KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 18 nummer 4 december 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 18 nummer 4 december 2012"

Transcriptie

1 KBO-Zeeland NU Nieuwsbrief Katholieke Bond van Ouderen in Zeeland Jaargang 18 nummer 4 december 2012 Het bestuur van KBO-Zeeland wenst u en de uwen een zalig Kerstfeest en een goed, gezond en gezegend Nieuwjaar toe Beste allen, Ik las het volgende citaat van de hand van Mgr. dr. G. de Korte, bisschop van Groningen-Leeuwarden: Veel christenen in Nederland hebben zorgen als het gaat om de toekomst van Kerk en christelijk geloof. Er is sprake van krimp en veel van onze mensen lijden geloofsinhoudelijk, zo lijkt het, aan bloedarmoede. In het licht van Kerst om te beginnen in de advent is het goed ons af te vragen of het vieren van de geboorte van Jezus een werkelijk stilstaan is bij Zijn telkens nieuw komen in de wereld. De boodschap wordt verteld. Komt deze bij ons aan? Staan wij er voor open? Is het voor ons een feest van vernieuwen van ons bestaan als gelovige christenen? Kunnen we erdoor genezen van de bloedarmoede, waarover de bisschop spreekt? Een nieuwe impuls kunnen velen wel gebruiken. Genoemd citaat vond ik in een artikel over oecumene, waarbij het gaat om bewoonbaar maken van de wereld. In zijn betoog heeft de bisschop het over versterken en verdiepen van ons geloof. Wat doen we in de advent en met kerstmis om tot bedoelde versterking en verdieping te komen? Het kan en mag wat ons betreft niet blijven bij glitter, enz. Ik hoop dat iets van het wezenlijke van de boodschap van kerstmis tot ons komt. Dit is zeker iets dat bijdraagt aan gelukkig en zinvol samenzijn van mensen. De boodschap van kerstmis wordt altijd weer aangeboden. Ik wens allen een goed menselijk, gezellig en verdiepend Kerstfeest toe. We kunnen het goed gebruiken om van genoemde christelijke bloedarmoede af te komen. Heel goed dat God langs alle mogelijke (om)wegen tot ons komt. Het is zaak ons ervoor open te stellen. Zalig kerstmis! Tom Brooijmans, pastoraal adviseur

2 VAN DE VOORZITTER Beste KBO leden, Nu de laatste Nieuwsbrief van 2012 weer wordt uitgebracht is het een mooi moment om even terug te kijken. Het was weer een enerverend jaar geweest. De Unie heeft 2012 uitgekozen om alle nieuwe zaken op een rijtje te zetten en is daar aardig in geslaagd. Het kabinet is gevallen, we hebben weer een nieuwe regering en laten we hopen, dat wat er ingeleverd moet worden voor de ouderen mee mag vallen. Er is in ieder geval genoeg commotie als het om de zorg gaat. U mag er in ieder geval van uit gaan, dat de Unie KBO haar uiterste best zal doen om voor onze belangen op te komen. Ja, en dan de decembermaand. Een maand vol verwachtingen en als u dit leest is het Sinterklaasfeest weer voorbij. Sinterklaas die vooral voor onze kleinkinderen nog van betekenis is en misschien voor ons ouderen een gezellige pakjesavond met zich meebrengt met gedichten, waarin je stiekem ongezouten de waarheid kan zeggen. Ook de lange donkere avonden worden op een andere manier beleefd, dan de lichte zomeravonden, hoewel er weinig avonden zijn geweest om gezellig lang buiten te zitten. Uit ervaring weet ik dat vele mensen uitkijken naar de Kerstdagen, een familiefeest bij uitstek. Kerstmis is het feest van het Licht, er werd een Kind geboren en dat vieren we al 2000 jaar lang. Het is altijd geweldig om het feest gezamenlijk te vieren. We doen het in de afdelingen met een Kerstviering en met het Kerstfeest zelf in familiekring. Toch is het niet verkeerd om voor je zelf ook eens na te gaan of er in jouw omgeving nog mensen zijn, die alleenstaand de feestdagen door moeten brengen. Je hoort toch ook regelmatig zeggen, wat ben ik blij dat die dagen weer voorbij zijn. Mensen die dat zeggen staan waarschijnlijk alleen op de wereld of hebben pas een naaste verloren. De dagelijkse bezigheden met vrienden en bekenden vallen bij zo n Kerstfeest weg, omdat die vrienden en bekenden hun eigen omgeving hebben. Misschien is het toch goed om eens om je heen te kijken of er in je kontakten ook van deze mensen zitten. Ik weet zeker, dat als er aandacht aan deze mensen besteed wordt met de feestdagen u er een goed gevoel aan overhoudt. Dat is toch een mooie Kerstwens om mens voor een mens te willen zijn. Op deze manier zijn we dan een KBO-vereniging met oog en oor voor de noden en de vreugden van mensen. Ik wens u allen een Zalig Kerstfeest toe en als deze dagen dan voorbij zijn, komen de oliebollen en de appelbeignets, waarbij we elkaar een goed en gelukkig 2013 toe wensen. Ook ik hoop voor u, dat het nieuwe jaar gelukkig en vreugdevol mag zijn. Gerard Janssen. VAN DE PENNINGMEESTER Aanvragen bankrekening op naam van de afdeling. Door de steeds verder strekkende regels bij de bankinstellingen worden er meer eisen gesteld bij de aanvraag van een bankrekening. Eén van deze regels is dat voor het aanvragen van een rekening is vereist dat deze rekening op naam van een rechtspersoon komt te staan. De kringen en/of afdelingen maken deel uit van de Bond, doch zij bezitten geen rechtspersoonlijkheid. In voorkomende gevallen kunnen zij een beroep doen op de rechtspersoonlijkheid van de Bond. De Bond kan niet door de Kringen en/of afdelingen gebonden worden, tenzij een Kring en/of afdeling via een door het Hoofdbestuur verstrekte volmacht daartoe gerechtigd is verklaard. Elke afdeling dient in bezit te zijn van een dergelijke volmacht. Deze wordt op verzoek door KBO-Zeeland aangeleverd. De inhoud van een dergelijke volmacht luidt als volgt; Algemeen Bestuur van KBO-Zeeland, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer machtigt hierbij het bestuur van de afdeling KBO tot het vertegenwoordigen van KBO-Zeeland ten aanzien van onderstaande rechtshandelingen. 1. Het aanvragen, aanvaarden en beheren van subsidies, alsmede het instellen van bezwaar c.q. beroep tegen het niet of niet volledig toekennen van subsidie; 2. Het openen en beheren van KBObankrekeningen. Deze volmacht treedt in de plaats van eerder verleende volmachten en is afgegeven onder de volgende voorwaarden en beperkingen: bij het ten uitvoer leggen van voornoemde rechtshandelingen is het gezamenlijk optreden van twee bestuursleden vereist;

3 bij opening of verandering van een bankrekening dient het betreffende rekeningnummer aan het Algemeen Bestuur te worden doorgegeven; het saldo van de rekening mag niet negatief zijn; deze volmacht is niet overdraagbaar; deze volmacht heeft een geldigheidsduur van één jaar en wordt door het Algemeen Bestuur stilzwijgend verlengd, tenzij deze wordt ingetrokken middels een schrijven aan het bestuur van de kring/afdeling; deze volmacht is te allen tijde onmiddellijk intrekbaar indien de afdeling niet voldoet aan de statuten of reglementen van KBO-Zeeland (provinciale KBO) en/of voorwaarden of beperkingen van deze volmacht; de afdeling verstrekt de gegevens, die het Algemeen Bestuur nodig acht en heeft de plicht inzage te verlenen in schriftelijke gegevens, indien het Algemeen Bestuur daarom verzoekt; de afdeling heeft de plicht aan het Algemeen Bestuur te melden waar deze volmacht voor is gebruikt. Een dergelijke volmacht is aan te vragen bij de penningmeester van KBO-Zeeland. Piet Boonman COMMISSIE KADERVORMING. Op 9 oktober 2012 heeft de commissie een tweetal workshops gehouden. In de ochtend hebben we nieuwe en zittende bestuursleden mogen ontvangen en het middagdeel werd ingevuld voor Ledenwerving. Beide dagdelen zijn een succes geworden, te meer omdat we begeleiding hebben ingehuurd bij de Unie. We hebben alleen veel werk gehad, omdat het aantal deelnemers tegen viel en we veel afdelingen hebben moeten bellen. Op 19 februari 2013 wordt er weer een kadertraining opgezet. Deze workshop zal gaan over samenwerking in al zijn vormen. Denk aan de Zonnebloem, de Caritas, de ANBO en de PCOB. Hoe kunnen we samenwerking bevorderen en hoe kunnen we van elkaar leren. Zet deze datum alvast in uw agenda en als u nog suggesties heeft voor andere kadervormingdagen dan houdt de commissie zich aanbevolen. Immers u moet zich prettig voelen bij de KBO en wij proberen daar alles aan te doen. Gerard Janssen. COMMISSIE O&O KBO-reizen Op 7 november jl. heeft de commissie O en O de reizen van 2012 geëvalueerd en alvast een opzet gemaakt voor de reizen in Uiteraard moet de nieuwe reis naar Parijs nog plaatsvinden op 7 t/m 10 december. Het voorlopige reisplan voor 2013 luidt: Van 22 t/m 27 april een zesdaagse reis naar de Vogezen. Van 2 t/m 7 september een zesdaagse fietsreis langs de Moezel. Dagreis voor Kring Noord en Midden-Zeeland op 18, West (Z-Vl)op 19 en Oost (Z-Vl) op 20 september. Bestemming nog nader vast te stellen. De stedenreis is op 13 t/m 16 december. Mogelijk 4 of 5 dagen Berlijn. Commissie O en O. Voor verslagen van de reizen en bijzondere activiteiten van afdelingen kunt u terecht op: onder het kopje actueel. GEEF DE PEN DOOR AAN.. In deze rubriek schrijven afdelingen hun wetenswaardigheden op om zo andere afdelingen van hun doen en laten op de hoogte te stellen. In iedere nieuwsbrief wordt door de schrijvende partij aan de hen gekozen afdeling gevraagd of zij de pen willen overnemen. Voorgegaan zijn: s-heerenhoek, Hulst, Lewedorp, Heinkenszand, Philippine, Oostburg, Sint Jansteen, Clinge, Lamswaarde, Graauw, Nieuw-Namen en Heikant. MIDDELBURG Wij bedanken de afdeling Heikant voor het doorgeven van de pen aan een afdeling boven de Schelde. De afdeling Middelburg-Veere is nog een jonge tak aan de KBO-boom in Zeeland, pas opgericht in 2006 en waar na een wervingsactie in 2010, waarbij gebruik is gemaakt van de gegevens van de parochie, het ledenaantal gestegen is tot bijna 300 leden eind Onze jonge afdeling heeft als wapenfeit dat we 3 maal geportretteerd zijn in de Nestor, namelijk met de leeskring (2008), bij de bijeenkomst Wat een Kunst (2009) en tenslotte bij een bezoek aan

4 het Boijmans van Beuningenmuseum in Rotterdam. Onze afdeling was de eerste in Zeeland die het project Vraag Gericht Werken heeft uitgevoerd (2007). Ook is de afdeling de eerste geweest waar de cursus Wat een Kunst is gehouden (2009). Twee leden van onze afdeling zijn geschoold om deze cursus in de afdelingen in Zeeland te geven, dus als u wilt.. De afdeling gaat enkele keren per jaar naar musea in Nederland en Vlaanderen. Dit jaar zijn we naar Dordrecht geweest, naar Antwerpen: het MAS en in Gent is een bezoek gebracht aan het STAM. De cursus Wat een Kunst gaat in 2013 een lustrum vieren, namelijk voor het vijfde jaar op rij wordt deze (vervolg-) cursus gegeven. Verder zijn 2 leeskringen actief met in totaal 16 deelnemers. Er zijn interessante lezingen waar gemiddeld 30 leden komen luisteren. We hebben tweemaal per maand koffiemorgens waar circa 15 leden op af komen voor een gezellig praatje en eens in de 6 weken gaan we uit eten. Ook wordt er iets gedaan aan bewegen. Elke week zijn mensen actief met koersballen en Nordic Walking en we gaan 1 x per jaar enkele dagen fietsen in Nederland. We hebben een bezoekgroep, die (nieuwe) leden bezoekt en naar mensen toegaan die ziek zijn (geweest) of naar mensen die het leuk vinden een praatje te maken. Ook wordt aandacht besteed voor belangstellenden aan religieuze onderwerpen. We geven de pen graag door aan de afdeling Koewacht. Rob Buysrogge KBO-ZEELAND Belangrijke feiten en actueel nieuws kunt u vinden op onze website onder de rubriek activiteiten of bij Voor verslagen van reizen en bijzondere activiteiten van afdelingen kunt u terecht op: onder het kopje actueel. NESTORBEZORGING Veranderingen in het aantal Nestors, die u voor uw afdeling nodig heeft, kunt u rechtstreeks doorgeven aan de Nestordistributeur: Jos Lansu, tel KOPIJ Stukjes voor de volgende Nieuwsbrief, die in week 12 via de mail van uw afdelingssecretariaat zult ontvangen, kunt u vóór 01 maart opsturen naar het redactieadres: of naar Als het kan graag aanleveren in Word, lettertype Times New Roman 12. AGENDA Vergaderingen: di. 22 jan. Algemeen Bestuur; di. 05 feb. Dagelijks Bestuur; di. 05 mrt Algemeen Bestuur + com. Identiteit en Kaderbeleid; di. 26 mrt Kring Gr. Terneuzen; ma. 08 apr. N&M-Zeeland; di. 16 apr Algemene vergadering; do. 18 apr Ledenraad Unie Activiteiten : Vr. 30 nov. Adventsviering; Van 6 tot 10 dec. Reis naar Parijs; di. 19 feb. Workshop Samenwerken; do. 07 mrt. Themadag Levenskunst. NOTEER IN UW AGENDA: KOPIJ INLEVEREN VÓÓR 01 MAART! Wilt u zich zo veel mogelijk houden aan deze datum. STA OP EN SCHITTER Geen antwoord op vragen. Geen warm onthaal. Geen glamour of glitter. Geen man van staal. Geen aangekleed voetstuk. Geen pracht, geen praal. Geen neonreclame. Geen bliksemstraal. Geen vuurwerk, geen kernbom. Alleen maar een ster, die mensen de weg wijst van toen tot dusver. Redactie: Emmy Lansu-Hontelé. door Fiet van Beek

5 Lid werft Lid KBO-Zeeland en de afdelingen zijn op zoek naar NIEUWE LEDEN WERKEN MET EEN PLAN is dit keer het motto. Wat te doen om een plan te maken en uit te voeren? 1. Maak er een agendapunt van op de bestuursvergadering; 2. Benoem een bestuurslid voor specifiek de ledenwerving; 3. Kies een strategie: Hoe gaan we werken en wie doet wat? 4. Kijk in de ledenwerfkrant voor ideeën; 5. Formuleer een doelstelling; 6. Kortom, maak een plan van aanpak en voer dit plan uit! Wat zijn de mogelijke weerstanden bij de ledenwerving? 1. Ons imago is niet in overeenstemming met onze doelstellingen; 2. De mensen willen niet worden aangesproken op hun leeftijd. (derde levensfase); 3. Nieuwe 60-plussers anders aangesproken, 4. We maken geen gebruik van de nieuwe media zoals de website; 5. Er zijn geen of onvoldoende vernieuwende activiteiten in de afdeling; 6. We werken niet planmatig aan de ledenwerving. Bespreek dit binnen uw bestuur en vernieuw en verbeter waar mogelijk en vooral maak een plan voor uw eigen afdeling. Haak vooral in op de Lid werft Lid actie. Samen kunnen wij meer dan ieder lid afzonderlijk. Tenslotte zou ons motto ook kunnen zijn Samenwerken met een plan! Namens de werkgroep ledenwerving veel succes. Piet Boonman (Voorzitter werkgroep)

6 TIP VOOR UW KERST CADEAU! Kerst, een periode van gezelligheid, warme sfeer, familiefeestjes, enzovoort. Maar laten we vooral de kerstcadeaus niet vergeten tijdens deze gezellige tijden. Elk jaar gaan we op zoek naar een geschikt kerstcadeau. Voor de partner, ouders, schoonouders, meter of peter, noem maar op. Onder de kerstboom ligt het steeds vol met kerstcadeaus al is het soms een moeilijke opgave om elk jaar opnieuw een geschikt en origineel kerstcadeau te vinden. U hebt het al wel begrepen denk ik. Geef een origineel cadeau in de vorm van een jaarlidmaatschap van uw eigen KBO. De mensen kunnen daarmee een jaar lang deelnemen aan alle activiteiten en profiteren van de voordelen, welke aan dit abonnement vast zitten. En de ontvanger van de bon krijgt 10 maal het prachtige ledenblad de Nestor. Bij het bestuur van uw afdeling kunt u een cadeaubon inclusief een bijpassende enveloppe kopen tegen de prijs van één jaar lidmaatschap. Hierbij geeft u naam, adres, en geboortedatum op van diegene aan wie de bon wordt gegeven. Mogelijk doet uw bestuur er nog een Nestor en een kleine attentie bij om samen met de bon te geven. Alles bij elkaar wordt het dan een feestelijk presentje. Wij wensen u een plezierig Sint Nicolaasfeest en prettige Kerstdagen. Namens de werkgroep Ledenwerving, Piet Boonman Ontspanning Sport Educatie Reizen Dit zijn enkele van de activiteiten, die door afdelingen van KBO-Zeeland worden gegeven.

7

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder

Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder Nieuwsbrief Gabriëlschool-Harnaschpolder november december 2014 In deze nieuwsbrief leest u onder andere over: * het Sinterklaasfeest * het Kerstfeest * het speelgoedmuseum van groep ¾ * het gedragsprotocol

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015

Parochieblad Delft. Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Parochieblad Delft Informatieblad van de Sint Ursulaparochie jaargang 7, nummer 1 februari 2015 Er kwam een melaatse op Hem af, die om hulp vroeg. Hij viel op zijn knieën en zei: Als U wilt, kunt U me

Nadere informatie

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8

Jaarverslag 2010 Stichting Aandachtscentrum Het Open Venster. 1. Voorwoord 2. 2. Visie 3. 3. De activiteiten 4. 4. Coördinator en groepswerkers 8 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 2 2. Visie 3 3. De activiteiten 4 4. Coördinator en groepswerkers 8 5. Vrijwilligers 9 6. Bestuur 12 7. Contacten in de samenleving 13 8. Publiciteit 14 9. Toekomst 15

Nadere informatie

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was.

Eens was er iets, een nieuw begin, vol beloften, vol verwachtingen. En van dat iets zag God dat het goed was. Datum: 9 januari 2015 Jaargang: 25 Nummer: 6 @pcbdebranding Let op: deze versie is voor de site. Dit betekent dat we alleen voornamen gebruiken en ervoor kiezen om sommige nieuwszaken niet te vermelden.

Nadere informatie

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst

Kom op voor je eigen belangenorganisatie. een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties. Riet van Raaphorst 1 Kom op voor je eigen belangenorganisatie een werkboek voor uitkeringsgerechtigden in belangenorganisaties Riet van Raaphorst 2 Kom op voor je eigen belangenorganisatie is van origine een uitgave uit

Nadere informatie

Inhoudsopgave Van de directie... 3

Inhoudsopgave Van de directie... 3 Zorg voor het leven Inhoudsopgave Van de directie... 3 Collectieve belangenbehartiging... 5 Eenzaamheid... 5 Voltooid Leven... 6 Subsidie PGO-organisaties... 6 Brochure over levensbeschouwelijke aspecten

Nadere informatie

Inhoud: Aan onze leden,

Inhoud: Aan onze leden, 2 Jaargang 7 Inhoud: Aan onze leden,... 2 Elke nieuwe dag is het begin van een nieuw jaar.... 3 Oproep fondsenwerver.... 4 Aktiviteitenkalender... 4 Oproep Oproep... 4 Verslag Nationale MS dag op 8.11.2001...

Nadere informatie

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café

februari 2012 nr.1 februari 2012 1 Jaarvergadering Energiecollectief De OV-chipkaart Uw aandacht waard! Gezocht: secretaris V/M In het Alzheimer café februari 2012 nr.1 Jaarvergadering De OV-chipkaart Gezocht: secretaris V/M Agenda Activiteiten in: De Kortfoort De kleine zaal Overige activiteiten Activiteiten lange termijn Personalia Activiteiten Computercursus

Nadere informatie

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4

KBO INFO AFD. HEESCH. 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 KBO INFO AFD. HEESCH 14 e JAARGANG APRIL 2013 NO. 4 INHOUD Van achter de bestuurstafel... 3 Afscheidswoord van Wil de Jong... 4 Jubilarissen proficiat!... 5 Toneelclub... 13 Tuinhulp aangeboden... 14 Eten

Nadere informatie

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012

jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 jaargang 12 nr. 1 augustus/september 2012 EEN MOOIE START! En vandaag ligt er alweer een verse nieuwsbrief voor u. Zo wensten wij elkaar een fijne vakantie en zo is een nieuw schooljaar begonnen. Waar

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel

ABC-tje is een uitgave van de Algemene Bond Casinopersoneel UITNODIGING Na een periode van vijf en een half jaar de functie van voorzitter van de Vakbond ABW en Vakbond ABC bekleed te hebben, zal de heer Okke Verstrenge vanaf 1 oktober a.s. de beide bonden verlaten

Nadere informatie

Fijne Kerstvakantie gewenst!

Fijne Kerstvakantie gewenst! Er ligt weer een nieuwe info voor u. Het halfjaarlijks blad van Hoor Friesland. In het voor- en najaar kunt u een uitgave van ons verwachten. In de tussentijd houden we u op de hoogte door middel van onze

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum

Algemene Ledenvergadering op 7 mei 2011 Lokatie: Klein Vogelenzang in het Pinetum Blijdestein Van der Lindenlaat 125 1200 AA te Hilversum Jaargang 16, Nr. 2 April 2011 Inhoud www.verkeersslachtoffer.nl pag. Voorwoord van het bestuur 2 Bestuur VVS 3 Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 4 Concept agenda ALV op zaterdag 7 mei 2011

Nadere informatie

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving

de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 ledenvertoeving de Werf blad voor mededelingen en contact jaargang 54 no.4 april 2015 editie ledenvertoeving GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE GEMEENTE waar mensen hun verbondenheid met Christus mogen beleven waar mens zijn

Nadere informatie

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven

DE WEG NAAR PASEN. Beeld van nieuw leven DE WEG NAAR PASEN Beeld van nieuw leven Pasen roept het beeld op van het nieuwe leven. Op een of andere manier heb ik dit al vroeg thuis meegekregen. Mijn vader ging ieder jaar vanuit de parochie mee met

Nadere informatie

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD

GEWESTBRIEF. ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 VOORWOORD ANBO gewest Noord-Holland Jaargang 11 nr. 1 feb. 2010 GEWESTBRIEF VOORWOORD Wat gebeurt er allemaal Terugkijkend op het jaar 2009 is er om ons heen heel veel gebeurd. In 2008 een creditcrisis. Banken die

Nadere informatie

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief:

ABC-tje. NIEUWSBRIEF Nr. 4. 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT. In deze nieuwsbrief: In deze nieuwsbrief: ABC-tje NIEUWSBRIEF Nr. 4 4 e jaargang - juni 2004 ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN DE VAKBOND ABC IN UTRECHT Op dinsdag 18 mei jl. vond vanaf 14.30 uur in de Royal Flush zaal van HC

Nadere informatie

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren

Nieuwsbrief BSO. Tennisclinic de Geeren Nieuwsbrief BSO Tennisclinic de Geeren November 2013 Nieuwsbrief Buitenschoolse Opvang Na een heerlijke zomer, waarin we enorm hebben genoten van het prachtige weer, genieten we nu van de herfst en staat

Nadere informatie

Nieuws van de afdeling

Nieuws van de afdeling Nieuws van de afdeling KBO Waspik 1973-2013 foto 35 jarig KBO feest Postbus 54, 5165 ZH Waspik Telefoon 0416-311629 Rabobank 1565.21.466 uitgave: december 2013 Artikelen in dit afdelingsnieuws - Een zalig

Nadere informatie

Hoe geef je je leven zin?

Hoe geef je je leven zin? DECEMBER2010 Over zingeving met longfibrose Informatieblad van de Belangenvereniging Longfibrosepatiënten Nederland Hoe geef je je leven zin? Toen de redactie het thema 'zingeving en longfibrose' had bedacht,

Nadere informatie

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1

AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 AUGUSTINUSNIEUWS 18 MAART 13 MEI 2012 1 JAARGANG 43- NR. 374 COLOFON Het parochieblad is een uitgave van de St.Augustinusparochie te Vijfhuizen. Het boekje verschijnt 7 keer per jaar. REDACTIE Dalva Marçal

Nadere informatie

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013

Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 Kinderen van God Dertigste jaargang nr. 10 december 2013 In zijn brief aan de christenen van Efese schrijft de heilige apostel Paulus de volgende zin: Hij (God) heeft ons naar zijn wil en verlangen voorbestemd

Nadere informatie

acht verdiepende interviews

acht verdiepende interviews WENSEN EN BEHOEFTEN VAN LEDEN van HARTEN TWEE acht verdiepende interviews Blaauwbroek bureau voor Vraaggestuurde Zorg Nieuwstad 100c 1381 CE WEESP tel.: 0294 491400 e-mail: info@bbvz.nl www.bbvz.nl Colofon

Nadere informatie

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK

HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK HANDBOEK VOOR VRIJWILLIGERSORGANISATIES WAALWIJK 3 COLOFON Redactie OndersteuningsPunt Sport en Welzijn Illustraties Marc Camps Vormgeving en drukwerk Raster40 Oplage 500 exemplaren Uitgave Gemeente Waalwijk,

Nadere informatie

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014

NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING d.d. 17 MAART 2014 1. Opening Alvorens tot opening over te gaan, vraagt de voorzitter de vergadering een moment van stilte te betrachten ter nagedachtenis aan José van

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

No 4-2013. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: http://fusiekvovvn.wordpress.com/

No 4-2013. Uitgebreide informatie over de fusie is te vinden op de speciale fusiewebsite: http://fusiekvovvn.wordpress.com/ No 4-2013 datum: 5 december 2013 kenmerk: 2013/801/A8/team Het NIEUWS voor afdelingen bevat informatie en tips die voor afdelingsbesturen en leden nuttig en interessant zijn. Het NIEUWS wordt gemaakt door

Nadere informatie