BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 15 DECEMBER 2010 MERCREDI 15 DECEMBRE 2010 BERICHT Op 1 februari 2006 veranderde de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit was het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie Het KB bepaalt dat de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als U gebruik maakt van de online toepassing die toelaat om de te publiceren gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aan te leveren aan het Bulletin der Aanbestedingen. Meer dan 90 % van de berichten wordt reeds op deze manier doorgestuurd. De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan een tarief van 4,30 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als - Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. - Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. - Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-formaat die u kan aanvragen via Publicatiefrequentie Sinds 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. op vrijdag. Uw berichten worden hierdoor aanzienlijk sneller gepubliceerd. AVIS Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics changeait sur un grand nombre de points. Ce fut la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA réponde à un certain nombre de conditions. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous faites usage d une application électronique qui permet, de publier les données sous une forme structurée et/ou d une manière groupée a livrer au BDA. Plus de 90 % des avis sont déjà expédiés de cette manière. La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée, au tarif de 4,30 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si - Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. - Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. - Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante Fréquence de publication Depuis le 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraît chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés nettement plus rapidement.

2 37220 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Nieuwe modellen Sinds 1 februari 2006 zijn dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van berichten veranderd. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nouveaux modèles Depuis le 1 er février 2006, les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis ont changée. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Nog vragen Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Des questions supplémentaires Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications.

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) MRMP-L/A - Algemene Directie Material Resources - Divisie Overheidsopdrachten - Sectie Land Systems - Ondersectie Verwerving, Eversestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) Mostrey Kristel Tel , fax Internetadres(sen) Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80878 I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten neen. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming aankop van military search material met open overeenkomst voor onderhoud, herstellingen, vervangingen en evolutie. II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Leveringen. Belangrijkste plaats van levering 5000 Jambes II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) aankoop van military search material met open overeenkomst voor onderhoud, herstellingen, vervangingen en evolutie. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Bewakings- en beveiligingssystemen en apparatuur II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure IV.1.1) Type procedure Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria Laagste prijs. IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling neen. N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact MRMP-L/A - Direction Générale Material Resources - Division Marchés Publics - Section Land Systems - Sous-section Acquisition, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact Mostrey Kristel Tél , fax Adresse(s) internet Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80878 I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs non. Section II. Objet du marché II.1) Description II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur l achat de military search material avec u ncontrat pluriannuel à bordereau de prix pour entretien, réparation, remplacement et évolution. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Fournitures. Lieu principal de livraison 5000 jambes II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) L achat de military search material avec un contrat pluriannuel à bordereau de prix pour entretien, réparation, remplacement et évolution. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) oui. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure IV.1.1) Type de procédure Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution Prix le plus bas. IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée non.

4 37222 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3) Administratieve inlichtingen IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst MRMP-L/A-0LA111-F03_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht ja. Aankondiging via een kopersprofiel Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie 2010/S van 08/07/2010 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. 1 Perceel nr. 1 Benaming aankoop van Mil Search Mat met open overeenkomst voor 4 jaar V.1) Datum van de beslissing tot gunning van de opdracht 13/12/2010 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen 2 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund HTDS, Massy - CEDEX, Frankrijk V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed neen. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd neen. VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging 14/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3) Renseignements d ordre administratif IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur MRMP-L/A-0LA111-F03_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché oui. Avis sur un profil d acheteur Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne 2010/S de 08/07/2010 Section V. Attribution du marché Marché n o 1 Lot n o 1 Intitulé l achat de mil Search mat avec un contrat à bordereau de prix pour 4 années V.1) Date d attribution du marché 13/12/2010 V.2) Nombre d offres reçues 2 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué HTDS, Massy- CEDEX, France V.4) Informations sur le montant du marché Estimation initiale sur le montant du marché EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.4) Date d envoi du présent avis 14/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht - Nutssectoren Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.235, sectie 13/2, t.a.v. Kaatje Van Nieuwenhuyse Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80860 Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). N Avis de marché - Secteurs spéciaux Services Section I. Entité adjudicatrice I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.235, Sectie 13/2, à l attention de Kaatje Van Nieuwenhuyse Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80860 Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues point(s) de contact susmentionné(s).

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Hoofdactiviteit of -activiteiten van de aanbestedende dienst - Vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming CT4/ Lean Management II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten Diensten. Categorie diensten 11 Belangrijkste plaats van dienstverlening NMBS Technics, Hallepoortlaan 40 te 1060 Brussel NUTS-code BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) De aankondiging betreft De opstelling van een raamovereenkomst. II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst Raamovereenkomst met één onderneming. Looptijd van de raamovereenkomst 3 jaar(jaren) Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst Geraamde waarde zonder BTW EUR II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van het project Lean Management bij de directie NMBS Technics. NMBS is hierbij op zoek naar - Senior Consultant in change management - Junior Consultant in change management - Ondersteuning in project management. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) neen. II.1.8) Verdeling in percelen ja. Inschrijvingen moeten ingediend worden voor één of meer percelen. Inlichtingen over percelen Perceel nr. 1 Titel Lean MGMT 2) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging 3) Hoeveelheid of omvang aantal loten te bepalen 5) Aanvullende inlichtingen over percelen Het is de bedoeling om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere identieke loten die gegund zullen worden aan meerdere inschrijvers. (vervolg Afdeling II. Voorwerp van de opdracht) II.1.9) Varianten worden geaccepteerd ja. II.2) Hoeveelheden of omvang van de opdracht. Adresse auprès de laquelle le cahier des charges et les documents complémentaires (y compris des documents relatifs à un système d acquisition dynamique) peuvent être obtenus point(s) de contact susmentionné(s). Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées point(s) de contact susmentionné(s). I.2) Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice - Services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur CT4/ Lean Management II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services Services. Catégorie de services 11 Lieu principal de prestation SNCB Technics, Avenue de la Porte de Hal à 1060 Bruxelles Code NUTS BE100 - Arr. de Bruxelles-Capitale / Arr. van Brussel-Hoofdstad II.1.3) L avis implique L établissement d un accord-cadre. II.1.4) Information concernant l accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur. Durée de l accord cadre 3 année(s) Estimation de la valeur totale des acquisitions pour l ensemble de la durée del accord-cadre Valeur estimée hors TVA EUR II.1.5) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) Accord-cadre pour l exécution de missions dans le cadre du projet «Lean Management» au sein de la direction SNCB Technics. SNCB est à la recherche de - Consultant Senior en gestion du changement - Consultant Junior en gestion du changement - Support en gestion de projet II.1.6) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité II.1.7) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) non. II.1.8) Division en lots oui. Les offres doivent être soumises pour un ou plusieurs lots. Informations sur les lots Lot n o 1 Titre Lean MGMT 2) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité 3) Quantité ou étendue nombre de lots à définir 5) Informations complémentaires sur les lots Le but est de conclure un accord-cadre avec plusieurs lots identiques qui seront attribués à plusiers soumissionnaires (suite Section II. Objet du marché) II.1.9) Des variantes seront prises en considération oui. II.2) Quantité ou étendue globale.

6 37224 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang Geraamde waarde zonder BTW EUR II.2.2) Opties neen. Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen Er wordt een borgtocht van 5 % van de halfjaarlijkse geraamde waarde van de opdracht geëist bij de notificatie van goedkeuring van de offerte; deze kan eventueel vervangen worden door een bestendige borgtocht. III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande Betaling facturen 50 dagen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht neen. III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.2) Economische en financiële draagkracht. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan De NMBS houdt zich het recht voor om op basis van de ontvangen gegevens het aantal kandidaten te beperken. - Omzet omzetcijfers van de laatste 3 jaren (in België/ wereldwijd) ; - Financiële situatie van de maatschappij winst- /verliesrekeningen van de laatste 3 jaren (in België/wereldwijd) ; - Een geldig attest afgeleverd door het organisme van de sociale zekerheid waarbij de inschrijver aangesloten is, waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. III.2.3) Vakbekwaamheid. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan - Lijst van huidige klanten, inclusief de omschrijving van de opdracht en van de geleverde prestatie inzake management ondersteuning, change management, LEAN, 5S, - Ervaring in ontwikkeling en ondersteuning van tools voor project mangement, en datamining - Vermelding van het aantal personeelsleden die per domein kunnen ingezet worden. III.2.4) Voorbehouden opdrachten neen. III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden neen. III.3.2) Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast neen. Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. De gegadigden zijn reeds geselecteerd neen. IV.2) Gunningscriteria IV.2.1) Gunningscriteria Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling neen. IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS-CT4/ F05_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht neen. II.2.1) Quantité ou étendue global Valeur estimée hors TVA EUR II.2.2) Options non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1) Conditions relatives au contrat. III.1.1) Cautionnement et garanties exigés Un cautionnement de 5% de la valeur semesterielle estimée du marché est exigé au moment de la notification de l approbation de l offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent. III.1.2) Modalités essentielles de financement et de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent Paiement des factures 50 jours III.1.4) L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières non. III.2) Conditions de participation. III.2.2) Capacité économique et financière. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies La SNCB se réserve le droit de limiter le nombre de candidats sur base des données reçues. - Chiffre d affaire chiffres d affaires des 3 dernières années (en Belgique/mondial) ; - Situation financière de la société des comptes pertes et profit de la société des 3 dernières années (en Belgique/mondial) ; -Une attestation délivrée par l organisme de sécurité sociale auquel le soumissionnaire est affilié certifiant que celui-ci est en règle au niveau du versement de ses cotisations selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.3) Capacité technique. Renseignements et formalités nécessaires pour évaluer si ces exigences sont remplies - La liste des clients actuels, avec la description de la mission et des prestations, en matière de support du management, en gestion du changement, LEAN, 5S, ; - Expérience en développement et support d outils de gestion de projet et datamining - Mentionner le nombre de personnes qui peuvent être mis à disposition par domaine. III.2.4) Marchés réservés non. III.3) Conditions propres aux marchés de services. III.3.1) La prestation est réservée à une profession particulière non. III.3.2) Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargés de la prestation non. Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. Des candidats ont déjà été sélectionnés non. IV.2) Critères d attribution IV.2.1) Critères d attribution Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à soumissionner ou à négocier ou encore dans le document descriptif. IV.2.2) Une enchère électronique sera effectué non. IV.3) Renseignements d ordre administratif. IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur SNCB-CS-CT4/ F05_0 IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché non.

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen Datum 10/01/2011; tijdstip 1600 IV.3.5) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming Frans, Nederlands IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date 10/01/2011; heure 1600 IV.3.5) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l offre ou la demande de participation Français, Néerlandais Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht neen. VI.2) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd neen. VI.3) Nadere inlichtingen De kandidaten moeten hun kandidatuur in 3 exemplaren indienen. Enkel de geselecteerde kandidaten zullen het bestek ontvangen en mogen een offerte indienen. Elektronische inschrijvingen zijn niet toegestaan. Opgelet het is de bedoeling om een raamovereenkomst af te sluiten met meerdere identieke loten die gegund zullen worden aan meerdere inschrijvers. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 13/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Il s agit d un marché périodique non. VI.2) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes non. VI.3) Autres informations Les candidats doivent introduire leur candidature en 3 exemplaires. Seuls les candidats sélectionnés recevront le cahier des charges et pourront introduire une offre. Des candidatures électroniques ne sont pas autorisées. Attention le but est de conclure un accord-cadre avec plusieurs lots identiques qui seront attribués à plusieurs soumissionnaires VI.5) Date d envoi du présent avis 13/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) NMBS-Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel, België Contactpunt(en) B-CS.235, sectie 13/2, t.a.v. Kaatje Van Nieuwenhuyse Tel , fax Internetadres(sen) Adres van de aanbestedende dienst Adres van het kopersprofiel https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80860 I.2) Type aankoopcentrale Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/17/EG - Nutssectoren valt). Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming CT4/ Lean Management I.1) Nom, adresses et point(s) de contact SNCB-Central Support, Avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles, Belgique Point(s) de contact B-CS.235, Sectie 13/2, à l attention de Kaatje Van Nieuwenhuyse Tél , fax Adresse(s) internet Adresse générale du pouvoir adjudicateur Adresse du profil d acheteur https//enot.public procurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=80860 I.2) Type d organisme acheteur Entité adjudicatrice (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/17/CE - Secteurs spéciaux ). Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice CT4/ Lean Management

8 37226 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) Raamovereenkomst voor het uitvoeren van opdrachten in het kader van het project Lean Management bij de directie NMBS Technics. NMBS is hierbij op zoek naar - Senior Consultant in change management - Junior Consultant in change management - Ondersteuning in project management. II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) Hoofdopdracht Zakelijke dienstverlening juridisch, marketing, consulting, drukkerij en beveiliging Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure Onderhandeling. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst SNCB-CS-CT4/ F05_1 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen Oorspronkelijke aankondiging verzonden via OJS esender. Inloggegevens BE001 Referentie van de aankondiging IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging 13/12/2010 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft Rectificatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de oorspronkelijke aankondiging. VI.3.3) Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen tekst staat IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van 10/01/2011 Te lezen 04/01/2011 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen In plaats van datum 10/01/2011; tijdstip 1600 Te lezen datum 04/01/2011; tijdstip 1600 VI.3.4) Te corrigeren datum(s) in de oorspronkelijke aankondiging Plaats waar de te wijzigen datum(s) staan VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging In plaats van datum 13/12/2010 Te lezen datum 14/12/2010 VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging 14/12/2010 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions Accord-cadre pour l exécution de missions dans le cadre du projet «Lean Management» au sein de la direction SNCB Technics. SNCB est à la recherche de - Consultant Senior en gestion du changement - Consultant Junior en gestion du changement - Support en gestion de projet II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés publics) Objet principal Services aux entreprises droit, marketing, conseil, recrutement, impression et sécurité Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure Négociée. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice SNCB-CS-CT4/ F05_1 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement Avis original envoyé par OJS esender. Login BE001 Référence de l avis IV.2.4) Date d envoi de l avis original 13/12/2010 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique Rectification. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans l avis original. VI.3.3) Texte à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve le texte à rectifier IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Au lieu de 10/01/2011 Lire 04/01/2011 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier IV.3.4) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Au lieu de date 10/01/2011; heure 1600 Lire date 04/01/2011; heure 1600 VI.3.4) Date(s) à rectifier dans l avis original Endroit où se trouve les dates à rectifier VI.5) Date d envoi du présent avis Au lieu de date 13/12/2010 Lire date 14/12/2010 VI.5) Date d envoi du présent avis 14/12/2010 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006)

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt

BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge. BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 85e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie