Bil het makenvan nieuweexamenvragenof het wijzigenvan bestaandeex;rmenvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bil het makenvan nieuweexamenvragenof het wijzigenvan bestaandeex;rmenvragen"

Transcriptie

1 h= VA'\ÁEX 1 ' vamex- '''RBEELDE*AMEN KrErN vaarbewtjs YAÀRBEwils- Ë xn Á n r r ó 6 x Geachtebelangstellende, EXAàtE}ISG U ziet hier een voorbeeldvan een officieelexamenkleinvaarbewíjs1. Welkeonderwerpenkomen iri de examenvragenaan bod? Voor het antwoord op dezevraagverwijzenwij u naarde onderstaandedocumentendie u op de website www. vomex.nl kunt vinden: - 'Afbakeningexarn nsklein vaarbew'ljs'-dit is de officièle lijst van onderwerpen waarovèr gevraagdkan worden. - 'Nieuws cver de examenvíag nklein vaarbewijs'. Hierin staan nieuwe onderwerpen die kortgeledenzijn toegelaten of vervallenook kunt u op dezewebsitevinden: - 'Struikelblokkenbij examenkleinvaarbewijs'.hiervindt u een opsommingvan onderuerpen die door veel kandidaten fout heantwoord zijn met een uitleg. - 'Toetsmatrijs'. In dit document kunt u zien hoe het examen is opgebouw De vragen zijn in categsrieën en subcategorieënondergebracht.de toetsmatrijs geeft aan op welke plaats een vraag uit een subcategoriein het examenverschijnt.ook staat het aantalpunten erbij. Bil het makenvan nieuweexamenvragenof het wijzigenvan bestaandeex;rmenvragen zorgt de examencommissie eryoor dat het onderwerpbínnende opsommingin de Afbakeningvalt. Als een onderwerp,dat in de Afbakeningstaat,niet of FOUTín het cursusmateriaal wordt behandeld,is de VAMEXdaar niet verantwoordelijkvoor. Voor de examencommissie is dit geen redenom er dan geênvragenover te stellen. De uitgeverskunnenalle documentenop de VAMEX-website raadplegen,maar zij bepalenvolledigzelfstandigde inhoudvan hun cursusmateriaal. De VAMEXmag wettelijk geen bemoeienishebben met het samenstellenvan cursus-en oefenmateriaal. Dit is om de objectivíteit en onafhankelíjkheidvan de examineríngvoor het vaarbewijste waarborgen. De examenvragenzijn geheimin opdrachtvan het ministerie.de vragendie in dit VAMEX-Voorbeeldexamen staan,komen daarom in het echte examennietvoor. Het examen voor KleínVaarbewijs1 bevat 40 vragen.het zijn allemaal 'meerkeuzevragen'. Er zijn maximaals0punten te behalenom te slagenmoet u tenminste56 punten behalen. U heeft 6{l minuten om het examente maken. Bij elke vraag is slechtséén antwoord goe Dejuiste antwoordenin dít voorbeeldexamenstaan na de laatste vraag vermel v.fr..a*r.6var{rxr'.nr., m ru Bi.idÊ qdêkcfiarêr hèpèn i3 dê voím bcpr!ënd:ílê llêwêír kuaficn vêíschtllêoaít:}jn ondàí3tèon r m ËilwdeÍ m darrondcí*s ydíurdrr metoffi 11riiL' Éctbclofiègcul ffi Íss*rÍ nrcto; 12 d&d gíoo{matot!{àb wrpeí3ilnwë/tdts t Het echte êxamenmaaktu achter een drbkotbootl e beeldscherm. \ Elkevraagvult, met de antwoordenwaar u uit moet kiezen,een heel scherm. rtroornrkh&b V Vaakstaat er een plaatjebij de vraagals u in dat plaatje klikt, ziet u de <í'-\\ rrh&llrti4 tekenafspraken{zoalshiernaast}.u ziet bijvoorbeeldhoe een kleinzeilschipwordt afgebeelden hoe een groot motorschip eruit ziet.,f 'í /,' /,t tí nd'ëi.rri. (D) // <g rkbnnrrrër ro'r* llc)clc Ook kunt u op het schermeen rekenmachineaanklikken. Veel succesgewenst. VAME ( - VoorbeeHexamenaug 2014, KleinVaarbewijs1 vraagnummers met * zijnnieuwof géwiizigd pac- I

2 5CHEEFVAARTVERKEER5WET I BINNENVAARTWET / WETBOE(VAN KOOPHANDEL Vraag1. Volgensde Scheepvaartverkeerswet is het verbodente varen als men teveel alcoholheeft gedronken. Voor wie geldt dit verbod? voor de schípper. ALLEEN Voorde schipperenvoordegenedie hetschip stuurt. ALLEEN voor degenedie het schipstuurt. BINNENVAARïPOLITI ERE6LEMENT Vraag2. U vaartvan Lith aan de Maas naar het Kanaalvan St. Andries. U schutvia de sluis(vanst. Andriesnaarde Waal. U vaart de Waal af en volgt aansiuítendde BovenMervrrede. BÍj Gorinchempasseertu een sluisen vaart naarde Línge. Zie het plaatjemet welk scheepvaartreglementof met welke heeft u onderwegte maken? scheepvaartreglementen Eerstmet het BPR,daarnamet het RPRen dan weer BPR. Eerstmet het RPR,daarnamet het BPRen dan weer RPR. Alleen met het BPR. Alleenmet het RPR. gonosíí' -.- lfaal r Lifir 9ên Bcch Vraag3. Het BPRheeft het over goed zeemanschap onder bijzondereomstandigheden. Wat betekentdit volgenshet BPRvoor de schipper? c- Dat hij in het belangvan de veiligheiden goedeorde ALSDAï NODIGlS MOETafiuijkenyan de regels. Dat hij in het belangvan de veiligheiden goedeorde ALSHIJDATBETER VINDTMAG afirijken van de regels. Dat hij in het belangvan de veiligheiden goedeorde NOOITMAG afirijken van de regels. (2 punten) Vraag4. Eenkleinschípvaart onder zeilen op de motor. Welke navigatielichtenmoet het volgenshet BPR's nachtsvoeren? Boordlichtenen eên heklichtverenigdin één lantaarn(driekleurenlicht)in de top van de mast èn onder dit licht een toplicht. Toplicht,boordlichtenen een heklicht. Boordlichtenen heklichtverenigdin één lantaarn(driekleurenlicht) of boordlichten(in één lantaarnvoor op de boeg) en een heklícht. Vraag5. Eenbaggerwerktuigvoert aan één kant een rode bol en aan de anderekant twee groene ruiten.zie het plaatje. Wat betekent dit volgens het BPR?. Dat ter plaatsede vaarregelsvoor een engtegelden. Dat voorbijvaren níet is toegestean. Dat tijdens het voorbijvarengeen hinderlijkewaterbewegingmag worden veroorzaakt. Dat een voorbijvarendschipaan de zijdevan de groene ruiten moet passeren. VAMEX- Voorbeeldexamen aug 2014,KleinVaarbewijs1 vraagnummêrsmet * zijn nieuw of gewijz[d pag. 2

3 Vraag 6. Een verroek tot het bedienen van een beweegbare brug kan worden kenbaar gemaakt door een geluidssein. Welk sein is dit volgens het BPR? Eén lange stoot: Drie lange stoten: Eén lange, één koíe en één lange stoot: Vraag 7. Wat b'epaalt het BPR ten aanzien van de marifoon? Voor een KLEIN schip is de marifoon NOOIT VERPLICHT Een KLË N schip dat bíj slecht zicht op radar vaart MOET een marífoon hebben. c- Een KLEIN schip dat voorbij verkeersteken 8.11 (zie het plaatie) vaart MOET een marifoon hebben. teken 8.11 Vraag 8. Volgens het BPR moet een snel schip voorrang verlenen aan een ander schip. Moet dit onder alle omstandigheden? {3 puntenl Neen, niet wanneer het langzaam vaart. Neen, niet wanneer het snelle schip de stuurboordzijde van het vaarwater volgt. Ja, er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Vraag 9. Twee kleine schepen naderen elkaar bij eên engte. Klein motorschip X vaart voor stroom. Klein zeilschip Y zeih over bakboordboeg. Gelijktijdige doorvaart is niet mogelijk- Zie het plaatje. Regelt het BPR dit? Zo ja, hoe? Dit is niet geregeld; goed zeemanschap toepassen. Ja, schip X moet voorrang verlenen. Ja, schip Y moet voorrang verlenen. Vraag 10. Klein motorschip X vaart op een hoofdvaarwater en wil rechtdoor. Groot zeilschip Y wil de haven verlaten en dáarna naar bakboor Zie het plaatje. Wat bepaalt het BPR? Schip Y mag bij het uítvaren'medewerkíng verlangen'van schip X. Schip X moet meewerken. Schip X moet voorrang verlenen aan schip Y omdat Y voor hem van stuurboord nadert. Schip X moet voorrang verlenen aan schip Y omdat X klein is en Y groot. Schip Y moet voorrang verlenen aan schip X omdat X op het hoofdvaarwater vaart. VAMEX - Voorbeeldexamen aug 2O1d Klein Vaarbewgs 1 waagnummer$ met * zijn nieuw of gewijzigd pag. 3

4 Vraag11. KleinzeilschipX vaart op ruim water en zeih over stuurboordboegvoor hem nadert van bakboord groot motorschip Y. Geenvan de schepenvolgt de stuurboordzijdevan het vaarwater. Zie het plaatie. Wat bepaalt het BPR? d- Het kleine zeilschípx moet voorrang verlenen aan het grote motorschip Y omdat X = klein en = groot. Het kleinezeilschipx moet voorrangverlenenaan het grote motorschip Y omdat X de zeilen over stuurboordboeg heeft. Het grote motorschip Y moet voorrang verlenen aan het kleine zeilschipy omdat Y = motorschip en X = zeílschip. Het grote motorschip Y mag medewerkingverlangenvan het kleine zeilschipxklein zeilschipx moet meewerken aan het grote motorschip Y. Vraag12. U ligt met uw schip gemeerd ín een sluis.mag u volgens het BPRuw schroef in werking hebben? Ja, het is toegestaande schroef in werking te hebben. Ja, het is zetfsaanbevolende schroef in werking te hebben. Nee,het is verbodende schroefin werkingte hebben. Vraag13. Hiernavolgen twee beweringenover het varen bij slecht zicht in BPR-gehieU moet die beweringen los van elkaar lezen-let op: elke bewering kan juist zijn of onjuist zijn. Beweringl: Een klein motorschip mag bij slecht zicht volgens het BPRop alle vaanilegenzonder radar varen. Beweringll: Een klein motorschip hoeft bij het varen bij slecht zicht volgens het BFRgeen mistseinte geven maar magdat wel. Welke bewering is juist of onjuist? c BeweringenI en ll zijn beide juist. BeweringenI en ll zijn beideonjuist. BeweringI is juist en ll is onju,stbeweringi is onjuist en ll is juist. (2 punten) Vraag 14. Hoofdstuk7 BPRgeeft voorschriften voor het stilliggen. Welk schipligt stilvolgenshet BPR? a Eenschip dat is vastgevaren(zit aan de grond). Eenschip dat op neergelaten'spudpalen' ligt. Eenschip met motorpech dat drijft zonder dat het ergensdoor wordt voortbewogen. Vraag 15De bestuurder\ran een snelle motorboot trekt daarmee een waterskiër. Wat bepaalt het BPR? a, De bestuurder moet een medecpvarendevan tenminste 15 jaar oud als uitkijk aanstellen. De bestuurder moet en oor eorgendat de skiër tenminste 15 jaar oud is. De bestuurder moet een reddingwest dragen. VAMD( - Voorbeeldexamenaug 2014 KleinVaarbewijsI víaagnummeís met * zín nieuw of gewijzigd pag- 4

5 RIJNVAARTPOLIÏEREGLEM ENT * Vraag 16, {1 punt) Wat is er bepaaldover een registratiebewijsvoor een snelle motorboot op het NederlandseRiinuaartpolitiereglementgebied? a, b" ln het RÍjnnaartpolitiereglementwordt een registratíebewijsniet voorgeschreven,dus het is niet nodig. In het Rijnvaartpolitiereglementwordt een registratiebewiisvoorgeschrevendat is afgegevendoor de Rijnvaartcomrnissie. In het B NNENvaartpolitiereglement wordt voor het NederlandseRijnvaartpolitiereglement-gebiedeen registratbbewijs voorgeschreven. YraagtT + U zeílt met een kleín schípop een vaarwater waarop het Rijnvaartpolitiereglement t RPR)van kracht is. U vaart met een open zeilbootvan I meter lang. Het is nacht en u voert een rondomschijnendwit licht in de top van de mast (zie plaatje)-verder heeft u een wit licht klaar liggen om de aandachtte trekken van naderendeandere schepen. Wat is volgenr het RPRjuist? Dezeverlichtingis niet voldoendevoor een kleinzeilschipdezeverlichting is voor.elk klein zeilschipvoldoende. Dezeverlichting is voldoende alleen maar voor een klein zeilschipkorter dan 7 meter. Vraag 18. Wat bepaah het RPRover de vaarregelsvan een klein motorschip? {2 puntenf Eenklein motorschip mag met een blauw bord en wit flikkerlicht aan een ander KLEINmotorschip aangeven dat het'stu u rboord op stuurboord' wil ontmoeten. Een klein motorschip moet altijd voorrang verlenen aan Êen groot motorschip en ook ALï JD aan een snelle motarboot. Een klein motorschip moet altijd voorrang verlenen aan een groot motorschip maar NIETÀLTIJDaan een snelle motorboot. Een klein motorschip mag mët een blauw bord en wit flikkerlicht aan een ander GROOTen KLEINmotorschip aangevendat het'stuurboord op sfuuóoord'wil ontmoeten. DEBEHANDELING VAN DEVOORTSTUWINGSWERKIUIGEN; VEILIGHEIDSMMTREGELEN Vraag19. U heeft in uw schip eên set van twee acc!'s staan die geschakeldziin zoals op het plaatje te zien is Er volgen twee beweringenover deze accu's.u moet de beweringen los van elkaar lezen.let op: elke bewering kan juist zijn of onjuist zijn. (1 punt) Beweringl: Dit is een24 Volts systeem. Bewering ll: Om deze accu'sop te laden moet u ahijd de korte blauwe kabel losmaken. Welke bewering is juist of onjuist? a BeweringI is juist en ll is onjuist. BeweringI is onjuist en ll is juist. BeweringenI en ll zijn beide onjuist. BeweringI en ll ziin beide juist. VAMD( - VoorbeeldexamenaugàOl4, KleinVaarbewfis1 waagnummers met * zijn nieuwof gewijzigd trag. 5

6 Vraag 20. Waarom moet een wieríilter worden geinstalleerd? Om het water in een 'gesloten' koelsysteem te filteren. Om het vuil uit de smeerolie te filteren. Om het condenswater uit de dieselolie te filteren. Om te yoorkomen dat er vuíl in het koelsysteem komt. Vraag 21- {3 punten) Hoe kan men bij het starten van een benzinemotor het brand- en explosiegevaar zoveel mogelíjk voorkomen? Door een ventilatietoevoer zo diep mogelijk in de machinekamer aan te brengen Door de motorluiken open te zetten. Door een gasdetector onder de motor aan te brengen. Door een vonkvríje ventilator de dampen onder de motor te laten afzuígen. Vraag 22. (2 punten) Varen zonder reddingsvesten aan boord is erg onverantwoor Wat is het advies over het minimale aantal reddingwesten dat aan boord moet zijn van een klein schíp? Eén voor iedere opvarende. Eén voor íedere opvarende plus een reserve. Eén voor de stuurman en één voor degenen die aan dek werken. Vraag 23- Een gasdetector is uatgerust met één of meer sensoren. lrlvaar moeten deze sensoren worden geplaatst? a- Zo dicht mogelijk bij de plaats waar wordt gestuurd, als dat binnen is Zo dicht mogelijk boven een kooktoestel. In het laagst gelegen gedeelte van de ruimte waarin een gastoestel is geplaatst. Vraag24. U wilt voorkomen dat de opvarenden overboord kunnen vallen. Welke maatregel geeft daarvoor de beste bescherming? Scepters' aan de buitenkant van het dek aanbrengen met daar doorheen twee relingdraden op verschillende hoogte. b- Een zogenaamde 'voetlijst' {rechtop staande strip} aan de buitenkant van het dek aanbrengen. Een reddingsvest dragen. Bij voorkeur een van het type dat zich automatisch opblaast wanneer de persoon die het draagt overboord valt. WATERWEGEN; OMSTAN DIGH EDEN VAN HET VMRWATER; M ETEOROLOGIE Vraag 25- Een schip volgt de zwarte pijl.tie het plaatje. De bolle ton is aan de onderkant groen en aan de bovenkant roo Wat is juist ten aanzien van hoofdvaarwater - nevenvaarwater? Het schip blijft het hoofdvaarwater volgen. h. Het schip komt uit een nevenvaarwater en vaart het hoofdvaarwater in. Het schip komt uit een hoofdvaarwater en vaart het nevenvaarwater in. l I I/n^ t A / t f\ llt r I l VAMEX - Voorbeeldexamen aug20t4, Klein Vaarbewíjs 1 vraagnummers met * zijn nieuw of gewijzigd pag. 5

7 Vraag 26. Wat is het karakter van een schitterlicht (Fl)? Het schijnsel is korter dan de verduistering. De verduistering is korter dan het schijnsel. r. De verduistering is even lang als het schijnsel. Vraag27. U ziet in de naarweg een NAP-peilschaal. Zíe het plaatje. Hoe hoog staat het u.ater? {1punt} meter boven NAP meter boven NAP meter boven NAP meter boven NAP Vraag 28. U vaart op een kanaal en nadeê een brug. In de waterkaart staat brug H 12. De doorvaarthoogte is gegeven in decimeters ten opzichte van het kanaalpeil {KP). KP=NAP-2dm. Op de peilschaal bij de brug ziet u dat de waterstand NAP + 2 dm is. Wat is nu de doorvaarthoogte? 14 dm. 12 dm. 10dm. 8dm. Vraag 29. Met welke term wordt windkracht 5 volgens Beaufort aangeduid? a- Vrij krachtige win Matige win Harde win Vraag 30. Op de weerkaart ziet u de isobaren in een bepaald gebied ver van elkaar liggen. Wat kunt u in dit gebied verwachten? Harde win Zwakke win tàlindvlagen. VAMFX - Voorheeldexamen aug2ot4, Klein Vaarbewijs I waagnummers met * eijn nieuw of gewiizigd pag. 7

8 Vraag 31. Wat is juist ten aanzien van de afgebeelde verkeerstekens? Een groot zeilschip mag niet voorbij het linkse en niet voorbij het rechtse teken. Een klein zeilschip mag wel voorbij het linkse teken. c- Een zeilplank mag niet voorhij het linke en niet voorbij het rechtse teken. HN Vraag 32. Wat is juist ten aanzien van het qfgebeelde verkeersteken? (2 punten) a, U mag meren en ankeren. U mag niet m ren maarwel ankeren. U mag wel meren maar niet ankeren U mag niet meren en niet ankeren. VAREN: MANOEUVREREN; BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN Vraag 33. (2 puntenl Een schip met een linkse schroef loopt geen snelheid door het water. Het is windstil. Het roer staat midscheeps. Wat gebeurt er als de schroef op achteruit wordt gezet? Het schip vaart in een rechte lijn achteruit. Het achterschip trekt naar bakboor Het achterschip trekt naar stuurboor Vraag 34. U gaat ankeren op een meer. U besluit daar te overnachten- Het weerbericht zegt dat de wind uit dezelfde richting bliift waaien en's nachts in kracht zal toenemen. Wat is juist? Als u de ankerplaats aan hogerwal heeft gekozen, ligt u rustiger dan aan lagenrral. Als u de ankerplaats aan lagerwal heeft gekozen, ligt u rustiger dan aan hogerwal. Het maakt geen verschil of u de ankerplaats aan hogennal heeft gekozen of aan lagerwal Vraag 35. Êen schip vaart dicht langs zijn stusrboordwal. Op een gegeven moment ontstaat sterke zuiging. Als de schipper niet ingrijpt zal het schip de oever raken. Op welke manier zuigt het schip naar de oever? Zie het plaatje. á. Volgens het schip links op het plaatje. Volgens het schip midden op het plaatje. Volgens het schíp rechts op het plaatje. Vraag 36- Wat is de'dode hoek'van een schip? Het gebied vóór de boeg van het schip dat door de schipper vanuit zijn stuurhut niet kan worden ovenien. b- Het gedeelte van een nevenvaarwater dat vanuit de stuurhut van een in het hoofdrraarwater varend schip niet kan worden overeien. De ruimte tussen de stuurboordzijde van het schip en de wal die het nodig heefit voor het uitzwaaien van het achterschip wanneer het bakboord uit draait. VAMEX - Voorbeeldexamen aug 201d Klein Vaarbewijs 1 vraagnummeís met * zíjn nieuw of gewijzigd pag. I

9 Vraag37. Een motorschip waarvan de motor is uitgevallen,wordt gesleept.doordat er geen schroefirater langshet roer stroomt, luistert het schip slecht naar het roer. Op welke manierkan er onder rustigeomstandighedenhet besteworden gesleept? c- Met één langetros. Met twee gekruiste korte trossen. Met één korte tros- Vraag38. Eenkleinschipligt afgemeerdop de manierzoalsin het plaatjegeteken De lusvan de rode lijn is belegdop een bolderstuurboordachteren de rode lijn is achterlangseen paalop de wal gelegde lijn is niet vastgemaaktop die paal maar loopt door naareen bolderstuurboordop hetvoordek. Daaris de lijn op die boldervastgemaakt. Verder is de blauwe lijn vanaf het voorschipdwarsuitgezetop een bolder aan de wal. Zie het plaatje. Wat is juist? Het schipkan een heel stuk vooruit en achteruitbewegen. En het voorschipwordt niet goedtegen de wal gehouden.het schipligt daarom niet goed afgemeer Het schipkan een heel stuk vooruit en achteruitbewegenen het achterschipwor{t niet goed tegen de wal gehouden. Het schip ligt daarom niet goed afgemeer Het schip kan niet vrij rrooruit en achteruit bewegen. Maar het achterschipwordt niet goed tegen de wal gehouden. Het schip ligt daarom niet goed aftemeer Het schip kan niet vríj vooruit of achteruit bewegen. Het voorschip en het achterschipwordt goed tegen de wal gehouden. Het schip ligt goed afgemeer Vraag39. U vaart met rw schip recht voor de win U wih afmeren en u kunt kiezenom dat aan stuurboord ofaan bakboordte doenhet schip heeft een rechtseschroef. Welke wal kiest u en welke tros brengl u als eerste uit? Aan stuurboordwalop de achtertros. Àan stuurboordwal op de voortros. Àan bakboordwal op de voortros. Aan bakboordwalop de achtertros. Vraag40. U vaart met een motorboot die is voorzien van een rechtseschroef en een boegschroef. U wilt keren, zonder achteruit te slaan,met een zo kort mogelijkedraaicirkel.hoe doet u dat? U geeft stuurboordroer en zet de motor op vooruit. U laat de boegschroefhet voorschip naar stuurboord duwen. Zie oplossingw op het plaatje waarin het schroeítivateris geteken U geeft stuurboord roer en zet de motor op vooruit. U laatde boegschroefhetvoorschipnaar bakboord duwen. Zie oplossingx op het plaatjewaarin het schroefwateris geteken U geeft bakboord roer en zet de motor op vooruitu laatde boegschroefhetvoorschipnaar bakboord duwen. Zie oplossingy op het plaatje waarin het schroefiarateris geteken U geeft bakboord roer en zet de mctor op vooruit. U laat de boegschroefhet voorschip naar stuurboord duwen. Zie oplossingz op het plaatje waarin het schroefwater ís geteken E NDE UATIfr EX VAOfrBEELDE'íÀM EN VAMEX- Voorbeeldexamen aug2g!4,kleinvaarbewijs1 waagnummers met * zijn nieuw of gewifigd Fe- s

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 1

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 1 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 1 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 1. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1.

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. De in dit proefexamen opgenomen vragen komen uit de examenvragenbank, maar draaien niet meer mee bij

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 1. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 1.

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 1. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 1. VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 1 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 1. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Hieronder vind je een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1.

Hieronder vind je een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. OEFENEXAMEN VB 1 Hieronder vind je een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 1. Dit proefexamen geeft een indruk hoe de vragen er in het officiële examen uitzien. Dat sluit niet uit dat

Nadere informatie

VAMEX - Voorbeeldexamen februari 2015, CWO-GMS deel A pag. 1

VAMEX - Voorbeeldexamen februari 2015, CWO-GMS deel A pag. 1 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN CWO-GMS deel A Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen CWO-GMS deel A. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

DEEL 1 - VRAGEN 1-20

DEEL 1 - VRAGEN 1-20 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel DEEL 1 - VRAGEN 1-20 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 4 mei 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Nadere informatie

Reglementen. Ivar ONRUST

Reglementen. Ivar ONRUST Reglementen Ivar ONRUST 2 Toepassingsgebied Diverse reglementen S.R.K.G.T. B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 21 november 2009 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 6 juni 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 22 november 2008 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 13 maart 2010 Opmerking: De vermelding APSB heeft betrekking op het Algemeen Politiereglement voor de Scheepvaart

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 14 maart 2009 Opmerking: De vermelding CEVNI heeft betrekking op de Europese reglementering en correspondeert

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 19 november 2011 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 19 november 2011. Het gedeelte Beperkt en het gedeelte Algemeen bestaan ieder uit 20 vragen (60

Nadere informatie

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT

Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Vaarbewijsopleidingen (VBO) PROEFEXAMEN WATERSPORT CERTIFICAAT Met het Watersport Certificaat kunt u in binnen- en buitenland aantonen dat u conform de Nederlandse wet- en regelgeving in Nederland op alle

Nadere informatie

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB.

Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. 40 2012 BEPERKT STUURBREVET EXAMEN 1 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen: Hieronder staan de vragen van het Beperkt Stuurbrevet-examen

Nadere informatie

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI):

Examen Maart Twee schepen naderen elkaar met tegengestelde koersen bij een engte. Bij gevaar voor aanvaring moet (CEVNI): Examen Maart 2002 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 9 maart 2002. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft.

1. Hieronder is een verkeerssituatie afgebeeld. Geen van beide schepen volgt stuurboordwal. Geef aan welk vaartuig voorrang heeft. 43 Examen maart 2013 ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Verklaring van de gebruikte symbolen 1. Hieronder is een verkeerssituatie

Nadere informatie

STRUIKELBLOKKEN bij het examen Klein Vaarbewijs uitgave mei 2014

STRUIKELBLOKKEN bij het examen Klein Vaarbewijs uitgave mei 2014 STRUIKELBLOKKEN bij het examen Klein Vaarbewijs uitgave mei 2014 Bericht van de Examencommissie van de VAMEX 1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord De examencomputer van de VAMEX

Nadere informatie

Nieuws over onderwerpen in de examenvragen KVB1 en KVB2 bericht van de examencommissie

Nieuws over onderwerpen in de examenvragen KVB1 en KVB2 bericht van de examencommissie Nieuws over onderwerpen in de examenvragen en bericht van de examencommissie versie 1 mei 2014 Onderwerpen in de examenvragen De VAMEX stelt examens op conform het door het ministerie goedgekeurde Examenreglement

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen.

Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart. Algemeen. hoofdvaargeul varen. Veilig het water op! Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid tijdig

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 17 mei 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

Vaarbewijs 1. Verlichting

Vaarbewijs 1. Verlichting Vaarbewijs 1 Verlichting Kleine schepen Motorboot: Boordlichten Toplicht, tenminste 1 meter boven boordlichten Heklicht of Rondom schijnend licht i.p.v. apart toplicht en heklicht Kleine schepen Zeilboot:

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen Veilig varen doen we samen Vaarregels recreatie- en beroepsvaart Algemeen - Houd op het vaarwater zoveel mogelijk stuurboordwal (rechterkant) aan. Ook binnen de betonde vaargeul. - Pas uw koers en snelheid

Nadere informatie

R W B Gl Gr. Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt

R W B Gl Gr. Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST

Begrippen en Definities. Ivar ONRUST Begrippen en Definities Ivar ONRUST Toepassingsgebied Diverse reglementen B.P.R. R.P.R. Binnenvaart Politie Reglement Algemene binnenwateren Rijnvaart Politie Reglement Rijn, Waal, Lek, Pannerdensch kanaal

Nadere informatie

R W B Gl Gr. Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt

R W B Gl Gr. Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 40 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 28 van de 40 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

Samenvatting BPR KZV 2005/2006

Samenvatting BPR KZV 2005/2006 1. Klein vaarbewijs I Schepen > 15 meter Schepen sneller dan 20 km/u Op rivieren en kanalen 1. Klein vaarbewijs II Schepen > 15 meter Schepen sneller dan 20 km/u Op ruim vaarwater 2. Groot vaarbewijs Beroepsvaart:

Nadere informatie

Examen CWO buitenboordmotor III

Examen CWO buitenboordmotor III Examen CWO buitenboordmotor III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen

Nadere informatie

H4 Lichten, seinen & termen

H4 Lichten, seinen & termen Kielboot 4.4 Verkeerstekens algemeen Net zoals in het verkeer kan je op het water ook verkeerstekens tegen komen. Deze tekens zijn in 4 groepen te verdelen; - Verbodstekens, - Aanbevelingstekens, - Aanwijzingstekens,

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam

Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Les 5: Voorrangsregels Watersportvereniging Monnickendam Binnenvaartpolitieregelement (BPR) REGELEMENT TER VOORKOMING VAN AANVARING OF AANDRIJVING OP DE OPENBARE WATEREN Net als op straat zijn er ook op

Nadere informatie

Erratum Studiewijzer Klein Vaarbewijs 7e druk 2015

Erratum Studiewijzer Klein Vaarbewijs 7e druk 2015 Erratum Studiewijzer Klein Vaarbewijs 7e druk 2015 Klein Vaarbewijs 1 (les 1 t/m 4) Bladzijde 83 bovenaan, beperkt manoeuvreer schip Middelste kolom onder lichten rood-groen-rood moet rood-wit-rood zijn

Nadere informatie

1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed?

1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? Nautisch Inzicht 1 In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? a) de hoge wal, loef- en lijzijde; b) de lage wal, lij- en loefzijde;

Nadere informatie

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet

2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet 2012 examen 3 Beperkt Stuurbrevet Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 17 november 2012. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. U bent

Nadere informatie

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap...

Zeil insigne kielboot 1. Termen... 2. Zeil standen... 3. Overstag... 4. Gijpen... 5. Stormrondje... 5 BPR... 6. Regels... 6. 1 Goed zeemanschap... Inhoud Termen... 2 Zeil standen... 3 Overstag... 4 Gijpen... 5 Stormrondje... 5 BPR... 6 Regels... 6 1 Goed zeemanschap... 6 2 Een klein schip wijkt voor een groot schip... 6 3 Kleine schepen onderling...

Nadere informatie

Examen Juni Welke van de onderstaande beweringen is voor de getekende situatie juist? Er bestaat gevaar voor aanvaring (CEVNI).

Examen Juni Welke van de onderstaande beweringen is voor de getekende situatie juist? Er bestaat gevaar voor aanvaring (CEVNI). Examen Juni 2003 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 7 juni 2003. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

Kielboot zeilen - Basistheorie BPR in het kort. Inleiding

Kielboot zeilen - Basistheorie BPR in het kort. Inleiding Kielboot zeilen - Basistheorie BPR in het kort Inleiding et Binnenvaartpolitiepeglement (BPR) beschrijft alle regels ter voorkoming van aanvaringen op de openbare wateren in Nederland. Om dit 250 pagina

Nadere informatie

Examen CWO roeien III

Examen CWO roeien III Examen CWO roeien III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR)

BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) BINNENVAART POLITIE REGELEMENT (BPR) Theorie eisen reglementen (BPR) voor CWOIII Kennis van de volgende artikelen en de uitwijkbepalingen in de betreffende situaties kunnen toepassen: Art. 1.01 i Definitie

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt

Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit examen bestaat uit 35 multiple choice vragen. Je bent geslaagd als je: 25 van de 35 vragen goed hebt Dit oefenexamen lijkt erg op het echte examen. Als je wilt weten of je alles goed hebt begrepen

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 5 mei 2012

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 5 mei 2012 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 5 mei 2012 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel staan

Nadere informatie

U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA).

U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA). Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs Aanvullend (VBA). De in dit proefexamen opgenomen vragen komen uit de examenvragenbank, maar draaien niet

Nadere informatie

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise:

Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: Naam: Geboorte datum: Adres: Postcode: Datum: Instructeur/trise: De Windroos Bootonderdelen Schiemanswerk: 8-knoop schootsteek platte knoop mastworp paalsteek Halve steek slipsteek met daarop een halve

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 november 2012

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 november 2012 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 17 november 2012 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

Houd plezier in de vaart!

Houd plezier in de vaart! Houd plezier in de vaart! Regels en tips voor veilige recreatievaart 1 2 Trossen los, lekker varen Net als op de weg gelden ook op de vaarweg verkeersregels. Rijkswaterstaat zet in deze brochure de belangrijkste

Nadere informatie

Commando's & Manoeuvres

Commando's & Manoeuvres Commando's & Manoeuvres 1. We zijn aan het roeien en willen de boot stoppen. Wat zijn achtereenvolgens de commando's? a) eide boorden op riemen; beide boorden strijkt; gelijk; b) eide boorden stoppen af;

Nadere informatie

Bijlage bij Studiewijzer Klein Vaarbewijs 1 en 2. Nieuwe leerstof Klein Vaarbewijs 2 per 1 januari 2013

Bijlage bij Studiewijzer Klein Vaarbewijs 1 en 2. Nieuwe leerstof Klein Vaarbewijs 2 per 1 januari 2013 Bijlage bij Studiewijzer Klein Vaarbewijs 1 en 2 Let op: dit is een bijlage bij de Studiewijzer Klein Vaarbewijs en geen vervanging van de Studiewijzer. In de Studiewijzer staan nog eens honderden vragen

Nadere informatie

GELDIG VANAF MEDIO APRIL 2016 KVB1. Categorie en Subcategorie

GELDIG VANAF MEDIO APRIL 2016 KVB1. Categorie en Subcategorie TOETSMATRIJS EXAMENS KLEIN VAARBEWIJS Toelichting: De in het Examenprogramma en in de Afbakening van de eisen genoemde onderwerpen zijn in deze toetsmatrijs verdeeld. Aangegeven is de volgorde van de die

Nadere informatie

GELDIG VANAF 1 oktober 2015 KVB1

GELDIG VANAF 1 oktober 2015 KVB1 Toelichting: Alle in het Examenprogramma en in de Afbakening van de exameneisen genoemde onderwerpen zijn in deze toetsmatrijs onderverdeeld in categorieën en daarna in subcategorieën. In deze toetsmatrijs

Nadere informatie

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen Nautisch Technische Commissie Theorie examen: MBL M1 - Buitenboordmotorboot / CWO Buitenboordmotorboot III Set: 504 1 Waarom mag er niet gezwommen worden in de

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 2 maart 2013 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 2 maart 2013 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord

1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord STRUIKELBLOKKEN bij het examen Klein Vaarbewijs Bericht van de Examencommissie van VAMEX 1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord De examencomputer van VAMEX registreert alle antwoorden

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 Brussel ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 15 november 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het APSB. Vragen 1-3 In

Nadere informatie

1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord

1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord STRUIKELBLOKKEN bij het examen Klein Vaarbewijs uitgave oktober 2015 Bericht van de Examencommissie van de VAMEX 1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord De examencomputer van

Nadere informatie

Dit boekje is van: ...

Dit boekje is van: ... Dit boekje is van:... Boekje kwijt? Je kan hem ook terugvinden op onze website! www.scoutingwestvoorne.nl Speltakken > Zeeverkenners > CWO Zeilen Aftekenlijst voor het CWO 2 Diploma Praktijk Eisen: CWO

Nadere informatie

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien

Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Basis gedragsregels & veiligheid sloeproeien Indeling presentatie Basis verkeersregels (herhaling voor mensen met eerdere opleiding) Suggesties tav gedrag en veiligheid - Varen doe je samen Tips van de

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

KVB1 KVBB / KVBS KVBZ. De wettelijke bepalingen voor zover die van belang zijn voor de

KVB1 KVBB / KVBS KVBZ. De wettelijke bepalingen voor zover die van belang zijn voor de Toelichting: De in het en in de Afbakening Examens Klein Vaarbewijs genoemde onderwerpen zijn in deze toetsmatrijs verdeeld. Aangegeven is de volgorde van de vragen die in de s voorkomen en hoeveel aan

Nadere informatie

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen.

Elk vaartuig dat geschikt is als vervoersmiddel op het water. Een boot die door spierkracht wordt voortbewogen. H3 PR 3.1 Het innenvaartpolitiereglement Voordat we het water op kunnen moeten we goed weten wanneer je wel of geen voorrang hebt. Daarvoor bestaat het innenvaartpolitiereglement. Wanneer je de regels

Nadere informatie

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder

Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Hoofdstuk 13. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart van, naar en in de haven van Den Helder Artikel 13.01. Verboden handelingen Behoudens toestemming van de bevoegde autoriteit is het verboden op de

Nadere informatie

GELDIG VANAF 1 AUGUSTUS 2014 (gewijzigde versie 1 oktober 2014) KVB1

GELDIG VANAF 1 AUGUSTUS 2014 (gewijzigde versie 1 oktober 2014) KVB1 Toelichting: Alle Examenprogramma en in de Afbakening van de exameneisen genoemde onderwerpen zijn in deze toetsmatrijs onderverdeeld in categorieën en daarna in subcategorieën. In deze toetsmatrijs is

Nadere informatie

Vaaropleiding kleine schepen MBL M2 CWO - MBII

Vaaropleiding kleine schepen MBL M2 CWO - MBII Vaaropleiding kleine schepen MBL M2 CWO - MBII RA 6 van de Maze In samenwerking met de Landelijke Admiraliteit Inleiding...3 De benodigde reglementen...3 BIJLAGE 3 - OPTISCHE TEKENS VAN SCHEPEN...25 Bijlage

Nadere informatie

1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord

1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord STRUIKELBLOKKEN bij het examen Klein Vaarbewijs uitgave juni 2015 Bericht van de Examencommissie van de VAMEX 1. Onderwerpen in de examenvragen die vaak fout worden beantwoord De examencomputer van de

Nadere informatie

Handleiding om uw vaarbewijs te halen.

Handleiding om uw vaarbewijs te halen. Handleiding om uw vaarbewijs te halen. Ongeveer 80% van de kandidaten die opgaat voor het vaarbewijs probeert met behulp van de kennis uit een boek en/of via het internet kennis te vergaren om het vaarbewijs

Nadere informatie

Het ROEIEN en de vaarregels

Het ROEIEN en de vaarregels Het ROEIEN en de vaarregels Net als op de openbare weg gelden op het openbare water verkeersregels. En dus ook varend met de roeiboten van de K.W.V.L. moeten we ons daar aan houden. Veel van de regelgeving

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE THEORIE-EISEN Kielboot I, II en III

TOELICHTING OP DE THEORIE-EISEN Kielboot I, II en III TOELCHTNG OP DE THEORE-ESEN Kielboot, en (Bron: Handboek Opleidingen 2013, deel 3: Aan boord instructie) 1. Schiemanswerk De volgende knopen en steken kennen en op verzoek kunnen leggen: achtknoop, twee

Nadere informatie

vaarbewtjs KrErN r tf tl4lllo,9tr r

vaarbewtjs KrErN r tf tl4lllo,9tr r VAittEX vaarbewtjs 2' vamex- '''RBEELDE*AMEN KrErN Y ^ a R BE ï Y i l s- r tf tl4lllo,9tr r Geachtebelangstellende, EXAI*tilso 3 U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen KleinVaarbewijs2. Welke

Nadere informatie

TOETSMATRIJS EXAMENS KLEINVAARBEWIJS VB I

TOETSMATRIJS EXAMENS KLEINVAARBEWIJS VB I Geldig vanaf: 10 september 2012. TOETSMATRIJS EXAMENS KLEINVAARBEWIJS Toelichting. Alle in de exameneisen en afbakening genoemde onderwerpen zijn onderverdeeld in categorieën en daarna in subcategorieën.

Nadere informatie

Examen Juni Wat betekent het volgende verkeersteken (de arcering is rood) (CEVNI)?

Examen Juni Wat betekent het volgende verkeersteken (de arcering is rood) (CEVNI)? Examen Juni 2001 Hieronder staan de vragen van het Stuurbrevet-examen van 16 juni 2001. Het gedeelte Beperkt (20 vragen) staat op 60 punten, dit wil zeggen 3 punten per vraag. Het gedeelte Algemeen (10

Nadere informatie

KVB1. Examen KleinVaarbewijs-1 Cat. Subcat. Aantal vragen. Punten per vraag. Totaal punten

KVB1. Examen KleinVaarbewijs-1 Cat. Subcat. Aantal vragen. Punten per vraag. Totaal punten Toelichting: Alle in de exameneisen en afbakening genoemde onderwerpen zijn onderverdeeld in categorieën en daarna in subcategorieën. In deze toetsmatrijs is aangegeven hoeveel er van elke subcategorie

Nadere informatie

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken)

A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) A. Verbodstekens A.1 In-, uit- of doorvaren verboden (algemeen teken) of of A.1.a Buiten gebruik gestelde gedeelten van de vaarweg; vaarverbod, niet geldend voor een klein schip zonder motor A.2 Voorbijlopen

Nadere informatie

Vaarregels in Nederland

Vaarregels in Nederland Aantekeningen: Vaarregels in Nederland Toegespitst op: Door spierkracht voortbewogen schepen. (zoals: kano s en roeiboten) Volgens de stand van zaken in: april 2014 Door : A.H. Aalbrecht Nautisch docent

Nadere informatie

Vaarregels in Nederland

Vaarregels in Nederland Vaarregels in Nederland Toegespitst op: Door spierkracht voortbewogen schepen. (zoals: kano s en roeiboten) Volgens de stand van zaken in: april 2014 Door : A.H. Aalbrecht Nautisch docent en Onderzoeker

Nadere informatie

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen

BPR. Betonning. Kardinale Betonning. Laterale Betonning. Splitsingen. Hoe herken je de betonning? Betonning. Om aan te geven waar je kan varen Betonning Betonning Om aan te geven waar je kan varen 2 soorten: Kardinale Betonning Laterale Betonning Kardinale Betonning Laterale Betonning Wordt gebruikt om een obstakel of ondiepte te markeren Geeft

Nadere informatie

hebt tussen de 25 en 40 meter lengte. Je moet dan een Beperkt Groot Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs hebben.

hebt tussen de 25 en 40 meter lengte. Je moet dan een Beperkt Groot Vaarbewijs of een Groot Pleziervaartbewijs hebben. Examens en vaarbewijzen Dit boek behandelt de stof die je moeten kennen om de examens Klein Vaarbewijs 1 en 2 te halen. Wie alleen het eerste examen haalt, krijgt een Klein Vaarbewijs 1, wie later of meteen

Nadere informatie

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed?

1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? KENNIS SCHIP EN MOTORKENNIS 1. Bij welk type behoren de afmetingen van 67 meter lang en 8.20 meter breed? A. Een Dortmund-Eemskanaalschip. B. Een Rijn-Hernekanaalschip. C. Een Kempenaar. 2. Welk van onderstaande

Nadere informatie

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen

Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen Deel II Hoofdstuk 9. Bijzondere bepalingen voor de scheepvaart op de in beheer bij het Rijk zijnde vaarwegen en op andere met name genoemde vaarwegen Artikel 9.01. Toepassingsgebied Dit hoofdstuk is van

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2.

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Scouting JWF, CWO rb-3 cursus boek

Scouting JWF, CWO rb-3 cursus boek CWO Roeien / Rb-3 cursusboek. 18-6-2010 Pagina 1/48 Scouting JWF, CWO rb-3 cursus boek Voorwoord 2008 Was het jaar dat het zeeverkenners/wilde vaart team besloot om het niveau van roeien en zeilen binnen

Nadere informatie

Spelregels voor een veilige snelle vaart

Spelregels voor een veilige snelle vaart Spelregels voor een veilige snelle vaart Voor het verkeer op het water gelden regels. Elke schipper moet ze kennen, zodat hij zelf goed vaart en weet wat andere schippers doen. Regels zijn nodig om het

Nadere informatie

Eisen. Buitenboordmotor. (versie 2012)

Eisen. Buitenboordmotor. (versie 2012) Eisen Buitenboordmotor (versie 2012) 1 Betreft de eisen zoals beschreven in het Handboek Opleidingen 2011 van de CWO. Hoofdstuk 10 gaat over de eisen voor buitenboordmotor opgesteld in januari 2011. Aanbevolen

Nadere informatie

Rechten en plichten van de kanoër op het Wad

Rechten en plichten van de kanoër op het Wad Rechten en plichten van de kanoër op het Wad Als kanoër heb je op het water te maken met wettelijke regels en andere voorschriften van overheden en beheerders van de watergebieden die je bevaart. Op het

Nadere informatie

1. In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed?

1. In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? Nautisch Inzicht 1. In de figuur moet je aangeven welke termen/namen er bij de verschillende nummers horen. Welke combinatie is goed? a) de hoge wal, loef- en lijzijde; b) de lage wal, lij- en loefzijde;

Nadere informatie

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen!

WWS Dameszeilen! Kort lesschema! Benamingen en begrippen! WWS Dameszeilen Kort lesschema Hieronder een zeer beknopte beschrijving van het basiszeilen. Wanneer je dit allemaal onder de knie hebt kun je gerust een bootje meenemen. Het is geschreven als korte leidraad

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor 10.0 Algemeen diploma Buitenboordmotor... 2 10.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 10.2 Schip en uitrusting... 4 10.3 Diploma Buitenboordmotor I/II... 5 10.3.1

Nadere informatie

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 2.

Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld (proefexamen) van een examen Klein Vaarbewijs 2. Dit proefexamen geeft een indruk hoe de vragen er in het officiële examen uitzien. Dat sluit niet uit

Nadere informatie

Lijst van voorkomende begrippen in Klein Vaarbewijs 1 examens

Lijst van voorkomende begrippen in Klein Vaarbewijs 1 examens Lijst van voorkomende begrippen in Klein Vaarbewijs 1 examens Deze lijst is bedoeld als hulpmiddel voor de kandidaten van het examen Klein Vaarbewijs 1 en 2. De lijst is een opsomming van niet alledaagse

Nadere informatie

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2.

VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2. Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. VAMEX - VOORBEELDEXAMEN KLEIN VAARBEWIJS 2 Geachte belangstellende, U ziet hier een voorbeeld van een officieel examen Klein Vaarbewijs 2. Welke onderwerpen komen in de examenvragen aan bod? Voor het antwoord

Nadere informatie

Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas

Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer Maritiem vervoer Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas (wet van 15 maart 2002) Scheepvaartreglement gemeenschappelijke Maas 1 INLEIDING... 4 HOOFDSTUK

Nadere informatie

RAPPORT VAN EXPERTISE

RAPPORT VAN EXPERTISE Gemeente Heemstede Sneek, 21 mei 2013 afdeling juridische zaken Postbus 352, 2100 AJ Heemstede RAPPORT VAN EXPERTISE Opdrachtgever : Gemeente Heemstede Opdrachtdatum : 12-04-2013 Onze referentie : P13030

Nadere informatie

Manoeuvreren & Vaartechnieken. Ivar ONRUST

Manoeuvreren & Vaartechnieken. Ivar ONRUST Manoeuvreren & Vaartechnieken Ivar ONRUST Sturen met een motorboot met roer Bakboord roer Stuurboord roer De draaicirkel is naar allebei de kanten even groot Sturen met een motorboot met roer D = De druk

Nadere informatie

Examen CWO roeien III

Examen CWO roeien III Examen CWO roeien III Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Aanvullende vragen. Aanvullende vragen Les 1

Aanvullende vragen. Aanvullende vragen Les 1 Aanvullende vragen Aanvullende vragen Les 1 27. Wat is de dode hoek van een binnenvaartuig? het deel van de waterweg vóór de boeg dat vanuit het stuurhuis niet te zien is de afstand die het schip nodig

Nadere informatie

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van:

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van: CWO 1 Optimist WSV De Ank Dit boek is van: 1 Inhoud Wat moet je eigenlijk leren?... 3 Theorie:... 3 Praktijk... 3 Deel 1 Theorie Schiemanswerk... 5 Zeiltermen... 9 Onderdelen... 11 Veiligheid... 12 Reglementen...

Nadere informatie

Examen versie: 999999NWG1-7-200909:00VBA Handmatig pagina 1 (1-7-2009) Antw.Pnt. VBA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat AANVULLEND EXAMEN

Examen versie: 999999NWG1-7-200909:00VBA Handmatig pagina 1 (1-7-2009) Antw.Pnt. VBA. Ministerie van Verkeer en Waterstaat AANVULLEND EXAMEN Examen versie: VBA 999999NWG-7-200909:00VBA Handmatig pagina (-7-2009) Ministerie van Verkeer en Waterstaat Stichting VAMEX AANVULLEND EXAMEN KLEIN VAARBEWIJS II (Alle binnenwateren- artikel 6, Binnenvaartbesluit)

Nadere informatie

Spelregels voor een veilige snelle vaart

Spelregels voor een veilige snelle vaart Spelregels voor een veilige snelle vaart Voor het verkeer op het water gelden regels. Elke schipper moet ze kennen, zodat hij zelf goed vaart en weet wat andere schippers doen. Regels zijn nodig om het

Nadere informatie

Examen CWO kielboot II

Examen CWO kielboot II Examen CWO kielboot II Werkgroep CWO-examenvragen Nautische commissie waterwerk Scouting Nederland Legenda afbeeldingen Wind Wit licht Stroom Geel licht Koers Blauw licht Klein zeilschip Groen licht Klein

Nadere informatie

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen

Admiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen dmiraliteit No. 14 Zuidhollandse Stromen Nautisch Technische Commissie Theorie examen: ML M1 - uitenboordmotorboot / CWO uitenboordmotorboot III Set: 506 1 Wat is het verschil tussen lang en kort geslagen

Nadere informatie