STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN"

Transcriptie

1 1 STATUTENWIJZIGING IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN Zaaknummer: 2011N9580AN Repertoriumnummer: Vandaag, zeven juni tweeduizendtwaalf verschenen voor mij, meester Alle Jan Nicolai, notaris te Balk, de gemeente Gaasterlân-Sleat: 1. de heer Willem HOORNSTRA, geboren te Zwolle op negentien februari negentienhonderd acht en veertig, zich legitimerende met een rijbewijs, nummer , uitgegeven te Balk op zeventien juni tweeduizend negen, geregistreerd partner, woonplaats kiezende ten kantore van na te melden vereniging; en 2. de heer Wiepke WIERDA, geboren te Gaasterlân-Sleat op een en twintig juli negentienhonderd een en zeventig, zich legitimerende met een paspoort, nummer NH , afgegeven te Balk op drie februari tweeduizend vijf, ongehuwd en geen geregistreerd partner, woonplaats kiezende ten kantore van na te melden vereniging; te dezen handelende in hun hoedanigheid van respectievelijk voorzitter en penningmeester van de vereniging: IEPEN FRYSKE KAMPIOENSKIPPEN SKUTSJESILEN, gevestigd te Leeuwarden en kantoorhoudende Postbus 4031, 8600 GA Sneek, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer en als zodanig de vereniging rechtsgeldig vertegenwoordigend. De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden: INLEIDING - dat bij akte op elf juli negentienhonderd negenentachtig verleden voor mr G.A. de Gelder, destijds notaris ter standplaats de gemeenten Gaasterlân-Sleat en Nijefurd, voormelde vereniging is opgericht en de statuten zijn vastgesteld; - dat bij akte op éénendertig januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor de hiervoor genoemde notaris mr G.A. de Gelder, de statuten van voormelde vereniging gewijzigd zijn vastgesteld; - dat vervolgens bij akte op drieëntwintig februari negentienhonderd zesennegentig verleden voor de hiervoor genoemde notaris mr G.A. de Gelder, de statuten van voormelde vereniging gewijzigd zijn vastgesteld; - dat vervolgens bij akte op zeventien december negentienhonderd negenennegentig verleden voor mij, notaris, de statuten van voormelde vereniging het laatst gewijzigd zijn vastgesteld; - dat in de algemene ledenvergaderingen gehouden te Heeg op respektievelijk zesentwintig maart en achtentwintig april tweeduizendelf is besloten tot wijziging van de statuten der vereniging; - dat van voormeld besluit blijkt uit de notulen van vorenbedoelde vergadering waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht; - dat ingevolge het vorenstaande de statuten van de vereniging zullen luiden als volgt: STATUTEN NAAM EN ZETEL

2 Artikel 1 1. De vereniging draag de naam: Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen, hierna ook aan te duiden als IFKS. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leeuwarden. INRICHTING Artikel 2 Organen van de IFKS zijn: - het bestuur; - de algemene ledenvergadering; - de commissie generaal; - de schippersvergadering; - de arbitragecommissie; Alsmede de personen en commissies die krachtens de statuten door één van genoemde organen belast zijn met een nader omschreven taak en aan wie daarbij beslissingsbevoegdheid is toegekend. DUUR EN BOEKJAAR Artikel 3 1. De IFKS is opgericht op acht en twintig januari negentienhonderd twee en tachtig te Leeuwarden. Zij is nadien aangegaan voor onbepaalde tijd. 2. Het boekjaar loop van één januari tot en met één en dertig december. DOEL EN MIDDELEN Artikel 4 1. De IFKS stelt zich ten doel om geheel in lijn met de culturele traditie van het skûtsjesilen in Friesland op Friese wateren jaarlijks het open zeilkampioenschap met skûtsjes te organiseren. 2. De IFKS tracht dit doel te bereiken door: a. het jaarlijks organiseren van een reeks aaneensluitende wedstrijden, eventueel in verschillende klassen, die leidt tot de aanwijzing van één of meer kampioenen; b. een zo groot mogelijke publieke toegankelijkheid bij de wedstrijden te bewerkstelligen; c. de inschrijving voor de kampioenschappen in beginsel voor ieder lid van de vereniging Iepen Fryske Kampioenskippen Skûtsjesilen open te stellen als schipper met een op een Friese werf gebouwd skûtsje en als geschiktheid als schipper is komen vaste te staan en deze zich onderwerpt aan de door (de organen van) de IFKS gestelde reglementering; in beginsel staat ook inschrijving open met de navolgende buiten de provincie Friesland gebouwde skûtsjes; - Ebenhaëzer, meetbriefnummer L 315N, gebouwd te Briltil in achttienhonderd zesennegentig (Nooit Volmaakt in tweeduizendtien); - Drie Gebroeders, meetbriefnummer L 1229N, gebouwd te Briltil in negentienhonderdtien (Friesland in tweeduizendtien); - Drie Gebroeders, meetbriefnummer L 1181N, gebouwd te Briltil in negentienhonderdtien (de Yde in tweeduizendtien); - Risico, meetbriefnummer Hz 2190N, gebouwd te Sappemeer in negentienhonderd tweeëntwintig (Ulbe Zwaga in tweeduizendtien); - Morgenster, meetbriefnummer S 643N, gebouwd te Noordhorn in negentienhonderdvijf (Singelier in tweeduizendtien). d. eisen voor de deelnemende skûtsjes en hun uitrusting vast te stellen welke zoveel mogelijk zijn afgestemd op het traditionele skûtsje; 2

3 e. het overigens met betrekking tot het kampioenschap vaststellen van definities en voorschriften waaraan schippers, bemanning en wedstrijden moeten voldoen; f. het nastreven van goede relaties en goed overleg met overheden, eigenaren van wateren en oevers alsmede met andere verenigingen op watersportgebied; g. het werven van aan de doelstellingen dienstbaar te maken geldmiddelen en/of overige faciliteiten; h. alle andere haar ten dienste staande middelen, welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn; i. inschrijving weigeren, casu quo teniet doen, van die schipper en/of dat skûtsje waarvan grove onkunde gebleken is of de verwachting bestaat dat (verdere) deelname van schipper en/of skûtsje ten nadele van naam en eer van de vereniging IFKS zouden kunnen zijn; j. het verwerven van (geld)middelen door middel van het organiseren van bedrijvencompetities met skûtsjes van leden van de vereniging IFKS; k. Op leden van de vereniging die deelnemen aan wedstrijden van de vereneniging, zijn de statuten en reglementen van de vereniging Koninklijke Nederlandse Watersportverbond, gevestigd te Amsterdam, van toepassing; l. Het is de leden van de vereniging slechts toegestaan op commerciële basis aan wedstrijden mee te doen, met het bij de vereniging ingeschreven skutsje, indien deze wedstrijden worden georganiseerd door de vereniging of een door de vereniging daartoe aan te wijzen partij of partijen. LIDMAATSCHAP Artikel 5 1. De IFKS kent: - gewone leden; - ereleden. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder verstaan de gewone leden en ereleden, tenzij het tegendeel blijkt. 2. Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten voor IFKS daartoe op voorstel van het bestuur zijn benoemd door de algemene ledenvergadering. Ereleden betalen geen contributie. 3. Gewone leden zijn natuurlijke personen die de doelstellingen van de vereniging onderschrijven. Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men een schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur heeft ingediend. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur wordt de beslissing schriftelijk gemotiveerd. In dat geval kan op schriftelijk verzoek van de betrokkene de zaak binnen een maand worden voorgelegd aan de arbitragecommissie. Ieder gewoon lid is verplicht contributie te betalen. Het bedrag van de contributie wordt jaarlijks door de algemene ledenvergadering vastgesteld. SCHORSING Artikel 6 Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste één maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen die 3

4 het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend. Een beslissing tot schorsing wordt de betrokkene schriftelijk en met reden omkleed meegedeeld. BEËINDIGING LIDMAATSCHAP Artikel 7 1. Het lidmaatschap eindigt: a. door overlijden van het lid; b. door opzegging van het lid; c. door opzegging namens de vereniging; d. door ontzetting. 2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Zij geschiedt door een schriftelijke kennisgeving, welke voor de eerste december in het bezit van de secretaris moet zijn. Deze is verplicht de ontvangst binnen acht dagen daarna schriftelijk te bevestigen. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgehad, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende verenigingsjaar, tenzij het bestuur anders besluit of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 3. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan tegen het einde van het lopende verenigingsjaar geschieden door het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste vier weken, wanneer het lid, na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, op de eerste december niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen jegens de vereniging heeft voldaan, alsmede wanneer het lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten welke te eniger tijd door de statuten voor het lidmaatschap gesteld mochten worden. De opzegging door het bestuur kan onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap tot gevolg hebben, wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De opzegging geschiedt steeds schriftelijk, met opgave van redenen. 4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of haar organen handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste van haar besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de arbitragecommissie. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 5. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar, ongeacht de reden of oorzaak, eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit. GELDMIDDELEN Artikel 8 De geldmiddelen der vereniging bestaan uit de contributies van de gewone leden, uit entreegelden, uit eventuele verkrijgingen ingevolge 4

5 erfstellling, subsidies, legaten en schenkingen en tenslotte uit eventuele ander toevallige baten. BESTUUR Artikel 9 1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal doch tenminste uit zeven leden die achttien jaar of ouder zijn. De algemene ledenvergadering bepaalt het aantal bestuursleden met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde. 2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden van de vereniging benoemd. 3. Eén van de bestuursleden wordt door de algemene ledenvergadering benoemd op voordracht van de schippersvergadering. De schippersvergadering stelt daartoe een bindende voordracht van twee personen uit haar midden op. 4. De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd. Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris en een penningmeester aan. 5. In zijn eerste bestuursvergadering stelt het nieuw verkozen bestuur in onderling overleg voor elk bestuurslid diens taak vast en doet hiervan door middel van een schriftelijke kennisgeving mededeling aan alle leden. 6. Iedere bestuurder is tegenover de vereniging gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Indien het een aangelegenheid betreft die tot de werkkring van twee of meer bestuursleden behoort, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk tenzij hij bewijst dat een tekortkoming niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 7. Ieder bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn verkiezing af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Wie in een tussentijdse vacature is gekozen neemt op het rooster die plaats van zijn voorganger in. Ingeval van aftreden van het bestuurslid dat op bindende overdracht van de schippersvergadering is benoemd, zal het bestuur de schippersvergadering verzoeken een voordracht op te stellen voor een nieuw bestuurslid. 8. De algemene ledenvergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Een schorsing die niet binnen drie maanden wordt gevolgd door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap; b. door bedanken. BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR Artikel Het door de voorzitter uitgesproken oordeel dat het bestuur een besluit heeft genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het vorige lid 5

6 bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgeld en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer een bestuurslid dit verlangt. Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Over elk voorstel wordt afzonderlijk en mondeling gestemd, tenzij de voorzitter of een bestuurslid anders wensen. 4. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt, die op de eerstvolgende bestuursvergadering door het bestuur dienen te worden goedgekeurd. BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING Artikel Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Indien het aantal bestuursleden beneden zeven is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur zijn benoemd. 4. Het bestuur is, mits met voorafgaande goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden een beroep worden gedaan. 5.a. De vereniging wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met de secretaris of tezamen met de penningmeester, dan wel bij afwezigheid van één van de genoemden, door hun plaatsvervanger(s). b. de onder a genoemde bestuursleden zijn bevoegd aan anderen een volmacht te verlenen, op grond waarvan deze bevoegd zijn de vereniging in de in de volmacht omschreven gevallen te vertegenwoordigen. 6. Bestuursleden aan wie krachtens de statuten of op grond van een volmacht vertegenwoordigingsbevoegdheid is toegekend, oefenen deze bevoegdheid niet uit dan nadat tevoren een bestuursbesluit is genomen waarbij tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling is besloten. Artikel Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. 2. Het bestuur brengt behoudens verlenging door de algemene ledenvergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar op de algemene ledenvergadering zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, vergezeld van een accountantsverklaring, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur 6

7 vorderen. 3.a. De algemene ledenvergadering kiest jaarlijks een kascommissie, bestaande uit drie leden en een plaatsvervangend lid die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. b. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn aansluitend slechts éénmaal herkiesbaar. c. De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. 4. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzake van de boeken en bescheiden der vereniging te geven, terwijl de commissie gerechtigd is alle door haar gewenste inlichtingen bij de accountant in te winnen. 5. De opdracht aan de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen doch slechts door de verkiezing van een andere commissie. 6. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en van de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge voor alle handelingen, voorzover die uit de jaarstukken blijken. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden als bedoeld in lid 1, 2 en 3 tien jaar lang te bewaren. ALGEMENE LEDENVERGADERINGEN Artikel Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe die niet door de wet of in de statuten aan het bestuur en andere organen zijn opgedragen. 2. Jaarlijks zal uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar een algemene ledenvergadering worden gehouden. 3. De agenda van deze vergadering bevat onder meer: a. vaststelling van de besluitenlijs van de vorige algemene ledenvergadering; b. jaarverslag van de secretaris; c. jaarverslag van de penningmeester; d. verslag van de kascommissie; e. vaststelling van de balans en staat van baten en lasten; f. vaststelling van de contributies; g. vaststelling van de begroting; h. verkiezing bestuursleden; i. verkiezing van leden van door de algemene ledenvergadering in te stellen commissies; j. vaststellen van eventuele reglementen; k. rondvraag. 4. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit gewenst acht. 5. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met in achtneming van een termijn van tenminste veertien dagen. De bijeenroeping geschiedt door middel van een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving met gelijktijdige vermelding van de agenda. De agenda wordt door het bestuur opgesteld. Op verzoek van 7

8 tenminste dertig stemgerechtigde leden kunnen punten aan de agenda worden toegevoegd, mits acht en veertig uur voor het begin van de vergadering ingediend. 6. Het bestuur zal de schippersvergadering en de commissie generaal ruim van tevoren, maar minstens dertig dagen tevoren, in kennis stellen van de datum waarop een algemene ledenvergadering zal worden gehouden. Deze organen hebben tot twintig dagen voor de vergadering het recht punten aan de vergaderagenda toe te voegen. 7. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende van het aantal stemgerechtigden verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan. In dat geval wordt de agenda door de betreffende verzoekers opgesteld. TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING Artikel Alle leden behalve zij die geschorst zijn hebben toegang tot de algemene ledenvergadering. Alle leden hebben in de algemene ledenvergadering ieder één stem. 2. Voorts hebben toegang alle personen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. 3. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die uitsluitend hem, zijn echtgenote of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. 4. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering. Een besluit tot statutenwijziging en ontbinding van de vereniging kan slechts in overeenstemming met respectievelijk artikel 22 en 23 in een vergadering genomen worden. 5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk. Het aannemen van voorstellen zonder stemming is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter en geen van de aanwezigen een stemming verlangt. 6. Over alle voorstellen zaken betreffende wordt, voorzover de statuten niet anders bepalen, beslist bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij het staken van de stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. 7. Bij stemming over personen is hij gekozen, die de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien niemand die meerderheid heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden tussen de personen die het hoogste aantal van de uitgebrachte stemmen hebben verkregen en is hij gekozen die bij die tweede stemming de meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd. Indien bij die tweede stemming de stemmen staken beslist het lot. 8. Onder stemmen wordt in deze statuten verstaan uitgebrachte geldige stemmen, zodat voor de bepaling van de meerderheid op het totaal van het aantal uitgebrachte stemmen eerst in mindering worden gebracht de ongeldige stemmen. De meerderheid wordt vervolgens bepaald op grond van het resterende aantal stemmen. Ongeldige stemmen zijn stemmen 8

9 die blanco of op enigerlei wijze ondertekend zijn, den wel iets anders aanduiden dan in stemming is gebracht of andere namen bevatten dan van de personen om wie wordt gestemd. 9.a. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. b. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Artikel De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of door zijn plaatsvervanger. Zijn de voorzitter en zijn plaatsvervanger verhinderd, dan treedt een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin. 2. Van het verhandelde in elke algemene ledenvergadering worden door een bestuurslid notulen gemaakt. SCHIPPERSVERGADERING Artikel In de schippersvergadering hebben zitting: - die leden die als schipper hebben deelgenomen aan het laatst verzeilde kampioenschap. Dit geldt tot aan de sluiting van de inschrijvingstermijn voor het te verzeilen kampioenschap, of - die leden, die door het bestuur zijn toegelaten als schipper deel te nemen aan het te verzeilen kampioenschap. Dit geldt vanaf de sluiting van de inschrijvingstermijn. 2. De schippersvergadering kiest haar eigen voorzitter en een secretaris en stelt haar eigen vergaderreglement vast. De voorzitter en de secretaris tezamen vertegenwoordigen de schippersvergadering naar het bestuur van de vereniging. 3. De schippersvergadering heeft het recht een bindende voordracht op te maken voor een bestuurslid van de vereniging zoals in artikel 9 lid 3 is bepaald. 4. De schippersvergadering heeft beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de aan de skutsjes te stellen eisen, zowel op scheepstechnisch gebied als op het gebied van de originaliteit- en veiligheidsnormen en deze vast te leggen in de Omschrijving Scheepsuitrusting en het uitbrengen van zwaarwegend advies aangaande de wedstrijdbepalingen aan de Commissie Generaal. 5. De schippersvergadering heeft het recht advies aan het bestuur uit brengen omtrent de wedstrijdkalender en de wedstrijdplaatsen. Het bestuur kan niet beslissen over deze aangelegenheden voordat de schippersvergadering gelegenheid heeft gehad advies uit te brengen. Het bestuur heeft slechts om gewichtige redenen het recht van dit advies af te wijken. 9

10 6. De schippersvergadering heeft het recht gevraagd of ongevraagd advies uit te brengen over alle andere kwesties die in de vereniging aan de orde zijn. Een dergelijk advies wordt aan het bestuur uitgebracht. Het bestuur mag van deze adviezen afwijken. 7. Voorstellen voor nieuwe artikelen casu quo wijziging van bestaande artikelen van de Omschrijving Scheepsuitrusting, ten aanzien van de aan de skutsjes te stellen eisen, zowel op scheepstechnisch gebied als op originaliteit- en veiligheidsnormen, kunnen gedaan worden door de Schippers, de Commissie Generaal en het Schippersbestuur, zulks gehoord hebbende de adviezen van de Commissie Generaal en het Schippersbestuur. De Schippersvergadering besluit daarna en legt haar definitieve besluit vast in de Omschrijving Scheepsuitrusting. COMMISSIE GENERAAL Artikel De commissie generaal bestaat uit een oneven aantal doch tenminste drie leden, die door het bestuur van de vereniging uit de leden wordt benoemd voor een periode van drie jaar, waarna deze volgens een door de commissie op te maken rooster aftreedt. Aftredende commissieleden zijn terstond herbenoembaar. Het bestuur bepaald het aantal commissieleden. Eén van de commissieleden moet bestuurslid van de vereniging zijn. 2. De commissie generaal kiest uit haar midden een voorzitter en stelt desgewenst haar eigen vergaderreglement vast. De voorzitter vertegenwoordigt de commissie generaal naar het bestuur van de vereniging. 3. De commissie generaal heeft tot taak het onder verantwoordelijkheid van de vereniging organiseren van door het bestuur aangewezen wedstijfen. Ter uitvoering hiervan heeft de commissie generaal de volgend taken: 1. het bevorderen van de totstandkoming van organiserende commissies in die plaatsen waar in het kader van het kampioenschap wedstrijden worden verzeild; 2. het jaarlijks maken van afspraken met deze plaatselijke commissies ; 3. het zonodig ondersteunen van deze plaatselijke commissies; 4. het vaststellen van een kampioensklassement; 5. het zorgdragen voor de kwaliteit en veiligheid van de wedstrijden; 6. het vaststellen van de IFKS wedstrijdbepalingen na advisering door de Schippersvergadering, voor zeilwedstrijden georganiseerd door de IFKS; 7. het keuren van de schepen aan de hand van de Omschrijving Scheepsuitrusting met het oog op de toelating en deelname aan wedstrijden; 8. controle van de schepen voor, tijdens en na de wedstrijden; 9. het verlenen van startrecht voor deelname aan een wedstrijd; 10. het benoemen van die commissies welke nodig zijn ter uitvoering van de haar bij het statuut opgedragen taak. 11. het regelmatig verslag uitbrengen aan het bestuur van de vereniging en de Schippersvergadering omtrent haar werkzaamheden en het bestuur van de vereniging en de Schippersvergadering inlichtingen verschaffen die zij wenselijk achten. Het bestuur van de vereniging kan hier taken aan toevoegen. 10

11 ARBITRAGECOMMISSIE Artikel In het algemeen is strafbaar elk handelen of nalaten: a. dat in strijd is met de statuten en reglementen van de IFKS, de besluiten van één van haar organen, alsmede de door het bestuur of commissie generaal van toepassing verklaarde wedstrijdbepalingen; b. dat de belangen van de IFKS of van één van haar organen en van het skûtsjesilen in het algemeen schaadt; 2.a. In geval van overtreding van het bepaalde in lid 1 a. en b. zijn zowel de leden als alle bemanningsleden deelnemend aan de door de IFKS georganiseerde wedstrijden onderworpen aan de in artikel 19 genoemde arbitragecommissie. b. Een dergelijk overtreding kan zowel door één der organen van de IFKS als door leden ter beoordeling aan de arbitragecommissie worden voorgelegd. Artikel De arbitragecommissie bestaat uit een oneven aantal doch tenminste drie leden die worden benoemd door de algemene ledenvergadering van de vereniging op voordracht van het bestuur van de vereniging. Overeenkomstig het gestelde in artikel 13 lid 5 kunnen dertig stemgerechtigde leden tot uiterlijk acht en veertig uur voor de ledenvergadering tegenkandidaten inleveren. 2. Naast de in artikel 18 lid 1 genoemde gevallen beslist de arbitragecommissie bij uitsluiting van de burgerlijke rechter, in hoogste instantie over alle geschillen, waarbij het bestuur, de deelnemers, de leden, de organen of commissies partij zijn, over alle zaken waarvoor volgens de statuten haar advies vereist is, alsmede over alle zaken waarover geschillen bestaan en waarin de statuten niet voorzien. Overigens kunnen competentie, de bevoegdheden, de werkwijze en eventueel toe te passen sancties van de arbitragecommissie bij reglement worden geregeld. Dit reglement wordt op voorstel van het bestuur door de algemene ledenvergadering vastgesteld. 3. Ieder commissielid treedt uiterlijk drie jaar na benoeming af volgens een door de commissie op te maken rooster. Aftredende commissieleden zijn terstond herbenoembaar. COMMISSIES Artikel De algemene ledenvergadering en het bestuur kunnen personen benoemen of andere dan de hiervoor genoemde commissies instellen tot het uitvoeren van bepaalde opdrachten en/of tot voorlichting en bijstand van de algemene ledenvergadering of van het bestuur. 2. De taak, de bevoegdheden en de werkwijze van deze commissies of personen worden door het bestuur geregeld, voor zover zij niet uit het besluit tot een instelling voortvloeien. Het bestuur voorziet in tussentijdse vacatures. 3. Aan de commissies of personen die door de algemene ledenvergadering zijn ingesteld of benoemd, kunnen daarbij bepaalde bevoegdheden van het bestuur voor een daarbij tevens te bepalen tijdvak worden toegekend. REGLEMENTEN 11

12 Artikel 21 1.a. De organisatie, alsmede de taken en bevoegdheden van zowel de IFKS als van haar organen en commissies, kunnen nader worden geregeld in afzonderlijke reglementen. b. De onder a bedoelde reglementen mogen niet in strijd zijn met de wet, noch met de statuten. 2. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden de in lid 1 bedoelde reglementen vastgesteld en gewijzigd door de algemene ledenvergadering. STATUTENWIJZIGING Artikel De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene ledenvergadering, waartoe werd opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien geen twee/derde van de leden aanwezig is of vertegenwoordigd is, wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, een besluit kan worden genomen, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. 4. Het in de leden 1, 2 en 3 bepaalde is niet van toepassing indien op de algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt aangenomen. 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder afzonderlijk is dan tot doen verlijden van deze akte bevoegd. ONTBINDING EN VEREFFENING Artikel De vereniging wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering genomen met tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. 2. Wanneer het vereiste aantal niet ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is, kan op een volgende te houden algemene ledenvergadering alsnog, ongeacht het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal leden, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen tot ontbinding worden besloten. 12

13 3. Bij de oproeping tot de in het eerste en tweede lid van dit artikel bedoelde vergaderingen moet worden medegedeeld, dat ter vergadering zal worden voorgesteld de vereniging te ontbinden. De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering moet tenminste veertien dagen bedragen. 4. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de vereffening door het bestuur. 5. Een eventueel batig saldo zal niet vervallen aan degenen die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid zijn, doch aan een alsdan door de algemene ledenvergadering aan te wijzen rechtspersoon die ten doel heeft de watersport en bij voorkeur de historische watersport in de Friesland te bevorderen. 6. Na de ontbinding blijft de vereniging voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten en reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de vereniging uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden in liquidatie. Slot akte De comparant is mij, notaris, bekend. WAARVAN AKTE is verleden te Balk op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris, ondertekend. 13

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN

TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN TVR Car Club Holland VERENIGINGSSTATUTEN NAAM EN ZETEL Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam: TVR Car Club Holland. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. DOEL Artikel 2. 1. De vereniging

Nadere informatie

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden:

verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: STATUTENWIJZIGING/33562PG Heden, vijf en twintig augustus tweeduizend vijf, verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: mevrouw Beata Alexandra MOSKAL, wonende te 2316 TX Leiden,

Nadere informatie

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN

KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN KATHOLIEKE PLATTELANDS JONGEREN Heden, één mei tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Johannes Karel Schurings, notaris te Amersfoort: mevrouw mr. Marye Laura van de Wetering, werkzaam onder de verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STATUTEN LET S DANCE!

STATUTEN LET S DANCE! STATUTEN M.S.D.V. LET S DANCE! STATUTEN LET S DANCE! NOTITIE: DEZE STATUTEN ZIJN AANGEPAST IN ENKELE ARTIKELEN AANGEZIEN ZIJ SPELLINGSFOUTEN BEVATTEN OF HERINGEDEELD ZIJN VOOR DUIDELIJKHEIDSREDENEN. VOOR

Nadere informatie

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de

STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de STATUTEN Naam en zetel Artikel 1 De vereniging draagt de naam: Association of Translation Agencies, afgekort tot ATA. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht. Doel Artikel 2 1.De vereniging heeft ten

Nadere informatie

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48

-l- DOEL ---- Artikel2. STATUTEN\ryIJZIGING 991181/I\48 -l- 991181/I\48 STATUTEN\ryIJZIGING Heden, vijfjanuari tweeduizendeen, verschenen voor mij, mr Dingnis Butijn, notaris - - gevestigd te Wieringen: - - 1. mevrouw Martie Bosgraat, wonende te1742 GM Schagen,

Nadere informatie

E H B O vereniging Elst (Gld)

E H B O vereniging Elst (Gld) E H B O vereniging Elst (Gld) Statuten Huishoudelijk Regelement Opleidingsreglement STATUTEN NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam EHBO-vereniging Elst (Gld). 2. De vereniging is

Nadere informatie

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter

1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter 1 B19/GL/MvdS/stat.wijz./24795 Heden de twaalfde juli - negentienhonderd twee en tachtig, verschenen voor mij, - Mr. Dirk Caminada - notaris ter standplaats Rijswijk, Zuid-Holland, - 1. de heer Jacob van

Nadere informatie

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement

Groninger. Reddings. Brigade. Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten en Huishoudelijk Reglement Groninger Reddings Brigade Statuten Statuten blad 1 NAAM EN ZETEL Artikel 1. De vereniging draagt de naam: GRONINGER REDDINGSBRIGADE kortweg

Nadere informatie

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT

STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT STATUTEN & HUISHOUDELIJK REGLEMENT Heden, één en dertig januari tweeduizend één, verscheen voor mij, Jacobus Cornelis Gerard ten Brink, notaris te Dieren (gemeente Rheden): de heer mr Björn Niels van

Nadere informatie

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel

Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Uitgebreid model-reglement voor zelfstandig onderdeel Naam en zetel Artikel 1 De zelfstandig onderdeel draagt de naam:... hierna verder te noemen: de vereniging. Zij is gevestigd te... Zij is opgericht

Nadere informatie

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1

VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 VOORBEELD STATUTEN BIZ -VERENIGING (versie 23 april 2009) 1 Toelichting vooraf Dit voorbeeld kan behulpzaam zijn bij het opstellen van de statuten voor een vereniging die wordt opgericht om gebruik te

Nadere informatie

199160882/FF VERENIGING

199160882/FF VERENIGING Bladzijde 1 199160882/FF VERENIGING Op..-..-tweeduizend negen verschenen voor mij, mr. Alfons Petrus Maria Fiselier, notaris te Tubbergen: 1. de heer GERHARDUS HERMANUS MAURITIUS WAGEMANS, geboren te Borne

Nadere informatie

Hoe richt je een belangenvereniging op?

Hoe richt je een belangenvereniging op? Hoe richt je een belangenvereniging op? Dd. 2 november 2006 Elk begin is moeilijk, maar vele handen maken licht werk, als het goed gecoördineerd wordt. 1 Inleiding en inhoudsopgave De Stichting Platform

Nadere informatie

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain

Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Statuten Roller Derby Vereniging Parliament of Pain Artikel 1 Naam en zetel 1.1. De naam van de vereniging is Den Haag Roller Derby League The Parliament of Pain. 1.2. De vereniging is gevestigd in de

Nadere informatie

Amateurtuindersvereniging Barendrecht

Amateurtuindersvereniging Barendrecht Amateurtuindersvereniging Barendrecht Versie 2006/7 Statuten en Huishoudelijk/Tuinreglement pagina 1 Inhoud A. STATUTEN Pagina Artikel 1. Naam, zetel en duur 6 Artikel 2. Organen 6 Artikel 3. Doel 6 Artikel

Nadere informatie

JS125609 STATUTENWIJZIGING

JS125609 STATUTENWIJZIGING 4 JS125609 STATUTENWIJZIGING Heden, tweeëntwintig september tweeduizend veertien, verschenen voor mij, mr. Pieter Hendrik Prummel, notaris gevestigd te Emmeloord, gemeente Noordoostpolder: mevrouw Trijntje

Nadere informatie

OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM

OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM 1 OPRICHTING ONDERNEMERSVERENIGING MKB RIJNWAARDEN 1112LM Op elf oktober tweeduizend tien verschenen voor mij, Mr Oskar Nicolaas Gietema, - notaris te Arnhem: ----. w _ 1. Everardus Gerardus Theodorus

Nadere informatie

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport.

1. De vereniging stelt zich ten doel het doen beoefenen en het bevorderen van de - dartssport. 13353KM STATUTENWIJZIGING VEREN IGING Heden, drie oktober tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Antonius Gerardus --- Maria Moonen, notaris te Venlo:--- mevrouw Maria Johanna Petronella Thijssen, werkzaam

Nadere informatie

Groninger Kano Vereniging

Groninger Kano Vereniging statuten en reglementen 2013 inleiding Dit document bevat de GKV Statuten en de GKV Reglementen. Elk onderdeel draagt de naam van het onderdeel aangevuld met het jaar dat dit onderdeel is goedgekeurd.

Nadere informatie

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING

eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING eerste blad WIJZIGING STATUTEN STICHTING Heden, drieëntwintig juni tweeduizend negen verscheen voor mij, mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland: de heer Jan Albert Kooijman, wonende

Nadere informatie

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd.

Duur Artikel 2 De vereniging is opgericht op 3 maart 1997 en duurt voor onbepaalde tijd. STATUTEN VERENIGING AGRARISCHE BEDRIJFSADVISEURS (VAB) (statuten vastgesteld tijdens de algemene vergadering d.d. 7 november 2013) Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Vereniging van

Nadere informatie

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen

Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Naam, plaats van vestiging, doel en middelen Artikel 1 1. De vereniging is genaamd: Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose. 2. De vereniging is gevestigd te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT

STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT STATUTEN COÖPERATIEVE BOUWVERENIGING ONS BELANG B.A. GEVESTIGD TE MAASTRICHT Heden, vierentwintig augustus tweeduizend tien verscheen voor mij, mr. Johanna Hélène Maria Visser, kandidaat-notaris, als waarnemer

Nadere informatie

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL

NAAM, ZETEL EN DUUR DOEL NAAM, ZETEL EN DUUR Artikel 1. 1. De vereniging draagt de naam. "NEDERLANDSE VERENIGING TOT ONTWIKKELING VAN HET REKEN/WISKUNDE ONDERWIJS" 2. De vereniging heeft haar zetel te Utrecht. 3. De vereniging

Nadere informatie

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010

Statuten. Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers. Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Statuten Interkerkelijk Koor The Sprinter Singers Laatste wijziging van 24 maart 2010 In akte vastgelegd op 17 juni 2010 Inhoudsopgave Statuten Art. 1 Naam en zetel...3 Art. 2 Doel...3 Art. 3 Duur...3

Nadere informatie

V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668

V.T.V. DE ZANDWEG STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 V.T.V. "DE ZANDWEG" STATUTEN EN HUISHOUDELIJK REGLEMENT OPGERICHT, 6 NOVEMBER 1959 KROMME ZANDWEG 66 A 3084 ND ROTTERDAM TELEFOON 4816668 Blz STATUTEN Naam en zetel Doel en m iddelen Oprichting Verenigingsjaar

Nadere informatie

STATUTENWIJZIGING VERENIGING

STATUTENWIJZIGING VERENIGING 1 STATUTENWIJZIGING VERENIGING Naam en zetel Artikel 1 1. De vereniging draagt de naam: Nederlandse Vereniging voor Endocrinologie, hierna ook te noemen: NVE. 2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.

Nadere informatie

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A.

OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. OPRICHTING COÖPERATIE GLASVEZEL BUITENGEBIED PUTTEN WEST U.A. Heden, +, verschenen voor mij, mr. PIETER MATHIJS KUIPER, notaris te Putten: a. de heer GERRIT VAN WINKOOP, wonende te 3882 MJ Putten, Hogesteeg

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie