook uitgedaagd om een idee in te dienen ter verbetering van hun buurt, de drie beste ideeën worden beloond met 1.000,-. Er zijn 10 ideeën ingediend, maar niemand van de gemeente Veldhoven. Samenwerking Om inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, vinden we het van groot belang om hulp in nauwe samenwerking met onze partners te organiseren. Daarom zoeken we actief de samenwerking met lokale partners zoals o.a. Stimulans, BSR, Woningstichting, onderwijs, politie, Combinatie Jeugdzorg, GGZ, Thuiszorg, Lunet Zorg, MEE, ZuidZorg, GGD en huisartsen. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 11

12 Onze medewerker werkt in goed overleg met de klant of bewoner aan optimale zelfstandigheid. Ze spelen proactief in op kansen, problemen en vragen. Het netwerk van de klant en de vrijwilligers en partners in de wijk/gemeente worden actief bij dit proces betrokken. Onze medewerkers weten wanneer ze nodig zijn, maar ook wanneer ze gemist kunnen worden. De samenwerking met de lokale partners verloopt over het algemeen prima: we weten elkaar goed te vinden en stemmen onderling af welke inzet en afspraken er nodig zijn voor de beste ondersteuning van de klant. Hieronder vindt u toelichting over de meest actuele samenwerkingen van de afgelopen maanden. Deze opsomming is niet limitatief en geeft geen waardeoordeel over de overige samenwerkingsrelaties. BJ Brabant - Lumens Duurzaam perspectief voor jongeren met forse gedragsproblemen! Door het uitbouwen van de samenwerking tussen BJ Brabant en Lumens als het gaat om deze groep jongvolwassenen (die verblijven in residentiële setting), creëren we een aangepaste leeromgeving met duurzaam perspectief op woon- en werk(leer)plaats. BJ Brabant richt zich op behandeling van het gedragscomponent en het wonen en Lumens richt zich op het perspectief rondom arbeid/werk/leren en de verbinding met het normale leven en terugkeer naar eigen woonplaats (Eindhoven en regio). De winst van deze samenwerking ten opzichte van de huidige situatie is gelegen in het feit dat wordt ingezet op duurzaam perspectief voor de jongeren en een besparing in kosten van zorg. Door eerdere en efficiënte samenwerking, wordt een snellere koppeling gemaakt van residentieel leven naar het normale leven. Er wordt maatwerk (meer keuzes) geboden in aangepaste leeromgeving die aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Kostenbesparing wordt gerealiseerd doordat de doorstroom vanuit intramurale setting sneller kan verlopen naar het normale leven wanneer Lumens direct mee bouwt aan een gezamenlijk traject voor deze jongeren. Veiligheidshuis, politie en justitie Vooral in het kader van de aanpak van geweld in huiselijke kring werken we nauw samen met het Veiligheidshuis Zuidoost Brabant, de politie en justitie. Binnen deze samenwerking verbinden we de werelden van zorg en veiligheid, waardoor bij een melding van geweld de meest juiste combinatie van vrijwillige hulp en drang ingezet kan worden. De positionering van het SHG in het Veiligheidshuis, gecombineerd met de lokale aanhaking van medewerkers zorgt ervoor dat we dit ook op gemeentelijk niveau kunnen organiseren en tijdig kunnen opschalen als veiligheidsrisico s binnen gezinnen daarom vragen. Ontwikkelingen, speerpunten en trends Dit jaar staat voor de gemeente in het teken van de voorbereidingen op de decentralisaties. Een flinke klus, waarbij enerzijds vernieuwingen belangrijk zijn, maar ook behoud van wat werkt. De gemeente wil het immers goed regelen voor zijn inwoners. Gelukkig hoeft u als gemeente dit niet alleen te doen. Belangrijk dat alle betrokken partijen open staan en actief meedoen met deze transformatie. Wij leveren graag onze bijdrage door mee te denken en verbindingen te leggen met organisaties en 0-de, 1 e en 2 e lijns aanbod. Op die manier ontwikkelen we allen samen slimme, efficiëntere oplossingen voor de inwoners van Veldhoven. Wij hopen dat de resultaten die in dit stuk te lezen zijn, en hopelijk ook ervaren worden in Veldhoven, zorgen voor vertrouwen in onze oplossingen in de toekomst. Slimme oplossingen In onze subsidie-aanvraag 2015 zijn al een aantal overwegingen te lezen. Een daarvan is het voorstel rondom een gezamenlijke aanpak Bijzonder Jeugdwerk Brabant (BJB) en Lumens Groep. Dit leidt tot een daadwerkelijke verschuiving van inzet van 2e naar 0-de lijn, met bijbehorende kostenbesparing. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 12

13 Voor alle inwoners en partners zijn we actief in verschillende onderdelen van het sociaal domein. Onze medewerkers werken aan netwerken in de 0-de lijn. In de 1 e lijn nemen ze als generalisten deel aan sociale wijkteams. Als specialisten (bijvoorbeeld schuldhulpverlening) versterken ze de generalisten en pakken ze complexe zaken op. Onze dienstverlening beslaat de 4 zijden van een piramide waarvan de zijden visueel zijn weergegeven (zie bijlage). Deze zijden/dienstverlening versterken elkaar. Hoe dit specifiek voor Veldhoven kan werken, lichten we graag toe. Geweld in huiselijke kring Vanaf 1 januari 2015 worden alle gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. De 21 gemeenten in de SRE hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over de inrichting van één Advies- en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK), waarin in ieder geval de wettelijke taken van het AMHK, zoals opgenomen in de WMO, zijn geborgd. In 2015 zijn BJZ en Lumens Groep nog verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling en geweld in huiselijke kring, in 2016 moet het AMHK gerealiseerd zijn. Op inhoud worden de SHG s en de AMK s ondersteund in de doorontwikkeling naar één AMHK door de VNG, die zich onder andere bezig houdt met het opstellen van een handelingsprotocol voor het AMHK. Voor de Lumens Groep is het belangrijk dat ook het nieuwe AMHK klantgericht, systeemgericht en in nauwe samenhang met het lokale veld haar werk uitvoert. De vernieuwde werkwijze van het SHG past uitstekend in de denkrichting die de VNG voorstaat. Tevens sorteren we hiermee voor op de inrichting van het lokale generalistische team en de toekomstige samenwerking tussen deze lokale partners en het regionale AMHK. Werk eerst Wij ontmoeten veel mensen zonder werk waarbij juist werken een succesvolle methode blijkt om weer deel te gaan nemen aan de samenleving en economisch zelfstandig te worden. Daarom is per 1 januari jl. het team Werk Eerst gestart. Werk Eerst begeleidt mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en richt zich op een duurzaam perspectief. Het uitgangspunt daarbij is: Iedereen is bemiddelbaar. Werk Eerst onderscheidt zich door begeleiding op te pakken van speciale doelgroepen waar reguliere voorzieningen niet afdoende zijn, bijvoorbeeld risicojongeren. Door te starten met werk worden vervolgens ook randproblemen aangepakt. Werk levert naast een inkomen tevens een zinvolle tijdsbesteding, een dagritme, structuur en sociale contacten op. Kortom een perspectief! Deze positieve uitwerkingen leveren een bijdrage aan verbetering van verschillende leefgebieden, waaronder (financiële) gezondheid, wonen en relaties. Van Start! Werk Eerst heeft in de afgelopen periode een aanbod ontwikkeld, wat bestaat uit vier onderdelen; Intake & Profiel, Jobmatching, Jobcoaching en Nazorg. Deze onderdelen kunnen als totaal of apart van elkaar worden ingekocht. Werk Eerst levert hiermee maatwerk in aansluiting op bestaande voorzieningen. We zetten gecertificeerde jobcoaches in met een welzijnsachtergrond. In juni start het eerste project van Werk Eerst in de gemeente Eindhoven. In samenwerking met Spingplank040 gaan 20 risicojongeren aan het werk. Werk Eerst zorgt voor de coaching on the job! Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 13

14 Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 14

15 BIJLAGE JAARRAPPORTAGE Gemeente Veldhoven Bron: Registratie binnen Regas Bij de rapportage wordt een achtergrondrapportage over het kwantitatieve en kwalitatieve bereik verstrekt. In de achtergrondrapportage wordt de volgende informatie gegeven: instroom, uitstroom en openstaande casuïstiek op rapportagepeildatum, het aantal korte kontakten, een top 5 van hulpverleningsvragen op basis van hoofdproblematiek, informatie over groepswerk, het aantal korte kontakten en verwijzingen door team Informatie en Advies, en het aantal oproepen (uitgesplitst in korte kontakten en hulpverlening) door team Crisisdienst. 1. Instroom: Het aantal nieuw gestarte casuïstiek per Casuïstiek Aantal Regulier Algemeen maatschappelijk werk/ kwetsbaren 83 Casuïstiek geweld in huiselijke kring 24 Waarvan opgepakt door AMW/JMW 10 Waarvan opgepakt door SHG 14 Jeugdmaatschappelijk werk (inclusief 4 ketencoördinaties) 25 Schoolmaatschappelijk werk Primair Onderwijs 35 Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs 4 Niemand uit Beeld 3 JPP trajecten 5 1 loket functie JPP 31 Totaal Uitstroom: Het aantal afgesloten casuïstiek in 2014 Afsluiting na Afsluiting Afsluiting met Totaal Casuïstiek aanmelding na intake inhoudelijk traject Algemeen maatschappelijk werk Jeugdmaatschappelijk werk Ketencoördinatie 5 5 Schoolmaatschappelijk werk Primair Onderwijs Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs Casuïstiek geweld in huiselijke kring Niemand uit Beeld 4 4 Groepswerk JPP 2 2 Totaal 233 Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 15

16 3. Het aantal openstaande casuïstiek op rapportagepeildatum ( ) Casuïstiek Aantal Regulier Algemeen maatschappelijk werk 84 Jeugdmaatschappelijk werk 13 Ketencoördinatie 8 Schoolmaatschappelijk werk Primair Onderwijs 28 Schoolmaatschappelijk werk Voortgezet Onderwijs 4 Niemand uit Beeld 0 Casuïstiek geweld in huiselijke kring 22 JPP 3 Totaal Het aantal korte kontakten in 2014 Casuïstiek Aantal Algemeen maatschappelijk werk 57 Schoolmaatschappelijk werk incl. eenmalige consulten 32 Jeugdmaatschappelijk werk 12 Schuldhulpverlening 1 Totaal Top 5 van hulpverleningsvragen op basis van hoofdproblematiek1 AMW Hoofdcategorie Partnerrelatie Gezondheid Financiën Verwerking Familierelatie 6. Top 5 van hulpverleningsvragen op basis van hoofdproblematiek2 Jeugd Hoofdcategorie Familierelatie Huisvesting Opvoeding School/opleiding Financiën 1 Een cliënt kan meerdere problemen aangeven. 2 Een cliënt kan meerdere problemen aangeven. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 16

17 7. Groepswerk Groep Aantal deelnemers Assertiviteitstraining 6 Persoonlijke ontwikkeling 3 Sociale vaardigheidstraining (12-) 2 Aanwezigheid jongerenpunt bij incident in klas 31 Totaal 42 8 Het aantal korte kontakten en verwijzingen door team Informatie en Advies in 2014 (januari t/m mei 2014) Informatie en Advies Aantal Korte contacten en verwijzingen Het aantal oproepen (uitgesplitst in korte kontakten en hulpverlening) door team Crisisdienst in 2014 (januari t/m mei 2014) Crisisdienst Aantal Korte contacten 3 Hulpverlening 4 Totaal 7 Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 17

18 Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 18

19 BIJLAGE Geweld in huiselijke kring Initiatiefnemers bij advies, consultatie en meldingen Voor de gemeente Veldhoven waren er tot en met 31 mei vragen over geweld in huiselijke kring die allen resulteerden in 6 adviesvragen, geen consultaties en 24 meldingen. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal adviesvragen, consultaties en meldingen, gesplitst op initiatiefnemer. Initiatiefnemer Advies Consultatie Melding Totaal Slachtoffer Pleger Politie Omstanders Professionals Totaal Ter vergelijking, in de eerste helft van 2013 waren er 46 meldingen. Bij 17 meldingen waren een of meerdere kinderen als getuige van geweld betrokken. Het percentage recidive van plegers van geweld in huiselijke kring bedroeg 4,35% na een eerder traject en 21,84% zonder eerder traject. Ten opzichte van de eerste periode van 2013 is dit een daling. Gestarte trajecten en huisverboden Na iedere melding van een vermoeden van geweld in huiselijke kring bepaalt het SHG wat de vermoedelijke zwaarte van de problematiek is en welke professional het best in staat is om de melding met betrokkenen te bespreken. Het SHG vervult hierbij een aantal rollen. Het SHG voert altijd procesregie. Dit houdt in dat het SHG er voor te zorgt dat na iedere melding de juiste actie wordt ondernomen en monitoort of hulp op gang komt en de veiligheidsdreiging verminderd. De casusregie kan worden uitgevoerd door het AMW van Lumens in de Buurt in het kader van de opdracht, of wordt belegd bij een externe professional die al bij het gezin betrokken is. In deze casussen kan het SHG op verzoek van deze casusregisseur een aantal uitvoerende zaken regelen, zoals overleg met de justitiële keten of screening voor AWARE. Als de casusregie bij het SHG belegd wordt zorgt het SHG voor het veiligheidsplan en kan het SHG, als klanten niet open staan voor ondersteuning, onderzoek uitvoeren. Tot slot voert het SHG altijd het casemanagement bij een tijdelijk huisverbod. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal gestarte trajecten. Gestarte trajecten Totaal Procesregie (= aantal meldingen) 24 Casusregie belegd bij Lumens in de Buurt of een andere professional 10 Casusregie belegd bij SHG 14 Casemanagement Huisverbod 0 De cijfers in de rij Casemanagement Huisverbod geven het aantal opgelegde huisverboden weer. Ter vergelijking, in de eerste vijf maanden van 2013 werden er 5 huisverboden opgelegd. Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 19

20 Afgesloten trajecten Het SHG sluit een traject om verschillende redenen af. In zaken waarin het SHG alleen procesregie voert sluit het SHG af als drie maanden na melding de hulp door de externe casusregisseur op gang is gebracht en er geen signalen zijn dat de expertise van het SHG nodig is. De uitvoerende rol van het SHG is dan ook overgedragen naar het voorliggend veld. In zaken waarin het SHG de casusregie heeft sluit het SHG af als het veiligheidsplan is overgedragen naar andere hulpverlening en als drie maanden nadien blijkt dat de hulpverlening loopt of het geweld aantoonbaar is gestopt. Het kan daarbij voorkomen dat het SHG de casusregie tijdens het traject overdraagt naar een andere professional, dit is het geval als blijkt dat BJZ al betrokken is of als er een justitiële maatregel is. Als er sprake is van onderzoek sluit het SHG af als duidelijk is geworden of het vermoeden van geweld in huiselijk kring is bevestigd, of als een andere organisatie de casusregie kan overnemen. Dit is bijvoorbeeld het geval als volwassenen geen hulp wensen maar in het kader van de veiligheid van kinderen de casus wordt overgedragen naar BJZ, of als door de justitiële keten drang ingezet wordt. Omdat in 2013 nog niet gewerkt werd met enkel procesregie en de van de afgesloten trajecten er 17 vóór 1 januari 2014 gestart zijn, is het aantal afsluitingen met enkel procesregie lager dan het aantal afsluitingen met casusregie of onderzoek. In de onderstaande tabel staat een specificatie van het aantal afgesloten trajecten. Specificatie afsluiting Totaal Afsluiting na procesregie 3 Afsluiting na casusregie zonder onderzoek 10 Afsluiting na casusregie met onderzoek 6 Totaal In onderstaande tabel is het aantal afgesloten trajecten na procesregie, eventueel in combinatie met uitvoering, weergegeven, uitgesplitst het type casusregisseur naar wie de melding is doorgezet. Specificatie afsluiting na procesregie, eventueel in combinatie met uitvoering Totaal Casusregie is overgedragen aan Lumens in de Buurt 3 Casusregie is overgedragen aan een andere professional 0 Bij deze trajecten had het SHG geen uitvoerende rol. Door Lumens in de Buurt zijn 6 trajecten waarin geweld in huiselijke kring speelde afgesloten in Het gaat hierbij om trajecten waarvan de casusregie bij aanvang al bij AMW was belegd én om trajecten waarbij het AMW een gedeelte van de hulpverlening in het kader van het veiligheidsplan heeft uitgevoerd. In onderstaande tabel is het aantal afgesloten trajecten na casusregie door het SHG weergegeven. Specificatie afsluiting na casusregie zonder onderzoek Totaal Het vermoeden van geweld in huiselijke kring is bevestigd, toeleiding naar passende hulp is 9 geslaagd met casusregie door het SHG Het vermoeden van geweld in huiselijke kring is bevestigd, toeleiding naar passende hulp is 1 geslaagd met externe casusregie en inzet van het SHG Totaal 10 Halfjaarrapportage Lumens Veldhoven 20

Gemeente Valkenswaard

Gemeente Valkenswaard Gemeente Valkenswaard Inleiding Voor u ligt de verantwoording over de periode januari 2014 t/m mei 2014 betreffende de inzet van Lumens Valkenswaard. Deze verantwoording beschrijft de realisatie, resultaten

Nadere informatie

Aanpak Geweld in huiselijke kring. &JC*- ^>9^ TACgsC ^Z^t**^*^. 4Mt

Aanpak Geweld in huiselijke kring. &JC*- ^>9^ TACgsC ^Z^t**^*^. 4Mt Aanpak Geweld in huiselijke kring &JC*- ^>9^ TACgsC ^Z^t**^*^. Mt * Steunpunt Huiselijk Geweld Eindhoven en de Kempen Jaarverslag en achtergrondrapportages 3 Valkenswaard INLEIDING Overal in het land is

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor de besturen en scholen die vallen onder het SWV 25.05 primair onderwijs 2012 M E L D C O D E H U I S E L I J K G E W E L D E N K I N D E R M I S H A

Nadere informatie

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden

Veilig Thuis. 1Gelderland Noord & Midden Veilig Thuis advies en meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Werkconferenties in de zes regio s 1 Programma Werkconferentie Presentatie, wat brengt Veilig Thuis, Regionale werktafels met opdrachten

Nadere informatie

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016

Veilig Thuis & Vrouwenopvang. 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang 18 januari 2016 Veilig Thuis & Vrouwenopvang - Midden in een transformatie ; - hard aan het werk voor een kwetsbare doelgroep ; - en de dilemma's die daar bij spelen. Veilig

Nadere informatie

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties.

Per 1 januari Welkom bij uw instelling. Samenvoeging AMK en SHG. integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Veilig Thuis Per 1 januari 2015 Samenvoeging AMK en SHG. Doel: integrale aanpak van geweld in afhankelijkheidsrelaties. Handelingsprotocol enkele uitgangspunten Veilig Thuis VD1 geeft prioriteit aan de

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

De Wet meldcode Hoe zit het?

De Wet meldcode Hoe zit het? De Wet meldcode Hoe zit het? Het houdt niet vanzelf op November 2012 Sita Hoogland & Mirella Laan Gebruik deze gelegenheid om dat te zeggen wat je werkelijk wil zeggen, luister goed en heb respect voor

Nadere informatie

sociale teams In de stad Groningen

sociale teams In de stad Groningen sociale teams In de stad Groningen 11 november 2013 Samenwerken in de buurt Cjg Huisartsen Stip Buurtwerkers Corporaties Politie Wijkbewoners scholen Onze partners Visie Stad Groningen In de kern betreft

Nadere informatie

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen.

Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Protocol Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld binnen de zorgstructuur van het Karel de Grote College Nijmegen. Sinds juli 2013 is het onderwijs wettelijk verplicht om op scholen met de Meldcode

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

RIBW werkt in & met sociale wijkteams

RIBW werkt in & met sociale wijkteams RIBW werkt in & met sociale wijkteams Inspiratiedagen RIBW 1 & 8 september 2015 Movisie Anneke van der Ven 9/9/2015 In wat voor tijd leven we eigenlijk? 1 1. Van AWBZ naar Wet Maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse

Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Prestatieplan 2015 Welzijn Lisse Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten behoeve van

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017

Presentatie Samen Veilig. Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Presentatie Samen Veilig Auteur : Connie Mindertsma Datum : 13 februari 2017 Wat is Samen Veilig? Samen Veilig Midden-Nederland bestaat uit Veilig Thuis en de gebiedsgerichte SAVE teams. Ontstaan Veilig

Nadere informatie

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking

Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Model Beroepsprofiel Cliëntondersteuner voor mensen met een beperking Het doel van deze beschrijving is om enerzijds houvast te geven voor het borgen van de unieke expertise van de cliëntondersteuner voor

Nadere informatie

AMHK Gelderland Noord & Midden

AMHK Gelderland Noord & Midden AMHK Gelderland Noord & Midden Juli 2014 AMHK Gelderland Noord & Midden Info & meeting juli 2014 1 Welkom Programma Voorstellen 2 Opdracht vanuit nieuwe WMO AMHK op regionale schaal Gemeenten in Veiligheidsregio

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER

DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER DE JEUGD- & GEZINSBESCHERMER BUREAU JEUGDZORG NOORD-HOLLAND Elk kind heeft recht op goede ontwikkelkansen en om op te groeien in een veilige omgeving. Als dit niet vanzelf gaat, wordt door het lokale veld

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Medisch specialist ziekenhuis

Medisch specialist ziekenhuis Factsheet Medisch specialist ziekenhuis en de Jeugdhulp Almere 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en

Nadere informatie

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland

Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Veilig Thuis Noord en Oost Gelderland Lia Jak, arts M&G Vertrouwensarts VT NOG Disclosure belangenverstrengeling voor de sprekers van de AZO scholingsavond (potentiële) belangenverstrengeling Geen Disclosure

Nadere informatie

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling

van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over ouderenmishandeling gemeente Eindhoven Raadsnummer 15R6409 Inboeknummer 15bst00964 Beslisdatum B&W 14 juli 2015 Dossiernummer 15.29.103(2.8.2) Raadsvragen van de raadsleden dhr. N. Rennenberg en dhr. C. Verbeek (OAE) over

Nadere informatie

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant

Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Rapportage 1 e halfjaar 2016 Veilig Thuis Noordoost Brabant Op 1 januari 2016 is Veilig Thuis overgegaan op het registratiesysteem Clavis. De cijfers die uit deze rapportage voortkomen, komen uit de registratie

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord

Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord Onderwerp Convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Regio Brabant Noord 2012-2015 Status Informerend Voorstel Kennis te nemen van ondertekening van het convenant Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen

Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang Sociaal Domein & Sociaal wijkteam Velsen Toegang (Harry Verheul, senior beleidsadviseur Werk, Inkomen en Zorg) Sociaal wijkteams (Inger Poorta, projectleider) Toegang sociaal domein in de gemeente

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s

Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s Enquêteresultaten Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld (LSHG) met betrokkenheid regionale SVO s De betrokkenen/ervaringsdeskundigen van het Lokaal Steunpunt Huiselijk Geweld zijn, net als vorig jaar, benaderd

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Voice- over bij de Prezi Veilig en Beschermd: http://prezi.com/yeh3s6lkdu1f/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share [Start] Zorgen over een kind? Kom in actie! Veilig en beschermd opgroeien in

Nadere informatie

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK

Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Regio-indeling bij de vorming van AMHK 14 NOVEMBER 2013 - VNG-ONDERSTEUNINGSPROGRAMMA AMHK Een product van het Ondersteuningsprogramma AMHK van de VNG 14 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 2 Huidige

Nadere informatie

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013

Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Project: Ontwikkelen van Outcome-indicatoren voor de Zorg Advies Teams, Tilburg Dossiernummer: 50-50405-99 ZonMw, 18-07-2013 Projectgroep: Gemeente Tilburg: Mw. M. Lennarts, beleidsmedewerker, dhr. W.

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015

Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Bijlage 2 Samenwerkingsafspraken gemeenten en Veilig Thuis Haaglanden Versie 0.14 dd. 5 oktober 2015 Inleiding Veilig Thuis Haaglanden is een samenwerkingsverband van de stichtingen Stojah en Wende. Veilig

Nadere informatie

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens

Jaarverslag Professionaliseren en versterken van de ketens Jaarverslag 2012 Professionaliseren en versterken van de ketens Inleiding H et Veiligheidshuis is dé plek waar veiligheid, zorg en bestuur samen komen rond complexe problematiek. Het is een netwerksamenwerking

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG PRIMAIR ONDERWIJS HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam Doorontwikkeling

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voorlopig vastgesteld door directeur-bestuurder 9 februari 2012 instemming PGMR 8 maart 2012 definitief

Nadere informatie

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt;

dat MENS De Bilt in deze code ook vastlegt op welke wijze zij de beroepskrachten en vrijwilligers bij deze stappen ondersteunt; Inleiding Een Meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling helpt professionals goed te reageren bij signalen van dit soort geweld. Sinds 1 juli 2013 zijn beroepskrachten verplicht zo'n Meldcode

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

bij ons thuis ging het eerst heel anders...

bij ons thuis ging het eerst heel anders... bij ons thuis ging het eerst heel anders... stop huiselijk geweld, kindermishandeling en overlast bel 0800 2000 (gratis) een veilig thuis, dat doen we samen! www.veiligthuiszuidhollandzuid.nl 1 Een veilig

Nadere informatie

Veilig Thuis Midden Gelderland

Veilig Thuis Midden Gelderland Veilig Thuis Midden Gelderland Nieuwsbrief juni 2015, nr. 1 Veilig Thuis Midden Gelderland is sinds 1 januari 2015 het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling in deze regio. Het

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Overwegende dat de Stichting Het Rijnlands Lyceum verantwoordelijk is voor een goede

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting -

Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting. Kadernota Sociaal Domein. Managementsamenvatting DOEN. wat nodig is. Managementsamenvatting - Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting Kadernota Sociaal Domein Managementsamenvatting DOEN wat nodig is Managementsamenvatting - 1 - Kadernota sociaal domein 2 Doen wat nodig is De gemeente Almere

Nadere informatie

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b?

Wat is een plusvoorziening? Wat is de plusvoorziening in RMC-regio 36b? Wat is een plusvoorziening? Een plusvoorziening is een combinatieprogramma van zorg en hulpverlening, onderwijs en (indien nodig) arbeidstoeleiding, waarbij een duidelijke structuur voor en verbondenheid

Nadere informatie

Zelftest Basisteam Jeugd -

Zelftest Basisteam Jeugd - Zelftest Basisteam Jeugd - Realisatie doelen van de jeugdwet 2015 Universitair Medisch Centrum Groningen Afdeling Gezondheidswetenschappen Ant. Deusinglaan 1 9713 AV Groningen Uitvoeringsteam C4Youth Contactpersoon:

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké,

Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht. Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Informatiebijeenkomst Gemeenteraad Utrecht Buurtteams jeugd en gezin d.d. 22 april 2014 rob c.p. hartings, bestuurder Youké, Aanpak Utrecht algemeen Ambitieus, daadkrachtig, gedurfd; Gestoeld op een duidelijke

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis

José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis José Valks-Smits, vertrouwensarts Veilig Thuis Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) + Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG) = Advies en Meldpunt Huiselijk geweld en Kindermishandeling : AMHK Voor alle

Nadere informatie

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties

Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties Protocol omgaan met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor vrijwilligersorganisaties 2 Inhoud 1. Inleiding 4 2. Contactpersoon binnen de vrijwilligersorganisatie 6 3. Protocol Omgaan met

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG

SAMENVATTING BOUWSTENEN ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG SAMENVATTING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG INLEIDING ZELFMANAGEMENT EN PASSENDE ZORG In samenwerking met de deelnemers van het De Bouwstenen zijn opgebouwd uit thema s die Bestuurlijk Akkoord GGZ zijn

Nadere informatie

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015

Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Factsheet Jeugdarts en de Jeugdwet 2015 Gemeenten worden vanaf 2015 verantwoordelijk voor alle jeugdhulp: ondersteuning, hulp en zorg aan jeugdigen en ouders bij opgroei- en opvoedproblemen, en geestelijke

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1

Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond. 22 januari /02/2013 1 Zorg voor Jeugd Raadsinformatieavond 22 januari 2013 14/02/2013 1 Headlines/voorlopige conclusies Deel I: Tussenevaluatie Buurtteams Jeugd en Gezin Pilot Ondiep/Overvecht 14/02/2013 2 Facts en figures

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Meldcode bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling, naar voorbeeld van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het bevoegd gezag van Van Vooren Coaching & Training Overwegende

Nadere informatie

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal

Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal Nieuws voor professionals op het gebied van opvoeden en opgroeien 10 Nieuwsbrief Centrum voor Jeugd en Gezin Roosendaal In deze nieuwsbrief vindt u als professional, informatie over de ontwikkelingen van

Nadere informatie

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen

Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Prestatieplan 2014 Stichting Welzijn Ouderen Kernfuncties (wat willen we) Producten (wat gaan we doen) Resultaatindicatoren Uren/ Kosten 1. Preventie en signalering 1.1 Algemene informatievoorziening Ten

Nadere informatie

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius

Begrippen vullen. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius september 2016 Begrippen vullen Jaren geleden was ik bij een bijeenkomst in de

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK

Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Veilig Thuis Gld Zuid = AMHK Advies Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling Algemeen: 0800-2000 Voor professionals : 088-1447070 Veilig Thuis Gld Zuid=AMHK AMK Steunpunt Huiselijk Geweld bij MBZ

Nadere informatie

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten:

Voorstel. Uitgangspunten regiovisie. De regiovisie gaat uit van de volgende uitgangspunten: Voorstel Cluster : samenleving Nummer : 5 Portefeuillehouder : Linda van der Deen Datum vergadering : 20 april 2015 Onderwerp : Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Inleiding Als gevolg van

Nadere informatie

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles

De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is. Tea Bouma Fettje Nolles De Leeuwarder privacyaanpak: doen wat nodig is Tea Bouma Fettje Nolles Wijkaanpak Leeuwarden Eerste frontlijnteam in 2008 In 2014 naar 7 wijkteams, 2 pilots jeugd- en gezinsteam, 1 scholenteam en 1 dorpenteam

Nadere informatie

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

SOVOR. Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling SOVOR Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Maart 2014 1 Inleiding Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal (SOVOR) overwegende dat a. SOVOR verantwoordelijk

Nadere informatie

Dilemma s in de toegang Jeugd

Dilemma s in de toegang Jeugd Dilemma s in de toegang Jeugd Inrichting Toegang In Zwolle werken we met 5 sociale wijkteams, gekoppeld aan 5 stadsdelen Deze wijkteams geven uitvoering aan de Jeugdwet, WMO en participatiewet. Dit zijn

Nadere informatie

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg

Regiovisie Veilig Thuis. Zuid-Limburg Veilig Thuis Regiovisie Veilig Thuis Uitgangspunten Zuid-Limburg Sluitende aanpak voor geweld in afhankelijkheidsrelaties (GIA) in Zuid-Limburg. Samenwerking tussen sociaal domein (welzijn/ zorg en jeugd)

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander

Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Handelingsprotocol Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling Basisschool Meander Doel van de meldcode: Professionals ondersteunen bij het omgaan met signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Nadere informatie

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD

SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 1 pagina 2 SIGNS OF SAFETY EN DE MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD pagina 3 Problematiek pagina 4 Omvang van de problematiek 45% van de Nederlandse bevolking ooit/vaker slachtoffer

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam

Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Toekomstige ontwikkelingen transitie jeugdzorg Rotterdam Decentralisaties Versterken zelfredzaamheid Wet werken naar Vermogen Jongere met ondertoezichtstelling en verstandelijke beperking Jongere met gedragsproblemen

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio

Roadmap uitrol CJG Meppel Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Roadmap uitrol CJG Meppel 2013 Activiteit 2013 Kostenindicatie jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec Funding via: Prio Eindverantwoordelijke 1. Realisatie sluitend aanbod jeugd-en opvoedinformatie

Nadere informatie

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016

Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 Integraal en ontschot werken; kan het? Divosacongres 17 november 2016 11/21/2016 Programma Voorstellen, wie zijn wij? Schaalwandelen Landelijk beeld, hoe ontschot zijn we werkelijk? Eindhoven vertelt Samen

Nadere informatie

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor?

Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Een Veilig Thuis. Daar maak je je toch sterk voor? Hollands Midden 27 oktober 2015 Naam spreker: mevr. H. Sachse Functie: vertrouwensarts 1 Over volwassenen en kinderen Over lichamelijk geweld en andere

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten

Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de reguliere zorg Praktijkervaringen uit 5 gemeenten Maud Eimers en Erick Vloeberghs 2 Een verkenning van de toeleiding van vluchtelingen naar de

Nadere informatie

Verbeteren door vernieuwen en verbinden

Verbeteren door vernieuwen en verbinden Verbeteren door vernieuwen en verbinden Visie op het sociaal domein Hoeksche Waard tot stand gekomen met medewerking van professionele organisaties, vrijwilligersorganisaties en organisaties van zorgvragers

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West

Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Inleiding Aanpak risicojeugd 18 tot 23 jaar in Amsterdam Nieuw-West Als portefeuillehouder Jeugd, zorg en welzijn in Amsterdam Nieuwe West wil ik heel bewust agenderen dat de groep jongeren of jongvolwassenen

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 )

Scharlaken Koord: 65.000,00 ( = een gedeeltelijke bijdrage aan het totale programma, zie bijlage offerte Gebaseerd op de werkelijke uren 2011 ) Aanvraag subsidie Scharlaken Koord 2012 Scharlaken Koord Scharlaken Koord is een christelijke organisatie die sinds 1987 werkzaam is onder prostituees op de Wallen in Amsterdam. Daamaast heeft Scharlaken

Nadere informatie

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van

I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het bevoegd gezag van Pieter de Hoochplaats 1-2951 SC Alblasserdam Tel.: 078-69 14 229 E-mail: info@loopplank-alblasserdam.nl Website: www.loopplank-alblasserdam.nl I. Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk

Nadere informatie

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG

HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG HET WIE-WAT-WAAROM VAN DE TILBURGSE AANPAK ZORG, WERK EN JEUGDHULP IN TILBURG WAAROM DE TRANSFORMATIE? Het zorgstelsel in Nederland is in de loop der jaren complex en duur geworden. Bovendien krijgen mensen

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD

VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD VISIE AANPAK HUISELIJK GEWELD EN KINDERMISHANDELING NOORD-HOLLAND NOORD Juli 2014 De visie in het kort: Hulp bij huiselijk geweld en/of kindermishandeling vindt zo snel mogelijk plaats en is bij voorkeur

Nadere informatie