Huwelijkscadeau geslaagd

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Huwelijkscadeau geslaagd"

Transcriptie

1 Jaargang 2008, 4 september no Redactie: Zwarteweg 6-e, 1412 GD Naarden. Telefoon: Telefax: Redactie voorpagina: Gemeentebestuur Naarden.Tel.: Meer info: Structuurplan Sportvelden e.o. voorgelegd aan raad WEKELIJKS INFORMATIE- EN ADVERTENTIEBLAD VOOR NAARDEN Burgemeester geeft jawoord in eigen stadhuis Het college van burgemeester en wethouders vraagt de raad in oktober het Structuurplan Sportvelden e.o. vast te stellen. Het Structuurplan vormt de basis voor een nieuw te maken bestemmingsplan voor het gebied de Borgronden langs de A1, het Componistenkwartier en de huidige sportvelden. Effecten Het Structuurplan geeft in hoofdlijnen de richting aan waarin het gebied wordt ontwikkeld. In het plan krijgen de Borgronden de bestemming sport. Aan de huidige sportvelden wordt de bestemming wonen toegekend. En aan de voorzieningenstrook langs de Amersfoortsestraatweg wordt de bestemming maatschappelijke voorzieningen en wonen toegekend. De herinrichting van het gebied is nodig om woningbouw, uitbreiding van sportfaciliteiten, huisvesting kinderopvang en permanente vestiging van de dependance Godelindeschool mogelijk te maken. Eventueel zullen ook nog andere maatschappelijke voorzieningen Huwelijkscadeau geslaagd Foto: Erik-Jan Geniets aan het plan worden toegevoegd. De Borgronden, pal aan de A1 gelegen, zullen worden bestemd voor hockey-, tennis- en voetbalvelden. Voor Rugbyclub t Gooi is de locatie Vissergronden (het weiland tussen de wijken Keverdijk en Vierhoven) in beeld. Het uit te voeren woningbouwprogramma moet nog nader worden bepaald. Het Structuurplan geeft inzicht in de ruimtelijke aspecten van de plannen. Maar misschien nog belangrijker, het plan beschrijft ook de effecten van de plannen op het milieu en de natuurwaarden van het gebied. Voorkeursrecht In 2006 heeft de gemeente een voorkeursrecht gevestigd voor het te ontwikkelen gebied. Behalve voor de sportvelden, want die zijn al in eigendom van de gemeente. Voorkeursrecht betekent dat de huidige eigenaren bij verkoop hun bezit eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. Dit voorkeursrecht is twee jaar geldig, maar als de raad het Structuurplan Sportvelden e.o. vaststelt, wordt het voorkeursrecht bestendigd. Daarmee heeft de gemeente een betere uitgangspositie om haar doelen voor dit gebied te bereiken: meer woningen en meer sportvelden. Tegen een structuurplan is geen bezwaar of beroep mogelijk. Nadat de raad het Structuurplan heeft vastgesteld, wordt het in een nieuw bestemmingsplan verder uitgewerkt. De gemeenteraad bespreekt het voorstel in de openbare vergadering van 8 oktober Ter gelegenheid van het huwelijk van burgemeester Peter Rehwinkel en zijn partner Michel Zeegelaar vond op zondag 31 augustus een feestelijke avond plaats in de Grote Kerk van Naarden. De avond was georganiseerd door het gemeentebestuur: een cadeau ván de stad áán de stad, bedoeld voor de inwoners, medewerkers van de gemeente, externe relaties en uiteraard het paar zelf. In de aankondiging werd alleen gemeld dat het ging om een sprankelende muzikale vertelling. En sprankelend was het zeker. Acteur Bram van der Vlugt droeg het Chinese sprookje van de Keizer en de Nachtegaal voor, begeleid door muziek van de componist Theo Loevendie. Foto: Erik-Jan Geniets Vorige week vrijdag zijn burgemeester Peter Rehwinkel en zijn partner Michel Zeegelaar getrouwd in het stadhuis van Naarden. Op deze onverwacht zonnige dag was het vaak even slikken om de emoties de baas te blijven, zo vertelde de burgemeester na afloop. Het enthousiasme van familie, mensen in Woonvisies Op 27 augustus zijn er twee Voorrondes van de gemeenteraad geweest. In de eerste voorronde zijn de lokale en de regionale woonvisie besproken. De lokale woonvisie beschrijft aan welke woontypen behoefte is in Naarden. Dit kan als basis dienen voor de bouwplannen. De regionale woonvisie beschrijft een wensbeeld voor de gehele regio voor 2015, en is opgesteld door de gezamenlijke gemeenten en de woningcorporaties. Aan het gesprek in de Voorronde deden mee vertegenwoordigers van Dudok Wonen en de Woningstichting Naarden, de straat, en het personeel; het liet het kersverse echtpaar niet onberoerd. Na afloop van de plechtigheid vormden de vrijwillige brandweer en de buitendienst een erehaag, waarna Peter en Michel in het huwelijksbootje van de brandweer werden vervoerd naar het Arsenaal. Woonvisies en kruispunten in Voorrondes en verder enkele bewoners, raadsleden en de wethouder. Duidelijk werd dat het realiseren van het wensbeeld erg moeilijk zal zijn en van veel factoren afhangt. Wel is het belangrijk dat in beeld gebracht is aan welke woningen, voor welke doelgroepen in Naarden behoefte is. Kruispunten streng A1-A1 De tweede voorronde ging over de plannen voor reconstructie van de verkeerskruispunten op de zogenoemde streng A1-A1, bestaande uit de Amersfoortsestraatweg, Godelindeweg en Rijksweg. (Lees verder op pagina 2->) FEESTELIJKE OPENING PIM BOOTS & BOOTS STORE Vanaf vrijdag 5 September bent U van harte welkom om kennis te maken met onze nieuwe winkel. Wij presenteren U de nieuwste collectie van SENDRA en SANCHO boots en vele andere.

2 vervolg Gemeentenieuws NAARDEN vervolg van voorpagina: Woonvisies Deze streng is onderzocht op doorstroming en aanpassing vanwege ondermeer de veroudering van de huidige installaties, de toename van de verkeersintensiteit en de wens om het openbaar vervoer een impuls te geven. Diverse aanwonenden zijn tijdens de voorronde met de raadsleden en de wethouder in gesprek geweest over het voorstel. Na de inspraak zijn de plannen gewijzigd, waarbij behoud van bomen en openbaar groen een belangrijk uitgangspunt is Einde Gemeentenieuws geweest. Veel insprekers hebben dat op prijs gesteld, maar niet alle bezwaren en vragen bij de plannen zijn daarmee uit de wereld. Beide onderwerpen staan op de agenda van de raadsvergadering van 10 september. De volledige raadsagenda treft u elders in deze Naarder Koerier aan en is ook te vinden op Actueel, Vergaderschema. Horen, zien en schrijven Buiten verantwoordelijkheid van de redactie. S.v.p. niet meer dan 300 woorden inleveren. Correctificatie In de Naarder Koerier van 21 augustus heeft de redactie een rectificatie geplaatst. Hierin werd gemeld dat een ambtenaar met naam was genoemd in een vorig stukje, met een negatieve kwalificatie. Het was duidelijk een opmerking die ik mij moest aantrekken, want ik had een stukje geschreven in de rubriek Horen, zien en schrijven van 14 augustus en daar een naam genoemd. Nu heb ik alle begrip voor de redactie en zal in volgende stukjes geen namen meer noemen van ambtenaren die zich niet kunnen verdedigen. Het volgende is echter wel zeer opmerkelijk. Het blijkt dat iemand in het ambtelijk apparaat van Naarden mijn stukje ook heeft gelezen. Het was getiteld Een kwestie van fatsoen. Daarin verbaasde het me dat de gemeente totaal niet reageerde op vragen die ik gesteld had. Ook niet na herhaaldelijk verzoek mijnerzijds. Hoe groot was dus mijn verbazing dat de gemeentelijke molen nu wel in beweging kon komen om de redactie van de Naarder Koerier op de vingers te tikken over het noemen van een naam van iemand die zich, zo gezegd, niet kan verdedigen. Dus ze kunnen wél antwoorden en reageren. Blijkt. Maar niet naar de burgers toe met adequate antwoorden. Want mijn vragen zijn namelijk nog steeds niet beantwoord. Vragen die ik in april schriftelijk stelde. Niet aan een ambtenaar maar aan een wethouder. Het enige teken van leven dat de wethouder destijds gaf was een standaard briefje dat men het streven had mij in week 17 te antwoorden en dat ik bericht zou ontvangen als deze datum niet gehaald zou worden. Het blijft toch echt een kwestie van fatsoen. Sonja Verloop Vrijwilligers Het hele jaar door wordt onze Naardense samenleving en natuurlijk niet alleen in Naarden- verrijkt en veraangenaamd door het werk van vrijwilligers, bijvoorbeeld in de besturen en onder de medewerkers van het Nederlands Vestingmuseum en het Comeniusmuseum. In deze dagen blijkt dat nog weer eens extra. Met de tentoonstelling World Press Photo neemt Naarden een plaats tussen wereldsteden in. De opstelling van die tentoonstelling in de Grote Kerk is met de hulp van vrijwilligers tot stand gekomen. Binnenkort is er weer de Open Monumentendag. Al sinds vele jaren wordt er elk jaar een jaar lang aan de voorbereidingen gewerkt door een groot team van vrijwilligers, onder leiding van oud-wethouder Frits van Dulm die daarin wordt bijgestaan door de gemeenteambtenaar Geertje Boerma. In de Protestantse Grote Kerk en in de R.K. Sint-Vituskerk werken vrijwilligers aan het onderhoud van hun kerkgebouwen, en ongetwijfeld zal dat ook het geval zijn in de kerken die ik niet heb genoemd. De vrijwilligers zijn overwegend ouderen, omdat de meeste jongeren bezig zijn met het opbouwen van hun carrière en hun gezin, met de opvoeding van hun kinderen, maar ook bij die jongeren zijn er vrijwilligers. Sommige vrijwilligers gaan door met hun werk, ook als zij langzamerhand bejaard worden of zwaar getroffen door het noodlot. Zij gaan er desondanks mee door en verrijken en veraangenamen daarmee ons leven. We kunnen ze daar niet dankbaar genoeg voor zijn. We schrijf ik omdat velen er net zo over denken. Carlos Scheltema Buitengebied uit zich(t) In 2007 kreeg Naarden van Elsevier het predikaat meest gewilde woonplaats van Nederland te zijn. Er stond ook bij waarom: veel stadsgroen, kindvriendelijke omgeving, hoog voorzieningenniveau en uitloop naar afwisselende natuur rondom. Wij, ondertekenaars van verschillende buurten in Naarden en van organisaties opkomend voor erfgoed en landschap in het Gooi, maken ons grote zorgen of dit nog over 10 jaar het geval is. Op 10 september a.s. besluit de gemeenteraad over hoe onze buitengebieden er dan uitzien. Willen de burgers wel dat de deur opengaat voor stedelijke ontwikkelingen en méér verkeer in kwetsbaar gebied? De raad vroeg om een totale gebiedsvisie. Tot onze ontzetting ontraadt B&W dit nu omdat het te duur is en te veel geld kost. Neemt de raad de wijzigingsvoorstellen over, geeft de raad zijn zeggenschap uit handen zodat zonder criteria voor toetsing en handhaving, bedrijven als De Limiten en Speelpark Oud-Valkeveen gaan uitbreiden en het zicht op de schootsvelden teniet wordt gedaan. Wij roepen de raad op vast te houden aan de verlangde gebiedsvisie buitengebieden. Dan pas is mogelijk ook andere visie-ontwikkelingen in één samenhang te zien. Dan kan de raad ook de gevolgen wegen van het rotonde-plan A1- A1 en van de verkeersontsluiting van Stadszigt waarvan Natuurmonumenten Rioleringswerkzaamheden Valkeveense gebied Op 22 december 2005 heeft de gemeenteraad ingestemd met een aantal rioleringswerkzaamheden in het Valkeveense gebied. De voorbereiding heeft wat meer tijd gekost dan verwacht en daardoor heeft het project enige vertraging opgelopen. De werkzaamheden omvatten de sanering van ongezuiverde lozingen in het Valkeveense gebied, de renovatie van het riool aan de Hinlopenlaan en de vervanging en uitbreiding van de openbare verlichting aan de Meentweg en het noordelijk deel van de Valkeveenselaan. Voor de sanering van de lozingen worden bij de betreffende panden aansluitingen aangelegd. Het saneren van de ongezuiverde lozingen zal geschieden door middel van de aanleg van drukriolering of door het aanbrengen van een Individuele Behandeling Afvalwater (IBA). Vervolgens dienen de eigenaren zelf zorg te dragen voor het aansluiten op de pompput of IBA en eventueel voor het verwijderen Einde Gemeentenieuws Politiek Forum Buiten verantwoordelijkheid van de redactie Keuze verplicht Onlangs heeft minister Klink van volksgezondheid zich weer gebogen over de registratie van orgaandonoren. De situatie dat er veel mensen niet geregistreerd staan, leidt al jaren tot onvrede. Er is een groot tekort aan organen, en een groot aantal mensen heeft zich niet geregistreerd. Registratie betekent niet dat u uw organen per se ter beschikking moet stellen. In het huidige stelsel kunt u registreren dat u uw organen voor transplantatie ter beschikking stelt, dat u uw organen niet ter beschikking stelt, dat u de beslissing laat aan uw nabestaanden, of, ten slotte, dat u iemand aanwijst die daar over mag beslissen als de tijd daar is. Zelfs bij registratie bent u nog geheel vrij in uw keuze of u uw organen wel of niet ter beschikking stelt. D66 respecteert uw keuze. Orgaandonatie is een uiterst persoonlijke keuze, en D66 laat u daar graag vrij in. D66 vindt echter dat u wel een keuze moet een trekpleister voor Naardermeerrecreanten wil maken. Ondanks dat Natura 2000 geen stenen nieuwbouw toestaat. B&W moet worden gestopt in het voornemen hiervoor de partiële wijzigingsbevoegdheid van agrarisch gebied naar maatschappelijke doelen te misbruiken. Tenslotte zet B&W de raad op het verkeerde been alsof het bestemmingsplan 1976 (herzien in 1986) zou herleven als hij nu niet instemt met het voorstel. Dit is apert onjuist aangezien de Raad van State alleen aandrong op enige correcties in het vigerende bestemmingsplan Stichting de Limiten en Valkeveen Stichting Naardermeerkwartier Vrienden van het Gooi Stichting Tussen Vecht en Eem van de aanwezige voorzieningen. Op de pompput of IBA mag alleen huishoudelijk afvalwater worden geloosd. Dit betekent dat hemelwater dient te worden afgekoppeld. Binnen dit project wordt ook het bestaande riool in de Hinlopenlaan vernieuwd. Dit riool heeft een lengte van circa 215 meter en is door H2S gasvorming (ook wel bekend door de geur van rotte eieren) sterk aangetast. Om de gasvorming tegen te gaan wordt een constructie aangebracht die dit zoveel mogelijk moet opheffen. Gelijktijdig met het aanbrengen van de riolering wordt de openbare verlichting maken: de problematiek van het vinden van voldoende donoren, het grote tekort aan gedoneerde organen, is te ernstig om langs de zijlijn te blijven staan. D66 is daarom een voorstander van de actieve donorregistratie: iedereen wordt bij de aanvraag van officiële documenten (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart) gevraagd aan te geven wel of geen donor te zijn. Helaas heeft de minister anders beslist. Het huidige systeem van vrijblijvendheid is gehandhaafd. D66 meent echter dat het huidige systeem de gemeentes niet belet hun verantwoordelijkheid te nemen. In navolging van de gemeenteraadsfractie in Apeldoorn en in andere gemeentes zullen de fracties van D66 in de gemeenteraden van Bussum en Naarden een motie indienen, waarbij de gemeenten worden opgeroepen bij alle contacten met de inwoners (en daarbij wordt voornamelijk gedacht aan Wat is het ONKN? Het ONKN is een buurt in Naarden. Voor meer informatie over de ligging kijkt u op de website. Naast een website, vindt u ook een forum waar allerlei zaken besproken kunnen worden met betrekking tot het Oranje Nassau Kwartier Noord. U kunt reageren en zelf uw problemen/ideeën plaatsen (het bekende posten). Bent u niet bekend met het internet? Op het forum vindt u een ABC, het forum alfabet. Ook zijn er evt. gebruiksaanwijzingen, zodat iedereen van jong tot aan de Meentweg en het noordelijk deel van de Valkeveenselaan vervangen en uitgebreid. Aspecten waarmee voor het ontwerp rekening zijn gehouden zijn veiligheid en het specifieke karakter van het gebied. In de laatste informatieverstrekking was aangegeven dat in het eerste kwartaal 2008 kon worden aangesloten op de nieuwe riolering. Dit was helaas niet realiseerbaar, daar er tijdens de voorbereiding een aantal factoren deze planning hebben vertraagd. De verwachting is dat de werkzaamheden in oktober 2008 van start kunnen gaan en in mei 2009 worden afgerond. De precieze planning wordt in september 2008 vastgelegd. contacten bij de balies op het gemeentehuis / stadskantoor) de mogelijkheid tot het registreren van de keuze inzake orgaandonatie onder de aandacht te brengen. In Bussum en Naarden zal u nadrukkelijk opgeroepen worden een keuze te maken. Welke keuze is aan u, maar u moet kiezen. U hoeft natuurlijk niet te wachten tot de gemeente u bij de balie op uw mogelijkheden wijst: op kunt u vandaag nog uw keuze kenbaar maken. Blijf niet aan de zijlijn staan, maar maak uw keuze vandaag nog bekend. Wat D66 betreft bent u vrij in uw keuze of u wel of geen orgaandonor wilt zijn. Niet kiezen is echter geen optie! Laat uw keuze registreren! Marcel J. Adriani Gemeenteraadslid voor D66 in Naarden Vanaf het begin van de schoolvakantie bestaat de website Op deze website kunt u informatie vinden over alles wat er in het Oranje Nassau Kwartier Noord omgaat! oud er zich in kan vinden! Op de website zelf vindt u de mogelijkheid zich aan te melden op een nieuwsbrief die u op de hoogte houdt van de activiteiten op het forum. Hiervoor moet het forum uiteraard wel goed gebruikt worden. Daarnaast zijn er foto s aanwezig van de Oranje Borrel(30apr.) die ieder jaar weer wordt gehouden. Komt u snel een kijkje nemen op de website, of meldt u aan voor de nieuwsbrief en/of op het forum!

3 Bekendmakingen Verwijderen bootjes Nieuwe Haven Eigenaren van bootjes in de Nieuwe Haven moeten hun bootjes voor 8 september 2008 verplaatsen naar de Oude Haven. Vanaf woensdag 10 september 2008 wordt de oude stadshaven van Naarden Vesting (Nieuwe Haven) wederom opengesteld voor het varend erfgoed. Om de Naardense Vaardagen mogelijk te maken, verzoeken wij bewoners hun bootjes voor maandag 8 september 2008 te verplaatsen naar de Oude Haven. Naarder beraad september Op 10 september vergadert de raadsvergadering, waarbij in het eerste gedeelte meningsvorming over een aantal onderwerpen plaatsvindt en daarna besluitvorming. Op de agenda kunt u zien waarvoor de onderwerpen zijn geagendeerd. Op de website kunt u de agenda nalezen en de bijbehorende stukken raadplegen: onder actueel, vergaderschema. De verslagen van de Voorrondes van 27 augustus waarin enkele van de voorstellen zijn besproken, treft u ook op de website. Raad tijdstip: woensdag 10 september, uur plaats: Burgerzaal stadhuis, Marktstraat 22 agenda: o.m. Meningsvormende raad - Regionale Woonvisie (RV08.014) - Lokale Woonvisie (RV08.042) - Vaststellen eerste herziening bestemmingsplan Buitengebied (gewijzigd voorstel) (RV08.017) - Beschikbaar stellen aanvullend krediet voor bouw dependance Min. Calsschool, na aanbestedingstraject (RV08.045) - Voteren krediet en vaststellen definitieve plannen reconstructie kruispunten A1/A1 (RV08.044) Besluitvormende raad - Voteren werkkrediet voor uitwerking bouwlocaties (RV08.043) - Implementatie nieuwe Wet ruimtelijke ordening (RV08.046) - Vaststellen Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade Naarden (RV08.047) - Vaststellen Verordening maatregelen Wet werk en bijstand 2008 en Verordening toeslagen Wet werk en bijstand 2008 (RV08.039) - Vaststellen Fraudeverordening 2008 (RV08.040) - Gelijkstellen Regeling 65 Plus met gemeente Bussum (RV08.041) - Vaststellen re-integratieverordening 2008 (RV08.048) - Verlengen samenwerkingsovereenkomst Sociale Zaken Naarden- Bussum (RV08.015) - Motie D66: Geef keuzes een kans (over donorformulieren) - Lijst ingekomen stukken, vaststellen verslagen en notulen. Bouwplannen Aangevraagd Lichte/reguliere bouwvergunningen - Kolfbaan 22 - plaatsen serre aan woning - Verlengde Fortlaan 34 - plaatsen dakkapel voorgevel - Zwarteweg 46 - gedeeltelijk vernieuwen hekwerk om voortuin. Sloopvergunning - Nikkelstraat 23a en 23b - slopen bestaande opslagloodsen. Het indienen van een bezwaarschrift tegen een bouw- en/of sloopaanvraag is niet mogelijk. U kunt pas een bezwaarschrift indienen, nadat op de aanvraag is beslist. Deze besluiten worden bekendgemaakt bij de verleende bouw- en/of sloopvergunningen. Verleend Lichte/reguliere bouwvergunningen - Kolonel Michaelstraat 42 - vergroten woning door plaatsen dakopbouw ( ) - Turfpoortstraat 56 - plaatsen uitbouw aan achterzijde van woning ( ). De datum tussen haakjes geeft aan op welke datum de vergunning bekend is gemaakt aan de aanvrager. Belanghebbenden kunnen tot zes weken na deze datum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. Als u de uitvoering wilt beletten, kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 75850, 1070 AW Amsterdam. De vergunningen kunt u -gedurende de bezwaartermijn- inzien bij de Publieksbalie. Verleende vrijstelling (art. 17 WRO) - Anna van Burenlaan 2 - gebruik woonhuis voor kantoordoeleinden in plaats van woondoeleinden voor maximaal vijf jaar. Tegen dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, postbus AW Amsterdam. Indien een beroepschrift wordt ingediend, kunt u tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam, sector Bestuursrecht, afdeling Voorlopige Voorzieningen, postbus AW Amsterdam. Daarbij moet u een afschrift van het beroepschrift overleggen en een spoedeisend belang aantonen. Aanlegvergunningen Aangevraagd Boerderij Stadzigt nabij Meerkade 2 - afgraven en herprofileren watergangen - uitgraven kanaal en haventje - aanleggen 750 m. wandelpad - verwijderen duikers en aanbrengen dammen - afgraven gronden - ophogen kaden en inrichten uitkijkheuvel Karnemelksloot en Meerlanden - afgraven watergangen - maaiveldverlagingen - dempen watergang - plaatsen duiker - ophogen kade en aanbrengen grond voor uitzichtpunt Keverdijkse Overscheensche Polder (KOP) - afgraven petgaten en watergangen - plaatsen dammen en duikers - plaatsen wildroosters en rasters. Kapvergunningen Verleend - Jac.P. Thijssepark 341, in voortuin - een iep - op diverse locaties Vestingpad - vijftien wilgen - Pater Wijnterlaan 3, in voor- en achtertuin - twee coniferen - nabij Bastion Oud Molen en Katten - acht bomen: els, wilg en Prunus. U kunt de desbetreffende stukken vanaf vandaag zes weken inzien bij de Publieksbalie. Wanneer u belanghebbende bent, kunt u -gedurende de inzagetermijn- een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van de verleende vergunning niet op. Hebt u een bezwaarschrift ingediend, dan kunt u aan de Voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam vragen een voorlopige voorziening te treffen, als onverwijlde spoed dat -gelet op de betrokken belangen- vereist. 4 september 2008 Burgemeester en wethouders van Naarden Bekendmakingen nalezen? Kijk op bij actueel, bekendmakingen. Een brochure over hoe u bezwaar of beroep kunt indienen vindt u hier ook terug of is telefonisch ( ) op te vragen. Meldingen openbare ruimte Valt u iets op in de openbare ruimte dat kapot is of niet in orde (bijvoorbeeld losliggende stoeptegels, laaghangende takken, kapotte speeltoestellen e.d.), dan kunt u dit zowel telefonisch doorgeven ( ) als via uw computer. Klikt u daarvoor op de homepage van in de rechter kolom op Melding openbare ruimte. Raadhuisstraat 2 (stadskantoor) Postbus AA Naarden T: (035) F: (035) I: E: Meldingenlijn: (035) Publieksbalie Raadhuisstraat 2 ma-vr uur T: (035) Lezing Maarten van Rossem in Volksuniversiteit De Volksuniversiteit Naarden-Bussum en Weesp en de Bibliotheek Naarden-Bussum hebben, als start van het nieuwe cursusseizoen, historicus en hoogleraar Maarten van Rossem gevraagd een lezing te verzorgen op maandagavond 15 september in de Wilhelminakerk in Bussum. Maarten van Rossem (Zeist, 24 oktober1943) is bijzonder hoogleraar geschiedenis. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en politiek van de Verenigde Staten. Als Amerika-deskundige treedt hij regelmatig op in televisie-uitzendingen, onder meer tijdens de Golfoorlog van en na de aanslagen op 11 september Door het Historisch Nieuwsblad werd hij gekozen tot Historicus van het jaar 2003 omdat hij Nederlanders met veel humor historisch verantwoord door dit nare oorlogsjaar heeft geloodst. In juli dit jaar verscheen, als speciale uitgave van het Historisch Nieuwsblad, de glossy Maarten!, waarvan de inhoud geheel door Maarten van Rossem was samengesteld. In de lezing zal het accent liggen op de Verenigde Staten van Amerika. De aankomende verkiezingen zijn een mooie aanleiding hiervoor. Van Rossem zal ingaan op vragen uit het publiek. Boekhandel Los verzorgt de boekverkoop en Van Rossem zal gekochte boeken signeren. Ook zijn er op cd hoorcolleges van Maarten van Rossem verschenen, zoals Hitler, een hoorcollege over de opkomst en ondergang van Adolf Hitler (Het Spectrum, 2005). De lezing vindt plaats in de Wilhelminakerk aan het Wilhelminaplantsoen in Bussum en begint om uur. Een toegangskaartje kost 7,50 en daarbij zijn koffie of thee vooraf en een drankje in de pauze inbegrepen. Kaartjes zijn verkrijgbaar bij de vestigingen van de Bibliotheek Naarden-Bussum, de Volksuniversiteit Naarden-Bussum en Weesp (gevestigd in de Centrale bibliotheek in Bussum) en boekhandel Los in Bussum. Bovendien kunnen toegangskaarten worden gereserveerd op Maand van aangepast sporten van start! Heeft u een beperking of een chronische aandoening en wilt u graag meer bewegen? Ga dan in september kijken en meedoen bij een of meerdere sportactiviteiten in de regio t Gooi. Het Samenwerkingsverband Aangepast Sporten organiseert in samenwerking met Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Amsterdam, SportSupport, SPURD en Gehandicaptensport Nederland De Maand van het Aangepast Sporten. Een maand met allerlei open dagen bij organisaties die een sportaanbod hebben voor mensen met een beperking of chronische aandoening. In heel de provincie Noord-Holland worden meer dan 250 open dagen georganiseerd. Voor een uitgebreid overzicht van alle Open Dagen in Noord-Holland, kunt u kijken op NVC G-voetbal Datum Tijd: uur Locatie: NVC, Amersfoortsestraatweg 14, NaardenContactpersoon: Henk Tip, tel Aan deelname aan de activiteiten zijn geen kosten verbonden en u hoeft zich (tenzij anders vermeld) niet van tevoren aan te melden. Dus heeft u een beperking of chronische aandoening en wilt u graag meer bewegen? Kom dan Foto van Martin de Koning kijken èn meedoen bij een of meerdere activiteiten in de regio! Wilt u meer weten over aangepast sporten in de regio t Gooi of wilt u een persoonlijk (sport)advies? Aarzel dan niet en bel of mail de regiomedewerker aangepast sporten, tel of Graag even van te voren contact opnemen bij interesse aan deelname De G-voetballertjes van NVC hebben zaterdag 30 augustus onder ideale weersomstandigheden voor het eerst deelgenomen aan een toernooi uit. E.e.a. vond plaats in Bovenkarspel bij de voetbalvereniging KGB. Ze werden eervol 4e in de poule en ook 4e bij het penaltyschieten.

4 Een weg naar meer je-zelf zijn EMOTIONEEL LICHAAMSWERK (elw) Gratis info-avond: dinsdag 9 sept Nieuwe cursus ELW: 10 av. start: wo. 24 sept. 240,- Plaats: Bremstraat 1, hoek Papaverstraat, Bussum. info: Joop en Marianne van der Kooij. A U T O S C H A D E GEBR. DE ZEEUW * Schade taxatie * Ruitservice * ANWB Richtspecialist * Vervangend vervoer Uw schade in professionele handen Energiestraat 25 - tel Havenstraat 46c 1271 AG Huizen Tel.: Privé - tel NERGENS GOEDKOPER! Door vakmanschap. 10% Korting op verhaalde schade s. Tectyleren en in de was zetten. H. v.d. Rijd Energiestraat 13a Telefoon Ook spuitwerk van radiatoren, keukens, kasten, meubels in alle gewenste kleuren D VAN DORT advocaten advocaten en procureurs D ADOPTEER EEN PUP EN HELP M BLINDENGELEIDEHOND WORDEN. Algemene advies- en procespraktijk Advocaten voor het bedrijfsleven en privé-personen. U vindt ons in het Bedrijvenpark Gooimeer-Noord. Gooimeer 2, eerste étage. Postbus AA Naarden Tel.: (035) Fax: (035) Voor al uw fietsreparaties en accessoires Dealer van Gazelle, Altra, Sparta en Motego Burg. Visserlaan 8 Naarden Tel. (035) WONEN IN BUSSUM ORANJEPARK 24 TE BUSSUM GEMODERNISEERD 3-KAMER HOEKAPPARTEMENT WOONOPPERVLAKTE 90 M 2 EN INHOUD 240 M 3 GELEGEN OP DE 3E TEVENS BOVENSTE VERDIEPING APPARTEMENTENCOMPLEX BESCHIKT OVER EEN LIFT VANUIT HET APPARTEMENT IS ER EEN FRAAI UITZICHT VRAAGPRIJS: ,- EN OPLEVERING IN OVERLEG Wilhelminaplantsoen JA Bussum Tel.: Fax: Voor meer informatie over onze unieke dienstverlening kunt u contact opnemen met ons kantoor tel.: of kijken op onze website. U bent natuurlijk ook van harte welkom op ons kantoor in Bussum. KIJK VOOR ONS COMPLETE WONINGAANBOD OP Ieder Coldwell Banker Makelaarskantoor is een onafhankelijke en zelfstandig geleide onderneming.

5 Activiteiten bij W.O.C. De Schakel Bingo Op woensdagmiddag 10 september en op donderdagavond 25 september kunt u weer terecht voor een gezellige bingo met leuke prijzen. De bingo kaarten kosten 2,25. Aan het einde van de bingo is er ook een kleine loterij waarbij u 3 lootjes kunt kopen voor 1,25. De zaal is open om uur, start om uur. Er is iedere 2e woensdagmiddag en de laatste donderdagavond in de maand een leuke bingo. De woensdagmiddag gaat de zaal open om en start de bingo om uur. Donderdagavond is de zaal is om uur open en de bingo start om uur. Tekenclub Bij voldoende belangstelling start de tekenclub in De Schakel. Tijd: van uur tot uur op maandagochtend. Iedereen is van harte welkom die het leuk vind om te tekenen en te schilderen. Men hoeft geen ervaring te hebben en kan op elk niveau beginnen. U kunt zich opgeven bij De Schakel, daar ligt een lijst klaar. Of telefonisch De kosten zijn 5 euro per persoon voor een maand inclusief koffie en thee. Haakles voor beginners Bij voldoende belangstelling begint de haakles tussen tot uur op woensdagmiddag. De cursus is voor beginners en bestaat uit 5 lessen. U kunt zich opgeven bij De Schakel, daar ligt een lijst klaar. Of telefonisch De cursus kost 5 euro per persoon. U moet alleen een haaknaald meenemen! Cadeautjesmarkt Zaterdag 15 november wordt een cadeautjesmarkt gehouden. Voor deze cadeautjesmarkt zoekt de stichting nog enkele creatievelingen die hun zelfgemaakte (kleine) creaties willen verkopen aan de bezoekers van deze cadeautjesmarkt. Er wordt geen kraamhuur berekend. Opgeven kan bij Tiny v.d. Horst of bij de Schakel Wijkontmoetingscentrum de Schakel is gelegen aan de Kolonel Verveerstraat 74. Tel , World Press Photo in Grote Kerk Minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en de heer Pieter Broertjes, bestuursvoorzitter van World Press Photo, verrichtte op dinsdag 26 augustus in de Grote Kerk van Naarden de opening van World Press Photo. Inwoners van Naarden en omgeving kunnen van 27 augustus tot en met 23 september een bezoek brengen aan één van de grootste en meest prestigieuze persfotografietentoonstellingen ter wereld. Hiermee is Naarden één van de ongeveer 100 (wereld)steden in ruim 40 landen waar deze expositie jaarlijks is te zien. Een bijzondere verbintenis die tot stand is gekomen in samenwerking met Canon Nederland N.V. In 2008 is World Press Photo naast wereldsteden als Amsterdam, Tokyo, Buenos Aires en Sydney óók te zien in de Grote Kerk in Naarden. Met dit initiatief wil de gemeente haar imago als fotostad versterken. Zo biedt de Grote Kerk eens in de twee jaar ook onderdak aan het Fotofestival Naarden. World Press Photo is tot en met 23 september te zien op deze unieke locatie, waar tegelijkertijd de tentoonstelling van de Zilveren Camera plaatsvindt: de belangrijkste prijs voor fotojournalisten in Nederland. World Press Photo kwam in 1955 als internationale variant voort uit de Zilveren Camera. Doordat de Gondelvaart dit jaar niet doorgaat, wijken de familie Landwaart, Bouwman en Schothorst met hun gondel uit naar Kortenhoef. De afgelopen twee jaar sleepten zij de eerste Naarder Koerier, nr. 1435, 4 september 2008, pagina 5 Titelverdedigers Naardense Gondelvaart wijken uit naar Kortenhoef prijs in de wacht met hun piratenboot en spookboot. In Kortenhoef vertegenwoordigen zij dit jaar Naarden met de Chinese boot. U bent van harte welkom op zaterdag 6 september vanaf Buitenschoolse opvang De Toverhoed bestaat 15 jaar Het is groot feest bij De Toverhoed deze week. Deze locatie voor buitenschoolse opvang bestaat maar liefst vijftien jaar. Het thema is Olympische Spelen, en het maakt de kinderen niks uit dat die Spelen eigenlijk al weer achter de rug zijn. Want spelen kan immers altijd, of het nou in China is of gewoon in Naarden. En zo gewoon is het trouwens niet, bij deze buitenschoolse opvang. Want De Toverhoed bevindt zich zeker wel op het mooiste plekje denkbaar: aan de wallen van Naarden-Vesting en boven de bibliotheek. Vijftien jaar alweer, dat vraagt om een beroemde persoon die iets belangrijks komt zeggen. Het lijkt voor de hand te liggen daarvoor een Olympische sporter uit te nodigen. Maar nee, de kinderen vonden het een veel beter idee om de mevrouw die De Toverhoed heeft opgericht in het zonnetje te zetten. Dus kreeg Francien Schmitz twee schilderijen aangeboden die de kinderen zelf hadden gemaakt. Maar vòòr het zover was werd haar eerst het hemd van het lijf gevraagd door Lisa van zes en Sophie van zeven. Zo wilden deze dames graag weten wat het lievelingseten van Francien is. Dat je Francien wakker kunt maken voor pannenkoeken hadden ze niet verwacht. En dat ze 57 jaar is en dat haar grote hobby toch hardlopen is, was ook best een verrassing. Francien vertelt ook dat ze tegenwoordig op de afdeling personeelszaken van de SKBNM werkt en dat ze alleen hele lieve leidsters aanneemt. Rust, veiligheid en warmte bieden aan kinderen staat namelijk voorop bij Francien. En als dat allemaal in orde is, gaat het er om leuke activiteiten te bieden. Francien heeft gedurende haar negentienjarige loopbaan bij de SKBNM heel wat pedagogisch medewerkers opgeleid en vestigingen geopend. Waaronder dus De Toverhoed, ooit begonnen als klein klasje in t Mouwtje in Bussum, daarna per huifkar naar de toenmalige Burgemeester Visserschool in Naarden verhuisd. Twee lokalen had Francien daar, eentje die als huiskamer fungeerde en eentje als zogenaamde wilde ruimte. Nu een volkomen normaal fenomeen bij de vestigingen van de SKBNM, zo n ruimte om je flink te kunnen uitleven, uur om aan de Kortenhoefsedijk te komen kijken. U kunt dan ook uw stem uitbrengen op de Naardense gondel. Als u vindt dat kankeronderzoek niet mag stoppen Steun de voortgang van het wetenschappelijk kankeronderzoek. Neem KWF Kankerbestrijding op in uw testament. Bel met de afdeling bijzondere giften en nalatenschappen op (020) toen een unicum. Toen de ruimte boven de bibliotheek aan de Van Limburg Stirumstraat vrij kwam, was Francien er als de kippen bij. Samen met Nel van Driel, ook een oudgediende bij de SKBNM, maakte ze er een prachtige ruimte van. En waarom heet deze locatie De Toverhoed? Francien legt uit dat kinderen magisch kunnen denken, met hun fantasie toveren ze de mooiste thema s en activiteiten uit de hoed. Dus geen passender naam dan De Toverhoed. De Toverhoed is onderdeel van de SKBNM. Meer informatie via of Rörik en van Capelle REGISTERACCOUNTANTS B.V. De allermooiste Bora In 1983 ontwerpt designer Axel Enthoven de Bora-Bora. Sober, lichtvoetig en voorzien van een perfect zitcomfort. De jubileum-versie van deze absolute klassieker heet Bella Bora, de allermooiste Bora. Nu bij Kroonenburg Rörik en van Capelle B.V. is onderdeel van de Courtine Groep. Binnenhof 62 c (Hoek Zwarteweg en Thorbeckelaan), 1412 LC Naarden Postbus 241, 1400 AE Bussum Telefoon: Fax: Website: Kijk ook op Nu zeer aantrekkelijk geprijsd! 2 + 2,5-zits (laag) in leder Senso van 4.740,- voor 3.990,- Meer informatie: 3-zits bank laag Kroonenburg, Energiestraat 9b, Naarden, tel. (035)

6 Wij adviseren u graag over de nieuwste beveiligingscomponenten voor in, aan en om uw pand. Bel ons Tot gauw! Een nieuw concept in veiligheid Openingstijden ma t/m vrij 08:00-12:30 uur, vanaf 13:00 uur op afspraak. Unieke begeleiding via Fit Garant Plan Kijk op onze web-site of bel voor informatie en profiteer nu van ons introductieaanbod! Energiestraat 23c Naarden t Energiestraat 49a 1411 AS Naarden Tel: Timmer- en aannemersbedrijf WEGENS SUCCES GEZOCHT: allround timmerman Bussum, tel Griekse specialiteiten Bezorg- en afhaalcentrum Openingstijden: Ma. t/m vrij. van 12 tot u. Za. van 14 tot u., zo. van 14 tot u. Bezorgtijden: Ma. t/m za. van 17 tot u., Zo. van 16 tot u. Bezorgen van bestellingen vanaf 10,- gratis. Onder 10,- bezorgkosten 1,50 Bij een bestelling boven 25,- Gratis fles wijn. Wij bezorgen ook broodjes, maaltijden, pita s buffetten, bedrijfslunches, complete schotels en salade voor al uw feestjes en partijen. Mackaylaan CR Naarden o fax Geopend iedere woensdag t/m zaterdag. Maandag, dinsdag en koopavonden op afspraak. Parkeren voor de deur of in Gooische Brink. Kent u ons van buiten, laat u van binnen verrassen! NOORDEREINDE JZ s-graveland TEL Fax: Internet: Amaris Thuis, altijd dichtbij Bent u op zoek naar werk dicht bij huis? Wij zijn op zoek naar ALPHA HULPEN voor de regio Naarden, Bussum en Hilversumse meent. Met drie vestigingen in Huizen, Hilversum en Naarden kunnen we u nu nog beter van dienst zijn in niet alleen nieuwe auto s, maar ook in gebruikte exemplaren. Uiteraard staat ons professionele team altijd voor u klaar. In onze showroom of ons ruime occasioncentrum vindt u altijd een keur aan zéér scherp geprijsde auto s in alle soorten en prijsklassen. Stuk voor stuk uitgerust met de Fred Janssen service met aantrekkelijke betalingsvoorwaarden en de beste garanties. Graag tot ziens in de showroom! Alpha hulp is een bijzondere vorm van huishoudelijke hulp. Je verricht allerlei huishoudelijke taken bij de cliënt thuis. De werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van de cliënt. Als Alpha hulp kom je niet in dienst bij Amaris Thuis, maar sluit je zelf een overeenkomst met de cliënt af. Salaris: bij 23 jaar en ouder is de vergoeding 12,20 per uur (incl. vakantiegeld). Natuurlijk kun je ons ook bellen voor informatie en/of een sollicitatieformulier, vraag naar Astrid Ebbelaar, (Alpha coördinator) op dinsdag, woensdag en vrijdagochtend. Telefoon Mailen kan ook:

7 Filmprogramma 4 t/m 10 september de vrolijke vrijgezelle onderwijzeres Poppy. Dialogue avec mon jardinier Naarder Koerier, nr. 1435, 4 september 2008, pagina 7 Henk van Ulsen opent seizoen bij De Plankeniers North by northwest do u, ma u Een van Hitchcock s beste films. Het comfortabele bestaan van de Newyorkse reclameman Thornhill wordt wreed verstoord als hij wordt ontvoerd door twee mannen. Cary Grant speelt hier als Thornhill één van zijn beste rollen, en de chemie tussen hem en Eva Marie Saint is overduidelijk. Dit zorgt voor een prettige mix van avontuur en romantiek. vr 5 en za u, zo u Een kunstschilder en een tuinman ontdekken bij elkaar dat passie doet leven. Ongeacht waarop je passie zich richt. De liefde van de tuinman voor courgettes komt overeen met liefde van de schilder voor kunst. Earth vr u, wo u Earth toont de roerendste beelden van diersoorten die in extreme gebieden trachten te overleven en een partner willen versieren. The kite runner za u, ma u Prachtige verfilming van Khalid Hosseini s bestseller De Vliegeraar, over de vriendschap tussen een diplomatenzoon en zijn bediende in Afghanistan. Dunya & Desie za 6 en zo u Dunya & Desie is een hartverwarmend, komisch en confronterend avontuur van twee vriendinnen in Marokko. African bambi za 6, zo 7, za 13 en zo u African Bambi is een natuurfilm over drie kleine gazellen op de Serengetivlakte in Tanzania. The trap do u, za u, zo 7 en di u Servië gaat over van armoe naar kapitalisme. In dat wankele systeem ontstaan duivelse dilemma s, zoals de keuze: het eigen kind redden m.b.v. een malafide geldschieter of een zuiver geweten houden. Naast dit morele dilemma toont de film ook een ontluisterend portret van het moderne Servië. Happy-go-lucky vr 5 en za u, zo u Happy-go-lucky is een zonnige film van Mike Leigh (Secrets and lies) over U heeft in Langs de Lijn al meermalen kunnen genieten van Tucson s Favorite Chanteuse, Lisa Otey. Die behalve zangeres ook een bijzondere pianiste is die heel uiteenlopende stijlen tot een opwindende mix van Chicago, New Orleans, Texas, West Coast, Southern Blues en Jazz weet samen te voegen. Ze is bovendien een rasentertainster die een heerlijke en swingende act over het voetlicht brengt - daarbij ondersteund door gastvocaliste Diane van Deurzen, zoals de naam al aangeeft van Nederlandse afkomst, en een tweetal topbegeleiders. Harm van Sleen is daarbij al jaren Lisa s vaste bassist tijdens haar Europese tournees en met zijn krachtige, La graine et le mulet vr 5 en za u, wo u Een 60-jarige Algerijn besluit na zijn ontslag een couscousrestaurant beginnen. Zijn ex maakt namelijk de beste couscous van Frankrijk. Zijn stiefdochter probeert hem door de bureaucratische onwil heen te helpen. Uiteindelijk werkt iedereen mee aan Slimane s droom. Sex and the city za u, ma u Women come to New York for the two L s: Labels and Love. naar de gelijknamige TV-serie. swingende drive en grote flexibiliteit weet hij haar steeds een perfecte ondersteuning te bieden. Dit evenals Maarten Kruyswijk, die zo ongeveer alle muziekstijlen beheerst en spectaculaire solo s ten gehore weet te brengen. Dit eerste concert van het seizoen in jazzclub Langs de Lijn is een goed voorbeeld hoe ook een kleine bezetting kan leiden tot een heerlijk swingende en enerverende middag die in gedachten nog lang zal doorzinderen. In de Gooise jazzclub Langs de Lijn treedt elke zondagmiddag een verrassend jazzorkest op met altijd heerlijk swingende muziek van tot uur (zaal open om uur). Herenstraat 43a. Toegang voor niet-leden 10 U-Carmen E-Khayelitsha zo U-Carmen E-Khayelitsha is de onmogelijke titel van een boeiende operaverfilming van Bizet s Carmen. Het meeslepende verhaal is geplaatst in een gewelddadig, maar levenslustig Zuid-Afrika. De zang is in het Xhosa, waarvan het karakteristieke khlikhgeluid naadloos samenvalt met Bizet s Spaanse cadans. Sneak preview di u Wekelijkse zeer actuele verrassingsvoorstelling. U krijgt een nieuwe film te zien die binnenkort in première zal gaan en die geschikt is voor algemeen publiek. Gereduceerd tarief ( 5). Filmhuis Bussum, Reserveren/Annuleren: tel , Brediusweg 1 Filmentree: 7, tenzij anders vermeld. Internet: Pianiste/vocaliste Lisa Otey Langs de Lijn euro, leden hebben gratis toegang. Lisa Otey (foto Henk de Boer) Henk van Ulsen Acteur Henk van Ulsen opent het theaterseizoen bij toneelgezelschap De Plankeniers. Van Ulsen brengt op vrijdag 5 en zondag 7 (matinee) september een licht literair programma in Het Plankenierstheater in Naarden/Huizen. Vol gevoel draagt hij het werk voor van verschillende auteurs in zijn solovoorstelling Spelen met woorden. Op televisie was Van Ulsen te zien in o.a. Floris, Hamelen, Pension Hommeles en Willem van Oranje. In het theater kreeg hij vooral grote bekendheid door zijn rol in Dagboek van een gek. In 2007 was hij voor het laatst te zien in een indrukwekkende uitvoering van Dood in Venetië. Van Ulsen kreeg twee keer de Louis d Or toegekend en won de Albert van Dalsumprijs. In 1980 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje Nassau. In 1999 vierde hij zijn vijftigjarig jubileum als acteur. Reserveren voor deze bijzondere voorstellingen kan via of telefonisch Kaarten kosten 15,00 p.p. Smurfen veroveren de bibliotheek In de vitrine van de bibliotheek staat tot 26 september een kwart van de collectie smurfen van Bianca Bakker uit Naarden. Vanaf haar 5e jaar spaart Bianca deze blauwe poppetjes. De eerste exemplaren kreeg je gratis bij tankstation BP. Dit jaar bestaan de smurfen 50 jaar. Ooit begonnen als bijfiguurtjes in een stripverhaal van schrijver/tekenaar Peyo: Johan en Pierewiet in 1958, zijn ze al snel een eigen, succesvol, leven gaan leiden. In de vitrine staan zowel oude als zeer trendy exemplaren. Een smurf Geen fietsgildetochten Fietsgilde t Gooi rijdt niet op zaterdag 6 en woensdag 10 september. Voor overige tochten zie op rolschaatsen en één op skates, een smurf met een mobieltje.. Een hele schoolklas, een orkest, een speelplaats, sporters. Teveel om op te noemen. De verzameling is te bekijken tijdens de openingsuren van de bibliotheek. Ma. t/m vr. van tot uur. Di., do. en za. van tot uur. AUTOBEDRIJF MARANT tel naast station Naarden/Bussum

8 Naarder Koerier, nr. 1435, 4 september 2008, pagina 8 Zomeractie van de Riki Stichting Riki Stichting vervult 300 individuele zomerwensen van ouderen Dertig afdelingen van de Zonnebloem, waaronder Bussum, doen mee met de Zomeractie van de Riki Stichting. Hierbij krijgen per afdeling 10 vrijwilligers de kans een zomeractiviteit te ondernemen met één van hun gasten. De activiteit wordt geheel afgestemd op de wensen en behoeftes van deze gast. Dit kan variëren van een dagje naar het strand, naar het bos, de dierentuin, het winkelcentrum, een voetbalwedstrijd, een rondvaart maken of gezellig lunchen op een terrasje of een ijsje eten. De activiteiten vinden plaats in de zomermaanden dus vóór 22 september juni jl. was de zogenoemde Onvergetelijke Zomerdag. Deze eerste zondag van de zomer riep Het Nationaal Fonds Ouderenhulp de samenleving op om juist in de zomer (eenzame) ouderen niet te vergeten. De eenzaamheid is Kerkdiensten Zondag 7 september: Grote Kerk 10u. Ds. A. Meek; Chr. Geref. Kerk 10 en 17u. Ds. J. Bos; Vrije Evang. Gem. 10u. Ds. E.J. Warning; Evang. Luth. Kerk 10u. Dr. S. Hiebsch; Ned. Protestantenbond 10.30u. Dr. R.M. Nepveu; Leger des Heils dienst 17u. samenkomst; de Christengemeenschap 10u. dienst; R.K. 10 en 12u. Eucharistieviering; Vrije Kath. Kerk en 19.30u.; Varkens-saté schnitzel Sucadelappen 4 voor gram Salade: Eitje-preitje 100 gram Vleeswarenkoopje: Gesneden kiprollade 100 gram Royal Dinner Pié van de week: Stampie Andijvie 100 gram maandag: tartaardag woensdag: gehaktdag vrijdag: shoarmadag dinsdag: gepan.schnitzeldag donderdag: biefstukdag, DIJKSTRA, keurslager Mackaylaan 46a tel namelijk het grootst in de zomermaanden. Wanneer bijna iedereen geniet van een vakantie of dagjes uit, blijven ouderen vaak alleen achter. De Riki Stichting geeft middels de Zomeractie graag gehoor aan deze oproep. Het geven van positieve aandacht aan ouderen is één van de doelstellingen van de Riki Stichting. Zij zet ouderen graag in het zonnetje. De actie sluit ook goed aan bij de Zonnedagen van Nationale Vereniging de Zonnebloem. Dit zijn betekenisvolle dagjes uit voor zieken en gehandicapten. Geven aan een goed doel? Let op dit keurmerk Tel: ( 0,35 p.m.) Aanbiedingen van wo t/m di Collecteweek Nierstichting Ruim vrijwilligers van de Nierstichting gaan van 14 tot en met 20 september van deur tot deur tijdens de Nationale Collecteweek. De Nierstichting bestaat 40 jaar en grijpt dit jubileumjaar aan om extra geld in te zamelen voor het realiseren van doorbraken in het voorkómen en de behandeling van nierziekten. Met dat doel voor ogen zetten tienduizenden enthousiaste collectanten alles op alles om zo veel mogelijk geld voor de Nierstichting op te halen. Tienduizenden Nederlanders hebben nieren die niet goed functioneren. Door een aangeboren afwijking, een ontsteking of een nierbeschadiging. In de campagne voor de Collecteweek staan drie nierpatiënten centraal, die als geen ander weten wat het betekent om een nierziekte te hebben. Uit hun verhalen te lezen op de website van de Nierstichting, blijkt welke impact een nierziekte heeft, wat het betekent te moeten wachten op een donornier of er juist één te hebben. Zoals de kleine Zoë, waarbij nierkanker wordt geconstateerd wanneer zij een half jaar oud is. Als gevolg daarvan worden haar nieren verwijderd. Op 3- jarige leeftijd, krijgt het meisje een nier van haar moeder Ariadne. Het was alsof ik haar voor de tweede keer het leven gaf. Zoë is nu acht jaar en ontwikkelt zich uitstekend. Ze kan goed meekomen met leeftijdsgenoten, heeft haar zwemdiploma gehaald en zit op balletles! In de collecteweek- campagne bedanken Zoë en de andere nierpatiënten de mensen alvast voor hun gift én de vrijwilligers die namens de Nierstichting collecteren. Nierfalen is onomkeerbaar De Nierstichting bestaat dit jaar 40 Wat doet precies Stichting Child Surgery Viet Nam? De stichting biedt directe revaliderende hulp aan lichamelijk gehandicapte kinderen in Vietnam. Ze richt zich vooral op de meest kansloze kinderen. Dat is ver van de grote steden vandaan, daar waar de levensstandaard veel lager is dan gemiddeld en het inroepen of bereiken van hulp vrijwel onmogelijk is. Tot hun 6-de levensjaar ontvangen kinderen voor levensbedreigende zaken medische hulp van de staat, daarna moeten ze zichzelf zien te redden. Vietnam is bezig zich als ontwikkelingsland snel naar een hoger niveau te werken, InterMediCare edicare Thuiszorg Gooi en Wijdemeren jaar. Een periode waarin zij zich onvermoeibaar heeft ingezet voor een betere kwaliteit van leven voor nierpatiënten. Nierfalen is een sluipend en onomkeerbaar ziekteproces en een medicijn tegen nierziekten bestaat niet. Voor nierpatiënten met ernstig nierfunctieverlies bestaan op dit moment slechts weinig opties: dialyse, niertransplantatie of de dood. Dat klinkt misschien hard, maar helaas is dit wel de harde realiteit, zegt Paul Beerkens, algemeen directeur van de Nierstichting. Dialyse is een levensreddende behandeling, maar erg zwaar en ingrijpend. Eigenlijk is dialyse geen leven, maar óverleven. Een niertransplantatie is in principe de beste oplossing, maar er is nog steeds sprake van een groot tekort aan orgaandonoren. Bovendien is de verwachting dat het aantal nierpatiënten sterk zal stijgen. Daarom willen we in de komende jaren krachtige stappen voorwaarts zetten en doorbraken realiseren in de strijd tegen nierziekten. Doorbraken Zo spant de Nierstichting zich meer dan ooit in voor een structurele oplossing voor het grote tekort aan donornieren en staat ook de vroegtijdige opsporing van nierziekten hoog op de agenda. Bridge drive bij W.O.C. Bellefleur Zondag 28 september vindt Bridge drive bij Bellefleur plaats. De opbrengst van bridge drive gaat naar Stichting Child Surgery Viet Nam. maar het kan nog lang duren alvorens de gezondheidszorg een hoge prioriteit heeft gekregen. De hulp wordt vooralsnog gericht op Noord-Vietnam. En wel op de arme berggebieden ver van de hoofdstad Hanoi vandaan, dicht tegen de grens met China en Laos aan. De zaal gaat om uur bij Bellefleur open en de bridgen is van uur. Kosten 8,50 per persoon (inclusief 2 kopje koffie/thee.) Aanmelden telefonisch bij Bellefleur tot woensdag 25 september. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen. Het adres van Bellefleur: Mackaylaan 11 a. Tel Bovendien wil de Nierstichting dat getransplanteerde nierpatiënten binnen vijf jaar in aanmerking komen voor celtherapie. Een therapie die ervoor zorgt dat een donornier beter én langer functioneert, zodat patiënten minder snel opnieuw een transplantatie hoeven te ondergaan. Verder steunt de Nierstichting onderzoek naar de ontwikkeling van de draagbare en - op termijn misschien wel - implanteerbare kunstnier met als doel de kwaliteit van leven en de overlevingskansen van nierpatiënten structureel te verbeteren. Collectanten gezocht De Nierstichting roept iedereen op zich via als collectant aan te melden en in de derde week van september met een collectebus van deur tot deur te gaan; alleen, met een vriend, vriendin of familielid. Beerkens: Door een aantal uur vrije tijd op te offeren, leveren onze vrijwilligers een onbetaalbare bijdrage aan het werk van de Nierstichting. Wij hopen dat veel mensen het voorbeeld van deze ruim collectanten volgen! Voor meer informatie kunt u de website van de Nierstichting raadplegen: www. nierstichting.nl Belangrijke telefoonnummers Alarmnummer politie, brandweer en ambulance 112. Politie: (De Politiepost Naarden, Kon. Wilhelminalaan 27 is geopend op werkdagen van ma u., wo. van 17-21u. en vrij. van 9-13u.). Spoedeisende hulp (SEH), Gooi-Noord: Huisartsenpost: Apotheek: spoedtelefoon Vrijwilligers Thuishulp Centrale: Dierenambulance Vogelasiel Naarden, tel Diabeteslijn (033) , voor alle vragen over diabetes (24 uur per dag, s nachts alleen in geval van nood). Voor AWBZ, PGB of particuliere verpleging en verzorging. Wij werken nauw samen met ProGeriaThuiszorg voor een optimale zorgverlening. Tel: of Officieel Subaru 6 Sterren Dealer voor t Gooi en de Vechtstreek! Van Asselt & Kuhn AUTOMOBIELEN SINDS 1930 Amersfoortsestraatweg 108 Naarden (035)

9 Uitvoering op de Vestingwallen van Ouverture 1812 Naarder Koerier, nr. 1435, 4 september 2008, pagina 9 Garageverkoop en Boekenmarkt Op zaterdag 6 september 2008 wordt door de Naardense Re-enactment vereniging Saluutbatterij Bastion R.A. samen met het Muziekvendel Nardinc en de Stichting Burgerzin een grandioos muziekspektakel georganiseerd dat zijn weerga niet zal kennen. Het wordt een evenement van Naarders voor Naarders. Het Bastion Nieuw Molen zal deze avond geheel in het teken staan van de Ouverture 1812 van Tsjaikovski. De Ouverture 1812 is het slotspectakel van een vijftal muziekstukken welke deze avond ten gehore gebracht zullen worden. Het muziekstuk symboliseert de roemloze aftocht van de legers van Napoleon Bonaparte uit Moskou in De overwinning van Tsaar Alexander ging destijds gepaard met saluutschoten van kanonnen en het luiden van kerkklokken. Normaliter worden voor het laatste pauken en andere percussie instrumenten gebruikt. Tijdens deze Ouverture worden de kanonnen en musketten van de Saluutbatterij Bastion R.A. ingezet en er zal een levensecht carillon worden ingereden. De muziek wordt verzorgd door muziekvendel Nardinc. Voor deze avond is een speciaal samenwerkingsverband aangegaan met de muziekverenigingen PVO uit Soest en G.A. Heinze uit Muiderberg. Deelname door ongeveer 140 muzikanten is het gevolg. Verder wordt het programma aangevuld met een aantal speciale acts van o.a. de toneelvereniging ToVeNaar uit Naarden en de Re-enactment vereniging 2e Bataillon Grenadier Compagnie. Het Reünie Orkest Artillerietrompetterkorps zal tijdens het voor- en pauze programma een spetterend optreden verzorgen. De techniek van het evenement wordt door de werkgroep licht en geluid van de Stichting Burgerzin gecoördineerd. De organisatie van het evenement wordt bijgestaan door vele enthousiaste vrijwilligers. Het terrein toegankelijk vanaf uur (aanvang voorprogramma uur). De toegang tot het evenement is gratis. Vanwege de geringe beschikbaarheid van parkeerplaatsen wordt een ieder opgeroepen zo veel mogelijk lopend of met de fiets te komen. Neem eventueel uw eigen stoel mee, zodat u verzekerd bent van een zitplek. Introductieavond Duikvereniging GOV 24 september en 1 oktober 2008 te Bussum Wie kent ze niet, die mooie natuurfilms van het leven in het water, koralen, een diversiteit aan vissen, dolfijnen, walvissen, haaien. Wie wil dat nou niet eens met eigen ogen aanschouwen? Ben je geïnteresseerd in de onderwaterwereld? Dan is het op 24 september en 1 oktober mogelijk om eens te kijken wat duiken in Nederland met zich meebrengt. De Gooise Onderwatersport Vereniging (GOV) nodigt u dan namelijk uit om uur naar het Sportfondsenbad, De Zandzee, in Bussum te komen op een introductieavond. Ben je achttien jaar en wil je meer weten? Kijk dan op www. gov-bussum.nl. Of kom gewoon naar de introductieavond. Er is de mogelijkheid voor het maken van een proefduik. De kosten bedragen hiervoor 15,00. Als je uiteindelijk lid wordt van de GOV krijg je dit geld terug. De GOV is een duikvereniging, waar gezelligheid hand in hand gaat met sportiviteit en veiligheid. Dit uit zich o.a. in de vele evenementen die in clubverband worden georganiseerd. Zo zijn daar duikweekenden in Zeeland en ook reisjes naar Egypte, Bonaire en andere exotische duikoorden. Recentelijk heeft de GOV haar plaats in het nieuwe Sportfondsenbad, De Zandzee, in Bussum mogen innemen. Op woensdagavond worden hier de theorie- en praktijklessen gegeven. Op zaterdagmiddag kunt u ook een uur in het zwembad terecht, waarbij tevens familie gratis mee mag zwemmen. Voor het duiken in buitenwater beschikt de vereniging iedere zondag en donderdagavond over een duikcentrum bij de Maarsseveense Plassen. De GOV verzorgt opleidingen voor mensen die willen leren duiken, van beginnend duiker tot instructeur. Dit Circusweide in het Vestingmuseum Freeweelers: acrobaten, eenwielers, jongleurs, kortom, feest in de Vesting! Zondag 7 september verandert het terrein van het Vestingmuseum in een circusweide. De Freeweelers strijken dan neer op het Terreplein van het museum om doldwaze capriolen uit te halen op eenwielers, te jongleren met alles wat los en vast zit, ballonen om te vormen tot de meest vreemde figuren en... misschien spugen die dag niet alleen de kanonnen van het museum vuur, maar ook de Freeweelers! Ben je even moe van al dat spektakel? Ga dan eens in kazemat IJ van het museum kijken, daar staan de fraaiste tinnen figuurtjes, soldaatjes, muziekkorpsen, scouts en zelfs een scène uit Kuifje! Ook vaart het hele weekend de museumboot door de vestinggracht, bekijk de kracht van de vesting eens vanaf het water en verbaas je over de stoere bastions, hoge muren, geheimzinnige eilanden en onzichtbare vuurlijnen. De boot vaart vanaf uur elk uur. Het Nederlands Vestingmuseum, Westwalstraat 6. Tel en Entree Volwassenen: 5,50 Kinderen: 5 t/m 12 jaar 3,- Korting bij groepen 10 personen. MK-houders gratis. Het museum is geopend dinsdag t/m vrijdag van tot uur en zaterdag en zondag van tot uur. Voor meer informatie: of gebeurt volgens de door de NOB (Nederlandse Onderwatersport Bond) goedgekeurde opleidingseisen. Hierbij maken zij gebruik van het nieuwste lesmateriaal dat voldoet aan de laatste Europese normen. De brevetten die men ontvangt zijn dan ook internationaal erkend en genormeerd. Natuurlijk zijn ook duikers die al een (ander) brevet hebben van harte welkom voor vervolgopleidingen of gewoon om in clubverband te komen duiken. Een ander onderdeel van de GOV is de afdeling Onderwaterhockey. In het sportfondsenbad trainen een jeugdteam, recreantenteam en een hoofdklasse team op beginnend, gevorderd en (inter)nationaal niveau. Dames kunnen meespelen in het landelijk dames team. GORDON cursus Effectief omgaan met kinderen De afdeling Preventie & Innovatie van de Symfora groep regio Gooi en Vechtstreek start donderdagavond 18 september met een GORDON cursus Effectief omgaan met kinderen in de Rembrandthof, Laan van de Heelmeesters 2 te Hilversum. De cursus is bedoeld voor ouders die beter en duidelijker willen communiceren met hun kind. Ouders leren allerlei vaardigheden zoals op dié manier praten dat kinderen het begrijpen en conflicten oplossen op een manier dat niemand verliest. De cursus bestaat uit tien bijeenkomsten en wordt gegeven door een ervaren GORDON trainer. De kosten voor deelname bedragen, inclusief het lespakket, 114,00 per persoon en 170,00 per paar. Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met: Symfora groep, afdeling Preventie & Innovatie, tel , 13 september zal er in de zogenaamde Gele loods ingang hoek Ruijsdaelplein/Pijlstraat, door de stichting De Poorters van Naarden een garageverkoop en boekenmarkt worden georganiseerd. Deze activiteiten zijn ten behoeve van de financiering van de door de stichting georganiseerde transporten naar de voormalige Oostbloklanden Tsjechië en Hongarije. Dit jaar zijn er reeds goederen gestuurd naar Uherský Brod en St. Horozenkov in Tsjechië en Certö, Somogyviszlo, Somogyapáti, Somogyaszalo, Szigetvar, Nyugotszenterzsébet, Alsoszentmarton en Komló in Hongarije. Veel kleding, meubels, rollators, rolstoelen, ziekenhuisbedden enz. enz. werd ter beschikking gesteld aan de zieken -, sterf- en bejaardentehuizen, scholen en particulieren waaronder veel Roma s. Ook veel gezinnen en instellingen in Tsjechië konden verblijd worden met de door veel particulieren en bedrijven Tevens komen muziektheorie en houding en beweging aan bod. Het ensemble is inmiddels uitgebreid met niet-zangleerlingen maar: er kunnen er nog meer bij! Kortom: kunt u zingen en wilt u uw zingen verder ontwikkelen; bent u weliswaar geen soliste maar heeft uw stem wel draagkracht; zingt u graag 2-3 stemmig, van alles en nog wat repertoire? Ja? Sluit u zich dan nu aan bij dit ensemble! De data voor komend seizoen: - 16 en 30 september - 14 oktober uit Naarden en wijde omgeving ter beschikking gestelde goederen. Door middel van de garage- en boekenmarkt probeert de stichtingfondsen te verwerven om door te kunnen gaan met dit zo mooie werk. Doet u mee? U bent van harte welkom op zaterdag 13 september van 9.00 tot uur. Voor nadere inlichtingen of Indien u rechtstreeks een gift wilt over maken, kunt u dit doen op Bankrek. nr of Postgiro , waarvoor hartelijke dank. Zang ensemble lessen Vanuit de zanglespraktijk was er een behoefte ontstaan om vaker samen en ook meerstemmig te zingen. Dat is de reden dat er afgelopen seizoen een zang ensemble is begonnen. Tussen september en mei zijn er 15 lessen, om de week, van 1,5 uur. In die tijd zingt u, er is aandacht voor: zangtechniek, naar elkaar luisteren, interpretatie en met gevoel zingen. - 4 en 18 november - 2 en 16 december - 13 en 27 januari - 10 februari - 3, 17 en 31 maart - 14 en 21 april Kosten: 200,00, Voor meer informatie en inschrijven: Karin Brunt tel of Karin Brunt is als zangdocente verbonden aan De Nieuwe Muziekschool. Meer informatie via nl of Prijsklaverjassen in de SCAN Vrijdag 5 september is de start van het nieuwe klaverjasseizoen. Het seizoen loopt van de eerste vrijdag van september t/m de eerste vrijdag van mei. Aanvang van het klaverjassen is zoals gebruikelijk uur. De zaal is open vanaf uur. Het inschrijfgeld bedraagt 1.75 en in de loop van de avond wordt er een loterij met mooie prijzen gehouden. Orgelconcert Grote Kerk Donderdag 11 september zal het orgel van de Grote Kerk worden bespeeld door Leo van Doeselaar. Uitgevoerd worden werken van J.S. Bach en van componisten die zich door Bach hebben laten Het Goois Vocaal Ensemble heeft zo n zestig enthousiaste koorleden, een bevlogen dirigent en een uitstekende pianist. De muziek loopt uiteen van sfeervolle a-capella nummers tot wervelende vocal jazz en musical songs. inspireren zoals F. Liszt en O. Respighi. Het concert begint om uur. De toegangsprijzen bedragen 5,-- / 4,- - (C.J.P. en 65+). Open repetitie Goois Vocaal Ensemble Hou je van zingen en wil je wel eens een kijkje nemen bij een gemengd koor met een zeer gevarieerd repertoire, kom dan langs op deze open repetitieavond op dinsdag 16 september om uur in het Andreashuis, Turfpoortstraat 29. Naast de vaste repetitie-avond op dinsdag geeft het koor een paar keer per jaar een concert, vaak in combinatie met andere koren of orkest. Voor meer informatie:

10 Showroom open na afspraak, ook op zaterdag en s avonds. Tel: of kijk op www. kruijswijk-service.nl September appelmaand. De hele maand op vrijdag en zaterdag div. appeltaartjes van 7,75 voor 6,75. Bakkerij Kwakman, Marktstraat Naarden, Huizerweg Bussum. Schildersbedrijf Van Wegen kan nog enig werk aanvaarden. Vrijbl. prijsopgaaf. Tel of Uw huis laten ontruimen, 34 jaar ervaring. Vraag de folder aan. Tel www. woningontruiming.com Pizzeria/grillroom Venezia: lekkerste pizza, pasta, shoarma, spareribs en grillgerechten. Afhalen of bez. Naarden, Bussum, H meent, M berg. Kol. Verveerstraat 71, Naarden. Tel/ fax Iedere woensdag afhaalpizza s 6,50. Familie-opstellen in Bussum Oude patronen loslaten, ruimte maken voor iets nieuws. www. ruimtevoorleven.nl of Nieuw project Vrijwillige Thuishulp: Thuisadministratie niet (meer) op orde? Bel voor vrijwilligershulp de Vrijwillige Thuishulp; , ; versawelzijn.nl Ned./Eng. vrouw met ervaring en ref. zoekt huish. werk. Tel Stevaro - Hoveniersbedrijf - Voor verzorging van uw tuin. Voor vakkundig snoeien van bomen en struiken Bel , Nog 1 unit te huur per direkt, nieuwe net opgeleverde bedrijfsunit. Afslag A1, Baarn.: Hal begane grond 135m2 + kantoorruimte (102m2) boven. Oplevering nieuw, keurig afwerking, indeling nog naar behoefte aan te passen. Informatie: of mobiel (Dick Vos). Kinderoppas gevraagd: 3 kleine kinderen van 0, 1 en 3 jaar in de Vesting. Tel Want zo lief heeft God de wereld gehad dat Hij zijn eniggeboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft staat in Johannes 3:16. Inf.: Philip Dijs Picco Bello Afhalen en bezorgen Lekker en warm, pizza spasta s-kipger.-shoarma en spareribs. Tel: Kerkstr. 22, Bussum. Kapsalon Okhuijsen, Peperstraat 13, Naarden-Vesting tel Amenexil tegen haaruitval. Wij zijn geopend op donder-, vrij- en zaterdag. MULTIVITAMINES? haal je zaterdag op de markt in Naarden-Vesting bij ROVITAL REFORM Pronk Twee BV zoekt gemotiveerde medewerkers die vroeg uit de veren willen. Wij zijn werkzaam in bouw, grond-, weg-, en waterwerk, agrarische- en hovenierssector. Voor lange of kortere periode. Ook deeltijd mogelijk. Leeftijd vanaf 17 jaar. Pronk Twee BV. Amsterdamsestraatweg 57, 1411 AX Naarden. Telefoon tijdens kantooruren Attentie, attentie! Op www. naarderkoerier.nl onder de knop Kleintjes kunt u een digitaal formulier invullen voor het plaatsen van Kleintjes. Vrijdag en zaterdag: Tongenworst 100gr. 1,00. Stukje gek. worst 250gr. 1,99. Slagers achterham 100gr. 1,65. Entrecote 500gr. 6,99. Vers braadkuiken p.st. 3,50. Extra bel. Huizerkaas 500gr. 4,25. Slagerij Broodbakker, Burg. Visserlaan 10, Naarden. Diko Express zoekt bezorgers voor diverse wijken in de omgeving van de Huizerweg. Ben je 13 jaar of ouder en heb je zin om op woensdag en/of donderdag een of twee uur per week de Bussumse Krant te bezorgen? Bel dan met Diko Express SUIKERVRIJE KOEK? haal je zaterdag op de markt in Naarden-Vesting bij ROVITAL REFORM Vrouw zoekt werk in de huishouding en strijkwerk etc. 5 jaar ervaring en goede ref. in Naarden en Bussum. Tel Peer Touber Scheeps-Elektra Reparatie, Renovatie, Nieuwbouw van scheepselektra. Gevestigd op de jachthaven van Naarden! Tel: Donderdag, vrijdag en zaterdag: appelflappen 4 halen, 3 betalen. Appelquarkyplaatcake stukje 0,50. Bakkerij Kwakman, Marktstraat Naarden, Huizerweg Bussum. Het inloopspreekuur van de fractie VVD Naarden is op elke zaterdag tussen en uur. Informatie H. Lanting, tel of GLUCOSAMINE? haal je zaterdag op de markt in Naarden-Vesting bij ROVITAL REFORM Hooggevoelig? U kunt er wat aan doen! Begeleiding www. innergrace.nl Gooi en Omstreken. Tel Reikipraktijk De Boom Dr. A. Kuyperlaan 68 Bussum. Geeft op 6 & 7 september Reiki I van uur. Na deze twee dagen kunt u, uzelf Reiki geven. U kunt dan ook Reiki doorgeven aan uw partner en aan uw kind(eren) of dier. Info: Vrakking Optiek Het nieuwe adres voor alle types batterijen. Cattenhagestraat 14, Naarden-Vesting. Gevraagd zelfst. werkende hulp in de huishouding ca. 4 uur per week. Bel tussen & in HUIZEN Westereng. Pedicure, manicure komt aan huis. Coupeuse voor kleding, gordijnen en reparaties. Haal en breng service. Tel naardens loodgietersbedrijf v.o.f. Richard Hofkamp Arthur Hofkamp Kol. Verveerstr VB Naarden Nieuw callcenter in Naarden zoekt personeel! Minimaal 12 uur/wk, goede verdiensten jobcenters ( ) Poging woninginbraak in Ter Plaatse van RTVNH Aandacht voor inbraak in opsporingsprogramma Maak kanker draaglijk. Steun het HDI. Bank RUBENSLAAN 190, 3582 JJ UTRECHT TEL: , Woensdagavond 3 september besteedt het opsporingsprogramma Ter Plaatse van RTVNH aandacht aan een poging inbraak in Naarden. Maandag 11 augustus 2008 werd geprobeerd in te breken in een woning aan de Rijksweg te Naarden. Tussen uur en uur vond de poging inbraak plaats. Aan de zijkant van de woning werd in een raam een gat in het glas gemaakt. Op de videobeelden en foto s die in het opsporingsprogramma worden getoond zijn de vermoedelijke daders te zien. De politie Gooi en Vechtstreek vraagt mensen die deze mannen herkennen of meer kunnen vertellen over de inbraak zich te melden bij de politie Gooi en Vechtstreek. Zij kunnen contact opnemen via het nummer of anoniem melding doen bij Meld Misdaad Anoniem Ter Plaatse wordt woensdagavond uitgezonden op TV Noord Holland om uur. Vanaf uur diezelfde avond wordt het ieder uur herhaald. Brediusweg 1 do 4 september - wo 10 september Reserveringen: NORTH BY NORTHWEST 3s DUNYA & DESIE 1t do / ma KLASSIEKER za / zo JEUGDFILM THE TRAP 3a AFRICAN BAMBI 2a za / zo KINDERFILM do / za / zo / di DIALOGUE AVEC MON JARDINIER vr / za / zo EARTH 2ga vr / wo vr / za / zo OP ZOEK NAAR DE BESTE BIJVERDIENSTE? Begin een krantenwijk! Word s morgens bezorger van AD, Trouw, NRC. NEXT en de Volkskrant (verdiensten vanaf 270,- per 4 wk) of s middags van NRC Handelsblad en het Parool. (verdiensten vanaf 180,- per 4 wk) Dat is de snelste bijverdienste voor alle leeftijden. En het betaalt prima voor één uurtje werk per dag. Plus een gratis regenpak en elke dag een gratis krant. Plus een startpremie!!! Ben je 15 jaar of ouder dan kun je direct aan de slag in BUSSUM EN NAARDEN. Interesse? Bel gratis: of surf naar PCM Distributiebedrijf, de beste partner in dagbladdistributie HET OUDSTE BURO, MET PARTNERBOEK! Wij geven als enige inzicht in ons hele bestand. Persoonlijke begeleiding en toch zelf kiezen. Succesvol sinds Bel voor een afspraak: REGIO BUSSUM: mevr. Hartog: Of bel: (gratis) Erkend AVR/Geschillencommissie/Bekend van de radio 3 regels 7,50 9,28 11,07 12,85 14,64 16,42 18,21 19,99 Hoe werkt het? Vul de bon in en laat tussen de woorden een vakje open. Eén letter of leesteken per hokje! Geen afbrekingen s.v.p. Naam:... Telefoon:... Adres:... Postcode:... Woonplaats:... Datum:... Handtekening:... Hierbij machtig ik Naarder Koerier b.v. om éénmalig een bedrag van... af te schrijven van rekeningnummer Stuur de bon op naar: Naarder Koerier b.v., Zwarteweg 6-e, 1412 GD Naarden REPRISE LA GRAINE ET LE MULET vr / za / wo st HAPPY-GO-LUCKY 3st Attentie, attentie! Op www. naarderkoerier.nl onder de knop Kleintjes kunt u een digitaal formulier invullen voor het plaatsen van Kleintjes. SEX AND THE CITY za / ma THE KITE RUNNER 3gad za / ma REPRISE SNEAK PREVIEW di st U-CARMEN E-KHAYELITSHA zo g MUZIEKFILM

11 De Omroeper met nieuwe Naardense verhalen Naarder Koerier, nr. 1435, 4 september 2008, pagina 11 Aanbod vrijwilligerswerk Het informatiecentrum van Bureau VrijwilligersWerk is geopend op dinsdag en donderdag van uur, Huizerweg 54, Bussum. Hier kunt u terecht voor informatie over alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft. Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk dan helpen deskundige medewerkers u met het vinden van passend werk. De Huizerstraatweg in het begin van de jaren twintig van de vorige eeuw Het zojuist verschenen herfstnummer van De Omroeper, het historisch tijdschrift voor Naarden, brengt weer een aantal interessante verhalen over het rijke verleden van onze woonplaats. Lees hieronder in het kort wat wij voor u gelezen hebben. De straatweg van Naarden naar Huizen Lang nadat vele streken in Nederland al voorzien waren van klinkerwegen, moest het verkeer tussen de Gooise plaatsen nog genoegen nemen met moeilijk begaanbare zandwegen. In de eerste helft van de negentiende eeuw kwam daarin verandering. De verbinding over een bestrate weg met Amersfoort kwam tot stand. Rond 1840 werd de straatweg tussen Naarden en Huizen aangelegd. In een artikel met veel oog voor detail vertelt Henk Schaftenaar hoe deze voor boeren, neringdoenden en burgers enorme verbetering niet werd gerealiseerd van rijkswege, maar het resultaat was van particulier initiatief in het Gooi zelf. Het huisje van Tante Jannie Wortel Tot 2001 heeft op de hoek van de Oud Huizerweg en het Lange Pad naar de voormalige uitspanning Oud Naarden een huisje gestaan. Het kende diverse bewoners, van wie Tante Jannie Wortel ongetwijfeld de markantste was. Wie de plek passeerde, zag haar dikwijls bezig hout te sprokkelen in het bos rond de woning, daarbij steevast vergezeld van een zwarte kat, een grote haan en een gespikkelde hond. Kinderen die nog in sprookjes geloofden, hielden haar voor een heks. Maar dan wel een heel lief heksje, zo herinnert Dick Neyssel, de beheerder van het nabijgelegen Vakantiehuis Amsterdam Zuid, zich nog levendig. Hij vertelt over het vrouwtje, dat tot in de jaren negentig haar potje nog kookte op een petroleumstel en haar huis verwarmde met een houtkachel. Van harte welkom! Een ieder die in militaire dienst is geweest, weet welk een belangrijke rol de militaire tehuizen vervulden. Je kon er in alle rust een kopje koffie drinken, gezellig een kaartje leggen of kameraden van andere onderdelen ontmoeten. Dat de belangrijke garnizoensplaats Naarden ook dergelijke instellingen kende, spreekt haast vanzelf. Henk Schaftenaar dook in de geschiedenis van de protestants militaire tehuizen van Naarden en vertelt hoe de landsverdedigers ook in onze woonplaats altijd op een warm onthaal konden rekenen. Als mollen in een gazon Tot ver in de vorige eeuw hebben er in het buitengebied van Naarden ontgrondingen plaatsgevonden. In het laatste stadium was de particuliere graafdrift van sommige grondeigenaren maar moeilijk af te remmen. In 1931 keerde de publieke opinie zich fel tegen een te ver gaande afzanding. Met een kop als Als mollen in een gazon hekelde ook een groot landelijk dagblad de onverantwoorde expansiedrift. Henk Schaftenaar blikt terug op een controverse tussen vroege milieurakkers en fortuinzoekende zandafgravers tegen het midden van de vorige eeuw. Een dubieuze huisnummering in de Gansoordstraat Het herfstnummer van het tijdschrift besluit met een artikel over een volgens een attente lezer dubieuze huisnummering in de Gansoordstraat. Zeldzame oude foto s Zoals we van De Omroeper kennen, zijn alle artikelen van dit nummer ruim voorzien van zeldzame oude foto s en ander historisch illustratie materiaal. Abonnement Een abonnement op het kwartaalschrift De Omroeper kost 15 euro per jaar. U kunt zich abonneren door dit bedrag over te maken op giro t.n.v. Stichting Vijverberg. Vermeldt uw adres en nieuwe abonnee in de omschrijving. U kunt natuurlijk ook even bellen tel of een sturen naar Voor meer informatie zie ook de website www. stichtingvijverberg.nl De Kinderboerderij van Stichting De Gooise Ark in Naarden zoekt dierenverzorgers. U hebt van alles te doen: het voeren van de dieren, schoonmaken van 1 hok, u maakt een praatje met de bezoekers en beantwoordt vragen, u houdt van dieren en van mensen. U kunt het werk natuurlijk ook samen doen met een vriend, vriendin. De werktijd is van uur of van uur, door de week, in het weekend. Twee meisjes met het syndroom van Down willen graag met een vrijwilliger leuke dingen doen. De ene is een tiener, op woensdagmiddag en de ander, basisschoolleeftijd op zaterdagmiddag. Bent u degene op wie wordt gewacht? Dit sportieve evenement wordt gehouden op zaterdag 4 oktober op de Golfbaan Naarderbos, IJsselmeerweg 100. Deze prachtige 18 holes baan met een hoogte verschil van maar liefst 20 meter zal u zeker voldoende uitdaging geven. (Zie: nl). Door sponsoring van enkele ondernemers is het mogelijk een deel van de opbrengst te bestemmen voor de Stichting Poorters van Naarden (www. depoortersvannaarden.nl). U kunt dit evenement ook sponsoren. Bij sponsoring van meer dan 500,-- ontvangt u 2 greenfee s gratis. Het programma van deze dag ziet er als volgt uit: uur: Ontvangst met koffie & muffins en uitdelen lunchpakketten en uitreiken van de wedstrijdkaarten uur: Welkomstwoord door de wedstrijdleiding. De Zandzee zoekt een chauffeur voor het verzorgen van de interne post, met het busje van De Zandzee, op vrijdagochtend of invallen voor maandag- of woensdagochtend. Iets voor u? Het Comeniusmuseum in Naarden is op zoek naar baliemedewerkers die onder andere de bezoekers ontvangen en de weg wijzen, 1x per maand 1 of meerdere baliediensten van 5 uur, door de week en in het weekend. Het museum is tot 1 oktober geopend van woensdag t/m zondag, uur en vanaf 1 oktober op dinsdag t/m zondag. Reageren? Dat kan via , versawelzijn.nl of Golftoernooi De Vesting CUP De eerste editie van DE Vesting CUP, een golftoernooi voor de golfende (ex)bewoners en de ondernemers van de Vesting. Vanaf uur: Start 1ste flight. Vanaf uur: Binnenkomst spelers, inleveren spelerskaart en start borrel. Vanaf uur: Aanvang diner en prijsuitreiking. Na de borrel vertrekt u allemaal naar huis om u enigszins op te knappen, waarna de festiviteiten vanaf uur worden vervolgd in café De Doelen in de Marktstraat waar u van een BBQ kunt genieten en waar de prijsuitreiking zal plaatsvinden. De kosten voor deze geheel verzorgde golfdag bedragen 85,-- inclusief ontvangst, 18 holes greenfee, lunchpakket, bittergarnituur, 2 consumpties en BBQ diner. Inschrijving voor dit evenement kan per op onder vermelding van naam, adres, (mob) telefoonnummer en handicap/gvb. HET ARSENAAL JAN DES BOUVRIE studio het arsenaal. ontwerpstudio jan des bouvrie. style shutters. sartoria. beukers vloeren. bulthaup naarden. paardekooper-hulst. bang & olufsen Rob Schipper. bad arsenaal b&c. arsenaal restaurants paul fagel. bron. sartoria donna e piu. beauty results. noname giftshop. sartoria donna. de tegel bv. hugo. rube & rutje...for kids. voorma en walch makelaars kooltjesbuurt 1 naarden

12 COLLECTANTEN GEVRAAGD! VOOR DE COLLECTE VAN 8 T M 14 FEBRUARI 2009 kijk op of bel (020)

Nationale Sportweek nu ook in Naarden en Bussum door Fred Bos

Nationale Sportweek nu ook in Naarden en Bussum door Fred Bos Promers Comenius Cantate groot succes De krant van Naarden Donderdag 31 maart 2011 Snelweg A1 voorlopig in weekend nog dicht 3 3 5 Echtpaar De Jong wint Naardens Compliment Nationale buitenspeeldag 1 juni

Nadere informatie

krijgt langverwachte lift

krijgt langverwachte lift Promers Nieuw buurtplatform De krant van Naarden Donderdag 3 maart 2011 Kindercarnaval Naarden Wij zijn hockeyers en we willen hockeyen Agenda Naarden- Bussum 43 3 3 5 13 Prinsen gingen Prins Ravel XLV

Nadere informatie

Samen leven tussen de boeken. Utrechtse Poort in de steigers NAARDEN - De restauratiewerkzaamheden. Erik Brouwer presenteert boek

Samen leven tussen de boeken. Utrechtse Poort in de steigers NAARDEN - De restauratiewerkzaamheden. Erik Brouwer presenteert boek Restaurant De Kapschuur definitief dicht De krant van Naarden Donderdag 3 februari 2011 Van opslagruimte naar toeristische trekpleister 3 5 8/9 Samen leven tussen de boeken Agenda Naarden- Bussum Utrechtse

Nadere informatie

CDA vraagt ex-wethouders voor interimbaan Weesp

CDA vraagt ex-wethouders voor interimbaan Weesp door André Verheul WEESP - Het CDA heeft nog deze maand een opvolger voor wethouder Lüken. Dat laat fractievoorzitter Thea Jansen weten. Nadat bekend werd dat Lüken zich na 31 maart terugtrekt, hebben

Nadere informatie

Meer voor elkaar in het sociaal domein

Meer voor elkaar in het sociaal domein Krant van de gemeente Haarlemmermeer - Jaargang 8, nummer 41, woensdag 9 oktober 2013 Agenda Herfsttocht Wandelsportverenigingen Steeds Voorwaarts Hoofddorp en AWV Aalsmeer organiseren een herfstkleurenwandeling

Nadere informatie

Gerald Monterie: Ik vind het prettig om deel uit te maken van een team 8/9. Ballonnen de lucht in

Gerald Monterie: Ik vind het prettig om deel uit te maken van een team 8/9. Ballonnen de lucht in Diemen haakt aan bij Europese Week van de Mobiliteit 3 De krant van Diemen www.diemernieuws.nl Donderdag 8 september 2011 Bruisende Startweek in De Ontmoeting 5 Gerald Monterie: Ik vind het prettig om

Nadere informatie

Raad tikt wethouder op

Raad tikt wethouder op De krant van Naarden www.naardernieuws.nl Scouting Jachthaven OLAV Het 15-jarigen Comenius scoren HCN, FotoFestival RC t Gooi en verkoopt Naarden hijst weer de Museum moeiteloos heeft drank in NVC Naarden

Nadere informatie

vestiging in Laatste voetbaleer voor Jan Hoveling

vestiging in Laatste voetbaleer voor Jan Hoveling Uitgave van BussumsNieuws, voorjaar 2012 Dé Bussumse krant, inclusief NaarderNieuws Woensdag 11 april 2012 0 D66 eist Eten en mooie OndernemersNieuws Met excuses Zegering verhalen Shoeby opent Voor- Hadders

Nadere informatie

Haastig beslissen over herindeling door André Verheul

Haastig beslissen over herindeling door André Verheul Haastig beslissen over herindeling door André Verheul Woensdag 11 oktober 2006 65 Van de zestig appartementen in de Tuin Van Houten is nu 65% verkocht. WEESPERNIEUWS Bromet brengt kerkverkoop in beeld

Nadere informatie

Jeugdagent Heidi Plantinga is er voor de jeugd. met vragen. Ze hebben een vertrouwensband. gehecht aan hun vertrouwde huishoudelijke

Jeugdagent Heidi Plantinga is er voor de jeugd. met vragen. Ze hebben een vertrouwensband. gehecht aan hun vertrouwde huishoudelijke De krant van Bussum Mahjong is het meest gespeelde spel ter wereld Goois Jazz Festival met grote namen en nieuwkomers www.bussumsnieuws.nl Jeugdagent Heidi Plantinga is er voor de jeugd Woensdag 22 januari

Nadere informatie

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt

Heerhugowaard wil legalisering cannabisteelt Stadsnieuws Uitgave van de gemeente 11 maart 2014 12e jaargang Nummer 5 Populieren Middenweg worden rigoreus gesnoeid Tot en met uiterlijk 21 maart worden de 236 populieren op de Middenweg Zuid behoorlijk

Nadere informatie

Jazzclub Langs de Lijn is mijn kind. Vrijwilliger op eenzame hoogte

Jazzclub Langs de Lijn is mijn kind. Vrijwilliger op eenzame hoogte Lintjes en dank voor Bussumse brandweerlieden De krant van Bussum, inclusief NaarderNieuws Woensdag 12 januari 2011 Bussumers toosten op het nieuwe jaar Jazzclub Langs de Lijn is mijn kind 5 7 12/13 15

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 25 januari 2012 3 Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn VOOR NIEUWBOUW VERBOUWING- RENOVATIE- EN ONDERHOUDSWERK GROOT OF KLEIN, VOOR PARTICULIER

Nadere informatie

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014.

D E V E U R B O D E. Wijkkrant. Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014. D E V E U R B O D E Wijkkrant voor Beeklust / Groeneveld / Ossenkoppelerhoek 39 e Jaargang / november 2014 Te lezen in deze wijkkrant onder andere: Activiteitenagenda wijkcentrum Bericht van wijkagent

Nadere informatie

Aantal jaar dat Dagverzorging Oversingel bestaat. leden voor lokale SP. Boris Dittrich vol aandacht voor A6-A9-protest

Aantal jaar dat Dagverzorging Oversingel bestaat. leden voor lokale SP. Boris Dittrich vol aandacht voor A6-A9-protest Weespers werven Woensdag 31 augustus 2005 15 Aantal jaar dat Dagverzorging Oversingel bestaat. leden voor lokale SP WEESPERNIEUWS door Marieke van Veen WEESP Een groep Weespers is bezig een lokale SP-afdeling

Nadere informatie

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn

Aannemingsbedrijf Gortemulder B.V. Uithoorn Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 18 januari 2012 3 OVU voorzitter Michel Harmsen (li.) onderstreept in zijn nieuwjaarstoespraak de potentie en het positieve elan van ondernemend

Nadere informatie

open 12.00 tot 17.00 uur

open 12.00 tot 17.00 uur J 127 SINDS 1888! DE KRANT DIE JE AL 127 JAAR PAKT! WWW.MEERBODE.NL TEL: 0297-341900 EDITIE: AALSMEER 19 MAART 2015 1 Powered by team Karin Eveleens eveleens.nl Uw Bovag-garage in: KUDELSTAART Elke dag

Nadere informatie

Flora in brons van burgemeester Jobke Vonk voor directeur Luuc van der Ouw en hoofdredacteur Jacqueline Kristelijn.

Flora in brons van burgemeester Jobke Vonk voor directeur Luuc van der Ouw en hoofdredacteur Jacqueline Kristelijn. 125 De krant die je al 125 jaar pakt! De krant die je al 125 jaar pakt! Tel: 0297-341900 www.meerbode.nl Editie: Aalsmeer 18 december 2013 1 Een goed verzekerd 2014 begint bij Verbeek Advies Eerlijk en

Nadere informatie

Politie surveilleert bij kinderopvang na verdacht bezoek

Politie surveilleert bij kinderopvang na verdacht bezoek Gemeentefusie dilemma voor Tweede Kamer De krant van Bussum, inclusief NaarderNieuws Woensdag 27 juli 2011 Zomer 2011 op de Fransche Kamp Gooische Moordenaar rijdt weer NaarderNieuws 3 3 5 7 11 scoutinggroepen

Nadere informatie

Het besluit nadert: de Laurentiuskerk in elf feiten 12/13. Weesp besteden de komende dagen

Het besluit nadert: de Laurentiuskerk in elf feiten 12/13. Weesp besteden de komende dagen De krant van Sluis-enbruggenfeest: geliefd en gehaat 3 7 er in het Nieuws: Yentl over haar Café Lavi www.weespernieuws.nl Het besluit nadert: de Laurentiuskerk in elf feiten 12/13 Woensdag 13 mei 2015

Nadere informatie

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere:

No 10. Jongerenspecial TE KOOP. Huurwoningen (0598) 45 14 82. Jaargang 6 juni 2014. Met onder andere: Groninger Thuis is het bewonersblad voor alle huurders van Woonstichting Groninger Huis No 10 Jongerenspecial Met onder andere: Jaargang 6 juni 2014 Onze Raad van Commissarissen 3 Jongeren over jongerenhuisvesting

Nadere informatie

Wil jij ook ZINGEN DANSEN ACTEREN PRESENTEREN

Wil jij ook ZINGEN DANSEN ACTEREN PRESENTEREN Tel: 0297-581698 Fax: 0297-581509 Editie: Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen 2 april 2008 2 Safari? Beleef met de experts een exclusieve droomreis naar oost- of zuidelijk Afrika. EindElijk raak! Na 3 hypotheekoffertes

Nadere informatie

Tweede Kamer blijft verdeeld over fusie

Tweede Kamer blijft verdeeld over fusie IVW waarschuwt voor terugtrekken investeerders De krant van Weesp, inclusief MuiderNieuws Milad Moussa helpt dromen waarmaken 3 11 15 Charles Loots wil opvallen en meestrijden met FC Weesp Woensdag 3 juni

Nadere informatie

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling

www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Trein ontruimd na rookontwikkeling Brandweer start wervingscampagne 3 De krant van Diemen In een taxibusje naar school 5 www.diemernieuws.nl Woonwijk werd van de kaart geveegd 8/9 13 Donderdag 28 april 2011 SportNi e u w s SV Zeeburg komt

Nadere informatie

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012

AanZet. Gouden jubilaris. Paralympics 2012 Nummer 3 juli 2012 AanZet Gouden jubilaris Paralympics 2012 En verder Ouderwetse wijkzuster goedkoper en beter Maatschappelijke coalitie vraagt keuze voor Eigen Regie Tuinbouw van de Wereld in Limburg

Nadere informatie

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk

Bestemmingsplan Vinckebuurt onherroepelijk Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Uithoorn, De Kwakel 14 mei 2014 3 KORT NIEUWS: Rectificatie Uithoorn - In de tekst van het artikel over TravelXLatHome in de rubriek Werk in Uitvoering (NMB 7-5)

Nadere informatie

62 gemiddelde leeftijd van de leden van de 90-jarige Weesper Schaakclub

62 gemiddelde leeftijd van de leden van de 90-jarige Weesper Schaakclub De krant van Weesp Wie zet er nu afvalcontainers op t Achterom? 3 7 Over de brug: Piet Steenaard en zijn Erespeld www.weespernieuws.nl Manege als locatie voor alternatief winterfeest 15 Woensdag 27 november

Nadere informatie

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE

KOOPCENTRUM MIJDRECHT. Zie advertenties elders in de krant VRIJDAGAVOND A.S. TUSSEN 18.00 EN 21.00 UUR SUPERKOOPJES IN DE 124 Tel: 0297-581698 WWW.MEERBODE.NL Editie: Mij drecht, Wilnis, Vinkeveen 18 april 2012 2 Alles gaat fout: operatie kaalslag, nieuw fi etspad en papiercontainers Wethouder Schouten ligt flink onder vuur

Nadere informatie

WIJKKRANT NIEUWE PARK

WIJKKRANT NIEUWE PARK December 2012 WIJKKRANT NIEUWE PARK Het wijkteam en de redactie van de wijkkrant wensen alle bewoners van Nieuwe Park en alle andere lezers van ons blad een prettige kerst en een goed en gezond 2013 toe

Nadere informatie

Haagse Beemden Nieuws

Haagse Beemden Nieuws Haagse Beemden Nieuws 23e jaargang - 19 januari 2006 - nr. 1 Kerstboomverbranding Foto Lars Scheve Aardrijktunnel heeft nieuwe uitstraling De workshops hebben resultaten geboekt. Op 10 december lieten

Nadere informatie