Op zoek naar criteria voor energie-efficiënt verlichten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Op zoek naar criteria voor energie-efficiënt verlichten"

Transcriptie

1 Op zoek naar criteria voor energie-efficiënt verlichten Catherine Lootens, Peter Hanselaer KaHo Sint-Lieven, Groen Licht Vlaanderen, Laboratorium voor Lichttechnologie, Gebroeders Desmetstraat 1, B-9000 Gent, Belgium Tel: Fax: E-adres: SAMENVATTING Vandaag de dag wordt de genormaliseerde vermogendichtheid (in W/m².100lux) gebruikt als beoordelingscriterium voor de energie-efficiëntie van een verlichtingsinstallatie. Het premiesysteem dat kadert in het REG-actieplan van de distributienetbeheerders steunt ook op dit criterium en maximale waarden van 2 W/m².100lux voor kantoren en 2,5 W/m².100lux voor zwembaden en sporthallen worden vooropgesteld. Bij de berekening wordt het volledige vloeroppervlak, al dan niet met randzone, van de te verlichten ruimte als basis genomen. Met deze methode is het onmogelijk om de verlichting van winkelrekken, stapelrekken in opslagruimtes en muuroppervlakken te beoordelen. Meestal zit men voor dergelijke verlichtingsprojecten ver boven de vooropgestelde grens. In de recent ingevoerde Europese norm voor werkplekverlichting EN12464, gaat men uit van een specifiek taakoppervlak (horizontaal of verticaal: winkelrekken, schoolbord, schrijftafel) en bijhorende randzone. Groen Licht Vlaanderen ging daarom op zoek naar een alternatief, eenvoudig en gebruiksvriendelijk criterium, dat uitgaat van deze specifieke verlichtingstaak en rekening houdt met de randvoorwaarden voor een comfortabele verlichting. Het voorstel werd getoetst aan de praktijk. Wanneer het volledige vloeroppervlak als taakoppervlak kan beschouwd worden, worden de klassieke waarden voor de genormaliseerde vermogendichtheid teruggevonden. 1. INTRODUCTIE In 2002 ondertekende België, samen met de andere EU-lidstaten, het Kyoto protocol en verbond zich ertoe de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Als gevolg daarvan werd verschillende tiatieven opgestart om het energieverbruik te verminderen. De recent ingevoerde Europese Energieprestatieregelgeving vereist dan ook ingrijpende maatregelen van de verschillende actoren: fabrikanten, gebouwenbeheerders, bouwheren, technische diensten, energiebedrijven, Al deze partijen dienen ervan overtuigd te worden dat deze energiebesparingen niet alleen leiden tot anciële winsten maar meestal ook uitmonden in betere kwaliteit. Om het totale energieverbruik te verminderen speelt verlichting een vooraanstaande rol. Het Europese GreenLight programma werd dan ook opgestart om het gebruik van energie-efficiënte verlichting te stimuleren. Deze Europese actie was vervolgens toonaangevend voor verschillende meer lokale tiatieven zoals Groen Licht Vlaanderen[1].

2 In Vlaamse kantoren vertegenwoordigt verlichting 32% van het primaire energiegebruik [2]. Energie-efficiënte verlichting kan naast de rechtstreekse besparingen, bovendien nog een bijkomende besparing induceren op vlak van airconditioning dankzij de verminderde warmteafgifte van de en [3]. Het energieverbruik dat wordt toegeschreven aan verlichting wordt in de eerste plaats bepaald door het geïnstalleerde vermogen, maar wordt eveneens beïnvloed door het aantal branduren en de eventuele dimming van de installatie. Een intelligente verlichtingsinstallatie is dan ook voorzien van aanwezigheids- en/of daglichtafhankelijke controle. Eveneens belangrijk zijn de oriëntatie en de beraming van het gebouw die op hun beurt zorgen voor een optimale daglichttoetreding en resulteren in supplementaire energiebesparingen [4]. In deze bijdrage beperken we ons tot overwegingen aangaande het geïnstalleerde vermogen. Het actuele criterium voor energie-efficiënte verlichtingsinstallaties is gebaseerd op het specifieke vermogen, ook wel genormaliseerde vermogendichtheid of Normalized Power Density NPD (W/m².100lux) genoemd, en gaat ervan uit dat het standaard taakoppervlak () ongeveer overeenstemt met het vloeroppervlak van de ruimte. Nochtans moet men, zoals blijkt uit de Europese standaard EN12464 voor Werkplekverlichting, vaststellen dat er taakoppervlakken en verlichtingssterktes worden gedefeerd voor elke specifieke taak. Op die manier worden we dus genoodzaakt de berekening van het specifieke vermogen en zijn grenswaarden te herzien. Willen we komen tot een classificatiesysteem voor verlichtingsinstallaties m.b.t. energie-efficiëntie, dan zal een criterium met volgende karakteristieken moeten opgesteld worden: Mogelijkheid tot het invoeren van arbitraire taakoppervlakken Eenvoudig en gemakkelijk in gebruik, maar accuraat en reproduceerbaar Onafhankelijk van het gebruikte lichtberekeningsprogramma en aanverwante parameters Toepasbaar voor verschillende ruimtes zoals kantoren, winkels, werkplekken, klaslokalen, gangen, Wijd verspreid en aanvaard Naast het vereiste vermogencriterium zullen de eisen voor lichtkwaliteit en comfort minstens moeten behouden blijven. 2. ACTUEEL CRITERIUM In verschillende landen worden al eisen gesteld aan het specifieke vermogen van gedeeltelijke en/of volledige gebouwen. De vermogendichtheid van een lokaal wordt berekend als het quotiënt van het elektrische vermogen tot het oppervlak van de vloer, waarbij de gemiddelde verlichtingssterkte niet wordt gespecificeerd. Wanneer deze vermogendichtheid gedeeld wordt door de gemiddelde verlichtingssterkte op een referentievlak (op 0,75m hoogte), kan men op eenvoudige wijze de verlichting in verschillende ruimtes gaan vergelijken. Deze genormaliseerde vermogendichtheid NPD of specifieke vermogen wordt uitgedrukt in W/(m lux).

3 Deze grootheid werd oorspronkelijk ontwikkeld om het energieverbruik van verlichting in kantoren te bestuderen. Gezien in open kantoorruimtes de bureaus op om het even welke plaats worden neergezet, wordt een goede uniformiteit van de verlichtingssterkte over het volledige referentievlak, dus het totale vloeroppervlak, vereist. In dergelijke situaties is het specifieke vermogen dus een goede maat voor de energie-efficiëntie van de verlichtingsinstallatie. De streefwaarden voor dit specifieke vermogen volgen uit een toepassing van de regels voor goede praktijk. Afhankelijk van de afmetingen van de ruimte, de reflectiewaarden van de oppervlakken, de lichtbron en de toepassing variëren de waarden tussen 2.5 and 1.9 W/(m lux) [5]. Dankzij nieuwe technieken (e.g. HID-en, holografische diffusers, elektronische voorschakelapparatuur) werd deze streefwaarde steeds kleiner. Het is duidelijk dat in winkels, klaslokalen en opslagruimtes het taakoppervlak totaal verschillend is van het vloeroppervlak. De Europese norm EN12464 voor Werkplekverlichting [6] defeert specifieke taakoppervlakken die zowel horizontaal, verticaal als schuin georiënteerd kunnen zijn. In dergelijke gevallen is het vooropgestelde specifieke vermogen niet van toepassing. De norm EN12464 verplicht ons dus om een nieuw criterium voor de energie-efficiëntie van verlichtingsystemen te overwegen. Daarnaast biedt de norm een leidraad voor vereisten met betrekking tot de kleurweergave, de verblinding en de mmale gemiddelde verlichtingssterkte van de verschillende taakoppervlakken, directe omgeving en referentievlakken. 3. GENORMALISEERDE VERMOGENDICHTHEID De energie-efficiëntie van een verlichtingsinstallatie hangt af van verschillende parameters. a. De efficiëntie van voorschakelapparatuurη gear : P η gear = (1) Psys met P en P sys het vermogen opgenomen door respectievelijk de en en het volledige systeem. De streefwaarde bedraagt mmaal 0,85. b. De specifieke lichtstroom van de lichtbronnen η : η = (2) P met de tiële lichtstroom van de en. De streefwaarde bedraagt mmaal 70 lm/w. c. De efficiëntie van de armaturen uitgedrukt via de Light Output Ratio of LOR : LOR = (3) lum met lum de tiële lichtstroom komende uit de armaturen (in lumen). Streefwaarde bedraagt 0,75. Om armaturen met goede rendementen te fabriceren, moeten de productontwikkelaars hoogkwalitatieve materialen en technieken gebruiken.

4 d. De utilantie U correleert de lichtstroom afkomstig van de armaturen met de lichtstroom op het taakoppervlak en wordt gedefeerd als: met U = (4) lum de tiële lichtstroom op het taakoppervlak. e. De degradatie in de tijd van de gehele installatie, weergegeven door de onderhoudsfactormf : met MF = (5) de lichtstroom op het taakoppervlak na verloop van tijd, rekening houdend met branduren, defect, vervuiling, Streefwaarde bedraagt 0,75. Op die manier kan men stellen dat de uiteindelijke lichtstroom op een taakoppervlak als volgt kan geschreven worden: = MF. U. LOR. η. η. P (6) gear sys Zo vinden we voor de genormaliseerde vermogendichtheid NPD: Psys NPD = [ W / m.100 lux] = MF. U. LORη.. η gear (7) De streefwaarde voor de utilantie U dient nog bepaald te worden. 4. UTILANTIE De utilantie van een installatie is afhankelijk van De inplanting van de armaturen in de ruimte tot de positie van het taakoppervlak De stralingspatronen van de armaturen De reflectiewaarden van de materialen in de ruimte (indirecte bijdrage) In deze studie nemen we de verhouding van de gemiddelde verlichtingssterkte van het niet-taakoppervlak tot dit van het taakoppervlak als basis om een lichtplanning (keuze en plaatsing van de armaturen) te evalueren. Hoe lager de verlichtingssterkte van het niet-taakoppervlak, hoe hoger de efficiëntie van het verlichtingssysteem. Wil men echter een uitstekend visueel comfort behouden, dan moet ook het niettaakoppervlak voorzien zijn van voldoende licht. Volgens de referenties [7] and [8] kan de verlichtingssterkte van het niet-taakoppervlak tot 50 % bedragen van die van het taakoppervlak. Men kan dus stellen dat voor een energie-efficiënte verlichtingsinstallatie volgende voorwaarde moet worden vervuld:

5 En < 0.5E (8) met E n de gemiddelde verlichtingssterkte op het niet-taakoppervlak en E de gemiddelde verlichtingssterkte op het taakoppervlak. Op basis van (8) en een gemiddelde reflectie van muren, vloer, plafond en taakoppervlak van 50%, berekenden we als streefwaarde voor U: 2 U > A n A (9) Wanneer de utilantie U veel hoger is dan deze streefwaarde worden hoge efficiënties bereikt maar dit ten koste van het visuele comfort, gezien de niet-taak oppervlakken weg of niet zullen verlicht zijn. Wat betreft de berekening van de taak- en niet-taakoppervlakken mag de randzone zoals gedefeerd in de norm EN12464 als taakoppervlak beschouwd worden. Horizontale taakoppervlakken boven de vloer verbergen gedeeltelijk het vloeroppervlak en moeten in mindering gebracht worden voor het niettaakoppervlak. Hetzelfde gebeurt met verticale vlakken ten opzichte van de muren. Indien echter het verticale taakoppervlak in het midden van de ruimte staat (zoals bij winkelrekken), moet dit als een additioneel oppervlak beschouwd worden. Figuur 1: Taakoppervlakken (streepjeslijn) en niet-taak oppervlakken (volle lijn) in een ruimte. Wanneer we alle streefwaarden invullen in (7) vinden we een streefwaarde voor de genormaliseerd vermogendichtheid (in W/100 lm) gegeven door: An NPD < ( ) (10) A Verlichtingsinstallaties die niet voldoen aan deze voorwaarde worden dus als niet energie-efficiënt beschouwd. Anderzijds moet men stellen dat deze streefwaarde geen garantie is voor een optimaal visueel comfort.

6 5. OVEREENSTEMMING MET HUIDIG CRITERIUM Na uitvoerige controle aan de hand van een standaard open kantoor waarbij het taakoppervlak overeenkomt met het vloeroppervlak op 0,75 cm hoogte, blijkt dat onze streefwaarde voor het specifieke vermogen 2,85 bedraagt. Verlichtingsinstallaties met een specifiek vermogen hoger dan 2,85 kunnen dus als niet energie-efficiënt worden geklasseerd. Dit stemt vrij goed overeen met de gangbare limietwaarde van 2,0 tot 2,5 W/m².100lux. 6. BESLUIT De genormaliseerde vermogendichtheid van een verlichtingsinstallatie is een maat voor zijn energie-efficiëntie. Tot op heden werd dit specifieke vermogen enkel gehanteerd voor taakoppervlakken die overeenstemmen met het vloeroppervlak van een ruimte. Vanwege de invoering van de norm EN12464 voor Werkplekverlichting, waar specifieke eisen worden gesteld aan de verlichting van taakoppervlakken, worden we genoodzaakt de streefwaarden voor het specifieke vermogen te herzien. Belangrijke parameter hierbij is de utilantie U, waarvoor we een nieuwe analytische uitdrukking voorstellen. Zo wordt een eenvoudig en algemeen bruikbaar criterium voor energie-efficiënte verlichting gedefeerd dat rekening houdt met de eisen van een goed visueel comfort. Voor de standaard open kantoorruimtes stemmen de waarden afgeleid uit dit nieuwe criterium overeen met de eerder en alom aanvaarde streefwaarden. 7. DANK Dank aan IWT Vlaanderen en de leden van het consortium Groen Licht Vlaanderen voor de anciële steun. REFERENTIES [1] The implementation of Energy-Efficient Lighting in Flanders: Groen Licht Vlaanderen, C. Lootens, L. De Strycker, P. Hanselaer, Proc. IEECB06, Frankfurt, April 2006 [2] Lighting in the Flemish Energy performance Regulation, A. Deneyer, D. Van Orshoven, P. Wouters, Proc. IEECB04, Frankfurt, April 2004 [3] Saving Energy by Relighting: a Case Study, F. Leloup, P. Hanselaer, R. Belmans, M. De Tavernier, Proc. IEECB04, Frankfurt, April 2004 [4] Measured energy savings due to photocell control of individual luminaires, I.P. Knight, Renewable Energy 15 (1998) [5] Energy efficiency in lighting- an overview, D. Loe, Action Energy GIR092, SLL, London (2003) [6] Light and Lighting Lighting of work places Part 1: Indoor work places, EN :2002, CEN, Brussel (2002) [7] CIBSE Lighting Guide 3: 2001 [8] About Attempts to Classify Luminaire Energy Efficiency, Ch. Schierz, 10. Europäischer Lichtkongress LuxEuropa, Berlin (2005)

R.I.P gloeilamp welk alternatief is er voor de traditionele gloeilamp?

R.I.P gloeilamp welk alternatief is er voor de traditionele gloeilamp? R.I.P gloeilamp welk alternatief is er voor de traditionele gloeilamp? Catherine Lootens KaHo Sint-Lieven Laboratorium voor Lichttechnologie Groen Licht Vlaanderen voorjaar 2010 1 Overzicht Voorstelling

Nadere informatie

DOSSIER EN 12464-1. 10.80 m 10.30 DE NORM, BONDIG BESCHREVEN. uitgave 2, juni 2012

DOSSIER EN 12464-1. 10.80 m 10.30 DE NORM, BONDIG BESCHREVEN. uitgave 2, juni 2012 DOSSIER EN 12464-1 10.80 m 10.30 500 500 DE NORM, BONDIG BESCHREVEN uitgave 2, juni 2012 500 500 Voorwoord EN 12464-1 is een toepassingsnorm voor verlichting. De oorspronkelijke norm werd geschreven door

Nadere informatie

Facility Management & Energiebesparingen

Facility Management & Energiebesparingen Koelmachines & Split Units Algemene kijk op motoren Verwarmingssystemen Luchtbehandeling Circulatiepompen Meten is weten Facility Management & Energiebesparingen Verlichting Versie : september 2013 Intro

Nadere informatie

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking

Verlichting en contrast voor personen met een visuele beperking De verlichting van onze gebouwen heeft een niet te onderschatten invloed op de manier waarop wij onze omgeving waarnemen. Hoewel er bij de keuze van een verlichtingstoestel vaak in eerste instantie rekening

Nadere informatie

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen

Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Energiezuinige Verlichting voor: onderwijs instellingen Relevante organisaties en instellingen NSVV Professional Lightning Designer s Association (PLDA) ISSO UNETO-VNI TVVL Agentschap NL Taskforce Verlichting

Nadere informatie

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder.

Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Voldoende lux op de werkplek is geen luxe. Maar dan zonder lichthinder. Dat vergt een doordacht lichtontwerp: >> Maak optimaal gebruik van daglicht door: >> Goed ontwerp van ramen en andere lichtopeningen

Nadere informatie

Optimale werkomgeving creëren

Optimale werkomgeving creëren Optimale werkomgeving creëren Verlichtingsoplossingen voor industriële omgevingen 2 Zie wat licht voor u kan doen Licht heeft een diepgaand effect op hoe we ons voelen en speelt een essentiële rol bij

Nadere informatie

Energiegebruik, comfort en zonwering MKB-kennisoverdracht

Energiegebruik, comfort en zonwering MKB-kennisoverdracht TNO-rapport TNO-060-DTM-011-0848 Energiegebruik, comfort en zonwering MKB-kennisoverdracht Technical Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 68 XE Delft Postbus 49 600 AA Delft www.tno.nl T +31 88 866 30 00

Nadere informatie

Hoe zonwering uw comfort kan verhogen en u kan helpen energie te besparen

Hoe zonwering uw comfort kan verhogen en u kan helpen energie te besparen Hoe zonwering uw comfort kan verhogen en u kan helpen energie te besparen Inhoud [3] Editoriaal [4] 0. Hoe zonwering uw comfort kan verhogen en u kan helpen energie te besparen 2 [6] 1. Zonwering en thermisch

Nadere informatie

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48

Beleidsplan. Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017. Mei 2012. 1 Pagina van 48 Beleidsplan Beleidsplan Openbare Verlichting Gemeente Winsum 2012-2017 Mei 2012 1 Pagina van 48 Pagina 2 van 48 Voorwoord Openbare verlichting lijkt vanzelfsprekend. We missen het pas wanneer het donker

Nadere informatie

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is

Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Waarom LED-TL (nog) geen goed idee is Een overzicht van GreenFox over de kansen, mogelijkheden en beperkingen van LED-TL Auteur: Martijn Hünteler Datum: Juni 2013 Versie: 1.2 GreenFox B.V. www.green-fox.nl

Nadere informatie

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON

DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON DOSSIER LED VERLICHTEN MET EEN NIEUWE LICHTBRON uitgave 2, december 2011 Voorwoord De opkomst van leds zorgt voor ingrijpende veranderingen in de verlichtingswereld. De led als nieuwe lichtbron brengt

Nadere informatie

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006

L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 L 114/64 NL Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2006 RICHTLIJN 2006/32/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten

Nadere informatie

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan!

Beter licht met minder energie. Utiliteitsgebouwen. Doe de slim licht scan! Beter licht met minder energie Utiliteitsgebouwen Doe de slim licht scan! 1 Inhoud Inleiding...3 Nieuwe kansen voor energiebesparing...4 Ontwerpen met licht...7 Lampen en voorschakelapparaten... 10 Armaturen...

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2

INHOUDSOPGAVE. Studie naar kostenoptimale niveaus van de minimumeisen inzake energieprestaties van gebouwen Pagina 2 STUDIE NAAR KOSTENOPTIMALE NIVEAUS VAN DE MINIMUMEISEN INZAKE ENERGIEPRESTATIES VAN NIEUWE RESIDENTIËLE GEBOUWEN Jeroen Van der Veken Jan Creylman Toon Lenaerts Kenniscentrum Energie Thomas More Kempen

Nadere informatie

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes

Voorwoord. Koen Claes Joris Claes Voorwoord Het uitwerken van dit eindwerk was voor ons beide een zeer leerrijke en interessante ervaring. We kunnen ook stellen dat het algemene vooropgestelde doel, namelijk het opdoen van relevante kennis

Nadere informatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie

EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie EINDWERK: Handleiding ontwerp elektrische installatie Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie Opleiding Elektromechanica Optie Elektrotechniek Academiejaar 2005-2006 Kim Stevens WOORD VOORAF

Nadere informatie

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT

ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Collectieve huisvesting > voor beheerders ENERGIEBESPARINGEN VOLLEDIG RAPPORT Hoe 30% besparen voor constructie of renovatie zonder meer geld uit te geven Januari 2006 Informatie : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER

AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER AANBEVELINGEN VOOR DE VERLICHTING VAN LANGE TUNNELS VOOR HET GEMOTORI S EERDE WEGVERKEER R- 90-3 Dr.ir. D.A. Schreuder Leidschendam, 1990 Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV -2-

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

Rebound effect met impact op het milieu

Rebound effect met impact op het milieu Rebound effect met impact op het milieu Eindrapport Voor: Vlaamse Overheid Departement LNE Afdeling Milieu, Natuur en Energiebeleid Dienst Beleidsvoorbereiding en - evaluatie Koning Albert II-laan 20 bus

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een economische vergelijking tussen een nieuwbouw passiefhuis en een epb-gestandaardiseerde nieuwbouwwoning Masterproef voorgedragen

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013

Advies van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 29 oktober 2013 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

20 Kantoren. 20.1 Inleiding. 20.2 Risico s. Theo van der Voordt

20 Kantoren. 20.1 Inleiding. 20.2 Risico s. Theo van der Voordt 20 Kantoren Theo van der Voordt 20.1 Inleiding Voor de inrichting van de werkomgeving in kantoren is een aantal aspecten van belang. Zo zijn vooral de positionering van de werkplekken en de mate van ruimtelijke

Nadere informatie

PASSIEFHUISGIDS INSTRUMENTARIUM VOOR DE ARCHITECT. 1ste editie december 2007

PASSIEFHUISGIDS INSTRUMENTARIUM VOOR DE ARCHITECT. 1ste editie december 2007 PASSIEFHUISGIDS INSTRUMENTARIUM VOOR DE ARCHITECT 1ste editie december 2007 Editors Ir.-Arch. Erwin Mlecnik Ir.-Arch. Hermann Moens Arch. Stijn Van Den Abeele Ing. Stefan Van Loon Met medewerking van Jyri

Nadere informatie

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN

ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Vlaamse overheid ACTIEPLAN 2006-2010 ENERGIEZORG IN DE VLAAMSE OVERHEIDSGEBOUWEN Goedgekeurd door de Vlaamse regering 20/07/2006 Vragen naar: An Saye an.saye@lin.vlaanderen.be 02 553 80 38 Inhoudstafel

Nadere informatie

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters

Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Ketenanalyse downstream van de twee meest materiele emissies Ziekenhuizen en datacenters Deerns Nederland BV Rijswijk, 12 december 2013 HOMEPAGE www.deerns.nl PROJECTNUMMER 100-05-01256-03 STATUS DOCUMENTCODE

Nadere informatie

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger

Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Hoe investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen bijdragen aan het direct rendement van een belegger Een empirisch onderzoek naar de mogelijkheid om de huur van kantoorpanden (deels) te koppelen

Nadere informatie

Energy efficiency and CO2 emissions in the residential sector Geschreven door H. Hens, G. Verbeeck, B. Verdonck, K.U.Leuven

Energy efficiency and CO2 emissions in the residential sector Geschreven door H. Hens, G. Verbeeck, B. Verdonck, K.U.Leuven De oorsprong van CO2-emissies ten Gevolge van energieconversie Een analyse van wieg tot graf Inhoudstafel Voorwoord Geschreven door W. D'haeseleer, K. U. Leuven Methodologie De oorsprong van CO2-emissies

Nadere informatie

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening

Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Netvervuiling zorgt voor kwaliteitsdaling van de elektriciteitsvoorziening Auteur: ir M. van der Starre, ISSO Gevaar van nieuwe lichtbronnen wordt onderschat Een hoger energiegebruik, sterke warmteontwikkeling

Nadere informatie