STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN"

Transcriptie

1 1 STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN Zaaknummer: 2011N9580AN Repertoriumnummer: Vandaag, zeven juni tweeduizendtwaalf verschenen voor mij, meester Alle Jan Nicolai, notaris te Balk, de gemeente Gaasterlân-Sleat: 1. de heer Willem HOORNSTRA, geboren te Zwolle op negentien februari negentienhonderd acht en veertig, zich legitimerende met een rijbewijs, nummer , uitgegeven te Balk op zeventien juni tweeduizend negen, geregistreerd partner, woonplaats kiezende ten kantore van na te melden vereniging; en 2. de heer Wiepke WIERDA, geboren te Gaasterlân-Sleat op een en twintig juli negentienhonderd een en zeventig, zich legitimerende met een paspoort, nummer NH , afgegeven te Balk op drie februari tweeduizend vijf, ongehuwd en geen geregistreerd partner, woonplaats kiezende ten kantore van na te melden vereniging; te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en penningmeester van de vereniging: IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN, gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende Postbus 4031, 8600 GA Sneek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer en als zodanig de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: INLEIDING - dat bij akte op elf juli negentienhonderd negenentachtig verleden voor mr G.A. de Gelder, destijds notaris ter standplaats de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd, voormelde vereniging is opgericht en de statuten zijn vastgesteld; - dat bij akte op éénendertig januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor de hiervoor genoemde notaris mr G.A. de Gelder, de statuten van voormelde vereniging gewijzigd zijn vastgesteld; - dat vervolgens bij akte op drieëntwintig februari negentienhonderd zesennegentig verleden voor de hiervoor genoemde notaris mr G.A. de Gelder, de statuten van voormelde vereniging gewijzigd zijn vastgesteld; - dat vervolgens bij akte op zeventien december negentienhonderd negenennegentig verleden voor mij, notaris, de statuten van voormelde vereniging het laatst gewijzigd zijn vastgesteld; - dat in de algemene ledenvergaderingen gehouden te Heeg op respektievelijk zesentwintig maart en achtentwintig april tweeduizendelf is besloten tot wijziging van de statuten der vereniging; - dat van voormeld besluit blijkt uit de notulen van vorenbedoelde vergadering waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht; - dat ingevolge het vorenstaande de statuten van de vereniging zullen luiden als volgt: STATUTEN NAAM EN ZETEL

2 Artikel 1 1. De vereniging draag de naam: Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen, hierna ook aan te duiden als IFKS. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. INRICHTING Artikel 2 Organen van de IFKS zijn: - het bestuur; - de algemene ledenvergadering; - de commissie generaal; - de schippersvergadering; - de arbitragecommissie; Alsmede de personen en commissies die krachtens de statuten door één van genoemde organen belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. DUUR EN BOEKJAAR Artikel 3 1. De IFKS is opgericht op acht en twintig januari negentienhonderd twee en tachtig te Leeuwarden. Zij is nadien aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar loop van één januari tot en met één en dertig december. DOEL EN MIDDELEN Artikel 4 1. De IFKS stelt zich ten doel om geheel in lijn met de culturele traditie van het skûtsjesilen in Friesland op Friese wateren jaarlijks het open zeilkampioenschap met skûtsjes te organiseren. 2. De IFKS tracht dit doel te bereiken door: a. het jaarlijks organiseren van een reeks aaneensluitende wedstrijden, eventueel in verschillende klassen, die leidt tot de aanwijzing van één of meer kampioenen; b. een zo groot mogelijke publieke toegankelijkheid bij de wedstrijden te bewerkstelligen; c. de inschrijving voor de kampioenschappen in beginsel voor ieder lid van de vereniging Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen open te stellen als schipper met een op een Friese werf gebouwd skûtsje en als geschiktheid als schipper is komen vaste te staan en deze zich onderwerpt aan de door (de organen van) de IFKS gestelde reglementering; in beginsel staat ook inschrijving open met de navolgende buiten de provincie Friesland gebouwde skûtsjes; - Ebenhaëzer, meetbriefnummer L 315N, gebouwd te Briltil in achttienhonderd zesennegentig (Nooit Volmaakt in tweeduizendtien); - Drie Gebroeders, meetbriefnummer L 1229N, gebouwd te Briltil in negentienhonderdtien (Friesland in tweeduizendtien); - Drie Gebroeders, meetbriefnummer L 1181N, gebouwd te Briltil in negentienhonderdtien (de Yde in tweeduizendtien); - Risico, meetbriefnummer Hz 2190N, gebouwd te Sappemeer in negentienhonderd tweeëntwintig (Ulbe Zwaga in tweeduizendtien); - Morgenster, meetbriefnummer S 643N, gebouwd te Noordhorn in negentienhonderdvijf (Singelier in tweeduizendtien). d. eisen voor de deelnemende skûtsjes en hun uitrusting vast te stellen welke zoveel mogelijk zijn afgestemd op het traditionele skûtsje; 2

3 e. het overigens met betrekking tot het kampioenschap vaststellen van definities en voorschriften waaraan schippers, bemanning en wedstrijden moeten voldoen; f. het nastreven van goede relaties en goed overleg met overheden, eigenaren van wateren en oevers alsmede met andere verenigingen op watersportgebied; g. het werven van aan de doelstellingen dienstbaar te maken geldmiddelen en/of overige faciliteiten; h. alle andere haar ten dienste staande middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn; i. inschrijving weigeren, casu quo teniet doen, van die schipper en/of dat skûtsje waarvan grove onkunde gebleken is of de verwachting bestaat dat (verdere) deelname van schipper en/of skûtsje ten nadele van naam en eer van de vereniging IFKS zouden kunnen zijn; j. het verwerven van (geld)middelen door middel van het organiseren van bedrijvencompetities met skûtsjes van leden van de vereniging IFKS; k. Op leden van de vereniging die deelnemen aan wedstrijden van de vereneniging, zijn de statuten en reglementen van de vereniging Koninklijke Nederlandse Watersportverbond, gevestigd te Amsterdam, van toepassing; l. Het is de leden van de vereniging slechts toegestaan op commerciële basis aan wedstrijden mee te doen, met het bij de vereniging ingeschreven skutsje, indien deze wedstrijden worden georganiseerd door de vereniging of een door de vereniging daartoe aan te wijzen partij of partijen. LIDMAATSCHAP Artikel 5 1. De IFKS kent: - gewone leden; - ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan de gewone leden en ereleden, tenzij het tegendeel blijkt. 2. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor IFKS daartoe op voorstel van het bestuur zijn benoemd door de algemene ledenvergadering. Ereleden betalen geen contributie. 3. Gewone leden zijn natuurlijke personen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur wordt de beslissing schriftelijk gemotiveerd. In dat geval kan op schriftelijk verzoek van de betrokkene de zaak binnen een maand worden voorgelegd aan de arbitragecommissie. Ieder gewoon lid is verplicht contributie te betalen. Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. SCHORSING Artikel 6 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen die 3

4 het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Een beslissing tot schorsing wordt de betrokkene schriftelijk en met reden omkleed meegedeeld. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP Artikel 7 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging van het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen daarna schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk, met opgave van redenen. 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of haar organen handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van haar besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de arbitragecommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. GELDMIDDELEN Artikel 8 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge 4

5 erfstellling, subsidies, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele ander toevallige baten. BESTUUR Artikel 9 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste uit zeven leden die achttien jaar of ouder zijn. De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde. 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. 3. Eén van de bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering benoemd op voordracht van de schippersvergadering. De schippersvergadering stelt daartoe een bindende voordracht van twee personen uit haar midden op. 4. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. 5. In zijn eerste bestuursvergadering stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan door middel van een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden. 6. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tenzij hij bewijst dat een tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 7. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster die plaats van zijn voorganger in. Ingeval van aftreden van het bestuurslid dat op bindende overdracht van de schippersvergadering is benoemd, zal het bestuur de schippersvergadering verzoeken een voordracht op te stellen voor een nieuw bestuurslid. 8. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap; b. door bedanken. BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR Artikel Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid 5

6 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgeld en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een bestuurslid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden goedgekeurd. BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING Artikel Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 5.a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden, door hun plaatsvervanger(s). b. de onder a genoemde bestuursleden zijn bevoegd aan anderen een volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. 6. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. Artikel Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, vergezeld van een accountantsverklaring, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 6

7 vorderen. 3.a. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzake van de boeken en bescheiden der vereniging te geven, terwijl de commissie gerechtigd is alle door haar gewenste inlichtingen bij de accountant in te winnen. 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN Artikel Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of in de statuten aan het bestuur en andere organen zijn opgedragen. 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden. 3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: a. vaststelling van de besluitenlijs van de vorige algemene ledenvergadering; b. jaarverslag van de secretaris; c. jaarverslag van de penningmeester; d. verslag van de kascommissie; e. vaststelling van de balans en staat van baten en lasten; f. vaststelling van de contributies; g. vaststelling van de begroting; h. verkiezing bestuursleden; i. verkiezing van leden van door de algemene ledenvergadering in te stellen commissies; j. vaststellen van eventuele reglementen; k. rondvraag. 4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 5. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met in achtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda. De agenda wordt door het bestuur opgesteld. Op verzoek van 7

8 tenminste dertig stemgerechtigde leden kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd, mits acht en veertig uur voor het begin van de vergadering ingediend. 6. Het bestuur zal de schippersvergadering en de commissie generaal ruim van tevoren, maar minstens dertig dagen tevoren, in kennis stellen van de datum waarop een algemene ledenvergadering zal worden gehouden. Deze organen hebben tot twintig dagen voor de vergadering het recht punten aan de vergaderagenda toe te voegen. 7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. In dat geval wordt de agenda door de betreffende verzoekers opgesteld. TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel Alle leden behalve zij die geschorst zijn hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Alle leden hebben in de algemene ledenvergadering ieder één stem. 2. Voorts hebben toegang alle personen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die uitsluitend hem, zijn echtgenote of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een besluit tot statutenwijziging en ontbinding van de vereniging kan slechts in overeenstemming met respectievelijk artikel 22 en 23 in een vergadering genomen worden. 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen zonder stemming is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezigen een stemming verlangt. 6. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 7. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. 8. Onder stemmen wordt in deze statuten verstaan uitgebrachte geldige stemmen, zodat voor de bepaling van de meerderheid op het totaal van het aantal uitgebrachte stemmen eerst in mindering worden gebracht de ongeldige stemmen. De meerderheid wordt vervolgens bepaald op grond van het resterende aantal stemmen. Ongeldige stemmen zijn stemmen 8

9 die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, den wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen om wie wordt gestemd. 9.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. 2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. SCHIPPERSVERGADERING Artikel In de schippersvergadering hebben zitting: - die leden die als schipper hebben deelgenomen aan het laatst verzeilde kampioenschap. Dit geldt tot aan de sluiting van de inschrijvingstermijn voor het te verzeilen kampioenschap, of - die leden, die door het bestuur zijn toegelaten als schipper deel te nemen aan het te verzeilen kampioenschap. Dit geldt vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn. 2. De schippersvergadering kiest haar eigen voorzitter en een secretaris en stelt haar eigen vergaderreglement vast. De voorzitter en de secretaris tezamen vertegenwoordigen de schippersvergadering naar het bestuur van de vereniging. 3. De schippersvergadering heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor een bestuurslid van de vereniging zoals in artikel 9 lid 3 is bepaald. 4. De schippersvergadering heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de aan de skutsjes te stellen eisen, zowel op scheepstechnisch gebied als op het gebied van de originaliteit- en veiligheidsnormen en deze vast te leggen in de Omschrijving Scheepsuitrusting en het uitbrengen van zwaarwegend advies aangaande de wedstrijdbepalingen aan de Commissie Generaal. 5. De schippersvergadering heeft het recht advies aan het bestuur uit brengen omtrent de wedstrijdkalender en de wedstrijdplaatsen. Het bestuur kan niet beslissen over deze aangelegenheden voordat de schippersvergadering gelegenheid heeft gehad advies uit te brengen. Het bestuur heeft slechts om gewichtige redenen het recht van dit advies af te wijken. 9

10 6. De schippersvergadering heeft het recht gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen over alle andere kwesties die in de vereniging aan de orde zijn. Een dergelijk advies wordt aan het bestuur uitgebracht. Het bestuur mag van deze adviezen afwijken. 7. Voorstellen voor nieuwe artikelen casu quo wijziging van bestaande artikelen van de Omschrijving Scheepsuitrusting, ten aanzien van de aan de skutsjes te stellen eisen, zowel op scheepstechnisch gebied als op originaliteit- en veiligheidsnormen, kunnen gedaan worden door de Schippers, de Commissie Generaal en het Schippersbestuur, zulks gehoord hebbende de adviezen van de Commissie Generaal en het Schippersbestuur. De Schippersvergadering besluit daarna en legt haar definitieve besluit vast in de Omschrijving Scheepsuitrusting. COMMISSIE GENERAAL Artikel De commissie generaal bestaat uit een oneven aantal doch tenminste drie leden, die door het bestuur van de vereniging uit de leden wordt benoemd voor een periode van drie jaar, waarna deze volgens een door de commissie op te maken rooster aftreedt. Aftredende commissieleden zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur bepaald het aantal commissieleden. Eén van de commissieleden moet bestuurslid van de vereniging zijn. 2. De commissie generaal kiest uit haar midden een voorzitter en stelt desgewenst haar eigen vergaderreglement vast. De voorzitter vertegenwoordigt de commissie generaal naar het bestuur van de vereniging. 3. De commissie generaal heeft tot taak het onder verantwoordelijkheid van de vereniging organiseren van door het bestuur aangewezen wedstijfen. Ter uitvoering hiervan heeft de commissie generaal de volgend taken: 1. het bevorderen van de totstandkoming van organiserende commissies in die plaatsen waar in het kader van het kampioenschap wedstrijden worden verzeild; 2. het jaarlijks maken van afspraken met deze plaatselijke commissies ; 3. het zonodig ondersteunen van deze plaatselijke commissies; 4. het vaststellen van een kampioensklassement; 5. het zorgdragen voor de kwaliteit en veiligheid van de wedstrijden; 6. het vaststellen van de IFKS wedstrijdbepalingen na advisering door de Schippersvergadering, voor zeilwedstrijden georganiseerd door de IFKS; 7. het keuren van de schepen aan de hand van de Omschrijving Scheepsuitrusting met het oog op de toelating en deelname aan wedstrijden; 8. controle van de schepen voor, tijdens en na de wedstrijden; 9. het verlenen van startrecht voor deelname aan een wedstrijd; 10. het benoemen van die commissies welke nodig zijn ter uitvoering van de haar bij het statuut opgedragen taak. 11. het regelmatig verslag uitbrengen aan het bestuur van de vereniging en de Schippersvergadering omtrent haar werkzaamheden en het bestuur van de vereniging en de Schippersvergadering inlichtingen verschaffen die zij wenselijk achten. Het bestuur van de vereniging kan hier taken aan toevoegen. 10

11 ARBITRAGECOMMISSIE Artikel In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten: a. dat in strijd is met de statuten en reglementen van de IFKS, de besluiten van één van haar organen, alsmede de door het bestuur of commissie generaal van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen; b. dat de belangen van de IFKS of van één van haar organen en van het skûtsjesilen in het algemeen schaadt; 2.a. In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 a. en b. zijn zowel de leden als alle bemanningsleden deelnemend aan de door de IFKS georganiseerde wedstrijden onderworpen aan de in artikel 19 genoemde arbitragecommissie. b. Een dergelijk overtreding kan zowel door één der organen van de IFKS als door leden ter beoordeling aan de arbitragecommissie worden voorgelegd. Artikel De arbitragecommissie bestaat uit een oneven aantal doch tenminste drie leden die worden benoemd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op voordracht van het bestuur van de vereniging. Overeenkomstig het gestelde in artikel 13 lid 5 kunnen dertig stemgerechtigde leden tot uiterlijk acht en veertig uur voor de ledenvergadering tegenkandidaten inleveren. 2. Naast de in artikel 18 lid 1 genoemde gevallen beslist de arbitragecommissie bij uitsluiting van de burgerlijke rechter, in hoogste instantie over alle geschillen, waarbij het bestuur, de deelnemers, de leden, de organen of commissies partij zijn, over alle zaken waarvoor volgens de statuten haar advies vereist is, alsmede over alle zaken waarover geschillen bestaan en waarin de statuten niet voorzien. Overigens kunnen competentie, de bevoegdheden, de werkwijze en eventueel toe te passen sancties van de arbitragecommissie bij reglement worden geregeld. Dit reglement wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 3. Ieder commissielid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af volgens een door de commissie op te maken rooster. Aftredende commissieleden zijn terstond herbenoembaar. COMMISSIES Artikel De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen personen benoemen of andere dan de hiervoor genoemde commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene ledenvergadering of van het bestuur. 2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies of personen worden door het bestuur geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot een instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. 3. Aan de commissies of personen die door de algemene ledenvergadering zijn ingesteld of benoemd, kunnen daarbij bepaalde bevoegdheden van het bestuur voor een daarbij tevens te bepalen tijdvak worden toegekend. REGLEMENTEN 11

12 Artikel 21 1.a. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de IFKS als van haar organen en commissies, kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen. b. De onder a bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. 2. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de in lid 1 bedoelde reglementen vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering. STATUTENWIJZIGING Artikel De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 4. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 2. Wanneer het vereiste aantal niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 12

13 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, doch aan een alsdan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen rechtspersoon die ten doel heeft de watersport en bij voorkeur de historische watersport in de Friesland te bevorderen. 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden in liquidatie. Slot akte De comparant is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Balk op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. 13

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris],

VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], VOORBEELD STATUTEN VERENIGING VAN HUURDERS Heden, [datum], verschenen voor mij, [notaris], 1. [naam], [functie], wonende te [adres], [postcode en plaats], geboren te [geboorteplaats] op geboorte[datum];

Nadere informatie

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND

VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND VERENIGING KLEDINGBANKEN NEDERLAND STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel, oprichtingsdatum en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Kledingbanken in Nederland (VKN), Zij 2. De vereniging

Nadere informatie

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen:

2. Opzegging door de vereniging geschiedt door het bestuur. Royement geschiedt door het bestuur. 3. De vereniging kan het lidmaatschap opzeggen: Statuten Artikel 1 Naam en vestigingsplaats 1. De vereniging draagt de naam Belangenorganisatie Charloisse Lagedijk [BOCL], hierna te noemen: de vereniging. 2. De vereniging is gevestigd te Rotterdam.

Nadere informatie

Statuten Leiden Lions

Statuten Leiden Lions Leiden Lions Inhoudsopgave Artikel 1...3 Doel...3 Artikel 2...3 Duur...3 Artikel 3...3 Lidmaatschap...3 Artikel 4...3 Artikel 5...3 Artikel 6...4 Geldmiddelen...4 Artikel 7...4 Bestuur...5 Artikel 8...5

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN

STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN STATUTEN VAN DE VERENIGING NEDERLAND-NOORWEGEN NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: ''VERENIGING NEDERLAND - NOORWEGEN". 2. Zij is gevestigd te Utrecht. DUUR Artikel 2 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam Vereniging STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Zelfstandigen Zonder Personeel Houten (met als verkorte naam "Vereniging ZZP Houten"). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente

Nadere informatie

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai

Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten Amsterdamse Brouwvereniging de Bierkaai Statuten ABV de Bierkaai 18 03 2015 2 / 9 Statuten Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: De Bierkaai en is gevestigd te Amsterdam. Doel

Nadere informatie

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen.

Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken met gebruikmaking van alle wettige middelen. Model statuten vereniging 1 Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam:... 2. Zij is gevestigd in de gemeente:. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is. 2. Zij tracht dit doel te bereiken

Nadere informatie

Statuten van Volleybalvereniging PQV

Statuten van Volleybalvereniging PQV Statuten van Volleybalvereniging PQV Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Volleybalvereniging PQV. De naam is afgeleid van Pijlslag, Quintus en Vollier. Zij is gevestigd In de gemeente

Nadere informatie

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2.

STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren De Zandput. 2. STATUTEN (per 10 januari 2012) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van Eigenaren "De Zandput". 2. Zij heeft haar zetel te Zoutelande, gemeente Veere. Doel Artikel 2 1. Het

Nadere informatie

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422)

- 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) - 1 - STATUTENWIJZIGING VERENIGING 2002A12688 (ON422) Heden, *, verschenen voor mij, mr. *, notaris te *: * te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk * en * van na te melden vereniging.

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING

OPRICHTING VERENIGING OPRICHTING VERENIGING Op negentwintig oktober negentienhonderdzevenennegentig zijn voor mij, Mr Robert Albert Vegter, notaris ter standplaats Middelburg, verschenen: De comparanten hebben verklaard een

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

.votb.nl Statuten www

.votb.nl Statuten www www.votb.nl Statuten STATUTEN Artikel 1 Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging Ondernemers Technisch Bodemonderzoek (VOTB). 2. Zij is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging is

Nadere informatie

STATUTEN VELO VOLLEYBAL

STATUTEN VELO VOLLEYBAL Naam en Zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybal Vereniging VELO. Zij is gevestigd te Wateringen. Duur Artikel 2 1. De vereniging is opgericht te Wateringen op 22 maart 1972; is aangegaan

Nadere informatie

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C.

HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. STATUTEN VAN DE HOBBY CARAVAN CLUB H.C.C. Op een vergadering, gehouden op 3 oktober 1997, is besloten een vereniging op te richten. De statuten zijn op 2 juni 2000 vastgelegd in de notariële akte en op

Nadere informatie

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN)

Concept. Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Concept Statuten, Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) Artikel 1 NAAM en ZETEL 1. De vereniging draagt de naam: Verenigde Taxibedrijven Nijmegen (VTN) 2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

Nadere informatie

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN

STATUTEN NAAM ZETEL LEDEN STATUTEN NAAM Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging "Sliedrecht". Zij is opgericht op een mei negentienhonderd zes en veertig en aangegaan voor onbepaalde tijd. ZETEL Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013

STATUTEN VROUWEN IN INSTITUTIONEEL PENSIOEN (VIIP) 2 SEPTEMBER 2013 Baker & McKenzie Amsterdam N.V. Advocaten, Belastingadviseurs en Notarissen 2013.000041.01/KT/LER Postbus 2720 1000 CS Amsterdam The Netherlands Tel: +31 20 551 7555 www.bakermckenzie.nl STATUTEN VROUWEN

Nadere informatie

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus

Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Statuten E.H.B.O. vereniging St. Christophorus Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: E.H.B.O. vereniging St. Christophorus, opgericht 18 februari 1954 te Heemskerk Doel Artikel 2 Het doel

Nadere informatie

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE

STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE STATUTEN VAN VOLLEYBALVERENIGING VIOS EEFDE NAAM EN ZETEL Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Volleybalvereniging VIOS Eefde en is gevestigd in de gemeente Gorssel. DOEL Artikel 2 2.1 De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE

STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE STATUTEN NETWERK VROUWELIJKE ONDERNEMERS - DRENTHE Naam en Zetel. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Netwerk Vrouwelijke Ondernemers - Drenthe (NVO-Drenthe). Zij wordt in deze statuten verder

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING Zaaknr.: 44404GV 10-04-2013MN Pagina 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Heden, *, versche*en voor mij, mr *Geert Venema, notaris te Enschede: * handelend als schriftelijk gemachtigde van het bestuur van de

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG

STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG STATUTEN VAN DE OUDERVERENIGING VAN DE KATHOLIEKE BASISSCHOOL SCHOOL OP DE BERG NAAM EN ZETEL, Artikel 1: De vereniging draagt de naam oudervereniging van de katholieke basisschool School op de Berg en

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING

STATUTEN VAN DE VERENIGING Naam, zetel en rechtsbevoegdheid STATUTEN VAN DE VERENIGING Artikel 1 1 De vereniging is genaamd Geen PE(Plus) examens meer, hierna te noemen: de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zaanstad

Nadere informatie

BOWLING VERENIGING GOES

BOWLING VERENIGING GOES BOWLING VERENIGING GOES STATUTEN VAN BOWLINGVERENIGING GOES (15 februari 1990) NAAM EN ZETEL EN RECHTSBEVOEGDHEID Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: BOWLINGVERENIGING GOES, hierna te noemen: de vereniging.

Nadere informatie

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap

doen wat voor de beoefening van het bridgespel nuttig kan worden geacht. STATUTEN Naam en zetel Art. 1 Lidmaatschap STATUTEN Naam en zetel Art. 1 1. De vereniging is genaamd Buitenveldertse Bridge Club, hierna te noemen de vereniging. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid.

Nadere informatie

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING

2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/ AKTE VAN OPRICHTING 1 2789/DJ/OZ/n263,1394,5255/140505 AKTE VAN OPRICHTING Vandaag dinsdag vier en twintig mei tweeduizend vijf, verschijnen voor mij, Mr Dirk Johan Lucius Blok, notaris met plaats van vestiging Gouda: 1.

Nadere informatie

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF

STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR DEFINITIEF 23-10-2009 Artikel 1. 1 De vereniging draagt de naam: Badminton Club Oosterbeek. 2 Zij heeft haar zetel te Oosterbeek (gemeente Renkum). 3 De vereniging is opgericht

Nadere informatie

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam

STATUTEN concept. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest. gevestigd te Rotterdam STATUTEN concept Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam concept STATUTEN d.d. Vereniging Vrienden van het Rotterdams Philharmonisch Orkest gevestigd te Rotterdam

Nadere informatie

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N

Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N Leiderdorpse Bridge Club S T A T U T E N De vereniging werd opgericht in september negentienhonderd eenenveertig. De statuten van de vereniging werden vastgelegd bij notariële akte verleden op vijftien

Nadere informatie

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2.

STATUTEN TVR: Zetel. Artikel 2. STATUTEN TVR: Naam. Artikel 1. De vereniging, opgericht op één en twintig november negentienhonderd twee en zeventig, draagt de naam: Tennisvereniging "de Rackets". Zetel. Artikel 2. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1.

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: STRANDWERKGEMEENSCHAP. 2. Zij heeft haar zetel te Leiden. Doel Artikel 2 1. Het doel van de vereniging is het bevorderen onder de leden

Nadere informatie

STATUTEN 04 10 04 / MW

STATUTEN 04 10 04 / MW 1 Doorlopende tekst voor de vereniging: Vereniging Overleg van Certificatie- Instellingen, gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, laatstelijk gewijzigd bij akte de dato zevenentwintig september tweeduizend

Nadere informatie

STATUTEN BVA. Statuten BVA

STATUTEN BVA. Statuten BVA STATUTEN BVA Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: BVA bond van adverteerders. Verkorte naam: BVA. 2. De vereniging is gevestigd te Amsterdam. Duur Artikel 2 De vereniging, welke is

Nadere informatie

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo.

Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. 1 Doorlopende tekst van de statuten van Volleybalvereniging Gemini Akte op 23 juli 2008 verleden voor mr. H.A. Kraayenhof, notaris te Borculo. www.berkelstede.nl Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer

EHBO-vereniging Zwartemeer. Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Statuten van EHBO-vereniging Zwartemeer Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Eerste Hulp Bij Ongelukken Vereniging Zwartemeer. Zij is gevestigd in de gemeente Emmen. Doel Artikel 2 Het

Nadere informatie

1. De vereniging is genaamd: Vereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG. Zij heeft haar zetel te s- Gravenhage.

1. De vereniging is genaamd: Vereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG. Zij heeft haar zetel te s- Gravenhage. Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging is genaamd: Vereniging HIJS HOKIJ DEN HAAG. Zij heeft haar zetel te s- Gravenhage. 2. De vereniging bezit volledige rechtsbevoegdheid. 3. De vereniging zal zo spoedig

Nadere informatie

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend

gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend STATUTEN VV GESTEL gebaseerd op statuten d.d. -5 juli 2005 aan deze versie kunnen geen rechten worden ontleend Artikel 1 - Naam, zetel en rechtsbevoegdheid De vereniging is genaamd vv GESTEL en heeft haar

Nadere informatie

Statuten vereniging Choochem

Statuten vereniging Choochem Statuten vereniging Choochem Artikel 1: Naam vereniging 1. De vereniging draagt de naam: Choochem, vereniging ter ondersteuning van hoogbegaafde christenen ; zij is statutair gevestigd te Amersfoort. 2.

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O.

STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. STATUTEN VAN DE HISTORISCHE VERENIGING HARDENBERG E.O. De statuten zijn op 19 september 2003 notarieel vastgelegd voor notaris mr. H.H. Bulthuis. Art. 1. Naam en zetel. De vereniging draagt de naam Historische

Nadere informatie

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal

Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal STATUTEN Opgesteld d.d. 12 mei 1993 (N.B! Hier is de Nieuwe naam van Het Venster nog niet in opgenomen) Statuten van de vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB afdeling Veenendaal Naam Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING

DELFTSE WATERSPORTVERENIGING STATUTEN DELFTSE WATERSPORTVERENIGING Artikel 1. Naam De vereniging draagt de naam "Delftse Watersport Vereniging". Zij is opgericht op 26 mei 1934 en zij is aangegaan voor onbepaalde tijd. Artikel 2.

Nadere informatie

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht.

STATUTEN. Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Vereniging BVF Platform en is gevestigd te Utrecht. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van de biologische veiligheid.

Nadere informatie

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap

Statuten. V e r e n i g i n g Contact schept Kracht STATUTEN. Naam en zetel. Doel. Duur. Lidmaatschap V e r e n i g i n g Contact schept Kracht Opgericht 24 september 1926. Als rechtspersoon erkend bij Koninklijk Besluit van 28 oktober 1926, no. 47. Duur verlengd tot 24 september 1984 bij Besluit Minister

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem).

De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). pagina 1 Statuten Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Dalemse Volleybalvereniging DAVO '77. Zij is gevestigd te Dalem (gemeente Gorinchem). Artikel 2. De vereniging heeft ten doel: Het doen beoefenen

Nadere informatie

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen

Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Burgerlijk wetboek - boek 2 - rechtspersonen Arikel 30 Vereniging kan geen registergoederen verkrijgen 1.Een vereniging waarvan de statuten niet zijn opgenomen in een notariële akte, kan geen registergoederen

Nadere informatie

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel

Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel - 1 - Statuten van Mannenkoor Zang en Vriendschap te Son en Breugel INLEIDING. Dit document bevat de statuten van het mannenkoor Zang en Vriendschap, gevestigd in de gemeente Son en Breugel, zoals vastgelegd

Nadere informatie

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004

STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 NAAM, ZETEL EN DUUR STATUTEN Van de vereniging: Federatie van Assurantieclubs na statutenwijziging d.d. 13 december 2004 Artikel 1. 1.1. De naam van de vereniging is Federatie van Assurantieclubs. In deze

Nadere informatie

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1

Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 Doorlopende tekst Vereniging Oud-Linschoten 1 STATUTEN: ------------------------------------------------------------------------------------------ NAAM EN ZETEL ----------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

A:.L:. NR EMERGO

A:.L:. NR EMERGO A:.L:. NR. 1805 EMERGO Van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij Le Droit Humain STATUTEN. Naam, zetel, duur en verenigingsjaar. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam EMERGO, en is gevestigd

Nadere informatie

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote'

Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Statuten Historische Vereniging 'Bunscote' Naam en zetel. Artikel 1. 1. De naam van de vereniging is: Historische Vereniging Bunscote. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Bunschoten. Doel. Artikel 2. 1.

Nadere informatie

STATUTEN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE

STATUTEN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE STATUTEN BRIDGECLUB LEIDSCHENHAGE NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Bridgeclub Leidschenhage. 2. Zij is gevestigd te Leidschendam. INRICHTING Artikel 2 1. Organen van de vereniging

Nadere informatie

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug

Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug Nieuwe statuten ChristenUnie Utrechtse Heuvelrug overeenkomstig het model dat is vastgesteld op het Partijcongres van 13 juni 2015 NAAM, LANDELIJKE ORGANISATIE, ZETEL EN NAAMGEBRUIK. Artikel 1. 1. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN Naam en

STATUTEN Naam en STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: 106.nl. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: Assen. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: het samenbrengen van liefhebbers

Nadere informatie

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam:

tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: 1 Statutenwijziging Machiavelli ER/LCK/36795/1 Heden * tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Laurina Christina Klein, notaris te Amsterdam: * De comparant gaf te kennen: - door de algemene ledenvergadering

Nadere informatie

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten

Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland Statuten Naam, zetel en rechtsbevoegdheid Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: "Vereniging van Gepensioneerden DuPont Nederland" (bij afkorting genaamd VGDN). Zij heeft haar zetel in de gemeente Dordrecht.

Nadere informatie

Statuten: Naam en zetel

Statuten: Naam en zetel Statuten: Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Algemene Bewoners Vereniging Noorderhaghe afgekort ABV. 2. Zij is gevestigd te s-gravenhage Nieuwendamlaan 46 t/m 298 even nummers. Duur

Nadere informatie

C O N C E P T 16 juni 2011 1

C O N C E P T 16 juni 2011 1 C O N C E P T 16 juni 2011 1 2011.060856.01/CM OPRICHTING Heden, @, verscheen voor mij, mr.john Kroes, notaris in de gemeente Nieuwkoop: @, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van @. De

Nadere informatie

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland)

STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) STATUTEN vereniging ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) Artikel 1 Naam, zetel en rechtsbevoegdheid 1. De vereniging is genaamd ZZPPS (ZZP-Podium Smallingerland) en is opgericht op..2014. Zij heeft haar zetel

Nadere informatie

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen:

Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1 Dossiernummer: 23380 PK/IK (IK) OPRICHTING EN STATUTEN VAN EEN VERENIGING Heden, verschenen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: 1. ( ) 2. ( ) 3. ( ). De verschenen personen verklaarden

Nadere informatie

Statuten Soerens Belang

Statuten Soerens Belang BIJLAGE 6 HUIDIGE STATUTEN VAN DE VERENIGING SOERENS BELANG Statuten Soerens Belang NAAM ZETEL EN DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de naam "SOEREN`S BELANG" en is gevestigd te Laag Soeren, gemeente

Nadere informatie

Statuten Basketbalclub Shooters

Statuten Basketbalclub Shooters Statuten Basketbalclub Shooters Artikel 1 Naam, zetel en verenigingsjaar 1. De vereniging draagt de naam Basketbalclub Shooters en is gevestigd te Bunschoten. 2. De vereniging is opgericht op 1 augustus

Nadere informatie

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008.

Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes. Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. Goedgekeurde tekst wijziging van de Statuten Sportvereniging Ludentes Voorgelegd op de Algemene Leden Vergadering op 17 december 2008. STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: Sportvereniging

Nadere informatie

Kustzeilvereniging s-gravenzande. Statuten. Naam, zetel en duur. Doel en rechtsbevoegdheid. Lidmaatschap

Kustzeilvereniging s-gravenzande. Statuten. Naam, zetel en duur. Doel en rechtsbevoegdheid. Lidmaatschap Kustzeilvereniging s-gravenzande Statuten Naam, zetel en duur Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Kustzeilvereniging s Gravenzande (K.Z.V.G.) 2. De vereniging is gevestigd in de gemeente s Gravenzande

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4

NAAM EN ZETEL Artikel 1 DOEL Artikel 2 VERMOGEN Artikel 3 BESTUUR Artikel 4 blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting 'Belangenzorg'. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Veenendaal. DOEL Artikel 2 1. De stichting heeft ten doel: het verlenen van

Nadere informatie

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging.

Artikel 6 Lid van de vereniging kan zijn iedere natuurlijk persoon die instemt met het doel van de vereniging. Statuten Zoals vastgesteld door het Congres bijeen op 16 december 1990 te Wageningen; waarna verleden in een akte houdende de oprichting van de vereniging, op 4 januari 1991 te Amsterdam; en voor het laatst

Nadere informatie

Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: *

Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: * dossiernr: 31424 PK/IK (IK) 1 STATUTENWIJZIGING Heden, * verscheen voor mij, Mr. Peter Alexander Kroes, notaris te Diemen: * ten deze handelend als * van de vereniging Amsterdamse Studenten Vereniging

Nadere informatie

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging

Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Voorbeeld afschrift Notaris statuten van de bewonersvereniging Kantoor van Mr. L.J.A. Simons Notaris Tilburg Afschrift der akte van oprichting van de vereniging Bewonersvereniging Puccinihof gevestigd

Nadere informatie

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG

STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Artikel 1. Naam en zetel STATUTEN VAN FOTOCLUB HET DERDE OOG 1. De Vereniging draagt de naam: Fotoclub Het derde Oog. Hierna kortweg te noemen: de fotoclub. 2. Zij is gevestigd

Nadere informatie

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle.

Naam en Zetel. Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Naam en Zetel Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Personeelsvereniging Ravioli. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Zwolle. Definitie Artikel 2 In deze statuten wordt verstaan onder RAV IJssel-vecht:

Nadere informatie

Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr Leendert Teunis ter Wal, notaris te Bodegraven, gemeente Bodegraven Reeuwijk: 1. de heer *; 2.

Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr Leendert Teunis ter Wal, notaris te Bodegraven, gemeente Bodegraven Reeuwijk: 1. de heer *; 2. 1 MG/20367 STATUTENWIJZIGING Op * tweeduizend twaalf verscheen voor mij, mr Leendert Teunis ter Wal, notaris te Bodegraven, gemeente Bodegraven Reeuwijk: 1. de heer *; 2. de heer *; die verklaarden te

Nadere informatie

STATUTEN: NAAM EN ZETEL

STATUTEN: NAAM EN ZETEL blad 1 Doorlopende tekst van de statuten van vereniging: Lijst Groen Noordenveld, gevestigd in de gemeente Noordenveld, zoals deze luiden na een akte van statutenwijziging verleden op 11 oktober 2017 voor

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden.

Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. STATUTEN VAN DE VOLLEYBALVERENIGING L.E.O.S. Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam L.E.O.S. (Leusden en omstreken). Zij is gevestigd in Leusden. Duur. Artikel 2 Doel. Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003

STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG. Versie 2003 STATUTEN VAN DE TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG Versie 2003 STATUTEN van de "TILBURGSE WIELERCLUB PIJNENBURG" v.a. januari 2004. Artikel 1: NAAM EN ZETEL. 1. De vereniging is genaamd: "Tilburgse Wielerclub

Nadere informatie

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging

B BIJLAGE 04. Statutenwijziging vereniging B15-022969 BIJLAGE 04 Statutenwijziging vereniging 1 Statutenwijziging vereniging Zaaknummer: 147705 Heden * verschenen voor mij, mr. Johannes Jozef Bakker, notaris te Bergen op Zoom: 1. *; 2. *; 3. *.

Nadere informatie

Volleybalvereniging Waterlanders

Volleybalvereniging Waterlanders Volleybalvereniging Waterlanders Statuten van: Volleybalvereniging Waterlanders Op twaalf mei tweeduizend drie verschenen voor mij Mr. Jozef Korstiaan Schmitz, notaris te Nieuwkoop: 1. de heer ALAND JAN

Nadere informatie

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN

Statuten stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag STATUTEN STATUTEN Artikel 1: De naam der stichting is: Stichting tot het verstrekken van basisonderwijs op reformatorische grondslag. De stichting is gevestigd te Bennekom. De stichting is opgericht voor onbepaald

Nadere informatie

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING

STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING STATUTEN LEIDSE AMATEUR FOTOGRAFEN VERENIGING Artikel 1. Naam en Zetel De vereniging draagt de naam: Leidse Amateur Fotografen Vereniging. Zij is gevestigd te Leiden. Artikel 2. Doel 1. De vereniging heeft

Nadere informatie

volledig bekend zijn aan het bestuur. Artikel Als gewoon lid kan men worden toegelaten indien men is ingeschreven als student aan een

volledig bekend zijn aan het bestuur. Artikel Als gewoon lid kan men worden toegelaten indien men is ingeschreven als student aan een Ref:/ STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR. Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: Erasmus Basketbal Vereniging Baros (E.B.V. Baros). 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. 3. De vereniging is

Nadere informatie

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij,

OPRICHTING VERENIGING. tweeduizend zeventien, verschenen voor mij, LB notariaat B.V. te Amsterdam 1 LB notariaat B.V. Amsterdam Versiedatum: 10 februari 2017 CONCEPT Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst gelieve u tijdig voor het passeren

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1.

NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. Statuten van de vereniging Hengelclub Ons Genoegen Groningen vastgesteld op de bestuursvergadering van 15 februari 2010 vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 26 februari 2010 verleden voor notaris

Nadere informatie

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies

Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Statuten en Huishoudelijk reglement der Bachelor Students of International Studies Algemene bepalingen Artikel 1. - Naam De vereniging draagt de naam: Bachelor Students of International Studies (afgekort

Nadere informatie

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK 1 DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN BEDRIJVENVERENIGING LEEK NA STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MEI 2009 BIJ AKTE VERLEDEN VOOR MR. G.G.W. DE VRIES, NOTARIS TE LEEK NAAM EN ZETEL. Artikel 1. De vereniging

Nadere informatie

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of

5. Het bestuur kan, wanneer dit naar zijn oordeel redelijk is, in speciale gevallen besluiten dat het door een lid verschuldigde, geheel of Doorlopende tekst van de statuten van de Ter Aar, gemeente Nieuwkoop, gevestigde vereniging: Surfclub Ter Aar, zoals de zijn komen te luiden na de statutenwijziging geconstateerd bij akte op twaalf juni

Nadere informatie

2. mevrouw Freya Verhulsdonk

2. mevrouw Freya Verhulsdonk STATUTEN VERENIGING KOPIE C.21095 Heden, achtentwintig december tweeduizend tien, verschenen voor mij, mr. Jeroen Maria Arthur van Rooij, notaris te Amsterdam:-------------------------- 1. mevrouw Nathal

Nadere informatie

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn

Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn Statuten Oudervereniging Basisschool Essesteijn ALGEMEEN Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam Oudervereniging Basisschool Essesteijn en is opgericht op 1 augustus 1993. Zij is gevestigd in Voorburg.

Nadere informatie

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum:

Statuten van vereniging Fotoclub Twente datum: HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Naam en zetel 1. De vereniging draagt de naam Fotoclub Twente hierna kortweg te noemen De vereniging. 2. Zij is gevestigd in de gemeente Enschede (Overijssel)

Nadere informatie

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013)

STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) STATUTEN STICHTING PLATFORM DUURZAAMHEID DORDRECHT (11 januari 2013) Definitie Artikel 1 Schriftelijk 1. Onder schriftelijk wordt in deze statuten tevens verstaan een langs elektronische weg toegezonden

Nadere informatie

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te:

NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: NAAM EN ZETEL Artikel 1 1. De vereniging is genaamd:. en wordt verder genoemd: 'de vereniging'. 2. Zij is gevestigd te: DOEL Artikel 2 1. De vereniging heeft, met als uitgangspunt een volledig respect

Nadere informatie

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden

Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Satuten van het Broederschap der Notariële Studenten te Leiden Naam, Zetel en Doel. Artikel 1. De vereniging draagt de naam: 'Broederschap der Notariële Studenten te Leiden' en is opgericht op twintig

Nadere informatie

Naam en zetel Artikel 1 Doel Artikel 2 Duur Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6

Naam en zetel Artikel 1 Doel Artikel 2 Duur Artikel 3 Lidmaatschap Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: DUTCH PEACE ARMY, bij afkorting genaamd DPA, en zij is gevestigd in de gemeente Ede. Doel Artikel 2 1. De vereniging heeft ten doel: a. Het

Nadere informatie

Ontwerp definitief. Doss. 2011O43065EJ OPRICHTING VERENIGING HET MUSEUM

Ontwerp definitief. Doss. 2011O43065EJ OPRICHTING VERENIGING HET MUSEUM 1 Ontwerp definitief Verzoek om indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst tijdig voor het passeren van de akte contact op te nemen. Doss. 2011O43065EJ OPRICHTING VERENIGING

Nadere informatie

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL

VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL STATUTEN VERENIGING: Nederlandse technische vereniging voor installaties in gebouwen TVVL Art. 1: Naam, zetel en duur 1. De vereniging draagt de naam van: "Nederlandse technische vereniging voor installaties

Nadere informatie

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken

Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken 1 Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam Uitvaartvereniging Roodeschool-Oudeschip en omstreken. Zij is gevestigd te Roodeschool,

Nadere informatie

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2

Historische Vereniging Schoonhoven STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 Historische Vereniging Schoonhoven Doel Artikel 2 Doorlopende tekst van de statuten van de vereniging: Historische Vereniging Schoonhoven, gevestigd te Schoonhoven, zoals deze luiden na statutenwijziging op vijftien februari tweeduizend dertien verleden

Nadere informatie

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee

benoemingsbesluit is benoemd. g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd. 7. Het bestuur kan besluiten een bestuurder te schorsen. Ee Oprichting stichting ANBI STATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De stichting draagt de naam: @. 2. Zij is gevestigd te @. DOEL Artikel 2. 1. De stichting heeft ten doel: @, en voorts al hetgeen met één

Nadere informatie

STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer"

STATUTEN INFORMELE VERENIGING Vereniging Voorkom Alzheimer STATUTEN INFORMELE VERENIGING "Vereniging Voorkom Alzheimer" VERENIGINGSSTATUTEN/OPRICHTINGSAKTE Heden, de 28 Oktober 2016, verklaren de volgende rechtspersonen 1. Louis Kock 2. Natasja Sturm 3. Stef Verlinden

Nadere informatie

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's

A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S. Naam. Referentie. Dossiers/ Subd. Naam/ Documenttype. Vervaldatum. Aant. Pag's A F S C H RIF TEN DEP 0 N E RIN G S G E G E VEN S Aanvraag Debiteur Naam Referentie nummer nummer 14087 Dossiers/ Subd Naam/ Documenttype Boek jaar Registr. datum Vervaldatum Aant. Pag's 28095495 r=>.

Nadere informatie