Pesten op school, hoe ga je ermee om? Pestprotocol en stappenplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Pesten op school, hoe ga je ermee om? Pestprotocol en stappenplan"

Transcriptie

1 Pesten op school, hoe ga je ermee om? Pestprotocol en stappenplan Pestprotocol Oostvaarders College, Almere Schooljaar

2 Onderwijsprotocol tegen pesten Het protocol tegen pesten beoogt via samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen aan te pakken en daarmee het welzijn en de toekomstverwachting van kinderen daadwerkelijk te verbeteren. De ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende: 1. Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de zestien leerlingen (circa ) in het voortgezet onderwijs slachtoffer zijn van pestgedrag. Pestgedrag is schadelijk tot zeer schadelijk voor kinderen, zowel voor de slachtoffers als voor de pesters. De omvang en zwaarte van het probleem leiden tot de noodzaak van een aanpak door alle opvoeders van jongeren, in het bijzonder door de ouders en door de leerkrachten. 2. Bestuur en directie dienen, om een passend en afdoend antwoord te vinden op het probleem pesten, uit te gaan van een zo goed mogelijke samenwerking tussen ouders, leerkrachten en leerlingen, gebaseerd op afgesproken beleid dat gericht is op deze samenwerking. 3. Onze school wenst een samenwerking, zoals bedoeld onder 2, ook daadwerkelijk aan te gaan, te stimuleren en levend te houden. 4. De ondertekenaars van dit protocol verbinden zich daarom het volgende te doen: het bewust maken en bewust houden van de leerlingen van het bestaan en het serieus nemen van het probleem; een gerichte voorlichting aan alle ouders van de school; het aanstellen van een vertrouwenspersoon op school; het aanleggen van - voor iedere persoon aan de school verbonden - toegankelijke, goede informatie over het probleem pesten, met als speciaal aandachtspunt informatie voor de leerlingen; het beschikbaar stellen van geld waarmee wordt bekostigd: de scholing van personeelsleden, lesmaterialen, lezingen en andere activiteiten voor ouders en de aanschaf van boeken en andere informatie; samenwerking te zoeken en afspraken te maken met andere scholen in de buurt over de aanpak van het pesten; het beschikbaar stellen van de opgedane ervaring aan andere scholen. 5. De ondertekenaars verklaren zich in principe bereid tot deelname aan een tussentijdse evaluatie door de school binnen drie jaar onder leiding van de zorgcoördinator. 6. Als het protocol is ondertekend, wordt op aanvraag een afschrift beschikbaar gesteld aan ouders van de school. In de schoolgids komt een verwijzing te staan dat het pestprotocol terug te vinden is op de website van school. Bij de teamleiders en in de mediatheek ligt een exemplaar ter inzage voor leerlingen en docenten. Naam en plaats van de school: Getekend namens: Bestuur Directie/personeel Medezeggenschapsraad Ouderraad/oudervereniging Leerlingenraad 2

3 VOORAF Met de handreikingen uit deze brochure kan de school een beleid ontwikkelen dat aan het pestprobleem een halt toeroept. En wel op zo'n manier dat alle geledingen op één lijn komen en elkaar steunen, want samenwerking is van doorslaggevende betekenis voor een succesvolle aanpak. Die samenwerking wordt nog eens extra bekrachtigd door de ondertekening van het Onderwijsprotocol tegen Pesten. Het verdient daarom aanbeveling het anti-pestbeleid van de school en de ondertekening van het Onderwijsprotocol te integreren in het algemeen beleid van de school en hiervan melding te maken in het schoolplan en de schoolgids zodat iedereen weet waar de school staat en wat er van hem of haar wordt verwacht. Want ouderverenigingen, ouderraden, medezeggenschapsraden, besturen, directies, schoolteams en leerlingen hebben elk hun eigen verantwoordelijkheid om er voor te zorgen dat leerlingen veilig zijn op school en zich optimaal kunnen ontplooien. Door elkaar te steunen en door een veilig schoolklimaat, zullen meer leerlingen met meer plezier naar school gaan dan nu het geval is. BEGRIPPENKADER Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag vind je bij kinderen van alle leeftijden. In alle bevolkingengroepen. Het is belangrijk oog te hebben voor het onderscheid tussen pesten en plagen. Plagen is vaak een incidenteel, onbezonnen en spontaan negatief gedrag. Met andere woorden; het is eerder een onschuldige eenmalige activiteit waarbij humor een rol kan spelen. Het herhaaldelijk en langdurig karakter ontbreekt hier. Het plagen speelt zich af tussen twee (kinderen of groepen) min of meer gelijken. Beide partijen zijn even sterk en er kan niet echt gesproken worden van een slachtoffer en een dader. De plager heeft niet de intentie om de geplaagde te beschadigen. Door zo nu en dan een beetje geplaagd te worden en terug te plagen zal de sociale weerbaarheid van een kind vergroot worden. Het is goed voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Kinderen met een laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen, of (ex-)slachtoffers van pesten kunnen vaak niet tegen plagen; zij pikken de signalen van warmte niet, of onvoldoende op. Ruzie maken wordt door kinderen nog wel eens benoemd als pesten. Hoewel een ruzie geen pesten is, kan een niet goed opgeloste ruzie soms wel tot pesten leiden. Een ruzie is een conflict tussen mensen over een bepaalde zaak. Als een ruzie uitgepraat is kunnen de voormalige ruziemakers vaak weer samen door één deur. Bij pestgedrag gaat het niet om een zaak maar om het beschadigen van een persoon. Pesten is (psychisch, fysiek of seksueel) systematisch geweld van een leerling of een groep leerlingen ten opzichte van één of meer klasgenoten, die niet meer in staat is/zijn zichzelf te verdedigen. Pesten kan ook digitaal gebeuren. Wanneer een leerling gepest wordt, betekent dit dat hij continue het slachtoffer is van pesterijen. Wat hij ook doet, het is nooit goed. Het pesten speelt ook niet tussen twee gelijken: de onmacht van het slachtoffer staat tegenover de almacht van de pester. Bij pesten is er een duidelijke slachtofferrol en een daderrol. Pesten is zeer slecht voor de sociaalemotionele ontwikkeling van het slachtoffer. Het slachtoffer kan volledig getraumatiseerd worden. Pesten is trouwens ook slecht voor de pester, want ook hij ontwikkelt een manier van omgaan met andere mensen, die ervoor zorgt, dat hij 400% meer kans heeft om in de criminaliteit te komen. PESTEN KAN EN MAG NIET GETOLEREERD WORDEN! Het pestprobleem draait niet alleen om de pester en het gepeste kind. Op de achtergrond is er een zwijgende groep kinderen bij betrokken. Zij vormen het publiek voor de pester, waaraan hij zijn succes afmeet. Er zijn echter ook kinderen die pesten afkeuren, maar zich er niet mee bemoeien. Verder zijn natuurlijk de ouders in het geding. Zij worden dagelijks geconfronteerd met een emotioneel geknakt kind of krijgen thuis stoere verhalen te horen. En dan is er de leerkracht. Hij heeft de groep -pesters en gepeste kinderen- elke dag in de klas en kan iets doen aan de veiligheid van alle kinderen die aan 3

4 hem zijn toevertrouwd. Niemand mag de ogen sluiten voor pestgedrag. Ouders, leerkrachten, leerlingen, directies en besturen moeten er samen iets aan doen. Niemand mag aan de kant blijven staan. HET ONTSTAAN VAN PESTEN ALS "GROEPSGEBEUREN" Het omgaan met elkaar in een groep is een normaal verschijnsel. Leuke dingen en zo nu en dan ruzies/conflicten horen daarbij. Een kind traint op deze manier zijn sociale vaardigheden. Zwemmen leer je door te doen, sociale vaardigheden van hoe je met elkaar omgaat, en hoe je problemen oplost, leer je ook door het zelf te doen, met als adviseurs op de achtergrond de ouders, familie, vrienden, andere kinderen en leerkrachten. Kinderen die in een nieuwe groep komen zullen elkaar uitproberen om zo de hiërarchie vast te stellen. Wie is de leider, wie volgt, wie gaat zijn eigen gang, wie is waar goed in, wie is rustig, wie is driftig, wie is leuk en wie is vriendelijk. Nadat men weet, wat men aan elkaar heeft, ontstaat er een zeker evenwicht en rust in de groep, met soms wat strubbelingen. Als een groep uit elkaar gaat, zie je vaak twee reacties. Sommige groepsleden zijn geestelijk al bezig met de groep te verlaten, steken in de groep minder energie, geven aan zin te hebben in de nieuwe groep (school), nog voordat het afscheid daar is. Andere groepsleden proberen de groep bij elkaar te houden, snikken uitvoerig bij het afscheid en beloven elkaar vaak te zien. Het gevaar van pesten, ontstaat vooral in fase 1 als de kinderen elkaar uit proberen. Verder is van belang wie wordt/worden de leider(s) in de klas. In principe behoort de leerkracht de eerste leider in een groep te zijn en structuur (veiligheid), affectie (je mag er zijn) en ruimte te bieden. Daarnaast zal bij de kinderen ook een leidersfiguur opstaan. Als dit kind een goed pakketje waarden en normen bij zich draagt, vriendelijk is, zelfvertrouwen heeft en andere kinderen als maatjes ziet, ook al reageren die misschien anders dan de meeste klasgenoten, dan heeft pesten weinig kans om zich te ontwikkelen. Een gesprek na een pesterijtje, of een conflict over hoe je met elkaar omgaat, kan dan al voldoende zijn. Pesten kan zich (helaas) goed ontwikkelen, als in de beginfase de strijd om de hiërarchie te lang duurt, soms weken, of maanden, of het hele schooljaar. Dit kan onder andere gebeuren, als de leerkracht niet de rol van leider op zich wil of kan nemen, gecombineerd met een strijd om de macht tussen verschillende kinderen, die ook leiderstypen zijn. Er ontstaan dan meer leiders met volgelingen, die zich tegen elkaar gaan afzetten. Om de macht te handhaven, of te behouden worden zondebokken "uitgekozen" en het pesten is dan snel een feit. Pesten kan ook ontstaan en zich voortzetten als de leerkracht in de klas geen evenwicht vindt tussen: structuur, affectie en ruimte. Het-iedereen-mag-er-zijn-gevoel hoort hierbij en werkt preventief met betrekking tot pesten en maakt van de school een goed pedagogisch instituut. HET PESTPROTOCOL HEEFT ALS DOEL Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen, als er zich ongewenste situaties voordoen, elkaar aanspreken op deze regels en afspraken. Door elkaar te steunen en wederzijds respect te tonen stellen we alle kinderen in de gelegenheid om met veel plezier naar school te gaan! 4

5 WERKWIJZE OVC/BHC 1. Alle schoolgeledingen ondertekenen het protocol tegen pesten. 2. Alle ouders ontvangen op eigen verzoek een kopie van het protocol. 3. Het protocol wordt gepubliceerd op de website en ligt in de mediatheek ter inzage. 4. Het bevoegd gezag zorgt dat de aanbevelingen daadwerkelijk worden uitgevoerd. De concrete uitwerking wordt in het schoolplan en in de schoolgids vastgelegd. Het bevoegd gezag ziet toe op de uitvoering en de naleving van de gemaakte afspraken. VOORWAARDEN EN AANBEVELINGEN Pesten op school lijkt een ingewikkeld probleem, maar het is eenvoudiger aan te pakken dan men misschien denkt. Daaraan zijn echter wel enkele voorwaarden verbonden: 1. Pesten moet als een probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: directie, leerkrachten, ouders en leerlingen (gepeste kinderen, pesters en de zwijgende middengroep). 2. De school probeert het pestprobleem binnen school te voorkomen. Een preventieve aanpak bestaat onder meer uit de behandeling van het onderwerp met de leerlingen, waarna met hen regels worden vastgesteld. 3. Als pesten desondanks toch optreedt, moeten leerkrachten dat kunnen signaleren en vervolgens 4. duidelijk stelling nemen tegen het pesten en gepaste maatregelen treffen (zie stappenplan). 5. Wanneer pesten, ondanks alle inspanningen, toch weer de kop opsteekt, moet de school beschikken over een directe aanpak (curatief). 6. Weigert een school of een leerkracht het probleem aan te pakken, gebeurt dit op onjuiste wijze of heeft de aanpak geen resultaat, dan is inschakeling van een vertrouwenspersoon nodig. Deze kan, op verzoek van de ouder(s) van het gepeste kind, een klacht indienen bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt en het bevoegd gezag adviseert over de te nemen maatregelen. Deze zes bovenstaande voorwaarden vormen de basis om het pestprobleem op school aan te pakken. STAPPENPLAN STAP 1: VOORLICHTING OVER PESTEN Alle vijf betrokken partijen - de pester, het gepeste kind, de rest van de klas (de zwijgende middengroep), de leerkrachten en de ouders - zien pesten als een probleem. Consequenties: Alle personeelsleden van de school worden schriftelijk en indien wenselijk door middel van een voorlichting/ training op de hoogte gebracht van: - het verschil tussen pesten en plagen; - de omvang van pesten tussen leerlingen onderling; - de partijen en psychologische mechanismen, waarvan bij deze vorm van machtsmisbruik sprake is; - de aanpak van het probleem, bestaande uit: hulp aan het gepeste kind, in de vorm van adviezen en (in sommige gevallen) van een sociale vaardigheidstraining; hulp aan de pester, in de vorm van een sociale vaardigheidstraining of een cursus in het omgaan met agressie; 5

6 hulp aan de zwijgende middengroep, in de vorm van het mobiliseren van deze groep; hulp aan de leerkracht, in de vorm van achtergrondinformatie over het verschijnsel, zoals signalen, oorzaken, gevolgen en concrete (preventieve en curatieve) aanpakmogelijkheden; hulp aan de ouders, in de vorm van achtergrondinformatie en adviezen. Alle ouders worden via een ouderavond op de hoogte gebracht van (een gedeelte van) de achtergrondinformatie, waarna zij adviezen krijgen over hoe te handelen en waar zij gewezen worden op hun verantwoordelijkheden, als blijkt dat hun kind gepest wordt, andere kinderen pest of tot de zwijgende middengroep behoort. Daarnaast worden alle leerlingen, rekening houdend met hun ontwikkelingsniveau en leeftijd, van dezelfde zaken op de hoogte gebracht en gehouden. Kanttekeningen - Een pestproject is niet altijd voldoende om een einde te maken aan het pesten op school. Dit project heeft ook zijn beperkingen. Als pesten eigen is aan mensen, zal een project daar geen einde aan maken. Het is beter om het onderwerp regelmatig aan de orde te stellen. Telkens in andere bewoordingen (buitensluiten, anders-zijn, aanvaarden van verschillen, verhuizen, vriendjes en vriendinnetjes, veiligheid, omgaan met elkaar, rollen in een groep) en ook met gebruikmaking van verschillende werkvormen (lezen of voorlezen, spreekbeurten, rollenspellen, regels met elkaar afspreken over omgaan met elkaar en/of over de aanpak van ruzies, lesopdrachten, kringgesprekken, groepsopdrachten). - Bij lessen over pesten is het voorbeeld dat de leerkracht geeft van groot belang. Er zal minder gepest worden in een klimaat waar duidelijkheid heerst over de omgang met elkaar, waar aanvaarding van verschillen wordt aangemoedigd, waar ruzies niet met geweld worden opgelost, maar uitgesproken, waar leerlingen gerespecteerd worden in hun eigenheid, waar agressief gedrag van leerlingen en leerkrachten niet wordt geaccepteerd en waar leerkrachten duidelijk stelling nemen tegen dergelijke gedragingen. - Praten leidt dikwijls niet tot gedragsverandering. Dan is het beter leerlingen aan den lijve te laten ervaren wat het is om buitengesloten te worden. Voor de eerste twee klassen voortgezet onderwijs bestaat goed materiaal op dit gebied: namelijk het rollenspel Carmen als zondebok. Daarnaast kan ook een les lichamelijke opvoeding en een kringgesprek of begeleidingsles worden gebruikt om leerlingen zo'n ervaring te geven. STAP 2: PREVENTIEVE AANPAK De school beschikt over een preventieve aanpak. Tijdens de introductieperiode wordt hieraan aandacht besteed door de mentor en/of de leerling-mentor. Eventueel kan hierbij gebruik gemaakt worden van de Kanjertraining. Consequentie De leerkrachten nemen kennis van de preventieve aanpakmogelijkheden, oefenen zich op onderdelen en passen ze toe. STAP 3: SIGNALEREN Als pesten desondanks optreedt, moeten leerkrachten kunnen signaleren. Signaleren kan door meerdere partijen gebeuren zoals ouders, leerlingen, directie, onderwijsondersteunendpersoneel, teamleiders en docenten. 6

7 Consequentie De leerkrachten nemen kennis van deze signalen en oefenen zich in het signaleren. Als er een pestprobleem wordt gesignaleerd dan zijn de mentor en de teamleider het eerste aanspreekpunt. Zij maken een melding in het leerlingvolgsysteem (LVS) en afhankelijk van de ernst wordt er ook een melding gemaakt aan het zorgteam. STAP 4: DUIDELIJK STELLING NEMEN Als leerkrachten zien dat leerlingen worden gepest, nemen ze duidelijk stelling. Consequentie Om duidelijk stelling te kunnen nemen, is zicht op de omvang van het probleem, kennis van de gevolgen voor het slachtoffer, maar bovenal invoelend vermogen vereist. Alle betrokkenen worden op de hoogte gebracht. STAP 5: DIRECTE (CURATIEVE) AANPAK De school beschikt over een aantal curatieve aanpakken. Consequenties Leerkrachten nemen kennis van de curatieve aanpakmogelijkheden en maken zich deze eigen door ze te oefenen. Mogelijkheden kunnen zijn: (delen) van de Kanjertraining herhalen Carmen als zondebok No blame methode Aanbieden van een sociale vaardigheidstraining Betrekken van de ouders en de middengroep (Zie voor verder lees- en/of lesmateriaal de bijlage). STAP 6: EVALUATIE Na een bepaalde periode volgt een evaluatiemoment waarin wordt gekeken of er een verandering is opgetreden en of het probleem is opgelost. De periode waarover de evaluatie plaatsvindt is afhankelijk van de ernst van het probleem en zal dus per situatie bepaald moeten worden. De uitkomst van de evaluatie wordt aan alle betrokkenen teruggekoppeld. Tevens wordt er een melding in het LVS geplaatst. STAP 7: VERTROUWENSGROEP EN KLACHTENCOMMISSIE Weigert de school of een leerkracht het pestprobleem aan te pakken, doen ze het op onjuiste wijze of leidt de aanpak niet tot het gewenste resultaat, dan wordt de inschakeling van een vertrouwenspersoon noodzakelijk. Deze dient een klacht in bij de klachtencommissie, die het probleem onderzoekt, deskundigen raadpleegt en hierover adviseert aan het bevoegd gezag. De klachtenregeling is te vinden op (en te downloaden via) de sites van OVC en BHC onder de kop ouders / klachtenregeling. Uiteraard beschikt de school ook over een klachtencommissie (staat in de klachtenregeling) en een interne vertrouwenspersoon (staat in 1 van de klachtenregeling). De school is in onderhandeling met de GGD over een externe vertrouwenspersoon. Consequentie De school stelt in samenspraak met alle schoolgeledingen een vertrouwenspersoon en een klachtencommissie in en stelt een klachtenprocedure vast. De klachtenprocedure kan in werking gaan 7

8 wanneer blijkt dat voorgaande stappen onvoldoende blijken te zijn of wanneer een van de partijen van mening is dat het pestprotocol niet wordt nageleefd. Hieronder volgen een paar voorbeelden van pestsituaties die kunnen voorkomen tussen verschillende personen binnen het onderwijs. Een klacht ingediend door de ouder(s)/verzorger(s) Als een ouder/verzorger een klacht komt indienen, of komt praten over pesten, dient de ouder/verzorger serieus te worden genomen. De volgende stappen om de klacht af te handelen kunnen zijn: 1. Leerkracht hoort de klacht aan en als de ouder/verzorger direct naar de directeur is gestapt, verwijst de directeur de ouder/verzorger eerst naar de mentor. 2. De mentor hoort de ouder/verzorger aan en stelt start- en verduidelijkingsvragen. 3. De mentor gaat op korte termijn praten met het kind van de ouder(s)/verzorger(s) met wie hij/zij gesproken heeft. 4. De mentor gaat een gesprek aan met de pester en/of met de groep. 5. De mentor neemt contact op met de klagende ouder/verzorger en brengt verslag uit. Tevens stelt de mentor de teamleider op de hoogte van de stand van zaken. 6. Indien nodig (bij herhaald pestgedrag) neemt de mentor, of een daartoe aangewezen persoon, contact op met de ouder(s)/verzorger(s) van de pester. De boodschap dient te zijn dat het pesten moet stoppen en dat u van de ouder(s)/verzorger(s) wordt verwacht dat zij daaraan meewerken. 7. De mentor bespreekt met de gepeste en pester hoe het de afgelopen periode ging. Hij laat de kinderen ook zoeken naar positieve zaken. Van te voren wordt onderling afgesproken met welke frequentie de bespreekmomenten plaats vinden. 8. Gedurende een vooraf bepaalde periode belt de mentor met de ouder(s)/verzorger(s) totdat beide partijen van mening zijn dat alles goed gaat. De mentor kan dan afspreken dat er alleen nog gebelt wordt als er opnieuw pestgedrag ontstaat. Ook hier wordt van te voren onderling afgesproken met welke frequentie en in welke vorm de bespreekmomenten plaats vinden. Een klacht ingediend door een leerkracht Een leerkracht kan pestgedrag signaleren en dit willen aanpakken. Wat kan de leerkracht dan bijvoorbeeld doen: 1. Een gesprek aangaan met de pester om na te gaan wat de pester doet pesten. Wel aangeven dat pesten niet mag, maar dat hij de pester wil helpen. 2. Iindien het nodig is omdat het pesten doorgaat het pestgedrag doorgeven aan de mentor/teamleider. 3. Daarna een gesprek aangaan met de ouder(s)/verzorger(s) van de pester en aangeven dat het pesten moet stoppen. 4. Informeren over de mogelijkheden van aanpak. 5. Als het pesten doorgaat kan de school maatregelen nemen zoals schorsen. 8

9 Een klacht ingediend tegen een pestende leerkracht Indien een leerkracht een kind pest (steeds voor gek zet) moet ook een kind een klacht tegen de leerkracht kunnen indienen. De procedure kan als volgt zijn: 1. Leerling gaat naar de vertrouwenspersoon, teamleider of mentor. 2. Kind en leerkracht gaan samen met de vertrouwenspersoon (of een persoon waarin beide vertrouwen hebben) om de tafel zitten om het probleem uit te praten. De leerling moet zijn gevoel kunnen uiten en de leerkracht dient hierop professioneel te reageren met de bedoeling een veilige leerling leerkracht relatie te herstellen. 3. Na een van tevoren afgesproken periode gaan de partijen om tafel zitten om na te gaan hoe de relatie op dat moment is. 4. Indien de relatie goed is, is daarmee de zaak afgehandeld en anders dient de directie een functioneringsgesprek met de betrokken leerkracht aan te gaan. Ook hier kan worden nagegaan waarom de leerkracht pest (onmacht, macht der gewoonte) en wat er moet gebeuren om het pesten te doen stoppen. 5. Tevens worden de consequenties besproken als het pesten toch weer ontstaat. Een klacht ingediend tegen een pestende leerling ten opzichte van een leerkracht Indien een leerkracht gepest wordt door één of meer leerlingen moet uiteraard ook worden ingegrepen. Sommige directies wachten pas met ingrijpen totdat de leerkracht volkomen overspannen thuis komt te zitten. Ook leerkrachten en onderwijsondersteunend personeel en uiteraard ook de directie hebben recht op een veilige (dus pestvrije) werkplek. De procedure kan als volgt zijn: 1. Leerkracht meldt het pestprobleem bij de vertrouwenspersoon en directie. 2. In overleg met de leerkracht wordt besloten welke stappen worden ondernomen om de pesters aan te pakken. 3. De pesters krijgen tevens een gesprek waarin uitermate duidelijk wordt gemaakt dat pesten niet wordt getolereerd en wat er gaat gebeuren als er opnieuw wordt gepest. 4. Er moet in school duidelijk gemaakt worden dat pesten niet wordt toegestaan en wat de procedures zijn als er wel wordt gepest. 9

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland.

Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Pestbeleid voor obs de Luyster, Sint Philipsland. Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig signaleren van pestgedrag kan een adequate

Nadere informatie

BELEID. tegen PESTEN

BELEID. tegen PESTEN BELEID tegen PESTEN Versie januari 2014 Beleid tegen pesten Penta Primair Inleiding Onderzoek wijst uit dat pesten een frequent voorkomend en vaak terugkerend probleem op scholen is. Door het vroegtijdig

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol Keizer Karel College

Pestprotocol Keizer Karel College Pestprotocol Keizer Karel College Informatie over ons beleid tegen pesten voor leerlingen, ouders en medewerkers 2014 0 VOORWOORD Dit document is het pestprotocol van het Keizer Karel College. Het is gemaakt

Nadere informatie

GEDRAGSCODE PESTEN INLEIDING

GEDRAGSCODE PESTEN INLEIDING GEDRAGSCODE PESTEN INLEIDING Als iedereen zou ondervinden wat het is om gepest te worden of om de ouder(s) te zijn van een gepest kind, dan zou het probleem sneller serieus worden genomen. Pesten is altijd

Nadere informatie

Pestprotocol de Esdoorn

Pestprotocol de Esdoorn Pestprotocol de Esdoorn Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen November 2009 Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol Prakticon

Pestprotocol Prakticon Pestprotocol Prakticon Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken.

Nadere informatie

Pestprotocol OBS Prinses Marijke

Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pestprotocol OBS Prinses Marijke Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen

Nadere informatie

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep

Anti-pest protocol. van. Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van Daltonschool de Fladderiep Anti-pest protocol van de Fladderiep. Op de Fladderiep zijn we alert op plaag/pestgedrag. Tijdens de pauze zijn er twee pleinwachten op het plein. Er zijn

Nadere informatie

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel:

Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels

OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest. PESTPROTOCOL De Vogels OBS De Vogels Jac.P. Thijsselaan 69 2341 PM Oegstgeest PESTPROTOCOL De Vogels We willen graag dat alle kinderen op De Vogels zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE SCHELP

PESTPROTOCOL DE SCHELP PESTPROTOCOL DE SCHELP Pestprotocol De Schelp Dit pestprotocol heeft als doel voor de De Schelp: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door

Nadere informatie

Pestprotocol Bavinckschool

Pestprotocol Bavinckschool Pestprotocol Bavinckschool Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten.

1. Voorwaarden voor het aanpakken van pesten. Protocol pesten 1 Voorwoord Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl

PESTPROTOCOL DE BOOG. Koudenhovenseweg Zuid 202 5641 AC Eindhoven T: 040-2811760 E: deboog@skpo.nl PESTPROTOCOL DE BOOG Pestprotocol De Boog Dit pestprotocol heeft als doel voor De Boog: Alle kinderen moeten zich op school veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels

Nadere informatie

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Anti-pestbeleid OBS De Schakel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Anti-pestbeleid OBS De Schakel Dit ANTI-PESTBELEID heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken

Nadere informatie

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd

PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD. Pestprotocol obs de Bongerd PESTPROTOCOL OBS DE BONGERD Pestprotocol obs de Bongerd Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem

Nadere informatie

Juni Inhoudsopgave

Juni Inhoudsopgave Pestprotocol 1 Juni 2010 Inhoudsopgave A. Pestprotocol B. Waarom een pestprotocol? C. Uitgangspunten D. Preventieve maatregelen E. Repressieve maatregelen F. De concrete pedagogische invulling Omwille

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om?

Pestprotocol. Plagen en pesten. Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten op school, hoe gaan we er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen willen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Plagen en

Nadere informatie

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten)

Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pestprotocol (uit ons document; gedragscode 4.2; uitwerking pesten) Pesten is een ingewikkeld probleem, dat vaak diepe sporen trekt in iemands leven. Wij onderschatten de impact niet, beschouwen pesten

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

Pestprotocol van Nehalennia

Pestprotocol van Nehalennia Pestprotocol van Nehalennia Verklaring De ondertekenaars van dit protocol verklaren het volgende: 1. Op Nederlandse scholen is pesten een wezenlijk en groot probleem. Uit onderzoek blijkt dat één op de

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol Floris Radewijnszschool. Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Pestprotocol SBO De Lings

Pestprotocol SBO De Lings Pestprotocol SBO De Lings Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun Lings-periode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen en het gevoel hebben dat ook zij

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2010 1 Gedragsprotocol de Boomgaard Pesten in school, hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het

Nadere informatie

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol)

4. Wanneer pesten ondanks alle inspanningen toch weer de kop opsteekt, beschikt de school over een directe aanpak. (Zie verderop in dit protocol) ANTI PEST PROTOCOL Er gelden drie uitgangspunten: n 1. Wij gaan met respect met elkaar om. 2. Wij pesten niet. 3. Wij accepteren niet dat er gepest wordt. Pesten op school. Hoe gaan we hier mee om? Pesten

Nadere informatie

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid.

Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Protocol Goed gedrag is onze zorg. Onderdeel: Anti pestbeleid. Een onderwijsprotocol tegen pesten houdt in dat door samenwerking het probleem van het pestgedrag bij kinderen wordt aangepakt. Hiermee willen

Nadere informatie

Protocol. Pestprotocol

Protocol. Pestprotocol Pestprotocol Algemeen Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom

Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Dit pestprotocol heeft als doel: Pestprotocol Basisschool De Zuidstroom Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Het team van

Nadere informatie

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet.

De basisregels rond pesten op de Visser t Hooftschool zijn: Wij pesten niet. Pesten op school Zo gaan wij ermee om! Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. Daar zijn wel enkele voorwaarden

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol BS de Kersenboom

Pestprotocol BS de Kersenboom Pestprotocol BS de Kersenboom Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pestprotocol Deventerleerschool

Pestprotocol Deventerleerschool 2015 Pestprotocol Deventerleerschool 06TU Deventer Leerschool 30-6-2015 Pesten Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school voor, ook

Nadere informatie

Pesten op school: hoe gaan wij daarmee om?

Pesten op school: hoe gaan wij daarmee om? Pesten op school: hoe gaan wij daarmee om? 1. Definitie van pesten Onder pesten op school verstaan wij het volgende: Pesten is een systematische, psychologische, fysieke of sexuele handeling van geweld

Nadere informatie

Pestprotocol Bs. St. Jozef

Pestprotocol Bs. St. Jozef Pestprotocol Bs. St. Jozef Doel van het protocol: Alle kinderen dienen zich in hun basisschoolperiode veilig te voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te

Nadere informatie

Pestprotocol. De Triangel

Pestprotocol. De Triangel Pestprotocol De Triangel 1 Inleiding Pesten is een groot probleem, dat op alle scholen voorkomt. Ook op de Triangel krijgen we te maken met pestsituaties. In dit protocol staat beschreven wat wij doen

Nadere informatie

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen

Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen Pestprotocol Theo Thijssenschool Waddinxveen 1. Plagen en pesten Het verschil tussen plagen en pesten is duidelijk aan te geven. Bij plagen is sprake van incidenten. Pesten gebeurt systematisch. Een definitie

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Vlieger

Pestprotocol basisschool De Vlieger Pestprotocol basisschool De Vlieger Inleiding Helaas moeten wij constateren dat pesten voorkomt in het directe contact met elkaar maar ook onder andere via MSN. PCBS de Vlieger vindt pesten onaanvaardbaar

Nadere informatie

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol.

Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol. Protocol Pestprotocol Datum Oktober 2015 Doel protocol Om duidelijkheid te scheppen voor leerling, leerkracht en ouders over welke stappen worden ondernomen bij pestgedrag. Pestcoördinator Monique Meulenberg

Nadere informatie

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen

Als pesten optreedt, moeten leerkrachten (in samenwerking met de ouders) dat kunnen signaleren en duidelijk stelling nemen Pest protocol Albert Schweitzerschool Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Respectprotocol SBO Diekmaat (hoofdstuk 6 uit het Veiligheidsplan SBO Diekmaat)

Respectprotocol SBO Diekmaat (hoofdstuk 6 uit het Veiligheidsplan SBO Diekmaat) Respectprotocol SBO Diekmaat (hoofdstuk 6 uit het Veiligheidsplan SBO Diekmaat) 6.1. Inleiding Pesten is een probleem dat in alle geledingen van de maatschappij voorkomt. Pesten komt helaas op iedere school

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent.

INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. INFORMATIE OVER HET ANTI-PESTBELEID GGCA Onze school heeft in 1999 het Nationaal Onderwijsprotocol tegen pesten ondertekent. 1. DOEL: ANTI - PESTBELEID 1. Pestgedrag voorkomen en terugdringen door het

Nadere informatie

Pestprotocol op RKBS Titus Brandsma

Pestprotocol op RKBS Titus Brandsma Pestprotocol op RKBS Titus Brandsma Pesten is iemand geestelijk en/of lichamelijk doelbewust en systematisch pijn doen en/of lastig vallen. Dit kan van grote negatieve invloed zijn voor het vervolg van

Nadere informatie

Sociale veiligheid op school

Sociale veiligheid op school Sociale veiligheid op school 1 Inleiding In dit document staat omschreven welk beleid en welke protocollen gehanteerd worden op t Kofschip met betrekking tot de sociale veiligheid. Het is een weerslag

Nadere informatie

PESTPROTOCOL. Chr. Basisschool Oostergeest. Brinnummer: Laan van Oostergeest GA Warmond

PESTPROTOCOL. Chr. Basisschool Oostergeest. Brinnummer: Laan van Oostergeest GA Warmond 1 PESTPROTOCOL Chr. Basisschool Oostergeest Brinnummer: Laan van Oostergeest 2 2361 GA Warmond 071-3011480 www.oostergeest.net 2 Protocol PESTEN OP SCHOOL Pesten is een wezenlijk en groot probleem. Pestgedrag

Nadere informatie

Pestprotocol. Montessori Lyceum Groningen

Pestprotocol. Montessori Lyceum Groningen Pestprotocol Montessori Lyceum Groningen Inhoudsopgave Algemeen... 3 De vijfsporenaanpak... 3 Visie van de school over pesten en verantwoordelijkheid... 4 Preventieve (les)activiteiten... 4 Stappenplan...

Nadere informatie

Pestprotocol. 'Voor ALLE kinderen is school een veilige plek, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.'

Pestprotocol. 'Voor ALLE kinderen is school een veilige plek, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.' Pestprotocol 'Voor ALLE kinderen is school een veilige plek, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.' Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Pestprotocol Maria Bernadette

Pestprotocol Maria Bernadette Afspraken 1. Doe alleen iets bij een ander kind, wat jezelf ook prettig zou vinden. 2. Kom alleen aan een ander als de ander dat ook goed vindt. 3. We gebruiken geen scheldwoorden of andere rare namen.

Nadere informatie

BURG. DE RUITERSCHOOL

BURG. DE RUITERSCHOOL BURG. DE RUITERSCHOOL Pestprotocol Een samenvatting van dit protocol hangt zichtbaar in de school. Dit protocol is vastgesteld op 14 maart 2013 Vastgesteld door team Burg. De Ruiterschool: 4 maart 2013

Nadere informatie

Pestprotocol. maart 2015, Breda De Rotonde VMBO Specifiek VMBO

Pestprotocol. maart 2015, Breda De Rotonde VMBO Specifiek VMBO Pestprotocol maart 2015, Breda De Rotonde VMBO Specifiek VMBO Inhoudsopgave Inleiding 3 Doel van het pestprotocol... 3 Voorwaarden... 3 Regels... 3 Preventieve maatregelen... 4 Wat is pesten?... 4 Aanpak...

Nadere informatie

Pestprotocol obs De Meerwaarde

Pestprotocol obs De Meerwaarde 1 Pestprotocol obs De Meerwaarde Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer:

Plagen mag wel, pesten niet. Wanneer is het nog plagen en wanneer wordt het pesten? Het is plagen wanneer: Pestprotocol Basisschool St. Martinus Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door regels en afspraken

Nadere informatie

Pestprotocol SKOALFINNE

Pestprotocol SKOALFINNE Pestprotocol SKOALFINNE Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar

Nadere informatie

Anti-pest Protocol De Reiger

Anti-pest Protocol De Reiger Anti-pest Protocol De Reiger Pesten komt helaas op iedere school voor, ook op de onze. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus willen aanpakken. Dit protocol moet ertoe leiden

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN

Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol OBS DE BOUWSTEEN Anti pestprotocol Pagina 1 Dit pestprotocol heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

t Kompas School met de Bijbel Westbroek

t Kompas School met de Bijbel Westbroek t Kompas School met de Bijbel Westbroek Het protocol sociaal gedrag Het pestprotocol is een belangrijk onderdeel van het beleid van onze school. We hebben dan ook een protocol opgesteld dat op de hele

Nadere informatie

Protocol Pesten. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk.

Protocol Pesten. Pesten is niet hetzelfde als plagen. Bij plagen zijn de machtsverhoudingen gelijk. Jenaplanschool de Driesprong Meester Gerritsweg 5 8347 JP Eesveen tel: 0521-577245 Email: directie@obsdriesprong.nl Protocol Pesten Hoofdstuk 1. Wat is pesten? Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Pesten

Nadere informatie

plagen Pest protocol obs Jules Verne 2012 Inleiding.

plagen Pest protocol obs Jules Verne 2012 Inleiding. Pest protocol obs Jules Verne 2012 Inleiding. Onze school is een Vreedzame school. Dit houdt in dat in alle groepen heldere afspraken zijn gemaakt over hoe we met elkaar om gaan. Ook worden kinderen d.m.v.

Nadere informatie

Hulp aan het gepeste kind Hulp aan de middengroep Hulp aan de Pester Adviezen aan de leerkracht Adviezen aan ouders. Bijlage : Landelijke organisaties

Hulp aan het gepeste kind Hulp aan de middengroep Hulp aan de Pester Adviezen aan de leerkracht Adviezen aan ouders. Bijlage : Landelijke organisaties Inhoud Pestprotocol openbare basisschool De Krijtmolen Pesten op school. Hoe ga je er mee om? Pesten Preventief werken, hoe doen we dat? Signalen van pestgedrag Stelregels Klassenregels Aanpak van ruzies

Nadere informatie

V.14. Protocol Pesten.

V.14. Protocol Pesten. V.14. Protocol Pesten. Anti-pestbeleid Uit de missie van de school: Het Elde College wil een zorgzame en veilige school zijn, met aandacht voor elkaar. We zijn een zorgzame en veilige school door kleinschaligheid

Nadere informatie

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht

Pestprotocol. cbs Johan Friso te Dordrecht Pestprotocol cbs Johan Friso te Dordrecht Dordrecht, oktober 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doel... 3 1.2 Voorwaarden... 3 1.3 Het probleem dat pesten heet... 3 2. Pesten, wat is dat?... 4 2.1 Hoe gaan

Nadere informatie

Iedereen is hier oké!

Iedereen is hier oké! INLEIDING PESTPROTOCOL Iedereen is hier oké! alle kinderen moeten zich in onze basisschool veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek

Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek Gedrag- en pestprotocol Pater Eymardschool Stevensbeek 1 Inhoudsopgave: Doelstelling van het gedrag- en pestprotocol. Pesten op school Signalen van pesterijen Hoe gaan wij op de Pater Eymardschool met

Nadere informatie

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest.

De piek van het pesten ligt tussen 10 en 14 jaar, maar ook in lagere en hogere groepen wordt gepest. PESTPROTOCOL Pesten komt helaas op iedere school voor> Het is een probleem dat we onder ogen zien en op onze school serieus aanpakken. De manier waarop dat gebeurt, wordt beschreven in dit protocol. Het

Nadere informatie

Pestprotocol OBS IJsselhof

Pestprotocol OBS IJsselhof Pesten op school Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Daar zijn wel enkele

Nadere informatie

P E S T P R O T O C O L

P E S T P R O T O C O L P E S T P R O T O C O L Beknopte editie juli 2011 Vooraf Pesten komt helaas in de gehele maatschappij voor, maar is volstrekt onacceptabel. Een klimaat waarin wordt gepest, tast iedereen aan. Pestgedrag

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Pestprotocol SWS FROUBUURT

Pestprotocol SWS FROUBUURT Pestprotocol SWS FROUBUURT Pesten op school: Hoe ga je er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen

Nadere informatie

Gedragsprotocol Jenaplanschool De Zuiderkroon, februari 2011

Gedragsprotocol Jenaplanschool De Zuiderkroon, februari 2011 Gedragsprotocol Waarom een gedragsprotocol? Als iedereen zich goed gedraagt, is dat toch niet nodig? Gelukkig is dit meestal het geval, maar helaas is niet altijd. Ongewenst gedrag komt helaas ook bij

Nadere informatie

Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven:

Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Pestprotocol Openbare Jenaplan school Kruidenhoek 1. Plagen of pesten? Plagen is niet hetzelfde als pesten. De verschillen zou je zo kunnen aangeven: Plagen Gelijkwaardigheid Wisselend slachtofferschap

Nadere informatie

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school.

Pesten kun je echter nooit helemaal uitsluiten, daarom dit pestprotocol. Het is een handreiking hoe om te gaan met pestgedrag binnen onze school. Inleiding De Ynset wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden, waarin zij zich harmonieus en op een prettige en positieve wijze kunnen ontwikkelen. Alle kinderen moeten zich in de basisschoolperiode

Nadere informatie

Pestprotocol Het Talent

Pestprotocol Het Talent Pestprotocol Het Talent Waarom een protocol? Alle kinderen moeten zich op onze school veilig voelen zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Door duidelijke regels en afspraken te maken, kunnen kinderen

Nadere informatie

Accent College REGELING PESTEN

Accent College REGELING PESTEN Accent College REGELING PESTEN Oktober 2003 Inhoudsopgave 0 Vaststelling I Algemeen II Protocol III Concrete uitwerking IV Aanhangsel 1 V Aanhangsel 2 0 Vaststelling Het Accent College W. de Zwijgerlaan

Nadere informatie

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER

PROTOCOL RUZIE EN PESTEN OP OPENBARE BREDESCHOOL DE SCHATKAMER PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien. Pesten moet als probleem worden gezien door alle direct betrokken partijen: leerlingen (gepeste

Nadere informatie

Kanjerprogramma de Touwladder.

Kanjerprogramma de Touwladder. Kanjerprogramma de Touwladder. Hoe worden we kanjers en hoe gaan kanjers met elkaar om? Het doel van ons Kanjerprogramma: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich

Nadere informatie

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Pestprotocol De Dijsselbloem 2014-2015 Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Hoe ga je met pesten om? Pesten komt helaas op iedere

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen.

Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. PESTPROTOCOL MONTESSORISCHOOL BILTHOVEN 1. Uitgangspunten Dit protocol beschrijft de manier waarop we als Montessorischool Bilthoven omgaan met pestproblemen. We hanteren de volgende definitie van pesten:

Nadere informatie

Samen goed voor elkaar!

Samen goed voor elkaar! Samen goed voor elkaar! Omgangsprotocol Sint Maartenschool Pesten op school Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Pestprotocol Marnixschool

Pestprotocol Marnixschool Pestprotocol Marnixschool A. Inleiding Een zorgzame school Als team van de Marnixschool willen wij een zorgzame school zijn. Dat betekent dat alle kinderen zich veilig moeten voelen. Om deze reden dragen

Nadere informatie

Pestprotocol. Simon Smitweg GA Leiderdorp

Pestprotocol. Simon Smitweg GA Leiderdorp Pestprotocol Simon Smitweg 7 2353 GA Leiderdorp 071-5899260 Inleiding Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch

Nadere informatie

Pestprotocol SWS de Wending

Pestprotocol SWS de Wending Pestprotocol SWS de Wending Dit protocol is onderdeel van het Aves-protocol sociale en fysieke veiligheid Waarom een pestprotocol? SWS De Wending wil haar kinderen een veilig pedagogisch klimaat bieden,

Nadere informatie

P e s t p r o t o c o l

P e s t p r o t o c o l P e s t p r o t o c o l Doel van dit pestprotocol: Alle kinderen mogen zich in hun basisschoolperiode veilig voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken

Nadere informatie

PROTOCOL TEGEN PESTEN

PROTOCOL TEGEN PESTEN PROTOCOL TEGEN PESTEN Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus aan willen pakken. Het probleem dat pesten heet: De piek

Nadere informatie

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om?

Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Pestprotocol Pesten op school: hoe ga je er mee om? Dit pestprotocol heeft als doel: Het voorkomen of terugdringen van pesten. Alle kinderen zich veilig laten voelen in hun basisschoolperiode, zodat zij

Nadere informatie

Pestprotocol van "De Bussel"

Pestprotocol van De Bussel Pestprotocol van "De Bussel" Pesten en agressie op school: hoe gaan wij er mee om? Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Het is een probleem dat wij onder ogen zien en op onze school serieus

Nadere informatie

Protocol Omgaan met pesten

Protocol Omgaan met pesten Protocol Omgaan met pesten Willibrordusschool Alphen NB April 2013 Protocol omgaan met pesten, Willibrordusschool Alphen, april 2013 Pagina 1 Protocol omgaan met pesten Doel: Vanuit onze visie stellen

Nadere informatie

De school waar leren leuk is!

De school waar leren leuk is! De Jagersplas Openbare basisschool Brasemermeer 23b 1509 GE Zaandam T: 075 615 61 94 F: 075 612 12 67 E: info@obsdejagersplas.nl W:www.obsdejagersplas.info De school waar leren leuk is! Beleidsnotitie

Nadere informatie

Gedragsprotocol St. Michaëlschool November 2015

Gedragsprotocol St. Michaëlschool November 2015 Gedragsprotocol St. Michaëlschool November 2015 St. Michaëlschool Zuidervaart 61 1846 LG Zuidschermer tel: 072-5044486 info@michaelschool.nl Waarom een gedragsprotocol? Wij vinden het belangrijk dat iedereen

Nadere informatie

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders.

Bij pesten zijn er altijd 5 partijen: de pester, het slachtoffer, de grote zwijgende groep, de leerkrachten en de ouders. Versie nov. 2012 Pestprotocol. Inclusief regels en afspraken binnen de school. Wat is pesten? Pesten betekent iemand op een gemene manier lastig vallen: bewust iemand kwetsen of kleineren. Het gebeurt

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

Pestprotocol Johannesschool

Pestprotocol Johannesschool Pestprotocol Johannesschool Oktober 2009 INHOUD 1. Inleiding 2. Doelstelling van het protocol 3. Voorwaarden voor beleid 4. Wat verstaan we onder pesten? 5. Signalen dat een kind gepest wordt 6. Activiteiten

Nadere informatie

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes

Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Protocol pesten en plagen BSO Babbeloes Doel: Voorkomen van plaag en pestgedrag en adequaat omgaan met hiermee. Waarom: Bij kinderopvang Babbeloes bespreken wij met de kinderen hoe we met elkaar omgaan

Nadere informatie

Protocol pesten op de Tjalk

Protocol pesten op de Tjalk Protocol pesten op de Tjalk Pesten komt op iedere school voor; ook bij ons! Het is een probleem dat wij onder ogen zien en serieus willen aanpakken. Vandaar dit protocol waarin wij het probleem pesten

Nadere informatie

Pestprotocol basisschool De Regenboog

Pestprotocol basisschool De Regenboog Pestprotocol basisschool De Regenboog 1.Het doel van ons pestprotocol Dit pestprotocol heeft als doel om alle kinderen zich bij ons op school veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie