Bil het makenvan nieuweexamenvragenof het wijzigenvan bestaandeex;rmenvragen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bil het makenvan nieuweexamenvragenof het wijzigenvan bestaandeex;rmenvragen"

Transcriptie

1 h= VA'\ÁEX 1 ' vamex- '''RBEELDE*AMEN KrErN vaarbewtjs YAÀRBEwils- Ë xn Á n r r ó 6 x Geachtebelangstellende, EXAàtE}ISG U ziet hier een voorbeeldvan een officieelexamenkleinvaarbewíjs1. Welkeonderwerpenkomen iri de examenvragenaan bod? Voor het antwoord op dezevraagverwijzenwij u naarde onderstaandedocumentendie u op de website www. vomex.nl kunt vinden: - 'Afbakeningexarn nsklein vaarbew'ljs'-dit is de officièle lijst van onderwerpen waarovèr gevraagdkan worden. - 'Nieuws cver de examenvíag nklein vaarbewijs'. Hierin staan nieuwe onderwerpen die kortgeledenzijn toegelaten of vervallenook kunt u op dezewebsitevinden: - 'Struikelblokkenbij examenkleinvaarbewijs'.hiervindt u een opsommingvan onderuerpen die door veel kandidaten fout heantwoord zijn met een uitleg. - 'Toetsmatrijs'. In dit document kunt u zien hoe het examen is opgebouw De vragen zijn in categsrieën en subcategorieënondergebracht.de toetsmatrijs geeft aan op welke plaats een vraag uit een subcategoriein het examenverschijnt.ook staat het aantalpunten erbij. Bil het makenvan nieuweexamenvragenof het wijzigenvan bestaandeex;rmenvragen zorgt de examencommissie eryoor dat het onderwerpbínnende opsommingin de Afbakeningvalt. Als een onderwerp,dat in de Afbakeningstaat,niet of FOUTín het cursusmateriaal wordt behandeld,is de VAMEXdaar niet verantwoordelijkvoor. Voor de examencommissie is dit geen redenom er dan geênvragenover te stellen. De uitgeverskunnenalle documentenop de VAMEX-website raadplegen,maar zij bepalenvolledigzelfstandigde inhoudvan hun cursusmateriaal. De VAMEXmag wettelijk geen bemoeienishebben met het samenstellenvan cursus-en oefenmateriaal. Dit is om de objectivíteit en onafhankelíjkheidvan de examineríngvoor het vaarbewijste waarborgen. De examenvragenzijn geheimin opdrachtvan het ministerie.de vragendie in dit VAMEX-Voorbeeldexamen staan,komen daarom in het echte examennietvoor. Het examen voor KleínVaarbewijs1 bevat 40 vragen.het zijn allemaal 'meerkeuzevragen'. Er zijn maximaals0punten te behalenom te slagenmoet u tenminste56 punten behalen. U heeft 6{l minuten om het examente maken. Bij elke vraag is slechtséén antwoord goe Dejuiste antwoordenin dít voorbeeldexamenstaan na de laatste vraag vermel v.fr..a*r.6var{rxr'.nr., m ru Bi.idÊ qdêkcfiarêr hèpèn i3 dê voím bcpr!ënd:ílê llêwêír kuaficn vêíschtllêoaít:}jn ondàí3tèon r m ËilwdeÍ m darrondcí*s ydíurdrr metoffi 11riiL' Éctbclofiègcul ffi Íss*rÍ nrcto; 12 d&d gíoo{matot!{àb wrpeí3ilnwë/tdts t Het echte êxamenmaaktu achter een drbkotbootl e beeldscherm. \ Elkevraagvult, met de antwoordenwaar u uit moet kiezen,een heel scherm. rtroornrkh&b V Vaakstaat er een plaatjebij de vraagals u in dat plaatje klikt, ziet u de <í'-\\ rrh&llrti4 tekenafspraken{zoalshiernaast}.u ziet bijvoorbeeldhoe een kleinzeilschipwordt afgebeelden hoe een groot motorschip eruit ziet.,f 'í /,' /,t tí nd'ëi.rri. (D) // <g rkbnnrrrër ro'r* llc)clc Ook kunt u op het schermeen rekenmachineaanklikken. Veel succesgewenst. VAME ( - VoorbeeHexamenaug 2014, KleinVaarbewijs1 vraagnummers met * zijnnieuwof géwiizigd pac- I

2 5CHEEFVAARTVERKEER5WET I BINNENVAARTWET / WETBOE(VAN KOOPHANDEL Vraag1. Volgensde Scheepvaartverkeerswet is het verbodente varen als men teveel alcoholheeft gedronken. Voor wie geldt dit verbod? voor de schípper. ALLEEN Voorde schipperenvoordegenedie hetschip stuurt. ALLEEN voor degenedie het schipstuurt. BINNENVAARïPOLITI ERE6LEMENT Vraag2. U vaartvan Lith aan de Maas naar het Kanaalvan St. Andries. U schutvia de sluis(vanst. Andriesnaarde Waal. U vaart de Waal af en volgt aansiuítendde BovenMervrrede. BÍj Gorinchempasseertu een sluisen vaart naarde Línge. Zie het plaatjemet welk scheepvaartreglementof met welke heeft u onderwegte maken? scheepvaartreglementen Eerstmet het BPR,daarnamet het RPRen dan weer BPR. Eerstmet het RPR,daarnamet het BPRen dan weer RPR. Alleen met het BPR. Alleenmet het RPR. gonosíí' -.- lfaal r Lifir 9ên Bcch Vraag3. Het BPRheeft het over goed zeemanschap onder bijzondereomstandigheden. Wat betekentdit volgenshet BPRvoor de schipper? c- Dat hij in het belangvan de veiligheiden goedeorde ALSDAï NODIGlS MOETafiuijkenyan de regels. Dat hij in het belangvan de veiligheiden goedeorde ALSHIJDATBETER VINDTMAG afirijken van de regels. Dat hij in het belangvan de veiligheiden goedeorde NOOITMAG afirijken van de regels. (2 punten) Vraag4. Eenkleinschípvaart onder zeilen op de motor. Welke navigatielichtenmoet het volgenshet BPR's nachtsvoeren? Boordlichtenen eên heklichtverenigdin één lantaarn(driekleurenlicht)in de top van de mast èn onder dit licht een toplicht. Toplicht,boordlichtenen een heklicht. Boordlichtenen heklichtverenigdin één lantaarn(driekleurenlicht) of boordlichten(in één lantaarnvoor op de boeg) en een heklícht. Vraag5. Eenbaggerwerktuigvoert aan één kant een rode bol en aan de anderekant twee groene ruiten.zie het plaatje. Wat betekent dit volgens het BPR?. Dat ter plaatsede vaarregelsvoor een engtegelden. Dat voorbijvaren níet is toegestean. Dat tijdens het voorbijvarengeen hinderlijkewaterbewegingmag worden veroorzaakt. Dat een voorbijvarendschipaan de zijdevan de groene ruiten moet passeren. VAMEX- Voorbeeldexamen aug 2014,KleinVaarbewijs1 vraagnummêrsmet * zijn nieuw of gewijz[d pag. 2

3 Vraag 6. Een verroek tot het bedienen van een beweegbare brug kan worden kenbaar gemaakt door een geluidssein. Welk sein is dit volgens het BPR? Eén lange stoot: Drie lange stoten: Eén lange, één koíe en één lange stoot: Vraag 7. Wat b'epaalt het BPR ten aanzien van de marifoon? Voor een KLEIN schip is de marifoon NOOIT VERPLICHT Een KLË N schip dat bíj slecht zicht op radar vaart MOET een marífoon hebben. c- Een KLEIN schip dat voorbij verkeersteken 8.11 (zie het plaatie) vaart MOET een marifoon hebben. teken 8.11 Vraag 8. Volgens het BPR moet een snel schip voorrang verlenen aan een ander schip. Moet dit onder alle omstandigheden? {3 puntenl Neen, niet wanneer het langzaam vaart. Neen, niet wanneer het snelle schip de stuurboordzijde van het vaarwater volgt. Ja, er zijn geen uitzonderingen op deze regel. Vraag 9. Twee kleine schepen naderen elkaar bij eên engte. Klein motorschip X vaart voor stroom. Klein zeilschip Y zeih over bakboordboeg. Gelijktijdige doorvaart is niet mogelijk- Zie het plaatje. Regelt het BPR dit? Zo ja, hoe? Dit is niet geregeld; goed zeemanschap toepassen. Ja, schip X moet voorrang verlenen. Ja, schip Y moet voorrang verlenen. Vraag 10. Klein motorschip X vaart op een hoofdvaarwater en wil rechtdoor. Groot zeilschip Y wil de haven verlaten en dáarna naar bakboor Zie het plaatje. Wat bepaalt het BPR? Schip Y mag bij het uítvaren'medewerkíng verlangen'van schip X. Schip X moet meewerken. Schip X moet voorrang verlenen aan schip Y omdat Y voor hem van stuurboord nadert. Schip X moet voorrang verlenen aan schip Y omdat X klein is en Y groot. Schip Y moet voorrang verlenen aan schip X omdat X op het hoofdvaarwater vaart. VAMEX - Voorbeeldexamen aug 2O1d Klein Vaarbewgs 1 waagnummer$ met * zijn nieuw of gewijzigd pag. 3

4 Vraag11. KleinzeilschipX vaart op ruim water en zeih over stuurboordboegvoor hem nadert van bakboord groot motorschip Y. Geenvan de schepenvolgt de stuurboordzijdevan het vaarwater. Zie het plaatie. Wat bepaalt het BPR? d- Het kleine zeilschípx moet voorrang verlenen aan het grote motorschip Y omdat X = klein en = groot. Het kleinezeilschipx moet voorrangverlenenaan het grote motorschip Y omdat X de zeilen over stuurboordboeg heeft. Het grote motorschip Y moet voorrang verlenen aan het kleine zeilschipy omdat Y = motorschip en X = zeílschip. Het grote motorschip Y mag medewerkingverlangenvan het kleine zeilschipxklein zeilschipx moet meewerken aan het grote motorschip Y. Vraag12. U ligt met uw schip gemeerd ín een sluis.mag u volgens het BPRuw schroef in werking hebben? Ja, het is toegestaande schroef in werking te hebben. Ja, het is zetfsaanbevolende schroef in werking te hebben. Nee,het is verbodende schroefin werkingte hebben. Vraag13. Hiernavolgen twee beweringenover het varen bij slecht zicht in BPR-gehieU moet die beweringen los van elkaar lezen-let op: elke bewering kan juist zijn of onjuist zijn. Beweringl: Een klein motorschip mag bij slecht zicht volgens het BPRop alle vaanilegenzonder radar varen. Beweringll: Een klein motorschip hoeft bij het varen bij slecht zicht volgens het BFRgeen mistseinte geven maar magdat wel. Welke bewering is juist of onjuist? c BeweringenI en ll zijn beide juist. BeweringenI en ll zijn beideonjuist. BeweringI is juist en ll is onju,stbeweringi is onjuist en ll is juist. (2 punten) Vraag 14. Hoofdstuk7 BPRgeeft voorschriften voor het stilliggen. Welk schipligt stilvolgenshet BPR? a Eenschip dat is vastgevaren(zit aan de grond). Eenschip dat op neergelaten'spudpalen' ligt. Eenschip met motorpech dat drijft zonder dat het ergensdoor wordt voortbewogen. Vraag 15De bestuurder\ran een snelle motorboot trekt daarmee een waterskiër. Wat bepaalt het BPR? a, De bestuurder moet een medecpvarendevan tenminste 15 jaar oud als uitkijk aanstellen. De bestuurder moet en oor eorgendat de skiër tenminste 15 jaar oud is. De bestuurder moet een reddingwest dragen. VAMD( - Voorbeeldexamenaug 2014 KleinVaarbewijsI víaagnummeís met * zín nieuw of gewijzigd pag- 4

5 RIJNVAARTPOLIÏEREGLEM ENT * Vraag 16, {1 punt) Wat is er bepaaldover een registratiebewijsvoor een snelle motorboot op het NederlandseRiinuaartpolitiereglementgebied? a, b" ln het RÍjnnaartpolitiereglementwordt een registratíebewijsniet voorgeschreven,dus het is niet nodig. In het Rijnvaartpolitiereglementwordt een registratiebewiisvoorgeschrevendat is afgegevendoor de Rijnvaartcomrnissie. In het B NNENvaartpolitiereglement wordt voor het NederlandseRijnvaartpolitiereglement-gebiedeen registratbbewijs voorgeschreven. YraagtT + U zeílt met een kleín schípop een vaarwater waarop het Rijnvaartpolitiereglement t RPR)van kracht is. U vaart met een open zeilbootvan I meter lang. Het is nacht en u voert een rondomschijnendwit licht in de top van de mast (zie plaatje)-verder heeft u een wit licht klaar liggen om de aandachtte trekken van naderendeandere schepen. Wat is volgenr het RPRjuist? Dezeverlichtingis niet voldoendevoor een kleinzeilschipdezeverlichting is voor.elk klein zeilschipvoldoende. Dezeverlichting is voldoende alleen maar voor een klein zeilschipkorter dan 7 meter. Vraag 18. Wat bepaah het RPRover de vaarregelsvan een klein motorschip? {2 puntenf Eenklein motorschip mag met een blauw bord en wit flikkerlicht aan een ander KLEINmotorschip aangeven dat het'stu u rboord op stuurboord' wil ontmoeten. Een klein motorschip moet altijd voorrang verlenen aan Êen groot motorschip en ook ALï JD aan een snelle motarboot. Een klein motorschip moet altijd voorrang verlenen aan een groot motorschip maar NIETÀLTIJDaan een snelle motorboot. Een klein motorschip mag mët een blauw bord en wit flikkerlicht aan een ander GROOTen KLEINmotorschip aangevendat het'stuurboord op sfuuóoord'wil ontmoeten. DEBEHANDELING VAN DEVOORTSTUWINGSWERKIUIGEN; VEILIGHEIDSMMTREGELEN Vraag19. U heeft in uw schip eên set van twee acc!'s staan die geschakeldziin zoals op het plaatje te zien is Er volgen twee beweringenover deze accu's.u moet de beweringen los van elkaar lezen.let op: elke bewering kan juist zijn of onjuist zijn. (1 punt) Beweringl: Dit is een24 Volts systeem. Bewering ll: Om deze accu'sop te laden moet u ahijd de korte blauwe kabel losmaken. Welke bewering is juist of onjuist? a BeweringI is juist en ll is onjuist. BeweringI is onjuist en ll is juist. BeweringenI en ll zijn beide onjuist. BeweringI en ll ziin beide juist. VAMD( - VoorbeeldexamenaugàOl4, KleinVaarbewfis1 waagnummers met * zijn nieuwof gewijzigd trag. 5

6 Vraag 20. Waarom moet een wieríilter worden geinstalleerd? Om het water in een 'gesloten' koelsysteem te filteren. Om het vuil uit de smeerolie te filteren. Om het condenswater uit de dieselolie te filteren. Om te yoorkomen dat er vuíl in het koelsysteem komt. Vraag 21- {3 punten) Hoe kan men bij het starten van een benzinemotor het brand- en explosiegevaar zoveel mogelíjk voorkomen? Door een ventilatietoevoer zo diep mogelijk in de machinekamer aan te brengen Door de motorluiken open te zetten. Door een gasdetector onder de motor aan te brengen. Door een vonkvríje ventilator de dampen onder de motor te laten afzuígen. Vraag 22. (2 punten) Varen zonder reddingsvesten aan boord is erg onverantwoor Wat is het advies over het minimale aantal reddingwesten dat aan boord moet zijn van een klein schíp? Eén voor iedere opvarende. Eén voor íedere opvarende plus een reserve. Eén voor de stuurman en één voor degenen die aan dek werken. Vraag 23- Een gasdetector is uatgerust met één of meer sensoren. lrlvaar moeten deze sensoren worden geplaatst? a- Zo dicht mogelijk bij de plaats waar wordt gestuurd, als dat binnen is Zo dicht mogelijk boven een kooktoestel. In het laagst gelegen gedeelte van de ruimte waarin een gastoestel is geplaatst. Vraag24. U wilt voorkomen dat de opvarenden overboord kunnen vallen. Welke maatregel geeft daarvoor de beste bescherming? Scepters' aan de buitenkant van het dek aanbrengen met daar doorheen twee relingdraden op verschillende hoogte. b- Een zogenaamde 'voetlijst' {rechtop staande strip} aan de buitenkant van het dek aanbrengen. Een reddingsvest dragen. Bij voorkeur een van het type dat zich automatisch opblaast wanneer de persoon die het draagt overboord valt. WATERWEGEN; OMSTAN DIGH EDEN VAN HET VMRWATER; M ETEOROLOGIE Vraag 25- Een schip volgt de zwarte pijl.tie het plaatje. De bolle ton is aan de onderkant groen en aan de bovenkant roo Wat is juist ten aanzien van hoofdvaarwater - nevenvaarwater? Het schip blijft het hoofdvaarwater volgen. h. Het schip komt uit een nevenvaarwater en vaart het hoofdvaarwater in. Het schip komt uit een hoofdvaarwater en vaart het nevenvaarwater in. l I I/n^ t A / t f\ llt r I l VAMEX - Voorbeeldexamen aug20t4, Klein Vaarbewíjs 1 vraagnummers met * zijn nieuw of gewijzigd pag. 5

7 Vraag 26. Wat is het karakter van een schitterlicht (Fl)? Het schijnsel is korter dan de verduistering. De verduistering is korter dan het schijnsel. r. De verduistering is even lang als het schijnsel. Vraag27. U ziet in de naarweg een NAP-peilschaal. Zíe het plaatje. Hoe hoog staat het u.ater? {1punt} meter boven NAP meter boven NAP meter boven NAP meter boven NAP Vraag 28. U vaart op een kanaal en nadeê een brug. In de waterkaart staat brug H 12. De doorvaarthoogte is gegeven in decimeters ten opzichte van het kanaalpeil {KP). KP=NAP-2dm. Op de peilschaal bij de brug ziet u dat de waterstand NAP + 2 dm is. Wat is nu de doorvaarthoogte? 14 dm. 12 dm. 10dm. 8dm. Vraag 29. Met welke term wordt windkracht 5 volgens Beaufort aangeduid? a- Vrij krachtige win Matige win Harde win Vraag 30. Op de weerkaart ziet u de isobaren in een bepaald gebied ver van elkaar liggen. Wat kunt u in dit gebied verwachten? Harde win Zwakke win tàlindvlagen. VAMFX - Voorheeldexamen aug2ot4, Klein Vaarbewijs I waagnummers met * eijn nieuw of gewiizigd pag. 7

8 Vraag 31. Wat is juist ten aanzien van de afgebeelde verkeerstekens? Een groot zeilschip mag niet voorbij het linkse en niet voorbij het rechtse teken. Een klein zeilschip mag wel voorbij het linkse teken. c- Een zeilplank mag niet voorhij het linke en niet voorbij het rechtse teken. HN Vraag 32. Wat is juist ten aanzien van het qfgebeelde verkeersteken? (2 punten) a, U mag meren en ankeren. U mag niet m ren maarwel ankeren. U mag wel meren maar niet ankeren U mag niet meren en niet ankeren. VAREN: MANOEUVREREN; BIJZONDERE OMSTANDIGHEDEN Vraag 33. (2 puntenl Een schip met een linkse schroef loopt geen snelheid door het water. Het is windstil. Het roer staat midscheeps. Wat gebeurt er als de schroef op achteruit wordt gezet? Het schip vaart in een rechte lijn achteruit. Het achterschip trekt naar bakboor Het achterschip trekt naar stuurboor Vraag 34. U gaat ankeren op een meer. U besluit daar te overnachten- Het weerbericht zegt dat de wind uit dezelfde richting bliift waaien en's nachts in kracht zal toenemen. Wat is juist? Als u de ankerplaats aan hogerwal heeft gekozen, ligt u rustiger dan aan lagenrral. Als u de ankerplaats aan lagerwal heeft gekozen, ligt u rustiger dan aan hogerwal. Het maakt geen verschil of u de ankerplaats aan hogennal heeft gekozen of aan lagerwal Vraag 35. Êen schip vaart dicht langs zijn stusrboordwal. Op een gegeven moment ontstaat sterke zuiging. Als de schipper niet ingrijpt zal het schip de oever raken. Op welke manier zuigt het schip naar de oever? Zie het plaatje. á. Volgens het schip links op het plaatje. Volgens het schip midden op het plaatje. Volgens het schíp rechts op het plaatje. Vraag 36- Wat is de'dode hoek'van een schip? Het gebied vóór de boeg van het schip dat door de schipper vanuit zijn stuurhut niet kan worden ovenien. b- Het gedeelte van een nevenvaarwater dat vanuit de stuurhut van een in het hoofdrraarwater varend schip niet kan worden overeien. De ruimte tussen de stuurboordzijde van het schip en de wal die het nodig heefit voor het uitzwaaien van het achterschip wanneer het bakboord uit draait. VAMEX - Voorbeeldexamen aug 201d Klein Vaarbewijs 1 vraagnummeís met * zíjn nieuw of gewijzigd pag. I

9 Vraag37. Een motorschip waarvan de motor is uitgevallen,wordt gesleept.doordat er geen schroefirater langshet roer stroomt, luistert het schip slecht naar het roer. Op welke manierkan er onder rustigeomstandighedenhet besteworden gesleept? c- Met één langetros. Met twee gekruiste korte trossen. Met één korte tros- Vraag38. Eenkleinschipligt afgemeerdop de manierzoalsin het plaatjegeteken De lusvan de rode lijn is belegdop een bolderstuurboordachteren de rode lijn is achterlangseen paalop de wal gelegde lijn is niet vastgemaaktop die paal maar loopt door naareen bolderstuurboordop hetvoordek. Daaris de lijn op die boldervastgemaakt. Verder is de blauwe lijn vanaf het voorschipdwarsuitgezetop een bolder aan de wal. Zie het plaatje. Wat is juist? Het schipkan een heel stuk vooruit en achteruitbewegen. En het voorschipwordt niet goedtegen de wal gehouden.het schipligt daarom niet goed afgemeer Het schipkan een heel stuk vooruit en achteruitbewegenen het achterschipwor{t niet goed tegen de wal gehouden. Het schip ligt daarom niet goed afgemeer Het schip kan niet vrij rrooruit en achteruit bewegen. Maar het achterschipwordt niet goed tegen de wal gehouden. Het schip ligt daarom niet goed aftemeer Het schip kan niet vríj vooruit of achteruit bewegen. Het voorschip en het achterschipwordt goed tegen de wal gehouden. Het schip ligt goed afgemeer Vraag39. U vaart met rw schip recht voor de win U wih afmeren en u kunt kiezenom dat aan stuurboord ofaan bakboordte doenhet schip heeft een rechtseschroef. Welke wal kiest u en welke tros brengl u als eerste uit? Aan stuurboordwalop de achtertros. Àan stuurboordwal op de voortros. Àan bakboordwal op de voortros. Aan bakboordwalop de achtertros. Vraag40. U vaart met een motorboot die is voorzien van een rechtseschroef en een boegschroef. U wilt keren, zonder achteruit te slaan,met een zo kort mogelijkedraaicirkel.hoe doet u dat? U geeft stuurboordroer en zet de motor op vooruit. U laat de boegschroefhet voorschip naar stuurboord duwen. Zie oplossingw op het plaatje waarin het schroeítivateris geteken U geeft stuurboord roer en zet de motor op vooruit. U laatde boegschroefhetvoorschipnaar bakboord duwen. Zie oplossingx op het plaatjewaarin het schroefwateris geteken U geeft bakboord roer en zet de motor op vooruitu laatde boegschroefhetvoorschipnaar bakboord duwen. Zie oplossingy op het plaatje waarin het schroefiarateris geteken U geeft bakboord roer en zet de mctor op vooruit. U laat de boegschroefhet voorschip naar stuurboord duwen. Zie oplossingz op het plaatje waarin het schroefwater ís geteken E NDE UATIfr EX VAOfrBEELDE'íÀM EN VAMEX- Voorbeeldexamen aug2g!4,kleinvaarbewijs1 waagnummers met * zijn nieuw of gewifigd Fe- s

Knooppunten Maas en de grote rivieren

Knooppunten Maas en de grote rivieren 4 a 2011 S G R A V E N H A G EZ O E T E R M E E R Knooppunten Maas en de grote rivieren D E L F T V L A A R D I N G E N S C H I E D A M G O U D A E D E A R N H E M E L D E N 16 D O E T I N C H E M W I

Nadere informatie

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren

Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren Varen doe je samen! Op de Nederlandse binnenwateren 1 De belangrijkste voorrangsregels op binnenwater Kleine schepen (tot 20 meter lengte) verlenen altijd voorrang aan grote schepen (langer dan 20 meter),

Nadere informatie

Knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal

Knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal 1 c 2011 Knooppunten Amsterdam-Rijnkanaal A L M E R E - B U I T E N H A A R L E M A M S T E R D A M A L M E R E - S T A D A L M E R E - H A V E N H A R D E R W I J K 24 25 H I L V E R S U M L E I D E N

Nadere informatie

Kielboot (versie 2012)

Kielboot (versie 2012) Eisen Kielboot Kielboot (versie 2012) 1 Betreft de eisen zoals beschreven in het Handboek Opleidingen 2011 van de CWO. Hoofdstuk 5 gaat over de eisen voor Kielboot opgesteld in januari 2011. Bij deze uitgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor

Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor Inhoudsopgave hoofdstuk 10 Buitenboordmotor 10.0 Algemeen diploma Buitenboordmotor... 2 10.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 10.2 Schip en uitrusting... 4 10.3 Diploma Buitenboordmotor I/II... 5 10.3.1

Nadere informatie

Eisen. Buitenboordmotor. (versie 2012)

Eisen. Buitenboordmotor. (versie 2012) Eisen Buitenboordmotor (versie 2012) 1 Betreft de eisen zoals beschreven in het Handboek Opleidingen 2011 van de CWO. Hoofdstuk 10 gaat over de eisen voor buitenboordmotor opgesteld in januari 2011. Aanbevolen

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Inhoudsopgave hoofdstuk 5 Kielboot Handboek Opleidingen 2011 Hoofdstuk 5 5.0 Algemeen diploma Kielboot... 2 5.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 5.2 Boot en uitrusting... 4 5.3 Diploma Kielboot I... 5 5.3.1

Nadere informatie

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van:

CWO 1. Optimist WSV De Ank. Dit boek is van: CWO 1 Optimist WSV De Ank Dit boek is van: 1 Inhoud Wat moet je eigenlijk leren?... 3 Theorie:... 3 Praktijk... 3 Deel 1 Theorie Schiemanswerk... 5 Zeiltermen... 9 Onderdelen... 11 Veiligheid... 12 Reglementen...

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien

Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien Handboek Opleidingen 2005 Hoofdstuk 9 Inhoudsopgave hoofdstuk 9 Roeien... 2 9.0 Algemeen diploma Roeien... 3 9.1 Richtlijnen voor toetsing... 4 9.2 Eisen aan schip en uitrusting...

Nadere informatie

Knooppunten Fryslân, Groningen en Drenthe

Knooppunten Fryslân, Groningen en Drenthe 3 Knooppunten Fryslân, Groningen en Drenthe DELFZIJL 10 HARLINGEN 7 6 5 FRANEKER LEEUWARDEN 4 8 9 G RONINGEN WINSCHOTEN G ROU 3 DRACHTEN SNEEK 2 A SSEN DEN HELDER LEMMER 1 E MMEN ALKMAAR E MMELOORD M EPPEL

Nadere informatie

Knooppunten Fryslân, Groningen en Drenthe

Knooppunten Fryslân, Groningen en Drenthe 3 2015 Knooppunten Fryslân, Groningen en Drenthe DELFZIJL 10 HARLINGEN 7 6 5 FRANEKER LEEUWARDEN 4 8 9 G RONINGEN WINSCHOTEN G ROU 3 DRACHTEN SNEEK 2 A SSEN DEN HELDER LEMMER 1 E MMEN ALKMAAR E MMELOORD

Nadere informatie

Routes over de Waddenzee

Routes over de Waddenzee 5 a 2015 Routes over de Waddenzee 5 6 7 8 4 DELFZIJL 3 LEEUWARDEN G RONINGEN 2 DRACHTEN WINSCHOTEN SNEEK DEN HELDER 1 A SSEN E MMEN Inhoud Voorwoord 3 De belangrijkste vaarregels op binnenwater 4 Op de

Nadere informatie

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014

ALGEMEEN EN BEPERKT STUURBREVET 17 mei 2014 Scheepvaartcontrole City atrium Vooruitgangstraat 56 1210 russel LGEMEEN EN EPERKT STUURREVET 17 mei 2014 Opmerking: Tenzij anders vermeld hebben de vragen betrekking op het PS. Vragen 1-5 In de tabel

Nadere informatie

Knooppunten langs de Noordzeekust

Knooppunten langs de Noordzeekust 6 Knooppunten langs de Noordzeekust FRANEKER WINSCH G ROU DRACHTEN S NEEK 8 DEN HELDER A SSEN LEMMER E MMEN ENKHUIZEN E MMELOORD M EPPEL ALKMAAR 7 ZAANDAM LELYSTAD ZWOLLE HAARLEM AMSTERDAM ALMERE-BUITEN

Nadere informatie

Knooppunten langs de Noordzeekust

Knooppunten langs de Noordzeekust Knooppunten langs de Noordzeekust UTRECHT TILBURG EINDHOVEN BREDA OSS EDE NIJMEGEN S-GRAVENHAGE ROTTERDAM DELFT ASSEN ELDEN ZWOLLE ARNHEM APELDOORN ENSCHEDE HAARLEM LEIDEN ALKMAAR ENKHUIZEN EMMEN LELYSTAD

Nadere informatie

Veilig varen doen we samen

Veilig varen doen we samen 10 gouden tips voor roeiers Veilig varen doen we samen Roeien op de Geldersche IJssel, Neder-Rijn, Lek, Pannerdensch Kanaal, Twentekanalen, Zwarte Water, Zwolle-IJsselkanaal en Meppelerdiep Veilig roeien

Nadere informatie

Afbakening Examen CWO Groot Motorschip

Afbakening Examen CWO Groot Motorschip Afbakening Examen CWO Groot Motorschip Voorwoord bij de Afbakening exameneisen CWO Groot Motorschip ter verkrijging van het groot pleziervaartbewijs als samengesteld door de Examencommissie van de Stichting

Nadere informatie

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot

Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot Inhoudsopgave hoofdstuk 3 Zwaardboot... 1 3.0 Algemeen diploma Zwaardboot... 2 3.1 Richtlijnen voor toetsing... 3 3.2 Boot en uitrusting... 4 3.3 Diploma Zwaardboot

Nadere informatie

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde

HANDBOEK. JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde HANDBOEK JEUGDZEILEN CATAMARAN Alles wat je moet weten, van beginner tot gevorderde Versie 2013 "Catamaranvaren is rock & rollen op het water" WELKOM BIJ HET JEUGDZEILEN Sinds 2008 heeft Catclub Zeeland

Nadere informatie

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58

Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Bijvoegsel van de Nederlandse Staatscourant van van woensdag 24 maart 1999, nr. 58 Nr. 5 UITSPRAAK van de Raad voor de Scheepvaart inzake het aan de grond lopen en vervolgens in aanvaring komen van het

Nadere informatie

DEELINSIGNE VI ZEILEN

DEELINSIGNE VI ZEILEN HANDBOEK TRAINING NAUTISCHE VAARDIGHEDEN DEELINSIGNE VI ZEILEN BREVET VAN ROERGANGER STILSTAAND WATER - STROMEND WATER ZEILEN - ROEIEN Commissariaat Zeescouts VVKSM INHOUDSTABEL DEELINSIGNE 6 ZEILEN INHOUDSTABEL

Nadere informatie

Handleiding Bottervaren. Deel 1 Maat. www.huizerbotters.nl

Handleiding Bottervaren. Deel 1 Maat. www.huizerbotters.nl Handleiding Bottervaren Deel 1 Maat www.huizerbotters.nl Inhoudsopgave Deel 1: 1 Voorwoord... 3 2 De rol van de Maat... 4 3 Gastheerschap van de Maat... 4 4 Veiligheid... 4 5 Benaming Botteronderdelen

Nadere informatie

Zeilles geven. Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3. Versie 0.6 2014 In ontwikkeling. ûlepannezeilvakanties. watersport voor iedereen

Zeilles geven. Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3. Versie 0.6 2014 In ontwikkeling. ûlepannezeilvakanties. watersport voor iedereen Zeilles geven Opleiding Kielbootinstructeur 2 en 3 Versie 0.6 2014 In ontwikkeling ûlepannezeilvakanties watersport voor iedereen 2 De Ûlepanne Zeilles geven in de Polyvalk Ik kwam hier om te leren zeilen

Nadere informatie

Handboek Optimist zeilen. Van...

Handboek Optimist zeilen. Van... Handboek Optimist zeilen Van... Hee Dolfijn! Voor je ligt jouw boekje over het zeilen in de Oppi s bij Christofoor Zwolle. Als je dit boekje helemaal uit hebt, en alles kunt, wat hier in staat, kun je

Nadere informatie

Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV

Cursus FJ Uitgave 2.0 DWSV. Lesprogramma Flying Junior DWSV Lesprogramma Flying Junior DWSV 1 Lijst met onderdelen van de FJ De volgende onderdelen van de FJ moeten benoemd kunnen worden 1 Fok 2 Fokkeschoot 3 Fokkeschootklemmen 4 Fokkeval 5 Leuvers 6 Giek 7 Grootzeil

Nadere informatie

Machtiging Bootleiding M1

Machtiging Bootleiding M1 Instructiemateriaal voor Machtiging Bootleiding M1 Met bijbehorend diploma CWO Buitenboordmotor 3 Aanvulling op het Zeilboek (KB3) Wilhelminagroep Zeeverkenners 1 Inleiding Dit is een aanvulling op het

Nadere informatie

WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie

WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie WATERSPORT IN FLEVOLAND DOE JE ZO Tips en informatie 2 INHOUDSOPGAVE Watersport in Flevoland doe je zo 5 Wat te doen bij brug of sluis 7 Openingstijden bruggen en sluizen 9 Tips en gedragsregels voor op

Nadere informatie

HANDBOEK HEMUS. 20 jaar Hemus

HANDBOEK HEMUS. 20 jaar Hemus HANDBOEK HEMUS 2010 20 jaar Hemus In de loods Uitgave van Roeivereniging Hemus, Postbus 1407, 3800 BK Amersfoort. Redactie: Koos Termorshuizen, Leonie Walta Ons terrein: De Schans 20, 3813 TW Amersfoort,

Nadere informatie

Colofon: Copyright 2005 Concept, tekst en beeldredactie: Infostroom / Hans Buitelaar Opmaak: Frenz.nl

Colofon: Copyright 2005 Concept, tekst en beeldredactie: Infostroom / Hans Buitelaar Opmaak: Frenz.nl 2: Inhoud 3 Inleiding 4 Welk type boot? 5 Zes veel voorkomende types plezierjachten 6 Verklarende woordenlijst bij scheepstermen 7 Financieringsvormen 8 Vaargebied en uitrustingsnivo 9 CE-keurmerk en categorieën

Nadere informatie

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden

Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden Politie- en scheepvaartreglement voor de Belgische territoriale zee kusthavens en stranden (koninklijk besluit van 4 augustus 1981) www.mobilit.fgov.be www.itb-info.be Hoofdstuk I. Algemene bepalingen...

Nadere informatie