Algemene voorwaarden Mediaraven vzw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Mediaraven vzw"

Transcriptie

1 Grijp de kansen van digitale media! Smidsestraat Gent t f december 2014 Algemene voorwaarden Mediaraven vzw Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Mediaraven vzw 1 // Deze voorwaarden gelden voor alle producten en diensten van Mediaraven vzw en voor alle klanten, leveranciers en derden die, al dan niet verbonden door een voorafgaandelijke overeenkomst, handelen met Mediaraven vzw. Enkel bij uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst tussen de partijen wordt van deze voorwaarden afgeweken, ook wanneer Mediaraven vzw gebeurlijk aanwezige inkoop-, aankoop- of andere voorwaarden van de klant niet expliciet heeft afgewezen. 2 // De klant ontvangt deze voorwaarden, al dan niet als bijlage, bij de offerte, de bestelopdracht of overeenkomst of de facturen. De meest recente versie is te vinden op of per te verkrijgen op verzoek. De klant erkent kennis genomen te hebben van deze voorwaarden en ermee in te stemmen door het ondertekenen van de offerte, de bestelopdracht of de overeenkomst of de aanvaarding van de factuur. 3 // Wijzigingen door Mediaraven vzw aan deze voorwaarden worden van kracht dertig dagen nadat Mediaraven vzw ze op haar website of aan de klant zelf heeft bekendgemaakt. De klant kan de overeenkomst beëindigen wanneer een wijziging redelijkerwijze niet aanvaardbaar is, als hij binnen de 60 dagen na de bekendmaking van de wijzigingen de wens tot beëindiging door de klant aan Mediaraven vzw te kennen geeft. De overeenkomst neemt dan een einde op de eerste dag van de tweede maand na verzending van de kennisgeving van de wens tot beëindiging van de overeenkomst door de klant. Offertes en overeenkomsten 4 // De offertes, opgesteld door Mediaraven vzw, zijn steeds vrijblijvend en gelden voor een periode van dertig dagen, behalve wanneer daar uitdrukkelijk een andere termijn in vermeld wordt. Daarna hebben zij enkel een informatieve waarde. 5 // Mediaraven vzw is niet gebonden aan het aanbod in de offerte wanneer een door de klant aanvaarde opdracht op één of meerdere punten daarvan afwijkt. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten en de prijzen uit samengestelde prijsopgaves gelden niet automatisch voor het verrichten van slechts een deel van de oorspronkelijke opdracht. 6 // Mediaraven vzw is een erkende jeugdwerkorganisatie en geniet vrijstelling van BTW wegens artikels 44, 2,2 en 12 van de BTW-wetgeving. Prijzen bevatten dus steeds 0% / 0,00 BTW. Prijzen zijn indicatief en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen. 7 // Opdrachten verbinden Mediaraven vzw slechts wanneer deze door laatstgenoemde schriftelijk, door middel van een orderbevestiging of overeenkomst, worden aanvaard. 8 // Een overeenkomst bestaat uit een, zowel door de klant, als de vertegenwoordiger van Mediaraven vzw, ondertekend document waarin het project duidelijk omschreven staat, samen met een gedetailleerde en eventueel bijgestuurde prijsopgave, specifieke uitvoeringsmodaliteiten en deze algemene voorwaarden. De overeenkomst primeert op de offerte, tenzij in de overeenkomst expliciet naar de offerte wordt verwezen. 9 // Elke overeenkomst wordt geacht te zijn gesloten, na aanvaarding, op de plaats van de maatschappelijke zetel van Mediaraven vzw. Elke afwijking hierop dient schriftelijk en uitdrukkelijk door Mediaraven vzw te worden aanvaard. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 1/6

2 10 // Opdrachten kunnen slechts worden herroepen met de uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Mediaraven vzw, dat zich de mogelijkheid voorbehoud de toestemming hiertoe te weigeren. 11 // Mediaraven vzw behoudt het recht de geleverde diensten of producten te gebruiken ter presentatie van haar creaties voor promotiedoeleinden en als referentie met vermelding van de identiteitsgegevens van de klant, tenzij nadrukkelijk anders is bepaald in de overeenkomst. Verantwoordelijkheden van de klant 12 // De klant duidt één vaste aanspreekpersoon aan die de vragen, beslissingen en opdrachten aan Mediaraven vzw communiceert. 13 // De klant is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig informeren van Mediaraven vzw, zowel bij het vaststellen van de opdracht, als tijdens de uitvoering daarvan. Mediaraven vzw kan bij niet tijdige of onvolledige informatie de uitvoeringstermijn verlengen en, desgevallend, de kostprijs evenredig verhogen. 14 // De klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor ieder gebruik van de door Mediaraven vzw geleverde diensten of producten, zoals de vertrouwelijkheid, het auteursrecht, het gebruik van zijn toegangscodes, adressen, enz. 15 // De klant zal de producten en diensten geleverd door Mediaraven vzw niet gebruiken of laten gebruiken voor onrechtmatige handelingen, het plegen van strafbare feiten of illegale activiteiten of handelingen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat dit Mediaraven vzw of klanten daarvan hindert of benadeelt of die in strijd zijn met deze voorwaarden. Klachten van derden hierover kunnen gemeld worden via Mediaraven vzw zal bij een vaststelling van een overtreding hierop de betrokken klant verwittigen en, naargelang de aard van de overtreding, één of meerdere van de volgende acties ondernemen: 1 // de dienstverlening naar de betrokken klant voor bepaalde tijd, onbepaalde tijd of definitief stopzetten; 2 // additionele kosten en boetes aanrekenen; 3 // de betreffende inhoud verwijderen; 4 // alle nodige stappen zetten om een einde te maken aan het misbruik; 5 // de bevoegde instanties op de hoogte brengen. 16 // De klant vrijwaart Mediaraven vzw voor elke vordering van derden, ook na beëindiging van de overeenkomst. 17 // De klant kan de rechten en plichten die voortvloeien uit een overeenkomst met Mediaraven vzw niet overdragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mediaraven vzw. Verantwoordelijkheden van Mediaraven vzw 18 // Mediaraven vzw besteedt steeds de vereiste zorg aan de uitvoering van de aan haar toevertrouwde opdrachten. Zij is enkel belast met een inspanningsverbintenis. 19 // Mediaraven vzw is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden niet expliciet haar verantwoordelijkheid heeft bepaald. 20 // Mediaraven vzw draagt de grootste zorg bij het verlenen van adviezen over een brede waaier van onderwerpen. Dit kan onder de vorm van een , een mondeling advies, een schriftelijk document of rapport. Mediaraven vzw kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het enige schade die zou voortvloeien uit het al of niet correct, geheel of gedeeltelijk gebruiken van de door Mediaraven vzw verschafte adviezen. 21 // Mediaraven vzw aanvaardt voor producten of diensten van derde leveranciers geen aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 22 // Mediaraven vzw is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele of gevolgschade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven en interpreteren van informatie. 23 // De door Mediaraven vzw opgegeven uitvoeringstermijnen zijn slechts informatief. Overschrijding van de termijnen geeft geen aanspraak op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Wanneer Mediaraven vzw, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren, zelfs wanneer de overmacht niet tot blijvende en/of volstrekte onmogelijkheid tot uitvoering leidt, heeft Mediaraven vzw het recht om de overeenkomst te annuleren door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant van de reden die de uitvoering van het contract verhindert. Onder overmacht wordt verstaan: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, algemene schaarste van goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen en elke onvoorziene omstandigheid die het contractueel evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Mediaraven vzw, bij één van de leveranciers of één van de medewerkers. De klant heeft in dat geval geen recht op schadevergoeding. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 2/6

3 24 // De aansprakelijkheid van Mediaraven vzw is in elk geval beperkt tot de hoogte van het bedrag van de overeenkomst. Mediaraven vzw heeft altijd de keuze het werk te herdoen, dan wel de opdrachtgever overeenkomstig dit artikel schadeloos te stellen. Gebruik netwerk, internetinfrastructuur en hostingdiensten 25 // Mediaraven vzw verhuurt haar netwerk, internetinfrastructuur en hostingdiensten aan of stelt die ter beschikking van non-profit organisaties, instellingen en overheden, of hun vertegenwoordigers, die in hun geheel of gedeeltelijk activiteiten en diensten opzetten of producten ontwikkelen voor, door of met kinderen en jongeren en dit ter ondersteuning van die organisaties, instellingen en overheden en hun activiteiten, diensten of producten. Mediaraven vzw kan elke aanvraag hiervoor weigeren en zal dit sowieso doen wanneer de aanvrager of het aangevraagde gebruik van het netwerk, de internetinfrastructuur en de hostingsdiensten van Mediaraven vzw niet overeenkomen met bovenstaande doelpubliek of doelstelling. Indien Mediaraven vzw vaststelt dat haar netwerk, internetinfrastructuur of hostingdiensten door of voor iets anders gebruikt worden dan door bovenstaand doelpubliek of bovenstaande doelstelling, zal zij dat gebruik en de dienstverlening na verwittiging onmiddellijk stopzetten. 26 // Het gehuurde of ter beschikking gestelde netwerk, de internetinfrastructuur en de hostingsdiensten van Mediaraven vzw mogen in geen geval gebruikt worden voor 1 // het verzenden van massa en spam s of lijsten van adressen daartoe aan te leggen, 2 // het lanceren van denial-of-service attacks (DOS-attacks) op de internetinfrastructuur van Mediaraven vzw of van derden, 3 // het lanceren van poortscans op de Mediaraven vzw internet-infrastructuur tenzij de expliciete en schriftelijke toestemming daartoe gegeven is door Mediaraven vzw zelf, bijvoorbeeld in het kader van een security audit van een server, 4 // het opslaan, verspreiden, beschikbaar stellen en aanbieden van 1 // illegale software, 2 // auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder voorafgaande toestemming van de auteur, 3 // seksueel getinte inhoud die verboden wordt door het Belgisch recht, 4 // haatdragende, vulgaire, racistisch getinte, etnisch onverantwoorde, discriminerende of ander tot deze noemer behorend materiaal, 5 // schadelijke software zoals virussen, trojan horses of programmeercode die als doel heeft gegevens, diensten of hardware te wissen, beschadigen of vernietigen. 27 // De klant mag het netwerk, de gehuurde of ter beschikking gestelde internetinfrastructuur en de hostingsdiensten van Mediaraven vzw niet verhuren, verkopen of ter beschikking stellen van derden. 28 // De scripts en software die Mediaraven vzw via haar netwerk, internetinfrastructuur en hostingsdiensten aan de gebruiker ter beschikking stelt blijven eigendom van Mediaraven vzw. Enkel met expliciete toestemming en bronvermelding kunnen zij overgenomen worden. 29 // De gebruiker staat er voor in dat de legale scripts en software of andere inhoud die hij gebruikt of aanbiedt op het netwerk, de internetinfrastructuur of de hostingsdiensten van Mediaraven vzw de werking en integriteit daarvan niet in gevaar brengen, noch schade kunnen toebrengen daaraan, aan de accounts van andere gebruikers of aan derden, met inbegrip van een redelijkerwijze te hoog gebruik van CPU, geheugen, netwerkbronnen, enz.. Wanneer Mediaraven vzw geconfronteerd wordt met scripts of software op het account van de gebruiker die hieraan niet voldoen, kunnen deze na verwittiging meteen verwijderd worden of kan zij de dienstverlening voor die gebruiker al dan niet tijdelijk stopzetten. Het oordeel over het risico en de schadelijkheid van de scripts en software valt ontegensprekelijk bij Mediaraven vzw. 30 // De gebruiker verklaart dat het maandelijks toegestane dataverkeer en het gebruik van de webserverruimte niet hoger zal zijn dan wat werd vastgelegd in de overeenkomst. Bij overschrijding van deze quota staat de gebruiker Mediaraven vzw toe om maatregelen te nemen en/of de kosten voor de overschrijding door te factureren. 31 // De mogelijkheid van registratie van een domeinnaam wordt bepaald door nationale en internationale regels. Mediaraven vzw biedt geen garantie dat de gewenste domeinnaam geregistreerd zal kunnen worden, zelfs indien blijkt dat op het moment van de vraag van de klant de domeinnaam nog beschikbaar is. Voor de.be-domeinnamen is Mediaraven vzw een erkende agent en zijn tevens de toepasselijke algemene voorwaarden van DNS geldig (www.dns.be). 32 // De hosting diensten van Mediaraven vzw worden aangeboden op een as is basis. Mediaraven vzw verleent geen expliciete, noch impliciete garantie dat het gebruik van de hostingdiensten ononderbroken of zonder gebreken zal zijn. Mediaraven vzw wijst elke aansprakelijkheid dienaangaande uitdrukkelijk af. Mediaraven vzw verleent geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie dat de hostingdiensten beantwoorden aan de door de gebruiker vooropgestelde doelstellingen. Mediaraven vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 3/6

4 1 // gebreken, onderbrekingen, onbeschikbaarheid, storingen, vernietigingen, diefstal, verlies van data, fouten, versperring en alle door een derde veroorzaakte beschadigingen aan het informaticasysteem, 2 // het gebruik van de hostingdienst(en) door een niet-bevoegde persoon of een persoon die niet de toestemming heeft van de gebruiker ten gevolge van de verspreiding of het verlies van het wachtwoord van de gebruiker of zijn onachtzaamheid of ten gevolge van diefstal van zijn wachtwoord (hacking), 3 // de onbeschikbaarheid tijdens of schade ten gevolge van onderhoudswerkzaamheden 33 // De gebruiker is verantwoordelijk voor het nemen van een back-up van de gegevens in de toegewezen serverruimte. Onder geen enkele voorwaarde kan Mediaraven vzw verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens op de webserver(s) of kan daarvoor enige schadevergoeding of compensatie worden geëist. 34 //. Mediaraven vzw voorziet een veilige omgeving voor de hostingdiensten, gebruik makend van een firewall. Er worden bovendien periodieke back-ups gemaakt van de data. Mediaraven vzw geeft geen garanties over het spamvrij of virus-vrij zijn van de s, maar doet alles binnen haar mogelijkheden om deze issues aan te pakken. 35 // De gebruiker is aan Mediaraven vzw de volgende vergoedingen verschuldigd tegen de daarvoor geldende tarieven: 1 // jaarlijks het vaste abonnementsgeld voor het beschikbaar stellen van de hostingdienst(en); 2 // de kosten voor het gebruik van bijkomende diensten. 36 // Mediaraven vzw is gerechtigd de tarieven voor de huur en het gebruik van haar netwerk, internetinfrastructuur en hostingsdiensten te wijzigen. Indien de wijziging een verhoging betreft, zal Mediaraven vzw de gebruiker dit ten minste 1 maand vooraf meedelen. De gebruiker heeft dan het recht de account met ingang van de datum waarop de verhoging van kracht wordt te beëindigen. 37 // Nieuwe, nog niet gebruikte gratis hostingaccounts worden verwijderd wanneer zij een maand niet gebruikt werden. Gebruikte gratis hostingaccounts worden verwijderd, na verwittiging, wanneer er een jaar lang geen aanpassingen werden gedaan aan of gebruik gemaakt werd van de daarop gehoste websites of applicaties. 38 // De hostingdienst voor betalende pakketten wordt geactiveerd van zodra we de betaling ontvangen hebben en ten laatste op het moment dat Mediaraven vzw door de gebruiker aangevraagde domeinnamen geregistreerd heeft. Van zodra de account werd geactiveerd, beschikt de gebruiker niet meer over het recht om af te zien van de aankoop en kan deze dus niet langer beroepen op het verzakingsrecht. 39 // De hostingtermijn loopt vanaf de dag van activering en dit voor de termijn van een jaar. Deze termijn wordt stilzwijgend met een jaar verlengd, tenzij de gebruiker minimaal 20 dagen voor de start van de maand waarin de verlenging plaatsvindt de wens om het account op te zeggen aan Mediaraven vzw te kennen geeft via een ticket via of per mail naar met vermelding van Jnetnummer en de domeinnaam. Zoniet blijft de jaarlijkse abonnementsprijs verschuldigd. Mediaraven vzw bevestigt de opzegging via mail. 40 // Uiterlijk 15 dagen voor de vervaldatum van de hostingtermijn dient de gebruiker betaald te hebben, zo niet, kan Mediaraven vzw niet garanderen dat na de vervaldag de domeinnamen en het account van de gebruiker nog beschikbaar zullen zijn. 41 // De rekeningafschriften en facturen worden door Mediaraven vzw geldig verzonden naar het adres dat de gebruiker oorspronkelijk heeft opgegeven. De gebruiker verbindt er zich toe bij wijziging van de gegevens, Mediaraven vzw op de hoogte te stellen via Websites en applicaties op maat 42 // Mediaraven vzw draagt de grootste zorg bij het ontwikkelen van technische producten. Bij het implementeren en op maat aanpassen van de producten aan de eisen van de klant wordt de grootste zorgvuldigheid aan de dag gelegd. 43 // Het eerste voorschot is bij ondertekening van de overeenkomst of bij het afleveren van de bestelopdracht verschuldigd aan Mediaraven vzw, ook als het project niet wordt uitgevoerd bijvoorbeeld naar aanleiding van een bijgesteld prijsvoorstel na de analyse 44 // Bij elk website- of applicatieproject starten de technische werkzaamheden met een analyseperiode. Op het einde van deze periode wordt de analyse en de detail wire frames voorgelegd aan de klant, samen met de effectieve prijs voor de uitbouw van dit project. Als deze prijs verschilt van de prijs vooropgesteld in de overeenkomst wordt er een wijziging voorgesteld. De bouwfase kan slechts starten nadat de opdrachtgever de inhoud van deze documenten schriftelijk of per mail bevestigd heeft. Een beperkte speling van het eindproduct ten opzichte van deze documenten geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding. Mediaraven vzw is vanaf de bevestiging van de analyse ontslagen van elke aansprakelijkheid met betrekking tot de functionele kenmerken van de site of applicatie. 45 // Van elk contact tijdens de werkzaamheden wordt per mail of in een verslag een schriftelijke neerslag gemaakt. Keuzes die de klant maakt en bevestigt tijdens deze contacten en die passen binnen het voorziene budget, worden beschouwd als definitief en vervangen eventuele bepalingen in de overeenkomst. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 4/6

5 46 // Grote veranderingen aan het project kunnen niet binnen een lopende overeenkomst. Dit impliceert altijd een nieuwe analysefase en daaruit volgend mogelijk een aanpassing van het bedrag, de timing en de overeenkomst. Mediaraven vzw laat weten aan de klant wanneer dit voorvalt. 47 // Na de afwerking van het project wordt er een dagdeel (3 u) vorming voorzien. Deze vindt plaats in Gent in de lokalen van Mediaraven vzw. Onderwerp is het leren werken met de website of applicatie. 48 // Mediaraven voorziet standaard een periode van 1 maand om te debuggen, startend met de vorming. In deze periode test de klant de hele site of applicatie en meldt hij onregelmatigheden aan Mediaraven vzw. Mediaraven vzw bezorgt tijdens de vorming informatie over de gewenste manier van het aanleveren van de bugs die tijdens het testen naar boven komen. De bugs worden telkens de week na melding of op afgesproken momenten verzameld, bekeken en opgelost. Als het testen echter niet meer mogelijk is door die ene bug, wordt hiervan afgeweken en lost Mediaraven vzw de bug zo snel mogelijk op. Als het testen of het oplossen van de bugs niet lukt binnen de opgegeven periodes brengen de contractanten elkaar op de hoogte. Als dit noodzakelijk geacht wordt, wordt er een vergadering belegd om samen naar een oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is. 49 // Bij de oplevering van het project tekent de klant de overeenkomst af als voldaan. Dit betekent dat hij alle zaken die gebouwd zijn goedkeurt, de testfase afgelopen is en dat Mediaraven niet meer verantwoordelijk gesteld kan worden voor fouten in de website of applicatie. 50 // Wanneer in de overeenkomst geen lay-out opgenomen werd, wordt de lay-out aangeleverd door de klant. Bij vertragingen bij de levering van de lay-out kan de hele timing van het project verlengd worden door Mediaraven vzw. 51 // Wanneer de klant bij een andere hostingdienst webruimte voorziet, bezorgt de klant de nodige gegevens tijdig aan Mediaraven vzw. Mediaraven vzw kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor het niet (volledig) werken van een site of applicatie door het overzetten naar of beheren op een externe hostingdienst. Mediaraven vzw kan de klant informeren over de technische eisen waaraan die hosting moet voldoen. 52 // Alle teksten en beelden worden zelf geplaatst door de klant. Mediaraven vzw kan nooit verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud van de site of applicatie of voor onjuistheden of tekortkomingen daarin, deze inhoud kan ook nooit aanleiding geven tot een financiële compensatie. 53 // In geval de klant materiaal op een door Mediaraven vzw ontwikkelde website plaatst of aan Mediaraven vzw aanlevert met het doel dit op een website te plaatsen of erin te verwerken, garandeert hij over alle rechten, inclusief reproductierechten, te beschikken van het materiaal (zoals o.a. teksten, vertalingen, documenten, foto s, video s, grafische elementen, enz ) 54 // Goederen die tijdens de uitvoering van de opdracht aan Mediaraven vzw worden toevertrouwd, worden op risico van de klant bewaard. 55 // Mediaraven vzw maakt gebruik van de software Drupal en CiviCRM. Dit zijn open source pakketten: er zijn dus geen licenties voor nodig.. Als er programma's of licenties moeten aangekocht worden voor de site of de applicatie, laat Mediaraven vzw dit weten aan de klant. Deze prijs wordt dan doorgerekend. Er is de mogelijkheid om een onderhoudscontract aan te gaan bij Mediaraven vzw voor door Mediaraven vzw ontwikkelde websites of toepassingen. Dit onderhoudscontract houdt in dat de hulp start de eerstkomende werkdag. Er wordt een analyse gemaakt van het probleem en dit wordt meegedeeld aan de klant via mail of telefoon. De oplossing van het probleem wordt ingepland en de communicatie over de timing wordt ook meegedeeld. Alle problemen op te lossen in minder dan een half uur worden direct en zonder extra kosten opgelost. Voor alle problemen met meer werk dan een half uur wordt er een offerte opgemaakt door Mediaraven vzw en overgemaakt aan de klant. Alle Drupal security updates binnen de huidige major release zijn inbegrepen in dit contract. Mediaraven communiceert met de klant over de updates. De major updates worden meegedeeld aan de klant en worden uitgevoerd na goedkeuren van een offerte. Bij alle offertes met betrekking tot aanpassingen aan de site en updates aan modules buiten Drupal wordt aan de klant een korting van 10 % toegekend met een maximum van 1000 euro. Dit wordt steeds bekend gemaakt in de offerte. Hosting en service van de hosting provider vormt geen onderwerp van dit contract. Dit contract is ook niet van toepassing wanneer de broncode van de site door derden aangepast werd en dit fouten in de toepassing tot gevolg heeft. In dergelijke gevallen wordt door Mediaraven een offerte overgemaakt aan contractant 2 (zonder rekening te houden met voorgaande punten van dit contract). 56 // Een onderhoudscontract gaat in op de eerste dag van de maand na ondertekening van dit contract en is geldig voor één jaar. Er is een stilzwijgende verlenging van dit contract. Mediaraven stuurt minstens één maand voor einde van de looptijd een factuur voor het volgende jaar. Aanpassingen aan de prijs van het contract worden door Mediaraven bekend gemaakt in de loop van december. De nieuwe prijs geldt vanaf dan en wordt aangerekend bij de te vernieuwen jaarlijkse factuur. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 5/6

6 Betalingen 57 // De facturen van Mediaraven vzw zijn binnen een periode van 2 maanden vanaf de factuurdatum betaalbaar op de maatschappelijke zetel in België, te Smidsestraat 130, Gent. In geval van vertraging zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlinterest verschuldigd zijn ten belope van 12% per jaar, te rekenen vanaf de factuurdatum. Daarnaast zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 50 euro. Cheques en wissels gelden slechts als betaling na hun inlossing. De eventuele kosten bij de acceptatie van wissels of inlossing van cheques of wissels vallen ten laste van de opdrachtgever. 58 // Alle geleverde bestanddelen van de site of applicatie blijven eigendom van Mediaraven vzw tot op het moment van algehele betaling van alles wat Mediaraven vzw uit hoofde van de overeenkomst toekomt, inclusief de slechts in de toekomst ontstane vorderingen. Wanneer de opdrachtgever in gebreke blijft te betalen, is Mediaraven vzw zowel ten opzichte van de opdrachtgever, als ten opzichte van de enige derde gerechtigd, om zijn eigendomsrecht te laten gelden en de teruggave van de bestanddelen van de site of applicatie te vorderen zonder hiervoor in rechte te op te moeten treden. Gedane kosten hierbij worden ook door Mediaraven vzw in rekening gebracht. 59 // In onderstaande gevallen zijn door Mediaraven vzw voorschotten opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de overeenkomst. Het eerste voorschot kan onder geen enkel beding worden teruggevorderd. 1 // Bij websiteproductie is 30% van de voorziene prijs opeisbaar bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst, 50% bij aanvang van de werkzaamheden. Het saldo is opeisbaar bij het online gaan (niet in een uitsluitende voor de klant bedoelde test- of ontwikkelingsomgeving) van de website of applicatie. 2 // Bij vormingen op maat, jongerenactiviteiten en -kampen, video- en digitale mediaproductie, waarbij het voorziene totaal van de factuur 1000 EURO of meer bedraagt, is 50% van de voorziene prijs opeisbaar bij ontvangst van een ondertekende overeenkomst. Het saldo is opeisbaar na het plaatsvinden van de vorming, de activiteit of het kamp of na het opleveren van de video- of mediaproductie. Betwistingen 60 // Mediaraven vzw en de klant aanvaarden elektronische communicatie zoals als bewijsmiddel. 61 // Klachten van de klant over de geleverde diensten en producten door Mediaraven vzw moeten binnen de vijf werkdagen per aangetekend schrijven overgemaakt worden aan Mediaraven vzw. Na deze termijn komt het bezwaar niet meer in aanmerking. Een klacht leidt in geen geval tot een uitstel of schorsing van betaling. 62 // Wanneer één van de clausules van deze voorwaarden nietig zou zijn, heeft dit geen enkele invloed op de rechtsgeldigheid van de overige clausules. 63 // Bij betwisting omtrent dit contract wordt geprobeerd een minnelijke schikking te treffen. Dit geldt voor alle zaken die expliciet en niet expliciet geregeld zijn in dit contract. Als er geen minnelijke schikking getroffen wordt binnen de dertig dagen, zijn de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd en is het Belgische recht van toepassing. Privacy en vertrouwelijkheid 64 // Overeenkomstig de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens van 8 december 1992 kunnen de organisaties of medewerkers ten allen tijde hun gegevens inkijken en eventueel wijzigen. 65 // Mediaraven vzw zal de adresgegevens niet doorgeven aan andere organisaties/bedrijven, maar enkel gebruiken voor eigen communicatie. Algemene voorwaarden Mediaraven vzw 6/6

Algemene voorwareden van DaNet Dienstverlening

Algemene voorwareden van DaNet Dienstverlening Algemene voorwaarden van DaNet Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door DaNet (onderdeel van Cyber bvba).

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Neurospaces Development GCV

Algemene voorwaarden van Neurospaces Development GCV Algemene voorwaarden van Neurospaces Development GCV Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Neurospaces

Nadere informatie

Algemene voorwaarden GTL Studio bvba

Algemene voorwaarden GTL Studio bvba Algemene voorwaarden GTL Studio bvba Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door GTL Studio bvba. De klant ontvangt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Vixo GCV BTW BE0554684305 +32 (0)56 96 98 86 Tategemstraat 22, 8790 Waregem

ALGEMENE VOORWAARDEN. Vixo GCV BTW BE0554684305 +32 (0)56 96 98 86 Tategemstraat 22, 8790 Waregem overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij uitdrukkelijk vermeld in de overeenkomst. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten, en samengestelde prijsopgaves verplichten

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door VDR WEB

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door VDR WEB ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2014 VDR WEB, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door VDR WEB Deze voorwaarden zijn geldig voor

Nadere informatie

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard.

In de ondertekst wordt klant genoemd degene die de bestelling heeft gedaan, en leverancier degene die de bestelling heeft aanvaard. Algemene Voorwaarden Hosting 1. Toepassingsgebied 2. Offertes 3. Levering 4. Duur en beëindiging 5. Eigendomsrecht 6. Aansprakelijkheid 7. Betaling 8. Overmacht 9. Bevoegdheid en Toepasselijk Recht 1.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Designmaat

Algemene voorwaarden Designmaat Algemene voorwaarden Designmaat Toepasselijkheid 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Designmaat gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Crypton

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Crypton Algemene Voorwaarden Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Crypton De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte, als bijlage

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN

Algemene Voorwaarden. Dekker Design Goes ALGEMEEN Algemene Voorwaarden ALGEMEEN Door de website van te bezoeken en te gebruiken, geeft u aan dat u deze gebruiksvoorwaarden aanvaardt zonder beperking of voorbehoud. Indien een van de bepalingen van deze

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 SmOoThLy-DeSiGn, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door SmOoThLy-DeSiGn De klant ontvangt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Street Design BE812170706 oktober 2015 Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Street Design 1.1. De klant

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2008 Ma-Gré bvba,

ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2008 Ma-Gré bvba, 1 / 6 ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2008 Ma-Gré bvba, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Ma-Gré bvba De klant ontvangt deze

Nadere informatie

De meest recente versie is terug te vinden op http://www.abcweb.be/algemene_voorwaarden.pdf of op eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen.

De meest recente versie is terug te vinden op http://www.abcweb.be/algemene_voorwaarden.pdf of op eenvoudig verzoek per post of fax te verkrijgen. ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2005 ABC Web BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door ABC Web BVBA. De klant ontvangt deze

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit!

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit! ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2011 Punt Uit! - Mathias Vissers, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Punt Uit! - Mathias Vissers

Nadere informatie

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting

1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting 1. Voorwerp 1.1. Op alle diensten, producten en leveringen van Metalmorphosa bvba zijn huidige algemene voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van elke andere leveringsvoorwaarden of verkoopsvoorwaarden

Nadere informatie

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen.

2.3 Afwijkende bedingen en afspraken zijn pas rechtsgeldig als zij uitdrukkelijk en schriftelijk met Zaandam Webdesign zijn overeengekomen. Algemene Voorwaarden Zaandam Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Zaandam Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven.

1.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders aangegeven. Algemene voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door webouwen.nl gesloten overeenkomsten en verrichte diensten

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Prefab Webshop 1 Assistance

Algemene voorwaarden Prefab Webshop 1 Assistance Algemene voorwaarden Prefab Webshop 1 Assistance DD. 17.01.2011 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 1 Assistance... 1-2 Art. 1 Aanvaarding... 3 Art. 2 Offerte en overeenkomst... 3 Art. 3 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities:

Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: Algemene voorwaarden Zakelijk Schrijven Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden gelden de volgende definities: 1. Zakelijk Schrijven: Zakelijk Schrijven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign

Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Algemene Voorwaarden Focomp-PhotoStudio6 Webdesign Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Focomp webdesign en onder overeenkomst:

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign

Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign Algemene Voorwaarden Huta Huisstijl Logo s Webdesign In deze algemene voorwaarden wordt onder de opdrachtgever verstaan: de wederpartij van Huta Huisstijl Logo s Webdesign en onder overeenkomst: de overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl

Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Algemene Voowaarden Onlineklantenwerven.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807

De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 De algemene voorwaarden zijn bij Kamer Van Koophandel in depot genomen onder nummer 01142807 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden gelden voor alle geleverde diensten, aanbiedingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden November 2014 1: Algemeen Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen J-Sign, en opdrachtgever waarop J-Sign deze voorwaarden van toepassing heeft

Nadere informatie

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN

ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ALGEMENE HOSTING- EN DOMEIN-VOORWAARDEN ARTIKEL 1. ALGEMEEN 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst, op gebied van hosting, domeinnamen en SSL-certificaten,

Nadere informatie

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign.

1. Opdrachtgever: de wederpartij van WiDesign. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en WiDesign. Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, ALGEMENE VOORWAARDEN 072DESIGN Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig.

1.4. Orthofyto Media is bevoegd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. Raadpleeg deze voorwaarden daarom regelmatig. 1 Algemene voorwaarden uitgeverij Orthofyto Media 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, levering en dienst of overeenkomst van Orthofyto Media. Afwijkingen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid

1.) Definities. 2.) Toepasbaarheid 1.) Definities a.) Hares Web Design, ontwerpbureau voor webdesign te Kajuit 8, 1319 AN te Almere met KvK nummer 32144407. b.) Opdrachtgever, de particulier of rechtspersoon met wie Hares Web Design een

Nadere informatie

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden Art. 1. Benevens de bijzondere voorwaarden, vermeld op de voorzijde van de factuur of van de offerte en ondertekend voor akkoord door de klant, zijn

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied

Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422. Artikel 1. Toepassingsgebied Algemene Voorwaarden Artae Creations KvK-nummer: 60440422 Artikel 1. Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave

Algemenevoorwaarden. Winschoten, 30 oktober 2011. Inhoudsopgave Algemenevoorwaarden Inhoudsopgave Algemeen...2 Onderhoud van de website...2 Aanbiedingen en offertes...2 Prijzen, facturatie en betaling...2 Verplichtingen...3 Uitvoering van de overeenkomst...3 Wijzigingen

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door 2design BVBA 2 Design BVBA algemene voorwaarden/verklaring private levenssfeer ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2013 2design BVBA, Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics.

Algemene Voorwaarden. Laatste wijziging: 11 april. Soneritics Webdevelopment Rijksweg Zuid 56 6662 KG Elst 024 30 10 212 info@soneritics. Algemene Voorwaarden Laatste wijziging: 11 april 2013 Rijksweg Zuid 56 024 30 10 212 info@soneritics.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Algemene voorwaarden... 4 2.1. Definities... 4 2.2. Algemeen...

Nadere informatie

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemeen. Schriftelijke bevestiging. Leveren van gegevens. Prijsopgave. Credit ALGEMENE VOORWAARDEN Algemeen Schriftelijke bevestiging Leveren van gegevens Prijsopgave Credit Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, de daaruit voortvloeiende leveringen en

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67

Algemene Voorwaarden. Copyright V.O.F. Get Your Website 2015, all rights reserved. KVK 62615300 Gevestigd te Heemstede 2102CT, Wagnerkade 67 Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Get Your Website Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gekko Design

Algemene voorwaarden Gekko Design Algemene voorwaarden Gekko Design Gekko Design is onderdeel van Agterberg Automatisering. Handelsregister: K.v.K. te Lelystad 51299 Artikel 1. Overeenkomst, offerte en bevestiging 1.1 Toepasselijkheid

Nadere informatie

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland

! Maajkol Rosmolen 48 2406 JV Alphen aan den Rijn Nederland ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MAAJKOL 1.! Definities 1.1! Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Maajkol een! Overeenkomst aangaat. 1.2! Algemene Voorwaarden: Deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance

Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance Algemene voorwaarden No cure, No pay Webshop 1 Assistance DD. 17.01.2011 Inhoudstafel Algemene voorwaarden 1 Assistance... 1-2 Art. 1 Aanvaarding... 3 Art. 2 Offerte en overeenkomst... 3 Art. 3 Gebruikersvoorwaarden...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro RaDer

Algemene voorwaarden Buro RaDer Algemene voorwaarden Buro RaDer 1 Definities 1.1 Buro RaDer: Webdesign, webapplicaties en marketing support. Buro RaDer is als onderdeel van Les Camélias SARL ingeschreven bij de Chambre de Commerce et

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing.

2. Algemene voorwaarden van contractant c.q. derden zijn voor 142Design.nl niet bindend en niet van toepassing. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden en overeenkomsten die 142Design.nl levert. Voor de hostingdiensten die 142Design.nl levert zijn aanvullende bepalingen van

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl

Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Algemene voorwaarden innovativewebdesign.nl Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden

Out of Bounds Webdesign. Algemene Voorwaarden Out of Bounds Webdesign Algemene Voorwaarden blad 2 van 8 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst voor zover van deze voorwaarden

Nadere informatie

Let op! design copywriting hosting

Let op! design copywriting hosting In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. By Nouk: bedrijf dat opdrachten aanneemt en uitvoert. 2.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Buro210 B.V.

Algemene voorwaarden Buro210 B.V. T: F: 0182-34 1186 E: info@ 0182-34 2808 Algemene voorwaarden Buro210 B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1 In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van BudgetCoach de Eilanden zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden BudgetCoach de Eilanden Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions

Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Algemene voorwaarden ClickSmash Productions Kamer van Koophandel te Amsterdam: 34147558 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES

Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV. 1. LEVERINGSVOORWAARDEN DEVSHARK GCV a) DEFINITIES Algemene voorwaarden van DEVSHARK GCV [DevSHARK GCV, KBO- 0542.555.741, Winnerstraat 26, 3941 Hechtel- Eksel] Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door DEVSHARK GCV, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F.

Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. Algemene Voorwaarden Mediabakkers V.O.F. KVK 65454499 Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.1 Alle aanbiedingen van MF-Budgetcoaching zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. Algemene Voorwaarden MF-Budgetcoaching Artikel 1 Toepassingsgebied 1.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarbij MF-Budgetcoaching deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign

Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Algemene voorwaarden UNIVERSUM webdesign Versie 1.0.2 maart 2017 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere offerte, aanbieding en overeenkomst tussen UNIVERSUM webdesign en

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden Landstra & de Groot webdesign te Appingedam Landstra & de Groot webdesign Wijkstraat 69 9901 AH Appingedam 0596-683328 info@landstradegroot.nl Artikel 1. Definities 1. In deze algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SAURUS Internet

Algemene voorwaarden SAURUS Internet Algemene voorwaarden SAURUS Internet Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen SAURUS en een klant, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie P.B s Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie P.B s Webdesign een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Algemene voorwaarden van P.B s Webdesign Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door P.B s Webdesign, tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door ondertekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST

ALGEMENE VOORWAARDEN I. ALGEMEEN II. BEPALINGEN NAARGELANG DE AARD VAN DE OVEREENKOMST Pixel Ambition streeft ernaar haar algemene voorwaarden zo duidelijk mogelijk te formuleren. Indien u toch vragen heeft over onze algemene voorwaarden, twijfel dan niet ons te contacteren via contact@pixelambition.be.

Nadere informatie

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact

AVW Algemene voorwaarden 2Mpact AVW Algemene voorwaarden 2Mpact v5.0 (2013) --- 1/7 AVW Algemene voorwaarden 2Mpact Copyright 2Mpact nv, Kortrijksesteenweg 1007, 9000 Gent, BELGIE, tel. 09 233 48 66, fax 09 233 51 19, e-mail: info@2mpact.be

Nadere informatie

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4.

Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Terminologie Recht 4. 1. Doel en rechtsgeldigheid van de Algemene gebruiksvoorwaarden van de website van de vzw. VKMZ. Deze Algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen vzw. VKMZ en haar leden,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden.

Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Algemene voorwaarden van Mantelzorgmakelaar Corinne van der Linden, vertegenwoordigd door Corinne van der Linden. Artikel 1 Definities 1. Opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice

Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Algemene voorwaarden Dynamic Webservice Artikel 1: Toepasselijkheid 1. Opdrachtgever gaat onverminderd akkoord met de door Dynamic Webservice gestelde voorwaarden, hierbij eventueel eigen voorwaarden laten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud

Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Algemene Voorwaarden Horeca Cloud Dit zijn de algemene voorwaarden van Algemene Chinese Ondernemers Group B.V. waar Horeca Cloud onderdeel van is ( Opdrachtnemer ). Het adres van Algemene Chinese Ondernemers

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V.

Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. Algemene Leveringsvoorwaarden van Ib broadcast B.V. 1. DEFINITIES 1.1 Ib broadcast: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ib broadcast B.V. (statutair) gevestigd te (7007 CD) Doetinchem,

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014.

Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Algemene Voorwaarden Laatst bijgewerkt op dinsdag 2 december 2014. Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid. Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

ter beoordeling van S&S.

ter beoordeling van S&S. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden voor partijen in Nederland S&S Facility Services BV, gedeponeerd bij de Rechtbank te s-hertogenbosch onder nummer 46/2009. 1 Definities Onder

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Versie 2011-01 1. DEFINITIES 1.1 Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina's, inclusief afbeeldingen, scripts, databases en formulieren 1.2 Hosting: het fysiek onderbrengen

Nadere informatie

Unieke websites en -shops. Algemene voorwaarden

Unieke websites en -shops. Algemene voorwaarden Unieke websites en -shops Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Webcombinatie (01 05 2013) Recente Algemene Voorwaarden: http://webcombinatie.eu/downloads/algemene_voorwaarden.

Algemene voorwaarden van Webcombinatie (01 05 2013) Recente Algemene Voorwaarden: http://webcombinatie.eu/downloads/algemene_voorwaarden. Algemene voorwaarden van Webcombinatie (01 05 2013) Recente Algemene Voorwaarden: http://webcombinatie.eu/downloads/algemene_voorwaarden.pdf Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden

Nadere informatie

Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

Artikel 1. Definities 1. Artikel 2. Toepasselijkheid Artikel 3. Aanbiedingen en offertes Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.Opdrachtgever: de wederpartij van

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Aware

Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Aware ALGEMENE VOORWAARDEN Copyright 2009 Aware Interactive Communication Artikel 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door Aware De klant ontvangt

Nadere informatie

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door DigitalMind bvba.

Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door DigitalMind bvba. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten die aangeboden worden door DigitalMind bvba. De klant ontvangt deze voorwaarden bij de offerte,

Nadere informatie

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1: Definities Onder opdrachtgever wordt verstaan de partij die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt. Onder opdrachtnemer wordt, tenzij anders vermeld, verstaan:.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES

ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie ARTIKEL 1. DEFINITIES ALGEMENE VOORWAARDEN OFFICE FOCUS versie 1 2017 ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.2 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Genietlokaal is gevestigd aan de Gruytsweg 40, te Warfstermolen. Genietllokaal staat ingeschreven bij de kamer van koophandel onder het volgende Kvk nummer: 58065377 Bij vragen of op- en aanmerkingen kunt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Opdrachtgever: de wederpartij van F5 Online Webdesign bureau. 2. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en F5 Online Webdesign bureau. Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Twoof V.O.F 21 januari 2015 1 van 7

Algemene voorwaarden. Twoof V.O.F 21 januari 2015 1 van 7 Algemene voorwaarden Artikel 1. Definities 2 Artikel 2. Toepasselijkheid 2 Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 2 Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 2 Artikel 5. Onderhoud van de website en onderhoudscontracten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden de Haan online marketing

Algemene voorwaarden de Haan online marketing Algemene voorwaarden de Haan online marketing 1. Definities 1.1 Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of nonprofitinstelling met wie de Haan online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene voorwaarden van: Artikel 1. Definities. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden Anneke Kamphuis - Ontwerp

Algemene leveringsvoorwaarden Anneke Kamphuis - Ontwerp Algemene leveringsvoorwaarden Anneke Kamphuis - Ontwerp Artikel 1. Definities 1 In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A.

Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. Kascoöperatie U.A. Postbus 15473 1001 ML Amsterdam www.kasco.org T: 020-8200120 E: info@kasco.org KvK: 56669534 Btw: NL852249275 Algemene Voorwaarden Coöperatieve vereniging KasCoöperatie U.A. 1. Algemeen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven

Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Toepasselijkheid Artikel 3 - Offerte en prijsopgaven Algemene voorwaarden Artikel 1 - Definities Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van m1chel wordt gesloten. Producten en diensten

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Voorwaarden Page Up design 2007

Voorwaarden Page Up design 2007 Voorwaarden Page Up design 2007 Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010

Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 Artikel 1: Algemeen Algemene Voorwaarden PC Berkel dd 1 oktober 2010 1) Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen PC Berkel en een Opdrachtgever waarop PC

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 14-08-2014 17:30:00 Algemene Voorwaarden.docx Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Colorsuite een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten. Colorsuite Marnixstraat 52 2023 RG Haarlem Mail : info@colorsuite.nl Website: www.colorsuite.nl Grafische vormgeving webdesign DTP Fotografie Print-service Mail : info@colorsuite.nl Algemene voorwaarden

Nadere informatie