Algemene voorwaarden Mediaraven vzw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Mediaraven vzw"

Transcriptie

1 Grijp de kansen van digitale media! Smidsestraat Gent t f december 2014 Algemene voorwaarden Mediaraven vzw Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Mediaraven vzw 1 // Deze voorwaarden gelden voor alle producten en diensten van Mediaraven vzw en voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Mediaraven vzw. Enkel bij uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen wordt van deze voorwaarden afgeweken, ook wanneer Mediaraven vzw gebeurlijk aanwezige inkoop-, aankoop- of andere voorwaarden van de klant niet expliciet heeft afgewezen. 2 // De klant ontvangt deze voorwaarden, al dan niet als bijlage, bij de offerte, de bestelopdracht of overeenkomst of de facturen. De meest recente versie is te vinden op of per te verkrijgen op verzoek. De klant erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen door het ondertekenen van de offerte, de bestelopdracht of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur. 3 // Wijzigingen door Mediaraven vzw aan deze voorwaarden worden van kracht dertig dagen nadat Mediaraven vzw ze op haar website of aan de klant zelf heeft bekendgemaakt. De klant kan de overeenkomst beëindigen wanneer een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, als hij binnen de 60 dagen na de bekendmaking van de wijzigingen de wens tot beëindiging door de klant aan Mediaraven vzw te kennen geeft. De overeenkomst neemt dan een einde op de eerste dag van de tweede maand na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging van de overeenkomst door de klant. Offertes en overeenkomsten 4 // De offertes, opgesteld door Mediaraven vzw, zijn steeds vrijblijvend en gelden voor een periode van dertig dagen, behalve wanneer daar uitdrukkelijk een andere termijn in vermeld wordt. Daarna hebben zij enkel een informatieve waarde. 5 // Mediaraven vzw is niet gebonden aan het aanbod in de offerte wanneer een door de klant aanvaarde opdracht op één of meerdere punten daarvan afwijkt. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en de prijzen uit samengestelde prijsopgaves gelden niet automatisch voor het verrichten van slechts een deel van de oorspronkelijke opdracht. 6 // Mediaraven vzw is een erkende jeugdwerkorganisatie en geniet vrijstelling van BTW wegens artikels 44, 2,2 en 12 van de BTW-wetgeving. Prijzen bevatten dus steeds 0% / 0,00 BTW. Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 7 // Opdrachten verbinden Mediaraven vzw slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van een orderbevestiging of overeenkomst, worden aanvaard. 8 // Een overeenkomst bestaat uit een, zowel door de klant, als de vertegenwoordiger van Mediaraven vzw, ondertekend document waarin het project duidelijk omschreven staat, samen met een gedetailleerde en eventueel bijgestuurde prijsopgave, specifieke uitvoeringsmodaliteiten en deze algemene voorwaarden. De overeenkomst primeert op de offerte, tenzij in de overeenkomst expliciet naar de offerte wordt verwezen. 9 // Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Mediaraven vzw. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Mediaraven vzw te worden aanvaard. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 1/6

2 10 // Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mediaraven vzw, dat zich de mogelijkheid voorbehoud de toestemming hiertoe te weigeren. 11 // Mediaraven vzw behoudt het recht de geleverde diensten of producten te gebruiken ter presentatie van haar creaties voor promotiedoeleinden en als referentie met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst. Verantwoordelijkheden van de klant 12 // De klant duidt één vaste aanspreekpersoon aan die de vragen, beslissingen en opdrachten aan Mediaraven vzw communiceert. 13 // De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig informeren van Mediaraven vzw, zowel bij het vaststellen van de opdracht, als tijdens de uitvoering daarvan. Mediaraven vzw kan bij niet tijdige of onvolledige informatie de uitvoeringstermijn verlengen en, desgevallend, de kostprijs evenredig verhogen. 14 // De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de door Mediaraven vzw geleverde diensten of producten, zoals de vertrouwelijkheid, het auteursrecht, het gebruik van zijn toegangscodes, adressen, enz. 15 // De klant zal de producten en diensten geleverd door Mediaraven vzw niet gebruiken of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of illegale activiteiten of handelingen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Mediaraven vzw of klanten daarvan hindert of benadeelt of die in strijd zijn met deze voorwaarden. Klachten van derden hierover kunnen gemeld worden via Mediaraven vzw zal bij een vaststelling van een overtreding hierop de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, één of meerdere van de volgende acties ondernemen: 1 // de dienstverlening naar de betrokken klant voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of definitief stopzetten; 2 // additionele kosten en boetes aanrekenen; 3 // de betreffende inhoud verwijderen; 4 // alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik; 5 // de bevoegde instanties op de hoogte brengen. 16 // De klant vrijwaart Mediaraven vzw voor elke vordering van derden, ook na beëindiging van de overeenkomst. 17 // De klant kan de rechten en plichten die voortvloeien uit een overeenkomst met Mediaraven vzw niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediaraven vzw. Verantwoordelijkheden van Mediaraven vzw 18 // Mediaraven vzw besteedt steeds de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten. Zij is enkel belast met een inspanningsverbintenis. 19 // Mediaraven vzw is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden niet expliciet haar verantwoordelijkheid heeft bepaald. 20 // Mediaraven vzw draagt de grootste zorg bij het verlenen van adviezen over een brede waaier van onderwerpen. Dit kan onder de vorm van een , een mondeling advies, een schriftelijk document of rapport. Mediaraven vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het enige schade die zou voortvloeien uit het al of niet correct, geheel of gedeeltelijk gebruiken van de door Mediaraven vzw verschafte adviezen. 21 // Mediaraven vzw aanvaardt voor producten of diensten van derde leveranciers geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 22 // Mediaraven vzw is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. 23 // De door Mediaraven vzw opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer Mediaraven vzw, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Mediaraven vzw het recht om de overeenkomst te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste van goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen en elke onvoorziene omstandigheid die het contractueel evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Mediaraven vzw, bij één van de leveranciers of één van de medewerkers. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 2/6

3 24 // De aansprakelijkheid van Mediaraven vzw is in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de overeenkomst. Mediaraven vzw heeft altijd de keuze het werk te herdoen, dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen. Gebruik netwerk, internetinfrastructuur en hostingdiensten 25 // Mediaraven vzw verhuurt haar netwerk, internetinfrastructuur en hostingdiensten aan of stelt die ter beschikking van non-profit organisaties, instellingen en overheden, of hun vertegenwoordigers, die in hun geheel of gedeeltelijk activiteiten en diensten opzetten of producten ontwikkelen voor, door of met kinderen en jongeren en dit ter ondersteuning van die organisaties, instellingen en overheden en hun activiteiten, diensten of producten. Mediaraven vzw kan elke aanvraag hiervoor weigeren en zal dit sowieso doen wanneer de aanvrager of het aangevraagde gebruik van het netwerk, de internetinfrastructuur en de hostingsdiensten van Mediaraven vzw niet overeenkomen met bovenstaande doelpubliek of doelstelling. Indien Mediaraven vzw vaststelt dat haar netwerk, internetinfrastructuur of hostingdiensten door of voor iets anders gebruikt worden dan door bovenstaand doelpubliek of bovenstaande doelstelling, zal zij dat gebruik en de dienstverlening na verwittiging onmiddellijk stopzetten. 26 // Het gehuurde of ter beschikking gestelde netwerk, de internetinfrastructuur en de hostingsdiensten van Mediaraven vzw mogen in geen geval gebruikt worden voor 1 // het verzenden van massa en spam s of lijsten van adressen daartoe aan te leggen, 2 // het lanceren van denial-of-service attacks (DOS-attacks) op de internetinfrastructuur van Mediaraven vzw of van derden, 3 // het lanceren van poortscans op de Mediaraven vzw internet-infrastructuur tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Mediaraven vzw zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server, 4 // het opslaan, verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van 1 // illegale software, 2 // auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder voorafgaande toestemming van de auteur, 3 // seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht, 4 // haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal, 5 // schadelijke software zoals virussen, trojan horses of programmeercode die als doel heeft gegevens, diensten of hardware te wissen, beschadigen of vernietigen. 27 // De klant mag het netwerk, de gehuurde of ter beschikking gestelde internetinfrastructuur en de hostingsdiensten van Mediaraven vzw niet verhuren, verkopen of ter beschikking stellen van derden. 28 // De scripts en software die Mediaraven vzw via haar netwerk, internetinfrastructuur en hostingsdiensten aan de gebruiker ter beschikking stelt blijven eigendom van Mediaraven vzw. Enkel met expliciete toestemming en bronvermelding kunnen zij overgenomen worden. 29 // De gebruiker staat er voor in dat de legale scripts en software of andere inhoud die hij gebruikt of aanbiedt op het netwerk, de internetinfrastructuur of de hostingsdiensten van Mediaraven vzw de werking en integriteit daarvan niet in gevaar brengen, noch schade kunnen toebrengen daaraan, aan de accounts van andere gebruikers of aan derden, met inbegrip van een redelijkerwijze te hoog gebruik van CPU, geheugen, netwerkbronnen, enz.. Wanneer Mediaraven vzw geconfronteerd wordt met scripts of software op het account van de gebruiker die hieraan niet voldoen, kunnen deze na verwittiging meteen verwijderd worden of kan zij de dienstverlening voor die gebruiker al dan niet tijdelijk stopzetten. Het oordeel over het risico en de schadelijkheid van de scripts en software valt ontegensprekelijk bij Mediaraven vzw. 30 // De gebruiker verklaart dat het maandelijks toegestane dataverkeer en het gebruik van de webserverruimte niet hoger zal zijn dan wat werd vastgelegd in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze quota staat de gebruiker Mediaraven vzw toe om maatregelen te nemen en/of de kosten voor de overschrijding door te factureren. 31 // De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Mediaraven vzw biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor de.be-domeinnamen is Mediaraven vzw een erkende agent en zijn tevens de toepasselijke algemene voorwaarden van DNS geldig (www.dns.be). 32 // De hosting diensten van Mediaraven vzw worden aangeboden op een as is basis. Mediaraven vzw verleent geen expliciete, noch impliciete garantie dat het gebruik van de hostingdiensten ononderbroken of zonder gebreken zal zijn. Mediaraven vzw wijst elke aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af. Mediaraven vzw verleent geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de hostingdiensten beantwoorden aan de door de gebruiker vooropgestelde doelstellingen. Mediaraven vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 3/6

4 1 // gebreken, onderbrekingen, onbeschikbaarheid, storingen, vernietigingen, diefstal, verlies van data, fouten, versperring en alle door een derde veroorzaakte beschadigingen aan het informaticasysteem, 2 // het gebruik van de hostingdienst(en) door een niet-bevoegde persoon of een persoon die niet de toestemming heeft van de gebruiker ten gevolge van de verspreiding of het verlies van het wachtwoord van de gebruiker of zijn onachtzaamheid of ten gevolge van diefstal van zijn wachtwoord (hacking), 3 // de onbeschikbaarheid tijdens of schade ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden 33 // De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van een back-up van de gegevens in de toegewezen serverruimte. Onder geen enkele voorwaarde kan Mediaraven vzw verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens op de webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist. 34 //. Mediaraven vzw voorziet een veilige omgeving voor de hostingdiensten, gebruik makend van een firewall. Er worden bovendien periodieke back-ups gemaakt van de data. Mediaraven vzw geeft geen garanties over het spamvrij of virus-vrij zijn van de s, maar doet alles binnen haar mogelijkheden om deze issues aan te pakken. 35 // De gebruiker is aan Mediaraven vzw de volgende vergoedingen verschuldigd tegen de daarvoor geldende tarieven: 1 // jaarlijks het vaste abonnementsgeld voor het beschikbaar stellen van de hostingdienst(en); 2 // de kosten voor het gebruik van bijkomende diensten. 36 // Mediaraven vzw is gerechtigd de tarieven voor de huur en het gebruik van haar netwerk, internetinfrastructuur en hostingsdiensten te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft, zal Mediaraven vzw de gebruiker dit ten minste 1 maand vooraf meedelen. De gebruiker heeft dan het recht de account met ingang van de datum waarop de verhoging van kracht wordt te beëindigen. 37 // Nieuwe, nog niet gebruikte gratis hostingaccounts worden verwijderd wanneer zij een maand niet gebruikt werden. Gebruikte gratis hostingaccounts worden verwijderd, na verwittiging, wanneer er een jaar lang geen aanpassingen werden gedaan aan of gebruik gemaakt werd van de daarop gehoste websites of applicaties. 38 // De hostingdienst voor betalende pakketten wordt geactiveerd van zodra we de betaling ontvangen hebben en ten laatste op het moment dat Mediaraven vzw door de gebruiker aangevraagde domeinnamen geregistreerd heeft. Van zodra de account werd geactiveerd, beschikt de gebruiker niet meer over het recht om af te zien van de aankoop en kan deze dus niet langer beroepen op het verzakingsrecht. 39 // De hostingtermijn loopt vanaf de dag van activering en dit voor de termijn van een jaar. Deze termijn wordt stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij de gebruiker minimaal 20 dagen voor de start van de maand waarin de verlenging plaatsvindt de wens om het account op te zeggen aan Mediaraven vzw te kennen geeft via een ticket via of per mail naar met vermelding van Jnetnummer en de domeinnaam. Zoniet blijft de jaarlijkse abonnementsprijs verschuldigd. Mediaraven vzw bevestigt de opzegging via mail. 40 // Uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van de hostingtermijn dient de gebruiker betaald te hebben, zo niet, kan Mediaraven vzw niet garanderen dat na de vervaldag de domeinnamen en het account van de gebruiker nog beschikbaar zullen zijn. 41 // De rekeningafschriften en facturen worden door Mediaraven vzw geldig verzonden naar het adres dat de gebruiker oorspronkelijk heeft opgegeven. De gebruiker verbindt er zich toe bij wijziging van de gegevens, Mediaraven vzw op de hoogte te stellen via Websites en applicaties op maat 42 // Mediaraven vzw draagt de grootste zorg bij het ontwikkelen van technische producten. Bij het implementeren en op maat aanpassen van de producten aan de eisen van de klant wordt de grootste zorgvuldigheid aan de dag gelegd. 43 // Het eerste voorschot is bij ondertekening van de overeenkomst of bij het afleveren van de bestelopdracht verschuldigd aan Mediaraven vzw, ook als het project niet wordt uitgevoerd bijvoorbeeld naar aanleiding van een bijgesteld prijsvoorstel na de analyse 44 // Bij elk website- of applicatieproject starten de technische werkzaamheden met een analyseperiode. Op het einde van deze periode wordt de analyse en de detail wire frames voorgelegd aan de klant, samen met de effectieve prijs voor de uitbouw van dit project. Als deze prijs verschilt van de prijs vooropgesteld in de overeenkomst wordt er een wijziging voorgesteld. De bouwfase kan slechts starten nadat de opdrachtgever de inhoud van deze documenten schriftelijk of per mail bevestigd heeft. Een beperkte speling van het eindproduct ten opzichte van deze documenten geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Mediaraven vzw is vanaf de bevestiging van de analyse ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de functionele kenmerken van de site of applicatie. 45 // Van elk contact tijdens de werkzaamheden wordt per mail of in een verslag een schriftelijke neerslag gemaakt. Keuzes die de klant maakt en bevestigt tijdens deze contacten en die passen binnen het voorziene budget, worden beschouwd als definitief en vervangen eventuele bepalingen in de overeenkomst. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 4/6

5 46 // Grote veranderingen aan het project kunnen niet binnen een lopende overeenkomst. Dit impliceert altijd een nieuwe analysefase en daaruit volgend mogelijk een aanpassing van het bedrag, de timing en de overeenkomst. Mediaraven vzw laat weten aan de klant wanneer dit voorvalt. 47 // Na de afwerking van het project wordt er een dagdeel (3 u) vorming voorzien. Deze vindt plaats in Gent in de lokalen van Mediaraven vzw. Onderwerp is het leren werken met de website of applicatie. 48 // Mediaraven voorziet standaard een periode van 1 maand om te debuggen, startend met de vorming. In deze periode test de klant de hele site of applicatie en meldt hij onregelmatigheden aan Mediaraven vzw. Mediaraven vzw bezorgt tijdens de vorming informatie over de gewenste manier van het aanleveren van de bugs die tijdens het testen naar boven komen. De bugs worden telkens de week na melding of op afgesproken momenten verzameld, bekeken en opgelost. Als het testen echter niet meer mogelijk is door die ene bug, wordt hiervan afgeweken en lost Mediaraven vzw de bug zo snel mogelijk op. Als het testen of het oplossen van de bugs niet lukt binnen de opgegeven periodes brengen de contractanten elkaar op de hoogte. Als dit noodzakelijk geacht wordt, wordt er een vergadering belegd om samen naar een oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is. 49 // Bij de oplevering van het project tekent de klant de overeenkomst af als voldaan. Dit betekent dat hij alle zaken die gebouwd zijn goedkeurt, de testfase afgelopen is en dat Mediaraven niet meer verantwoordelijk gesteld kan worden voor fouten in de website of applicatie. 50 // Wanneer in de overeenkomst geen lay-out opgenomen werd, wordt de lay-out aangeleverd door de klant. Bij vertragingen bij de levering van de lay-out kan de hele timing van het project verlengd worden door Mediaraven vzw. 51 // Wanneer de klant bij een andere hostingdienst webruimte voorziet, bezorgt de klant de nodige gegevens tijdig aan Mediaraven vzw. Mediaraven vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet (volledig) werken van een site of applicatie door het overzetten naar of beheren op een externe hostingdienst. Mediaraven vzw kan de klant informeren over de technische eisen waaraan die hosting moet voldoen. 52 // Alle teksten en beelden worden zelf geplaatst door de klant. Mediaraven vzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de site of applicatie of voor onjuistheden of tekortkomingen daarin, deze inhoud kan ook nooit aanleiding geven tot een financiële compensatie. 53 // In geval de klant materiaal op een door Mediaraven vzw ontwikkelde website plaatst of aan Mediaraven vzw aanlevert met het doel dit op een website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto s, video s, grafische elementen, enz ) 54 // Goederen die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Mediaraven vzw worden toevertrouwd, worden op risico van de klant bewaard. 55 // Mediaraven vzw maakt gebruik van de software Drupal en CiviCRM. Dit zijn open source pakketten: er zijn dus geen licenties voor nodig.. Als er programma's of licenties moeten aangekocht worden voor de site of de applicatie, laat Mediaraven vzw dit weten aan de klant. Deze prijs wordt dan doorgerekend. Er is de mogelijkheid om een onderhoudscontract aan te gaan bij Mediaraven vzw voor door Mediaraven vzw ontwikkelde websites of toepassingen. Dit onderhoudscontract houdt in dat de hulp start de eerstkomende werkdag. Er wordt een analyse gemaakt van het probleem en dit wordt meegedeeld aan de klant via mail of telefoon. De oplossing van het probleem wordt ingepland en de communicatie over de timing wordt ook meegedeeld. Alle problemen op te lossen in minder dan een half uur worden direct en zonder extra kosten opgelost. Voor alle problemen met meer werk dan een half uur wordt er een offerte opgemaakt door Mediaraven vzw en overgemaakt aan de klant. Alle Drupal security updates binnen de huidige major release zijn inbegrepen in dit contract. Mediaraven communiceert met de klant over de updates. De major updates worden meegedeeld aan de klant en worden uitgevoerd na goedkeuren van een offerte. Bij alle offertes met betrekking tot aanpassingen aan de site en updates aan modules buiten Drupal wordt aan de klant een korting van 10 % toegekend met een maximum van 1000 euro. Dit wordt steeds bekend gemaakt in de offerte. Hosting en service van de hosting provider vormt geen onderwerp van dit contract. Dit contract is ook niet van toepassing wanneer de broncode van de site door derden aangepast werd en dit fouten in de toepassing tot gevolg heeft. In dergelijke gevallen wordt door Mediaraven een offerte overgemaakt aan contractant 2 (zonder rekening te houden met voorgaande punten van dit contract). 56 // Een onderhoudscontract gaat in op de eerste dag van de maand na ondertekening van dit contract en is geldig voor één jaar. Er is een stilzwijgende verlenging van dit contract. Mediaraven stuurt minstens één maand voor einde van de looptijd een factuur voor het volgende jaar. Aanpassingen aan de prijs van het contract worden door Mediaraven bekend gemaakt in de loop van december. De nieuwe prijs geldt vanaf dan en wordt aangerekend bij de te vernieuwen jaarlijkse factuur. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 5/6

6 Betalingen 57 // De facturen van Mediaraven vzw zijn binnen een periode van 2 maanden vanaf de factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel in België, te Smidsestraat 130, Gent. In geval van vertraging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd zijn ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. De eventuele kosten bij de acceptatie van wissels of inlossing van cheques of wissels vallen ten laste van de opdrachtgever. 58 // Alle geleverde bestanddelen van de site of applicatie blijven eigendom van Mediaraven vzw tot op het moment van algehele betaling van alles wat Mediaraven vzw uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, is Mediaraven vzw zowel ten opzichte van de opdrachtgever, als ten opzichte van de enige derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht te laten gelden en de teruggave van de bestanddelen van de site of applicatie te vorderen zonder hiervoor in rechte te op te moeten treden. Gedane kosten hierbij worden ook door Mediaraven vzw in rekening gebracht. 59 // In onderstaande gevallen zijn door Mediaraven vzw voorschotten opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. Het eerste voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. 1 // Bij websiteproductie is 30% van de voorziene prijs opeisbaar bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst, 50% bij aanvang van de werkzaamheden. Het saldo is opeisbaar bij het online gaan (niet in een uitsluitende voor de klant bedoelde test- of ontwikkelingsomgeving) van de website of applicatie. 2 // Bij vormingen op maat, jongerenactiviteiten en -kampen, video- en digitale mediaproductie, waarbij het voorziene totaal van de factuur 1000 EURO of meer bedraagt, is 50% van de voorziene prijs opeisbaar bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst. Het saldo is opeisbaar na het plaatsvinden van de vorming, de activiteit of het kamp of na het opleveren van de video- of mediaproductie. Betwistingen 60 // Mediaraven vzw en de klant aanvaarden elektronische communicatie zoals als bewijsmiddel. 61 // Klachten van de klant over de geleverde diensten en producten door Mediaraven vzw moeten binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan Mediaraven vzw. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht leidt in geen geval tot een uitstel of schorsing van betaling. 62 // Wanneer één van de clausules van deze voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules. 63 // Bij betwisting omtrent dit contract wordt geprobeerd een minnelijke schikking te treffen. Dit geldt voor alle zaken die expliciet en niet expliciet geregeld zijn in dit contract. Als er geen minnelijke schikking getroffen wordt binnen de dertig dagen, zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd en is het Belgische recht van toepassing. Privacy en vertrouwelijkheid 64 // Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 kunnen de organisaties of medewerkers ten allen tijde hun gegevens inkijken en eventueel wijzigen. 65 // Mediaraven vzw zal de adresgegevens niet doorgeven aan andere organisaties/bedrijven, maar enkel gebruiken voor eigen communicatie. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 6/6

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance DD. 17.01.2011 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 1 Assistance... 1-2 Art. 1 Aanvaarding... 3 Art. 2 Offerte en overeenkomst... 3 Art. 3 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA ALGEMENE VOORWAARDEN VIA FUTURA BVBA Inhoudstafel Algemene voorwaarden VIA FUTURA bvba... 1 Inhoudstafel... 1 Art. 1 Toepasselijkheid... 2 Art. 2 Offerte, bestelling en overeenkomst... 2 Art. 3 Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR)

Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Algemene voorwaarden SiteTeHuur.be (SITETEHUUR) Versie 1.1-07 Maart 2015 1. Inleidende bepaling De verkoopsvoorwaarden uitgelijnd in dit document zijn van toepassing op alle commerciële transacties met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden A2B Facilities B.V. 11 April 2014 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: gevestigd te Purmerend en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 37164338. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Leverancier

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2007-10-26 St-Amandsstraat 2, 1853 Strombeek-Bever HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015

Algemene Voorwaarden Zilverhost Versie 1.4 Datum: 13-03-2015 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Zilverhost gevestigd te Deventer en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54440254 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V.

Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Algemene Voorwaarden DirectVPS B.V. Versie: 1.2 Datum: 1 december 2013 Artikel 1. Definities 1. DirectVPS: DirectVPS B.V. gevestigd aan de Pieter Zeemanweg 47, te Dordrecht en ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt

Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA. Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Appsaloon Dhr. Koen HUYBRECHTS en Dhr. Toon Nelissen werken onder de handelsnaam AppSaloon BVBA Adresgegevens : Zuivelmarkt 19 bus 1 3500 Hasselt Website: www.appsaloon.be Tel.: +32 485 832 970 Tel.: +32

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene voorwaarden Altena Hosting Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Algemene voorwaarden Altena Hosting Datum 01-05-2013 Artikel 1. Definities 1. Altena Hosting: Altena Hosting is de handelsnaam van Ginus ICT gevestigd te Waardhuizen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief

Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You. Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Algemene Voorwaarden De algemene voorwaarden van Fast 4 You Auteur: Fast 4 You Datum: 16 februari 2015 Versie: 2.0 Status: Definitief Inhoudsopgave Artikel 1 Definities... 2 Artikel 2 Elektronische bestelling,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions

Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Algemene Voorwaarden Vyrex Solutions Artikel 1. Definities 1.1. Leverancier: Vyrex Solutions gevestigd te Houten en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 59320532, tevens handelend

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem. info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01

Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem. info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01 Knipoog Media Jansstraat 46 2026XN Haarlem info@knipoogmedia.nl www.knipoogmedia.nl KVK: 34349369 BTW: NL821010414B01 ING REKENING: 4751958 IBAN: NL59 INGB 0004 7519 58 Artikel 1. Definities 1. Knipoog

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA

Algemene voorwaarden UniWeb BVBA Algemene voorwaarden UniWeb BVBA versie 2014.01.01 s Herenweg 16, 1860 Meise HRB 646915, BTW: BE 0472.383.367 Please note: The English translations of the UniWeb Terms and Conditions are provided for the

Nadere informatie

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V.

Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. Algemene voorwaarden XXL Webhosting B.V. In deze algemene voorwaarden staan alle afspraken tussen jou en XXL, en is van toepassing op al onze dienstverlening. Het belangrijkste is dat we ons uiterste best

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ixl hosting

Algemene Voorwaarden ixl hosting Algemene Voorwaarden ixl hosting Artikel 1. Definities 1. ixl hosting: ixl hosting B.V. gevestigd te Ede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 56267908. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014

ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 ALGEMENE VOORWAARDEN THEWEBLAB Laatste wijziging: 30-03-2014 Artikel 1. Definities 1. TheWebLab: ABinteractive EZ gevestigd te Amsterdam, Nederland en ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015

Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Algemene voorwaarden Versie 2015/1 m.i.v. 26 juni 2015 Definities a. Opdrachtgever: een ieder die aan Bastings Webdesign een opdracht verstrekt. b. Website: de op een server opgeslagen gestructureerde

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1

Algemene Voorwaarden Superior Internet Services. 24 december 2009 Versie 1.1 Artikel 1. Definities 1. SUPERIOR: gevestigd te Helmond en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17112708. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SUPERIOR een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst.

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Offerte, aanbod en aanvaarding. Artikel 3. Uitvoering van de Dienst. Algemene voorwaarden Versie 201510202 Artikel 1. Definities 1. Leverancier: Archimedes Hosting, gevestigd te Neptunusstraat 27B, 7521WC Enschede en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding

Artikel 1. Definities Artikel 2. Elektronishe bestel ing, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Proxico: Proxico Websolutions gevestigd te Beek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57779058. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Jij ook? Algemene Voorwaarden

Jij ook? Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Geldig vanaf januari 2014 1 Algemene Voorwaarden BlinktUit Artikel 1: Definities 1.1 Content: alle content die de Klant heeft geplaatst of wenst te plaatsen op de Website/Webshop,

Nadere informatie